Microlife | MT 500 | Navigation Manual | Microlife MT 500 Navigation Manual

MT 500
Kuumemittarin kuvaus
IB MT 500 N-V9 2214
4
2
Description of this Thermometer
EN
1
3
Beskrivning av termometer
SV
PÅ/AV-knapp
Bildskärm (display)
Batterifackets lock (baksidan)
Mätsensor
1 ON/OFF button
2 Display
3 Battery compartment cover (back side)
4 Measuring sensor
Important Safety Instructions
1
2
3
4
• The instrument may be used only for measuring body temperature!
• The minimum measurement time until the beep is heard must be
maintained without exception!
• Ensure that children do not use the instrument unsupervised; some
parts are small enough to be swallowed.
• Protect the instrument from impact and dropping!
• Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
• Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning
and Disinfecting» to clean the instrument. The instrument must be
intact when immersed in liquid disinfectant.
• We recommend this instrument is tested for accuracy every two
years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please
contact Microlife-Service to arrange the test.
• Detta instrument får endast användas för att mäta kroppstemperatur.
• Den föreskrivna mättiden måste följas ända till pipljud!
• Se till att instrumentet inte hanteras av små barn, vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas.
• Skydda instrumentet mot stötar och tappa det inte i golvet.
• Undvik omgivningstemperatur över 60 °C. Doppa ALDRIG instrumentet
i kokande vatten!
• Använd endast desinfektionsmedlet som nämns i listan i avsnitt
«Rengöring och desinficering» för att rengöra instrumentet. Instrumentet måste vara intakt då det doppas i desinfektionsmedel.
• Vi rekommenderar att instrumentet kontrolleras noggrant vartannat
år eller efter mekanisk skada (t.ex. om instrumentet har tappats i
golvet). Vänligen kontakta din Microlife återförsäljare för eventuell
kontroll.
Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not with
domestic waste.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Batterier och elektroniska instrument skall avfallshanteras
enligt gällande miljölagstiftning. Släng inte i hushållssoporna.
Read the instructions carefully before using this device.
Läs instruktionerna noggrant innan du använder instrumentet.
Type BF applied part
Turning on the Thermometer
Tillämplighetsklass BF
Starta termometern
To turn on the thermometer, press the ON/OFF button 1; a short
beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All
segments should be displayed. Followed by the last measurement
shown for 2 seconds.
Then «-- -» and a flashing «°C» or «°F» appear at the display field 2.
The thermometer is ready for use now.
Function Test
Tryck på PÅ/AV-knappen 1 för att starta termometern, ett kort pipljud
ljuder «termometer PÅ». Ett test utförs på bildskärmen. Alla segment
ska visas. Därefter visas det sista mätresultatet under 2 sekunder.
Sedan visas «-- -» och blinkande «°C» eller «°F» i displayen 2.
Termometern är nu klar att användas.
Funktionstest
Correct functioning of the thermometer is tested automatically each
time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement
becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.
Using the Thermometer
Termometern funktionskontrolleras automatiskt varje gång den
startas. Om ett fel uppkommer (mätfel) visas detta med «ERR» på
bildskärmen och mätning kan inte utföras. Termometern kan i detta fall
inte användas och måste ersättas.
Användning av termometern
Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C»
symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer
flashing, this means that the measured increase in temperature is less
than 0.1 °C in 6 seconds and that the thermometer can now be read.
To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing
the ON/OFF button 1. Otherwise the thermometer will automatically
turn off after about 10 minutes.
Changing from °C to °F
Välj den mätningsmetod du vill ha. Under en mätning visas den aktuella temperaturen i displayen hela tiden och symbolen «°C» blinkar.
När ett pipljud hörs 10 gånger och om «°C» inte längre blinkar betyder
detta att den uppmätta temperaturökningen är lägre än 0.1 °C under
6 sekunder och termometern kan nu avläsas.
Stäng av termometern genom att trycka PÅ/AV-knappen 1 en kort
stund för att spara på batteriet. I annat fall stänger termometern av sig
automatiskt efter 10 minuter.
Ändra mellan °C och °F
With the thermometer turned off, press and hold the ON/OFF button 1
for 5 seconds until «M» disappears. Shortly press the ON/OFF button
to switch between °C or °F. Wait 3 seconds till «°C» or «°F» starts
blinking and press ON/OFF button again to confirm your selection. The
thermometer is set to your selection for future use.
Measuring methods / Normal body temperature
När termometern är avstängd, tryck ner PÅ/AV-knappen 1 under
5 sekunder tills «M» försvinner. Tryck sedan snabbt på PÅ/AV-knappen
för att skifta mellan °C och °F. Vänta 3 sekunder tills «°C» eller «°F»
blinkar och tryck igen på PÅ/AV-knappen för att bekräfta ditt val. Termometern är nu inställd på ditt val och klar att användas.
Mätmetoder / Normal kroppstemperatur
 In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Position the thermometer in one of the two pockets under the
tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring
sensor 4 must be in good contact with the tissue. Close your mouth
and breathe evenly through the nose to prevent the measurement
from being influenced by inhaled/ exhaled air.
Approx. measuring time: 30 seconds!
 In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring
sensor 4 of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.
Approx. measuring time: 30 seconds!
 In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
To receive more reliable results we recommend measuring temperature orally or rectally. A minimum measurement time of 3-5 minutes
is recommended regardless of the beep sound.
Cleaning and Disinfecting
 I munnen (oralt) / 35.5 - 37.5 °C
Placera termometern i en av fickorna under tungan, till vänster eller
höger om tungroten. Mätsensorn 4 skall ligga mot vävnaden. Stäng
munnen och andas lugnt genom näsan så att inte mätningen
påverkas av in-/utandningsluften.
Mättid cirka 30 sekunder!
 I anus (rektalt) / 36.6 - 38.0 °C
Detta är den mest tillförlitliga metoden och passar bäst för spädbarn
och yngre barn. Placera mätsensorn 4 försiktigt ca. 2 till 3 cm in i
anus.
Mättid cirka 30 sekunder!
