Philips AVENT SCH550 User manual

Philips AVENT SCH550 User manual
SCH550
English 4
Български 6
Čeština 9
Eesti 11
Hrvatski 13
Magyar 15
Қазақша 17
Lietuviškai 20
Latviešu 22
Polski 24
Română 26
Русский 28
Slovensky 31
Slovenščina 33
Srpski 35
SCH550
Українська 37
English
Your digital Bath and RoomThermometer SCH550
The Philips AVENT digital bath and room thermometer allows you to
conveniently determine the ideal temperature of your baby’s bath or
room. Your baby can also play with this product safely, since the
thermometer is designed to comply with all EU and USA toy-safety
standards.
Your baby will feel most comfortable in bath if the water temperature is
between 36.5°C and 38°C. A temperature of 39°C and above is too hot
and your baby could get burned! At a room temperature of about 18°C
babies feel most comfortable when sleeping.
Please read this guide carefully before using the product. Please keep this
guide and the product packaging, since they contain important
information.
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding
electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the
instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on
scientific evidence available today.
Using your digital bath and room thermometer
The digital bath and room thermometer is always ready for use. Just let it
float in the water or let it sit on a shelf in baby’s room.
NOTE:
- Mix the water thoroughly before measuring the water temperature.
- Put the thermometer in the tub while filling it.This will ensure a fast
and accurate reading of the water temperature.
- Stir the water while taking the temperature measurement.
After about 2 years the batteries may go flat. You can then replace the
batteries.
1 Push the measurement unit out of the rubber housing
2 Remove the battery housing cover
3 Carefully remove the empty batteries with a pair of tweezers
English
4 Insert the new batteries and replace the battery housing cover.
Add some silicon grease at the edge of the battery housing cover
to improve the water proof characteristics.
NOTE:
- After replacing the batteries, the waterproof status is not guaranteed
anymore.
- Dispose of used batteries in an environmentally friendly way.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different type of batteries: alkaline, standard or
rechargeable.
- Remove batteries during long periods of nonuse. Leakage and
corrosion can damage the product.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Always dispose of batteries in an environmentally friendly way.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are
to be used
- Batteries are to be inserted with the correct polarity
- Exhausted batteries are to be removed from the product
- The supply terminals are not to be short circuited
Technical Data
Power Supply: 2 x LR44
Temp. display: Incremental 0.5°C
Accuracy: ±1°C
Temp. Range: 10-45°C
Complies with: EN 71,ASTM F963-96a Technical
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Center in your country (you will find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet). If there is no Customer Care Center in your country,
turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Български
Вашият цифров термометър SCH550 за баня и стая
Цифровият термометър Philips AVENT за баня и стая ви дава
възможност удобно да определяте идеалната температура за банята
или стаята на бебето. Бебето може напълно безопасно да си играе с
това изделие, тъй като термометърът е конструиран в съответствие
с всички стандарти на ЕС и САЩ за безопасност на играчките.
Бебето ще се чувства най-добре в банята, ако температурата на
водата е между 36,5°C и 38°C. Температури от 39°C и повече са
твърде високи и бебето може да се изгори! Когато спят, бебетата се
чувстват най-добре при стайна температура около 18°C.
Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате
изделието. Запазете ръководството и опаковката на изделието, тъй
като те съдържат важна информация.
Електромагнитни излъчвания (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение
на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява
правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е
безопасен за използване според наличните досега научни факти.
Използване на вашия цифров термометър за баня и стая
Цифровият термометър за баня и стая e постоянно готов за
употреба. Достатъчно е да го потопите във водата или да го
оставите някъде в стаята на бебето.
ЗАБЕЛЕЖКА:
- Разбъркайте добре водата, преди да премерите температурата й.
- Поставете термометъра в бебешкото корито, докато го пълните.
Така ще се гарантира бързо и точно отчитане на температурата
на водата.
- Разбърквайте водата, докато отчитате температурата.
След около 2 години батериите ще се изтощят. В такъв случай
можете да ги смените.
1 Извадете мерителния елемент от гуменото му тяло
2 Отворете капачето на отделението за батериите
Български
3 Внимателно извадете изтощените батерии с пинцети
4 Поставете новите батерии и затворете капачето. Сложете
малко силиконова грес на ръба на отделението за батериите, за
да повишите водоустойчивостта му.
ЗАБЕЛЕЖКА:
- След подмяната на батериите водоустойчивостта не е
гарантирана.
- Изхвърляйте негодните батериите по начин, опазващ околната
среда.
- Не съчетавайте стари и нови батерии.
- Не съчетавайте различни видове батерии - алкални, обикновени
или акумулаторни.
- Изваждайте батериите, когато уредът няма да се ползва дълго
време. Изтичането на батериите и корозията могат да повредят
този уред.
- Батериите за еднократна употреба не подлежат на зареждане.
- Винаги изхвърляйте негодните батериите по начин, опазващ
околната среда.
- Да се използват само батерии от препоръчителния или подобен
тип.
- Батериите да се поставят в необходимото положение според
поляритета.
- Изтощените батерии да се изваждат от уреда.
- Да не се свързват на късо електродите на батериите
Технически данни
Електрозахранване: 2 бр. LR44
Температурна скала: деления през 0,5°C
Точност: ±1°C
Температурен диапазон: 10-45°C
Съответства на: EN 71,ASTM F963-96a Technical
Български
Гаранция и сервизно обслужване
Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете
Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете
към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна
(телефонния му номер можете да намерите в международната
гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за
обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди
на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на
битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV].
Čeština
Digitální teploměr SCH550 pro měření teploty vody ve vaně i vzduchu v pokoji
Digitální teploměr pro měření teploty vody ve vaně i vzduchu v pokoji od
společnosti Philips AVENT umožňuje pohodlné určování ideální teploty
dětské koupele nebo vzduchu v pokoji. S tímto teploměrem si může dítě
také bezpečně hrát, protože je navržen tak, aby splňoval všechny
bezpečnostní normy pro hračky platné v EU a USA.
Při koupání se bude dítě nejlépe cítit ve vodě o teplotě v rozmezí 36,5°C
a 38°C. Teplota 39°C a vyšší je příliš horká a dítě by se mohlo opařit!
Pokojová teplota přibližně 18°C nejlépe vyhovuje dětem při spaní.
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Návod a obal od
výrobku uschovejte. Obsahují důležité informace.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se
elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle
dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
Používání digitálního teploměru pro měření teploty vody ve vaně i vzduchu v pokoji
Digitální teploměr pro měření teploty vody ve vaně i vzduchu v pokoji je
vždy připraven k použití. Stačí jej nechat vznášet na hladině nebo položit
na poličku v dětském pokoji.
POZNÁMKA:
- Před měřením teploty vody je nutné vodu promíchat.
- Položte teploměr do vany během napouštění. Takto zajistíte rychlé a
přesné změření teploty vody.
- Během měření teploty čeřte vodu.
Zhruba po 2 letech se baterie mohou vybít. Je možné je vyměnit.
1 Vytlačte měřicí jednotku z gumového pouzdra.
2 Sejměte kryt přihrádky na baterie.
3 Pomocí pinzety opatrně vyjměte vybité baterie
10
Čeština
4 Vložte nové baterie a nasaďte kryt přihrádky na baterie. Na okraj
krytu přihrádky na baterie naneste malé množství silikonového
tuku, abyste vylepšili vodotěsnost.
POZNÁMKA:
- Po výměně baterií již není vodotěsnost zaručena.
- Použité baterie zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií: alkalické, standardní nebo nabíjecí.
- V případě dlouhodobého nepoužívání baterie vyjměte. Únik
elektrolytu a koroze mohou výrobek poškodit.
- Baterie bez možnosti nabíjení se nesmí nabíjet.
- Baterie vždy likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Používat se smí pouze baterie stejného nebo podobného typu dle
doporučení.
- Při vkládání baterií je nutné zachovat správnou polaritu
- Vybité baterie je nutné z výrobku vyjmout
- Nesmí dojít ke zkratu napájecích svorek
Technické údaje
Napájení: 2 x LR44
Zobrazení teploty: Přírůstek 0,5°C
Přesnost: ±1°C
Teplotní rozsah: 10 - 45°C
Splňuje normu: EN 71, ASTM F963-96a Technická
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou
informaci, navštivte webovou stránku www.philips.com, nebo kontaktujte
Informační středisko společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo na
Informační středisko najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se
ve vaší zemi Informační středisko nenachází, můžete kontaktovat místního
dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service Department of Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Eesti 11
Digitaalne vanni- ja toatermomeeter mudel SCH550
Philipsi digitaalne vanni- ja toatermomeeter lubab teil mugavalt muuta
beebi vanni- ja toatemperatuur ideaalseks. Selle tootega võib beebi ka
ohutult mängida, sest termomeeter on tehtud kooskõlas kõikide EÜ ja
USA mänguasjade ohutusstandarditega.
Te beebi tunneb end kõige mugavamalt, kui vannivee temperatuur on
vahemikus 36,5°C kuni 38°C.Temperatuur 39°C ja kõrgem on liiga kuum
ja beebi võib ennast põletada. Magades tunneb beebi end kõige
mugavamalt kui temperatuur on umbes toatemperatuuri 18°C lähedal.
Palun lugege seda juhendit hoolikalt enne toote kasutamist. Hoidke see
juhend ja toote pakend alles, kuna need sisaldavad tähtsat informatsiooni.
Elektromagnetilised väljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF)
käsitlevaile standardeile. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale
kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike
teooriate järgi ohutu kasutada.
Digitaalse vanni- ja toatermomeetri kasutamine
Digitaalne vanni- ja toatermomeeter on alati kasutusvalmis. Jätke see
lihtsalt vette ujuma või pange beebitoa riiulile.
MÄRKUS:
- Enne veetemperatuuri mõõtmist segage vesi hoolikalt segamini.
- Pange termomeeter vanni seda täitma hakates. See kindlustab vee
temperatuuri kiire ja täpse mõõtmise.
- Vee temperatuuri mõõtmise ajal segage vett.
Peale 2-aastast kasutamist võivad akud tühjaks saada. Seejärel võite akud
vahetada.
1 Tõmmake mõõtur kummist korpusest välja
2 Eemaldage akupesa kaas
3 Võtke tühjad akud pintsettidega välja
4 Pange uued akud pessa ja akupesa kaas tagasi. Määrige veekindluse
parandamiseks natuke silikoonmääret akupesa kaane äärtele.
12
Eesti
MÄRKUS:
- Pärast akude vahetamist ei ole toote veekindlus enam garanteeritud.
- Visake kasutatud akud keskonnasõbralikul viisil minema.
- Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.
- Ärge segage eri tüüpi akusid - leelisakusid tavaliste või taaslaetavatega.
- Kui toodet pikaaegselt ei kasutata, siis võtke akud välja. Leke või
korrosioon võivad toodet kahjustada.
- Taaslaetamatuid akusid ei tohi laadida.
- Visake kasutatud akud alati keskonnasõbralikul viisil minema.
- Soovitatakse kasutada ainult sama tüüpi või ekvivalentseid akusid
- Akud peab sisestama õige polaarsusega
- Tühjaks saanud akud tuleb tootest välja võtta
- Toiteallika klemme ei tohi lühistada
Tehnilised andmed
Toiteallikas: 2 x LR44
Temperatuuri näidik on 0,5-kraadise sammuga
Täpsus: ±1°C
Temperatuurivahemik: 10-45°C
On vastavuses standardiga EN 71, ASTM F963-96a
Garantii ja hooldus
Kui te vajate infot või on seadme töös tekkinud mingid probleemid,
külastage kodulehekülge www.philips.com või võtke ühendus Teie riigi
firma Philips hoolduskeskusega (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui
teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, siis pöörduge Philipsi toodete
kohaliku müüja poole või võtke ühendust Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV (kodumasinate hoolduse ja klienditeeninduse)
osakonnaga.
Hrvatski 13
Digitalni termometar za kupku i sobu SCH550
Philips AVENT digitalni termometar za kupku i sobu omogućuje vam da
utvrdite temperaturu dječje kupke ili sobe. Beba se može sigurno igrati
ovim proizvodom jer je termometar dizajniran sukladno standardima o
sigurnosti igračaka Europske unije i SAD-a.
Vaša beba će se u kadi osjećati najugodnije ako je temperatura vode
između 36,5°C i 38°C. Temperatura od 39°C i više od toga je prevruća i
beba se može opeći! Sobna temperatura u kojoj se beba najugodnije
osjeća dok spava je oko 18°C.
Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ove upute. Sačuvajte upute i
ambalažu proizvoda jer sadrže važne informacije.
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se odnose
na elektromagnetska polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u
skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dosada dostupnim
znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.
Uporaba digitalnog termometra za kupku i sobu
Digitalni termometar za kupku i sobu uvijek je spreman za korištenje.
Samo ga pustite da pluta u vodi ili ga položite na policu u dječjoj sobi.
NAPOMENA:
- Vodu temeljito promiješajte prije mjerenja temperature.
- Termometar stavite u kadu dok je punite. To će osigurati brzo i
precizno očitanje temperature vode.
- Miješajte vodu dok mjerite temperaturu.
Nakon otprilike 2 godine baterije se mogu isprazniti. Tada možete
zamijeniti baterije.
1 Izvucite jedinicu za mjerenje iz gumenog kućišta
2 Uklonite poklopac kućišta baterije
3 Pomoću pincete pažljivo uklonite prazne baterije
14
Hrvatski
4 Umetnite nove baterije i zamijenite poklopac kućišta baterije. Na
rubove kućišta baterije stavite malo silikonske masti kako bi se
poboljšala vodootpornost.
NAPOMENA:
- Nakon zamjene baterija vodootpornost više nije zajamčena.
- Iskorištene baterije odložite na način koji je siguran za okoliš.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati različite vrste baterija: alkalne, standardne ili baterije
s mogućnošću punjenja.
- Tijekom dugog razdoblja nekorištenja uklonite baterije. Curenje i hrđa
mogu oštetiti proizvod.
- Baterije koje se ne mogu ponovno puniti nemojte pokušavati puniti.
- Iskorištene baterije obavezno odložite na način koji je siguran za
okoliš.
- Preporučuje se korištenje samo baterija iste ili slične vrste
- Baterije se moraju umetnuti prema odgovarajućim polaritetima
- Prazne baterije se trebaju ukloniti iz proizvoda
- Na terminalima za dovod napajanja ne smije se izazivati kratki spoj
Tehnički podaci
Napajanje: 2 x LR44
Prikaz temperature: Povećanja od 0,5°C
Preciznost: ±1°C
Raspon temperature: 10-45°C
Sukladno s: tehničkim standardom EN 71, ASTM F963-96a
Jamstvo i servis
Ako trebate informaciju ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke
Philips na www.philips.com ili se obratite centru za korisnike tvrtke
Philips u svojoj državi (telefonski broj ćete naći u međunarodnom
jamstvenom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisnike,
obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili servisnom
odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Magyar 15
Digitális fürdővíz- és szobahőmérő – SCH550
A Philips AVENT digitális fürdővíz- és szobahőmérő segítségével
könnyedén ellenőrizheti a baba fürdővizének és szobájának
hőmérsékletét. A baba akár játszhat is a hőmérővel, mivel a termék a
gyermekjátékszerek biztonságára vonatkozó, EU-ban és az Egyesült
Államokban érvényes valamennyi szabványnak megfelel.
A baba számára a 36,5°C és 38°C közötti vízhőmérséklet a
legkellemesebb a fürdésnél. A 39°C vagy annál magasabb hőmérséklet túl
forró és könnyen megégetheti a babát! Alváshoz pedig a 18°C körüli
szobahőmérséklet az ideális.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az tájékoztatót, mielőtt a hőmérőt
használni kezdené. Őrizze meg e tájékoztatót és a termék csomagolását,
mert ezek fontos információkat tartalmaznak.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF)
vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban
foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a
készülék biztonságos.
A digitális fürdővíz- és szobahőmérő használata
A digitális fürdővíz- és szobahőmérő mindig használatra kész. Hagyhatja
lebegni a vízben, vagy állíthatja például a babaszoba valamelyik polcára.
Megjegyzés:
- A hőmérséklet mérése előtt alaposan keverje össze a vizet.
- A kád megtöltése közben helyezze a hőmérőt a kádba. Így gyorsan és
pontosan leolvashatja a víz hőmérsékletét.
- Mérés közben keverje a vizet.
Az elemek körülbelül 2 évi használat után merülhetnek le. Ekkor ki kell
őket cserélni.
1 Nyomja ki a mérőegységet a gumi házból
2 Távolítsa el az elemház fedelét
3 Csipesz segítségével vegye ki óvatosan a lemerült elemeket.
16
Magyar
4 Helyezze be az új elemeket és illessze vissza az elemház fedelét. A
vízállóság biztosítása érdekében az elemház fedelének szélét kenje
meg egy kevés szilikon-zsírral.
Megjegyzés:
- Az elemek cseréje után a hőmérő vízálló tulajdonsága már nem
garantált.
- A lecserélt elemeket környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Ne használjon egyszerre különböző típusú – alkáli, szabványos illetve
újratölthető – elemeket.
- Ha sokáig nem használja a hőmérőt, vegye ki belőle az elemeket.
Az elemekből kifolyó elektrolit és a korrózió ugyanis károsíthatja a
terméket.
- Szárazelemeket ne töltsön újra.
- Az elemeket környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- Csak az ajánlott elemekkel azonos vagy azokkal megegyező típusú
elemeket használjon
- Az elemeket polaritásuknak megfelelően helyezze a hőmérőbe
- A lemerült elemeket ne hagyja a hőmérőben
- Az elemcsatlakozókat ne zárja rövidre
Műszaki adatok
Áramellátás: 2 x LR44
Hőmérsékletkijelzés: 0,5°C-os beosztás
Pontosság: ±1°C
Hőmérési tartomány: 10-45°C
Szabványok: EN 71, ASTM F963-96a Technical
Jótállás és szerviz
További információkért, illetve bármilyen probléma esetén látogasson el a
www.philips.com weblapra, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips
Vevőszolgálattal (a telefonszámot megtalálja a világ minden részére
kiterjedő garancialevélen). Ha lakóhelyén nincs vevőszolgálat, forduljon a
helyi Philips márkakereskedőhöz vagy a Philips Háztartási Kisgépek és
Szépségápolási Termékek üzletág képviselőihez.
Қазақша 17
Сіздің SCH550 цифірлі Ванна және Бөлме Термометіріңіз
Philips AVENT цифірлі ванна және бөлме термометірі, сіздің
нәрестеңіздің ваннасының немесе бөлмесінің температурасын
ыңғайлы түрде дәл білуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге, сіздің
сәбиіңіз бұл өніммен қауіпсіз түрде ойнай алады, себебі бұл
термометр Еуропа мен АҚШ ойыншық үлгілеріне сәйкес келетіндей
етіліп жасалған.
Сіздің сәбиіңіз ваннадағы су температурасы 36.5°C және 38°C
аралығында болса, ол өзін тамаша сезінетін болады. 39°C және одан
жоғары температура, сәбиіңізге өте ыстық болып, сіздің сәбиіңізді
күйдіріп жіберуі мүмкін! Ұйықтап жатқан сәбилерге, ең тиімді бөлме
температурасы 18°C болып келеді.
Өнімді қолданар алдында, осы нұсқауды міндетті түрде оқып
шығыңыз. Осы нұсқауды және өнім қорабын сақтап қойыңыз, себебі
оларда өте маңызды ақпарат бар.
Электромагниттік өріс (ЭМӨ)
Осы Philips құралы Электрoмагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты
барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер осы құралды қосымша
берілген нұсқаудағыдай ұқыпты қолданған болса, онда бұл құрал,
бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми зерттеулер бойынша, қолдануға қауіпсіз
болып келеді.
Өзіңіздің цифірлі ванна және бөлме термометірін қолдану
Цифірлі ванна және бөлме термометірін әр уақытта қолдануға
болады. Оны тек суға салыңыз немесе сәбидің бөлмесіндегі шкафтың
үстіне қойыңыз.
ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:
- Су температурасын тексерер алдында, суды жақсылап
арластырыңыз.
- Ваннаға су құйып жатқанда, оның ішіне термометірді салып
қойыңыз. Сонда сіз су температурасын жылдам әрі тура білетін
боласыз.
- Температураны өлшеген кезде, суды шайқау керек.
18
Қазақша
Термометрді 2 жыл қолданғаннан соң, оның батареясы таусылуы
мүмкін. Ондай жағдайда батареяны ауыстыруға болады.
1 Өлшеуіш бөлікті, пластикалық қорабынан тартып шығарыңыз.
2 Батарея орнының қақпағын алыңыз
3 Батареяларды қысқыштардың көмегімен, абайлап алыңыз
4 Жаңа батареяларды салып, батарея орнының қақпағын
жабыңыз. Батарея орнының қақпағының жиектеріне, су
өткізбейтін мүмкіндігін жақсарту үшін, біраз кремний жақсаңыз
болады.
ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:
- Батареяны ауыстырғаннан соң, су өткізбейтін кепілдігі жойылады.
- Қолданған батареяларды қоршаған айналаға кесірін
тигізбейтіндей тастаңыз.
- Жаңа және ескі батареяларды арластырмаңыз.
- Әр түрлі батареяларды арластырмаңыз: әдеттегі алкалин, немесе
қайта зарядталатын.
- Термометрді көп уақыт бойы қолданбаған болсаңыз, батареяларды
алып тастаңыз. Ағу және коррозия өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- Қайта зарядтауға болмайтын батареяларды, зарядтауға болмайды.
- Батареяларды әрдайым қоршаған айналаға зиян тигізбейтін
жолмен жойыңыз.
- Тек қолдануға болатын батареяларды немесе соған деңгейлі
батареялардың түрін қолданыңыз
- Батареяларды дұрыс салыңыз
- Таусылған батареяларды өнімнен алып тастау керек
- Қамтамасыз етуші терминалдары қысқа жүйелі болмауы тиіс
Техникалық Деректер
Қуат Берілуі 2 x LR44
Температура көрсеткіші: 0.5°C жоғарлайды
Дәлдік: ±1°C
Температура деңгейі: 10-45°C
EN 71,ASTM F963-96a техникалық үлгіге сәйкес келеді
Қазақша 19
Кепілдік және қызмет
Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде бірде бір мәселе болса,
Philips’тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына
хабарласыңыз, немесе өзіңіздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар
Орталығына телефон шалсаңыз болады (оның нөмерін сіз дүние жүзі
бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңізде
Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзіңіздің
жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips’тің Үйге
арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV
бөліміне арызданыңыз.
20
Lietuviškai
Jūsų skaitmeninis vonios ir kambario termometras SCH550
„Philips AVENT“ skaitmeninis vonios ir kambario termometras leidžia
lengvai nustatyti jūsų kūdikiui idealią vonios ar kambario temperatūrą. Be
to, kūdikis gali saugiai žaisti su šiuo gaminiu, nes termometras atitinka visus
ES ir JAV taikomus žaislų saugumo standartus.
Kūdikis vonioje jaučiasi geriausiai, kai vandens temperatūra yra nuo 36,5°
iki 38°C. 39°C ir aukštesnė temperatūra pernelyg didelė, ir jūsų kūdikis
gali nudegti! Maždaug 18°C kambario temperatūra kūdikiams tinkamiausia,
kai jie miega.
Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Palikite ją
gaminio pakuotėje, nes joje yra svarbi informacija.
Elektromagnetiniai laukai (EMF)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF)
standartus. Tinkamai naudojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove
pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra
saugus naudoti.
Skaitmeninio vonios ir kambario termometro naudojimas
Skaitmeninis vonios ir kambario termometras visada paruoštas naudoti.
Tiesiog leiskite jam plūduriuoti vandenyje arba palikite ant lentynėlės
kūdikio kambaryje.
PASTABA:
- Prieš matuodami vandens temperatūrą, gerai išmaišykite vandenį.
- Įdėkite termometrą į vonelę ir leiskite į ją vandenį. Taip greitai ir tiksliai
sužinosite vandens temperatūrą.
- Matuodami temperatūrą pamaišykite vandenį.
Maždaug po 2 metų gali išsikrauti maitinimo elementai. Pakeiskite juos.
1 Išimkite matavimo bloką iš guminio korpuso
2 Nuimkite maitinimo elementų dangtelį
3 Pincetu atsargiai išimkite tuščius maitinimo elementus
Lietuviškai 21
4 Įstatykite naujus elementus ir uždėkite atgal elementų dangtelį.
Mažu kiekiu silikono tepalu sutepkite maitinimo elementų korpuso
briaunas – taip padidinsite jo atsparumą vandeniui.
PASTABA:
- Pakeitus maitinimo elementus, visiškas atsparumas vandeniui
nebegarantuojamas.
- Išmeskite maitinimo elementus taip, kad neterštumėte aplinkos.
- Nenaudokite senų ir naujų maitinimo elementų kartu.
- Nenaudokite skirtingų maitinimo elementų – šarminių, standartinių ar
įkraunamų – kartu.
- Išimkite maitinimo elementus, jei termometro ilgai nenaudosite.
Pratekėjimas ir korozija gali pakenkti prietaisui.
- Nemėginkite įkrauti neįkraunamus maitinimo elementus.
- Maitinimo elementus visada išmeskite taip, kad neterštumėte aplinkos.
- Galima naudoti tik rekomenduojamo ar ekvivalentiško tipo maitinimo
elementus
- Įstatydami maitinimo elementus nesupainiokite teigiamo ir neigiamo
poliaus.
- Išsikrovusius maitinimo elementus reikia išimti iš gaminio
- Neužtrumpinkite maitinimo gnybtų
Techniniai duomenys
Maitinimas: 2 x LR44
Temperatūros rodymas: kas 0,5°C
Tikslumas: ±1°C
Temperatūros diapazonas: 10–45°C
Atitinka: EN 71, ASTM F963-96a
Garantija ir techninė priežiūra
Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“
tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“
klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje
galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų
aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“
buitinės technikos priežiūros skyrių.
22
Latviešu
Digitālais Vannas un Istabas Termometrs SCH550
Philips AVENT digitālais vannas un istabas termometrs ļauj Jums ērti
noteikt Jūsu mazuļa vannas vai istabas ideālo temperatūru. Jūsu mazulis var
droši spēlēties ar šo produktu, tāpēc ka, termometrs ir izstrādāts, izpildot
visus ES un ASV rotaļlietu drošības standartus.
Jūsu mazulis visērtāk jutīsies vannā, kuras temperatūra ir no 36.5°C līdz
38°C . Temperatūra ap 39°C ir pārāk karsta un Jūsu mazulis var
applaucēties! Istabas temperatūra ir ap 18°C, mazulis visērtāk jūtās, kad
viņš guļ.
Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, pirms sākat lietot produktu. Lūdzu
paturiet šo instrukciju un produkta iepakojumu, jo tā satur svarīgu
informāciju.
Elektromagnētiskie Lauki (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem
laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā
rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās
pieejamajiem zinātniskiem datiem.
Digitālā vannas un istabas termometra lietošana
Digitālais vannas un istabas termometrs ir vienmēr gatavs lietošanai.
Vienkārši atstājiet to peldēt ūdenī vai atstājiet to noliktu mazuļa istabā uz
plaukta.
PIEZĪME:
- Samaisiet ūdeni, pirms mērāt ūdens temperatūru.
- Ielieciet termometru vannā, kamēr uzpildiet to. Tas garantēs ātru un
precīzu ūdens temperatūras nolasīšanu.
- Maisiet ūdeni, kamēr mērāt ūdens temperatūru.
Apmēram pēc 2 gadiem baterijas var izlādēties. Tad Jums jānomaina
baterijas.
1 Izstumiet mērītāju no gumijas apvalka
2 Noņemiet bateriju nodalījuma vāku
3 Uzmanīgi izņemiet tukšās baterijas ar pinceti
Latviešu 23
4 Ielieciet jaunās baterijas un nomainiet bateriju nodalījuma vāku.
Pievienojiet mazliet silikona ziedi uz baterijas nodalījuma vāka malas,
lai uzlabotu ūdens drošības rādītājus.
PIEZĪME:
- Pēc bateriju nomaiņas, iekārta vairs nav ūdensdroša.
- Atbrīvojaties no baterijām apkārtējai videi draudzīgā veidā.
- Nelietojiet kopā vecās un jaunās baterijas.
- Nejauciet dažāda veida baterijas: alkaline, parastās vai uzlādējamās.
- Nomainiet baterijas, kas ilgu laiku nav lietotas. Sūce un korozija var
sabojāt produktu.
- Neuzlādējamas baterijas nav domātas lādēšanai.
- Vienmēr atbrīvojaties no baterijām apkārtējai videi draudzīgā veidā.
- Ieteicams lietot baterijas ar tādu pašu vai līdzīgu tipu
- Baterijām jābūt ievietotām ar pareizu polaritāti
- Izlietototās baterijas jāizņem no ierīces
- Strāvas pārveidotājs nedrīkst radīt īssavienojumu
Tehniskie Dati
Elektroapgāde: 2 x LR44
Temp. Rādījums: Ar soli 0,5°C
Precizitāte: ±1°C
Temp. Diapazons: 10-45°C
Atbilst: EN 71,ASTM F963-96a Tehniskām prasībām
Garantija un apkalpošana
Ja jums nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips
mājas lapu internetā www.philips.com vai sazinieties ar Philips
Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules
garantijas talonā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet
palīdzību Philips produkcijas izplatītājiem vai Philips Mājturības un
personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.
24
Polski
Elektroniczny termometr do łazienki i pokoju SCH550
Elektroniczny termometr Philips AVENT do łazienki i pokoju umożliwia
wygodną kontrolę temperatury wody w wannie lub powietrza w pokoju
dziecięcym. Dziecko może również bezpiecznie bawić się termometrem,
który spełnia wszystkie normy dotyczące bezpieczeństwa zabawek na
terenie UE oraz USA.
Najlepsza temperatura wody dla dziecka wynosi pomiędzy 36,5°C a
38°C. Temperatura 39°C i powyżej oznacza, że woda jest za gorąca i
może grozić poparzeniem! Temperatura w pokoju podczas snu dziecka
powinna wynosić ok. 18°C.
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Instrukcję i opakowanie należy zachować, gdyż zawierają one ważne
informacje, które mogą przydać się w przyszłości.
Pola elektromagnetyczne (EMF)
Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól
elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z
zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w
użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień
dzisiejszy.
Korzystanie z elektronicznego termometru do łazienki i pokoju
Elektroniczny termometr do łazienki i pokoju jest zawsze gotowy do
użycia. Po prostu włóż go do wody lub umieść na półce w pokoju dziecka.
UWAGA:
- Przed mierzeniem temperatury dokładnie wymieszaj wodę.
- Włóż termometr do wanny podczas jej napełniania. Umożliwi to
szybki i dokładny pomiar temperatury.
- Mieszaj wodę podczas mierzenia temperatury.
Baterie wyładowują się po ok. 2 latach. Należy je wówczas wymienić.
1 Wyjmij termometr z gumowej obudowy.
2 Zdejmij obudowę baterii.
3 Ostrożnie wyjmij zużyte baterie za pomocą pęsety.
Polski 25
4 Włóż nowe baterie i umieść obudowę baterii na swoim miejscu.
Posmaruj krawędź obudowy baterii smarem silikonowym, aby
zwiększyć wodoszczelność.
UWAGA:
- Po wymianie baterii wodoszczelność nie jest gwarantowana.
- Usuń zużyte baterie w sposób bezpieczny dla środowiska
naturalnego.
- Nie używaj równocześnie starych i nowych baterii.
- Nie używaj równocześnie baterii różnych rodzajów: alkalicznych,
zwykłych i akumulatorów.
- W przypadku długiego okresu nie używania, wyjmij baterie. Wycieki i
rdza mogą uszkodzić produkt.
- Nie próbuj ładować ponownie baterii, które nie są do tego
przeznaczone.
- Zawsze usuwaj zużyte baterie w sposób bezpieczny dla środowiska
naturalnego.
- Zaleca się używanie baterii tylko jednego rodzaju.
- Baterie umieszczaj zgodnie ze wskazaną biegunowością.
- Wyjmij zużyte baterie z produktu.
- Unikaj zwierania końcówek baterii.
Dane techniczne
Zasilanie: 2 x LR44
Wyświetlanie temp.: co 0,5°C
Dokładność pomiaru: ±1°C
Zakres temperatur: 10–45°C
Normy: EN 71, ASTM F963-96a dla urządzeń technicznych
Gwarancja i serwis
Więcej informacji na temat produktów i problemów można uzyskać na
stronie internetowej www.philips.com lub w Centrum Obsługi Klienta
firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w
kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się
do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta
firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
26
Română
Termometrul dvs. pentru baie şi cameră SCH550
Termometrul digital Philips AVENT pentru baie şi cameră vă permite să
stabiliţi cu uşurinţă temperatura ideală din baia sau camera copilului dvs.
De asemenea, copilul dvs. se poate juca în siguranţă cu acest produs,
deoarece termometrul este proiectat pentru a respecta toate standardele
din UE şi SUA pentru siguranţa jucăriilor.
Bebeluşul dvs. se va simţi cel mai confortabil în baie dacă apa se situează
între 36,5°C şi 38°C. O temperatură de 39°C sau mai mare este prea
fierbinte, iar copilul dvs. s-ar putea frige! La o temperatură a camerei de
aproximativ 18°C nou-născuţii se simt cel mai confortabil în timpul
somnului.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest ghid înainte de a utiliza produsul. Vă
rugăm să păstraţi acest ghid şi ambalajul produsului, deoarece acestea
conţin informaţii importante.
Câmpuri electromagnetice (EMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri
electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în
conformitate cu instrucţiunile din acest manual de utilizare, aparatul este
sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în prezent.
Utilizarea termometrului dvs. pentru baie şi cameră
Termometrul digital pentru baie şi cameră este permanent pregătit
pentru utilizare. Lăsaţi-l, pur şi simplu, să plutească în apă sau aşezaţi-l pe
un raft din camera copilului.
NOTĂ:
- Amestecaţi bine apa înainte de a măsura temperatura acesteia.
- Puneţi termometrul în cadă în timp ce o umpleţi. Astfel veţi obţine o
citire rapidă şi exactă a temperaturii apei.
- Agitaţi apa în timp ce măsuraţi temperatura.
După aproximativ 2 ani, bateriile se vor descărca. Atunci veţi putea înlocui
bateriile.
1 Împingeţi corpul termometrului afară din carcasa de cauciuc
2 Îndepărtaţi de pe carcasă capacul pentru baterii
Română 27
3 Îndepărtaţi cu atenţie bateriile descărcate cu o pensetă
4 Introduceţi noile baterii şi remontaţi capacul spaţiului pentru
baterii. Adăugaţi un lubrifiant siliconic pe marginea capacului pentru
a îmbunătăţi caracteristicile hidroizolante.
NOTĂ:
- După înlocuirea bateriilor, impermeabilitatea nu mai este garantată.
- Casaţi bateriile uzate într-un mod ecologic.
- Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecaţi tipuri diferite de baterii: alcaline, standard sau
reîncărcabile.
- Îndepărtaţi bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scurgerile şi
coroziunea pot deteriora produsul.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Casaţi întotdeauna bateriile într-un mod ecologic.
- Nu trebuie utilizate decât baterii de tipul recomandat sau de un tip
echivalent
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă
- Bateriile descărcate trebuie scoase din produs
- Bornele electrice nu trebuie scurtcircuitate
Date tehnice
Sursă electrică: 2 x LR44
Afişaj temperatură: În trepte de 0,5°C
Precizie: ±1°C
Interval de temperatură: 10-45°C
Respectă: EN 71, ASTM F963-96a Tehnic
Garanţie şi service
Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă
rugăm să vizitaţi site-ul Web Philips, www.philips.com, sau să contactaţi
Centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. (veţi găsi numărul de
telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există
un astfel de centru, contactaţi furnizorul dvs. Philips sau Departamentul
de service al Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
28
Русский
Цифровой термометр для комнаты и ванной SCH550
Цифровой термометр Philips AVENT для комнаты и ванной
позволяет с удобством контролировать идеальную температуру для
вашего малыша в комнате или ванной. Термометр не представляет
опасности для игр ребёнка, так как он соответствует всем
европейским и американским стандартам безопасности для игрушек.
Наиболее комфортная температура воды в ванной для ребенка:
36,5°C - 38°C. Температура в 39°C и выше слишком высокая и ваш
малыш может обжечься! Самая комфортная температура воздуха
для спящего малыша 18°C.
Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с
настоящей инструкций. Сохраните инструкцию и упаковку изделия
для дальнейшего использования, так как они содержат важную
информацию.
Электромагнитные поля (ЭМП)
Данное устройство Philips соответствует стандартам по
электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении
согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя,
применение устройства безопасно в соответствии с современными
научными данными.
Применение цифрового термометра для комнаты и ванной
Цифровой термометр для комнаты и ванной постоянно готов к
работе. Просто опустите его в воду или поставьте на полку в
комнате ребёнка.
ПРИМЕЧАНИЕ.
- Перед измерением температуры тщательно размешайте воду.
- Во время заполнения ванной погрузите термометр в воду. Это
обеспечит быстрое и точное измерение температуры воды.
- Во время измерения температуры помешивайте воду.
После примерно 2 лет использования срок действия батареек
прибора может закончиться. Батарейки можно заменить.
1 Извлеките измерительный прибор из резинового футляра
Русский 29
2 Снимите крышку отсека для батарей
3 Аккуратно извлеките использованные батарейки с помощью
пинцета
4 Вставьте новые батарейки и установите крышку отсека для
батареек. Нанесите немного силиконовой смазки на края
крышки отсека для батареек. Это улучшит водозащитные
характеристики прибора.
ПРИМЕЧАНИЕ.
- После замены батареек водозащита прибора не гарантируется.
- Утилизируйте использованные батарейки безопасным для
окружающей среды способом.
- Не устанавливайте одновременно использованные и новые
батарейки.
- Не устанавливайте одновременно батарейки разных типов:
щелочные, стандартные или аккумуляторы с батарейками.
- При продолжительном хранении прибора извлеките батарейки.
Протекание батареек и коррозия могут повредить прибор.
- Обычные батарейки нельзя заряжать, как аккумуляторы.
- Всегда утилизируйте использованные батарейки безопасным для
окружающей среды способом.
- Используйте только батарейки рекомендованного или
аналогичного типа
- Соблюдайте полярность батарей при их установке
- Не оставляйте в приборе разряженные батарейки
- Запрещается соединять контакты питания накоротко
Технические характеристики
Питание: 2 x LR44
Отображение значения температуры: Пошаговое - 0,5°C
Точность: ±1°C
Диапазон: 10°C - 45°C
Соответствует стандартам: EN 71, ASTM F963-96a Technical
30
Русский
Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или в случае
возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или
обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер
телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный
центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую
организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Slovensky 31
Váš digitálny kúpeľňový a izbový teplomer SCH550
Digitálny kúpeľňový a izbový teplomer Philips AVENT Vám umožní
pohodlne určiť ideálnu teplotu v kúpeľni a v izbe Vášho dieťaťa. Vaše dieťa
sa môže s týmto výrobkom bezpečne hrať, pretože teplomer je
navrhnutý tak, aby vyhovoval všetkým normám na bezpečnosť hračiek v
EÚ a USA.
Vaše dieťa sa bude v kúpeli cítiť najlepšie, ak je teplota vody medzi 36,5°C
a 38°C. Teplota 39°C a viac je príliš vysoká a Vaše dieťa by sa mohlo
popáliť! Pri izbovej teplote približne 18°C sa deti cítia počas spánku
najlepšie.
Prosíme, pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
Návod a obal výrobku si odložte, pretože obsahujú dôležité informácie.
Elektromagnetické polia (EMF)
Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa
elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a
v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie
bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
Použitie Vášho digitálneho kupeľňového a izbového teplomeru
Digitálny kúpeľňový a izbový teplomer pre je vždy pripravený pre použitie.
Nechajte ho plávať vo vode, alebo ho položte do poličky v izbe dieťatka.
POZNÁMKA:
- Pred meraním teploty vody, vodu dôkladne premiešajte.
- Počas prípravy kúpeľa vložte do vane teplomer. Tak získate rýchle a
presné údaje o teplote vody.
- Počas merania teploty vodu premiešajte.
Batérie teplomera sa môžu po približne 2 rokoch vybiť. Následne ich
môžete vymeniť.
1 Teplomer vytlačte z gumeného puzdra
2 Demontujte kryt priečinku pre batérie
3 Vybité batérie z priečinka opatrne vyberte pomocou pinzety
32
Slovensky
4 Vložte nové batérie a opätovne nasaďte kryt priečinku pre batérie.
Na okraj krytu priečinka na batérie pridajte trochu silikónového
tuku, aby ste zlepšili vodotesnosť.
POZNÁMKA:
- Po výmene batérií už výrobca neručí za vodotesnosť teplomera.
- Použité batérie likvidujte spôsobom šetrným voči životnému
prostrediu.
- Nemiešajte použité a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, bežné, alebo nabíjateľné.
- Ak teplomer dlhšie nepoužívate, vyberte batérie. Únik elektrolytu a
korózia môžu poškodiť výrobok.
- Nedobíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené.
- Batérie vždy likvidujte spôsobom šetrným voči životnému prostrediu.
- Používajte iba originálne batérie, alebo batérie rovnakého typu
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu
- Vybité batérie musíte z výrobku vybrať
- Neskratujte koncovky napájania
Technické údaje
Napájanie: 2 x LR44
Zobrazenie teploty: zvyšovanie po 0,5°C
Presnosť: ±1°C
Teplotný rozsah: 10-45°C
Vyhovuje norme: EN 71,ASTM F963-96a Technical
Záruka a servis
Ak potrebujete pomoc alebo informáciu, prípadne ak máte iný problém,
navštívte našu webovú stránku: www.philips.com, alebo sa obráťte na
Centrum starostlivosti o zákazníka firmy Philips vo Vašej krajine (telefónne
čísla nájdete na celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej
krajine Centrum starostlivosti o zákazníka firmy Philips nenachádza,
obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov firmy Philips, alebo
kontaktujte Oddelenie služieb divízie Philips Domáce spotrebiče a osobná
starostlivosť.
Slovenščina 33
Digitalni vodni in sobni termometer SCH550
Z digitalnim vodnim in sobnim termometrom Philips AVENT lahko
pripravno določite idealno temperaturo kopeli in sobe za vašega otroka.
Vaš otrok se lahko z aparatom tudi brezskrbno igra, ker je termometer
narejen tako, da ustreza vsem standardom varnih igrač v ZDA in EU.
Vaš otrok se bo v kadi počutil nadvse udobno, če bo temperatura vode
med 36,5°C in 38°C. Temperatura 39°C in več je previsoka in vaš otrok
se lahko opeče! Otroci se med spanjem najbolje počutijo, če je
temperatura v prostoru okoli 18°C.
Pred uporabo pozorno preberite ta navodila. Navodila in embalažo
obdržite, ker vsebujejo pomembne informacije.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj
(EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem
priročniku, je njegova uporaba, glede na danes veljavne znanstvene
dokaze, varna.
Uporaba vašega digitalnega vodnega in sobnega termometra
Digitalni vodni in sobni termometer je vedno pripravljen za uporabo.
Preprosto ga pustite lebdeti na vodi ali ga postavite na polico v otroški
sobi.
OPOMBA:
- Preden izmerite temperaturo vode, jo dobro premešajte.
- Termometer dajte v kad med točenjem vode. To bo zagotovilo hitro
in natančno merjenje njene temperature.
- Med merjenjem temperature vode, vodo mešajte.
Po približno 2 letih se baterije izpraznijo. Takrat jih lahko zamenjate.
1 Potisnite merilnik iz gumijastega ohišja
2 Odstranite pokrov baterije
3 Prazne baterije previdno odstranite s pinceto
34
Slovenščina
4 Vstavite nove baterije in ponovno namestite pokrov baterije. Za
boljšo vodoodpornost namažite na robove pokrova baterije
silikonsko mast.
OPOMBA:
- Po zamenjavi baterij vodoodpornost ni več zagotovljena.
- Prazne baterije odvrzite na okolju prijazen način.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte različnih vrst baterij: alkalne, standardne in za ponovno
polnjenje.
- Med daljšimi obdobji neuporabe odstranite baterije. Uhajanje in
rjavenje lahko poškodujejo aparat.
- Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, se ne sme polniti.
- Prazne baterije vedno odvrzite na okolju prijazen način.
- Uporabljajte le priporočene baterije ali baterije podobne vrste
- Baterije namestite v pravilni smeri
- Prazne baterije odstranite iz aparata
- Med priključkoma ne sme priti do kratkega stika
Tehnični podatki
Napajanje: 2 x LR44
Prikaz temperature: stopnje po 0,5°C
Natančnost: ±1°C
Temperaturni razpon: 10-45°C
Skladno s: Tehničnim standardom EN 71,ASTM F963-96a
Garancija in servis
Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na
naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za
pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male
gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.
Srpski 35
Digitalni termometar za kupku i sobnu temperaturu SCH550
Ovim Philips AVENT digitalnim termometrom možete da odredite
idealnu temperaturu kupke, odnosno idealnu sobnu temperaturu za svoju
bebu. Beba se ovim proizvodom može i bezbedno igrati, budući da je
termometar dizajniran u skladu sa svim propisima za bezbednost igračaka
u EU i SAD-u.
Vaša beba će se najugodnije osećati u kupki ako je temperatura vode
između 36,5°C i 38°C. Voda temperature od 39°C ili više je prevruća i
može opeći vašu bebu! Idealna sobna temperatura dok beba spava iznosi
oko 18°C.
Pre upotrebe termometra pažljivo pročitajte ova uputstva. Uputstva i
ambalažu ne bacajte jer sadrže važne informacije.
Elektromagnetna polja (EMF)
Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa
elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na
odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je
bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.
Upotreba digitalnog termometra za kupku i sobnu temperaturu
Digitalni termometar za kupku i sobnu temperaturu uvek je spreman za
upotrebu. Jednostavno ga ubacite u kupku ili ga ostavite na polici u
bebinoj sobi.
NAPOMENA:
- Vodu pre merenja temperature dobro promešajte.
- Termometar stavite u kadu za vreme punjenja. To će omogućiti brzo i
precizno očitavanje temperature vode.
- Promešajte vodu dok merite temperaturu.
Baterije mogu da se istroše nakon otprilike 2 godine. Tada možete da ih
zamenite.
1 Pritisnite jedinicu za merenje dok ne iskoči iz gumenog kućišta
2 Izvadite poklopac pregrade za bateriju
3 Pažljivo izvadite prazne baterije pomoću pincete
36
Srpski
4 Umetnite nove baterije i vratite poklopac pregrade za baterije.
Na ivicu pregrade za baterije nanesite malo silikonske mase da biste
poboljšali vodootpornost termometra.
NAPOMENA:
- Nakon zamene baterija vodootpornost nije zagarantovana.
- Prazne baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Stare baterije ne mešajte sa novima.
- Ne mešajte različite tipove baterija: alkalne, standardne i punjive.
- Izvadite baterije ako duže vremena ne koristite termometar. Curenje i
korozija mogu da oštete termometar.
- Baterije za jednokratnu upotrebu ne mogu da se pune.
- Baterije uvek odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Preporučuje se korišćenje baterija istog ili odgovarajućeg tipa
- Prilikom umetanja baterija treba paziti na njihov polaritet
- Prazne baterije treba izvaditi iz termometra
- Ne sme se izazvati kratki spoj dovodnih terminala
Tehnički podaci
Napajanje: 2 x LR44
Prikaz temperature: u stepenima od 0,5°C
Preciznost: ±1°C
Temperaturni raspon: 10-45°C
U skladu sa: Tehničkim propisom EN 71, ASTM F963-96a
Garancija i servis
Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips
web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite korisničkoj podršci
kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na
međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji
predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Українська 37
Ваш цифровий термометр для ванни і кімнати SCH550
Цифровий термометр Philips AVENT для ванни і кімнати дозволяє
зручно визначити ідеальну температуру для дитячої ванни або
кімнати. Дитина може також безпечно бавитися термометром,
оскільки він відповідає усім європейським та американським
стандартам безпеки для іграшок.
Дитина добре почуватиме себе у ванні з температурою води від
36,5°C до 38°C. Температура 39°C і вище є надто гарячою для
дитини і може стати причиною опіків! Кімнатна температура 18°C
найкраще підходить для дітей під час сну.
Перед тим, як користуватися пристроєм, уважно прочитайте цей
посібник. Зберігайте цей посібник і упаковку пристрою, оскільки в них
міститься важлива інформація.
Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються
електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими
дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов
правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому
посібнику користувача.
Використання цифрового термометра для ванни і кімнати
Цифровий термометр для ванни і кімнати завжди готовий до
використання. Просто киньте його у воду або поставте на поличку в
дитячій кімнаті.
ПРИМІТКА:
- Перед тим, як вимірювати температуру води, ретельно
перемішайте воду.
- Набираючи воду у ванну, покладіть у неї термометр. Це
забезпечить швидке і точне визначення температури води.
- Визначаючи температуру води, перемішуйте її.
Приблизно через 2 роки батареї можуть розрядитися. У такому
випадку їх слід замінити.
1 Витягніть вимірювальний блок з гумового корпусу
38
Українська
2 Зніміть кришку корпуса батареї
3 Пінцетом обережно витягніть розряджені батареї
4 Вставте нові батареї і замініть кришку корпуса батареї. На край
кришки корпуса батарей додайте трохи силіконового мастила,
щоб покращити характеристики водонепроникності.
ПРИМІТКА:
- Після заміни батарей корпус втрачає властивості
водонепроникності.
- Утилізуйте батареї у безпечний для зовнішнього середовища
спосіб.
- Не використовуйте одночасно старі і нові батареї.
- Не використовуйте одночасно різні типи батарей: лужні,
стандартні або акумуляторні.
- Під час тривалого періоду бездіяльності пристрою виймайте
батареї. Витікання і корозія батарей може пошкодити пристрій.
- Неакумуляторні батареї не можна заряджати.
- Завжди утилізуйте батареї у безпечний для зовнішнього
середовища спосіб.
- Рекомендується використовувати лише однакові батареї або
батареї еквівалентного типу
- Батареї необхідно вставляти з врахуванням полярності
- Використані батареї необхідно виймати з пристрою
- Уникайте короткого замикання контактів батареї
Технічна інформація
Живлення: 2 x LR44
Відображення темп.: зростання на 0,5°C
Точність: ±1°C
Діапазон темп.: 10-45°C
Відповідає: технічним стандартам EN 71, ASTM F963-96a
Українська 39
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема,
відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com, або зверніться
до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні
(телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні
немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого
дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Philips
Domestic Appliаnces аnd Personаl Cаre BV.
www.philips.com
u
4222.002.6547.3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project