Philips AJ 3952 User's Manual | Manualzz
Pagina 1
-A
@
S
2
TI
AR
A
LA
AL
RM
2
M
1
TI M E
!
AR
A
LA
AL
M
S
1
TI M E
2
AJ 3950 - AJ 3951 - AJ 3952 CD Clock Radio
6
&
X
LIFT TO OPEN
&
TUNING
*
Standby power consumption (clock mode)......3 W
SETTING TIMES, DAY
CD
SLEEP
RADIO
FM
OCK RADIO
ACT DISC CL
AJ3950 COMP
STOP
PLAY/PAUSE
SEARCH
SEARCH
ALARM
CONTROL
REPEAT
BRIGHTNESS
SLEEP
SET DAY
IO
OOIO
I IO
IO
OI
WEEKENDSLEEPER
2
ALARM F
MODE/OF
ALARM 1
2
MODE/OFF
ZZ
1
SLEEP
RADIO
FM
CLASS 1
LASER PRODUCT
5
CD
Printed in Hong Kong
NOTES
SLEEP
RADIO
93
630
FM 88 •
MW 530
•
-A
98
850
•
104
1200
LARM
M
E
S
TI
2
A
LA
RM
M
AR
AL
CD
FM
FM
AM
AM
T
Meet PHILIPS at the internet http://www.philips.com
PM
FM
ON
ON
OFF
OFF
E
4
RADIO
SLEEP
RADIO
1
TIME
hz
• 108 M
1600 k Hz
E
VOLUM
CD
ÅìÑàãúçàä Ç ÇõïéÑçõÖ/ëéç
SETTING THE DAY
WEEKEND-SLEEPER
MAINTENANCE
ÑìÅãàêéÇÄçàÖ èÄåüíà
ìëíÄçéÇäÄ Ñçü
ÅìÑàãúçàä Ç ÇõïéÑçõÖ
Setting the day enables you to set the WEEKENDSLEEPER function. If you attempt to use the
WEEKEND-SLEEPER prior to setting the day
(Monday to Sunday, 1-7)
will show briefly in
the display to remind you to set the day first.
This feature deactivates the alarm every Saturday and
Sunday and resumes the alarm function Monday to
Friday. Make sure, however, that you have set the day
first.
• See chapter on SETTING THE DAY.
1 Press WEEKEND-SLEEPER once or more until ZZ
appears for one or both alarms.
2 To cancel the weekend-sleeper function repeat
step 1 until ZZ disappears from the display.
See figure 4.
General (See figure 6)
• If you do not intend to use the CD clock radio for a
long time, withdraw the power plug from the wall
outlet.
• Do not expose the set or CDs to humidity, rain,
sand or excessive heat caused by heating
equipment or direct sunlight.
• To clean the set, use a soft, slightly dampened
chamois leather. Do not use any cleaning agents
containing alcohol, ammonia, benzene or abrasives
as these may harm the housing.
ÑÛ·ÎËpÓ‚‡ÌË ԇÏflÚË Û‰Ó·ÌÓ Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓxp‡ÌflÚ¸
ÛÒÚ‡‚ÍË ‰Ìfl, ·Û‰ËθÌË͇ Ë ‚pÂÏÂÌË ‚ Ú˜ÂÌË Úpfix ÏËÌÛÚ
ÔÓÒΠÔpÂp˚‚‡ÌËfl, ̇Ôp., ÔÂpÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl.
éÒ‚Â˘ÂÌË ˜‡ÒÓ‚, p‡‰ËÓ Ë Û͇Á‡ÌËfl ·Û‰ÛÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‚˚Íβ˜ÂÌ˚. èÓÒΠ‚Íβ˜ÂÌËfl ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl ‰ËÒÔÎÂÈ
ÔÓ͇ÊÂÚ ‚ÂpÌÓ ‚pÂÏfl.
• ÖÒÎË ÒÂÚ‚Ó ÔËÚ‡ÌË ‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÒÔÛÒÚfl 3 ÏËÌ,
̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl pÂÊËÏ demo PHILIPS, Ë Ç‡Ï
ÔpˉfiÚÒfl ÒÌÓ‚‡ ‚‚ÂÒÚË ‰Â̸, ·Û‰ËθÌËÍ Ë ‚ÂpÌÓ ‚pÂÏfl.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰Ìfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ pÂÁÂp‚‡ ̇
‚˚xÓ‰Ì˚ ‰ÌË. ÖÒÎË Ç˚ ÔÓÔ˚Ú‡ÂÚÂÒ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ˝ÚÛ
ÙÛÌÍˆË˛ ‰Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÌÂÈ (ÔÓ̉ÂθÌËÍ – ‚ÓÒÍpÂÒÂ̸Â),
̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl 1-7)
̇ ÍÓpÓÚÍÓ ‚pÂÏfl, ˜ÚÓ·˚
̇ÔÓÏÌËÚ¸ ÌÂÓ·xÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰ÌÂÈ Ò̇˜‡Î‡.
ùÚ‡ x‡p‡ÍÚÂpËÒÚË͇ ÓÚÍβ˜‡ÂÚ Ò˄̇Π̇ ‚˚xÓ‰Ì˚ Ë
鷢 (ëÏ êËÒ. 6)
‚ÓÒÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ Â„Ó ‚ ·Û‰ÌË. é‰Ì‡ÍÓ ÌÂÓ·xÓ‰ËÏÓ
• ÖÒÎË Ç˚ Ì ÒÓ·Ëp‡ÂÚÂÒ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó ‚
ÔpÓ‚ÂpËÚ¸ Ò̇˜‡Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‰ÌÂÈ.
Ú˜ÂÌË ÔpÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ‚pÂÏÂÌË, ‚˚̸Ú ÒÂÚ‚ÓÈ
• ëÏ p‡Á‰ÂÎ ìëíÄçéÇäÄ Ñçü .
͇·Âθ ËÁ ̇ÒÚÂÌÌÓÈ pÓÁÂÚÍË.
1 ç‡ÊÏËÚ WEEKEND-SLEEPER Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á • ç ÔÓ‰‚Âp„‡ÈÚ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó ËÎË ‰ËÒÍ ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲
‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ZZ ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó ËÎË Ó·ÓËx Ò˄̇ÎÓ‚.
‰Óʉfl, ‚·„Ë, ÔÂÒ͇ ËÎË ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓÈ ÚÂÏÔÂp‡ÚÛp˚ ÓÚ
2 ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ·Û‰ËθÌË͇ ̇ ‚˚xÓ‰Ì˚ ÔÓ‚ÚÓpËÚ Ô. 1 ‰Ó
̇„p‚‡ÚÂθÌÓ„Ó Ó·ÓpÛ‰Ó‚‡ÌËfl ËÎË ÔpflÏ˚x ÒÓÎ̘Ì˚x
ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl ZZ Ò ‰ËÒÔÎÂfl. ëÏ êËÒ. 4.
ÎÛ˜ÂÈ.
• ÑÎfl Ó˜ËÒÚÍË ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ïfl„ÍÛ˛ ‚·ÊÌÛ˛ Ú̸͇. çÂ
ëéç (SLEEP)
ËÒÔÓθÁÛÈÚ ˜ËÒÚfl˘Ëx ‡„ÂÌÚÓ‚, ÒÓ‰Âpʇ˘Ëx ÒÔËpÚ,
̇¯‡Ú˚p¸, ·ÂÌÁËÌ ËÎË ‡·p‡ÁË‚˚, Ú.Í. ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ
é ÙÛÌ͈ËË ëéç
ÔÓ‚p‰ËÚ¸ ÍÓpÔÛÒ.
ÑËÒÍ, p‡‰ËÓ Ë ˜‡Ò˚ ËÏÂ˛Ú ‚ÒÚpÓÂÌÌ˚È Ú‡ÈÏÂp ‰Îfl Ò̇,
ÍÓÚÓp˚È Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÓÚÍβ˜ÂÌËÂ
ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡ ‚Ó ‚pÂÏfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl p‡‰ËÓ ËÎË ‰ËÒ͇ ÔÓÒΠé·p‡˘ÂÌËÂ Ò ÔpÓË„p˚‚‡ÚÂÎÂÏ ‰ËÒÍÓ‚ Ë Ò
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂpËÓ‰‡ ‚pÂÏÂÌË. åÓÊÌÓ ‚˚·p‡Ú¸ ˜ÂÚ˚p ‰ËÒ͇ÏË
• çËÍÓ„‰‡ Ì ÔpË͇҇ÈÚÂÒ¸ Í ÎËÌÁ‡Ï ÔpÓË„p˚‚‡ÚÂÎfl!
‚pÂÏÂÌË ÓÚÍβ˜ÂÌËfl. ìÒÚpÓÈÒÚ‚Ó ÓÚÍβ˜‡ÂÚÒfl ˜ÂpÂÁ 10,
• êÂÁÍÓ ËÁÏÂÌÂÌË ÚÂÏÔÂp‡ÚÛp˚ ÏÓÊÂÚ ÔpË‚ÂÒÚË Í
30, 60 ËÎË 90 ÏËÌÛÚ ÔÓÒΠÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl.
ÍÓ̉ÂÌÒ‡ˆËË Ë Á‡ÚÛχÌË‚‡Ì˲ ÎËÌÁ ÔpÓË„p˚‚‡ÚÂÎfl. Ç
ùÚ‡ ÙÛÌ͈Ëfl Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡ ÓÒڇθÌ˚ ÛÒÚ‡‚ÍË Ò˄̇ÎÓ‚.
Ú‡ÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔpÓË„p˚‚‡ÌË ‰ËÒÍÓ‚ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. çÂ
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈ËË Ò̇
Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ÎËÌÁ˚, ÔpÓÒÚÓ ÓÒÚ‡‚¸Ú ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó
1 ç‡ÊÏËÚ PLAY/ PAUSE 2; (ÔpÓË„p˚‚‡ÚÂθ ‰ËÒÍÓ‚) ËÎË
‚ ÚÂÔÎÓÏ ÔÓÏ¢ÂÌËË ‰Ó ËÒÔ‡pÂÌËfl ‚·„Ë Ò ÎËÌÁ.
ON/ OFF (p‡‰ËÓ) ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó pÂÊËχ.
• ÑÎfl Ôp‰ÓÚ‚p‡˘ÂÌËfl ÔÓÔ‡‰‡ÌËfl Ô˚ÎË ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îfl
• ÑÎfl pÂÊËχ ‰ËÒÍÓ‚ Ì Á‡·Û‰¸Ú ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰ËÒÍ.
‰ËÒÍÓ‚ ‚Ò„‰‡ ‰ÂpÊËÚ ‰‚ÂpˆÛ Á‡Íp˚ÚÓÈ. ÑÎfl Ó˜ËÒÚÍË
2 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚pÂÏfl Ò̇ ÔÛÚfiÏ Ì‡Ê‡ÚËfl SLEEP Ó‰ËÌ ËÎË
ÔpÓÚpËÚ ÒÛxÓÈ Ïfl„ÍÓÈ Ú̸͇˛.
ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó ‚pÂÏÂÌË. ëÏ êËÒ. • ÑÎfl ‚˚ÌËχÌËfl ‰ËÒ͇ ËÁ ÙÛÚÎflp‡ ̇ÊÏËÚ ̇ ˆÂÌÚp Ë
5
ÔÓ‰ÌËÏËÚ ‰ËÒÍ. ÇÒ„‰‡ ÔÓ‰ÌËχÈÚ ‰ËÒ͇ Á‡ Íp‡fl Ë
3 ÑÎfl ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ˝ÚÓ„Ó pÂÊËχ ÌÛÊÌÓ Ò‰Â·ڸ Ó‰ÌÓ ËÁ
ÛÍ·‰˚‚‡ÈÚ ‰ËÒÍ Ó·p‡ÚÌÓ ‚ ÙÛÚÎflp ÔÓÒÎÂ
ÒÎÂ‰Û˛˘Ëx:
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl Ôp‰ÓÚ‚p‡˘ÂÌËfl Â„Ó ÔÓ‚pÂʉÂÌËfl Ë
– ç‡ÊÏËÚ SLEEP Ó‰ËÌ ËÎË SLEEP ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Ó
̇ÍÓÔÎÂÌËfl Ô˚ÎË.
ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl Ò ‰ËÒÔÎÂfl
• ÑÎfl Ó˜ËÒÚÍË ÔpÓÚpËÚ Ïfl„ÍÓÈ ·ÂÁ‚ÓpÒÓ‚ÓÈ Ú̸͇ ÔÓ
– ç‡ÊÏËÚ REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
ÔpflÏÓÈ ÎËÌËË ÓÚ ˆÂÌÚp‡ Í Íp‡flÏ. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ
– ç‡ÊÏËÚ STOP 9 (ÚÓθÍÓ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚)
˜ËÒÚfl˘Ëx ‡„ÂÌÚÓ‚, Ú.Í. ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚p‰ËÚ¸ ‰ËÒÍ.
– ç‡ÊÏËÚ ON/ OFF (ÚÓθÍÓ ‰Îfl p‡‰ËÓ).
• çËÍÓ„‰‡ Ì Ô˯ËÚ ̇ ‰ËÒÍÂ Ë Ì ̇ÍÎÂË‚‡ÈÚÂ
̇ÍÎÂÈÍË.
1 Press SET DAY.
2 While the day display is shown, press SET DAY
again once or more to select the day numbered
from dAY 1-7 (Monday-Sunday):
™ The display will revert to show the clock time.
SLEEP
CD PLAYBACK
1 To open the CD door, lift at the edge marked
LIFT TO OPEN.
2 Insert a CD with the printed side facing up, and
close the door.
3 Press PLAY/ PAUSE 2; to start playback.
™ The CD indicator CD , Cd:-- and the total
Volume
number of tracks are shown, followed by the
Press VOLUME $ or 3 to adjust the volume level.
first track number before returning to clock time.
The volume level UO: is indicated as a number from
– door is shown if you have not closed the CD
0-32.
door/ open the CD door during playback.
– noCd is shown if no CD has been inserted/
SETTING THE CLOCK AND ALARM TIMES
inserted incorrectly.
– nFCd is shown if the CD-R(W) is non-finalized
The time is displayed using the 24 hour clock.
– Err indicates a general error in operation of
1 Press TIME, ALARM 1 or ALARM 2 briefly until
the set.
the respective clock or alarm time display flashes.
™ The display returns to clock time.
2 Press and hold down 7, 8 to adjust both the hours
4 Adjust the sound with VOLUME $ or 3.
and minutes.
• By pressing 7 or 8 respectively, the time increases/ 5 To interrupt, press PLAY/ PAUSE 2;.
decreases rapidly and continuously from minutes to • The current track number shows briefly before
returning to clock time. CD flashes during
hours. Release 7 or 8 when you have reached the
pause.
correct setting.
6 Press PLAY/ PAUSE 2; again to resume
• If you need to adjust the time slowly, minute by
playback.
minute, press 7 or 8 briefly and repeatedly.
7 Press STOP 9 to stop playback.
3 Press TIME, ALARM 1 or ALARM 2 to confirm
™ The display returns to clock time.
your respective time setting.
CD player and CD handling
About Sleep
• The lens of the CD player should never be touched!
The CD clock radio has a built-in sleep timer which
• Sudden changes in the surrounding temperature
enables the set to be automatically switched off
can cause condensation to form and the lens of
during radio or CD playback after a set period of time.
your CD player to cloud over. Playing a CD is then
There are four sleep times before the set turns itself
not possible. Do not attempt to clean the lens but
off:
leave the set in a warm environment until the
10, 30, 60, 90 minutes and off.
moisture evaporates.
The sleep function does not affect the operation of
• Always shut the CD door to keep the CD
your alarm settings.
compartment dust-free. To clean, dust the
compartment with a soft dry cloth.
Setting Sleep
1 Press PLAY/ PAUSE 2; (CD) or ON/ OFF (radio) to • To take a CD out of its box, press the centre
spindle while lifting the CD. Always pick up the CD
switch on the respective mode.
by the edge and replace the CD in its box after use
• For the CD mode, make sure you have inserted a
to avoid scratching and dust.
disc first.
2 Select your sleep time by pressing SLEEP once or • To clean the CD, wipe in a straight line from the
centre towards the edge using a soft, lint-free
more until the desired sleep time is shown.
cloth. Do not use cleaning agents as they may
See figure 5
damage the disc.
3 To cancel the sleep function you can either:
• Never write on a CD or attach any stickers to it.
– press SLEEP once or more until SLEEP
disappears from the display
Environmental information
– press REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
All unnecessary packaging material has been omitted
– press STOP 9 (CD only)
to make the packaging easy to separate into three
– press ON/ OFF (radio only).
materials: cardboard (box), expandable polystyrene
(buffer), polyethylene (bags, protective foam).
Your set consists of materials which can be recycled
if disassembled by a specialized company. Please
observe local regulations on the disposal of packing
materials and old equipment.
éëçéÇçõÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
1 ç‡ÊÏËÚ SET DAY.
2 èpË ÔÓ͇Á ‰Ìfl, ̇ÊÏËÚ SET DAY Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ
p‡Á ‰Îfl ‚˚·Óp‡ ‰Ìfl ËÁ dAY 1-7 (ÔÓ̉ÂθÌËÍ –
‚ÓÒÍpÂÒÂ̸Â):
™ ÑËÒÔÎÂÈ ‚ÂpÌfiÚÒfl Í ÔÓ͇ÁÛ ‚pÂÏÂÌË.
üpÍÓÒÚ¸ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl
• ç‡ÊÏËÚ REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL Ó‰ËÌ ËÎË èêéàÉêõÇÄçàÖ ÑàëäéÇ
ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á.
1 ÑÎfl ÓÚÍp˚‚‡ÌËfl ‰‚Âpˆ˚ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚ ÔÓ‰ÌËÏËÚ Íp‡È Ò
™ üpÍÓÒÚ¸ ‰ËÒÔÎÂfl ËÁÏÂÌËÚÒfl ‚ Û͇Á‡ÌÌÓÈ ÌËÊÂ
ÏÂÚÍÓÈ LIFT TO OPEN.
ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚË:
2 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰ËÒÍ Ì‡Ô˜‡Ú‡ÌÌÓÈ ÒÚÓpÓÌÓÈ ‚‚Âpx Ë
çàáä ➠ ëê ➠ üêä ➠ çàáä...
Á‡ÍpÓÈÚ ‰‚ÂpˆÛ.
3 ç‡ÊÏËÚ PLAY/ PAUSE 2; ‰Îfl ̇˜‡Î‡ ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl.
ìpÓ‚Â̸
™ èÓfl‚ËÚÒfl Ë̉Ë͇ÚÓp ‰ËÒ͇ CD , Cd:-- Ë Ó·˘ÂÂ
ç‡ÊÏËÚ VOLUME $ ËÎË 3 ‰Îfl p„ÛÎËpÓ‚ÍË ÛpÓ‚Ìfl.
˜ËÒÎÓ Á‡ÔËÒÂÈ, Á‡ÚÂÏ ÌÓÏÂp ÔÂp‚ÓÈ Á‡ÔËÒ¸, ‡ ÔÓÒÎÂ
ìpÓ‚Â̸ UO: Û͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ Ôp‰Â·x 0-32.
˝ÚÓ„Ó ‚pÂÏfl.
– door ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ, ÂÒÎË Ç˚ Ì Á‡Íp˚ÎË
ìëíÄçÇéäÄ óÄëéÇ à ÅìÑàãúçàäÄ
‰‚ÂpˆÛ, ËÎË ÓÚÍp˚ÎË Âfi ‚Ó ‚pÂÏfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl.
– noCd ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ, ÂÒÎË ‰ËÒÍ ÌÂ
ÇpÂÏfl Û͇Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ 24 ˜‡Ò‡x.
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ËÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÌÂÔp‡‚ËθÌÓ.
1 ç‡ÊÏËÚ TIME, ALARM 1 ËÎË ALARM 2
– nFCd iÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ, ÂÒÎË ‰ËÒÍ CD-R(W)
Íp‡ÚÍÓ‚pÂÏÂÌÌÓ ‰Ó ÏË„‡ÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó ‰ËÒÔÎÂfl – ˜‡Ò˚
ÌÂÁ‡‚Âp¯fiÌ
ËÎË ·Û‰ËθÌËÍ.
– Err ÓÁ̇˜‡ÂÚ Ó·˘Û˛ ӯ˷ÍÛ p‡·ÓÚ˚ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡.
2 ç‡ÊÏËÚÂ Ë ‰ÂpÊËÚ 7, 8 ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˜‡ÒÓ‚ Ë ÏËÌÛÚ.
™ ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ÓÁ‚p‡˘‡ÂÚÒfl Í ÔÓ͇ÁÛ ‚pÂÏÂÌË.
• ç‡ÊÏËÚ 7 ËÎË 8 ‚pÂÏfl Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl ËÎË
ÛÏÂ̸¯‡ÂÚÒfl, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, ·˚ÒÚpÓ Ë ÌÂÔpÂp˚‚ÌÓ ÓÚ 4 éÚp„ÛÎËpÛÈÚ Á‚ÛÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ VOLUME $ ËÎË 3.
5 ‰Îfl ÔpÂp˚‚‡ÌËfl ̇ÊÏËÚ PLAY/ PAUSE 2;.
ÏËÌÛÚ ‰Ó ˜‡ÒÓ‚ . éÒ‚Ó·Ó‰ËÚ 7 ËÎË 8 ÔpË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
• èÓfl‚ËÚÒfl ÌÓÏÂp ÚÂÍÛ˘ÂÈ Á‡ÔËÒË, Á‡ÚÂÏ ‚pÂÏfl. ÇÓ
ÌÛÊÌ˚x Á̇˜ÂÌËÈ.
‚pÂÏfl Ô‡ÛÁ˚ ÏË„‡ÂÚ CD
• ÖÒÎË ÌÛÊÌÓ ÓÚp„ÛÎËpÓ‚‡Ú¸ ‚pÂÏfl ωÎÂÌÌÓ, ÔÓ
6
ëÌÓ‚‡ ̇ÊÏËÚ PLAY/ PAUSE 2; ‰Îfl ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ÏËÌÛÚÂ, ̇ÊÏËÚ 7 ËÎË 8 Íp‡ÚÍÓ‚pÂÏÂÌÌÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ
ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl.
p‡Á.
7 ç‡ÊÏËÚ STOP 9 ‰Îfl ÔpÂÍp‡˘ÂÌËfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl.
3 ç‡ÊÏËÚ TIME, ALARM 1 ËÎË ALARM 2 ‰Îfl
™ ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ÓÁ‚p‡˘‡ÂÚÒfl Í ÔÓ͇ÁÛ ‚pÂÏÂÌË.
ÔÓ‰Ú‚ÂpʉÂÌËfl LJ¯Ëx ÛÒÚ‡‚ÓÍ ‚pÂÏÂÌË.
FM
CD/ RADIO
Selecting a different track during playback
The track number appears briefly in the display when
you press SEARCH ∞ or § to skip tracks.
• Press SEARCH § once or more to skip to the next
track(s).
• Press SEARCH ∞ more than once to skip to
previous tracks.
• Press SEARCH ∞ once and playback will return to
the beginning of the current track.
SETTING ALARM OPTIONS
TROUBLESHOOTING
Ñàëä/êÄÑàé
SETTING THE ALARM OPTIONS
TROUBLESHOOTING
General
Two different alarm times, ALARM 1 or 2 can be set
in the CD, radio or buzzer modes. This can be useful
when for example you need to be woken up at a
different time during the week and at the weekend.
- Remember to first set the DAY, clock and alarm
time functions correctly!
- Make sure your selected alarm symbol is shown.
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre
Ç˚·Óp Á‡ÔËÒÂÈ ‚Ó ‚pÂÏfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl
ç‡ ‰ËÒÔΠ̇ ÍÓpÓÚÍÓ ‚pÂÏfl ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÌÓÏÂp Á‡ÔËÒË
ÔpË Ì‡Ê‡ÚËË SEARCH ∞ ËÎË § ‰Îfl ÔpÓÍpÛÚÍË Á‡ÔËÒÂÈ.
• ç‡ÊÏËÚ SEARCH § Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Îfl
ÔÂpÂxÓ‰‡ Í ‰pÛ„ÓÈ Á‡ÔËÒË.
• ç‡ÊÏËÚ SEARCH ∞ ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Îfl ÔÂpÂxÓ‰‡ Í
Ôp‰˚‰Û˘ÂÈ Á‡ÔËÒË.
• ç‡ÊÏËÚ SEARCH ∞ Ó‰ËÌ p‡Á, Ë ÔpÓË„p˚‚‡ÌËÂ
̇˜ÌfiÚÒfl Ò Ì‡˜‡Î‡ ÚÂÍÛ˘ÂÈ Á‡ÔËÒË.
Finding a passage within a track
Viewing the Alarm Mode Options
1 During playback, press and hold down
1 Select your choice of alarm mode by pressing
SEARCH ∞ or §.
ALARM 1 or ALARM 2 MODE/ OFF once or more
™ The CD is played at high speed and low volume;
to find your respective mode.
the display will show Cd: and your current
™ The alarm mode display sequence is shown:
track number.
– Lo:00 – default volume level for start of
2 Release SEARCH ∞ or § when you recognize
gentle wake alarm
the passage you want.
– H1:16 – default maximum volume level for
™ Normal CD playback and standby clock time
gentle wake alarm
resumes.
– Followed by the 3 different alarms:
(buzzer) k AL, or
RADIO
(radio) m tu, or
1 Press ON/ OFF to switch on the radio.
CD mode
with CD and a track number
™ tu is displayed briefly followed by the clock
1-99.
time RADIO , and the last selected
2 Read the following chapters to adjust or select the
waveband.
respective modes.
2 Press FM/ AM if you wish to change waveband.
Adjusting
the Gentle Wake Volume
3 Adjust the sound using VOLUME $ or 3.
A sure way of getting up in the mornings, the gentle
4 Adjust the TUNING wheel to tune to a radio
wake volume for the alarm begins from gentle
station.
volume e.g Lo:00 (low) and gradually increases to a
higher volume e.g. H1:11.
To improve reception:
The default volume range is Lo:00 and H1:16. If
FM: Extend pigtail at the back of the set fully for
you wish to change the default volume for the buzzer,
optimum reception.
AM (MW): uses a built-in aerial. Direct the antenna radio or CD alarm:
1 In the standby mode, press ALARM 1 MODE/ OFF
by adjusting the position of your set.
or ALARM 2 MODE/ OFF once.
2 As soon as Lo:00 appears, press 7 or 8 once or
5 Press ON/ OFF to switch off the radio.
more to adjust the starting volume of your alarm.
™ RADIO and the waveband disappear from
3 To set the maximum volume for your alarm, press
the display.
ALARM 1 MODE/ OFF or ALARM 2 MODE/ OFF
again to change to the H1:16 display.
4 As soon as H1:16 appears, press 7 or 8 until you
reach the desired volume level (10-32).
Notes:
• The H1 volume is always greater or equal to the
WARNING:
Do not open the set as there is a risk of electric shock!
Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the guarantee.
Problem
Possible Cause
- Remedy
No sound
Volume not adjusted
- Adjust the volume
No reaction to any operation of the buttons
Electrostatic discharge
- Disconnect the set from the power supply and
reconnect the set after 5 minutes
•CD PLAYER
•RADIO
Occasional crackling sound during
FM broadcast
Weak signal
- Extend pigtail fully
Continuous crackling/
hiss disturbance during AM (MW) broadcast
Electrical interference from TVs, computers,
fluorescent lamps, etc.
- Move set away from other electrical equipment
•ALARM
The alarm does not function
CD badly scratched or dirty
- Replace/ clean CD
Alarm time not set
- See chapter on SETTING THE CLOCK AND ALARM
TIMES
Laser lens steamed up
- Wait until lens has acclimatized
Alarm mode not selected
- See chapter on SETTING THE ALARM OPTIONS
Laser lens dirty
- Clean lens by playing a CD lens cleaning disc
Volume too low for radio/ CD/ buzzer alarm mode.
- See chapter on Adjusting the Gentle wake volume
CD-R(W) is non-finalized
- Use a finalized CD-R(W)
•WEEKEND-SLEEPER
CD playback does not work
WEEKEND-SLEEPER does not function
Day selection not set/ incorrect
- See chapter on SETTING THE DAY
WEEKEND-SLEEPER not set
- Set WEEKEND-SLEEPER
This product complies with the radio interference
requirements of the European Union.
ìëíÄçéÇäÄ ÇÄêàÄçíéÇ ÅìÑàãúçàäÄ
ç‡xÓʉÂÌË ÓÚp˚‚͇ ‚ÌÛÚpË Á‡ÔËÒË
1 ÇÓ ‚pÂÏfl ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl ̇ÊÏËÚÂ Ë ‰ÂpÊËÚ SEARCH
∞ ËÎË §.
™ ÑËÒÍ ÔpÓË„p˚‚‡ÂÚÒfl ̇ ·Óθ¯ÓÈ ÒÍÓpÓÒÚË ÔpË
ÔÓÌËÊÂÌÌÓÏ ÛpÓ‚Ì Á‚Û͇, ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl
Cd: Ë ÌÓÏÂp ÚÂÍÛ˘ÂÈ Á‡ÔËÒË.
2 éÒ‚Ó·Ó‰ËÚ SEARCH ∞ ËÎË § ÔÓÒΠÔÓfl‚ÎÂÌËfl
ÌÛÊÌÓ„Ó ÓÚp˚‚͇.
™ ÇÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÂÚÒfl ÌÓpχθÌÓ ÔpÓË„p˚‚‡ÌËÂ Ë ‚pÂÏfl
pÂÁÂp‚‡.
êÄÑàé
1 ç‡ÊÏËÚ ON/ OFF ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl p‡‰ËÓ.
™ tu tu ÔÓfl‚ËÚÒfl Íp‡ÚÍÓ‚pÂÏÂÌÌÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
RADIO , Á‡ÚÂÏ ‚pÂÏfl Ë ‚˚·p‡Ì̇fl ÔÓÎÓÒ‡.
2 ç‡ÊÏËÚ FM/ AM ‰Îfl ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔÓÎÓÒ˚.
3 éÚp„ÛÎËpÛÈÚ Á‚ÛÍ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ VOLUME $ ËÎË 3.
4 éÚp„ÛÎËpÛÈÚ pÛ˜ÍÛ TUNING ‰Îfl ̇ÒÚpÓÈÍË Ì‡
ÒÚ‡ÌˆË˛.
ÑÎfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ÔpËfiχ:
FM: Ç˚ÚflÌËÚ ÓÚpÂÁÓÍ ‡ÌÚÂÌÌ˚ ÒÁ‡‰Ë ̇ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl
ÓÔÚËχθÌÓ„Ó ÔpËfiχ.
AM (MW): àÒÔÓθÁÛÂÚ ‚ÒÚpÓÂÌÌÛ˛ ‡ÌÚÂÌÌÛ. ç‡Ôp‡‚¸ÚÂ
‡ÌÚÂÌÌÛ, p„ÛÎËpÛfl ÔÓÎÓÊÂÌË ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡.
5 ç‡ÊÏËÚ ON/ OFF ‰Îfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl p‡‰ËÓ.
™ RADIO Ë ÔÓÎÓÒ‡ ËÒ˜ÂÁÌÛÚ Ò ‰ËÒÔÎÂfl.
ìxÓ‰
ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
é·˘ÂÂ
Ç pÂÊËχx ‰ËÒÍÓ‚, p‡‰ËÓ Ë Á‚ÓÌ͇ ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰‚‡
‚pÂÏÂÌË ·Û‰ËθÌË͇, ‚pÂÏfl 1 ËÎË 2 (ALARM 1 ËÎË 2). ùÚÓ
ÌÂÓ·xÓ‰ËÏÓ, ÍÓ„‰‡ LJÏ, ̇Ôp., ÌÛÊÌÓ ÔpÓÒ˚Ô‡Ú¸Òfl ‚
p‡ÁÌÓ ‚pÂÏfl ‚ Ú˜ÂÌˠ̉ÂÎË Ë ‚ ‚˚xÓ‰Ì˚Â.
- èÓÏÌËÚÂ, Ò̇˜‡Î‡ ÌÛÊÌÓ ‚ÂpÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Â̸, ˜‡Ò˚ Ë
·Û‰ËθÌËÍ!
- èpÓ‚Âp¸Ú ÔÓfl‚ÎÂÌË ÒËÏ‚Ó· ·Û‰ËθÌË͇.
èpË ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚË ÔÂp‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÓÚÌÓÒËÚ¸ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó ‚ pÂÏÓÌÚ, Ò̇˜‡Î‡ ÔpÓ‚Âp¸Ú Ôp˂‰fiÌÌ˚ ÌËÊ Û͇Á‡ÌËfl.
ÖÒÎË ˝ÚË Û͇Á‡ÌËfl Ì ÔÓÏÓ„ÛÚ ÛÒÚp‡ÌËÚ¸ ÌÂËÒÔp‡‚ÌÓÒÚ¸, Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ‰ËÎÂpÓÏ ËÎË ˆÂÌÚpÓÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
ê„ÛÎËpӂ͇ ÛpÓ‚Ìfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ·Û‰ÍË
ÑÎfl „‡p‡ÌÚËË Û‰Ó·ÌÓ„Ó Òp‡·‡Ú˚‚‡ÌËfl ÔÓ·Û‰ÍË ÛpÓ‚Â̸ Âfi
Ò˄̇· p„ÛÎËpÛÂÚÒfl ÓÚ Lo:00 (ÌËÁÍËÈ) Ò ÔÓÒÚÂÔÂÌÌ˚Ï
Û‚Â΢ÂÌË ‰Ó. H1:11 (‚˚ÒÓÍËÈ).
ÑÂÙÓÎÚÌ˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Lo:00 Ë H1:16. ÖÒÎË Ç˚ xÓÚËÚÂ
ËÁÏÂÌËÚ¸ ‰ÂÙÓÎÚÌÛ˛ ÛÒÚ‡‚ÍÛ Ò˄̇· ÔÓ·Û‰ÍË, p‡‰ËÓ ËÎË
·Û‰ËθÌË͇ ̇ ‰ËÒÍÂ:
1 Ç pÂÁÂp‚ÌÓÏ pÂÊËÏ ̇ÊÏËÚ ALARM 1 MODE/ OFF
ËÎË ALARM 2 MODE/ OFF Ó‰ËÌ p‡Á.
2 èpË ÔÓfl‚ÎÂÌËË Lo:00 ̇ÊÏËÚ 7 ËÎË 8 Ó‰ËÌ ËÎË
ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Îfl p„ÛÎËpÓ‚ÍË Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÛpÓ‚Ìfl
Ò˄̇·.
3 ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ï‡ÍÒËχθÌÓ„Ó ÛpÓ‚Ìfl ̇ÊÏËÚ ALARM
1 MODE/ OFF ËÎË ALARM 2 MODE/ OFF ÒÌÓ‚‡ ‰Îfl
ÔÂpÂxÓ‰‡ Í ‰ËÒÔβ H1:16.
4 èpË ÔÓfl‚ÎÂÌËË H1:16 ̇ÊËχÈÚ 7 ËÎË 8 ‰Ó
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó ÛpÓ‚Ìfl (10-32).
èpËϘ‡ÌËfl:
• Ç˚ÒÓÍËÈ ÛpÓ‚Â̸ (H1) ‚Ò„‰‡ ‚˚¯Â ËÎË p‡‚ÂÌ ÌËÁÍÓÏÛ
(Lo):
MAGYARORSZÁG
Minõségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mûszaki adatokban megadott értékeknek.
Figyelem!
A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja.
Ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Névleges feszültség ................................. 230 V
Elemes mûködéshez...................................... Nil
Névleges frekvencia ................................. 50 Hz
Tömeg ...................................................... 1,6 kg
Befoglaló méretek
szélesség .............................................. 150 mm
magasság.............................................. 199 mm
mélység................................................. 158 mm
Rádiórész vételi tartomány
FM (CCIR) .................................. 87.5 - 108 MHz
MW......................................... 526 - 1606.5 kHz
Erõsítõrész
Kimeneti teljesítmény............2 x 500 mW RMS
ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
ìëíÄçéÇäÄ ÇÄêàÄçíéÇ ÅìÑàãúçàäÄ
èpÓÒÏÓÚp ‚‡pˇÌÚÓ‚ ·Û‰ËθÌË͇
1 Ç˚·ÂpËÚ ÌÛÊÌ˚È Ç‡Ï pÂÊËÏ ÔÛÚfiÏ Ì‡Ê‡ÚËfl ALARM 1
ËÎË ALARM 2 MODE/ OFF Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Îfl
ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó.
™ ç‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸
·Û‰ËθÌË͇:
– Lo:00 – ‰ÂÙÓÎÚÌ˚È ÛpÓ‚Â̸ ‰Îfl ‚Íβ˜ÂÌËfl
‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ·Û‰ÍË
– H1:16 – ‰ÂÙÓÎÚÌ˚È Ï‡ÍÒËχθÌ˚È ÛpÓ‚Â̸ ‰Îfl
‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ·Û‰ÍË
– Á‡ÚÂÏ ÚpË ‚‡pˇÌÚ‡ ·Û‰ËθÌË͇:
(Á‚ÓÌÓÍ) k AL, ËÎË
(p‡‰ËÓ) m tu, ËÎË
‰ËÒÍ Ë
ÌÓÏÂp ‰ÓpÓÊÍË 1-99.
2 ÑÎfl p„ÛÎËpÓ‚ÍË ËÎË ‚˚·Óp‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
pÂÊËχ ÔpÓ˜ËÚ‡ÚÈÚ Ôp˂‰fiÌÌ˚ ‰‡Î p‡Á‰ÂÎ˚
Prístroj sa nesmie pou|íva† v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
àÌÙÓpχˆËfl ÔÓ Óxp‡Ì Òp‰˚
ÇÂÒ¸ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚È Ï‡ÚÂpˇΠ·˚Î ÒÓÍp‡˘fiÌ ‰Ó ÏËÌËÏÛχ Ë
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ΄ÍÓ p‡Á‰ÂÎfiÌ Ì‡ ÚpË „pÛÔÔ˚: ͇pÚÓÌ
(ÍÓpӷ͇), ÔÓÎËÒÚËpÓÎ (·ÛÙÂp) Ë ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌ (ϯÍË,
Á‡˘ËÚÌ˚È ÔÓpÓÎÓÌ).
LJ¯Â ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ χÚÂpˇÎÓ‚, ÍÓÚÓp˚ ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÔÂpÂp‡·ÓÚ‡Ì˚ ÒÔˆˇθÌ˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË.
ëӷ≇ÈÚ ÏÂÒÚÌ˚ Ôp‡‚Ë· ËÁ·‡‚ÎÂÌËfl ÓÚ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë
ÒÚ‡pÓ„Ó Ó·ÓpÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
Cmm/RB/0120
NOTES
ìïéÑ
The memory backup conveniently allows your day,
alarm and clock time settings to be stored for up to 3
minutes when there is a mains interruption e.g.
AC mains failure.
The complete CD clock radio and illumination will be
switched off. As soon as the mains supply returns, the
display will indicate the correct time.
• If mains supply returns after 3 minutes, the display
will show the PHILIPS demo mode and you will
need to re-enter the day, alarm and clock times.
Illumination brightness
• Press REPEAT ALARM/ BRIGHTNES CONTROL once
or more.
™ The brightness of the display will change in this
sequence:
LOW ➠ MEDIUM ➠ BRIGHT ➠ LOW...
CD
ìëíÄçéÇäÄ ÇêÖåÖçà à Ñçü
MAINTENANCE
MEMORY BACKUP
BASIC FEATURES
3
WEEKEND-SLEEPER/ SLEEP
SLOVAK REPUBLIC
REPEAT ALARM – èéÇíéêÖçàÖ ëàÉçÄãÄ
ùÚÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ ÔÓ‚ÚÓpÂÌË Ò˄̇· Ò ËÌÚÂp‚‡ÎÓÏ 9 ÏËÌ.
• ÇÓ ‚pÂÏfl Òp‡·‡Ú˚‚‡ÌËfl Ò˄̇· ̇ÊÏËÚ REPEAT
ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
• èÓ‚ÚÓpËÚ ÔÓ ÌÂÓ·xÓ‰ËÏÓÒÚË ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó ˜‡Ò‡.
èpËϘ‡ÌËfl:
• ÇÓ ‚pÂÏfl ÔÓ‚ÚÓpÂÌËfl Ò˄̇· ·Û‰ÛÚ ÏË„‡Ú¸ Ë̉Ë͇ÚÓp˚
k, m , ËÎË
‚˚·p‡ÌÌÓ„Ó pÂÊËχ Ò˄̇·.
• ÖÒÎË ‚˚ ËÒÔÓθÁÛÂÚ ÒË„Ì‡Î Ò ‰ËÒÍÓÏ, ÔpÓË„p˚‚‡ÌËÂ
‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ÎflÂÚÒfl Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔpÂp˚‚‡ÌËfl ÔÓ‚ÚÓpÌ˚Ï
Ò˄̇ÎÓÏ.
• ÇÓ ‚pÂÏfl Ò˄̇· Ò ‰ËÒÍÓÏ ÔpÓË„p˚‚‡ÌËÂ
ÔpÓ‰ÓÎʇÂÚÒfl ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó ˜‡Ò‡, ÂÒÎË Ç˚ Ì ‡ÌÌÛÎËpÛÂÚÂ
ËÎË Ò·pÓÒËÚ Ò˄̇Î.
èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ:
ç ÓÚÍp˚‚‡ÈÚ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó, Ú.Í. Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‚Âp„ÌÛÚ¸Òfl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ˝ÎÂÍÚpÓ¯Ó͇!
çË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â Ì Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ pÂÏÓÌÚËpÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó, Ë̇˜Â „‡p‡ÌÚËfl ÛÚp‡ÚËÚ ÒËÎÛ.
èpÓ·ÎÂχ
• êÄÑàé
èp˘Ë̇
- ìÒÚp‡ÌÂÌËÂ
ípÂÒÍ ‚Ó ‚pÂÏfl ÔÂp‰‡˜Ë FM
ë··˚È Ò˄̇Î
- ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÚflÌËÚ ÓÚpÂÁÓÍ ‡ÌÚÂÌÌ˚
éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Á‚ÛÍ
ç ÓÚp„ÛÎËpÓ‚‡Ì ÛpÓ‚Â̸
- éÚp„ÛÎËpÛÈÚ ÛpÓ‚Â̸
ç p‡„ËpÛÂÚ Ì‡ ̇ʇÚË ÍÌÓÔÓÍ
çÂÔpÂp˚‚Ì˚È ÚpÂÒÍ/¯ËÔÂÌË ‚Ó ‚pÂÏfl ÔÂp‰‡˜Ë
AM (MW)
ùÎÂÍÚpÓÔÓÏÂxË ÓÚ ÚÂ΂ËÁÓp‡, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂpÓ‚,
ÙÎÛÓpÂÒˆÂÌÚÌ˚x ·ÏÔ Ë Ôp.
- éÚÓ‰‚Ë̸Ú ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ‰pÛ„Ó„Ó Ó·ÓpÛ‰Ó‚‡ÌËfl
ùÎÂÍÚpÓÒÚ‡Ú˘ÂÒÍËÈ p‡Ápfl‰
- éÚÍβ˜ËÚ ÒÂÚ‚Ó ÔËÚ‡ÌËÂ Ë ÒÌÓ‚‡ ÔÓ‰Íβ˜ËÚ ˜ÂpÂÁ
5 ÏËÌ.
• ÅìÑàãúçàä
• èêéàÉêõÇÄíÖãú ÑàëäéÇ
ÇpÂÏfl ·Û‰ËθÌË͇ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ
- ëÏ p‡Á‰ÂÎ 'ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ Ë ‚pÂÏÂÌË ·Û‰ËθÌË͇'
èpÓË„p˚‚‡ÌË Ì Òp‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ
ÉpflÁÌ˚È ËÎË ÔÓ‚pÂʉfiÌÌ˚È ‰ËÒÍ
- Á‡ÏÂÌËÚ ËÎË Ó˜ËÒÚËÚ ‰ËÒÍ
ã‡ÁÂpÌ˚ ÎËÌÁ˚ Á‡ÔÓÚÂÎË
- ‰‡ÈÚ ‡ÍÍÎËχÚËÁËpÓ‚‡Ú¸Òfl
ÅÛ‰ËθÌËÍ Ì Òp‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ
êÂÊËÏ ·Û‰ËθÌË͇ Ì ‚˚·p‡Ì
- ëÏ p‡Á‰ÂÎ 'ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚‡pˇÌÚÓ‚ ·Û‰ËθÌË͇'
ìpÓ‚Â̸ p‡‰ËÓ/ ‰ËÒ͇/ Á‚ÓÌ͇ ÒÎ˯ÍÓÏ ÌËÁÍËÈ.
- ëÏ p‡Á‰ÂÎ ‘ê„ÛÎËpӂ͇ ÛpÓ‚Ìfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ·Û‰ÍË’
ã‡ÁÂpÌ˚ ÎËÌÁ˚ „pflÁÌ˚Â
- é˜ËÒÚËÚ ÎËÌÁ˚, ÔpÓË„p‡‚ ‰ËÒÍ Ó˜ËÒÚÍË
• ÇõïéÑçõÖ/ëéç
çÂÁ‡ÍÓ̘ÂÌÌ˚È CD-R(W
- ËÒÔÓθÁÛÈÚ Á‡ÍÓ̘ÂÌÌ˚È CD-R(W)
ÑÂ̸ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ/ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ì‚ÂpÌÓ
- ëÏ p‡Á‰ÂÎ ‘ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰Ìfl’
îÛÌ͈Ëfl ÔÓ·Û‰ÍË Ì‡ ‚˚xÓ‰Ì˚ Ì p‡·ÓÚ‡ÂÚ
èӷۉ͇ ̇ ‚˚xÓ‰Ì˚ Ì ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇
- ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÔÓ·Û‰ÍÛ Ì‡ ‚˚xÓ‰Ì˚Â
чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÔÓ
‡‰ËÓËÌÚÂÙÂÂ̈ËË,
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚Ï ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ëÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â.
íÖãÖîéç (telephone) _________________________________
E
#
hz
• 108 M
1600 k Hz
104
1200
ÄÑêÖë (address) _____________________________________
hz
• 108 M
1600 k Hz
M
104
1200
•
LARM
T
M
•
ARM
98
850
T
L
-A
•
E
E
98
850
•
93
630
FM 88 •
MW 530
93
630
FM 88 •
MW 530
E
FM
FM
AM
AM
FM
AM
TI
ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
èéäìèÄíÖãú (buyer) ________________________________
9
0
RADIO
èéãçéÖ éíäãûóÖçàÖ ëàÉçÄãÄ
ÑÎfl ÔÓÎÌÓ„Ó ‡ÌÌÛÎËpÓ‚‡ÌËfl Ò˄̇· ‰Ó Â„Ó Òp‡·‡Ú˚‚‡ÌËfl
ËÎË ‚Ó ‚pÂÏfl Òp‡·‡Ú˚‚‡ÌËfl:
• ç‡ÊÏËÚ ALARM 1 MODE/ OFF ËÎË ALARM 2 MODE/
OFF Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Ó ËÒ˜ÂÁÌÓ‚ÂÌËfl Ò ‰ËÒÔÎÂfl
Â„Ó ÒËÏ‚Ó·.
™ÖÒÎË Ç˚ ÓÚÏÂÌËÚ Ò˄̇Π‚Ó ‚pÂÏfl Â„Ó Òp‡·‡Ú˚‚‡ÌËfl,
Ç˚ ÓÔflÚ¸ ÛÒÎ˚¯ËÚ Ò˄̇Î, ÔÓ‰Ú‚Âpʉ‡˛˘ËÈ ÓÚÏÂÌÛ.
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡
ME
VOLU
êÂÊËÏ Ò˄̇· Ò ‰ËÒ͇:
Ç˚ ÏÓÊÂÚ Á‡ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡Ú¸ Ë ‚˚·p‡Ú¸ Á‡ÔËÒË ‰ËÒ͇ ÓÚ
1-99, ÍÓ„‰‡ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Ó ‚ pÂÊËÏ ÔpÓË„p˚‚‡ÌËfl ËÎË
pÂÁÂp‚ÌÓÏ.
é‰Ì‡ÍÓ, ÂÒÎË ÌÓÏÂp Á‡ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌÌÓÈ ‰ÓpÓÊÍË
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ ‰ËÒÍ ÔpË Òp‡·‡Ú˚‚‡ÌËË Ò˄̇·
ÔpÓË„p˚‚‡ÌË ̇˜ÌfiÚÒfl Ò ÔÂp‚ÓÈ Á‡ÔËÒË.
1 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‰ËÒÍ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚.
2 ç‡ÊÏËÚ ALARM 1 MODE/ OFF ËÎË ALARM 2 MODE/
OFF ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËË Ì‡ ‰ËÒÔΠCD Ë
ÌÓÏÂp‡ ‰ÓpÓÊÍË. ëÏ êËÒ. 3.
3 èpË ÔÓfl‚ÎÂÌËË Ò˄̇· ‰ËÒ͇ ̇ ‰ËÒÔΠ̇ÊÏËÚ 7
ËÎË 8 ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó ÌÓÏÂp‡ Á‡ÔËÒË.
™ ÑËÒÔÎÂÈ ‚ÂpÌfiÚÒfl Í ÔÓ͇ÁÛ ‚pÂÏÂÌË ‚ pÂÁÂp‚ÌÓÏ
pÂÊËÏÂ.
4 ÑÎfl ÔpÓÒÏÓÚp‡ Á‡ÔpÓ„p‡ÏÏËpÓ‚‡ÌÌ˚x ÌÓÏÂpÓ‚ Á‡ÔËÒÂÈ
̇ÊÏËÚ ALARM 1 MODE/ OFF ËÎË ALARM 2 MODE/
OFF ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ̇ ‰ËÒÔΠCD .
èpËϘ‡ÌËÂ:
• LJpˇÌÚ ·Û‰ËθÌË͇ ̇ ‰ËÒÔΠ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË Á‡ÏÂÌËÚ
Ò˄̇ΠCD, ÂÒÎË Ç˚:
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)
RADIO
FM
RADIO
SLEEP
RM
ZZ
1
Mains Supply and Demo mode
1 Check if the power voltage, shown on the type
plate on the bottom of the set, corresponds to your
local mains supply. If it does not, consult your
dealer or service centre.
2 Connect the mains plug into the wall socket. The
mains supply is now switched on and the display
will show the PHILIPS demo mode.
™ PH..IL..IPS scrolls across the display
continuously.
• Press any control (with the exception of
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL on the set)
to exit the demo mode.
3 To disconnect the set completely from the mains
supply, withdraw the mains plug from the wall
socket.
èÓ‰ÔËÒ¸
ME
VOLU
ç‡ÒÚÓfl˘ËÈ Ú‡ÎÓÌ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÚÓθÍÓ ÔË
̇΢ËË Ô˜‡ÚË Ë Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ‚ÒÂı Ô˂‰ÂÌÌ˚ı
‚˚¯Â „‡Ù.
FM
__________________________________________________
RADIO
SLEEP
INSTALLATION
èÖóÄíú èêéÑÄÇñÄ (seller’s stamp) ______________________
1
2
MODE/OFF
8
$
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: _________________________________
ALARM 1
2
ZZ
Pøístroj chraòte pøed jakoukoli vlhkostí i pøed kapkami vody.
èéÑèàëú èêéÑÄÇñÄ (seller’s signature) __________________
MO DE
MODE/OFF
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli dùvodu pøístroj demontovali, v|dy nejdøíve vytáhnìte sí†ovou zástrèku.
‹ Í‚Ëڇ̈ËË: ______________________________________
M2
ALAR/OFF
DE
MODE
ALARM 1
ëÅêéë 24 óÄëéÇéÉé ëàÉçÄãÄ
ÖÒÎË ÌÛÊÌÓ ÌÂωÎÂÌÌÓ ÔpÂp‚‡Ú¸ pÂÊËÏ Ò˄̇·, ÌÓ
ÒÓxp‡ÌËÚ¸ ÛÒÚ‡‚ÍÛ ‰Îfl ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ‰Ìfl:
• Ç˚·ÂpËÚ ËÁ 3 ‚ÓÁÏÓÊÌ˚x ‚‡pˇÌÚÓ‚ ‚˚·p‡ÌÌÓ„Ó ‚ˉ‡
ÔÓ·Û‰ÍË:
a 24 HR RESET ‰Îfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl Ò˄̇· ·Û‰ËθÌË͇,
p‡‰ËÓ ËÎË ‰ËÒ͇
· STOP 9 ÚÓθÍÓ ·Û‰ËθÌËÍ
‚ ON/ OFFÚÓθÍÓ p‡‰ËÓ..
™ ÑÎfl ÔÓ‰Ú‚ÂpʉÂÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË 24 ˜‡ÒÓ‚Ó„Ó Ò·pÓÒ‡
ÔpÓÁ‚Û˜ËÚ Ò˄̇Î.
îàêåÄ-èêéÑÄÇÖñ (seller)____________________________
SLEEPER
M2
ALAR/OFF
Chraòte se pøed pøím¥m zásahem laserového paprsku.
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: ____________________________
WEEKEND-
SLEEPER
ë˄̇ΠÏÓÊÌÓ ÓÚÍβ˜ËÚ¸ ‰‚ÛÏfl ÒÔÓÒÓ·‡ÏË. ÖÒÎË ‚˚ ÌÂ
‡ÌÌÛÎËpÓ‚‡ÎË Ò˄̇Î, Ò·pÓÒ 24 ˜‡ÒÓ‚Ó„Ó Ò˄̇·
‚˚·Ëp‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ÒÔÛÒÚfl 59 ÏËÌ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡, ÍÓ„‰‡
‚pÂÏfl Ò˄̇· ËÒÚÂ͇ÂÚ ÔÂp‚˚È p‡Á.
ÑÄíÄ èêéÑÄÜà (date of purchase) _______________________
Y
SET DA
IO
OO
IO
I IO
IO
OI
%
WEEKEND-
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ·Û‰ËθÌË͇ ËÎË p‡‰ËÓ Ò˄̇·
• ç‡ÊÏËÚ ALARM 1 MODE/ OFF ËÎË ALARM 2 MODE/
OFF ÌÂÒÍÓθÍÓ p‡Á ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ̇ ‰ËÒÔΠ(Á‚ÓÌÓÍ)
k AL ËÎË
(p‡‰ËÓ) m tu
èpËϘ‡ÌËÂ:
èpË ‚˚·Óp p‡‰ËÓ Ò˄̇· m tu, ۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ‚ÂpÌÓÈ
̇ÒÚpÓÈÍ ̇ p‡‰ËÓ ÒÚ‡ÌˆË˛.
Nebezpeèí!
Pøi sejmutí krytù a odji∂tìní bezpeènostních spínaèù hrozí nebezpeèí neviditelného laserového záøení!
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: __________________________
SLEEP
Y
SET DA
IO
OO
IO
IO
IO
OI
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of
procedures other than herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe operation.
•
Ç˚Íβ˜ÂÌË Ò˄̇·
ëÖêàâçõâ ‹ (serial #) _______________________________
M
AT ALAR
CONTROL
REPE
BRIGHTNESS
ARM
AT AL
ROL
SS CONT
REPE
BRIGHTNE
SLEEP
•
Vystraha!
Tento pøístroj pracuje s laserov¥m paprskem. Pøi nesprávné manipulaci s pøístrojem (v rozporu s tímto
návodem) mù¿e dojít k nebezpeènému ozáøení. Proto pøístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty.
Jakoukoli opravu v|dy svìøte specializovanému servisu.
Ì‚ÂpÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ‰ËÒÍ;
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÔÓ‚pÂʉfiÌÌ˚È ‰ËÒÍ;
Á‡·˚ÎË ‚‚ÂÒÚË ‰ËÒÍ;
Ì Á‡Íp˚ÎË ‰‚ÂpˆÛ ÓÚÒÂ͇.
òÚ‡ÏÔ ÒÂ‚ËÒ-ˆÂÌÚ‡
4
5
6
7
8
STOP
PLAY/PAUSE
H
SEARC
SEARCH
•
–
–
–
–
èÓ‰ÔËÒ¸
^
CK RADIO
ACT DISC CLO
AJ3950 COMP
The type plate is located on the bottom of the
set.
•
There are three ways of switching off the alarm.
Unless you cancel the alarm completely, the
24 HOUR ALARM RESET will be automatically
selected after 59 minutes, from the time your alarm
time first goes off.
•
̇Ôp.i. Lo:15, H1:19
̇Ôp.ii. Lo:12, H1:12
燘‡Î¸Ì˚È ÛpÓ‚Â̸ Lo:00, Ò ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÔÓÌËÊÂÌËÂÏ
ÓÚ 00 ‰Ó 32, ‡ χÍÒËχθÌ˚ ÛpÓ‚Â̸ H1:32, Ò
‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ÓÚ 10 ‰Ó 32.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÛpÓ‚Ìfl ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ·Û‰ÍË Ì ‚ÎËflÂÚ Ì‡
ÌÓpχθÌ˚È ÛpÓ‚Â̸ ‰ËÒÍÓ‚ Ë p‡‰ËÓ.
ÇÓ ‚pÂÏfl p‡·ÓÚ˚ Ò˄̇· ‰ÂÎË͇ÚÌÓÈ ÔÓ·Û‰ÍË ÌÂθÁfl
ËÁÏÂÌËÚ¸ ÛpÓ‚Â̸ Ò˄̇· Ú.Í. ̇ʇÚË ALARM 1
MODE/ OFF ËÎË ALARM 2 MODE/ OFF ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‡ÌÌÛÎËpÛÂÚ Ò˄̇Î.
ÇÓ ‚pÂÏfl p‡·ÓÚ˚ Ò˄̇·, ÂÒÎË Ç˚ ̇ÊÏfiÚ 7 ËÎË 8
‚˚ÒÓÍËÈ ÛpÓ‚Â̸ ÔpÂÍp‡˘‡ÂÚ Û‚Â΢˂‡Ú¸Òfl
ÌÂωÎÂÌÌÓ.
àáÑÖãàÖ (item) ______________ åéÑÖãú (type/version) ____
/ ___________________________
STOP
PLAY/PAUSE
SEARCH
•
SWITCHING OFF THE ALARM
ép„‡Ì˚ ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl (ÒÏ êËÒ. 1 Ë 2)
__________________________________________________
CK RADIO
ACT DISC CLO
AJ3950 COMP
24 HOUR ALARM RESET
If you want the alarm mode to be stopped
immediately but also wish to retain the same alarm
Selecting Buzzer or Radio Alarm
setting for the following day:
• Press ALARM 1 MODE/ OFF or ALARM 2 MODE/ • Press from 3 possible options according to your
OFF repeatedly until the (buzzer) k AL or
selected alarm:
(radio) m tu display is shown.
a 24 HR RESET to switch off the buzzer, radio or
Note:
CD alarms
If you have selected the radio alarm m tu, make sure
b STOP 9 CD alarm only
you have tuned properly to a station.
c ON/ OFF radio alarm only.
™ You will hear a beep tone confirming 24 hour
CD Alarm Mode: Selecting a CD track
reset activation.
You can program and select a CD track number
between 1-99, when the set is in the standby or radio
CANCELING THE ALARM COMPLETELY
playback mode.
To cancel the set alarm time before it goes off, or
However, if the track number programmed does not
during the alarm call:
exist on your CD, the CD will start playback from the • Press ALARM 1 MODE/ OFF or ALARM 2 MODE/
first track during the alarm call.
OFF once or more until the selected alarm indicator
1 Insert a CD into the CD compartment.
disappears from the display.
2 Press ALARM 1 MODE/ OFF or
™ If you cancel the alarm during the alarm call, you
ALARM 2 MODE/ OFF repeatedly until the CD and
will also hear a beep tone confirming the alarm
track number display is shown.
has been cancelled.
See figure 3.
REPEAT ALARM
3 As soon as the CD alarm display appears,
This will repeat your alarm call at 9-minute intervals.
press 7 or 8 until the desired track number is
• During the alarm call,
shown.
press REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
™ The display returns to standby clock time.
•
Repeat if desired up to an hour.
4 To review your programmed track number, press
ALARM 1 MODE/ OFF or ALARM 2 MODE/ OFF Notes:
• The selected alarm mode k, m , or
indicators will
again repeatedly until the CD alarm display is
flash throughout the repeat alarm duration.
shown.
• If you are using the CD alarm mode, CD playback
Note:
resumes at the point interrupted by the repeat alarm.
• The buzzer alarm option will automatically replace
•
During
the CD alarm, CD playback continues for up
the CD alarm if you have:
to an hour unless you cancel/ reset the alarm.
•
inserted a CD incorrectly;
inserted a damaged CD;
forgotten to insert any CD;
not closed the CD door properly.
ÉÄêÄçíàâçõâ íÄãéç (warranty card)
* &
•
–
–
–
–
ÈESKA REPUBLIKÁ
Çˉ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: _________________________________
)(
% SET DAY
- ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ‰Â̸ ‚Íβ˜ÂÌËfl pÂÁÂp‚‡ ̇ ‚˚xÓ‰Ì˚Â.
• èêéàÉêõÇÄíÖãú ÑàëäéÇ
^ 24 HR RESET
1 STOP 9
- ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ Á‚ÓÌÓÍ, p‡‰ËÓ Ò˄̇ΠËÎË
- ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÔpÓË„p˚‚‡ÌË ‰ËÒÍÓ‚;
̇ ‰ËÒÍ ̇ 24 ˜‡Ò‡.
- ÔpÂp˚‚‡ÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ pÂÁÂp‚‡ ‚ pÂÊËÏ ‰ËÒÍÓ‚;
& LIFT TO OPEN
- ÔpÂp˚‚‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ·Û‰ËθÌËÍ ‰ËÒÍÓ‚ ̇ 24 ˜‡Ò‡.
- ÓÚÍp˚‚‡ÂÚ/Á‡Íp˚‚‡ÂÚ ‰‚ÂpˆÛ ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚.
2 PLAY/ PAUSE 2;
* TUNING
- ̇˜Ë̇ÂÚ/ ÔpËÓÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÔpÓË„p˚‚‡ÌË ‰ËÒÍÓ‚.
- ̇ÒÚp‡Ë‚‡ÂÚ Ì‡ p‡‰ËÓ ÒÚ‡ÌˆË˛.
3 SEARCH ∞, §
( éÚpÂÁÓÍ
- ÔpÓÍpۘ˂‡ÂÚ Á‡ÔËÒË/ ˢÂÚ ÌÂÓ·xÓ‰ËÏÛ˛ Á‡ÔËÒ¸.
- ‡ÌÚÂÌ̇ ‰Îfl ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ÔpËfiχ FM.
• éÅôÖÖ
) ëÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ
4 SLEEP
- ‰Îfl ÔÂpÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl.
- ‚Íβ˜‡ÂÚ Ë p„ÛÎËpÛÂÚ ‚pÂÏfl pÂÁÂp‚‡..
íÂxÌ˘ÂÒ͇fl Ú‡·Î˘͇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ ̇
5 REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡.
-ËÁÏÂÌflÂÚ flpÍÓÒÚ¸ ‰ËÒÔÎÂfl;
- ‚˚Íβ˜‡ÂÚ ·Û‰ËθÌËÍ Ì‡ 9 ÏËÌÛÚ;
ÇçàåÄçàÖ
- ÔpÂp˚‚‡ÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ pÂÁÂp‚‡ ‚ pÂÊËÏ ‰ËÒÍÓ‚, Á‚ÓÌ͇
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË Óp„‡ÌÓ‚ ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl, p„ÛÎËpÓ‚ÍË
ËÎË p‡‰ËÓ.
Ë x‡p‡ÍÚÂpËÒÚËÍ Ôpӈ‰Ûp, Ì Û͇Á‡ÌÌ˚x ‚ ˝ÚÓÈ
6 WEEKEND-SLEEPER
ËÌÒÚpÛ͈ËË, Ôp˂‰fiÚ Í ÓÔ‡ÒÌÓÏÛ ‚ÓÁ‰ÂÈÒڂ˲
- ÓÚÍβ˜‡ÂÚ ·Û‰ËθÌËÍ 1 Ë/ ËÎË 2 ̇ ‚˚xÓ‰Ì˚Â.
p‡‰Ë‡ˆËË Ë ‰pÛ„ËÏ ‚ˉ‡Ï ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
7 ÑËÒÔÎÂÈ
- ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ˜‡Ò˚/‚pÂÏfl ·Û‰ËθÌË͇ Ë ÒÚ‡ÚÛÒ
ìëíÄçéÇäÄ
ÛÒÚpÓÈÒÚ‚‡.
ëÂÚ‚Ó ÔËÚ‡ÌËÂ Ë pÂÊËÏ demo
8 ALARM 1 MODE/ OFF ËÎË ALARM 2 MODE/ OFF
1 èpÓ‚Âp¸Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë ̇ÔpflÊÂÌËfl ̇ ÚÂxÌ˘ÂÒÍÓÈ
- ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ/ ÔpÓ‚ÂpflÂÚ/ ‚˚Íβ˜‡ÂÚ ·Û‰ËθÌËÍ 1
Ú‡·Î˘Í ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÒÂÚ‚ÓÏÛ Ì‡ÔpflÊÂÌ˲. ÖÒÎË ÓÌË
ËÎË2.
p‡Á΢Ì˚, Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ ËÎË ˆÂÌÚpÓÏ
• êÄÑàé
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl.
9 ON/ OFF
2 èÓ‰Íβ˜ËÚ ÒÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ Í ÒÚÂÌÌÓÈ pÓÁÂÚÍÂ.
- ‚ÍÎ/‚˚ÍÎ p‡‰ËÓ
ëÂÚ‚Ó ÔËÚ‡ÌË ÔÓ‰‡ÌÓ, ̇ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ËÚÒfl pÂÊËÏ
- ÔpÂp˚‚‡ÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ pÂÁÂp‚‡ ‚ pÂÊËÏ p‡‰ËÓ;
demo PHILIPS.
- ‚˚Íβ˜‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ p‡‰ËÓ ·Û‰ËθÌËÍ Ì‡ 24 ˜‡Ò‡.
™ PH..IL..IPS sÌÂÔpÂp˚‚ÌÓ ÔpÓÍpۘ˂‡ÂÚÒfl ÔÓ ‰ËÒÔβ.
0 FM/ AM (MW)
• ç‡ÊÏËÚ β·Û˛ ÍÌÓÔÍÛ (ÍpÓÏ REPEAT ALARM/
- ‚˚·Ëp‡ÂÚ ÔÓÎÓÒÛ p‡‰ËÓ.
BRIGHTNESS CONTROL) ̇ ÛÒÚpÓÈÒÚ‚Â ‰Îfl ‚˚xÓ‰‡ ËÁ
• ìëíÄçéÇäÄ ÇêÖåÖçà
pÂÊËχ demo.
! ALARM 1, ALARM 2, TIME
3
ÑÎfl ÔÓÎÌÓ„Ó ÓÚÍβ˜ÂÌËfl ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÔËÚ‡ÌËfl p‡Á˙‰ËÌËÚÂ
- ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ‚pÂÏfl ·Û‰ËθÌË͇ ËÎË ·Û‰ËθÌË͇
p‡Á˙fiÏ Ì‡ ÒÚÂÌÂ.
@7,8
- p„ÛÎËpÛÂÚ ˜‡Ò˚/·Û‰ËθÌËÍ;
èÓÚp·ÎÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl ‚ pÂÁÂp‚ (pÂÊËÏ ˜‡ÒÓ‚)......3 ÇÚ
- p„ÛÎËpÛÂÚ ÛpÓ‚Â̸ ·Û‰ËθÌË͇ ÓÚ Ï‡ÍÒËχθÌÓ„Ó ‰Ó
ÏËÌËχθÌÓ„Ó ‰Îfl Ò˄̇· 1 ËÎË 2;
- ‚˚·Ëp‡ÂÚ Á‡ÔËÒË ‰Îfl ÔÓ·Û‰ÍË ‰Îfl Ò˄̇· 1 ËÎË 2.
# VOLUME $, 3
- p„ÛÎËpÛÂÚ ÛpÓ‚Â̸ Á‚Û͇.
$ Ë̉Ë͇ÚÓp ˜‡ÒÚÓÚ˚
- ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ p‡‰ËÓ ˜‡ÒÚÓÚÛ ‚˚·p‡ÌÌÓÈ ÔÓÎÓÒ˚
Lo volume: e.g.i. Lo:15, H1:19
e.g.ii. Lo:12, H1:12
The starting volume is Lo:00, with a possible
low volume range 00-32, and the maximum
volume is H1:32, with a possible high volume
range10-32.
The gentle wake volume settings do not affect
normal CD and radio playback volume level.
It is not possible to review the gentle wake volume
range during the active alarm call as pressing
ALARM 1 MODE/ OFF or ALARM 2 MODE/ OFF
cancels the alarm completely.
During the alarm call, if you press 7 or 8 the high
volume stops increasing immediately.
ÇõäãûóÖçàÖ ÅìÑàãúçàäÄ
ÅõíéÇÄü ùãÖäíêéçàäÄ
&
1
•CD PLAYER
1STOP 9
- stops CD playback;
- stops sleep function in CD mode;
- stops the active CD alarm for 24 hours.
2PLAY/ PAUSE 2;
- starts/ pauses CD playback.
3SEARCH ∞, §
- skips CD tracks/ searches for a particular
passage.
•GENERAL
4SLEEP
- activates and adjusts the sleep time.
5REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
- changes the brightness of the display
illumination;
- switches off the alarm for a 9 minute period;
- stops sleep function in CD, buzzer or radio mode.
6WEEKEND-SLEEPER
- deactivates alarm 1 and/ or 2 for the weekend.
7Display
- shows the clock/ alarm time and status of the
set.
8ALARM 1 MODE/ OFF or ALARM 2 MODE/ OFF
- sets/ reviews/ switches off alarm 1 or 2.
•RADIO
9ON/ OFF
- switches the radio on/ off;
- stops sleep function in radio mode;
- stops the active radio alarm for 24 hours.
0FM/ AM (MW)
- selects the radio waveband.
•SETTING TIMES
!ALARM 1, ALARM 2, TIME
- sets the respective alarm or clock time
@7 , 8
- adjusts clock/ alarm times;
- adjusts the gentle wake minimum and maximum
volume level for alarm 1 or 2;
- selects a CD wake up track for alarm 1 or 2.
#VOLUME $, 3
- adjusts the sound level.
$Frequency indicator
- shows the radio frequency of your selected
waveband
éêÉÄçõ ìèêÄÇãÖçàü à ìëíÄçéÇäÄ
‹ Í‚Ëڇ̈ËË: ______________________________________
2
%SET DAY
- sets the day for weekend sleeper activation.
^24 HR RESET
- stops the active buzzer, radio or CD alarms for
24 hours.
&LIFT TO OPEN
- opens/ closes CD door.
*TUNING
- tunes to a radio station.
(Pigtail
- aerial to improve FM reception.
)Mains lead
- for AC mains supply.
êÛÒÒÍËÈ
êéëëàü
3
CONTROLS (See figure 1 and 2)
SWITCHING OFF ALARM
чڇ ÓÍÓ̘‡ÌËfl ÂÏÓÌÚ‡: ____________________________
3950
AJ-3951
AJ-3952
AJ-
CONTROLS/ INSTALLATION
чڇ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÂÏÓÌÚ: __________________________
Audio
CD Clock Radio
English
‹ Ú‡ÎÓ̇ (Card #)
1
✃
21-05-2001 12:29
чÌÌ˚Â Ó ÔÓËÁ‚‰ÂÌÌÓÏ ÂÏÓÌÚÂ:
XP AJ395x/14 7x3 A5- EE
XP AJ395x/14 7x3 A5- EE
21-05-2001 12:29
Pagina 2
1
ÈESKY
OVLÁDÁNÍ (viz Obr. 1 a 2)
3
2
&
•PØEHRÁVAÈ CD
1STOP 9
- zastaví pøehrávku CD;
- zastaví funkci spaní v re|imu CD;
- na 24 hodin vypne budík s pøehrávkou CD.
2PLAY/ PAUSE 2;
- zaène/pøeru∂í pøehrávku CD.
3SEARCH ∞, §
- pøeskoèí stopy na CD/ vyhledá po|adovan¥ úsek.
•OBECNÌ
4SLEEP
- zapne a nastaví dobu spaní.
5REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
- zmìní jasnost osvìtlení displeje;
- na 9 minut vypne budík;
- zastaví funkci spaní v re|imu CD, bzuèáku èi radia.
6WEEKEND-SLEEPER
- na víkend vypne budík 1 a/nebo 2.
7Displej
- zobrazí èas na hodinách/ èas buzení a stav
pøístroje.
8ALARM 1 MODE/ OFF nebo ALARM 2 MODE/ OFF
- nastaví/ zmìní/ vypne budík 1 nebo 2.
•RADIO
9ON/ OFF
- zapne/ vypne radio;
- zastaví funkci spaní v re|imu radia;
- na 24 hodin vypne aktivní radiov¥ budík.
0FM/ AM (MW)
- zvolí vlnovou délku radia.
•NASTAVENÍ ÈASU
!ALARM 1, ALARM 2, TIME
- nastaví èas buzení a hodiny.
@7 , 8
- seøídí èas hodin/ budíku;
- seøídí minimální a maximální hlasitost jemného
budíku 1 nebo 2;
- zvolí budicí stopu na CD pro budík 1 nebo 2.
#VOLUME $, 3
- seøídí hlasitost.
$Indikátor frekvence
- zobrazí radiovou frekvenci zvoleného vlnového
pásma
1
)(
* &
CK RADIO
ACT DISC CLO
AJ3950 COMP
STOP
PLAY/PAUSE
SEARCH
4
5
6
7
8
^
ARM
AT AL
ROL
SS CONT
REPE
BRIGHTNE
SLEEP
Y
SET DA
IO
OO
IO
IO
IO
O
%
WEEKENDSLEEPER
M2
ALAR/OFF
I
MODE
ALARM 1
2
MODE/OFF
ZZ
1
RADIO
SLEEP
FM
ME
VOLU
8
$
RADIO
9
0
ON
OFF
93
630
FM 88 •
MW 530
98
850
•
LARM
104
1200
S
@
T
AR
A
LA
AL
RM
2
TI
E
•
-A
E
M
FM
AM
#
hz
• 108 M
1600 k Hz
M
1
TI M E
!
2
%SET DAY
- nastaví den, aby se mohl vypnout víkendov¥
budík.
^24 HR RESET
- na 24 hodin zastaví zapnut¥ bzuèákov¥, radiov¥ èi
CD budík.
&LIFT TO OPEN
- otevøe/ zavøe pøihrádku na CD.
*TUNING
- vyladí radiovou stanici.
(Vodiè
- anténa ke zlep∂ení FM pøíjmu.
)Pøívodní ∂òùra
- ke støídavému sí†ovému napájení.
Poznámky
• Maximální hlasitost (H1) bude v|dy nejménì rovná
nízké hlasitosti (Lo): napø.i. Lo:15, H1:19
napø.ii. Lo:12, H1:12
• Poèáteèní nízkou hlasitost Lo:00 lze seøídit v
rozsahu od 00 do 32, a maximální hlasitost
H1:32 v rozsahu od 10 do 32.
• Nastavení hlasitosti pro jemné buzení neovlivòuje
hlasitost pøi pøehrávání CD a poslechu radia.
• Pøi vlastním buzení nelze hlasitost budíku zmìnit,
nebo† stisknutím ALARM 1 MODE/ OFF nebo
ALARM 2 MODE/ OFF se budík vypne.
• Jestli|e pøi buzení stisknete 7 nebo 8 , hlasitost
budíku se okam|itì pøestane zvy∂ovat.
V¥robní ∂títek je umístìn na spodní stranì
pøístroje
Volba bzuèáku nebo radiového budíku
• Opakovanì stisknìte ALARM 1 MODE/ OFF nebo
ALARM 2 MODE/ OFF , a| se (bzuèák) k AL
nebo (radio) m tu zobrazí na displeji.
Poznámka:
Zvolíte-li si buzení radiem m tu, zkontrolujte, zda
máte správnì vyladìnou vysílací stanici.
POZOR
Nepou|ívejte ovladaèe a pøístroj neseøizujte ani jej
nepou|ívejte zpùsobem jin¥m, ne| je zde uvedeno,
jinak byste se mohli vystavit nebezpeènému záøení a
dal∂ím rizikùm.
INSTALACE
Sí†ové napájení a pøedvádìcí re|im
1 Zkontrolujte, zda se sí†ové napìtí, uvedené na
v¥robním ∂títku na spodní stranì pøístroje, shoduje
s místním sí†ov¥m napìtím. Není-li tomu tak,
obra†te se na pøíslu∂nou prodejnu nebo servis.
2 Zapojte zástrèku pøívodní ∂òùry do zásuvky ve zdi.
Pøístroj se zapne a na displeji se zobrazí pøedvádìcí
re|im PHILIPS.
™ PH..IL..IPS se bude pøetáèet na displeji.
• Stisknìte libovolné ovládací tlaèítko (kromì tlaèítka
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL na
pøístroji), èím| se pøedvádìcí re|im vypne.
3 Chcete-li pøístroj ze sítì zcela rozpojit, vytáhnìte
pøívodní ∂òùru ze zásuvky ve zdi.
Pohotovostní spotøeba energie (hodiny)......3 W
NASTAVENÍ HODIN, DNE
6
&
X
LIFT TO OPEN
&
TUNING
*
CD
CD
SLEEP
RADIO
OCK RADIO
ACT DISC CL
AJ3950 COMP
STOP
PLAY/PAUSE
SEARCH
SEARCH
ALARM
CONTROL
REPEAT
BRIGHTNESS
SLEEP
SET DAY
IO
OOIO
I IO
IO
OI
WEEKENDSLEEPER
2
ALARM F
MODE/OF
ALARM 1
2
MODE/OFF
ZZ
1
RADIO
93
630
FM 88 •
MW 530
•
-A
98
850
•
104
1200
LARM
M
E
E
VOLUM
hz
• 108 M
1600 kHz
S
TI
2
A
LA
RM
M
AR
AL
SLEEP
FM
FM
AM
AM
T
CD
PM
FM
ON
ON
OFF
OFF
E
4
RADIO
SLEEP
RADIO
1
TIME
FM
5
CD
SLEEP
RADIO
neumístili CD do pøihrádky správnì;
pou|ili po∂kozené CD;
zapomnìli pou|ít CD;
nezavøeli øádnì pøihrádku na CD.
VYPNUTÍ BUDÍKU
Budík mù|ete vypnout tøemi zpùsoby. Pokud jej zcela
nevypnete, do 59 minut od prvního zaznìní se budík
automaticky vynuluje, t.j. zazní opìt po 24 hodinách.
24-HODINOVÉ VYNULOVÁNÍ BUDÍKU
Jestli|e chcete znìní budíku okam|itì zastavit, ale
pøejete si zachovat stejné nastavení budíku na dal∂í
den:
• Podle zvoleného zpùsobu buzení pou|ijte jednu z
tìchto 3 mo|ností:
a stisknutím 24 HR RESET vypnìte bzuèákov¥,
radiov¥ èi CD budík;
b stisknìte STOP 9 - pouze u buzení poslechem
CD;
c stisknìte ON/ OFF - pouze u radiového budíku.
™ Pøístroj pípnutím potvrdí, |e budík je vynulovan¥
a zazní opìt po 24 hodinách.
ÚPLNÉ ZRU¤ENÍ BUDÍKU
Chcete-li budík zru∂it ne| se ozve nebo bìhem buzení:
• Stisknìte jednou nebo nìkolikrát ALARM 1 MODE
/ OFF nebo ALARM 2 MODE/ OFF, a| indikátor
zvoleného budíku zmizí z displeje.
™ Zru∂íte-li budík bìhem buzení, pípnutí opìt
potvrdí, |e byl budík zru∂en.
OPAKOVAN‡ BUDÍK
Budík se bude opakovat v 9-minutov¥ch intervalech.
• Bìhem buzení stisknìte
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
• Podle pøání lze opakovat a| jednu hodinu.
Poznámky:
• Indikátory zvoleného zpùsobu buzení k, m , nebo
budou bìhem celé doby opakovaného buzení blikat.
• Pou|íváte-li k buzení CD, zaène pøehrávka CD v|dy od
místa, ve kterém byla pøi opakovaném budíku
pøeru∂ena.
• Pokud budík nezru∂íte/nevynulujete, bude pøehrávka CD
bìhem buzení pokraèovat a| jednu hodinu.
VÍKENDOV‡ SPÁNEK/ USÍNÁNÍ
ÚDR\BA
VYPÍNANIE BUDÍKA
OVLÁDACIE GOMBÍKY/ IN¤TALÁCIA
OVLÁDACIE GOMBÍKY (viï obr. 1 a 2)
•CD PREHRÁVAÈ
1STOP 9
- vypnutie reprodukcie CD;
- vypnuntie usínacej funkcie v zapojení na CD;
- vypnutie aktívneho CD budíka na 24 hodín.
2PLAY/ PAUSE 2;
- vypnutie alebo preru∂enie reprodukcie CD.
3SEARCH ∞, §
- preskoèenie CD skladieb alebo hπadanie urèitej
skladby.
•V¤EOBECNE
4SLEEP
- zapojenie a nastavenie dl|ky usínania.
5REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
- voπba jasnosti osvetlenia displeje;
- vypnutie budíka na 9 minút;
- vypnutie usínacej funkcie cez CD, bzuèanie alebo
rádioprijímaè.
6WEEKEND-SLEEPER
- vypnutie budíka na 1 alebo 2 dni na víkend
7Displej
- zobrazuje èas na hodinkách alebo na budíku a
aktuálny stav prístroja.
8ALARM 1 MODE/ OFF alebo ALARM 2 MODE/ OFF
- nastavuje/ zobrazuje/ vypína budík1 alebo 2.
•RÁDIOPRIJÍMAÈ
9ON/ OFF
- vypínanie alebo zapínanie rádioprijímaèa;
- vypnutie usínacej funkcie v stave rádiprijímaèa;
- vypnutie aktívneho budíka v stave rádioprijímaèa
na 24 hodín.
0FM/ AM (MW)
- voπba vlnového pásma na rádioprijímaèi
•NASTAVENIE HODINIEK
!ALARM 1, ALARM 2, TIME
- nastavenie hodiniek a budíka na príslu∂nom budíku
@7 , 8
- nastavenie hodiniek a budíka;
- nastavenie jemného budenia najni|∂ou a
najvy∂∂ou hlasitos†ou na budíku 1 alebo 2;
- voπba budenia skladbou na CD budíkom 1 alebo 2.
#VOLUME $, 3
- nastavenie hlasitosti.
$Ukazovateπ frekvencie
- ukazuje frekvenciu rádioprijímaèa Vami zvoleného
vlnového pásma.
%SET DAY
- nastavenie dòa na usínaciu funkciu cez víkend.
^24 HR RESET
- vypnutie budenia bzuèaním, rádioprijímaèom,
alebo CD na 24 hodín.
&LIFT TO OPEN
- otvorí/zavrie kryt na CD.
*TUNING
- naladenie rozhlasovej stanice.
(Chvostík
- anténa na zlep∂enie príjmu na FM pásme.
)Sie†ov¥ kábel
- na napojenie na sie† striedavého prúdu.
Typ ∂títka sa nachádza na spodnej strane
prístroja.
UPOZORNENIE
Iné pou|ívanie ovládacích gombíkov alebo iné pou|itie
a nastavenie ako je tu uvedené mô|e vies† k
vystaveniu sa nebezpeènému rádioaktívnemu
o|arovaniu alebo inému nebezpeèiu.
ZAPNUTIE
Mains Supply and Demo mode
1 Presvedète sa, èi napätie v miestnej sieti
zodpovedá hodnote uvedenej na ∂títku na spodnej
strane prístroja. Ak tomu nie je tak, obrá†te sa na
predajòu alebo na servis
2 Sie†ov¥ kábel zasuòte do zásuvky v stene. Prístroj
je pripraven¥ na pou|itie a na displeji sa zobrazí
uká|ka firmy PHILIPS.
™ PH..IL..IPS bude nepretr|ite prechádza† po
obrazovke.
• Stisnutím ktoréhokoπvek gombíka (okrem
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL na prístroji)
sa vypne uká|ka.
3 Ak si |eláte prístroj úplne vypnú†, odpojte ho od
siete vytiahnutím zástrèky zo zásuvky.
Spotreba elektrického prúdu v
pohotovostnom stave (len ako hodinky) ......3 W
NASTAVENIE HODINIEK A DÒA V T‡\DNI
CD
•
•
•
•
ako nízka hlasitos† (Lo): napr.i. Lo:15, H1:19
napr ii. Lo:12, H1:12
Zaèiatoèná hlasitos† je Lo:00, mo|n¥ rozsah nízkej
hlasitosti je 00 a| 32, a najvy∂∂ia hlasitos† je
H1:32, mo|n¥ rozsah nízkej hlasitosti je 10 a| 32.
Nastavenie jemného zobudenia nemajú vplyv na
hladinu hlasitosti normálnej reprodukcie z Cd alebo
rádio prijímaèa.
V priebehu aktívneho budenia budíkom nie je mo|né
prezrie† rozsah hlasitosti jemného budenia preto|e ak
stisnite gombík ALARM 1 MODE/ OFF alebo
ALARM 2 MODE/ OFF tak sa budík úplne zru∂í.
Ak poèas budenia stisnete gombík 7 alebo 8 tak sa
hlasitos† prestane ihneï zvy∂ova†.
Voπba bzuèania alebo rádio budíka
• Stisnite gombík ALARM 1 MODE/ OFF alebo
ALARM 2 MODE/ OFF opakovane a| k¥m sa
(bzuèanie) k AL alebo
(rádio) m tu objaví na displeji.
Poznámka:
Ak ste si zvolili rádio budík m tu, presvedète sa, èi
ste naladili správnu rozhlasovú stanicu.
Budík cez CD: Zvoπte CD skladbu
Mô|ete naprogramova† zvolenú skladbu z CD s èíslom
skladby medzi 1-99 keï je prístroj v pohotovostnom
stave alebo v stave reprodukcie z rádia.
Ak ale èíslo programovanej skladby neexistuje na
Va∂ej CD, tha CD zaène reprodukcia od prvej skladby
poèas budenia.
1 Vlo|te do priestoru na CD jednu disketu.
2 Stisnite gombík ALARM 1 MODE/ OFF alebo
ALARM 2 MODE/ OFF opakovane a| k¥m sa na
displeji uká|e CD a èíslo skladby. Viï obr. 3.
3 Ihneï keï sa na displeji objaví CD budík, stisnite
gombík 7 alebo 8 a| k¥m sa uká|e |elané èíslo
skladby .
™ Displej sa vráti na hodinky v pohotovostnom
stave.
4 Ak chcete skontrolova† programované èíslo skladby,
opakovane zase stisnite gombík ALARM 1 MODE/
OFF alebo ALARM 2 MODE/ OFF a| k¥m sa na
displeji uká|e CD budík.
Poznámka:
• Voπba budíka bzuèaním automaticky nahradí CD
budík ak ste:
–
–
–
–
nepsrávne vlo|ili disketu;
vlo|ili po∂kodenú disketu;
zabudli vlo|i† disketu;
nezavreli správne dvierka na CD
VYPNUTIE BUDÍKA
Budík je mo|né vypnú† troma spôsobmi. Ak nechcete
budík celkom zru∂i† tak sa 24 hodinov¥ budík
automaticky nastaví po 59 minútach od doby, kedy sa
po prv¥ krát budík zapol.
24 HODINOVÉ ZNOVU NASTAVENIE BUDÍKA
Ak si |eláte ihneï zastavi† stav budíka ale si |eláte
necha† rovnaké nastavenie budíka na nasledujúci deò:
• Stisnite gombík z 3 mo|n¥ch volieb podπa toho, ak¥
budík ste si zvolili:
a 24 HR RESET na vypnutie bzuèania, rádia alebo
CD budíka
b STOP 9 len budík
c ON/ OFF len rádio budík.
™ Budete poèu† pískací tón, ktor¥ potvrdí 24
hodinové znovu nastavenie.
ÚPLNE ZRU¤ENIE BUDÍKA
Ak si |eláte vypnú† budík prv ne| sa zapne, alebo v
priebehu budenia:
• Stisnite gombík ALARM 1 MODE/ OFF alebo
ALARM 2 MODE/ OFF jeden alebo viac krát a|
k¥m indikátor zvoleného spúsobu budenia nezmizne
z displeje.
™ Ak budík vypnete v priebehu budenia tak budete
poèu† pískav¥ tón, ktor¥m sa potvrdí, |e budík sa
vypol.
OPAKOVANIE BUDENIA
To je mo|nos† opakovania budenia v 9-minútov¥ch
intervaloch.
• Poèas budenia stisnite gombík
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
• Je to mo|né opakova† a| jednu hodinu.
Poznámky:
• Indikátory zvoleného typu budíka k, m , alebo
budú blika† cel¥ èas poèas opakovania budenia.
• Ak sa budíte disketou tak CD reprodukcia sa znovu zaène v
bode kedy bolo budenie preru∂ené nastavením opakovania.
• Poèas budenia disketou CD reprodukcia pokraèuje a|
jednu hodinu pokiaπ nevypnete alebo znovu
nenastavíte budík.
SPANIE CEZ VÍKEND/ USÍNANIE
ÚDR\BA
NASTAVENÍ DNE
VÍKENDOV‡ SPÁNEK
ÚDR\BA
REZERVNÁ PAMă
NASTAVENIE DÒA
WEEKEND-SLEEPER – SPANIE CEZ VÍKEND
ÚDR\BA
Po nastavení dne si mù|ete na víkend vypnout budík.
Jestli|e se pokusíte vypnout budík na víkend, ani|
byste nejprve nastavili pøíslu∂n¥ den (pondìlí a|
nedìle, 1-7), na displeji se krátce zobrazí
a
pøipomene Vám, abyste den nastavili.
Touto funkcí se budík ka|dou sobotu a nedìli vypne a od
pondìlí do pátku se opìt zapne. Zkontrolujte v∂ak, |e
máte na pøístroji správnì nastaven¥ den.
• Viz èást NASTAVENÍ DNE.
1 Stisknìte jednou nebo nìkolikrát
WEEKEND-SLEEPER, a| se pro jeden nebo oba
budíky zobrazí na displeji ZZ.
2 Chcete-li víkendové spaní zru∂it, opakujte krok 1, a|
ZZ z displeje zmizí.
Viz Obr 4.
Obecnì (Viz Obr. 6)
• Nebudete-li pøístroj del∂í dobu pou|ívat, vytáhnìte
pøívodní ∂òùru ze zásuvky ve zdi.
• Nevystavujte pøístroj ani CD vlhkosti, de∂ti, písku ani
pøíli∂nému teplu, zpùsobenému topn¥mi tìlesy èi
pøím¥mi sluneèními paprsky.
• Pøístroj vyèistìte mìkkou, mírnì navlhèenou jelenicí.
Nepou|ívejte |ádné èisticí prostøedky obsahující líh,
èpavek, benzin ani drsné èástice, nebo† se tím skøíò
po∂kodí.
Rezervná pamä† v¥hodne udr|í nastavenia dòa,
hodiniek a budíka a| 3 minúty v prípade preru∂enia
dodávky elektrického prúdu z hlavnej siete.
Cel¥ prístroj a osvetlenia sa vypnú. Akonáhle sa
dodávka prúdu obnoví tak sa na displeji uká|e správny
èas.
• Ak bude dodávka prúdu preru∂ená na dlh∂ie ako 3
minúty tak sa na displeji zobrazí po obnovení
dodávky uká|kov¥ stav PHILIPS a budete musie†
znovu zada† deò, èas a nastavenia na budík.
Nastavenie dòa umo|né nastavi† usínaciu funkciu na
víkend. Ak sa pokúsite nastavi† usínaciu funkciu na
víkend prv ne| by ste nastavili deò (pondelok a|
nedeπa, 1-7)
sa na okamih objaví na displeji na
primpomnutie nastavenia dòa.
Táto funkcia vypne budík v|dy v sobotu a v nedeπu a
zapne ho znovu od pondelka do soboty. Musíte sa najprv
presvedèi†, èi ste správne najprv nastavili deò.
• Viï kapitolu na NASTAVENIE DÒA.
1 Stisnite gombík WEEKEND-SLEEPER jeden alebo
viac krát a| k¥m sa objaví pre jeden alebo pre oba
budíky ZZ.
2 Ak si |elaáte zru∂i† funkciu spania cez víkend tak
opakujte krok 1 a| k¥m ZZ zmizne z displeje.
Viï obr. 4.
V∂eobecne (Viï obr. 6)
• Ak nemáte v úmysle pou|íva† prístroj dlh∂iu dobu,
odpojte ho y elektrickej siete vytiahnutím zástrèky zo
steny.
• Prístroj nevystavte vlhkosti, da|ïu, piesku alebo
príli∂nému teplu z vykurovacích telies alebo zo slnka.
• Prístroj oèistite mòkkou vlhkou jelenicovou ko|ou.
Nepou|ívajte èistiace prostriedky obsahujúce lieh,
èpavok, benzín alebo drsné èistidlá, ktoré by mohli
po∂kodi† krabicu prístroja.
USÍNÁNÍ
USÍNANIE
PØEHRÁVKA CD
Pøehrávaè CD a manipulace s disky
• Za |ádn¥ch okolností se nedot¥kejte èoèky v
pøehrávaèi CD!
• Náhlá zmìna teploty okolí mù|e zpùsobit kondenzaci
a doèasné zaml|ení èoèky v pøehrávaèi CD. Disky v
tomto pøípadì nelze pøehrávat. Nesna|te se èoèku
vyèistit, jednodu∂e nechte pøístroj v teplém prostøedí
a poèkejte, a| se kondenzace odpaøí.
• Pøihrádku na CD v|dy zavøete, aby se do ní nedostal
prach. Pøihrádku mù|ete vyèistit mìkk¥m, such¥m
hadøíkem.
• Disky lze z krabièky snadno vyjmout, jestli|e stisknete
støedové vøeténko a souèasnì CD vyzdvihnete. Disky
dr|te v|dy za okraj a po pou|ití je ulo|te zpìt do
krabièky, aby se nepo∂krábaly a nezaprá∂ily.
• CD mù|ete otøít mìkk¥m, nechlupat¥m hadøíkem
pøím¥mi pohyby od støedu k okraji. Nepou|ívejte
èisticí prostøedky, jinak se disky po∂kodí.
• Na CD se nesmí psát ani se na nì nesmí nic lepit.
ZÁKLADNÉ FUNKCIE
HLAVNÍ VLASTNOSTI
CD prehrávaè a zaobchádzanie s disketami
• Nikdy sa nedot¥kajte ∂o∂ovky CD prehrávaèa!
• Náhle zmeny okolnej teploty ml|u spôsobi†
zarosenie ∂o∂ovky CD prehrávaèa. Prehrávanie CD
nie je mo|né a| k¥m sa zarosenie envyparí.
¤o∂ovku sa nepokú∂ajte osu∂i†, ale ju nechajte
vysu∂i† v teplom prostredí
• V|dy zavrite kryt na CD priestore aby sa nedostal
dnu prach. Priestor na diskety je mo|né vytrie†
mòkkou suchou handrièkou.
• Disketu vyberajte z krabice stisnutím gombíku
uprostred diskety a cd zodvihnite v|dy za hranu. Po
prehraní CD v|dy odlo|te do krabice aby sa
nepo∂kodila a nezaprá∂ila.
• Disketu utierajte mäkkou nechlpatou handrièkou
rovn¥mi pohybmi smerom od stredu von.
Nepou|ívajte |iadne èistiace prostriedky aby sa CD
nepo∂kodila.
• Na disketu nikdy nepí∂te a nenalepte na òu
nálepky.
1 Stisknìte SET DAY.
2 Pøi zobrazení dne na displeji si jedním èi
nìkoliker¥m stisknutím SET DAY nastavte
pøíslu∂n¥ den oèíslovan¥ dAY 1-7 (pondìlí nedìle):
™ Displej se vrátí k zobrazení èasu na hodinách.
O funkci usínání
CD radiové hodiny mají vestavìné èasovací zaøízení,
pomocí kterého se pøístroj bìhem poslechu radia èi
pøehrávky CD po urèité nastavené dobì automaticky
vypne. Automatické vypnutí pøístroje mù|ete nastavit
na ètyøi rùzné èasové intervaly:
10, 30, 60, 90 minut a vypnutí.
Funkce usínání nemá vliv na normální provoz budíku.
Nastavení funkce usínání
1 Stisknutím PLAY/ PAUSE 2; (CD) nebo ON/ OFF
(radio) zapnìte pøíslu∂n¥ budicí re|im.
• Pou|íváte-li k buzení CD, zkontrolujte nejprve, zda
jste disk vlo|ili do pøihrádky.
2 Jedním nebo nìkoliker¥m stisknutím SLEEP si
zvolte dobu usínání, která se zobrazí na displeji.
Viz Obr. 5
3 Chcete-li funkci usínání zru∂it, mù|ete:
– jednou nebo nìkolikrát stisknout SLEEP, a| doba
usínání zmizí z displeje SLEEP nebo
– stisknout REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
– stisknout STOP 9 (pouze u CD budíku)
– stisknout ON/ OFF (pouze u radiového budíku).
Ekologické informace
K zabalení v¥robku nebyl pou|it |ádn¥ zbyteèn¥ materiál,
abyste jej mohli snadno roztøídit do tøí skupin: lepenka
(krabice), polystyrénová pìna (ochranné bloky) a
polyetylén (sáèky, ochranná pìnová fólie).
Pøístroj je vyroben z materiálù, které mohou odborníci po
rozebrání recyklovat. Pøi vyøazování balicích materiálù a
nepotøebn¥ch pøístrojù se laskavì øiïte místními
pøedpisy.
Jasnos† osvetlenia
• Stisnite gombík REPEAT ALARM/
BRIGHTNES CONTROL jeden alebo viac krát.
™ Jasnos† displeje sa zmení v tomto poradí:
NÍZKA‡ ➠ STREDNÁ ➠ JASNÁ ➠
NÍZKA‡...
1 Stisnite gombík SET DAY.
2 K¥m sa na displeji ukazuje deò, opätovn¥m
stisnutím gombíka SET DAY jeden alebo viac krát
zvolíte deò oèíslovan¥ od dAY 1-7 (pondeloknedeπa):
™ Na displeji sa zase objavia hodinky.
REPRODUKCIA CD
1 Na otvorenie priestoru na CD zodvihnite dvierka na
hrane oznaèenej LIFT TO OPEN.
2 Vlo|te CD dnu smerom hore s textom a dvierka
zavrite.
3 Stisnutím gombíka PLAY/ PAUSE 2; sa
Hlasitos†
reprodukcia zaène.
Stisnutím gombíka VOLUME $ alebo 3 sa nastaví
™ CD indikátor CD , Cd:-- a celkov¥ poèet
hladina hlasitosti. Hladina hlasitosti UO: je udaná
skladieb sa uká|u prv ne| sa znovu objavia
èíslami 0-32.
hodiny.
– door sa zobrazí ak nie sú dvierka správne
NASTAVENIE HODINIEK A BUDÍKA
zavreté alebo ak sú poèas reprodukcie otvorené.
– noCd sa zobrazí ak nebola vlo|ená CD alebo
Èas sa ukazuje na 24 hodinov¥ch hodinkách.
ak bola vlo|ená nesprávne.
1 R¥chle stisnite gombík TIME, ALARM 1 alebo
– nFCd sa zobrazí ak CD-R(W) nebola
ALARM 2 a| k¥m zaène displej hodiniek alebo
finalizovaná
budíka blika†.
– Err ukazuje nejakú chybu v prevádzke
2 Stláèaním gombíkov 7, 8 nastavíte hodiny aj
prístroja.
minúty.
™ Na displeji sa zase objavia hodinky.
• Opakovan¥m stisnutím gombíka 7 alebo 8 bude
4 Nastavte zvuk s gombíkmi VOLUME $ alebo 3.
èas† narasta† alebo klesa† r¥chle a nepretr|ite z
5 Stisnutím gombíka PLAY/ PAUSE 2; sa
minút na hodiny. Keï dosiahnete |elanú hodnotu
reprodukcia preru∂í.
uvoπnite gombík 7 alebo 8.
• Ak si |eláte nastavi† èas pomaly, minútu po minúte, • Èíslo súèasnej skladby sa na okamih zobrazí prv ne|
sa na displeji znovu uká|u hodinky. CD bliká
tak stisnite gombík 7 alebo 8 krátko a opakovane.
poèas preru∂enia.
3 Stisnutím gombíka TIME, ALARM 1 alebo
6 Stisnutím gombíka PLAY/ PAUSE 2; sa
ALARM 2 potvrdíte zvolené nastavenia.
reprodukcia znovu zaène.
7 Stisnutím gombíka STOP 9 sa reprodukcia zastaví.
™ Na displeji sa zase objavia hodinky.
O funkcii usínania
CD hodinky rádio majú vstavan¥ èasovaè na usínanie,
ktor¥ umo|òuje aby sa prístroj automaticky vypol po
urèenom èase poèas reprodukcie z rádioprijímaèa
alebo CD. Doba usínania, prv ne| sa prístroj vypne, sa
dá nastavi† na 10, 30, 60, alebo 90 minút.
Doba usínania nemá vplyv na nastavenie budíka.
Nastavenie funkcie usínania
1 Stisnutím gombíka PLAY/ PAUSE 2; (CD) alebo
ON/ OFF (rádio) sa dan¥ zdroj zvuku zapne.
• Pre CD stav musíte da† pozor aby ste najprv vlo|ili
disketu.
2 Stisnutím gombíka SLEEP jeden alebo viac krát si
zvolíte usínaciu dobu. ktorá sa zobrazí na displeji.
Viï obr. 5
3 Funckiu usínania je mo|né zru∂i† nasledovn¥mi
spôsobmi:
– stisnite gombík SLEEP jeden alebo viac krát a|
k¥m zmizne z displeje
SLEEP
– stisnite gombík
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
– stisnite gombík STOP 9 (len pre CD)
– stisnite gombík ON/ OFF (len pre rádio).
Informácie o |ivotnom prostredí
Na balenie nebol pou|it¥ |iadny zbytoèn¥ materiál.
Baliaci materiál bol rozdelen¥ do troch skupín: kartón
(∂katuπa), expandovan¥ polyester (proti úderom),
polyetylén (vrecká, ochranná penová fólia).
Vá∂ prístroj pozostáva z materiálov, ktoré je mo|né
recyklova† ak prístroj rozoberú odborníci. Postupujte
podπa pokynov vo Va∂ej krajine na zbavenie sa
baliacich materiálov a star¥ch prístrojov.
FM
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎÂÏ ‚ ‰ÓÔÓÎÌÂÌË Í
Ô‡‚‡Ï ÔÓÚ·ËÚÂÎfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ î‰Â‡ˆËË, Ë ÌË ‚ ÍÓÂÈ ÏÂ Ì ӄ‡Ì˘˂‡ÂÚ Ëı.
ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ú˜ÂÌË ӉÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ‰‡Ú˚
ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl Ë ÔÓ‰‡ÁÛÏ‚‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÈÌÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ÒÎÛ˜‡Â ӷ̇ÛÊÂÌËfl ‰ÂÙÂÍÚÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò Ï‡ÚÂˇ·ÏË Ë
‡·ÓÚÓÈ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚ·ËÚÂθ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó, ÒÂ‰Ë ÔӘ„Ó, ̇
·ÂÒÔ·ÚÌ˚È ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËfl. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ÔË
Òӷβ‰ÂÌËË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ:
1. àÁ‰ÂÎË ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌÓ ÚÓθÍÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË,
Ô˘ÂÏ ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÓ ‰Îfl ΢Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛʉ. àÁ‰ÂÎË ‰ÓÎÊÌÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ÒÚÓ„ÓÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛ͈ËÂÈ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
Ò Òӷβ‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ Ë Ú·ӂ‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
2. é·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎfl ÔÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÈ „‡‡ÌÚËË ËÒÔÓÎÌfl˛ÚÒfl
̇ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË ÔÓ‰‡‚ˆ‡ÏË Ë ÓÙˈˇθÌ˚ÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘ËÏË
(ÒÂ‚ËÒ) ˆÂÌÚ‡ÏË.
3. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇ ‰ÂÙÂÍÚ˚ ËÁ‰ÂÎËfl,
‚ÓÁÌËͯË ‚ ÂÁÛθڇÚÂ:
‡) ıËÏ˘ÂÒÍÓ„Ó, ÏÂı‡Ì˘ÂÒÍÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl, ÔÓÔ‡‚¯Ëı
ÔÓÒÚÓÓÌÌËı Ô‰ÏÂÚÓ‚, ̇ÒÂÍÓÏ˚ı ‚Ó ‚ÌÛÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl;
·) ÌÂÔ‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË, ‚Íβ˜‡fl, ÌÓ Ì ӄ‡Ì˘˂‡flÒ¸,
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËfl Ì ÔÓ Â„Ó ÔflÏÓÏÛ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ËÁ‰ÂÎËfl ‚ ̇Û¯ÂÌË Ô‡‚ËÎ Ë Ú·ӂ‡ÌËÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË;
‚) ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ÓÚ‰ÂÎÍË, ·ÏÔ, ·‡Ú‡ÂÈ, Á‡˘ËÚÌ˚ı ˝Í‡ÌÓ‚,
̇ÍÓÔËÚÂÎÂÈ ÏÛÒÓ‡, ÂÏÌÂÈ, ˘ÂÚÓÍ Ë ËÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ò Ó„‡Ì˘ÂÌÌ˚Ï
ÒÓÍÓÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl;
„) ÂÏÓÌÚ‡ Ë/ËÎË Ì‡Î‡‰ÍË ËÁ‰ÂÎËfl, ÂÒÎË ÓÌË ÔÓËÁ‚‰ÂÌ˚ β·˚ÏË
ËÌ˚ÏË Îˈ‡ÏË ÍÓÏ ӷÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚;
‰) ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ò Ó·˚˜ÌÓÈ ÒÙÂ˚ ÔËÏÂÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËfl,
Û͇Á‡ÌÌÓÈ ‚ ËÌÒÚÛ͈ËË Ôo ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
CD/ RADIO
Volba jiné stopy bìhem pøehrávky
Stisknete-li SEARCH ∞ nebo §, stopy se budou
pøeskakovat a jejich èísla se krátce zobrazí na displeji.
• Jedním nebo nìkoliker¥m stisknutím SEARCH §
mù|ete pøeskoèit na dal∂í stopu(y).
• Jedním nebo nìkoliker¥m stisknutím SEARCH ∞
mù|ete pøeskoèit na pøedchozí stopu(y).
• Po jednom stisknutí SEARCH ∞ se pøehrávka vrátí
na zaèátek souèasné stopy.
Jak najít urèit¥ úsek ve stopì
1 Bìhem pøehrávky podr|te stisknuté SEARCH ∞
nebo §.
™ CD se bude pøehrávat rychle a potichu; na
displeji se zobrazí Cd: a èíslo souèasné stopy.
2 Jakmile usly∂íte po|adovan¥ úsek, uvolnìte
SEARCH ∞ nebo §.
™ Pøehrávka CD bude pokraèovat normálním
zpùsobem a na displeji se zobrazí èas na
hodinách.
RADIO
✃
4. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ÔÓ Ô‰˙fl‚ÎÂÌËË ‚ÏÂÒÚ Ò
ÓË„Ë̇ÎÓÏ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó Ú‡ÎÓ̇ ÓË„Ë̇· ÚÓ‚‡ÌÓ„Ó ˜Â͇, ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó
ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ, Ë ËÁ‰ÂÎËfl, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚ ‰ÂÙÂÍÚ˚.
5. ç‡ÒÚÓfl˘‡fl „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÁ‰ÂÎËÈ,
ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ı ‰Îfl ΢Ì˚ı ·˚ÚÓ‚˚ı ÌÛʉ, Ë Ì ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ̇
ËÁ‰ÂÎËfl, ÍÓÚÓ˚ ËÒÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ËÎË
ÔÓÙÂÒÒËÓ̇θÌ˚ı ˆÂÎÂÈ.
èÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ îËÎËÔÒ
Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Ç‡¯ÂÏÛ ÏÂÒÚÌÓÏÛ ÔÓ‰‡‚ˆÛ.
îËχ îËÎËÔÒ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë ÒÓÍË ÒÎÛÊ·˚ ËÁ‰ÂÎËfl:
ÉÛÔÔ‡ 1–5 ÎÂÚ
ꇉËÓ, ‡‰ËÓ·Û‰ËθÌËÍË, χ„ÌËÚÓÎ˚, ÔÂÂÌÓÒÌ˚ χ„ÌËÚÓÎ˚,
ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ ‡ÔÔ‡‡Ú˚ (ÔÓ‚Ó‰Ì˚Â) Ë ‰Û„‡fl ÔÓ‰Û͈Ëfl, Ëϲ˘‡fl
Ì·Óθ¯Û˛ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸.
ÉÛÔÔ‡ 2–7 ÎÂÚ
èÂÒÓ̇θÌ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚ Ë ÔÂeÙÂËÈÌ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˆ‚ÂÚÌ˚Â
ÚÂ΂ËÁÓ˚ (‚Íβ˜‡fl ÔÓÂ͈ËÓÌÌ˚Â), ‚ˉÂÓχ„ÌËÚÓÙÓÌ˚,
‡‚ÚÓÏÓ·ËθÌ˚ χ„ÌËÚÓÎ˚, Hi-Fi Á‚ÛÍÓ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰fl˘‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡
(‚Íβ˜‡fl ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚), ‚ˉÂÓ͇ÏÂ˚ Ô ÔÂÂÌÓÒÌ˚ ‚ˉÂÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ˚ (·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â), ˆËÙÓ‚˚ ÒoÚo‚˚ ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë
‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡ Ë„Ó‚Ó„Ó Ì‡Á̇˜ÂÌËfl.
îËχ îËÎËÔÒ Û‰ÂÎflÂÚ ·Óθ¯Ó ‚ÌËχÌË ͇˜ÂÒÚ‚Û ‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÓÈ
ÔÓ‰Û͈ËË. èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Â ‰Îfl ΢Ì˚ı (·˚ÚÓ‚˚ı) ÌÛʉ Ò
Òӷβ‰ÂÌËÂÏ Ô‡‚ËÎ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÓÍ Ëı ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÂÚ Á̇˜ËÚÂθÌÓ
Ô‚˚ÒËÚ¸ ÓÙˈˇθÌ˚È ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚ÓÏ Ó Ô‡‚‡ı ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ.
îËχ îËÎËÔÒ
î‡ÍÒ: (095)755-69-23
1 Stisknutím ON/ OFF se radio zapne.
™ Na okam|ik se zobrazí tu, RADIO , a poté
hodinov¥ èas a naposled zvolené vlnové pásmo.
2 Stisknutím FM/ AM mù|ete vlnové pásmo zmìnit.
3 Hlasitost si upravte ovladaèem VOLUME $
nebo 3.
4 Ladièem TUNING si vylaïte pøíslu∂nou vysílací
stanici.
RÙZNÁ NASTAVENÍ BUDÍKU
ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD
CD/ RÁDIO PRIJÍMA
RÙZNÁ NASTAVENÍ BUDÍKU
ODSTRAÒOVÁNÍ ZÁVAD
Obecnì
V re|imu CD, radia nebo bzuèáku si mù|ete nastavit
dvojí èas buzení, budík 1 nebo 2 (ALARM 1 nebo 2).
Je to u|iteèné, potøebujete-li se napøíklad bìhem
pracovního t¥dne vzbudit v jinou hodinu ne| o víkendu.
– Nezapomeòte nejprve správnì seøídit den, hodiny a
dobu buzení!
- Zkontrolujte, zda je zobrazen symbol zvoleného
budíku.
Vyskytne-li se závada, zkontrolujte nejprve body na ní|e uvedeném seznamu, ne| pøístroj odnesete do opravny.
Nejste-li schopni závadu podle uveden¥ch pokynù odstranit, obra†te se na pøíslu∂nou prodejnu nebo servis.
Voπba inej skladba poèas reprodukcie
Èíslo skladby sa na okamih zobrazí na displeji keï
stisnete gombík SEARCH ∞ alebo § na preskoèenie
skladieb.
• Stisnutím gombíka SEARCH § jeden alebo viac
krát preskoèíte na ïal∂iu skladbu.
• Stisnutím gombíka SEARCH ∞ viac ako raz
preskoèíte na predchádzajúce skladby.
• Stisnutím gombíka SEARCH ∞ jeden krát sa
reprodukcia vráti na zaèiatok súèasnej skladby.
Prohlídka mo|ností buzení
1 Pøíslu∂n¥ budík si zvolte jedním nebo nìkoliker¥m
stisknutím ALARM 1 nebo ALARM 2 MODE/ OFF.
™ Mo|nosti buzení se zobrazí v následujícím sledu:
– Lo:00 – standardní hlasitost pro zaèátek
jemného buzení
– H1:16 – standardní maximální hlasitost pro
jemné buzení
– A poté 3 rùzné zpùsoby buzení:
(bzuèák) k AL, nebo
(radio) m tu, nebo
re|im CD
se zobrazením CD a èísla stopy 1-99.
2 K volbì a seøízení pøíslu∂n¥ch re|imù si pøeètìte
následující pokyny.
Seøízení hlasitosti jemného buzení
Pøístroj zajistí vèasné vzbuzení tím, |e budík zaène znít
nepøíli∂ hlasitì, napø. pøi hlasitosti Lo:00 (nízká) a
postupnì hlasitost zvy∂uje, napø. k hladinì H1:11.
Hlasitost má standardní rozmezí Lo:00 a| H1:16.
Jak zlep∂it pøíjem:
Chcete-li standardní rozmezí hlasitosti pro bzuèákov¥,
FM: Optimální pøíjem zajistíte vyta|ením celé délky
radiov¥ èi CD budík zmìnit:
vodièové antény na zadní stranì pøístroje.
1 V pohotovostním re|imu stisknìte jednou
AM (MW): Pou|ívá se vestavìná anténa. Nasmìrujte
ALARM 1 MODE/ OFF nebo
ji natoèením celého pøístroje.
ALARM 2 MODE/ OFF.
2 Jakmile se zobrazí Lo:00, stisknìte jednou nebo
5 Stisknutím ON/ OFF se radio vypne.
nìkolikrát 7 nebo 8, èím| mù|ete seøídit poèáteèní
™ RADIO a vlnové pásmo z displeje zmizí.
hlasitost budíku.
3 Chcete-li zmìnit maximální hlasitost budíku,
stisknìte opìt ALARM 1 MODE/ OFF nebo
ALARM 2 MODE/ OFF, èím| se na displeji zobrazí
H1:16.
4 Jakmile se H1:16 zobrazí, upravte si hlasitost
(10-32) jedním nebo nìkoliker¥m stisknutím
7 nebo 8.
V‡STRAHA:
Pøístroj neotvírejte, vystavujete se nebezpeèí elektrického ∂oku!
Za |ádn¥ch okolností se nesna|te sami pøístroj opravit, zru∂í se tím platnost záruky.
Problém
Mo|ná pøíèina
- Náprava
Pøístroj je nìm¥
Není upravena hlasitost
- Upravte hlasitost
Pøístroj nereaguje na |ádná tlaèítka
Elektrostatick¥ v¥boj
- Odpojte pøístroj od napájení a po 5 minutách jej
opìt zapojte
•PØEHRÁVAÈ CD
•RADIO
Radio pøi poslechu FM vysílání praská
Slab¥ signál
- Vytáhnìte naplno vodièovou anténu
Pøi poslechu vysílání AM (MW) radio neustále
praská/ syèí
Elektrické ru∂ení zpùsobené televizí, poèítaèi,
záøivkami apod.
- Umístìte pøístroj mimo dosah elektrického zaøízení
•BUDÍK
Budík nefunguje
CD je po∂krábané nebo ∂pinavé
- Vymìòte/vyèistìte CD
Není nastaven èas buzení
- Viz èást NASTAVENÍ ÈASU NA HODINÁCH A
BUDÍKU
Laserová èoèka je zaml|ená
- Poèkejte, a| se vlhkost odpaøí
Není zvolen zpùsob buzení
- Viz èást RÙZNÁ NASTAVENÍ BUDÍKU
Pøehrávka CD nefunguje
Laserová èoèka je ∂pinavá
- Vyèistìte ji pøehrávkou CD, urèeného na èi∂tìní
èoèek
CD-R(W) není finalizované
- Pou|ijte finalizované CD-R(W)
Hlasitost pøíli∂ nízká pro buzení radiem/ CD/
bzuèákem.
- Viz èást ‘Seøízení hlasitosti jemného buzení’
•VÍKENDOVÉ SPANÍ
Budík se o víkendu nevypíná
Není správnì seøízen¥ den
- Viz èást NASTAVENÍ DNE
Není nastaveno víkendové spaní
- Nastavte si víkendové spaní
Pøístroj odpovídá pøedpisùm Evropského spoleèenství
o poruchách v rádiové frekvenci.
NASTAVENIE BUDÍKA
ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD
NASTAVENIE A VO∏BA BUDÍKA
ODSTRAÒOVANIE ZÁVAD
V∂eobecne
Je mo|né nastavi† dva rôzne budíky, budík 1 alebo 2
(ALARM 1 alebo 2) na budenie s CD, rádio prijímaèom
alebo bzuèaním. Je to v¥hoda, napríklad, ak sa musíte
zobudi† v inú dobu v t¥|dni alebo cez víkend.
- Nezabudnite nastavi† správne deò, hodinky a budík!
- Presvedète sa, èi je na displeji zobrazen¥ symbol
správneho budíka.
Ak sa Vám vyskytne nejaká závada, prvn ne| vezmete prístroj do opravy skontrolujte nasledovnú tabuπku.
Ak si ani potom nedáte rady, poraïte sa s predávajúcim alebo so servisnou organizáciou.
Ako skontrolova† voπbu nastaveného budíka
Vyhπadávanie melódie v skladbe
1 Zvoπte si budík stisnutím gombíka ALARM 1 alebo
1 Poèas reprodukcie stisnite a dr|te dole gombík
ALARM 2 MODE/ OFF jeden alebo viac krát a|
SEARCH ∞ alebo §.
k¥m nájdete svoju voπbu.
™ CD sa reprodukuje r¥chle a tich∂ie; na displeji sa
™ na displeji sa zobrazí forma budenia:
zobrazí Cd: a èíslo súèasnej skladby.
– Lo:00 – pred-nastavená hladina hlasitosti na
2 Uvoπnite SEARCH ∞ alebo § keï sa dostanete
jemné zobudenie budíkom
na |elanú melódiu.
– H1:16 – pred-nastavená maximálna hladina
™ Znovu zaène normálna CD reprodukcia a na
hlasitosti na jemné zobudenie budíkom
displeji sa zobrazia hodinky.
– Potom nasledujú 3 rôzne budíky:
(bzuèanie) k AL, alebo
RÁDIO PRIJÍMAÈ
(rádioprijímaè) m tu, alebo
1 Stisnutím gombíka ON/ OFF sa rádio prijímaè
CD stav
a èíslom skladby1-99.
zapne.
2 Dole si preèítajte ako nastavi† alebo zvoli† |elané
™ tu sa r¥chle zobrazí a potom RADIO ,
formy budenia.
zobrazia hodinky a posledné zvolené vlnové
Nastavte hlasitos† jemného zobudenia
pásmo.
Aby sa zaruèilo, |e sa zobudíte ráno, budík zaène hra†
2 Stisnutím gombíka FM/ AM sa vlnové pásmo
tich∂ie, od nastavenej hlasitosti, napr. Lo:00 (nízka) a
prepne.
postupne sa hlasitos† stupòuje a|, napr. na H1:11.
3 Nastavte zvuk pou|itím gombíka VOLUME $
Pred-nastaven¥ rozsah hlasitosti je od Lo:00 do
alebo 3.
H1:16. Ak si |eláte zmeni† pred-nastavenú hlasitos†
4 Otáèaním kolieska TUNING sa vyladí rozhlasová
pre bzuèanie, rádio alebo CD budík, tak:
stanica.
1 V pohotovostnom stave stisnite gombík ALARM 1
MODE/ OFF alebo ALARM 2 MODE/ OFF jeden krát.
Ako zlep∂i† rozhlasov¥ príjem:
FM: Vytiahnutím antény na zadnej strane prístroja sa 2 Akonáhle sa objaví na displeji Lo:00, stisnutím
gombíka 7 alebo 8 jeden alebo viac krát zaènete
dosiahne èo najlep∂í príjem.
nastavova† hlasitos† budíka.
AM (MW): Vstavanú anténu namierte zmenením
3 Najvy∂∂iu hlasitos† budíka nastavíte opätovn¥m
polohy prístroja.
stisnutím gombíka ALARM 1 MODE/ OFF alebo
ALARM 2 MODE/ OFF a| k¥m sa objaví H1:16
5 Stisnutím gombíka ON/ OFF sa rádio prijímaè
na displeji.
vypne.
4 Akonáhle sa na displeji zobrazí H1:16, stisnite
™ RADIO a vlnové pásmo zmizne z displeje.
gombík 7 alebo 8 a| k¥m dosiahnete |elanú
hladinu hlasitosti (10-32).
Poznámky
• vysoká hlasitos†(H1) je v|dy väè∂ia alebo tak veπká
UPOZORNENIE:
Neotvárajte prístroj aby ste sa nevystavili elektrickému ∂oku!
V |iadnom prípade sa prístroj nepokú∂ajte opravova† sami, znehodnotíte si t¥m záruku.
Problém
Mo|ná príèina
- Odstránenie
Nie je zvuk
Hlasitos† nie je nastavená
- Nastavte ju
\iadne gombíky nereagujú na stisnutie
MAGYAR
•RÁDIO PRIJÍMAÈ
Niekedy dochádza k ru∂eniu poèas FM
vysielania
Slab¥ signál
- Vytiahnite celú anténu
Nepretrèité ru∂enie alebo syèanie poèas AM
(MW) vysielania
Ru∂enie spôsobené elektrick¥mi prístrojmi, ako sú
Elektrostatick¥ v¥boj
- Prístroj odpojte z elektrickej siete a znovu ho zapojte televízory, poèítaèe, fluorescentné lampy, atï.
- Dajte ïalej od in¥ch elektrick¥ch spotrebièov
po 5 minútach
•CD-LEJÁTSZÓ
1STOP 9
- CD lejátszásának megállítása;
- szendergés funkció kikapcsolása CD
üzemmódban;
- aktív CD ébresztõ 24 órára történõ lekapcsolása.
2PLAY/ PAUSE 2;
- CD lejátszásának elindítása/megszakítása.
3SEARCH ∞, §
- CD számok átugrása/dallamrész keresése.
•ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
4SLEEP
- szendergési idõ aktiválása/beállítása.
5REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL
- kijelzõ fényerõsségének változtatása;
- ébresztõhang 9 perc idõtartamra történõ
lekapcsolása;
- szendergés funkció lekapcsolása a CD, búgó
hang, illetve rádió üzemmódban
6WEEKEND-SLEEPER
- ébresztõhang 1 és/vagy 2 lekapcsolása hétvégére
7Kijelzõ
- az óra /ébresztési idõ és státusz kijelzése.
8ALARM 1 MODE/ OFF vagy ALARM 2 MODE/
OFF
- ébresztõ 1 vagy 2 beállítása, ellenõrzése,
lekapcsolása.
•RÁDIÓ
9ON/ OFF
- rádió be-/kikapcsolása;
- szendergési funkció lekapcsolása rádió
üzemmódban;
- aktív rádiós ébresztõ lekapcsolása 24 órára..
0FM/ AM (MW)
- hullámsáv kiválasztása.
•ÉBRESZTÉSI IDÕPONTOK BEÁLLÍTÁSA
!ALARM 1, ALARM 2, TIME
- a megfelelõ ébresztõhang vagy óra beállítása
@7 , 8
- óra / ébresztési idõk beállítása;
- a szelíd ébresztés minimum és maximum
hangerõszintjének beállítása az ALARM 1 vagy
ALARM 2 ébresztõ esetében;
- egy CD ébresztõ mûsorszám kiválasztása az
ALARM 1 vagy ALARM 2 ébresztõ esetében.
Készenléti teljesítmény-felvétel (óra üzemmód).....3 W
CD
Búgó hang vagy rádió ébresztõ kiválasztása
• Többször nyomja le az ALARM 1 MODE / OFF vagy az
ALARM 2 MODE / OFF gombot, amíg a k AL (búgó
hang) vagy az) m tu (rádió) kijelzés feltûnik a kijelzõn.
Megjegyzés:
Ha az m tu, (rádió ébresztõt) választotta, ügyeljen arra,
hogy elõzõleg megfelelõen ráhangoljon egy állomásra.
CD ébresztõ üzemmód: egy CD mûsorszám kiválasztása
1-99-ig terjedõen választhat egy CD mûsorszámot, és
azt beprogramozhatja, amikor a készülék készenléti
állapotban vagy a rádió lejátszó üzemmódban van.
Ha azonban a beprogramozott mûsorszám nincs rajta a
lemeztartóban lévõ CD-n, akkor az ébresztõ funkció
aktiválásakor a CD elsõ száma kerül lejátszásra.
1 Helyezzen be egy CD-t a CD-tartóba.
2 Többször egymás után nyomja meg az ALARM 1
MODE / OFF vagy az ALARM 2 MODE / OFF
gombot, amíg a CD, valamint a mûsorszám száma
meg nem jelenik a kijelzõn. Lásd 3-as ábra.
3 Amint a CD ébresztõ szimbóluma megjelenik a
kijelzõn, addig nyomja a 7 vagy 8 gombot, amíg a
kívánt mûsorszám száma meg nem jelenik a kijelzõn.
™ A kijelzõ visszatér a normális idõ kijelzésére.
4 A beprogramozott mûsorszám számának
megtekintéséhez/leellenõrzéséhez nyomja meg
ismét többször az ALARM 1 MODE/ OFF vagy az
ALARM 2 MODE / OFF gombot, amíg a CD
ébresztõ szimbóluma meg nem jelenik a kijelzõn.
Note: A CD ébresztõt automatikusan helyettesíti a
búgó hangos ébresztõ, ha:
–
–
–
–
a CD helytelenül van a CD-tartóba helyezve;
sérült CD-t helyezett a tartóba;
elfelejtette a CD-t a tartóba helyezni;
a CD-tartó fedelét nem csukta be megfelelõen.
ÉBRESZTÕ FUNKCIÓ LEKAPCSOLÁSA
Az ébresztõ funkció lekapcsolásának 3 módja van.
Kivéve, ha az ébresztõ funkciót teljes egészében törli,
59 perc elteltével a 24 óránkénti aktív ébresztõ
automatikusan újraállítódik attól az idõponttól
számítva, amikor az ébresztõhang (búgó vagy rádió)
elõször megszólalt.
ÉBRESZTÕ 24 ÓRÁNKÉNTI ÚJRAÁLLÍTÓDÁSA
Ha azonnali hatállyal le akarja állítani az ébresztõ
üzemmódot, de ugyanakkor a következõ napra meg akarja
tartani ugyanazt az ébresztõ hangot/beállítást, akkor:
• A 3 választási lehetõség közül nyomja le a
választott ébresztõ opciónak megfelelõt:
a 24 HR RESET a búgó hang, rádió vagy CD
ébresztõ lekapcsolása
b STOP 9 csak ébresztõ
c ON/ OFF csak rádió ébresztõ.
™ gy ‘bip’ hangot hall, a 24 óránkénti ébresztõ
újraállítódásának visszaigazolásaként
ÉBRESZTÕ FUNKCIÓ VÉGLEGES TÖRLÉSE
A már beállított ébresztési idõ lekapcsolása az
ébresztõhang megszólalása elõtt vagy alatt:
• Nyomja meg egyszer vagy többször az ALARM 1
MODE / OFF vagy az ALARM 2 MODE / OFF
gombot, amíg a választott ébresztõ szimbóluma
eltûnik a kijelzõrõl.
™ Ha az ébresztõ funkciót az ébresztõhang (búgó
hang, rádió) megszólalását követõen kapcsolja
le, egy ‘bip’ hangot is hall, amely visszajelzi,
hogy az ébresztõ funkciót valóban lekapcsolta.
SMÉTELTEN MEGSZÓLALÓ ÉBRESZTÕHANG
Ennél a funkciónál az ébresztõhang 9 perces
idõközönként megismétlõdik.
• Az ébresztõhang megszólalása alatt nyomja meg a
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL gombot.
• Ezt a mûveletet szükség esetén max. 60 percig
ismételheti.
Megjegyzés:
• A kiválasztott ébresztõ üzemmód jelzõk k, m , vagy
ivillog az ébresztõhang ismételt aktiválása alatt.
• Ha Ön a CD ébresztõ üzemmódot használja, a CD lejátszás
attól a ponttól folytatódik, ahol azt elõzõleg megszakította.
HÉTVÉGI SZENDERGÉS/SZENDERGÉS KARBANTARTÁS
• A CD ébresztõ üzemmód esetén a CD lejátszása 1
teljes órán keresztül folytatódik, kivéve ha az
ébresztõ funkciót lekapcsolja vagy újraállítja.
KARBANTARTÁS
a fedél LIFT TO OPEN felirattal ellátott részét.
2 Helyezzen be egy CD-t úgy, hogy a nyomtatott
oldala legyen felül, majd zárja be az ajtót.
3 A PLAY/ PAUSE 2; gomb megnyomásával
indítsa el a lejátszást.
™ A kijelzõn megjelenik a CD jelzés CD , Cd:-és a mûsorszámok össz száma, melyet az elsõ
Hangerõ
mûsorszám száma követ, mielõtt a kijelzõ visszatér
Nyomja meg a VOLUME $ vagy a 3 gombot a
az idõ kijelzésére.
hangerõszint beállításához. A hangerõszintet (UO:)
– a door üzenet látható a kijelzõn, ha a CD
egy 0-32-ig szám jelöli.
lemeztartó fedelét nem csukta be rendesen,
vagy kinyitja a fedelet lejátszás közben.
ÓRA ÉS ÉBRESZTÉSI IDÕK BEÁLLÍTÁSA
– a noCd üzenet látható a kijelzõn, ha nem
A kijelzett idõ 24 órás rendszerû.
helyezett be CD-t a lemeztartóba, vagy a lemezt
1 Addig nyomkodja röviden a TIME, ALARM 1 vagy
helytelenül helyezte be.
ALARM 2 gombot, amíg a korrekt idõ vagy
– a nFCd üzenet látható, ha a CD-R(W) nincs
ébresztési idõ villogni kezd a kijelzõn.
véglegesítve.
2 Nyomja le és tartsa lenyomva a 7, 8 gombot az óra
– a Err üzenet látható, ha a készülékben
és a perc beállításához.
bármilyen hiba felmerül.
• A 7 illetõleg a 8 gomb lenyomásával az óra percei
™ A kijelzõ visszatér az idõ kijelzésére.
gyors ütemben növelhetõk vagy folytonosan
4 Állítsa be a hangerõszintet a VOLUME $ vagy a
csökkenthetõk. Amikor a korrekt idõhöz ért,
3 gombbal.
engedje el a 7 illetõleg a 8 gombot.
5 A lejátszás megszakításához nyomja meg a
• Ha az idõt lassan, percrõl-percre haladva kívánja
PLAY/ PAUSE 2; gombot.
utánállítani, nyomja meg a 7 vagy a 8 gombot
• Mielõtt az idõ ismét kijelzésre kerül, megjelenik
röviden, többször.
röviden az aktuális mûsorszám száma. Az CD
3 A megfelelõ ébresztési idõ beállításának
villog a megszakítás alatt.
jóváhagyásához nyomja meg a TIME, ALARM 1
6 A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a
vagy az ALARM 2 gombot.
PLAY/ PAUSE 2; gombot.
7 Nyomja meg a STOP 9 gombot a lejátszás
A NAP BEÁLLÍTÁSA
megállításához.
A nap beállítása lehetõvé teszi a hétvégi szendergés
™ A kijelzõ visszatér az idõ kijelzésére.
CD/ RÁDIÓ
HIBAKERESÉS
ÉBRESZTÕ OPCIÓK BEÁLLÍTÁSA
Másik mûsorszám kiválasztása lejátszás alatt
A kijelzõn röviden megjelenik a mûsorszám száma,
amikor megnyomja a SEARCH ∞ vagy § gombot a
számok átugrásához.
• A következõ mûsorszám(ok) átugrásához nyomja
meg egyszer vagy többször a SEARCH § gombot.
• Az elõzõ mûsorszámokhoz való ugráshoz nyomja
meg egyszer vagy többször a SEARCH ∞ gombot.
• Nyomja meg egyszer a SEARCH ∞ gombot, és a
lejátszás visszatér az aktuális szám elejére.
Dallamrész keresése egy számon belül
1 Lejátszás közben nyomja le és tartsa lenyomva a
SEARCH ∞ vagy a § gombot.
™ A készülék a CD-t nagy sebességgel és halkabban
játssza le; a kijelzõn megjelenik a Cd: felirat,
valamint az aktuális mûsorszám száma.
2 Ha megtalálta a keresett dallamrészt, engedje el a
SEARCH ∞ vagy a § gombot.
™ A CD lemez rendes lejátszása folytatódik és a
kijelzõn ismét megjelenik az idõ.
CD je vá|ne po∂kodená alebo zneèistená
- Vymeòte alebo vyèistite CD
Èas na budíku nie je nastaven¥
- Viï kapitolu NASTAVENIE HODINIEK A BUDÍKA
Laserová ∂o∂ovka je zarosená
- Poèkajte k¥m sa ∂o∂ovka aklimatizuje
Budík stav not selected
- See chapter on MO\NOSTI NASTAVENIA BUDÍKA
Laserová ∂o∂ovka je ∂pinavá
- ¤o∂ovku oèistite prehrávaním diskety na èistenie CD
∂o∂ovky
Zvuk je príli∂ tich¥ pre budenie v stave rádio/ CD/
bzuèanie .
- Viï kapitolu ‘Nastavenie hlasitosti na jemné
budenie’
1 Nyomja meg az ON/ OFF gombot a rádió
bekapcsolásához.
™ Röviden megjelenik a tu felirat RADIO ,
melyet az idõ és az utoljára kiválasztott
hullámsáv követ.
2 Nyomja meg az FM/ AM gombot, ha meg akarja
változtatni a hullámsávot.
3 Állítsa be a hangerõt a VOLUME $ vagy 3 gombbal.
4 Egy rádióadó kereséséhez forgassa a TUNING
gombot.
Prístroj odpovedá predpisom Európskeho spoloèenstva
o poruchách v rádiovej frekvencii.
Feszültségellátás és demo üzemmód
1 Ellenõrizze, hogy az adattáblán látható feszültségérték
megfelel-e a helyi hálózati feszültség értékének. Ha
nem, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
2 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali dugaljba.
Ekkor a készülék hálózati feszültség alatt áll, és a
kijelzõn megjelenik a PHILIPS demo üzemmód
™ A PH..IL..IPS üzenet gördül le folyamatosan a
kijelzõn.
• A demo üzemmódból való kilépéshez, nyomja meg
bármelyik kezelõgombot (kivételt képez a készüléken
lévõ REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL gomb).
3 Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a
készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali
dugaljból.
Megvilágítás fényerõszintje
• Nyomja meg egyszer vagy többször a
REPEAT ALARM/ BRIGHTNES CONTROL gombot.
™ A kijelzés fényerõszintje az alábbi sorrendben
fog változni: HALVÁNY ➠ KÖZEPES ➠ ERÕS
FÉNYÛ‡ HALVÁNY...
CD reprodukcia nefunguje
Usínanie nie je nastavené
- Nastavte víkend - usínanie
ÜZEMBE HELYEZÉS
• A magas hangerõszint (H1) mindig magasabb vagy
egyenlõ értékû az alacsony hangerõszinttel (Lo):
pl. i. Lo:15, H1:19, pl. ii. Lo:12, H1:12
• A kiinduló hangerõszint Lo:00, egy 00-tól 32-ig
terjedõ hangerõ skálával. A maximum hangerõszint
H1:32, egy 10-tõl 32-ig terjedõ hangerõ skálával.
• A szelíd ébresztõ hangerejének beállítása nem
befolyásolja a normális CD és rádió mûsorok
lejátszásának hangerõszintjét.
• A szelíd ébresztõ hangerõszintjének skáláját nem
lehet ellenõrizni az ébresztõ funkció aktív állapota
alatt, mivel az ALARM 1 MODE / OFF vagy az
ALARM 2 MODE / OFF lenyomásával teljesen törli
az ébresztõ funkciót.
• Ha az ébresztõ aktív állapotában megnyomja a 7
vagy 8 gombot, a hangerõ fokozódása azonnal leáll.
Általános tudnival (Lásd 6-os ábra)
• Ha huzamosabb ideig nincs szándékában használni a
CD ébresztõórás rádiót, húzza ki a hálózati kábel
HÉTVÉGI SZENDERGÉS
dugóját a fali dugaljból.
Ez a sajátosság deaktiválja az ébresztõ funkciót minden • Ne tartsa a készüléket vagy a CD-t nedves helyen, ne
szombat/vasárnap, majd visszaállítja ismét hétfõtõl
tegye ki esõnek, homoknak, fûtõberendezésbõl ill.
péntekig bezárólag. Ügyeljen azonban arra, hogy elõször
közvetlen napfénybõl eredõ túlzott hõsugárnak.
beállítsa a napot.
• A készülék külsõ burkolatának tisztításához használjon
• Lásd a NAP BEÁLLÍTÁSA c. részt.
enyhén nedves mosóbõrt. A készülék tisztításához ne
1 Nyomja meg egyszer vagy többször a WEEKENDhasználjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy
SLEEPER gombot, amíg a ZZ meg nem jelenik a
súrolóanyagot tartalmazó tisztítószert, mert ez káros
kijelzõn az egyik vagy mindkét ébresztõ opció esetében.
hatással lehet a készülék külsõ burkolatára.
2 A hétvégi szendergés funkció törléséhez ismételje
Z
meg az elsõ lépést, amíg a Z üzenet el nem tûnik A CD-lejátszó és a CD-k kezelése
• A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúlni!
a kijelzõrõl. Lásd 4-es ábra.
• Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyrõl melegre,
SZENDERGÉS
akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó
lencséje bepárásodhat. Ilyenkor nem lehet a CD-t
A szendergés funkcióról
lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a
A CD ébresztõórás rádió egy beépített idõzítõvel van
lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen,
ellátva, amely lehetõvé teszi, hogy a rádió vagy a CD
hogy a nedvesség elpárologjon.
lejátszása alatt a készülék automatikusan lekapcsoljon
• A CD-tartót mindig tartsa bezárva, hogy a lencse ne
egy elõre beállított idõ elteltével. Négy szendergési
porosodjon. A lemeztartót puha, száraz portörlõ
idõtartam van, mielõtt a készülék automatikusan
ruhával tisztítsa.
lekapcsolna: 10, 30, 60, 90 perc, majd a készülék
• A CD lemezt úgy tudja könnyen kivenni a dobozából,
kikapcsol. A szendergés funkció nem befolyásolja az
hogy benyomja a középsõ rögzítõt, és közben felfelé
ébresztõ opciók üzembe lépését.
emeli a CD-t. A CD-t mindig a szélénél fogja meg, és
A szendergés funkció beállítása
használat után helyezze vissza a dobozába, hogy
1 Nyomja meg a PLAY/ PAUSE 2; (CD) vagy az
elkerülje annak porosodását illetve karcolódását.
ON/ OFF (rádió) gombot a megfelelõ üzemmód
• A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtõl egyenes vonalban
kiválasztásához.
kifelé haladva áttörli egy puha, szöszmentes ruhával.
• A CD üzemmód esetében ügyeljen arra, hogy
Ne használjon tisztítószert, mert az károsíthatja a lemezt!
elõször behelyezzen egy CD-t a lemeztartóba.
• Soha ne írjon a CD-re, és ne ragasszon rá címkét.
2 Válassza ki a kívánt szendergési idõt úgy, hogy
Környezetvédelmi szempontok
addig nyomja egyszer vagy többször a SLEEP
gombot, amíg a kívánt idõtartam meg nem jelenik a A gyártóvállalat mellõz minden felesleges
csomagolóanyagot. A vállalat mindent megtesz annak
kijelzõn. Lásd 5-ös ábra
érdekében, hogy a csomagoláshoz használt anyagokat
3 A szendergés funkciót többféle módon törölheti:
könnyûszerrel három egynemû anyagot tartalmazó csoportra
– nyomja meg a SLEEP gombot egyszer vagy
többször, SLEEP amíg a kijelzés el nem tûnik a lehessen válogatni: karton(doboz), ütésálló polisztirol
(védõlapok), polietilén (zacskók, habosított védõlap).
kijelzõrõl
Az Ön készüléke újra felhasználható anyagokat tartalmaz,
– nyomja meg a REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS
amennyiben azt egy arra specializált vállalat szedi szét.
CONTROL gombot
– nyomja meg a STOP 9 gombot (csak CD esetében Fontos a csomagolóanyagok, kimerült telepek és régi
készülékek megsemmisítését illetõ helyi szabályok
– nyomja meg a ON/ OFF gombot (csak rádió
betartása.
esetében).
RÁDIÓ
Voπba dòa nie je správne nastavená
- Viï kapitolu NASTAVENIE DÒA
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja
be a kezelõgombokat, illetve hajtja végre a
mûveleteket, veszélyes besugárzás érheti, vagy más,
bizonytalan kimenetû esemény történhet.
funkció beállítását. Amennyiben használni kívánja a
hétvégi szendergés funkciót, a kijelzõn röviden
Egy hálózati hiba, pl. AC áramkimaradás esetén, a
megjelenik az
kijelzés a nap (hétfõ vasárnap,
memória biztonsági rendszer kényelmes módon
1-7) beállítását megelõzõen, hogy emlékeztesse Önt
biztosítja a nap, az ébresztési idõk és az óra maximum
arra, hogy elõször a napot kell beállítani.
3 percig történõ tárolását.
1 Nyomja meg a SET DAY gombot.
Az áramkimaradás alatt a CD ébresztõórás rádión a
2 Miközben a hét egyik napja megjelenik a kijelzõn,
megvilágítás kialszik. Amint a hálózati áramellátás
nyomja meg ismételten egyszer vagy többször a
visszaáll, a kijelzõn megjelenik a pontos idõ.
SET DAY gombot a kívánt nap - dAY 1-7
• Ha a hálózati áramellátás 3 perc után áll helyre, a
(Hétfõ-vasárnap) - kiválasztásához:
kijelzõ a PHILIPS demo üzemmódot mutatja, és
™ A kijelzõ visszatér az idõ kijelzésére.
ebben az esetben újra be kell állítania a napot, az
ébresztési idõpontokat valamint az órát.
CD LEJÁTSZÁS
ALAPVETÕ SAJÁTSÁGOK
1 A CD lemeztartó fedelének kinyitásához emelje meg
Budík nefunguje
Usínacia funkcia nefunguje
A modellszámot jelzõ lemez a készülék alján
található.
MEMÓRIA BIZTONSÁGI RENDSZER
•BUDÍK
• VÍIKEND- USÍNANIE
#VOLUME $, 3
- hangerõszint beállítása.
$Frekvencia-kijelzõ
- a kiválasztott rádióállomás frekvenciáját mutatja
%SET DAY
- nap beállítása a hétvégi szendergési funkció
esetében.
^24 HR RESET
- aktív búgó hang, rádió vagy CD ébresztõ 24 órára
történõ leállítása.
&LIFT TO OPEN
- CD ajtó kinyitása/bezárása.
*TUNING
- hangolás egy rádióadóra.
(Huzalantenna
- antenna az FM rádióvétel javításához.
)Hálózati csatlakozókábel
- AC hálózati tápellátáshoz..
IDÕPONTOK, NAP BEÁLLÍTÁSA
•CD prehrávaè
CD-R(W) je nefinalizovaná
- Pou|ite finalizovanú CD-R(W)
ÉBRESZTÕ FUNKCIÓ LEKAPCSOLÁSA
KEZELÕSZERVEK/ÜZEMBE
KEZELÕSZERVEK (Lásd 1-es és 2-es ábrát )
Díky zálohové pamìti se pøi pøípadném doèasném
v¥padku energie, nepøesahujícím 3 minuty, uchová
nastavení dne, hodin a doby buzení.
Pøi v¥padku energie se vypnou v∂echny údaje
zobrazené na CD radio hodinách a osvìtlení pøístroje.
Jakmile se dodávka energie obnoví, zobrazí se na
displeji opìt správn¥ èas.
• Jestli|e se dodávka energie pøeru∂í na déle ne| 3
minuty, na displeji se zobrazí pøedvádìcí re|im
PHILIPS a v∂echny údaje, tj. den, budíky a hodiny
budete muset nastavit znovu.
1 Pøihrádku na CD otevøete zdvihnutím okraje
oznaèeného LIFT TO OPEN.
2 Do pøihrádky vlo|te CD poti∂tìnou nálepkou nahoru
a pøihrádku zavøete.
3 Stisknutím PLAY/ PAUSE 2; zaènìte pøehrávat.
™ Na displeji se zobrazí indikátor CD , Cd:-a celkov¥ poèet stop, poté èíslo první stopy, a
Hlasitost
displej se koneènì vrátí k zobrazení èasu na
Stisknutím tlaèítka VOLUME $ nebo 3 si upravte
hodinách.
hlasitost. Hlasitost UO: je vyjádøena èíslem v rozmezí
– Jestli|e jste pøihrádku na CD zcela nezavøeli
0-32.
nebo jste ji bìhem pøehrávky otevøeli, zobrazí se
door
NASTAVENÍ ÈASU NA HODINÁCH A BUDÍKU
– Jestli|e jste do pøihrádky nevlo|ili CD nebo disk
není umístìn správnì, zobrazí se noCd.
Èas je zobrazen pomocí 24-hodinov¥ch hodin.
– Není-li pou|ité CD-R(W) finalizované, zobrazí se
1 Na okam|ik stisknìte TIME, ALARM 1 nebo
nFCd .
ALARM 2 , dokud nezaène na displeji blikat èas na
– Err znaèí závadu v provozu pøístroje.
hodinách èi budíku.
™ Displej se vrátí k zobrazení èasu na hodinách.
2 Podr|te tlaèítka 7, 8 stisknutá a seøiïte si hodiny a
4 Hlasitost si upravte ovladaèem
minuty.
VOLUME $ nebo 3.
• Stisknutím tlaèítek 7 a 8 se èas rychle zvy∂uje,
respektive sni|uje z minut na hodiny. Pøi dosa|ení 5 Pøehrávku mù|ete pøeru∂it tlaèítkem
PLAY/ PAUSE 2;.
správného èasu tlaèítka 7 a 8 uvolnìte.
• Na displeji se krátce zobrazí èíslo pøehrávané
• Potøebujete-li èas seøídit pomalu, minutu po
stopy, a poté se displej vrátí k zobrazení èasu na
minutì, stisknìte 7 a 8 krátce a opakovanì.
hodinách. Bìhem pauzy bliká CD .
3 Stisknutím TIME, ALARM 1 nebo ALARM 2 dané
6 Po opìtném stisknutí PLAY/ PAUSE 2;
nastavení èasu potvrïte.
pøehrávka pokraèuje.
7 Stisknutím STOP 9 se pøehrávka zastaví.
™ Displej vrátí k zobrazení èasu na hodinách.
FM
Buzení pøehrávkou CD: Volba stopy na CD
Je-li pøístroj v pohotovostním re|imu nebo pøi
zapnutém radiu, mù|ete si naprogramovat a zvolit
èísla stop 1 a| 99 na svém oblíbeném CD.
Nejsou-li stopy na daném CD oèíslované, zaène se pøi
buzení disk pøehrávat od první stopy.
1 Do pøihrádky na CD vlo|te pøíslu∂né CD.
2 Opakovanì stisknìte ALARM 1 MODE/ OFF nebo
ALARM 2 MODE/ OFF, a| se na displeji zobrazí
CD a èíslo stopy.
Viz Obr. 3.
3 Jakmile se zobrazí CD budík, stisknìte 7 nebo 8, a|
se zobrazí po|adované èíslo stopy.
™ Displej se vrátí k zobrazení hodinového èasu.
4 Chcete-li si programované èíslo stopy zkontrolovat,
stisknìte opìt opakovanì ALARM 1 MODE/ OFF
nebo ALARM 2 MODE/ OFF, a| se zobrazí buzení
pomocí CD.
Poznámka
• Buzení pomocí CD bude automaticky nahrazeno
bzuèákov¥m budíkem, jestli|e jste:
–
–
–
–
SLOVENSKY
ZÁLOHOVÁ PAM̃
Jasnost osvìtlení
• Jednou èi nìkolikrát stisknìte
REPEAT ALARM/ BRIGHTNES CONTROL.
™ Jasnost osvìtlení displeje se upraví v tomto
poøadí:
NÍZKÁ ➠ STØEDNÍ ➠ VYSOKÁ ➠ NÍZKÁ...
3
VYPNUTÍ BUDÍKU
OVLÁDÁNÍ/ INSTALACE
Rádióvétel javítása:
FM: az optimális vételhez egyenesítse ki teljesen a
készülék hátulján lévõ huzalantennát.
AM (MW): az antenna be van építve a készülékbe.
Változtasson a készülék helyzetén az antenna
elforgatásához.
5 A rádió kikapcsolásához nyomja meg az ON/ OFF
gombot.
™ A RADIO és a hullámsáv eltûnik a kijelzõrõl.
ÉBRESZTÕ OPCIÓK BEÁLLÍTÁSA
Általános tudnivalók
Két különbözõ ébresztési idõpont, (ébresztõ 1 vagy 2 (ALARM
1 vagy 2)) állítható be a CD, a rádió vagy a búgó hang
üzemmódban. Ez különösen akkor hasznos, ha hétközben és
hétvégén más-más idõpontban kell felébrednie.
- Emlékezzen, hogy legelsõként állítsa be a napot,
majd az idõt és az ébresztés idõpontját!
- Ügyeljen arra, hogy a kijelzõn ott legyen a
kiválasztott ébresztõ üzemmód szimbóluma.
Ébresztõ üzemmód opciók megtekintése
1 Válassza ki a kívánt ébresztõ üzemmódot az
ALARM 1 vagy ALARM 2 MODE/ OFF gomb
egyszeri vagy többszöri lenyomásával.
™ Az ébresztõ üzemmód paraméterei az alábbi
sorrendben kerülnek kijelzésre:
– Lo:00 – alapértelmezett beállítású
hangerõszint szelíd ébresztéshez
– H1:16 – alapértelmezett beállítású maximum
hangerõszint szelíd ébresztéshez,
melyet
– 3 különbözõ ébresztõhang követ:
(búgó hang) k AL, vagy (rádió) m tu, vagy
a CD üzemmódban
a CD kijelzés, valamint
egy mûsorszám száma1-99-ig.
2 Olvassa el az alábbi részt a kívánt üzemmódok
kiválasztásához, illetve beállításához.
Szelíd ébresztõ hangerõszint beállítása
Annak biztosítására, hogy Ön reggel felkeljen, a szelíd
ébresztõ hangerõszintet az egészen halkról, pl. Lo:00 (halk)
fokozatosan növelni lehet egy magasabb hangerõszintre, pl.
H1:11-re. Az alapértelmezett hangerõszint a Lo:00-tól a
H1:16-ig terjed. Amennyiben akár a búgó hang, akár a rádió
vagy CD ébresztõ üzemmódban változtatni kíván az alapértelmezett hangerõszinten, úgy kövesse az alábbi lépéseket:
1 A készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer az
ALARM 1 MODE/ OFF vagy az ALARM 2 MODE/
OFF gombot.
2 Amint megjelenik a Lo:00 felirat, nyomja meg egyszer
vagy többször a 7 vagy a 8 gombot az ébresztõhang
kiinduló hangerõszintjének beállításához.
3 Az ébresztõhang maximum hangerõszintre történõ
állítása esetén, nyomja meg ismét az ALARM 1
MODE/ OFF vagy ALARM 2 MODE/ OFF gombot
a H1:16 kijelzés megváltoztatásához.
4 Amint a H1:16 kijelzés megjelenik, addig nyomja
a 7 vagy 8 gombot, amíg a kívánt hangerõszintet
eléri (10-32).
Megjegyzés:
HIBAKERESÉS
Ha bármilyen hiba elõfordul, mielõtt javítani vinné a készüléket, ellenõrizze az alább felsoroltakat. Ha a
felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a
szervizhez.FIGYELMEZTETÉS:Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti!
Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben
megszûnik a garancia.
Probléma
Lehetséges ok
- Teendõ
Nincs hang
A hangerõ alacsonyra van állítva
- Állítsa be a hangerõt
A készülék egyetlen kezelõgombra sem reagál
•RÁDIÓ
Alkalmankénti recsegõ hang az FM rádióadás
alatt
Gyenge jel
- Egyenesítse ki az antennát
Folytonos recsegõ/sípoló hang az AM (MW)
rádióadás alatt
TV-k, számítógépek, fluoreszkáló lámpák, stb. okozta
Elektrostatikus kisülés
- Áramtalanítsa a készüléket a csatlakozózsinórnak a elektromágneses interferencia
- Vigye távolabb a készüléket ezektõl a
fali dugaljból történõ kihúzásával, majd 5 perc
berendezésektõl
elteltével dugja vissza a dugót.
•CD-LEJÁTSZÓ
•ÉBRESZTÕ
CD-lejátszó nem mûködik
Ébresztõhang nem funkcionál
A CD lemez erõsen meg van karcolódva vagy piszkos
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
Nincs beállítva az ébresztési idõ
- Lásd az ÓRA ÉS ÉBRESZTÉSI IDÕK BEÁLLÍTÁSA c.
részt
Páralecsapódás a lézer lencsén
- Várjon, amíg a lencse akklimatizálódik
Poros a lézer lencse
- Lencsetisztító CD lemez lejátszásával tisztítsa meg
a lencsét
CD-R(W) lemez nincs véglegesítve
- Használjon véglegesített CD-R(W) lemezt
Ébresztõ üzemmód nincs kiválasztva
-- Lásd az ÉBRESZTÕ OPCIÓK BEÁLLÍTÁSA c. részt
A rádió/búgó hang/CD ébresztõ üzemmód
hangerõszintje túl alacsony.
- Lásd a SZELÍD ÉBRESZTÕ HANGERÕSZINT
BEÁLLÍTÁSA c. részt
•HÉTVÉGI SZENDERGÉS
Hétvégi szendergés funkció nem üzemel
Nem választotta ki/helytelenül állította be a napot
- Lásd a NAP BEÁLLÍTÁSA c. részt
Hétvégi szendergés funkció nincs beállítva
- Állítsa be a hétvégi szendergés funkciót
A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás
zavarra vonatkozó elõírásainak.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement