Philips MCI500H/12 Handleiding

Philips MCI500H/12 Handleiding
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
MCi500H/05
MCi500H/12
NL Gebruiksaanwijzing
1
Contact Informatie
45
Philips Consumer Lifestyle
HK-0948-MCi500H-FR
2008
........................................................
(Report No. / Numéro du Rapport)
...........................................................................
(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours
de laquelle le marquage CE a été apposé)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
(DECLARATION DE CONFORMITE CE)
We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.
(Name / Nom de l’entreprise)
TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
(address / adresse)
Declare under our responsibility that the electrical product(s):
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)
Philips...........................................................
....................MCi500H/12 ...................
(brand name, nom de la marque)
(Type version or model, référence ou modèle)
Wireless Micro Hi-Fi System
_
..............................................................................................
(product description, description du produit)
To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)
EN50371 : 2002
EN55020 : 2007
EN55022 : 2006
EN301489-1 V1.7.1. : 2007
EN300328 V1.7.1 :2006
_
EN62301 : 2005
EN55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006
EN66024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003
EN301489-17 V1.3.2. : 2008
EN60065 : 2002 + A1: 2006
Following the provisions of :
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)
1999/5/EC (R&TTE Directive)
2004/108/EC (EMC Directive)
2005/32/EC (EuP) – EC/1275/2008
And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC
Permanent Documents
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)
The Notified Body .............. Electrosuisse............. performed .................CB Scheme..............
(L’Organisme Notifié)
(Name and number/ nom et numéro)
(a effectué)
(description of intervention /
description de l’intervention)
CH-4184, M1 M2, M3
And issued the certificate, .................................................................
(et a délivré le certificat)
(certificate number / numéro du certificat)
Remarks:
(Remarques:)
Frank Dethier
Leuven, November 26, 2009
Development Manager, Innovation Lab Leven
...........................................................
(place,date / lieu, date)
............................................................................................
(signature, name and function / signature, nom et fonction)
Philips Consumer Lifystyle
AMB 544-9056
_
Inhoudsopgave
Veiligheid Milieu-informatie Verwijdering van het product en de
verpakking 3
3
4
4
2 Uw Wireless Micro Hi-Fi System 6
Overzicht Vooraanzicht Achteraanzicht Afstandsbediening 3 Voorbereiden Het Wireless Micro Hi-Fi System
plaatsen Aansluiten op netspanning Inschakelen/overschakelen naar standby Eerste installatie Taal selecteren 6
6
6
7
8
8
8
8
9
9
4 Aansluiten op een thuisnetwerk 10
Draadloze verbinding met automatisch
IP-adres maken Draadloze verbinding met statisch IPadres maken Vaste verbinding met automatisch IPadres maken Vaste verbinding met statisch IP-adres
maken 5 Een muziekbibliotheek maken op
de harde schijf Muziek van een PC importeren Muziek rippen van CD’s op het
Wireless Micro Hi-Fi System Muziek opnemen 10
15
CD afspelen 15
Internetradio 15
Naar internetradio luisteren 15
Internetradiozenders markeren als
Favorieten 15
Luisteren naar favoriete zenders 15
Handmatig internetradiozenders
toevoegen 16
Luisteren naar My Media 16
FM-radio 17
Naar FM-radio luisteren 17
De frequentie wijzigen 17
Kanalen automatisch zoeken 17
Kanalen automatisch zoeken en
opslaan 18
Voorkeuzekanalen selecteren 18
Handmatig zoeken en opslaan 18
Draadloos muziek van een computer
streamen 18
TwonkyMedia™ Server installeren 19
Een PC configureren om muziek te
delen 19
Afspelen vanaf een USBgeheugenapparaat 19
Audioapparaten (AUX) aansluiten 20
HD-muziek afspelen 20
7 Afspeelopties 21
21
21
21
21
21
13
13
Herhaald afspelen In willekeurige volgorde afspelen Afspelen op artiest Afspelen op genre Een afspeellijst maken Audiobestanden aan een afspeellijst
toevoegen Afspelen van een afspeellijst 22
22
8 Van HD naar USB opnemen 23
13
14
9 Alfanumeriek zoeken 24
11
11
12
Ne de rl and s
1 Belangrijk 6 Afspelen NL
1
10 CD-informatie van Gracenote® 25
14 Problemen oplossen 35
11 Instellingen 15 Verklarende woordenlijst 38
16 Contactgegevens 45
26
Volume aanpassen 26
Mute 26
Equalizerinstellingen (EQ) wijzigen 26
Smart EQ activeren 26
Lage/hoge tonen aanpassen 26
Dynamic Bass Boost (DBB) instellen 26
Incredible Surround Sound inschakelen 27
Tijdinstellingen 27
Synchroniseren met RDSradiozender 27
De tijdsindeling instellen 27
De tijd handmatig instellen 27
De stand-bytimer instellen 28
De opnamesnelheid wijzigen 28
De opnamekwaliteit wijzigen 28
De taal wijzigen 28
Onderhoud 28
Reiniging 28
Update 28
Bijwerken via computerverbinding 29
De standaardinstellingen herstellen 29
12 Een Philips Wireless Music
Station (afzonderlijk verkrijgbaar)
toevoegen Een Philips Wireless Music Station
toevoegen aan het Wireless Micro
Hi-Fi System Muziek uitzenden naar Philips Wireless
Music Stations Music Follows Me Een Philips Wireless Music Station
verwijderen van het Wireless Micro
Hi-Fi System Het Wireless Micro Hi-Fi System of
het Philips Wireless Music Station
verplaatsen na aansluiting 13 Technische gegevens 30
30
31
31
31
32
33
MCi500H - Meegeleverde accessoires 34
Vereisten voor computerverbinding 34
2
NL
1 Belangrijk
g Dek de ventilatieopeningen niet af.
Installeer dit apparaat volgens de
instructies van de fabrikant.
Veiligheid
h Verwijder de behuizing van dit product
niet.
 
Informatie voor Europa:
Weet wat deze veiligheidssymbolen
betekenen
i Gebruik dit product uitsluitend
binnenshuis. Zorg ervoor dat het
product niet vochtig of nat wordt.
j Houd dit product uit de buurt van direct
zonlicht, open vuur of warmte.
k Installeer dit product niet in de nabijheid
van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters, kachels of
andere elektrische apparatuur (zoals
versterkers).
l Plaats geen elektrische apparatuur op
het product.
Het ‘uitroepteken’ waarschuwt voor
kenmerken waarvoor u de meegeleverde
documentatie aandachtig dient te lezen om
bedienings- en onderhoudsproblemen te
voorkomen.
De ‘blimsemschicht’ waarschuwt voor
ongeïsoleerde onderdelen in het product die
een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Om het risico van brand of een elektrische
schok zo veel mogelijk te beperken mag dit
product niet worden blootgesteld aan regen
of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende
voorwerpen, zoals vazen, op dit product
worden geplaatst.
m Plaats niets op het product dat gevaar
kan opleveren, zoals een glas water of
een brandende kaars.
n Mogelijk bevat het product batterijen.
Raadpleeg de veiligheidsinstructies en
de instructies voor verwijdering van
batterijen in deze gebruikershandleiding.
o Dit product kan lood en kwik bevatten.
Voor het weggooien van deze
materialen zijn milieuvoorschriften
van toepassing. Raadpleeg de
instructies voor verwijdering in deze
gebruikershandleiding.
 
Gehoorbescherming
a Lees deze instructies.
c Neem alle waarschuwingen in acht.
d Volg alle instructies.
e Plaats dit product niet in de nabijheid
van water.
f Reinig het apparaat uitsluitend met een
droge doek.
Zet het volume niet te hard:
Als u het volume van uw hoofdtelefoon te
hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit
product kan geluiden produceren met een
decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen,
zelfs als u minder dan een minuut aan het
geluid wordt blootgesteld. Het hogere
NL
3
Ne de rl and s
b Bewaar deze instructies.
decibelbereik is bedoeld voor mensen die al
slechter horen.
Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd
raken uw oren gewend aan hogere volumes.
Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan
geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk
te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn.
Om u hiertegen te beschermen, dient u het
volume op een veilig niveau te zetten voordat
uw oren aan het geluid gewend raken en het
vervolgens niet hoger te zetten.
Een veilig geluidsniveau instellen:
Zet de volumeregeling op een lage stand.
Verhoog langzaam het volume totdat het
aangenaam en duidelijk klinkt, zonder
storingen.
Gedurende langere tijd luisteren:
Langdurige blootstelling aan geluid,
zelfs op normale, ‘veilige’ niveaus, kan
gehoorbeschadiging veroorzaken.
Gebruik uw apparatuur met zorg en neem
een pauze op zijn tijd.
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van
uw hoofdtelefoon.
Luister op redelijke volumes gedurende
redelijke perioden.
Let erop dat u niet het volume aanpast
wanneer uw oren aan het geluid gewend
raken.
Zet het volume niet zo hoog dat u uw
omgeving niet meer hoort.
Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon
niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het
besturen van een motorvoertuig, fiets,
skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren
op in het verkeer en is in veel gebieden niet
toegestaan.
4
NL
Milieu-informatie
Symbool klasse II apparatuur:
Dit symbool geeft aan dat dit product een
dubbel isolatiesysteem heeft.
 
Modificaties
Modificaties die niet zijn goedgekeurd door
de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat
de gebruiker het recht verliest dit product te
gebruiken.
 
Verwijdering van het product en de
verpakking
Uw product is vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en onderdelen,
welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen
worden.
Als u op uw product een symbool met een
doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop
elektrische en elektronische producten in uw
regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten
de lokale wetgeving in acht en plaats uw
product niet bij het gewone huishoudelijke
afval. Als u oude producten correct
verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal
gebruikt. We hebben ons best gedaan om het
voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om
het materiaal te scheiden.
Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake
de verwijdering van verpakkingsmateriaal.
 
Informatie over de verwijdering van
batterijen
Batterijen (inclusief ingebouwde, oplaadbare
batterijen) bevatten stoffen die slecht kunnen
zijn voor het milieu. Lever het apparaat altijd
in op een officieel verzamelpunt om de
ingebouwde batterijen te laten verwijderen
voordat u het apparaat afdankt. U dient
alle batterijen in te leveren op een officieel
verzamelpunt.
0984
Informatie over het gebruik van batterijen:
Let op
•• Lekkagegevaar: gebruik alleen het
gespecificeerde type batterijen. Plaats geen
oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen
batterijen van verschillende merken. Let op
de juiste polariteit. Verwijder de batterijen uit
producten die gedurende een langere tijd niet
worden gebruikt. Bewaar batterijen in een
droge omgeving.
•• Letselgevaar: draag altijd handschoenen
wanneer u lekkende batterijen hanteert.
Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen
en huisdieren.
•• Ontploffingsgevaar: veroorzaak geen
kortsluiting in batterijen. Stel batterijen niet
bloot aan hoge temperaturen. Gooi batterijen
nooit in het vuur. Beschadig batterijen niet en
haal ze nooit uit elkaar. Laad niet-oplaadbare
batterijen niet op.
N ed erl an ds
 
NL
5
2 Uw Wireless
Micro Hi-Fi
System
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij
Philips!
Als u volledig wilt profiteren van de
ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw
product registreren op www.philips.com/
welcome.
h OK/
i / /
j
k REC
l
m HOME
n MENU
o
/
bevestigen/afspelen en
onderbreken
navigeren
achteruit
opnemen
WiFi-antenne
Achteraanzicht
Overzicht
Vooraanzicht
a
b ~ AC MAINS
c FM ANTENNA
a
b
c
USB-aansluiting
VOLUME
CD-station
CD uitwerpen
stoppen
vooruit
d
e
f
g
6
volume omhoog/omlaag
NL
WiFi-antenne
aansluiting voor
voeding
antenne voor FMradio
d SPEAKERS L / R
e ETHERNET
aansluitingen voor
f AUX IN R / L
externe apparaten
Afstandsbediening
k MUSIC
FOLLOWS ME
l SHUFFLE
m INCR.SURR.
in willekeurige
volgorde afspelen
Incredible Surround
Sound
RDS/NEWS
SAME GENRE
SAME ARTIST
DBB
Dynamic Bass Boost
SMART EQ
SLEEP
stand-bytimer
REPEAT
MUSIC
BROADCAST
v Alfanumerieke toetsen
w MUTE
x SCROLL
y
achteruit
z CLEAR/
opnemen
{ REC
| MARK/UNMARK
extern apparaat
} AUX
selecteren
~ HD
muziek op de harde
 MP3-CD/CD
schijf
n
o
p
q
r
s
t
u
i
j
HOME
FM TUNER
SEARCH
VIEW
MENU
/ / /
OK/
VOL
navigeren
bevestigen/afspelen
en onderbreken
vooruit
volume omhoog/
omlaag
N ed erl an ds
a
b
c
d
e
f
g
h
NL
7
3 Voorbereiden
Aansluiten op netspanning
Waarschuwing
Let op
•• Het product kan beschadigd raken! Controleer
of de netspanning overeenkomt met het
voltage dat is vermeld op het typeplaatje (aan
de achter- of onderzijde van het Wireless
Micro Hi-Fi System).
•• Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt
houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen
nooit in vuur werpen.
•• Risico van verminderde levensduur! Nooit
verschillende merken of soorten batterijen
door elkaar gebruiken.
•• Het product kan beschadigd raken! Batterijen
verwijderen wanneer het apparaat gedurende
langere tijd niet wordt gebruikt.
1
Sluit het Wireless Micro Hi-Fi System aan
op netspanning.
a Open het klepje van het
batterijcompartiment.
b Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste
polariteit (+/-) zoals aangegeven.
c Sluit het klepje van het
batterijcompartiment.
»» Het Wireless Micro Hi-Fi System
wordt ingeschakeld en is klaar om te
worden ingesteld voor gebruik.
Inschakelen/overschakelen
naar stand-by
Het Wireless Micro Hi-Fi
System plaatsen
Let op
•• Het product kan beschadigd raken! Plaats het
Wireless Micro Hi-Fi System op een vlakke,
horizontale ondergrond die sterk genoeg is om
het product te dragen.
8
NL
U kunt de volgende opties voor de status
selecteren:
• Aan
• Stand-by
• Actieve stand-bymodus. Met de
knop op de afstandsbediening
kunt u het Wireless Micro Hi-Fi
System inschakelen.
• Energiebesparende stand-bymodus
• Passieve stand-bymodus. U kunt het
Wireless Micro Hi-Fi System alleen
inschakelen met de knop op de
bovenkant.
Opmerking
•• Als er gedurende 20 minuten geen knop
wordt ingedrukt, schakelt het Wireless Micro
Hi-Fi System over naar de stand-bymodus.
1
2
3
Als u het Wireless Micro Hi-Fi System
wilt inschakelen, drukt u op .
Als u het Wireless Micro Hi-Fi System in
de stand-bymodus wilt zetten, drukt u op
.
Als u het Wireless Micro Hi-Fi System in
de energiebesparende stand-bymodus
wilt zetten, houdt u de knop op de
bovenkant ingedrukt.
Opmerking
•• Als het Wireless Micro Hi-Fi System in de
energiebesparende stand-bymodus staat,
werkt de afstandsbediening niet.
Taal selecteren
Als u het Wireless Micro Hi-Fi System voor de
eerste keer aansluit op netspanning:
1
2
Wacht tot het menu voor taalselectie
wordt weergegeven om uw taal te kiezen.
Druk op of en vervolgens op om
de taal te selecteren.
»» Op het display wordt het hoofdmenu
weergegeven.
»» Om de netwerkinstellingen te
selecteren, volgt u de onderstaande
stappen voor het aansluiten op een
thuisnetwerk.
Tip
•• Na de eerste taalinstelling kunt u de taal
wijzigen in het menu Instellingen.
In de energiebesparende stand-bymodus
verbruikt het Wireless Micro Hi-Fi System nog
altijd een kleine hoeveelheid stroom.
Als u het product voor langere tijd niet
gebruikt, bespaart u energie door de stekker
uit het stopcontact te halen om het Wireless
Micro Hi-Fi System volledig uit te schakelen.
Eerste installatie
N e der lan ds
Als u het Wireless Micro Hi-Fi System aansluit
op netspanning, wordt het automatische
installatieproces gestart. U moet de taal
selecteren voordat u verder kunt.
NL
9
4 Aansluiten
op een
thuisnetwerk
Voordat u het Wireless Micro Hi-Fi System
aansluit op een router:
• Controleer of de computer voldoet aan
de minimumvereisten.
U kunt kiezen uit een van deze soorten
verbinding:
• Draadloze verbinding met automatisch
IP-adres
• Draadloze verbinding met statisch IPadres
• Vaste verbinding met automatisch IPadres
• Vaste verbinding met statisch IP-adres
Draadloze verbinding met
automatisch IP-adres maken
Navigeren en selecteren met de
afstandsbediening:
• Druk op of om een menuoptie te
selecteren.
• Druk op om een keuze te bevestigen.
• Druk op om terug te gaan naar
het vorige scherm.
• Druk op HOME om naar het hoofdmenu
te gaan.
Met de alfanumerieke knoppen van
de afstandsbediening kunt u meerdere
functies uitvoeren:
• Om een nummer of een alfanumeriek
teken te selecteren, drukt u een of
meerdere keren op een knop totdat u
het nummer of het alfanumerieke teken
ziet op het display van het Wireless Micro
Hi-Fi System.
10
NL
•
•
1
2
3
4
5
6
7
Om door de beschikbare alfanumerieke
tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk
op een knop.
Om het laatst ingevoerde teken van
het display te verwijderen, drukt u op
CLEAR.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u
een draadloze verbinding kunt maken met
een thuisnetwerk met een automatisch
IP-adres.
Controleer of uw netwerknaam en
-wachtwoord of encryptiesleutel
beschikbaar zijn.
• Bij sommige internetproviders (ISP)
is het gebruik van een proxyserver
vereist.
Schakel uw draadloze toegangspunt of
draadloze router met breedbandinternet
in.
Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System
in.
Selecteer MENU op het Wireless Micro
Hi-Fi System.
Selecteer [Instellingen] > [Netwerk] >
[Draadloos] en bevestig dit.
Selecteer het netwerk in de lijst op het
display.
• Voer de encryptiesleutel in met de
afstandsbediening en druk vervolgens
op OK /
om door te gaan
(indien nodig).
Selecteer [Automatisch] > (Instellingen
toepassen?) [Ja] en bevestig dit.
»» Op het Wireless Micro Hi-Fi System
wordt een bevestigingsbericht
weergegeven dat de instellingen
worden opgeslagen.
Draadloze verbinding met
statisch IP-adres maken
1
2
3
4
5
6
Zorg ervoor dat uw encryptiesleutel
(indien nodig) beschikbaar is.
Schakel uw draadloze toegangspunt of
draadloze router met breedbandinternet
in.
Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System
in.
Selecteer MENU op het Wireless Micro
Hi-Fi System.
Selecteer [Instellingen] < [Netwerk] >
[Draadloos] en bevestig dit.
Selecteer het netwerk in de lijst op het
display.
7
8
9
Voer de encryptiesleutel in met de
afstandsbediening en druk vervolgens
op OK /
om door te gaan
(indien nodig).
Selecteer [Statisch] en bevestig dit.
Voer het statisch IP-adres in met de
afstandsbediening en bevestig dit.
Selecteer (Instellingen toepassen?) [Ja] en
bevestig dit.
»» Op het Wireless Micro Hi-Fi System
wordt een bevestigingsbericht
weergegeven dat de instellingen
worden opgeslagen.
Vaste verbinding met
automatisch IP-adres maken
Navigeren en selecteren met de
afstandsbediening:
• Druk op of om een menuoptie te
selecteren.
• Druk op om een keuze te bevestigen.
• Druk op om terug te gaan naar
het vorige scherm.
• Druk op HOME om naar het hoofdmenu
te gaan.
Met de alfanumerieke knoppen van
de afstandsbediening kunt u meerdere
functies uitvoeren:
• Om een nummer of een alfanumeriek
teken te selecteren, drukt u een of
meerdere keren op een knop totdat u
het nummer of het alfanumerieke teken
ziet op het display van het Wireless Micro
Hi-Fi System.
• Om door de beschikbare alfanumerieke
tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk
op een knop.
• Om het laatst ingevoerde teken van
het display te verwijderen, drukt u op
CLEAR.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u
een vaste verbinding kunt maken met
NL
11
N e der lan ds
Navigeren en selecteren met de
afstandsbediening:
• Druk op of om een menuoptie te
selecteren.
• Druk op om een keuze te bevestigen.
• Druk op om terug te gaan naar
het vorige scherm.
• Druk op HOME om naar het hoofdmenu
te gaan.
Met de alfanumerieke knoppen van
de afstandsbediening kunt u meerdere
functies uitvoeren:
• Om een nummer of een alfanumeriek
teken te selecteren, drukt u een of
meerdere keren op een knop totdat u
het nummer of het alfanumerieke teken
ziet op het display van het Wireless Micro
Hi-Fi System.
• Om door de beschikbare alfanumerieke
tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk
op een knop.
• Om het laatst ingevoerde teken van
het display te verwijderen, drukt u op
CLEAR.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u
een draadloze verbinding kunt maken
met een thuisnetwerk met een statisch
IP-adres.
•
1
2
3
4
5
een thuisnetwerk met een automatisch
IP-adres.
Gebruik een Ethernet-kabel (afzonderlijk
verkrijgbaar) om het Wireless Micro
Hi-Fi System aan te sluiten op het
toegangspunt dat of de router die is
verbonden met uw thuisnetwerk met
breedbandinternettoegang.
•
Schakel uw draadloze toegangspunt of
draadloze router met breedbandinternet
in.
Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System
in.
1
Selecteer MENU op het Wireless Micro
Hi-Fi System.
Selecteer [Instellingen] > [Netwerk]
> [Bedraad] > [Automatisch] >
(Instellingen toepassen?) [Ja] en bevestig
dit.
»» Op het Wireless Micro Hi-Fi System
wordt een bevestigingsbericht
weergegeven dat de instellingen
worden opgeslagen.
Vaste verbinding met statisch
IP-adres maken
Navigeren en selecteren met de
afstandsbediening:
• Druk op of om een menuoptie te
selecteren.
• Druk op om een keuze te bevestigen.
• Druk op om terug te gaan naar
het vorige scherm.
• Druk op HOME om naar het hoofdmenu
te gaan.
Met de alfanumerieke knoppen van
de afstandsbediening kunt u meerdere
functies uitvoeren:
• Om een nummer of een alfanumeriek
teken te selecteren, drukt u een of
meerdere keren op een knop totdat u
het nummer of het alfanumerieke teken
12
•
NL
2
3
4
5
6
7
ziet op het display van het Wireless Micro
Hi-Fi System.
Om door de beschikbare alfanumerieke
tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk
op een knop.
Om het laatst ingevoerde teken van
het display te verwijderen, drukt u op
CLEAR.
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u
een vaste verbinding kunt maken met
een thuisnetwerk met een automatisch
IP-adres.
Gebruik een Ethernet-kabel (afzonderlijk
verkrijgbaar) om het Wireless Micro
Hi-Fi System aan te sluiten op het
toegangspunt dat of de router die is
verbonden met uw thuisnetwerk met
breedbandinternettoegang.
Schakel uw draadloze toegangspunt of
draadloze router met breedbandinternet
in.
Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System
in.
Druk op het apparaat op MENU.
Selecteer [Instellingen] > [Netwerk] >
[Bedraad] > [Statisch] en bevestig dit.
Voer het statisch IP-adres in met de
afstandsbediening en bevestig dit.
Selecteer (Instellingen toepassen?) [Ja] en
bevestig dit.
»» Op het Wireless Micro Hi-Fi System
wordt een bevestigingsbericht
weergegeven dat de instellingen
worden opgeslagen.
U hebt de volgende mogelijkheden om een
muziekbibliotheek op de harde schijf te maken:
• muziek van CD’s rippen
• muziek van een PC importeren
• muziek van de FM-radio opnemen
• muziek opnemen vanaf een extern
apparaat
De muziekherkenningstechnologie en
bijbehorende gegevens worden geleverd door
Gracenote®. Gracenote is de industrienorm
voor muziekherkenningstechnologie en levering
van bijbehorende content. Meer informatie
vindt u op www.gracenote.com.
CD- en muziekgerelateerde informatie van
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2007
Gracenote. Gracenote Software, copyright
© 2000-2007 Gracenote. Dit product en
deze service worden beschermd door een
of meer van de volgende Amerikaanse
octrooien: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773,
#6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,304,523, #6,330,593,
#7,167,857 en andere uitgegeven octrooien
of octrooien in behandeling. Gracenote en
CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van
Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype
en het “Powered by Gracenote”-logo zijn
handelsmerken van Gracenote.
Gracenote® is een gedeponeerd handelsmerk
van Gracenote, Inc. Het Gracenote-logo en
-logotype en het “Powered by Gracenote”-logo
zijn handelsmerken van Gracenote.
Muziek van een PC
importeren
Voor het importeren van muziek naar het
Wireless Micro Hi-Fi System hebt u de WADM
(Wireless Audio Device Manager) op de
meegeleverde PC Installer nodig.
Voordat u muziek kunt importeren van een PC
die is aangesloten op een thuisnetwerk, moet u
het Wireless Micro Hi-Fi System aansluiten op
de PC.
Muziek rippen van CD’s op
het Wireless Micro Hi-Fi
System
Belangrijk:
Het rippen van een CD bestaat uit
verschillende stappen (rippen, comprimeren,
converteren, enz.). Nadat de eerste stap van het
rippen is voltooid, duurt het nog ongeveer 15
minuten om de geripte gegevens te verwerken.
Dit wordt op de achtergrond uitgevoerd,
waardoor u het Wireless Micro Hi-Fi System
ondertussen normaal kunt bedienen.
Voorkom gegevensverlies tijdens of na het
rippen van een CD:
• Schakel niet over naar de
energiebesparende stand-bymodus
tijdens het rippen.
• Koppel ten minste 15 minuten nadat het
rippen is gestopt het Wireless Micro Hi-Fi
System niet los van de netspanning.
Muziek met hoge snelheid van een CD
naar de harde schijf van het Wireless
Micro Hi-Fi System rippen:
(Audio-CD, MP3/WMA-CD)
Opmerking
•• Terwijl het Wireless Micro Hi-Fi System bezig
N e der lan ds
5 Een muziekbibliotheek maken
op de harde
schijf
is met rippen, is alleen de stopfunctie
beschikbaar.
NL
13
Tip
•• U kunt rippen tijdens het beluisteren door
••
1
2
3
4
5
6
tijdens het afspelen op REC
te drukken.
Plaats de CD in het Wireless Micro
Hi-Fi System met de bedrukte zijde naar
boven.
Druk in het scherm met tracks op REC
.
Druk op MARK/UNMARK om tracks
te selecteren/deselecteren. (Standaard
ript het Wireless Micro Hi-Fi System alle
tracks op de CD als er geen tracks zijn
gemarkeerd.)
• Druk lang op MARK/UNMARK
om alle tracks te selecteren/
deselecteren.
Druk op REC
starten.
om het rippen te
Herhaal de bovenstaande stap 1 tot en
met 4 om nog een CD te rippen.
Druk op
om het rippen te stoppen.
Tip
•• Raadpleeg het hoofdstuk Instellingen
voor informatie over het wijzigen van de
ripkwaliteit.
Muziek opnemen
U kunt opnemen vanaf 2 verschillende bronnen.
1
2
3
14
Druk op
• AUX om muziek op te nemen vanaf
een extern apparaat.
• FM TUNER om muziek van de FMradio op te nemen.
Druk op REC
Druk op
NL
.
om de opname te stoppen.
6 Afspelen
Internetradiozenders markeren als
Favorieten
CD afspelen
U kunt internetradiozenders markeren als
uw Favorieten zodat u ze een volgende keer
gemakkelijker kunt terugvinden.
1
2
3
4
Druk op
om de CD-lade te openen.
Plaats de CD met de bedrukte zijde naar
boven.
Druk op
1
2
om de CD-lade te sluiten.
Druk op OK /
om af te spelen.
3
Internetradio
Opmerking
•• Voor de functie internetradio hebt u
breedbandinternettoegang nodig.
•• Voor de functies voor internetradio dient u
zich te registreren als u versie 1.xx.xxxx van
de firmware gebruikt op Wireless Micro Hi-Fi
System.
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de Wireless Micro
Hi-Fi System verbinding heeft met
breedbandinternet.
Druk tijdens het luisteren naar
internetradio op om de zender te
markeren.
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
• De volgende keer dat u verbinding
maakt met internetradio staat de
radiozender vermeld in het menu
Favoriete stations.
Opmerking
•• Voor de functie internetradio hebt u
breedbandinternettoegang nodig.
1
2
3
4
•
•
internetradiozenders instellen wanneer u zich
aanmeldt op www.philips.com/welcome en
op de website voor geregistreerde producten
klikt op de koppeling Streamium Management.
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat het Wireless Micro Hi-Fi
System verbinding heeft met internet.
Druk op HOME.
Luisteren naar favoriete zenders
Druk op of en vervolgens op om
[Internetradio] te selecteren.
»» De opties worden weergegeven.
Als u een bladwijzer voor een
internetradiozender instelt, vindt u die terug
onder Favoriete stations.
Druk op of en vervolgens op om
de zender te selecteren.
Druk op HOME om terug te keren naar
het menu Home.
2
Opmerking
•• Voor de functie internetradio hebt u
breedbandinternettoegang nodig.
1
3
4
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat het Wireless Micro Hi-Fi
System verbinding heeft met internet.
Druk op HOME.
Druk op of en vervolgens op om
[Internetradio] > [Favoriete stations] te
selecteren.
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
NL
15
N e der lan ds
Naar internetradio luisteren
•• U kunt ook bladwijzers voor
Opmerking
•• Voor de functie internetradio hebt u
breedbandinternettoegang nodig.
•• U kunt uw Favorieten ook beheren onder
Streamium Management op de Philips-website.
Handmatig internetradiozenders
toevoegen
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u
zich kunt aanmelden bij Philips en hoe u
afzonderlijke URL’s van internetradiozenders
kunt toevoegen op de PC.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System
in.
Zorg ervoor dat de Wireless Micro
Hi-Fi System verbinding heeft met
breedbandinternet.
Volg de stappen om het Wireless Micro
Hi-Fi System bij Philips te registreren, als
u dit nog niet hebt gedaan.
Klik op de website voor geregistreerde
producten op de koppeling Streamium
Management.
Selecteer My Media.
Klik op het tabblad Muziek.
Voer het URL-adres van de
internetradiozender in de eerste kolom
in.
Voer een bijnaam in de tweede kolom in.
»» De bijnaam is de identificatie van
internetradiozenders die wordt
weergegeven door Wireless Micro
Hi-Fi System.
Voer een beschrijving in de derde kolom
in.
10Klik op Opslaan om uw invoer te
bevestigen.
16
NL
Opmerking
•• Als de handmatig toegevoegde
internetradiozender beschikbaar is en uitzendt
in een compatibel formaat, kunt u de zender
beluisteren via het Wireless Micro Hi-Fi
System.
•• U kunt de handmatig toegevoegde
internetradiozenders vinden in de lijst My
Media op het Wireless Micro Hi-Fi System.
•• Voor de functie internetradio hebt u
breedbandinternettoegang nodig.
Luisteren naar My Media
Met My Media hebt u toegang tot
internetradiozenders die niet onder de
standaardservice vallen.
1
2
3
4
5
6
7
Volg de stappen om het Wireless Micro
Hi-Fi System bij Philips te registreren.
Volg de stappen om handmatig
internetradiozenders toe te voegen.
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat het Wireless Micro Hi-Fi
System verbinding heeft met internet.
Druk op HOME.
Druk op of en vervolgens op om
[Internet Radio Services] te selecteren.
Druk op of en vervolgens op om
[My Media] te selecteren.
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Opmerking
•• Voor de functie internetradio hebt u
breedbandinternettoegang nodig.
FM-radio
U kunt met het Wireless Micro Hi-Fi System
luisteren naar FM-radio als u de meegeleverde
antenne aansluit:
De frequentie wijzigen
U kunt de kanaalfrequentie aanpassen om de
ontvangst van een zender beter af te stemmen
op het signaal.
1
2
3
4
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op HOME.
Druk op FM TUNER.
»» De huidige frequentie wordt
weergegeven.
Druk op
om de frequentie aan te
passen.
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Tip
•• U kunt kanaalfrequenties opslaan onder een
voorkeuzenummer.
1
2
3
4
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Kanalen automatisch zoeken
Trek de ingebouwde FM-antenne volledig
uit.
Het Wireless Micro Hi-Fi System kan
automatisch zoeken naar beschikbare kanalen.
Druk op HOME.
Druk op FM TUNER.
»» De huidige frequentie wordt
weergegeven.
»» Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Tip
•• U kunt de ontvangst optimaliseren door de
1
2
3
4
FM-antenne te draaien.
•• Met de functie voor automatisch zoeken
en opslaan kunt u zenders opslaan onder
voorkeuzenummers.
5
6
7
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op HOME.
Druk op of en vervolgens op
om[FM-tuner].
»» De huidige frequentie wordt
weergegeven.
Houd of ingedrukt om de
automatische zoekfunctie te starten.
»» Het zoeken stopt zodra er een kanaal
is gevonden.
Druk op MENU.
Selecteer [Opsl. als voork.].
Druk op of en vervolgens op om.
»» De frequentie wordt opgeslagen onder
het geselecteerde voorkeuzenummer.
»» Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
NL
17
N e der lan ds
Naar FM-radio luisteren
Kanalen automatisch zoeken en
opslaan
Het Wireless Micro Hi-Fi System kan
automatisch zoeken naar kanalen en
er maximaal 60 opslaan onder de
voorkeuzenummers.
1
2
3
4
Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System
in.
Druk op of en vervolgens op
om[FM-tuner].
»» De huidige frequentie wordt
weergegeven.
»» Druk op MENU.
Selecteer [Auto opslaan].
»» Het Wireless Micro Hi-Fi System zoekt
naar kanalen en slaat ze op.
»» Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Voorkeuzekanalen selecteren
U vindt uw voorkeuzekanalen terug in de lijst
met voorkeuzen.
2
3
4
5
18
U kunt kanalen handmatig zoeken en opslaan.
1
2
3
Druk op HOME.
»» Als alle beschikbare kanalen zijn
opgeslagen, stopt het zoeken.
1
Handmatig zoeken en opslaan
Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System
in.
Druk op HOME.
Druk op of en vervolgens op
om[FM-tuner].
»» De huidige frequentie wordt
weergegeven.
Druk op om de voorkeuzekanalen
weer te geven.
Druk op
om de gewenste instelling te
selecteren en druk vervolgens op .
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
NL
4
5
6
7
Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System
in.
Druk op HOME.
Druk op of en vervolgens op
om[FM-tuner].
»» De huidige frequentie wordt
weergegeven.
Druk op
wijzigen.
om de frequentie te
Druk op MENU.
Selecteer [Opsl. als voork.].
Druk op
om de gewenste instelling te
selecteren en druk vervolgens op .
»» De frequentie wordt opgeslagen onder
het geselecteerde voorkeuzenummer.
»» Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Tip
•• U kunt opgeslagen voorkeuzenummers
overschrijven met een nieuwe frequentie.
Draadloos muziek van een
computer streamen
U kunt draadloos muziek vanaf een aangesloten
computer naar het Wireless Micro Hi-Fi System
streamen. In de volgende hoofdstukken wordt
uitgelegd hoe u:
• de software op uw computer installeert
• de computer configureert om uw muziek
te delen
Opmerking
•• Als TwonkyMedia™ Server al op de computer
is geïnstalleerd, kunt u het gedeelte over de
installatie overslaan en doorgaan met de
configuratie.
•• Voor andere mediaspelers verwijzen we u naar
de instructies van de speler.
TwonkyMedia™ Server installeren
2
Plaats de meegeleverde software-CD in
de computer.
»» De installatie van TwonkyMedia™
begint.
Met het Wireless Micro Hi-Fi System kunt u
muziek van een PC delen. In dit hoofdstuk
vindt u instructies voor het configureren van
de PC om muziek te delen.
2
3
4
5
8
Volg de instructies om TwonkyMedia™
Server (zie ‘TwonkyMedia™ Server
installeren’ op pagina 19) te installeren.
Selecteer [UPnP] en bevestig met OK.
»» Het display geeft [Searching for UPnP
servers…] weer.
Druk op / om de servernaam te
selecteren en bevestig uw keuze met OK.
Tip
•• Op de pagina voor delen van TwonkyMedia™
kunt u opties instellen voor het opnieuw
scannen van de server. De standaardinstelling
is -1 minuut, om het automatisch scannen te
garanderen.
Volg de instructies op de computer om
de software te installeren.
Een PC configureren om muziek te
delen
1
7
Druk op de afstandsbediening van het
Wireless Micro Hi-Fi System op HOME.
Afspelen vanaf een USBgeheugenapparaat
U kunt muziek afspelen vanaf een USBapparaat. U kunt ook de muziekbibliotheek van
het Wireless Micro Hi-Fi System overbrengen
naar het USB-apparaat voor massaopslag.
1
Klik op de PC op Start > Programma’s >
TwonkyMedia™ > TwonkyMedia™ Tray
Control (TwonkyMedia™ ladebeheer).
Plaats de USB-plug van het USB-apparaat
in de USB-aansluiting van het Wireless
Micro Hi-Fi System.
Klik op het pictogram van
TwonkyMedia™ Server op de taakbalk.
Kies Media Server Settings (Instellingen
mediaserver).
Klik in de Basic Settings (Basisinstellingen)
van de configuratiepagina op Sharing
(Delen).
»» De mappen worden gescand.
»» Klik op Browse (Bladeren) om de
muziek handmatig te zoeken.
»» Klik op Add new content directory
(Nieuwe map toevoegen) om
handmatig een nieuwe map toe te
voegen.
2
Selecteer HOME op het Wireless Micro
Hi-Fi System.
NL
19
N e der lan ds
1
6
»» Druk op Save changes (Wijzigingen
opslaan) om de wijzigingen op te slaan.
3
4
HD-muziek afspelen
Druk op of en vervolgens op
om[USB].
»» Op het display wordt het USBapparaat weergegeven.
1
Druk op of en vervolgens op om
de inhoud van de USB te selecteren.
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Audioapparaten (AUX)
aansluiten
U kunt muziek afspelen vanaf een extern
apparaat dat is aangesloten op de AUX-ingang
van het Wireless Micro Hi-Fi System.
1
2
3
4
5
20
Raadpleeg de gebruikershandleiding
van het externe apparaat om de
meegeleverde audiokabel aan te sluiten
op de audio-uitgang van het externe
apparaat.
Sluit het andere uiteinde van de
audiokabel aan op de AUX IN-aansluiting
van het Wireless Micro Hi-Fi System.
Druk op de afstandsbediening van het
Wireless Micro Hi-Fi System op HOME.
Druk op
[AUX].
of
en vervolgens op
om
Gebruik de bedieningselementen van het
externe apparaat om muziek af te spelen.
NL
2
3
Druk op HD om het HD-muziekmenu te
openen.
Druk op of en vervolgens op om
menuopties te selecteren.
»» Het display begeleidt u door het menu.
Druk op OK /
• Druk op
stoppen.
om af te spelen.
om het afspelen te
U kunt kiezen uit verscheidene afspeelopties:
• Herhaald afspelen
• In willekeurige volgorde afspelen
• Afspelen op artiest
• Afspelen op genre
Herhaald afspelen
U kunt één of alle audiobestanden in de huidige
selectie herhalen.
1
Druk tijdens het afspelen op REPEAT
om de herhaalfunctie als volgt in of uit te
schakelen:
• 1 herhalen
• Het huidige audiobestand wordt
doorlopend herhaald tot er een
andere optie of instelling wordt
geselecteerd.
• Alles herhalen
• Alle audiobestanden in de huidige
selectie worden doorlopend
herhaald tot er een andere optie of
instelling wordt geselecteerd.
• Uit (standaard)
In willekeurige volgorde
afspelen
U kunt de audiobestanden in de huidige selectie
in willekeurige volgorde afspelen (shuffle).
1
Druk tijdens het afspelen op SHUFFLE
om shuffle in of uit te schakelen.
»» Als u shuffle inschakelt, wordt de
huidige selectie audiobestanden in
willekeurige volgorde afgespeeld.
Afspelen op artiest
U kunt alle audiobestanden van dezelfde artiest
afspelen vanaf de harde schijf van het Wireless
Music Center van Philips.
1
Druk tijdens het afspelen van HD-audio
op SAME ARTIST.
Afspelen op genre
U kunt alle audiobestanden van hetzelfde genre
afspelen vanaf de harde schijf van het Wireless
Music Center van Philips.
1
Druk tijdens het afspelen van HD-audio
op SAME GENRE.
Een afspeellijst maken
U kunt maximaal 99 afspeellijsten maken op de
harde schijf van het aangesloten Wireless Music
Center van Philips.
1
2
3
4
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op de afstandsbediening van het
Wireless Micro Hi-Fi System op HD.
Druk op MENU om het HD-menu te
openen.
Druk op of en vervolgens op om
[Maak playlist] te selecteren.
»» Er wordt een nieuwe afspeellijst
met een standaard albumnaam
(bijvoorbeeld Playlist_001) gemaakt.
»» Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
N e der lan ds
7 Afspeelopties
NL
21
Audiobestanden aan een
afspeellijst toevoegen
U kunt maximaal 300 audiobestanden aan een
afspeellijst toevoegen.
1
2
3
4
5
6
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op de afstandsbediening op HD.
Druk op of en vervolgens op
het audiobestand te selecteren.
om
Druk op MENU om het HD-menu te
openen.
Druk op of en vervolgens op
[Voeg toe aan lijst].
om
Druk op of en vervolgens op om
de afspeellijst te selecteren.
»» Het audiobestand is toegevoegd aan
de geselecteerde afspeellijst.
»» Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Afspelen van een afspeellijst
1
2
3
4
5
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op de afstandsbediening op HD.
Druk op MENU om het HD-menu te
openen.
Druk op of en vervolgens op
[Afspeellijsten].
om
Druk op of en vervolgens op
de afspeellijst te selecteren.
om
6 Druk op OK / om af te spelen.
• Druk op om het afspelen te stoppen.
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
22
NL
8 Van HD naar
USB opnemen
U kunt muziekbestanden van de harde schijf
van het Wireless Micro Hi-Fi System opnemen
naar een USB-geheugenapparaat.
2
3
4
5
6
Plaats de USB-plug van het USB-apparaat
in de USB-aansluiting van het Wireless
Micro Hi-Fi System:
Gebruik de afstandsbediening van het
Wireless Micro Hi-Fi System voor de
volgende stappen:
Druk op HD.
Druk op REC
.
Druk op MARK/UNMARK om tracks
te selecteren/deselecteren. (Standaard
ript het Wireless Micro Hi-Fi System
alle tracks op de harde schijf als er geen
tracks zijn gemarkeerd.)
• Druk lang op MARK/UNMARK
om alle tracks te selecteren/
deselecteren.
Druk op REC
starten.
Druk op
om de opname te
om de opname te stoppen.
N e der lan ds
1
NL
23
9 Alfanumeriek
zoeken
U kunt zoeken naar specifieke audiobestanden
op een aangesloten UPnP-apparaat.
1
2
3
4
5
6
7
8
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op HOME.
Druk op of en vervolgens op om
de muziekbron te selecteren.
»» Op het display worden de beschikbare
lijsten weergegeven.
Druk op of en vervolgens op
de lijst te selecteren.
om
Druk op SEARCH.
»» Op het scherm verschijnt een tekstvak.
Druk op de alfanumerieke knoppen
op de afstandsbediening om de
zoekopdracht in te voeren.
Druk op OK /
om te beginnen met
zoeken.
»» Het Wireless Micro Hi-Fi System zoekt
het woord dat er het meeste op lijkt.
Druk op om te stoppen met zoeken.
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Opmerking
•• De alfanumerieke zoekopdracht is beschikbaar
voor de HD-bron en de UPnP-bron.
24
NL
10CD-informatie
van Gracenote®
N e der lan ds
CD-informatie van Gracenote®
Gracenote MusicID® geeft het apparaat
CD-informatie (zoals album, artiest, genre,
trackinformatie) via de ingebouwde database.
Met de herkenningsservice kunnen de
opgenomen CD-tracks op juiste wijze in
categorieën worden geplaatst (bijvoorbeeld
onder Artiesten, Albums, Genres of Alle tracks)
en kunnen de tracks worden samengevoegd
met de bestaande tracks op de harde schijf.
Gracenote®-mediadatabase
In elke MCi500H is een CD-database verwerkt
zodat trackinformatie snel kan worden
opgezocht. Elk kwartaal kunt u op www.club.
philips.com een updatebestand met nieuw
uitgebrachte CD’s downloaden.
Gracenote®-mediadatabase bijwerken
Gebruik uw PC om uw product te registreren
op www.club.philips.com en ga naar de pagina
“Mijn upgrades en ondersteuning” om de
update van de Gracenote®-mediadatabase te
downloaden. De updates worden elk kwartaal
geplaatst. Nieuwe updates zijn onafhankelijk van
oude updates. U kunt dus een nieuwe update
installeren als u de vorige update niet hebt
geïnstalleerd.
NL
25
11Instellingen
Smart EQ activeren
Volume aanpassen
2
1
1
Druk tijdens het afspelen op + VOL - om
het volume aan te passen
Mute
U kunt het geluid van uw audio uitschakelen.
1
Druk tijdens het afspelen op MUTE.
• Druk nogmaals op MUTE om het
geluid weer in te schakelen.
Equalizerinstellingen (EQ)
wijzigen
U kunt het audiogeluid aanpassen met de
volgende equalizerinstellingen:
• [Rock]
• [Pop]
• [Jazz]
• [Neutraal]
• [Techno]
• [Klassiek]
1
2
3
4
Druk op of en vervolgens op
om[Equalizer].
Druk op of op om een selectie te
maken..
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
1
2
3
4
5
NL
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op MENU.
Druk op of en vervolgens op
om[Instellingen] > [Lage/hoge tonen].
Druk op
of
en vervolgens op
om.
Druk op of en vervolgens op om
de waarde aan te passen..
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Dynamic Bass Boost (DBB)
instellen
U kunt kiezen uit de volgende DBB-instellingen:
• [DBB]
• [DBB2]
• [DBB3]
• [DBB uit] (standaard)
1
26
Druk op SMART EQ om te schakelen
tussen de opties:
• Smart EQ inschakelen
• Smart EQ uitschakelen
• De functie Smart EQ selecteert
automatisch equalizerinstellingen
volgens het aan het audiobestand
gekoppelde genre.
• Als er geen genre aan het
audiobestand is gekoppeld, is de
standaardinstelling Pop.
Lage/hoge tonen aanpassen
Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System
in.
Druk op MENU.
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op DBB om de instellingen in of uit
te schakelen.
Incredible Surround Sound
inschakelen
De tijdsindeling instellen
1
2
3
Druk op INCR.SURR. om de functie
Incredible Surround Sound in te
schakelen.
• Druk nogmaals op de knop om de
functie uit te schakelen.
1
4
5
Tijdinstellingen
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de
instellingen voor de tijd wijzigt.
Synchroniseren met RDS-radiozender
RDS (Radio Data System) is een dienst
waarmee FM-radiozenders naast het
FM-radiosignaal extra informatie kunnen
verzenden. Automatische tijdsynchronisatie is
een van de RDS-functies.
2
3
4
5
6
Controleer of de radiozender die u voor
de synchronisatie selecteert met RDS
werkt.
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op MENU.
Druk op of en vervolgens op
om [Instellingen] > [Tijd] > [Autom.
tijdsynch] te selecteren.
Druk op of en vervolgens op
de RDS-zender te selecteren.
om
Druk op MENU.
Druk op of en vervolgens op om
[Instellingen] > [Tijd] > [Tijdsindeling]
te selecteren.
Druk op of en vervolgens op
formatteren te selecteren.
om
Druk op om terug te gaan naar het
vorige keuzemenu.
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
De tijd handmatig instellen
1
2
3
4
5
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op MENU.
Druk op of en vervolgens op om
[Instellingen] > [Tijd] > [Tijd instellen].
Druk op of
vervolgens op
te bevestigen.
om aan te passen en
om te bevestigen de tijd
Druk op om terug te gaan naar het
vorige keuzemenu.
• Druk op HOME om terug te keren
naar het menu Home.
Tip
•• U kunt de tijd ook rechtstreeks handmatig
invoeren met de numerieke knoppen (0-9).
Druk op HOME om terug te keren naar
het menu Home.
N e der lan ds
1
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
NL
27
De opnamekwaliteit wijzigen
De stand-bytimer instellen
U kunt een periode instellen waarna het
Wireless Micro Hi-Fi System automatisch naar
de stand-bymodus schakelt.
De timer biedt de volgende opties voor
minuten:
• [Sleep 15]
• [Sleep 30]
• [Sleep 45]
• [Sleep 60]
• [Sleep 90]
• [Sleep 120]
• [Sleep uit]
1
2
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk een of meerdere keren op SLEEP
om een periode te selecteren.
»» Als u de timer instelt, wordt op
het display het slaappictogram
weergegeven:
»» Om de resterende tijd tot de standbymodus weer te geven, drukt u op
een willekeurig moment op SLEEP.
De opnamesnelheid wijzigen
U kunt de snelheid wijzigen waarmee het
Wireless Micro Hi-Fi System een CD ript.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Druk op CD.
Druk op MENU.
Druk op of
[Instellingen].
en vervolgens op
om
Druk op of en vervolgens op
[Opnamekwaliteit].
om
Druk op of en vervolgens op
de bitsnelheid te selecteren.
om
De taal wijzigen
U kunt de taal wijzigen die u tijdens de eerste
installatie hebt ingesteld.
1
2
3
4
5
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op MENU.
Selecteer [Instellingen] > [Taal].
Druk op
of
en vervolgens op
om.
Druk op HOME om terug te keren naar
het menu Home.
Onderhoud
Druk op CD.
Druk op MENU.
Druk op of
[Instellingen].
U kunt de kwaliteit wijzigen waarmee het
Wireless Micro Hi-Fi System een CD ript.
en vervolgens op
om
Druk op of en vervolgens op
[Normal speed] of [Fast speed].
om
Reiniging
Opmerking
•• Gebruik geen vocht of schuurmiddelen.
1
Reinig het Wireless Micro Hi-Fi System
uitsluitend met een zachte droge doek.
Update
•
28
NL
Als het Wireless Micro Hi-Fi System is
verbonden met een computer, kunt u
nieuwe firmware-updates downloaden.
Bijwerken via computerverbinding
Tip
In dit hoofdstuk vindt u instructies voor het
installeren van de WADM-software (Philips
Wireless Audio Device Manager). U hebt de
WADM nodig om software-updates voor het
Wireless Micro Hi-Fi System te zoeken en te
downloaden.
•• U kunt ook de gebruikershandleiding van de
Op de computer gaat u naar <Website>.
De standaardinstellingen herstellen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Download de nieuwste software voor
het Wireless Micro Hi-Fi System naar de
harde schijf van de computer.
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat het Wireless Micro Hi-Fi
System is verbonden met het netwerk
van de computer.
Druk op MENU.
PC raadplegen en de WADM-toepassing
handmatig toevoegen aan de lijst met
programma’s die veilig kunnen worden
uitgevoerd.
U kunt de standaardinstellingen (inclusief de
netwerkinstellingen) van het Wireless Micro
Hi-Fi System herstellen.
1
2
3
Plaats de CD PC Suite in de PC.
Volg de instructies op de PC om WADM
te installeren.
Wanneer het waarschuwingsbericht
(Microsoft Windows Firewall) wordt
weergegeven, selecteert u ‘Blokkering
opheffen’ om de WADM-toepassing op
de PC uit te kunnen voeren.
»» De firewall blijft effectief en staat alleen
toe dat de WADM wordt uitgevoerd.
Selecteer Device Configuration
(Apparaatconfiguratie).
10Selecteer Firmware upgrade (Firmware-
4
5
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk op MENU om het schermmenu te
openen.
Druk op of en vervolgens op om
[Instellingen] > [Instell. herstellen] te
selecteren.
Druk op .
Druk op om [Ja] te selecteren.
»» Het Wireless Micro Hi-Fi System
wordt opnieuw opgestart wanneer de
fabrieksinstellingen zijn hersteld.
»» Het taalselectiescherm verschijnt.
Tip
•• U kunt de standaardinstellingen herstellen
zonder de audiobestanden op de harde schijf
van een aangesloten computer of Center kwijt
te raken.
upgrade) in het scherm Device
Configuration (Apparaatconfiguratie) en
klik op OK.
11 Klik op Browse (Bladeren) om het
imagebestand dat u hebt opgeslagen
op de harde schijf van de computer te
selecteren.
12 Klik op OK om de update te starten.
N e der lan ds
»» Het voortgangspercentage van de
software-update wordt weergegeven.
»» Als de installatie van de software is
voltooid, wordt het Wireless Micro HiFi System opnieuw opgestart.
NL
29
12Een Philips
Wireless
Music Station
(afzonderlijk
verkrijgbaar)
toevoegen
Verbinding instellen:
1
2
3
4
5
U kunt maximaal 5 Philips Wireless Music
Stations (afzonderlijk verkrijgbaar) toevoegen
en uw draadloze muziek uitbreiden naar andere
locaties in uw huis.
Een Philips Wireless Music
Station toevoegen aan het
Wireless Micro Hi-Fi System
Hiermee wordt een draadloze verbinding
tussen het Philips Wireless Music Station en
het thuisnetwerk van het Wireless Micro Hi-Fi
System tot stand gebracht:
1
2
3
4
30
Plaats het Wireless Micro Hi-Fi System en
het Philips Wireless Music Station naast
elkaar.
Volg de instructies van het Philips
Wireless Music Station op om het Station
aan te sluiten op de voeding.
Schakel het Wireless Micro Hi-Fi System
in.
Schakel het Philips Wireless Music Station
in.
• Als u het Philips Wireless Music
Station voor het eerst inschakelt,
moet u de instructies van het Philips
Wireless Music Station opvolgen om
de taal te selecteren.
• De apparaten zijn klaar voor het
instellen van de verbinding.
NL
6
Druk op de afstandsbediening van het
Wireless Micro Hi-Fi System op HD.
Druk op MENU om het menuscherm te
openen.
Druk op of en vervolgens op
[Zenderbeheer] te selecteren.
om
Druk op of en vervolgens op om
[Voeg zender toe] te selecteren.
»» Het Wireless Micro Hi-Fi System zoekt
naar Philips Wireless Music Stations.
Volg de instructies van het Philips
Wireless Music Station op om de
installatiemodus op het Station te
activeren. (Het Philips Wireless Music
Station moet in de installatiemodus
staan, anders kan het Wireless Micro HiFi System het Station niet vinden.)
Druk op als op het display van het
Wireless Micro Hi-Fi System wordt
weergegeven dat het Philips Wireless
Music Station is gevonden.
»» Het Wireless Micro Hi-Fi System houdt
op met zoeken.
»» U kunt de apparaten nu verplaatsen.
Opmerking
•• Dikke muren en metalen voorwerpen tussen
de apparaten kunnen de draadloze verbinding
verstoren.
2
Opmerking
•• Voor deze functie moet u eerst de verbinding
tussen het Wireless Micro Hi-Fi System en
een Philips Wireless Music Station (afzonderlijk
verkrijgbaar) tot stand brengen.
1
2
3
3
Controleer of het Philips Wireless Music
Station is ingeschakeld.
»» Druk op om het uitzenden op
het Wireless Micro Hi-Fi System te
stoppen.
»» Druk op om het uitzenden op
de verbonden Philips Wireless Music
Stations te stoppen.
Music Follows Me
Opmerking
»» Druk op op het apparaat waarop
de muziek wordt afgespeeld als u het
afspelen wilt stoppen.
Een Philips Wireless Music
Station verwijderen van het
Wireless Micro Hi-Fi System
1
2
3
4
•• Voor deze functie moet u eerst de verbinding
tussen het Wireless Micro Hi-Fi System en
een Philips Wireless Music Station (afzonderlijk
verkrijgbaar) tot stand brengen.
Laat de muziek tussen het Wireless Micro
Hi-Fi System en een of meer verbonden
Philips Wireless Music Stations u door het huis
volgen. Het apparaat waarop de muziek wordt
afgespeeld, is het bronapparaat. Het apparaat
waarnaar u de muziek wilt verplaatsen, is het
doelapparaat.
1
Zorg dat bron- en doelapparaat zijn
ingeschakeld.
Druk op MUSIC FOLLOWS ME op het
doelapparaat.
»» Het pictogram verdwijnt van de
schermen.
»» De muziek wordt niet langer
afgespeeld op het bronapparaat,
maar wordt nu afgespeeld op het
doelapparaat.
Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi
System is ingeschakeld.
Druk tijdens het afspelen van muziek op
MUSIC BROADCAST.
»» Na een moment spelen alle Philips
Wireless Music Stations waarmee een
verbinding is de muziek die u uitzendt
met het Wireless Micro Hi-Fi System.
Druk op MUSIC FOLLOWS ME op het
bronapparaat.
»» Op de schermen van het bron- en
doelapparaat wordt een pictogram
weergegeven om aan te geven dat de
functie is ingeschakeld.
5
6
Druk op de afstandsbediening van het
Wireless Micro Hi-Fi System op HD.
Druk op MENU.
Druk op of en vervolgens op
om[Zenderbeheer]
Druk op of en vervolgens op
om[Station verw.].
»» Op het scherm staan alle Philips
Wireless Music Stations die zijn
verbonden met het netwerk van het
Wireless Micro Hi-Fi System.
Druk op of en vervolgens op om
het Philips Wireless Music Station dat u
wilt verwijderen te selecteren.
Druk op of en vervolgens op
om[Ja].
»» Het Philips Wireless Music Station
wordt verwijderd uit het netwerk van
het Wireless Micro Hi-Fi System.
NL
31
N e der lan ds
Muziek uitzenden naar Philips
Wireless Music Stations
Het Wireless Micro Hi-Fi
System of het Philips Wireless
Music Station verplaatsen na
aansluiting
1
2
3
Schakel het apparaat dat u wilt
verplaatsen uit, of schakel over op de
energiebesparende stand-bymodus.
Haal de stekker van het apparaat uit het
stopcontact.
Steek de stekker van het apparaat in het
stopcontact op de nieuwe locatie.
»» De WiFi-verbinding wordt automatisch
hersteld.
Opmerking
•• Dikke muren en metalen voorwerpen tussen
de apparaten kunnen de draadloze verbinding
verstoren.
32
NL
Algemeen
Netspanning
Spanningsinformatie vindt u
op de achter- of onderzijde
van de MCi500H.
Afmetingen (b 260 x 180 x 275 mm
x h x d)
Nettogewicht Apparaat: ~ 3,5 kg
Apparaat + luidsprekers: ~
5,5 kg
Energieverbruik
Aan
Stand-by (actief)
Energiebesparende
stand-by (passief)
45 W
< 15 W (standaard
12 W)*
< 0,9 W
* Energieverbruik in de actieve stand-bymodus
is gebaseerd op een WiFi-infrastructuur, geen
LAN-verbinding, geen gecomprimeerde
achtergrondmuziek en zonder streamen naar
andere Stations.
Versterker
Uitgangsvermogen
Frequentierespons
Signaalruisverhouding
2 x 50 W (RMS)
30 - 22.000 Hz (-3
dB)
75 dBA (IEC)
Luidsprekers
Voeding
50 W (RMS)/75 W
(MPO)
Frequentierespons 60 Hz - 30 kHz (-6 dB)
Gevoeligheid
84 dB/m/W
Impedantie
9Ω
Luidsprekers
Bass Reflex-systeem met
2 richtingen
5¼-inch woofer, 25mmdome-tweeter
Afmetingen (b x
173 x 300 x 265 mm
h x d)
Hoofdtelefoon
Impedantie
16 - 150 Ω
Invoerspecificaties
AUX IN
500 mV/1 V (instelbaar door
gebruiker)
Draadloos
Draadloze
standaard
802.11g, compatibel
met oudere versies tot
802.11b
Draadloze
WEP (64- of 128-bits),
beveiliging
WPA/WPA2 (8 - 63
tekens)
Frequentiebereik 2412 - 2462 MHz CH1CH11
Vast (LAN/Ethernet)
Vaste standaard
Snelheid
Modus
Cross-overdetectie
(Auto MDIX)
802.3/802.3u
10/100 MBit/s
halve/volledige
duplex
Ja
N e der lan ds
13Technische
gegevens
NL
33
Tuner
USB-speler
FM-golfbereik
87,5 - 108,0 MHz
Aantal
60 Ω
voorkeuzezenders
FM-antenne/kabel COAX/dipoolantenne
(IEC-aansluiting, 75 Ω)
USB
HD-speler
Frequentiebereik
30 - 20.000 Hz (-3
dB)
Signaal-ruisverhouding 75 dBA (IEC)
M4A-bitsnelheid
16 - 320 kbps, CBR/
(AAC)
VBR
MP3-bitsnelheid
32 - 320 kbps, CBR/
VBR
WMA-bitsnelheid
maximaal 192 kbps,
CBR/VBR
Samplefrequenties
32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
HD-opslagcapaciteit 160 GB*
Opnamekwaliteit
128, 160, 192, 256 of
320 kbp
Opnamesnelheid
1x, 4x
CDDB (CDInternal Gracenote®/
herkenningsdatabase) online-aanmelding
ingeschakeld
Albumhoes
Ondersteund
* De werkelijke geformatteerde capaciteit is iets
kleiner
CD-speler
Frequentiebereik
Signaalruisverhouding
M4A-bitsnelheid
(AAC)
MP3-bitsnelheid
WMA-bitsnelheid
60 - 20.000 Hz (-3 dB)
75 dBA (IEC)
16 - 320 kbps, CBR/VBR
32 - 320 kbps, CBR/VBR
maximaal 192 kbps, CBR/
VBR
Samplefrequenties 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
34
NL
12 Mbps, V1.1
(ondersteunt MP3-,
WMA- en M4Abestanden)
Massaopslag, MTP
maximaal 9999
USB-klasse
Aantal tracks/
titels
Bestandsformaat alleen FAT, FAT-32
Specificaties en ontwerp kunnen zonder
kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
MCi500H - Meegeleverde
accessoires
•
•
•
•
•
Afstandsbediening
2 AAA-batterijen
Netsnoer
RCA-kabel
Antenne voor FM-radio
Vereisten voor
computerverbinding
De minimumvereisten voor verbinding met een
computer zijn:
• Windows 2000 SP4 (of later)/XP SP2/
Vista
• Pentium III 500MHz-processor of hoger
• 256 MB RAM
• CD-ROM-station
• Adapter
• Ethernet-kaart, plus Ethernet-kabel
(voor vaste verbinding)
• Draadloos netwerk 802.11 b/g (voor
draadloze verbinding)
• 500 MB vrije ruimte op de harde schijf
Let op
•• Probeer in geen geval zelf het systeem te
repareren, anders vervalt de garantie.
•• Open het apparaat niet zelf; in dat geval loopt
u het risico van een elektrische schok.
•• Controleer als er een fout optreedt eerst
de Veelgestelde vragen en neem vervolgens
contact op met uw leverancier of met Philips.
 
Het Wireless Micro Hi-Fi System is verbonden
met een thuiswerk en de muziek slaat
over tijdens het afspelen (vanaf elke bron,
waaronder harde schijf). Wat moet ik doen?
•• Controleer of de netwerkrouter is
ingeschakeld.
•• Controleer of de netwerkinstellingen
juist zijn voor het geselecteerde netwerk
(zie het gedeelte ‘Aansluiten op een
thuisnetwerk’).
 
Ik hoor geen geluid of het geluid is slecht. Wat
moet ik doen?
•• Druk op + VOL - om het volume te
verhogen.
•• Druk nogmaals op de toets MUTE om de
geluidsweergave weer in te schakelen.
•• Controleer of de RCA-kabel correct is
aangesloten.
•• Controleer of u ‘Aux in’ hebt
geselecteerd als de bron op het
aangesloten stereosysteem.
•• Controleer of de volumeregeling van het
aangesloten stereosysteem correct is
afgesteld.
 
De radio-ontvangst is slecht. Wat moet ik
doen?
•• Beweeg de antenne voor een betere
ontvangst.
••
Vergroot de afstand tussen het Wireless
Micro Hi-Fi System en uw TV of
videorecorder.
 
Is er een maximale zendafstand tussen een
Wireless Music/Micro Center van Philips en
het Wireless Micro Hi-Fi System voor goede
streaming?
Ja. De maximale afstand voor WiFi-transmissie
is 250 meter in een open ruimte. In een
thuisomgeving met massieve obstakels
zoals muren en deuren wordt de effectieve
zendafstand echter beperkt tot 50 - 100
meter. Zet de apparaten op een andere plaats
als u transmissieproblemen ondervindt.
Wat kan ik doen tegen WiFi-storing
van andere apparaten in hetzelfde
frequentiespectrum (2,4 GHz), zoals Decttelefoons of Bluetooth-apparaten?
•• Plaats het Wireless Micro Hi-Fi System
op minstens 3 meter afstand van
dergelijke apparaten.
•• Gebruik een WEP/WPA-versleuteling
als u de draadloze verbinding op uw
computer/thuisnetwerk installeert.
•• Wijzig het kanaal op de storende
apparaten.
•• Draai de apparaten een andere kant
op om de storing tot een minimum te
beperken.
Het bijwerken van de draadloze firmware is
mislukt. Wat moet ik doen?
1
2
3
Zorg ervoor dat de computer is
verbonden met internet.
Sluit het Wireless Micro Hi-Fi System aan
op de computer met een Ethernet-kabel
(afzonderlijk verkrijgbaar).
Start de WADM op de PC om de
firmware bij te werken.
Ik heb alle beschreven stappen uitgevoerd om
het Wireless Micro Hi-Fi System aan te sluiten
op mijn draadloze thuisnetwerk, maar het
Wireless Micro Hi-Fi System is nog steeds niet
verbonden.
•• Selecteer MENU op het Wireless Micro
Hi-Fi System. Selecteer [Informatie]
NL
35
N ed erl an ds
14Problemen
oplossen
••
••
••
••
••
> [Draadloos] > [Draadloze modus].
Controleer of de modus op het Wireless
Micro Hi-Fi System is gewijzigd van Ad
hoc-modus in modus Infrastructuur.
Controleer ook of de SSID, het IPadres, de WEP-sleutel of WPA-sleutel
overeenkomt met de instellingen van uw
draadloze thuisnetwerk.
Probeer de SSID op uw router te wijzigen
in een uniekere naam zodat deze niet
hetzelfde is als de SSID van de router van
uw buren.
Het Wireless Micro Hi-Fi System
ondersteunt draadloze en vaste
verbindingen tegelijkertijd. Het is mogelijk
dat uw draadloze IP-adres en uw vaste
IP-adres zich op hetzelfde subnet
bevinden. Hierdoor werkt het apparaat
niet goed. Wijzig het DHCP-bereik van
uw draadloze router zodat het draadloze
IP-adres dat wordt ontvangen door
het apparaat zich op een ander subnet
bevindt dan het vaste IP-adres.
Probeer op de router het kanaal van uw
thuisnetwerkinstellingen te wijzigen.
Gebruik voor uw router een WPA-sleutel
in plaats van een WEP-sleutel. Als u een
WEP-sleutel gebruikt als encryptiesleutel,
stel voor alle 4 de sleutels dan dezelfde
naam in.
Controleer of de turbomodus van uw
draadloze router is uitgeschakeld, als uw
router over deze functie beschikt.
 
Na het rippen van een CD gaan alle gegevens
verloren. Hoe kan dit?
Het rippen van een CD bestaat uit
verschillende stappen (rippen, comprimeren,
converteren, enz.). Nadat de eerste stap
van het rippen is voltooid, duurt het nog
ongeveer 15 minuten om de geripte gegevens
te verwerken. Dit wordt op de achtergrond
uitgevoerd, waardoor u het Wireless Micro
Hi-Fi System ondertussen normaal kunt
bedienen.
Oplossing om gegevensverlies tijdens of na het
rippen van de CD te voorkomen:
36
NL
•
•
Schakel niet over naar de
energiebesparende stand-bymodus
tijdens het rippen.
Koppel ten minste 15 minuten nadat het
rippen is gestopt het Wireless Micro Hi-Fi
System niet los van de netspanning.
 
Het bijwerken van de draadloze firmware is
mislukt. Wat moet ik doen?
1
2
3
Zorg ervoor dat de computer is
verbonden met internet.
Sluit het Wireless Micro Hi-Fi System aan
op de computer met een Ethernet-kabel
(afzonderlijk verkrijgbaar).
Start de WADM op de computer om de
firmware bij te werken.
Ik heb problemen met het installeren van de
WADM of het starten van de WADM na de
installatie. Wat moet ik doen?
•• Controleer of het besturingssysteem van
de computer voldoet aan de vereisten.
•• Controleer of de computer virusvrij is.
 
Sommige bestanden van het USB-apparaat
worden niet weergegeven. Wat moet ik doen?
•• Controleer of het aantal mappen meer
is dan 99 of het aantal titels meer is dan
999.
•• Alleen volledig opgenomen MP3/WMAbestanden kunnen worden gevonden en
afgespeeld. Controleer of het bestand
volledig is opgenomen.
•• DRM-beveiligde WMA-bestanden
kunnen niet worden afgespeeld.
 
De afstandsbediening werkt niet goed. Wat
moet ik doen?
•• Houd de afstandsbediening dichter bij het
Wireless Micro Hi-Fi System.
•• Plaats de batterijen met de juiste
polariteit (let daarbij op de symbolen +/in het batterijcompartiment).
•• Vervang de batterijen.
•• Richt de afstandsbediening op de
infraroodsensor.
 
N ed erl an ds
Het scherm van het Wireless Micro Hi-Fi
System zit vast in een menu of reageert
gedurende langere tijd niet (2 - 5 minuten).
Wat moet ik doen?
•• Druk op /ON/STANDBY/ECOSTANDBY.
•• Als het probleem zich blijft voordoen,
haal dan de stekker uit het stopcontact
en steek de stekker weer in het
stopcontact om het Wireless Micro Hi-Fi
System te herstarten.
 
‘Geen disc’/’Kan CD niet lzn’ wordt
weergegeven. Wat moet ik doen?
•• Plaats een geschikte disc.
•• Controleer of de disc is geplaatst met de
bedrukte zijde (label) naar boven.
•• Wacht tot de condens van de lens is
verdwenen.
•• Plaats de disc opnieuw of maak de disc
schoon.
•• Gebruik een gefinaliseerde CD-RW of
CD-R.
 
NL
37
15Verklarende
woordenlijst
A
AAC (Advanced Audio Coding)
Een systeem voor audiocompressie dat
wordt gedefinieerd als deel van de MPEG-2standaard (ook wel MPEG-2 AAC of MPEG-2
NBC, of Not Backwards Compatible (niet
compatibel met oudere versies) genoemd).
Dit systeem biedt een betere geluidskwaliteit
en ongeveer 30 procent betere compressie in
vergelijking met de MPEG-1 MP3-indeling.
AC (Alternating Current - wisselstroom)
Wisselstroom is een elektrische
stroom waarvan de sterkte en richting
achtereenvolgens variëren, in tegenstelling
tot DC (gelijkstroom), waarvan de richting
constant is. De gebruikelijke golfvorm van
een wisselstroomcircuit is een sinusgolf, die
resulteert in de efficiëntste overdracht van
energie. Bepaalde toepassingen gebruiken
echter andere golfvormen, zoals driehoekige
of vierkante golven.
Antenne
Een instrument, bijvoorbeeld een staaf of
draad, dat het signaal van een radiozender
opvangt of een doorgezonden RF-signaal
uitzendt.
Audio-uitgang
De hoogwaardige signalen (luidspreker)
of lijnniveausignalen (RCA) die van het
ene naar het andere systeemcomponent
worden verzonden; of het hoogwaardige
signaal dat van een versterker naar de
systeemluidsprekers wordt verzonden.
AUX
Extra ingang waarop u draagbare
audioapparaten kunt aansluiten.
38
NL
B
Bass
De drie laagste octaven van de geluidsband.
Lage bass is de onderste octaaf (20 - 40 Hz);
gemiddelde bass is de middelste octaaf (40 80 Hz); en hoge bass is de octaaf van 80 - 160
Hz.
Bit/bits
Een bit is een binair getal met een waarde 0
of 1. Bijvoorbeeld: het nummer 10010111 is 8
bits lang.
Bitsnelheid
De bitsnelheid is het aantal bits dat wordt
overgebracht of verwerkt per tijdseenheid.
De bitsnelheid wordt doorgaans gemeten in
een meervoud van bits per seconden (kilobits
per seconde: kbps) De term bitsnelheid is een
synoniem voor overdrachtssnelheid.
C
CBR (Constant Bit Rate - constante
bitsnelheid)
Met CBR gebruikt de coderingstool hetzelfde
aantal bits voor elk frame, ongeacht hoeveel
er in werkelijkheid nodig zijn. Nadeel van CBR:
er worden bits verspild als een foto volledig
zwart is of een audiobestand geen geluid
bevat. Foto’s en audiobestanden met veel
elementen hebben die bits mogelijk nodig.
CD (Compact Disc)
Indeling ontwikkeld door Phillips, Sony en
Pioneer voor het overbrengen van muziek en
gegevens. CD’s slaan informatie op door met
een laser het binnenste aluminium te voorzien
van zeer kleine putjes.
CDDB
Een centrale database van CD’s, CD-tracks
en artiesten op internet. Tegenwoordig
bekend als Gracenote. De audiospeler of
het schrijfprogramma kan zich aanmelden op
CDDB. De speler of het programma uploadt
het ID van de CD die wordt afgespeeld en
vervolgens de titel, artiest en tracklijst.
Compressie
In audiotermen is dit een proces van het
tijdelijk of permanent verminderen van
audiogegevens voor efficiëntere opslag of
overdracht. Een tijdelijke verkleining van de
bestandsgrootte wordt compressie zonder
verlies genoemd. Er gaan geen gegevens
verloren. Een permanente verkleining van de
bestandsgrootte (zoals met MP3-bestanden)
wordt compressie met verlies genoemd,
waarbij onbelangrijke informatie wordt gewist.
De gegevens kunnen niet meer worden
hersteld.
Compressie zonder verlies
Een systeem voor het verminderen van het
aantal bits (dichtheid) in een muzieksignaal
zonder het origineel te beschadigen.
D
dB (decibel)
Een meeteenheid die wordt gebruikt om het
relatieve verschil in sterkte of intensiteit van
geluid aan te duiden.
DC (Direct Current - gelijkstroom)
Gelijkstroom of voortdurende stroom is
de constante stroom van elektriciteit. Dit
komt vooral voor in geleiders, zoals snoeren.
Bij gelijkstroom stroomt de elektriciteit
in dezelfde richting. Dit onderscheidt
gelijkstroom van AC (wisselstroom).
DHCP
DHCP staat voor Dynamic Host
Configuration Protocol. Dit is een protocol
om dynamische IP-adressen toe te wijzen
aan apparaten die op een netwerk zijn
aangesloten.
Digitaal
Een methode voor het coderen van informatie
met een binaire code van nullen en enen. Veel
draadloze telefoons en netwerken maken
gebruik van digitale technologie.
Digitale audio
Digitale audio is een geluid dat is omgezet in
numerieke waarden. Digitaal geluid kan door
meerdere kanalen worden overgebracht.
Analoog geluid kan maar door twee kanalen
worden overgebracht.
Draadloos
Telecommunicatie door het gebruik van
elektromagnetische golven in plaats van
snoeren en kabels om informatie over te
brengen. Draadloze communicatie kan
worden gebruikt voor mobiele systemen,
zoals mobiele telefoons en GPS, die
satelliettechnologie gebruiken. Draadloze
systemen kunnen ook vast worden, zoals
LAN’s die draadloze communicatie bieden
binnen een beperkt gebied (bijv. een kantoor),
of draadloze randapparatuur, zoals muizen en
toetsenborden.
Duplex (half/volledig)
• Volledige duplex is de mogelijkheid
om gegevens tegelijk te verzenden en
te ontvangen. Duplex is hetzelfde als
volledige duplex. Voorbeeld: wanneer
een modem in de volledige-duplexmodus
werkt, kan het tegelijk in twee richtingen
gegevens overbrengen. In de halveduplexmodus kan het ook in twee
richtingen gegevens overbrengen, maar
niet tegelijk.
E
Eco (Eco Standby - energiebesparende standby)
Energiebesparende stand-by is de meest
‘economische’ modus van het MCi500H.
In deze stand verbruikt het apparaat
NL
39
N ed erl an ds
Coaxiaal
Een enkele koperen geleider omhuld
met een isolatielaag, bedekt met een
koperen beschermlaag en ten slotte nog
een isolatielaag. Een ongebalanceerde
overdrachtslijn met constante impedantie.
Voor geluid wordt dit type normaal gebruikt
voor lijnsignalen van laag niveau die eindigen in
RCA-aansluitingen.
minder dan 1 W. Het is ‘economisch’ en
milieuvriendelijk om deze modus te gebruiken
als u het MCi500H gedurende langere tijd niet
gebruikt.
EQ (equalizer)
Een soort elektronisch filtercircuit dat is
ontworpen om elektronische of akoestische
systemen te verbeteren of aan te passen.
Equalizers kunnen vast, regelbaar, actief of
passief zijn. Veel equalizers verdelen het
spectrum in 3 tot 12 banden. Hierdoor kan
elk gedeelte worden verhoogd of verlaagd
in amplitude zonder dat het bereik van de
andere wordt gewijzigd.
F
FM (Frequency Modulation frequentiemodulatie)
Bij radio-uitzendingen: een methode van
modulatie waarbij de frequentie van de
draaggolfspanning afwijkt van de frequentie
van het modulatievoltage.
Frequentie
De eigenschap of voorwaarde van regelmatige
intervallen. Bij geluid verwijst dit naar de
regelmatige herhaling van compressie en
verdunning van lucht wat we ervaren als
geluid.
Frequentierespons
Het bereik van frequenties die een luidspreker
weergeeft van de laagste frequentie tot de
hoogste. Optimaal is het bereik 20 - 20.000
Hz (hertz), maar het bereik van het menselijk
gehoor is vaak veel kleiner. Een goede
luidspreker met volledig bereik geeft echter
een zo groot mogelijk bereik weer om aan
alle variaties te voldoen. Individuele drivers
geven alleen maar dat deel van het spectrum
weer waarvoor ze gemaakt zijn. Het bereik
is dus beperkt, maar toch een belangrijk punt
om te overwegen bij het ontwerpen van een
compleet geluidssysteem.
40
NL
G
Gevoeligheid
Volume dat een luidspreker produceert bij
een bepaalde ingangsspanning, weergegeven in
decibels per watt (dB/W).
H
Hi-Fi (High Fidelity)
Een methode van geluidsweergave die de
hoogst mogelijke overeenkomst met het
precieze karakter van het originele geluid
benadrukt. Dit is een principe dat in elk
stadium van opname, transport en weergave
van het signaal van groot belang is om volledig
actief te kunnen zijn. Meestal wordt dit
vooral door de apparatuur van de gebruiker
aangetast.
Hz (hertz)
Cycli per seconde. Genoemd naar Heinrich
Hertz.
I
Impedantie
De weerstand tot de stroming van een
elektrische stroom in een circuit. Effectief is dit
het elektrische vermogen dat een luidspreker
naar de versterker stuurt die het overbrengt.
Wordt gemeten in ohm.
Incredible Surround Sound (Incr.Surr.)
Een verbeterd systeem dat zorgt voor
realistisch, driedimensionaal geluid. Dit
geluid wordt meestal bereikt met meerdere
luidsprekers rondom de luisteraar.
Interface
Een apparaat of protocol dat twee
willekeurige apparaten of systemen koppelt; of
wanneer het wordt gebruikt als werkwoord:
het proces van koppelen.
Invoerspecificaties
Het SPL (Sound Pressure Level geluidsdrukniveau) dat een luidspreker
produceert met één watt; gemeten op
IP-adres
Een IP-adres (Internet Protocol) is een uniek
computeradres waarmee elektronische
apparaten met elkaar kunnen communiceren
en elkaar kunnen herkennen.
K
Kbps
Kilobits per seconde. Een eenheid voor
digitale gegevenssnelheid die vaak wordt
gebruikt met sterk gecomprimeerde
indelingen, zoals AAC, DAB, MP3 enz. Hoe
hoger het aantal, hoe beter de kwaliteit.
kHz (kilohertz)
1000 Hz of 1000 cycli per seconde.
L
LCD (Liquid Crystal Display - vloeibaarkristalscherm)
Ongetwijfeld de gebruikelijkste manier
voor weergave van visuele informatie op
elektronische apparatuur anders dan een
computer.
M
M4A
Het audiobestandsformaat dat wordt gebruikt
door Apple in hun iTunes Music Store dat op
uw systeem vaak wordt weergegeven met
de extensie ‘.m4a’. M4A biedt een betere
geluidskwaliteit dan MP3 door minder ruimte
te gebruiken voor de bestanden.
MHz (megahertz)
Eén miljoen cycli per seconde.
Midrange
De drie middelste octaven (ongeveer) van
de geluidsband, waarvoor het oor het meest
gevoelig is. Meestal tussen 160 Hz - 3000 Hz.
Mono (monauraal)
De werking van een versterker met één
kanaal voor zowel de in- als de uitgang. Kan
verwijzen naar een versterker met maar één
kanaal voor versterking of naar de werking in
bridge-modus. Voor versterkingstoepassingen
met een lage frequentie zorgt het voor betere
fasecoherentie en minder vervorming dan
stereo.
MP3
Een bestandsindeling met een
comprimeersysteem voor geluidsdata. MP3
is de afkorting voor Motion Picture Experts
Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Met
MP3-formaat kan één CD-R of CD-RW
ongeveer 10 keer meer gegevens opslaan dan
een gewone CD.
Mute
Een knop op ontvangers en sommige
mengpanelen of signaalverwerkingsapparaten
waarmee een signaalpad of uitgang wordt
uitgeschakeld (gedempt).
O
Ohm
Meeteenheid van weerstand tot stroom
(impedantie). Hoe lager de impedantie
van een luidspreker, hoe moeilijker deze te
bedienen is.
P
PCM (Pulse Code Modulation pulsecodemodulatie)
Vernieuwde vorm van digitaal opnemen.
Precisie
Een term die wordt gebruikt als omschrijving
voor de nauwkeurigheid van de opname,
reproductie, of algemene kwaliteit van
audioverwerking. “High Fidelity” (Hi-Fi) is het
doel van iedere ontwerper.
NL
41
Ne de rl and s
één meter afstand met een bepaalde
invoerfrequentie (meestal 1 kHz tenzij anders
aangegeven op de luidspreker).
R
S
RDS (Radio Data System)
RDS-tuners kunnen automatisch afstemmen
op zenders volgens het soort muziek (of
spraak) dat ze uitzenden. RDS zorgt er ook
voor dat een ontvanger tekstberichten en zelfs
afbeeldingen kan weergeven (meestal callletters en programma-informatie) die veel FMstations via een subcarrier-signaal meesturen
met hun normale uitzendsignaal. Sommige
tuners met RDS kunnen zelfs het afspelen
van andere media (CD, MD of cassette)
onderbreken voor verkeersinformatie of
uitzendingen in geval van nood. RDS biedt ook
andere handige functies, waarvan vele door
het groeiende aantal RDS-stations worden
aangeboden.
S/PDIF (SPDIF) (Sony/Philips digitale
interface)
Een standaard overdrachtsindeling voor
audiobestanden die is ontwikkeld door Sony
en Philips. S/PDIF biedt de mogelijkheid
digitale audiosignalen van het ene naar het
andere apparaat over te brengen zonder de
signalen om te zetten naar een analoog signaal.
Dit voorkomt dat de kwaliteit van het digitale
signaal vermindert tijdens het overzetten naar
een analoog signaal.
RF (radiofrequentie)
Wisselstroom of voltage met een frequentie
(of carrier-golf) van meer dan 100 kHz. Het
wordt radiofrequentie genoemd omdat deze
frequenties de mogelijkheid hebben om te
worden verzonden als elektromagnetische
golven door radio- en televisiestations.
Rip (rippen)
Het gebruikmaken van een
softwareprogramma dat digitale audio van
een CD bemachtigt en de audio overbrengt
naar de harde schijf van een computer. De
integriteit van de gegevens blijft bewaard,
omdat het signaal niet via de geluidskaart
van de computer wordt overgebracht en
niet hoeft te worden omgezet in een analoge
indeling. De digitaal-naar-digitaal overdracht
maakt een WAV-bestand dat kan worden
omgezet in een MP3-bestand.
RMS (Root Mean Square)
Een formule die zorgt voor een redelijk
accurate manier om voortdurende
netspanning te meten en te vergelijken. Het
gebruik van deze eenheid krijgt de voorkeur
bij overeenkomende systeemcomponenten,
zoals versterkers en ontvangers.
42
NL
Samplefrequentie
De precisie waarmee een digitaal bestand het
analoge geluid meet dat wordt weergegeven.
Dit houdt in dat een lagere frequentie
bestanden produceert van lagere kwaliteit en
minder schijfruimte inneemt dan bestanden
met een hogere frequentie. CD’s hebben
een samplefrequentie van 44,1 kHz en
DAT-machines hebben een samplefrequentie
van 48 kHz. MiniDisc-spelers/recorders
met een ingebouwde converter voor de
samplefrequentie kunnen beide frequenties
aan.
Shuffle
Een functie om audiobestanden (tracks) in
willekeurige volgorde af te spelen.
Signaal-ruisverhouding
Vertegenwoordigt het verschil tussen het
niveau van het audiosignaal en mogelijke ruis.
Hoe hoger het getal, hoe zuiverder het geluid.
SPL (Sound Pressure Level geluidsdrukniveau)
Een akoestische meting van een geluidsniveau.
1 dB SPL is de kleinste stap in een
geluidsniveau waarvoor het gemiddelde
menselijk gehoor gevoelig is. Theoretisch is
0 dB SPL de drempel van wat het menselijk
gehoor kan waarnemen en 120 dB ongeveer
de pijngrens.
Stereo
Betekent letterlijk vast. Verwijst meestal naar
tweekanaals stereo. Ontwikkelingen in digitale
Streaming
Een techniek voor het overbrengen van
gegevens, zodat deze kunnen worden
verwerkt als een stabiele constante
stroom. Streaming-technologieën worden
vaak gebruikt op internet, omdat veel
gebruikers geen verbinding hebben die snel
genoeg is voor het downloaden van grote
multimediabestanden. De browser van de
gebruiker of de plug-in kan de gegevens al
weergeven voordat het volledige bestand is
gedownload.
Subwoofer
Het extra lage frequentieapparaat
(luidspreker) dat kan worden gebruikt voor
het versterken van zowel stereo als het
Surround-systeem.
T
Treble
Hoge frequenties in het hoogste segment van
de geluidsband: vanaf 3 kHz.
Tweeter
Het apparaat (luidspreker) dat hoge
frequentiegeluiden reproduceert.
U
UPnP (Universal Plug and Play)
Universal Plug and Play is een
netwerkarchitectuur die is ontwikkeld door
een consortium van bedrijven om producten
van verschillende aanbieders eenvoudig
met elkaar te kunnen verbinden. UPnPapparaten kunnen automatisch verbinding
maken met een netwerk en identificatie en
andere processen eenvoudig uitvoeren. De
standaarden die zijn ontwikkeld door het
UPnP-forum zijn onafhankelijk van media,
platforms en apparaten.
USB (universele seriële bus)
Een hardware-interface die wordt gebruikt
voor het aansluiten van apparaten zoals
audiospelers voor de computer, digitale
camera’s enz. USB is geschikt voor UPnP
(ook hot-swappable genoemd), wat inhoudt
dat een computer niet hoeft te worden
uitgeschakeld wanneer er nieuwe apparaten
worden aangesloten en de apparaten niet
geconfigureerd hoeven te worden. USB
ondersteunt overdrachtssnelheden van
maximaal 60 MB per seconde (bij USB 2.0).
V
VBR (variable bit rate - variabele bitsnelheid)
Met VBR gebruikt de coderingstool zoveel bits
als nodig. Zwarte foto’s bestaan dus uit weinig
bits en complexe foto’s bestaan uit zoveel
bits als nodig. Hoewel dit zorgt voor de beste
kwaliteit, kan de uiteindelijke grootte niet
worden voorspeld.
Versterker
Een apparaat, enkelvoudig of een circuit
op grote schaal met meerdere stadia voor
versterking, waardoor kleine signalen groter
worden.
Volume
Volume is het meest gebruikte woord voor
de bediening van de relatieve luidheid van
geluiden. Het heeft ook betrekking op de
functie van veel elektronische apparaten voor
het bedienen van de luidheid.
W
W (wattage)
Een meeteenheid voor vermogen. Voor
luidsprekers is wattage een term die verwijst
naar de omgang met het vermogen bij de
verwerking van elektrische ingangsspanning
van de versterker.
WAP (Wireless Application Protocol)
Wereldwijd protocol dat wordt gebruikt in
sommige draadloze apparaten, waarmee de
NL
43
N ed erl an ds
audio vereenvoudigen echter meerkanaals
stereo.
gebruiker gegevensservices kan bekijken en
gebruiken. Meestal gebruikt als een manier
om websites te bekijken met minimale
overdrachtscapaciteit en op kleine displays van
draadloze apparaten.
WAV
Een indeling voor geluidsbestanden die is
ontwikkeld door Microsoft en IBM. Ingebouwd
in Windows 95 tot XP, waardoor het de
feitelijke standaard werd voor geluid op PC’s.
WAV-geluidsbestanden hebben de extensie
‘.wav’ en kunnen door bijna alle Windowstoepassingen die geluid ondersteunen worden
afgespeeld.
WEP (Wired Equivalent Privacy)
Alle 802.11b-netwerken (Wi-Fi/draadloos)
gebruiken WEP als basisbeveiligingsprotocol.
WEP beveiligt gegevensoverdrachten met
64-bits of 128-bits encryptie; het biedt
echter geen volledige bescherming en wordt
meestal gebruikt in combinatie met andere
beveiligingsmaatregelen, zoals EAP.
Wi-Fi
Wi-Fi (Wireless Fidelity) is een draadloos
technologiemerk van de Wi-Fi Alliance en
is bedoeld om de interoperabiliteit van
WLAN-producten, die zijn gebaseerd op
de IEEE 802.11-standaard, te verbeteren.
Gebruikelijke toepassingen voor Wi-Fi zijn
bijvoorbeeld internet en VoIP-toegang,
games en netwerkconnectiviteit voor
consumentenelektronica, zoals televisies,
DVD-spelers en digitale camera’s.
WMA (Windows Media Audio)
Een audioformaat van Microsoft, onderdeel
van Microsoft Windows Media-technologie.
Bestaat uit Microsoft Digital Rights
Management-hulpprogramma’s, Windows
Media Video-coderingstechnologie en
Windows Media Audio-coderingstechnologie.
Woofer
Het apparaat (luidspreker) dat de lage bassfrequenties reproduceert.
44
NL
WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
Een Wi-Fi-standaard die is ontworpen als
verbetering van de beveiligingsfuncties van
WEP. De technologie is ontworpen voor
bestaande Wi-Fi-producten die geschikt
zijn voor WEP (bijv. als een softwareupgrade voor bestaande hardware), maar
de technologie bestaat ook uit twee
verbeteringen van WEP.
Argentinië
Australië
Oostenrijk
België
Belarus
Brazilië
Bulgarije
Canada
Chili
China
Colombia
Croatië
Tsjechië
Denemarken
Estland
Finland
Frankrijk
Duitsland
Griekenland
Hong Kong
Hongarije
India
Ierland
Israël
Italië
Japan
Korea
Letland
Luxemburg
Maleisië
Mexico
Nederland
Nieuw-Zeeland
(54-11) 4544-2047
1300 363 391
0810 000 205
78250145
882000110068
0800 701 02 03
(behalve Sao Paulo)(11)
2121-0203 (alleen Sao
Paulo)
8001154424
1-888-744-5477
600 744 5477 (600PHILIPS)
4008 800 008
01 800 700 7445
800222778
800142840
35258759
8000100288
923113415
805025510
8000007520
80031221280
852-2619 9663
680018189
1860-180-1111
16011777
9600900-09
800088774
0570-07-6666
080-600-6600
80002794
4066615644
1800 880 180
01 800 504 6200
8000230076
0800 658 224
Noorwegen
Pakistan
Peru
Filipijnen
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Singapore
Slowakije
Zuid-Afrika
Spanje
Zweden
Zwitserland
Taiwan
Thailand
Turkije
Oekraïne
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Uruguay
Venezuela
22708111
051 580 902-3
0800 00100
(63 2) 667 9000
8003111318
800780903
800894910
(495)961-1111 (lokaal
tarief)8-800-200-0880
(mobiele telefoon gratis)
65 6882 3999
800004537
(011) 471-5194
900800655
857929100
844800544
0800 231 099
66 2 652 8652
0800 261 3302
8-800-500-69-70
8003316015
1-888-744-5477
(598-2) 619-6666
0800 100 4888
N ed erl an ds
16Contactgegevens
NL
45
Gracenote®-licentieovereenkomst voor
eindgebruikers
Versie 20061005
Deze toepassing of dit apparaat bevat
software van Gracenote, Inc. te Emeryville,
California (“Gracenote”). Met de software van
Gracenote (de “Gracenote-software”) kan deze
toepassing discs en bestanden identificeren
en muziekgerelateerde gegevens, zoals naam,
artiest, track en titel (“Gracenote-gegevens”)
ophalen van onlineservers of geïntegreerde
databases (“Gracenote-servers”), alsook andere
functies uitvoeren. U mag de Gracenotegegevens alleen gebruiken door middel van
de beoogde eindgebruikersfuncties van deze
software.
U gaat ermee akkoord dat u Gracenotegegevens, de Gracenote-software en
Gracenote-servers alleen voor eigen
persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult
aanwenden. U gaat ermee akkoord de
Gracenote-software en de Gracenote-gegevens
niet aan derden toe te wijzen, over te dragen
of te verzenden of naar derden te kopiëren. U
GAAT ERMEE AKKOORD OM GRACENOTEGEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE
OF GRACENOTE-SERVERS NIET OP EEN
ANDERE MANIER TE GEBRUIKEN OF TE
EXPLOITEREN DAN EXPLICIET IN DIT
DOCUMENT IS TOEGESTAAN.
U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve
licentie voor het gebruik van de Gracenotegegevens, de Gracenote-software en
Gracenote-servers meteen vervalt als u
deze beperkingen schendt. U gaat ermee
akkoord dat u bij beëindiging van uw licentie
alle gebruik van de Gracenote- gegevens, de
Gracenote-software en de Gracenote-servers
zult staken. Gracenote behoudt alle rechten
op de Gracenote-gegevens, de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers, inclusief
46
NL
alle eigendomsrechten. In geen enkel geval zal
Gracenote aansprakelijk zijn voor enige betaling
aan u voor enige informatie die van u afkomstig
is. U gaat ermee akkoord dat Gracenote haar
rechten volgens deze overeenkomst tegenover
u rechtstreeks uit en onder eigen naam mag
uitoefenen.
De Gracenote-service gebruikt, voor statistische
doeleinden, een unieke ID voor het bijhouden
en volgen van informatieaanvragen. Deze
willekeurig toegewezen numerieke ID is
bedoeld om de Gracenote-service in staat
te stellen om informatieaanvragen te tellen
zonder daarvoor uw persoonlijke gegevens
nodig te hebben. Raadpleeg de website met het
Gracenote-privacybeleid voor de Gracenoteservice voor meer informatie.
De Gracenote-software en elk van de
Gracenote-gegevens worden aan u “ALS
ZODANIG” onder licentie in bruikleen gegeven.
Gracenote geeft geen expliciete of impliciete
verklaringen of garanties af met betrekking tot
de correctheid van de Gracenote-gegevens op
de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich
het recht voor om gegevens van de Gracenoteservers te verwijderen of gegevenscategorieën
te wijzigen om redenen die Gracenote hiervoor
voldoende acht. Er wordt geen enkele garantie
gegeven dat de Gracenote-software of de
Gracenote-servers foutvrij zijn of dat de
Gracenote-software en de Gracenote-servers
ononderbroken zullen functioneren. Gracenote
is niet verplicht om u enige verbeterde of
aanvullende typen gegevens te leveren, die
Gracenote mogelijk in de toekomst levert,
terwijl Gracenote tevens te allen tijde het recht
heeft om deze onlineservices te beëindigen.
GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES EN
AANSPRAKEN, EXPLICIET EN IMPLICIET,
AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,
IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM
EN AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN.
GRACENOTE GEEFT GEEN GARANTIES
TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE
DOOR UW GEBRUIK VAN DE GRACENOTE-
N ed erl an ds
SOFTWARE OF EEN GRACENOTE-SERVER
WORDEN VERKREGEN. GRACENOTE IS
IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR
GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE,
WINST- EN INKOMSTENDERVING.
© Gracenote 2006
NL
47
Streamium gebruiksvoorwaarden
Voorwaarden voor het gebruik van uw Philips-apparaat met Streamium-functionaliteit1
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Philips-apparaat met Streamium-functionaliteit (hierna: het apparaat).
Deze gebruiksvoorwaarden geven u recht op het gebruik van bepaalde functionaliteit op uw apparaat die
verband houdt met content-streaming.Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u akkoord gaan met deze
gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van het apparaat vormt uw akkoordverklaring met deze
gebruiksvoorwaarden en geeft u recht op toegang tot deze functionaliteit. Als u niet akkoord gaat met deze
gebruiksvoorwaarden, mag u uw apparaat terugbrengen naar het verkooppunt. Deze gebruiksvoorwaarden
vormen een aanvulling op, en geen vervanging van, eventuele voorwaarden of garantiebeperkingen of uitsluitingen (hierna: disclaimers) die bij de aankoop van het apparaat zijn gesteld of gemaakt. Al dergelijke
voorwaarden en disclaimers blijven onverkort van kracht.
Personen die voor registratie in aanmerking komen
U moet tenminste 14 jaar oud zijn om de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde verantwoordelijkheden op u
te kunnen nemen. Personen onder de 14 jaar mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij een van de ouders of de
wettelijke voogd de verantwoordelijkheden van deze gebruiksvoorwaarden op zich neemt. Uw gebruik van het
apparaat vormt een verklaring door u dat u hetzij 14 jaar of ouder bent, hetzij, wanneer u jonger dan 14 bent,
dat uw ouder of wettelijke voogd de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde verantwoordelijkheden op zich
heeft genomen.
Restricties aan het wijzigen van uw apparaat
Uw apparaat geeft u toegang tot bepaalde content-streams.Als voorwaarde voor de toegang tot die streams via het
apparaat, stemt u erin toe dat u niet op enigerlei wijze met het apparaat zult knoeien en het niet anderszins zult
wijzigen of proberen te wijzigen (ook niet door het gebruik van software of door het aanbrengen van fysieke
veranderingen in het apparaat ). U stemt erin toe dat u de technologische maatregelen om de toegang tot of
rechten op de content te regelen niet zult omzeilen of proberen te omzeilen. U stemt erin toe dat u de
kopieerbeveiliging2 niet op enigerlei wijze zult omzeilen of proberen te omzeilen. U stemt erin toe dat u de
cryptografische sleutels niet zult ontcijferen of proberen te ontcijferen en dat u de in het apparaat of in de contentstreams opgenomen veiligheidsfunctionaliteit niet zult deactiveren of proberen te deactiveren. U stemt erin toe dat
u het apparaat niet voor enig ongeoorloofd doel of in strijd met enige wet- of regelgeving zult gebruiken.
Disclaimers ten aanzien van content
De via het apparaat toegankelijke content-streams worden niet door Philips geregeld of geprogrammeerd, maar
worden door derden geleverd. Beschouw uw apparaat (afgezien van de andere functionaliteit daarvan) als een soort
“tuner” waarmee u de content kunt ontvangen die door vele anderen buiten uw gebied wordt uitgezonden.
Aangezien de content door anderen wordt geleverd, heeft PHILIPS GEEN REDACTIONELE CONTROLE OVER
ENIG DEEL VAN DE VIA HET APPARAAT ONTVANGEN CONTENT EN IS PHILIPS DERHALVE NIET
AANSPRAKELIJK VOOR DE CONTENT OF DE AARD OF LEVERING DAARVAN. EVENTUELE MENINGEN DIE
TOT UITDRUKKING WORDEN GEBRACHT IN DE VIA HET APPARAAT ONTVANGEN CONTENT WORDEN
NIET DOOR PHILIPS ONDERSCHREVEN. DE WAARHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID,
VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE CONTENT WORDEN NIET DOOR PHILIPS GEGARANDEERD. U
STEMT ERIN TOE DAT WANNEER U OP DE CONTENT AFGAAT, DIT VOOR UW EIGEN RISICO IS.
Beperkingen aan de toegang tot streams
De toegang tot een bepaalde stream of tot de content in enige stream wordt door Philips niet gegarandeerd.
Philips mag de toegang tot een specifieke stream of specifieke content te allen tijde naar eigen goeddunken
toevoegen of verwijderen. Sommige streams zijn toegankelijk via regelingen met online-providers die bepalen
welke streams in hun directories worden opgenomen. Hoewel Philips ernaar streeft om een goede selectie van
online-providers te bieden, garandeert Philips niet dat er constant toegang tot een bepaalde online-provider is.
Philips mag de toegang tot een bepaalde online-provider naar eigen goeddunken toevoegen of verwijderen.
Rechten op de content
De content kan beschermd zijn door auteursrechtwetgeving of andere (intellectuele) eigendomsrechten. In
sommige situaties, zoals bij het gebruik van het apparaat in een commerciële omgeving, zult u misschien op
eigen risico een licentie of andere autorisatie voor het gebruik van de content moeten verkrijgen. U gaat ermee
akkoord dat wanneer een dergelijke licentie of autorisatie noodzakelijk is, het uw verantwoordelijkheid is om
die licentie of autorisatie te verkrijgen. U gaat ermee akkoord dat u alleen aansprakelijk bent voor schade die u
mogelijk lijdt als gevolg van het niet door u verkrijgen van de juiste licentie of autorisatie voor het gebruik van
1
2
Voor: Streamium-enabled
Voor: copy management system
de via uw apparaat toegankelijke content. U gaat ermee akkoord dat Philips jegens u geen enkele
aansprakelijkheid heeft ten aanzien van uw gebruik van de content.
Veranderen van de functionaliteit
Philips mag naar eigen goeddunken de functionaliteit van het apparaat veranderen, met inbegrip van het aan het
apparaat toevoegen of van het apparaat verwijderen van functionaliteit.Voor sommige nieuwe functionaliteit
zullen veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden nodig zijn. Uw gebruik van die nieuwe functionaliteit vormt
uw akkoordverklaring met de herziene gebruiksvoorwaarden.
Software en intellectuele eigendomsrechten
Het is mogelijk dat u bepaalde softwareprogramma’s moet gebruiken om gebruik te maken van of volledig toegang
te hebben tot bepaalde functionaliteit van het apparaat. Bij de aankoop van het apparaat hebt u bepaalde software
gekregen en in de toekomst zult u misschien van tijd tot tijd nog andere software krijgen. Het grootste deel van die
sofware bevindt zich in het apparaat en is voor u niet toegankelijk. Een deel van die software is eigendom van
Philips en een deel is eigendom van anderen. Uw gebruik van de software die eigendom van Philips is, is
onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en een eventueel toepasselijke licentieovereenkomst. Uw gebruik van
de software die eigendom van anderen is, is onderworpen aan de eventueel toepasselijke licentieovereenkomsten
van dergelijke anderen. Het gebruik van de software leidt er niet toe dat de rechten op of eigendom van de
software op u overgaan/overgaat. Philips behoudt alle rechten op de software en andere intellectuele eigendom,
waaronder auteursrechten, octrooirechten en de rechten op haar handelsmerken en handelsnamen. U stemt erin
toe dat u de software niet zult demonteren, decompileren, reverse-engineeren, modificeren of distribueren en er
geen afgeleide werken van zult creëren en er geen sublicenties voor zult verlenen alsmede dat u de software niet
voor enig ongeoorloofd doel of in strijd met enige wet- of regelgeving zult gebruiken.
Disclaimer
PHILIPS DOET GEEN ENKELE BEWERING EN GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE
GARANTIE DAT HET APPARAAT AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN OF DAT HET GEBRUIK VAN HET
APPARAAT ZONDER ONDERBREKINGEN,TIJDIG, STABIEL3 OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN.
PHIIPS GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE CONTENT IN ENIGE STREAM. PHILIPS
DOET GEEN ENKELE BEWERING EN GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE TEN
AANZIEN VAN DE VIA HET APPARAAT VERKREGEN INFORMATIE OF CONTENT OF HET DOOR U
AFGAAN OP OF GEBRUIKEN VAN ENIGE VIA HET APPARAAT VERKREGEN INFORMATIE OF CONTENT.
BIJ DE AANKOOP VAN HET APPARAAT ZIJN SPECIFIEKE GARANTIES GEGEVEN EN DIE GARANTIES, MET
INBEGRIP VAN EVENTUELE BIJ DIE GARANTIES GEMAAKTE DISCLAIMERS, BLIJVEN VAN TOEPASSING.
Omdat in een aantal jurisdicties het uitsluiten van impliciete garanties niet toegestaan is, zijn dergelijke
disclaimers mogelijk niet op u van toepassing.
Beperking van aansprakelijkheid
PHILIPS IS NIET JEGENS U OF ENIGERLEI ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI INDIRECTE,
INDICENTELE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING OF
VERLOREN BESPARINGEN) OF VOOR HET VERLIES VAN DATA OF BEDRIJFSSCHADE DIE/DAT
VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN HET APPARAAT, ONGEACHT OF
DERGELIJKE SCHADE GEGROND WORDT OP ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE, OVEREENKOMST
OF ENIG ANDER JURIDISCH CONCEPT – ZELFS NIET INDIEN PHILIPS OP DE HOOGTE IS GESTELD
VAN, OF BEKEND IS MET, DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE
CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS VOOR SCHADE (DOOR WELKE OORZAAK OOK)
HET BEDRAG DAT U VOOR HET APPARAAT HEBT BETAALD TE BOVEN GAAN.
Diversen
“Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de jurisdictie waarin het apparaat werd verkocht en u
onderwerpt zich hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechter in het betreffende land. Indien enige
bepaling van deze overeenkomst op grond van het toepasselijke recht ongeldig of niet uitvoerbaar is, wordt die
bepaling geacht gewijzigd te zijn voor zover dat noodzakelijk is om die bepaling geldig en uitvoerbaar te doen
zijn en blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht. Deze gebruiksvoorwaarden
zijn niet onderworpen aan het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken en van de toepasselijkheid van dit verdrag wordt hierbij uitdrukkelijk afstand gedaan.
DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN HET APPARAAT VERKLAART U DAT U DEZE
GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U DAARMEE AKKOORD GAAT.
3
Voor: secure
MEDEDELING
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR
EINDGEBRUIKERS
DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“DEZE OVEREENKOMST”) IS EEN
JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U (INDIVIDU OF RECHTSPERSOON) EN PHILIPS
CONSUMER ELECTRONICS B.V., EEN NEDERLANDSE BESLOTEN VENNOOTSCHAP WAARVAN DE
HOOFDVESTIGING ZICH BEVINDT OP HET ADRES GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, NEDERLAND,
EN HAAR DOCHTERBEDRIJVEN (GEZAMENLIJK “PHILIPS” GENOEMD). MET DEZE OVEREENKOMST
HEBT U HET RECHT BEPAALDE SOFTWARE (DE “SOFTWARE”) TE GEBRUIKEN INCLUSIEF
GEBRUIKERSDOCUMENTATIE IN ELEKTRONISCHE VORM DIE AFZONDERLIJK OF SAMEN MET EEN
PHILIPS-PRODUCT (HET “APPARAAT”) OF EEN PC KAN ZIJN GELEVERD. DOOR DE SOFTWARE TE
DOWNLOADEN,TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN
MET EN BENT U GEBONDEN AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.ALS U NIET
AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE DOWNLOADEN,TE
INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN.ALS U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN OP TASTBARE
MEDIA (BIJVOORBEELD OP CD) EN U NIET DE GELEGENHEID KREEG DEZE LICENTIE TE LEZEN EN
NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, KOMT U IN AANMERKING VOOR TERUGSTORTING
VAN HET EVENTUEEL BETAALDE AANSCHAFBEDRAG VOOR DE SOFTWARE INDIEN DE SOFTWARE
ONGEBRUIKT MET BETALINGSBEWIJS WORDT GERETOURNEERD BINNEN 30 DAGEN NA AANSCHAF.
1. Licentieverlening. Deze overeenkomst geeft u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om een (1)
kopie van de betreffende software te installeren en te gebruiken op het apparaat of op een PC, afhankelijk van
wat van toepassing is, in objectcode-indeling volgens de instructies in de gebruikershandleiding en uitsluitend
voor uw persoonlijk gebruik. De Software is “in gebruik” wanneer deze in het tijdelijke of permanente
geheugen (bijv. RAM, vaste schijf) van de PC of het apparaat is geladen.
2. Eigendom. U wordt een licentie voor het gebruik van de software, niet de software zelf, verkocht. Deze
overeenkomst geeft u alleen de rechten voor het gebruik van de software; u verwerft geen andere rechten op
de software, expliciet of impliciet, dan de in de overeenkomst vermelde. Philips en diens licentieverstrekkers
behouden zich alle rechten, titel en belangen in de software voor, met inbegrip van patenten, auteursrechten,
handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten die hierin zijn opgenomen. De software wordt
beschermd door wetgeving inzake auteursrechten, internationale verdragen en overige wetgeving inzake
intellectueel eigendom. Het is u derhalve niet toegestaan de software zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Philips te kopiëren, voor zover in dit document niet anders bepaald, afgezien van één (1)
reservekopie van de software. U mag geen drukwerk die bij de software wordt geleverd kopiëren en niet meer
dan één (1) exemplaar van de in elektronische vorm geleverde gebruikersdocumentatie afdrukken. Het is echter
toegestaan één (1) kopie van het drukwerk te maken als reserve.
3. Licentiebeperkingen. Voor zover in dit document niet anders bepaald, is het verhuren, leasen, in
sublicentie verstrekken, verkopen, cederen, uitlenen of anderszins overdragen van de software niet toegestaan.
U mag de software niet reverse-engineeren of decompileren of toestaan dat een derde dit doet, voor zover de
van toepassing zijnde wetgeving de voorgaande bepaling niet uitdrukkelijk verbiedt. U mag geen
productidentificaties, mededelingen inzake auteursrechten of andere markeringen of restricties betreffende
eigendom verwijderen van de software. Alle titels, handelsmerken en auteursrechten en mededelingen inzake
beperkte rechten dienen te worden gereproduceerd op uw reservekopie van de software. Het is niet
toegestaan de software te modificeren of aan te passen, de software samen te voegen met een ander
programma of afgeleide werken te creëren die zijn gebaseerd op de software.
4. Beëindiging van functies. De software kan componenten van bepaalde software bevatten waarvoor
Microsoft Corporation (“Microsoft”) een licentie heeft verstrekt en waarin de digital rights managementtechnologie van Windows Media is opgenomen. Content providers gebruiken de digital rights managementtechnologie voor Windows Media (“WM-DRM”) om de integriteit van hun content (“beveiligde content”) te
beschermen, zodat misbruik van hun intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten) kan worden voorkomen.
Uw apparaat kan ook gebruik maken van WM-DRM-software om beveiligde content (“WM-DRM Software”) over
te dragen of af te spelen.Als om de beveiliging van zulke WM-DRM Software wordt heengewerkt, kan Microsoft
(op eigen initiatief of op verzoek van de eigenaren van beveiligde content (“beveiligde-contenteigenaren”)
besluiten het recht van de WM-DRM-software om nieuwe licenties aan te maken, te kopiëren, op te slaan, over te
dragen, weer te geven en/of af te spelen in te trekken.Als deze rechten worden ingetrokken, kan de WM-DRMsoftware nog wel onbeschermde content afspelen. Er wordt een lijst van ingetrokken WM-DRM-software naar uw
PC en/of apparaat verzonden wanneer u een licentie voor beveiligde content downloadt. Microsoft kan, in
combinatie met deze licentie, ook intrekkingslijsten naar uw apparaat kopiëren namens beveiligdecontenteigenaren, waardoor uw apparaat mogelijk geen beveiligde content kan kopiëren, opslaan, weergeven en/of
afspelen. Het kan ook nodig zijn de WM-DRM-componenten die bij deze software worden verzonden bij te
werken (“WM-DRM Upgrades”) voordat beveiligde-contenteigenaren u toestaan hun content op te vragen.
Wanneer u probeert beveiligde content af te spelen, stelt de door Microsoft ontwikkelde WM-DRM-software u
op de hoogte wanneer er een WM-DRM-upgrade vereist is. Het programma vraagt u dan om toestemming de
vereiste WM-DRM-upgrade te downloaden. Het is mogelijk dat door Philips ontwikkelde WM-DRM-software
hetzelfde doet.Als u niet akkoord gaat met de upgrade, kunt u de beveiligde content waarvoor de WM-DRMupgrade vereist is niet afspelen. Het is wel mogelijk onbeveiligde content en beveiligde content waarvoor de
upgrade niet vereist is af te spelen.WM-DRM-functies die gebruik maken van een internetverbinding, zoals de
functie voor het aanvragen van nieuwe licenties en/of het uitvoeren van een vereiste WM-DRM-upgrade, kunnen
worden uitgeschakeld.Als deze functies worden uitgeschakeld, kunt u beveiligde content blijven afspelen indien u
beschikt over een geldige licentie voor zulke content die al op uw apparaat is opgeslagen. U kunt echter geen
gebruik maken van bepaalde functies van de WM-DRM-software die een internetverbinding behoeven, zoals het
downloaden van content waarvoor de WM-DRM-upgrade nodig is.Alle titel en intellectuele-eigendomsrechten in
en op de beveiligde content is het eigendom van de respectieve beveiligde-contenteigenaren en kan zijn
beschermd door andere wetgeving en verdragen inzake auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten.
Deze overeenkomst geeft u geen recht zulke beveiligde content te gebruiken. Samenvatting: mogelijk bevat
de software componenten van Microsoft WM-DRM. Dit betekent dat de beveiligde content die u
wilt downloaden, kopiëren, opslaan, weergeven, overdragen en/of afspelen wordt beschermd door de
Microsoft WM-DRM-componenten van de Software. Microsoft, beveiligde-contenteigenaren of
verspreiders van beveiligde content kunnen uw toegang tot beveiligde content beperken of u de
toegang ontzeggen, ook als u al voor deze content hebt betaald en/of u deze al hebt binnengehaald.
Uw toestemming of die van Philips zijn niet vereist voor het ontzeggen of beperken door deze
partijen van uw toegang tot deze beveiligde content. Philips garandeert niet dat u de beveiligde
content zult kunnen downloaden, kopiëren, opslaan, weergeven, overdragen en/of afspelen.
5. Open source-software. (a) Deze software kan software bevatten die aan open-source voorwaarden
onderworpen zijn, zoals vermeld in de documentatie bij dit Apparaat. Deze Overeenkomst is niet van
toepassing op zulke software als zodanig. (b) Uw licentierechten onder deze Overeenkomst bevatten geen
rechten voor het gebruiken, verspreiden of maken van afgeleide werken van de software op manieren
waardoor de software aan de open source-voorwaarden onderworpen zou zijn. “Open source-voorwaarden”
zijn voorwaarden van enige licentie die direct of indirect (1) verplichtingen voor Philips creëren of impliceren
met betrekking tot de software en/of afgeleide werken daarvan; of (2) rechten of immuniteiten geven of
impliceren aan derden onder de intellectuele-eigendomsrechten in de software of afgeleide werken daarvan.
6. Beëindiging. Deze overeenkomst wordt van kracht wanneer de software wordt geïnstalleerd of voor het
eerst wordt gebruikt, en eindigt (i) op een door Philips bepaald moment wanneer u enige voorwaarde van deze
overeenkomst niet nakomt; of (ii) wanneer u alle kopieën van de software en gerelateerde materialen die
Philips u onder deze licentie verstrekt vernietigt. De rechten van Philips en uw verplichtingen blijven van kracht
wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd.
7. Upgrades. Philips kan naar eigen goeddunken upgrades voor de software beschikbaar maken door ze op
een website te zetten of op een andere wijze. Zulke upgrades kunnen onderhevig zijn aan de voorwaarden van
deze overeenkomst of het kan vereist zijn dat u akkoord gaat met een andere overeenkomst.
8. Support. Philips is niet verplicht technische of andere ondersteuning (“support”) voor de software te
verlenen. Indien Philips wel support verleent, dan gelden hiervoor afzonderlijke voorwaarden die tussen u en
Philips worden overeengekomen.
9. Beperkte softwaregarantie. Philips biedt de software in de geleverde staat aan zonder enige garantie, met
uitzondering van de garantie dat de software in afdoende mate zal werken zoals beschreven in de documentatie
die bij de software wordt geleverd, voor een periode van negentig (90) dagen nadat u de software downloadt,
installeert of gebruikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De volledige verantwoordelijkheid van Philips
en uw enige verhaalsmogelijkheid inzake deze garantie is, naar keuze van Philips, (i) het retourneren van het
bedrag dat u voor de software hebt betaald (indien van toepassing); of (b) het repareren of vervangen van de
software indien deze niet voldoet aan de hierin omschreven garantie en deze met een betalingsbewijs aan Philips
wordt geretourneerd. Deze beperkte garantie geldt niet indien het softwaredefect het gevolg is van een ongeluk,
misbruik of verkeerde toepassing.Alle eventuele vervangende software wordt gegarandeerd voor de resterende
periode van de oorspronkelijke garantie of voor dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Deze
beperkte garantie geldt niet voor u indien de software u kosteloos voor evaluatie werd aangeboden.
10. GEEN ANDERE GARANTIES. VOOR ZOVER HIERBOVEN NIET ANDERS BEPAALD, GEVEN
PHILIPS EN DIENS LICENTIEVERSTEKKERS GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE FOUTVRIJ EN
ONONDERBROKEN ZAL WERKEN OF AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN. U DRAAGT DE VOLLEDIGE
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE SELECTIE VAN DE SOFTWAREVOOR DE BEOOGDE
DOELSTELLINGEN, EN VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DE DAARMEE
VERKREGEN RESULTATEN.VOOR ZOVER DE WET TOESTAAT,WIJZEN PHILIPS EN DIENS
LICENTIEVERSTREKKERS ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP
VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE RESULTATEN MET
BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE MATERIALEN. ER IS GEEN GARANTIE TEGEN
INBREUK. PHILIPS GARANDEERT NIET DAT U BEVEILIGDE CONTENT ZULT KUNNEN DOWNLOADEN,
KOPIEREN, OPSLAAN,WEERGEVEN, OVERDRAGEN EN/OF AFSPELEN.
11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN
PHILIPS OF DIENS LICENTIEVERSTREKKERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF
SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT
TOT,WINSTDERVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING,VERLIES VAN
BEDRIJFSGEGEVENS,VERLIES VAN GEGEVENS,VERLIES VAN GEBRUIK OF ENIG ANDER GELDELIJK
VERLIES, OOK INDIEN PHILIPS OF DIENS LICENTIEVERSTREKKERS VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN
GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS OF DIENS LICENTIEVESTREKKERS VOOR SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DAT U VOOR DE
SOFTWARE HEBT BETAALD, OF VIJF EURO (5,00), AFHANKELIJK VAN WELK BEDRAG HOGER IS.
12. Handelsmerken. Sommige van de producten en Philips-namen die in deze overeenkomst worden
gebruikt, de software en de gedrukte documentatie kunnen handelsmerken van Philips, diens
licentieverstrekkers of andere derden bevatten. Het is u niet toegestaan zulke handelsmerken te gebruiken.
13. Export. Het is u niet toegestaan de software direct of indirect (weder) uit te voeren naar enig land
waarvoor door de V.S. verstrekte exportlicenties of een andere vorm van toestemming van de regering van de
Verenigde Staten is vereist, tenzij u vooraf de juiste licentie of de juiste toestemming hebt verkregen. Door de
software te downloaden of te installeren, geeft u aan in te stemmen met deze exportbepaling.
14.Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar u zich bevindt,
ongeacht beginselen van conflicterend recht. Eventuele geschillen tussen u en Philips betreffende deze
overeenkomst zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank in het land waar u zich bevindt.
15. Algemeen. Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en Philips en neemt de plaats in
van enige voorgaande toezegging, verbintenis of andere communicatie of reclame met betrekking tot de
software en de gebruikersdocumentatie. Als enig deel van de overeenkomst niet geldig wordt verklaard, dan
blijft de rest van de overeenkomst onverkort van kracht. Deze overeenkomst heeft geen invloed op de
wettelijke rechten van enige partij die als consument optreedt.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.
MCI500H_00_UM_V2.2
wk10031
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement