Philips HD4602 User manual

Philips HD4602 User manual
4
3
4
3
1, 2
3
1
3
4
4
3
4
3
4
7
9
7, 8
2
5
5
5
1
7
10
max
3.0 1.7
5
1.0
1
HD 4659, HD 4651 & HD 4650
2
1
1.0
HD 4657, HD 4653 & HD 4652
4
0.9 0.5
min
6
6
3
3
7
1
2.0
5
4
4
7
pt l
1
3
6
6
HD 4673 & HD 4672
HD 4642, HD 4641
HD 4628
HD 4637
2
1
6
6
6
1
6
HD 4399
HD 4638
HD 4603, HD 4602
ENGLISH
Congratulations on acquiring your new Philips kettle! In these instructions for
use you will find all important information, so you can optimally enjoy your
kettle as long as possible.
Description
1) On/Off switch (I/O)
2) Pilot lamp
3) Safety lid
4) Spout
5) Water-level indicator
6) Base
7) Scale filter
8) Double-action filter
9) Triple-action filter
10) Filter
Kettle type(s)
Filter type(s)
HD4628
HD4966 (normal filter) or HD4970
(double action filter)
HD4637
HD4967
HD4642
HD4960
HD4650
HD4973
HD4651 and HD4659
HD4971 (normal filter)
HD4652
HD4977 (triple-action filter)
HD4653 and HD4657
HD4976 (triple-action filter)
HD4602 and HD4603
HD4978
HD4672 and HD4673
HD4974
Important
◗ This kettle is only meant to be used for boiling water.
◗ Never fill the kettle beyond the maximum level indication. If the kettle has
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
been overfilled, there is a risk that boiling water will be ejected from the
spout.
Never fill the kettle below the minimum level. In case of kettles with a flat
heating element: never put less than 0.1 litre of water in the kettle to
prevent the kettle from boiling dry. In case of kettles with a spiral heating
element: never put less than 0.4 litre of water in the kettle, unless the
water-level indicator indicates a different minimal water-level . In case of
metal kettles: never put less than 0.2 litre of water in the kettle.
Some condensation may appear on the base of the kettle.This is perfectly
normal and does not mean that the kettle has any defects.
Depending on the hardness of the water in your area, small spots may
appear on the heating element of your kettle when you use it.This
phenomenon is the result of scale build-up on the heating element and on
the inside of the kettle over time.The harder the water, the faster scale
will build up. Scale can occur in different colours.Although scale is
harmless, too much scale can influence the performance of your kettle.
Please follow the instructions for descaling the kettle given in this leaflet.
3100 watts kettle:This Philips rapid boil kettle can draw up to 13 amps from
the power supply in your home. Make sure that the electrical system in
your home and the circuit to which the kettle is connected can cope with
this level of power consumption. Do not let too many other appliances
draw power from the same circuit while the kettle is being used.
Keep the kettle and the cord out of the reach of children.
Excess cord can be stored in or around the base of the kettle.
Boiling water can cause serious burns. Please take care when the kettle
contains hot water.
Directly removing the lid after brewing can cause hot steam coming out
of the kettle.
Only use the kettle in combination with its original base.
If your kettle is damaged in any way, please contact a service centre
authorised by Philips. Do not attempt to make any repairs yourself.
SLOVENSKY
Blahoželáme Vám k zakúpeniu Vašej novej rýchlovarnej kanvice Philips! V tomto
návode nájdete všetky dôležité informácie, aby ste ju mohli optimálne a čo
najdlhšie používať.
Opis
1) Vypínač (I/O)
2) Kontrolka
3) Bezpečnostný uzáver
4) Hubica
5) Indikátor hladiny vody
6) Podložka
Dôležité upozornenie
◗ Táto kanvica je určená len na varenie vody.
◗ Hladina vody v nádobe nikdy nesmie presiahnuť označenú maximálnu
◗
◗
◗
Boil-dry protection
The heating element of your kettle is protected by a safety cut-out device.This
device will automatically switch the kettle off if it is accidentally switched on
without any water or with insufficient water.The on/off switch will stay in the 'I'
position and the pilot light, if available, will stay on. Please switch the kettle off
and wait 10 minutes for the kettle to cool down.Then lift the kettle from its
base to reset the boil-dry protection.The kettle is ready for use again.
Using the kettle
1 Place the kettle base on a flat surface and put the plug in the wall socket.
◗
◗
◗
2 Fill the kettle with water either through the spout or through the open lid
◗
3 Close the lid.
◗
Make sure that the lid is properly closed to prevent the kettle from boiling dry.
4 Set the on/off switch to on (1)
The kettle starts heating up.
7) Filter na odstraňovanie látok
spôsobujúcich tvrdosť vody
8) Dvojitý filter
9) Trojitý filter
10) Filter
◗
◗
For kettles without a base
1 Close the lid.
úroveň.Ak je v kanvici väčšie, ako maximálne prípustné množstvo vody,
hrozí riziko, že vriaca voda pretečie cez hubicu.
Hladina vody v kanvici musí vždy dosahovať aspoň minimálnu úroveň.Ak
je kanvica vybavená plochým ohrevným telesom: minimálny objem vody
musí byť aspoň 0.1 litra, aby sa počas zohrievania celkom nevyparila.Ak je
kanvica vybavená špirálovým ohrevným telesom: minimálny objem vody je
0.4 litra, alebo minimálny objem naznačený na kanvici. Kovová kanvica:
minimálny objem vody aspoň 0.2 litra.
Môže sa stať, že sa na podložke varnej kanvice objaví skondenzovaná para.
Je to normálny jav a neznamená to, že varná kanvica je poškodená.
V závislosti od tvrdosti vody, ktorú používate, sa môžu na povrchu
ohrevného telesa Vašej varnej kanvice objaviť malé škvrny. Je to dôsledok
postupnej tvorby vodného kameňa na povrchu ohrevného telesa a
vnútorného povrchu varnej kanvice. Čím je voda tvrdšia, tým rýchlejšie
vznikajú usadeniny vodného kameňa. Usadeniny môžu mať rôznu farbu.
Hoci vodný kameň je neškodný, veľké množstvo usadenín môže ovplyvniť
výkon Vašej varnej kanvice.V takom prípade prosíme postupujte podľa
pokynov na odstránenie vodného kameňa, ktoré sú uvedená v tomto
letáku.
Kanvica s výkonom 3100 wattov:Táto rýchlovarná kanvica Philips odoberá
z elektrického rozvodu vo Vašom dome prúd až 13 ampérov. Uistite sa, že
elektrický rozvod vo Vašom dome, na ktorý je kanvica pripojená, je
prispôsobený na takýto odber. Keď používate kanvicu na ohrev vody,
nenechajte zapojených do elektrickej siete príliš veľa iných
elektrospotrebičov.
Varnú kanvicu a napájací kábel odkladajte mimo dosahu detí.
Prebytočnú časť napájacieho kábla môžete navinúť do, alebo okolo
podložky varnej kanvice.
Vriaca voda môže spôsobiť vážne popáleniny. Prosíme Vás, aby ste narábali
opatrne s kanvicou, v ktorej je vriaca voda.
Ak otvoríte veko kanvice, v ktorej ste práve nechali zovrieť vodu, uvoľníte
cestu pre horúcu vodnú paru.
Kanvicu používajte len v kombinácii s jej originálnou podložkou.
Ak je Vaša kanvica akokoľvek poškodená, prosíme kontaktujte servisné
centrum autorizované firmou Philips. Nepokúšajte sa sami urobiť žiadnu
opravu.
◗ Trojitý filter môžete čistiť podľa nasledujúceho postupu:
1) Košík z filtra vyberte tak, že ho vysuniete.
2) Z košíka vyberte sitko z nehrdzavejúcej ocele a očistite ho pod tečúcou
vodou tak, že ho stláčate a otáčate ním (sl 1-3).
◗ Filtre môžete tiež očistiť:
- počas odstraňovania vodného kameňa v celom zariadení, ak ich necháte v
kanvici
- pod tečúcou vodou pomocou jemnej nylonovej kefky
- v umývačke na riad
Výmena
Náhradné filtre pre rýchlovarné kanvice Philips získate jedineu predajcu
výrobkov Philips, alebo v miestnom servisnom centre spoločnosti Philips.V
tabuľke je uvedené, ktoré filtre sú vhodné pre ktorý model kanvice.
Ak je poškodená kanvica, alebo jej napájací kábel smie ich vymeniť len
zamestnanec servisného centra autorizovaného firmou Philips, pretože pri
výmene sú potrebné špeciálne nástroje a/alebo súčiastky.
Informácie a servis
Ak potrebujete informácie, alebo máte problém, prosíme Vás, aby ste navštívili
webovou stránku firmy Philips - www.philips.com, alebo sa obrátili na
Oddelenie služieb zákazníkom vo Vašej krajine (telefónne číslo Oddelenia
nájdete v priloženom letáčiku s celosvetovo platnou zárukou). Ak sa vo Vašej
krajine toto oddelenie nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov
firmy Philips, alebo kontaktujte Oddelenie služieb firmy Philips - divízia domáce
spotrebiče a osobná starostlivosť.
Only for metal kettles
Be careful, the body of a metal kettle becomes hot!
◗ The kettle switches off ('O' position) automatically when the water has
reached boiling point.
◗ You can interrupt the boiling process by setting the on/off switch to 'O'.
Cleaning and descaling the kettle
1 Remove the plug from the wall socket.
HD4628
HD4966 (bežne používaný filter) alebo
HD4970 (dvojitý filter)
HD4637
HD4967
HD4642
HD4960
смоченной теплой водой с мягким чистящим средством.
Не используйте для очистки чайник абразивные чистящие средства,
металлические мочалки и т.п.
HD4650
HD4973
Запрещается погружать чайник или подставку в воду.
HD4651 a HD4659
HD4971 (bežne používaný filter
HD4652
HD4977 (trojitý filter)
HD4653 a HD4657
HD4976 (trojitý filter)
HD4602 a HD4603
HD4978
◗ Регулярная очистка чайника от накипи продлит срок его службы.
При нормальном пользовании чайником (до 5 раз в день) рекомендована
следующая частота очистки от накипи:
1) один раз в 3 месяца - для регионов с мягкой водой (до 18 dH);
2) один раз в месяц - для регионов с жесткой водой (более 18 dH).
HD4672 a HD4673
HD4974
warm water and some mild cleaning agent.
1 Залейте чайник водой на три четверти максимального объема и
PУССКИЙ
Do not use any abrasive cleaning agents, scourers etc. to clean the kettle.
Never immerse the kettle or its base in water.
Поздравляем вас с покупкой нового чайника «Филипс»! В данном
руководстве по эксплуатации указана вся важная информация, которая
поможет вам получить удовольствие от оптимального использования
чайника на протяжении долгого времени.
1) Выключатель (I/O)
2) Индикаторная лампочка
3) Предохранительная крышка
4) Носик
5) Индикатор уровня воды
◗ Чайник предназначен только для кипячения воды.
◗ Запрещается заливать в чайник воду выше отметки максимального
◗
◗
◗
3 Zatvorte veko.
Uistite sa, že ste veko riadne zatvorili, aby nemohla vyvrieť voda z kanvice.
◗ Regular descaling will prolong the life of the kettle.
In case of normal use (up to 5 times a day), the following descaling frequency is
recommended:
1) once every 3 months for soft water areas (up to 18 dH)
2) once every month for hard water areas (more than 18 dH)
4 Zapnite hlavný vypínač (poloha 1).
Kanvica začne hriať.
Descaling the kettle
2 Pripojte kanvicu do siete elektrického rozvodu.
Kanvica začne hriať.
◗
Len plechové kanvice
◗
1 Fill the kettle with water up to three-quarters of the maximum level and
bring the water to the boil.
2 After the kettle has switched off, add white vinegar to the maximum
level.
◗ You can also use an appropriate descaler.
3 Leave the solution in the kettle overnight.
1 Zatvorte veko.
Dávajte pozor, povrch plechovej kanvice sa zohreje na vysokú teplotu!
◗ Keď voda v nádobe zovrie, kanvica sa automaticky vypne (vypínač v
polohe "O").
◗ Ohrievanie vody môžete kedykoľvek prerušiť tak, že vypínač dáte do
polohy vypnuté "O".
1 Odpojte napájací kábel zo siete.
2 Vonkajšok kanvice očistite pomocou jemnej tkaniny navlhčenej teplou
vodou s miernym čistiacim prostriedkom.
Cleaning the filter
Scale is not harmful to your health but it may give your drink a powdery taste.
The scale filter prevents scale particles from ending up in your drink. Models
with a double-action filter and triple-action filter have also been equipped with
a mesh that attracts scale from the water. Clean the scale filter regularly.
◗ The mesh of filters is to be cleaned by squeezing and rotating it under a
running tap.
◗ The triple-action filter can be cleaned as follows:
1) Remove the basket from the filter by sliding it.
2) Take the stainless steel mesh out of the basket and clean it by squeezing and
rotating it under a running tap (fig. 1-3).
Pri čistení kanvice nikdy nepoužívajte brusiace a leštiace čistiace prostriedky,
atď.
Nikdy neponorte kanvicu ani jej podložku do vody.
◗ Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa predlžuje životnosť kanvice.
Pri bežnom používaní (až 5 krát denne), odporúčame nasledujúcu frekvenciu
odstraňovania vodného kameňa:
1) v oblastiach s mäkkou vodou (maximálne 18 dH) každé 3 mesiace,
2) v oblastiach s tvrdou vodou (viac ako 18 dH) každý mesiac.
Odstraňovanie vodného kameňa
◗ All filters can be cleaned by:
1 Kanvicu naplňte vodou do troch štvrtín maximálneho množstva a
- leaving it in the kettle during descaling the whole appliance
- gently brushing the filter with a soft nylon brush under a running tab
- in the dishwasher.
2 Keď sa kanvica automaticky vypne prilejte do nádoby ocot až po značku
Replacement
Replacement filters for Philips kettles can only be purchased from your Philips
dealer or your local Philips service centre.The table below indicates which filters are suitable for which type of kettle.
If the kettle or the mains cord of the appliance is damaged, it may only be
replaced by a service centre authorised by Philips, as special tools and/or
parts are required.
Information and service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web
site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in
your country (you will find its phone number in the world-wide guarantee
leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local
Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
◗
◗
уровня. В противном случае кипящая вода будет выплескиваться из
носика.
Никогда не заполняйте чайник водой выше указанной отметки. Если у
вас чайник с плоским нагревательный элементом: никогда не
наливайте в чайник меньше 0,1 литра воды, чтобы предотвратить
выкипание. В чайник со спиральный нагревательным элементом : не
следует наливать менее 0,4 литров воды, если нет других указателей
минимального уровня воды. Если у вас металлический чайник : никогда
не наливайте менее 0,2 литров воды.
На подставке чайника может конденсироваться влага. Это
нормальное явление и не указывает на наличие в чайнике
неисправности.
Если вода, которую вы используете, является жесткой, то на
нагревательном элементе и на внутренней поверхности вашего
чайника могут появиться небольшие пятна. Это результат
образования накипи. Чем жестче вода, тем быстрее появляется
накипь. Накипь может иметь разные цвета. Хотя накипь и является
безвредной для здоровья, она может отрицательно повлиять на
работу вашего чайника. Очищайте чайник от накипи, как описано в
настоящей инструкции.
Чайник мощностью 3100 Вт. Настоящий чайник "Филипс" для
быстрого кипячения может потреблять 13 А тока питания.
Убедитесь, что электрическая сеть в вашем доме и розетка, к которой
вы подключаете чайник, выдерживает такую нагрузку. При
пользовании чайником не нагружайте электрическую сеть
дополнительным количеством электроприборов.
Храните чайник и его шнур питания в недоступном для детей месте.
Излишек шнура можно хранить внутри отсека для хранения шнура
или намотать на подставку чайника.
Попадание кипящей воды на кожу может вызвать сильные ожоги.
Пожалуйста, будьте осторожны при обращении с чайником,
заполненным горячей водой.
Открывание крышки чайника сразу после закипания в нем воды
может привести к выбросу струи пара.
Используйте чайник только с подставкой, входящей в комплект
поставки.
При повреждениии чайника обратитесь в авторизованный сервисный
центр компании "Филипс". Не пытайтесь произвести ремонт
самостоятельно.
Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa
5 Fill the kettle with clean water and boil the water.
◗ Repeat the procedure if there is still some scale in the kettle.
◗
◗
удаления накипи.
3 Оставьте раствор в чайнике на ночь.
5 Залейте в чайник чистую воду и дайте ей закипеть.
6 Опорожните чайник и снова сполосните его чистой водой.
◗ Если в чайнике еще осталась накипь, повторите описанную выше
процедуру.
Очистка фильтра
Накипь не представляет опасности для вашего здоровья, однако она
может придавать напитку неприятный "порошковый" привкус.
Противоизвестковый фильтр предотвращает попадание частичек накипи в
ваш напиток. Модели чайников с фильтрами двойного и тройного
действия оборудованы также сетками, задерживающими частицы накипи,
взвешенные в воде. Регулярно очищайте фильтр.
◗
Очистите сетку фильтра, сжимая и поворачивая ее под струей
водопроводной воды.
◗ Фильтр тройного действия можно очистить следующим образом:
1) Выдвиньте и полностью выньте корзинку из фильтра.
2) Выньте из корзинки сетку из нержавеющей стали и очистите ее,
сжимая и промывая ее под струей воды (Рис. 1-3).
◗ Все фильтры также можно очистить:
- если оставить их в чайнике во время очистки прибора от накипи
- промывая под струей воды, одновременно бережно очищая их мягкой
нейлоновой щеткой
- в посудомоечной машине
Замена принадлежностей
Вы можете приобрести сменные фильтры для чайников "Филипс" только в
торговой организации компании "Филипс". Ниже в таблице указаны типы
фильтров, предназначенных для определенных моделей чайников.
При повреждении чайника или шнура питани они могут быть заменены
только авторизованном сервисном центре компании "Филипс" или в
местном сервисном центре компании "Филипс".
Информация и техническое обслуживание
По поводу дополнительной информации или в случае возникновения
каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании "Филипс"
www.philips.com или в Центр компании "Филипс" по обслуживанию
потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на
международном гарантийном талоне). Если подобный Центр в вашей
стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию
компании "Филипс" или в сервисное отделение компании Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Тип(ы) чайников
Тип(ы) фильтров
HD4628
Модели HD4966 (нормальный фильтр)
или HD4970 (фильтр двойного
действия)
Модель HD4637
Модель HD4967
HD4642
HD4960
Модель HD4650
Модель HD4973
Модели HD4651 и HD4659
Модели HD4971
HD4652
HD4977 (фильтр тройного действия)
HD4653 и HD4657
HD4976 (фильтр тройного действия)
HD4602 и HD4603
HD4978
Модели HD4672 и HD4673
Модель HD4974
Защита от включения чайника без воды
4 Empty the kettle and rinse the inside thoroughly.
6 Empty the kettle and rinse it with clean water again.
6) Подставка
7) Противоизвестковый фильтр
8) Фильтр двойного действия
9) Фильтр тройного действия
10) Фильтр
Внимание
◗
до отметки MAX.
◗ Вы также можете воспользоваться специальном средством для
4 Опорожните чайник и тщательно сполосните его изнутри.
Описание
do siete.
Kanvice bez podložky
доведите воду до кипения.
2 После того, как чайник отключится, долейте в него раствор уксуса
1 Podložku kanvice položte na rovný povrch a pomocou kábla ju pripojte
2 Kanvicu naplňte vodou buď cez hubicu, alebo cez otvorené veko.
2 Очищайте внешнюю поверхность чайника мягкой тканью
Удаление накипи
Použitie kanvice
2 Clean the outside of the kettle with a soft, damp cloth moistened with
nechajte ju zovrieť.
maximálneho množstva.
◗ Môžete použiť aj prostriedok určený na odstraňovanie vodného kameňa.
3 Roztok nechajte v kanvici pôsobiť cez noc.
4 Kanvicu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite vnútro.
5 Kanvicu naplňte čistou vodou a nechajte ju zovrieť.
Нагревательный элемент вашего чайника снабжен защитным устройством,
которое автоматически отключает чайник, когда в нем нет воды или когда
количество воды в чайнике недостаточное. При срабатывании этого
защитного устройства выключатель чайника будет оставаться в положении
'I', а световой индикатор (если таковой имеется) будет гореть. Выключите
чайник и дайте ему остыть в течение 10 минут. Затем снимите чайник с
подставки, для того чтобы вернуть защитное устройство в исходное
состояние. Чайник снова готов к эксплуатации.
Как пользоваться чайником
1 Установите подставку на твердую поверхность и вставьте вилку
шнура питания в розетку электросети.
2 Налейте в чайник воду через носик, либо открыв крышку.
3 Закройте крышку.
Убедитесь, что крышка закрыта должным образом, чтобы исключить
полное выкипание чайника.
2
1 Закройте крышку.
2 Вставьте вилку шнура питания в розетку электросети.
Чайник начнет греть воду.
◗ Ak sa v kanvici nachádzajú zvyšky usadenín, celý postup opakujte.
Будьте осторожны: корпус металлического чайника нагревается до
высокой температуры!
Čistenie filtra
◗ Когда вода закипает, чайник автоматически выключается (положение
Sitko filtrov očistíte tak, že ich postláčate a pootáčate pod tečúcou
vodou.
2
Для чайников без подставки
Только для металлических чайников.
◗
1
4 Установите переключатель в положение вкл.(1)
Чайник начнет греть воду.
26 Vyprázdnite kanvicu a opláchnite ju znovu čistou vodou.
Vodný kameň nie je zdraviu škodlivý, ale môže dodať Vami pripravovaným
nápojom príchuť jemného rozptýleného prášku. Aby častice vodného kameňa
neskončili vo Vašom nápoji, zovretá voda preteká cez filter. Kanvice s dvojitým,
alebo trojitým filtrom sú vybavené sitkami, ktoré priťahujú častice vodného
kameňa rozptýlené vo vode. Filter na zachytávanie vodného kameňa pravidelne
čistite.
4222 001 94345
Typ(y) filtra
Ochrana proti prehriatiu
Ohrevné teleso Vašej kanvice je chránené automatickým ochranným
vypínačom.Tento vypínač automaticky vypne ohrev v prípade, že ste kanvicu
omylom uviedli do chodu bez toho, aby ste ju naplnili vodou, alebo v prípade,
že v kanvici nie je minimálne požadované množstvo vody. Hlavný vypínač v
takomto prípade zostane v polohe zapnuté "I" a kontrolka, ak je ňou zariadenie
vybavené, rozsvietená.Vypnite zariadenie a nechajte ho asi 10 minút ochladiť.
Potom kanvicu zdvihnite z podložky a vráťte automatický ochranný vypínač do
pohotovostnej polohy. Kanvica je opäť pripravená na použitie.
www.philips.com
Typ(y) kanvice
2 Put the plug in the wall socket
The kettle starts heating up.
u
'О').
◗ Вы можете прервать процесс кипячения, установив переключатель в
положение 'О'.
Очистка чайника и удаление из него накипи
1 Выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
1
3
EESTI
LATVISKI
Õnnitleme Teid uue Philipsi veekeetja soetamise puhul! Sellest kasutusjuhendist
Te leiate kõik vajaliku info, et optimaalselt nautida veekeetja omadusi võimalikult
kaua.
Apveicam ar jaunās PHILIPS tējkannas iegūšanu! Šajā lietošanas instrukcijā jūs
atradīsiet visu nepieciešamo informāciju, lai varētu optimāli izmantot tējakannu
maksimāli ilgi.
Kirjeldus
1) Sisse/välja lüliti (I/O)
2) Märgutuli
3) Turvakaas
4) Tila
5) Veetaseme näidik
LIETUVIŠKAI
Sveikiname jus įsigijus naują Philips virdulį! Šiose naudojimo instrukcijose jüs
rasite svarbią informaciją, todėl galėsite ilgai děiaugtis savo virduliu.
1) Slēdzis (I/0)
2) Signāllampiņa
3) Vāks
4) Snīpis
5) Ūdens līmeņa rādītājs
Drogi Kliencie! Gratulujemy zakupu nowego czajnika firmy Philips! W niniejszej
instrukcji obsługi znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o tym produkcie,
abyś był mozliwie najdłużej zadowolony z używania czajnika.
Aprašymas
Apraksts
6) Alus
7) Katlakivi filter
8) Topeltfilter
9) Kolmekordne filter
10) Filter
POLSKI
6) Pamatne
7) Katlakmens filtrs
8) Dubultfiltrs
9) Trīskāršs filtrs
10) Filtrs
1) Įjungimo/išjungimo jungtukas (I/O)
2) Signalinė lemputė
3) Apsauginis dangtelis
4) Snapelis
5) Vandens lygio indikatorius
Opis
6) Pagrindas
7) Nuoviru filtras
8) Dvigubas filtras
9) Trigubas filtras
10) Filtras
1) Włącznik/wyłącznik (I/O)
2) Lampka kontrolna
3) Pokrywka zabezpieczająca
4) Dziobek
5) Wskaźnik poziomu wody
Svarbu žinoti
◗ Kannu kasutage ainult vee keetmiseks.
◗ Ärge kunagi täitke kannu üle maksimaalse tasemenäidiku joone. Juhul, kui
◗ Tējkanna ir paredzēta tikai ūdens uzvārīšanai.
◗ Nekad nepiepildiet tējkannu vairāk par maksimālā tilpuma iezīmi. Ja
kannus on vett liiga palju, võib keev vesi tilast välja pritsima hakata.
◗ Ärge kunagi täitke kannu alla minimaalse taseme. Soojuselemendiga kannu
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Ważne
Svarīgi
Tähtis
ei tohi valada vett vähem kul 0,1 liitrit, et vältida kannu tühjaks keemist.
Kui kannus on spiraalsoojuselement, ei tohi sinna valada vett vähem kui
0,4 liitrit, muidu näitab veetaseme indikaator erinevat minimaal-veetaset.
Metallkannu puhul ärge valage vett kannu vähem kui 0,2 liitrit.
Kannu alusele võib tekkida kondensatsioon. See on täiesti normaalne
nähtus ja ei tähenda, et veekannul oleksid mingid häired.
Olenevalt vee karedusest võivad küttekehale kannu kasutamisel ilmuda
väiksed täpid. See nähtus tekib katlakivi kogunemise tulemusena
küttekehale ja kannu sisepinnale pikema ajavahemiku jooksul. Mida
karedam on vesi, seda kiiremini koguneb katlakivi. Katlakivi võib olla
erinevat värvi. Olgugi, et katlakivi iseenesest on kahjutu, võib liigne
katlakivi mõjutada kannu tööd. Eemaldage katlakivi selle juhendi järgi.
3100 W kann: Selle Philipsi kiirkannu voolutarve on kuni13 A. Kontrollige,
kas teie kodus olev elektrisüsteem ja vooluring, kuhu kann on ühendatud,
tuleb toime sellise voolutarbimisega. Ärge ühendage vooluvõrku, kust kann
voolu saab, liiga palju teisi seadmeid.
Hoidke kannu ja toitejuhet laste käeulatusest eemal.
Kerige ülejäänud toitejuhe kannu aluse ümber.
Keev vesi võib põhjustada tõsiseid põletushaavu. Olge kannu käsitsemisel,
kui selles on kuum vesi, eriti ettevaatlik.
Kannust tuleb välja kuuma auru, kui eemaldate kaane otsekohe peale vee
keema hakkamist.
Kasutage elektrikannu ainult koos originaalalusega.
Kui kann on viga saanud, võtke ühendus Philipsi poolt volitatud
teeninduskeskusega. Ärge parandage seadet omal jõul.
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Kuivakskeemise kaitse
Kannu küttekehasse on sisse monteeritud turva-väljalülitussüsteem. Süsteem
lülitab kannu automaatselt välja, kui sisse on lülitatud tühi kann või kui kannus
olev veetase on liiga madal. Sisse/välja lüliti jääb `I` asendisse ja märgutuli, kui
see on, jääb põlema. Lülitage kann välja ja oodake 10 minutit, kuni kann jahtub.
Siis võtke kann aluselt ära, et kuivakskeemise funktsioon taastuks. Kann on
tööks jälle valmis.
Elektrikannu kasutamine
tējkannā ir iepildīts pārāk daudz ūdens, verdošais ūdens var izšļakstīties pa
snīpi.
Nekad nepiepildiet tējkannu mazāk par minimālā tilpuma iezīmi. Ja
tējkannai ir plakanais sildelements, neiepildiet mazāk par 0,1 litru ūdens, lai
tējkanna neizvārītos sausa. Ja tējkannai ir spirālveida sildelements,
neiepildiet tajā mazāk par 0,4 litriem ūdens, ja vien ūdens līmeņa
indikators nenorāda citu minimālo ūdens daudzumu.
Uz tējkannas pamatnes var kondensēties ūdens.Tā ir parasta parādība, un
tas nenozīmē, ka tējkanna ir bojāta.
Atkarībā no ūdens cietības jūsu dzīvesvietas apvidū, tējkannas lietošanas
laikā uz tās sildelementa var parādīties mazi plankumi.Tas ir katlakmens,
kas veidojas uz sildelementa un laika gaitā arī citur tējkannas iekšpusē. Jo
cietāks ūdens, jo ātrāk izveidojas katlakmens. Lai arī katlakmens ir pilnīgi
nekaitīgs, tas var nelabvēlīgi ietekmēt tējkannas darbību, ja tam ļauj
veidoties ilgāku laiku. Lūdzu ievērojiet pamācības par ierīces atbrīvošanu
no katlakmens, kas sniegtas šajā bukletā.
3100 vatu tējkanna: šī Philips ātrvārīšanas tējkanna var izmantot līdz pat 13
ampēriem no jūsu mājas elektroapgādes strāvas stipruma. Pārliecinieties,
ka jūsu mājas elektroapgādes sistēma un elektroķēde, kurā ir pievienota
tējkanna, var tikt galā ar šādu elektrības patēriņu.Tējkannas darbības laikā
nedarbiniet pārāk daudzas citas šajā elektroķēdē pievienotas
elektroierīces.
Novietojiet tējkannu un tās elektrovadu bērniem nepieejamā vietā.
Elektrovada neizmantoto daļu var glabāt pamatnē vai aptītu ap to.
Verdošs ūdens var radīt nopietnus apdegumus, tāpēc ļoti uzmanīgi
rīkojieties ar tējkannu, kad tajā ir karsts ūdens.
Ja tūlīt pēc ūdens uzvārīšanas noņemsiet tējkannai vāku, no tās izplūdīs
katsts tvaiks.
Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo pamatni.
Ja tējkanna ir bojāta, lūdzu sazinieties ar Philips pilnvarotu
remontdarbnīcu. Nemēģiniet to salabot pašu spēkiem.
Sildelementa aizsardzība
Ierīces sildelementu aizsargā drošinātājs.Tas automātiski izslēdz ierīci, ja nejauši
ieslēgta tukša tējkanna vai ūdens daudzums tajā ir nepietiekams. Ierīces slēdzis
paliek 'I' stāvoklī, un spīd signāllampiņa, ja tāda ir. Lūdzu izslēdziet tējkannu un
10 minūtes pagaidiet, lai tā atdziest.Tad noņemiet tējkannu no pamatnes, lai
atjaunotu sildelementa aizsardzību.Tējkannu atkal var lietot.
1 Paigutage kannu alus lamedale pinnale ja pange pistik seina pistikupessa.
2 Täitke kann tila või avatud kaane kaudu veega.
Tējkannas lietošana
4 Seadke sisse/välja lüliti sisse asendisse (1)
Kann hakkab vett soojendama.
2 Pa snīpi vai atverot vāku iepildiet tējkannā ūdeni.
elektrovada kontaktspraudni elektrotīkla sienas kontaktrozetē.
3 Aizveriet vāku.
Lai tējkanna neizvārītos sausa, pārliecinieties, ka tās vāks patiešām ir aizvērts.
4 Nostādiet slēdzi ieslēgtā stāvoklī (1).
Tējkannas sildelements sāk silt.
Tējkannām bez pamatnes
Olge ettevaatlik, kann läheb keedes tuliseks!
◗ Kann lülitub välja (`O`asend) vee keema minnes automaatselt.
◗ Võite vee keemisprotsessi katkestada sisse/välja lülitit asendisse`O`
vajutades.
2 Iespraudiet elektrovada kontaktspraudni elektrotīkla sienas
kontaktrozetē.
Tējkannas sildelements sāk silt.
◗
◗
◗
Apsauga nuo perkaitimo
Jūsų virdulio kaitinimo elementas yra apsaugotas atskiru saugumo įtaisu. Šis
įtaisas automatiškai išjungia virdulį, kai virdulys atsitiktinai įsijungia be vandens ar
su nepakankamu vandens kiekiu. Įjungimo jungtukas lieka "I" padėtyje ir signalinė
lemputė, jei yra, neišsijungia. Prašau išjungti virdulį ir palaukti 10 minučių, kol
virdulys atauš.Tada nukelkite virdulį nuo pagrindo, kad vėl pradėtų veikti
apsauga nuo perkaitimo.Virdulys yra paruoštas naudojimui.
Naudojimasis virduliu
2 Pripilkite vandens i virduli per snapeli arba atidare dangti.
3 Uždenkite dangtelį.
Gerai uždarykite dangti, kad vanduo virdamas neišgaruotu.
4 Ijunkite jungikli (1).
Virdulys ima kaisti.
vārīšanās temperatūrai.
2 Kannu välispinda puhastage pehme lapiga, mida on niisutatud soojas vees
ja pesemisvahendis .
◗ Jūs varat pārtraukt ūdens silšanu, nostādot slēdzi '0' stāvoklī.
Tējkannas tīrīšana un atbrīvošana no katlakmens
Ärge kasutage kannu puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid,
küürimiskäsnu jms.
Ärge kunagi kastke elektrikannu ega selle alust vette.
◗ Regulaarne katlakivi eemaldamine pikendab kannu tööiga.
Tavakasutuse korral (kuni 5 korda päevas) järgige katlakivi eemaldamisel
soovitatavat sagedust:
1) kord iga 3 kuu tagant piirkondades, kus on pehme vesi (kuni18 dH)
2) kord kuus piirkondades, kus on kare vesi (enam kui 18 dH)
1 Izvelciet elektrovada kontaktspraudni no elektrotīkla sienas
kontaktrozetes.
2 Tējkannas ārpusi tīriet ar siltā ūdenī, kurā izšķīdināts viegls tīrīšanas
līdzeklis, samitrinātu mīkstu drānu.
Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, skrāpjus u. tml., lai tīrītu tējkannu.
Nekādā gadījumā nemērciet tējkannu vai tās pamatni ūdenī.
◗ Regulāra attīrīšana no katlakmens nodrošinās tējkannas ilgāku darbmūžu.
Katlakivi eemaldamine
1 Täitke kann veega 3/4 maksimaalsest tasemest ja laske keema.
2 Kui kann lülitub välja, lisage äädikat maksimaalse tasemeni.
◗ Katlakivi eemaldamiseks võite kasutada ka sobivat katlakivi eemaldit.
Parasti lietojot tējkannu (līdz piecām reizēm dienā), to ieteicams attīrīt no
katlakmens:
1) reizi trīs mēnešos apvidos, kur ūdens ir mīksts (līdz 18 dH0);
2) reizi mēnesī apvidos, kur ūdens ir ciets (vairāk nekā 18 dH).
Tējkannas attīrīšana no katlakmens
3 Jätke äädikalahus ööseks kannu.
1 Iepildiet tējkannā ūdeni līdz trīs ceturdaļām no maksimālā tilpuma un
4 Kallake kann tühjaks ja loputage sisemust korralikult.
5 Täitke kann puhta veega ja ajage vesi keema.
6 Kallake kann tühjaks ja loputage kannu sisemust veel kord puhta veega.
◗ Korrake toimingut, kui kannu on jäänud katlakivi jäänuseid.
uzvāriet to.
2 Kad ierīce izslēdzas, pievienojiet ūdenim etiķi līdz maksimālā tilpuma
katlakmens.
3 Atstājiet šķidrumu tējkannā pa nakti.
Filtri puhastamine
Katlakivi ei ole tervisele kahjulik, kuid annab joogile kõrvalmaitse. Katlakivi filtri
kasutamine väldib katlakivi osakeste sattumist jooki.Topelt ja kolmekordse
filtriga mudelid on ka varustatud sõelaga, mis takistab katlakivi osakeste vette
sattumist. Puhastage katlakivi filtrit regulaarselt.
◗ Puhastage filtri sõela seda voolava vee all vajutades ja pöörates.
◗ Kolmekordset filtrit puhastage järgnevalt:
1) Libistage korv filtrist välja.
2) Võtke roostekindlast terasest sõel korvist välja ja puhastage voolava vee all
seda vajutades ja põõrates (joon. 1-3).
◗ Kõiki filtreid saab puhastada:
- katlakivi eemaldamise ajaks.kannu jättes
- filtrit pehme nailonharjaga voolava vee all õrnalt harjates
- nõudepesumasinas.
Varuosad
Vahetatavaid filtreid Philipsi veekeetjatele saate osta ainult Philipsi
edasimüüjatelt või Philipsi teenindus töökodadest. Allolev tabel annab ülevaate
sellest, millised filtrid millistele veekeetjatele sobivad.
Kui kann või seadme voolujuhe on vigastatud, võib seda vahetada ainult Philipsi
poolt volitatud teeninduskeskus spetsiaalsete osade ja /või tarvikute vastu.
Info ja -teenindus
Kui vajate infot või on teil tekkinud probleemid, külastage Philipsi kodulehekülge
www.philips.com või pöörduge teie riigis oleva Philipsi hoolduskeskuse
poole (vt. telefoninumbrit garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole Philipsi
Hoolduskeskust, pöörduge Philipsi tootelevitaja poole või võtke ühendus
Philipsi Kodumasinate Teeninduskeskusega.
Kannu mudel(id)
Filtri mudel(id)
HD4628
HD4966 (harilik filter) või HD4970
(topeltfilter)
4 Izlejiet šķidrumu no tējkannas un rūpīgi izskalojiet tās iekšpusi.
5 Piepildiet tējkannu ar tīru ūdeni un uzvāriet to.
6 Izlejiet ūdeni no tējkannas un atkal izskalojiet ar tīru ūdeni.
◗ Ja tējkannā vēl arvien ir katlakmens, atkārtojiet darbības.
Filtra tīrīšana
Katlakmens nav kaitīgs veselībai, taču var piešķirt dzērieniem pulvera garšu.
Katlakmens filtrs neļauj katlakmens daļiņām nonākt dzērienā.Tējkannās, kurās ir
dubultais vai trīskāršais filtrs, ir siets, kas saista ūdenī esošo katlakmeni. Regulāri
tīriet katlakmens filtru.
◗ Filtra siets ir jātīra, to grozot un gumzot tekošā ūdenī.
◗ Trīskāršo filtru tīriet šādi:
1) Noņemiet filtra grozu, bīdot to.
2) Izņemiet no groza nerūsējošā tērauda sietu un tīriet to, grozot un gumzot
tekošā ūdenī (attēls 1-3).
◗ Visus filtrus var tīrīt:
- atstājot tējkannā ierīces atbrīvošanas no katlakmens laikā
- viegli beržot ar mīkstu neilona suku tekošā ūdenī
- mazgājot trauku mazgāšanas mašīnā
Aizstāšana
Ja tējkanna vai tās elektrovads ir bojāts, tos var labot tikai Philips pilnvarotā
remontdarbnīcā, jo tam nepieciešami īpaši darbarīki un/vai detaļas.
Virdulio valymas ir kalkių šalinimas
Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika
Element grzejny czajnika chroniony jest wyłącznikiem bezpieczeństwa.
Wyłącznik bezpieczeństwa automatycznie wyłączy urządzenie, jeśli zostanie
ono przypadkowo włączone podczas gdy w czajniku nie ma wody lub jest jej
za mało. Przycisk on / off pozostanie w pozycji I, a lampka kontrolna - o ile jest
na wyposażeniu - nadal będzie się świecić.Wyłącz czajnik i odczekaj 10 minut,
aż ostygnie. Następnie zdejmij czajnik z podstawy, aby skasować pamięć
urządzenia zabezpieczającego.Teraz czajnik jest gotowy do ponownego użytku.
4 Ustaw czajnik na pozycję Ēwłączony" (pozycja 1)
Czajnik zaczyna gotowanie.
W przypadku czajników bez podstawy
1 Zamknij pokrywkę.
Tylko w przypadku czajników metalowych
trupuciu švelnaus ploviklio.
Uważaj, obudowa metalowego czajnika nagrzewa się!
Valydami virdulį nenaudokite jokių šlifuojančių ar šveičiančių valymo priemonių.
◗ Czajnik wyłączy się automatycznie (pozycja "0"), gdy woda osiągnie punkt
Niekada nemerkite aparato ar jo pagrindo vandenį.
◗ Możesz przerwać gotowanie, przestawiając przycisk on / off na pozycję "0".
◗ Nuolatinis nuosėdų valymas pratęs virdulio veikimo laiką.
Iprastai naudojantis virduliu (iki 5 kartu per diena), rekomenduojamas toks
nuoviru pašalinimo dažnumas:
1) kas tris menesius, jei vanduo yra minkštas (iki 18 dH)
2) kas menesi, jei vanduo yra kietas (daugiau, nei 18 dH)
wrzenia.
Czyszczenie i usuwanie kamienia z urządzenia
1 Wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.
2 Możesz czyścić obudowę czajnika wycierając ją miękką, wilgotną szmatką
z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego.
Nuosėdų šalinimas iš virdulio
Nie używaj do tego celu żrących ani szorujących środków.
1 Užpildykite vandeniu tris ketvirčius virdulio talpos ir vandenį užvirkite.
2 Po to, kai aparatas išsijungia, iki maksimalios atžymos papildykite jį
baltuoju actu .
◗ Taip pat galite naudoti atitinkamą nuosėdų valiklį.
Nigdy nie zanurzaj czajnika ani podstawy w wodzie.
◗ Regularne usuwanie kamienia przedłuży trwałość urządzenia.
◗ przypadku normalnego użytkowania (do 5 razy dziennie), zalecana jest
4 Ištuštinkite virdulį ir gerai jį praskalaukite.
następująca częstotliwość odkamieniania:
1) co 3 miesiące w rejonie wody miękkiej (do 18dH)
2) co miesiąc w rejonie wody twardej (powyżej 18dH).
5 Užpildykite virdulį švariu vandeniu ir jį užvirkite.
Usuwanie kamienia
3 Tirpalą virdulyje palikite per naktį.
◗ Jei virdulyje dar lik nuosėdų, procedūrą pakartokite.
Filtro valymas
Nuoviros nekenkia sveikatai, taciau geriant gali jaustis milteliu skonis. Nuoviru
filtras neleidžia nuoviru dalelems patekti i gerima. Modeliai su dvigubais ir
trigubais filtrais turi taip pat tinklelius, sulaikancius vandens nuoviras. Reguliariai
valykite nuoviru filtrus.
◗ Filtrų tinkleliai valomi spaudžiant ir sukiojant juos po tekančiu vandeniu.
◗ Trigubas filtras valomas taip:
1) Išimkite sieteli iš filtro, ji nustumdami.
2) Išimkite nerudijancio plieno tinkleli iš sietelio ir išvalykite ji spausdami ir
sukiodami po tekanciu vandeniu (fig. 1-3).
◗ Filtrai gali būti valomi:
- paliekant juos virdulyje, šalinant nuosėdas visame prietaise.
- švelniai valant filtrą su minkštu neiloniniu šepetėliu po tekančiu vandeniu.
- indų plovimo mašinoje.
1 Wlej do czajnika wodę do wysokości 3/4 maksymalnej pojemności i
zagotuj ją.
2 Po wyłączeniu się czajnika, dolej octu do poziomu "MAX".
◗ Możesz także zastosować odpowiedni środek do usuwania kamienia.
3 Zostaw roztwór w czajniku na noc.
4 Opróżnij czajnik i dokładnie wypłucz.
5 Nalej do czajnika czystą wodę i zagotuj ją.
6 Ponownie opróżnij czajnik i wypłucz czystą wodą.
◗ Jeśli w czajniku nadal znajduje się kamień, powtórz całą procedurę.
Czyszczenie filtra
Kamień wytwarzający się podczas gotowania wody nie jest szkodliwy dla
zdrowia, ale może nadawać napojom proszkowy smak. Filtr antyosadowy
zapobiega przedostawaniu się cząsteczek osadu do napojów. Modele z w
filtrami o podwójnym i potrójnym działaniu wyposażone są także w siateczkę,
która wychwytuje osad z wody. Filtr należy czyścić regularnie.
◗ Siateczka filtra powinna być czyszczona poprzez ściskanie i obracanie jej
pod strumieniem wody.
Pakeitimas
◗ Filtr o potrójnym działaniu można czyścić w następujący sposób:
Philips virduliį filtrus galite įsigyti tik iú Philips pardavėjo ar vietiniame Philips
aptarnavimo centre. Ďemiau esančioje lentelėje nurodyta, kokie filtrai yra tinkami tam tikro modelio virduliams.
1) Wysuń z filtra koszyk
2) Wyjmij z koszyka siateczkę ze stali nierdzewnej i umyj ją ściskając i obracając
pod strumieniem wody ( rus.1-3).
Jei virdulys ar jo elektros laidas yra pažeisti, juos galima pakeisti tik Philips
igaliotame aptarnavimo centre, nes tam butini specialus irankiai ir/arba dalys.
◗ Wszystie filtr należy w następujący sposób:
- zostawiając je w czajniku podczas procesu odkamieniania czajnika.
- delikatnie czyszcąc filtr miękką, nylonową szczoteczką, pod bieżącą wodą.
- w zmywarce.
Jei jums reikalinga informacija arba jei turite problemų, prašome aplankyti
Philips tinklalapį www.philips.com arba kreiptis į vietinį Philips platintoją.
Virdulio tipas (s)
Filtro tipas (s)
HD4628
HD4966 (įprastas filtras) arba HD4970
("double action" filtras)
HD4637
HD4967
HD4642
HD4960
HD4650
HD4973
HD4651 ir HD4659
HD4971 (įprastas filtras)
HD4652
HD4977 (trigubas filtras)
HD4960
HD4650
HD4973
HD4653 ir HD4657
HD4976 (trigubas filtras)
HD4651 ja HD4659
HD4971 (harilik filter)
Tējkannu modeļi
Filtru modeļi
HD4602 ir HD4603
HD4978
HD4652
HD4977 (kolmekordne filter)
HD4628
HD4966 (parasts filtrs) vai HD4970
(dubultfiltrs)
HD4672 ir HD4673
HD4974
HD4653 ja HD4657
HD4976 (kolmekordne filter)
HD4637
HD4967
HD4642
HD4974
◗
◗
2 Virdulio išore valykite minkštu skudureliu, sudrekintu šiltu vandeniu su
HD4642
HD4672 ja HD4673
◗
1 Ištraukite laido kištuką iš rozetės.
HD4967
HD4978
◗
2 Włóż wtyczkę do gniazda sieciowego
Czajnik zaczyna gotowanie.
HD4637
HD4602 ja HD4603
◗
3 Zamknij pokrywkę.
Sprawdź, czy pokrywka jest prawidłowo zamknięta.W przeciwnym razie woda
wyparuje z czajnika.
Vik metaliniams virduliams.
Informācija un remonts
Ja jums nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu izmantojiet Philips mājas
lapu internetā www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru
savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas kartē). Ja jūsu valstī
nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču pārdevējiem vai
Philips Mājturības un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.
◗
2 Napełnij czajnik wodą, wlewając ją przez dziobek lub otwartą pokrywkę.
Informacija ir aptarnavimas
Ja nepieciešams nomainīt tēkannas filtru, to iespējams iegādāties tikai
Philipsautorizētajās servisa darbnīcās. Zemāk esošā tabula norāda filtru
atbilstību tējkannu tipiem.
◗
gniazdka sieciowego.
6 Ištuštinkite virdulį ir dar kartą gerai jį praskalaukite švariu vandeniu.
iezīmei.
◗ Varat izmantot arī piemērotu ķīmisku līdzekli, lai atbrīvotu ierīci no
◗
płaskim elementem grzejnym : nigdy nie wlewaj mniej, niż 0,1l wody. Do
czajników ze spiralnym elementem grzejnym: nigdy nie wlewaj mniej, niż
0,4 l wody, chyba, że na wskażniku pziomu wody zaznaczono inną wartość
minimalną. Do czajników metalowych: nigdy nie wlewaj mniej, niż 0,2 l wody.
Na dnie czajnika może zbierać się skroplona para wodna. Jest to zupełnie
normalne zjawisko, które nie świadczy o jakimkolwiek uszkodzeniu
urządzenia.
W zależności od stopnia twardości wody, wskutek używania czajnika, na
elemencie grzejnym mogą pojawić się małe plamki. Dzieje się tak z
powodu stopniowego osadzania się kamienia na elemencie grzejnym i na
wewnętrznych ściankach czajnika. Im twardsza woda, tym szybciej odkłada
się kamień. Kamień ma różne kolory. Mimo iż jest on nieszkodliwy dla
zdrowia, może wpłynąć negatywnie na działanie czajnika, jeżeli odkłada się
przez dłuższy czas. Prosimy o przestrzeganie zawartych w niniejszej
instrukcji wskazówek dotyczących usuwania kamienia.
Czajniki o mocy 3100W:Ten model czajnika błyskawicznie gotuje wodę
pobierając z sieci prąd o natężeniu 13 Amperów. Upewnij się, czy sieć
elektryczna w Twoim domu oraz obwód, do którego czajnik jest
podłączony są obliczone na takie zużycie energii.W czasie, gdy włączony
jest czajnik zaleca się powstrzymanie od uruchamiania zbyt wielu innych
urządzeń podłączonych do tego samego obwodu.
Zwróć uwagę, by czajnik i przewód zasilający znajdowały się poza
zasięgiem dzieci.
Nadmiar przewodu zasilającego można przechowywać wokół lub w
środku podstawy.
Wrzątek może być przyczyną poważnych oparzeń. Uważaj na czajnik
wypełniony gorącą wodą.
Podniesienie pokrywki czajnika bezpośrednio po zagotowaniu wody może
być przyczyną oparzenia, wydobywającą się z niego, gorącą parą.
Używaj czajnika wyłącznie z oryginalną podstawą.
Jeśli czajnik jest uszkodzony skontaktuj się z najbliższym punktem
serwisowym autoryzowanym przez dział AGD firmy Philips. Nie próbuj
naprawiać urządzenia samodzielnie.
1 Umieść podstawę czajnika na płaskiej powierzchni i włóż wtyczkę do
Virduliams be pagrindo.
◗ Tējkanna izslēdzas automātiski ('0' stāvoklis), kad ūdens ir sakarsis līdz
1 Võtke pistik pistikupesast välja.
nalejesz do czajnika za dużo wody, wrzątek może pryskać przez dziobek.
◗ Nigdy nie napełniaj czajnika poniżej minimalnego poziomu. Do czajników z
Korzystanie z czajnika
◗ Kai vanduo užvirs, virdulys išsijungs automatiškai ("O" padėtis).
◗ Virimo procesą galite sustabdyti nuspaudę jungiklį į padėtį "O".
Uzmanieties, metāla tējkannas korpuss sakarst!
◗ Ten czajnik służy wyłącznie do gotowania wody.
◗ Nigdy nie wlewaj do czajnika wody powyżej oznaczenia MAX. Jeżeli
◗
Būkite atsargūs, nes metalinis pagrindas įkaista!
Tikai metāla tējkannām
Kannu puhastamine ja katlakivi eemaldamine
◗
◗
◗
2 Ijunkite kištuka i tinkla.
Virdulys ima kaisti.
1 Aizveriet vāku.
Ainult metall-kannud
◗
1 Uždenkite dangtelį.
2 Pange pistik seina pistikupessa.
Kann hakkab vett soojenema.
◗
tinkla.
1 Novietojiet tējkannas pamatni uz līdzenas virsmas un iespraudiet
1 Sulgege kaas.
◗
perpildytas, verdantis vanduo gali išsilieti per snapelį.
Niekada neužpildykite virdulio iki minimalios atžymos.Virduliams su
plokščiu kaitinimo elementu: kad vanduo neišgaruotų, niekada nepilkite į
virdulį mažiau nei 0.1 litrą vandens.Virduliams su spiraliniu kaitinimo
elementu: niekada nepilkite į virdulį mažiau nei 0.4 litro vandens, t.y.
išskyrus tada, kai yra kitokie minimalūs vandens lygio indikatoriai.
Metaliniams virduliams: niekada nepilkite mažiau nei 0.2 litro vandens.
Ant virdulio pagrindo gali susidaryti vandens lašeliai.Tai visiškai normalu ir
jokiu būdu nėra gamyklinis defektas.
Priklausomai nuo vandens kietumo jūsų vandentiekio sistemoje, naudojant
virdulį ant virdulio kaitinimo elemento gali susidaryti mažos dėmelės. Šis
fenomenas yra normalus nuosėdų susidarymo rezultatas ant kaitinimo
elemento ir virdulio viduje. Kuo kietesnis vanduo, tuo greičiau susidaro
nuosėdos. Nuosėdų spalvos gali būti skirtingos. Nors nuosėdos visiškai
nekenksmingos, bėgant laikui jos gali paveikti virdulio veikimą. Prašome
laikytis šiame lankstinuke pateiktų nuosėdų pašalinimo instrukcijų.
3100 W virdulys: Šis Philips greitai užverdantis virdulys naudoja iki 13 A
elektros srove. Pasitikrinkite, ar jusu namu elektros maitinimo tinklas
pajegus susidoroti su tokiomis energijos sanaudomis. Kai ijungtas virdulys, i
ta pacia grandine nejunkite per daug kitu prietaisu.
Virdulį ir laidą laikykite atokiai nuo vaikų.
Atliekamą laido dalį laikykite apvyniotą aplink pagrindą arba jame.
Verdantis vanduo gali nudeginti.Atsargiai elkitės su virduliu, kai jame yra
karšto vandens.
Jei staiga atidarysite dangti virduliui užvirus, iš jo pliupteles karštas garas.
Virdulį naudokite tik su originaliu jo pagrindu.
Jei jusu virdulys sugedo, kreipkites i Philips igaliota aptarnavimo centra.
Nemeginkite suremontuoti virdulio patys.
1 Pastatykite virdulio pagrinda ant lygaus paviršiaus ir ijunkite kištuka i
3 Sulgege kaas.
Kontrollige, et kaas oleks hoolikalt suletud, et vältida kannu kuivakskeemist.
Aluseta kannud
◗ Šis virdulys yra naudojamas tik vandens kaitinimui.
◗ Niekada neužpildykite virdulio virš maksimalios atžymos. Jei virdulys buvo
◗
6) Podstawa
7) Filtr zatrzymujący osady
8) Filtr o podwójnym działaniu
9) Filtr o potrójnym działaniu
10) Filtr
Wymiana
Filtry wymienne do czajników firmy Philips mogą być zamawiane wyłączniew
punktach serwisowych AGD autoryzowanych przez firmę Philips.
Jeśli czajnik lub przewód sieciowy zostanie uszkodzony, musi on być
naprawiony wyłącznie przez punkt serwisowy autoryzowany przez firm Philips,
ponieważ do naprawy potrzebne są specjalistyczne narzędzia i/ lub części
zamienne.
Informacja i serwis
Jeśli potrzebujesz informacji bądź jeśli masz jakiś problem skontaktuj się z
Działem Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajdziesz w ulotce
gwarancyjnej) lub zwróć się do najbliższego punktu serwisowego AGD
autoryzowanego przez firmę Philips.
Typ (y) czajnika
Typ (y) filtra
HD4628
HD4966 (filtr normalny) lub HD4970 (filtr o podwółjnym dzialaniu)
HD4637
HD4967
HD4960
HD4642
HD4960
HD4650
HD4973
HD4650
HD4973
HD4651 un HD4659
HD4977 (parasts filtrs)
HD4651 i HD4659 HD4971 (normalny filtr)
HD4651
HD4976 (trīskāršs filtrs)
HD4652
HD4653 un HD4657
HD4976 (trīskāršs filtrs)
HD4653 i HD4657 HD4976 (filtr o potrółjnym dziaīłaniu)
HD4602 un HD4603
HD4978
HD4602 i HD4603 HD4978
HD4672 un HD4673
HD4974
HD4672 i HD4673 HD4974
HD4977 (filtr o potrółjnym dziaīłaniu)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement