Melissa 144-002 User's Manual

Melissa 144-002 User's Manual
644-009/ 644-012/ 644-013/ 144-002/ 644-017
DK
SE
NO
FI
UK
DE
PL
EE
Saftpresser ............................................................. 2
Juicepress ............................................................... 5
Saftsentrifuge .......................................................... 8
Puserrin ................................................................ 11
Juicer.................................................................... 14
Entsafter ............................................................... 17
Wyciskacz do owoców............................................ 20
Toormahla valmistaja .............................................. 23
www.adexi.eu
DK
INTRODUKTION
• Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres
af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko
for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere
apparatet selv.
• Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket
ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
• Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller
snuble over apparatets ledning eller en eventuel
forlængerledning.
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat,
beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før
du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at
gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug
for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparatet
• Forkert brug af apparatet kan medføre personskade
og beskadige apparatet.
• Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår
som følge af forkert brug eller håndtering (se også
under Garantibestemmelser).
• Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
• Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
• Apparatets motordel eller ledningen til lysnettet må
ikke nedsænkes i vand eller lignende.
• Brug ikke apparatet, hvis dine hænder er våde eller
fugtige. Sørg for, at der ikke trænger væske ind i
motordelen.
• Når apparatet er i brug, bør det holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn,
når apparatet anvendes.
• Tag stikket ud af stikkontakten, inden låget tages af
apparatet, inden rengøring, og når apparatet ikke er
i brug.
• Brug ALDRIG fingrene, køkkenredskaber
eller lignende til at skubbe fødevarer ned i
påfyldningstragten! Brug den medfølgende
nedstopper.
• Stik ALDRIG fingre eller andre genstande ind i
udløbstuden.
• Rør ALDRIG ved de bevægelige dele, før apparatet
er standset helt.
• Centrifugeringsskålen skal håndteres forsigtigt, da
den indeholder meget skarpe dele.
• Brug ikke apparatet, hvis centrifugeringsskålen er
beskadiget.
• Lad ikke apparatet køre kontinuerligt i mere end
to minutter ad gangen. Når apparatet har kørt i to
minutter, skal det køle af, før det igen kan anvendes.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Nedstopper
2. Frugtkødsbeholder
3. Motordel
4. Låsebøjle
5. Udløbstud
6. Base
7. Centrifugeringsskål
8. Netledning med stik
9. Påfyldningstragt
10.Låg
11.Tænd/sluk-knap
1.
10.
2.
9.
3.
8.
7.
4.
6.
5.
4.
5.
Placering af apparatet
• Stil altid apparatet bagest på køkkenbordet.
• Anbring ikke apparatet i nærheden af varme
områder som f.eks. gasblus og elektriske
kogeplader.
11.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Ledning, stik og stikkontakt
Vask alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer,
inden du anvender apparatet første gang (eller efter
længere tids opbevaring uden brug).
• Sørg for, at ledningen til apparatet er rullet helt ud.
• Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og
hold den væk fra varme genstande og åben ild.
• Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er
beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet
beskadiget på anden måde.
2
BRUG AF APPARATET
o Aflange grøntsager, som f.eks. gulerødder, puttes
i påfyldningstragten med den spidse ende først.
o Tryk let på frugten eller grøntsagerne med
nedstopperen. For kraftigt tryk vil reducere
saftmængden og kan medføre skader på
apparatet.
o Det er en god idé at standse apparatet, inden du tager nedstopperen op for at fylde mere i, for
at undgå sprøjt og stænk.
• Hold øje med frugtkødsbeholderen, og stands
presningen, inden den bliver for fuld.
• Løft udløbstuden op for midlertidigt at forhindre
saften i at løbe ud. F.eks. når du vil skifte eller
tømme beholder.
• Sluk altid for strømmen til apparatet ved at dreje
tænd/sluk-knappen til positionen ”0”, før du tager
låget af apparatet.
Klargøring af apparatet
• Stil motordelen (3) på en plan overflade, f.eks. et
køkkenbord, og kontrollér, at den står godt fast på
de fire sugekopper under bunden.
• Sæt basen (6) på motorenheden, så udløbstuden (5)
passer ind i udskæringen i siden af motorenheden.
• Skub frugtkødsbeholderen (2) op under afløbsfalsen
på basen, så frugtkødsbeholderen står på foden helt
tæt op ad motorenheden.
• Tryk forsigtigt centrifugeringsskålen (7) fast i basen.
o Pas på ikke at berøre de skarpe dele i bunden af
centrifugeringsskålen.
o Sørg for, at centrifugeringsskålen trykkes
helt i bund i basen, så tandhjulet under
centrifugeringsskålen går i indgreb med
tandhjulet i basen.
o Sørg for, at centrifugeringsskålen sidder
forsvarligt fast, og at den ikke drejer skævt.
• Sæt låget (10) på apparatet, så det dækker
både frugtkødsbeholderen og basen med
centrifugeringsskålen. Sørg for, at låget slutter tæt
langs kanten af basen.
• Træk låsebøjlen (4) op til lodret stilling, og sørg
for, at den går i indgreb med tappene på låget og
låser det fast. Låsebøjlen giver et lille klik, når den
monteres korrekt hen over låget.
• Placer et glas, en skål eller en anden egnet beholder
under udløbstuden.
• Uløbstuden skal trykkes ned for at saften kan løbe
ud.
• Apparatet er nu klar til brug.
Bemærk: Lad ikke apparatet køre uafbrudt i mere end 1
minutter ad gangen. Hvis apparatet har kørt i 1 minutter,
skal du lade det køle af, inden du bruger det igen.
TIP
• Rengøring af apparatet lettes, hvis du forer
frugtkødsbeholderen med en lille plasticpose inden
montering.
• Brug friske frugter og grøntsager, da de indeholder
mere saft.
• Ananas, selleri, æbler, agurker, gulerødder, spinat,
meloner, tomater og de fleste citrusfrugter er gode
at presse saft af.
• Forskellige æblesorter giver meget forskellig saft,
som varierer i både konsistens og smag. Du kan
prøve dig frem og finde dine egne favoritter.
• Blad-grøntsager, som f.eks. kål og spinat, kan
sagtens presses til saft. Form bladene til kugler
i den rette størrelse, inden du kommer dem i
apparatet.
• Fiberrige frugter med meget fast frugtkød, som
f.eks. banan, mango, papaya og avocado, egner sig
ikke til at presse saft af, da de hurtigt bliver til mos.
• Alle former for saft bør serveres straks efter
presningen, da saften mister både smag og vigtige
næringsstoffer, når den iltes i luften.
• Ren æblesaft bliver hurtigt brun, når den kommer
i kontakt med luft. Æblesaft bør derfor serveres
straks efter presning eller tilsættes lidt citronsaft for
at forhindre misfarvningen.
• Husk, at frugtkødet ikke altid er affald  det kan
ofte bruges som fyld i f.eks. gulerodskager,
grøntsagslasagne, muffins eller lignende.
Klargøring af frugt og grøntsager
• Vask altid frugt og grøntsager grundigt inden
tilberedning.
• Det er ikke nødvendigt at fjerne kerner og tynd
skræl inden brug af apparatet.
• Frugter med tykke skræller, som f.eks. appelsiner og
citroner, skal skrælles inden presning. Specielt med
citrusfrugter er det vigtigt at fjerne selv blød skræl,
da denne kan give en ubehagelig, sur smag.
• Større sten i f.eks. blommer og abrikoser skal
ligeledes fjernes inden frugten presses, for at undgå
at apparatet tager skade.
• Større frugter og grøntsager skæres i egnede
stykker, der passer ned i påfyldningstragten (9).
Brug af apparatet
• Start apparatet ved at dreje tænd/sluk-knappen til
position ”1” (lav hastighed) eller position ”2” (høj
hastighed).
o Hastighed 1 (lav hastighed) bruges til presning af
bløde frugter og grøntsager.
o Hastighed 2 (høj hastighed) bruges til presning af
hårde frugter og grøntsager.
• Fyld de ønskede frugter og/eller grøntsager i
apparatet gennem påfyldningstragten lidt ad
gangen, og stop dem ned med nedstopperen (1).
o Vær opmærksom på, at nedstopperen vendes,
så rillen i nedstopperen passer korrekt ind i
påfyldningstragten.
Opbevaring
• Sørg for, at apparatet er rent og tørt, inden det
gemmes bort.
• Apparatet indeholder skarpe dele og bør opbevares
utilgængeligt for børn.
3
RENGØRING
• Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køle helt af inden rengøring.
• Apparatets motordel rengøres bedst med en
let fugtig klud, evt. tilsat lidt rengøringsmiddel.
MOTORDELEN MÅ IKKE NEDSÆNKES I NOGEN
FORM FOR VÆSKE!
• Centrifugeringsskålen, frugtkødsbeholderen, basen
og alle øvrige løsdele kan rengøres i opvaskevand
eller i opvaskemaskine.
• Pas på ikke at berøre de skarpe dele i bunden af
centrifugeringsskålen!
• Brug ikke nogen form for stærke eller slibende
rengøringsmidler på apparatet eller tilbehøret. Brug
aldrig en skuresvamp eller lignende til rengøring af
apparatet, da overfladen kan tage skade.
• Lad alle dele tørre inden apparatet samles efter
rengøring.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til
den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du
køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
• hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i
apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en
voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage
ændringer i produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl.
4
SE
INTRODUKTION
• Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall
dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
• Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över
sladden eller en eventuell förlängningssladd.
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya
apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning
innan du använder apparaten första gången. Vi
rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för
framtida bruk.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
• Felaktig användning av den här apparaten kan
orsaka personskador och skador på apparaten.
• Använd endast för dess avsedda ändamål.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till
följd av felaktig användning eller hantering (se även
Garantivillkor).
• Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
• Endast för hemmabruk. Får ej användas för
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
• Apparatens motordel eller sladd får inte sänkas ned
i vatten eller andra vätskor.
• Använd inte apparaten med våta eller fuktiga
händer. Se till att inget vatten rinner ner i
motordelen.
• Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång
och håll barn under uppsikt.
• Ta ut kontakten ur eluttaget innan du tar av locket
från apparaten före rengöring, eller om apparaten
inte används.
• Använd ALDRIG fingrarna, köksredskap eller
liknande för att trycka ned ingredienser i tratten.
