B&K | AV30.2 | Motioner till Svenska Bågskytteförbundets stämma 2008

Motioner till Svenska Bågskytteförbundets stämma 2008
Dokumentversion 2010-04-05
Motioner och Propositioner
till
Svenska Bågskytteförbundets stämma 2010
SBF............................................................................................................................................. 3
Proposition 1 Fastställande av interimsbeslutet om ändring av junioråldern. ........................ 3
Proposition 2 Ändring av skjutavstånd för SBF-1440 och ½ SBF-1440 ............................... 3
Proposition 3 Diskutera samarbete med SAU ........................................................................ 3
Proposition 4 Arrangör skall tillhandahålla en länk till inbjudan/preliminärt resultat. .......... 4
Proposition 5 Anpassa 3D-reglerna till FITA ........................................................................ 4
Proposition 6 Slå ihop LBa och LBb ..................................................................................... 5
Proposition 7 Nationella Domarinstruktörer .......................................................................... 5
Proposition 8 Ny nivå av sanktionerad tävling ...................................................................... 5
Proposition 9 Licenshantering via idrott online ..................................................................... 6
Proposition 10 Licens under del av år .................................................................................... 6
Norra Svealand ......................................................................................................................... 7
Motion 1 BK Dalpilen / NSBF Anpassa 13 klassernas avstånd i den märkta- och omärkta
fältronden till FITA:s avstånd och skjutpålar. ........................................................................ 7
Motion 2 BK Dalpilen / NSBF Placering av tavelnummer Tavla Utomhus. ......................... 8
Motion 3 BK Dalpilen / NSBF Pilvänlighet bakom målen i skogen ..................................... 9
Motion 4 BK Dalpilen / NSBF Svart påle i skogen ersätts med FITA:s Gula påle ............. 10
Motion 5 BK Dalpilen / NSBF 1 minut skjuttid i 3D .......................................................... 10
Motion 6 NSBF Ändra avståndet för C60 på 3D till blå påle .............................................. 11
Västra Svealand ...................................................................................................................... 12
Motion 1 Kil BS En 3D bana skall anläggas så att pilar som bommar figuren ej ”otillbörligt
skadas”. ................................................................................................................................ 12
Motion 2 Karlstads BK Fixdatum för olika arrangemang i tävlingsprogrammet. ............... 13
Motion 3 Järnvägens BF Inför åldersklass 40 ...................................................................... 14
Motion 4 Järnvägens BF Lagtävlan på inomhus SM ........................................................... 14
Östra Svealand........................................................................................................................ 15
Motion 1 Nykvarns BK Förbjud ändring av siktet efter uppdrag i jaktronden .................... 15
Motion 2 Nykvarns BK Inför en ny 40-klass ....................................................................... 16
Motion 3 Nykvarns BK Ändra SM Tavla ute så den harmoniserar med inne. .................... 17
Motion 4 Kungsängens BK Poängräkning 3D ..................................................................... 18
Motion 5 Strängnäs BK Skjuta om bronsmedaljen .............................................................. 18
Skåne ....................................................................................................................................... 19
Motion 1 klassindelning på tävlingar. ................................................................................. 19
Motion 2 Återinför 40-klassen ............................................................................................. 20
Motion 3 Slå ihop herr- och damklasserna i åldersklass 10 ................................................. 21
Motion 4 Utarbeta en långsiktig PR-plan ............................................................................. 22
Motion 5 Slopa indelningen herr-dam-junior i långbågeklasserna ...................................... 22
Motion 6 Det skall vara minst 2 skyttar även i 16, 13 och 10 klass ..................................... 23
Motion 7 Det skall räcka med en skytt även i 19, 50, 60 och LB klass ............................... 23
Motion 8 Betalningsskyldighet för anmälningsavgift .......................................................... 24
Västkusten ............................................................................................................................... 25
Motion 1 Halmstad BF Införande av SBF 30 rond för DK13, HK13 och LB13. ................ 25
Mellersta Norrland ................................................................................................................. 28
Sid 1 av 30
Motion 1 Återinför 40-klassen ............................................................................................. 28
Motion 2 Inför nya mästartitlar inom Fristil och Compound, dam och herr Svensk
Elitseriermästare ................................................................................................................... 28
Motion 3 Förläng motionstiden ............................................................................................ 29
Motion 4 Ta bort den nybildade regelkommittén ................................................................. 29
Motion 5 Återinför möjligheten att behandla motioner rörande ändring av stadgar eller
tävlingsregler till varje år ..................................................................................................... 30
Sid 2 av 30
SBF
Proposition 1
Fastställande av interimsbeslutet om ändring av junioråldern.
Styrelsen har sedan tidigare tagit ett interimsbeslut om anpassning till FITA:s nya juniorålder
som började gälla vid nyår. Interimsbeslutet gäller fram till stämman. Därför yrkar nu
styrelsen på:
Att
junioråldern ändras till 16-20 år enligt det tidigare interimsbeslutet.
Påverkar: Stora grabbars märke, 21.5.1, 21.7.2, 22.1.2.1, 22.1.11, 22.2.3.1, 22.2.6.4, 23.13,
23.13.1.4, 23.13.2.3, 24.2.2.1-9, 24.2.2.17, 24.11, 24.11.1, 24.11.1.2, 25.6.2, 25.11, 25.11.2-3,
26.2.1, 26.3.3, 26.6.2, 26.11.1, 26.12.1, 27.2, 31.1.1, 31.2.4-7, 31.4.1-2, 31.6-10,
Proposition 2
Ändring av skjutavstånd för SBF-1440 och ½ SBF-1440
Avstånden för DF/C16 och DF/C50 tavla ute skiljer sig åt från FITA.
SBF: 60-50-50-30. FITA: 60-50-40-30.
Styrelsen yrkar därför på
Att
ronden SBF-1440 och ½ SBF-1440 ändras till 60-50-40-30.
Påverkar: 24.2.2.8-9,
Proposition 3
Diskutera samarbete med SAU
Svenska Armborstunionen (SAU) har gjort en framställan om ett samarbete mellan SBF och
SAU. Styrelsen önskar därför få i uppdrag.
Att
föra samtal med SAU om hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut.
Sid 3 av 30
Proposition 4
Arrangör skall tillhandahålla en länk till inbjudan/preliminärt
resultat.
För att minska administrationen på kansliet så vill styrelsen att arrangörer skall tillhandahålla
en länk till sin inbjudan som i sin tur läggs upp på SBF:s hemsida. När sedan tävlingen är klar
skall innehållet i länken ändras till det preliminära resultatet. Styrelsen yrkar därför:
Att
arrangörer skall tillhandahålla en länk till sin inbjudan alternativt till en hemsida där
inbjudan publiceras.
Att
arrangören efter avslutad tävling byter ut inbjudan mot / kompletterar med preliminärt
resultat på samma länk adress
Att
utbytet mot preliminärt resultat skall i görligaste mån ske senast 12 timmar efter avslutat
tävling
Påverkar: 22.1.6, 22.1.7.2
Proposition 5
Anpassa 3D-reglerna till FITA
I dag skiljer sig svenska 3D en hel del från FITA:s 3D. Styrelsen yrkar därför:
Att
skjuttiden ändras till 1 minut
Att
endast en skytt skjuter i taget
Att
skytten skall ha en kroppsdel mot skjutpålen
Att
poängen ändras till: 11 poäng för den lilla cirkeln i mitten av 10-poängscirkeln i den
mån den finns, 10 poäng för den större cirkeln inom det vitala området, 8 poäng för det
vitala området, 5 poäng för kropp.
Att
Särskiljning sker på störst antal 11 och sedan på störst antal 10, om fortfarande lika
skall skyttarna placeras lika
Att
stämman uppdrar åt regelkommittén att se över hur man kan flytta ut 3D-reglerna från
jaktreglerna och hur mycket anpassning av FITA:s regler som behövs för att använda
dem i svenska förhållanden.
Påverkar: 26.12.2, 26.13.3, 26.16.1, 26.18.4, 26.18.6
Sid 4 av 30
Proposition 6
Slå ihop LBa och LBb
Styrelsen vill förenkla hanteringen av långbåge genom att slå ihop LBa och LBb. Styrelsen
yrkar på:
Att
LBa och LBb slås ihop till LB med FITA:s materialregler för långbåge.
Att
aluminiumpilar skall vara tillåtna
Att
de skyttar som skjuter med träpilar skall markeras i resultatlistan på 3D tävlingar.
Att
LB i 3D skjuter på blå påle.
Påverkar: 21.5.1, 26.12.1, 27.2
Proposition 7
Nationella Domarinstruktörer
Det saknas grundläggande krav på nationella domarinstruktörer i vårt regelverk därför yrkar
styrelsen på
Att
man skall ha varit aktiv domare under minst 24 månader för att kunna bli
domarinstruktör.
Påverkar: 28.5.2.1
Proposition 8
Ny nivå av sanktionerad tävling
Styrelsen vill öppna upp för sanktion för tävlingar som sträcker sig över distriktsgränser.
Detta för att underlätta för arrangörsklubbar som finns i ytterkant av ett distrikt. Styrelsen
yrkar därför
Att
det införs en nivå av sanktionerad tävling kallad Lokal tävling.
Att
en lokal tävling omfattar deltagare från flera föreningar inom ett eller flera distrikt.
Att
i sanktionshänseende likställs lokal tävling med distriktstävling och sanktioneras av det
distrikt arrangörsklubben tillhör.
Påverkar: 21.1.1
Sid 5 av 30
Proposition 9
Licenshantering via idrott online
Under året kommer Idrott online att öppna upp en modul för licenshantering. Det kommer att
innebära att vi kan sköta all licenshantering via idrott online och att klubbarna själva kan
registrera licenser. Det som skall förändras är endast hur det praktiskt skall gå till med
licenshanteringen. Styrelsen yrkar därför
Att
styrelsen får i uppdrag att anpassa regelverket för licenser till hur systemet fungerar.
Att
idrott onlines licenssytem börjar användas för licenser för 2011 under förutsättning att
det passar med våra licenser.
Påverkar: 21.7.7-8, 21.7.10
Proposition 10
Licens under del av år
I tävlingsregel 21.7.5 står det bland annat ” Skytt som tidigare inte haft tävlingslicens kan lösa
licens för resterande del av licensåret.”. Styrelsen vill underlätta för till sporten återvändande
skyttar och yrkar därför
Att
det skall räcka med att man har varit utan licens i 1 år för att man skall kunna lösa licens
för resterande del av licensåret.
Påverkar: 21.7.5
Sid 6 av 30
Norra Svealand
Motion 1 BK Dalpilen / NSBF
Anpassa 13 klassernas avstånd i den märkta- och omärkta
fältronden till FITA:s avstånd och skjutpålar.
Regeländring i 25:2 & 25.3.3 till FITA:s avstånd
Motivering:
Våra juniorer ska inte behöva bli överraskade när de skjuter en fältrond utanför Sveriges
gränser.
Den märkta rondens avstånd:
C & F 16 – 60
Röd påle
K 16 – 60
13+LB
(F&C13)
(K13 gul påle)
10
Vit påle
80 cm
60 cm
60 55 50
45 40 35
Blå påle
50 45 40
40 35 30
Svart påle
40 35 30
30 25 20
22-5
17-5
40 cm
30 25 20
25 20 15
20 15 15
12-5
Tavla
(20 15 10)
20 cm
20 15 10
15 10 5
10 10 5
7-5
(15 10 5)
Den omärkta rondens avstånd max- min.
C & F 16 - 60
Röd påle
K 16 – 60
13+LB
(F&C13)
(K13 gul påle)
10
Vit påle
80 cm
55-35
Blå påle
45-30
Svart påle
30-20
22-5
60 cm
35-20
30-15
Tavla
(35-20)
20-10
17-5
(25-15)
40 cm
20 cm
25-15
15-10
20-10
10-5
15-10
10-5
12-5
7-5
(Avstånd FÄLT-skytte FITA)
Distriktets yttrande:
NSBF bifaller motion 1 från BK Dalpilen – eftersom Sverige har många juniorer som tävlar
utanför Sveriges gränser, de ska inte bli överraskade över att det är ett annat avstånd.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Tänk på massan och nybörjare.
Sid 7 av 30
Motion 2 BK Dalpilen / NSBF
Placering av tavelnummer Tavla Utomhus.
Vi vill att det ska vara upp till arrangören var han önskar placera tavelnumret framför
tavellinjen. Under 7.1.1.7 kan man tex skriva ”Undantag 1-2 m gäller ej i Sverige”
Påverkar 24.3 Skjutbana, tavelbågskytte utomhus
Se FITA tävlingsbestämmelser 7.1 i lämpliga delar.
7.1.1.7 En punkt skall markeras på skjutlinjen mitt för varje tavla.
Dessutom skall tavelnumret markeras 1–2 meter framför skjutlinjen.
Motivering:
Vi följde denna regel på Tavel-SM 2008, och det visade sig att alla trampade ner dessa skyltar
så de inte syntes längre. Innan starten på söndagen placerades de på resultattavlorna framför 3
m linjen vilket alla tyckte var mycket bättre.
Distriktets yttrande:
NSBF bifaller motion 2 från BK Dalpilen – de syns tydligare och folk slipper snubbla på dem.
Styrelsens yttrande:
Tillstyrker med tillägget att markeringen skall sitta på 1-3 meter
Sid 8 av 30
Motion 3 BK Dalpilen / NSBF
Pilvänlighet bakom målen i skogen
Vi vill ha ett tillägg i våra regler för hur det ska se ut bakom målen i skogen

Samtliga mål ska kunna beskjutas utan att pilar förstörs i onödan.
Påverkar 25.3.2 & 26.3.1 med tillägget ovan
25.3.1 Banan skall läggas så att:

skjutpålar och mål kan nås utan större svårighet, risk och tidsspillan;

samtliga mål utan risk kan beskjutas samtidigt.
Motivering:
Det är helt förkastligt som det är nu att flera arrangörer struntar i hur det ser ut bakom ett mål
i skogen. Detta gäller framför allt vissa 3D arrangörer. Dessutom så finns det inga
straffpåföljder för dessa klubbar i regelboken?
Det räcker inte med ”Förtydliganden och råd kan inhämtas ur Handledning vid arrangerande
av bågskyttetävlingar.” som står på framsidan av tävlingsbestämmelserna
Dessutom så finns detta utmärkta dokument inte ens på SBF:s Hemsida
Distriktets yttrande:
NSBF bifaller motion 3 från BK Dalpilen med tillägget/ändringen:
Samtliga mål ska kunna beskjutas utan att pilar förstörs i onödan, dvs. stenar eller annat som
kan skada pilen vid en bom får ej vara i direkt anslutning till målet.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Anvisningarna om tolkning i handledningen är tillräcklig. Börjar det skrivas in i
reglerna så ser vi risken för mer och mer detaljerade beskrivningar av stenar och andra
detaljer i bakgrunden och deras storlekar och placeringar.
Det finns visserligen inga straffpåföljder inskrivna utan ”straffet” är att arrangör får betala för
sönderskjutna pilar om bakgrunden/buttar/mål har orsakat onödig skada.
Sid 9 av 30
Motion 4 BK Dalpilen / NSBF
Svart påle i skogen ersätts med FITA:s Gula påle
Svart påle i skogen ersätts med FITA:s Gula påle
Påverkar
25.2 , 25.3.3, 26.2.1, 26.3.3 & 26.12.1
Motivering:
Varför ska Sverige ha andra pålar än övriga FITA-nationer i skogen?
Följa FITA
Distriktets yttrande:
NSBF bifaller motion 4 från BK Dalpilen – svart påle ersätts med gul påle
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Behåll svart påle för att tydliggöra att det är svenska avstånd.
Motion 5 BK Dalpilen / NSBF
1 minut skjuttid i 3D
Minska tiden till 1 minut för den enda pilen i 3D från det att skytten står vid skjutlinjen
Motivering:
Följer FITA 11.10.5.1.10
Distriktets yttrande:
NSBF bifaller motion 5 från BK Dalpilen – Tiden för den enda pilen i 3D är max 1 minut från
det att skytten intar skjutpositionen, vilket ska ske snarast efter det att skjutpositionen blivit
ledig.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Se proposition 5.
Sid 10 av 30
Motion 6 NSBF
Ändra avståndet för C60 på 3D till blå påle
Ändra avståndet för C60 på 3D till blå påle.
Regeländring i SBF 26.12.1
Motivering:
Flera av de äldre skyttarna ser inte djuren genom scoopet på 45 m och önskar därför kunna
skjuta från blå påle på 3D. De som inte vill skjuta så nära kan skjuta med de yngre istället
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Hänvisar till motionsklass.
Sid 11 av 30
Västra Svealand
Motion 1 Kil BS
En 3D bana skall anläggas så att pilar som bommar figuren ej
”otillbörligt skadas”.
En 3D bana skall anläggas så att pilar som bommar figuren ej ”otillbörligt skadas”.
Tyvärr kan konstateras att 2008 års banläggare har i vissa fall ej respekterat detta. Detta
oskick kulminerade under 3D SM, då ett flertal mål placerades på ett ej godtagbart sätt.
Det föreslås därför att enskild förening som arrangerar 3D tävling där pilfång omkring målen
är av undermålig karaktär, skall betala skadad pil.
Vid 3D SM är det förbundet som skall betala då det förhoppningsvis är sakkunnig
förbundsrepresentant som besiktigat tävlingsbanan.
Skulle det mot allt förnuft denna motion avslås, har förbundsstyrelsen och förbundsstämman
sanktionerat banläggning av ej godtagbar art. Vilket kan få konsekvenser för 3D
verksamheten i SBF regi.
Distriktets yttrande:
Distriktet stöder inte motionen.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker
Sid 12 av 30
Motion 2 Karlstads BK
Fixdatum för olika arrangemang i tävlingsprogrammet.
Bakgrund:
I dag arrangeras så många tävlingar att klubbarna riskerar att arrangera sig till döds. Antalet
skyttar räcker helt inte till på grund av att kollisioner mellan tävlingar inträffar. Speciellt
utsatta är klubbar/tävlingar som många har långt till. Värmland är ett exempel.
Arrangeras en ”stor” tävling (med höga omkostnader – hallhyra etc) samma helg som ett
mindre arrangemang på ett för många skyttar närmare håll väljer naturligtvis många – av både
ekonomiska och bekvämlighetsskäl – den mindre tävlingen med resultat att den stora
tävlingen blir en förlustaffär för arrangörsklubben.
Yrkande:
Förbundet konstruerar ett tävlingsprogram med ett antal fixdatum för olika arrangemang som
exempelvis större inomhustävlingar, taveltävlingar. fält- och jakttävlingar, endagars 3D,
dubbelhelg för 3D (där två näraliggande klubbar kan söka gemensamt) och så vidare.
Klubbarna får alltså söka dessa datum/helger att förlägga sina tävlingar på.
Mellanliggande ”lediga” datum är det fritt fram att arrangera mindre tävlingar på
distriktsnivå, typ Värmlandsserien.
Konsekvenser:
Positiva:
Större och färre arrangemang får förhoppningsvis fler startande med välfyllda startfält vilket
höjer statusen på på tävlingen och för skytten placeringen i resultatlistan. (Det är
bättre/roligare att vinna bland 19 startande i en klass än bland två.)
Bara en tävling per helg – förutom planerande dubbelarrangemang enligt ovan.
Tävlingarna blir mer lönsamma att arrangera.
Negativa:
Alla som söker en tävling får inte att arrangera den. Den klubben får stå över en säsong
medan får istället förtur nästa tävlingsår om en ny kollision skulle hota.
Distriktets yttrande:
Distriktet stöder inte motionen.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. För svårt att åstadkomma på ett bra sätt. Ser också en risk i att antalet nära
tävlingar kommer att minska.
Sid 13 av 30
Motion 3 Järnvägens BF
Inför åldersklass 40
Införa åldersklass 40 i SBF:s regelverk.
Motivering: Man skall skapa förutsättningar för alla, inte begränsa förutsättningarna. Vi
känner att det har blivit svårare att motivera föräldrar att börja tävla då de blir tvungna att
tävla mot den svenska eliten. På så sätt tappar vi både föräldrar och ungdomar på tävlingar. I
förlängningen så tappar vi även många potentiella ledare.
Vi tror inte på att det blir för långa prisutdelningar, det vi tror på är att man skapar
förutsättningar för att det skall gå snabbare mellan sista pilen och prisutdelningen.
Distriktets yttrande:
Distriktet stöder motionen
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. För kort tid sedan borttagandet av klassen.
Motion 4 Järnvägens BF
Lagtävlan på inomhus SM
Inför den lagtävlingsformen som vi har på SM Tavla till att även vara så på SM inomhus.
Denna lagtävling kan skjutas på fredagskvällen när alla ändå är på plats.
Motivering: Denna form av bågskytte är den roligaste formen, när det gäller tavla.
Distriktets yttrande:
Distriktet stöder motionen.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Vore kul, men orkar arrangörerna med? Och framför allt kan alla komma redan på
fredagen?
Sid 14 av 30
Östra Svealand
Motion 1 Nykvarns BK
Förbjud ändring av siktet efter uppdrag i jaktronden
Reglerna för jaktronderna, kapitel 26, bör ändras så att det framgår att man ej får ändra siktet
efter att ha lyft bågen mot målet.
Motivering
Det gör att den sedan länge ”oskrivna lagen”, som alla ”gamla” skogsskyttar bekänner sig till,
om detta blir tydlig för alla nytillkomna och hindrar effektivt mätande med sikte och scope.
Det stämmer också överens med den motion som SBF och NBU skickade till FITA i samma
ärende, avseende fälten, under 2007. Denna motions föregångare röstades ned 2008 med
säkerhetsmotiv, vilka härmed kan avvisas då skytten inte får lyfta bågen i farlig pilriktning
(oavsett hur siktet är inställt).
Distriktets yttrande:
Avstyrkes
Motivering:

Säkerhetsfråga

Hur kontrollera efterlevnad ?
Styrelsens yttrande:
Tillstyrker.
Sid 15 av 30
Motion 2 Nykvarns BK
Inför en ny 40-klass
Vi önskar föreslå att 40-klassen införs i vårt regelverk, alla grenar och skjutstilar förutom
långbåge, i mästerskap som en ren 40-klass och på nationella/distriktstävlingar som en klass
för +40 samt ”nya” skyttar med en licenstid på mindre än två år. På 1440-ronden bör +40
skjuta ”damronden”, i övrigt samma som 19-50-klass.
Motivering
World Archery(FITA) arrangerar 2009 World Master Games för +30 år och vi bör då inte gå
åt andra hållet. Antalet motionärsskyttar är störst i +40 år och dessa bör få göra upp om vem
som är bäst på mästerskap även nationellt.
På vanliga tävlingar bör det i +40 vara tillåtet för nya skyttar oavsett ålder att delta. Då slår vi
två flugor på samma smäll, de nya skyttarna får en mjukare introduktion än fallet är idag.
Då SM, inomhus 2010, och ev tavel-SM ute, avgörs för alla veteranklasser redan på lördagen
gör det att även bästa +40 avgörs den dagen.
Det finns anledning att misstänka att de borttagna 40-klassen gav ett mindre antal juniorstarter
då deras föräldrar klubbkompisar tävlat ngt mindre.
Distriktets yttrande:
Avstyrkes
Motivering:

För kort tid för utvärdering sedan ändring

Orimligt många klasser pga att deltagarbegränsning borttagen
Styrelsens yttrande:
Avstyrker.
Sid 16 av 30
Motion 3 Nykvarns BK
Ändra SM Tavla ute så den harmoniserar med inne.
Vi önskar förändra i 24:11 så
-att Tavel-SM utomhus avgörs med ett liknande utförande som inomhus görs från 2010. Alla
veteranklasser avgörs på lördagen, skyttar(på senioravstånd, herrar 19-50 och damer 19-40)
går in i stegen på söndagen.
-att bronsfinalerna tas bort och att man istället ger ut brons till båda semifinalsförlorarna.
Motivering
För att harmoniera mellan våra två största mästerskap, inomhus och tavla utomhus.
Distriktets yttrande:
Avstyrkes
Motivering:

För få kan komma med i stegarna pga olika avstånd

Man ska skjuta om medaljerna
Styrelsens yttrande:
Avstyrker första attsatsen.
Tillstyrker andra attsatsen.
Sid 17 av 30
Motion 4 Kungsängens BK
Poängräkning 3D
I 3D skiljer sig de svenska reglerna från FITAs (11.10.13.1.8) när det gäller poängräkningen.
Poängräkningen i Sverige med 7, 12 och 15 poäng var en anpassning till jaktrondens
poängräkning. Idag så räknas inte poängen på samma sätt i 3D och i jakt. FITA har följande
poängräkning 5, 8 och 10 poäng, det finns även diskussion om att införa 11 eller 12 poäng för
den inre cirkeln på djuret.
Vi i Kungsängens Bågskytteklubb anser därför att det är dags för en förändring i
poängräkningen i 3D. Vi föreslår att förbundsstämman beslutar:
att de svenska reglerna kring poängräkning i 3D anpassas efter FITAs regler, 11.10.13.1.8.
Distriktets yttrande:
Tillstyrkes
Motivering:
Anpassning till FITA:s regler bör eftersträvas så långt som möjligt
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Se proposition 5
Motion 5 Strängnäs BK
Skjuta om bronsmedaljen
Vid Inomhus-SM för seniorer ska förlorarna i semifinalerna skjuta om bronsmedaljen.
Berör
23.13
Motivering: Man ska vinna en medalj
Distriktets yttrande:
Tillstyrkes
Motivering:
Man ska skjuta om medaljerna
Styrelsens yttrande:
Avstyrker
Sid 18 av 30
Skåne
Motion 1
klassindelning på tävlingar.
Angående klassindelning på tävlingar.
Att det skall bli godkänt att man kan arrangera tävlingar enligt den klassindelning som
Skurups Bågskytteklubb hade på sin tävling Marskatten 2007.
Då sköt alla skyttar tillsammans oavsett ålder och kön. Det enda som var avgörande för
vilken klass man sköt i är hur mycket poäng man skjutit under senaste året.
Dvs. klassindelningen sker efter de resultat man gjort under tidigare tävlingar. Har man
passerat en viss resultatgräns minst 2 gånger under det senaste året så tillhör man den högre
klassen.
De olika klasserna bör vara 4 till antalet och klassindelningen baseras på föregående års
bästalistor.
Vi hade i olympiskt klass 1 över 560 p, klass 2 mellan 535-559, klass 3 mellan 501-534, klass
4 under 500. I compound klass 1 575, klass 2 mellan 560-574, klass 3 mellan 536-559, klass 4
under 535. I klassiskt klass 1 över 520 p, klass 2 mellan 501-519, klass 3 mellan 451-500 och
klass 4 under 450 p.
Dess poängtal baseras på 2006-07 års bästalistor och kan kanske justeras om standarden i
Sverige höjs eller sänks.
Detta berör artikel 21.5 i SBF:s tävlingsbestämmelser.
Motivering:
Med erfarenhet av vår tävling där vi hade fyra nivåer som sattes med hjälp av SBF:s bästalista
där vi delade in skyttarna i ungefär 4 lika stora klasser. Detta var mycket populärt. Skyttar
som oftast ligger utanför ”prispallen” fick vara med bland pristagarna.
Att skjuta mot skyttar som är lika bra som en själv sporrar nog mer än att man får skjuta mot
skyttar som är lika gamla men som skjuter betydligt mer poäng. Vi tror att detta är en bra
tävlingsform att variera med.
Vår förhoppning är att klubbarna själv skall få avgöra om dom vill arrangera enl. detta system
eller efter nuvarande ålders- och köns klassindelning.
Vi tror också att variationer på tävlingarna lockar fler skyttar till att deltaga.
Detta var tänkt att gälla vid inomhustävlingar men givetvis går det att anpassa till
taveltävlingar utomhus också. Man kan då skjuta den rond som gäller för sin ålderklass men
ändå tävla mot skyttar som tillhör andra ålderklasser men som skjuter ungefär lika många
poäng. (Detta system fungerar i vårt grannland)
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Men vi uppmanar arrangörer att söka dispens för att kunna utvärdera under 2010.
Sid 19 av 30
Motion 2
Återinför 40-klassen
Återinför 40-klassen i svenskt bågskytte
Motivering:
Klassen behövs för att motivera skyttar i denna ålderskategori att fortsätta med sporten.
Många skyttar i denna ålderskategori är helt ointresserade av att skjuta i 19-klassen, som de
nu har blivit hänvisade till, och avstår många gånger hellre från att tävla.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker.
Sid 20 av 30
Motion 3
Slå ihop herr- och damklasserna i åldersklass 10
Vi föreslår att herr- och damklasserna slås ihop i åldersklass 10.
Motivering:
Vår uppfattning är att killar och tjejer i den åldern är ganska jämbördiga vad det gäller fysisk
styrka. Det uppfattas också roligare för skyttarna att det är fler i samma klass.
En medalj är knappast så mycket värd om man varit ensam i klassen. Vi har ofta klasser där
det bara är en deltagare.
Konsekvenser:
a)
Fler skyttar i varje klass. Högre status att få medalj.
b)
Färre klasser på tävlingarna, kortare tid för prisutdelning.
Ändringar i tävlingsbestämmelser enligt följande:
§21.5.1 Åldersklasser
Knatte ej fyllda 13 år: F10, K10, C10.
§23.2.2.5 SBF 12 m omfattar för 10-klassen:
på 12 m 60 pilar mot 60 cm 10-ringad tavla.
§24.2.2.19 SBF 20 m rond utomhus omfattar för 10-klassen:
på 20 m 2x30 eller 2x36 pilar mot 122 cm 10-ringad tavla.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker.
Barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets definition 7-12 år. Riktlinjerna för barnidrott är hämtade från
idrottens idéprogram Idrotten Vill.
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_164/scope_128/ImageVaultHandler.aspx
Riktlinjer Idrott för barn









Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns
rättigheter (Barnkonventionen).
Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar
samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.
Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.
Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även
tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.
Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan
utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta
ansvar för sig själva och andra.
Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och
sociala utveckling.
Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig
vikten av rent spel.
Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar.
Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den
samlade skoldagen.
Sid 21 av 30
Motion 4
Utarbeta en långsiktig PR-plan
Vi föreslår att Svenska Bågskytteförbundet ska utarbeta och ta i bruk en långsiktig PR-plan i
likhet med vad golfsporten gjorde för ett antal år sedan.
Motivering:
Det måste finnas en långsiktig PR-plan för bågskyttesporten så att vi kan utveckla sporten
både ekonomiskt och sportsligt, sprida kunskap bland allmänheten om vår sport och få större
uppmärksamhet i media.
Styrelsens yttrande:
Förslaget om att likt golfen utarbeta en långsiktig PR-plan är i grunden ett bra förslag.
Styrelsen har under ett stort antal år årligen utarbetat en sådan plan även om vi inte kallar den
PR-plan utan verksamhetsplan.
Vår verksamhetsplan är en långsiktig plan även om den, i delar, omarbetas årligen.
Med anledning av ovanstående får motionen anses besvarad.
Motion 5
Slopa indelningen herr-dam-junior i långbågeklasserna
Vi föreslår slopande av indelningen herr-dam-junior i långbågeklasserna
Motivering:
Antalet skyttar för att dessa klasser skall ha något berättigande finns inte.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Värna om damer och juniorer. Damer och juniorer i LB ökar.
Sid 22 av 30
Motion 6
Det skall vara minst 2 skyttar även i 16, 13 och 10 klass
För att tävling ska anses äga rum skall det finnas minst två startande skyttar i klassen.
Denna regel skall gälla även för klass 16, 13 och 10.
Motivering:
Det kan inte anses vara tävling, och definitivt inte vara möjligt att sätta rekord, om man
skjuter ensam i en klass. Det finns ju inget motstånd.
Reglerna skall vara lika för alla klasser.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Värna om ungdomarna
Motion 7
Det skall räcka med en skytt även i 19, 50, 60 och LB klass
För att tävling ska anses äga rum i en klass räcker det med en anmäld skytt i klassen och
rekord ska godkännas.
Detta ska gälla även för klasserna 19, 50, 60 och långbåge.
Motivering:
Reglerna skall vara lika för alla klasser.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker
Sid 23 av 30
Motion 8
Betalningsskyldighet för anmälningsavgift
Artikel 22.1.10
Vi föreslår ett tillägg till första stycket i artikel 22.1.10: ”Skytt som anmält sig till tävling är
betalningsskyldig om denne uteblivit från tävling eller avanmält sig efter anmälningstidens
utgång”.
Detta innebär följande skrivning i artikel 22.1.10:
Förening som anmält skyttar till tävling, är betalningsskyldig för den skytt som uteblivit eller
avanmält sig efter anmälningstidens utgång.
Skytt som anmält sig till tävling är betalningsskyldig om denne uteblivit från tävling
eller avanmält sig efter anmälningstidens utgång.
Anmälningsavgiften skall om annat ej angivits i annons/inbjudan inbetalas till
tävlingssekretariatet senast 30 minuter före utlyst starttid.
Skytt som anmäler sig till tävling efter anmälningstidens utgång skall erlägga
anmälningsavgift + 50%
Skytt som på grund av sjukdom eller annan orsak utanför skyttens kontroll tvingas lämna
återbud till tävlingsstart skall mot uppvisande av intyg återfå anmälningsavgiften.
5:e, 6:e och 7:e stycket står kvar oförändrade.
Motivering:
Enligt dagens gällande regler är en skytt som anmäler sig själv till tävling, vilket är mycket
vanligt förekommande, inte betalningsskyldig om han/hon uteblir från tävlingen. Givetvis ska
även en skytt som anmäler vara betalningsskyldig liksom förening som anmäler.
Styrelsen yttrande:
Avstyrker. En skytt som inte betalar sin avgift är fortfarande betalningsansvarig, men arrangör
kan kräva in pengarna från klubben, som i sin tur kräver dem från skytten. En skytt får inte
tävla utan medgivande av sin klubb. Att klubben tillåter skytten att själv anmäla sig till en
tävling fråntar inte klubben ansvar för skytten. Om skytten anmäler sig trots att klubben inte
medger det så har klubben en disciplinfråga att ta upp i sin klubb och med sin medlem.
Sid 24 av 30
Västkusten
Motion 1 Halmstad BF
Införande av SBF 30 rond för DK13, HK13 och LB13.
Regeländring
22.2.5
Avstånden för DK13 och HK 13 ändras till SBF 30
24.2.2.18
Ändras att gälla DF13 och HF13
Ny
SBF 30 rond omfattar för damer och herrar 13 klassiskt och långbåge.
Vid bifall, bör förslaget genomföras omgående, så det kan användas redan utomhus 2010.
Frågeställning
Varför tävlar inte DK13 och HK13 på tavla utomhus?
Bakgrund
Har gjort en sammanställning av tävlingsstatistiken för inomhus 2008/2009 och utomhus
2009.
Den visar att vi får ett stort tapp av DK13 och HK13, som tävlar på tavla utomhus på våra
nationella tävlingar.
Motsvarande tapp är betydligt lägre för DF13 och HF13.
PS! Jag refererar enbart skillnaden mellan klassiskt och fristil. Utvecklingen i compound kan
jämföras med fristil. Långbåge bör jämnföras med klassiskt.
Varför denna skillnad?
Lite fakta om antal skyttar som tävlat i de olika tävlingsformerna under inomhus 2008/2009
och utomhus 2009. Tagit uppgifterna från SBF:s statistik över ”Bästalistor” samt
korrespondensresultaten.
DK13
DF13
HK13
HF13
Korr inomhus Tavla inomhus Korr utomhus
(12 m)
(12 m)
(20 m)
22
41
14
30
38
15
77
64
92
97
43
37
SBF40
(40 m)
3 (0)*
13
FITA 1440
(50 m)
2
9
8 (2)*
24
2
15
* Hade det inte varit ett kombinerat junior-SM för jakt, fält och tavla, där många sköt tavla
sista dagen, så hade antal DK13 skyttar varit 0 st på SBF 40 resp. 2 st på FITA 1440 och
motsvarande för HK13 varit 2 st resp. 2 st.
Sid 25 av 30
Trolig orsak
Nedan visas minsta tavelavstånden på tavla utomhus i de olika klasserna.
10-klass
13-klass
16-klass
19-klass
50-klass
60-klass
DK
DF
20 m
20 m
40 m
40 m
40 m
60 m
50 m
70 m
50 m
50 m
50 m
50 m
HK
HF
20 m
20 m
40 m
40 m
40 m
70 m
50 m
70 m
50 m
70 m
50 m
50 m
Steget från DK10 och HK 10 till DK 13 och HK13 är för stort. Ökningen är från 20 m till 40
m, vilket bör ses i bakgrund till att 16-klassen skjuter 40 m och 19-klassen skjuter 50 m.
Motsvarande steg för DF13 och HF13 är med hjälp av siktet inte lika dramatiskt. Dessutom
blir avstånden 60 resp. 70 m när man kommer upp i 16-klassen.
Konsekvens
Varje inomhussäsong bygger vi upp en ungdomsverksamhet med både klassiska och
fristilsskyttar som är tävlingssugna, vilket både korren och inomhustävlandet visar.
 När våra tävlande ungdomar i DK10 och HK10, som sköt på 20 m utomhus kommer
upp i DK13 och HK13, får de ett lägsta tävlingsavstånd utomhus på 40 m,
 De nya DK 13 och HK 13 skyttarna, som kommer till klubbarna inomhus och skjuter
på 12 m, skall skjuta 40 meter utomhus.
 Med svaga bågar och korta draglängder, så är det svårt eller nästan omöjligt att
komma fram på 40 m.
 Träningen blir inte rolig/utvecklande när skytten märker att han/hon aldrig kan följa
med på taveltävlingar.
 En del byter disciplin, men nybörjare och de som tycker att klassiskt skytte är roligast
slutar
 Vi tappar ett stort antal 13 -15 åriga klassiska skyttar varje utomhussäsong, som vill
tävla och upptäcker att 40 meter är för svårt.
 Detta fortplantar sig givetvis i att antal skyttar minskar, som naturligt går upp i 16klassen.
 En stor bas med skyttar som långsiktigt går över till fristil eller compound försvinner
också från klubbarna.
Slutsats
 Inför SBF 30 rond för DK13, HK13 och LB13.
 Det ger förutsättningar för att behålla fler ungdomar, som är basen för framtidens
bågskytte.
Distriktets yttrande:
Tillstyrker denna motion i sin helhet med motiveringen:
Sid 26 av 30
- Underlättar och motiverar unga i 13 klassen att fortsätta med tavelskyttet och
bågskyttesporten då avståndet inte är så tufft.
Styrelsens yttrande:
Tillstyrker
Sid 27 av 30
Mellersta Norrland
Motion 1
Återinför 40-klassen
Återinför 40-klassen.
Detta berör artikel: 21.5.1
Motivering
Årets nedgång av starter måste kunna vara en stark indikation att vi gjort något under närmast
förevarande år som orsakat detta. Det största vi gjort har varit att slopa 40-klassen.
Att klassen borttagit har medfört att flera, kanske många, valt att inte fortsätta tävla inom vår
sport (40-50 år). Troligtvis har detta medfört att det kommit yngre skyttar i kläm som inte fått
tävla i den utsträckning de skulle vilja eller helt fått sluta med sporten. (tydliga siffror visar
även på detta, att de yngre skyttarna 10-13 minskar i antal).
Styrelsens yttrande:
Avstyrker.
Motion 2
Inför nya mästartitlar inom Fristil och Compound, dam och herr
Svensk Elitseriermästare
Inför nya mästartitlar inom Fristil och Compound, dam och herr Svensk Elitseriermästare.
Detta berör artikel: 22.2
Motivering
Att införa Svensk Mästare i Elitserien för compound och fristil. Detta för att höja statusen på
denna rond. Bäst placerad herre samt bäst placerad dam i varje disciplin blir därmed utnämnd
Svensk Mästare.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Är inte en egen rond.
Sid 28 av 30
Motion 3
Förläng motionstiden
Senarelägg den tidpunkt då motioner ska vara SBF styrelse till den 31/12 året innan stämman.
Detta berör stadgarna: § 23.
Motivering
Det bör för behandling i SBF styrelse samt regel-& stadgekommitté ändå finnas tid om en
utökning sker. Detta ger föreningar och distrikt mer tid att skriva motioner och således
påverka/förbättra verksamheten.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Tiden behövs för behandlingen under en tid av året med många måsten.
Motioner kan skickas in när som helst. Man måste inte vänta till sista minuten.
Motion 4
Ta bort den nybildade regelkommittén
Ta bort den nybildade regelkommittén.
Detta berör: Beslut på Motioner och Propositioner till Svenska Bågskytteförbundets stämma
2009, som ännu inte publicerats i regelboken.
Motivering
Kommittén har funnits i ett år men inga namn på vilka som ingår i kommittén har
offentliggjorts. Vidare så bör föreningar och distrikt vara med och besluta om de förändringar
som ska göras i våra regler. Detta underlättar även för skyttar och domare då reglerna inte
förändras löpande under året utan vid en bestämd tidpunkt.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. För tidigt för en utvärdering.
Sid 29 av 30
Motion 5
Återinför möjligheten att behandla motioner rörande ändring av
stadgar eller tävlingsregler till varje år
Återinför möjligheten att behandla motioner enligt § 23 rörande ändring av stadgar eller
tävlingsregler till varje år.
Detta berör stadgarna: § 17
Motivering
Som det nu blivit så är det i praktiken fyra år mellan möjligheten att skriva och lämna in
motioner, då vi inte vet vilka regler som gäller sedan senaste stämman. Det beslut som fattas
på stämmorna udda år verkar ju inte bekantgöras i regelboken förrän vartannat år. Dessutom
så är det mer demokratiskt att vid varje årsstämma behandla motioner från föreningar och
distrikt.
Styrelsens yttrande:
Avstyrker. Motioner får lämnas och behandlas varje år. Däremot så behandlas regel och
stadgefrågor bara vartannat. Om de inte går genom regelkommittén.
Sid 30 av 30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising