American Audio | M1224FX | m1224fx podręcznik użytkownika

 M1224FX
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
.
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu
Wer. 6/08 Spis treści GŁÓWNE CECHY URZĄDZENIA ................................................................................................................................................ 3 ŚRODKI OSTROZNOŚCI ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ ........................................................................................................ 4 ŚRODKI OSTROZNOŚCI ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ ........................................................................................................ 5 INFORMACJE O PRODUKCIE ................................................................................................................................................... 6 WPROWADZENIE .................................................................................................................................................................... 7 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z SETUPEM ...................................................................................................................... 7 WYPAKOWANIE ...................................................................................................................................................................... 8 PANEL PRZEDNI i TYLNY .......................................................................................................................................................... 8 FUNKCJE I STEROWANIE KANAŁAMI ....................................................................................................................................... 9 GŁÓWNE ELEMENTY STERUJĄCE I FUNKCJE ......................................................................................................................... 11 PODŁĄCZENIA WEJŚĆ I WYJŚĆ .............................................................................................................................................. 13 ZŁĄCZA .................................................................................................................................................................................. 15 SETUP DOMOWEGO STUDIA ................................................................................................................................................ 18 SETUP WYSTĘPU NA ŻYWO................................................................................................................................................... 19 LISTA EFEKTÓW ..................................................................................................................................................................... 20 CZYSZCZENIE ......................................................................................................................................................................... 22 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .......................................................................................................................................... 22 DANE TECHNICZNE ............................................................................................................................................................... 23 ROHS – OLBRZYMI WKŁAD W OCHRONĘ ŚRODOWISKA ...................................................................................................... 26 WEEE – ODPADY POCHODZĄCE ZE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ......................................................... 27 UWAGI .................................................................................................................................................................................. 28 A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 2
GŁÓWNE CECHY URZĄDZENIA
• 4 Wejścia Mono i 4 Wejścia Stereo
• Wyjścia Stereo Main i Wyjście ALT 3/4
• 3-zakresowy EQ, 1 Aux z Przełącznikiem Pre/Post, 1 EFX, BAL, Mute i PFL dla Wejścia Stereo
• Trim z Diodą LED Peak, HPF, 3-zakresowy EQ, 1 Aux z Przełącznikiem Pre/Post, 1 EFX, Pan, Mute i
Przełącznik PFL dla Wejścia Mono
• Trim z Diodą LED Peak LED, HPF (CH 5-8)
• Main L/R z Przełącznikiem AFL, ALT 3/4 z AFL, do Głównego Przełącznika, AUX i EFX Send, AUX i EFX
Return
• Tape z Przełącznikiem PFL, HP/Control Room i Zasilanie Fantomowe
• Efekt DSP 24-Bit, 100 fabrycznych programów, EFX On/Off i EFX Level
• Tape z Przełącznikiem PFL, HP/Control Room i Zasilanie Fantomowe
• 6 XLR Mic/Wejścia
• XLR i 1/4” Zbalansowany Jack Phone i 1/4” Jack Phone dla Wejścia Mono
• XLR i 1/4” Jack Phone dla Stereo (Ch 5-8) & 1/4” Jack Phone i Phono dla Wejścia Stereo
• 1/4” Jack Phone dla Stereo Return i Jack Phono dla Tape In
• 1/4” Jack Phone dla Main, ALT 3/4, Aux Send, EFX Send, Control Room i Słuchawki
• Jack Phono dla Tape i 1/4” Jack Phone dla Przełącznika Nożnego
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 3
ŚRODKI OSTROZNOŚCI ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ
Numer seryjny oraz numer modelu tego urządzenia
.
znajdują się na tylnym panelu. Prosimy o wpisanie
OSTRZEŻENIE:
ABY
ZAPOBIEGAĆ
tych numerów poniżej i ich zachowanie.
ZAGROŻENIU POŻAREM LUB PORAŻENIU
Nr modelu_____________________________
PRĄDEM NALEŻY CHRONIĆ URZĄDZENIE
Nr seryjny_____________________________
PRZED WODĄ I WILGOCIĄ
Uwagi dot. zakupu:
Data zakupu_______________________
Nazwa sprzedawcy_________________________
UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM NIE
Adres sprzedawcy________________________
WOLNO UŻYWAĆ (SPOLARYZOWANEJ) WTYCZKI
_____________________________________
Z PRZEDŁUŻACZEM, PRZEJŚCIÓWKA LUB
_____________________________________
INNYM WYJŚCIEM, JEŚLI NIE MOŻNA WŁOŻYĆ
Telefon sprzedawcy__________________________
WTYKÓW TAK BY BOLCE NIE BYŁY CAŁKOWICIE
ZASŁONIĘTE.
ATTENTION: POUR PREVENIR LES CHOCS
ELECTRIQUES NE PAS UTILISER CETTE FICHE
POLARISEE AVEC UN PROLON-GATEUR, UNE
PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE
COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE
INSEREES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE
PARTIE A DECOUVERT.
UWAGA: Produkt ten spełnia przepisy FCC gdy do
podłączenia urządzenia oraz innego wyposażenia
używane są kable i złącza ekranowane. Aby
zapobiegać zakłóceń elektromagnetycznych z
innymi urządzeniami elektrycznymi takimi jak radia
i telewizory należy używać ekranowanych kabli i
złączy.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 4
ŚRODKI OSTROZNOŚCI ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ
Środki ostrożności związane z elektrycznością
Uwaga RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ Błyskawica
umieszczona
wewnątrz
trójkąta
równoramiennego
oznacza
ostrzeżenie
przed
występowaniem wewnątrz obudowy nie izolowanych części
pod napięciem wystarczająco wysokim, że występuje
niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego
UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO NIE NALEŻY USUWAĆ POKRYWY
(ANI TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI MOŻLIWYCH
DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NAPRAWY
WINNY
BYĆ
ZLECONE
WYKWALIFIKOWANEMU
PERSONELOWI SERWISU AMERICAN AUDIO
Wykrzyknik
umieszczony
wewnątrz
trójkąta
równoramiennego oznacza, że w dokumentacji załączonej
do urządzenia zamieszczone są ważne wskazówki
dotyczące jego użytkowania i konserwacji (serwisowania).
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ — Przed uruchomieniem
urządzenia
należy
przeczytać
całą
instrukcję
bezpieczeństwa użytkowania i sposobu użycia.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ — Instrukcja dotycząca
bezpieczeństwa użytkowania winna być zachowana w
celu ewentualnego przyszłego użycia
PRZESTRZEGAJ OSTRZEŻEŃ — Należy ściśle
przestrzegać wszelkich ostrzeżeń umieszczonych na
produkcie oraz w instrukcji obsługi.
PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI — Należy przestrzegać
instrukcji obsługi i użytkowania.
CZYSZCZENIE — Produkt można czyścić tylko specjalną
ściereczką polerującą lub suchą delikatną tkaniną. Nie
wolno czyścić środkami do czyszczenia mebli, benzyną,
środkami owadobójczymi lub innymi substancjami
lotnymi gdyż może to uszkodzić obudowę.
PRZYSTAWKI — Nie należy używać przystawek nie
posiadających aprobaty producenta, gdyż mogą być
przyczyną zagrożenia.
WODA I WILGOĆ — Nie wolno używać urządzenia w
pobliżu wody — na przykład, w pobliżu wanny,
umywalki, zlewu kuchennego, w pralni, wilgotnej
piwnicy, niedaleko basenu i w temu podobnych
miejscach.
AKCESORIA — Nie wolno ustawiać urządzenia na
niestabilnym wózku, uchwycie, trójnogu czy stoliku,
niestabilnej podstawie. Produkt może spaść
powodując poważne obrażenia dziecka czy dorosłego,
może również sam ulec poważnemu uszkodzeniu.
Należy używać wyłącznie wózków, podstaw,
trójnogów, uchwytów czy stolików posiadających
aprobatę producenta lub sprzedawanych razem z
produktem. Montaż produktu winien być zgodny z
zaleceniami
producenta
i
powinien
być
przeprowadzony z wykorzystaniem zalecanych
akcesoriów montażowych.
WÓZEK — Należy ostrożnie przewozić produkt na wózku.
Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła oraz nierówna
powierzchnia mogą prowadzić do przewrócenia wózka
z produktem.
WENTYLACJA — Szczeliny i otwory służą do wentylacji,
zapewniają niezawodne działanie i zapobiegają
przegrzaniu, dlatego nie można ich zakrywać ani
zatykać. Nie wolno umieszczać produktu na łóżku, sofie,
dywanie lub innej podobnej powierzchni. Produkt nie
powinien być wbudowywany w biblioteczkę lub regał
chyba że zapewniono właściwą wentylację lub instalacji
dokonano zgodnie z instrukcjami producenta.
ZASILANIE — Produkt może być zasilany wyłącznie ze
źródła wskazanego na tabliczce znamionowej. W razie
wątpliwości co do typu instalacji w miejscu użytkowania
należy zwrócić się do dystrybutora produktu lub lokalnego
zakładu energetycznego.
POŁOŻENIE – Urządzenie należy zainstalować w
stabilnym miejscu.
OKRES GDY URZĄDZENIE NIE JEST UŻYWANE – Gdy
urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu
należy odłączyć kabel zasilania.
UZIEMIENIE I POLARYZACJA
•
Jeżeli produkt jest wyposażony we wtyczkę z bolcem polaryzacji
(bolec szerszy od pozostałych), to wtyczka taka pasuje wyłącznie
do gniazdek ściennych z polaryzacją. Jest to cecha mająca na
celu zwiększenie bezpieczeństwa. Jeżeli wtyczka nie pasuje do
gniazdka, winno ono być wymienione przez elektryka. Nie należy
usuwać bolca zapewniającego własności ochronne wtyczki z
polaryzacją.
•
Jeżeli produkt jest wyposażony we wtyczkę z bolcem uziemienia
posiadającą trzeci bolec (uziemiający), to wtyczka taka pasuje
wyłącznie do gniazdek ściennych z uziemieniem. Jest to cecha
mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Jeżeli wtyczka nie
pasuje do gniazdka, winno ono być wymienione przez elektryka.
Nie należy usuwać bolca zapewniającego własności ochronne
wtyczki z uziemieniem.
OCHRONA KABLA ZASILAJĄCEGO – Przewody winny być
prowadzone w taki sposób, aby nie było prawdopodobne ich
uszkodzenie w wyniku przydepnięcia lub uszkodzenia przez
przedmioty umieszczone na nich. Szczególną uwagę należy
zwrócić na przewody w okolicy wtyczek, dodatkowych
gniazdek oraz w miejscu, gdzie wychodzą one z obudowy
produktu.
UZIEMIENIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ — Jeżeli urządzenie
jest podłączone do zewnętrznej anteny, należy się upewnić,
że antena jest odpowiednio uziemiona i zapewnia właściwy
poziom zabezpieczenia przed udarem napięciowym oraz
elektrycznością statyczną. Paragraf 810 National Electrical
Code (państwowe przepisy elektryczne), ANSI/NFPA 70,
dostarcza informacji na temat odpowiedniego uziemienia masztu
i wspornika przewodów, rozmiarów przewodów uziemiających,
położenia jednostki rozładowniczej, połączeń z elektrodami
uziemiającymi i wymagań dotyczących elektrod. Patrz rysunek A.
WYŁADOWANIE
ATMOSFERYCZNE
—
Aby
lepiej
zabezpieczyć urządzenie podczas burzy z piorunami oraz
gdy urządzenie nie jest używane praz dłuższy czas,
wtyczkę przewodu zasilającego należy wyłączyć z gniazdka
sieciowego oraz rozłączyć antenę lub kable. Zapobiegnie to
uszkodzeniu
produktu
z
powodu
wyładowań
atmosferycznych oraz przepięć na linii zasilającej.
LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA — Anteny zewnętrznej nie
wolno montować w pobliżu linii wysokiego napięcia, latarni
elektrycznych, innych urządzeń elektrycznych ani też w
miejscach gdzie antena może upaść na urządzenia
elektryczne. Podczas montażu anteny należy zwrócić
szczególną uwagę aby nie dopuścić do kontaktu anteny z
urządzeniami przewodzącymi prąd. Może to być przyczyną
śmiertelnego porażenia prądem.
PRZECIĄŻENIE — Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń
do gniazdka zasilającego. Może to być przyczyną pożaru
lub porażenia prądem
CIAŁA OBCE I ZALANIE – Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać ciał obcych gdyż mogą one dotknąć części pod
napięciem i spowodować porażenie prądem lub pożar. Nie
wolno narażać urządzenia na działanie płynów.
SERWIS — Użytkownik nie powinien próbować
naprawiać urządzenia samodzielnie gdyż
otwarcie lub zdjęcie pokrywy może narazić
na porażenie prądem lub inne
niebezpieczeństwa. Wszelkie naprawy
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel serwisu.
USZKODZENIE URZĄDZENIA – W przypadku
wystąpienia następujących awarii przewód
zasilający należy odłączyć i powierzyć
naprawę wykwalifikowanemu personelowi:
•
Uszkodzony został przewód zasilający lub
wtyczka.
•
Doszło do zalania urządzenia. Wewnątrz
urządzenia znalazły się ciała obce.
•
Urządzenie zostało wystawione na działanie
wody
lub deszczu.
•
Urządzenie nie działa prawidłowo pomimo
przestrzegania instrukcji obsługi. Należy
używać tylko tych opcji i ustawień opisanych w
instrukcji. Dostrajanie innych ustawień może
być przyczyną niewłaściwego działania
urządzenia. Doprowadzenie urządzenia do
poprawnego działania może być wykonane
tylko przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu.
•
Urządzenie zostało upuszczone lub uległo
innym uszkodzeniom.
•
Urządzenie wykazuje znaczące zmiany w
działaniu w porównaniu do wcześniejszej
pracy — wskazuje to na konieczność
pomocy ze strony serwisu.
CZĘŚCI ZAMIENNE – Jeśli jakieś części
wymagają wymiany, należy się upewnić czy
punkt serwisowy użył części oryginalnych
wskazanych
przez
producenta
lub
zamienników o identycznych właściwościach.
Użycie nieodpowiednich zamienników może
spowodować pożar, porażenie prądem lub
inne niebezpieczeństwo.
KONTROLA STANU BEZPIECZEŃSTWA – Po
dokonaniu przeglądu lub napraw należy
poprosić
pracownika
serwisu
o
przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa
urządzenia i sprawdzenie czy działa ono
poprawnie.
MONTAŻ NA ŚCIANIE LUB NA SUFICIE —
Produktu nie powinno się montować ani na
ścianie ani na suficie.
TEMPERATURA — Produkt winien znajdować się z
dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, grzałki,
piecyki lub inne urządzenia (wliczając w to
wzmacniacze).
NEC – National Electric Code
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 5
INFORMACJE O PRODUKCIE
1. Urządzenia mogą używać tylko dorośli – Chronić
przed dziećmi.
2. Woda i wilgoć - Miksera nie wolno używać w
pobliżu wody - na przykład, niedaleko wanny, zlewu,
pralki, w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu
basenu, itp. Na mikser nie wolno wylewać wody ani
innych płynów.
3. Wentylacja – Mikser powinien znajdować się w
miejscu umożliwiającym jego właściwą wentylację.
Na przykład, nie wolno go umieszczać na łóżku,
kanapie, dywanie czy podobnych miejscach, które
mogą blokować otwory wentylacyjne; albo też w
zamkniętym pojemniku, takim jak biblioteczka lub
szafka, gdzie przepływ powietrza może być
utrudniony.
4. Źródła ciepła – Mikser powinien znajdować się z
dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki lub
inne urządzenia (dotyczy to też wzmacniaczy)
wytwarzające ciepło.
5. Źródła zasilania – Mikser może być podłączony
tylko do takiego źródła zasilania (gniazdo ścienne),
które jest zgodne z instrukcją lub z oznaczeniami
na Mikserze.
6. Naprawa - Użytkownik nie powinien wykonywać
żadnych czynności serwisowych poza tymi opisanymi
w instrukcji. Mikser nie zawiera części, które mogłyby
być serwisowane przez użytkownika. Wszelkie inne
czynności
serwisowe
należy
zlecić
wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Mikser
należy kierować do specjalistycznego serwisu w
następujących przypadkach:
A. Kabel lub wtyczka zasilania uległy uszkodzeniu.
B. Do wnętrza miksera dostały się ciała
obce lub płyn.
C.
Mikser
był
wystawiony
na
działanie
deszczu lub wody.
D.
Mikser
nie
działa
prawidłowo
lub
jego działanie znacznie się zmieniło.
7. Nie wolno demontować ani modyfikować
urządzenia – prowadzi to do utraty gwarancji
producenta.
8. Nie wolno podłączać miksera do zestawu
ściemniaczy.
9. Powierzchnię urządzenia należy chronić przed
środkami
owadobójczymi,
benzyną
lub
rozpuszczalnikami.
10. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w
pomieszczeniach, używanie go na zewnątrz
powoduje utratę gwarancji.
11. Urządzenie winno być bezpiecznie i stabilnie
ustawione.
12. Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń
należy odłączyć główne zasilanie.
13. Czyszczenie – Mikser należy czyścić zgodnie z
zaleceniami producenta. Do wycieranie używamy
miękkiej szmatki. Plamy można usuwać preparatem
do czyszczenia szkła lub innym łagodnym
detergentem. Pozostałości środka czyszczącego
należy usunąć miękką szmatką. Nie wolno używać
lotnych środków czyszczących takich jak benzyna,
rozpuszczalnik czy rozcieńczalnik, uszkadzają one
powierzchnię urządzenia.
14. Należy dbać o stan kabla zasilającego. Nie wolno
go uszkadzać ani deformować; taki kabel może
spowodować porażenie prądem lub uszkodzić
urządzenie. Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazda
należy chwycić wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za kabel.
15. Aby uniknąć porażenia, nie wolno otwierać
pokrywy gdy urządzenie jest podłączone. W razie
problemów z urządzeniem należy skontaktować się
ze wsparciem klienta American Audio®.
16. Nie wolno pozwalać by na powierzchnię miksera
lub do jego wnętrza dostawały się woda lub metalowe
przedmioty. Może to spowodować porażenie prądem
lub awarię.
17. Ochrona Kabla Zasilającego – Kable zasilające
winny być prowadzone w taki sposób, by nie były
narażone na chodzenie po nich lub przyciśnięcie, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na odcinki kabli przy
wtyczkach, przedłużaczach oraz przy wyjściach z
miksera. Kable nie należy umieszczać w przejściach.
18. W czasie uruchamiania urządzenia wzmocnienie
winno być ustawione na minimum, co zapobiegnie
uszkodzeniu głośników.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 6
WPROWADZENIE
Informacje wstępne: Gratulujemy i dziękujemy za zakup miksera American Audio® M1224FX. Mikser ten jest
kontynuacją wysiłków American Audio zmierzających do tworzenia produktów audio o najwyższej jakości i w
przystępnej cenie. Prosimy o zapoznanie się z treścią podręcznika oraz z zawartymi w nim instrukcjami przed
rozpoczęciem użytkowania sprzętu. Instrukcje te przekazują ważne informacje dotyczące prawidłowej i
bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na symbole
ostrzegawcze znajdujące się na naklejkach na urządzeniu oraz w podręczniku. Podręcznik należy
przechowywać razem z urządzeniem.
Obsługa klienta:
W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży American Audio. Istnieje
również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami. Można to zrobić poprzez naszą stronę internetową
www.americanaudio.eu oraz pisząc na adres: support@americanaudio.eu
Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie
deszczu ani wilgoci.
Uwaga! Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Samodzielne
naprawy skutkują unieważnieniem gwarancji producenta. Jeżeli urządzenie będzie wymagało serwisu należy
skontaktować się ze wsparciem klienta. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie sprzętu do
sprzedawcy.
Uwaga! Mikser nie zawiera części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Nie wolno
podejmować prób samodzielnych napraw bez wyraźnego polecenia autoryzowanego technika serwisu
American Audio. Powoduje to unieważnienie gwarancji producenta. Jeżeli urządzenie wymaga serwisu należy
skontaktować się ze wsparciem klienta American Audio®.
Opakowania nie należy wyrzucać do śmieci. Jeśli to tylko możliwe należy poddać je recyklingowi.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z SETUPEM
Przed włączeniem miksera do prądu należy dokonać właściwych podłączeń. Przed włączeniem miksera
wszystkie regulatory suwaka i głośności winny być ustawione na zero lub w minimalnej pozycji. Jeżeli mikser
był wystawiony na skrajne temperatury (np. po transporcie), nie należy go od razu włączać. Kondensacja
wody może uszkodzić urządzenie. Należy pozostawić je niewłączone aż osiągnie temperaturę pokojową.
Warunki Eksploatacji:
• Instalując urządzenie należy się upewnić, że nie jest ono ani też nie będzie wystawione na działanie
wysokich temperatur, wilgoci lub zapylenia!
• Nie wolno używać miksera w bardzo wysokich (więcej niż 30°/100°F) lub bardzo niskich (mniej niż 5°C/40°F)
temperaturach otoczenia.
• Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i innych źródeł ciepła.
• Miksera można używać tylko po zapoznaniu się z jego działaniem. Osoby bez tych kwalifikacji nie powinny
obsługiwać urządzenia. Większość uszkodzeń spowodowana jest nieprofesjonalną eksploatacją!
• Nie wolno używać urządzenia jeśli kabel zasilania został przetarty lub uszkodzony.
• Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń należy odłączyć główne zasilanie.
• Nie wolno używać miksera jeśli jakikolwiek jego element uległ uszkodzeniu.
• Nie wolno obsługiwać miksera gdy pokrywa jest zdjęta.
• By zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie wolno wystawiać miksera na działanie deszczu lub
wilgoci.
• Mikser przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach, używanie go na zewnątrz powoduje utratę
gwarancji.
• W czasie, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres należy odłączyć je od zasilania.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 7
WYPAKOWANIE
Każdy egzemplarz M1224FX został dokładnie sprawdzony i jest wysyłany w pełnej gotowości do użycia.
Należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Jeżeli
opakowanie nosi ślady uszkodzeń, należy sprawdzić czy mikser nie jest uszkodzony oraz upewnić się czy
towarzyszące mu wyposażenie konieczne do jego eksploatacji dotarło w stanie nienaruszonym. W razie
stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy skontaktować się z wsparciem klienta poprzez nasz
bezpłatny numer. Prosimy o taki kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie miksera do sprzedawcy.
PANEL PRZEDNI i TYLNY
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 8
FUNKCJE I STEROWANIE KANAŁAMI
STEROWANIE KANAŁAMI:
1. WSKAŹNIKI PEAK LED I KONTROLA TRIM WSKAŹNIKI PEAK - Te wskaźniki LED „zaświecą się” gdy sygnał wejściowy osiągnie 5dB poniżej punktu
przesterowania kanału. Jeżeli LED “świeci” się więcej niż zwykle, należy użyć KONTROLI TRIM aby
zmniejszyć poziom wejścia. Jeżeli to nie skutkuje należy zmniejszyć poziom wyjścia podłączonego źródła.
KONTROLA TRIM - Służy do regulacji wzmocnienia wejściowego sygnału źródła audio dla kanału. Najlepszy
stosunek S/N i balans zakresu dynamicznego osiągnie się jeśli KONTROLA TRIM jest ustawiona tak, że
WSKAŹNIKI PEAK (1) „świecą się” od czasu do czasu.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 9
FUNKCJE I STEROWANIE KANAŁAMI (ciąg dalszy)
„Czułość Kanału”
Czułość wejścia MIC w granicach +6dB a -50dB.
Czułość wejścia liniowego w granicach +14dB a -30dB.
Czułość kanału wejściowego Mono/Stereo Combo w granicach +20dBand -20dB.
2. PRZYCISK HPF (FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY) – Przycisk włącza i wyłącza HPF (Filtr
Górnoprzepustowy). Wciśnięcie tego przycisku włącza filtr HPF. HPF obcina częstotliwości poniżej 75Hz.
3. KOREKTOR – Patrz tabele poniżej podające Maks. Wzmocnienie/Obcięcie dla każdego zakresu.
REGULACJA TONÓW WYSOKICH KANAŁU - Pokrętła tego używamy do regulacji poziomów sopranów
kanału. Obracanie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszy ilość sopranów w sygnale
kanału a obracanie nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększy ilość sopranów.
REGULACJA TONÓW ŚREDNICH KANAŁU - Pokrętła tego używamy do regulacji poziomów tonów średnich
kanału. Obracanie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszy ilość tonów średnich w sygnale
kanału a obracanie nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększy ilość tonów średnich.
REGULACJA TONÓW NISKICH KANAŁU - Pokrętła tego używamy do regulacji poziomów basów kanału.
Obracanie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejszy ilość basów w sygnale kanału a
obracanie nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększy ilość tonów basów.
ZAKRES MAKS. CZĘSTOTLIWOŚC WZMOC./OBCIECIE
TYP 4. REGULACJA AUX - Pokrętło AUX reguluje poziom sygnału przesyłanego przez kanał do szyny AUX.
5. PRZYCISK PRE/POST – Ten przycisk określa czy sygnał AUX jest Pre Fader (pozycja suwaka nie wpływa
na poziom sygnału) lub Post Fader (pozycja suwaka wpływa na poziom sygnału).
6. REGULACJA EFX – Te pokrętła regulują poziomy sygnału wysyłanego do szyny EFX. Ogólny poziom
sygnałów kanału miksowanych przez tę szynę jest ustawiany przez MASTER EFX SEND do jacka EFX na
przednim panelu. Ponieważ ta regulacja znajduje się za suwakiem kanału, to ustawienie suwaka
kanału wpływa na poziom sygnału.
UWAGA: Sygnał szyny Efektów jest również przekazywany do wewnętrznego DSP (cyfrowego
procesora sygnału).
7. REGULACJA PAN/BALANCE PAN (Mono) – Jest to regulacja ilości sygnału kanału na głównych szynach L i R określająca idealna pozycję
dźwięku z każdego kanału.
PRZYKŁAD: Jeżeli regulacja PAN jest ustawiona maksymalnie w lewo to dźwięk z tego kanału będzie
wytwarzany tylko przez lewa kolumnę. Podobnie dzieje się przy maksymalnym ustawieniu w prawo, dźwięk
będzie wytwarzany tylko przez prawą kolumnę.
BALANS (Stereo) – Ta regulacja umożliwia ustawienie balansu L/R sygnału stereo wejścia. Obracanie
pokrętła w lewo przesuwa sygnał źródła w kierunku szyny MAIN MIX L, obracanie pokrętła w prawo przesyła
sygnał w kierunku szyny MAIN MIX R.
8. PRZYCISK MUTE/ALT 3/4 – Kiedy właściwy dla kanału przycisk MUTE/ALT 3/4 nie jest włączony
(wciśnięty) wyjście kanału będzie przesyłane do wyjścia ALT 3/4 a nie do wyjścia MAIN L/R. Szyna ALT 3/4
daje nam drugi niezależny sub mix stereo z własnym suwakiem stereo sub master.
9. PRZYCISK PFL – Ten przycisk umożliwia monitorowanie POZIOMU PRE FEADER sygnału wejścia
poprzez słuchawki lub wyjść control room. Kiedy przycisk NIE jest wciśnięty sygnał kanału będzie wysyłany do
szyny PFL.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 10
FUNKCJE I STEROWANIE KANAŁAMI (ciąg dalszy)
10. SUWAKI KANAŁU – Suwaki te regulują główny poziom kanału. Za ich pomocą regulujemy poziom
sygnału przesyłanego z kanału do master mixing, group outs oraz szyn efektów. Ustawienia suwaków kanału
wejścia wpływają na mix lub balans poziomu dźwięku pomiędzy instrumentami lub innymi źródłami
podłączonymi do wejść. Kiedy kanał nie jest używany suwak powinien być ustawiony na minimum aby
zapobiec powstawaniu szumu w głównym sygnale.
GŁÓWNE ELEMENTY STERUJĄCE I FUNKCJE
Lista efektów
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 11
GŁÓWNE ELEMENTY STERUJĄCE I FUNKCJE (ciąg dalszy)
GŁÓWNA SEKCJA STEROWANIA:
11. WYŚWIETLACZ DSP – Wyświetlacz pokazuje liczbę wybranych efektów. Patrz lista efektów znajdująca
się w GŁÓWNEJ SEKCJI STEROWANIA konsoli.
12. POKRĘTŁO WYBORU PROGRAMU DSP – Pokrętło to umożliwia wybór jednego ze 100 wbudowanych
efektów cyfrowych. Panel kontrolny jest wyposażony w wysokiej jakości 24 Bitowy cyfrowy procesor efektów.
13. AUX PRE CONTROL - Używamy tych pokręteł do regulacji poziomu sygnału przesyłanego z
wewnętrznego cyfrowego efektu do szyny AUX.
14. REGULACJA STEREO RETURNN AUX RETURN – Pokrętła służą do regulacji poziomu sygnału zmiksowanego sygnału L/R przesyłanego od
jacka RETURN (L i R MONO) do szyny AUX.
MAIN CONTROL – Pokrętła służą do regulacji poziomu sygnału zmiksowanego sygnału L/R przesyłanego od
jacka RETURN (L i R MONO) do szyny MAIN L/R.
15. REGULACJA MASTER SEND POKRĘTŁA REGUACJI AUX – To pokrętło reguluje poziom sygnału przesyłanego do jacka wyjścia AUX.
REGULACJA MASTER EFFECT – Tego pokrętła używamy do regulacji poziomu sygnału szyny EFFECT
przesyłanego do jacka wyjścia EFFECT.
16. REGULACJA TAPE IN – To pokrętło reguluje poziom sygnału odtwarzania z komponentu podłączonego
do JACKÓW RCA TAPE IN położonych na górnym panelu miksera.
17. PRZYCISK DSP ON/OFF – Ten przycisk włącza i wyłącza program wewnętrznych efektów.
18. PRZYCISK PFL – Po wciśnięciu tego przycisku możemy przesłać sygnał efektu do szyny PFL.
19. SUWAK EFX RTN – Używamy tego suwaka do ustawiania poziomu sygnału przesyłanego od cyfrowego
efektu do szyny MAIN.
20. SUWAK ALT 3/4 – Za pomocą tego suwaka możemy wyregulować poziom końcowego połączonego
sygnału stereo przesyłanego do jacków wyjścia ALT 3/4.
21. WSKAŹNIK ZASILANIA – Ten wskaźnik będzie się świecił gdy zasilanie miksera jest włączone.
22. PRZYCISK PHANTOM POWER – Po wciśnięciu tego przycisku mikser prześle zasilanie do wszystkich
kanałów wyposażonych w jacki wejścia XLR MIC. Używamy tej funkcji gdy stosujemy jeden lub więcej
mikrofonów kondensacyjnych.
Uwaga: Kiedy ta funkcja jest włączona mikser podaje zasilanie DC +48V do pinów 2 i 3 wszystkich
jacków wejścia MIC typu XLR.
• Przełącznik należy pozostawić wyłączony jeżeli nie potrzebujemy zasilania fantomowego.
• Po włączeniu tej funkcji należy się upewnić, że do jacków XLR wejścia podłączone są tylko mikrofony
kondensacyjne. Urządzenia innego typu mogą ulec uszkodzeniu po podłączeniu zasilania fantomowego.
• Przełącznik może pozostać włączony przy podłączaniu do zbalansowanych mikrofonów dynamicznych.
• Aby uniknąć uszkodzenia głośników należy wyłączyć wzmacniacz (w kolumnach aktywnych) przed
włączeniem lub wyłączeniem tej funkcji. Aby unikać głośnych dźwięków, które mogą uszkodzić słuch lub
urządzenie zalecamy przed włączeniem tej funkcji ustawienie wszystkich regulacji wyjścia (MAIN, główny
suwak, suwak ALT 3/4 itd.) na minimum.
23. MIERNIK POZIOMU – Ten miernik LED wyświetla poziom sygnału wybranego PRZYCISKU MIERNIKA
POZIOMU SYGNAŁU. Kiedy miernik świeci się na CZERWONO wyjście osiąga poziom tłumienia.
24. REGULACJA CONTROL ROOM/SŁUCHAWKI – Reguluje poziom sygnału przesyłanego do JACKÓW
CONTROL ROOM lub JACKA SŁUCHAWEK.
25. PRZYCISKI LEVEL-METER SIGNAL – Używamy tych przycisków do wyboru sygnału przesyłanego do
WYJŚĆ CONTROL ROOM lub WYJŚCIA SŁUCHAWEK. Poziom wyjścia zostanie pokazany na MIERNIKU
POZIOMU. Ilustracja poniżej pokazuje w jaki sposób ustawienie przycisku odpowiada wyborowi sygnału.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 12
GŁÓWNE ELEMENTY STERUJĄCE I FUNKCJE (ciąg dalszy)
26. PRZYCISK TO MAIN – Kiedy ten przycisk jest wciśnięty, mikser prześle sygnał od ALT 3/4 do wyjść MAIN
L/R.
27. SUWAKI MAIN L/R – Ten suwak reguluje poziom sygnału końcowego przesyłanego do wyjścia MAIN L/R.
PODŁĄCZENIA WEJŚĆ I WYJŚĆ
PODŁĄCZENIA WEJŚCIA I WYJŚCIA:
28. JACKI WEJŚCIA KANAŁU JACKI MIC – Są to zbalansowane jacki wejścia 3-pin XLR.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 13
PODŁĄCZENIA WEJŚĆ I WYJŚĆ (ciąg dalszy)
ZBALANSOWANE JACKI LINE IN – Dla zbalansowanego lub niezbalansowanego sygnału liniowego
używane są standardowe jacki phone TRS 1/4”. Sygnały liniowe to na przykład większość klawiszy
elektronicznych, syntezatorów, gramofonów (z właściwymi przedwzmacniaczami), magnetofony taśmowe oraz
wyjścia liniowe z innych mikserów.
29. JACKI WEJŚCIA KANAŁU STEREO – Są to niezbalansowane jacki wejścia liniowego stereo. Dwa
dołączone do urządzenia jacki to 1/4” i RCA.
30. JACKI TAPE INPUT – Te jacki wejścia RCA używane są do podłączenia źródła dźwięku stereo. Używamy
ich gdy chcemy podłączyć CD, magnetofon kasetowy lub DAT bezpośrednio do miksera w celu monitorowania
źródła. Regulacji TAPE IN używamy do ustawiania poziomu sygnału.
31. JACKI REC OUT – Te jacki przesyłają sygnał PRE FADER od szyny master do magnetofonu w celu
dokonania nagrania.
32. JACK PRZEŁĄCZNIKA NOŻNEGO – Można do tego jacka podłączyć przełącznik nożny i używać go do
włączania/wyłączania efektów cyfrowych.
33. JACKI WYJŚCIA ALT 3/4 – Te niezbalansowane jacki wyjścia 1/4” typu phone przesyłają sygnał ALT 3/4
do wejścia MTR, zewnętrznego miksera lub do innego urządzenia.
34. JACKI WYJŚCIA CONTROL ROOM – Te jacki stereo wyjścia TRS 1/4” typu phone przesyłają
zmiksowany sygnał do systemu monitoringu. REGULACJI CONTROL ROOM/HEADPHONE używamy do
ustawienia poziomu sygnału wyjścia. Sygnał monitorowany przez te jacki wybierany jest za pomocą
PRZYCISKÓW LEVEL METER SIGNAL.
35. JACK SŁUCHAWEK – Używamy go do podłączenia słuchawek do miksera.
UWAGA: Sygnał monitorowany przez te jacki wybierany jest za pomocą PRZYCISKÓW LEVEL METER
SIGNAL, REGULACJI TAPE IN oraz PRZYCISKU PFL na kanałach wejścia.
36. JACKI WYJŚCIA MAIN L/R – Te jacki przekazują sygnał wyjścia stereo do wzmacniacza lub aktywnych
kolumn. Można też używać tych wyjść do przesyłania sygnału, który chcemy nagrać. Poziom sygnału można
regulować za pomocą GŁÓWNEGO SUWAKA znajdującego się w GŁÓWNEJ SEKCJI STEROWANIA.
37. JACK WYJŚCIA AUX – Ten jack wyjścia 1/4” przesyła sygnał od szyny AUX do cue box, efektora lub
innego systemu monitoringu.
38. JACK WYJŚCIA EFX – Ten niezbalansowany jack wyjścia phone przesyła sygnał do zewnętrznej
maszyny efektów.
39. STEREO RETURN L (MONO) – Są to niezbalansowane jacki wejścia TRS 1/4” typu phone. Sygnał
otrzymywany przez te jacki jest przesyłany do szyny GŁÓWNEJ oraz szyny AUX. Są one głównie używane do
odbioru powrotnego sygnału z zewnętrznego efektora (reverb, delay, itp.).
40. JACK CHANNEL INSERT I/O - Są to jacki phone TRS 1/4” TRS (nasadka, pierścień, tuleja) działające
dwukierunkowo. Te jacki wejścia/wyjścia znajdują się pomiędzy głównym wzmacniaczem a filtrem
górnoprzepustowym. Można ich używać do niezależnego podłączenia tych kanałów do urządzeń takich jak
korektory graficzne, kompresory i filtry szumów.
UWAGA: Podłączenie do jacka I/O wymaga specjalnego sprzedawanego osobno kabla. Patrz rys. poniżej.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 14
ZŁĄCZA
- Zawsze należy używać podwójnie ekranowanych kabli audio o dobrej jakości. Na wyjściu należy sprawdzić
niestabilność.
- Oba przewody należy zawsze łączyć na obu końcach i upewnić się, że ekran jest podłączony tylko na
jednym końcu.
- Nie wolno odłączać uziemienia od żadnego z elementów urządzenia. Jest ono konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa i ekran powraca do punktu gwiazdkowego systemu.
- Sprzęt posiadający zbalansowane wejścia i wyjścia może wymagać elektronicznego odizolowania od regału,
na którym jest umieszony i/lub innego sprzętu aby uniknąć pętli uziemienia.
Ważne jest by pamiętać, że cały sprzęt podłączony do sieci jest potencjalnym źródłem buczenia i zakłóceń
oraz że może on emitować promieniowanie elektrostatyczne lub elektromagnetyczne (lub oba). Dodatkowo,
sieć zasilania będzie przenosić wiele różnych zakłóceń RF pochodzących od silników elektrycznych, jednostek
klimatyzacyjnych, ściemniaczy z regulatorami tyrystorowymi, itp. Jeżeli nie oczyścimy systemu uziemienia
wszelkie próby usunięcia buczenia i szumów będą nieskuteczne. W skrajnych przypadkach może sie okazać
konieczne zainstalowanie niezależnego ‘uziemienia technicznego’ w miejsce ‘uziemienia zaszumionego’.
Należy zawsze skonsultować się z miejscowym dostawcą energii aby uniknąć naruszenia przepisów
bezpieczeństwa.
Produkty American Audio są wytwarzane i posiadają oprzewodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi
praktykami.
Zbalansowane złącza XLR są oprzewodowane zgodnie z opisem, patrz schemat poniżej:
Pin #1 Ekran
Pin #2 Plus
Pin #3 Minus
Zbalansowane złącza TRS 1/4” są oprzewodowane zgodnie z opisem, patrz schemat poniżej:
Końcówka jest Plusem
Pierścień jest Minusem
Tuleja jest Ekranem
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 15
ZŁĄCZA (ciąg dalszy)
Konfiguracja złącza i kabla
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 16
ZŁĄCZA (ciąg dalszy)
OPIS URZĄDZENIA
KABEL
DALSZA CZĘŚĆ KABLA
(Typ złącza)
Konfiguracje złącza i kabla zalecane dla szyn M 4. Kable te zależą od użycia dodatkowego sprzętu
izolowanego od zasilania AC.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 17
SETUP DOMOWEGO STUDIA
PROCEDURA SETUPU:
1. Przed podłączeniem do mikrofonów i instrumentów należy się upewnić, że wszystkie urządzenia są
wyłączone. Należy też ustawić suwaki wszystkich kanałów miksera oraz suwaki master na minimum.
2. Zawsze łączymy jeden koniec kabla do właściwego mikrofonu lub instrumentu a drugi koniec do właściwego
jacka wejścia miksera.
UWAGA: Tam gdzie kanał wejścia posiada zarówno jack MIC INPUT oraz jack LINE INPUT, można użyć
jednego z nich ale nie wolno używać obu jednocześnie. Na każdym kanale można podłączyć tylko jeden z
tych jacków.
3. Aby uniknąć uszkodzenia głośników urządzenia należy podłączać do zasilania w następującej kolejności:
Urządzenia peryferyjne mikser wzmacniacze mocy (lub kolumny aktywne).
UWAGA: Przy wyłączaniu systemu zasilanie odłączamy w odwrotnej kolejności: Wzmacniacze mocy
(kolumny aktywne) mikser Urządzenia peryferyjne.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 18
SETUP WYSTĘPU NA ŻYWO
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 19
LISTA EFEKTÓW
Nr Programu
(Hex)
00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h
24h
25h
26h
27h
28h
29h
30h
31h
32h
33h
34h
35h
36h
37h
38h
39h
40h
41h
42h
43h
44h
45h
46h
47h
48h
Nazwa
efektu
Performance
Hall
Plate
Spring
Echo
Opis efektu
Poziom Efx
Wielkość
pomieszczenia
Medium Briqht Piale
Best Plate
Medium Dark Sprinq
Short Plate
Lonq Briqht Spring
Slapback 2
Stapback w verb
Echo-Verb echo long verb
Slow st chor
Hall best hall 2
Short Hall
Short Dark Hall
Short Bright Hall
Medium Hall
Medium Dark Hall
Medium Bright Hall
Long Hall
Lonq Dark Hall
Lonq Brigh Hall
Best Hall
Short Plate
Short Dark Plate
Shoit Binjhl Plate
Lonq Briqht Plate
Medium Dark Plate
Medium Briqht Plate
Medium Plate
Lonq Plate
Long Dark Plate
Best Plate
Short Sprinq
78.00%
63.00%
13 00%
78 00%
13.00%
100.00%
9100%
28.00%
100 00%
78 00%
44.00%
35.00%
35.00%
27.00%
21.00%
27.00%
13.00%
21 00%
27 00%
58.00%
78.00%
78.00%
78.00%
26.00%
78.00%
78 00%
78 00%
78.00%
52 00%
63.00%
13.00%
8.00m3
36.78m3
9. 00m3
8. 00m3
9.00m3
8.00m3
8.00m3
30.61m3
12 11m3
35. 75m3
8.00m3
9.00m3
8.00m3
9.00m3
8.00m3
9.00m3
9.00m3
9.00m3
9.00m3
9.00m3
8.00m3
8.00m3
8.00m3
45.00m3
45.00m3
8.00m3
8.00m3
45.00m3
45.00m3
36.78m3
9.00m3
Short Dark Spring
Short Bright Spring
Medium Spring
Medium Dark Spring
Medium Bright Spring
Lonq Spring
Lonq Dark Spring
Long Bright Spring
Best Spring
Slapback 2
Short Echo
420ms Delay Hiqh Feedback
420ms Delay Low Feedback
550-275ms Delay cross
550ms Delay Hiqh Feedback
550ms Delay Low Feedback
13.00%
13.00%
13.00%
13.00%
13 00%
13 00%
13.00%
13.00%
13.00%
100.00%
80.00%
100 00%
100 00%
100 00%
100.00%
100 00%
100.00%
100.00%
8.00m3
8.00m3
900m3
9.00m3
9.00m3
9.00m3
9.00m3
9.00m3
9.00m3
8.00m3
8.00m3
8.00m3
8.00m3
8.00m3
8.00m3
8.00m3
8.00m3
8.00m3
650-375ms Delay cross Feedback
650ms Delav Hiqh Feedback
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 20
LISTA EFEKTÓW (ciąg dalszy)
50h
51h
52h
53h
54h
55h
56h
57h
58h
59h
60h
61h
62h
63h
64h
65h
66h
67h
68h
69h
70h
71h
72 h
73h
74h
75h
76h
77h
78h
79h
80h
81h
82h
83h
84h
85h
86h
87h
88h
89h
90h
91h
92h
93h
94h
95h
96h
97h
98h
99h
Flanger
+Verb
Flanger Reverb
Flanger Short reverb
It Flanger Medium Reverb
Medium Flanger Medium Reverb
Slow Flanger Lonq Reverb
Flanqer Lonq Reverb
Stereo Flanqer Medium Reverb
Stereo Flanqer Lonq Reverb
Whip Flanger Short Reverb
Whip Flanger Long Reverb
Slow Chorus Short Reverb
Chorus+Verb Slow Chorus Medium Reverb
Slow Chorus Lonq Reverb
Medium Chorus Medium Reverb
Medium Chorus Lonq Reverb
Fast Chorus Short Reverb
Fast Chorus Lonq Reverb
Trem Chorus Medium Reverb
Trem Chorus Lonq Reverb
Big Chorus Medium Reverb
Echo+Verb
Echo-Verb 1
Hard echo Medium verb
Echo-Verb 2
Echo-Verb 4
Echo-Verb 3
Pre delay senal
Cross echo
Echo long verb
Echo cross verb
Echoverb
Chorus
Chorus 1
Flanger
Chorus 2
Chorus fast
Deep slow Chorus
Deep fast chorus
Medium slow chorus
Slow stereo chorus
Leslie
Medium leslie
Stereo chorus
Slow It Flange
It Flanqer
Deep slow flanger
Deep It tlanqer
Deep lazer flanger
Jet flanqer 1
Jet flanger 2
Medium flanger
Medium lazer flanqer
Strong flanqer
100.00%
100.00%
99.00%
100 00%
100 00%
100.00%
100 00%
100 00%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00% 79.00%
79.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 33.00%
32.00%
53.00%
37 00%
23.00%
48 00%
72.00%
28 00%
29 00%
18.00%
100.00%
34.72m3
34.72m3
29 58m3
18 28m3
29.58m3
29.58m3
29 58m3
29.58m3
21.36m3
29.58m3
30.61m3
36 78m3
36.76m3
29 58m3
29.58m3
30.6 Im3
29 58m3
31.64m3
36 78m3
29 58m3
17.25m3
26 50m3
40.89m3
28 56m3
45.00m3
29 58m3
8 00m3
30.61m3
30 61m3
37.81m3
8.00m3
100.00%
100.00%
100.00%
72.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100 00%
100 00%
100.00%
100.00%
100.00%
11.08m 3
8.00m3
8 00m3
8.00m3
8 00m3
8.00m3
800m3
8 00m3
8.00m3
41. 92m3
8.00m3
41.92m3
41.92m3
41.92m3
41.92m3
41.92m3
8.00m3
41.92m3
41.92m3
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 21
CZYSZCZENIE
W suwaku będzie się osadzał kurz powodujący powstawanie dźwięku stukania. Aby temu zapobiec należy
zakrywać mikser. Jeżeli mikser nie był używany przez miesiąc lub dłużej należy przesunąć suwaki kilka razy w
górę i w dół co usunie kurz. Pracując z mikserem nie należy jeść, pić ani palić.
Nie wolno używać środków czyszczących w sprayu. Używać sprężonego powietrza lub odkurzacza z
odpowiednią szczotką.
Częstotliwość czyszczenia zależy od środowiska, w którym mikser jest używany (np. dym, mgła, kurz, rosa).
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Rozwiązywanie problemów: Poniżej wymieniono kilka problemów na które może natknąć się użytkownik
wraz ze sposobem ich rozwiązania.
Nie słychać źródła z kanału przez główny mikser
Sprawdź pokrętło trim, suwak oraz głośność wyjścia na źródle.
Sprawdź przycisk Mute lub upewnij się, że podgrupy są przypisane do sieci.
Sprawdź połączenie od źródła do miksera.
Wypróbuj to samo podłączenie na innym kanale z tymi samymi ustawieniami.
W mikserze słychać szum
Sprawdź zasilanie, buczenie 60Hz może pochodzić od nieuziemionego sprzętu.
Przesuń wszystkie suwaki w dół oraz przekręć pokrętło stereo return. Jeżeli szum minął jest to wina kanału
źródła. Odłącz źródło od miksera, przesuń jego suwak do góry, jeżeli szum minął, jest to wina źródła. W takim
wypadku spróbuj zmniejszyć głośność jego wyjścia.
Brak zasilania
Upewnij się, że zasilanie jest właściwie podłączone do urządzenia.
Nie słychać miksera w słuchawkach lub monitorach control room
Sprawdź pokrętło słuchawek / control room. Wybierz właściwe źródło.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 22
DANE TECHNICZNE
Model:
Zasilanie:
Wymiary:
Waga:.
Zużycie mocy:
Temperatura działania:
MAKS. POZIOM WYJŚCIA
(0,5% T.H.D. PRZY 1kHz):
PASMO PRZENOSZENIA:
T.H.D. (Całkowite
Zniekształcenie
Harmoniczne):
MAKS.
WZROST
NAPIĘCIA:
MIC IN do MAIN L/R:
MIC IN do ALT 3/4:
MIC IN do AUX (PRE):
MIC IN do AUX (POST):
MIC IN do EFX (REV):
MIC IN do CONTROL
ROOM L/R:
MIC IN do REC L/R:
LINE IN do MAIN L/R:
LINE IN do ALT 3/4:
LINE IN do AUX (PRE):
LINE IN do AUX (POST):
LINE IN do EFX (REV):
LINE IN do CONTROL
ROOM L/R:
STEREO IN do MAIN L/R:
M1224FX
AC 115v~60Hz/230v~50Hz
AC 110V, 60Hz (Kolumbia)
Napięcie pojedyncze:
AC 100V, 50/60Hz (Japonia);
AC 120V, 60Hz (U.S.A. i Kanada);
AC 127V, 60Hz (Meksyk)
AC 220V, 50Hz (Chile i Argentyna);
AC 240V, 50Hz (Australia)
AC 220V, 60Hz (Filipiny i Korea)
AC 230V, 50Hz (Europa, U.K., Nowa Zelandia, Afryka Południowa i Singapur)
420mm (SZ) x 328mm (D) x 90mm (W)
16,5” (SZ) x 12,9” (D) x 3,54” (W)
7,49 F. / 3,4 Kg
36W
5 do 35 stopni C; Wilgotność: 25 do 85% RH (bez kondensacji); Temperatura
przechowywania: -20 do 60 stopni C
+26dB(Main L/R), +20dB(ALT 3/4, Aux/EFX i Control Room)
+20dB (Insert), Więcej niż 100mW (Słuchawki) @ 33Ω
20Hz ~ 20kHz, +1/-2dB(Mix L/R, ALT 3/4, Aux/EFX Send i Control Room)
<0,1% @ +14dB20Hz ~ 20kHz (Mix L/R, ALT 3/4, Aux/EFX Send i Control Room)
74dB
74dB
66dB
76dB
76dB
80dB
52,2dB
54dB
54dB
46dB
56dB
56dB
60dB
44dB
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 23
DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy)
STEREO IN do ALT 3/4:
AUX RETURN IN do MAIN
44dB
16dB
L/R:
TAPE IN do MAIN L/R:
20dB
BUCZENIE I SZUM [(ŚREDNI RS = 150Ω) (Suwak Master na Nominalnym Poziomie i wszystkie Suwaki Kanałów na
Minimum)]:
MIX L/R, ALT 3/4, AUX/EFX 127dB Ekwiwalent Szumu Wejścia, -95dB Pozostały szum
SEND, CONTROL ROOM
OUT: MIX L/R, ALT 3/4, AUX/EFX -88dB
SEND, CONTROL ROOM
OUT:
WSKAŹNIKI KANAŁU:
An indicator for each channel turns on when the pre-channel fader signal is 5dBbelow
PEAK:
clipping.
100 Fabrycznych ustawień/Sterowanie Przełącznikiem Nożnym
WEW. EFEKT CYFROWY:
10-Segmentowy LEDx2, Main L/R, ALT 3/4, PFL i Tape IN
MIERNIKI LED:
EQ KANAŁU WEJŚCIA:
12kHz Shelving
WYSOKIE:
2.5kHz Peeking
ŚREDNIE:
80Hz Shelving
NISKIE:
TURNOVER/ROLL
OFF Znajduje się 3dB poniżej Maksymalnego Wzmocnienia/Obcięcia
FREQUENCIES:
40dB Zmienne (-20db ~ +20dB)
REGULACJA
WZMOCNIENIA
(KOMBINACJA
KANAŁU
WEJŚCIA
MONO/STEREO):
44dB Zmienne (-50dB~ +6dB), (-30dB~ +14dB)
REGULACJA
WZMOCNIENIA
(KANAŁ
WEJŚCIA MONO):
PRZESŁUCH (przy 1kHz): - 70dB pomiędzy Kanałami Wejścia,
-70dB pomiędzy Kanałami Wejścia/Wyjścia
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 24
DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy)
- WEJŚCIE
Złącze Wejścia
Impedancja Wejścia
Impedancja Nominalna
Typ Złącza
50-600Ω
Nominalny Poziom
Wejścia
-50dB
CH Mic
4kΩ
CH Line
10kΩ
600Ω
-30dB
Jack Phone (TRS) T =
Hot R = Cold S = GND
Stereo Input Mic
3kΩ
600Ω
-44dB
XLR 3-31
Zbalansowane
Stereo Input
5kΩ
600Ω
-20dB
Niezbalansowany Jack
Phone
Mono Channel
Insert Input
10kΩ
600Ω
0dB
Jack Phone (TRS) T =
Out R = In
S = GNDTape
Tape In
10kΩ
600Ω
-10dBV
RCA pin Jack
Złącze Wyjścia
Impedancja Wyjścia
Impedancja Nominalna
Typ Złącza
MIX Out L/R
240Ω
20KΩ
Nominalny Poziom
Wyjścia
+4dB
ALT ¾
75Ω
10KΩ
+4dB
Niezbalansowany Jack
Phone
CTRL Room Out
75Ω
10KΩ
+4dB
Niezbalansowany Jack
Phone
Aux Send
75Ω
600Ω
+4dB
Niezbalansowany Jack
Phone
Mono Channel
Insert Input
600Ω
10kΩ
0dB
Jack Phone (TRS)T =
Out R = In S = GND
Rec Out
600Ω
10kΩ
-10dBV
pin Jack RCA
Phones Out
100Ω
33Ω
3mW
Jack Phone Stere
XLR 3-31
Zbalansowane
- WYJŚCIE
Zbalansowany Jack
Phone
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 25
ROHS – Ważny wkład w ochronę środowiska
Szanowni Klienci!
Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych
substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej.
Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego
chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka zmniejszającego palność,
polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność.
Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga
pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i
pracy.
Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM
Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.
Dlatego już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania
alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.
Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że
używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan
techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go
naszym potomkom.
My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział.
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 26
WEEE – ODPADY POCHODZĄCE ZE SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska
naturalnego podzespołów elektronicznych.
Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska
stworzyła dyrektywę WEEE.
System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny do używanego od lat
systemu „Zielony Punkt“. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji
produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na
rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska
zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń.
Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w
Niemczech: DE41027552)
W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo
bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyclingu. Urządzenia
marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane
bezpośrednio przez nas. Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć
się ich właściwą utylizacją.
Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony
środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację.
Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.
Kontakt: info@americanaudio.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 27
UWAGI
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 28
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americanaudio.eu
A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americanaudio.eu – M1224FX Podręcznik użytkownika Strona 29
Download PDF

advertising