Promise Technology | SX8300 | Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 31–007

Profesjonalne rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
31–007 Kraków
Komisja Przetargowa
dotyczy:
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy, montażu
elementów oraz urządzeń sieciowych i komputerowych do
modyfikacji i rozbudowy klastra obliczeniowego dla WFAiIS UJ
w Krakowie
Nr sprawy: CRZP/UJ/384/2007
PROTEST
W trybie art. 180 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
r. (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami), Wykonawca TRADEX
SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wnosi umotywowany protest na
czynności Zamawiającego polegające na:
1.
naruszeniu art. 89 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
poprzez błędną ocenę i nie odrzucenie oferty firmy PC Point Tomasz Stasiak z
siedzibą w Krakowie.
Wnosimy o powtórną ocenę oferty firmy PC Point oraz o powtórzenie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej.
UZASADNIENIE
Zamawiający, pismem z dnia 2007.08.03, otrzymanym faksem w tym samym
dniu, poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej.
TRADEX SYSTEMS
Spółka z o.o.
ul. Opaczewska 42 /110
02-372 Warszawa
tel. (0-22) 5780250
fax (0-22) 5780260
e-mail: biuro@tradex.pl
www.tradex.pl
NIP: 526-00-11-865
REGON: 010299563
Sąd Rejonowy dla miasta
st. Warszawy, XIII Wydz.
Gosp. KRS w Warszawie,
nr KRS: 0000175743
Kapitał zakładowy
wpłacony: 50 000 PLN
Raiffeisen Bank
Polska S.A.
Oddział Warszawa
rachunek: 5817500009
-0000000000921521
Bank Millennium S.A.
Oddział Warszawa
rachunek: 7911602202
-0000000060810331
Zamawiający nie dochował należytej staranności przy ocenie ofert i
wyborze oferty najkorzystniejszej.
1.
2.
3.
Oferta firmy PC Point nie spełnia wymagań SIWZ, ponieważ:
zgodnie z informacją pochodzącą od firmy Promise Technology, zaoferowany
kontroler Promise FastTrak SX8300 nie wspiera zaoferowanych przez
Wykonawcę dla serwera NTT Tytan PDSME Advanced, dysków 750 GB SATA
(str. 7 oferty);
płyta główna SUPERMICRO PDSME+ wchodząca w skład serwera NTT Tytan
PDSME Advanced nie jest wspierana przez system operacyjny GNU/Linux, co
jest jednym z wymagań SIWZ, sformułowanym w pkt. 3.2.1.4 (str. 4 SIWZ):
(...) wszystkie podzespoły serwera i węzłów (...) muszą być obsługiwane przez
system GNU/Linux pod kontrolą którego będą używane (...);
zaoferowana przez Wykonawcę obudowa 2U SUPERMICRO 823i-550LP (str. 9
oferty) nie pozwala na instalację posiadanych przez Zamawiającego płyt
głównych TYAN Thunder K8SDPro S2882G3NR-D. Posiadane płyty główne mają
specyficzny układ wyprowadzeń gniazd i złącz (złącza RJ-45 Ethernet, złącza
USB, złącza VGA, złącza PS/2 itd.) wymagający odpowiedniego rozkładu
4.
otworów na ściance tylnej obudowy, co w przypadku zaoferowanej obudowy
SUPERMICRO 823i-550LP nie jest spełnione.
zaoferowana dla serwera NTT Atlas 1021M-T2+ Advanced karta zarządzająca
SUPERMICRO AOC-SIMLC (str. 9 i 10 oferty) nie posiada własnego gniazda
pozwalającego na podłączenie i realizację zarządzania. Aby wykorzystać kartę
zarządzającą AOC-SIMLC należy jedno z gniazd RJ-45 Gigabit Ethernet
przekonfigurować do obsługi karty zarządzającej. W ten sposób zaoferowana
konfiguracja posiada jedynie jeden interfejs LAN 1Gb/s, co jest sprzeczne z
wymaganiem sformułowanym w pkt. 3.2.2.9 (str. 7 SIWZ). W związku z
powyższym, zaoferowane węzły obliczeniowe dla części 1 i 2 nie spełniają
wymagań SIWZ.
W związku z powyższym oferta firmy PC Point powinna zostać
odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.
Podkreślamy, że Zamawiający nie odrzucił oferty, która w sposób jednoznaczny
nie spełniają wymagań SIWZ a jej wybór, stanowi bezsprzecznie naruszenie zasady
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.
Błędna ocena ofert oraz wybór wadliwej oferty jako oferty najkorzystniejszej
jednoznacznie narusza art. 7 ust. 1 ustawy pzp oraz godzi w interes prawny
Protestującego poprzez ograniczenie jego możliwości uzyskania zamówienia.
Mając powyższe na uwadze wnosimy jak we wstępie.
Warszawa, 2007.08.10
Download PDF

advertising