Philips AJ3910 User's manual

Philips AJ3910 User's manual
CD Clock Radio
AJ3910
Meet Philips at the Internet
Manuale per l'utente
Manual do usuário
Brugermanual
Användarhandböckerna
Käyttöoppaita
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘
http://www.audio.philips.com
W
CLASS 1
LASER PRODUCT
AJ 3910
Printed in China
Jason-0441
1
1
2
3
4
6
5
7
X
#
^
@
!
0
9
8
$
&
*
%
j / g
j ( 1)
1 SET TIME – Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
2 ALARM 1
– ON – ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ 1
– SET – Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ 1
– OFF – ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ 1
3 REPEAT ALARM – ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÁÈ·
‰È¿ÛÙËÌ· 6 ÏÂÙÒÓ
4 Display – ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÚÔÏÔÁÈÔ‡/
͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜
5 ALARM 2
– ON – ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ 2
– SET – Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ 2
– OFF – ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ 2
6 LIFT TO OPEN – ÛËÎÒÛÙ ‰Ò ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÙ
ÙÔ Î·p¿ÎÈ ÙÔ˘ CD.
7 TUNING – ‚¿˙ÂÈ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜
8 STOP 9 – CD
9 PLAY / PAUSE ); – CD.
0 MIN ∞ / HOUR §
– /
– / ! FM•MW•BUZ•CD
– ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ËÁ‹˜ ‹¯Ô˘ : FM/ MW/ CD
– , !! CD
@ POWER / ALARM RESET
– / – ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙÔÓ ÂÓÂÚÁfi ͢ÓËÙ‹ÚÈ ÁÈ· 24 ÒÚ˜
– ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· SLEEP
# SLEEP
– , CD "
– " / CD
$ VOLUME – Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘
% £‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ – 9 volt, 6F22 (
") ^ RESET – ·Ù‹ÛÙ ·Ó Ë Û˘Û΢‹ / ¤Ó‰ÂÈÍË ‰ÂÓ
·ÓÙȉڿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηÓÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡
& Power cord – Û˘Ó‰¤ÛÙ Ì ÙËÓ Ú›˙· ÛÙoÓ
Ùo›¯o.
* ™ÂÈÚÔÂȉ‹˜ ÎÂÚ·›· - ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋
Ï‹„Ë FM.
1
2
3
#
. ", " ..
$ ". % " 0:00. & " .
' ! ,
".
he type plate is located on the bottom of the set.
9 volt
( " 6F22, ") : . +, . # , FM /
MW CD. ∞Ó Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ú‡̷ÙÔ˜
Â·Ó¤ÏıÂÈ ÌÂÙ¿ Î·È Ë ÔıfiÓË ÂӉ›ÍÂˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ
ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÒÚ·.
1 $ ".
2 ∞ÓÔ›ÍÙ ÙË ı‹ÎË Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È volt.
• " ".
ƒ∞¢πOºø¡O
1
2
3
4
5
ÚÔÏÔÁÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1.6W
1
2
3
ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
➜ 0 POWER .
1 FM•MW•BUZ•CD
" FM MW.
1 TUNING ( ) ! .
P˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘ Ì ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi
VOLUME control..
¶È¤ÛÙ POWER ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹.
➜ 3 POWER !.
°È· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙË Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ Ï‹„Ë:
.°È· FM, ÙÚ·‚‹ÍÙÂ Î·È ·Ó·Ù‡ÍÙ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ
ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÚÈÛÙË Ï‹„Ë.
∫·Ù¢ı‡ÓÂÙ ÙËÓ ÎÂÚ·›· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Û·˜.
T #! ! # $.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡
! " # "
()
() " ALARM 1 ALARM 2 . ∏ ÒÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
ˆÚÔÏÔÁÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· 24 ˆÚÒÓ.
- " SET TIME.
- " MIN ∞ ‹ HOUR § .
∞Ê‹ÛÙ ÂχıÂÚÔ ÙÔ SET TIME MIN ∞
/ HOUR § fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÙÂ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÒÚ·.
¶È¤ÛÙ POWER ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
°È· MW Ë Û˘Û΢‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÎÂÚ·›·.
, ' .
(
)
* ,
. * "
", 0:00 " . ' () () "
AC ,
ƒ∞¢πOºø¡O/&
CD
ÚÔÏÔÁÈÔ‡
% CD
1
2
3
4
CD-player l " (Audio) 4 (CD R). 5 CD-ROM, CD-RW, CDi,VCD,
DVD CD .
∞ÓÔ›ÍÙ ÙË Î·p¿ÎÈ ÙÔ˘ CD.
T CD CD ..
¶È¤ÛÙ POWER ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
➜ 0 POWER .
1 FM•MW•BUZ•CD
͢ÓËÙËÚÈÔ‡
&
CD
CD.
- PLAY / PAUSE ); 4 .
➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
"
6 " VOLUME.
7 - 2; 4 .
8 7 2; " .
9 - STOP 9 .
➜ ∏ ÔıfiÓË ‰Â›¯ÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË .
10 ¶È¤ÛÙ POWER ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹.
➜ 3 POWER !.
ÃÚ‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜: ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ȤÛÂÙÂ
POWER ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙÂ ÙËÓ
Ã∏™∏ ∆OÀ •À¶¡∏∆∏ƒπOÀ °∂¡π∫∞
5
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ CD.
•
•
•
- § .
- ∞ 4 " "
.
- ∞ .
°∂¡π∫∞
5 ALARM 1
ALARM 2 CD, !!.
*
+ 1
$ ALARM 1 ALARM 2 SET.
➜ % ": ÒÚ· ÙÔ˘
͢ÓËÙËÚÈÔ‡ 1 ‹ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ 1.
ÃÚ‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜: ALARM SET.
2 - MIN ∞
/ HOUR § .
3 ∞Ê‹ÛÙ ÂχıÂÚÔ ÙÔ MIN ∞ / HOUR §
fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÙÂ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÒÚ·.
➜ " , , MIN ∞ / HOUR §
.
4 $ ALARM 1 ALARM 2 OFF.
➜ % " . ' , $ ALARM 1 ALARM 2
SET.
%' $ 1
8 , ∞ / §.
•
0 CD 4
"
"
.
2
5
, ∞ / §.
➜ $" .
!
1
2
3
¶È¤ÛÙ POWER ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹.
#
: FM, MW,
!! CD " FM•MW•BUZ•CD .
$ ALARM 1 ALARM 2 ON.
➜ $ " ALARM.
SLEEP
͢ÓËÙËÚÈÔ‡
•
$ , , CD !! 60 .
ÃÚ‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜:
– " CD, CD. 0 CD " .
– " CD , .
∫§∂π™πªO ∆OÀ •À¶NHTPIOY
À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÙÚfiÔÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÙ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ.
∂ÎÙfi˜ ·Ó ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ, Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 24 ˆÚÔ˜ ÌˉÂÓÈÛÌfi˜ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡
ÂÈϤÁÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi 60 ÏÂÙ¿ ·fi ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿.
24øƒO™ ª∏¢∂¡π™ªO™ •À¶¡∏∆∏ƒπOÀ
∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ô ÙÚfiÔ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ͢ÓËÙ‹ÚÈ ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÙ Â›Û˘ Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË Í˘ÓËÙËÚÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ
ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ:
➜ ∫·Ù¿ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡, ·Ù‹ÛÙÂ
POWER / ALARM RESET.
∂¶∞¡∞§∏æ∏ •À¶¡∏∆∏ƒπOÀ
1
2
∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ͢ÓËÙËÚÈÔ‡ Û·˜
ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· 6 ÏÂÙÒÓ.
∫·Ù¿ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ͢ÓËÙËÚÈÔ‡, ·Ù‹ÛÙÂ
REPEAT ALARM.
∂·Ó·Ï¿‚ÂÙ ·Ó ı¤ÏÂÙÂ.
¶Ï‹Ú˘ ∞·ڈÛË •˘ÓËÙËÚÈÔ‡
$ ALARM 1 ALARM 2 OFF.
➜ 3 .
SLEEP (À¶¡O™)
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓۈ̷و̤ÓÔ
¯ÚÔÓԉȷÎfiÙË ‡ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ
Ú·‰ÈfiʈÓÔ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ·fi
ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÒÚ·˜ ‡ÓÔ˘: 90, 60, 30 (
) ηÈ
.
ƒ‡ıÌÈÛË Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Sleep
1
2
¶È¤ÛÙ POWER ÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹.
#
" SLEEP .
➜ % --(
) = 90 (
) = 60 =
30 = --...
3 5 , .
➜ " CD,
PLAY / PAUSE ); .
4 % .
5 ' ", SLEEP "--" POWER
.
ÃÚ‹ÛÈ̘ Ô‰ËÁ›Â˜:
– % () () .
– " CD,
!! "
.
,
O‰ËÁ›Â˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5 " .
5 , , CD , !", 4
, !
.
% " .
5 . O , " 15 cms
, " .
3 ,
, ,
, .
> , .
> ,
".
0 " " ! ' .
5 "
. 5 "
" ,
, !
!, " !
!
!
.
•
•
•
•
•
CD player ! CD
> CD player!
!
!
" , CD player . $ , CD . 5 , CD
player !
.
1 Digital Audio CD.
8 " CD
. 8 " , .
' !
CD , " CD. & CD ! ", " .
*O,O-0
O
, +
+ ! ! !
, $
$ $ .
$ !
, , . # !
!
, " .
II!: # $
, ! $ $
$
.
∫·Ó¤Ó·˜ ‹¯Ô˜
– ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› Ë ¤ÓÙ·ÛË
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ VOLUME
¢È·ÎÔÙfiÌÂÓÔ ÙÚ›ÍÈÌÔ Î·È ÛʇÚÈÁÌ· ηٿ ÙË Ï‹„Ë
FM
– ∞ÛıÂÓ¤˜ Û‹Ì·
• ∆Ú·‚‹ÍÙÂ Î·È ·Ó·Ù‡ÍÙ ÙËÓ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ÎÂÚ·›·
Èڛ˜ ʈٿÎÈ ÙÔ ÓÙÈÛϤ˚ / ÙÔ ÓÙÈÛϤ˚
‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› / Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ‰Â
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
™˘Ó¯¤˜ ÙÚ›ÍÈÌÔ Î·È ÛʇÚÈÁÌ· ηٿ ÙË Ï‹„Ë MW
– ¶·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ·fi ¿ÏϘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜
.¯. ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ï¿Ì˜ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡ Î.Ï..
– ∏ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ·ÔÊfiÚÙÈÛË
• - #-AB3(RESET), "
5 .
∆Ô &
CD ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
–
•
–
•
–
•
–
•
CD
T CD
CD / CD, $
! "
- " CD-R 1 CD-R
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ·fi
¿ÏϘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜
∆Ô Í˘ÓËÙ‹ÚÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
–
•
–
•
> *
+ > " !
.
– > " CD "
CD .
• 0 CD
#" . 8!
" !
: " (), ( ) (
, )
0 ! ! "
$ !. , + + ,
+ + +.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement