Melissa | Wet and Dry Rechargeable Ladyshaver 638-018 | User's Manual | Melissa Wet and Dry Rechargeable Ladyshaver 638-018 User's Manual

PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 1
638-018
SE
DK
NO
FI
UK
DE
PL
RU
Uppladdningsbar ladyshaver för våt och torr hud ....................2
Våd)/tør genopladelig ladyshaver ................................................4
Oppladbar ladyshaver for våt- og tørrbarbering ........................6
Ladattava wet & dry -ladyshaver ................................................8
Wet and dry rechargeable ladyshaver ......................................10
Wiederaufladbarer Nass/trocken-Ladyshaver ........................12
Akumulatorowa golarka damska na sucho i na mokro............14
Перезаряжаемая женская электробритва
для сухого и влажного бритья..............................................16
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 2
SE
För att du ska få största möjliga glädje av din nya ladyshaver för
våt/torr hud, läs noga igenom denna bruksanvisning innan du
använder apparaten för första gången.
Vi rekommenderar även att du spar bruksanvisningen för
framtida behov, så att du längre fram kan friska upp minnet
beträffande apparatens funktioner.
-
-
Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda
apparaten.
Apparaten är stänksäker och kan användas i badkaret.
Apparaten får inte doppas ner i någon form av vätska.
Om apparaten skadas ska du inte använda den. Lämna in
apparaten hos en expert för reparation, eftersom
specialverktyg krävs.
Apparaten ska alltid placeras utom räckhåll för barn.
LADDNING
- Sätt på laddaren.
- Placera din ladyshaver i laddningsbasen.
- Din ladyshaver är uppladdningsbar. Medan din ladyshaver
laddas lyser en lampa.
- För att bibehålla full kapacitet för din ladyshaver, bör du
förvara den i laddaren när den inte används.
- Full laddningstid är 24 timmar.
ÖVERSIKT
1. Ladyshaver
1.
2. Knapp för rakning
3. På / Av-knapp
2.
4. Laddningsindikator
5. Mjuk dubbelfolie
3.
6. Rakhuvud
7. Utlösningsknapp för rakhuvud
8. Mjukt grepp
4.
9. Svagt batteri
10. Laddningsbas
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 3
ANVÄNDNING
- Ta bort skärbladsskyddet.
- Tryck på på/av-knappen.
- Om du har känslig hud, är allergisk mot kosmetikaprodukter
eller om din hud lätt blir irriterad vid rakning, bör du först
pröva din ladyshaver på en liten del av armen eller benet.
- Om skärblad eller skärfolie är skadad ska du inte använda
din ladyshaver, eftersom det kan irritera huden.
- Vi rekommenderar att du använder rakskum eller raktvål.
RENGÖRING
- Rengör din ladyshaver med en fuktig trasa.
- Förvara alltid din ladyshaver på en torr plats.
- Du kan ta bort skärbladen för smidig rengöring.
GARANTIN GÄLLER INTE OM
1. Instruktionerna ovan inte har följts.
2. Apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon form av skada.
3. Apparaten har genomgått obehöriga reparationer.
På grund av det fortlöpande utvecklingsarbetet både vad gäller
funktion och design av våra produkter, förbehåller vi oss rätten
att ändra produkten utan föregående meddelande.
IMPORTÖR:
Adexi AB
Adexi A/S
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
3
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 4
DK
For at De kan få mest glæde af Deres nye våd/tør ladyshaver,
beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før
apparatet tages i brug.
Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis
De på et senere tidspunkt skulle få brug for at få genopfrisket,
hvilke funktioner apparatet har.
-
-
Læs hele brugsanvisningen før brug.
Apparatet er stænktæt og kan bruges i badet.
Apparatet må ikke nedsænkes i nogen form for væske.
Såfremt apparatet bliver beskadiget, bør det undlades at
benytte det. Indlever det til en fagmand for reparation, da
der skal anvendes specialværktøj.
Apparatet opbevares utilgængeligt for børn.
OPLADNING
- Tænd for opladeren
- Placer shaveren i opladerbasen
- Denne hårklipper virker med genopladelige batterier. Når
den lader op, vil en rød lampe lyse på apparatet. Når den er
fuldt opladet, vil den lyse grøn.
- For at bevare ladyshaverens fulde kapacitet anbefales det at
opbevare shaveren i opladeren.
- Den fulde opladertid er 24 timer.
5.
OVERSIGT
1.
1. Trimmer
2. Knap til trimmer
2.
3. On/Off kontakt
4. Indikator for opladning,
3.
rød; lader op, grøn; fuldt opladet
5. Blødt dobbeltfolie
6. Shaverhoved
4.
7. Udløserknap til hoved
8. Soft grip
9. Batterilåg
10. Opladningsbase
6.
7.
8.
9.
10.
4
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 5
BRUG
- Fjern låget over skæret
- Tryk på On/Off knappen
- Personer der har følsom hud, er allergisk for kosmetiske
produkter eller let får irriteret hud af barbering bør først teste
ladyshaveren på et lille område på armen eller benet.
- Hvis skæret eller folien er beskadiget skal man ikke bruge
shaveren, da det kan resultere i skader på huden.
- Ved brug anbefales det, at der anvendes barberskum eller
sæbeskum.
RENGØRING
- ladyshaveren skal rengøres med en fugtig klud.
- Opbevar altid ladyshaveren på et tørt sted.
- Skæret kan tages af for lettere rengøring.
GARANTIEN GÆLDER IKKE
- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold,
eller lidt anden form for overlast.
- Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i
apparatet.
Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og
designsiden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden
forudgående varsel.
IMPORTØR:
Adexi A/S
Adexi AB
Der tages forbehold for trykfejl.
5
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 6
NO
For å få best mulig nytte av den nye ladyshaveren for
våt-/tørrbarbering bør du lese nøye gjennom denne
bruksanvisningen før du bruker den for første gang.
Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du
kan slå opp i den ved senere anledninger.
-
-
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i
bruk.
Apparatet er sprutsikkert og kan brukes i dusjen.
Apparatet må ikke legges i noen form for væske.
Ikke bruk apparatet dersom det er skadet. Lever det inn til
en fagmann for reparasjon, da det er nødvendig med
spesialverktøy.
Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
LADING
- Slå på laderen
- Plasser ladyshaveren i ladebasen
- Denne barbermaskinen er oppladbar. Når barbermaskinen
lader, lyser en lampe.
- For å sikre full kapasitet, anbefaler vi at ladyshaveren
oppbevares i laderen.
- Full ladetid er 24 timer.
OVERSIKT
1. Trimmer
1.
2. Knapp for trimmer
3. Av/på-bryter
2.
4. Ladeindikator
5. Myk dobbelfolie
3.
6. Skjærehode
7. Knapp for demontering av hode
8. Soft grip
4.
9. Lavt batterinivå
10. Ladebase
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 7
BRUK
- Fjern beskyttelsen fra bladet.
- Trykk på av/på-bryteren.
- Hvis du har sensitiv hud, er allergisk mot kosmetikk eller har
hud som lett blir irritert ved barbering, bør du teste
ladyshaveren på et lite område på armen eller leggen.
- Hvis bladet eller folien er skadet, skal du ikke bruke
barbermaskinen da det kan skade huden.
- Vi anbefaler at du bruker barberskum eller barbersåpe.
RENGJØRING
- Rengjør ladyshaveren med en fuktig klut.
- Oppbevar alltid ladyshaveren på et tørt sted.
- Bladene kan tas ut for enkel rengjøring.
GARANTIEN GJELDER IKKE:
1. Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.
2. Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard
behandling eller skadet på annen måte.
3. Dersom apparatet er blitt reparert av uautoriserte personer.
På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre
med hensyn til funksjon og design forbeholder vi oss retten til å
endre produktet uten forvarsel.
IMPORTØR:
Adexi AB
Adexi A/S
Vi tar forbehold om trykkfeil.
7
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 8
FI
Saadaksesi parhaan tuloksen uudella märkänä ja kuivana
käytettävällä ladyshaverillä lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen
kuin käytät konetta ensimmäisen kerran.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit
perehtyä koneen eri toimintoihin myöhemminkin.
-
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Kone on roiskesuojattu, ja sitä voidaan käyttää suihkussa.
Älä upota konetta mihinkään nesteeseen.
Jos kone vaurioituu, älä käytä sitä. Vie kone valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jossa on tarvittavat erikoistyökalut.
Kone on pidettävä lasten ulottumattomissa.
LATAAMINEN
- Laita laturi päälle.
- Aseta kone pöytälaturiin.
- Kone on ladattava. Merkkivalo syttyy, kun kone latautuu.
- On suositeltavaa pitää ladyshaver laturissa, jotta sen
toimintateho säilyy mahdollisimman hyvänä.
- Kone latautuu täyteen 24 tunnissa.
SELITYS:
1. Ladyshaver
2. Ajokytkin
3. On/Off-kytkin
4. Latauksen merkkivalo
5. Pehmeä kaksinkertainen
teräverkko
6. Ajopää
7. Ajopään irrotuspainike
8. Pehmeä kumipinta
9. Akku vähissä
10. Pöytälaturi
5.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
10.
8
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 9
KÄYTTÖ
- Irrota terän suojus.
- Paina On/Off-kytkintä
- Herkkäihoisten ja kosmetiikkatuotteille allergisten
henkilöiden sekä sellaisten henkilöiden, joiden iho ärtyy
helposti ihokarvojen ajelusta, tulee kokeilla laitetta ennen
varsinaista käyttöä pienellä alueella käden tai jalan iholla.
- Jos terä tai teräverkko on rikki, älä käytä konetta, sillä se
saattaa vahingoittaa ihoa.
- On suositeltavaa käyttää ihokarvojen ajeluun tarkoitettua
vaahtoa tai saippuavaahtoa.
PUHDISTUS
- Puhdista ladyshaver kevyesti kostutetulla liinalla.
- Säilytä kone aina kuivassa paikassa.
- Terät voidaan irrottaa, jolloin puhdistus on helppoa.
TAKUU EI OLE VOIMASSA
1. Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta.
2. Jos konetta on käsitelty väärin, rajusti tai se on kärsinyt
joitakin muita vaurioita.
3. Jos konetta on korjattu luvattomasti.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua,
minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
MAAHANTUOJA:
Adexi AB
Adexi A/S
Valmistaja ei vastaa painovirheistä.
9
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 10
UK
To get the best out of your new wet/dry lady shaver, please read
these instructions carefully before using them for the first time.
We also recommend that you keep the instructions for future
reference, so that you can remind yourself of the functions of the
device.
- Be sure to read the instructions thoroughly before use.
- The device is splashproof and can be used in the bath.
- The device must not be submerged in any form of liquid.
- If the device becomes damaged, please do not use it. Take
it to a specialist for repair, as special tools are required.
- The device must be kept out of the reach of children.
CHARGING
- Switch on the charger
- Place the shaver in the charger base
- This shaver is rechargeable. When the shaver is charging, a
light will come on. Red: charging, green: ready for use.
- In order to maintain the lady shaver’s full capacity, it is
recommended that you keep the shaver in the charger.
- The full charge time is 24 hours.
CONTENS
1. Shaver
2. Button for shaver
3. On/Off switch
4. Charge indicator
5. Soft double foil
6. Shaver head
7. Release button for head
8. Soft grip
9. Battery low
10. Charger base
5.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
10.
10
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 11
USE
- Remove the cover from the blade
- Press the On/Off button
- If you have sensitive skin, are allergic to cosmetic products
or have skin that is easily irritated by shaving, you should
test your lady shaver on a small area of the arm or leg.
- If the blade or foil is damaged, do not use the shaver, as this
may damage the skin.
- We recommend using shaving foam or soap lather.
CLEANING
Clean the lady shaver using a damp cloth.
Always store the lady shaver in a dry place.
The blades can be removed for easy cleaning.
THE GUARANTEE DOES NOT APPLY
1. If the instructions given above are not observed.
2. If the device has been mishandled, subjected to rough
treatment or has suffered any other form of damage.
3. If the device has been subject to unauthorised repairs.
Due to the constant development of our products in terms of
function and design, we reserve the right to make changes to
the product without prior warning.
IMPORTER
Adexi A/S
Adexi AB
We cannot be held responsible for any printing errors.
11
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 12
DE
Um möglichst viel Freude an Ihrem neuen Nass/trockenLadyshaver zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser
Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen.
Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung
aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes
jederzeit nachlesen.
-
-
Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung vor dem
Gebrauch durch.
Das Gerät ist spritzwassergeschützt und kann im
Badezimmer benutzt werden.
Das Gerät darf unter keinen Umständen in Flüssigkeiten
getaucht werden.
Sofern das Gerät beschädigt wird, benutzen Sie es bitte
nicht. Lassen Sie es von einem Fachmann reparieren, da
Spezialwerkzeug erforderlich ist.
Das Gerät ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
AUFLADEN
- Ladegerät einschalten.
- Gerät in die Ladebasis stellen.
- Dieser Ladyshaver wird von wiederaufladbaren Batterien
betrieben. Beim Aufladen leuchtet eine Lampe am Gerät.
Um die volle Kapazität des Geräts zu bewahren empfiehlt es
sich, es im Ladegerät aufzubewahren. Die vollständige
Ladezeit beträgt 24 Stunden.
ÜBERSICHT
1. Trimmer
2. Trimmertaste
3. Ein/Aus-Schalter
4. Aufladeanzeige
5. Weiche Doppelfolie
6. Scherkopf
7. Auslösetaste für Scherkopf
8. Soft Grip
9. Batteriedeckel
10. Ladebasis
5.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
10.
12
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 13
ANWENDUNG
- Den Deckel über dem Scherkopf abnehmen.
- Ein/Aus-Taste drücken.
- Personen, die eine empfindliche Haut haben, allergisch
gegen kosmetische Produkte sind oder durch Rasieren
Hautreizungen bekommen, sollten den Ladyshaver
zunächst in einem kleinen Bereich auf Armen oder Beinen
testen.
- Sind Scherkopf oder Folie beschädigt, so benutzen Sie das
Gerät bitte nicht, da dies zu Hautverletzungen führen
könnte.
- Zum Rasieren empfiehlt es sich, Rasierschaum oder
Seifenschaum zu benutzen.
REINIGUNG
Den Ladyshaver mit einem feuchten Tuch reinigen.
Das Gerät immer an einem trockenen Ort aufbewahren.
Der Scherkopf lässt sich zum leichteren Reinigen abnehmen.
UMWELTTIPPS
Ein Elektro-/Elektronikgerät ist nach Ablauf seiner
Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu
entsorgen. Dabei sind die örtlichen Vorschriften Ihrer
Wohngemeinde zu befolgen. In den meisten Fällen können Sie
das Gerät bei Ihrer örtlichen Recyclingstation abgeben.
DIE GARANTIE GILT NICHT
- falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- falls das Gerät unsachgemäß behandelt, ihm Gewalt oder
anderweitig Schaden zugefügt worden ist;
- bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im Stromnetz
entstanden sind;
- bei Eingriffen in das Gerät von Stellen, die nicht von uns
autorisiert sind.
Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion und Design
unserer Produkte behalten wir uns das Recht zur Änderung des
Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR:
Adexi A/S
Adexi AB
Irrtümer und Fehler vorbehalten
13
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 14
PL
Aby móc skorzystaç ze wszystkich mo˝liwoÊci oferowanych
przez nowà golark´ damskà na sucho i na mokro, nale˝y
najpierw dok∏adnie zapoznaç si´ z poni˝szymi instrukcjami.
Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji do przysz∏ego
wykorzystania, na wypadek potrzeby przypomnienia sobie
sposobu korzystania z funkcji urzàdzenia.
-
-
Przed u˝yciem nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ ze
instrukcjami.
Urzàdzenie jest wodoodporne i mo˝e byç u˝ywane podczas
kàpieli.
Jednak nie mo˝e byç ono zanurzane w p∏ynach w
jakiejkolwiek postaci.
Je˝eli urzàdzenie ulegnie uszkodzeniu, nie nale˝y go dalej
u˝ywaç. Jego naprawa wymaga specjalistycznej wiedzy
oraz narz´dzi.
Urzàdzenie nale˝y trzymaç z dala od dzieci.
¸adowanie
- W∏àczyç ∏adowark´.
- UmieÊciç golark´ w podstawie ∏adowarki.
- Golarka jest zasilana z akumulatora. W trakcie ∏adowania
golarki zapali si´ wskaênik ∏adowania.
- W celu wykorzystania pe∏nej mocy golarki zaleca si´
trzymaç jà w ∏adowarce.
- Pe∏ny czas ∏adowania wynosi 24 godzin.
Elementy
1. Golarka
2. Przycisk golenia
3. Wy∏àcznik W¸./WY¸.
4. Wskaênik ∏adowania
5. Mi´kka podwójna folia
6. Nasadka golàca
7. Przycisk zwalniajàcy nasadk´
8. Wygodny uchwyt
9. Niski poziom akumulatora
10. Podstawa ∏adowarki
5.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
10.
14
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 15
KORZYSTANIE Z GOLARKI
- Zdjàç pokrywk´ z ostrza.
- Nacisnàç przycisk W∏./Wy∏.
- Osoby o wra˝liwej skórze, uczulone na kosmetyki lub o
skórze sk∏onnej do podra˝nieƒ powinny przed pierwszym
u˝yciem golarki przeprowadziç prób´ na niewielkiej
powierzchni skóry r´ki lub nogi.
- JeÊli ostrze lub folia sà uszkodzone, golarki nie nale˝y
u˝ywaç, gdy˝ mo˝e to doprowadziç do zranienia skóry.
- Zalecamy u˝ywanie pianki lub myd∏a do golenia.
CZYSZCZENIE
- Golark´ czyÊciç za pomocà wilgotnej szmatki.
- Golark´ nale˝y przechowywaç w suchym miejscu.
- Ostrza mo˝na wyjmowaç, co znacznie u∏atwia czyszczenie.
GWARANCJA NIE OBOWIÑZUJE:
1. JeÊli nie by∏y przestrzegane powy˝ej podane instrukcje.
2. JeÊli urzàdzenie by∏o u˝ytkowane niezgodnie z jego
przeznaczeniem, nieostro˝nie u˝ytkowane lub zosta∏o w
jakiejkolwiek formie uszkodzone.
3. JeÊli dokonywano napraw urzàdzenia w nieautoryzowanych
punktach.
Z powodu ciàg∏ego udoskonalania naszych produktów w
zakresie ich dzia∏ania i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.
Importer
Adexi A/S
Adexi AB
Firma nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku.
15
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 16
RU
Внимательно прочтите эту инструкцию, прежде чем
воспользоваться новой женской электробритвой для сухого
и влажного бритья.
Мы рекомендуем сохранить эту инструкцию и обращаться к
ней в дальнейшем, чтобы восстановить в памяти все ее
возможности.
-
-
Обязательно прочтите инструкцию, прежде чем
приступить к использованию бритвы.
Прибор является брызгозащищенным, его можно
использовать в ванной.
Прибор нельзя окунать в какую-либо жидкость.
Если прибор поврежден, не используйте его. Для
ремонта прибора нужны особые инструменты обращайтесь к специалисту.
Храните прибор в недоступном для детей месте.
Зарядка
- Включите зарядное устройство
- Установите электробритву на зарядном устройстве
- Это перезаряжаемая электробритва. Пока
электробритва заряжается, индикатор будет светиться.
- Для сохранения мощности электробритвы
рекомендуется всегда держать ее на зарядном
устройстве.
- Время полной зарядки составляет 24 часа.
Раздел
1. Электробритва
2. Кнопка электробритвы
3. Выключатель On/Off (Вкл./Выкл.)
4. Индикатор зарядки
5. Мягкая двойная сетка
6. Бритвенная головка
7. Освобождение кнопки головки
8. Мягкий захват
9. Батарея разряжена
10. Зарядное устройство
5.
1.
6.
2.
7.
3.
8.
4.
9.
10.
16
PSA-226R_IM
02/02/04
14:01
Side 17
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- Снимите с лезвия колпачок
- Нажмите кнопку On/Off (вкл./выкл.)
- Если у вас чувствительная кожа, склонная к аллергии
на косметические препараты или к появлению
раздражения после бритья, вам следует сначала
попробовать электробритву, побрив небольшой участок
на руке или на ноге.
- Если лезвия или сетка повреждены, не пользуйтесь
бритвой - можно поранить кожу.
- Мы рекомендуем пользоваться пеной для бритья или
мыльной пеной.
ЧИСТКА
- Протирайте бритву влажной тряпочкой.
- Храните электробритву в сухом месте.
- Для упрощения чистки можно вынуть лезвия.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ:
1. Если не соблюдалась данная инструкция.
2. Если прибором пользовались неаккуратно, подвергали
грубым воздействиям или повреждениям.
3. Если прибор самовольно ремонтировали.
Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию
с точки зрения дизайна и функциональности, мы оставляем
за собой право вносить изменения в изделия без
предварительного уведомления
Импортёр
ADEKСИ А/Б
ADEKСИ А/С
Мы не несем ответственность за возможные опечатки.
17
Download PDF