Använd den medföljande tryckplattan.
• Stoppa ALDRIG ner fingrar eller annat i snipen.
• Vidrör ALDRIG apparatens rörliga delar förrän de har
stannat helt.
• Centrifugalskålen måste hanteras varsamt eftersom
den innehåller mycket vassa delar.
• Använd inte apparaten om centrifugalskålen är
skadad.
• Låt inte apparaten vara igång oavbrutet mer än 1
minuter i taget. Om apparaten har körts i 1 minuter,
låt den svalna innan du använder den igen.
1. Tryckplatta
2. Behållare för fruktmassa
3. Motordel
4. Låsmekanism
5. Snip
6. Fot
7. Centrifugalskål
8. Strömsladd med kontakt
9. Tratt
10.Lock
11.På/av-knapp
1.
10.
2.
9.
3.
8.
7.
4.
6.
5.
4.
5.
Placering av apparaten
• Placera alltid apparaten långt in på köksbänken.
• Placera inte apparaten nära varma ytor som
gasplattor eller elektriska spisplattor.
11.
Sladd, stickkontakt och eluttag
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
• Se till att sladden har vecklats ut helt.
• Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord
eller en köksbänk och se till att den inte kommer i
kontakt med varma föremål eller öppen eld.
• Kontrollera regelbundet om det finns skador
på sladd och stickpropp, och om så är fallet
får apparaten inte användas. Använd heller inte
apparaten om den har tappats eller skadats på
något annat sätt.
• Om apparaten eller stickproppen är skadad, måste
utrustningen undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall
finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera
apparaten själv.
Innan apparaten används för första gången eller efter en
lång tids förvaring ska alla delar som kommer i kontakt
med livsmedel rengöras.
5
ANVÄNDNING
o Pressa försiktigt ner frukterna och/eller
grönsakerna med tryckplattan. Om du trycker för
hårt får du ut mindre mängd juice och du kan
skada apparaten.
o Stoppa apparaten innan du tar bort tryckplattan
för att stoppa i mer frukt/grönsaker för att
undvika stänk.
• Håll ett öga på behållaren för fruktmassa och avbryt
juicepressningen innan behållaren blir alltför full.
• Vänd pipen uppåt så att juicen slutar rinna. Till
exempel när du vill tömma eller byta skål.
• Stäng alltid av strömmen genom att vrida på/avknappen till läge "0" innan du tar av locket.
Montering före användning:
• Placera motordelen (3) på en plan yta, t.ex. en
köksbänk och se till att den står stadigt på de fyra
sugpropparna på undersidan.
• Placera basen (6) på motordelen så att snipen (5)
passar in i skåran på sidan av motordelen.
• Tryck upp behållaren för fruktmassa (2) under
avrinningskanten på basen så att den låses fast
ordentligt på motorenhetens fot.
• Lås omsorgsfullt centrifugalskålen (7) på plats på
basen.
o Se upp så att du inte råkar vidröra de vassa
delarna nere i centrifugalskålen.
o Kontrollera att centrifugalskålen sitter ordentligt
på plats på basen, så att tänderna nertill på
skålen hakar i tänderna på basen.
o Kontrollera att centrifugalskålen inte sitter alltför
löst på basen och att den roterar jämnt.
• Placera locket (10) på apparaten så att det
täcker både behållaren för fruktmassa och
centrifugalskålenheten. Kontrollera att locket sitter
ordentligt på basen.
• Vrid låsmekanismen (4) till det vertikala läget och
kontrollera att den låser fast locket ordentligt.
Låsmekanismen avger ett klickljud när locket är
fastlåst på rätt sätt.
• Placera ett glas, en skål eller annat lämpligt kärl
under snipen.
• Pipen måste vändas nedåt för att juicen ska rinna ut.
• Nu är apparaten klar att användas.
Obs! Kör inte apparaten i mer än 1 minuter åt gången.
Om apparaten körts i 1 minuter, låt den svalna innan du
använder den igen.
TIPS!
• Om du kantar behållaren för fruktmassa med en
plastpåse innan du använder apparaten, blir det
enklare att rengöra apparaten.
• Använd färska frukter och grönsaker – de innehåller
mest juice.
• Lämpliga frukter/grönsaker att pressa är ananas,
äpple, gurka, selleri, morot, spenat, melon, tomater
och nästan alla citrusfrukter.
• Olika äpplesorter ger juicen olika smak och
konsistens. Experimentera med olika kombinationer
för att hitta din egen favorit.
• Bladiga gröna grönsaker som t.ex. vitkål och spenat
kan pressas till juice. Rulla bladen till cylindrar i
lämplig storlek innan du stoppar ner dem i tratten.
• Fiberrika frukter och grönsaker samt sådana som
har mycket fast kött som t.ex. banan, mango,
papaya och avocado lämpar sig inte att pressa juice
av, eftersom resultatet ofta blir mosad frukt i stället
förjuice.
• Alla typer av juice ska drickas genast efter
pressning, eftersom färsk juice snabbt förlorar
viktiga näringsämnen när den utsätts för syret i
luften. Smaken kan också försämras.
• Ren äpplejuice blir snabbt brun ute i luften. Du
undviker missfärgning genom att servera äpplejuice
genast efter pressning eller genom att tillsätta lite
citronjuice.
• Kom ihåg att du kan använda fruktmassan till tårtor,
grönsakslasagne, muffins osv.
Förbereda frukt och grönsaker som ska pressas till
juice
• Skölj alltid frukt och grönsaker grundligt innan du
pressar dem.
• Du behöver inte ta bort frön, kärnor eller tunna skal
innan du använder apparaten.
• Frukter med tjocka skal som t.ex. apelsiner och
citroner måste skalas innan de pressas. Det är
extra viktigt att avlägsna allt skal (inklusive kärnor),
eftersom t.o.m. små mängder skal kan ge juicen en
obehaglig smak.
• Du måste även ta bort stora kärnor (som hos t.ex.
plommon och aprikoser) för att undvika att skada
apparaten.
• Stora frukter och grönsaker måste skäras i bitar för
att få plats i tratten (9).
Förvaring
Användning
• Starta apparaten genom att vrida på/av-knappen till
läge "1" (låg hastighet) eller läge "2" (hög hastighet).
o Den låga hastighetsinställningen passar bra för
att pressa juice av mjuka frukter och grönsaker.
o Den höga hastighetsinställningen passar bra för
att pressa juice av hårdare frukter och grönsaker.
• Stoppa ner valda frukter och/eller grönsaker i
apparaten genom tratten, lite i taget, och tryck ner
dem med tryckplattan (1).
o Var noga med att vrida tryckplattan så att dess
skåra passar in i tratten på rätt sätt.
o Långa grönsaker som t.ex. morötter ska matas in
i tratten med den spetsiga änden först.
• Se till att apparaten är ren och torr innan du ställer
undan den.
• Apparaten innehåller vassa delar – förvaras utom
räckhåll för barn.
6
RENGÖRING
• Dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt
apparaten svalna före rengöring.
• Rengör motordelen med en fuktig trasa och lite
diskmedel om det behövs. Motordelen får INTE
nedsänkas i någon sorts vätska!
• Centrifugalskålen, behållaren för fruktmassa, basen
och alla andra löstagbara delar kan diskas för hand
eller i en diskmaskin.
• Se upp så att du inte råkar vidröra de vassa delarna
nere i centrifugalskålen.
• Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel
för rengöring av apparaten och tillbehören. Använd
aldrig en tvättsvamp med slipverkan eller liknande
för att rengöra apparaten, eftersom ytan kan
skadas.
• Låt alla delar torka helt innan du monterar ihop
apparaten igen efter rengöring.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING
AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop
med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste
kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsstater kan
begagnade apparater återlämnas till återförsäljaren mot
att du köper nya produkter. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för ytterligare
information om hantering av avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte följs
• apparaten har modifierats
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon form av skada eller
• fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
7
NO
INNLEDNING
• Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av
kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
• Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i
ledningen eller en ev. skjøteledning.
For at du skal få mest mulig glede av det nye
apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne
bruksanvisningen før førstegangs bruk. Vi anbefaler
også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan
slå opp i den ved senere anledninger.
OVERSIKT OVER APPARATETS DELER
1. Presseredskap (tamper)
2. Fruktkjøttbeholder
3. Motordel
4. Låsemekanisme
5. Tut
6. Base
7. Miksebeholder
8. Strømledning med støpsel
9. Trakt
10.Lokk
11.Av/på-knapp
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatet
• Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader
og skader på apparatet.
• Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det
er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for
skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering.
(Se også garantibetingelsene.)
• Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
• Apparatet er bare beregnet på bruk i private
husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs
eller kommersiell bruk.
• Ikke legg apparatets motordel eller ledning i vann
eller annen væske.
• Ikke betjen apparatet med våte eller fuktige hender.
Sørg for at det ikke trenger vann inn i motordelen.
• Ikke forlat apparatet mens det er på, og hold øye
med barn i nærheten.
• Fjern støpselet fra stikkontakten før du fjerner lokket
fra apparatet under rengjøring, eller når apparatet
ikke er i bruk.
• IKKE bruk fingre, kjøkkenredskap eller lignende
for å skyve ingredienser ned i materøret! Bruk
presseredskapet som følger med.
• IKKE stikk fingre eller andre gjenstander ned i tuten.
• IKKE rør bevegelige deler i apparatet før alt har
stanset helt.
• Behandle miksebeholderen forsiktig, da den
inneholder svært skarpe deler.
• Ikke bruk apparatet hvis miksebeholderen er skadet.
• Ikke la apparatet stå og gå kontinuerlig i mer enn
to minutter av gangen. Når apparatet har gått i to
minutter, må du la det avkjøle før du kan bruke det
igjen.
1.
10.
2.
9.
3.
8.
7.
4.
6.
5.
4.
5.
Plassering av apparatet
11.
• Apparatet skal alltid plasseres innerst på
kjøkkenbenken.
• Ikke plasser apparatet i nærheten av varme
områder, f.eks. kokeplater.
FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG
Før du tar apparatet i bruk første gang, eller etter at
det ikke har vært i bruk på en stund, skal du vaske alle
delene som kommer i direkte kontakt med mat.
Ledning, støpsel og stikkontakt
• Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
• La ikke ledningen bli hengende over kanten
på bordet/benken, og hold den unna varme
gjenstander og flammer.
• Kontroller regelmessig at ledningen og støpslet ikke
er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle
være tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet eller er
skadet på annen måte.
• Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må
lampen kontrolleres og om nødvendig repareres
av autorisert servicepersonale. Hvis så ikke skjer,
foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å
reparere apparatet selv.
8
BRUK AV APPARATET
o Slå av apparatet før presseredskapet tas ut ved
påfylling av mer frukt/grønnsaker. Dette er for å
unngå søl og sprut.
• Hold øye med fruktkjøttbeholderen. Stans
pressingen før beholderen blir for full.
• La tuten peke oppover for å hindre saften i å renne
ut, for eksempel dersom du skal tømme eller bytte
bolle.
• Slå alltid av strømmen ved å vri av-/på-knappen til
"0"-posisjonen før lokket tas av.
Montering før bruk:
• Sett motordelen (3) på et plant underlag, f.eks. en
kjøkkenbenk, og pass på at apparatet står støtt på
de fire sugeføttene på undersiden.
• Plasser basen (6) på motordelen slik at tuten (5)
passer inn i sporet på siden av motordelen.
• Skyv fruktkjøttbeholderen (2) opp under spillkanten
på basen, slik at den låses godt fast til foten på
motorenheten.
• Lås miksebeholderen (7) forsiktig fast til basen.
o Vær forsiktig slik at du ikke berører de skarpe
delene nederst i miksebeholderen.
o Kontroller at miksebeholderen sitter godt
på plass på basen, slik at delene nederst på
beholderen griper fatt i basen.
o Kontroller at miksebeholderen ikke sitter for løst
på basen. Sjekk at beholderen roterer jevnt.
• Plasser lokket (10) på apparatet slik at det dekker
både fruktkjøttbeholderen og miksebeholderen.
Kontroller at lokket sitter godt fast på basen.
• Vri låsemekanismen (4) til loddrett posisjon.
Kontroller at lokket låses på plass. Låsemekanismen
lager en klikkelyd når dette er gjort riktig.
• Sett et glass, en bolle eller en annen passende
beholder under tuten.
• Tuten må peke nedover for at saften skal kunne
renne ut.
• Apparatet er nå klart til bruk.
Merk: Ikke la apparatet stå på i mer enn 1 minutter om
gangen. Hvis apparatet har stått på i 1 minutter, må det
kjøle seg ned før du kan bruke det på nytt.
TIPS
• Frukt og grønnsaker må alltid vaskes grundig før
pressing.
• Det er ikke nødvendig å fjerne frø, steiner eller tynne
skall før apparatet tas i bruk.
• Frukt med tykt skall, som for eksempel appelsiner
og sitroner, må skrelles før pressing. Det er spesielt
viktig å fjerne alt skallet (inkludert det hvite laget), da
selv små mengder skall kan gi en ubehagelig smak
på juicen.
• Det er også nødvendig å fjerne store steiner (i for
eksempel plommer og aprikoser) for å unngå skader
på apparatet.
• Større frukt og grønnsaker bør skjæres opp i biter
som passer i trakten (9).
• Hvis du dekker til fruktkjøttbeholderen med en
plastpose før pressing, vil det bli lettere å rengjøre
apparatet.
• Bruk fersk frukt og grønnsaker – de inneholder mest
fruktsaft.
• Ananas, eple, agurk, selleri, gulrot, spinat, melon,
tomat og de fleste sitrusfrukter fungerer godt til
pressing.
• Ulike typer epler gir fruktsaft med ulik smak og
konsistens. Prøv ut ulike kombinasjoner for å finne
din favoritt.
• Bladgrønnsaker som kål og spinat kan presses.
Rull bladene til sylindrer i passende størrelse før de
legges i trakten.
• Fibret frukt og grønnsaker i tillegg til frukt og grønt
som har svært fast form, for eksempel banan,
mango, papaya og avokado, egner seg ikke til
pressing, da resultatet ofte blir most frukt i stedet for
fruktsaft.
• Alle typer juice bør drikkes rett etter pressing,
da fersk juice raskt mister viktige næringsstoffer
når den kommer i kontakt med oksygen i luften.
Smaken kan også bli påvirket.
• Ren eplejuice blir raskt brun når den kommer
i kontakt med luft. Server eplejuicen rett etter
pressing eller tilsett litt sitronjuice for å hindre
misfarging.
• Husk at fruktkjøttet kan brukes i kaker,
vegetarlasagne, muffins osv.
Bruk
Oppbevaring
• Start apparatet ved å vri av/på-knappen til posisjon
"1" (lav hastighet) eller posisjon "2" (høy hastighet).
o Lav hastighet egner seg godt til pressing av
myke frukter og grønnsaker.
o Høy hastighet egner seg godt til pressing av
harde frukter og grønnsaker.
• Mat apparatet med frukt og/eller grønnsaker via
trakten. Legg i noen biter om gangen og skyv dem
ned med presseredskapet (1).
o Pass på å vri på presseredskapet slik at sporet
på redskapet passer godt inn i trakten.
o Lange grønnsaker, som for eksempel gulrøtter,
mates inn i trakten med den spisse enden først.
o Trykk ned frukt og/eller grønnsaker gjennom
trakten. For mye trykk reduserer mengden juice
og kan skade apparatet.
• Kontroller at apparatet er rent og tørt før du setter
det bort til oppbevaring.
• Apparatet inneholder skarpe deler – oppbevares
utilgjengelig for barn.
Klargjøring av frukt og grønnsaker for pressing
RENGJØRE APPARATET
• Ta kontakten ut av uttaket i veggen, og la apparatet
kjøles ned før rengjøring.
• Motordelen bør rengjøres med en lett fuktet klut og,
om nødvendig litt vaskemiddel. Motordelen må IKKE
legges i noen form for væske!
• Miksebeholderen, fruktkjøttbeholderen, basen og
alle andre avtakbare deler kan vaskes opp for hånd
eller i en oppvaskmaskin.
• Vær forsiktig slik at du ikke berører de skarpe
delene nederst i miksebeholderen.
9
• Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler på
apparatet eller tilbehøret. Ikke bruk grytesvamp eller
lignende for å rengjøre apparatet siden dette kan
ødelegge overflaten.
• Sørg for at alle apparatets deler er helt tørre etter
rengjøringen før det monteres på nytt.
INFORMASJON OM AVHENDING OG
RESIRKULERING AV PRODUKTET
Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket
med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes
sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og
elektronisk avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning,
håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt
utstyr til spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt.
I enkelte medlemsland kan brukte apparater
returneres til forhandleren der de ble kjøpt hvis du
kjøper nye produkter på samme sted. Ta kontakt med
forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter
for ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med
elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke
• hvis instruksjonene over ikke følges
• hvis apparatet er blitt endret
• hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard
håndtering eller på en eller annen måte er blitt
skadet
• ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på
strømnettet
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og
utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
10
FI
JOHDANTO
• Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
• Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi
kompastua.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät
nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin
myöhemminkin.
LAITTEEN PÄÄOSAT
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
1. Työnnin
Laitteen normaali käyttö
• Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
• Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai
käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
• Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on
230 V ja taajuus 50 Hz.
• Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu
ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
• Laitteen moottoriosaa tai johtoa ei saa upottaa
veteen tai muuhun nesteeseen.
• Älä käytä laitetta märin tai kostein käsin. Huolehdi,
ettei moottoriosaan pääse nestettä.
• Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät
lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen kannen
irrottamista laitteesta, ennen laitteen puhdistamista
tai kun laite ei ole käytössä.
• ÄLÄ KOSKAAN työnnä aineksia syöttösuppiloon
sormilla, keittiövälineillä tms.! Käytä koneen mukana
toimitettua työnnintä.
• ÄLÄ KOSKAAN työnnä sormiasi tai mitään esineitä
nokkaan.
• ÄLÄ KOSKAAN kosketa laitteen liikkuvia osia ennen
kuin laite on pysähtynyt kokonaan.
• Käsittele linkokulhoa varovasti, sillä se sisältää
erittäin teräviä osia.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos linkokulho on tyhjä.
• Älä pidä laitetta käynnissä yli kahta minuuttia
kerrallaan. Jos laite on ollut käynnissä kaksi
minuuttia, anna sen jäähtyä ennen kuin käytät sitä
uudelleen.
2. Hedelmälihasäiliö
3. Moottoriosa
4. Lukitusmekanismi
5. Nokka
6. Pohjalevy
7. Linkokulho
8. Virtajohto ja pistoke
9. Suppilo
10.Kansi
11.Virtapainike
1.
10.
2.
9.
3.
8.
7.
4.
6.
5.
4.
5.
11.
Laitteen sijoittaminen
• Aseta laite aina keittiötason takaosaan.
• Älä sijoita laitetta kuumaan paikkaan, kuten
sähkölieden keittolevyjen tai kaasulieden polttimien
lähelle.
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
Pese kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin
ruoka-aineiden kanssa, ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran tai kun laitetta käytetään pitkän
käyttötauon jälkeen.
Johto, pistoke ja pistorasia
• Varmista, että johto on täysin ojennettuna.
• Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen
yli ja pidä se poissa kuumien esineiden ja avotulen
luota.
• Tarkista säännöllisesti, etteivät liitäntäjohto tai
pistoke ole vaurioituneet, äläkä käytä laitetta, jos se
on pudotettu tai muuten vahingoittunut.
• Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun
korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä
itse korjata laitetta.
11
LAITTEEN KÄYTTÖ
o Paina hedelmiä ja/tai vihanneksia varoen
suppilolla. Liian luja painaminen vähentää
saatavan mehun määrää ja voi vaurioittaa
laitetta.
o Pysäytä laite ennen työntimen irrottamista, kun
haluat lisätä hedelmiä/vihanneksia, jotta vältät
roiskeet.
• Seuraa hedelmälihasäiliötä ja lopeta mehun
pusertaminen ennen kuin säiliö on liian täynnä.
• Aseta nokka yläasentoon, kun haluat lopettaa
mehun kaatamisen esimerkiksi halutessasi tyhjentää
kulhon tai vaihtaa kulhoa.
• Katkaise aina virransyöttö kääntämällä "On/Off"painike "0"-asentoon ennen kuin irrotat kannen.
Kokoaminen ennen käyttöä:
• Aseta moottoriosa (3) tasaiselle alustalle, esimerkiksi
keittiötasolle, ja varmista, että laite seisoo tukevasti
pohjassa olevien neljän imukupin päällä.
• Aseta pohjalevy (6) moottoriosan päälle niin, että
nokka (5) sopii moottoriosan sivussa olevaan uraan.
• Työnnä hedelmälihasäiliö (2) pohjalevyn
tyhjennysreunan alle niin, että se lukittuu
moottoriyksikön jalkaan tiukasti.
• Lukitse linkokulho (7) huolellisesti pohjalevyyn.
o Ole varovainen, ettet kosketa teräviä osia, jotka
ovat linkokulhon pohjalla.
o Varmista, että linkokulho on kunnolla
pohjalevyssä kiinni niin, että kulhon pohjalla
oleva vaihde kiinnittyy pohjalevyn vaihteeseen.
o Varmista, ettei linkokulho ole liian löysästi kiinni
pohjalevyssä ja että se pyörii tasaisesti.
• Aseta kansi (10) laitteen päälle niin, että se peittää
sekä hedelmälihasäiliön että linkokulhon. Varmista,
että kansi sopii tiukasti pohjalevyyn.
• Käännä lukitusmekanismi (4) pystyasentoon ja
varmista, että se kiinnittää kannen ja lukitsee sen.
Lukitusmekanismista kuuluu naksahtava ääni, kun
tämä tehdään oikein.
• Aseta nokan alle lasi, kulho tai muu sopiva asti.
• Nokan on oltava ala-asennossa, jotta mehu pääsee
virtaamaan ulos.
• Laite on nyt käyttövalmis.
Huomaa: Anna laitteen käydä kerrallaan korkeintaan
1 minuuttia. Jos laite on käynyt 1 minuuttia, jätä se
jäähtymään ajaksi, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
VIHJE
• Jos vuoraat hedelmälihasäiliön muovipussilla
ennen laitteen käyttämistä, laitteen puhdistaminen
helpottuu.
• Käytä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, sillä niistä
saat eniten mehua.
• Hyviä mehuksi puserrettavia hedelmiä ja
vihanneksia ovat ananas, omena, kurkku, selleri,
porkkana, pinaatti, meloni, tomaatti ja useimmat
sitrushedelmät.
• Eri omenalaaduista saadaan koostumukseltaan ja
maultaan erilaisia mehuja. Kokeile eri yhdistelmiä,
jotta löydät oman suosikkisi.
• Vihreitä lehtivihanneksia, kuten kaalia ja pinaattia,
voidaan pusertaa mehuksi. Rullaa lehdet
sopivankokoisiksi sylintereiksi ennen kuin syötät ne
suppiloon.
• Paljon kuituja sisältävät tai tiivisrakenteiset
vihannekset tai hedelmät, kuten banaani,
mango, papaya ja avokado, eivät sovellu hyvin
mehupuserrukseen, sillä tuloksena on usein murska
eikä mehu.
• Kaikki mehut kannattaa nauttia heti pusertamisen
jälkeen, sillä tuoremehusta häviää nopeasti tärkeitä
ravintoaineita ilmalle altistumisen seurauksena. Tällä
voi olla vaikutusta myös makuun.
• Tuore omenamehu muuttuu nopeasti ruskeaksi
ilman vaikutuksesta. Jotta värivirheet voidaan
välttää, tarjoile omenamehu heti pusertamisen
jälkeen tai lisää hieman sitruunamehua.
• Muista, että hedelmälihan voi hyödyntää kakuissa,
kasvislasagnessa, muffineissa jne.
Hedelmien ja vihannesten valmisteleminen
puserrusta varten
• Pese hedelmät ja vihannekset aina huolellisesti
ennen puserrusta.
• Siemeniä, kiviä tai ohuita kuoria ei tarvitse poistaa
ennen laitteen käyttöä.
• Paksukuoriset hedelmät, kuten appelsiinit ja
sitruunat, on kuorittava ennen puserrusta. Kuori on
erityisen tärkeää poistaa kokonaan (myös valkoinen
osa), sillä pienikin määrä kuorta aiheuttaa mehuun
epämiellyttävän maun.
• Suuret kivet (esimerkiksi luumuista ja aprikooseista)
tulee poistaa, jotta laite ei vaurioidu.
• Leikkaa suuret hedelmät ja vihannekset pieniksi
paloiksi, jotka sopivat suppiloon (9).
Käyttö
• Käynnistä laite kääntämällä =n/Off-säädin asentoon
"1" (pieni nopeus) tai asentoon "2" (suuri nopeus).
o Pienen nopeuden asetus sopii pehmeiden
hedelmien ja vihannesten pusertamiseen.
o Suuren nopeuden asetus sopii kovempien
hedelmien ja vihannesten pusertamiseen.
• Lisää valitut hedelmät ja/tai vihannekset laitteeseen
suppilon kautta vähän kerrallaan ja paina niitä alas
työntimellä (1).
o Muista kääntää työnnintä siten, että työntimen
ura sopii suppiloon oikein.
o Pitkät vihannekset, kuten porkkanat, tulee
syöttää suppiloon terävä pää edellä.
Säilytys
• Varmista, että laite on puhdas ja kuiva, ennen kuin
laitat sen säilytyspaikkaan.
• Laite sisältää teräviä osia - pidä lasten
ulottumattomissa.
12
PUHDISTUS
• Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on
täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
• Puhdista moottoriosa kevyesti kostutetulla liinalla ja
tarvittaessa tilkalla puhdistusainetta. Moottoriosaa
EI SAA upottaa mihinkään nesteeseen!
• Linkokulhon, hedelmälihasäiliön, pohjalevyn ja
muut irrotettavat osat voi pestä normaalisti käsin tai
astianpesukoneessa.
• Ole varovainen, ettet kosketa teräviä osia, jotka ovat
linkokulhon pohjalla.
• Älä käytä laitteen tai sen lisäosien puhdistuksessa
vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita. Älä koskaan
puhdista laitetta hankaussienellä tai vastaavalla,
jottei sen pinta vaurioidu.
• Anna laitteen kaikkien osien kuivua kunnolla, ennen
kuin kokot laitteen puhdistamisen jälkeen.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan
joissakin jäsenvaltioissa palauttaa sille jälleenmyyjälle,
jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite.
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä
saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
• edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
• laitteeseen on tehty muutoksia
• laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt
muita vaurioita
• syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
13
UK
INTRODUCTION
• Avoid pulling the cord when removing the plug from
the socket. Instead, hold the plug.
• Check that it is not possible to pull or trip over the
cord or any extension cord.
To get the best out of your new appliance, please read
this user guide carefully before using it for the first time.
We also recommend that you keep the instructions for
future reference, so that you can remind yourself of the
functions of your appliance.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE
SAFETY MEASURES
1. Tamper
2. Fruit pulp holder
3. Motor section
4. Locking mechanism
5. Spout
6. Base
7. Centrifuge bowl
8. Power cord with plug
9. Funnel
10.Lid
11.On/Off button
Normal use of the apparatus
• Incorrect use of this appliance may cause personal
injury and damage.
• Use for its intended purpose only. The manufacturer
is not responsible for any injury or damage resulting
from incorrect use or handling (see also Guarantee
Terms).
• For connection to 230 V, 50 Hz only.
• For domestic use only. Not for outdoor or
commercial use.
• The motor section or cord of the appliance must not
be submerged in water or any other liquid.
• Do not operate with wet or damp hands. Make sure
that no liquid gets into the motor section.
• Never leave unattended when in use, and keep an
eye on children.
• Remove the plug from the socket before removing
the lid from the apppliance before cleaning, or
when not in use.
• NEVER use your fingers, kitchen utensils or similar
to push ingredients down the feed tube! Use the
accompanying tamper.
• NEVER stick fingers or other objects in the spout.
• NEVER touch the moving parts of the appliance until
it has come to a complete stop.
• The centrifuge bowl must be handled with care, as it
contains extremely sharp parts.
• Never use if the centrifuge bowl is damaged.
• Do not leave the appliance running nonstop for
more than 1 minutes at a time. If the appliance has
been running 1 minutes, allow it to cool down before
you use it again.
1.
10.
2.
9.
3.
8.
7.
4.
6.
5.
4.
5.
Positioning the apparatus
• Always place the appliance at the back of the
kitchen counter.
• Do not place next to hot areas, for example gas
rings and electric hotplates.
11.
PRIOR TO FIRST USE
Cord, plug and mains socket
Before using for the first time, or after prolonged
storage without use, wash any parts that will come into
contact with food.
• Ensure that the cord is fully extended.
• Do not allow the cord to hang over the edge of a
table/counter, and keep it away from hot objects
and naked flames.
• Check regularly that neither cord nor plug is
damaged and do not use if they are, or if the
appliance has been dropped or damaged in any
other way.
• If the apparatus or plug is damaged, it must
be inspected and if necessary, repaired by an
authorised repair engineer, otherwise there is a risk
of electric shock. Never try to repair the appliance
yourself.
14
USING THE APPARATUS
o Press the fruits and/or vegetables gently with the
funnel. Too much presser reduces the amount of
juice extracted and can damage the appliance.
o Stop the appliance before removing the tamper
to add more fruit/vegetables in order to avoid to
avoid splashes.
• Keep an eye on the fruit pulp holder and stop juicing
before the holder becomes too full.
• Place the spout in the up position to stop the juice
flow. For example when you wish to empty or
change bowl.
• Always turn off the power by turning the "On/Off"
button to "0" position before taking off the lid.
Assembly before use:
• Place the motor section (3) on a flat surface, e.g. a
kitchen counter, and make sure it is standing firmly
on the four suckers underneath.
• Place the base(6) on the motor section so that the
spout (5) fits in the slot on the side of the motor
section.
• Push the fruit pulp holder (2) up under the drain
edge on the base so that it locks on the foot of the
motor unit tightly.
• Carefully lock the centrifuge bowl (7) onto the base.
o Be careful not to touch the sharp parts in the
bottom of the centrifuge bowl.
o Make sure that the centrifuge bowl sits properly
on its base, so that the gear on the bottom of the
bowl engages the gear in the base.
o Make sure that the centrifuge bowl doesn't sit
too loosely on the base and that it rotates evenly.
• Place the lid (10) on the appliance so that it covers
both the fruit pulp holder and the centrifuge bowl
unit. Make sure that the lid fits tightly onto the base.
• Turn the lock mechanism (4) to the vertical position
and make sure that it engages the lid and locks it
fast. The lock mechanism makes a clicking sound
when this is done correctly.
• Place a glass, bowl or other suitable container under
the spout.
• The spout must be in the down position to let the
juice run out
• The apparatus now ready for use.
Please note: Do not leave the appliance running for
more than 1 minutes at a time. If the appliance has
been running for 1 minutes, allow it to cool down before
you use it again.
TIP
• If you line the fruit pulp holder with a plastibag
before using the appliance, it will be easier to clean
the appliance.
• Use fresh fruits and vegetables – they contain the
most juice.
• Good candidates for juicing include pineapple,
apples, cucumbers, celery, carrots, spinach,
melons, tomatoes and most citrus fruits.
• The various varieties of apple yield juice with
different flavors and consistency. Experiment with
different combinations to find your own favorite.
• Leafy green vegetables such as cabbage and
spinach can be juiced. Roll the leaves into cylinders
of an appropriate size before feeding them into the
funnel.
• Fibrous fruits and vegetables as well as those with
very firm flesh such as bananas, mangoes, papayas
and avocadoes are not well-suited to juicing, as the
result is often mashed fruit instead of juice.
• All types of juice should be consumed right after
juicing, as fresh juice quickly looses important
nutrients when exposed to the oxygen in the air.
Taste can also be affected.
• Pure apple juice turns brown quickly when exposed
to air. To prevent discoloration, serve apple juice
immediately after juicing or add a little lemon juice.
• Remember that fruit pulp can be used in cakes,
vegetable lasagne, muffins, etc.
Preparing fruits and vegetables for juicing
• Always wash fruits and vegetables thorougly before
juicing.
• It is not necessary to remove seeds, pits or thin
peels before using the appliance.
• Fruits with thick peels such as oranges and lemons
must be peeled before juicing. It is particularly
important to remove all the peel (including the
pith), as even small amounts of peel can impart an
unpleasant taste to the juice.
• It is also necessary to remove large pits (such
as plum and apricot pits) to avoid damaging the
appliance.
• Large fruits and vegetables should be cut into
pieces that can fit into the funnel (9).
Use
Storage
• Start the appliance by turning the =n/Off button to
position "1" (low speed) or position "2" (high speed).
o The low speed setting is suitable for juicing soft
fruits and vegetables.
o The high speed setting is suitable for juicing
harder fruits and vegetables.
• Feed the selected fruits and/or vegetables into
the appliance through the funnel a little at a time,
pushing them down using the tamper (1).
o Make sure that you turn the tamper so that the
groove in the tamper fits into the funnel properly.
o Long vegetables such as carrots should be fed
into the funnel pointy end first.
• Ensure the appliance is clean and dry before storing.
• The appliance contains sharp parts - keep out of the
reach of children.
15
FOR UNITED KINGDOM ONLY
Plug wiring:
This product is fitted with a BS 1363 13-amp plug. If
you have to replace the fuse, only those that are ASTA
or BSI approved to BS1362 and with a rated current of
13 amps should be used. If there is a fuse cover fitted,
this cover must be refitted after changing the fuse. If
the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be
used. You must also check if the socket outlets in your
home fit with the plug of the appliance. If the socket
outlet in your home does not fit with the plug, the
plug must be removed and disposed of safely as
insertion of the plug into the socket is likely to cause
electric hazard.
As this product is a class II appliance, the pin of
BS plug for earth connection is false.
CLEANING
• Remove the plug from the wall socket and allow the
apparatus to cool down before cleaning.
• The best way to clean the motor section is with a
slightly dampened cloth and, if necessary, a little
detergent. Do NOT immerse the motor section in
any form of liquid!
• The centrifuge bowl, fruit pulp holder, base and all
other detachable parts can be washed up by hand
or in a dishwasher.
• Be careful not to touch the sharp parts in the
bottom of the centrifuge bowl.
• Do not use any kind of strong or abrasive cleaning
agent on the appliance or its accessories. Never
use a scouring sponge or similar to clean it, as the
surface may be damaged.
• Allow all parts of the appliance to dry completely
before reassembling it after cleaning.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not followed
• if the appliance has been interfered with
• if the appliance has been mishandled, subjected to
rough treatment, or has suffered any other form of
damage
• if faults have arisen as a result of faults in your
electricity supply.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF
THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with
this symbol:
This means that this product must not be disposed of
together with ordinary household waste, as electrical
and electronic waste must be disposed of separately.
Due to the constant development of our products in
terms of function and design, we reserve the right to
make changes to the product without prior warning.
In accordance with the WEEE directive, every member
state must ensure correct collection, recovery, handling
and recycling of electrical and electronic waste. Private
households in the EU can take used equipment to
special recycling stations free of charge. In certain
member states, used apparatus can be returned to the
dealer where they were bought on the condition you
buy new products. Contact your retailer, distributor or
the municipal authorities for further information on what
you should do with electrical and electronic waste.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any printing errors.
16
DE
EINLEITUNG
Kabel, Stecker und Steckdose
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch
nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig
durchlesen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie bei
Bedarf darin nachschlagen können.
• Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz
ausgerollt ist.
• Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines
Tisches oder einer Küchentheke hängen und lassen
Sie es nicht in die Nähe von heißen Gegenständen
oder offenem Feuer kommen.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder
der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie
das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn
das Gerät fallen gelassen oder auf andere Weise
beschädigt wurde.
• Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker
feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer
Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr
von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie nicht,
das Gerät selbst zu reparieren.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am
Stecker.
• Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das
Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
SICHERHEITSHINWEISE
Normaler Gebrauch des Geräts
• Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann
Personen- oder Sachschäden verursachen.
• Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der
Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der
Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den
unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße
Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe
auch die Garantiebedingungen).
• Nur für den Anschluss an 230V/50Hz.
• Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät
eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch
oder den Gebrauch im Freien.
• Die Motoreinheit oder das Kabel dürfen nicht in
Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht
werden.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder
feuchten Händen. Achten Sie darauf, dass kein
Wasser in die Motoreinheit eindringt.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, die sich
in der Nähe des Geräts aufhalten.
• Ziehen Sie vor dem Abnehmen des Deckels zum
Reinigen und bei längerem Nichtgebrauch des
Geräts den Netzstecker.
• Verwenden Sie NIEMALS Ihre Finger,
Küchenutensilien oder ähnliches, um Zutaten in die
Zuführröhre zu schieben. Verwenden Sie dazu den
mitgelieferten Stopfer.
• Fassen Sie NIEMALS mit den Fingern oder anderen
Gegenständen in den Saftaustritt.
• Berühren Sie NIEMALS die sich bewegenden Teile
des Geräts vor ihrem absoluten Stillstand.
• Im Umgang mit der Zentrifuge ist Vorsicht geboten,
da sie äußerst scharfe Teile enthält.
• Verwenden Sie die Zentrifuge niemals, wenn sie
beschädigt ist.
• Lassen Sie das Gerät nie länger als 1 Minuten
ununterbrochen laufen. Nach dieser Zeit muss
es vor dem erneuten Gebrauch 1 Minuten lang
abkühlen.
HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS
1. Stopfer
2. Tresterbehälter
3. Motoreinheit
4. Verriegelung
5. Saftaustritt
6. Sockel
7. Zentrifuge
8. Netzkabel mit Stecker
9. Trichter
10.Deckel
11.An/Aus-Schalter
1.
2.
10.
Aufstellen des Geräts
• Stellen Sie das Gerät stets an die Rückseite der
Küchentheke.
• Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von
Wärmequellen, wie z. B. Gasflammen oder
elektrischen Kochplatten.
9.
8.
3.
7.
4.
6.
4.
5.
11.
17
5.
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
o Die niedrige Drehzahl eignet sich für das
Entsaften von weichem Obst und Gemüse.
o Die hohe Drehzahl eignet sich für das Entsaften
von härterem Obst und Gemüse.
• Füllen Sie jeweils eine kleine Menge des
ausgewählten Obstes und/oder Gemüses in den
Trichter des Geräts und schieben mit dem Stopfer
(1) nach.
o Drehen Sie den Stopfer so, dass er mit der
Führung in den Trichter passt.
o Langes Gemüse wie Karotten sind mit dem
spitzen Ende zuerst in den Trichter einzuführen.
o Geben Sie das Obst und/oder Gemüse unter
leichtem Druck in den Trichter. Zu starker Druck
verringert die Saftausbeute und kann das Gerät
beschädigen.
o Halten Sie das Gerät vor dem Entnehmen
des Stopfers an, bevor Sie neues Obst/Gemüse
nachfüllen, um Spritzer zu vermeiden.
• Behalten Sie den Tresterbehälter im Auge und
unterbrechen Sie den Entsaftvorgang, bevor der
Behälter zu stark gefüllt ist.
• Bringen Sie die Tülle in die Aufwärtsstellung, um
den Saftfluss zu stoppen. Zum Beispiel wenn Sie
die Schale leeren oder wechseln möchten.
• Schalten Sie vor dem Abnehmen des Deckels stets
die Stromzufuhr ab, indem Sie den On/Off-Schalter
auf „0“ stellen.
Waschen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen, bevor Sie das Gerät zum ersten
Mal gebrauchen, oder wenn es über einen längeren
Zeitraum nicht benutzt wurde.
GEBRAUCH DES GERÄTS
Zusammenbau vor dem Gebrauch:
• Stellen Sie die Motoreinheit (3) auf eine ebene
Oberfläche, z. B. eine Küchentheke, und sorgen Sie
dafür, dass sie fest auf den vier Saugfüßen steht.
• Platzieren Sie den Sockel (6) so auf der
Motoreinheit, dass der Saftaustritt (5) in den
seitlichen Schlitz der Motoreinheit passt.
• Schieben Sie den Tresterbehälter (2) so unter die
Abtropfkante am Sockel, dass er mit dem Fuß der
Motoreinheit dicht abschließt und verriegelt wird.
• Verriegeln Sie die Zentrifuge (7) sorgfältig mit dem
Unterteil.
o Achten Sie darauf, nicht in Berührung mit den
am Boden der Zentrifuge befindlichen scharfen
Teilen zu kommen.
o Vergewissern Sie sich, dass die Zentrifuge
richtig auf dem Sockel sitzt und die Getriebe von
Zentrifuge und Sockel ineinander fassen.
o Vergewissern Sie sich, dass die Zentrifuge nicht
zu lose auf dem Sockel sitzt und gleichmäßig
rotiert.
• Setzen Sie den Deckel (10) so auf das Gerät, dass
Tresterbehälter und Zentrifugen-Einheit abgedeckt
sind. Sorgen Sie dafür, dass der Deckel mit dem
Sockel dicht abschließt.
• Drehen Sie die Verriegelung (4) in die senkrechte
Position und vergewissern Sie sich, dass der Deckel
einrastet und fest verriegelt ist. Ist ein Klicken
hörbar, wurde die Verriegelung korrekt ausgeführt.
• Stellen Sie ein Glas, eine Schüssel oder ein anderes
geeignetes Gefäß unter den Saftaustritt.
• Die Tülle muss nach unten zeigen, damit der Saft
herauslaufen kann.
• Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.
Hinweis: Lassen Sie das Gerät nie länger als jeweils 1
Minuten laufen. Nach mehr als dreiminütigem Einsatz
sollte das Gerät vor dem nächsten Gebrauch abkühlen.
TIPP
• Wenn Sie den Tresterbehälter vor Gebrauch des
Geräts mit einer Plastiktüte umwickeln, erleichtert
dies die Reinigung des Geräts.
• Verwenden Sie nur frisches Obst und Gemüse – es
enthält den meisten Saft.
• Besonders gut zum Entsaften eignen sich Ananas,
Äpfel, Gurken, Sellerie, Karotten, Spinat, Melonen,
Tomaten und die meisten Zitrusfrüchte.
• Die verschiedenen Apfelsorten ergeben Saft
mit unterschiedlichem Geschmack und von
unterschiedlicher Konsistenz. Probieren sie
verschiedene Kombinationen aus, um Ihren
Lieblingssaft zu kreieren.
• Grünes Blattgemüse wie Kohl und Spinat eignen
sich zum Entsaften. Rollen Sie die Blätter in
passender Größe zylinderförmig zusammen, bevor
Sie sie in den Trichter geben.
• Faseriges Obst und Gemüse sowie hartfleischiges
Obst und Gemüse wie Bananen, Mangos, Papayas
und Avocados sind nicht sehr gut zum Entsaften
geeignet, da im Ergebnis eher ein Mus entsteht statt
eines Safts.
• Alle Saftsorten sind zum sofortigen Verzehr gedacht,
da frischer Saft schnell seine wichtigen Nährstoffe
verliert, wenn er mit dem Sauerstoff aus der Luft in
Berührung kommt. Geschmacksbeeinträchtigungen
sind ebenfalls möglich.
Obst und Gemüse zum Entsaften vorbereiten
• Vor dem Entsaften sind das Obst und Gemüse stets
gründlich zu waschen.
• Es ist nicht erforderlich, Kerne oder dünne Schale
vor dem Gebrauch des Geräts zu entfernen.
• Dickschalige Früchte wie Orangen und Zitronen
müssen jedoch vor dem Entsaften geschält werden.
Hierbei ist es besonders wichtig, die Schale
(einschließlich Haut) vollständig zu entfernen, da
selbst kleinen Mengen Schale dem Saft einen
unangenehmen Geschmack geben können.
• Ebenso ist es notwendig, große Kerne (wie von
Pflaumen und Aprikosen) zu entfernen, um eine
Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
• Große Früchte und Gemüse sollten zerteilt werden,
damit sie in den Trichter (9) passen.
Verwendung
• Starten Sie das Gerät, indem Sie den On/OffSchalter auf die Position "1“ (niedrige Drehzahl) oder
Position „2“ (hohe Drehzahl) stellen.
18
GARANTIEBEDINGUNGEN
• Reiner Apfelsaft wird bei Kontakt mit Luft
schnell braun. Um ein Verfärben zu verhindern,
sollten Sie dem Apfelsaft unmittelbar nach dem
Entsaftungsvorgang ein wenig Zitronensaft
beigeben.
• Wussten Sie, dass sich der Trester gut in Kuchen,
Gemüse-Lasagne, Muffins u. a. verwenden lässt?
Diese Garantie gilt nicht, wenn ...
• die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
• unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
• das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt
ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist.
• bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind.
Lagerung
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät vor der Lagerung
sauber und trocken ist.
• Das Gerät enthält scharfe Teile – halten Sie sie von
Kindern fern.
Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer Produkte
behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne
vorherige Ankündigung vor.
REINIGUNG
IMPORTEUR
• Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich,
dass es ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der
Steckdose gezogen wurde.
• Die Motoreinheit kann am besten mit einem leicht
angefeuchteten Tuch und erforderlichenfalls
ein wenig Reinigungsmittel gereinigt werden.
Die Motoreinheit NIE in Wasser oder andere
Flüssigkeiten tauchen!
• Die Zentrifuge, der Tresterbehälter, der Sockel und
alle anderen abnehmbaren Teile lassen sich von
Hand oder im Geschirrspüler abwaschen.
• Achten Sie darauf, nicht in Berührung mit den am
Boden der Zentrifuge befindlichen scharfen Teilen
zu kommen.
• Das Gerät und sein Zubehör nicht mit starken
oder schleifenden Reinigungsmitteln säubern.
Niemals einen Scheuerschwamm oder ähnliches
zum Reinigen verwenden, da sonst Oberflächen
beschädigt werden können.
• Lassen Sie alle Geräteteile nach dem Reinigen
vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät erneut
zusammenbauen.
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt
dieses Zeichen trägt:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit
normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da
Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden
muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat
für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung
und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu
sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können
ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen
Recyclingstationen abgeben. In bestimmten
Mitgliedstaaten können Geräte, bei dem Händler
wieder abgegeben werden, bei dem sie gekauft
wurden, vorausgesetzt, man kauft neue Produkte.
Weitere Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und
Elektronikmüll erfahren Sie von Ihrem Händler oder den
örtlichen Behörden.
19
PL
WSTĘP
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego
urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać
się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować
tę instrukcję, aby w razie konieczności można było
wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji
urządzenia.
• Sprawdź, czy przewód nie jest pozwijany.
• Przewód sieciowy nie może zwisać z krawędzi
stołu lub blatu. Należy umieszczać go z dala od
rozgrzanych przedmiotów i źródeł otwartego ognia.
• Należy regularnie sprawdzać, czy przewód
i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli są one
uszkodzone lub urządzenie zostało upuszczone
albo w jakikolwiek sposób uszkodzone, urządzenia
nie wolno używać.
• Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu,
należy je dokładnie skontrolować, a w razie
konieczności oddać do naprawy. W przeciwnym
razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie.
• Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy
ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
• Należy się upewnić, że nie ma możliwości
potknięcia się o przewód zasilający albo
przedłużacz.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Normalne użycie urządzenia
• Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
• Z urządzenia należy korzystać zgodnie z
jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania
bądź przechowywania urządzenia (zobacz także
część „Warunki gwarancji”).
• Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci
zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
• Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie
jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku w celach komercyjnych.
• Części silnikowej urządzenia ani przewodu nie
wolno zanurzać w wodzie ani żadnych innych
płynach.
• Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi lub
wilgotnymi rękoma. Należy uważać, aby żadne
płyny nie dostały się do części silnikowej.
• Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeżeli
jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
• Przed zdjęciem pokrywki z urządzenia w celu
jego wyczyszczenia lub kiedy urządzenie nie jest
użytkowane należy wyjąć wtyczkę z kontaktu.
• Nigdy nie wolno wciskać palcami lub przyrządami
kuchennymi produktów do komina do napełniania.
Należy używać dołączonego ubijaka.
• NIGDY nie wolno wkładać palców ani żadnych
przedmiotów do dziobka wylotowego.
• NIGDY nie wolno dotykać ruchomych części
urządzenia, dopóki całkowicie się nie zatrzymają.
• Z misą wirującą należy obchodzić się ostrożnie,
gdyż zawiera ona bardzo ostre elementy.
• Nigdy nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli misa
wirująca jest uszkodzona.
• Nie pozostawiać urządzenia włączonego na dłużej
niż 1 minuty. Jeśli urządzenie było używane przez 1
minuty, przed ponownym użyciem pozostawić je do
ostygnięcia.
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA
1. Ubijak
2. Pojemnik na miazgę owocową
3. Część silnikowa
4. Mechanizm blokowania
5. Dziobek wylotowy
6. Podstawa
7. Misa wirująca
8. Przewód zasilający z wtyczką
9. Lejek
10.Pokrywa
11.Przycisk On/Off (Wł./Wył.)
1.
10.
2.
9.
3.
8.
7.
4.
6.
4.
Ustawianie urządzenia
• Należy zawsze umieszczać urządzenie w tylnej
części blatu kuchennego.
• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu gorących
powierzchni, na przykład palników gazowych czy
elektrycznych płyt grzewczych.
5.
11.
20
5.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Korzystanie z urządzenia
• Włącz urządzenie, przesuwając przycisk on/off (wł./
wył.) w pozycję "1" (mała prędkość) lub w pozycję
"2" (duża prędkość).
o Ustawienie małej prędkości przeznaczone jest
do wyciskania soku z miękkich owoców i
warzyw.
o Ustawienie dużej prędkości przeznaczone
jest do wyciskania soku z twardszych owoców
i warzyw.
• Kolejno wkładaj wybrane owoce i/lub warzywa do
urządzenia przez lejek, dociskając je przy pomocy
ubijaka (1).
o Pamiętaj, aby przekręcać ubijak tak, aby rowek
w ubijaku był właściwe umieszczony w lejku.
o Długie warzywa, takie jak marchew, należy
wkładać do lejka począwszy od węższego
końca.
o Naciskaj owoce i/lub warzywa delikatnie
w dół lejka. Zbyt mocny nacisk zmniejsza
ilość wyciśniętego soku i może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
o Przed wyjęciem ubijaka w celu dodania
następnych owoców/warzyw zatrzymaj
urządzenie, aby uniknąć rozprysków soku.
• Obserwuj pojemnik na miazgę owocową i zatrzymaj
działanie urządzenia, zanim pojemnik się przepełni.
• Umieścić dziobek w pozycji skierowanej w górę,
aby zatrzymać przepływ soku, na przykład, gdy
chce się zmienić lub opróżnić misę.
• Przed zdjęciem pokrywy należy zawsze wyłączyć
urządzenie, przesuwając przycisk On/Off (wł./wył.)
w pozycję "0".
Przed pierwszym użyciem urządzenia lub po dłuższym
okresie przechowywania należy umyć wszystkie części
urządzenia, które bezpośrednio stykają się z żywnością.
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Montaż przed użyciem:
• Umieść część silnikową (3) urządzenia na płaskiej
powierzchni, np. blacie kuchennym i upewnij się,
że stoi ona stabilnie na czterech przyssawkach
znajdujących się na spodzie urządzenia.
• Umieść podstawę (6) na części silnikowej tak,
aby dziobek wylotowy (5) został umieszczony w
otworze znajdującym się z boku części silnikowej.
• Przesuń pojemnik na miazgę owocową (2) do
góry pod odpływem na podstawie, tak aby został
właściwie zablokowany u dołu części silnikowej.
• Ostrożnie umieść misę wirującą (7) na podstawie.
o Uważaj, aby nie dotknąć ostrych elementów
znajdujących się na dnie misy wirującej.
o Upewnij się, że misa wirująca została właściwie
umieszczona na swojej podstawie, tak aby
przekładnia na dnie misy zablokowała
przekładnię w podstawie.
o Upewnij się, że misa wirująca nie jest
umieszczona zbyt luźno na podstawie oraz że
równomiernie się obraca.
• Umieść pokrywę (10) na urządzeniu tak, aby
przykryła pojemnik na miazgę owocową oraz misę
wirującą. Upewnij się, że pokrywa została szczelnie
zamknięta.
• Przekręć mechanizm blokujący (4) w pozycję
pionową i upewnij się, że zablokował on pokrywę.
Jeżeli pokrywa zostanie właściwie zablokowana
przez mechanizm blokujący, będzie słychać
kliknięcie.
• Umieść szklankę, miskę lub inne naczynie pod
dziobkiem wylotowym.
• Dziobek musi być skierowany w dół, aby umożliwić
wypływanie soku.
• Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
Uwaga: Nie włączać urządzenia na dłużej niż 1 minuty
ciągłej pracy. Jeżeli urządzenie pracowało przez 1
minuty, przed ponownym użyciem należy je pozostawić
do ostudzenia.
WSKAZÓWKA
• Jeżeli przed skorzystaniem z urządzenia wyłożysz
pojemnik na miazgę owocową plastikowym
workiem, będzie łatwiej wyczyścić urządzenie.
• Należy używać świeżych owoców i warzyw
– zawierają one najwięcej soku.
• Do wyciskania soku najlepiej nadają się ananasy,
jabłka, ogórki, seler, marchew, szpinak, melony,
pomidory i większość owoców cytrusowych.
• Z różnych rodzajów jabłek powstają soki o różnych
smakach i konsystencjach. Wypróbuj różne
połączenia smaków, aby znaleźć swój ulubiony.
• Sok można także wyciskać z zielonych warzyw
liściastych, takich jak kapusta czy szpinak.
Przed włożeniem liści do lejka zwiń je w rulony
odpowiedniego rozmiaru.
• Włókniste owoce i warzywa, a także te o bardzo
jednolitym miąższu, takie jak banany, mango,
papaje czy awokado nie nadają się do wyciskania
soku, gdyż w efekcie otrzymuje się zmiksowane
owoce, a nie sok.
• Wszystkie rodzaje soku należy spożyć zaraz po
wyciśnięciu, ponieważ świeże soki pod wpływem
tlenu w powietrzu szybko tracą wartości odżywcze.
Może to również mieć wpływ na smak soku.
Przygotowanie owoców i warzyw do wyciskania soku
• Zawsze przed wyciśnięciem soku należy dokładnie
umyć owoce i warzywa.
• Usunięcie małych pestek czy cienkiej skórki z
owoców i warzyw przed wyciśnięciem soku nie jest
konieczne.
• Przed wyciśnięciem soku z owoców o grubej
skórce, takich jak pomarańczy i cytryn, należy je
obrać. Szczególnie istotne jest usunięcie całej
skórki (wraz z białymi włóknami), gdyż nawet
niewielkie ilości skórki mogą negatywnie wpłynąć
na smak soku.
• Konieczne jest również usunięcie dużych pestek
(takich jak pestki śliwek czy moreli) w celu
uniknięcia uszkodzenia urządzenia.
• Duże owoce i warzywa należy pociąć na kawałki,
które można włożyć do lejka (9).
21
• Czysty sok jabłkowy pod wpływem powietrza
szybko brązowieje. Aby zapobiec przebarwieniu,
sok jabłkowy należy podawać natychmiast po
wyciśnięciu lub dodać do niego odrobinę soku z
cytryny.
• Pamiętaj, że miazgę z owoców można wykorzystać
do przygotowania ciast, lasagne warzywnego,
mufinów, itp.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
• jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
• jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano
samodzielnie;
• jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób
niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
• jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w
działaniu sieci elektrycznej.
Przechowywanie
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów
pod względem ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w
produkcie bez uprzedzenia.
• Przed odłożeniem na miejsce przechowywania
upewnić się, że urządzenie jest czyste i suche.
• Urządzenie wyposażone jest w ostre części należy chronić je przed dziećmi.
IMPORTER
CZYSZCZENIE
Adexi Group
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego i przed
czyszczeniem pozostaw urządzenie do ostudzenia.
• Najlepszym sposobem czyszczenia części
silnikowej urządzenia jest jej przetarcie lekko
wilgotną szmatką z odrobiną detergentu, jeżeli
jest to konieczne. NIE zanurzać silnika w żadnym
płynie!
• Misę wirującą, pojemnik na miazgę owocową,
podstawę i inne ruchome części można myć
ręcznie lub w zmywarce.
• Uważaj, aby nie dotknąć ostrych elementów
znajdujących się na dnie misy wirującej.
• Podczas czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie
stosować żadnych silnie działających lub ściernych
środków czyszczących. Używanie do tego celu
ostrych gąbek może spowodować uszkodzenie
powierzchni.
• Po czyszczeniu, przed ponownym zmontowaniem
urządzenia, pozostaw wszystkie jego części do
całkowitego wyschnięcia.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO
PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym
symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy utylizować osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde
państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych
zakładów utylizacji odpadów. W niektórych krajach
członkowskich zużyte urządzenia można zwrócić
sprzedawcy, u którego zostało zakupione pod
warunkiem zakupienia nowego produktu. Aby uzyskać
więcej informacji na temat postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić
się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
22
EE
SISSEJUHATUS
• Ära ava ega proovi seadet ise remontida. Rikke
korral ära kasuta seadet, pöördu hooldusesse.
Mitteametliku hoolduse poolt teostatud parandused,
täiendused, ümberehitused katkestavad koheselt
toote garantii.
• Ärge tõmmake juhtmest, kui eemaldate pistikut
pistikupesast. Selle asemel, hoidke pistikust kinni.
• Kontrollige, et ei oleks võimalik kogemata
tõmmata toitekaablit või komistada toitekaabli või
pikendusjuhtme otsa.
Parima tulemuse saamiseks, loe oma uue seadme
kasutusjuhend hoolikalt läbi enne esimest kasutamist.
Samuti soovitame hoida juhend alles hilisemaks, et
saaksite meelde tuletada oma seadme funktsioone.
OHUTUSMEETMED
Tavakasutuses
• Seadme vale kasutamine võib põhjustada vigastusi
ja varalist kahju.
• Kasutage seadet vaid ettenähtud otstarbel. Tootja ei
vastuta mis tahes vigastuste või varalise kahju eest,
mille tõi kaasa ebaõige kasutamine või käitlemine.
• ühendamiseks ainult voolvõrku 230 V, 50 Hz.
• Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
Ei ole mõeldud välitingimustes või kaubanduslikuks
kasutamiseks.
• Seadet ja toitekaablit ei tohi kasta vee või muu
vedeliku sisse.
• Ärge kasutage märgade või niiskete kätega.
Veenduge, et mootoriosa sisse ei satuks vett või
muid vedelike.
• Seadet ei tohi jätta järelevalveta kasutamise ajal.
Lapsed tohivad seadme juures olla vaid täiskasvanu
juuresolekul. See ei ole mänguasi.
• Eemaldage pistik vooluvõrgust enne puhastamist ja
kui seadet ei kasutata.
• Ärge kasutage sõrmi, köögiriistu jms tarvikuid viljade
surumiseks läbi täiteava. Kasutage ainult seadmega
kaasas olevat tarvikut.
• Ärge toppige sõrmi või muid esemeid tilasse.
• Ärge puudutage seadme liikuvaid osi kuni need on
jõudnud täielikult seiskuda.
• Tsentrifuug kaussi tuleb käsitseda ettevaatusega,
kuna sellel on väga teravaid osasid.
• Ärge kasutage seadet, kui tsentrifuug kauss on
kahjustatud.
• ÄRGE JÄTKE SEADET KÄIMA ROHKEMAKS KUI
1 MINUT KORRAGA. KUI SEADE ON TÖÖTANUD
1 MINUTI, LASKE SELLEL JAHTUDA ENNE KUI
KASUTATE SEDA UUESTI. ÜLEKUUMENEMISE
OHT!
Seadme osad
1. Tõukur
2. Jäägi anum
3. Mootori osa
4. Lukustus mehhanism/kang
5. Tila
6. Kausi põhi
7. Tsentrifuug kauss
8. Toitekaabel
9. Täiteava
10. Kaas
11. Sisse/Välja (On/off) lülitamise nupp
Seadme asetamine
• Asetage seade turvalisse kaugusesse kapi/riiuli/
abipinna vms kasutatava pinna äärest.
• Ärge asetage võimaliku kuuma eseme lähedusse
nagu elektri- või gaasipliit.
Pistik ja vooluvõrk
• Veenduge, et toitekaabel on täis pikkuses lahti
keritud.
• Ärge laske toitekaablil rippuda üle ääre ja hoidke
kaabel eemal kuumadest objektidest ning lahtisest
tulest.
• Kontrollige regulaarselt, et toitekaabel ja pistik ei
oleks kahjustatud. Kui märkate kahjustust või kui
seade on maha kukkunud või kahjustatud mis tahes
muul viisil, siis EI TOHI SEADET KASUTADA.
Enne esimest kasutamist.
Esimesel korral või kui seadet ei ole mõnda aega
kasutatud, pese hoolikalt seadme osi, mis puutuvad
toiduga kokku.
23
SEADME KASUTAMINE.
Puuviljade ja / või köögiviljade surumisel
kasutage vähest jõudu. Liiga palju survet
vähendab mahla kogust ja võib kahjustada
seadet.
Peatage seadme tsentrifuug enne tõukuri
eemaldamist täiteavast, kui soovite lisada
veel puu- ja köögivilja. See aitab vältida
võimalikke pritsmeid.
• Hoidke silma peal jääkide kogumise anumal ja
lõpetage mahla valmistamine enne, kui anum saab
täis.
• Lükake tila ülesse, et peatada mahla väljajooks.
Näiteks kui soovite tühjendada või vahetada mahla
kogumise anumat.
• Keerake alati seadme "On / Off" nupp "0"
positsiooni enne kaane eemaldamist.
NB! Ärge kasutage seadet peatamata rohkem, kui 1
minut järjest. Kui olete 1 minuti kasutanud, siis laske
seadmel jahtuda ca 1 minut enne uuesti käivitamist.
Ülekuumenemise oht!
Kokku panek enne kasutamist:
• Asetage mootori osa (3) tasasele pinnale, et see
seisaks kindlalt nelja iminapa peal.
• Asetage alus (6) mootoriosa peale. Veenduge et tila
(5) jääks mootoriosa küljel olevasse süvendisse.
• Paigaldage jäägi anum seadme külge nii, et see
lukustuks oma kohale.
• Paigaldage hoolikalt tsentrifuugi kauss (7)
mootoriosa peale, veenduge et see lukustuks.
Ärge puudutage tsentrifuugi kausi teravaid osi.
Veenduge, et tsentrifuugi kauss on korralikult
oma kohal nii, et mootoriosa küljes olev
ülekanne hakkaks kaussi liigutama.
Veenduge, et tsentrifuugi kaussi ei oleks
paigaldatud liiga lõdvalt ja et see pöörleks
ühtlaselt.
• Asetage kaas (10) seadmele, nii et see kataks
jääkide anuma ja tsentrifuug kausi. Veenduge, et
kaas on tihedalt seadmel.
• Lülitage lukustus mehhanism (4) vertikaalasendisse
ja veenduge, et see lukustab kaane.
Lukustusmehhanism teeb „klõpsatuse“ heli, kui
seda tehakse õigesti.
• Asetage klaas, kauss või muud sobiv anum tila alla.
• Tila peab olema alumises asendis, et lasta mahlal
välja joosta.
• Seade on nüüd kasutamiseks valmis.
Soovitusi.
• Kui panete enne kasutamist jäägi anumasse väikese
kilekoti, siis on seda lihtsam puhastada.
• Kasutage värskeid puu-ja / või köögivilju – nendes
on rohkem mahla.
• Hästi annavad mahla välja näiteks ananass, õun,
kurk, seller, porgand, spinat, melon, tomat ja
enamus tsitruselisi puuvilju.
• Erinevad õunad võivad anda erineva maitsega ja
erinevat kogust mahla välja. Soovitame katsetada
erinevate puu-ja köögiviljade segusid, et leida omale
sobivaid kominatsioone.
• Lehtedega köögivilju, nagu näiteks kapsas, võib
edukalt kasutada mahla valmistamiseks. Selleks
keerake lehed enne purustajasse sisestamist
tihedalt rulli.
• Kiulised ja tugeva viljalihaga puu-ja köögiviljad,
nagu näiteks banaan, mango, papaia, avokaado; ei
ole sobilikud mahla tegemiseks. Nende puhul tekib
rohkem pudrulist massi, kui mahla.
• Igasuguseid värskeid mahlasid tuleks juua kohe
peale valmistamist, kuna värske mahl kaotab õhu
käes kiirest oma toitaineid. Lisaks mõjutab see
mahla maitset.
• Puhas õunamahl läheb peale valmimist kiirest
pruuniks. Seda tuleks kohe juua. Sidrunimahla
lisamine aitab pruunistumist pidurdada.
• Mahla valmistamisel tekkivaid jääke võib edukalt
kasutada kookide ja igasuguste teiste toitude
valmistamisel!
Ettevalmistused puu-ja köögiviljade mahla
valmistamiseks
• Peske alati puu-ja köögiviljade põhjalikult enne
mahla valmistamist.
• ei ole vaja eemaldada seemneid, väiksemaid kive
või õhukest koort enne seadme kasutamist.
• Puuviljad paksu koorega nagu apelsinid ja sidrunid
peavad olema kooritud enne mahla valmistamist.
Nende puhul on eriti oluline eemaldada kogu koor,
kuna isegi väikese koguse koorega võib mahlale
tekkida ebameeldiv maitse.
• Samuti on vaja eemaldada suuremad kivid (näiteks
ploomi või aprikoosi kivid), et vältida seadme
kahjustamist.
• Suuremad puu-ja köögiviljad tuleks lõigata
tükkideks, mis mahuvad läbi täiteava(9).
Kasutamine
• Pööra seadme On / Off nuppu asendisse "1"
(väiksem kiirus) või positsiooni "2" (suurem kiirus).
väiksem kiirus, sobib pehmemate puu-ja
köögiviljade mahla tegemiseks.
suurem kiirus, sobib kõvematest puu-ja
köögiviljadest mahla tegemiseks.
• Söötke valitud puu-ja / või köögiviljad läbi seadme
täiteava väikeste koguste kaupa korraga, kasuta
tõukurit (1).
Veenduge, et tõukur läheks täiteavasse selleks
ette nähtud soones.
Pikemad köögiviljad nagu porgand tuleks sööta
teravama otsaga ees.
Hoiustamine
• Puhastage ja kuivatage seade alati enne
hoiustamist.
• Olge eriti ettevaatlik seadme teravate osadega –
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Puhastamine.
• Enne puhastamist eemalda voolujuhe
seinakontaktist ja lase seadmel jahtuda.
24
• Mootoriosa ei tohi asetada vette ega pesta
jooksva vee all, vesi ei tohi sattuda mootoriosa
sisse. Mootoriosa puhastamiseks kasuta pehmet
niisket lappi.
• Tsentrifuug kaussi, kausi põhja, jäägi anumat ,
tõukurit, kaant võib pesta jooksva vee all käsitsi või
nõudepesumasinas.
• Olge eriti ettevaatlik seadme tsentrifuug kausi terava
osa pesemisel!
• Ärge kasutage seadme ja/või seadme osade
puhastamiseks tugevatoimelisi puhastusvahendeid,
metallist esemeid ega abrasiivseid materjale. Need
võivad kahjustada seadme pindasid.
• Laske kõigil seadme osadel täielikult kuivada enne
seadme uuesti kokku panekut.
UTILISEERIMINE
Aseta pakendi materjalid selleks
ettenähtud kohta.
NB! Käesolevat seadet ei tohi
visata tavajäätmete hulka.
Uuri kohalikust omavalitsusest
elektrooniliste jäätmete
kogumispunktide kohta ning
kanna hoolt, et seade jõuaks
sinna.
25
MÜÜJA VASTUTUSE TINGIMUSED
Müüja vastutuse alla ei kuulu toote
kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus
ega ka selliste vigade kõrvaldamine,
mida on põhjustanud kasutamisjuhise
väärkäsitlus või täitmata jätmine.
Müüja vastutus ei hõlma samuti toote
töökorrasoleku seisukohalt tähtsusetuid
defekte nagu näiteks pinnakriimustuste
parandus.
Vea ilmnemisel müüja vastutuse aja jooksul
tuleb kliendil sellest 2 kuu jooksul teatada
toote müüjale või volitatud hooldusele:
MUDEL : …………………………………
HIND : ……………………………………
KUUPÄEV : ………………………………
KAUPLUS : ………………………………
PITSAT :
Müüja tagab ostjale kvaliteetse
kauba üleandmise ja kannab täielikult
müüja vastutuse ajal ilmnenud vigade
parandamise kulud.
Müüja vastutus kehtib kõikide puuduste
( rikete ) kohta, mis on põhjustatud tootmise
defektidest või tootmisel kasutatud
mittekvaliteetsest materjalist.
Kaubale kehtib 2 aastane pretensiooni
esitamise õigus alates ostjale üleandmise
kuupäevast, millest esimese 6 kuu jooksul
teeb võimaliku vea päritolu kindlaks müüja.
Müüja vastutuse talong peab olema
nõuetekohaselt täidetud, nii et toote
nimetus, müügikuupäev ning kaupluse
tempel oleks loetav.
Müüja vastutuse alla ei kuulu detailid, mis
on purunenud ning vead, mis on tekkinud
alljärgnevatel põhjustel:
Hooldus ja garantiiremont :
AS Lander
Tuuliku tee 4 Tallinn tel: 6549174
www.lander.ee e-post: [email protected]
- toote hoolimatul kasutamisel
(mehhaaniline vigastus, mille on
põhjustanud löök, seadme kukkumine
või liigse jõu kasutamine )
- kasutamisjuhendist mittekinnipidamisel;
- müüjast sõltumatutel põhjustel
( õnnetusjuhtum, tulekahju, uputus, äike,
rike elektrivõrgus, voolupinge kõikumine
rohkem kui 10% jne.)
- kui toodet on remontinud selleks
mittevolitatud isik;
- paigaldusvigadest või valesti
ühendamisest;
Samuti ei kuulu müüja vastutuse alla sellised
osad, mille kulumine on normaalne, näiteks:
tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed,
klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad
ning käsitsi liigutatavad plastmassosad
(nupud, kangid, kõrvaklapid).
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement