Melissa | PONY 12164 | User's Manual | Melissa PONY 12164 User's Manual

Melissa PONY 12164 User's Manual
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 1
645-139
SE
DK
FI
UK
DE
RU
Resevattenkokare ......................................................................2
Rejse el-kedel ................................................................................4
Kompakti pölynimuri ..................................................................6
Travel jug kettle..............................................................................8
Kabellos Wasserkocher ..............................................................10
Дорожный электрочайник........................................................12
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 2
SE
INLEDNING
INNAN APPARATEN ANVÄNDS FÖR
FÖRSTA GÅNGEN
För att du ska få största möjliga glädje av din
vattenkokare, ber vi dig läsa igenom denna
bruksanvisning, innan du använder kokaren första
gången.
Innan Du använder vattenkokaren för första
gången eller efter att den förvarats en längre tid
utan att användas bör vattenkokaren kokas
igenom.
- Öppna locket och fyll vattenkokaren med
vatten till MAX-nivå, som indikerat på insidan
av vattenkokaren
- Sätt i kontakten i vägguttaget och slå på,
kontrollampan lyser
- När vattnet börjar koka stängs vattenkokaren
av automatiskt. Häll ut vattnet
- Låt vattenkokaren kylas av i tre minuter,
upprepa därefter proceduren ytterligare 3
gånger
Vi rekommenderar att du sparar
bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle
skulle behöva repetera vattenkokarens funktioner.
ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
-
-
-
-
-
-
-
Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter
Använd aldrig apparaten till andra ändamål än
det som är föreskrivet i denna bruksanvisning
Varken sladd, kontakt eller själva apparaten
får sänkas ner i vatten eller annan vätska
Dra aldrig i sladden, utan ta tag i kontakten
och dra den ut ur vägguttaget
Sladden får absolut inte ligga mot varma ytor
Om sladden/kontakten blivit skadad lämna
apparaten till en auktoriserad serviceverkstad
då det krävs särskilda verktyg för reparation
av skadan
Vid funktionsfel lämna apparaten till en
auktoriserad serviceverkstad för kontroll eller
reparation. Garantin gäller inte om det har
förekommit oauktoriserade ingrepp i
apparaten
Låt inte barn använda apparaten utan en
vuxens överinseende. Förvara apparaten
otillgänglig för barn
Var försiktig när du vänder upp och ner på
vattenkokaren – det kan finnas kvar varmt
vatten i den
Om det krävs användning av en
förlängningskabel, bör man använda en 10ampere ledning. Var försiktig med placering
av förlängningskabeln så att man inte kan
snubbla över den
Ställ aldrig vattenkokaren på eller i närheten
av en värmekälla, såsom kokplatta eller
gasspis
Undvik att beröra de varma delarna av
vattenkokaren, lyft den endast i handtaget
Var uppmärksam på att spänningen i
vägguttaget skall motsvara spänningen i
apparaten
ANVÄNDNING
-
-
-
-
-
Öppna locket och fyll vattenkokaren med
önskad mängd vatten dock inte över MAXnivån eller under MIN-nivån, som finns på
insidan av vattenkokaren
Sätt i kontakten i vägguttaget och slå på,
kontrollampan lyser. När vattnet börjar koka
stängs vattenkokaren av automatiskt och
kontrollmapan släcks
Om Du önskar att värma upp vatten igen,
vänta i 3 minuter tills vattenkokaren har kylts
av
Om Du önskar att avbryta kokningen tryck
avstängningsknappen i 0-läge, kontrollampan
släcks
Vattenkokaren är utrustad med
torrkokningsskydd – strömtillförsel bryts om
vattenkokaren slås på med för lite eller inget
vatten alls
EFTER ANVÄNDNING
-
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt
vattenkokaren kylas av innan förvaring
OBS!
-
2
Håll alltid ledning och stickkontakten torra
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 3
RENGÖRING OCH FÖRVARING
-
På grund av konstant utveckling av våra
produkter, både på funktions- och designsidan,
förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra
produkter utan föregående meddelande.
Torka av ytterhöljet med lätt fuktig trasa och
sedan med torr trasa
Använd inga former av skurpulver eller andra
starka rengörings- eller slipmedel som kan
orsaka att vattenkokarens ytterhölje rispas
eller skadas
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
AVKALKNING
På grund av kalk i vattnet, bildas det efter en
längre tids användning kalkavlagringar i själva
vattenkokaren.
För avkalkning kan du använda en blandning av
ättiksyra och vatten eller ett avkalkningsmedel
som kan köpas i alla matvarubutiker etc.
-
-
-
-
Blanda 1 dl ättiksyra (aldrig matättika) med 3
dl kallt vatten eller följ bruksanvisningen för
avkalkningsmedlet.
Häll i blandningen i vattenkokaren och starta
den. Låt blandningen koka upp 2 gånger och
häll därefter ut den.
För att avlägsna de sista kalkresterna och
ättiksyran/avkalkningsmedlet ska
vattenkokaren fyllas med kallt vatten till
maximimärket. Starta vattenkokaren.
Häll ut vattnet när det har kokat upp och
upprepa processen 3 gånger. Nu är
vattenkokaren klar för användning igen.
Avkalkning görs efter 2-3 månaders dagligt bruk.
TIPS FÖR MILJÖN
När elektriska produkter inte längre fungerar, ska
de kasseras på ett sätt så att de orsakar minsta
möjliga belastning på miljön, enligt de lokala
miljöbestämmelserna. Oftast kan du lämna in
sådana produkter till din lokala
återvinningsstation.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte har följs
• apparaten har modifierats
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdslös behandling eller fått någon annan
form av skada.
• om fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
3
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 4
DK
INTRODUKTION
FØR FØRSTE ANVENDELSE
For at De kan få mest glæde af Deres el-kedel ,
beder vi Dem venligst gennemlæse denne
brugsanvisning, før De tager el-kedlen i brug.
Inden De anvender el-kedlen første gang eller
efter længere tids opbevaring uden brug, bør elkedlen koges igennem.
- Åben låget og fyld el-kedlen op med vand til
MAX påfyldningsniveau som er indikeret inde i
kedlen.
- Sæt stikket i stikkontakten og tænd el-kedlen.
Kontrol lampen lyser
- Når vandet koger, slukker apparatet
automatisk Det kogte vand hældes ud.
Lad el-kedlen køle ned i ca. 3 minutter,
gentag derefter proceduren 3 gange.
Vi anbefaler Dem yderligere at gemme
brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt
skulle få brug for at opfriske el-kedlens funktioner.
VIGTIGE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
-
-
-
-
-
-
-
Læs hele brugsanvisningen.
Apparatet må ikke nedsænkes i nogen former
for væske.
Ryk aldrig i ledningen, men tag istedet fat i
stikket og træk det forsigtigt ud.
Ledningen bør holdes væk fra varme
overflader. Lad apparatet køle helt af inden
det stilles væk.
Hvis ledningen på dette apparatet bliver
beskadiget, må den kun udskiftes på et af
fabrikan-ten angivet værksted, da anvendelse
af special værktøj er påkrævet.
Hvis selve apparatet skulle blive beskadiget,
skal det indleveres til en fagmand for reparation. Hvis der foretages uautoriseret indgreb i
apparatet bortfalder garantien.
Børn der befinder sig i nærheden af
apparatet, når dette er i brug, skal holdes
under opsyn. Apparatet bør opbevares
utilgængeligt for børn.
Pas på hvis de vender apparatet på hovedet,
da der kan være varmt vand i el-kedlen.
Hvis brug af forlængerledning er nødvendig,
bør man bruge en 10-ampere ledning. Man
skal være forsigtig med placeringen af
forlængerledningen, så man ikke snubler over
denne.
Placér aldrig Deres el-kedel på eller i
umiddelbar nærhed af varmekilder, såsom
komfur, kogeplader, eller gasblus.
Undgå at røre ved beholderen under brug.
Løft kun i håntaget.
BRUG
-
-
-
-
-
Åben låget og fyld el-kedlen med vand til den
ønskede mængde er opnået, dog ikke over
MAX anvisningen og ikke under MIN
anvisningen inde i el-kedlen.
Sæt stikket i stikkontakten og tænd for elkedlen, kontrollampen lyser. Når vandet koger
slukker el-kedlen automatisk og kontrol
lampen slukker.
Hvis det ønskes at varme vandet op igen, lad
el-kedlen køle af i 3 minutter og tænd så elkedlen på "I".
Hvis det ønskes at afbryde kogningen,
slukkes el-kedlen på "O" knappen, kontrol
lampen slukker.
El-kedlen er udstyret med en
tørkogningssikring der, hvis el-kedlen
uforsætteligt skulle blive tændt uden at der er
påfyldt vand, automatisk vil slukke for
strømmen således at uheld undgås.
EFTER BRUG
-
Sluk på stikkontakten og tag stikket ud. Lad
el-kedlen køle af inden den sættes væk.
ADVARSEL
-
4
Vær sikker på, at stik og ledning altid holdes
tørre.
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 5
RENGØRING OG OPBEVARING
GARANTIBESTEMMELSER
-
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
• hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for
en voldsom behandling eller lidt anden form
for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl
på ledningsnettet.
-
Tør el-kedlen af udvendig med en fugtig klud
og tør efter med en tør klud.
Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller
midler med slibende effekt, da disse kan ridse
og skade el-kedlens plastik ydre.
AFKALKNING
På grund af kalk i vandet, vil der over en længere
periodes anvendelse sætte sig kalk i selve elkedlen.
Til afkalkning kan De bruge en opløsning af
eddikesyre og vand, eller et kalkfjerningsmiddel,
som kan købes i alle supermarkeder etc.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på
funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til
at foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
IMPORTØR
-
Bland 1 dl. eddikesyre (aldrig
husholdningseddike) med 3 dl. koldt vand
eller følg instruktionen på kalkfjernermidlet.
- Fyld blandingen i el-kedlen og tænd på
kontakten. Lad opløsningen koge op 2 gange.
Hæld derefter opløsningen ud.
- For at fjerne de sidste rester af kalk og
eddikesyre/kalkfjerner fyldes el-kedlen op til
maksimum mærket med koldt vand og der
tændes for el-kedlen.
- Efter at vandet har kogt, hældes det ud og
man gentager processen 3 gange. Herefter er
el-kedlen klar til brug igen.
Afkalkning foretages efter 2–3 måneders dagligt
brug.
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl
MILJØTIPS
Når elektriske produkter ikke længere fungerer,
bør de bortskaffes på en måde, så de belaster
miljøet mindst muligt, og i henhold til de regler,
der gælder i din kommune. I de fleste tilfælde kan
du komme af med produktet på din lokale
genbrugsstation.
5
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 6
FI
JOHDANTO
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin
otat uuden vedenkeittimen käyttöösi.
Suosittelemme lisäksi käyttöoppaan säilyttämistä
tulevaa käyttöä varten.
Ennen käyttöönottoa tai kun vedenkeitin on
pidemmän aikaa käyttämättömänä, se täytetään
vedellä ja vesi keitetään.
-
TÄRKEITÄ TURVAMÄÄRÄYKSIÄ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lukekaa käyttöohje perusteellisesti.
Laitetta ei saa upottaa minkäänlaiseen
nesteeseen.
Älkää vetäkö johdosta, kun irrotatte pistoketta
pistorasiasta, vaan tarttukaa pistokkeeseen ja
vetäkää varovasti.
Varokaa laittamasta johtoa lämpimille
pinnoille. Varmistakaa aina, että laite on täysin
jäähtynyt, ennen kuin laitatte sen talteen.
Jos laitteen liitäntäjohto vaurioituu,
vaihdattakaa se valmistajan valtuuttamassa
huoltoliikkeessä. Korjaus vaatii
erikoistyökaluja.
Jos itse laite vaurioituu, se on toimitettava
valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
Takuu mitätöityy, jos ammattitaidoton henkilö
yrittää korjata laitetta.
Pitäkää silmällä lapsia, jotka ovat laitteen
läheisyydessä sen ollessa käytössä.
Säilyttäkää laite poissa lasten ulottuvilta.
Älkää kääntäkö laitetta ylösalaisin, koska siinä
voi olla kuumaa vettä.
Jos joudutte käyttämään jatkojohtoa, valitkaa
10-ampeerin johto. Varokaa sijoittamasta
jatkojohtoa siten, että siihen voi kompastua.
Älkää sijoittako vedenkeitintä lämpöä
säteilevien laitteiden kuten esim. lieden,
keittolevyjen tai kaasulevyjen päälle tai niiden
läheisyyteen.
Älkää koskeko vedenkeittimen säiliötä laitetta
käyttäessänne. Nostakaa laitetta vain
kädensijasta.
Varmistakaa, että verkkojännite on sama kuin
vedenkeittimen käyttöjännite.
-
-
Avatkaa kansi ja täyttäkää vedenkeitin laitteen
sisäpuolelle merkittyyn MAX-täyttörajaan asti.
Työntäkää pistoke pistorasiaan ja laittakaa
vedenkeitin päälle. Merkkivalo syttyy
palamaan.
Kun vesi kiehuu, laite sammuu
automaattisesti. Kaatakaa kiehunut vesi pois.
Antakaa vedenkeittimen jäähtyä n. 3
minuuttia, toistakaa sama toimenpide 3
kertaa.
KÄYTTÖ
-
-
-
-
-
6
Avatkaa kansi ja täyttäkää vedenkeitin
haluttuun määrään, ei kuitenkaan yli MAXtäyttörajan eikä myöskään alle MINtäyttörajan. Rajat on merkitty laitteen
sisäpuolelle.
Työntäkää pistoke pistorasiaan ja laittakaa
vedenkeitin päälle. Merkkivalo syttyy
palamaan. Veden kiehuessa vedenkeitin
sammuu automaattisesti, jolloin myös
merkkivalo sammuu.
Halutessanne lämmittää veden uudelleen,
antakaa vedenkeittimen jäähtyä 3 minuuttia ja
kytkekää laite sen jälkeen asentoon "I".
Halutessanne keskeyttää keittämisen voitte
sammuttaa vedenkeittimen "O"
–painikkeesta, jolloin merkkivalo sammuu.
Vedenkeittimessä oleva kuivakeitinsuoja
katkaisee automaattisesti laitteen
virransyötön, jos se on käynnistetty
vahingossa tyhjänä. Näin vältytään
onnettomuuksilta.
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 7
KÄYTÖN JÄLKEEN
TAKUU EI KATA
Irrottakaa pistoke pistorasiasta. Antakaa
vedenkeittimen jäähtyä,ennen kuin laitatte sen
talteen.
-
VAROITUS
-
Varmistakaa, että pistoke ja johto ovat aina kuivat.
-
PUHDISTUS JA SÄILYTYS
-
Pyyhkikää vedenkeitin ulkopuolelta kostealla
ja sen jälkeen kuivalla rievulla.
Älkää käyttäkö voimakkaita puhdistusaineita
tai naarmuttavia aineita, jotka voivat
vaurioittaa vedenkeittimen muovipintoja.
-
Jos yllä mainitut kohdat laiminlyödään.
Jos laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti,
jos sitä on käsitelty väkivalloin tai jos sitä on
vaurioitettu jollain muulla tavalla.
Jos virheet ovat sähköverkon virheiden
aiheuttamat.
Jos laitetta on jollain tavalla korjannut,
muuttanut tai muunnellut henkilö, jolla ei ole
siihen asianmukaista valtuutusta.
Jos virheet aiheutuvat väärästä tai ei
valtuutetusta asennuksesta.
Koska kehitämme jatkuvasti sekä tuotteidemme
toimivuutta että niiden muotoilua, pidätämme
oikeuden suorittaa muutoksia tuotteeseen ilman
edeltävää ilmoitusta.
KALKIN POISTO
Veden sisältämästä kalkista johtuen
vedenkeittimeen kertyy kalkkia ajan myötä.
Kalkki voidaan poistaa veden ja etikkahapon
liuoksella tai kalkinpoistoaineella, jota saa
esimerkiksi kaikista marketeista.
- Sekoita 1 dl. etikkahappoa (ei koskaan
tavallista talousetikkaa) 3 dl:aan kylmää vettä
tai seuraa kalkinpoistoaineen pakkauksessa
olevia ohjeita.
- Täytä sekoitus vedenkeittimeen ja käynnistä.
Anna liuoksen kiehua kaksi kertaa. Kaada
tämän jälkeen liuos pois.
- Täytä vedenkeitin vedellä maksimimerkintään
asti ja käynnistä laite, jotta saisit poistettua
kalkin ja etikkahapon tai kalkinpoistoaineen
kokonaan.
- Kun vesi on kiehunut se kaadetaan pois ja
menetelmä toistetaan kolme kertaa.
Vedenkeitin on jälleen käyttövalmis.
Vedenkeittimestä on poistettava kalkkia 2-3
kuukauden päivittäisen käytön jälkeen.
MAAHANTUOJA:
Adexi group
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
YMPÄRISTÖVINKKI
Kun elektroninen laite ei enää ole
toimintakunnossa, se tulee hävittää ympäristöä
mahdollisimman vähän vahingoittavalla tavalla.
Laite tulisi toimittaa paikallisten viranomaisten
(ympäristövirasto / tekninen virasto) ohjeiden
mukaan asianmukaiseen keräyspisteeseen
7
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 8
UK
INTRODUCTION
BEFORE FIRST USE
Please read this instruction manual carefully and
familiarise yourself with your new travel jug kettle,
before using the first time. Please retain this
manual for future reference.
-
IMPORTANT SAFEGUARDS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Close supervision is necessary when any
appliance is used by or near children.
Before connecting the kettle, check if the
voltage indicated on the appliance (underside
of kettle) corresponds with the mains voltage
in your home. If this is not the case, contact
your dealer and do not use the kettle.
Switch off and unplug from the outlet before
filling, emptying or cleaning, or when not in
use.
Do not overfill as boiling water may be
ejected. The maximum and minimum level is
marked inside the kettle.
Do not operate or place any part of this
appliance on or near any hot surface (such as
gas or electric burner or in a heated oven).
Do not let the cord hang over the edge of a
table or counter. Do not let the cord touch hot
surfaces.
Never yank on the cord as this may damage
the cord and eventually cause a risk of
electric shock.
If the supply cord of this appliance is
damaged, it must only be replaced by a repair
shop appointed by the manufacturer, because
special purpose tools are required.
Avoid touching hot kettle surfaces - use the
handle and knobs.
To avoid possible steam damage, turn the
spout away from walls or cabinets when
operating the kettle.
Extreme caution must be used when moving
the kettle containing hot water. Never lift the
kettle by its lid. Always use the body handle.
To protect from electrical hazard, do not
immerse this kettle or cordset in any liquid.
-
-
Before first use, it is recommended that you
fill the kettle with water and boil.
Open the lid and fill the kettle with water to
the MAX mark indicated inside the kettle.
Plug in the appliance and turn on the kettle on
"I". The control light switches on.
When the water is boiling the kettle will cut off
automatically. Discard the water.
Let the kettle cool off for approx. 3 minutes,
repeat the procedure 3 times.
INSTRUCTIONS FOR USE
-
-
-
The kettle should always be unplugged when
filling or adding water.
Fill the kettle with water to the desired level
between the MIN and MAX level indicator
inside the kettle. Do not overfill or there will be
a risk of spillage or spitting.
Plug in the appliance and turn the kettle on.
The control light switches on. When the water
is boiling the kettle will automatically switch
off.
If you wish to re-heat the water, let the kettle
cool off for 3 minutes before proceeding.
Press the "O" button to switch off the heating,
the control light switches off.
An automatic safety cut-out has been fitted
for protection against overheating. It will
operate if the kettle is switched on when
containing insufficient water or no water at all.
AFTER USE
-
Disconnect the appliance from the outlet and
let the kettle cool off before storing.
WARNING
-
Make sure that the plug and cord always are
dry.
HOW TO CARE FOR YOUR KETTLE
-
Wipe the exterior of the kettle with a soft,
damp cloth or sponge.
Remove stubborn spots with a cloth
moistened with mild liquid detergent.
Do not use abrasive scouring pads or
powders. Never immerse the kettle in water or
othe liquids.
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 9
DESCALING
Descale the kettle regularly. Do not descale to
often as this will damage the heating element.
-
-
Fill the kettle up to "MAX" with a mixture of 1
part vinegar acid and 3 parts water. Switch on
and wait untill the water starts to boil. Unplug
the appliance.
Let the mixture remain inside the kettle
overnight.
Throw the mixture away the next morning.
Rinse the inside of the kettle with clean water.
ENVIRONMENTAL TIP
An electronic appliance should, when it is no
longer capable of functioning be disposed with
least possible environmental damage. The
appliance should be disposed according to the
local regulations in your municipality, in most
cases you can discharge the appliance at your
local recycling center.
THE WARRENTY DOES NOT COVER
1.
2.
3.
4.
If the above points have not been observed.
If the appliance has not been properly
maintained, if force has been used against it
or if it has been damaged in any other way.
If the appliance has been repaired or modified or changed in any way by any person
not properly authorized.
For malfunctions which are due to failure in
the mains supply.
Owing to our constant development of our
products on both functionality and design we
reserve the right to change the product without
preceding notice.
We take reservation for printing errors.
IMPORTER
Adexi group
9
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 10
DE
EINLEITUNG
-
Um möglichst viel Freude an Ihrem Ide-Line
Reise-Elektrowasserkocher zu haben, machen Sie
sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut,
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, die
Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie
die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen.
-
Das Gerät niemals auf oder in unmittelbarer
Nähe von Wärmequellen wir Herd,
Kochplatten, Gasflammen usw. anbringen.
Den Behälter beim Betrieb nicht berühren.
Das Gerät nur am Griff tragen.
Bitte achten Sie darauf, daß die Spannung
der Steckdose der am Wasserkocher
angegebenen entspricht.
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DEM ERSTGEBRAUCH
-
Bevor Sie den Wasserkocher das erste Mal oder
nach längerer Zeit des Nichtgebrauchs einsetzen,
sollten Sie ihn durchkochen.
- Deckel öffnen und den Wasserkocher bis zum
Füllstand MAX befüllen, siehe Innenseite.
- Stecker einstecken und Wasserkocher
einschalten. Die Kontrollampe leuchtet.
- Bei Erreichen des Siedepunktes schaltet sich
der Wasserkocher automatisch ab. Das
gekochte Wasser wegschütten.
- Den Wasserkocher ca. 3 Minuten lang
abkühlen lassen, den Vorgang anschließend
dreimal wiederholen.
-
-
-
-
-
Lesen Sie bitte die gesamte
Bedienungsanleitung durch.
Das Gerät auf keinen Fall in Flüssigkeiten
tauchen.
Niemals am Kabel ziehen, sondern den
Stecker fassen und vorsichtig abziehen.
Das Kabel von warmen Oberflächen
fernhalten. Gerät vor dem Wegräumen
vollständig abkühlen lassen.
Falls das Kabel dieses Geräts beschädigt
wird, darf es nur durch eine vom Hersteller
benannte Werkstatt ausgetauscht werden, da
Spezialwerkzeug erforderlich ist.
Falls das Gerät selbst beschädigt wird, ist es
durch einen Fachmann reparieren zu lassen.
Bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die
nicht von uns autorisiert sind, wird die
Garantie hinfällig.
Kinder, die sich während des Betriebs des
Gerätes in dessen Nähe aufhalten, sind zu
beaufsichtigen. Gerät für Kinder unzugänglich
aufbewahren.
Vorsicht beim Umkehren des Wasserkochers,
er kann noch heißes Wasser enthalten.
Bei Bedarf einer Verlängerungsschnur ein 10Ampere-Kabel verwenden. Bei der Verlegung
der Verlängerungsschnur ist Vorsicht geboten:
Stolpergefahr.
ANWENDUNG
-
-
-
-
10
Deckel öffnen und die gewünschte Menge
Wasser in den Wasserkocher einfüllen, dabei
den Füllstand MAX nicht überschreiten und
den Füllstand MIN nicht unterschreiten, siehe
Innenseite.
Stecker einstecken und Wasserkocher
einschalten. Die Kontrollampe leuchtet. Bei
Erreichen des Siedepunktes schaltet sich der
Wasserkocher automatisch ab und die
Kontrollampe erlischt.
Zum etwaigen erneuten Erhitzen des Wassers
den Wasserkocher 3 Minuten lang abkühlen
lassen und danach mit der Taste „I"
einschalten.
Zum Unterbrechen des Aufheizvorgangs den
Wasserkocher mit der Taste „0" ausschalten.
Die Kontrollampe erlischt.
645139_IM
-
15/08/05
9:40
Side 11
-
Der Wasserkocher ist mit einer Sicherung
gegen das Trockenkochen versehen. Sollte
der Wasserkocher versehentlich ohne Wasser
eingeschaltet werden, so schaltet ihn die
Sicherung automatisch ab, um Unfälle zu
vermeiden.
-
NACH DEM GEBRAUCH
Steckdose gegebenenfalls ausschalten und den
Stecker herausziehen. Den Wasserkocher vor
dem Wegräumen abkühlen lassen.
Am nächsten Tag die Mischung wegschütten.
Den Wasserkocher bis zum Füllstand „Max"
mit reinem Wasser befüllen und das Wasser
einmal kochen lassen.
Wasser und mit ihm etwaige Kalk- und
Essigrückstände wegschütten.
Die Innenseite des Wasserkochers mit reinem
Wasser ausspülen.
Sorgfältig darauf achten, daß Stecker und Kabel
niemals naß werden.
Die Entkalkung je nach Bedarf vornehmen. Nicht
zu oft entkalken, da dies das Heizelement
beschädigen könnte. Das Heizelement nach dem
Gebrauch statt dessen leicht mit einer Spülbürste
reinigen.
REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG
UMWELTTIPS
-
Ein Elektro-/Elektronikprodukt ist nach Ablauf
seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer
Umweltbelastung zu entsorgen. Dabei sind die
örtlichen Vorschriften Ihrer Wohngemeinde zu
befolgen. In den meisten Fällen können Sie das
Produkt bei Ihrer örtlichen Recyclingstation
abgeben.
WARNUNG
-
Den Wasserkocher außen mit einem feuchten
Tuch abwischen und mit einem trockenen
Tuch nachwischen.
Niemals starke oder schleifende
Reinigungsmittel verwenden, da sie die
Kunststoffhülle des Wasserkochers zerkratzen
oder anderweitig beschädigen könnten.
DIE GARANTIE WIRD HINFÄLLIG
ENTKALKEN
-
-
Aufgrund des Kalkgehalts des Wassers wird
sich über einen längerer Zeitraum hinweg
Kalk im Wasserkocher ablagern. Zum
Entkalken benutzen Sie eine Lösung aus
Essig und Wasser oder einen Portionsbeutel
Entkalker, der in Supermärkten, Geschäften
für Haushaltswaren usw. erhältlich ist.
-
-
Gehen Sie zum Entkalken folgendermaßen vor:
- Den Wasserkocher bis zum Füllstand „Max"
mit einem Teil Essig und 3 Teilen Wasser
befüllen. Einschalten und bei Erreichen des
Siedepunktes wieder ausschalten. Die
Mischung einige Stunden lang einwirken
lassen. z.B. über Nacht.
-
falls die vorstehenden Hinweise nicht
beachtet werden;
falls das Gerät unsachgemäß behandelt,
Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig
Schaden zugefügt worden ist;
bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind;
bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die
nicht von uns autorisiert sind;
bei Fehlern aufgrund falscher oder nicht
autorisierter Installation.
Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion
und Design unserer Produkte behalten wir uns
das Recht zur Änderung des Produkts ohne
vorherige Ankündigung vor.
Importeur:
Adexi group
Für etwaige Druckfehler wird keine Haftung
übernommen.
11
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 12
RU
12. Н устанавливайт чайник на дрвянную
поврхность, так как это можт
поврдить, используйт спциальный
коврик или подставку.
13. Всгда закрывайт крышку чайника
прд использованим.
14. Н открывайт крышку во врмя
нагрвания пара.
15. Обращайтсь с крышкой чайника
осторожно,
16. поскольку она можт сильно нагрться
при работ прибора.
17. Слдут соблюдать осторожность при
прнос чайника с кипящй водой .
Никогда н поднимайт чайник за
крышку, брит го за ручку.
18. Во избжани поражния током н
погружайт чайник и шнур в воду.
19. Н пользуйтсь чайником вблизи
взрывчатых и лгковоспламняющихся
вщств.
20. Н слдут оставлять чайник
подключнным к сти, сли тмпратура в
помщнии можт упасть до уровня
уличной тмпратуры зимой. При
тмпратур ниж нуля автоматичски
трмостат можт прустановиться на
ржим кипния и нагрть спираль.
21. Н нагрвайт в чайник ничго, кром
воды. Други виды жидкости или пища
могут загрязнить чайник.
22. Издли прдназначно для
использования только в цлях,
указанных в настоящй инструкции.
Элктрочайник
Уважамый покупатль! Поздравлям Вас с
приобртним издлия с торговой маркой
«MELIЅЅA». Уврны, что наши издлия
будут врными и наджными помощниками
в Вашм домашнм хозяйств.
Мры прдосторожности
При использовании чайника нобходимо
соблюдать слдующи мры
прдосторожности:
1. Прочитайт инструкцию, даж сли вы
хорошо знакомы с издлим.
2. Нобходимо наблюдни взрослых при
использовании чайника дтьми или
возл дтй.
3. Прд включним удостоврьтсь, что
напряжни в элктрости соотвтствут
напряжнию, указанному на нижнй
сторон чайника. Если это н так,
свяжитсь с Вашим дилром; н
пользуйтсь чайником.
4. При наполннии чайника водой, чистк
и.т.д., а такж, сли чайник н
использутся, го нобходимо
выключить и отсодинить от сти.
5. Н наливайт слишком много воды кипящая вода можт выплснуться.
6. Н устанавливайт прибор на горячую
поврхность или вблизи источника
тпла.
7. Слдит за тм, чтобы шнур н свисал с
края стола.
8. Никогда н дргайт шнур питания, так
как это можт го поврдить.
9. Замна нисправного шнура питания
должна производиться только в
рмонтной мастрской.
10. Н прикасайтсь к горячим частям
издлия - брит го за ручку.
11. Н направляйт носик чайника,
наполннного кипящй водой, на стну
или мбль, поскольку пар их можт
поврдить.
12
645139_IM
15/08/05
9:40
Side 13
9.
Чайник автоматичски отключатся
при закипании воды. Дал нобходимо
подождать 15-20 ск, пока чайник
остынт, посл чго воду можно
кипятить снова. Н пытайтсь
установить выключатль в положни
«вкл.» во врмя охлаждния - можно
поврдить мханизм.
10. Если вы н собиратсь повторно
кипятить воду, отключит чайник от
сти.
11. Чайник можно выключить в любой
момнт с помощью выключатля
(положни «выкл.») или отключив го
от сти.
Руководство по использованию
чайника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Прд првым использованим сполоснит
чайник нсколько раз водой.
Чайник дожжн быть отключн от сти
при наполннии го водой или при
добавлнии воды.
Налйт в чайник воды до жламого, но
ни в ком случа н больш
максимального уровня, обозначнного
индикатором уровня воды. Чайник
можно наполнять водой чрз носик
или при открытой крышк. Н забудьт
закрыть крышку посл наполнния
чайника водой, поскольку прибор н
выключится автоматичски посл
использования.
Н наливайт воду ниж отмтки «MIN»,
чтобы избжать выкипания воды.
Н наливайт больш отмтки «MAX».
Для прдотвращния пргрва чайник
оборудован функций автоматичского
отключния при вскипании воды. Она
сработат при включнии чайника, н
содржащго достаточно количство
воды. Всгда наполняйт чайник больш
отмтки «MIN» на индикатор уровня
воды. Если сработала функция
автоматичского отключния,
выключит чайник, отключит го от сти
и подождит 5-10 мин, пока он остынт,
посл чго налйт в чайник воды и
включит. Чайник будт работать в
обычном ржим.
Установит чайник на сухую, плоскую
поврхность.
Подключит чайник к зазмлнной
розтк элктрости и включит чайник,
прмщая выключатль в положни
«вкл.».
Уход за чайником
Чайник слдут протирать мягкой влажной
тканью или губкой. Пятна можно удалять
тряпкой, смочнной в слабом раствор
жидкого моющго срдства. Н используйт
тряпки с шроховатой поврхностью,
чистящи порошки и.т.д. Н погружайт
чайник в воду или другую жидкость.
Врмя от врмни (это зависит от воды,
которую Вы использут), на нагрвающй
спирали будт скапливаться извстковый
налт, умньшая эффктивность работы.
Количство налта, соотвтствнно, частота
чистки зависит в основном от жсткости
использумой воды и интнсивности
использования чайника.
Извстковый налт н врдн для здоровья, но
придат вод нприятный порошковый
привкус. Кром того, отложни извсткового
налта можт вызвать поврждни
нагрватльного элмнта.
Срок службы 5 лт
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising