Melissa Espresso/Cappucino 245-027 User manual

Melissa Espresso/Cappucino 245-027 User manual
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 1
STEEL SERIES
245-027
DK
SE
NO
FI
UK
DE
PL
RU
Espresso/Cappucinomaskine ................................2
Espresso/Cappuccinomaskin..................................6
Espresso/Cappucinomaskin..................................10
Espresso/Cappuccinokeitin ..................................14
Espresso/Cappucino ............................................18
Espresso-/Cappuccinomaschine ..........................22
Espresso & cappucino ..........................................26
эспрессо/капучино ..............................................30
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 2
DK
For at De kan få mest glæde af Deres
espressomaskine, beder vi Dem venligst
gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager
apparatet i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at
gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere
tidspunkt skulle få brug for at opfriske apparatets
funktioner.
-
Hvis vandtanken på espressomaskinen er
tom og damp funktionen er aktiveret, vil en
meget høj og anderledes lyd kunne høres.
Hvis dette sker skal maskinen slukkes med
det samme. Påfyld vand. Lad aldrig
apparatet køre når der ikke er vand i tanken.
-
Hvis røg eller gnister opstår i apparatet skal
ledningen tages ud af stikkontakten med det
samme. Indlever apparatet til en autoriseret
servicemand for reparation.
-
Vær opmærksom på at kontrolknappen skal
være slukket inden ledningen sættes i
stikkontakten.
ALMINDELIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
-
Berør aldrig de varme dele på apparatet.
-
Nedsænk aldrig ledningen, stikket eller selve
apparatet i nogen former for væske.
-
Apparatet bør placeres uden for børns
rækkevidde, og små børn bør holdes under
opsyn når apparatet er i brug.
FUNKTIONSOVERSIGT
A.
Udtagelig vandtank
-
Lad aldrig ledningen fra apparatet hænge ud
over bordkanten så børn kan nå den.
B.
Dampdyse
C.
Tilbehør til skumning
-
Sæt apparatet bagest på køkkenbordet.
D.
Filterholder
-
Tag stikket ud af stikkontakten ved
rengøring, eller når apparatet ikke er i brug.
E.
Filterclips
F.
Aftagelig drypbakke
-
-
Hvis ledningen, stikket eller selve apparatet
skulle blive beskadiget, forsøg da ikke selv at
reparere skaden, men henvend Dem til en
fagmand for reparation, da der skal
anvendes specialværktøj.
Aftagelig rist
H.
Kontrol knap
I.
ON/OFF indikator (rød)
J.
ON/OFF kontrol knap
Brug kun apparatet indendørs.
K.
Temperatur-indikator (orange)
Sørg for at ledningen ikke kommer i berøring
med varmekilder såsom kogeplader,
kogeapparater m.v., da dette kan beskadige
ledningen.
L.
Holde varm funktion
-
Apparatet må ikke placeres nær varmekilder,
ovne, varmeblæsere m.v.
-
Apparatet må kun anvendes til det, den er
fremstillet til, og må aldrig tændes uden at
der er påfyldt vand.
-
G.
K
H
I
Undgå kontakt med kogende vand.
-
Hvis brug af forlængerledning er absolut
nødvendig, skal man være forsigtig med
placeringen af forlængerledningen, så man
ikke snubler over den.
C
J
Dette apparat bør kun betjenes af voksne.
Børn bør ikke lege med apparatet.
-
A
L
B
D
G
E
2
F
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 3
FØR FØRSTE ANVENDELSE
-
Ledningen skal være fuldt udrullet, før De
tager espressomaskinen i brug.
-
For at skylle de indre dele af
espressomaskinen igennem skal De
"brygge" to gange VAND før De anvender
espressomaskinen til at brygge espresso
på. Følg venligst nedenstående
instruktioner, undlad blot at bruge espresso
pulver.
-
Placér filterholderen under bryggeren, med
håndtaget til venstre for midten.
-
Løft filterholderen op og indsæt den i
bryggehovedet og drej håndtaget mod
højre. Vær opmærksom på at filterholderen
sidder i LOCK position som vist på
apparatet.
-
Placér en kop eller to kopper under
filterholderens to udgange. Espressoen vil
komme ud af begge udgange og det er
derfor vigtigt hvis man kun bruger en kop, at
denne er bred nok til at kunne modtage
espresso fra begge udgange.
-
Når temperaturindikatoren (orange lampe)
slukkes er maskinen klar til at brygge.
-
Drej kontrol knappen til
position. Bryg
i ca. 30 sekunder. Kortere bryggetid vil give
en stærkere espresso og en længere
bryggetid vil give en mildere espresso.
-
Det kan være at temperaturindikatoren lyser
igen under brygningen, dette betyder blot at
maskinen varmer mere vand.
-
Når brygningen er færdig drejes kontrol
knappen tilbage til 0.
-
Tag filterholderen ud af bryggehovedet ved
at dreje den mod venstre. Vær forsigtig da
der stadig kan være varmt vand i filteret.
-
Vip filterclipsen frem over filteret og bank
espresso pulveret ud, pas på da filteret og
filterholderen er varme.
-
Skyl delene i varmt vand og tør grundigt.
BRUG AF ESPRESSOMASKINEN
Espresso
-
Placér apparatet på en plan fast overflade.
Isæt dryp-bakken under den aftagelige rist.
Brug kun apparatet når den skridsikre rist er
på plads.
-
De aftagelige metalfiltre, som skal placeres i
filterholderen kan tages ud ved rengøring.
-
Tag vandtanken ud af apparatet og fyld den
med koldt vand. Vær opmærksom på at
vandstanden altid er over MIN indikationen
på vandtanken.
-
Sæt vandtanken tilbage i apparatet og luk
låget.
-
Skub ON/OFF kontrol knappen til ON
position således at den røde lampe lyser.
Temperaturindikatoren (orange lampe) lyser
når apparatet varmer vandet op til brygning
eller skumning.
-
Fyld det valgte filter med den ønskede
mængde espresso pulver, benyt eventuelt
den medfølgende måleske (afhænger af
personlig smag). Det er vigtigt at
espressoen ligger helt plant i filteret, brug
den anden ende af måleskeen til at jævne
espresso pulveret med. Undgå at bruge
almindeligt kaffepulver da dette ikke giver
den gode espresso smag. Espresso
pulveret kan købes i diverse supermarkeder,
etc.
-
Husk at rengøre filterkanten inden
påfyldningen, dette vil sikre at filterholderen
sidder sikkert under bryggehovedet.
-
Sæt filterclipsen i fri position, ved at vippe
clipsen tilbage.
3
Cappucino / Café au lait
En cappucino / café au lait er ganske enkelt en
espresso med enten skummet/varm mælk eller
varm mælk.
HOLDE VARM FUNKTION
Denne espressomaskine er udstyret med en
topplade der bruges til at holde kopperne varme.
Ved at sætte kopperne på denne plade inden
brygning bliver de lunet lidt og der opstår ikke så
stort et varmetab i kaffen som ved brygning ned i
en kold kop.
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 4
Følg ovenstående anvisninger for at lave
espresso. Vær opmærksom på, at der skal være
vand i vandtanken for at lave damp.
Vær opmærksom på at ON/OFF knappen
skal være i ON position.
-
-
-
Fyld mælk (brug altid sødmælk for det
bedste resultat) i en lille kande el. lign. Hold
kanden op under dysen og drej
kontrolknappen til
position.
For at skumme mælk til en Cappucino er det
vigtigt at dysen føres op og ned i overfladen
af mælken. Dysen skal også føres helt ned i
mælken flere gange for at det bliver ordentlig
varmt.
Temperaturindikatoren vil tænde igen under
skumningen, hvilket er ganske normalt.
-
Når skumningen er færdig drejes
kontrolknappen tilbage til 0.
-
Der skal benyttes store kopper til Cappucino
og Café au lait. Ved Cappucino holdes
skummet lidt tilbage med en ske el. lign. og
det varme mælk hældes først i espresso'en.
Slut af med skummet for at opnå den "høje
top". For at lave en Café au lait hældes den
varme mælk i espresso'en.
-
Det er ikke sikkert man er tilfreds med
resultatet de første par gange; man må prøve
sig lidt frem.
-
Tag stikket ud af stikkontakten og lad
apparatet køle af inden det stilles væk.
-
For at fjerne de sidste rester af kalk og
eddikesyre, fyld da 2 dl. koldt vand i
vandbeholderen og sæt kontrolknappen til
position. Lad vandet løbe igennem
espressomaskinen.
-
Hvor ofte man skal afkalke espresso
maskinen afhænger af, hvor meget espresso
maskinen anvendes, og hvor meget kalk der
er i vandet.
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Det anbefales at filterholderen tages af
bryggehovedet når apparatet ikke er i brug, dette
vil sikre at filterholderen kan sidde godt fast når
apparatet er i brug.
Tag stikket ud af stikkontakten og lad espresso
maskinen køle af. Filterholderen, drypbakken,
risten og filtrene kan afvaskes i almindeligt
sæbevand (delene bør ikke rengøres i en
opvaskemaskine).
Det er vigtigt at dysen gøres grundigt ren efter
hvert brug. Det anbefales at man efter hvert brug
kører en cyclus vand igennem dampdysen for at
rense denne indvendig. Husk at holde en lille
kande op under dysen mens apparatet kører.
Gummi hætten kan tages af skylles og rengøres
under varmt vand.
Benyt en spids genstand til at rengøre udgangen
af dysen med. Er mælken størknet kan dysen
stilles i blød i vand tilsat salt. Herefter rengøres
dysen udvendig med alm. opvaskemiddel og en
klud.
AFKALKNING
På grund af kalk i vandet vil der over en længere
periode sætte sig kalk i selve espresso
maskinen. Dette kalk kan løsnes ved at bruge
eddikesyre (aldrig husholdningseddike).
Bland 1 dl. eddikesyre med 3 dl. koldt vand.
-
Lad apparatet køre en brygge cyclus. Drej
kontrolknappen til 0 position.
OBS! Påfyld kun koldt vand eller ovennævnte
eddikesyreopløsning i espressomaskinen. Ved
misligholdelse af ovennævnte
afkalkningsprocedure, dækker garantien ikke.
Ved opvarmning af mælk til Café au lait skal
mælken ikke skummes og dysen skal derfor
være nede i mælken til den har opnået den
ønskede temperatur.
-
-
Selve apparatet kan aftørres med en let fugtig
klud.
Anvend ingen former for skurepulver, slibende
eller stærke rengøringsmidler.
Fyld blandingen i vandtanken. Tænd på
ON/OFF knappen og lad espressomaskinen
varme op som normalt Isæt filterholderen på
brygge hovedet, og drej kontrolknappen til
position.
Vær opmærksom på at dampdysen bliver varm
ved brug.
4
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 5
MILJØTIPS
Et el/elektronik produkt bør, når det ikke længere
er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst
mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes
efter de lokale regler i din kommune, men i de
fleste tilfælde kan du komme af med produktet
på din lokale genbrugsstation
GARANTIEN GÆLDER IKKE
1.
Hvis ovennævnte ikke iagttages.
2.
Hvis apparatet har været misligholdt, været
udsat for vold, eller lidt anden form for
overlast.
3.
Hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet.
4.
Fejl som måtte opstå grundet fejl på
ledningsnettet.
Grundet konstant udvikling af vore produkter på
funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til
ændringer af produktet uden forudgående varsel.
Importør:
Adexi Group
Der tages forbehold for trykfejl i
brugsanvisningen
5
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 6
SE
För att du ska få största möjliga glädje av din
espressomaskin, ber vi dig läsa igenom denna
bruksanvisning, innan du använder maskinen
första gången. Vi rekommenderar att du spar
bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle
skulle vilja informera dig om maskinens funktioner.
Fyll på vatten. Låt aldrig maskinen köra utan
vatten i behållaren.
GENERELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
-
Om det uppstår rök eller gnistor i maskinen
skall sladden dras ut ur vägguttaget
omedelbart. Lämna in maskinen till en
auktoriserad serviceverkstad för reparation.
-
Var uppmärksam på att kontrollknappen ska
vara avstängd innan sladden sätts i
vägguttaget.
-
Rör aldrig vid de varma delarna på maskinen
-
Sänk aldrig ner sladden, kontakten eller
själva maskinen i någon form av vätska.
ÖVERSIKT
-
Maskinen bör placeras utom räckhåll för
barn och håll uppsikt över små barn när
maskinen används.
B.
Ångmunstycke
C.
Tillbehör till skumning
D.
Filterhållare
-
Låt aldrig maskinens sladd hänga ut över en
bordskant så barn kan få tag i den.
-
Ställ maskinen längst in på köksbänken.
-
Drag ur sladden vid rengöring eller när
maskinen inte används.
-
Om sladden, stickkontakten eller själva
maskinen skulle skadas ska en fackman
kontaktas, eftersom det krävs specialverktyg
vid eventuell reparation.
-
Använd apparaten endast inomhus.
-
Se till att sladden inte kommer i kontakt med
värmekällor som kokplattor, kokapparater
eller liknande, eftersom sladden kan ta
skada.
-
Maskinen får inte placeras i närheten av
värmekällor, ugnar, värmefläktar eller dylikt.
-
Maskinen får endast användas till avsett
ändamål, och får aldrig startas på utan att
vatten fyllts på.
-
Denna maskin bör endast användas av
vuxna. Barn får inte leka med maskinen.
-
Undvik kontakt med kokande vatten.
-
Om skarvsladd är absolut nödvändigt, se då
till att placera skarvsladden så det inte finns
risk för att snubbla över den.
-
A.
Löstagbar vattenbehållare
E.
Filterclips
F.
Avtagbar droppbehållare
G.
Avtagbart droppgaller
H.
Kontrollknapp
I.
ON/OFF - indikator (röd)
J.
ON/OFF - kontrollknapp
K.
Temperaturindikator (orange)
L.
Varmhållningsfunktion
K
A
L
H
I
C
J
B
D
G
E
Om vattenbehållaren på espressomaskinen
är tom och ångfunktionen är aktiverad hörs
ett mycket högt och annorlunda ljud. Sker
detta ska maskinen omedelbart stängas av.
6
F
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 7
INNAN ESPRESSOMASKINEN
ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
-
Placera filterhållaren under bryggaren med
handtaget till vänster om mitten.
-
Sladden skall rullas ut helt och hållet innan
espressomaskinen används.
-
-
För att skölja igenom espressomaskinen
invändigt, skall du ”brygga” VATTEN två
gånger innan espressomaskinen används till
att brygga espresso med. Följ
nedanstående instruktioner och undvik att
använda vanligt kaffepulver.
Lyft upp filterhållaren och sätt i den i
brygghuvudet och vrid därefter handtaget åt
höger. Kontrollera att filterhållaren sitter i
LOCK-läge som visas på
espressomaskinen.
-
Placera en eller två koppar under
filterhållarens två utgångar. Kaffet rinner ut
ur båda utgångarna. Vid bryggning av en
kopp är det därför viktigt att koppen är
tillräckligt bred så att kaffet kan rinna ner i
koppen från båda utgångarna.
-
När temperaturindikatorn (orange lampa)
släcks är espressomaskinen klar för
bryggning.
-
Vrid kontrollknappen till
läget. Brygg i
ca 30 sekunder. Kortare bryggtid ger
starkare kaffe och längre bryggtid mildare
kaffe.
-
Det kan hända att temperaturindikatorn
lyser igen under bryggningen och det
betyder att espressomaskinen värmer upp
mera vatten.
-
När bryggningen är färdig ska
kontrollknappen vridas tillbaka till 0.
-
Tag ut filterhållaren ur brygghuvudet genom
att vrida den åt vänster. Var försiktig – det
kan fortfarande finnas varmt vatten i filtret.
-
Se till att filtret hålls fast av clipsen på
filterhållaren och banka ur kaffepulvret, var
försiktig eftersom filtret och filterhållaren är
varma.
-
Skölj delarna i varmt vatten och torka av
dem noggrant.
ANVÄNDNING AV ESPRESSOMASKINEN
Espresso
-
Placera espressomaskinen på ett plant
underlag. Sätt i droppbehållaren under det
avtagbara gallret. Gallret måste sitta på när
espressomaskinen används.
-
De avtagbara metallfiltren, som skall
placeras i filterhållaren, kan tas ur vid
rengöring.
-
Tag ut vattenbehållaren ur
espressomaskinen och fyll den med kallt
vatten. Var noga med att vattennivån alltid
skall vara över MIN-indikeringen på
vattenbehållaren.
-
-
Sätt tillbaka vattenbehållaren i
espressomaskinen och stäng locket.
Sätt ON/OFF - kontrollknappen i ON-läget
så att den röda lampan lyser.
Temperaturindikatorn (orange lampa) lyser
när espressomaskinen värmer upp vattnet
till bryggning eller skumning.
Fyll det utvalda filtret med önskad mängd
kaffe (beror på individuell smak), använd
eventuellt den bifogade mätskeden. Det är
viktigt att kaffet ligger helt plant i filtret,
använd den andra änden av mätskeden till
att jämna ut kaffet med. Undvik att använda
vanligt kaffepulver, eftersom det inte ger
den goda espressosmaken. Espressokaffe
kan köpas i de flesta affärer.
-
Kom ihåg att rengöra filterkanten innan
påfyllningen – det är nödvändigt för att
filterhållaren skall kunna sitta fast ordentligt i
brygghuvudet.
-
Ställ filterclipsen i friläge genom att skjuta
tillbaka clipsen.
7
Cappuccino / Café au lait
En cappuccino/café au lait är helt enkelt en
espresso med antingen skummad, varm mjölk
eller varm mjölk.
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 8
AVKALKNING
VARMHÅLLNINGSFUNKTION
Denna espressomaskin är utrustad med en
topplatta som används för att hålla kopparna
varma. Genom att ställa kopparna på denna
platta innan bryggningen, värms de upp en aning
och kaffet svalnar inte så fort som vid bryggning i
en kall kopp
På grund av kalk i vattnet kan det efter ett tag
uppstå kalkavlagringar i själva espresso
maskinen. Kalken kan tas bort genom att använda
ättiksyra (aldrig matättika),
Blanda 1 dl ättiksyra med 3 dl kallt vatten.
Följ ovanstående anvisningar om tillberedningen
av espresso. Var uppmärksam på att det skall
vara vatten i vattenbehållaren för att kunna göra
ånga.
Var uppmärksam på att ON/OFF - knappen
ska vara i ON-läge.
-
Häll i mjölk (använd alltid standardmjölk för
bästa resultat) i en liten kanna elller liknande
Håll kannan under munstycket och vrid
kontrollknappen till
läget.
-
För att skumma mjölk till en cappuccino är
det viktigt att munstycket förs upp och ner i
mjölkytan. Munstycket skall också föras helt
ner i mjölken flera gånger innan den blir
riktigt varm.
-
Vid uppvärmning av mjölk till café au lait skall
mjölken inte skummas utan bara värmas och
munstycket skall därför bara vara nere i
mjölken tills den har uppnått önskad
temperatur.
-
Temperaturindikatorn tänds igen under
skumningen.
-
När skumningen är färdig vrids
kontrollknappen tillbaka till 0.
-
Till cappuccino och café au lait används
stora koppar. Vid tillberedningen av
cappuccino, håll tillbaka skummet med en
sked och häll i den varma mjölken i kaffet
först. Avsluta med skum för att få en ”hög
topp”. För tillberedning av en café au lait, häll
i den varma mjölken i kaffet.
-
-
-
Fyll i blandningen i vattentanken. Starta
espressomaskinen med ON/OFF-knappen
och låt espressomaskinen värma upp som
vanligt. Sätt i filterhållaren på brygghuvudet
och vrid kontrollknappen till
läget.
-
Låt espressomaskinen köra en bryggning.
Vrid kontrollknappen till 0-läge.
-
För att ta bort de sista resterna av kalk och
ättiksyra, fyll i 2 1⁄2 dl kallt vatten i
vattenbehållaren och ställ kontrollknappen i
läget. Låt vattnet rinna igenom
espressomaskinen.
-
Hur ofta man skall avkalka
espressomaskinen beror på hur mycket
espressomaskinen används och hur mycket
kalk det är i vattnet.
OBS! Fyll endast kallt vatten eller ovannämnda
ättiksyralösning i espressomaskinen. Om
avkalkningsprocessen misskötts gäller inte
garantin.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
För att filterhållaren skall kunna sitta fast så bra
som möjligt när espressomaskinen används,
rekommenderas det att ta av filterhållaren från
brygghuvudet när espressomaskinen inte
används.
Drag ut stickkontakten ur vägguttaget och låt
espressomaskinen svalna. Filterhållaren,
droppbehållaren, gallret och filtren kan rengöras i
lite varmt vatten med diskmedel i (delarna bör inte
diskas i en diskmaskin).
Det är inte säkert att ett perfekt resultat
uppnås de första gångerna, men övning ger
färdighet.
Det är viktigt att munstycket rengörs noggrant
efter varje användning. Det rekommenderas att
köra en bryggning med bara vatten genom
munstycket för att rensa det invändigt. Kom ihåg
att hålla en liten kanna under munstycket under
”bryggningen”.
Gummidelen kan tas av, sköljas och rengöras
under varmt vatten.
Drag ut stickkontakten ur vägguttaget och låt
espressomaskinen svalna innan den ställs
undan.
8
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 9
Använd ett spetsigt föremål till rengöring av
munstyckets utgång. Om mjölken har stelnat kan
munstycket läggas i blöt i saltat vatten. Därefter
kan munstycket rengöras utvändigt med vanligt
diskmedel och en trasa.
Själva espressomaskinen torkas av med en
lättfuktad trasa.
Använd inga former av skurpulver, slipande eller
starka rengöringsmedel.
Var uppmärksam på att munstycket blir varmt vid
användning.
MILJÖTIPS
En el-/elektronikprodukt bör avfallshanteras med
minsta möjliga miljöbelastning när den inte
längre är funktionsduglig. Espressomaskinen ska
avfallshanteras efter de lokala reglerna i din
kommun, men i många fall kan du göra dig av
med produkten på din lokala avfallsstation.
GARANTIN GÄLLER INTE:
1.
Om ovanstående inte följs.
2.
Om apparaten har misskötts, varit utsatt för
våld eller tagit annan form av skada.
3.
Om det företagits oauktoriserade ingrepp i
apparaten.
4.
För fel som uppstått på grund av fel på
elnätet.
På grund av konstant utveckling av våra
produkter vad gäller funktion och design,
förbehåller vi oss rätten att ändra produkten utan
föregående avisering.
IMPORTÖR:
Adexi Group
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i
bruksanvisningen.
9
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 10
NO
For at du skal få mest mulig glede av din
espressomaskin, ber vi deg vennligst lese
gjennom denne bruksanvisningen før apparatet
tas i bruk. Vi anbefaler også at du oppbevarer
bruksanvisningen til senere bruk.
GENERELLE SIKKERHETSREGLER
-
Dersom vanntanken på espressomaskinen er
tom og dampfunksjonen er aktivert, høres en
veldig høy og annerledes lyd. Slå av
maskinen med en gang hvis dette skjer.
Påfyll vann. Bruk aldri apparatet uten vann i
tanken.
-
Dersom røyk eller gnister oppstår i apparatet,
trekk ledningen straks ut av stikkontakten.
Lever apparatet til en autorisert servicemann
for reparasjon.
Sørg for at kontrollknappen er slukket før
ledningen settes inn i stikkontakten.
-
Berør aldri apparatets varme deler.
-
Ledningen, støpselet eller selve apparatet
må ikke dyppes i vann eller annen væske.
-
Plasser apparatet utenfor barns rekkevidde,
og hold små barn under oppsyn når
apparatet er i bruk.
-
-
La ikke ledningen henge ut over bordkanten
slik at barn kan nå den.
FUNKSJONSOVERSIKT
A.
Uttakbar vanntank
-
Sett apparatet bakerst på kjøkkenbordet.
B.
Dampdyse
-
Ta støpselet ut av stikkontakten ved
rengjøring, eller når apparatet ikke brukes.
C.
Tilbehør til skumming
D.
Filterholder
Hvis ledningen, støpselet eller selve
apparatet beskadiges, forsøk ikke selv å
reparere skaden, men kontakt en fagmann
for reparasjon da det er behov for
spesialverktøy.
E.
Filterclips
F.
Avtakbar dryppskål
-
-
Bruk apparatet kun innendørs.
-
Sørg for at ledningen ikke kommer i berøring
med varmekilder, så som kokeplater,
kokeapparater m.v., da dette kan ødelegge
ledningen.
-
Plasser ikke apparatet i nærheten av
varmekilder, ovner, varmeblåsere el. lign.
-
Bruk apparatet utelukkende til formålene den
er produsert for, og slå aldri på apparatet
uten vann.
-
Dette apparatet bør kun betjenes av voksne.
Barn må ikke leke med apparatet.
-
Unngå kontakt med kokende vann.
-
Hvis det absolutt er nødvendig å bruke en
forlengningskabel, vær forsiktig slik at man
ikke kan snuble over den.
G.
Avtagbar rist
H.
Kontrollknapp
I.
ON/OFF-indikator (rød)
J.
ON/OFF-kontrollknapp
K.
Temperaturindikator (oransje)
L.
Varmholdingsfunksjon
K
A
L
H
I
C
J
B
D
G
E
10
F
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 11
FØR FØRSTEGANGSBRUK
-
Ledningen må være rullet helt ut før
espressomaskinen tas i bruk.
-
For å skylle espressomaskinens innvendige
deler, "trakt" to ganger med VANN før du
bruker espressomaskinen for å lage
espressoen. Vennligst følg nedenfor nevnte
instruksjoner, men uten å bruke
espressopulver.
BRUK AV ESPRESSOMASKINEN
-
Løft opp filterholderen, sett den inn i
traktehodet, og drei håndtaket mot høyre.
Pass på at filterholderen sitter i LOCKposisjon som vist på apparatet.
-
Plasser én eller to kopper under
filterholderens to utganger. Espressoen vil
komme ut av begge utgangene, og det er
derfor viktig at koppen er bred nok til å
kunne ta i mot espresso fra begge
utgangene, hvis man bare bruker én kopp.
-
Når temperaturindikatoren (oransje lampe)
slukkes, er maskinen klar til å trakte.
Espresso
-
Plasser apparatet på en plan, fast overflate.
Sett inn dryppskålen under den avtagbare
risten. Bruk kun apparatet når den sklisikre
risten er på plass.
-
Drei kontrollknappen til posisjonen
.
Trakt i ca. 30 sekunder. Kortere traktetid vil
gi en sterkere espresso, og en lengre
traktetid vil gi en mildere espresso.
-
De avtagbare metallfiltrene, som skal
plasseres i filterholderen kan tas ut ved
rengjøring.
-
Det kan hende at temperaturindikatoren
lyser igjen under traktingen. Dette betyr
bare at maskinen varmer opp mer vann.
-
Ta vanntanken ut av apparatet, og fyll den
med kaldt vann. Pass på at vannstanden
alltid er over MIN-indikasjonen på
vanntanken.
-
Når traktingen er ferdig, dreies
kontrollknappen tilbake til 0.
-
Ta filterholderen ut av traktehodet ved å
dreie den mot venstre. Vær forsiktig, da det
fremdeles kan være varmt vann i filteret.
-
Vipp filterclipsen frem over filteret og bank
espressopulveret ut. Vær forsiktig, da filteret
og filterholderen er varme.
-
Skyll delene i varmt vann, og tørk grundig.
-
Sett vanntanken tilbake i apparatet, og lukk
lokket.
-
Skyv ON/OFF-kontrollknappen til ONposisjon, slik at den røde lampen lyser.
Temperaturindikatoren (oransje lampe) lyser
når apparatet varmer vannet opp til trakting
eller skumming.
-
Fyll det valgte filteret med den ønskede
mengde espressopulver, og bruk eventuelt
den medfølgende måleskjeen (avhenger av
personlig smak). Det er viktig at espressoen
ligger helt plant i filteret. Bruk den andre
enden av måleskjeen til å jevne
espressopulveret med. Unngå å bruke
alminnelig kaffepulver, da dette ikke gir den
gode espressosmaken. Espressopulveret
kan kjøpes i diverse supermarkeder, etc.
-
Husk å rengjøre filterkanten før påfylling.
Dette vil sikre at filterholderen sitter sikkert
under traktehodet.
-
Sett filterclipsen i fri posisjon, ved å vippe
clipsen tilbake.
-
Plasser filterholderen under trakteren, med
håndtaket til venstre for midten.
11
Cappucino / Café au lait
En cappucino / café au lait er ganske enkelt en
espresso med enten skummet/varm melk eller
varm melk.
VARMHOLDINGSFUNKSJON
Denne espressomaskinen er utstyrt med en
topplate, som brukes til å holde koppene
varme.Ved å sette koppene på denne platen før
traktingen, varmes de litt opp slik at varmetapet i
kaffen ikke blir like stort som ved trakting ned i
en kald kopp
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 12
Følg anvisningene ovenfor for å lage espressoVær
oppmerksom på at det må være vann i
vanntanken for å kunne lage damp.
Vær oppmerksom på at ON/OFF-knappen
skal være i ON-posisjon.
-
-
-
Fyll i melk (bruk alltid helmelk for best
resultat) i en liten kanne el. lign. Hold kannen
opp under dysen, og drei kontrollknappen til
posisjon
.
For å skumme melk til en Cappucino er det
viktig at dysen føres opp og ned i overflaten
av melken. Dysen må også føres helt ned i
melken flere ganger for at den skal bli
ordentlig varm.
Temperaturindikatoren vil tennes igjen under
skummingen, og dette er helt normalt.
-
Når skummingen er ferdig, dreies
kontrollknappen tilbake til 0.
-
Til Cappucino og Café au lait skal det brukes
store kopper. Når du lager Cappucino holder
du skummet litt tilbake med en skje el. lign.
og den varme melken helles først i
espressoen. Avslutt med skummet for å
oppnå den den "høye toppen". For å lage en
Café au lait helles den varme melken i
espressoen.
-
Det er ikke sikkert du blir fornøyd med
resultatet med en gang. Du må prøve deg litt
frem.
-
Ta støpselet ut av stikkontakten og la
apparatet avkjøles før det settes bort.
-
For å fjerne de siste kalk- og
eddiksyrerestene, heller du 2 1⁄2 dl kaldt
vann i vannbeholderen og dreier
kontrollknappen til posisjon
. La vannet
løpe gjennom espressomaskinen.
-
Hvor ofte man skal avkalke
espressomaskinen er avhengig av hvor ofte
espressomaskinen brukes, og hvor
kalkholdig vannet er.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Det anbefales at filterholderen tas av traktehodet
når apparatet ikke er i bruk. Dette vil sikre at
filterholderen sitter godt fast når apparatet er i
bruk.
Ta støpselet ut av stikkontakten, og la
espressomaskinen avkjøles. Filterholderen,
dryppskålen, risten og filtrene kan vaskes i vanlig
såpevann (delene bør ikke rengjøres i
oppvaskmaskinen).
Det er viktig at dysen gjøres grundig ren etter hver
bruk. Det anbefales at man etter hver bruk lar det
gå en omgang med vann gjennom dampdysen for
å rense denne innvendig. Husk å holde den lille
kannen opp under dysen mens apparatet kjører.
Gummihetten kan tas av og rengjøres under varmt
vann.
Bruk en spiss gjenstand til å rengjøre utgangen på
dysen. Hvis melken er størknet, kan dysen settes i
bløt i vann tilsatt salt. Deretter kan dysen
rengjøres utvendig med vanlig oppvaskmiddel og
en klut.
AVKALKING
På grunn av kalk i vannet setter kalk seg fast i
espressomaskinen når den brukes over lengre tid.
maskinen. Denne kalken kan løses opp ved å
bruke eddiksyre (bruk aldri husholdningseddik),
Bland 1 dl eddiksyre med 3 dl kaldt vand.
-
La apparatet gå én trakteomgang. Drei
kontrollknappen til posisjon 0.
OBS! Påfyll kun kaldt vann eller den ovenfor
nevnte eddiksyreløsningen i espressomaskinen.
Ved misligholdelse av ovenfor nevnte
avkalkningsprosedyre, gjelder ikke av garantien.
Ved oppvarming av melk til Café au lait skal
melken ikke skummes, og dysen skal derfor
være nede i melken til den har oppnådd
ønsket temperatur.
-
-
Tørk selve apparatet med en ren og lett fuktig
klut.
Bruk hverken skurepulver, slipende eller sterke
rengjøringsmidler.
Hell blandingen opp i vanntanken. Slå på
ON/OFF-knappen og la espressomaskinen
varme opp som normalt. Sett filterholderen
på traktehodet, og drei kontrollknappen til
posisjon
.
Vær oppmerksom på at dysen blir varm ved bruk.
12
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 13
MILJØTIPS
Når et elektrisk/elektronisk produkt ikke lenger
virker, bør det kastes på en minst mulig
miljøbelastende måte. Apparatet skal fjernes i
henhold til det kommunale regelverk der du bor,
men vanligvis kan produktet leveres på det
lokale resirkuleringsstedet.
GARANTIEN GJELDER IKKE
1.
2.
3.
4.
Hvis ovennevnte punkter ikke overholdes.
Hvis apparatet ikke er riktig vedlikeholdt,
har vært utsatt for maktbruk eller er skadet
på annen måte.
Dersom det er foretatt uautoriserte inngrep
på apparatet.
Hvis det er oppstått skader på grunn av feil
på ledningen.
Som følge av konstant uvikling av våre produkter
på funksjons- og designsiden, forbeholder vi oss
retten til å foreta produktendringer uten
foregående varsel.
IIMPORTØR:
Adexi Group
Vi tar forbehold om trykkfeil.
13
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 14
FI
Saadaksenne parhaan mahdollisen hyödyn
espressokeittimestänne lukekaa ystävällisesti
tämä ohje, ennen kuin otatte laitteen käyttöön.
Käyttöohje on hyvä säilyttää vastaisuuden varalle.
-
Jos espresso-osan vesisäiliö on tyhjä ja
höyrytoiminta aktivoitu, laitteesta kuuluu
erittäin korkea ja tavallisuudesta poikkeava
ääni. Tällöin laite on sammutettava
välittömästi ja siihen on laitettava vettä.
Laitetta ei saa koskaan käyttää vesisäiliön
ollessa tyhjä.
-
Jos laitteesta nousee savua tai iskee
kipinöitä, pistoke on heti irrotettava
pistorasiasta. Laite toimitetaan korjattavaksi
valtuutettuun sähköliikkeeseen.
-
Varmistakaa, että säätönappi on asennossa
"OFF", ennen kuin työnnätte pistokkeen
pistorasiaan.
YLEISET TURVAMÄÄRÄYKSET
-
Älkää koskeko laitteen lämpimiin pintoihin.
-
Älkää upottako laitteen verkkojohtoa,
pistoketta tai itse laitetta veteen tai muuhun
nesteeseen.
-
Laitetta ei saa pitää lasten ulottuvilla ja
laitetta on pidettävä silmällä, kun sitä
käytetään lasten ollessa läheisyydessä.
-
Laitteen johto ei saa roikkua pöydän eikä
tiskin reunan yli niin, että lapset pääsevät
siihen käsiksi.
LAITTEEN TOIMINNOT
-
Sijoittakaa laite keittiön työtasolle
taaimmaiseksi.
A.
B.
Höyryputki
-
Irrottakaa pistoke, kun laite ei ole käytössä
tai kun puhdistatte sitä.
C.
Vaahdotuslaite
D.
Suodatinteline
-
Älkää käyttäkö laitetta, jos sen johto/pistoke
on vaurioitunut tai jos laitteessa ilmenee
toimintahäiriö. Laite on toimitettava
korjattavaksi asiantuntijalle, koska
korjauksessa tarvitaan erikoistyökaluja.
E.
Suodatinpidike
F.
Irrotettava tippa-alusta
G.
Irrotettava ritilä
H.
Säätönappi
I.
ON/OFF -merkkivalo (punainen)
J.
ON/OFF -kytkin
K.
Lämpötilanosoitin (oranssi)
L.
Kuppilämmitin
-
Laitetta saa käyttää vain sisätiloissa.
-
Huolehtikaa, että laitteen johto ei kosketa
lämpölevyä eikä muita lämmönlähteitä kuten
keittolevyjä, kodinkoneita ymv., jotka voivat
vaurioittaa johtoa.
-
Laitetta ei saa sijoittaa lämmönlähteiden
kuten uunin, lämpöpuhaltimen yms.
läheisyyteen.
-
Älkää käyttäkö laitetaa muuhun kuin sille
määrättyyn tarkoitukseen. Huolehtikaa, että
säiliössä on aina vettä, kun käynnistätte
laitteen.
-
K
Välttäkää koskemasta kiehuvaa vettä.
-
Jos jouduttu käyttämään jatkojohtoa,
sijoittakaa se siten, ettei johtoon pääse
kompastumaan.
A
L
H
I
C
J
Lapset eivät saa käyttää laitetta eivätkä
leikkiä sillä.
-
Irrotettava vesisäiliö
B
D
G
E
14
F
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 15
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
-
-
Espressokeittimen johto on kierrettävä
kokonaan auki ennen kuin laite otetaan
käyttöön.
-
Varmistakaa, että suodatinpidike pysyy
LOCK-asennossa, kuten laitteessa
esitetään.
-
Laittakaa yksi kuppi / kaksi kuppia
ulostuloaukon alle. Espresso valuu ulos
molemmista aukoista, yhtä kuppia
käytettäessä on kupin oltava tarpeeksi
suuri, että se ulottuu molempien aukkojen
alle.
-
Laite on valmis suodattamaan, kun
lämpötilan merkkivalo (oranssi) sammuu.
-
Kääntäkää säätönappi
asentoon.
Suodattakaa n. 30 sekuntia.
-
Mitä pitempi suodatusaika, sitä
voimakkaammalta espresso maistuu ja
päinvastoin.
-
Lämpötilan merkkivalo saattaa syttyä
uudelleen suodatuksen aikana, mutta tämä
merkitsee vain, että kone lämmittää lisää
vettä.
-
Suodatuksen päätyttyä kääntäkää
säätönappi asentoon 0.
-
Irrottakaa suodatinteline suodatinpäästä
kääntämällä sitä vasempaan. Noudattakaa
varovaisuutta, sillä suodattimessa voi vielä
olla kuumaa vettä.
-
Työntäkää suodatinpidike suodattimeen ja
lyökää espressojauhe ulos. Noudattakaa
varovaisuutta, sillä suodatin ja
suodatinteline ovat kuumia.
-
Huuhtokaa osat kuumalla vedellä ja
kuivatkaa huolellisesti.
"Suodattakaa" kerran PELKÄLLÄ VEDELLÄ,
jolloin espressokeitin huuhtoutuu täysin,
ennen kuin ryhdytte keittämään sillä kahvia.
Noudattakaa alla olevia ohjeita, mutta älkää
käyttäkö espressojauhetta.
ESPRESSOKEITTIMEN KÄYTTÖ
Espresso
-
Sijoittakaa laite tasaiselle, kiinteälle alustalle.
Laittakaa tippa-astia irrotettava ritilän alle.
Käyttäkää laitetta ainoastaan liukumisen
estävän attoman tippa-astian kanssa.
-
Suodatintelineessä olevat
metallisuodattimet voidaan irrottaa
puhdistuksen yhteydessä.
-
Irrottakaa vesisäiliö laitteesta ja täyttäkää se
kylmällä vedellä. Varmistakaa, että vettä on
aina yli MIN-merkinnän.
-
Laittakaa vesisäiliö takaisin koneeseen ja
sulkekaa kansi.
-
Kytkekää ON/OFF-nappi ON-asentoon niin,
että punainen valo palaa. Lämpötilanosoitus
(oranssi lamppu) palaa, kun laite lämmittää
vettä suodatukseen tai vaahdotukseen.
-
Laittakaa suodattimeen haluamanne määrä
espressoa mukana olevalla mittalusikalla (tai
maun mukaan). Täyttäkää espressojauhe
tasaisesti suodattimeen. Kiinnittäkää
suodatin paikoilleen suodatinpidikkeellä,
kun tasoitatte espressojauhetta.
Tasoittamiseen voi käyttää myös
mittalusikan toista päätä. Älkää käyttäkö
tavallista kahvijauhetta, koska se ei anna
tarvittavaa makua. Espressoa myyvät
supermarketit ym.
-
Puhdistakaa suodattimen reuna ennen
täyttöä, tällöin suodatinteline pysyy
paikoillaan suodatuksen aikana.
-
Siirtäkää suodatinpidike vapaa-asentoon
työntämällä sitä taaksepäin.
-
Laittakaa suodatinteline suodatinpään alle
siten, että kädensija on vasemmalla
puolella.
15
Cappucino / Café au lait
Cappuccino / Café au lait on espressoa, johon
on lisätty vaahdotettua/kuumaa maitoa tai
kuumaa maitoa.
Valmistakaa espresso yllä olevien ohjeiden
mukaan. Kaatakaa laitteeseen ylimääräistä vettä
höyrytoimintoa varten.
Huomatkaa, että ON/OFF-kytkimen on
oltava asennossa ON. Odottakaa, kunnes
lämpötilan merkkivalo sammuu.
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 16
-
Kaatakaa maitoa (mieluiten kulutusmaitoa)
pieneen kannuun tms. Pitäkää kannua
suuttimen alla ja kääntäkää säätönuppi
asentoon
.
-
Cappucinossa tarvittava maito vaahdotetaan
liikuttelemalla suutinta ylös alas maidon
pinnalla. Suutin on myös upotettava maitoon
useamman kerran, jotta maito lämpenee
kunnolla. Café au lait –kahviin tarvittava
maito lämmitetään, mutta sitä ei vaahdoteta
ja suutin pidetään maidossa, kunnes se on
riittävän lämmintä.
-
Lämpötilan merkkivalo syttyy uudelleen
vaahdotuksen aikana. Tämä on täysin
normaali ilmiö.
-
Vaahdotuksen päätyttyä säätökytkin
käännetään takaisin asentoon "0".
-
Cappucino ja Café au lait kaadetaan suuriin
kuppeihin. Cappucinossa maidon vaahtoa
pidetään hieman kiinni lusikalla tms. ja
lämmin maito kaadetaan ensin espressoon.
Lopuksi pintaan tehdään vaahdosta "kupu".
Café au lait valmistetaan kaatamalla kuuma
maito espressoon.
-
Paras tulos syntyy muutaman kerran
harjoittelun jälkeen.
-
Irrottakaa pistoke pistorasiasta ja antakaa
laitteen jäähtyä ennen kaappiin laittoa.
Muistakaa tasata höyrynpaine ennen kuin
laitatte laitteen pois.
-
HUOM! Laittakaa espressokeittimeen ainoastaan
kylmää vettä tai mainittua etikkaliuosta. Takuu
mitätöityy, jos kalkinpoistoa ei suoriteta annettujen
ohjeiden mukaisesti.
PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO
Suodatinteline on hyvä irrottaa suodatinpäästä,
kun laite ei ole käytössä, jolloin varmistetaan, että
suodatinteline asettuu hyvin paikoilleen laitetta
käytettäessä.
Irrottakaa pistotulppa pistorasiasta ja antakaa
espressokeittimen jäähtyä. Suodatinteline, tippaastia, ritilä ja suodattimet pestään tavallisella
astianpesuaineella. (Osat eivät kestä konepesua).
Suutin on puhdistettava huolellisesti jokaisen
käyttökerran jälkeen. Höyrysuutin on hyvä
puhdistaa sisältä jokaisen käyttökerran jälkeen
kierrättämällä siinä kerran vettä. Muistakaa pitää
pientä kannua suuttimen alla laitteen ollessa
toiminnassa. Käyttäkää terävää esinettä
suuttimen aukon puhdistukseen. Kuivunut maito
irtoaa parhaiten laittamalla suutin likoamaan
mietoon suolaveteen, minkä jälkeen se
puhdistetaan tavallisella astianpesuaineella ja
rievulla.
Itse keitin pyyhitään puhtaaksi kostealla rievulla.
Älkää käyttäkö hankausjauhetta tai
hiovia/voimakkaita puhdistusaineita.
KALKINPOISTO
Veden kalkkipitoisuudesta johtuen
kahvinkeittimeen kertyy ajan mittaan
kalkkikerrostumia. Kalkki irtoaa etikkahapolla
(talousetikan käyttö on kielletty).
Sekoittakaa 1 dl etikkahappoa 3 dl:aan
kylmää vettä.
-
Höyrysuutin kuumenee voimakkaasti käytön
aikana.
YMPÄRISTÖLLISET SEIKAT
Kaatakaa seos vesisäiliöön. Laittakaa
suodatinteline suodatinpäähän ja kiertäkää
säätönappi asentoon
.
-
Suorittakaa yksi suodatus. Kääntäkää
säätönappi asentoon 0.
-
Jotta kaikki kalkki ja etikka saataisiin pois,
kaataka vesisäiliöön 2 dl kylmää vettä ja
kääntäkää säätönappi asentoon
.
Antakaa veden valua espressokeittimen läpi.
Se, miten usein kalkki poistetaan
espressokeittimestä ja höyrysuuttimesta,
riippuu siitä, miten usein keitintä käytetään
kuten myös veden kalkkipitoisuusasteesta.
Toimintakyvytön sähkö- tai elektroninen laite
poistetaan käytöstä mahdollisimman paljon
ympäristöä säästäen. Laitteen käytöstäpoistossa
noudatetaan paikallisia voimassa olevia
säädöksiä, useimmissa kunnissa laitteen voi
poistaa käytöstä toimittamalla sen paikalliseen
hyötypisteeseen.
16
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 17
TAKUU MITÄTÖITYY
-
Jos ylläolevia seikkoja ei oteta huomioon.
-
Jos laitetta käytetään väärin, käsitellään
varomattomasti tai sitä ylikuormitetaan
muulla tavoin.
-
Jos vian syynä on häiriö sähköverkossa.
-
Jos laitetta on korjannut asiaa tuntematon
henkilö.
Kehitämme tuotteidemme toimintoja ja
muotoilua jatkuvasti, mistä johtuen pidätämme
oikeuden tehdä niihin muutoksia ilman
ennakkovaroitusta
MAAHANTUOJA:
Adexi Group
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
17
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 18
UK
IMPORTANT SAFEGUARDS:
Please read this instruction manual carefully and
familiarise yourself with your new espressomaker
before using for the first time.
When using electrical appliances, basic safety
precautions should always be followed to reduce
the risk of fire, electric shock and/or personal
injury, including the following:
Please retain this manual for future reference.
LIST OF COMPONENTS
A.
Removable water reservoir
B.
Steam nozzle
C.
Frothing attachment
D.
Filter holder
E.
Filter thumb guard
F.
Removable drip tray
G.
Overflow grid
H.
Control dial
I.
ON/OFF indicator light (red)
J.
ON/OFF switch
K.
Temperature indicator light (orange)
L.
Keep warm function
L
-
Read all instructions before usíng.
-
Do not touch hot surfaces. Use handles or
knobs.
-
To protect against fire, electric shock and
personal injury do not immerse cord, plug or
base in water or other liquid.
-
Close supervision is necessary when any
appliance is used by or near children.
-
When not in use and before cleaning, be sure
to disconnect the espressomaker by moving
plug from electric outlet. Allow to cool before
putting on or taking off parts, and before
cleaning the espressomaker.
-
Do not operate with a damaged cord or plug
or after the espressomaker malfunctions or
has been damaged in any manner. There are
no user serviceable parts.
-
Do not use outdoors.
-
Do not let cord hang over edge of table or
counter or touch hot surfaces.
-
Do not place on or near a hot gas or electric
burner or in a heated oven. Do not place
glass carafe on any gas or electric range
burner.
-
Do not use this espressomaker for other than
intended household use.
-
Be sure ON/OFF switch is off, before
plugging cord into outlet. To disconnect, turn
the ON/OFF switch off, then remove plug by
grapping plug body and pulling it from the
outlet. Never yank or twist the cord.
-
Allow filter basket to cool before removing it
from main unit.
-
Do not use on carpet or vinyl table cloth.
-
Do not energize unit without water in water
reservoir.
-
Do not fill reservoir with liquid other than cold
water.
A
K
H
I
C
J
B
D
G
E
F
An extension cord may be used with care;
however, the marked electrical rating should be at
least as great as the electrical rating of this
appliance. Extension cord should not be allowed
to drape over the counter or tabletop where it can
be pulled or tripped over.
18
TSK-1817_IM
-
-
19/02/04
9:57
Side 19
If the water reservoir is empty and the
steam function is running, you will hear a
very distinct noise, which is louder than
normal operating sound. If this happens,
turn the machine off. Check the water
reservoir and refill as needed.
from the rim of the filter holder. This will
assure proper fit under the brew head.
Never let the steam function run when the
water reservoir is empty as this can damage
the steam function.
BEFORE FIRST USE
-
Make sure that the cord is unfolded before
connecting the appliance.
-
Before brewing your first pot of espresso, it
is recommended that you run a complete
brewing cycle with cold water only. Repeat
this rinse once. Please follow the below
instructions, without adding ground
espresso.
USING THE ESPRESSO MAKER
-
Place the espresso maker on a flat level
surface. Place the drip tray under the
removable drip grid. Always use the
appliance with the non-skid drip grid in
place.
-
The detachable metalfilters which should be
placed in the filterholder, can be detached
when cleaning.
-
Remove the water reservoir and fill with
fresh cold water. Make sure to keep the
water reservoir filled above the min. water
level marking printed on the reservoir.
-
Replace the water reservoir into the
appliance and close the water reservoir lid.
-
Turn the ON/OFF switch to ON position so
that the red light illuminates. The
temperature indicator light (orange light) will
illuminate when the machine is heating
water for brewing and steaming.
-
Fill the desired filter with fresh espresso
powder to the desired amount. Use the
measuring spoon to measure the espresso
powder. It is important that the espresso lies
straight in the filter. Using normal ground
coffee will not give you the good espresso
taste. Clean any excess espresso grounds
19
-
Place the filter retainer clip in release
position, by tipping the clip back.
-
Place the filter holder underneath the brew
head so that the handle is positioned to the
left of the center.
-
Lift the filter holder up and insert into the
brew head. Make sure the filter is in LOCK
position as shown on the appliance.
-
Place 1 or 2 cups underneath the filter
holder spouts. Espresso will brew out of
both filter spouts, so if one cup is used it
has to be wide enough to catch liquid from
both spouts.
-
When the temperature indicator light
(orange light) turns off, the appliance is
ready for brewing espresso.
-
Turn the control dial to
position. Brew
for approximately 30 seconds.
-
The temperature indicator light may come
back on while you are brewing. This just
means that the appliance is heating water.
-
Turn the control dial back to 0 position
when finished brewing.
-
Remove the filter handle by turning back to
the left. Use caution when removing the
filter holder as there can still be water in the
filter.
-
Tip the thumb guard over the filter and
knock out the used espresso grounds.
-
Rinse out the filter and filter holder and dry
all parts.
Cappuccino/Cafe au Lait
-
To make a cappuccino you simply add
frothing hot milk to the espresso. To make a
cafe au lait you simply add hot milk to the
espresso.
-
See above instructions to make espresso.
Be aware that there has to be water in the
reservoir for making steam.
-
Make sure that the ON/OFF switch is in ON
position.
-
Fill a small pitcher with milk (always use
whole milk for the best result). Place the
steaming tube in the pitcher with milk.
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 20
-
Turn the control knob to
-
To froth milk for cappuccino it is important
that the steam pipe is carried up and down
on the surface of the milk. The steam pipe
also needs to be carried to the bottom of the
carafe so the milk gets warm.
-
-
position.
To rinse the espressomaker pour 8 oz. of
water in the water tank. Turn on the
espressomaker Turn the control knob to
position. Repeat this rinse 3 times.
NOTE: Never pour any liquid other than cold tap
water or the above acetic-water mixture into the
espresso makers water reservoir.
To warm up milk for cafe au lait, keep the
steam pipe on the bottom of the carafe until
the milk has reached the correct
temperature.
CLEANING AND MAINTENANCE
-
Always make sure that the machine is
unplugged before atempting to clean. To
protect against electric shock, do not
immerse cord, plug or unit in water or other
liquid.
-
The outside of the machine can be cleaned
by wiping the surface with a damp, soft
cloth.
-
It is recommended that the filters, the grid,
the tray and the filterholder is washed with
warm soapy water.
This espressomaker has a top plate with build in
heating function. This is for preheating the cups to
minimize the heat loss compared to brew coffee
into a cold cup.
Do not clean the inside of water reservoir
with a cloth as the cloth may have a lint
residue that could clog the machine.
-
For stubborn stains, use a nylon or plastic
pad with a non abrasive cleaner. Do not use
abrasive cleaners.
DESCALING
-
It is important that the steam pipe is cleaned
after every use. It is recommended that you
after each use run some water through the
steam pipe. Remember to hold up a small
pitcher during this process. Use a point
object to clean the exit of the steam pipe. If
the milk clots in the steam pipe, soak the
steam tube in water added salt. The outside
of the steam tube can be cleaned with a
damp, soft cloth.
-
The temperature indicator will go on and off
during the frothing period, which is
absolutely normal.
-
When frothing is completed, turn the control
dial back to 0.
-
You may not be satisfied with the result the
first couple of times, you will have to try
different methods.
-
Unplug the power cord and allow the
machine to cool.
KEEP WARM FUNCTION
Your espressomaker has been designed to
produce full flavoured espresso time after time.
However, minerals found in water can build up
and clog the espressomaker and reducing its
efficiency. This build up will vary with the
hardness of your water and frequency of use. By
periodically cleaning the internal water heating
apparatus, you will prevent these minerals from
accumulating and allow the espressomaker to
operate at its peak performance level. Please
follow the below mentioned instructions.
Mix 2 oz. of acetic acid with 6 oz. of water.
Please note that the steam pipe gets hot when it
is operated,
ENVIRONMENTAL TIP
Pour the mixture in the water tank Turn on
the espressomaker. Insert the filter-holder on
the brew head, and turn the control dial to
position when ready.
-
An electronic appliance should, when it is no
longer capable of functioning be disposed with
least possible environmental damage. The
appliance should be disposed according to the
local regulations in your municipality, in most
cases you can discharge the appliance at your
local recycling center.
Run the acetic-water mixture through the
espressomaker brewing cycle once. Turn the
control dial to 0. position.
20
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 21
THE WARRENTY DOES NOT COVER
1.
If the above points have not been observed.
2.
If the appliance has not been properly
maintained, if force has been used against it
or if it has been damaged in any other way.
3.
If the appliance has been repaired or
modified or changed in any way by any
person not properly authorized.
4.
For malfunctions which are due to failure in
the mains supply.
Owing to our constant development of our
products on both functionality and design we
reserve the right to change the product without
preceding notice.
Importer:
Adexi Group
We take reservations for printing errors.
21
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 22
DE
Damit Sie möglichst viel Freude an Ihrer
Espressomaschine haben werden, machen Sie
sich bitte mit dieser Gebrauchsanweisung
vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Gebrauchsanweisung aufzuheben. So können Sie
die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.
-
Sofern eine Verlängerungsschnur
unumgänglich ist, diese umsichtig verlegen.
Stolpergefahr!
-
Sofern der Wasserbehälter der
Espressomaschine leer und die
Dampffunktion aktiviert ist, entsteht ein sehr
lautes, ungewöhnliches Geräusch. In diesem
Fall Gerät sofort abschalten. Wasser
einfüllen. Gerät niemals mit leerem
Wasserbehälter arbeiten lassen.
-
Bei Rauchentwicklung oder Funkenbildung
im Gerät ist der Stecker sofort abzuziehen
und das Gerät durch einen autorisierten
Fachmann reparieren zu lassen.
-
Bitte beachten Sie, daß der EIN/AUSSchalter ausgeschaltet sein muß, bevor Sie
den Stecker einstecken.
ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
-
Die heißen Teile des Geräts niemals
berühren.
-
Kabel, Stecker oder das Gerät selbst auf
keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen.
-
Gerät für Kinder unerreichbar aufstellen.
Kleine Kinder beaufsichtigen, während das
Gerät in Betrieb ist.
-
Kabel nicht so über eine Tischkante hängen
lassen, daß Kinder es erreichen können.
-
Gerät hinten auf dem Küchentisch aufstellen.
-
Stecker beim Reinigen abziehen. Stecker
ebenfalls abziehen, wenn das Gerät nicht
benutzt wird.
-
Sofern das Kabel, der Stecker oder das
Gerät selbst beschädigt wird, versuchen Sie
bitte nicht, selbst eine Reparatur
vorzunehmen. Lassen Sie das Gerät durch
einen Fachmann reparieren, da
Spezialwerkzeug erforderlich ist.
-
Gerät nur in Innenräumen benutzen.
-
Achten Sie darauf, daß das Kabel nicht mit
Wärmequellen wie Kochplatten, Kochgeräten
u.a.m. in Berührung kommt, da diese das
Kabel beschädigen können.
-
Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen,
Öfen, Heizgebläsen o.ä. aufstellen.
-
Gerät nur bestimmungsgemäß anwenden.
Nur einschalten, wenn das Gerät mit Wasser
befüllt ist.
-
Dieses Gerät ist nur von Erwachsenen zu
bedienen. Kinder nicht mit dem Gerät spielen
lassen.
-
Berührung mit kochendem Wasser
vermeiden.
22
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 23
BESCHREIBUNG
Herausnehmbarer Wasserbehälter
ANWENDUNG DER
ESPRESSOMASCHINE
B.
Wasserstandsanzeige
Espresso
C.
Dampfdüse
-
D.
Aufschäumvorrichtung
Gerät auf einer ebenen, festen Oberfläche
aufstellen. Tropfschale unter dem
abnehmbaren Rost einsetzen. Gerät nur
benutzen, wenn der rutschfeste Rost
angebracht ist.
-
Die abnehmbaren Metallfilter, die im
Filterhalter anzubringen sind, lassen sich
zum Reinigen herausnehmen.
-
Wasserbehälter herausnehmen und mit
kaltem Wasser befüllen. Bitte achten Sie
stets darauf, daß sich der Wasserpegel über
der MIN-Anzeige am Wasserbehälter
befindet.
-
Wasserbehälter wieder in das Gerät
einsetzen und den Deckel schließen.
-
EIN/AUS-Schalter in Position ON schieben,
so daß die rote Lampe leuchtet. Die
Temperaturanzeige (orangefarbene Lampe)
leuchtet, während das Gerät das Wasser für
Espresso oder zum Aufschäumen erhitzt.
-
Gewünschte Menge Espresso in den
gewählten Filter geben. Eventuell den
mitgelieferten Meßlöffel benutzen (je nach
persönlichem Geschmack). Es ist wichtig,
daß der Espresso im Filter völlig eben liegt.
Glätten Sie das Espressopulver mit dem
anderen Ende des Meßlöffels. Verwenden
Sie kein gewöhnliches Kaffeepulver, da dies
nicht den guten Espressogeschmack ergibt.
Espresso ist in Supermärkten usw.
erhältlich.
-
Filterkante vor dem Befüllen reinigen, damit
der Filterhalter unter dem Brühkopf festen
Sitz hat.
-
Filterklemme durch Zurückschieben in die
freie Position bringen.
-
Filterhalter mit dem Griff links von der Mitte
unter dem Brühkopf anbringen.
-
Filterhalter anheben, in den Brühkopf
einsetzen und Griff nach rechts drehen.
Darauf achten, daß der Filterhalter wie am
Gerät gezeigt in der Position LOCK sitzt.
-
Eine oder zwei Tassen unter die beiden
Ausläufe des Filterhalters stellen. Der
A.
E.
Filterhalter
F.
Filterklemme
G.
Abnehmbare Tropfschale
H.
Abnehmbarer Rost
I.
Wahlschalter
J.
EIN/AUS-Anzeige (rot)
K.
EIN/AUS-Schalter
L.
Temperaturanzeige (orange)
A
K
L
H
I
C
J
B
D
G
E
F
VOR DEM ERSTGEBRAUCH
-
Kabel vor der Inbetriebnahme des Geräts
voll ausrollen.
-
Zweimal WASSER „brühen", um das Innere
des Geräts durchzuspülen, bevor Sie mit
dem Gerät Espresso zubereiten. Befolgen
Sie einfach die nachstehenden
Anweisungen ohne Espressopulver.
23
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 24
Espresso kommt aus beiden Ausläufen
heraus. Deshalb ist es bei Benutzung nur
einer Tasse wichtig, daß diese groß genug
ist, um Espresso aus beiden Ausläufen
aufzunehmen.
-
Beim Aufwärmen von Milch für Café au lait
soll die Milch nicht aufgeschäumt werden.
Die Düse muß deshalb in die Milch getaucht
bleiben, bis diese die gewünschte
Temperatur erreicht hat.
-
Wenn die Temperaturanzeige (orangefarbene
Lampe) erlischt, ist das Gerät bereit.
-
-
Wahlschalter in Position
drehen. Ca. 30
Sekunden lang brühen. Kürzere Brühzeit
ergibt einen stärkeren Espresso, längere
Brühzeit einen milderen.
Es ist völlig normal, daß die
Temperaturanzeige während des
Aufschäumens der Milch wieder aufleuchtet.
-
Nach beendetem Aufschäumen Wahlschalter
auf 0 zurückdrehen.
-
Für Cappuccino und Café au lait sind große
Tassen zu verwenden. Für Cappuccino den
Schaum mit einem Löffel o.ä. zurückhalten
und zunächst die heiße Milch in den
Espresso gießen. Mit dem Schaum
abschließen, um die Haube zu bilden. Für
Café au lait die heiße Milch in den Espresso
gießen.
-
Eventuell müssen Sie etwas experimentieren,
bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
-
Stecker abziehen und Gerät abkühlen lassen,
bevor es weggeräumt wird.
-
Es kann vorkommen, daß die
Temperaturanzeige während der Zubereitung
wieder aufleuchtet. Dies bedeutet nur, daß
das Gerät mehr Wasser erhitzt.
-
Nach beendeter Zubereitung Wahlschalter in
die Position 0 zurückdrehen.
-
Den Filterhalter durch Linksdrehen aus dem
Brühkopf herausnehmen. Vorsicht: Es kann
sich noch heißes Wasser im Filter befinden.
-
Die Filterklemme über den Filter vorschieben
und das Espressopulver herausklopfen.
Vorsicht: Filter und Filterhalter sind heiß.
-
Die Teile in heißem Wasser abspülen und
gründlich abtrocknen.
ENTKALKEN
Über einen längeren Zeitraum hinweg lagert sich
Kalk aus dem Wasser im Gerät ab. Zum Lösen
dieses Kalks verwenden Sie bitte Essigsäure
(niemals Haushaltsessig).
100 ml Essigsäure mit 300 ml kaltem Wasser
vermischen.
Cappuccino / Café au lait
Ein Cappuccino / Café au lait ist ein Espresso mit
heißer Milch. Zur Cappuccino-Zubereitung wird
die Milch zusätzlich aufgeschäumt.
Befolgen Sie bitte die vorstehenden Anweisungen
zur Espressozubereitung. Im Wasserbehälter muß
Wasser zur Dampferzeugung vorhanden sein.
Darauf achten, daß der AUS/EIN-Schalter in
Position ON steht.
-
Milch (Vollmilch ergibt das beste Ergebnis) in
eine kleine Kanne o.ä. füllen. Kanne unter die
Düse halten und Wahlschalter in Position
drehen.
-
Zum Aufschäumen der Milch für einen
Cappuccino ist es wichtig, die Düse in der
Milchoberfläche auf und ab zu bewegen. Die
Düse muß auch mehrmals ganz in die Milch
getaucht werden, damit diese ausreichend
heiß wird.
24
-
Mischung in den Wasserbehälter gießen.
Filterhalter am Brühkopf einsetzen und
Wahlschalter in Position
drehen.
-
Gerät einen Brühzyklus durchlaufen lassen.
Wahlschalter in Position 0 drehen.
-
Zum Entfernen der letzten Kalk- und
Essigsäurerückstände ca. 1/4 Liter kaltes
Wasser in den Wasserbehälter einfüllen und
den Wahlschalter in Position
drehen.
Wasser durchlaufen lassen.
-
Wie oft die Espressomaschine zu entkalken
ist, hängt von der Einsatzhäufigkeit und vom
Kalkgehalt des Wassers ab.
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 25
HINWEIS! Das Gerät nur mit kaltem Wasser oder
der vorgenannten Essigsäurelösung befüllen. Bei
Mißachtung der vorstehenden
Entkalkungsanweisungen wird die Garantie
hinfällig.
DIE GARANTIE WIRD HINFÄLLIG
REINIGUNG UND WARTUNG
Es empfiehlt sich, den Filterhalter vom Brühkopf
abzunehmen, wenn das Gerät nicht in Betrieb
ist. Dadurch wird sichergestellt, daß der
Filterhalter beim Betrieb festen Sitz hat.
Stecker abziehen und Espressomaschine
abkühlen lassen. Filterhalter, Tropfschale, Rost
und Filter können in gewöhnlichem Seifenwasser
abgewaschen werden (nicht in der Spülmaschine
reinigen).
-
falls das Obenstehende nicht beachtet wird;
-
falls das Gerät unsachgemäß behandelt,
Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig
Schaden zugefügt worden ist;
-
bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind;
-
bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die
nicht von uns autorisiert sind.
Aufgrund der ständigen Entwicklung von
Funktion und Design unserer Produkte behalten
wir uns das Recht zur Änderung des Produkts
ohne vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR:
Adexi Group
Es ist wichtig, die Düse nach jedem Einsatz
gründlich zu reinigen. Es empfiehlt sich, nach
jeder Anwendung einen Zyklus Wasser durch die
Dampfdüse passieren zu lassen, um diese innen
zu reinigen. Dabei eine kleine Kanne unter die
Düse halten, während das Gerät arbeitet.
Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand zur
Reinigung des Düsenausgangs. Befindet sich
eingetrocknete Milch in der Düse, kann diese in
Wasser mit Salzzusatz eingeweicht werden.
Danach die Düse außen mit gewöhnlichem
Spülmittel und einem Tuch reinigen.
Das Gerät selbst kann mit einem leicht feuchten
Tuch abgewischt werden.
Kein Scheuerpulver und keine schleifenden oder
starken Reinigungsmittel verwenden.
Bitte beachten Sie, daß die Dampfdüse bei
Gebrauch heiß wird.
UMWELTTIPS
Ein Elektro-/Elektronikprodukt ist nach Ablauf
seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst
geringer Umweltbelastung zu entsorgen. Dabei
sind die örtlichen Vorschriften Ihrer
Wohngemeinde zu befolgen. In den meisten
Fällen können Sie das Produkt bei Ihrer örtlichen
Recyclingstation abgeben.
25
Irrtümer und Fehler vorbehalten
TSK-1817_IM
19/02/04
9:57
Side 26
PL
AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z
Waszego nowego ekspresu do kawy, prosimy
Was o dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi
zanim zaczniecie go u˝ywaç. Zalecamy równie˝
zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby
przypomnienia funkcji urzàdzenia w przysz∏oÊci.
-
Unikaj kontaktu z goràcà wodà.
-
W razie koniecznoÊci korzystania z
przed∏u˝acza, zwróç uwag´ w jaki sposób
umiejscawiasz przed∏u˝acz,aby nie by∏ on
przyczynà wypadku.
-
Przy u˝yciu funkcji pary przy pustym
zbiorniku urzàdzenia b´dzie s∏yszalny
g∏oÊny, charakterystyczny dêwi´k. W takim
przypadku wy∏àcz natychmiast urzàdzenie i
nape∏nij je wodà. Nie w∏àczaj urzàdzenia gdy
nie ma w nim wody.
-
W przypadku powstania iskrzenia lub
dymienia wyjmij natychmiast wtyczk´ z
gniazdka sieciowego i oddaj urzàdzenie do
punktu serwisowego w celu dokonania
naprawy.
-
Lampka kontrolna powinna byç wy∏àczona
przed w∏o˝eniem wtyczki do gniazdka
sieciowego.
WA˚NE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE
BEZPIECZE¡STWA
-
Nie dotykaj nagrzanych powierzchni
urzàdzenia.
-
Przewód elektryczny, wtyczka lub urzàdzenie
nie mo˝e byç zanu˝ane w jakimkolwie p∏ynie.
-
Urzàdzenie powinno byç niedost´pne dla
dzieci. Podczas pracy urzàdzenia zwróç
uwag´ na znajdujàce si´ w pobli˝u dzieci.
-
Nie pozwól aby przewód elektryczny zwisa∏
poza kant sto∏u i w ten sposób by∏ dost´pny
dla dzieci.
-
Ustawiaj urzàdzenie jak najdalej od kantów
sto∏u.
-
Wyjmuj wtyczk´ z gniazdka sieciowego gdy
nie u˝ywasz urzàdzenia lub przed jego
czyszczeniem.
-
Nie u˝ywaj urzàdzenia w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia przewodu
elektrycznego/wtyczki lub samego
urzàdzenia. Oddaj urzàdzenie do
najbli˝szego punktu serwisowego albowiem
dla dokonania reperacji konieczne jest u˝ycie
specjalnych narz´dzi.
-
U˝ywaj urzàdzenie wy∏àcznie w
pomieszczeniach zadaszonych.
-
Przewód elektryczny nie mo˝e znajdowaç si´
w pobli˝u êróde∏ ciep∏a takich jak np. palniki
gazowe lub elektryczne itp. albowiem mo˝e
on ulec uszkodzeniu.
-
Nie umieszczaj samego urzàdzenia w
pobli˝u nagrzanych powierzchni np.
piekarnika itp.
-
Nie w∏àczaj urzàdzenia gdy nie ma w nim
wody. Nie wlewaj do urzàdzenia innych
p∏ynów ni˝ zimna woda.
-
Urzàdzenie mo˝e byç obs∏ugiwane wy∏àcznie
przez osoby doros∏e.
26
TSK-1817_IM
19/02/04
9:58
Side 27
OPIS BUDOWY
A.
Wyjmowany pojemnik na wod´
B.
Dysze pary wodnej
C.
Akcesoria do spieniania
D.
Koszyczek na filtr
E.
Uchwyt filtra
F.
Wyjmowama tacka do skroplin
G.
Wyjmowany ruszt
H.
Lampka kontrolna
I.
Wskaênik ON/OFF (czerwony)
J.
Przycisk kontrolny ON/OFF
K.
Wskaênik temperatury ( pomaraƒczowy)
L.
FUNKCJA UTRZYMYWANIA CIEP¸A
L
A
-
Filtry metalowe wk∏adane w koszyczek
mogà byç zdejmowane podczas
czyszczenia.
-
Nape∏nij zdejmowany pojemnik zimnà wodà.
Uwa˝aj aby poziom wody by∏ zawsze ponad
MIN zaznaczonym na pojemniku.
-
Ustaw pojemnik z powrotem i przykryj
pokrywà.
-
Ustaw przycisk kontrolny ON/OFF w pozycji
ON tak aby zapali∏a si´ czerwona lampka
kontrolna. Wskaênik temperatury
(pomaraƒczowa lampka) zapala si´
podczas grzania wody do zaparzenia kawy
lub tworzenia piany.
-
Nasyp do wybranego filtra ˝àdanà iloÊç
espresso (iloÊç jest uzale˝niona od
indywidualnego smaku), mo˝esz
wykorzystaç za∏àczonà ∏y˝eczk´ do
porcjowania. Espresso powinna byç
równomiernie roz∏o˝ona w filtrze,
wykorzystaj ew. do tego celu drugi koniec
miarki do porcjowania. Unikaj u˝ywania
innej, zwyczajnej kawy poniewa˝ nie daje
ona nale˝ytego smaku espresso. Espresso
jest do nabycia w supermarkietach itp.
-
Pami´taj o oczyszczaniu kantów koszyczka
filtra albowiem zapewni to poprawne jego
umiejscowienie pod g∏owicà zaparzacza.
-
Ustaw uchwyt filtra w wolnej pozycji poprzez
popchni´cie uchwytu do ty∏u.
-
Ustaw koszyczek filtra pod g∏owicà
zaparzacza tak aby uchwyt koszyczka
znajdowa∏ si´ po lewej stronie.
-
UnieÊ koszyczek nieco do góry wstawiajàc
go w g∏owic´ zaparzacza i przesuƒ
uchwytem w prawo. Sprawdê czy koszyczek
znajduje si´ w pozycji LOCK pokazanej na
urzàdzeniu.
-
Ustaw jednà lub dwie fili˝anki pod wylotami
z koszyczka filtra. Espresso b´dzie
wyp∏ywa∏o przez obydwa wyloty, dlatego
wa˝nym jest aby w przypadku u˝ycia tylko
jednej fili˝anki by∏a ona wystarczajàco
szeroka.
-
Maszyna jest gotowa do zaparzania w
momencie zgaÊni´cia lampki wskaênika
temperatury (lampka pomaraƒczowa).
K
H
I
C
J
B
D
G
E
F
PRZED PIERWSZYM U˚YCIEM
Podczas u˝ywania urzàdzenia przewód
zasilajàcy musi byç ca∏kowicie rozwini´ty.
-
Dla umycia wewn´trznych cz´Êci
urzàdzenia przed u˝ytkowaniem, nale˝y
powtórzyç dwukrotnie cykl parzenia wg.
poni˝ej opisanej procedury nie u˝ywajàc
kawy.
U˚YTKOWANIE
Espresso
Ustaw urzàdzenie na p∏askiej powierzchni.
Ustaw tack´ pod rusztem. Ruszt musi
zawsze znajdowaç si´ na przeznaczonym
mu miejscu podczas korzystania z
urzàdzenia.
27
TSK-1817_IM
19/02/04
9:58
Side 28
-
Przekr´ç pokr´t∏o kontrolne do pozycji
.
Zaparzaj przez ok. 30 sekund. Espresso jest
tym mocniejsz im krótszy jest czas jego
zaparzania.
-
Podczas parzenia mo˝e ponownie zapaliç
si´ lampka wskaênika temperatury, oznacza
to i˝ maszyna podgrzewa wi´cej wody.
-
Po zakoƒczeniu parzenia przekr´ç pokr´t∏o
kontrolne do pozycji 0.
-
Wyjmij koszyczek filtra przesuwajàc jego
uchwyt w lewo. Uwa˝aj poniewa˝ w filtrze
mo˝e w dalszym ciàgu znajdowaç si´ goràca
woda.
-
Przesuƒ uchwyt filtra do góry i usuƒ zu˝yte
espresso. Uwa˝aj poniewa˝ filtr oraz
koszyczek mogà byç goràce.
-
Sp∏ucz filtr i koszyczek w ciep∏ej wodzie i
wytrzyj dok∏adnie.
Cappuccino / Café au lait
Cappuccino / Café au lait jest robione na bazie
espresso z dodatkiem odpowiednio spienionego
goràcego mleka / goràcego mleka.
FUNKCJA UTRZYMYWANIA CIEP¸A
Ekspres ciÊnieniowy do kawy jest wyposa˝ony w
wierzchnià p∏ytk´ przeznaczonà do utrzymywania
temperatury fili˝anek. Przed przystàpieniem do
parzenia kawy nale˝y ustawiç fili˝anki na p∏ytce.
W ten sposób zostanà one nieco ogrzane co
spowoduje zmniejszenie utraty ciep∏a parzonej
kawy, które ma miejsce w przypadku parzenia
kawy do zimnych fili˝anek.
Dla utworzenia piany z mleka do Cappuccino
wa˝nym jest aby dysza na przemian
znajdowa∏a si´ zarówno nad jak i pod
powierzchnià mleka. Dysz´ nale˝y równie˝
zanu˝aç g∏´biej dla ogrzania mleka.
-
Przy ogrzewaniu mleka do Café au lait mleko
nie jest spieniane dlatego te˝ dysza powinna
byç zanu˝ona w mleku do momentu a˝
mleko uzyska ˝àdanà temperatur´.
-
Lampka wskaênika temperatury zapali si´
ponownie podczas tworzenia piany, co jest
zjawiskiem normalnym.
-
Po zakoƒczeniu procesu tworzenia piany
przekr´ç pokr´t∏o kontrolne do pozycji 0.
-
U˝ywaj du˝ych fili˝anek do Cappuccino/
Café au lait. Przygotowujàc Cappuccino wlej
najpierw do espresso podgrzane mleko
zatrzymujàc ∏y˝kà powsta∏à pian´. Na koniec
wlej pian´. Przygotowujàc Café au lait wlej
goràce mleko bezpoÊrednio do espresso.
-
Nie zra˝aj si´ je˝eli nie osiàgniesz
oczekiwanych rezultatów od razu, dobra
Cappuccino/ Café au lait wymaga nieco
rutyny.
-
Wyjmij wtyczk´ z gniazdka sieciowego i
pozostaw urzàdzenie do wystygni´cia zanim
odstawisz je do miejsca przechowywania.
USUWANIE OSADU WAPIENNEGO
Ze wzgl´du na zawartoÊç wapnia w wodzie mo˝e
mieç miejsce odk∏adanie si´ osadu wapiennego w
urzàdzeniu.
Powstajàcy osad wapienny mo˝na usunàç przy
u˝yciu kwasu octowego (nie u˝ywaj octu
spo˝ywczego).
Wymieszaj 1 dl. kwasu octowego z 3 dl.
zimnej wody.
Przygotuj espresso wed∏ug wy˝ej opisanej
instrukcji, pami´taj, ˝e w pojemniku musi
znajdowaç si´ woda do wytworzenia pary wodnej.
Ustaw przycisk ON/OFF w pozycji ON.
-
-
Wlej mleko (u˝ywaj zawsze mleka
pe∏not∏ustego bo jest ono najlepsze do tego
celu) do ma∏ego dzbanka lub kubka itp.
Podstaw dzbanek pod dyszà i przekr´ç
pokr´t∏em kontrolnym do pozycji
.
28
-
Wlej roztwór do pojemnika na wod´,
zamontuj koszyczek filtra na g∏owicy
zaparzacza i przekr´ç pokr´t∏o kontrolne
ON/OFF do pozycji
.
-
Odczekaj a˝ przebiegnie ca∏y cykl parzenia
po czym przekr´ç pokr´t∏o kontrolne do
pozycji 0.
-
Dla usuni´cia pozosta∏oÊci osadu jak i
resztek roztworu kwasu octowego wlej 2,5 dl.
zimnej wody do pojemnika, ustaw pokr´t∏o
TSK-1817_IM
-
19/02/04
9:58
Side 29
kontrolne ON/OFF w pozycji
i pozwól
wodzie przecieknàç przez urzàdzenie.
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE RODOWISKA
NATURALNEGO
Cz´stotliwoÊç usuwania osadu wapiennego
jest uzale˝niona od cz´stotliwoÊci u˝ywania
urzàdzenia oraz zawartoÊci wapnia w
wodzie.
Urzàdzenia elektrycznego/elektronicznego nie
nadajàcego si´ do u˝ytku powinno pozbyç si´ w
sposób najmniej szkodliwy dla Êrodowiska
naturalnego. Dlatego te˝ urzàdzenia nale˝y
pozbyç si´ przestrzegajàc lokalnie
obowiàzujàcych przepisów lub dostarczyç do
najbli˝szej stacji utylizacji odpadów.
Uwaga! Wlewaj do urzàdzenia jedynie zimnà
wod´ lub wy˝ej wymieniony roztwór kwasu
octowego przy usuwaniu osadu wapiennego. W
przypadku nie przestrzegania wy˝ej opisanej
procedury usuwania osadu wapiennego
gwarancja zostanie uniewa˝niona.
GWARANCJA B¢DZIE UNIEWA˚NIONA W
PRZYPADKU:
1.
JeÊli wy˝ej wymienione nie by∏o
przestrzegane.
2.
JeÊli urzàdzenie by∏o niew∏aÊciwie
u˝ytkowane powodujàc uszkodzenia
mechaniczne.
3.
JeÊli zosta∏y dokonywane naprawy
urzàdzenia przez osoby nieupowa˝nione.
4.
JeÊli uszkodzenie powsta∏o w wyniku
uszkodzeƒ w instalacji sieciowej.
KONSERWACJA
Zaleca si´ aby koszyczek filtra nie by∏
umocowany na g∏owicy gdy urzàdzenie nie jest
u˝ytkowane.
Wyjmij wtyczk´ z gniazdka sieciowego i
pozostaw urzàdzenie do wystygni´cia.Koszyczek
filtra, tack´ do skroplin, ruszt oraz filtry umyj w
wodzie z dodatkiem myd∏a, Êrodka do zmywania
naczyƒ (cz´Êci tych nie nale˝y zmywaç w
zmywarce do naczyƒ).
WyczyÊç dok∏adnie dysze po ka˝dorazowym ich
u˝ytkowaniu. Zaleca si´ aby po ka˝dym
u˝ytkowaniu dla wyczyszczenia dyszy w Êrodku
powtórzyç cykl spieniania. Pami´taj o
podstawieniu dzbanka pod dyszà podczas pracy
urzàdzenia.
Gumowy kapturek mo˝na zdejmowaç i myç pod
ciep∏à bierzàcà wodà.
U˝yj zaostrzonego przedmiotu dla
wyczyszczenia wlotu dyszy. W przypadku
zaschni´cia mleka w dyszy nale˝y zamoczyç jà
w wodzie z dodatkiem soli. Od zewnàtrz umyj
dysz´ wodà z ew. dodatkiem Êrodka do
zmywania naczyƒ.
Samo urzàdzenie wytrzyj lekko wilgotnà
szmatkà.
Nie u˝ywaj tràcych, Êcierajàcych Êrodków
czyszczàcych.
Pami´taj i˝ dysza pary wodnej jest goràca
podczas u˝ytkowania.
29
W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych
produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i
projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian
w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia.
Importer
Adexi Group
Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku
TSK-1817_IM
19/02/04
9:58
Side 30
RU
Производитель и импортёр не несут
ответственности за возможные опечатки в
тексте.
Перед первым использованием прочтите,
пожалуйста, внимательно руководство по
эксплуатации и ознакомьтесь с Вашим новым
аппаратом для изготовления эспрессо.
Рекомендуем Вам сохранить настоящее
руководство по эксплуатации на случай, если
Вам когда-нибудь в будущем понадобится
освежить в памяти функции аппарата.
-
-
ОБЫЧНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
-
-
-
-
-
-
-
Никогда не притрагивайтесь к горячим
частям аппарата.
Никогда не погружайте провод, вилку или
сам аппарат в какую-либо жидкость.
Не оставляйте детей без присмотра, когда
они находятся рядом с работающим
аппаратом, размещайте аппарат в месте,
недосягаемом для детей.
Размещайте аппарат в самой задней
части стола.
Всегда вынимайте вилку из розетки перед
чисткой аппарата и когда вы им не
пользуетесь.
В случае повреждения электропровода,
вилки или самого аппарата, не пытайтесь
самостоятельно отремонтировать его,
обратитесь к соответствующему
специалисту по ремонту, так как в этом
случае требуются специальные
инструменты.
Пользуйтесь аппаратом только внутри
помещения.
Не допускайте, чтобы электропровод
соприкасался с горячими поверхностями,
кипятильниками и т.п., так как это может
привести к повреждению
электропровода.
Не размещайте аппарат вблизи
источников тепла: печей, тепловых
установок и т.п.
Запрещается использовать аппарат не по
его прямому назначению или включать
его без воды.
Избегайте соприкосновения с кипящей
водой.
Если Вам абсолютно необходимо
-
30
пользоваться удлинителем, тщательно
продумайте, где разместить удлинитель,
так, чтобы не споткнуться об него.
Если функция пара находится во
включеном состоянии с пустой емкостью
для воды, Вы услышите очень громкий,
нетипичный звук. В таком случае
немедленно выключите аппарат и
налейте воду. Никогда не оставляйте
функцию пара включенной без воды.
Если Вы заметите, что из аппарата идет
дым или вылетают искры, немедленно
выньте вилку из розетки и обратитесь к
соответствующему специалисту по
ремонту.
Контрольная лампочка должна всегда
быть выключена перед тем, как
вставлять вилку в розетку.
TSK-1817_IM
19/02/04
9:58
Side 31
ОБЗОР ФУНКЦИЙ
А.
Б.
В.
Д.
Е.
Ж.
З.
И.
К.
Л.
М.
L.
-
Съемная емкость для воды
Кран для вывода пара
Трубка для пены
Держатель фильтра
Зажимы для фильтра
Съемный поддон
Съемная решетка
Контрольный диск
Индикатор ВКЛ./ВЫКЛ. (красный)
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
Индикатор температуры (оранжевый)
ФУНКЦИЯ НАГРЕВАНИЯ ЧАШКИ
L
-
-
A
М
-
И
К
В
Л
Б
Д
З
E
Ж
ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АППАРАТОМ В ПЕРВЫЙ РАЗ
-
-
Перед тем, как начать пользоваться
аппаратом для варки эспрессо,
распрямите электропровод на всю его
длину.
Для того, чтобы ополоснуть аппарат
изнутри, “сварите“ два раза простую
ВОДУ перед тем, как приступить к варке
эспрессо. Следуйте приведенным ниже
инструкциям, только не закладывайте
порошка для эспрессо.
-
-
-
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭСПРЕССО
Кофе эспрессо
Поставьте аппарат на твердую
горизонтальную поверхность. Установите
поддон для капель под съемную
решетку. Пользуйтесь аппаратом лишь с
31
-
установленной нескользящей решеткой.
При чистке вы можете вынуть съемные
металлические фильтры, которые
должны обычно находиться в держателе
для фильтра.
Снимите с аппарата емкость для воды и
наполните холодной водой. Всегда
проверяйте, чтобы уровень воды был
выше находящейся на емкости отметки
МИН.
Установите емкость обратно в аппарат и
закройте крышку.
Установите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в
положение ВКЛ. При этом должна
загореться красная лампочка.
Индикатор температуры (оранжевая
лампа) светиться тогда, когда аппарат
согревает воду для варки или пены.
Наполните выбранный фильтр
желаемым количеством порошкаэспрессою Для этого можете
воспользоваться прилагаемой мерной
ложкой (в зависимости от
индивидуального вкуса). Порошок
эспрессо должен наполнять фильтр
очень равномерно, поверхность
обязательно должна быть гладкой. Для
разравнивания пользуйтесь другим
концом мерной ложки. Не пользуйтесь
обычным растворимым кофе, так как в
таком случае кофе не будет иметь вкус
настоящего эспрессо. Порошок-эспрессо
можно купить в больших магазинах
продтоваров и т.п.
Не забудьте очистить край фильтра
перед наполнением, так как только в
таком случае фильтр будет надежно
держаться под варящей головкой.
Установите зажим фильтра в положение
съема. Для этого подвиньте зажим в
заднее положение.
Установите держатель фильтра под
варящей головкой так, чтобы ручка
указывала влево от середины.
Поднимите держатель фильтра и
установите его в варящую головку, затем
поверните ручку направо. Убедитесь, что
держатель фильтра находиться в
положении “ЗАКРЫТ“, как указано на
аппарате.
Поставьте одну или две чашки под два
носика для подачи кофе. Эспрессо
TSK-1817_IM
-
-
-
-
-
-
19/02/04
9:58
Side 32
вытекает из обоих носиков, поэтому, если
Вы пользуетесь только одной чашкой, она
должна быть достаточно большой и
широкой, чтобы вместить эспрессо из
обоих носиков.
Когда индикатор температуры (оранжевая
лампочка) погаснет, аппарат готов к
варке.
Поверните контрольный диск в
положение
. Варите прибл. 30
секунд. Чем короче время варки, тем
крепче получается эспрессо, а чем
длиннее время варки, тем мягче оно
будет на вкус.
Не беспокойтесь, если индикатор
температуры вновь зажжется во время
варки. Это значит, что аппарат
подогревает дополнительную воду.
После окончания варки поверните
контрольный диск обратно на 0.
Выньте держатель фильтра из сварочной
головки, поворачвая его влево. Делайте
это осторожно, так как в фильтре еще
могут быть остатки горячей воды.
Подвиньте зажим фильтра так, чтобы он
оказался над фильтром и выстучите
порошок эспрессо. Будьте осторожны, так
как фильтр и держатель фильтра еще
горячие.
Сполосните фильтр и держатель в теплой
воде и вытрите тщательно.
-
-
-
-
-
ФУНКЦИЯ НАГРЕВАНИЯ ЧАШКИ
Данный аппарат для приготовлния эспрссо
снабжн пластиной для нагрвания чашк. Если
ставить прд варкой коф чашку на эту
пластинку, она нагрются слгка, и коф будт
горяч, чм при использовании холодной чашки.
-
кафе оле будут вкуснее, если Вы
воспользуетесь более жирным молоком
(напр. 3,5%). Держите кувшинчик под
краном для вывода пара так,чтобы
трубка была в кувшине, и поверните
контрольный диск в положение
.
Для получения молочной пены для
капучино Вы должны непременно
покачивать трубку взад и вперед по
поверхности молока, а также опускать
вниз, на дно кувшина, иначе молоко не
прогреется.
При нагревании молока для кафе оле
молоко не надо взбивать, поэтому трубка
должна находиться в молоке, пока оно не
нагреется до требуемой температуры.
Во время взбивания индикатор
температуры включается, это
совершенно нормально.
По окончании взбивания поверните
контрольный диск обратно на 0.
Для приготовления капучино и кафе оле
Вам потребуются большие чашки. При
приготовлении капучино налейте в
эспрессо сперва горячее молоко,
придерживая пену ложкой или чем-нибудь
подобным, а пену влейте в самом конце,
тогда она образует своеобразный “холм“.
При приготовлении кафе оле налейте
горячее молоко прямо в эспрессо.
В большинстве случаев сначала
результат будет не совсем
удовлетворительным. Настройтесь на то,
что Вам придется немного
потренироваться.
Перед тем, как убирать аппарат, выньте
вилку из розетки и остудите его.
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ
Кофе капучино/кафе оле, “легкий кофе“.
Капучино/кафе оле - это всего лишь эспрессо
либо со взбитым/горячим молоком, либо
просто с горячим молоком.
Так как в воде есть известь, через некоторое
время эксплуатации аппарата для
приготовления эспрессо внутри него
осаждается известковый налёт.
Этот налёт растворяется при помощи
смешанной с водой уксусной кислоты (никогда
не пользуйтесь бытовым уксусом).
Смешайте 1 децилитр уксусной кислоты с
3 децилитрами холодной воды.
Залейте раствор в емкость для воды.
Включите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. и дайте
аппарату нагреться, как обычно.
Установите держатель фильтра на
Следуйте приведенным выше указаниям для
изготовления эспрессо. Не забывайте, что в
емкости должна быть вода для того, чтобы
делать пар.
Не забывайте, что кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
должна быть в положении ВКЛ.
Наполните небольшой кувшин или чтолибо подобное молоком. Капучино или
32
TSK-1817_IM
19/02/04
9:58
Side 33
варящую головку и поверните
контрольный диск в положение
.
Дайте аппарату проделать весь процесс
варки. Затем поверните контрольный
диск в положение 0.
Для удаления остатков накипи и
уксусной кислоты 2 1/2 децилитра
холодной воды и поверните контрольный
диск в положение
. Пропустите воду
через аппарат.
Частота удаления накипи зависит от
того, насколько часто Вы пользуетесь
аппаратом и сколько извести в воде в
том месте, где Вы находитесь.
ВНИМАНИЕ! В аппарат для приготовления
эспрессо можно заливать только холодную
воду или описанный выше раствор уксусной
кислоты. При удалении накипи, отличном от
приведенного выше, гарантийные
обязательства теряют силу.
Не забывайте, что кран для вывода пара
нагревается во время работы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Любой вышедший из строя и не подлежащий
ремонту электроприбор должен быть
утилизован с минимальным ущербом для
окружающей среды. Прибор должен быть
утилизован в соответствии с местными
правилами, принятыми в Вашем
муниципалитете; в большинстве случаев Вы
можете сдать его в местный центр по
утилизации.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕРЯЮТ
СИЛУ В СЛУЧАЕ:
1.
2.
ОЧИСТКА И УХОД ЗА АППАРАТОМ
Невыполнения требований настоящей
инструкции.
Если прибор не хранился надлежащим
образом, если по отношению к нему
применялась сила или если он был
повреждён иным образом.
Неавторизованного вскрытия изделия.
Выхода из строя изделия в результате
сбоев в электрической сети.
Рекомендуем снимать держатель фильтра,
когда Вы не пользуетесь аппаратом, тогда он
будет потом держаться надежнее, когда Вы
снова захотите воспользоваться аппаратом.
3.
4.
Выньте вилку из розетки и остудите аппарат.
Держатель фильтра, поддон, решетку и
фильтры можно мыть в обычном растворе
мыла (мыть в посудомоечной машине
запрещается).
Постоянно совершенствуя наши изделия в
области дизайна и конструкции, мы
оставляем за собой право изменения наших
изделий без предупреждения.
Важно тщательно очистить трубку для пены
после каждого использования. Рекомендуем
Вам после каждого использования аппарата
пропустить воду через кран для пара, чтобы
очистить его изнутри. Не забывайте держать
небольшой кувшин под трубкой во время
работы аппарата.
Резиновый колпачок можно снять и промыть
под теплой водой.
Для чистки кончика трубки воспользуйтесь
каким-либо острым предметом. Если молоко
не смывается, оставьте трубку отмокать в
воде, в которую добавлена соль. Затем
помойте трубку снаружи мягкой тряпкой
обычным средством для мытья посуды.
Сам аппарат можете протереть слегка
влажной тряпкой.
Никогда не пользуйтесь чистящими
порошками, сильнодействующими или
абразивными средствами чистки.
33
Импортер не несет ответственности за
возможные опечатки.
Импортёр
Adexi Group
Производитель и импортёр не несут
ответственности за возможные опечатки в
тексте.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement