Microlife MT 1931 GT Navigation Manual

GOLD
TEMP
TM
■ 100% Waterproof
■ Anallergic touch
■ Flexible tip
Thermometer
GoldTemp
G n
o
ld ew
Ti
p
GoldTemp Thermometer
BB MT 1931 GT VarB 0810
MT 1931
DESCRIPTION OF THIS PRODUCT
ŒÔËÒ‡ÌË ÔÓ‰ÛÍÚ‡
OPIS PRODUKTU
A TERMÉK LEÍRÁSA
Measuring sensor / Gold Tip
àÁÏÂËÚÂθÌ˚È ‰‡Ú˜ËÍ / ̇ÍÓ̘ÌËÍ Ò
ÁÓÎÓÚ˚Ï ÔÓÍ˚ÚËÂÏ
Display Field
ÑËÒÔÎÂÈ
ON/OFF button
äÌÓÔ͇ ÇÍÎ/Ç˚ÍÎ
Z∏oty czujnik pomiarowy
Érzékelô fej / aranyozott végû
WyÊwietlacz
Kijelzô
Przycisk ON/OFF (w∏./wy∏.)
Ki/be kapcsoló
Battery compartment cover
ä˚¯Í‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡Ú‡ÂÈ
Pokrywka pojemnika na bateri´
Elemtartó fedél
GOLD
TEMP
TM
Anallergic 1
ÄÌÚˇÎÎÂ„ÂÌÌ˚È 1
Flexible tip
ÉË·ÍËÈ Ì‡ÍÓ̘ÌËÍ
Niealergiczny 1
Hipoallergén 1
Gi´tka koƒcówka
Rugalmas érzékelôvégû
1
1
100% waterproof
100%-̇fl ‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌˈ‡ÂÏÓÒÚ¸
100% wodoszczelny
100%-osan vízálló
Signal Tone
∑‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Î
Memory
è‡ÏflÚ¸
Sygna∏ dêwi´kowy
Hangjelzés
Pami´ç
Memória
no nickel in direct contact with the skin / 1 ÌÂÚ ÔflÏÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÌËÍÂÎfl Ò ÍÓÊÂÈ
z∏oto zamiast niklu w bezpoÊrednim kontakcie ze skórà / 1 nem érintekezik nikkellel a bôr
MEASURING METHODS / ëÔÓÒÓ·˚ ËÁÏÂÂÌËfl
METODY POMIAROWE / MÉRÉSI MÓDOK
Rectal
ÂÍڇθÌÓ
W odbycie
Végbélben
60 seconds
1 ÏËÌÛÚ‡
60 sekund
1 perc
60 seconds
1 ÏËÌÛÚ‡
60 sekund
1 perc
Normal
35.7 °C – 37.3 °C
36.2 °C – 37.7 °C
Axillar
60 seconds *
1 ÏËÌÛÚ‡ *
60 sekund *
35.2 °C – 36.7 °C
1 perc *
* A minimum measurement time of 3-5 minutes is recommended regardless of the beep sound.
* Рекомендуется соблюдать минимальное время измерения 3-5 минут независимо от звукового сигнала.
‡ÍÒËÎÎflÌÓ
Pod pachà
Hónaljban
* Minimalny rekomendowany czas pomiaru to 3-5 minut niezale˝nie od wczeÊnieszej sygnalizacji dêwi´kowej.
* A minimum ajánlott mérési idô 3-5 perc függetlenül a csipogástól.
CLEANING AND DISINFECTION / é˜ËÒÚ͇ Ë ‰ÂÁËÌÙÂ͈Ëfl
guarantee
(excl. battery)
Ó‡Î¸ÌÓ
W ustach
Szájban
Термометр медицинский электронный
Oral
Immerse / èÓ„ÛÊÂÌËÂ / Zanurzyç / Tárolhatóság
Isopropyl alcohol 70%
ëÔËÚ ˝ÚËÎÓ‚˚È ‰Îfl ̇ÛÊÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËfl
max. 24 hours
èÓ„ÛÊÂÌË ̇ 24 ˜‡Ò‡
BATTERY REPLACEMENT / ∑∞Ã≈Õ∞ ±∞“∞–≈» / WYMIANA BATERII / ELEMCSERE
When the «▼»-symbol appears, battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment
lid of the thermometer and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.
èÓfl‚ÎÂÌË ‚ Ô‡‚ÓÏ ÌËÊÌÂÏ Û„ÎÛ ‰ËÒÔÎÂfl ÒËÏ‚ÓÎa «▼» ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ·‡Ú‡Âfl ËÒ˜Âԇ· Ò‚ÓÈ ÂÒÛÒ Ë
ÌÛʉ‡ÂÚÒfl ‚ Á‡ÏÂÌÂ. ∑‡ÏÂÌËÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÌÛ˛ ·‡Ú‡², ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ÌÓ‚Û˛ Á̇ÍÓÏ + ‚‚Âı.
Kiedy w prawym dolnym rogu pojawia si´ symbol odwróconego trójkàta «▼», oznacza to, ˝e bateria jest zu˝yta
i nale˝y jà wymieniç. W tym celu zdejmij pokrywk´ pojemnika na bateri´. Upewnij si´, ˝e jest to bateria tego samego
typu, a nast´pnie wymieƒ jà, umieszczajàc biegunem + ku górze.
Amikor a «▼» (fejére állított háromszög) szimbólum megjelenik a kijelzô jobb felsô sarkában, akkor az elem kimerült, cserélje ki azt. Az elem kicseréléséhez távolítsa el az elemtartó fedelét. Az új elemet a «+» jellel felfelé helyezze be. Mindig
ugyanolyan típusú elemet használjon.
Microlife AG
Espenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland
Tel. +41 / 71 727 70 30
Fax +41 / 71 727 70 39
Email admin@microlife.ch
www.microlife.com
www.microlife.ru
4 71900 3 060 015
Name / Ò‰ÒÚ‚‡ / Ârodek / Neve
Hg
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA / TISZTÍTÁS ÉS FERTÔTLENÍTÉS
Memory
∑‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Î
Sygna∏ dêwi´kowy
Hangjelzés
Signal Tone
100% wodoszczelny
100%-osan vízálló
100%-̇fl ‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌˈ‡ÂÏÓÒÚ¸
100 % waterproof
ÉË·ÍËÈ Ì‡ÍÓ̘ÌËÍ
Gi´tka koƒcówka
Rugalmas érzékelôvégû
Flexible tip
TM
Anallergic 1
è‡ÏflÚ¸
Pami´ç
Memória
GOLD
TEMP
ÄÌÚˇÎÎÂ„ÂÌÌ˚È 1
Niealergiczny 1
Hipoallergén 1
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• The thermometer is suitable exclusively for measurement of
the body temperature!
• The minimum measurement time until the signalling tone [beep] must be maintained without exception!
• The thermometer contains small parts (battery, etc.) that can be swallowed by
children. Therefore never leave the thermometer unattended to children.
• Protect the thermometer from hitting and striking!
• Avoid bending the tip more than 45°!
• Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the thermometer!
• Use only the commercial disinfectants listed in the section «cleaning and disinfecting» to clean the thermometer. The thermometer must be intact when
immersed in liquid disinfectant.
• The manufacturer recommends to verify the accuracy by an authorised laboratory every 2 years.
Batteries and electronic instruments must be disposed of in accordance
with the locally applicable regulations, not with domestic waste.
TURNING ON THE THERMOMETER
To turn on the thermometer, push the button over the display window; a short signalling tone [beep] signals «thermometer ON». A display test is performed. All
segments should be displayed. Then at an ambient temperature of less than
32 °C, an «L» appears and a «°C» flashes at the upper right of the display field.
The thermometer is now ready for use.
USING THE THERMOMETER
Choose the preferred measuring method. During a measurement, the current temperature is displayed continuously. The «°C» symbol flashes during this period of
time. If the signalling tone sounds (beep-beep-beep 10 times) and the «°C» is no
longer flashing, this means that the measured increase in temperature is now less
than 0.1 °C in 16 seconds and that the thermometer is ready for reading. To prolong
the life of the battery, turn it off after use by pressing the operating button briefly.
Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.
STORAGE OF MEASURED VALUES
If you hold the button down for more than 3 seconds when turning the thermometer
on, the maximum temperature stored automatically at the last measurement will be
displayed. At the same time, a small «M» for memory will appear at the right of the
display. After 3 more seconds, this value will disappear and the thermometer will
switch to the normal measurement mode. Then the stored value is erased.
LJÊÌ˚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
• íÂÏÓÏÂÚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ËÁÏÂÂÌËfl
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ú·.
• åËÌËχθÌÓ ‚ÂÏfl ËÁÏÂÂÌËÈ ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ò˄̇θÌÓ„Ó ÚÓ̇ «·ËÔ‡»
‰ÓÎÊÌÓ Òӷβ‰‡Ú¸Òfl ·ÂÁ ͇ÍËı-ÎË·Ó ËÒÍβ˜ÂÌËÈ!
• íÂÏÓÏÂÚ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÏÂÎÍË ‰ÂÚ‡ÎË (·‡Ú‡² Ë Ú.‰.),ÍÓÚÓ˚ ·ÂÌÓÍ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òfl ÔÓ„ÎÓÚËÚ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌËÍÓ„‰‡ Ì ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚ ÚÂÏÓÏÂÚ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
• íÂÏÓÏÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Á‡˘Ë˘ÂÌ ÓÚ ÔÂ„‚‡ Ë Û‰‡Ó‚!
• àÁ·Â„‡ÈÚ ËÁ„Ë·‡ ̇ÍÓ̘ÌË͇ ·ÓΠ˜ÂÏ Ì‡ 45°.
• ëΉÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚ ·ÓΠ˜ÂÏ ‰Ó 60 °ë.
çàäéÉÑÄ Ì ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚ ÚÂÏÓÏÂÚ ÍËÔfl˜ÂÌ˲!
• ÑÎfl Ó˜ËÒÚÍË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÚÓθÍÓ ÚÂı ‰ÂÁËÌÙˈËÛ˛˘Ëı
Ò‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚ Ô˂‰ÂÌ˚ ‚ ‡Á‰ÂΠ«é˜ËÒÚ͇ Ë ‰ÂÁËÌÙÂ͈Ëfl». èË ÔÓ„ÛÊÂÌËË
‚ ÊˉÍÓ ‰ÂÁËÌÙˈËÛ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÂÏÓÏÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ ˆÂθÌÓÏ
(ÌÂÔÓ‚ÂʉÂÌÌÓÏ, Ì ‡ÁÓ·‡ÌÌÓÏ) ÒÓÒÚÓflÌËË.
• àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÂÍÓÏẨÛÂÚ ÔÓ‚ÂflÚ¸ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËfl ÔË·Ó‡ ͇ʉ˚ 2 „Ó‰‡.
Б‡Ú‡ÂË Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ ÔË·Ó˚ ÒΉÛÂÚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÏÂÒÚÌ˚ÏË Ô‰ÔËÒ‡ÌËflÏË, Ì ‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË.
ÇÍβ˜ÂÌË ÚÂÏÓÏÂÚ‡
ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ÚÂÏÓÏÂÚ, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛ ̇‰ ÓÍÓ¯ÍÓÏ
‰ËÒÔÎÂfl; ÍÓÓÚÍËÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÚÓÌ Ò˄̇ÎËÁËÛÂÚ ‚Íβ˜ÂÌË ÚÂÏÓÏÂÚ‡.
èÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÚÂÒÚ ‰ËÒÔÎÂfl. ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ̇·Ó ÒËÏ‚ÓÎÓ‚,
ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘Ëı ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔË·Ó‡. 3‡ÚÂÏ, ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ÓÍÛʇ˛˘ÂÈ Ò‰˚
ÏÂÌ 32 °ë ‚ Ô‡‚ÓÏ ‚ÂıÌÂÏ Û„ÎÛ ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÒËÏ‚ÓÎ «LL» Ë ÏË„‡˛˘ËÈ Á̇Í
«°°ë». ˝ÚÓ ÓÁ̇˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÂÏÓÏÂÚ „ÓÚÓ‚ Í ‡·ÓÚÂ.
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÚÂÏÓÏÂÚ‡
B˚·ÂËÚ Ô‰ÔÓ˜ÚËÚÂθÌ˚È ÏÂÚÓ‰ ËÁÏÂÂÌËfl. Ç ÔÓˆÂÒÒ ËÁÏÂÂÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl
ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ÓÚÓ·‡ÊÂÌË هÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. ëËÏ‚ÓÎ «°С» ÏË„‡ÂÚ ‚ Ú˜ÂÌËÂ
‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. EÒÎË ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒËÏ‚ÓÎ «°С», ÚÓ ËÁÏÂÂÌÌÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂÌ 0,1 °ë Á‡ 16 ÒÂÍÛ̉. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚
Û‚Â΢ËÚ¸ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ˆËÍÎ ·‡Ú‡ÂË, ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‚˚Íβ˜‡Ú¸ ÔË·Ó ÔÓÒΠ„Ó
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ÍÓÓÚÍËÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË-χÌËÔÛÎflÚÓ‡. EÒÎË ˝ÚÓ„Ó Ì ÔÓÒΉӂ‡ÎÓ,
ÚÓ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÓÚÍβ˜ÂÌË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ÔÓËÁÓȉÂÚ ÔËÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ 10 ÏËÌÛÚ.
—Œ’–∞Õ≈Õ»≈ »∑Ã≈–»“≈ÀΩÕ¤’ øŒK∞∑∞Õ»…
≈ÒÎË ÔË ‚Íβ˜ÂÌËË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ·ÓΠ3 ÒÂÍÛ̉ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚ ̇ʇÚÓÏ
ÒÓÒÚÓflÌËË, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ÔÓ͇Á‡ÌË χÍÒËχθÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚,
‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÓı‡ÌÂÌÌÓÈ ‚ Ô‡ÏflÚË ÔË ÔÓÒΉÌÂÏ ËÁÏÂÂÌËË. Ç ÚÓ Ê ‚ÂÏfl, Ò
M». ≈˘Â ˜ÂÂÁ ÚË ÒÂÍÛ̉˚
Ô‡‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒËÏ‚ÓÎ Ô‡ÏflÚË «M
Ë̉Ë͇ˆËfl ËÒ˜ÂÁÌÂÚ, Ë ÚÂÏÓÏÂÚ ÔÂÂÍβ˜ËÚÒfl ̇ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ËÁÏÂÂÌËfl.
∑‡ÚÂÏ ÒÓı‡ÌÂÌÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ۉ‡ÎflÂÚÒfl ËÁ Ô‡ÏflÚË.
EN 12470-3, clinical thermometers;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Reference to standards /
ëÒ˚Î͇ ̇ Òڇ̉‡Ú˚:
1.5 / 1.55 V; LR 41
Battery / ±‡Ú‡Âfl:
ÓÚ -25 °ë ‰Ó +60 °ë / χÍÒËχθ̇ˇ ÓÚÌÓÒËÚÂθ̇ˇ ‚·ÊÌÓÒÚ¸ 15 - 95 %
-25 °C to +60 °C / 15 - 95% relative maximum humidity
Storage temperature /
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ı‡ÌÂÌËfl:
ÑÎfl ı‡ÌÂÌËfl ÔÓÒΉÌÂ„Ó ËÁÏÂËÚÂθÌÓ„Ó ÔÓ͇Á‡ÌËfl.
For storing the last measured value.
Memory / è‡ÏflÚ¸:
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl Ò˄̇Î. „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÚÂÏ. Í ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲, ‡ Ú‡ÍÊ ‰Îfl ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÏÂÌ 0,1 °ë / 16 ÒÂÍ.
For signalling that the thermometer is ready to use and that the temperature increase is less than 0.1 °C / 16 seconds.
Signalling tone /
∑‚ÛÍÓ‚ÓÈ Ò˄̇Î:
ΔˉÍÓÍËÒÚ‡Î. ‰ËÒÔÎÂÈ (LCD) Ò ÚÂÏfl ˆËÙ. ÔÓÁˈËflÏË. åËÌËχθ̇ˇ ‚Â΢Ë̇
ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl: 0,1 °ë
Liquid crystal display (LCD) with three digits
Smallest unit of display: 0.1 °C
Display / ÑËÒÔÎÂÈ:
Ä‚ÚÓχÚ. ‚ÌÛÚ. ÙÛÌ͈. ÚÂÒÚ ÔË ÍÓÌÚ. ÔÓ͇Á‡ÚÂΠ37 °ë. èË ÓÚÍÎÓÌÂÌËË ·ÓΠ0,1 °ë
ERR» (ӯ˷͇).
ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒfl ÔÓ͇Á‡ÌË «E
Automatic internal check at a test value of 37 °C;
if there is a deviation of > 0.1 °C, «ERR» (error) is displayed.
Self-test / ë‡ÏÓÍÓÌÚÓθ:
10 °C to 40 °C / 15 - 95% relative maximum humidity
Operating temperature /
ÑˇԇÁÓÌ ‡·Ó˜Ëı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ:
± 0,1 °ë ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ 34 °ë ‰Ó 42 °ë
± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
Measurement accuracy /
íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËÈ:
32,0 °ë - 43,9 °ë
“ÂÏÔ. < 32,0 °ë: ‰ËÒÔÎÂÈ «LL» (ÒÎ˯ÍÓÏ ÌËÁ͇fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡)
H» (ÒÎ˯ÍÓÏ ‚˚ÒÓ͇ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡)
“ÂÏÔ. > 43,9 °ë: ‰ËÒÔÎÂÈ «H
32.0 °C to 43.9 °C
Temp.< 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp.> 43.9 °C: display «H» for high (too high)
Measurement range /
ÑˇԇÁÓÌ ËÁÏÂÂÌËÈ:
íÂÏÓÏÂÚ χÍÒËχθÌ˚ı ÔÓ͇Á‡ÌËÈ
Maximum thermometer
Type / íËÔ:
í≈’Õ»◊≈—K»≈ ’∞–∞K“≈–»—“»K»
TECHNICAL SPECIFICATIONS
This device complies with the requirements of the Medical Device Directive
93/42/EEC. Technical alterations reserved.
GUARANTEE
We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any damage
caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. Batteries and
packaging are also excluded from the guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted with the purchase receipt. Please pack
your defective thermometer well and send with sufficient postage to:
Date of purchase:
ÓÚ 10 °ë - 40 °ë / χÍÒËχθ̇ˇ ÓÚÌÓÒËÚÂθ̇ˇ ‚·ÊÌÓÒÚ¸ 15 - 95 %
1,5 / 1,55 V; LR 41
EN 12470-3, ÍÎËÌ˘ÂÒÍË ÚÂÏÓÏÂÚ˚;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
чÌÌ˚È ÔpË·Óp ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Úp·ӂ‡ÌËflÏ ‰ËpÂÍÚË‚˚ EÖë Ó Ï‰ˈËÌÒÍÓÏ
Ó·ÓpÛ‰Ó‚‡ÌËË 93/42/EEC. è‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌË ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÒÓıp‡ÌflÂÚÒfl.
ɇ‡ÌÚËfl
å˚ Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ Ç‡Ï ÔÓÊËÁÌÂÌÌÛ˛ „‡paÌÚ˲ Ò ‰‡Ú˚ ÔÓÍÛÔÍË. чÌ̇fl „‡‡ÌÚËfl ÌÂ
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇ β·˚ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ
ÔË·Ó‡. ¡‡Ú‡ÂË Ë ÛÔ‡Íӂ͇ Ú‡ÍÊ ËÒÍβ˜ÂÌ˚ ËÁ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË. ɇ‡ÌÚËÈ̇fl
ÔÂÚÂÌÁËfl ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ ÓÙÓÏÎÂ̇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË
ÔÂÚÂÌÁËË Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ‡‰ÂÒ ÒÂ‚ËÒÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.
чڇ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl:
Read the instructions carefully before using this device.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.
Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi.
Az eszköz használata előtt gondosan olvassa végig ezt az útmutatót.
Type BF applied part
K·ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ BF
Typ zastosowanych cz´Êci - BF
BF típusú védelem
WA˚NE WSKAZÓWKI
BEZPIECZE¡STWA
• Termometr jest
przeznaczony tylko
do mierzenia temperatury cia∏a!
• Minimalny czas pomiaru sygnalizowany jest dêwi´kiem.
• Termometr zawiera niewielkie cz´Êci (baterie itd.), które mogà byç po∏kni´te
przez dzieci. Dlatego uwa˝aj, ˝eby dzieci nie bawi∏y si´ urzàdzeniem.
• Nie nara˝aj termometru na dzia∏anie wysokich temperatur, chroƒ go przed
wstrzàsami i upadkiem.
• Nie odginaç koƒcówki pod kàtem wi´kszym ni˝ 45°.
• Unikaj temperatury otoczenia powy˝ej 60 °C. Nigdy nie gotuj urzàdzenia!
• Do dezynfekcji u˝ywaj Êrodków wyszczególnionych w rozdziale «Czyszczenie i dezynfekcja». Podczas zanurzania w p∏ynie dezynfekujàcym termometr
musi byç wy∏àczony.
• Producent zaleca ponowne uwierzytelnienie, we w∏asnym zakresie, co dwa lata.
Zu˝yte baterie oraz urzàdzenia elektryczne muszà byç poddane utylizacji zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami. Nie nale˝y wyrzucaç ich
wraz z odpadami domowymi.
W¸ÑCZANIE TERMOMETRU
˚eby w∏àczyç termometr, wciÊnij przycisk ON/OFF (w∏./wy∏.) znajdujàcy si´ obok
wyÊwietlacza; krótki sygna∏ dêwi´kowy oznacza, ˝e termometr jest w∏àczony.
Nast´puje test wyÊwietlacza. Wszsytkie elementy powinny byç wyÊwietlone.
Je˝eli temperatura powietrza jest ni˝sza ni˝ 32 ˚C, w prawym górnym rogu
wyÊwietlacza pojawia si´ symbol «L» oraz pulsujàce «˚C». Termometr jest
gotów do pomiaru.
KORZYSTANIE Z TERMOMETRU
Wybierz metod´ pomiaru. Podczas wykonywania pomiaru na wyÊwietlaczu
podawana jest aktualna temperatura (miga symbol «˚C»). Zakoƒczenie pomiaru sygnalizowane jest dziesi´ciokrotnym dêwi´kiem (symbol «˚C» przestaje
migaç). Oznacza to, ˝e wzrost mierzonej temperatury w ciàgu 16 sekund jest
mniejszy ni˝ 0,1 ˚C. W celu przed∏u˝enia trwa∏oÊci baterii termometr nale˝y
wy∏àczyç po zakoƒczeniu pomiaru. W przeciwnym wypadku termometr
wy∏àczy si´ automatycznie po 10 minutach.
PRZECHOWYWANIE WYNIKÓW
Podczas w∏àczania urzàdzenia przytrzymaj przycisk ON/OFF (w∏./wy∏.) d∏u˝ej
ni˝ 3 sekundy. Na wyÊwietlaczu pojawi si´ automatycznie wynik ostatnio
przeprowadzonego pomiaru. JednoczeÊnie z prawej strony wyÊwietlacza
poka˝e si´ symbol «M» (memory – pami´ç). Po trzech nast´pnych sekundach
symbol «M» zniknie i termometr powróci do normalnego trybu pracy. Po dokonaniu nast´pnego pomiaru zachowany w pami´ci wynik poprzedniego pomiaru
zostanie skasowany.
FONTOS BIZTONSÁGI TANÁCSOK
• Ez a hômérô csak testhômérséklet mérésére alkalmas.
• A minimális mérési idô a csipogó hangjelzésig tart, amit mindig be kell tartani.
• A hômérô kis részekbôl áll össze (pl. elem stb.), amit a gyerekek könnyen lenyelhetnek. Ezért ügyeljen arra, hogy gyereke közelében ne hagyja a hômérôt.
• Óvja a hômérôt leeséstôl vagy ütéstôl.
• 45°-nál jobban ne hajlítsa meg a rugalmas mérôcsúcsot.
• A 60 °C fölötti környezeti hômérsékletet kerülje és ne fôzze ki a hômérôt.
• Csak forgalomban lévô tisztítószereket használjon, amelyek a «Tisztítás és fertôtlenítés» fejezetben leírtaknál talál. A hômérôt a fertôtlenítô folyadékba történô
behelyezéskor ne szedje szét.
• A készülék pontosságát két évenként ellenôriztesse, az erre felhatalmazott kalibráló szervizben.
Az elemeket és az elektronikai termékeket az érvényes elôírásoknak
megfelelôen kell kezelni, a háztartási hulladéktól elkülönítve.
A HÔMÉRÔ BEKAPCSOLÁSA
A hômérô bekapcsolásához nyomja meg a kijelzô felett található gombot. Egy rövid
csipogó hang jelzi, hogy a hômérô bekapcsolt és a készülék önellenôrzése megtörtént. Minden rész jelölve. Ha a környezeti hômérséklet alacsonyabb, 32 °C-nál,
akkor egy «L» betû és a jobb sarokban egy villogó «°C» jel jelenik meg a kijelzôn. A
hômérô most kész a lázmérésre.
A HÔMÉRÔ HASZNÁLATA
Válassza ki a kívánt mérési módot. A mérési idô alatt a készülék folyamatosan jelzi
az adott állapotban mért értéket. Ez idô alatt a «°C» jel villog. Amikor a hangjelzést
hallja (10x csipog), és a «°C» jel nem villog tovább, az azt jelenti, hogy a mért és az
érzékelhetô hômérséklet között az eltelt 16 másodpercben nem volt 0,1 °C-nyi
eltérés és hogy a hômérséklet most már leolvasható. A mérés után a legmagasabb
mért értéket láthatja addig, amíg a készülék be van kapcsolva. Az elem hosszabb
élettartama érdekében használat után kapcsolja ki a készüléket. Ha nem teszi meg,
a készülék 10 perc után magától is kikapcsol.
A MÉRT ÉRTÉK MEMORIZÁLÁSA
Ha bekapcsoláskor a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartja, akkor
az utoljára mért értéket a hômérô kijelzi. Ezalatt egy kis «M» betû lesz látható a jobb
felsô sarokban. További 3 másodperc után a memorizált érték eltûnik és a
hômérôvel új mérés kezdeményezhetô.
LCD digitális kijelzô 3 karakterrel. A legkisebb kijelezhetô érték: 0,1 °C
WyÊwietlacz ciek∏okrystaliczny (LCD) pokazujàcy 3 cyfry.
Najmniejsza jednostka pomiarowa: 0,1 °C
WyÊwietlacz / Kijelzô:
Automatikusan minden bekapcsoláskor elvégzi a készülék.
A 37 °C-nál 0,1 °C-kal történô eltéréskor hibát jelez.
Automatyczny test wewn´trzny przy temperaturze kontrolnej 37 °C.
Przy rozbie˝noÊci wi´kszej ni˝ 0,1 °C wyÊwietla si´ symbol «ERR» (b∏àd).
Samokontrola / Önteszt:
Od 10 °C do 40 °C / Maksymalna wilgotnoÊç wzgl´dna 15 - 95 %
Temperatura robocza / Üzemi hômérséklet:
+/- 0,1 °C 34 és 42 °C
± 0,1 °C pomi´dzy 34 °C a 42 °C
Dok∏adnoÊç pomiaru / Mérési pontosság:
32 és 43,9 °C között
«L» jel a kijelzôn: a hômérséklet túl alacsony, kisebb mint 32 °C
«H» jel a kijelzôn: a hômérséklet túl magas, nagyobb mint 43,9 °C
Od 32,0 °C do 43,9 °C
Przy temperaturze < 32,0 °C wyÊwietla si´ symbol «L» – zbyt niska
Przy temperaturze > 43,9 °C wyÊwietla si´ symbol «H» – zbyt wysoka
Zakres pomiaru / Mérési skála:
Maximum hômérô
Termometr maksymalnych wskazaƒ
Typ / Típus:
TECHNIKAI RÉSZLETEK
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
10 °C és 40 °C között / 15 - 95 % maximális relatív páratartalom
EN 12470-3, termometry kliniczne;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Normy / Szabvány:
1,5 / 1,55 V; LR 41
Bateria / Elem:
Od -25 °C do +60 °C / Maksymalna wilgotnoÊç wzgl´dna 15 - 95 %
Temperatura przechowywania /
Tárolási hômérséklet:
Az utolsó mért érték tárolása
Zapami´tywanie ostatniego pomiaru
Pami´ç / Memória:
Akkor hallható, ha a lázmérô kész a mérés megkezdésére illetve, ha a
hômérséklet emelkedés kisebb, mint 0,1 °C/16 mp
Informuje o gotowoÊci do pracy oraz o zakoƒczeniu pomiaru, gdy zanotowany
w ciàgu 16 sekund wzrost temperatury nie przekroczy∏ 0,1 °C.
Sygna∏ dêwi´kowy / Hangjelzés:
Urzàdzenie spe∏nia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych
93/42/EEC. Prawo do zmian technicznych zastrze˝one.
GWARANCJA
Udziela si´ wiecznej gwarancji liczàc od dnia nabycia. Wszystkie uszkodzenia
spwodowane nieprawid∏owym uêytkowaniem nie sà objete gwarancjà.
Gwarancjà nie sà równieê obj´te baterie i opakowanie. Zg∏oszenie reklamacyjne musi byç z∏oêone wraz z dowodem zakupu. Reklamacje naleêy sk∏adaç
w miejscu zakupu termometru lub wys∏aç uszkodzony termometr na adres:
-25 °C és +60 °C között / 15 - 95 % maximális relatív páratartalom
1,5 / 1,55 V; LR 41
EN 12470-3, klinikai lázmérôk;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
A készülék megfelel az orvosi készülékekre vonatkozó 93/42/EEC számú direktívának.
A mıszaki változtatások jogát fenntartjuk.
GARANCIA
A vásárlás napjától garanciát vállalunk a készülékre. A nem megfelelô kezelésbôl
eredô károkért, valamint az elemek és a csomagolás által okozott károkért nem vállalunk garanciát. Bármely más reklamáció a garanciába beletartozik. A garanciális
reklamáció csak az eladást igazoló számlával és a garanciajeggyel érvényesíthetô.
Kérjük, csomagolja be jól a hibás készüléket és küldje vissza részünkre azt az alábbi
címre:
Data nabycia:
Vásárlás dátuma:
CLINICALLY
TESTED