Melissa 646-057 User's Manual

Melissa 646-057 User's Manual
646-057
SE
DK
NO
FI
UK
DE
PL
Matberedare ...........................................................................2
Foodprocessor ..................................................................... 4
Foodprosessor ..................................................................... 6
Monitoimikone ...................................................................... 8
Foodprocessor ...................................................................10
Küchenmaschine ................................................................ 12
Robot kuchenny ...................................................................14
Design Function
SE
INTRODUKTION
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat
bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder
apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
• Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka
personskador och skador på apparaten.
• Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig
användning eller hantering (se även Garantivillkor).
• Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
• Apparatens motordel eller sladd får inte sänkas ned i vatten
eller andra vätskor.
• Använd inte apparaten med våta eller fuktiga händer. Se till
att inget vatten rinner ner i motordelen.
• Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång och håll
barn under uppsikt.
• Kniven och riv- och skärskivan måste hanteras med
försiktighet eftersom delarna är ytterst vassa. Ta alltid bort
bladet innan du tömmer bägaren.
• Kör inte apparaten i mer än 1 minut åt gången. Om
apparaten har varit igång i mer än 1 minut ska du låta den
svalna innan den används igen.
• Sätt aldrig igång apparaten om bägaren är tom.
• Endast för hemmabruk.
• Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
• Använd ALDRIG fingrarna, köksredskap eller liknande
för att trycka ned ingredienser i matarröret. Använd den
medföljande tryckplattan.
• Ta inte bort några tillbehör förrän apparaten har stannat
helt.
• Använd inte kniven och riv-/ skärskivan samtidigt i bägaren.
1. Elsladd
2. Motordel
3. On/off-knapp
4. Bladhylsa till axel (visas ej på bilden)
5. Bägare
6. Motoraxel
7. Bägarens lock
8. Tratt
9. Tryckplatta
10. Blad
11. Knivsskydd i plast
12. Omrörare
13. Rivskiva
14. Blad
15. Adapter till citruspress
16. Citruspress
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
Innan apparaten används för första gången eller efter en
lång tids förvaring ska alla delar som kommer i kontakt med
livsmedel rengöras.
Placering av apparaten
• Placera alltid apparaten långt in på köksbänken.
• Placera inte apparaten nära varma ytor som gasplattor eller
elektriska spisplattor.
ANVÄNDA APPARATEN
Sladd, stickkontakt och eluttag
• Se till att sladden har vecklats ut helt.
• Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en
köksbänk och se till att den inte kommer i kontakt med
varma föremål eller öppen eld.
• Kontrollera regelbundet om det finns skador på sladd och
stickpropp, och om så är fallet får apparaten inte användas.
Använd heller inte apparaten om den har tappats eller
skadats på något annat sätt.
• Om apparaten eller stickproppen är skadad måste
utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av
en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska
stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv.
• Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du ska byta tillbehör,
när du ska ta av locket på bägaren eller rengöra apparaten
samt när den inte används.
• Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
• Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller
en eventuell förlängningssladd.
2
•
•
•
•
•
•
•
•
Placera motordelen (2) på en plan yta, t.ex. en köksbänk
och se till att den står stadigt på de fyra sugpropparna på
undersidan.
Sätt i den korta änden av bladhylsan (4) i axelhålet på
motordelen.
Sätt bägaren (5) på bladhylsan med handtaget riktat mot
dig. Lås de tre stiften på motordelen i de tre hålen på
bägarens bas.
Sätt motoraxeln (6) på stiftet i mitten av bägaren.
Sätt dit de tillbehör som krävs och lägg ingredienserna i
apparaten enligt beskrivningen nedan.
Starta apparaten genom att vrida strömbrytarknappen (3) till
läge ”1” eller ”2” och stäng av den genom att vrida tillbaka
till läge ”0”.
Vid användning för kort matberedning, vrid på/av-knappen
till läge P (pulsfunktionen). Apparaten kör i högsta hastighet
så länge du håller knappen intryckt i det läget, stannar när
du släpper knappen och går sedan automatiskt tillbaka till
läge ”0”.
Vid användning av kniven (10) eller bladet (12) bör du
stanna matberedaren regelbundet för att kontrollera att
livsmedlet har blandats/hackats ordentligt.
VIKTIGT ! Om du ska hacka olika typer av livsmedel (t.ex.
grönsaker efter rått kött, frukt efter ägg), måste alla delar som
varit i kontakt med livsmedel rengöras mellan de olika typerna
av livsmedel.
Använda kniv eller omrörare
• Ta bort plastskyddet (11) från kniven. Fäst kniv eller
omrörare till motoraxeln.
• Lägg maten i bägaren.
• Sätt på locket (7) och vrid medurs tills den långa plastfliken
låses på plats på motordelen och de tre hållarna längs med
lockets kant låses i stiften på bägaren.
• Starta apparaten.
Använda rivskivan
• Sätt fast rivskivan (13) på motoraxeln. Vrid bladet (14) så att
skäret vänder uppåt. Tryck ned rivskivan under stiften på
drevet. Vrid medurs tills det är låst.
• Sätt på locket (7) och vrid medurs tills den långa plastfliken
låses på plats på motordelen och de tre hållarna längs med
lockets kant låses i stiften på bägaren.
• Starta apparaten.
• Lägg mat i bägaren med hjälp av tratten (8) lite åt gången
och tryck ned den med tryckplattan (9).
TIPS!
•
•
•
•
Använd alltid tratten om du ska lägga i mer mat senare.
Stäng av apparaten innan du tar bort locket för att undvika
att det stänker.
Stäng alltid av apparaten innan du tar av locket från
bägaren.
Om du behöver skrapa insidan av bägaren, vänta tills bladet
har stannat helt innan du tar bort locket! Stäng alltid av
apparaten helt eller ta bort bägaren helt innan du skrapar
insidan av bägaren. Använd spateln, aldrig fingrarna!
Vrid locket moturs för att ta bort det.
Viktigt! Använd inte apparaten för att krossa is eller frysta bär.
Det kan orsaka skada på kniven och motorn.
Använda citruspressen
• Sätt adaptern till citruspressen (15) på tillbehörshållaren
och vrid medurs tills den långa plastfliken låses på plats
på motordelen och de tre hållarna längs med lockets kant
låses i stiften på bägaren.
• Tryck citruspressen (16) på plats på adaptern.
• Starta apparaten.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV
DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med
vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste
kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar
åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och
materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU
kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall
returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man
köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller
lokala myndighet för ytterligare information om hantering av
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte följs
• apparaten har modifierats
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon form av skada eller
• fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och
design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter
utan föregående meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
Förvaring
Se till att apparaten är ren och torr innan du ställer undan den.
RENGÖRING
•
•
•
•
Dra ut kontakten ur vägguttaget före rengöring.
Rengör motordelen med en fuktig trasa och lite diskmedel
om det behövs. Motordelen får INTE nedsänkas i någon
sorts vätska!
Bägaren och lösa delar kan rengöras i diskvatten.
Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel för
rengöring av apparaten och tillbehören. Använd aldrig en
tvättsvamp med slipverkan eller liknande för att rengöra
hushållsassistenten, eftersom ytan kan skadas.
3
DK
INTRODUKTION
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi
dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet
i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen,
hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om
apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af apparatet
• Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og
beskadige apparatet.
• Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår
som følge af forkert brug eller håndtering (se også under
Garantibestemmelser).
• Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
• Apparatets motordel eller ledningen til lysnettet må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
• Brug ikke apparatet, hvis dine hænder er våde eller fugtige.
Sørg for, at der ikke trænger væske ind i motordelen.
• Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant
opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når apparatet
anvendes.
• Kniven og rivepladen skal håndteres forsigtigt, da disse
dele er meget skarpe. Afmonter altid kniven, inden kanden
tømmes.
• Lad ikke apparatet køre i mere end 1 minut ad gangen. Hvis
apparatet har kørt i 1 minut, skal du lade det køle af, inden
du bruger det igen.
• Brug ikke apparatet, hvis kanden er tom.
• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.
• Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til
erhvervsbrug.
• Brug ALDRIG fingrene, køkkenredskaber eller lignende til
at skubbe fødevarer ned i påfyldningstragten! Brug den
medfølgende nedstopper.
• Afmonter ikke tilbehørsdelene, før apparatet er standset
helt.
• Brug ikke kniven, omrøringsbladet og rivepladen samtidig i
kanden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Vask alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer, inden
du anvender apparatet første gang (eller efter længere tids
opbevaring uden brug).
BRUG AF APPARATET
•
Placering af apparatet
• Stil altid apparatet bagest på køkkenbordet.
• Anbring ikke apparatet i nærheden af varme områder som
f.eks. gasblus og elektriske kogeplader.
•
Ledning, stik og stikkontakt
• Sørg for, at ledningen til apparatet er rullet helt ud.
• Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og hold den
væk fra varme genstande og åben ild.
• Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget,
og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det
har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde.
• Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal
apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en
autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk
stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
• Tag stikket ud af stikkontakten, inden du skifter tilbehør,
inden låget tages af kanden, inden rengøring, og når
apparatet ikke er i brug.
• Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af
stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
• Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over
apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning.
4
Netledning
Motordel
Tænd/sluk-knap
Mellemstykke til aksel (ikke synlig på billedet)
Kande
Tilbehørsaksel
Låg til kande
Påfyldningstragt
Nedstopper
Kniv
Plastdæksel til kniv
Omrøringsblad
Riveplade
Klinge
Citruspresserindsats
Citruspresser
•
•
•
•
•
•
Stil motordelen (2) på en plan overflade, f.eks. et
køkkenbord, og kontrollér, at den står godt fast på de fire
sugekopper under bunden.
Monter mellemstykket (4) i akselhullet på motordelen ved at
stikke den korte ende ned i hullet.
Monter kanden (5) på mellemstykket, så håndtaget vender
ud mod dig selv, og de tre tappe på motordelen går i
indgreb med de tre huller i bunden af kanden.
Monter tilbehørsakslen (6) på røret i midten af kanden.
Monter det ønskede tilbehør, og fyld fødevarer i apparatet
som beskrevet nedenfor.
Apparatet startes ved at dreje tænd/sluk-knappen (3) til
position ”1” eller ”2” og slukkes ved at dreje den tilbage til
position ”0”.
Hvis apparatet skal bruges til kortvarig tilberedning, kan
du dreje tænd/sluk-knappen til position ”P” (pulsfunktion).
Apparatet kører ved højeste hastighed, så længe du holder
knappen i denne position, og stopper, når du slipper
knappen, der herefter automatisk går tilbage til position ”0”.
Ved brug af kniven (10) eller omrøringsbladet (12) bør du
standse apparatet med jævne mellemrum og kontrollere,
om fødevarerne er snittet/blandet tilstrækkeligt.
VIGTIGT! Hvis apparatet skal bruges til hakning af forskellige
typer fødevarer (f.eks. råt kød efterfulgt af grøntsager eller
æg efterfulgt af frugt), skal du vaske de dele, der kommer i
kontakt med fødevarerne, mellem hver type fødevare.
Brug af kniven eller omrøringsbladet
• Fjern plastdækslet (11) fra kniven, og monter kniven eller
omrøringsbladet på tilbehørsakslen.
• Fyld de ønskede fødevarer i kanden.
• Monter låget (7) på kanden, og drej det mod uret, indtil den
lange plasttunge låses på plads i rillen på motordelen, og
de tre holdere langs lågets kant går i indgreb med tappene
på kanden.
• Start apparatet.
Brug af rivepladen
• Monter rivepladen (13) på tilbehørsakslen. Vend klingen
(14), så skærerne vender opad. Tryk pladen ned under
tappene på tilbehørsakslen, og drej med uret, så den låses
fast.
• Monter låget på kanden, og drej det mod uret, indtil den
lange plasttunge låses på plads i rillen på motordelen, og
de tre holdere langs lågets kant går i indgreb med tappene
på kanden.
• Start apparatet.
• Fyld de ønskede fødevarer i kanden gennem
påfyldningstragten (8) lidt ad gangen, og stop dem ned med
nedstopperen (9).
TIP
•
•
•
•
Hvis der skal tilsættes flere fødevarer undervejs, skal du
gøre det gennem påfyldningstragten. Det er en god idé at
standse apparatet, inden du tager nedstopperen op, for at
undgå sprøjt og stænk.
Sluk altid for strømmen til apparatet, før du tager låget af
kanden.
Hvis du skal skrabe kanden, skal kniven først være standset
helt, inden låget afmonteres! Sluk altid for strømmen til
apparatet, eller afmonter kanden helt, før du skraber den.
Brug en dejskraber, aldrig fingrene.
Låget til kanden afmonteres ved at dreje det med uret.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE/[AVHENDING] OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres/[kastes] sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk
affald skal bortskaffes/[avhendes] særskilt/[separat].
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre
korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af
elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan
gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I
visse medlemsstater/[medlemsland] kan du i visse tilfælde
returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af
på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder for at få
yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk
og elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages/[følges]
• hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i
apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom
behandling eller lidt anden form for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet/[strømnettet].
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og
designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i
produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
Vigtigt! Må ikke bruges til at knuse is og frosne bær med, da
dette kan ødelægge kniv og motor.
Brug af citruspresseren
• Monter citruspresserindsatsen (15) på tilbehørsakslen, og
drej den mod uret, indtil den lange plasttunge låses på
plads i rillen på motordelen, og de tre holdere langs lågets
kant går i indgreb med tappene på kanden.
• Tryk citruspresseren (16) på plads på indsatsen.
• Start apparatet.
Opbevaring
Sørg for, at apparatet er rent og tørt, inden det gemmes bort.
RENGØRING
•
•
•
•
Før rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten.
Apparatets motordel rengøres bedst med en let fugtig klud,
evt. tilsat lidt rengøringsmiddel. MOTORDELEN MÅ IKKE
NEDSÆNKES I NOGEN FORM FOR VÆSKE!
Kanden og alle øvrige løsdele kan rengøres i opvaskevand.
Brug ikke nogen form for stærke eller slibende
rengøringsmidler på apparatet eller tilbehøret. Brug aldrig
en skuresvamp eller lignende til rengøring af apparatet, da
overfladen kan tage skade.
5
NO
INTRODUKTION
MASKINENS HOVEDDELER
For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet
ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen
før førstegangs bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere
anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Normal bruk av apparatet
• Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og
skader på apparatet.
• Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er
beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for skade
som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også
garantibetingelsene.)
• Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz.
• Ikke legg apparatets motordel eller ledning i vann eller
annen væske.
• Ikke betjen apparatet med våte eller fuktige hender. Sørg for
at det ikke trenger vann inn i motordelen.
• Ikke forlat apparatet mens det er på, og hold øye med barn
i nærheten.
• Knivbladet og rive- og skjæreskiven må behandles forsiktig,
da de er svært skarpe. Fjern alltid bladet før du tømmer
bollen.
• Ikke la apparatet stå på i mer enn 1 minutt om gangen. Hvis
apparatet har gått i mer enn 1 minutt, skal det avkjøles før
det brukes igjen.
• Apparatet må aldri brukes hvis bollen er tom.
• Apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger.
• Apparatet er ikke egnet for utendørs eller kommersiell bruk.
• IKKE bruk fingre, kjøkkenredskap eller lignende for å skyve
ingredienser ned i materøret! Bruk presseredskapet som
følger med.
• Ikke demonter noe av tilbehøret før apparatet har stanset
helt.
• Ikke bruk knivbladet og rive- og skjæreskiven samtidig i
bollen.
1. Strømledning
2. Motordel
3. På/av-bryter
4. Bladhylse for aksel (ses ikke på bildet)
5. Bolle
6. Motorspindel
7. Lokk til mugge
8. Trakt
9. Presseredskap (tamper)
10. Blad
11. Plastdeksel til knivblad
12. Røreredskap
13. Riveskive
14. Blad
15. Adapter for sitruspresse
16. Sitruspresse
FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG
Før du tar apparatet i bruk første gang, eller etter at det ikke
har vært i bruk på en stund, skal du vaske alle delene som
kommer i direkte kontakt med mat.
BRUK AV APPARATET
Plassering av apparatet
• Apparatet skal alltid plasseres innerst på kjøkkenbenken.
• Ikke plasser apparatet i nærheten av varme områder, f.eks.
kokeplater.
•
Ledning, støpsel og stikkontakt
• Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
• La ikke ledningen bli hengende over kanten på bordet/
benken, og hold den unna varme gjenstander og flammer.
• Kontroller regelmessig at ledningen og støpslet ikke er
skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være
tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet eller er skadet på
annen måte.
• Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må det kontrolleres
og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale.
Hvis så ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv
aldri å reparere maskinen selv.
• Trekk ut støpselet før du skifter tilbehør, tar av lokket på
bollen eller rengjør den, samt når apparatet ikke er i bruk.
• Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av
kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
• Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen
eller en ev. skjøteledning.
6
•
•
•
•
•
•
•
Sett motordelen (2) på et plant underlag, f.eks. en
kjøkkenbenk, og pass på at apparatet står støtt på de fire
sugeføttene på undersiden.
Plasser den korte enden av bladhylsen (4) i akselhullet på
motordelen.
Plasser bollen (5) på bladhylsen med håndtaket vendt mot
deg. Fest de tre tappene på motordelen i de tre hullene på
bunnen av bollen.
Plasser motorspindelen (6) på tappen i midten av bollen.
Monter ønsket tilbehørsdel og ha ingrediensene i apparatet
som beskrevet nedenfor.
Du starter apparatet ved å vri av/på-knappen (3) til posisjon
”1” eller ”2”, og du slår det av ved å vri knappen tilbake til
posisjon ”0”.
Hvis du skal bruke apparatet til rask tilberedning, kan du
dreie av/på-knappen til posisjon P (pulsfunksjon). Apparatet
vil da kjøre på maksimal hastighet så lenge du holder
knappen i denne posisjonen. Når du slipper knappen,
stanser apparatet og går automatisk tilbake til posisjon ”0”.
Når du bruker kniven (10) eller bladet (12), bør du stanse
foodprosessoren regelmessig for å sjekke om maten
blandes/hakkes tilstrekkelig.
VIKTIG! Hvis du bruker apparatet til å hakke ulike typer mat
(f.eks. rått kjøtt etterfulgt av grønnsaker, eller egg etterfulgt
av frukt), må du vaske tilbehøret som kommer i kontakt med
maten, etter hver mattype.
Bruke kniv eller røreredskap
• Ta plastdekselet (11) av kniven. Fest kniven eller
røreredskapet til motorspindelen.
• Plasser maten i bollen.
• Plasser lokket (7) på bollen og drei det mot klokken til den
lange plasttappen låses på plass i motordelen og de tre
holderne langs kanten på lokket går i inngrep med tappene
på bollen.
• Start apparatet.
Bruke riveskiven
• Plasser riveskiven (13) på motorspindelen. Snu bladet (14)
slik at rivjernsdelen vender opp. Trykk riveskiven under
tappene på drevet. Drei med klokken til den går i lås.
• Plasser lokket på bollen og drei det mot klokken til den
lange plasttappen låses på plass i motordelen og de tre
holderne langs kanten på lokket går i inngrep med tappene
på bollen.
• Start apparatet.
• Bruk trakten (8) til å ha mat i bollen, litt om gangen, og trykk
maten ned med presseredskapet (9).
TIPS
•
•
•
•
Hvis du har i mer mat senere, må du alltid bruke trakten.
Stans apparatet før du tar av stopperen slik at du unngår
spruting.
Slå alltid av apparatet før du tar lokket av bollen.
Hvis du må bruke slikkepotten for å få ut innholdet i bollen,
skal du vente til bladet har stanset helt før du tar av lokket!
Du må alltid slå av strømtilførselen til apparatet eller ta av
bollen før du bruker slikkepotten. Bruk slikkepotten. Bruk
aldri fingrene.
Drei lokket mot klokken for å ta det av.
Viktig! Må ikke brukes til å knuse is og frosne bær. Dette kan
føre til skader på kniven og motoren.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE/[AVHENDING] OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette
symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kastes] sammen med
almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk
affald skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre
korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af
elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan
gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I
visse medlemsstater/[medlemsland] kan du i visse tilfælde
returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af
på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder for at få
yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk
og elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke følges
• hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i
apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom
behandling eller lidt anden form for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet/[strømnettet].
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og
designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i
produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi tager forbehold for trykfejl.
Bruke sitruspressen
• Plasser adapteren (15) for sitruspressen på tilbehørsakselen
og drei det mot klokken til den lange plasttappen låses
på plass i motordelen og de tre holderne langs kanten på
lokket går i inngrep med tappene på bollen.
• Trykk sitruspressen (16) på plass på adapteren.
• Start apparatet.
Oppbevaring
Kontroller at apparatet er rent og tørt før du setter det bort til
oppbevaring.
RENGJØRE MASKINEN
•
•
•
•
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
Motordelen bør rengjøres med en lett fuktet klut og, om
nødvendig litt vaskemiddel. Motordelen må IKKE legges i
noen form for væske!
Bollen og holderen kan vaskes i varmt såpevann.
Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler på
apparatet eller tilbehøret. Ikke bruk grytesvamp eller
lignende for å rengjøre den, da dette kan ødelegge
overflaten.
7
FI
JOHDANTO
LAITTEEN PÄÄOSAT
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit
perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
• Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
• Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai
käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
• Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V
ja taajuus 50 Hz.
• Laitteen moottoriosaa tai johtoa ei saa upottaa veteen tai
muuhun nesteeseen.
• Älä käytä laitetta märin tai kostein käsin. Huolehdi, ettei
moottoriosaan pääse nestettä.
• Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät lapset pääse
käytössä olevan laitteen lähelle.
• Terää ja raastin-/viipalointilevyä on käsiteltävä varoen, sillä
ne ovat erittäin teräviä. Poista terä aina ennen kannun
tyhjentämistä.
• Anna laitteen käydä kerrallaan korkeintaan 1 minuutti. Jos
laite on käynyt 1 minuutin, anna sen jäähtyä, ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Älä koskaan käytä laitetta, jos kannu on tyhjä.
• Vain kotitalouskäyttöön.
• Laite ei sovi ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
• ÄLÄ KOSKAAN työnnä aineksia syöttösuppiloon sormilla,
keittiövälineillä tms.! Käytä koneen mukana toimitettua
työnnintä.
• Älä irrota osia, ennen kuin laite on täysin pysähtynyt.
• Älä käytä terää ja raastin-/viipalointilevyä yhtä aikaa
kannussa.
Laitteen sijoittaminen
• Aseta laite aina keittiötason takaosaan.
• Älä sijoita laitetta kuumaan paikkaan, kuten sähkölieden
keittolevyjen tai kaasulieden polttimien lähelle.
1. Virtajohto
2. Moottoriosa
3. Virtakytkin
4. Teräholkki akselille (ei näy kuvassa)
5. Kannu
6. Moottorin pyöritysakseli
7. Kannun kansi
8. Suppilo
9. Työnnin
10. Terä
11. Terän muovisuojus
12. Sekoitin
13. Raastin
14. Terä
15. Sitruspusertimen sovitin
16. Sitruspuserrin
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
Pese kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruokaaineiden kanssa, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran
tai kun laitetta käytetään pitkän käyttötauon jälkeen.
LAITTEEN KÄYTTÖ
•
Johto, pistoke ja pistorasia
• Varmista, että johto on täysin ojennettuna.
• Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen yli ja
pidä se poissa kuumien esineiden ja avotulen luota.
• Tarkista säännöllisesti, etteivät liitäntäjohto tai pistoke ole
vaurioituneet, äläkä käytä laitetta, jos se on pudotettu tai
muuten vahingoittunut.
• Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on
sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa
korjattava laite. Älä yritä itse korjata laitetta.
• Irrota virtajohto pistorasiasta ennen osien vaihtamista,
kannun kannen irrottamista ja puhdistusta sekä kun laite ei
ole käytössä.
• Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
• Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.
•
•
•
•
•
•
•
8
Aseta moottoriosa (2) tasaiselle alustalle, esimerkiksi
keittiötasolle, ja varmista, että laite seisoo tukevasti
pohjassa olevien neljän imukupin päällä.
Kiinnitä teräholkin (4) lyhyt pää moottoriosan akseliaukkoon.
Kiinnitä kannu (5) teräholkkiin kahva itseäsi kohti. Lukitse
moottoriosan kolme uloketta kannun pohjassa olevaan
kolmeen aukkoon.
Kiinnitä moottorin pyöritysakseli (6) kannun keskellä olevaan
ulokkeeseen.
Kiinnitä tarvittavat osat ja aseta ainekset laitteeseen alla
kuvatulla tavalla.
Käynnistä laite kääntämällä virtapainike (3) asentoon ”1” tai
”2” ja sammuta laite kääntämällä painike takaisin asentoon
”0”.
Käännä virtapainike asentoon P (pulssitoiminto), kun
käytät laitetta lyhytaikaiseen ruuanvalmistukseen. Laite käy
huippunopeudella niin pitkään, kuin pidät painiketta tässä
asennossa, ja pysähtyy, kun vapautat painikkeen, jolloin se
palaa automaattisesti asentoon ”0”.
Kun käytät terää (10) tai sekoitinta (12), pysäytä
monitoimikone säännöllisin väliajoin ja tarkista, onko ruoka
tarpeeksi hyvin sekoittunut/pilkkoutunut.
TÄRKEÄÄ! Jos aiot käyttää laitetta erilaisten ruokien
pilkkomiseen (esim. raa’an lihan ja sen jälkeen vihannesten
pilkkomiseen tai ensin kananmunan ja sen jälkeen hedelmän
pilkkomiseen), pese ruoka-aineiden kanssa kosketuksiin
joutuvat osat eri ruokien välillä.
Terän ja sekoittimen käyttö
• Irrota terän muovisuojus (11). Kiinnitä terä tai sekoitin
moottorin pyöritysakseliin.
• Aseta ruoka-aineet kannuun.
• Aseta kansi (7) kannuun ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes pitkä muovisalpa lukittuu paikoilleen moottoriosaan
ja kannen reunassa olevat kolme pidikettä kiinnittyvät
kannun ulokkeisiin.
• Käynnistä laite.
Raastimen käyttö
• Kiinnitä raastin (13) moottoriakseliin. Käännä terää
(14) siten, että leikkurit ovat ylöspäin. Paina raastin
moottoriosan ulokkeiden alle. Käännä myötäpäivään,
kunnes raastin lukittuu paikoilleen.
• Aseta kansi kannuun ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes
pitkä muovisalpa lukittuu paikoilleen moottoriosaan ja
kannen reunassa olevat kolme pidikettä kiinnittyvät kannun
ulokkeisiin.
• Käynnistä laite.
• Lisää ruoka-aineita kannuun suppilon (8) kautta vähän
kerrallaan ja paina niitä alas työntimellä (9).
VIHJE
•
•
•
•
Jos lisäät ruoka-ainetta myöhemmin, käytä aina suppiloa.
Pysäytä laite ennen kannen irrottamista, jotta vältät
roiskeet.
Katkaise laitteesta virta, ennen kuin irrotat kannen
kannusta.
Jos haluat kaapia kannun sisältä, odota, kunnes terä on
täysin pysähtynyt, ennen kuin poistat kannen! Irrota laite
virtalähteestä tai irrota kannu kokonaan ennen kaapimista.
Käytä lastaa, älä koskaan sormiasi.
Irrota kansi kääntämällä vastapäivään.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana,
vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan
jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys.
EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt
laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin
jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle
hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen
käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai
paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
• edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
• laitteeseen on tehty muutoksia
• laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita
vaurioita
• syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua,
minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman
etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
Tärkeää! Älä laita laitteeseen jäämurskaa tai jäätyneitä
marjoja. Ne saattavat vahingoittaa terää ja moottoria.
Sitruspusertimen käyttö
• Aseta sitruspuserrin akseliin ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes pitkä muovisalpa lukittuu paikoilleen moottoriosaan
ja kannen reunassa olevat kolme pidikettä kiinnittyvät
kannun ulokkeisiin.
• Paina sitruspuserrin (16) paikoilleen sovittimeen.
• Käynnistä laite.
Säilytys
Varmista, että laite on puhdas ja kuiva, ennen kuin laitat sen
säilytyspaikkaan.
PUHDISTUS
•
•
•
•
Irrota aina pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat
laitteen.
Puhdista moottoriosa kevyesti kostutetulla liinalla ja
tarvittaessa tilkalla puhdistusainetta. Moottoriosaa EI SAA
upottaa mihinkään nesteeseen!
Kannu ja irrotettavat osat voidaan pestä astianpesuaineella.
Älä käytä laitteen tai sen lisäosien puhdistuksessa vahvoja
tai hankaavia puhdistusaineita. Älä koskaan puhdista
laitetta hankaussienellä tai vastaavalla, jottei sen pinta
vaurioidu.
9
UK
INTRODUCTION
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPARATUS
To get the best out of your new appliance, please read this
user guide carefully before using it for the first time. We also
recommend that you keep the instructions for future reference,
so that you can remind yourself of the functions of your
apparatus.
SAFETY MEASURES
Normal use of the appliance
• Incorrect use of this appliance may cause personal injury
and damage.
• Use for its intended purpose only. The manufacturer is
not responsible for any injury or damage resulting from
incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
• For connection to 230 V, 50 Hz only.
• The motor section or cord of the appliance must not be
submerged in water or any other liquid.
• Do not operate with wet or damp hands. Make sure that no
liquid gets into the motor section.
• Never leave unattended when in use, and keep an eye on
children.
• The blade and grating/slicing disc must be handled with
caution, as these parts are extremely sharp. Always remove
the blade before emptying the jug.
• Do not leave the appliance running for more than 1 minute
at a time. If the appliance has been running for more than 1
minute, leave it to cool down before you use it again.
• Never use if the jug is empty.
• For domestic use only.
• Not for outdoor or commercial use.
• NEVER use your fingers, kitchen utensils or similar to push
ingredients down the feed tube! Use the accompanying
tamper.
• Do not remove any accessories until the appliance has
stopped completely.
• Do not use the blade and the grating/slicing disc at the
same time in the jug.
Positioning the appliance
• Always place the appliance at the back of the kitchen
counter.
• Do not place next to hot areas, for example gas rings and
electric hotplates.
1. Power cord
2. Motor section
3. On/off button
4. Blade bushing for shaft (not visible in picture)
5. Jug
6. Motor spindle
7. Jug lid
8. Funnel
9. Tamper
10. Blade
11. Plastic cover for blade
12. Stirrer
13. Shredder
14. Blade
15. Citrus presser adapter
16. Citrus press
PRIOR TO FIRST USE
Before using for the first time, or after prolonged storage
without use, wash any parts that will come into contact with
food.
USING THE APPLIANCE
•
Cord, plug and mains socket
• Ensure that the cord is fully extended.
• Do not allow the cord to hang over the edge of a table/
counter, and keep it away from hot objects and naked
flames.
• Check regularly that neither cord nor plug is damaged and
do not use if they are, or if the appliance has been dropped
or damaged in any other way.
• If the appliance or plug is damaged, it must be inspected
and if necessary, repaired by an authorised repair engineer,
otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair
the appliance yourself.
• Unplug before changing accessories, taking the lid off the
jug or cleaning, and when not in use.
• Avoid pulling the cord when removing the plug from the
socket. Instead, hold the plug.
• Check that it is not possible to pull or trip over the cord or
any extension cord.
10
•
•
•
•
•
•
•
Place the motor section (2) on a flat surface, e.g. a kitchen
counter, and make sure it is standing firmly on the four
suckers underneath.
Fit the short end of the blade bushing (4) into the shaft hole
on the motor section.
Fit the jug (5) onto the blade bushing with the handle
pointing towards you. Lock the three studs on the motor
section into the three holes on the base of the jug.
Fit the motor spindle (6) on the stud in the middle of the jug.
Fit the required accessories, and place the ingredients into
the appliance as described below.
Start by turning the on/off button (3) to position “1” or “2”
and switch it off by turning it back to position “0”.
To use for brief food preparation, turn the on/off button to
position P (pulse function). The appliance will run at top
speed as long as you hold the button down in that position,
and will stop when you release the button, which then
automatically reverts to position “0”.
When using the knife (10) or blade (12), stop the food
processor at regular intervals and check whether the food
has been adequately blended/chopped.
IMPORTANT! If using to chop different types of food (e.g.
raw meat followed by vegetables, or egg followed by fruit),
you must wash the parts that come into contact with food
between each type of food.
Using knife or stirrer
• Remove plastic cover (11) from knife. Fit knife or stirrer to
motor spindle.
• Place the food in the jug.
• Fit lid (7) to jug and turn clockwise until the long plastic tab
locks into place on the motor section, and the three holders
along the lid edge engage the studs on the jug.
• Start appliance.
Using the shredder
• Fit the shredder (13) onto the motor spindle. Turn the blade
(14), so that the cutters are upwards. Press the shredder
under the studs on the drive. Turn clockwise until it locks.
• Fit lid to jug and turn clockwise until the long plastic tab
locks into place on the motor section, and the three holders
along the lid edge engage the studs on the jug.
• Start appliance.
• Place food in jug through the funnel (8) a little at a time and
push down using the tamper (9).
TIP
•
•
•
•
If adding more food later, always use the funnel. Stop the
appliance before removing the stopper, to avoid splashes.
Always switch off before removing lid from jug.
If you need to scrape inside the jug, wait until the blade
has stopped completely before you remove the lid! Always
switch electricity supply to appliance off, or remove jug
completely, before scraping it. Use the spatula, never your
fingers.
Turn lid anticlockwise to remove.
Important! Do not use to crush ice and frozen berries.
Damage to the knife and motor can result.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS
PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with this
symbol:
This means that this product must not be disposed of together
with ordinary household waste, as electrical and electronic
waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member
state must ensure correct collection, recovery, handling and
recycling of electrical and electronic waste. Private households
in the EU can take used equipment to special recycling
stations free of charge. In some member states you can, in
certain cases, return the used equipment to the retailer from
whom you purchased it, if you are purchasing new equipment.
Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for
further information on what you should do with electrical and
electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not followed
• if the apparatus has been interfered with
• if the apparatus has been mishandled, subjected to rough
treatment, or has suffered any other form of damage
• if faults have arisen as a result of faults in your electricity
supply.
Due to the constant development of our products in terms of
function and design, we reserve the right to make changes to
the product without prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing errors.
Using the citrus press
• Fit citrus press adapter (15) to accessories shaft and turn
clockwise until the long plastic tab locks into place on the
motor section, and the three holders along the lid edge
engage the studs on the jug.
• Press citrus press (16) into place on the adapter.
• Start appliance.
Storage
Ensure the appliance is clean and dry before storing.
CLEANING
•
•
•
•
Before cleaning, remove the plug from the wall socket.
The best way to clean the motor section is with a slightly
dampened cloth and, if necessary, a little detergent. Do
NOT immerse the motor section in any form of liquid!
The jug and all loose parts can be washed in soapy water.
Do not use any kind of strong or abrasive cleaning agent
on the appliance or its accessories. Never use a scouring
sponge or similar to clean it, as the surface may be
damaged.
11
DE
EINLEITUNG
•
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen,
sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Wir empfehlen
Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So
können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.
•
Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel
bzw. Verlängerungskabel stolpern können.
ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GERÄTETEILE
SICHERHEITSHINWEISE
Normaler Gebrauch des Geräts
• Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann Personenoder Sachschäden verursachen.
• Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der
Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller
haftet nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen
Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts
verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
• Nur für den Anschluss an 230V/50Hz.
• Die Motoreinheit oder das Kabel dürfen nicht in Wasser
oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.
• Benutzen Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten
Händen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die
Motoreinheit eindringt.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, die sich in der
Nähe des Geräts aufhalten.
• Die Klinge und die Reibe-/Schneidescheibe müssen
mit Vorsicht behandelt werden, da sie sehr scharf sind.
Entfernen Sie die Klinge stets vor dem Leeren des Bechers.
• Lassen Sie das Gerät nie länger als jeweils 1 Minuten
laufen. Wenn das Gerät länger als 1 Minute gelaufen
ist, sollten Sie es abkühlen lassen, bevor Sie es erneut
verwenden.
• Verwenden Sie das Gerät niemals. wenn der Becher leer ist.
• Nur für den Gebrauch im Haushalt.
• Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen
Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
• Verwenden Sie NIEMALS Ihre Finger, Küchenutensilien
oder ähnliches, um Zutaten in die Zuführröhre zu schieben.
Verwenden Sie dazu den mitgelieferten Stopfen.
• Entfernen Sie Zubehörteile erst, wenn das Gerät zum
völligen Stillstand gekommen ist.
• Verwenden Sie die Klinge und die Reibe-/Schneidscheibe
niemals gleichzeitig im Becher.
Aufstellen des Geräts
• Stellen Sie das Gerät stets an die Rückseite der
Küchentheke.
• Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen,
wie z. B. Gasflammen oder elektrischen Kochplatten.
1. Kabel
2. Motoreinheit
3. An/Aus Schalter
4. Klingenfutter für Schaft (im Bild nicht sichtbar)
5. Becher
6. Motorspindel
7. Becherdeckel
8. Trichter
9. Stampfer
10. Rotor
11. Kunststoffabdeckung für die Klinge
12. Rührwerk
13. Reibe
14. Rotor
15. Zitronenpresse-Adapter
16. Zitronenpresse
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
Waschen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt
kommen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal gebrauchen,
oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt
wurde.
GEBRAUCH DES GERÄTS
•
•
Kabel, Stecker und Steckdose
• Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz ausgerollt ist.
• Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches/
einer Küchentheke hängen, und lassen Sie es nicht in
die Nähe von heißen Gegenständen oder offenem Feuer
kommen.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker
beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn
dies der Fall ist, oder wenn das Gerät fallen gelassen oder
auf andere Weise beschädigt wurde.
• Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker
feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer
Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr von
Stromschlägen besteht. Versuchen Sie nicht, das Gerät
selbst zu reparieren.
• Stecken Sie das Gerät aus, bevor Sie Zubehörteile
austauschen, den Deckel vom Becher nehmen oder das
Gerät reinigen und wenn es nicht in Gebrauch ist.
•
•
•
•
12
Stellen Sie die Motoreinheit (2) auf eine ebene Oberfläche,
z. B. eine Küchentheke, und sorgen Sie dafür, dass sie fest
auf den vier Saugfüßen steht.
Stecken Sie das kurze Ende des Klingenfutters (4) in das
Schaftloch der Motoreinheit.
Bringen Sie den Becher (5) auf dem Klingenfutter an, wobei
der Griff zu Ihnen zeigt. Lassen Sie die drei Zapfen an der
Motoreinheit in die drei Löcher am Boden des Bechers
eingreifen.
Bringen Sie die Motorspindel (6) an dem Zapfen in der Mitte
des Bechers an.
Montieren Sie das benötigte Zubehör und geben Sie die
Zutaten wie nachfolgend beschrieben in das Gerät.
Starten Sie das Gerät, indem Sie den An-/Aus-Schalter (3)
in Stellung “1” oder “2” bringen. Zum Abschalten auf die
Stellung “0” zurückdrehen.
•
•
Wenn das Gerät nur für eine kurze Lebensmittelzubereitung
verwendet werden soll, drehen Sie den An-/Aus-Schalter
auf die Position P (Impulsfunktion). Das Gerät läuft mit
Höchstgeschwindigkeit, solange der Schalter in dieser
Stellung gehalten wird, und stoppt, wenn Sie den Schalter
loslassen, der dann automatisch in die “0”-Stellung
zurückkehrt.
Beim Gebrauch des Messers (10) oder der Klinge (12)
sollten Sie die Küchenmaschine in regelmäßigen Abständen
anhalten und überprüfen, ob die Lebensmittel ausreichend
gemixt/gehackt wurden.
WICHTIG! Falls das Gerät zum Hacken verschiedener Arten
von Lebensmitteln benutzt werden soll (z. B. rohes Fleisch,
gefolgt von Gemüse, oder Eier gefolgt von Obst), so müssen
die Teile, die mit den Lebensmitteln in Kontakt kommen,
zwischen den verschiedenen Lebensmittelarten gereinigt
werden.
Verwendung des Messers oder des Rührwerks
• Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung (11) des Messers.
Bringen Sie das Messer oder das Rührwerk an der
Motorspindel an.
• Legen Sie die Lebensmittel in den Becher.
• Bringen Sie den Deckel (7) an dem Becher an und drehen
Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis das lange Kunststoffteil an
der Motoreinheit einrastet und die drei Halterungen an der
Kante des Deckels in die Zapfen des Bechers einrasten.
• Starten Sie das Gerät.
Gebrauch der Reibe
• Bringen Sie die Reibe (13) auf der Motorspindel an. Drehen
Sie die Klinge (14), sodass die Schneidflächen nach oben
zeigen. Drücken Sie die Reibe unter die Zapfen am Antrieb.
Drehen Sie im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten.
• Bringen Sie den Deckel an dem Becher an und drehen
Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis das lange Kunststoffteil an
der Motoreinheit einrastet und die drei Halterungen an der
Kante des Deckels in die Zapfen des Bechers einrasten.
• Starten Sie das Gerät.
• Geben Sie durch den Trichter (8) nach und nach
Lebensmittel in den Becher und drücken Sie sie mit dem
Stopfen (9) nach unten.
TIPP
•
•
•
•
Wenn Sie später noch mehr Lebensmittel hinzufügen
wollen, benutzen Sie stets den Trichter. Stoppen Sie das
Gerät, bevor Sie den Stopper entfernen, um Spritzer zu
vermeiden.
Schalten Sie das Gerät stets ab, bevor Sie den Deckel vom
Becher nehmen.
Falls Sie das Innere des Bechers ausschaben wollen,
warten Sie bis die Klinge vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie den Deckel entfernen! Schalten
Sie die Stromversorgung des Geräts stets ab, oder
entfernen Sie den Becher vollständig, bevor Sie ihn
ausschaben. Verwenden Sie stets den Spachtel und nie die
Finger.
Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu
entfernen.
Achtung! Zerkleinern Sie kein Eis oder gefrorene Beeren.
Dadurch kann das Messer oder der Motor beschädigt
werden.
Gebrauch der Zitronenpresse
• Bringen Sie den Zitronenpresse-Adapter (15) an dem
Zubehörschaft an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn,
bis das lange Kunststoffteil an der Motoreinheit einrastet
und die drei Halterungen an der Kante des Deckels in die
Zapfen des Bechers einrasten.
• Drücken Sie die Zitronenpresse (16) am Adapter an ihren
Platz.
• Starten Sie das Gerät.
Lagerung
Sorgen Sie dafür, dass das Gerät vor der Lagerung sauber und
trocken ist.
REINIGUNG
•
•
•
•
Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der
Steckdose.
Die Motoreinheit kann am besten mit einem leicht
angefeuchteten Tuch und erforderlichenfalls ein wenig
Reinigungsmittel gereinigt werden. Die Motoreinheit NIE in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!
Der Becher und alle losen Teile können mit Seifenwasser
abgewaschen werden.
Das Gerät und sein Zubehör nicht mit starken oder
schleifenden Reinigungsmitteln säubern. Niemals
einen Scheuerschwamm oder ähnliches zum Reinigen
verwenden, da sonst Oberflächen beschädigt werden
können.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS
RECYCLING DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem
Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das
ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung
und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen.
Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten
Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben.
In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem
Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder
abgegeben werden, sofern ein neues Gerät gekauft wird. Bitte
nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden
Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektround Elektronikmüll erfahren möchten.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
• falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
• falls unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen werden,
• falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt
oder anderweitig beschädigt worden ist.
• bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz
entstanden sind.
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und
Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf
Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Druckfehler vorbehalten.
13
PL
WSTĘP
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia,
należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi
wskazówkami. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji
na temat funkcji urządzenia.
Prawidłowe użytkowanie urządzenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować
obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego
przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające
z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania
urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji”).
Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o
napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz.
Części silnikowej urządzenia ani przewodu nie wolno
zanurzać w wodzie ani żadnych innych płynach.
Urządzenia nie należy obsługiwać mokrymi lub wilgotnymi
rękoma. Należy uważać, aby żadne płyny nie dostały się
do części silnikowej.
Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest
włączone lub jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
Należy zachować wyjątkową ostrożność podczas
korzystania z ostrza oraz tarczy do tarcia/krojenia,
ponieważ są one bardzo ostre. Przed opróżnieniem
dzbanka należy zawsze wyjąć ostrze.
Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego na
dłużej niż 1 minutę bez przerwy. Jeżeli urządzenie działa
dłużej niż 1 minutę, przed ponownym użyciem należy je
pozostawić do ostygnięcia.
Urządzenia nie wolno użytkować, jeżeli dzbanek jest pusty.
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym
powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
Nigdy nie wolno wciskać palcami lub przyrządami
kuchennymi produktów do komina do napełniania. Należy
korzystać z dołączonego ubijaka.
Nie należy wyjmować żadnych akcesoriów z urządzenia
przed jego całkowitym zatrzymaniem.
Nie należy stosować równocześnie ostrza i tarczy do
tarcia/krojenia w dzbanku.
Umiejscowienie urządzenia
•
•
•
•
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE
URZĄDZENIA
1. Przewód zasilający
2. Część silnikowa
3. Przycisk zasilania
4. Tuleja ostrza do nakładania na trzon (niewidoczna na
rysunku)
5. Dzbanek
6. Trzpień obrotowy silnika
7. Pokrywa pojemnika
8. Lejek
9. Ubijak
10. Łopatka
11. Plastikowa osłona ostrza
12. Mieszadło
13. Szatkownica do warzyw
14. Łopatka
15. Złączka wyciskarki do owoców cytrusowych
16. Wyciskarka do owoców cytrusowych
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Należy zawsze umieszczać urządzenie w tylnej części
blatu kuchennego.
Nie umieszczać urządzenia w pobliżu gorących
powierzchni, na przykład palników gazowych czy
elektrycznych płyt grzewczych.
Przed pierwszym użyciem urządzenia lub po dłuższym okresie
przechowywania należy umyć wszystkie części urządzenia,
które bezpośrednio stykają się z żywnością.
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
•
•
•
•
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
•
•
razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nie
wolno wykonywać napraw samodzielnie.
Przed wymianą akcesoriów, zdjęciem pokrywy
dzbanka czy czyszczeniem oraz gdy urządzenie nie jest
użytkowane, należy odłączyć je od zasilania.
Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za
przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
Należy się upewnić, że nie ma możliwości potknięcia się o
przewód zasilający albo przedłużacz.
Sprawdzić, czy przewód nie jest pozwijany.
Przewód sieciowy nie może zwisać z krawędzi stołu
lub blatu. Należy umieszczać go z dala od rozgrzanych
przedmiotów i źródeł otwartego ognia.
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka
są w dobrym stanie. Jeżeli są one uszkodzone lub
urządzenie zostało upuszczone albo w jakikolwiek sposób
uszkodzone, urządzenia nie wolno używać.
Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je
dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do
naprawy przez autoryzowanego technika. W przeciwnym
14
•
•
•
Umieścić część silnikową (2) urządzenia na płaskiej
powierzchni, np. blacie kuchennym i upewnić się, że stoi
ona stabilnie na czterech przyssawkach znajdujących się
na spodzie urządzenia.
Umieścić krótszy koniec tulei ostrza (4) w otworze trzonu
w części silnikowej.
Umieścić dzbanek (5) na tulei ostrza z uchwytem
skierowanym do siebie. Zablokować trzy zatrzaski
znajdujące się na części silnikowej w trzech otworach w
podstawie dzbanka.
•
•
•
•
•
Umieścić trzpień obrotowy silnika (6) na zatrzasku
znajdującym się pośrodku dzbanka.
Zamontować odpowiednie akcesoria i umieścić składniki
w urządzeniu w sposób opisany poniżej.
Rozpocząć pracę urządzenia, przesuwając przycisk
zasilania (3) w pozycję “1” lub “2” i wyłączyć urządzenie,
przesuwając przycisk z powrotem w pozycję “0”.
Aby zastosować urządzenie do szybkiego przygotowania
żywności, przesunąć przycisk zasilania w pozycję P
(funkcja pulsacyjna). Urządzenie działać będzie na
największej prędkości tak długo, jak długo przyciśnięty
będzie przycisk zasilania, i zatrzyma się natychmiast po
zwolnieniu przycisku, który automatycznie wróci w pozycję
“0”.
Korzystając z noża (10) lub ostrza (12) należy zatrzymywać
działanie urządzenia w regularnych odstępach czasu
i sprawdzać, czy żywność została już odpowiednio
zmiksowana/posiekana.
WAŻNE! W przypadku wykorzystywania urządzenia do
siekania różnych produktów żywnościowych (np. surowego
mięsa, następnie warzyw lub jaj, a potem owoców), konieczne
jest umycie części stykających się z żywnością przed
rozdrobnieniem każdego kolejnego produktu.
Uwaga! Nie stosować do kruszenia lodu i zamrożonych
owoców. Może to spowodować uszkodzenie noża i silnika.
Korzystanie z wyciskarki do owoców
cytrusowych
•
•
•
Przechowywanie
Przed odłożeniem na miejsce przechowywania upewnić się, że
urządzenie jest czyste i suche.
CZYSZCZENIE
•
•
Korzystanie z noża lub mieszadła
•
•
•
•
Zdjąć plastikową osłonę (11) z noża. Umieścić nóż lub
mieszadło w trzpieniu obrotowym silnika.
Umieścić produkty żywnościowe w dzbanku.
Nałożyć pokrywę (7) na dzbanek i przekręcić ją w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż długa
plastikowa klapka zostanie umieszczona na właściwym
miejscu na części silnikowej, a trzy uchwyty znajdujące
się wzdłuż pokrywy zostaną zatrzaśnięte klapkami na
dzbanku.
Włączyć urządzenie.
Korzystanie z szatkownicy do warzyw
•
•
•
•
Umieścić szatkownicę (13) na trzpieniu obrotowym
silnika. Przekręcić ostrze (14) tak, aby wycięcia tnące były
skierowane ku górze. Wcisnąć szatkownicę pod klapki
na części silnikowej. Przekręcić w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się na
właściwym miejscu.
Nałożyć pokrywę na dzbanek i przekręcić ją w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż długa
plastikowa klapka zostanie umieszczona na właściwym
miejscu na części silnikowej, a trzy uchwyty znajdujące
się wzdłuż pokrywy zostaną zatrzaśnięte klapkami na
dzbanku.
Włączyć urządzenie.
Umieścić produkty żywnościowe w dzbanku, wkładając
jednorazowo niewielką ilość produktu przez lejek (8) i
naciskając ubijakiem (9).
WSKAZÓWKA
•
•
•
•
Dodając później większą ilość produktu, należy zawsze
korzystać z lejka. Aby uniknąć rozpryskiwania, przed
wyjęciem ubijaka należy zatrzymać działanie urządzenia.
Należy zawsze wyłączać urządzenie przed zdjęciem
pokrywki z dzbanka.
Jeżeli konieczne jest wybranie resztek produktów z
wewnętrznych ścianek dzbanka, przed zdjęciem pokrywy
należy poczekać, aż ostrze całkowicie się zatrzyma! Przed
wybraniem resztek produktów ze ścianek naczynia należy
zawsze odłączyć urządzenie od zasilania. Należy używać
łopatki, nigdy palców.
Aby zdjąć pokrywkę, należy ją przekręcić w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Zamocować złączkę wyciskarki do owoców cytrusowych
(15) na trzonie i przekręcić ją w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara, aż długa plastikowa klapka
zostanie umieszczona na właściwym miejscu na części
silnikowej, a trzy uchwyty znajdujące się wzdłuż pokrywy
zostaną zatrzaśnięte klapkami na dzbanku.
Włożyć wyciskarkę do owoców cytrusowych (16) we
właściwe miejsce na złączce.
Włączyć urządzenie.
•
•
Przed czyszczeniem urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Najlepszym sposobem czyszczenia części silnikowej
urządzenia jest jej przetarcie lekko wilgotną szmatką z
odrobiną detergentu, jeżeli jest to konieczne. NIE zanurzać
silnika w żadnym płynie!
Dzbanek i wszystkie ruchome części urządzenia można
myć w wodzie z detergentem.
Podczas czyszczenia urządzenia i akcesoriów nie
stosować żadnych silnie działających lub ściernych
środków czyszczących. Używanie do tego celu ostrych
gąbek może spowodować uszkodzenie powierzchni.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I
RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym
symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z
normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować
osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie
ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk,
przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE
mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych
zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach
członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u
którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego
sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy
zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
15
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
•
jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
•
jeżeli urządzenie poddano modyfikacji bez upoważnienia
•
jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy,
nieostrożny lub zostało uszkodzone,
•
jeżeli uszkodzenie powstało na skutek zakłóceń w
działaniu sieci elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów pod
względem ich funkcjonalności i stylistyki, zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.
IMPORTER
Adexi Group
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement