Melissa | 630-015 | User's Manual | Melissa 630-015 User's Manual

630-015
DK
Blodtryksmåler til overarm........................................................ 2
SE
Blodtrycksmätare för överarm................................................... 8
NO
Blodtrykksmåler for overarm.................................................... 13
FI Verenpainemittari olkavarsimittaukseen...................................... 18
UK
Blood pressure meter for upper arm.......................................... 23
DE
Oberarm-Blutdruckmessgerät.................................................. 29
PL
Ciśnieniomierz naramienny...................................................... 35
www.adexi.eu
www.adexi.eu
630015_IM.indd
1
2008-7-2
16:06:14
DK
INTRODUKTION
• Brug ikke apparatet i nærheden af mobiltelefoner
eller mikrobølgeovne, da disse apparater
udsender elektromagnetisk stråling, der kan
påvirke blodtryksmålingen.
• Brug ikke apparatet, hvis det ikke fungerer
korrekt, eller hvis det f.eks. er blevet beskadiget
pga. kraftige slag el. lign.
• Hvis apparatet, luftslangerne eller manchetten
er beskadiget, skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør.
Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt
købsstedet, hvis der er tale om en reparation,
der falder ind under reklamationsretten. Hvis
der foretages uautoriserede indgreb i apparatet,
bortfalder reklamationsretten.
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye
apparat, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning, før du tager apparatet
i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du
senere skulle få brug for at genopfriske apparatets
funktioner.
VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
• Forkert brug af apparatet kan medføre
personskade og beskadige apparatet.
• Anvend kun apparatet til det, det er beregnet
til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug eller håndtering
(se også under Reklamationsbestemmelser).
• Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
• Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må
ikke trænge vand ind i det.
• Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, høje
temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
• Når apparatet er i brug, skal det holdes under
konstant opsyn. Børn skal altid holdes under
opsyn, når apparatet anvendes.
• Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller
anbefalet af producenten.
Batterier
• Kontrollér, at batteriernes plus- og minuspoler
vender rigtigt, da forkert isatte batterier kan
beskadige apparatet.
• Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke
skal bruges i længere tid.
• Udskift altid alle batterier på én gang.
• Bland aldrig forskellige batterityper (f.eks.
almindelige og genopladelige batterier), gamle
og nye batterier eller batterier af forskellige
fabrikater.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Manchetende
Manchet
Metalbøjle
Velcrobånd
Luftblære
Hul til luftslange
(ikke synligt på
billedet)
7. Display
8. Tænd/slukknap
9. Tømningsventil
10.Slangekobling
11.Luftslanger
12.Opbevaringstaske
Brug af apparatet
• Apparatet må ikke bruges til at stille medicinske
diagnoser med, men må kun bruges som
reference. Søg læge, hvis blodtryksmålingerne
virker unormale.
• Følg altid den beskrevne procedure i denne
brugsanvisning, når du foretager målinger.
• Manchetten og luftslangerne må ikke strækkes,
vrides eller bøjes.
• Brug ikke apparatet til målinger på personer,
der lider af kraftig arytmi eller andre
hjertesygdomme.
• Brug ikke apparatet til målinger på spædbørn
eller andre, der ikke kan kommunikere og derfor
ikke kan meddele, om manchetten f.eks. sidder
for stramt.
630015_IM.indd
2
2008-7-2
16:06:16
Forklaring af display og symboler
a. Systolisk tryk
b. Diastolisk tryk
c. Puls
d. Symbol for ny måling
e. Symbol for pulsmåling
f. Symbol for tømning af
manchet
g. Batterisymbol
• Blodtrykket kan stige, hvis du er ophidset,
stresset eller anspændt.
• Pludselige klimaændringer kan få blodtrykket til
at stige.
• Det systoliske tryk stiger med alderen.
• Kvinder har større risiko for forhøjet blodtryk
efter overgangsalderen.
• Søvnmangel, rygning, fedme, alkohol og visse
sygdomme får blodtrykket til at stige.
• Bad og toiletbesøg kan hæve blodtrykket.
• Hvis manchetten sidder for løst eller for stramt
eller ikke sidder i samme højde som hjertet, kan
det målte blodtryk være for lavt i forhold til det
faktiske blodtryk.
OM BLODTRYK
Hvornår er mit blodtryk for højt eller lavt?
Hvad er blodtryk?
Når hjertet pumper blodet rundt i kroppen, udøver
blodet et tryk på blodkarrenes vægge. Dette tryk
kaldes blodtrykket.
Blodtrykket er forskelligt i forskellige dele af
kroppen og afhænger bl.a. af pulsen, hvor elastiske
blodkarrene er, og hvor tyktflydende blodet er.
Det tryk, der kan måles, når hjertet pumper blodet
ud i kroppen, kaldes det systoliske blodtryk. Det
tryk, der kan måles, når blodet løber tilbage fra
kroppen mod hjertet (mellem to hjerteslag), kaldes
det diastoliske blodtryk.
De to typer blodtryk nævnes som regel sammen,
og det systoliske blodtryk nævnes altid først. Hvis
blodtrykket angives til ”120/70” (udtales ”120 over
70”), betyder det, at det systoliske blodtryk er 120,
og det diastoliske er 70.
Måleenheden for blodtryk er mmHg (millimeter
kviksølv).
Forhøjet blodtryk kaldes også hypertension. Nedsat
blodtryk kaldes også hypotension. På nedenstående
skema kan du se nogle generelle retningslinjer for,
hvornår dit blodtryk er for højt eller lavt. Du bør
dog altid konsultere din læge for at få nøjagtige
anvisninger.
Område
Systolisk
Diastolisk
Meget højt blodtryk
(hypertension)
> 140 mmHg > 90 mmHg
Høj normal
130-139 mmHg 85-89 mmHg
Normal
91-129 mmHg 51-84 mmHg
Meget lavt blodtryk
(hypotension)
< 90 mmHg < 50 mmHg
Hvorfor skal jeg måle mit blodtryk?
Blodtrykket stiger naturligt i takt med, at man
bliver ældre. Men forhøjet blodtryk kan også være
det første tegn på sygdom, overvægt eller på, at
arterierne er ved at stivne, hvilket øger risikoen
for bl.a. blodpropper. Det er derfor en god idé at
holde øje med blodtrykket og søge læge, hvis det
virker usædvanligt højt eller lavt. Du bør skrive dine
målinger ned, så du kan vise dem til din læge.
Hvorfor varierer blodtrykket?
Blodtrykket varierer i løbet af døgnet og hele livet.
Mange forskellige faktorer påvirker dit blodtryk,
hvilket du bør være opmærksom på, når du bruger
apparatet. Vær f.eks. opmærksom på følgende:
• Blodtrykket er højere om dagen end om natten.
• Blodtrykket stiger lidt, når du lige har spist.
Meget salt i maden kan også øge blodtrykket.
• Let motion (f.eks. gang og jogging) får det
systoliske blodtryk til at stige lidt, mens hård
træning får det til at stige drastisk. Det falder
dog igen, når kroppen slapper af. Mangel på
motion hæver blodtrykket permanent.
Vigtigt! Apparatet må ikke bruges til at stille
medicinske diagnoser med, men må kun anvendes
som reference. Søg læge, hvis blodtryksmålingerne
virker unormale. Følg altid den beskrevne procedure
i denne brugsanvisning, når du foretager målinger.
630015_IM.indd
3
2008-7-2
16:06:17
FØR FØRSTE ANVENDELSE
• Stram manchetten ved at trække i enden, indtil
manchetten slutter tæt til armen. Drej samtidig
manchetten, så luftslangerne kommer til at løbe
langs indersiden af armen (se billedet).
o Slangerne skal ligger parallelt med din
underarm og vende ned imod din hånd.
o Manchetten må ikke være strammere, end at
du kan stikke en finger ind under den.
• Fold manchetenden ned over metalbøjlen, før
enden ned og rundt om armen, og klem den fast
på velcrobåndet (4).
• Husk:
o Manchetten skal sidde stramt til, men ikke
klemme.
o Luftslangerne skal løbe langs indersiden af
din arm.
o Manchettens underkant skal være 1-2 cm fra
albueleddet.
o Det er bedst at måle på en bar arm.
o Hvis du vil foretage en række målinger, skal
du måle på samme arm hver gang. Du skal
også altid måle på samme tidspunkt af
dagen, under de samme betingelser og i
samme stilling.
Isætning af batterier
• Åbn batteridækslet på bagsiden af apparatet ved
at skubbe dækslet i pilens retning og tage det af.
• Isæt fire batterier, størrelse "AA". Sørg for,
at batterierne vender korrekt (se tegningen i
bunden af batterirummet).
o Brug ikke genopladelige 1,2-V-batterier til
apparatet.
• Sæt batteridækslet på igen.
• Udskift batterierne, når batterisymbolet (g) vises
på displayet (7).
Tilslutning af luftslange
• Sæt slangekoblingen (10) i hullet til luftslangen
(6).
• Sørg for, at slangekoblingen er trykket så langt
ind i apparatet som muligt, så den sidder godt
fast.
BRUG AF APPARATET
Forberedelse til blodtryksmåling
• Sid eller lig ned i 5-10 minutter inden målingen.
• Undgå at spise, ryge, træne, bade eller drikke
alkohol, kaffe eller te inden målingen.
• Gå ikke på toilettet umiddelbart inden målingen.
• Foretag ikke blodtryksmålinger, hvis du er
stresset, ophidset eller anspændt.
• Slap af under målingen, og undlad at tale.
Måling af blodtryk
• Målingen kan foretages i en af to stillinger:
o Læg dig ned på ryggen med armen strakt
ned langs siden og håndfladen opad.
o Sæt dig på en stol, og læg armen på et bord
med håndfladen opad.
Forhold dig helt i ro, mens målingen foretages.
• Tryk på tænd/sluk-knappen (8). Apparatet
bipper, og alle symboler og tal vises på displayet
i ca. 2 sekunder.
• Når displayet viser "0 mmHg" under både
systolisk tryk (a) og diastolisk tryk (b), og
symbolet for ny måling (d) blinker, er apparatet
klar til brug.
o Hvis der er luft i manchetten fra sidste brug,
blinker symbolet for tømning af manchet
(f). Tryk på tømningsventilen (9), som sidder
på slangen foran luftblæren (5), for at tømme
manchetten helt for luft. Når symbolet for ny
måling blinker, er apparatet klar til brug.
Montering af manchetten på armen
• Før manchetenden
(1) gennem
metalbøjlen (3),
så manchetten (2)
danner et rør. Sørg
for, at fladerne med
velcro vender udad.
Vend manchetten,
så luftslangerne
(11) vender ned mod gulvet.
• Træk manchetten på armen, og placer den på
overarmen ca. 1-2 cm over albueleddet.
o Manchetten skal være i omtrent samme højde
som dit hjerte, ellers kan blodtryksmålingerne
blive for høje.
630015_IM.indd
4
2008-7-2
16:06:17
• Pump manchetten op til 30 mmHg over det
forventede (diastoliske) blodtryk ved at trykke på
luftblæren et antal gange hurtigt efter hinanden.
Du kan finde vejledende blodtryksværdier i
tabellen i afsnittet "Hvornår er mit blodtryk for
højt eller lavt?". Det er vigtigt, at manchetten
pumpes op i én omgang uden pauser. Slip
luftblæren, når den ønskede værdi nås.
o Hvis der sker en fejl under oppumpning
af manchetten, viser displayet "EE RETEST".
Tøm manchetten helt for luft ved at trykke på
tømningsventilen. Pump derefter manchetten
op igen, når symbolet for ny måling blinker.
• Når du har sluppet luftblæren, starter
blodtryksmålingen efter et øjeblik.
o "TESTING" vises på displayet, og apparatet
viser løbende trykket, mens målingen
foregår.
o Symbolet for pulsmåling (e) blinker som
indikation af, at pulsen også måles.
• Når blodtryksmålingen er gennemført, bipper
apparatet 3 gange.
o Displayet viser det systoliske tryk, det
diastoliske tryk samt pulsen (c).
o Symbolet for tømning af manchet blinker.
• Tryk på tømningsventilen for at tømme
manchetten for luft. Når al luften er tømt ud af
manchetten, blinker symbolet for ny måling.
• Hvis du skal foretage flere målinger, skal du
vente 5-10 minutter mellem hver måling.
o Bemærk! En enkelt måling giver ikke en
sikker indikation af din helbredstilstand.
Du kan først få et overblik over denne efter
en længere række målinger.
• Sluk apparatet ved at trykke på tænd/slukknappen, når du er færdig med at måle.
o Apparatet slukker automatisk efter 2 minutter
uden brug.
630015_IM.indd
5
2008-7-2
16:06:18
FEJLFINDING
Fejl
Årsag Løsning
"RETEST" vises på
displayet
Trykket stiger kun
langsomt under
oppumpning
Batterisymbolet vises
på displayet, eller
displayet er tomt
Unormale resultater
1. Trykket i manchetten er ikke
30 mmHg højere end det
forventede blodtryk.
2. Brugeren har bevæget armen
eller flyttet apparatet under
målingen.
3. Trykket falder hurtigt på grund
af en lækage i kredsløbet.
1. Fortag en ny måling, hvor manchetten
pumpes op til 30 mmHg over det
forventede blodtryk.
2. Brugeren skal forholde sig i ro, og undlade
at bevæge armen eller flytte apparatet
under målingen.
3. Kontrollér, om der er en lækage i
kredsløbet.
Slangen er ikke monteret korrekt.
Monter slangen korrekt.
Batterierne er næsten brugt op.
Udskift batterierne.
Sørg for, at batterierne vender rigtigt.
1. Manchetten er ikke strammet
tilstrækkeligt, eller den er
placeret forkert.
2. Brugeren bevæger sig eller
taler under målingen.
3. Brugeren er for nervøs eller
anspændt under målingen.
4. Brugeren er ikke i korrekt
liggende eller siddende
position.
5. Oppumpningen sker med
afbrydelser, eller brugeren
betjener apparatet forkert.
6. Brugeren har muligvis et
hjerteproblem.
1. Stram manchetten, og placer den som
beskrevet i afsnittet "Montering af
manchetten på armen".
2. Brugeren skal forholde sig i ro og undlade
at tale under målingen.
3. Brugeren skal forsøge at slappe af og
tage 2-3 dybe indåndinger.
4. Brugeren skal ligge eller sidde som
beskrevet i afsnittet "Måling af blodtryk".
5. Foretag oppumpning som beskrevet i
afsnittet "Måling af blodtryk".
6. Kontrollér resultatet ved at foretage en
eller flere nye målinger. Tal med din læge,
hvis du konsekvent får unormale målinger.
OPBEVARING
RENGØRING
Når apparatet ikke er i brug, bør det opbevares i den
medfølgende opbevaringstaske (12).
• Opbevar apparatet tørt og ikke for varmt.
• Stil ikke tunge ting oven på apparatet.
• Tag batterierne ud af apparatet, hvis det ikke
skal bruges i længere tid.
• Luftslangerne og manchetten må ikke strækkes,
vrides eller bøjes.
Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom
på følgende punkter:
• Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må
ikke trænge vand ind i det.
• Rengør apparatet og manchetten ved at tørre
dem af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt
opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet og
manchetten er meget snavsede.
630015_IM.indd
6
2008-7-2
16:06:18
• Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen
former for stærke, opløsende eller slibende
rengøringsmidler til at rengøre apparatet med,
da det kan ødelægge apparatets udvendige
overflader.
• VIGTIGT! Lad apparatet tørre helt efter
rengøring, inden det bruges igen. Apparatet må
ikke bruges, hvis det er fugtigt.
SPØRGSMÅL & SVAR
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
På vores hjemmeside finder du også
kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte
os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og
reservedele.
Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet,
som du ikke kan finde svar på i denne
brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores
hjemmeside www.adexi.dk.
Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar"
i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede
spørgsmål er vist.
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med
dette symbol: Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på betingelse
af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder for
at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal
håndtere elektrisk og elektronisk affald.
REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
• hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for
en voldsom behandling eller lidt anden form for
overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på
funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at
foretage ændringer i produktet uden forudgående
varsel.
630015_IM.indd
7
2008-7-2
16:06:18
INTRODUKTION
SE
stöt eller liknande.
• Om apparat, luftslangar eller manschett har
skadats, låt en auktoriserad reparationstekniker
inspektera apparaten och vid behov reparera
den. Försök aldrig reparera apparaten själv.
Kontakta inköpsstället för reparationer som
täcks av garantin. Ej auktoriserade reparationer
eller ändringar på apparaten gör garantin ogiltig.
För att du skall få ut så mycket som möjligt
av din nya apparat bör du läsa igenom denna
bruksanvisning innan du använder apparaten
första gången. Var speciellt uppmärksam på
säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar att du
sparar bruksanvisningen för framtida bruk.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Batterier
Allmänt
• Felaktig användning av den här apparaten kan
orsaka personskador och skador på apparaten.
• Använd endast apparaten för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstår till följd av felaktig användning eller
hantering (se även Garantivillkor).
• Endast för hemmabruk. Får ej användas för
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
• Sänk inte ner apparaten i vatten och se till att
inget vatten tränger in i apparaten.
• Utsätt inte apparaten för direkt solljus, höga
temperaturer, fukt, höga ljud eller frätande
ämnen.
• Lämna aldrig apparaten obevakad när den är
igång och håll barn under uppsikt.
• Använd bara tillbehör som tillverkats eller
rekommenderats av tillverkaren.
• Kontrollera att batteripolerna är rättvända,
eftersom felvända batterier kan skada
apparaten.
• Ta ut batterierna från apparaten om du inte ska
använda den på länge.
• Byt alltid alla batterierna samtidigt.
• Blanda aldrig olika typer av batterier (t.ex.
mangandioxidbatterier och alkaliska batterier),
gamla och nya batterier eller batterier av olika
fabrikat.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Manschettände
Armmanschett
Metallhållare
Kardborrflik
Gummiblåsa
Uttag för
luftslang (syns
ej på bilden)
7. Display
8. På/av-knapp
9. Tömningsventil
10.Slanganslutning
11.Luftslangar
12.Förvaringsväska
Användning
• Denna apparat får ej användas för att ställa
medicinska diagnoser. Den lämpar sig enbart
för referens. Kontakta en läkare om dina
blodtrycksvärden verkar onormala.
• Följ alltid tillvägagångssättet som anges i denna
bruksanvisning när mätningar görs.
• Du får inte tänja ut, vrida eller böja manschetten
eller luftslangarna.
• Använd inte apparaten på personer som lider av
svår arytmi elle andra hjärtsjukdomar.
• Använd inte apparaten på småbarn eller andra
som inte kan säga till om manschetten sitter för
hårt osv.
• Använd inte apparaten i närheten av
mobiltelefoner eller mikrovågsugnar, eftersom
dessa avger elektromagnetisk strålning som kan
påverka apparaten.
• Använd inte apparaten om den inte fungerar
som den ska, eller om den skadats av en kraftig
Förklaring av display och
symboler
a. Systoliskt tryck
b. Diastoliskt tryck
c. Puls
d. Symbol för ny mätning
e. Symbol för pulsmätning
f. Symbol för tömning av
manschett
g. Batterisymbol
630015_IM.indd
8
2008-7-2
16:06:20
OM BLODTRYCK
När är mitt blodtryck för högt eller för lågt?
Vad är blodtryck?
När hjärtat pumpar runt blod i kroppen utsätter
blodet blodkärlens väggar för tryck. Detta kallas för
blodtryck.
Blodtrycket skiljer sig mellan olika delar i kroppen
och beror på pulsen, hur elastiska blodkärlen är och
hur tjockt blodet är.
Trycket som kan mätas när hjärtat pumpar ut blodet
i kroppen kallas för systoliskt blodtryck. Trycket som
kan mätas när blodet flödar tillbaka från kroppen
mot hjärtat kallas för diastoliskt blodtryck.
De två blodtryckstyperna anges normalt
tillsammans, med det systoliska blodtrycket först.
Om blodtrycket anges som ”120/70” (läses ”120
över 70”), innebär det att det systoliska blodtrycket
är 120 och det diastoliska blodtrycket är 70.
Mätenheten för blodtryck är mmHg (millimeter
kvicksilver).
Högt blodtryck kallas även hypertoni. Lågt blodtryck
kallas även hypotoni. Tabellen nedan anger
allmänna riktlinjer för när ditt blodtryck är för högt
eller för lågt. Du ska alltid rådfråga din läkare för
exakta mätningar.
Intervall
Systoliskt
Diastoliskt
Mycket högt blodtryck > 140 mmHg > 90 mmHg
(hypertension)
Högt normalt
130-139 mmHg 85-89 mmHg
Normalt
91-129 mmHg 51-84 mmHg
Mycket lågt blodtryck
(hypotension)
< 90 mmHg < 50 mmHg
Varför bör jag mäta mitt blodtryck?
Blodtrycket höjs naturligt när man blir äldre. Men
högt blodtryck kan också vara ett första tecken på
sjukdom, att man är överviktig eller att artärerna
börjar hårdna, vilket ökar risken för exempelvis
blodproppar. Det är därför klokt att hålla ett öga
på blodtrycket och kontakta en läkare om det
verkar ovanligt högt eller lågt. Skriv ner dina
blodtrycksmätningar så att du kan visa upp dem för
din läkare.
Varför varierar blodtrycket?
Blodtrycket varierar under dagen och under en
persons liv. Många olika faktorer påverkar ditt
blodtryck, något du bör vara medveten om när du
mäter ditt blodtryck. Var till exempel medveten om
följande:
• Blodtrycket är högre under dagen än om natten.
• Blodtrycket höjs något precis efter att du
har ätit. Ett högt saltintag kan också höja
blodtrycket.
• Lätt motion (t.ex. promenader eller joggning)
får det systoliska blodtrycket att höjas något,
medan kraftig motion får det att höjas markant.
Det sjunker dock igen när kroppen slappnar av.
Brist på motion höjer blodtrycket permanent.
• Blodtrycket kan höjas om du är upphetsad,
stressad eller spänd.
• Plötsliga klimatförändringar kan få blodtrycket
att höjas.
• Det systoliska blodtrycket höjs när man blir
äldre.
• Kvinnor löper större risk för förhöjt blodtryck
efter klimakteriet.
• Sömnbrist, rökning, fetma, alkohol och vissa
sjukdomar kan få blodtrycket att höjas.
• Bad och toalettbesök kan få blodtrycket att
höjas.
• Om manschetten sitter för löst eller för spänt
eller ej i höjd med hjärtat, kan det uppmätta
blodtrycket bli lägre än det faktiska blodtrycket.
Viktigt! Använd inte apparaten för att ställa
medicinsk diagnos – använd den endast för
referensändamål. Kontakta en läkare om
dina blodtrycksvärden verkar onormala. Följ
alltid tillvägagångssättet som anges i denna
bruksanvisning när mätningar görs.
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
Sätta i batterierna
• Öppna batteriluckan baktill på apparaten genom
att föra luckan i pilens riktning och ta av den.
• Sätt i fyra batterier av storlek “AA”. Kontrollera
att batterierna sätts i med polerna rättvända (se
markeringarna längst ner i batterifacket).
o Använd inte laddningsbara 1,2 V batterier till
apparaten.
• Sätt tillbaka luckan.
• Byt ut batterierna när batterisymbolen (g) visas
på displayen (7).
630015_IM.indd
9
2008-7-2
16:06:20
Ansluta luftslang
o Manschettens nederkant ska befinna sig 1-2
cm från armbågsleden.
o Det är bäst att placera manschetten direkt
mot huden.
o Om du vill göra flera mätningar, placera alltid
manschetten på samma arm. Det är också
viktigt att göra mätningarna vid samma tidpunkt
på dagen, under samma förhållanden och i
samma position.
• Anslut slanganslutningen (10) till hålet för
luftslang (6).
• Kontrollera att slanganslutningen är införs så
långt det går i apparaten och att den sitter
ordentligt på plats.
ANVÄNDNING
Förbereda för en blodtrycksmätning
• Sitt eller ligg ned i 5-10 minuter före mätningen.
• Undvik att äta, röka, motionera, bada eller dricka
alkohol, kaffe eller te före mätningen.
• Gå inte på toaletten alldeles före mätningen.
• Mät inte blodtrycket om du är upphetsad,
stressad eller spänd.
• Slappna av under mätningen och prata inte.
Mäta blodtrycket
• Du kan göra mätningen i en av två positioner:
o Ligg ner på rygg med armen vilande längs
sidan och handflatan vänd uppåt.
o Sitt på en stol och lägg armen på bordet med
handflatan vänd uppåt.
Sätta på manschetten på armen
Håll dig absolut stilla under mätningen.
• Gänga manschettänden (1) genom
metallhållaren (3) så
att manschetten (2)
bildar ett rör. Se till
att kardborrflikarna
är vända utåt. Vrid
manschetten så att
luftslangarna (11)
pekar mot golvet.
• För på
manschetten på armen och positionera den på
överarmen, cirka 1-2 cm över armbågen.
o Manschetten ska befinna sig ungefär i
jämnhöjd med ditt hjärta för att göra en exakt
mätning.
• Spänn manschetten genom att dra i änden
tills manschetten sitter stramt runt armen. Vrid
samtidigt på manschetten så att luftslangarna
löper längs armens insida (se bild).
o Slangarna ska löpa parallellt med din arm
och peka mot din hand.
o Spänn inte manschetten för hårt – du ska
kunna få in ett finger mellan manschetten
och armen.
• Vik manschettänden över metallhållaren, linda
änden runt din arm och tryck fast den mot
kardborrfliken (4).
• OBS!
o Manschetten ska sitta spänt utan att klämma.
o Luftslangarna ska löpa längs armens insida.
• Tryck på på/av-knappen (8). Apparaten avger
en signal och alla symboler och siffror visas på
displayen i cirka 2 sekunder.
• När displayen visar “0 mmHg” under både
systoliskt tryck (a) och diastoliskt tryck (b) och
symbolen för ny mätning (d) blinkar, är apparaten
klar att användas.
o Om det finns kvar luft i manschetten från
den senaste mätningen, blinkar symbolen
för tömning av manschett (f). Tryck på
tömningsventilen (9) på slangen framför
gummiblåsan (5) för att tömma ut all luft från
manschetten. När symbolen för ny mätning
blinkar, är apparaten klar att användas.
• Fyll manschetten till 30 mmHg över förväntat
(diastoliskt) blodtryck genom att krama
gummiblåsan ett antal gånger i snabb följd.
För riktlinjer om blodtrycksvärden, se tabellen
under “När är mitt blodtryck för högt eller för
lågt?”. Det är viktigt att fylla manschetten i
en kontinuerlig process utan pauser. Släpp
gummiblåsan när önskat värde har uppnåtts.
o Om ett fel inträffar medan manschetten
fylls, visar displayen “EE RETEST”. Töm ut
all luft från manschetten genom att trycka på
tömningsventilen. Fyll manschetten på nytt
igen när symbolen för ny mätning blinkar.
• Blodtrycksmätningen börjar kort efter det att du
släppt gummiblåsan.
o Displayen visar “TESTING” och apparaten
visar trycket kontinuerligt under mätningen.
o
10
630015_IM.indd
10
2008-7-2
16:06:21
Symbolen för pulsmätning (e) blinkar som en
indikation på att även pulsen mäts.
• När blodtrycksmätningen är slutförd, avger
apparaten tre signaler.
o Displayen visar det systoliska trycket, det
diastoliska trycket samt pulsen (c).
o Symbolen för tömning av manschett blinkar.
• Tryck på tömningsventilen för att tömma ut
all luft från manschetten. När all luft har tömts
ut från manschetten, blinkar symbolen för ny
mätning.
• Om du behöver göra flera mätningar ska du
vänta 5-10 minuter mellan varje mätning.
o Försiktigt! En enskild mätning ger ingen säker
anvisning om ditt tillstånd. Det kan du endast
få en antydan om efter ett flertal mätningar.
• Du stänger av apparaten genom att trycka på
på/av-knappen när du är färdig med mätningen.
o Apparaten stängs automatiskt av efter två
minuters inaktivitet.
FELSÖKNING
Fel
Orsak Lösning
Displayen visar
“RETEST” (gör om
mätning)
Trycket ökar endast
långsamt under
fyllning.
Displayen visar
batterisymbolen eller
displayen är blank.
Ovanliga mätningar
1. Trycket i manschetten är inte
30 mmHg högre än förväntat
blodtryck.
2. Användaren rörde på armen
eller apparaten under
mätningen.
3. Trycket sjunker snabbt pga.
läckage i kretsen.
1. Gör en ny mätning och se till att
manschetten fylls till 30 mmHg över
förväntat blodtryck.
2. Användaren måste hålla sig helt stilla och
inte röra på armen eller apparaten under
mätningen.
3. Kontrollera om kretsen läcker.
Slangen är felansluten.
Anslut slangen korrekt.
Batterierna är nästan slut.
Byt ut batterierna.
Kontrollera att batterierna sitter i åt rätt håll.
1. Manschetten sitter inte åt
tillräckligt eller så sitter den fel.
2. Användaren flyttar sig eller talar
under mätningen.
3. Användaren är alltför nervös
eller spänd under mätningen.
4. Användaren sitter eller ligger
inte korrekt för mätning.
5. Användaren pausar under
fyllningen eller använder
apparaten på fel sätt.
6. Användaren kan ha problem
med hjärtat.
1. Spänn manschetten enligt beskrivning
i avsnittet “Sätta på manschetten på
armen”.
2. Användaren måste hålla sig stilla och
undvika att tala under mätningen.
3. Användaren måste försöka slappna av
och ta 2-3 djupa andetag.
4. Användaren måste ligga ner eller
sitta enligt beskrivning under “Mäta
blodtrycket”.
5. Fyll manschetten enligt beskrivning under
“Mäta blodtrycket”.
6. Kontrollera resultatet genom att göra en
eller flera nya mätningar. Kontakta din
läkare om du regelbundet har onormala
mätresultat.
11
630015_IM.indd
11
2008-7-2
16:06:21
FÖRVARING
GARANTIVILLKOR
Förvara apparaten i den medföljande
förvaringsväskan (12) när apparaten inte används.
• Förvara apparaten på en torr, sval plats.
• Placera inga tunga föremål ovanpå apparaten.
• Ta ut batterierna om apparaten inte ska
användas under en längre tid.
• Du får inte tänja ut, vrida eller böja luftslangarna
eller manschetten.
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte följs
• apparaten har modifierats
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdslös behandling eller fått någon form av
skada eller
• fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
RENGÖRING
När du rengör apparaten bör du tänka på följande:
• Sänk inte ner apparaten i vatten. Låt inget vatten
tränga in i apparaten.
• Rengör apparat och manschett genom
att torka av dem med en fuktig trasa. Lite
rengöringsmedel kan tillsättas till vattnet om
apparat och manschett är mycket smutsiga.
• Använd aldrig en skursvamp, stålull eller någon
form av starka lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra apparaten
eftersom det kan skada apparatens utsida.
• VIKTIGT! Låt apparaten torka helt efter rengöring
innan du använder den igen. Använd inte
apparaten om den är fuktig.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående användningen
av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på
www.adexi.se.
Gå till menyn "Kundservice" och klicka på "Vanliga
frågor" för att läsa frågor som ställs ofta.
Du hittar även kontaktinformation om du behöver
kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer
och reservdelar.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
delar måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsstater
kan begagnade apparater återlämnas till
återförsäljaren mot att du köper nya produkter.
Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala
myndighet för ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar.
12
630015_IM.indd
12
2008-7-2
16:06:21
INLEDNING
NO
• Apparatet må ikke brukes hvis det ikke fungerer
som det skal, eller dersom det er skadet etter
støt eller lignende.
• Dersom apparatet, luftslangen eller mansjetten
er skadet, skal apparatet undersøkes og
repareres av en autorisert reparatør. Prøv aldri
å reparere maskinen selv. Kontakt forretningen
du kjøpte trimmeren i ved garantireparasjoner.
Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre
til at garantien ikke gjelder.
For at du skal få mest mulig glede av den nye
lysterapilampen din, ber vi deg lese nøye gjennom
denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg
spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler
også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du
kan slå opp i den ved senere anledninger.
VIKTIGE SIKKERHETSREGLER
Generell informasjon
• Feilaktig bruk av apparatet kan føre til
personskader og skader på tangen.
• Trimmeren må ikke brukes til andre formål
enn det er beregnet for. Produsenten er ikke
ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk
eller håndtering. (Se også garantibetingelsene.)
• Ovnen er bare beregnet på bruk i private
husholdninger. Ovnen er ikke egnet til utendørs
eller kommersiell bruk.
• Ikke senk apparatet i vann og forsikre deg om at
det ikke kommer vann inn i apparatet.
• Ikke utsett apparatet for direkte sollys, høye
temperaturer, fuktighet, støy eller etsende
stoffer.
• Ikke forlat apparatet mens det er på, og hold øye
med barn i nærheten.
• Bruk bare tilbehør som er produsert eller
anbefalt av produsenten.
Batterier
• Kontroller at batteripolene vender riktig vei.
Dersom batteriene settes inn feil, kan det skade
apparatet.
• Fjern batteriene fra apparatet dersom det ikke
skal brukes over lengre tid.
• Skift alltid ut alle batterier samtidig.
• Bruk aldri forskjellige batterityper (for eksempel
mangandioksidbatterier og alkaliske batterier),
gamle eller nye batterier eller forskjellige
batterimerker samtidig.
OVERSIKT OVER APPARATETS DELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mansjettende
Mansjett
Metallklemme
Borrelåsklaff
Gummibelg
Hull til luftslange
(ikke synlig på
illustrasjonen)
7. Display
8. Av/på-knapp
9. Tømmeventil
10.Slangetilkobling
11.Luftslanger
12.Oppbevaringsetui
Bruk
• Dette apparatet skal ikke brukes til å stille
medisinske diagnoser. Det skal kun brukes
som en veiledning. Oppsøk legen din hvis
blodtrykksmålingene virker unormale.
• Følg alltid den angitte prosedyren i
bruksanvisningen når du foretar målinger.
• Ikke strekk, vri eller bøy mansjetten eller
luftslangen.
• Ikke bruk apparatet på personer som lider av
alvorlig arytmi eller andre hjertesykdommer.
• Apparatet skal ikke brukes på babyer eller andre
som ikke kan kommunisere dersom mansjetten
sitter for stramt eller lignende.
• Apparatet skal ikke brukes i nærheten av
mobiltelefoner eller mikrobølgeovner siden disse
avgir elektromagnetisk stråling som kan påvirke
apparatet.
Forklaring på display og
symboler
a. Systolisk blodtrykk
b. Diastolisk blodtrykk
c. Puls:
d. Symbol for ny måling
e. Symbol for pulsmåling
f. Symbol for tømming av
mansjett
g. Batterisymbol
13
630015_IM.indd
13
2008-7-2
16:06:23
OM BLODTRYKK
• Hvis mansjetten er for løs eller for stram, eller
ikke er på nivå med hjertet, kan det målte
blodtrykket være lavere enn det faktiske
blodtrykket.
Hva er blodtrykk?
Når hjertet pumper blodet rundt i kroppen, trykker
blodet på veggene i blodkarene. Dette er det vi
kaller blodtrykk.
Blodtrykket er forskjellig i ulike deler av kroppen
og avhenger av pulsfrekvensen, elastisiteten i
blodkarene og tykkelsen på blodet.
Blodtrykket som måles når hjertet pumper blodet
ut i kroppen, kalles systolisk blodtrykk. Blodtrykket
som måles når blodet returnerer til hjertet fra
kroppen, kalles diastolisk blodtrykk.
Vi refererer vanligvis til de to blodtrykkstypene
samtidig, og det systoliske blodtrykket oppgis først.
Hvis blodtrykket oppgis som “120/70” (“120 over
70”), betyr det at det systoliske blodtrykket er 120
og det diastoliske er 70.
Måleenheten for blodtrykk er mmHg (millimeter
kvikksølv).
Når er blodtrykket for høyt eller for lavt?
Høyt blodtrykk kalles også hypertensjon. Lavt
blodtrykk kalles også hypotensjon. Tabellene
nedenfor gir generelle retningslinjer for når
blodtrykket er for høyt eller for lavt. Du må alltid
konsultere legen din for å få nøyaktige målinger.
Kategori
Systolisk
Svært høyt blodtrykk
(hypertensjon
Diastolisk
> 140 mmHg > 90 mmHg
Høyt–normalt blodtrykk 130-139 mmHg 85-89 mmHg
Hvorfor varierer blodtrykket?
Blodtrykket varierer i løpet av en dag og det endrer
seg i løpet av en persons liv. Det er mange ulike
faktorer som påvirker blodtrykket, og det bør du
være klar over når du foretar målinger. Vær spesielt
oppmerksom på følgende:
• Blodtrykket er høyere om dagen enn om natten.
• Blodtrykket øker noe rett etter at du har spist.
Høyt saltinnhold i maten kan også føre til økt
blodtrykk.
• Lett mosjon (for eksempel gåing og jogging)
fører til en lett økning i det systoliske
blodtrykket, mens hard mosjon fører til en
dramatisk økning i det systoliske blodtrykket.
Det vil imidlertid synke igjen når kroppen slapper
av. Mangel på mosjon fører til en vedvarende
økning i blodtrykket.
• Blodtrykket kan øke hvis du er oppstemt,
stresset eller anspent.
• Plutselige klimaendringer kan føre til at
blodtrykket øker.
• Det systoliske blodtrykket øker med alderen.
• Kvinner har større risiko for økt blodtrykk etter
overgangsalderen.
• For lite søvn, røyking, overvekt, alkohol og visse
sykdommer fører til økt blodtrykk.
• Når du bader eller går på toalettet, kan
blodtrykket øke.
Normalt blodtrykk
91-129 mmHg 51-84 mmHg
Svært lavt blodtrykk
(hypertensjon)
< 90 mmHg < 50 mmHg
Hvorfor skal blodtrykket måles?
Blodtrykket øker naturlig med alderen. Vær likevel
oppmerksom på at høyt blodtrykk også kan
være tidlige tegn på sykdom, overvekt eller at
blodårene blir trange, noe som bl.a. øker risikoen
for blodpropp. Det er derfor lurt å måle blodtrykket
og oppsøke lege hvis det er unormalt høyt eller lavt.
Du bør notere målingene slik at du kan vise dem til
legen.
Viktig! Apparatet skal ikke brukes til å
stille medisinske diagnoser – målingene
er kun veiledende. Oppsøk legen din hvis
blodtrykksmålingene virker unormale. Følg alltid den
angitte prosedyren i bruksanvisningen når du foretar
målinger.
FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG
Sette i batteriene
• Åpne batteridekselet på apparatets bakside ved
å skyve dekselet i pilretningen og fjerne det.
• Sett inn fire batterier av størrelsen “AA”. Sørg for
at batteripolene vender riktig vei (se symbolene
på bunnen av batterirommet).
o Ikke bruk oppladbare 1,2 volts batterier i
dette apparatet.
14
630015_IM.indd
14
2008-7-2
16:06:23
olisk
mmHg
mmHg
mmHg
mmHg
• Sett på dekselet igjen.
• Batteriene skal skiftes når batterisymbolet (g)
vises i displayet (7).
o Luftslangene skal gå langs innsiden av
armen.
o Den nedre kanten av mansjetten skal være
1–2 cm fra albueleddet.
o Best resultat oppnås ved å plassere
mansjetten direkte mot huden.
o Hvis du vil ta en serie målinger, må du
plassere mansjetten på samme arm hver
gang. Det er også viktig at du måler på
samme tid av dagen, under samme forhold
og i samme stilling.
Koble til luftslangen
• Koble slangetilkoblingen (10) til hullet til
luftslangen (6).
• Kontroller at slangetilkoblingene er satt helt inn i
apparatet og sitter godt.
BRUK AV APPARATET
Forberedelser før en blodtrykksmåling
• Sitt eller ligg i 5–10 minutter før målingen.
• Unngå å spise, røyke, mosjonere, bade eller
drikke alkohol, kaffe eller te før målingen.
• Ikke gå på toalettet rett før målingen.
• Ikke foreta en blodtrykksmåling hvis du er
oppstemt, stresset eller anspent.
• Slapp av under målingen og ikke snakk.
Måle blodtrykket
Plassere mansjetten på armen
Hold deg helt i ro mens du utfører målingen.
• Tre mansjettenden (1) gjennom metallklemmen
(3) så mansjetten
(2) danner et rør.
Borrelåsklaffen
skal vende ut. Drei
mansjetten slik at
luftslangene (11)
peker mot gulvet.
• Før mansjetten
oppover til
overarmen, ca. 1 2 cm over albuen.
o Mansjetten bør være på høyde med hjertet
ditt for at målingen skal bli nøyaktig.
• Stram mansjetten ved å trekke i enden til
mansjetten sitter stramt rundt armen. Samtidig
dreier du mansjetten slik at luftslangene går
langs innsiden av armen (se illustrasjonen).
o Slangene skal gå parallelt med armen og
peke mot hånden din.
o Ikke stram mansjetten for hardt – du skal
kunne føre én finger inn mellom mansjetten
og armen.
• Brett mansjettenden over metallklemmen, fold
enden ned rundt armen og press den fast til
borrelåsklaffen (4).
• NB!
o Mansjetten skal sitte stramt, men den skal
ikke presse.
• Trykk på av/på-knappen (8). Apparatet piper, og
alle symboler og tall vises på displayet i ca. 2
sekunder.
• Apparatet er klart til bruk når displayet viser
“0 mmHg” under både systolisk trykk (a) og
diastolisk trykk (b), og symbolet for ny måling (d)
blinker.
o Hvis det er luft igjen i mansjetten fra forrige
måling, blinker symbolet for tømming av
mansjett (f). Trykk inn tømmeventilen (9) på
slangen foran gummibelgen (5) for å tømme
mansjetten for all luft. Apparatet er klart til
bruk når symbolet for ny måling blinker.
• Pump mansjetten opp til 30 mmHg over
forventet (diastolisk) blodtrykk ved å klemme
gummibelgen raskt sammen flere ganger
etter hverandre. Du finner en oversikt over
retningslinjer for blodtrykksverdier i tabellen
“Når er blodtrykket for høyt eller for lavt?” Det er
viktig at mansjetten blåses opp i en kontinuerlig
prosess uten pauser. Slipp gummibelgen med
en gang ønsket verdi er nådd.
o Hvis det oppstår feil mens mansjetten
pumpes opp, viser displayet “EE RETEST”.
Tøm mansjetten for all luft ved å trykke på
tømmeventilen. Pump mansjetten opp på
nytt når symbolet for ny måling blinker.
• Målingen av blodtrykket starter like etter at
gummibelgen slippes.
• Du kan velge mellom to stillinger å utføre
målingen i:
o Legg deg ned på ryggen med armen hvilende
langs siden og håndflaten opp.
o Sitt på en stol og plasser armen på et bord
med håndflaten opp.
15
630015_IM.indd
15
2008-7-2
16:06:24
o Displayet viser “TESTING”, og trykket vises
hele tiden mens målingen pågår.
o Symbolet for pulsmåling (e) blinker og
indikerer at også pulsen måles.
• Trykk på tømmeventilen for å slippe all luft ut
av mansjetten. Når mansjetten er tømt for lut,
blinker symbolet for ny måling.
• Hvis du vil foreta flere målinger, bør du vente
5–10 minutter mellom hver av målingene.
o Forsiktig! En enkelt måling vill ikke gi
sikker indikasjon på tilstanden din. Først etter
flere målinger vil du få et mer korrekt bilde av
helsetilstanden.
• Slå av apparatet ved å trykke på på/av-knappen
når du er ferdig med å bruke det.
o Apparatet slår seg automatisk av dersom det
ikke har vært brukt de siste to minuttene.
• Når blodtrykksmålingen er fullført, piper
apparatet tre ganger.
o Displayet viser systolisk trykk, diastolisk trykk
og puls (c).
o Symbolet for tømming av mansjetten blinker.
FEILSØKING
Feil
Årsak Løsning
Displayet viser
"RETEST".
Trykket øker bare
sakte når mansjetten
pumpes opp.
Batterisymbolet
vises på displayet,
eller displayet er
blankt.
Unormalt
måleresultat
1. Trykket i mansjetten er ikke 30
mmHg høyere enn forventet
blodtrykk.
2. Brukeren har beveget armen
eller apparatet under målingen.
3. Trykket synker raskt på grunn
av lekkasje i kretsen.
1. U t f ø r e n n y m å l i n g o g s ø rg f o r a t
mansjetten pumpes opp 30 mmHg over
forventet blodtrykk.
2. Brukeren må holde seg helt i ro og ikke
bevege armen eller apparatet mens
målingen pågår.
3. Kontroller kretsen for lekkasjer.
Slangen er ikke korrekt montert.
Monter slangen ordentlig.
Batteriene er nesten tomme.
Skift batteriene.
Kontroller at batteriene ligger riktig vei.
1. Mansjetten er ikke strammet
godt nok, eller er plassert feil.
2. Brukeren beveger på seg eller
snakker under målingen.
3. Brukeren er for nervøs eller
anspent under målingen.
4. Brukeren har inntatt feil liggeeller sitteposisjon.
5. Det tas pauser mens
mansjetten pumpes opp, eller
apparatet blir ikke brukt på
riktig måte.
6. Det kan være et hjerteproblem.
1. Stram mansjetten og plasser den som
beskrevet i avsnittet “Plassere mansjetten
på armen”.
2. Brukeren må holde seg rolig og ikke
snakke mens målingen pågår.
3. Brukeren må forsøke å slappe av og ta 2–
3 dype åndedrag.
4. B r u k e r e n m å l i g g e e l l e r s i t t e s o m
beskrevet i avsnittet “Måle blodtrykket”.
5. Pump opp mansjetten som beskrevet i
avsnittet “Måle blodtrykket”.
6. Kontroller resultatet ved å ta en eller flere
nye målinger. Ta kontakt med legen din
dersom du stadig har unormale målinger.
16
630015_IM.indd
16
2008-7-2
16:06:24
OPPBEVARING
GARANTIVILKÅR
Oppbevar apparatet i det medfølgende
oppbevaringsetuiet (12) når det ikke er i bruk.
• Lagres på et tørt og kjølig sted.
• Ikke legg tunge gjenstander oppå støvsugeren.
• Ta ut batteriene hvis apparatet ikke skal brukes i
en lengre periode.
• Ikke strekk, vri eller bøy luftslangene eller
mansjetten.
Garantien gjelder ikke
• Hvis instruksjonene over ikke følges
• Hvis apparatet har blitt endret
• hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for
hard håndtering eller på en eller annen måte er
blitt skadet
• det har oppstått feil som følge av feil på
strømnettet.
RENGJØRE MASKINEN
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og
utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av
apparatet:
• Ikke senk apparatet i vann, og sørg for at vann
ikke kommer inn i apparatet.
• Rengjør apparatet og mansjetten ved å tørke
dem med en fuktig klut. Bruk vann tilsatt litt
mildt rengjøringsmiddel hvis apparatet og
mansjetten er svært skitne.
• Ikke bruk skuresvamp, stålull eller andre former
for sterke eller slipende rengjøringsmidler til å
rengjøre apparatet. Slike midler kan ripe opp og
ødelegge apparatets overflate.
• VIKTIG! La apparatet tørke helt før du bruker det
igjen. Ikke bruk apparatet hvis det er fuktig.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål om bruk av apparatet som du
ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du
ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service" og klikk på
"Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker
å kontakte oss vedrørende tekniske problemer,
reparasjoner, tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
MILJØINFORMASJON
Adexi Group
www.adexi.eu
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.
merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall, ettersom elektrisk og
elektronisk avfall må avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling,
gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk
og elektronisk avfall. Private husholdninger
i EU kan levere brukt utstyr til bestemte
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I enkelte
medlemsland kan brukte apparater returneres
til forhandleren der de ble kjøpt hvis du kjøper
nye produkter på samme sted. Ta kontakt
med forhandleren, distributøren eller offentlige
myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon
om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk
avfall.
17
630015_IM.indd
17
2008-7-2
16:06:25
FI
JOHDANTO
• Älä käytä laitetta, jos ei toimi kunnolla tai
jos se on vahingoittunut kovasta iskusta tai
vastaavasta.
• Jos laite, letku tai mansetti on vaurioitunut,
tarkastuta laite ja korjauta tarvittaessa
valtuutetulla korjaajalla. Älä yritä itse korjata
laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä
liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole
voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan
ilman valtuuksia.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että
säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Yleistä
• Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
• Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa
virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista
henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso
myös kohta Takuuehdot).
• Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu
ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
• Älä upota laitetta veteen äläkä anna laitteen
kostua.
• Älä altista mittaria suoralle auringonvalolle,
korkeille lämpötiloille, kosteudelle, melulle tai
syövyttäville aineille.
• Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät
lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.
• Käytä vain valmistajan valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita.
Paristot
• Tarkista että paristojen napaisuus on oikeaan
suuntaan, sillä väärin asetut paristot voivat
vioittaa laitetta.
• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista
paristot laitteesta.
• Vaihda aina molemmat paristot samalla kertaa.
• Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja (esim.
mangaanidioksidi- ja alkaliparistoja) tai vanhoja
ja uusia paristoja yhtä aikaa.
LAITTEEN PÄÄOSAT
Tarkista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mansetin pää
Mansetti
Tukikappale
Tarrranauha
Pumppu
Ilmaletkun
liitin (ei näy
kuvassa)
7. Näyttö
8. Virtapainike
9. Poistoventtiili
10.Letkun liitin
11.Ilmaletku
12.Säilytyskotelo
• Tätä laitetta ei saa käyttää lääketieteellisten
diagnoosien tekemiseen. Mittaustuloksia
voidaan käyttää vain viitteenomaisesti. Käänny
lääkärin puoleen, jos verenpainelukemasi
vaikuttavat epänormaaleilta.
• Toimi aina näiden käyttöohjeiden mukaan, kun
mittaat verenpainetta.
• Älä venytä, väännä tai taivuta mansettia tai
letkua.
• Älä käytä laitetta henkilöillä, jotka kärsivät
vakavista sydämen rytmihäiriöistä tai muista
sydänsairauksista.
• Älä käytä verenpainemittaria pikkulapsilla tai
henkilöillä, jotka eivät pysty viestittämään, jos
mansetti on liian tiukalla tms.
• Älä käytä verenpainemittaria matkapuhelimen
tai mikroaaltouunin läheisyydessä, sillä niistä
lähtevä sähkömagneettinen säteily voi vaikuttaa
mittarin toimintaan.
Näytön lyhenteet ja symbolit
a. Systolinen paine
b. Diastolinen paine
c. Pulssi
d. Uusi mittaus
e. Pulssinmittaus
f. Mansetin tyhjennys
g. Paristosymboli
18
630015_IM.indd
18
2008-7-2
16:06:27
VERENPAINE
• Jos mansetti on liian löysällä tai tiukalla tai se ei
ole sydämen tasolla, mitattu verenpaine voi olla
matalampi kuin todellinen lukema.
Mitä verenpaine on?
Kun sydän pumppaa verta verenkiertoon, veri
aiheuttaa painetta verisuonien seinämiin. Tätä
kutsutaan verenpaineeksi.
Verenpaine vaihtelee eri ruumiinosissa. Verenpaine
riippuu pulssista, siitä kuinka joustavat verisuonet
ovat ja kuinka paksua veri on.
Painetta, joka mitataan sydämen pumpatessa
verta verenkiertoon, kutsutaan systoliseksi
verenpaineeksi. Painetta, joka mitataan veren
virratessa takaisin sydämeen, kutsutaan
diastoliseksi verenpaineeksi.
Nämä kaksi verenpainetyyppiä ilmoitetaan yleensä
yhdessä, jolloin systolinen paine ilmoitetaan
aina ensin. Jos verenpaine on 120/70, se
tarkoittaa, että systolinen verenpaine on 120 ja
diastolinen 70. Systolista verenpainetta kutsutaan
myös yläpaineeksi ja diastolista verenpainetta
alapaineeksi.
Verenpaineen mittayksikkö on mmHg
(elohopeamillimetri).
Milloin verenpaineeni on liian korkea tai liian
matala?
Korkeaa verenpainetta kutsutaan nimellä
hypertensio. Matalaa verenpainetta kutsutaan
nimellä hypotensio. Seuraavassa taulukossa on
yleisohjeet siitä, milloin verenpaine on liian korkea
tai liian matala. Ota aina yhteys lääkäriin, kun haluat
tietää oman verenpaineesi tarkat lukemat.
Mittausalue Systolinen
Diastolinen
Erittäin korkea
verenpaine
(hypertensio)
> 140 mmHg > 90 mmHg
Kohonnut normaali
130-139 mmHg 85-89 mmHg
Normaali
91-129 mmHg 51-84 mmHg
< 90 mmHg < 50 mmHg
Erittäin matala
verenpaine (hypotensio)
Miksi verenpaine vaihtelee?
Verenpaine vaihtelee päivän aikana ja eri
elämänvaiheissa. Monet tekijät vaikuttavat
verenpaineeseen, mikä sinun tulisi ottaa huomioon
mitatessasi verenpainetta. Huomioi esimerkiksi
seuraavat seikat:
• Verenpaine on korkeampi päivällä kuin yöllä.
• Verenpaine kohoaa hieman heti syömisen
jälkeen. Suolainen ruoka voi myös nostaa
verenpainetta.
• Kevyt liikunta (esimerkiksi kävely tai hölkkä)
nostaa systolista painetta hieman, kun taas
raskas liikunta nostaa sitä rajusti. Se kuitenkin
laskee taas, kun keho rentoutuu. Liikunnan
puute nostaa verenpainetta pysyvästi.
• Verenpaine voi nousta, jos olet innostunut,
stressaantunut tai hermostunut.
• Yllättävät ilmastomuutokset voivat nostaa
verenpainetta.
• Systolinen paine kohoaa vanhenemisen myötä.
• Naisilla korkean verenpaineen riski kasvaa
vaihdevuosien jälkeen.
• Liian vähäinen uni, tupakointi, liikalihavuus,
alkoholi ja tietyt taudit voivat nostaa
verenpainetta.
• Kylpeminen sekä suihkussa ja vessassa käynnit
voivat nostaa verenpainetta.
Miksi verenpaineen mittaaminen kannattaa?
Verenpaine nousee luonnollisesti iän myötä. Korkea
verenpaine voi olla myös ensimmäinen merkki
sairaudesta, ylipainosta tai alkavasta valtimoiden
tukkeutumisesta, mikä lisää mm. veritulpan riskiä.
Tämän vuoksi verenpainetta on hyvä tarkkailla
ja kääntyä lääkärin puoleen, mikäli se vaikuttaa
epätavallisen korkealta tai matalalta. Kirjoita
lukemasi muistiin, jotta voit näyttää ne lääkärillesi.
Tärkeää! Do not use the appliance for medical
diagnosis – only for reference purposes. Käänny
lääkärin puoleen, jos verenpainelukemasi vaikuttavat
epänormaaleilta. Toimi aina näiden käyttöohjeiden
mukaan, kun mittaat verenpainetta.
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
Paristojen asentaminen
• Avaa paristolokeron kansi laitteen takaosassa
painamalla kantta nuolen osoittamaan suuntaan
ja poista kansi.
19
630015_IM.indd
19
2008-7-2
16:06:27
• Aseta lokeroon neljä paristoa, koko ”AA”.
Varmista että paristojen navat tulevat oikein päin
(katso merkinnät paristolokeron pohjassa).
o Älä käytä laitteessa uudelleenladattavia 1.2
V paristoja.
• Kiinnitä kansi takaisin.
• Vaihda paristot, kun paristosymboli (g) näkyy
näytöllä (7).
o Älä kiristä mansettia liian tiukalle – mansetin
ja käsivartesi väliin tulisi mahtua sormi.
• Taivuta mansetin pää tukikappaleen yli, kääri
mansetin pää käsivartesi ympärille ja kiinnitä se
tarranauhaan.
• HUOM.
o Mansetin tulisi olla tiukalla, mutta se ei saa
puristaa liikaa.
o Ilmaletkujen tulisi kulkea käsivartesi
sisäpuolella.
o Mansetin alareunan tulisi olla 1-2-cm
kyynärnivelestäsi.
o Mansetti tulee asettaa suoraan vasten ihoa.
o Jos haluat pitää kirjaa lukemista, aseta
mansetti aina samaan käsivarteen joka kerta.
On myös tärkeää tehdä mittaus aina samaan
aikaan päivästä, samoissa olosuhteissa ja
samassa asennossa.
Ilmaletkun liitäntä
• Liitä letkun liitin (10) ilmaletkun reikään (6).
• Varmista että letkun liitin on asetettu
mahdollisimman syvälle laitteeseen ja että liitin
on tiukasti paikallaan.
LAITTEEN KÄYTTÖ
Verenpaineen mittaukseen valmistautuminen
• Istuudu tai käy makuulle 5–10 minuutiksi ennen
mittausta.
• Vältä syömistä, tupakoimista, liikuntaa,
kylpemistä ja alkoholin, kahvin tai teen juomista
ennen mittausta.
• Älä käy vessassa juuri ennen mittausta.
• Älä mittaa verenpainetta, jos olet innostunut,
stressaantunut tai hermostunut.
• Rentoudu mittauksen aikana äläkä puhu.
Verenpaineen mittaus
• Voit suorittaa mittauksen toisessa seuraavista asennoista:
o Makaa selälläsi, käsivarret kehon vierellä
kämmenet ylöspäin.
o Istu tuolilla ja aseta käsivarret pöydälle
kämmenet ylöspäin.
Mansetin kiinnittäminen käsivarteen
Istu täysin liikkumatta mittauksen aikana.
• Pujota mansetin pää tukikappaleen läpi siten,
että mansetti
muodostaa
silmukan. Varmista
että tarranauha
osoittaa ulospäin.
Käännä mansettia
siten että ilmaletku
osoittaa kohti
lattiaa.
• Pujota mansetti käsivarteen ja aseta se
olkavarteen, n. 1-2 cm kyynärpään yläpuolelle.
o Tarkan lukeman saamiseksi mansetin on
oltava suunnilleen sydämesi tasolla.
• Kiristä mansettia sen päästä, kunnes se on
tiukasti olkavarren ympärillä. Samalla käännä
mansettia siten, että ilmaletkut kulkevat
käsivarren sisäpuolella.
o Ilmaletkujen tulisi kulkea käsivarren
suuntaisesti ja osoittaa kohti kättä.
• Paina virtapainike (8) ON-asentoon. Laite piippaa
ja kaikki symbolit ja numerot näkyvät näytöllä n.
2 sekunnin ajan.
• Kun näytön systolisen (a) ja diastolisen (b)
verenpaineen lukemat ovat 0 mmHg ja kun
uuden lukeman symboli vilkkuu, laite on valmis
käyttöön.
o Jos mansettiin on jäänyt ilmaa edellisestä
käyttökerrasta, mansetin tyhjennystä
tarkoittava symboli vilkkuu. Paina letkun
poistoventtiiliä (9) pumpun edessä
tyhjentääksesi ilman mansetista. Kun uuden
mittauksen symboli vilkkuu, laite on valmis
käyttöön.
• Täytä mansetti 30 mmHg yli alapaineen
(diastolinen) puristamalla pumppua
nopeasti useamman kerran peräkkäin. Verenpainemittauksen lukemista löydät tietoa
taulukosta ”Milloin verenpaineeni on liian
korkea tai matala?”. Mansetti tulee täyttää
yhtäjaksoisesti ilman taukoa. Kun haluttu lukema
on saavutettu, päästä irti pumpusta.
20
630015_IM.indd
20
2008-7-2
16:06:28
o Jos täytön aikana tapahtuu virhe, näytölle
ilmaantuu teksti ”EE RETEST”. Poista kaikki
ilma mansetista painamalla poistoventtiiliä.
Täytä mansetti uudelleen, kun uuden
mittauksen symboli vilkkuu.
• Verenpaineen mittaus alkaa pian sen jälkeen,
kun olet päästänyt irti pumpusta.
o Näytöllä näkyy teksti ”TESTING” ja laite
näyttää paineen jatkuvasti mittauksen ajan.
o Pulssinmittauksen symboli vilkkuu merkkinä
myös pulssin mittauksesta.
• Kun verenpaineen mittaus on valmis, laite
piippaa kolmesti. o Näytöllä näkyy systolinen paine, diastolinen
paine sekä pulssi (c).
o Mansetin tyhjennyksen symboli vilkkuu.
• Paina poistoventtiiliä tyhjentääksesi ilman
mansetista. Kun kaikki ilma on tyhjentynyt
mansetista, uuden mittauksen symboli vilkkuu.
• Jos haluat tehdä useita mittauksia, sinun tulisi
odottaa 5–10 minuuttia kunkin mittauksen
välissä.
o Varoitus! Yksi ainoa lukema ei anna varmaa
tietoa tilastasi. Useita mittauksia tekemälläkin
voit saada vain suuntaa-antavaa tietoa
terveydentilastasi.
• Kun et enää käytä laitetta, katkaise laitteen virta
painamalla POWER-painiketta.
o Laite sammuu automaattisesti, jos sitä ei
käytetä kahteen minuuttiin.
VIRHEEN ETSINTÄ
Virhe
Syy
Ratkaisu
Näytössä näkyy
“RETEST”.
1. Mansetin paine ei ole 30 mmHg
korkeampi kuin diastolinen
paine.
2. Käyttäjä liikutti kättään tai
laitetta mittauksen aikana.
3. Paine tippuu nopeasti johtuen
vuodosta virtapiirissä.
1. Ota uusi lukema ja varmista että mansetin
paine on 30 mmHg yli diastolisen paineen.
2. Käyttäjän tulee olla täysin paikallaan eikä
kättä tai laitetta tule liikuttaa mittauksen
aikana.
3. Tarkista vuoto virtapiirissä.
Paine nousee liian
hitaasti mittauksen
aikana.
Letku on asetettu väärin.
Aseta letku oikein.
Paristot ovat lähes tyhjentyneet.
Vaihda paristot.
Tarkista, että paristot on asetettu oikein.
1. Mansettia ei ole kiristetty
tarpeeksi kireälle tai se on
asetettu väärin.
2. Käyttäjä liikkuu tai puhuu
mittauksen aikana.
3. Käyttäjä on liian hermostunut
tai jännittynyt mittauksen
aikana.
4. Käyttäjä ei makaa tai istu
oikeassa asennossa.
5. Käyttäjä keskeyttää mansetin
täytön tai käyttää laitetta väärin.
6. Käyttäjällä voi olla sydänvaiva.
1. Kiristä mansetti ja aseta osion ”Mansetin
kiinnittäminen käsivarteen” ohjeiden
mukaisesti.
2. Käyttäjän täytyy pysyä liikkumatta ja hiljaa
mittauksen aikana.
3. Käyttäjän tulisi yrittää rentoutua ja vetää
syvään henkeä 2-3 kertaa.
4. Käyttäjän tulee maata tai istua kuten
opastettu osiossa ”Verenpaineen
mittaaminen”.
5. Täytä mansetti kappaleen ”Verenpaineen
mittaus” ohjeiden mukaisesti.
6. Tarkista tulos mittaamalla yksi tai useampi
uusi lukema. Ota yhteys lääkäriin, jos saat
jatkuvasti epänormaaleja lukemia.
Näytöllä näkyy
paristosymboli tai
näyttö on tyhjä
Epätavalliset
lukemat
21
630015_IM.indd
21
2008-7-2
16:06:28
SÄILYTYS
TAKUUEHDOT
Säilytä laite mukana tulleessa säilytyskotelossa (12),
kun et käytä laitetta.
• Säilytä laitetta kuivassa, viileässä paikassa.
• Älä aseta laitteen päälle painavia esineitä.
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
• Älä venytä, väännä tai taivuta mansettia tai
letkua.
Takuu ei ole voimassa, jos
• edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
• laitteeseen on tehty muutoksia
• laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on
kärsinyt muita vaurioita
• syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta
ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden
muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
PUHDISTUS
Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
• Älä upota laitetta veteen, äläkä anna laitteen
kostua.
• Puhdista laite ulkopuolelta pyyhkimällä se
kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen,
veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
• Älä koskaan käytä laitteen puhdistamiseen
hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja liuottimia
tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat
vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
• TÄRKEÄÄ! Anna laitteen kuivua täysin
puhdistuksen jälkeen, ennen kuin käytät sitä
uudestaan. Älä käytä kosteaa laitetta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä
etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, vieraile
Internet-sivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein kysyttyjen kysymysten vastaukset
Consumer Service -valikon kohdasta Question &
Answer.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että
sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja,
korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Maahantuoja:
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
Adexi Group
www.adexi.eu
symbolilla: Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion
on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely
ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet
voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin
kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin
jäsenvaltioissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se
on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
lähimmältä jälleenmyyjältä, tukkukauppiaalta tai
paikallisilta viranomaisilta.
22
630015_IM.indd
22
2008-7-2
16:06:28
INTRODUCTION
UK
• If the appliance, air hoses or cuff are damaged,
have the appliance inspected and if necessary
repaired by an authorised repairer. Never try to
repair the appliance yourself. Please contact
the store where you bought the appliance for
repairs under guarantee. Unauthorised repairs or
modifications to the appliance will invalidate the
guarantee.
To get the best out of your new appliance, please
read this user guide carefully before using it for
the first time. Take particular note of the safety
precautions. We also recommend that you keep the
instructions for future reference.
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
General
• Incorrect use of this appliance may cause
personal injury and damage.
• Use for its intended purpose only. The
manufacturer is not responsible for any injury or
damage resulting from incorrect use or handling
(see also Guarantee Terms).
• For domestic use only. Not for outdoor or
commercial use.
• Do not immerse the appliance in water and
make sure no water enters the appliance.
• Do not expose to direct sunlight, high
temperatures, humidity, noise or corrosive
substances.
• Never leave unattended when in use, and keep
an eye on children.
• Only use accessories manufactured or
recommended by the manufacturer.
Batteries
• Check that the polarities of the batteries are
facing in the right direction, as incorrectly fitted
batteries can damage the appliance.
• Remove the batteries from the appliance if not
used for an extended period of time.
• Always replace all batteries at the same time.
• Never mix different types of battery (e.g.
manganese dioxide batteries and alkaline
batteries), old and new batteries or different
makes of batteries.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE
APPLIANCE
1. End of cuff
2. Cuff
3. Metal bracket
4. Velcro tab
5. Rubber bulb
6. Socket for air hose (not visible on the illustration)
7. Display
8. On/Off button
9. Release valve
10.Hose connector
11.Air hoses
12.Storage pouch
Use
• This appliance must not be used to make
medical diagnoses. It is suitable only for
reference. Consult a doctor if your blood
pressure readings seem abnormal.
• Always follow the procedure specified in these
user instructions when taking readings.
• Do not stretch, twist or bend the cuff or the air
hoses.
• Do not use the appliance on individuals who
suffer from severe arrhythmia or other cardiac
diseases.
• Do not use on babies or others who cannot
communicate if the cuff is too tight, etc.
• Do not use in the vicinity of mobile phones or
microwave ovens as these emit electro-magnetic
radiation that can affect the appliance.
• Do not use if not functioning properly, or if
damaged by a heavy impact or similar.
23
630015_IM.indd
23
2008-7-2
16:06:29
Explanation of display and symbols
a. Systolic pressure
b. Diastolic pressure
c. Pulse
d. Symbol for new
measurement
e. Symbol for pulse
measurement
f. Symbol for emptying of
cuff
g. Battery symbol
• Light exercise (e.g. walking and jogging) causes
the systolic blood pressure to rise slightly, while
hard exercise will cause it to rise dramatically.
However, it will fall again when the body
relaxes. A lack of exercise raises blood pressure
permanently.
• Blood pressure can increase if you are excited,
stressed or tense.
• Sudden climatic changes can cause blood
pressure to rise.
• The systolic pressure increases with age.
• Women have a greater risk of increased blood
pressure after the menopause.
• Insufficient sleep, smoking, obesity, alcohol and
certain illnesses cause blood pressure to rise.
• Bathing and toilet visits may cause blood
pressure to rise.
• If the cuff is too loose or too tight or not level
with the heart, the measured blood pressure
may be lower than the actual blood pressure.
ABOUT BLOOD PRESSURE
What is blood pressure?
When the heart pumps blood around the body, the
blood exerts pressure on the walls of the blood
vessels. This is known as blood pressure.
Blood pressure is different in different parts of the
body and depends on the pulse, how elastic the
blood vessels are and how thick the blood is.
The pressure that can be measured when the heart
pumps out into the body is known as systolic blood
pressure. The pressure that can be measured when
blood runs back from the body towards the heart is
known as diastolic blood pressure.
The two types of blood pressure are usually given
together, with the systolic blood pressure always
given first. If the blood pressure is shown as
“120/70” (pronounced “120 over 70”), it means that
the systolic blood pressure is 120 and the diastolic
pressure is 70.
The reading unit for blood pressure is mmHg
(millimetres of mercury).
When is my blood pressure too high or too low?
High blood pressure is also called hypertension.
Low blood pressure is also called hypotension.
The table below provides general guidelines for
when your blood pressure is too high or too low.
You should always consult your doctor for exact
readings.
Range Systolic
Diastolic
Very high blood
pressure (hypertension) > 140 mmHg > 90 mmHg
High normal
130-139 mmHg 85-89 mmHg
Normal
91-129 mmHg 51-84 mmHg
Erittäin matala Very
low blood pressure
(hypotension)
Why does blood pressure vary?
Blood pressure varies throughout the day and over
a person’s life. Many different factors affect your
blood pressure, something you should be aware of
when taking your blood pressure. For instance, be
aware of the following:
• Blood pressure is higher during the day than at
night.
• Blood pressure increases slightly after you have
just eaten. A lot of salt in food can also increase
blood pressure.
< 90 mmHg < 50 mmHg
24
630015_IM.indd
24
2008-7-2
16:06:30
Why should I measure my blood pressure?
• Relax during the reading and do not talk.
Blood pressure rises naturally with age. But high
blood pressure can also be the first sign of illness,
being overweight or of the arteries beginning to
stiffen, which increases the risk of blood clots,
among other things. It is therefore a good idea to
keep an eye on your blood pressure and consult a
doctor if it seems unusually high or low. You should
write down your measurements so you can show
them to your doctor.
Fitting the cuff on the arm
• Thread the end of the cuff (1) through the metal
bracket (3) so the
cuff (2) forms a tube.
Make sure the Velcro
tabs face outwards.
Turn the cuff so the
air hoses (11) point
towards the floor.
• Slide the cuff onto
the arm and position
it on the upper arm, approx. 1-2 cm above the
elbow.
o The cuff should be approximately level with
your heart to obtain an accurate reading.
• Tighten the cuff by pulling at the end until the
cuff fits tightly around the arm. At the same time,
turn the cuff so the air hoses run along the inside
of the arm (see illustration).
o The hoses should be parallel to your arm and
point towards your hand.
o Do not overtighten the cuff – you should be
able to fit one finger between the cuff and
your arm.
• Fold the end of the cuff over the metal bracket,
wrap the end down around your arm and press it
onto the Velcro tab (4).
• NB:
o The cuff should be taut but should not pinch.
o The air hoses should run along the inside of
your arm.
o The lower edge of the cuff should be 1-2 cm
from your elbow joint.
o It is best to place the cuff directly against
the skin.
o If you want to take a number of readings,
place the cuff on the same arm each time. It
is also important to also always measure at
the same time of day, under the same
conditions and in the same position.
Important! Do not use the appliance for medical
diagnosis – only for reference purposes. Consult
a doctor if your blood pressure readings seem
abnormal. Always follow the procedure specified in
these user instructions when taking readings.
PRIOR TO FIRST USE
olic
mmHg
mmHg
mmHg
mmHg
Inserting the batteries
• Open the battery cover at the back of the
appliance by pushing the cover in the direction
of the arrow and removing it.
• Insert four batteries, size “AA”. Make sure the
batteries are fitted with the correct polarity
(see the markings at the bottom of the battery
compartment).
o Do not use rechargeable 1.2 V batteries for
the appliance.
• Replace the cover.
• Replace the batteries when the battery symbol
(g) appears on the display (7).
Connecting the air hose
• Connect hose connector (10) to air hose hole (6).
• Check that the hose connector is inserted as far
as possible into the appliance and is firmly in
place.
USING THE APPARATUS
Preparing for a blood pressure reading
• Sit or lie down for 5-10 minutes before the
reading.
• Avoid eating, smoking, exercising, bathing or
drinking alcohol, coffee or tea before taking the
reading.
• Do not go to the toilet immediately before the
reading.
• Do not take a blood pressure reading if you are
excited, stressed or tense.
Measuring the blood pressure
• You can take the reading in one of two positions:
o Lie down on your back with your arm resting
along your side and the palm facing upwards.
o Sit on a chair and place your arm on the table
with your palm facing upwards.
25
630015_IM.indd
25
2008-7-2
16:06:31
Stay completely still while taking the reading.
• The blood pressure measurement begins shortly
after the rubber bulb is released.
o The display shows “TESTING” and the
appliance displays the pressure continuously
during the measurement.
o The symbol for pulse measurement (e)
flashes as an indication that the pulse is also
being measured.
• When the blood pressure measurement is
complete, the appliance beeps three times.
o The display shows the systolic pressure, the
diastolic pressure and the pulse (c).
o The symbol for emptying of cuff flashes.
• Press the release valve to empty all air out of the
cuff. When all air has been removed from the
cuff, the symbol for new measurement flashes.
• If you need to take several readings, you should
wait 5-10 minutes between each reading.
o Caution! A single reading will not give a sure
indication of your condition. You can only get
an idea of this after a number of readings.
• Switch off the appliance by pressing the
On/Off button when you have finished the
measurement.
o The appliance automatically switches off
after two minutes of inaction.
• Push the On/Off button (8). The appliance beeps
and all symbols and numbers are shown on the
display for approx. 2 seconds.
• When the display shows “0 mmHg” under both
systolic pressure (a) and diastolic pressure (b)
and the symbol for new reading (d) flashes, the
appliance is ready for use.
o If air was left in the cuff from last use, the
symbol for emptying the cuff (f) flashes. Press
the release valve (9) on the hose in front of the
rubber bulb (5) to empty all air out of the cuff.
When the symbol for new measurement
flashes, the appliance is ready for use.
• Inflate the cuff to 30 mmHg above the expected
(diastolic) blood pressure by squeezing
the rubber bulb a number of times in quick
succession. For guidelines about blood pressure
values, see the table in “When is my blood
pressure too high or too low?” It is important
to inflate the cuff in one continuous process
without pauses. Let go of the rubber bulb once
the desired value has been reached.
o If an error occurs during inflation of the cuff,
the display shows “EE RETEST”. Empty all
air out of the cuff by pressing the release
valve. Inflate the cuff again when the symbol
for new measurement flashes.
26
630015_IM.indd
26
2008-7-2
16:06:31
TROUBLESHOOTING
Error
Cause
Solution
The display shows
“RETEST”
1. The pressure in the cuff is
not 30 mmHg higher than the
expected blood pressure.
2. The user moved the arm or the
appliance during measurement.
3. The pressure drops fast due to
leakage in the circuit.
1. Take a new reading and make sure the
cuff is inflated to 30 mmHg above the
expected blood pressure.
2. The user must remain completely still and
not move the arm or the appliance during
measurement.
3. Check for leakage in the circuit.
The pressure only
rises slowly during
inflation.
The hose is incorrectly fitted.
Fit the hose correctly.
The batteries are almost dead.
Replace the batteries.
Check that the batteries are fitted the right
way round.
The display shows
the battery symbol
or the display is
blank.
Unusual readings
1. The cuff has not been tightened
sufficiently or has been
positioned incorrectly.
2. The user moves or speaks
during measurement.
3. The user is too nervous or
tense during measurement.
4. The user is not in the correct
lying or sitting position.
5. The user pauses during
inflation or uses the appliance
incorrectly.
6. The user may have a heart
problem.
1. Tighten the cuff and position it as
described in the section “Fitting the cuff
on the arm”.
2. The user must remain still and avoid
speaking during measurement.
3. The user must try to relax and take 2-3
deep breaths.
4. The user must lie down or sit as described
in “Measuring the blood pressure”.
5. Inflate the cuff as described in “Measuring
the blood pressure”.
6. Check result by performing one or more
new measurements. Talk to your doctor if
you consistently have abnormal readings.
CLEANING
STORAGE
When cleaning the appliance, you should pay
attention to the following points:
• Do not submerge the appliance in water, and do
not let water enter the appliance.
• Clean the appliance and the cuff by wiping them
with a damp cloth. A little detergent can be
added to the water if the appliance and the cuff
are heavily soiled.
• Do not use a scouring pad, steel wool or any
form of strong solvents or abrasive cleaning
agents to clean the appliance, as they may
damage the outside surfaces of the appliance.
Store the appliance in the accompanying storage
pouch (12) when not in use.
• Store in a dry, cool place.
• Do not place heavy objects on top of the
appliance.
• Remove the batteries if the appliance is not to
be used for a prolonged period.
• Do not stretch, twist or bend the air hoses or the
cuff.
27
630015_IM.indd
27
2008-7-2
16:06:31
GUARANTEE TERMS
• IMPORTANT! Allow to dry fully after cleaning
before using again. Do not use appliance if
damp.
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not followed
• if the appliance has been interfered with
• if the appliance has been mishandled, subjected
to rough treatment, or has suffered any other
form of damage
• if faults have arisen because of faults in your
electricity supply.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING
OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with
this symbol: This means that this product must not be disposed
of along with ordinary household waste, as
electrical and electronic waste must be disposed of
separately.
Due to the constant development of our products in
terms of function and design, we reserve the right to
make changes to the product without prior warning.
In accordance with the WEEE directive, every
member state must ensure correct collection,
recovery, handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households in the EU can
take used equipment to special recycling stations
free of charge. In certain member states, used
apparatus can be returned to the dealer where
they were bought on the condition you buy new
products. Contact your retailer, distributor or the
municipal authorities for further information on what
to do with electrical and electronic waste.
If you have any questions regarding use of the
appliance and cannot find the answer in this user
guide, please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Services" menu, click on
"Question & Answer” to view the most frequently
asked questions.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
You can also see contact details if you need to
contact us for technical issues, repairs, accessories
and spare parts.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing
errors.
28
630015_IM.indd
28
2008-7-2
16:06:31
EINLEITUNG
DE
• Das Gerät darf nicht für Babys oder andere
Personen, die nicht mitteilen können, dass die
Manschette zu eng ist, verwendet werden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Mobiltelefonen oder Mikrowellengeräten, da
diese elektromagnetische Strahlung aussenden,
die das Gerät beeinflussen kann.
• Das Gerät bei Funktionsstörungen oder nach
Beschädigung durch einen starken Aufprall o.
dergl. nicht mehr benutzen.
• Wenn Gerät, Schlauch oder Manschette
beschädigt sind, müssen sie überprüft und
ggf. von einem Fachmann repariert werden.
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu
reparieren! Bei Reparaturen, die unter die
Garantiebedingungen fallen, wenden Sie
sich an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten
Reparaturen oder Änderungen am Gerät erlischt
die Garantie.
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch
nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig
durchlesen. Beachten Sie insbesondere die
Sicherheitshinweise. Heben Sie die Anleitung auf,
damit Sie darin nachschlagen können.
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Allgemein
• Der unsachgemäße Gebrauch des Gerätes kann
Personen- oder Sachschäden verursachen.
• Benutzen Sie es nur zu den in der
Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der
Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich,
die durch den unsachgemäßen Gebrauch
oder die unsachgemäße Handhabung des
Geräts verursacht werden (siehe auch die
Garantiebedingungen).
• Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät
eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch
oder den Gebrauch im Freien.
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein
und sorgen Sie dafür, dass auch kein Wasser
eindringen kann.
• Setzen Sie das Gerät nicht direkter
Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen,
Feuchtigkeit, Lärm oder ätzenden Stoffen aus.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, die
sich in der Nähe des Geräts aufhalten.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes
Zubehör.
Batterien
• Auf richtige Lage der Batterien (Polung) achten,
da es sonst zu Beschädigungen am Gerät
kommen kann.
• Die Batterien herausnehmen, wenn das Gerät
längere Zeit nicht gebraucht wird.
• Ersetzen Sie stets alle Batterien gleichzeitig.
• Verwenden Sie nie gleichzeitig verschiedene
Batterietypen (z. B. Mangan-Dioxid-Batterien
und Alkaline-Batterien) oder alte und neue
Batterien oder Batterien verschiedener
Hersteller.
Verwendung
• Dieses Gerät darf nicht zum Erstellen von
medizinischen Diagnosen verwendet werden. Es
eignet sich nur für Referenzzwecke. Suchen Sie
einen Arzt auf, wenn Ihre Blutdruckmessungen
abnormal erscheinen.
• Folgen Sie bei den Messungen stets den
Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung.
• Manschette und Schlauch weder dehnen,
verdrehen noch biegen.
• Das Gerät darf nicht bei Personen
zur Anwendung kommen, die an
Herzrhythmusstörungen oder anderen
Herzerkrankungen leiden.
29
630015_IM.indd
29
2008-7-2
16:06:32
DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES
Die beiden Blutdruckarten werden normalerweise
zusammen angegeben, wobei der systolische
Blutdruck stets zuerst genannt wird. Ist der
Blutdruck mit “120/70” (ausgesprochen: “120 zu
70”) angegeben, bedeutet dies, dass der systolische
Blutdruck 120 und der diastolische 70 beträgt.
Die Ableseeinheit des Blutdrucks ist mmHg
(Millimeter Quecksilbersäule).
1.
2.
3.
4.
5.
Ende der Manschette
Manschette
Metallbügel
Klettverschluss
Handpumpe
aus Gummi
6. Anschluss für
Schlauch (auf
Abb. nicht
sichtbar)
7. Display
8. Ein-/Aus-Schalter
9. Ablassventil
10.Schlauchanschluss
11.Luftschläuche
12.Etui für Aufbewahrung
Warum verändert sich der Blutdruck?
Der Blutdruck verändert sich während des Tages
und im Verlauf des Lebens. Viele verschiedene
Faktoren beeinflussen Ihren Blutdruck. Sie
müssen diese Tatsache beim Blutdruckmessen
berücksichtigen. Sie müssen sich zum Beispiel über
Folgendes klar sein:
• Der Blutdruck ist tagsüber höher als nachts.
• Der Blutdruck steigt direkt nach dem Essen
leicht an. Viel Salz im Essen kann den Blutdruck
erhöhen.
• Durch leichte körperliche Betätigung (z. B.
Laufen oder Joggen) steigt der systolische
Blutdruck leicht an, während schwere
körperliche Belastungen ihn extrem ansteigen
lassen. Er fällt jedoch wieder, wenn sich der
Körper entspannt. Durch mangelnde körperliche
Betätigung steigt der Blutdruck chronisch an.
• Der Blutdruck kann sich erhöhen, wenn Sie
aufgeregt, gestresst oder angespannt sind.
• Plötzliche klimatische Veränderungen können
den Blutdruck ansteigen lassen.
• Der systolische Druck steigt mit
fortschreitendem Alter an.
• Bei Frauen steigt die Gefahr für erhöhten
Blutdruck nach dem Klimakterium an.
• Schlafmangel, Rauchen, Übergewicht, Alkohol
und bestimmte Krankheiten führen zu einem
Ansteigen des Blutdrucks.
• Beim Baden oder beim Aufsuchen der Toilette
kann der Blutdruck ansteigen.
• Sitzt die Manschette zu lose oder befindet sie
sich nicht auf Herzhöhe, kann der gemessene
Blutdruck niedriger als der tatsächliche
ausfallen.
Erklärung der Anzeigen im
Display
a. Systolischer Druck
b. Diastolischer Druck
c. Puls
d. Symbol für erneute Messung
e. Symbol für Pulsmessung
f. Symbol für
Manschettenentleerung
g. Batteriesymbol
ÜBER DEN BLUTDRUCK
Was ist der Blutdruck?
Wenn das Herz Blut durch den Körper pumpt, übt
das Blut Druck auf die Wände der Blutgefäße aus.
Dies bezeichnet man als Blutdruck.
Der Blutdruck ist in verschiedenen Körperteilen
unterschiedlich hoch und hängt vom Puls, von der
Elastizität der Blutgefäße und von der Dicke des
Bluts ab.
Der Druck, der gemessen werden kann, wenn das
Herz Blut in den Körper pumpt, wird als systolischer
Blutdruck bezeichnet. Der Druck, der gemessen
werden kann, wenn Blut vom Körper zum Herzen
zurückfließt, wird als diastolischer Blutdruck
bezeichnet.
30
630015_IM.indd
30
2008-7-2
16:06:34
Wann ist mein Blutdruck zu hoch oder zu
niedrig?
o Keine wiederaufladbaren Batterien (1,2 V)
verwenden.
• Dann die Batteriefachabdeckung wieder
aufsetzen.
• Wechseln Sie die Batterien, wenn das
Batteriesymbol (g) im Display (7) angezeigt wird.
Hoher Blutdruck wird auch als Hypertonie
bezeichnet. Niedriger Blutdruck wird auch als
Hypotonie bezeichnet. Die nachfolgende Tabelle
zeigt allgemeine Richtwerte für zu hohen und zu
niedrigen Blutdruck. Sie sollten immer Ihren Arzt
aufsuchen, um eine genaue Messung vornehmen
zu lassen.
Bereich Systolisch
Anschluss des Luftschlauchs
• Schlauchanschluss (10) mit Öffnung für
Luftschlauch (6) verbinden.
• Schlauch fest eindrücken, sodass er richtig mit
dem Gerät verbunden ist.
Diastolisch
Bluthochdruck
(Hypertonie)
> 140 mmHg > 90 mmHg
Hoch normal
130-139 mmHg 85-89 mmHg
Normal
91-129 mmHg 51-84 mmHg
Niedriger Blutdruck
(Hypotonie)
< 90 mmHg < 50 mmHg
GEBRAUCH DES GERÄTES
Wieso sollte ich meinen Blutdruck messen?
Dass der Blutdruck mit zunehmendem Alter steigt,
ist natürlich. Zu hoher Blutdruck kann aber auch
erstes Anzeichen für eine Krankheit, Übergewicht
oder Arterienverkalkung sein, wodurch sich u. a. die
Gefahr der Blutgerinnselbildung erhöht. Daher ist es
empfehlenswert, den Blutdruck im Auge zu behalten
und einen Arzt aufzusuchen, wenn er ungewöhnlich
hoch oder niedrig ist. Halten Sie die Messergebnisse
fest, damit Sie sie später dem Arzt zeigen können.
Vorbereitung einer Blutdruckmessung
• Setzen oder legen Sie sich vor der Messung
5-10 Minuten lang hin.
• Vor der Messung sollten Sie es vermeiden,
zu essen, zu rauchen, zu baden oder Alkohol,
Kaffee oder Tee zu sich zu nehmen.
• Gehen Sie nicht unmittelbar vor der Messung
auf die Toilette.
• Führen Sie keine Blutdruckmessung durch,
wenn Sie aufgeregt, gestresst oder angespannt
sind.
• Entspannen Sie sich während der Messung und
reden Sie nicht.
Anlegen der Manschette
• Das Manschettenende (1) durch den Metallbügel
(3) ziehen, sodass
die Manschette (2)
eine Röhrenform
annimmt. Darauf
achten, dass der
Klettverschluss
nach außen weist.
Die Manschette so
drehen, dass die
Luftschläuche (11) nach unten weisen. • Danach die Manschette auf den Oberarm
schieben, sodass zum Ellenbogen ein Abstand
von 1 – 2 cm besteht.
o Die Manschette sollte sich etwa in Herzhöhe
befinden, um eine möglichst genaue
Messung durchführen zu können.
Achtung! Dieses Gerät soll nur Anhaltswerte geben,
eine Selbstdiagnose sollte unterbleiben. Suchen
Sie einen Arzt auf, wenn Ihre Blutdruckmessungen
abnormal erscheinen. Folgen Sie bei den
Messungen stets den Anweisungen in dieser
Gebrauchsanweisung.
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
Einlegen der Batterien
• Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs
an der Geräterückseite, indem Sie sie in
Pfeilrichtung schieben und abnehmen.
• Vier Batterien der Größe „AA“ (Mignon)
einsetzen und dabei auf richtige Polung achten
(Markierungen im Batteriefach beachten!).
31
630015_IM.indd
31
2008-7-2
16:06:34
• Am Manschettenende ziehen, bis die
Manschette eng am Arm anliegt. Dabei ist sie
so zu drehen, dass die Schläuche entlang der
Arminnenseite verlaufen (s. Abb.).
o Sie müssen parallel zum Arm verlaufen und
zur Hand weisen.
o Nur so weit stramm ziehen, dass sich noch
ein Finger zwischen Manschette und Arm
stecken lässt.
• Das Manschettenende über den Metallbügel
schlagen, um den Arm legen und den
Klettverschluss zusammendrücken.
• Hinweis:
o Die Manschette sollte straff sitzen, aber nicht
einschneiden.
o Die Luftschläuche müssen innen am Arm
entlanglaufen.
o Der untere Manschettenrand muss sich 1 -2
cm vom Ellenbogengelenk entfernt befinden.
o Es ist das Beste, wenn die Manschette
direkten Hautkontakt hat.
o Mehrfachmessungen müssen immer am
selben Arm vorgenommen werden. Es ist
darauf zu achten, Messungen stets
zur gleichen Tageszeit, unter den gleichen
Bedingungen und in der gleichen Position
vorzunehmen.
o Befindet sich noch Luft vom letzten Einsatz
im Schlauch, blinkt das Symbol zum
Entleeren (f). In diesem Fall ist das
Ablassventil (9) an der Handpumpe (5) zu
betätigen, damit die restliche Luft aus der
Manschette entweicht. Wenn das Symbol
für eine erneute Messung blinkt, ist das Gerät
betriebsbereit.
• Pumpen Sie die Manschette auf 30 mmHg über
dem zu erwartenden diastolischen Wert auf, und
zwar durch wiederholtes, schnelles Drücken der
Handpumpe. Richtwerte zum Blutdruck finden
Sie in der Tabelle „Wann ist mein Blutdruck
zu hoch oder zu niedrig?“. Es ist darauf zu
achten, die Manschette zügig und ohne Pause
aufzupumpen. Handpumpe nach Erreichen des
Wertes loslassen.
o Tritt beim Aufpumpen ein Fehler auf,
erscheint „EE RETEST” im Display. In diesem
Fall ist die Luft mittels Ablassventil
abzulassen. Danach wieder aufpumpen,
wenn das Symbol für erneute Messung
blinkt.
• Das Gerät beginnt mit der Messung kurz nach
Loslassen der Handpumpe.
o Auf dem Display erscheint „TESTING”
und die Werte werden während der Messung
angezeigt.
o Das Puls-Symbol (e) blinkt als Zeichen dafür,
dass auch die Pulsfrequenz gemessen wird.
• Nach Abschluss des Messvorganges sind 3
Pieptöne zu hören.
o Auf dem Display können nun systolischer und
diastolischer Blutdruck sowie die
Pulsfrequenz (c) abgelesen werden.
o Das Symbol zur Entleerung der Manschette
blinkt.
• Durch Drücken des Ablassventils ist die
gesamte Luft abzulassen. Zum Schluss blinkt
das Symbol, das anzeigt, dass eine erneute
Messung möglich ist.
• Wenn Sie mehrere Messungen durchführen
müssen, sollten Sie sich zwischen den
Messungen 5-10 Minuten Zeit lassen.
o Vorsicht! Eine einzige Messung reicht
nicht aus, um zuverlässig Aufschluss über
Ihren Zustand zu geben. Sie bekommen erst
nach mehreren Messungen einen ungefähren
Überblick.
• Nach Abschluss der Messungen ist der Ein/Aus-Schalter zum Abschalten zu betätigen.
Messen des Blutdrucks
• Die Werte lassen sich in folgenden beiden
Positionen ermitteln:
o Liegend auf dem Rücken, mit seitlich
abgelegten Armen und nach oben weisenden
Handflächen
o und auf einem Stuhl sitzend, wobei der Arm
mit oben weisenden Handflächen auf dem
Tisch ruht.
Während des Messvorgangs ganz still sitzen!
• Ein-/Aus-Schalter (8) betätigen. Das Gerät gibt
einen Piepton von sich und alle Zahlen und
Symbole erscheinen für 2 Sek. auf dem Display.
• Wenn „0 mmHg” unter Systole (a) und Diastole
(b) erscheinen und das Symbol für einen
neuen Messvorgang (d) blinkt, ist das Gerät
betriebsbereit.
32
630015_IM.indd
32
2008-7-2
16:06:35
o Wird das Gerät 2 Minuten lang nicht betätigt,
schaltet es selbsttätig ab.
Fehlerermittlung und -behebung
Fehler
Grund Lösung
Das Display zeigt „
RETEST” an.
Der Druck steigt
beim Aufpumpen nur
langsam an.
Das Batteriesymbol
erscheint oder das
Display zeigt gar
nichts an.
Ungewöhnliche
Messergebnisse
1. Der Luftdruck in der Manschette
liegt nicht 30 mmHg über dem
zu erwartenden Blutdruck.
2. Die Person hat ihren Arm
oder das Gerät während des
Messvorgangs bewegt.
3. Der Druck fällt wegen
Undichtigkeit zu schnell ab.
1. Neue Messung starten und darauf achten,
dass der Wert darüber liegt.
2. Ganz still sitzen und beim Messen weder
Arm noch Gerät bewegen.
3. Auf Undichtigkeiten überprüfen.
Der Schlauch sitzt nicht korrekt.
Ggf. richtig anschließen
Neue Batterien einlegen.
Die Batterien sind fast leer.
Vergewissern Sie sich, dass die Batterien
richtig herum eingelegt wurden.
1. Die Manschette sitzt falsch
oder nicht stramm genug.
2. Die Person bewegt sich oder
spricht während der Messung.
3. Die Person ist zu nervös oder
verkrampft.
4. Die Position (liegend oder
sitzend) ist nicht korrekt.
5. Beim Aufpumpen wurden
Pausen oder andere Fehler
gemacht.
6. Der Benutzer hat
möglicherweise eine
Herzstörung.
1. Richtig anlegen und straffen (s. Abschn. „
Anlegen der Manschette“).
2. Die Person muss beim Messen still sitzen
und nicht sprechen.
3. Die Person muss sich entspannen, ggf. 2
bis 3 x tief Luft holen.
4. Die Person muss eine Position einnehmen
wie im Abschn. „Messen des Blutdrucks“
beschrieben.
5. Die Manschette wie im Abschn.„Messen
des Blutdrucks“ beschrieben aufpumpen.
6. Ergebnis durch ein- oder mehrmaliges
Wiederholen des Messens überprüfen.
Wenn Sie weiter unnormale Messungen
erhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
• Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das
Gerät ab.
• Wenn das Gerät über längere Zeit nicht
benutzt werden soll, müssen die Batterien
herausgenommen werden.
• Manschette und Schlauch weder dehnen,
verdrehen noch biegen.
AUFBEWAHRUNG
Wird das Gerät nicht benutzt, ist es im mitgelieferten
Etui aufzubewahren.
• Bewahren Sie es an einem trockenen, kühlen Ort
auf.
33
630015_IM.indd
33
2008-7-2
16:06:35
REINIGUNG
• das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt
ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden
ist.
• oder Schäden durch Fehler im Leitungsnetz
erlitten hat.
Bei der Reinigung des Gerätes sind folgende Punkte
zu beachten:
• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und
sorgen Sie dafür, dass auch keines eindringen
kann.
• Reinigen Sie Gerät und Manschette mit einem
feuchten Tuch. Bei starker Verschmutzung
kann dem Wasser ein mildes Reinigungsmittel
zugegeben werden.
• Verwenden Sie zur Gerätereinigung niemals
einen Scheuerschwamm, Stahlwolle,
starke Lösungsmittel oder scheuernde
Reinigungsmittel, da die Oberflächen beschädigt
werden können.
• WICHTIG! Lassen Sie das Gerät nach dem
Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es
erneut verwenden. Es darf nicht benutzt werden,
wenn es noch feucht ist.
Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer
Produkte behalten wir uns das Recht auf
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch des Gerätes
haben und die Antworten nicht in dieser
Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie
bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und
klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am
häufigsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall,
dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen,
Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt
aufnehmen möchten.
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG
Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt
dieses Zeichen trägt: Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen
mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf,
da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt
werden muss.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Der Hersteller haftet nicht für Druckfehler.
Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat
für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung
und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu
sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können
ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen
Recyclingstationen abgeben. In bestimmten
Mitgliedstaaten können Geräte, bei dem Händler
wieder abgegeben werden, bei dem sie gekauft
wurden, vorausgesetzt, man kauft neue Produkte.
Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem
Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt
auf, um weitere Einzelheiten über den Umgang mit
Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht, wenn ...
• die vorstehenden Hinweise nicht beachtet
werden;
• unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen
wurden;
34
630015_IM.indd
34
2008-7-2
16:06:35
PL
WSTĘP
• Nie rozciągać, skręcać ani nie zginać mankietu
oraz przewodów powietrznych.
• Urządzenie nie może być stosowane przez
osoby cierpiące na ciężką arytmię czy inne
choroby serca.
• Nie stosować do pomiarów ciśnienia u dzieci
lub innych osób, które nie mogą powiadomić o
zbyt mocnym zaciśnięciu mankietu, itp.
• Nie stosować w pobliżu telefonów
komórkowych ani kuchenek mikrofalowych,
ponieważ urządzenia te emitują promieniowanie
elektromagnetyczne, które może wpłynąć na
działanie urządzenia.
• Nie wolno korzystać z urządzenia, jeżeli nie
działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone
w efekcie mocnego uderzenia itp.
• Jeżeli urządzenie, przewody powietrzne
lub mankiet są uszkodzone, należy zlecić
ich kontrolę i w razie konieczności naprawę
autoryzowanemu serwisowi. Nie wolno
wykonywać napraw samodzielnie. Informacje
na temat napraw gwarancyjnych można
uzyskać w sklepie, w którym urządzenie
zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy
lub modyfikacje urządzenia spowodują
unieważnienie gwarancji.
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego
urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać
się z poniższymi wskazówkami. Szczególną
uwagę należy zwrócić na zasady bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi warto zachować na przyszłość.
WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT
BEZPIECZEŃSTWA
Informacje ogólne
• Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może
spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie
urządzenia.
• Z urządzenia należy korzystać zgodnie z
jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia
lub szkody wynikające z niewłaściwego
użytkowania bądź przechowywania urządzenia
(zobacz także część „Warunki gwarancji”).
• Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie
nie jest przeznaczone do użytku na
wolnym powietrzu ani do użytku w celach
komercyjnych.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie i upewnić
się, że do jego środka nie dostaje się woda.
• Nie wystawiać na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, wysokiej temperatury,
wilgotności, hałasu czy substancji
powodujących korozję.
• Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru,
jeżeli jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują
się dzieci.
• Można używać tylko akcesoriów
wyprodukowanych lub zalecanych przez
producenta.
Baterie
• Sprawdzić, czy bieguny baterii są właściwie
ułożone, gdyż niewłaściwie ułożone baterie
mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Jeżeli urządzenie nie jest używane przez
dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niego
baterie.
• Zawsze wymieniać wszystkie baterie
jednocześnie.
• Nigdy nie mieszać różnych typów baterii (np.
baterii z dwutlenku manganu i alkalicznych),
starych i nowych baterii lub baterii różnych
producentów.
Za pomoc¹
• Niniejsze urządzenie nie może być stosowane
w celu stawiania diagnoz medycznych.
Przeznaczone jest ono do uzyskiwania wyników
referencyjnych. Jeżeli odczyty z ciśnieniomierza
wydają się nieprawidłowe, należy skontaktować
się z lekarzem.
• Podczas pobierania odczytów należy zawsze
stosować się do procedury określonej w
niniejszej instrukcji użytkownika.
35
630015_IM.indd
35
2008-7-2
16:06:35
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA
Oba typy ciśnienia podaje się zwykle razem, na
pierwszym miejscu umieszczając zawsze ciśnienie
skurczowe. Jeśli odczyt ciśnienia krwi wynosi
„120/70” (czytaj „120 na 70”), oznacza to, że
ciśnienie skurczowe krwi wynosi 120, a rozkurczowe
70.
Jednostką odczytu ciśnienia krwi jest mmHg
(milimetr słupa rtęci).
1. Końcówka mankietu
2. Mankiet
3. Metalowy
wspornik
4. Zapięcie na
rzep
5. Gumowa
główka
6. Gniazdo na
przewód
powietrzny
(niewidoczne na ilustracji)
7. Wyświetlacz
8. Przycisk zasilania
9. Zawór wylotowy
10.Złącze przewodu
11.Przewody powietrzne
12.Etui
Dlaczego ciśnienie krwi się zmienia?
Ciśnienie krwi zmienia się w ciągu dnia i w ciągu
życia danej osoby. Na wysokość ciśnienia wpływa
wiele czynników, z czego należy zdawać sobie
sprawę przy dokonywaniu pomiaru. Należy na
przykład pamiętać, że:
• W ciągu dnia ciśnienie krwi jest wyższe niż w
nocy.
• Ciśnienie zwiększa się nieznacznie tuż po
posiłku. Ciśnienie może również wzrosnąć, jeśli
posiłek zawierał znaczne ilości soli.
• Lekki wysiłek fizyczny (np. spacer lub trucht)
powoduje nieznaczny wzrost ciśnienia
skurczowego, a intensywny wysiłek powoduje
jego znaczny wzrost. Ciśnienie spada jednak
gdy ciało powraca do stanu odprężenia. Brak
wysiłku fizycznego powoduje permanentny
wzrost poziomu ciśnienia.
• Ciśnienie może wzrosnąć w stanie podniecenia,
stresu lub napięcia.
• Nagłe zmiany klimatu mogą powodować wzrost
ciśnienia.
• Ciśnienie skurczowe zwiększa się wraz z
wiekiem.
• U kobiet ryzyko zwiększonego ciśnienia wzrasta
po menopauzie.
• Inne czynniki powodujące wzrost ciśnienia to
brak dostatecznej ilości snu, picie alkoholu,
otyłość i niektóre choroby.
• Wzrost ciśnienia mogą powodować kąpiel i
załatwianie potrzeb fizjologicznych.
• Jeżeli mankiet nałożony jest zbyt luźno lub
zbyt ciasno, albo też nie jest umieszczony na
poziomie serca, zmierzone ciśnienie krwi może
być niższe niż rzeczywiste.
Objaśnienie wskazań wyświetlacza i symboli
a. Ciśnienie skurczowe
b. Ciśnienie
rozkurczowe
c. Tętno
d. Symbol nowego
pomiaru
e. Symbol pomiaru
pulsu
f. Symbol opróżniania
mankietu
g. Symbol baterii
O CIŚNIENIU KRWI
Czym jest ciśnienie krwi?
Krew pompowana przez serce do reszty organizmu
wywiera ciśnienie na ściany naczyń krwionośnych.
Zjawisko to nazywa się ciśnieniem krwi.
Ciśnienie krwi zmienia się w zależności od części
ciała i zależy od pulsu, elastyczności naczyń
krwionośnych i gęstości krwi.
Ciśnienie mierzone w momencie wypompowywania
przez serce krwi do organizmu nazywa się
ciśnieniem skurczowym. Ciśnienie mierzone w
momencie wpompowywania krwi z organizmu do
serca nazywa się ciśnieniem rozkurczowym.
36
630015_IM.indd
36
2008-7-2
16:06:37
Kiedy ciśnienie krwi jest zbyt niskie lub zbyt
wysokie?
• Włożyć cztery baterie „AA”. Upewnić się,
że baterie zostały ułożone z zachowaniem
odpowiedniej biegunowości (patrz oznaczenia
na spodzie pojemnika na baterie).
o Nie stosować w urządzeniu przeznaczonych
do ponownego ładowania baterii 1,2 V.
• Założyć pokrywę.
• Baterie należy wymieniać kiedy na
wyświetlaczu (7) pojawia się symbol baterii (g).
Wysokie ciśnienie krwi zwane jest również
nadciśnieniem. Niskie ciśnienie krwi zwane jest
również niedociśnieniem. W poniższej tabeli
znajdują się ogólne wskazówki mówiące o tym,
kiedy ciśnienie jest za wysokie, a kiedy za niskie. W
celu otrzymania dokładnej diagnozy należy zawsze
skonsultować się z lekarzem.
Nazwa Ciśn. skurczow Bardzo wysokie
ciśnienie krwi
(nadciśnienie)
Ciśn.
rozkurczowe
> 140 mmHg > 90 mmHg
Ciśnienie prawidłowe
wysokie
130-139 mmHg 85-89 mmHg
Normalne ciśnienie
91-129 mmHg 51-84 mmHg
Podłączanie przewodu powietrznego
• Włożyć złącze przewodu powietrza (10) do
otworu na przewód powietrza (6).
• Sprawdzić, czy złączka przewodu została
wsunięta na maksymalną głębokość do
urządzenia i została odpowiednio zamocowana
na właściwym miejscu.
UŻYWANIE URZĄDZENIA
Przygotowanie do odczytu ciśnienia krwi
• Przez 5-10 minut przed dokonaniem pomiaru
należy pozostawać w pozycji siedzącej lub
leżącej.
• Przed dokonaniem pomiaru nie należy jeść,
palić papierosów, pić alkoholu, kawy lub
herbaty, nie korzystać z kąpieli i unikać wysiłku
fizycznego.
• Bezpośrednio przed dokonaniem pomiaru nie
załatwiać potrzeb fizjologicznych.
• Nie dokonywać pomiaru, jeżeli jest się w stanie
podniecenia, stresu lub napięcia.
• Podczas dokonywania pomiaru należy odprężyć
się i nie rozmawiać.
Bardzo niskie ciśnienie
< 90 mmHg < 50 mmHg
krwi (niedociśnienie)
Dlaczego należy mierzyć ciśnienie krwi?
Ciśnienie krwi rośnie wraz w wiekiem. Jednakże
wysokie ciśnienie może także być pierwszym
objawem choroby, nadwagi lub sztywnienia tętnic,
co między innymi zwiększa ryzyko zakrzepów krwi.
Zaleca się więc stałe monitorowanie ciśnienia i w
przypadku gdy wydaje się zbyt wysokie lub zbyt
niskie, skontaktowanie się z lekarzem. Należy
zapisywać wyniki pomiarów ciśnienia krwi, aby
pokazać je lekarzowi.
Nakładanie mankietu na ramię
Uwaga! Nie wykorzystywać urządzenia do
diagnozowania medycznego, a wyłącznie do celów
referencyjnych. Jeżeli odczyty z ciśnieniomierza
wydają się nieprawidłowe, należy skontaktować się
z lekarzem. Podczas pobierania odczytów należy
zawsze stosować się do procedury określonej w
niniejszej instrukcji użytkownika.
• Przeciągnąć
koniec mankietu
(1) przez metalowy
wspornik (3),
tak aby mankiet
(2) został
ukształtowany w
tubę. Upewnić
się, że zapięcia
na rzep skierowane są na zewnątrz. Przekręcić
mankiet tak, aby przewody powietrzne (11)
zostały skierowane w stronę podłogi.
• Wsunąć mankiet na ramię i umieścić go w
górnej części ręki, ok. 1-2 cm nad łokciem.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Wkładanie baterii
• Otworzyć pokrywę pojemnika na baterie
znajdującego się z tyłu urządzenia, naciskając
pokrywę w kierunku wskazanym strzałką i
zdejmując ją.
37
630015_IM.indd
37
2008-7-2
16:06:38
o Aby uzyskać dokładny odczyt, mankiet
powinien znajdować się na wysokości serca.
• Zacisnąć mankiet, ciągnąc za koniec, aż
mankiet zostanie ciasno owinięty wokół
ramienia. Jednocześnie przekręcić mankiet tak,
aby przewody powietrzne przebiegały wzdłuż
wewnętrznej części ramienia (patrz ilustracja).
o Przewody powinny być ułożone równolegle
do ramienia i skierowane ku dłoni.
o Nie zaciskać mankietu zbyt mocno - osoba
mierząca ciśnienie powinna być w stanie
wsunąć jedne palec między ramię a mankiet.
• Założyć koniec mankietu nad metalowym
wspornikiem, owinąć koniec wokół ramienia i
zacisnąć rzep (4).
• UWAGA:
o Mankiet powinien być napięty, ale nie
powinien uciskać.
o Przewody powietrzne powinny biec wzdłuż
wewnętrznej części ramienia.
o Dolna krawędź mankietu powinna
znajdować się 1-2 cm poniżej zgięcia łokcia.
o Najlepiej umieścić mankiet bezpośrednio na
skórze.
o Jeżeli chce się uzyskać kilka odczytów,
należy zawsze umieszczać mankiet na tym
samym ramieniu. Istotne jest także, aby
mierzyć ciśnienie zawsze o tej samej porze
dnia, w takich samych warunkach i w takiej
samej pozycji.
• Kiedy na wyświetlaczu pokazane zostanie „0
mmHg” tak dla ciśnienia skurczowego (a) i
rozkurczowego (b), a symbol nowego odczytu
(d) zacznie migać, urządzenie jest gotowe do
użycia.
o Jeżeli z poprzedniego użycia w urządzeniu
pozostało powietrze, symbol opróżniania
mankietu (f) będzie migał. Nacisnąć zawór
wylotowy (9) na przewodzie, znajdujący
się na gumowej kulce (5) w celu opróżnienia
mankietu z powietrza. Kiedy symbol
nowego pomiaru zacznie migać,
urządzenie jest gotowe do użytku.
• Napełnić mankiet powietrzem do 30 mmHg
powyżej spodziewanego ciśnienia skurczowego
(rozkurczowego) krwi, szybko naciskając
wielokrotnie gumową kulkę. W celu zapoznania
się ze wskazówkami dotyczącymi wartości
pomiaru ciśnienia krwi patrz tabela „Kiedy moje
ciśnienie krwi jest zbyt wysokie, a kiedy zbyt
niskie?” Ważne jest, aby napełniać mankiet
powietrzem w jednym ciągłym procesie,
bez przerw. Po osiągnięciu żądanej wartości
przestać naciskać gumową kulkę.
o Jeżeli podczas napełniania mankietu
powietrzem wystąpi błąd, na wyświetlaczu
pojawi się oznaczenie „EE RETEST”.
Całkowicie opróżnić mankiet z powietrza,
naciskając zawór wylotowy. Kiedy zacznie
migać symbol nowego pomiaru, ponownie
napełnić mankiet powietrzem.
• Pomiar ciśnienia krwi rozpoczyna się wkrótce
po zwolnieniu gumowej kulki.
o Na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie
„TESTING”, a urządzenie w sposób ciągły
podczas pomiaru wskazuje ciśnienie krwi.
o Symbol pomiaru pulsu (e) miga wskazując,
że przeprowadzany jest także pomiar pulsu.
• Po zakończeniu pomiaru ciśnienia krwi,
urządzenie wydaje trzy sygnały dźwiękowe.
o Na wyświetlaczu pojawia się pomiar
ciśnienia skurczowego krwi, ciśnienia
rozkurczowego oraz pulsu (c).
o Symbol opróżniania mankietu z powietrza
miga.
• Nacisnąć zawór wylotowy w celu całkowitego
opróżnienia mankietu z powietrza. Po usunięciu
z mankietu całego powietrza, symbol nowego
pomiaru zaczyna migać.
• Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania kilku
pomiarów, przed każdym z nich należy
Pomiar ciśnienia krwi
• Pomiar można przeprowadzić w jednej z dwóch
pozycji:
o Należy się położyć na plecach tak, aby ramię
leżało z boku wzdłuż ciała, a dłoń
skierowana była ku górze.
o Należy usiąść na krześle i umieścić ramię na
stole tak, aby dłoń skierowana była ku górze.
Podczas pomiaru należy być całkowicie
nieruchomym.
• Nacisnąć przycisk zasilania (8). Urządzenie
wyemituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu
przez ok. 2 sekundy widać będzie wszystkie
symbole i oznaczenia liczbowe.
38
630015_IM.indd
38
2008-7-2
16:06:38
odczekać 5-10 minut.
o Uwaga! Pojedynczy odczyt nie da
wiarygodnego obrazu Twojego zdrowia.
Pewne wyobrażenie na ten temat można
powziąć dopiero po dokonaniu serii
pomiarów.
• Po zakończeniu użytkowania wyłączyć
urządzenie, naciskając przycisk zasilania.
o Urządzenie wyłącza się automatycznie po
dwóch minutach bezczynności.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Błąd
Przyczyna
Rozwiązanie
Na wyświetlaczu
pojawi się symbol
„RETEST”
1. Ciśnienie w mankiecie nie
wynosi 30 mmHg więcej niż
spodziewany wynik pomiaru
ciśnienia krwi.
2. Użytkownik poruszył ręką
lub urządzeniem podczas
pomiaru.
3. Ciśnienie szybko spada z
powodu przecieków w obiegu
powietrza.
1. Przeprowadzić kolejny pomiar i upewnić
się, że mankiet został napełniony o 30
mmHg większą ilością powietrza niż
wynosi spodziewana wartość ciśnienia
krwi.
2. Użytkownik musi pozostać całkowicie
bez ruchu oraz nie może ruszać ręką ani
urządzeniem podczas pomiaru.
3. Sprawdzić pod kątem wycieków w
obiegu powietrza.
Ciśnienie wzrasta
powoli wyłącznie
podczas napełniania
powietrzem.
Przewód został niewłaściwie
zamontowany.
Właściwie zamontować przewód.
Baterie są prawie rozładowane.
Wymienić baterie.
Sprawdzić, czy baterie ułożone są
prawidłowo.
1. Mankiet nie został
odpowiednio zaciśnięty
lub został niewłaściwie
umieszczony.
2. Użytkownik porusza się lub
rozmawia podczas odczytu.
3. Użytkownik jest zbyt
zdenerwowany lub napięty
podczas pomiaru.
4. Użytkownik nie znajduje się
we właściwej pozycji leżącej
lub siedzącej.
5. Użytkownik zatrzymuje
pracę podczas napełniania
urządzenia powietrzem lub
korzysta z urządzenia w
sposób niewłaściwy.
6. Użytkownik może mieć
problemy kardiologiczne.
1. Zacisnąć mankiet i umieścić go w
sposób opisany w części „Nakładanie
mankietu na ramię”.
2. Użytkownik musi pozostawać w
bezruchu i unikać mówienia podczas
dokonywania pomiaru.
3. Użytkownik musi próbować się
zrelaksować i wziąć 2-3 głębokie wdechy.
4. Użytkownik musi leżeć lub siedzieć
w sposób opisany w części „Pomiar
ciśnienia krwi”.
5. Napełnić mankiet powietrzem w sposób
opisany w części „Pomiar ciśnienia krwi”.
6. Sprawdzić wynik, przeprowadzając
jeszcze jeden lub kilka pomiarów.
Skontaktować się z lekarzem w
przypadku stale nieprawidłowego
ciśnienia.
Na wyświetlaczu
pojawia się symbol
baterii lub na
wyświetlaczu nie ma
żadnych oznaczeń.
Odczyty
niestandardowe
39
630015_IM.indd
39
2008-7-2
16:06:38
PRZECHOWYWANIE
urządzenia można zwrócić sprzedawcy, u którego
zostało zakupione pod warunkiem zakupienia
nowego produktu. Aby uzyskać więcej informacji
na temat postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do
sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
Kiedy urządzenie nie jest używane, przechowywać
je w dołączonym etui (12).
• Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.
• Nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów.
• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
• Nie rozciągać, skręcać ani nie zginać
przewodów powietrznych ani mankietu.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
• jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
• jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano
samodzielnie;
• jeżeli urządzenie było użytkowane w
sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało
uszkodzone,
• jeżeli uszkodzenie urządzenia miało miejsce na
skutek zakłóceń w działaniu sieci elektrycznej
CZYSZCZENIE
Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić
następujące zalecenia:
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie oraz nie
pozwolić, aby do środka urządzenia dostała się
woda.
• Urządzenie oraz mankiet czyścić przecierając
wilgotną szmatką. Jeżeli urządzenie lub mankiet
są bardzo zabrudzone, można dodać do wody
niewielką ilość detergentu.
• Do czyszczenia urządzenia nigdy nie stosować
myjek do szorowania, myjek metalowych
ani żadnych rozpuszczalników czy silnie
działających środków czyszczących, gdyż może
to spowodować uszkodzenie zewnętrznych
powierzchni urządzenia.
• WAŻNE! Przed kolejnym użyciem odczekać
do wyschnięcia urządzenia. Nie stosować
urządzenia, jeżeli jest wilgotne.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów
pod względem ich funkcjonalności i stylistyki,
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
w produkcie bez uprzedzenia.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie
można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy
na naszą stronę internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu „Consumer Service” i kliknij
„Question & Answer”, aby zobaczyć najczęściej
zadawane pytania.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO
PRODUKTU
Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w
razie konieczności skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw związanych z
akcesoriami i częściami zamiennymi.
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest
następującym symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy utylizować osobno.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde
państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie
i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa domowe na
obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty
sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów.
W niektórych krajach członkowskich zużyte
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w
druku.
40
630015_IM.indd
40
2008-7-2
16:06:39
Download PDF