 I armhålan (axellt) / 34.7 - 37.3 °C
Vi rekommenderar att temperaturen mäts oralt eller rektalt för att
erhålla säkra resultat. Den kortaste rekommenderade mätningstiden
är 3-5 minuter även om instrumentet ger pip-ljudet.
Rengöring och desinficering
Name: Isopropyl alcohol 70 %; immerse: max. 24 hours.
Battery Replacement
When the «» symbol (upside-down triangle) appears at the display
field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery
remove the battery compartment cover 3 from the thermometer.
Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a
battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any
electrical store.
Technical Specifications
Namn: Isopropylalkohol 70 %; sänk ner i max. 24 timmar.
Byte av batteri
När «» (uppochnedvänd triangel) visas på bildskärmen är batteriet
tomt och måste bytas. Öppna batterifackets lock 3 på termometern.
Lägg i ett nytt batteri med +-polen uppåt. Kontrollera att batteriet är av
samma typ som det gamla batteriet. Batterierna finns att köpa i alla
butiker som säljer batterier.
Tekniska data
Typ:
Maximaltermometer
Mätområde:
32.0 °C to 42.9 °C
Temp. < 32.0 °C: display «-- -» for low (too low)
Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)
32.0 °C till 42.9 °C
Temp. < 32.0 °C: Visar «-- -» vid låg (för låg)
Temp. > 42.9 °C: Visar «H» vid hög (för hög)
Mätnoggrannhet:
± 0.1 °C mellan 34 °C och 42 °C
Measurement accuracy:
± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C
Driftstemperatur:
10 - 40 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Operating temperature:
10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Förvaringstemperatur: -25 - +60 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Storage temperature:
-25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Battery:
1.5/1.55 V; LR 41
Reference to
standards:
EN 12470-3, clinical thermometers;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Type:
Maximum thermometer
Measurement range:
This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.
Guarantee
We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any
damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All
other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted
with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well
and send with sufficient postage to the Microlife distributor.
MicrolifeAG,Espenstrasse139
9443Widnau/Switzerland
Batteri:
1.5/1.55 V; LR 41
Uppfyllda normer:
EN 12470-3, kliniska termometrar;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Instrumentet uppfyller de krav som ställs i EU:s direktiv 93/42/EEC.
Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.
Garanti
Vi ger livstidsgaranti på detta instrument från och med datumet för
köpet. Garantin ersätter inte skador som uppkommit på grund av
ovarsam eller felaktig hantering av instrumentet. Garantin gäller inte
för batteri och förpackning. Övriga anspråk på skadeståd tas inte i
beaktande. Anspråk på ersättning måste åtföljas av inköpskvitto.
Förpacka instrumentet väl, betala ett tillräckligt porto och skicka det till
din återförsäljare av Microlife.
FI
ON/OFF-painike
Näyttö
Paristolokeron kansi (takapuolella)
Mittausanturi
Beskrivelse af dette termometer
DA
Beskrivelse av dette termometeret
NO
PÅ/AV-tast
Display
Batterirommets deksel (baksiden)
Målesonde
1
2
3
4
Tärkeät turvallisuusohjeet
1 Tænd/sluk-knap
2 Display
3 Låg til batterirum (bagsiden)
4 Målesensor
Vigtige sikkerhedsanvisninger
• Tätä laitetta voidaan käyttää ainoastaan kehonlämmön mittaamiseen.
• Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari antaa
äänimerkin mittauksen loppumisesta!
• Varmista, että lapset eivät käytä kuumemittaria ilman valvontaa,
koska mittari sisältää osia, jotka ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi.
• Suojaa laite iskuilta ja putoamiselta.
• Älä säilytä kuumemittaria yli 60°C:n lämpötilassa. ÄLÄ MILLOINKAAN
aseta laitetta kiehuvaan veteen!
• Käytä ainoastaan osiossa «Puhdistus ja desinfiointi» mainittuja
puhdistusaineita tuotteen puhdistukseen. Tuote ei saa olla vioittunut,
kun se kastetaan nestemäiseen puhdistusaineeseen.
• Suosittelemme tuotteen tarkkuuden testaamista joka toinen vuosi tai
mekaanisen iskun jälkeen (esim. jos laite on päässyt putoamaan).
Ota yhteys Microlife-jälleenmyyjään testin järjestämiseksi.
• Instrumentet må kun anvendes til at måle kropstemperatur!
• Minimumsmåletiden - indtil signalet (bippet) lyder - skal overholdes
uden undtagelse!
• Sørg for at børn ikke anvender instrumentet uden opsyn, da nogle
dele er små nok til at kunne sluges.
• Instrumentet skal beskyttes mod stød og slag!
• Den omgivende temperatur bør ikke overskride 60 °C. Instrumentet
må IKKE koges!
• Brug kun desinfektionsmidler, der er nævnt under punktet
«Rengøring og desinfektion», når instrumentet renses. Når instrumentet placeres i den desinficerende væske, skal det være intakt.
• Vi anbefaler, at dette instrument testes for nøjagtighed hvert andet
år eller efter mekaniske påvirkninger (f.eks. efter at være tabt).
Kontakt Microlife-Service for at få udført testen.
• Instrumentet er utelukkende beregnet til måling av kroppstemperatur!
• Den korteste tiden før det høres et lydsignal må overholdes uten
unntak!
• Sørg for at barn ikke bruker instrumentet uten tilsyn, fordi noen deler
er så små at de kan svelges.
• Beskytt instrumentet mot støt og fall!
• Unngå omgivelsestemperaturer over 60 °C. Instrumentet må ALDRI
kokes!
• Bruk bare vanlige desinfeksjonsmidler som er oppgitt i avsnitt
«Rengjøring og desinfisering» til rengjøring av instrumentet. Instrumentet må være intakt når det senkes ned i flytende desinfeksjonsmidler.
• Vi anbefaler å teste dette instrumentets nøyaktighet med 2 års
mellomrom eller etter mekaniske støt (f.eks. at det har falt på gulvet).
Ta kontakt med Microlife-service for å få utført testen.
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten,
voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjätteiden mukana.
Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende regler. Altså ikke
sammen med husholdningsaffald.
Læs instruktionerne omhyggeligt før brug af enheden.
Batterier og elektroniske apparater må kasseres i samsvar
med lokale forskrifter, men ikke sammen med husholdningsavfall.
1
2
3
4
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les instruksjonene nøye før dette apparat tas i bruk.
Type BF godkendt
Type BF utstyr
Kuumemittarin käynnistäminen
Termometeret tændes
Slå på termometeret
Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta 1; lyhyt äänimerkki merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari
suorittaa näyttötestin ja näyttää kaikki parametrit. Tämän jälkeen
viimeisin mittaustulos näkyy 2 sekunnin ajan.
Sitten näytöllä 2 näkyvät «-- -» ja vilkkuva «°C» tai «°F». Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.
Toimintatesti
For at tænde instrumentet, trykkes på tænd/sluk-knappen 1; et kort
bip angiver «termometer tændt». Der gennemføres en displaytest.
Alle symboler bliver vist i displayet. Efterfulgt af den sidste måling bliver vist i 2 sekunder.
Derefter vises «-- -» og et blinkende «°C» eller «°F» vises i display 2.
Termometeret er nu klar til brug.
Funktionstest
Termometeret slås på med et trykk på PÅ/AV-tasten 1; et kort
lydsignal signaliserer «termometer PÅ». Det utføres en test av
displayet. Alle symboler skal vises. Deretter vises siste måleresultat i
2 sekunder.
Så vises «-- -» og et blinkende «°C» eller «°F» i displayet 2. Nå er
termometeret klart til bruk.
Funksjonstest
Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen
käynnistyksen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mittauksen epätarkkuutta), niin näyttöön tulee siitä ilmoittava «ERR» eikä
mittausta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari
tulee vaihtaa uuteen.
Kuumemittarin käyttö
Hver gang der tændes for termometeret, kontrolleres det, om det
fungerer korrekt. Hvis der konstateres en fejlfunktion (unøjagtig måling),
vises dette med «ERR» i displayet og målingen kan ikke gennemføres.
I dette tilfælde skal termometeret skiftes ud.
Brug af termometeret
Termometeret testes automatisk for korrekt funksjon hver gang det
slås på. Dersom det oppdages en feil funksjon (unøyaktig måling),
vises dette med «ERR» på displayet, og da er det umulig å måle. I
dette tilfellet må termometeret utskiftes.
Bruk av termometeret
Vælg den foretrukne målemetode. Under målingen vises den aktuelle
temperatur konstant og «°C» symbolet blinker. Hvis bippet høres 10
gange og «°C» ikke længere blinker, betyder det, at den målte temperaturstigning er mindre end 0,1 °C på 6 sekunder, og at termometeret
nu kan aflæses.
Batteriets levetid forlænges, hvis man trykker på tænd/sluk-knappen
1 efter brug. Ellers vil termometeret automatisk slukke efter omkring
10 minutter.
Skift fra °C til °F
Velg anbefalte målemetode. Under en måling vises den aktuelle
temperaturen kontinuerlig og symbolet «°C» blinker. Dersom lydsignalet høres 10 ganger og «°C» ikke lenger blinker, betyr dette at den
målte stigning i temperaturen er mindre enn 0,1 °C i 6 sekunder og at
temperaturen nå kan avleses.
For å spare på batteriet kan termometeret slås av med et kort trykk på
PÅ/AV-tasten 1. I motsatt fall vil termometeret automatisk bli slått av
etter cirka 10 minutter.
Skifte fra °C til °F
Når termometeret er slukket, tryk ned på tænd/sluk-knappen 1 i mindst
5 sekunder til «M» forsvinder.Tryk derefter kortvarigt på °C eller °F. Vent
3 sekunder til «°C» eller «°F» begynder at blinke, tryk derefter på tænd/
sluk-knappen igen for at bekræfte valget. Termometer er herefter
indstillet efter dit ønske og er klar til anvendelse.
Målemetoder / Normal kropstemperatur
Når termometeret er slått av trykk og hold PÅ/AV-tasten 1 nede i
5 sekunder til «M» forsvinner. Trykk kort på PÅ/AV-tasten for å skifte
mellom °C og °F. Vent 3 sekunder til «°C» og «°F» begynner å blinke
og trykk igjen PÅ/AV-tasten og bekreft ditt valg. Termometeret er nå
innstilt på ditt valg og klar til bruk.
Målemetoder / Normal kroppstemperatur
 I munden (oralt) / 35,5 - 37,5 °C
Placér termometeret i en af de to lommer under tungen, til venstre eller
højre for tungeroden. Målesensoren 4 skal være i god kontakt med
vævet. Luk din mund og træk vejret jævnt gennem næsen for at undgå,
at målingen bliver påvirket af indåndings- eller udåndingsluften.
Cirka måletid: 30 sekunder!
 I endetarmen (rektalt) / 36,6 - 38,0 °C
Dette er den mest pålidelige målemetode og er særligt velegnet til
børn. Før varsomt målesensoren 4 på termometeret 2 til 3 cm ind
i endetarmsåbningen.
Cirka måletid: 30 sekunder!
 I armhulen / 34,7 - 37,3 °C
For at opnå mere pålidelige resultater anbefaler vi at måle temperaturen
oralt eller rektalt. Et minimum målings tid på 3-5 minutter anbefales
uanset bip-lyden.
Rengøring og desinfektion
 I munnen (oralt) / 35,5 - 37,5 °C
Plassér termometeret i en av de to hulrommene under tungen, i
venstre eller høyre side av tungens bakkant. Målesonden 4 må ha
god kontakt med vevet. Lukk munnen og pust jevnt gjennom nesen for
å unngå at målingen blir påvirket av luft som suges inn og blåses ut.
Omtrentlig måletid: 30 sekunder!
 I anus (rektalt) / 36,6 - 38,0 °C
Dette er den mest pålitelige målemetoden, og den egner seg
spesielt for barn og småbarn. Termometerets målesonde 4 føres
forsiktig 2 til 3 cm inn i analåpningen.
Omtrentlig måletid: 30 sekunder!
 I armhulen (aksillært) / 34,7 - 37,3 °C
For å oppnå mer pålitelige resultater anbefaler vi å måle temperaturen
oralt eller rektalt. Et minimum måletid på 3-5 minutter er anbefalt uten
hensyn til pipelyden.
Rengjøring og desinfisering
Navn: Isopropyl alkohol 70 %; nedsænkes: max. 24 timer.
Udskiftning af batteri
Betegnelse: Isopropylalkohol 70 %; nedsenket: maks. 24 timer.
Bytte av batteri
Når «» symbolet (nedadvendt trekant) vises i displayet, er batteriet
fladt og skal udskiftes. For at skifte batteriet fjernes lågen til batterirummet 3 fra termometeret. Isæt det nye batteri med + øverst. Sørg
for at have et batteri af samme type ved hånden. Batterier kan købes
i enhver forretning med elektriske artikler.
Tekniske specifikationer
Når symbolet «» (omvendt trekant) vises i displayet, er batteriet flatt
og må byttes. Når batteriet skal byttes fjernes batterirommets deksel
3 fra termometeret. Sett inn et nytt batteri med polen + øverst. Sørg
for å ha et batteri av samme type for hånden. Batterier er å få kjøpt i
alle butikker som selger elektrisk utstyr.
Tekniske spesifikasjoner
Type:
Maksimum termometer
Type:
Maksimumtermometer
Måleområde:
32,0 °C til 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: display «-- -» lav (for lav)
Temp. > 42,9 °C: display «H» høj (for høj)
Måleområde:
32,0 °C til 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: viser «-- -» som betyr Lav (for lavt)
Temp. > 42,9 °C: viser «H» som betyr Høy (for høyt)
Målenøjagtighed:
± 0,1 °C mellem 34 °C og 42 °C
Valitse mieleisesi mittaustapa. Mittaamisen aikana kuumemittari
näyttää mitattua lämpötilaa ja «°C»-merkki vilkkuu. Kun äänimerkki
kuuluu 10 kertaa ja «°C»-merkki lakkaa vilkkumasta, on lämpötilan
nousu alle 0,1 °C 6 sekunnissa ja kuumemittaria voidaan nyt lukea.
Pariston käyttöikää voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla
lyhyesti ON/OFF-painiketta 1. Muussa tapauksessa kuumemittari
kytkeytyy pois käytöstä noin 10 minuutin kuluttua.
Vaihtaminen °C:n ja °F:n välillä
Kuumemittarin ollessa pois päältä pidä ON/OFF-painiketta 1 painettuna 5 sekuntia, kunnes «M» häviää näytöltä. Paina ON/OFF-painiketta
lyhyesti vaihtaaksesi °C:n ja °F:n välillä. Odota 3 sekuntia, kunnes
«°C» tai «°F» alkaa vilkkua, ja paina ON/OFF-painiketta uudestaan
vahvistaaksesi valintasi. Kuumemittari tallentaa valintasi jatkokäyttöä
varten.
Mittaustavat / Normaali ruumiinlämpö
 Mittaus suusta (oraalinen) / 35,5 - 37,5 °C
Aseta kuumemittari toiseen kielen alapuolella olevista taskuista,
joko kielen juuren vasemman tai oikean puoleiseen taskuun. Mittausanturin 4 täytyy olla asetettu tiiviisti kudosta vasten. Tämän
jälkeen suu tulee sulkea ja hengittää tasaisesti nenän kautta, jotta
mittaustulos ei vääristy sisään- tai uloshengitetyn ilman takia.
Arvioitu mittausaika: 30 sekuntia!
 Mittaus peräaukosta (rektaalinen) / 36,6 - 38,0 °C
Tämä on kaikkein luotettavin mittaustapa, joka soveltuu erityisesti
vauvoille ja pikkulapsille. Työnnä kuumemittarin mittausanturi 4
varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen.
Arvioitu mittausaika: 30 sekuntia!
 Mittaus kainalosta / 34,7 - 37,3 °C
Luotettavien tulosten saamiseksi suosittelemme lämpötilan mittaamista suusta tai peräaukosta. Vähintään 3-5 minuutin mittausaikaa
suositellaan äänimerkistä huolimatta.
Puhdistus ja desinfiointi
Nimi: isopropyylialkoholi 70 %; pidä upotettuna korkeintaan 24 tuntia.
Pariston vaihto
Kun näyttöön ilmestyy «» (kärjellään oleva kolmio), on paristo tyhjä
ja vaatii vaihtamista. Vaihda paristo irrottamalla ensin paristolokeron
kansi 3 kuumemittarista. Aseta uusi paristo sisään niin, että + on
ylöspäin. Varmista, että sinulla on käytettävissäsi samantyyppisiä
paristoja. Paristoja on saatavilla kodinelektroniikkaliikkeissä.
Tekniset tiedot
Tyyppi:
Maksimaalinen kuumemittari
Mittausalue:
32,0 °C – 42,9 °C
Lämpötila < 32,0 °C: osoitetaan näytössä merkillä «-- -»
(liian alhainen)
Lämpötila > 42,9 °C: osoitetaan näytössä merkillä «H»
(liian korkea)
Målenøyaktighet:
± 0,1 °C mellom 34 °C og 42 °C
Anvendelsestemperatur: 10 - 40 °C; 15-95 % max. relativ fugtighed
Arbeidstemperatur:
10 - 40 °C; 15-95 % relativ maksimal fuktighet
Opbevaringstemperatur:
-25 - +60 °C; 15-95 % max. relativ fugtighed
Lagringstemperatur:
-25 - +60 °C; 15-95 % relativ maksimal fuktighet
Mittaustarkkuus: ± 0,1 °C alueella 34 °C ... 42 °C
Batteri:
1,5/1,55 V; LR 41
Batteri:
1,5/1,55 V; LR 41
Käyttölämpötila: 10 - 40 °C; 15-95% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Reference til standarder: EN 12470-3, kliniske termometre;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Referanse til
standarder:
EN 12470-3, kliniske termometre;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Denne enhed overholder kravene i det Medicinske Udstyr Direktiv 93/
42/EEC.
Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Garanti
Dette apparatet oppfyller kravene til Rådsdirektiv om medisinsk utstyr
93/42/EEC.
Det tas forbehold om tekniske endringer.
Garanti
Vi yder livstidsgaranti regnet fra købsdatoen. Beskadigelse forårsaget
af forkert brug vil ikke være dækket af garantien. Batteri og emballage
er heller ikke dækket af garantien. Ved alle andre former for skade på
instrumentet dækker garantien ikke. Krav om garantiydelse skal fremsendes med købskvittering. Det defekte instrument pakkes forsvarligt
og sendes med tilstrækkelig porto til Microlife forhandleren.
Vi yter livsvarig garanti fra kjøpsdatoen. All skade som skyldes uforsvarlig behandling, vil ikke bli dekket av garantien. Batteri og emballasje er heller ikke dekket av garantien. Alle andre former for skadeerstatning er utelukket. Krav som fremsettes under garantien, må
ledsages av kvittering. Det defekte instrumentet pakkes forsvarlig og
sendes med tilstrekkelig frankering til forhandleren av Microlife.
Säilytyslämpötila: -25 - +60 °C; 15-95% suhteellinen maksimaalinen kosteus
Paristo:
1,5/1,55 V; LR 41
Viittaukset
normeihin:
EN 12470-3, kliiniset kuumemittarit;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista
asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Takuu
Myönnämme elinikäisen takuun ostopäivästä. Takuu ei koske virheellisestä käsittelystä aiheutuvia vaurioita. Paristo ja pakkaus eivät myöskään sisälly takuuseen. Muita vahingonkorvausvaatimuksia ei oteta
huomioon. Viallisen laitteen ostotosite on liitettävä mukaan. Pakkaa
viallinen laite huolellisesti ja postita se riittävin postimaksuin varustettuna Microlife-jälleenmyyjälle.
MT 500
Termomeetri kirjeldus
IB MT 500 N-V9 2214
4
2
Šī termometra apraksts
1
2
3
4
LV
Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)
Displejs
Bateriju nodalījuma apvāks (aizmugurē)
Mērīšanas sensors
1
3
Termometro aprašymas
1
2
3
4
LT
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Ekranas
Baterijos skyriaus dangtelis (kitoje pusėje)
Matavimo daviklis
Svarīgas drošības instrukcijas
Atsargumo priemonės
• Instrumentu var izmantot tikai ķermeņa temperatūras mērīšanai!
• Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas
signāla izdzirdēšanai!
• Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo instrumentu bez uzraudzības!
Dažas sastāvdaļas ir pietiekami mazas, lai tās varētu norīt.
• Instrumentu nemest zemē un pasargāt pret triecieniem!
• Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra
pārsniedz 60 °C. NEKAD nevāriet izstrādājumu!
• Izmantojiet tikai pārdošanā pieejamos dezinfekcijas līdzekļus, kas
uzrādīti nodaļā «Tīrīšana un dezinficēšana», lai instrumentu tīrītu.
Instrumentam jābūt nebojātam, ja tas tiek iegremdēts šķidrajā dezinfekcijas līdzeklī.
• Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti katru otro gadu vai
pēc mehāniskās ietekmes (piemēram, nometot to zemē). Lūdzu,
sazinieties ar Microlife dienestu - par testa veikšanu.
• Prietaisas skirtas tik kūno temperatūros matavimui!
• Būtina išlaikyti minimalų matavimo laiką iki pasigirstant signalui!
• Neleiskite vaikams naudotis prietaisu be suaugusiųjų priežiūros vaikas gali praryti mažas detales.
• Prietaiso nemėtyti ir netrankyti!
• Nelaikyti aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaiso nevirinti!
• Prietaiso valymui naudokite tik pastraipoje «Valymas ir dezinfekcija»
nurodytus dezinfektantus. Į dezinfekuojantį skystį galima merkti tik
nepažeistą prietaisą.
• Kas 2 metus arba po sutrenkimo (pvz. numetus ant grindų) rekomenduojama patikrinti prietaiso tikslumą. Dėl patikros kreipkitės į
Microlife.
Baterijų ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų
konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utilizuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jālikvidē saskaņā ar
vietējo likumdošanu, nevis jāizmet sadzīves atkritumos.
Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.
Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju.
Panaudotos BF tipo dalys
Termometro įjungimas
Aizsardzības klase: BF
Termometra ieslēgšana
Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu 1; īss skaņas
signāls signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts». Tiek veikts displeja
tests. Jāuzrāda visi segmenti. Ievērot pēdējo mērījumu, kas tiek attēlots 2 sekundes.
Pēc tam «-- -» un mirgojošs «°C» vai «°F» parādās displeja laukā 2.
Tagad termometrs ir gatavs lietošanai.
Funkcionēšanas tests
Termometra pareiza funkcionēšana tiek automātiski pārbaudīta katru
reizi, kad termometrs tiek ieslēgts. Ja tiek atklāta nepareiza darbība
(mērīšanas neprecizitāte), tā tiek norādīta ar «ERR» uz displeja, un
mērīšanu veikt nav iespējams. Šādā gadījumā termometrs ir jāmaina.
Termometra lietošana
Izvēlieties nepieciešamo mērījuma metodi. Veicot mērīšanu, uz
displeja tiek attēlota pašreizējā temperatūra un «°C» simbols mirgo.
Ja skaņas signāls tiek izdzirdēts 10 reizes un «°C» uz displeja
nemirgo, tas nozīmē, ka mērītā paaugstinātā temperatūra ir mazāka
par 0,1°C 6 sekundēs un ka var veikt termometra nolasījumu.
Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi
nospiežot ON/OFF pogu 1. Pretējā gadījumā termometrs automātiski izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.
Pārslēgšana starp °C un °F
Ja termometrs ir izslēgts, nospiest un turēt nospiestu ON/OFF pogu 1
uz 5 sekundēm, kamēr neizzūd «M». Uz īsu brīdi nospiest ON/OFF
pogu, lai pārslēgtu °C vai °F. Pagaidīt 3 sekundes, kamēr «°C» vai «°F»
sāk mirgot, tad vēlreiz nospiest ON/OFF pogu, lai apstiprinātu savu
izvēli. Termometrs ir uzstādīts Jūsu uzstādījumu lietošanai nākotnē.
Mērīšanas metodes / Normāla ķermeņa temperatūra
 Mutē (orāli) / 35,5 - 37,5 °C
Novietojiet termometru vienā no diviem iedobumiem zem mēles - pa
labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērīšanas sensoram 4 ir jābūt
saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur
degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 30 sek.!
 Anālajā atverē (taisnajā zarnā) / 36,6 - 38,0 °C
Šī ir visuzticamākā mērīšanas metode, un jo īpaši ir piemērota zīdaiņiem un maziem bērniem. Uzmanīgi ievadiet termometra mērīšanas
sensoru 4 2-3 cm anālajā atverē.
Aptuvenais mērīšanas ilgums: 30 sek.!
 Padusē / 34,7 - 37,3 °C
Iesakām pirms lietošanas ielikt termometru padusē, pēc tam piespiest
pogu. Lai saņemtu daudz uzticamākus rezultātus, mēs iesakām mērīt
temperatūru mutē vai taisnajā zarnā. Minimālais mērīšanas laiks ieteicams 3-5 minūtes, neatkarīgi no skaņu signāla.
Tīrīšana un dezinficēšana
Nosaukums: izopropila alkohols 70 %; iegremdēt maksimums uz
24 stundām.
Bateriju nomainīšana
Kad uz displeja parādās «» simbols (otrādi apgriezts trīsstūris), baterija ir nosēdusies un to nepieciešams apmainīt. Lai nomainītu bateriju,
noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu 3 no termometra. Ielieciet jaunu
bateriju ar + uz augšu. Pārliecinieties, ka jums ir tāda paša veida baterija
nomaiņai. Baterijas var iegādāties jebkurā elektronisko preču veikalā.
Tehniskās specifikācijas
Veids:
Įjunkite termometrą, nuspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1;
trumpas pyptelėjimas reiškia «termometras įjungtas». Vyksta ekrano
testas. Turi matytis visi segmentai. Ekrane 2 sekundėms pasirodo
paskutinio matavimo rezultatas.
Po to ekrane 2 pasirodo «-- -» ir mirksintis «°C» arba «°F» simbolis.
Termometras parengtas naudojimui.
Veikimo testas
Termometro veikimo patikrinimas įvyksta automatiškai kiekvieną kartą
jį įjungiant. Nustačius veikimo sutrikimus (netikslus matavimas), ekrane
atsiranda simbolis «ERR» ir temperatūros matavimas pasidaro nebeįmanomas. Tokiu atveju termometrą reikia pakeisti.
Kaip naudotis termometru
Pasirinkite matavimo metodą. Visą matavimo laiką ekrane rodoma
daviklio temperatūra, mirksi «°C» simbolis. Kai pasigirsta signalas ir
«°C» nustoja mirksėti, tai reiškia, kad daviklio temperatūra kyla
mažiau nei 0.1 °C per 6 sek. ir temperatūros matavimas baigtas.
Baigę matavimą, norėdami prailginti baterijų tarnavimo laiką, išjunkite
termometrą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką 1. Termometras taip pat automatiškai išsijungia maždaug po 10 min. nuo paskutinio matavimo.
Skalės keitimas iš °C į °F
Kai termometras išjungtas, paspauskite ir laikykite įjungimo/išjungimo
mygtuką 1 5 sekundes, kol «M» dingsta. Netrukus paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką perjungti °C ar °F. Palaukite 3 sekundes, kol
«°C» arba «°F» pradeda mirksėti ir įjungimo/išjungimo mygtuką
paspauskite dar kartą, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Termometras
parengtas naudojimui pasirinktame režime.
Matavimo būdai / Normali kūno temperatūra
 Burnoje (oralinis) / 35.5 - 37.5 °C
Įveskite termometrą po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuvio šaknies
pusėje. Matavimo daviklis 4 turi gerai priglusti prie gleivinės. Uždarykite burną, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta įkvepiamo/iškvepiamo
oro įtakos.
Apytikrė matavimo trukmė 30 sek.!
 Tiesiojoje žarnoje (rektalinis) / 36.6 - 38.0 °C
Patikimiausias matavimo būdas, ypač tinkantis kūdikiams ir
mažiems vaikams. Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį 4
2-3 cm į išangę.
Apytikrė matavimo trukmė 30 sek.!
 Pažastyje (aksiliarinis) / 34.7 - 37.3 °C
Norint gauti patikimesnius matavimo rezultatus temperatūrą matuoti
rekomenduojama burnoje arba tiesiojoje žarnoje. Minimali matavimo
trukmė 3-5 minutės, nepriklausomai nuo garsinio signalo.
Valymas ir dezinfekcija
Pavadinimas: Izopropilo alkoholis 70 %; pamerkti max. 24 valandoms.
Baterijų pakeitimas
Ekrano dešinėje apačioje pasirodęs «» simbolis signalizuoja, kad
maitinimo elementas išsikrovė ir jį būtina pakeisti. Tai atliekama taip:
nuimamas termometro baterijos skyrelio dangtelis 3. Naujas baterija
įdedama atsižvelgiant į poliariškumą («+» viršuje). Įsitikinkite, kad tai
to paties tipo baterija. Baterijų galima įsigyti artimiausioje elektros
prekių parduotuvėje.
Techninės specifikacijos
Tipas
Maksimalios temperatūros termometras
Matavimo ribos:
32.0 - 42.9 °C
Esant 32.0 °C temperatūrai, ekrane matomas «-- -»
Esant 42.9 °C temperatūrai, ekrane matomas «H»
Maksimālās temperatūras
Mērīšanas diapazons: 32,0 °C - 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: displejā parādās «-- -» (low), kas
nozīmē zema temp. (pārāk zema).
Temp. > 42,9 °C: displejā parādās «H» (high), kas
nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).
Mērīšanas precizitāte: ± 0,1 °C starp 34 °C un 42 °C
Darbības temperatūra: 10 - 40 °C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Uzglabāšanas temperatūra:
-25 - +60°C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums
Baterija:
1,5/1,55 V; LR 41
Atsauce uz standartiem:
EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prasībām par medicīnas ierīcēm.
Tiek saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
Garantija
Mēs jums garantējam beztermiņa kalpošanas ilgumu no iegādāšanās
dienas. Garantija neattiecas uz jebkādiem zaudējumiem, kas radušies
neatbilstošas lietošanas rezultātā. Arī uz baterijām un iepakojumu
garantija neattiecas. Visas pārējās sūdzības par zaudējumiem netiek
izskatītas. Garantijas sūdzība ir jāiesniedz kopā ar pirkuma čeku.
Lūdzu, iesaiņojiet bojāto izstrādājumu un nosūtiet to Microlife izplatītājam, sedzot pasta izdevumus.
Matavimo tikslumas:
± 0.1 °C 34 - 42 °C ribose
Darbinė temperatūra:
10 - 40 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Saugojimo temperatūra:
-25 - +60 °C; 15-95 % santykinė maksimali drėgmė
Baterija:
1.5/1.55 V; LR 41
Standartų nuorodos:
EN 12470-3, klinikiniams termometrams;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Šis prietaisas atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB
reiklavimus.
Galimi techniniai pakeitimai.
Garantija
Termometrui suteikiama neribota garantija. Garantija netaikoma, jei
prietaisas sugadinamas dėl neteisingo naudojimo. Garantija netaikoma baterija bei pakuotei. Garantija netaikoma pažeistiems prietaisams. Išsaugokite prietaiso pirkimo kvitą. Neveikiantį prietaisą saugiai
supakuokite ir siųskite paštu Microlife atstovybei.
EE
Описание термометра
RU
1 ON/OFF nupp
2 Näidik
3 Patareipesa kate (tagaküljel)
4 Mõõteandur
Tähtsad ohutusjuhised
1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2 Дисплей
3 Крышка батарейного отсека (обратная сторона)
4 Измерительный датчик
Важные указания по безопасности
• Instrumenti võib kasutada ainult kehatemperatuuri mõõtmiseks!
• Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st
senikaua, kuni kostub piip-toon!
• Lapsed ei tohi instrumenti ilma järelvalveta kasutada; mõned instrumendi osad on küllalt väikesed, et lapsed võivad need alla neelata.
• Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda põrutuste eest!
• Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
• Instrumenti puhastades kasutage ainult lõigus «Puhastamine ja
desinfitseerimine» loetletud üldisi desinfitseerimisvahendeid. Vedelasse desinfektsioonivahendisse asetatav instrument peab olema
terve.
• Me soovitame instrumendi mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta
järel või pärast võimalikku mehhaanilist kahjustust (nt pärast maha
pillamist). Mõõtetäpsuse kontrollimiseks võtke ühendust Microlife
esindusega.
• Прибор можно использовать только для измерения температуры тела!
• Минимальное время измерения до появления звукового сигнала
обязательно должно соблюдаться!
• Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор
без присмотра взрослых, поскольку некоторые его мелкие части
могут быть проглочены.
• Оберегайте прибор от ударов и падений!
• При хранении и использовании прибора температура окружающей
среды не должна превышать 60 °С. НИКОГДА не подвергайте
прибор кипячению!
• Для очистки прибора используйте только имеющиеся в продаже
дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе «Очистка
и дезинфекция». Погружать в жидкое дезинфицирующее средство
можно только неповрежденный прибор.
• Мы рекомендуем проверять точность прибора каждые два года
либо после механического удара (например, падения). Для
проверки прибора, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу
Microlife.
Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas
asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olmeprügi
hulka.
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
Батареи и электронные приборы следует утилизировать
в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать
вместе с бытовыми отходами.
BF-tüüpi kontaktosa
Перед использованием прибора внимательно прочтите
данное руководство.
Termomeetri sisse lülitamine
Et lülitada termomeeter sisse, vajutage ON/OFF nuppu 1; lühikese
piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISSE lülitatud».
Toimub näidiku test. Kõik ekraani elemendid peavad ilmuma nähtavale. 2 sekundiks ilmub ekraanile viimane mõõdetud tulemus.
Seejärel tekib ekraanile «-- -» ja vilkuv «°C» või «°F» 2. Termomeeter
on nüüd kasutuseks valmis.
Töökorrasoleku kontroll
Termomeetri töökorrasoleku kontroll toimub automaatselt iga kord, kui
selle sisse lülitate. Avastatud rikkele (mõõtmise ebatäpsus) viitab
näidikule ilmuv «ERR» ja termomeetrit ei saa kasutada. Sel juhul tuleb
termomeeter välja vahetada.
Termomeetri kasutus
Valige sobiv mõõtmismeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidikul pidevalt mõõdetavat temperatuuri ja tähis «°C» vilgub. Kui kuulete piiptooni 10 korda ja «°C» enam ei vilgu, tähendab see, et mõõdetav
temperatuur tõusis vähem kui 0,1 °C 6 sekundi jooksul ja nüüd võib
lugeda termomeetri näitu.
Et patareide kasutusiga pikendada, lülitage termomeeter välja, vajutades korra ON/OFF nupule 1. Vastasel juhul lülitub termomeeter
automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.
°C-skaala vahetamine °F-skaalaks
Kui termomeeter on välja lülitatud, vajutage ja hoidke ON/OFF nuppu
1 all 5 sekundit, kuni nähtavale ilmub «M». Valige °C või °F režiimi
vahel, vajutades lühidalt ON/OFF nuppu. Oodake 3 sekundit kuni
«°C» või «°F» hakkab ekraanil vilkuma ja seejärel vajutage valiku
kinnitamiseks ON/OFF nuppu uuesti. Nüüd on termomeeter teile vajalikus seades.
Mõõtmisviisid / Normaalne kehatemperatuur
 Suust (oraalselt) / 35,5 - 37,5 °C
Asetage termomeeter ühte kahest keele all olevast taskust, keelejuurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur 4 peab olema
tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi nina, et
sisse-välja hingatav õhk ei mõjutaks mõõtmistulemust.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 30 sekundit!
 Pärasoolest (rektaalselt) / 36,6 - 38,0 °C
See on kõige usaldusväärsem mõõtmisviis ja eriti sobilik imikute ja
väikelaste puhul. Sisestage termomeetri mõõteandur 4 ettevaatlikult 2 kuni 3 cm sügavusele pärasoolde.
Ligikaudne mõõtmisaeg: 30 sekundit!
 Kaenla alt (aksillaarselt) / 34,7 - 37,3 °C
Et saada usaldusväärsemad tulemused, on soovitatav temperatuuri
mõõta suu kaudu või rektaalselt. Hoolimata helisignaalist on minimaalne soovituslik mõõtmise aeg 3-5 minutit.
Puhastamine ja desinfitseerimine
Nimetus: 70 %-line isopropüülalkohol; hoida lahuses kuni 24 tundi.
Patarei vahetus
Kui näidikule ilmub «» tähis (tagurpidi kolmnurk), on patarei tühi ja
vajab vahetamist. Et patereid asendada, eemaldage termomeetri
patareipesalt kate 3. Asetage uus patarei nii, et +-märk asuks üleval.
Kontrollige, et kasutate sama tüüpi patareid. Patareisid saate osta
igast elektritarvete poest.
Tehnilised andmed
Tüüp:
Maksimum termomeeter
Mõõtevahemik:
32,0 °C kuni 42,9 °C
Temp. < 32,0 °C: näidikule ilmub «-- -», mis viitab liiga madalale temperatuurile
Temp. > 42,9 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele
temperatuurile
Mõõtetäpsus:
± 0,1 °C vahemikus 34...42 °C
Töötemperatuur: 10 - 40 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Hoiutemperatuur: -25 - +60 °C; 15-95 % suhteline maksimaalne niiskus
Patarei:
1,5/1,55 V; LR 41
Vastavus
standarditele:
EN 12470-3, kliinilised termomeetrid;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC
nõuetele.
Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.
Garantii
Anname tootele eluaegse garantii, mis algab ostukuupäevast. Valest
käsitsemisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla. Garantii ei
hõlma patareid ega pakendit. Ka kõik muud kahjuga seotud kaebused
ei kuulu garantii alla. Garantiitaotlusele tuleb lisada ostutšekk. Palun
pakkige instrument hoolikalt ja saatke makstud saatekuludega Microlife
müügiesindajale.
Класс защиты BF
Включение термометра
Для включения термометра нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1;
короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра.
Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор
символов, подтверждающих исправность прибора. Затем в
течение 2 секунд появляется последнее измерение.
После этого, на дисплее «-- -» появляется мигающий символ «°C»
или «°F» 2. Термометр готов к работе.
Функциональная проверка
Правильность работы термометра проверяется автоматически
при каждом включении. При обнаружении ошибок работы (неточность измерения) на дисплей выводится сообщение «ERR», и
измерение становится невозможным. В этом случае термометр
необходимо заменить.
Использование термометра
Bыберите предпочтительный метод измерения. Во время измерения
на дисплее непрерывно отображается текущая температура, символ
«°C» мигает. Измерение прекращается, когда увеличение температуры составляет менее 0,1 °С за 6 секунд. Окончание измерения
подтверждается 10-кратным звуковым сигналом, символ «°C»
прекращает мигать. Теперь показания термометра можно считывать.
Для продления срока службы батареи выключайте термометр
кратким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 1. Автоматически термометр
выключается примерно через 10 минут.
Переключение с °C на °F
При выключенном термометре, нажмите и удерживайте кнопку
ВКЛ/ВЫКЛ 1 в течение 5 секунд до тех пор, пока символ «M» не
исчезнет. Коротким нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ произведите
переключение между° C или ° F. Подождите 3 секунды, пока «°C»
или «°F» не начнет мигать, и нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ снова,
чтобы подтвердить свой выбор. Для следующего использования
в термометре автоматически увстанавливается Ваш выбор.
Способы измерения / Нормальная температура тела
 Во рту (орально) / 35,5 - 37,5 °C
Расположите термометр в подъязычной области, слева или справа от
корня языка. Измерительный датчик 4 должен находиться в хорошем
контакте с тканями. Закройте рот и ровно дышите носом, чтобы вдыхаемый/выдыхаемый воздух не влиял на результат измерения.
Приблизительное время измерения: 30 секунд!
 В заднем проходе (ректально) / 36,6 - 38,0 °C
Это наиболее надежный метод измерения, особенно подходящий
для грудных и маленьких детей. Осторожно введите измерительный
датчик 4 термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.
Приблизительное время измерения: 30 секунд!
 В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C
Для получения более надежных результатов мы рекомендуем
измерять температуру орально или ректально. Рекомендуется
соблюдать минимальное время измерения 3-5 минут независимо
от звукового сигнала.
Очистка и дезинфекция
Название: изопропиловый спирт 70 %; макс. время погружения:
24 часа.
Замена батареи
Если на дисплее появился символ «» («перевернутый» треугольник), это означает, что батарея разряжена и нуждается в замене.
Батареи можно приобрести в любом магазине электротоваров.
Убедитесь, что вы взяли батарею такого же типа. Чтобы заменить
батарею, снимите крышку батарейного отсека 3 с термометра.
Вставьте новую батарею (положительным полюсом кверху).
Технические характеристики
Тип:
Максимальный термометр
Диапазон измерений: от 32,0 °C до 42,9 °C
Темп. < 32,0 °C: отображается «-- -» (слишком низкая)
Темп. > 42,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)
Точность измерений: ± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C
Диапазон рабочих 10 - 40 °C; максимальная относительная влажность
температур:
15-95 %
Температура
-25 - +60 °C; максимальная относительная влажность
хранения:
15-95 %
Батарея:
1,5/1,55 В; LR 41
Соответствие
EN 12470-3, медицинские термометры
стандартам:
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕЭС о
медицинском оборудовании 93/42/EEC.
Право на внесение технических изменений сохраняется.
Гарантия
Мы предоставляем Вам пожизненную гарантию с даты покупки.
Данная гарантия не распространяется на любые повреждения,
вызванные неправильным обращением с прибором. Гарантия также
не распространяется на батарею и упаковку. Любые требования по
возмещению ущерба в этих случаях исключены. Гарантийные
претензии должны подаваться с документом, подтверждающим
покупку. Пожалуйста, тщательно упакуйте неисправный прибор и
отправьте его по почте дистрибьютору Microlife, проследив за достаточностью оплаты почтовых расходов.
Download PDF