POSTER 590x840 Regulamin
16.10.2001
16:10
Page 1
Regulamin konkursu
Graj w SMS-y!
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu „Graj w SMS-y“ (zwanym w dalszej cz´Êci niniejszego Regulaminu „Konkursem”) jest AmRest Sp. z o.o z siedzibà we
Wroc∏awiu przy ulicy ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 1.
2. Konkurs organizowany jest na terenie ca∏ego kraju.
3. Konkurs trwa od 23 paêdziernika 2001 r. do 10 grudnia 2001 r. („Okres Promocji”).
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch cz´Êciach (“Konkurs z Natychmiastowymi Nagrodami” i „Konkurs SMS-owy”), przy czym warunkiem
udzia∏u w ka˝dej z nich jest nabycie produktów w sieci restauracji KFC na terenie kraju.
5. Z zastrze˝eniem ust. 6 poni˝ej, uczestnikiem Konkursu z Natychmiastowymi Nagrodami mo˝e byç ka˝da osoba fizyczna, natomiast Uczestnikiem
Konkursu SMS-owego mo˝e byç ka˝da osoba fizyczna, która uprawniona jest do u˝ytkowania telefonu w sieci komórkowej (ERA, IDEA, PLUS GSM).
6. W Konkursie nie mogà braç udzia∏u pracownicy organizatora oraz pracownicy innych spó∏ek wspó∏pracujàcych z AmRest przy organizacji
Konkursu, tj. Avantis Sp. z o.o., TVN Sp. z o.o., Call Center Poland S.A. i Marketing House Sp. z o.o., jak równie˝ uczestnicy programu „Big Brother”
(pierwszej lub drugiej edycji) emitowanego na antenie TVN. W Konkursie nie mogà równie˝ braç udzia∏u cz∏onkowie najbli˝szych rodzin osób,
o których mowa powy˝ej (tj. ich ma∏˝onkowie, dzieci, rodzice i rodzeƒstwo).
II. Kupony konkursowe
1. W Konkursie mo˝e wziàç udzia∏ osoba, która w Okresie Promocji zakupi w którejkolwiek restauracji KFC na terenie ca∏ego kraju oferowane
w KFC produkty za cen´ nie ni˝szà ni˝ 9,99 z∏otych. Zakup mo˝e równie˝ nastàpiç w drodze z∏o˝enia zamówienia telefonicznego i dostarczenia
przez pracowników KFC zamówionych produktów pod wskazany przez uczestnika adres.
2. W przypadku dokonania zakupu, o którym mowa powy˝ej, klient otrzyma od pracownika KFC kupon, uprawniajàcy do wzi´cia udzia∏u w Konkursie
(„Kupon Konkursowy”). Uczestnik otrzyma jeden Kupon Konkursowy na ka˝dà pe∏nà kwot´ 9,99 PLN, za którà zakupi∏ produkty oferowane w KFC.
III. Konkurs z Natychmiastowymi Nagrodami
1. Na ka˝dym Kuponie Konkursowym zosta∏o zamieszczone jedno pytanie, zwiàzane z gwiazdà programu „Big Brother” - Klaudiuszem, oraz trzy
odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawid∏owa. Ka˝da osoba pragnàca wziàç udzia∏ w Konkursie z Natychmiastowymi Nagrodami powinna
zdrapaç na Kuponie Konkursowym kwadracik przy odpowiedzi na pytanie, którà uznaje za prawid∏owà. Je˝eli uczestnik wybra∏ odpowiedê
prawid∏owà, na zdrapanym polu uka˝e si´ rysunek uÊmiechni´tej buzi, natomiast w przypadku udzielenia odpowiedzi nieprawid∏owej - rysunek
buzi smutnej.
2. Ka˝da osoba zamierzajàca wziàç udzia∏ w Konkursie z Natychmiastowymi Nagrodami powinna wpisaç w odpowiednim miejscu na Kuponie
Konkursowym swoje dane osobowe (imi´, nazwisko i adres) i podpisaç oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez spó∏k´ AmRest. W przypadku, je˝eli uczestnikiem Konkursu jest osoba nie majàca pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, podpis
na Kuponie Konkursowym powinien z∏o˝yç jej przedstawiciel ustawowy.
3. Ka˝dy uczestnik, który prawid∏owo wype∏ni∏ Kupon Konkursowy i wskaza∏ w∏aÊciwà odpowiedê na pytanie (zdrapa∏ odpowiednie pole), otrzyma
- wed∏ug swego wyboru - ma∏à porcj´ frytek, napój Pepsi Cola o pojemnoÊci 0,4 l. lub ma∏à porcj´ lodów. Organizator zastrzega sobie jednak˝e
prawo do przyznania innej ni˝ wskazana przez zwyci´zc´ nagrody (spoÊród wy˝szej wymienionych) lub przekazania nagrody wskazanej przez
zwyci´zc´ w póêniejszym terminie, o ile natychmiastowe wydanie ˝àdanej nagrody nie b´dzie mo˝liwe.
4. Uczestnik ma prawo otrzymania tylu nagród, ile wa˝nych Kuponów Konkursowych z prawid∏owo wybranà odpowiedzià na pytanie przeka˝e
pracownikowi KFC.
5. Uczestnik Konkursu b´dzie móg∏ odebraç nagrod´, o której mowa powy˝ej, jedynie w restauracji KFC, wraz z kolejnym zamówieniem, nie póêniej
ni˝ do dnia 31 grudnia 2001 r.
6. Kupon Konkursowy, na którym b´dzie zdrapane wi´cej ni˝ jedno pole przy odpowiedzi na pytanie konkursowe lub na którym brak b´dzie danych
osobowych uczestnika bàdê podpisu upowa˝nionej osoby pod oÊwiadczeniem o zgodzie na przetwarzanie tych danych, b´dzie niewa˝ny, a uczestnik posiadajàcy taki Kupon nie b´dzie uprawniony do otrzymania nagrody. Ponadto organizator nie wyda nagrody uczestnikom posiadajàcym kupony
nieoryginalne lub takim osobom, które w ocenie pracownika organizatora nie spe∏niajà innych warunków okreÊlonych w niniejszym Regulaminie.
IV. Konkursy SMS-owe
1. Uczestnikiem Konkursu SMS-owego mo˝e byç osoba fizyczna, uprawniona do u˝ytkowania telefonu komórkowego w sieci ERA, IDEA lub PLUS
GSM, jednak˝e warunkiem udzia∏u w Konkursie jest w ka˝dym przypadku dokonanie zakupu produktów oferowanych w KFC i otrzymanie
Kuponu Konkursowego, zgodnie z art. II niniejszego Regulaminu. Osoby nie majàce pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych mogà wziàç udzia∏
w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
2. Uczestnikiem Konkursu SMS-owego mogà byç równie˝ osoby, które otrzyma∏y nagrody w Konkursie z Natychmiastowymi Nagrodami.
3. Konkurs SMS-owy zostanie przeprowadzony w trzech nast´pujàcych etapach:
• Codzienne Konkursy SMS-owe • Cotygodniowe Konkursy SMS-owe • Konkurs SMS-owy o Wielkà Nagrod´.
V. Codzienne Konkursy SMS-owe
1. W celu wzi´cia udzia∏u w Codziennym Konkursie SMS-owym, uczestnik powinien zastosowaç si´ do nast´pujàcej procedury:
• Na Kuponie Konkursowym uczestnik powinien znaleêç niebieskie kó∏ko z “kwadracikiem do zdrapania” wewnàtrz kó∏ka.
• Po zdrapaniu kwadracika uka˝e si´ 9-cyfrowy Indywidualny Numer Rejestracyjny w Konkursie SMS-owym.
• Uczestnik powinien wys∏aç SMS z Indywidualnym Numerem Rejestracyjnym pod numer 7136 z telefonu komórkowego, do u˝ytkowania którego
jest uprawniony (op∏ata za wys∏anie SMS-u wynosi 1 z∏. + VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej). W Konkursie b´dà brane pod uwag´
wy∏àcznie SMS-y zawierajàce prawid∏owy Indywidualny Numer Rejestracyjny wskazany w Kuponie Konkursowym, wys∏ane przez uczestnika z telefonu komórkowego i dostarczone przez operatora telefonii komórkowej do odpowiedniej aplikacji Konkursu (przy czym organizator nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za ewentualne niedostarczenie lub opóênienia operatora w dostarczeniu SMS-a operatora do aplikacji Konkursu). W SMS-ie
uczestnik nie podaje ˝adnych danych osobowych, a ustalenie zwyci´zców b´dzie dokonywane jedynie w oparciu o numer telefonu, z którego
dokonano po∏àczenia (numer MSISDN), wed∏ug zasad okreÊlonych w niniejszym Regulaminie.
2. SMS-y dotyczàce rejestracji uczestnika w Codziennym Konkursie SMS-owym mogà byç wysy∏ane w okresie od 23 paêdziernika 2001 r. do 1 grudnia 2001 r. w∏àcznie. Rejestracji w powy˝szych dniach mo˝na dokonywaç od godziny 0.00 do godziny 24.00. Uczestnik bierze udzia∏
w Codziennym Konkursie SMS-owym trwajàcym w dniu, w którym dokona∏ rejestracji.
3. Po dokonaniu rejestracji, uczestnik otrzyma powitalny SMS zawierajàcy potwierdzenie rejestracji i skrócone zasady Konkursu oraz trzy pytania,
ka˝de za poÊrednictwem oddzielnego SMS-u, z listà odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedê na dane pytanie jest prawid∏owa. Pytania b´dà
ró˝ne w ka˝dym dniu trwania Codziennych Konkursów SMS-owych.
4. Uczestnik mo˝e udzieliç odpowiedzi na pytania za poÊrednictwem SMS-a wys∏anego na numer 7036 (op∏ata za wys∏anie SMS-a wynosi 0,50z∏.
+ VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej) do godziny 24.00 w tym samym dniu, w którym uczestnik dokona∏ rejestracji
w Codziennym Konkursie SMS-owym. W treÊci SMS-a nale˝y podaç liter´ okreÊlajàcà wybranà odpowiedê (np. A, B lub C) na pytanie konkursowe. SMS z drugim i trzecim pytaniem zostanie przes∏any do uczestnika dopiero do wys∏aniu przez uczestnika SMS-a zawierajàcego
odpowiedê na, odpowiednio, pierwsze i drugie pytanie. Po zakoƒczeniu serii trzech pytaƒ, uczestnik otrzyma odpowiedê zwrotnà (SMS),
okreÊlajàcà liczb´ pytaƒ, na które udzielono prawid∏owej odpowiedzi.
5. W ka˝dym Codziennym Konkursie SMS-owym zostanie wy∏onionych dwóch zwyci´zców. Zwyci´zcami zostanà osoby, które udzieli∏y prawid∏owej
odpowiedzi na jak najwi´kszà iloÊç pytaƒ zadanych w danym dniu w jak najkrótszym czasie.
6. Dla celów okreÊlenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania konkursowe, od którego zale˝y wynik Konkursu, zostanie wzi´ty pod uwag´ okres,
który up∏ynà∏ od momentu wys∏ania z aplikacji konkursowej SMS-a z pytaniem konkursowym na numer danego uczestnika, do czasu otrzymania przes∏anej przez niego odpowiedzi na to pytanie. Powy˝szy okres zostanie ustalony dla wszystkich trzech pytaƒ zadanych danego dnia
w Konkursie, po czym czasy te zostanà zsumowane, dajàc „¸àczny Czas Odpowiedzi” na pytania.
7. Zwyci´zcami w Codziennym Konkursie SMS-owym zostanà kolejne dwie osoby, które udzieli∏y prawid∏owych odpowiedzi na najwi´kszà iloÊç
pytaƒ konkursowych zadawanych w danym dniu. Je˝eli osób, które w danym dniu udzieli∏y odpowiedzi na takà samà najwi´kszà iloÊç pytaƒ
b´dzie wi´cej ni˝ dwie, pod uwag´ zostanie wzi´ty ¸àczny Czas Odpowiedzi na pytania ka˝dej z tych osób i zwyci´˝à ci uczestnicy, których
¸àczny Czas Odpowiedzi na wszystkie zadawane w danym dniu pytania by∏ najkrótszy. JeÊli ¸àczny Czas Odpowiedzi by∏by dla dwóch osób taki
sam, zwyci´˝y ta z nich, która pierwsza zarejestrowa∏a si´ w danym dniu.
8. W celu uzyskania nagrody uczestnicy muszà ponadto spe∏niaç wszystkie inne warunki okreÊlone w niniejszym Regulaminie, w szczególnoÊci
odpowiedzi na wszystkie pytania muszà byç udzielone w tym samym dniu, w którym uczestnicy dokonali rejestracji w sposób okreÊlony
w ust. 1 powy˝ej.
9. Zwyci´zcy w Codziennym konkursie SMS-owym otrzymajà nast´pujàce nagrody:
a) uczestnik, który udzieli∏ odpowiedzi na najwi´kszà iloÊç pytaƒ w najkrótszym czasie (zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ust. 6 i 7 powy˝ej),
otrzyma telefon komórkowy marki Samsung A300, z którego mo˝na korzystaç w ka˝dej sieci telefonii komórkowej w Polsce. Telefon b´dzie
posiada∏ standardowà gwarancj´ firmy Samsung.
b) drugi w kolejnoÊci uczestnik, który udzieli∏ odpowiedzi na najwi´kszà iloÊç pytaƒ w najkrótszym czasie (zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ust.
6 i 7 powy˝ej), otrzyma odtwarzacz CD-MP3 firmy Samsung (model MP3-CD MP67). Odtwarzacz b´dzie posiada∏ standardowà gwarancj´ firmy
Samsung.
10. Organizator Konkursu sporzàdzi list´ wszystkich prawid∏owych zg∏oszeƒ (rejestracji) dokonanych w ka˝dym dniu trwania Codziennego
Konkursu SMS-owego, wskazujàcà wyniki Konkursu dla wszystkich uczestników, tj. iloÊç prawid∏owych odpowiedzi i ¸àczny Czas Odpowiedzi
przyporzàdkowanych dla ka˝dego uczestnika konkursu (numeru MSISDN telefonu). Organizator nie przewiduje sporzàdzania list porównujàcych wyniki Konkursu z wi´cej ni˝ jednego dnia.
11. Informacje zawarte na liÊcie, o której mowa powy˝ej, nie b´dà ujawniane uczestnikom, natomiast organizator skontaktuje si´ telefonicznie
ze zwyci´zcami w sposób okreÊlony w art. IX niniejszego Regulaminu, w dniu nast´pnym po dniu, w którym dany uczestnik zwyci´˝y∏
w Codziennym Konkursie SMS-owym.
12. Przez wys∏anie SMS-a uczestnik zg∏asza swoje uczestnictwo w Konkursie SMS-owym i zobowiàzuje si´ do przestrzegania warunków Konkursu
(Codziennego, Cotygodniowego i o Wielkà Nagrod´), jak równie˝ potwierdza, i˝ spe∏nia wszystkie warunki okreÊlone w niniejszym Regulaminie.
Ponadto, uczestnik zostaje w takim przypadku automatycznie zarejestrowany jako cz∏onek Klubu SMS “MOBISTA”, którego organizatorem jest
spó∏ka Avantis, wspó∏pracujàca z AmRest, na co - wysy∏ajàc SMS-a - uczestnik wyra˝a zgod´. Uczestnictwo w Klubie SMS „MOBISTA” uprawnia
uczestnika do otrzymywania za poÊrednictwem SMS-a wiadomoÊci o promocjach i konkursach organizowanych przez AmRest lub inne podmioty,
jak równie˝ innych tego typu informacji (tak˝e po zakoƒczeniu Okresu Promocji).
13. Ka˝dy uczestnik, który wzià∏ udzia∏ (co najmniej raz) w Codziennym Konkursie SMS-owym otrzyma ponadto wiadomoÊç SMS z informacjà
dotyczàcà mo˝liwoÊci wzi´cia udzia∏u w Cotygodniowym Konkursie SMS-owym oraz w Konkursie o Wielkà Nagrod´.
14. W Codziennym Konkursie SMS-owym mo˝na dokonaç tylu zg∏oszeƒ (za poÊrednictwem SMS-ów), ile Kuponów Konkursowych posiada dany
uczestnik, tj. ka˝de zg∏oszenie powinno zawieraç inny Indywidualny Numer Rejestracyjny. W przypadku wys∏ania wi´cej ni˝ jednego zg∏oszenia
zawierajàcego ten sam Indywidualny Numer Rejestracyjny, pod uwag´ b´dzie brane jedynie pierwsze zg∏oszenie.
15. SMS-y dotyczàce Konkursu b´dà mog∏y byç wysy∏ane przez uczestników wy∏àcznie z terytorium Polski (us∏uga nie jest dost´pna w roamingu).
VI. Cotygodniowe Konkursy SMS-owe
1. W ramach Konkursu zostanie zorganizowanych szeÊç Cotygodniowych Konkursów SMS-owych, które b´dà przeprowadzane równolegle
z Codziennymi Konkursami SMS-owymi, na zasadach okreÊlonych poni˝ej.
2. W Cotygodniowym Konkursie SMS-owym b´dà mogli wziàç udzia∏ uczestnicy Codziennych Konkursów SMS-owych z danego tygodnia, tj. osoby,
które wzi´∏y udzia∏ w Codziennym Konkursie SMS-owym w jednym z nast´pujàcych okresów:
• od wtorku 23 paêdziernika 2001 r. do soboty 27 paêdziernika 2001 r. („Pierwszy Tydzieƒ Konkursu SMS-owego”)
• od kolejnych niedziel: 28 paêdziernika, 4, 11, 18 i 25 listopada do soboty - odpowiednio - 3, 10, 17, 24 listopada i 1 grudnia 2001 r.. (terminy
„Drugiego Tygodnia Konkursu SMS-owego” do „Szóstego Tygodnia Konkursu SMS-owego).
3. Do ka˝dej z osób, które wzi´∏y (co najmniej jeden raz) udzia∏ w Codziennym Konkursie SMS-owym podczas trwania danego Tygodnia
Konkursowego, zostanie przes∏ane zaproszenie do wzi´cia udzia∏u w Cotygodniowym Konkursie SMS-owym. Zaproszenie to zostanie wys∏ane
do uprawnionej osoby za poÊrednictwem SMS-a w pierwszà niedziel´ po zakoƒczeniu Tygodnia Konkursowego, podczas którego dana osoba
wzi´∏a udzia∏ w Codziennym Konkursie SMS-owym. Zaproszenie b´dzie wskazywa∏o numer, pod który nale˝y zadzwoniç, aby wziàç udzia∏
w Cotygodniowym Konkursie SMS-owym.
4. Ka˝dy uczestnik ma prawo wzi´cia udzia∏u w Cotygodniowym Konkursie SMS-owym tyle razy, ile prawid∏owych zg∏oszeƒ w Codziennych
Konkursach SMS-owych przes∏a∏ w trakcie trwania danego Tygodnia Konkursowego.
5. Osoby pragnàce wziàç udzia∏ w Cotygodniowym Konkursie SMS-owym powinny wykonaç telefon na numer konkursowy wskazany
w zaproszeniu, o którym mowa w ust. 3, nie póêniej ni˝ do godziny 24:00 w pierwszy poniedzia∏ek po otrzymaniu powy˝szego zaproszenia,
chyba ˝e w zaproszeniu podany zosta∏ inny, d∏u˝szy termin na wykonanie po∏àczenia z numerem konkursowym (op∏ata za po∏àczenie wynosi
1 z∏. + VAT za ka˝dà rozpocz´tà minut´ po∏àczenia). Uczestnicy mogà równie˝ dzwoniç na numer konkursowy w niedziel´, w którà otrzymali zaproszenie. Zg∏oszenia telefoniczne otrzymane po powy˝szym terminie nie b´dà brane pod uwag´. Po∏àczenia na numer konkursowy
mogà byç realizowane jedynie z telefonów komórkowych, z których wys∏any zosta∏, zgodnie z art. I ust. 1 Regulaminu, SMS z Indywidualnym
Numerem Rejestracyjnym uczestnika. Odpowiednia aplikacja b´dzie automatycznie rejestrowa∏a numer MSISDN telefonu, z którego uczestnik wykonuje po∏àczenie z numerem konkursowym.
6. Uczestnik Cotygodniowego Konkursu SMS-owego, po dokonaniu po∏àczenia z numerem konkursowym, zostanie poproszony o udzielenie
odpowiedzi na trzy pytania konkursowe. Uczestnik otrzyma do wyboru list´ mo˝liwych odpowiedzi odnoszàcych si´ do ka˝dego pytania,
z których wy∏àcznie jedna jest prawid∏owa.
7. Zwyci´zcami Cotygodniowego Konkursu SMS-owego zostanie 10 uczestników, którzy udzielili prawid∏owej odpowiedzi na jak najwi´kszà iloÊç
pytaƒ w danym tygodniu, a w przypadkach, kiedy dwie lub wi´cej osób udzieli∏y odpowiedzi na takà samà najwi´kszà iloÊç pytaƒ, dodatkowym
kryterium stosowanym w celu wy∏onienia zwyci´zców b´dzie czas odpowiedzi na pytania. W powy˝szym zakresie b´dzie brany pod uwag´
czas, który up∏ynà∏ od rozpocz´cia zadawania pierwszego pytania konkursowego, do czasu udzielenia przez uczestnika odpowiedzi na ostatnie pytanie konkursowe, przy czym zwyci´˝à te osoby, dla których czas ten by∏ najkrótszy. JeÊli czas odpowiedzi by∏by dla dwóch lub wi´kszej
iloÊci osób taki sam, zwyci´˝à te osoby, które wczeÊniej zadzwoni∏y pod numer konkursowy. Zwyci´zcy muszà ponadto spe∏niaç pozosta∏e
warunki okreÊlone w niniejszym Regulaminie. Do Cotygodniowych Konkursów SMS-owych odpowiednie zastosowanie znajdà postanowienia
art. V ust. 10 i 11 niniejszego Regulaminu.
8. Zwyci´zcy ka˝dego z Cotygodniowych Konkursów SMS-owych otrzymajà nast´pujàce nagrody:
a) uczestnik, który udzieli∏ prawid∏owej odpowiedzi na najwi´kszà iloÊç pytaƒ w najkrótszym czasie (zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ust. 7
powy˝ej), otrzyma 29-calowy telewizor marki Samsung (model TV Plano CW29A8VD)
b) drugi w kolejnoÊci uczestnik, który udzieli∏ prawid∏owej odpowiedzi na najwi´kszà iloÊç pytaƒ w najkrótszym czasie (zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ust. 7 powy˝ej), otrzyma mikrowie˝´ stereo oraz zestaw kina domowego DVD Samsung (model MAX DN 65)
c) oÊmiu kolejnych zwyci´zców, którzy udzielili prawid∏owej odpowiedzi na najwi´kszà iloÊç pytaƒ w najkrótszym czasie (zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ust. 7 powy˝ej), uzyska bony uprawniajàce do bezp∏atnego otrzymania zestawu KFC.
VII. Konkurs SMS-owy o Wielkà Nagrod´
1. Do udzia∏u w Konkursie SMS-owym o Wielkà Nagrod´ uprawniony b´dzie ka˝dy uczestnik Codziennego Konkursu SMS-owego, który wys∏a∏, zgodnie
z art. I ust. 1 Regulaminu, SMS z Indywidualnym Numerem Rejestracyjnym w okresie od 23 paêdziernika do 1 grudnia 2001 r. Warunkiem uczestnictwa
nie b´dzie ani udzielenie przez takiego uczestnika odpowiedzi na pytania w Codziennym Konkursie SMS-owym, ani wzi´cie udzia∏u w Cotygodniowym
Konkursie SMS-owym. Do wszystkich osób uprawnionych do wzi´cia udzia∏u w Konkursie SMS-owym o Wielkà Nagrod´ zostanie wys∏any, w okresie od
dnia 6 grudnia do 10 grudnia 2001 r., SMS z informacjà dotyczàcà mo˝liwoÊci wzi´cia udzia∏u w tym Konkursie. W wiadomoÊci SMS podany b´dzie
numer konkursowy, na który uczestnik powinien zadzwoniç, oraz termin, w jakim nale˝y to uczyniç. Zg∏oszenia telefoniczne otrzymane po terminie
wskazanym w SMS-ie nie b´dà brane pod uwag´. Po∏àczenia na numer konkursowy mogà byç realizowane jedynie z telefonów komórkowych,
z których wys∏any zosta∏ SMS z Indywidualnym Numerem Rejestracyjnym uczestnika. Odpowiednia aplikacja b´dzie automatycznie rejestrowa∏a numer
MSISDN telefonu, z którego uczestnik wykonuje po∏àczenie z numerem konkursowym.
2. Do Konkursu SMS-owego o Wielkà Nagrod´ odpowiednie zastosowanie znajdujà postanowienia art. VI ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu,
z zastrze˝eniem, i˝ w Konkursie SMS-owym o Wielkà Nagrod´ wy∏onionych zostanie 6 zwyci´zców.
3. Ka˝dy ze zwyci´zców Konkursu SMS-owego o Wielkà Nagrod´ otrzyma:
a) kupon uprawniajàcy do wyjazdu na tygodniowà wycieczk´ dla dwóch osób do 4-gwiazdkowego hotelu na Wyspy Kanaryjskie, o wartoÊci 4.000
PLN netto. Organizatorem wycieczki jest Spó∏ka “Big Blue”. Wycieczki odb´dà si´ w terminie od 05.04.02 do 12.04.02. Szczegó∏y wycieczki b´dà
dostarczone przez “Big Blue” dwa tygodnie przed wyjazdem. Nagroda nie mo˝e byç wymieniona na gotówk´ lub przekazana innej osobie.
b) kamer´ cyfrowà firmy Samsung (model VP D55). Kamera b´dzie posiada∏a standardowà gwarancj´ firmy Samsung.
4. W konkursie o Wielkà Nagrod´ mogà braç udzia∏ wy∏àcznie osoby, które ukoƒczy∏y 18 rok ˝ycia.
VIII. Serwis SMS Colonela
1. Serwis SMS Colonela jest dodatkowym serwisem informacyjnym, za poÊrednictwem którego uczestnicy mogà uzyskaç informacje zwiàzane
z zagadnieniami, b´dàcymi przedmiotem pytaƒ zadawanych w Konkursie Codziennym, Cotygodniowym i Konkursie o Wielkà Nagrod´.
2. Aktywacja Serwisu SMS Colonela jest mo˝liwa poprzez wys∏anie SMS-a o treÊci KFC na numer 7636 (op∏ata za SMS wynosi 6 z∏. + VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej). Uczestnicy Konkursów SMS-owych otrzymajà SMS informujàcy o mo˝liwoÊci aktywacji Serwisu, jednak˝e
aktywacja Serwisu nie stanowi warunku wzi´cia udzia∏u w którymkolwiek etapie Konkursu.
3. Od momentu aktywacji Serwisu SMS Colonela do koƒca trwania Cotygodniowych konkursów SMS-owych u˝ytkownik telefonu b´dzie codziennie otrzymywaç wiadomoÊci SMS z informacjami, które mogà u∏atwiç mu odpowiedzi na pytania zadawane w Konkursie. Po dokonaniu aktywacji
otrzyma on tak˝e streszczenie informacji, jakie by∏y przekazywane od poczàtku Konkursu do momentu aktywacji.
IX. Postanowienia koƒcowe
1. Wszyscy zwyci´zcy Konkursu (inni ni˝ zwyci´zcy Konkursu z Natychmiastowymi Nagrodami) zostanà poinformowani o uzyskaniu prawa do
nagród telefonicznie, na numer telefonu komórkowego, z którego zwyci´zca dokona∏ po∏àczenia z numerem konkursowym.
2. W celu otrzymania nagrody uczestnicy, o których mowa w ust. 1 powy˝ej, powinni podaç swoje dane osobowe oraz podpisaç oÊwiadczenie zawierajàce zgod´ na przetwarzanie danych i na opublikowanie danych oraz zdj´cia zwyci´zcy na LiÊcie Nagrodzonych w materia∏ach promocyjnomarketingowych. Podanie danych osobowych oraz udzielenie zgody na powy˝szà publikacj´ jest dobrowolne, jednak˝e w przypadku, gdy dany
uczestnik odmówi podania danych lub wyra˝enia zgody na publikacj´, organizator b´dzie mia∏ prawo nie wydaç nagrody takiej osobie. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie majà pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, wszelkich oÊwiadczeƒ woli dotyczàcych spe∏nienia
warunków okreÊlonych w niniejszym Regulaminie dokonuje przedstawiciel ustawowy.
3. Dane osobowe uzyskane od uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu b´dà przechowywane w bazie danych,
której administratorem jest spó∏ka American Restaurants Services Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu, przy ulicy M. Sk∏odowskiej-Curie 1 oraz
OneCard Sp. z o.o z siedzibà w Warszawie, przy ulicy Widok 26. Dane osobowe b´dà przetwarzane dla celów zwiàzanych z realizacjà niniejszego
Konkursu oraz dla celów marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka˝dy uczestnik ma prawo wglàdu w swoje dane i ich
poprawiania.
4. W przypadku, gdy organizator nie b´dzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktowaç si´ ze zwyci´zcà, w sposób okreÊlony w ust. 1
powy˝ej, w ciàgu 5 dni roboczych, organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej osobie, która figuruje na odpowiedniej liÊcie
wyników Konkursu sporzàdzonej przez organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Organizator dostarczy nagrod´ do miejsca wskazanego przez zwyci´zc´, w uzgodnionym z nim telefonicznie terminie. Je˝eli zwyci´zca nie dokona
odbioru nagrody w powy˝szy sposób, organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnej osobie, która figuruje na odpowiedniej liÊcie
wyników Konkursu sporzàdzonej przez organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za dzia∏ania firmy
kurierskiej, która b´dzie dor´czaç przesy∏k´. W przypadku wycieczki, organizator nie b´dzie przekazywa∏ zwyci´zcy dokumentów uprawniajàcych do
wzi´cia w niej udzia∏u, a jedynie wska˝e kontakt do biura podró˝y organizujàcego wycieczk´.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne nieprawid∏owoÊci w po∏àczeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) okreÊlonych
w niniejszym Regulaminie, jak równie˝ za przypadki wykonania po∏àczeƒ przez osoby nieuprawnione.
7. Organizator nie b´dzie dokonywaç weryfikacji danych wskazanych przez osob´, bioràcà udzia∏ w Konkursie, z danymi abonenta telefonu
komórkowego, z którego wykonane zosta∏o po∏àczenie (posiadanymi przez operatora). Organizator nie b´dzie w szczególnoÊci sprawdza∏ danych
wskazanych przez osob´, która odbierze po∏àczenie informujàce o wygranej w Konkursie (zgodnie z ust. 1 powy˝ej). Organizator nie ponosi ˝adnej
odpowiedzialnoÊci za wszelkie nieprawid∏owoÊci w powy˝szym zakresie, w szczególnoÊci za ewentualne wydanie nagrody innej osobie ni˝ ta, która
zakupi∏a produkt w KFC uprawniajàcy do wzi´cia udzia∏u w Konkursie i dokona∏a po∏àczenia z numerem konkursowym.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wady przedmiotów, stanowiàcych nagrody w Konkursie (oprócz produktów oferowanych przez KFC,
stanowiàcych nagrody w Konkursie z Natychmiastowymi Nagrodami), jak równie˝ nie ponosi odpowiedzialnoÊci za ewentualne roszczenia dotyczàce
wycieczki, które powinny byç kierowane do organizatora - Biura Podró˝y Big Blue. Organizator rezerwuje sobie prawo zmiany miejsca i czasu trwania wycieczki. O potencjalnej zmianie zwyci´zcy zostanà powiadomieni na co najmniej dwa tygodnie przed wyjazdem.
9. W celu zapewnienia prawid∏owoÊci przeprowadzenia Konkursu organizator powo∏uje Komisj´ Konkursowà w nast´pujàcym sk∏adzie:
Joe O’Connor, Robert Padiasek, Wojciech Galemba.
Do zadaƒ Komisji Konkursowej nale˝eç b´dzie sta∏e czuwanie nad prawid∏owoÊcià przebiegu Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach,
w których pojawià si´ wàtpliwoÊci zwiàzane z Konkursem, w tym dotyczàcych interpretacji postanowieƒ niniejszego Regulaminu. Decyzje
Komisji Konkursowej sà ostateczne i nie przys∏uguje od nich odwo∏anie.
10. Podatek od nagród w Konkursie, w wysokoÊci 10% ich wartoÊci, pokrywa zwyci´zca nagrody, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
w tym zakresie.
11. Organizator konkursu nie przewiduje mo˝liwoÊci wyp∏acenia ekwiwalentu pieni´˝nego zamiast nagrody w Konkursie.
12. Deklarujàc wzi´cie udzia∏u w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyra˝a zgod´ na postanowienia
niniejszego Regulaminu, w tym w szczególnoÊci na przetwarzanie swoich danych osobowych przez AmRest Sp. z o.o. w celach marketingowych
oraz przesy∏anie na wskazany adres materia∏ów promocyjnych.
13. Niniejszy Regulamin jest dost´pny na stronie internetowej www.kfc.com.pl oraz w siedzibie organizatora. Organizator Konkursu zastrzega
sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowieƒ Regulaminu (w tym w zakresie nagród), przy czym w takim przypadku zobowiàzany
b´dzie podaç takà informacj´ na wy˝ej wymienionej stronie internetowej i w siedzibie organizatora. Informacje o zasadach Konkursu b´dà
równie˝ dost´pne w restauracjach KFC oraz za poÊrednictwem niektórych mediów.
www.kfc.com.pl
Palce lizaç
Sprz´t elektroniczny
sponsorowany przez Samsung
Zapraszamy do TVN
www. bigblue.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising