Philips Speaker MCI500H/12, MCI500H/12 User's manual

Philips Speaker MCI500H/12, MCI500H/12 User's manual

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

MCi500H/05

MCi500H/12

NL

Gebruiksaanwijzing

Contact Informatie

1

45

_

Philips Consumer Lifestyle

HK-0948-MCi500H-FR 2008

(Report No. / Numéro du Rapport) (Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l’entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

Philips...........................................................

(brand name, nom de la marque)

....................MCi500H/12 ...................

(Type version or model, référence ou modèle)

Wireless Micro Hi-Fi System

..............................................................................................

( product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN50371 : 2002

EN55020 : 2007

EN55022 : 2006

EN301489-1 V1.7.1. : 2007

EN300328 V1.7.1 :2006

EN62301 : 2005

EN55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006

EN66024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003

EN301489-17 V1.3.2. : 2008

EN60065 : 2002 + A1: 2006

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2005/32/EC (EuP) – EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body ..............

Electrosuisse

............. performed .................CB Scheme..............

(L’Organisme Notifié)

(Name and number/ nom et numéro)

( a effectué) (description of intervention / description de l’intervention)

CH-4184, M1 M2, M3

And issued the certificate, .................................................................

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Frank Dethier

Leuven, November 26, 2009

Development Manager, Innovation Lab Leven

...........................................................

(place,date / lieu, date)

............................................................................................

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

_

_

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1 Belangrijk

Veiligheid

Milieu-informatie

Verwijdering van het product en de verpakking

3

3

4

4

2 Uw Wireless Micro Hi-Fi System

6

Overzicht

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Afstandsbediening

6

7

6

6

3 Voorbereiden

Het Wireless Micro Hi-Fi System plaatsen

Aansluiten op netspanning

Inschakelen/overschakelen naar standby

Eerste installatie

Taal selecteren

8

8

8

8

9

9

4 Aansluiten op een thuisnetwerk

10

Draadloze verbinding met automatisch

IP-adres maken

Draadloze verbinding met statisch IPadres maken

Vaste verbinding met automatisch IPadres maken

Vaste verbinding met statisch IP-adres maken

10

11

11

12

5 Een muziekbibliotheek maken op de harde schijf

Muziek van een PC importeren

Muziek rippen van CD’s op het

Wireless Micro Hi-Fi System

Muziek opnemen

13

13

13

14

6 Afspelen

CD afspelen

Internetradio

Naar internetradio luisteren

Internetradiozenders markeren als

Favorieten 15

Luisteren naar favoriete zenders 15

Handmatig internetradiozenders toevoegen

Luisteren naar My Media

FM-radio

Naar FM-radio luisteren

De frequentie wijzigen

Kanalen automatisch zoeken

Kanalen automatisch zoeken en opslaan

Voorkeuzekanalen selecteren

18

18

Handmatig zoeken en opslaan 18

Draadloos muziek van een computer streamen 18

TwonkyMedia™ Server installeren 19

Een PC configureren om muziek te delen 19

Afspelen vanaf een USBgeheugenapparaat

Audioapparaten (AUX) aansluiten 20

HD-muziek afspelen

19

20

16

16

17

17

17

17

15

15

15

15

7 Afspeelopties

Herhaald afspelen

In willekeurige volgorde afspelen

Afspelen op artiest

Afspelen op genre

Een afspeellijst maken

Audiobestanden aan een afspeellijst toevoegen

Afspelen van een afspeellijst

8 Van HD naar USB opnemen

9 Alfanumeriek zoeken

23

24

21

21

21

21

21

21

22

22

NL 1

10 CD-informatie van Gracenote®

25

11 Instellingen

Volume aanpassen

Mute

Equalizerinstellingen (EQ) wijzigen 26

Smart EQ activeren

Lage/hoge tonen aanpassen

26

26

26

Dynamic Bass Boost (DBB) instellen 26

Incredible Surround Sound inschakelen 27

Tijdinstellingen

Synchroniseren met RDSradiozender

De tijdsindeling instellen

De tijd handmatig instellen

De stand-bytimer instellen

De opnamesnelheid wijzigen

De opnamekwaliteit wijzigen

26

26

27

De taal wijzigen

Onderhoud

Reiniging

Update

28

28

Bijwerken via computerverbinding 29

De standaardinstellingen herstellen 29

28

28

28

28

27

27

27

28

12 Een Philips Wireless Music

Station (afzonderlijk verkrijgbaar) toevoegen

Een Philips Wireless Music Station toevoegen aan het Wireless Micro

Hi-Fi System

Muziek uitzenden naar Philips Wireless

Music Stations

Music Follows Me

Een Philips Wireless Music Station verwijderen van het Wireless Micro

Hi-Fi System

Het Wireless Micro Hi-Fi System of het Philips Wireless Music Station verplaatsen na aansluiting

30

30

31

31

31

32

13 Technische gegevens

33

MCi500H - Meegeleverde accessoires 34

Vereisten voor computerverbinding 34

14 Problemen oplossen

15 Verklarende woordenlijst

16 Contactgegevens

35

38

45

2 NL

1 Belangrijk

Veiligheid

Informatie voor Europa:

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

Het ‘uitroepteken’ waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

De ‘blimsemschicht’ waarschuwt voor ongeïsoleerde onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

a

Lees deze instructies.

b

Bewaar deze instructies.

c

Neem alle waarschuwingen in acht.

d

Volg alle instructies.

e

Plaats dit product niet in de nabijheid van water.

f

Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.

g

Dek de ventilatieopeningen niet af.

Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

h

Verwijder de behuizing van dit product niet. i

Gebruik dit product uitsluitend binnenshuis. Zorg ervoor dat het product niet vochtig of nat wordt. j

Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.

k

Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers). l Plaats geen elektrische apparatuur op het product.

m

Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. n

Mogelijk bevat het product batterijen.

Raadpleeg de veiligheidsinstructies en de instructies voor verwijdering van batterijen in deze gebruikershandleiding.

o Dit product kan lood en kwik bevatten.

Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften van toepassing. Raadpleeg de instructies voor verwijdering in deze gebruikershandleiding.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard:

Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere

NL 3

4 NL decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes.

Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn.

Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

Zet de volumeregeling op een lage stand.

Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, ‘veilige’ niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.

Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.

Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Milieu-informatie

Symbool klasse II apparatuur:

Dit symbool geeft aan dat dit product een dubbel isolatiesysteem heeft.

Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest dit product te gebruiken.

Verwijdering van het product en de verpakking

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn

2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw product niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ons best gedaan om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om het materiaal te scheiden.

Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake de verwijdering van verpakkingsmateriaal.

Informatie over de verwijdering van batterijen

Batterijen (inclusief ingebouwde, oplaadbare batterijen) bevatten stoffen die slecht kunnen zijn voor het milieu. Lever het apparaat altijd in op een officieel verzamelpunt om de ingebouwde batterijen te laten verwijderen voordat u het apparaat afdankt. U dient alle batterijen in te leveren op een officieel verzamelpunt.

Informatie over het gebruik van batterijen:

Let op

Lekkagegevaar: gebruik alleen het gespecificeerde type batterijen. Plaats geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen batterijen van verschillende merken. Let op de juiste polariteit. Verwijder de batterijen uit producten die gedurende een langere tijd niet worden gebruikt. Bewaar batterijen in een droge omgeving.

Letselgevaar: draag altijd handschoenen wanneer u lekkende batterijen hanteert.

Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Ontploffingsgevaar: veroorzaak geen kortsluiting in batterijen. Stel batterijen niet bloot aan hoge temperaturen. Gooi batterijen nooit in het vuur. Beschadig batterijen niet en haal ze nooit uit elkaar. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

0984

NL 5

6 NL

2 Uw Wireless

Micro Hi-Fi

System

f g

Overzicht

Vooraanzicht

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij

Philips!

Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/ welcome

.

a b c d e

VOLUME

USB-aansluiting volume omhoog/omlaag

CD-station

CD uitwerpen stoppen vooruit h

OK/ bevestigen/afspelen en onderbreken i

/ / / navigeren j k

REC achteruit opnemen o

Achteraanzicht

l m

HOME n

MENU a b

~ AC MAINS aansluiting voor voeding c

FM ANTENNA antenne voor FMradio d

SPEAKERS L / R e

ETHERNET f

AUX IN R / L aansluitingen voor externe apparaten

WiFi-antenne

WiFi-antenne

Afstandsbediening

a b

HOME c

FM TUNER d

SEARCH e

VIEW f

MENU g

/ / / h

OK/ i j

VOL navigeren bevestigen/afspelen en onderbreken vooruit volume omhoog/ omlaag k

MUSIC

FOLLOWS ME l m

SHUFFLE

INCR.SURR.

in willekeurige volgorde afspelen

Incredible Surround

Sound n

RDS/NEWS o

SAME GENRE p

SAME ARTIST q

DBB r

SMART EQ

Dynamic Bass Boost s

SLEEP t

REPEAT u

MUSIC

BROADCAST stand-bytimer v

Alfanumerieke toetsen w

MUTE x

SCROLL y z

CLEAR

/

{

REC

|

MARK/UNMARK

}

AUX achteruit opnemen extern apparaat selecteren

~

HDMP3-CD/CD muziek op de harde schijf

NL 7

8 NL

3 Voorbereiden

Let op

Ontploffingsgevaar! Batterijen uit de buurt houden van hitte, zonlicht of vuur. Batterijen nooit in vuur werpen.

Risico van verminderde levensduur! Nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar gebruiken.

Het product kan beschadigd raken! Batterijen verwijderen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

a

Open het klepje van het batterijcompartiment.

c

Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

b

Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

Het Wireless Micro Hi-Fi

System plaatsen

Let op

Het product kan beschadigd raken! Plaats het

Wireless Micro Hi-Fi System op een vlakke, horizontale ondergrond die sterk genoeg is om het product te dragen.

Aansluiten op netspanning

Waarschuwing

1

Sluit het Wireless Micro Hi-Fi System aan op netspanning.

»

Het product kan beschadigd raken! Controleer of de netspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op het typeplaatje (aan de achter- of onderzijde van het Wireless

Micro Hi-Fi System).

Het Wireless Micro Hi-Fi System wordt ingeschakeld en is klaar om te worden ingesteld voor gebruik.

Inschakelen/overschakelen naar stand-by

U kunt de volgende opties voor de status selecteren:

Aan

Stand-by

Actieve stand-bymodus. Met de knop op de afstandsbediening kunt u het Wireless Micro Hi-Fi

System inschakelen.

Energiebesparende stand-bymodus

• Passieve stand-bymodus. U kunt het

Wireless Micro Hi-Fi System alleen inschakelen met de knop op de bovenkant.

Opmerking

Als er gedurende 20 minuten geen knop wordt ingedrukt, schakelt het Wireless Micro

Hi-Fi System over naar de stand-bymodus.

1

Als u het Wireless Micro Hi-Fi System wilt inschakelen, drukt u op .

2

Als u het Wireless Micro Hi-Fi System in de stand-bymodus wilt zetten, drukt u op

.

3

Als u het Wireless Micro Hi-Fi System in de energiebesparende stand-bymodus wilt zetten, houdt u de knop op de bovenkant ingedrukt.

Opmerking

Als het Wireless Micro Hi-Fi System in de energiebesparende stand-bymodus staat, werkt de afstandsbediening niet.

In de energiebesparende stand-bymodus verbruikt het Wireless Micro Hi-Fi System nog altijd een kleine hoeveelheid stroom.

Als u het product voor langere tijd niet gebruikt, bespaart u energie door de stekker uit het stopcontact te halen om het Wireless

Micro Hi-Fi System volledig uit te schakelen.

Eerste installatie

Als u het Wireless Micro Hi-Fi System aansluit op netspanning, wordt het automatische installatieproces gestart. U moet de taal selecteren voordat u verder kunt.

Taal selecteren

Als u het Wireless Micro Hi-Fi System voor de eerste keer aansluit op netspanning:

1

Wacht tot het menu voor taalselectie wordt weergegeven om uw taal te kiezen.

2

Druk op of en vervolgens op om de taal te selecteren.

»

Op het display wordt het hoofdmenu weergegeven.

» Om de netwerkinstellingen te selecteren, volgt u de onderstaande stappen voor het aansluiten op een thuisnetwerk.

Tip

Na de eerste taalinstelling kunt u de taal wijzigen in het menu Instellingen.

NL 9

4 Aansluiten op een thuisnetwerk

Voordat u het Wireless Micro Hi-Fi System aansluit op een router:

• Controleer of de computer voldoet aan de minimumvereisten.

U kunt kiezen uit een van deze soorten verbinding:

Draadloze verbinding met automatisch

IP-adres

Draadloze verbinding met statisch IPadres

Vaste verbinding met automatisch IPadres

Vaste verbinding met statisch IP-adres

Draadloze verbinding met automatisch IP-adres maken

Navigeren en selecteren met de afstandsbediening:

• Druk op selecteren.

of om een menuoptie te

Druk op

om een keuze te bevestigen.

Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm.

Druk op HOME om naar het hoofdmenu te gaan.

Met de alfanumerieke knoppen van de afstandsbediening kunt u meerdere functies uitvoeren:

Om een nummer of een alfanumeriek teken te selecteren, drukt u een of meerdere keren op een knop totdat u het nummer of het alfanumerieke teken ziet op het display van het Wireless Micro

Hi-Fi System.

Om door de beschikbare alfanumerieke tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk op een knop.

Om het laatst ingevoerde teken van het display te verwijderen, drukt u op

CLEAR

.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een draadloze verbinding kunt maken met een thuisnetwerk met een automatisch

IP-adres.

1

Controleer of uw netwerknaam en

-wachtwoord of encryptiesleutel beschikbaar zijn.

• Bij sommige internetproviders (ISP) is het gebruik van een proxyserver vereist.

2

Schakel uw draadloze toegangspunt of draadloze router met breedbandinternet in.

3

Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System in.

4

Selecteer

MENU

op het Wireless Micro

Hi-Fi System.

5

Selecteer [Instellingen] > [Netwerk] >

[Draadloos]

en bevestig dit.

6

Selecteer het netwerk in de lijst op het display.

• Voer de encryptiesleutel in met de afstandsbediening en druk vervolgens op OK / om door te gaan

(indien nodig).

7

Selecteer

[Automatisch]

> (Instellingen toepassen?) [Ja] en bevestig dit.

» Op het Wireless Micro Hi-Fi System wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen worden opgeslagen.

10 NL

Draadloze verbinding met statisch IP-adres maken

Navigeren en selecteren met de afstandsbediening:

• Druk op selecteren.

of om een menuoptie te

Druk op

om een keuze te bevestigen.

Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm.

Druk op HOME om naar het hoofdmenu te gaan.

Met de alfanumerieke knoppen van de afstandsbediening kunt u meerdere functies uitvoeren:

Om een nummer of een alfanumeriek teken te selecteren, drukt u een of meerdere keren op een knop totdat u het nummer of het alfanumerieke teken

• ziet op het display van het Wireless Micro

Hi-Fi System.

Om door de beschikbare alfanumerieke tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk op een knop.

Om het laatst ingevoerde teken van het display te verwijderen, drukt u op

CLEAR .

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een draadloze verbinding kunt maken met een thuisnetwerk met een statisch

IP-adres.

1

Zorg ervoor dat uw encryptiesleutel

(indien nodig) beschikbaar is.

2

Schakel uw draadloze toegangspunt of draadloze router met breedbandinternet in.

3

Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System in.

4

Selecteer MENU op het Wireless Micro

Hi-Fi System.

5

Selecteer

[Instellingen]

<

[Netwerk]

>

[Draadloos] en bevestig dit.

6

Selecteer het netwerk in de lijst op het display.

• Voer de encryptiesleutel in met de afstandsbediening en druk vervolgens op OK / om door te gaan

(indien nodig).

7

Selecteer

[Statisch]

en bevestig dit.

8

Voer het statisch IP-adres in met de afstandsbediening en bevestig dit.

9

Selecteer (Instellingen toepassen?)

[Ja]

en bevestig dit.

» Op het Wireless Micro Hi-Fi System wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen worden opgeslagen.

Vaste verbinding met automatisch IP-adres maken

Navigeren en selecteren met de afstandsbediening:

• Druk op selecteren.

of om een menuoptie te

Druk op

om een keuze te bevestigen.

Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm.

Druk op HOME om naar het hoofdmenu te gaan.

Met de alfanumerieke knoppen van de afstandsbediening kunt u meerdere functies uitvoeren:

Om een nummer of een alfanumeriek teken te selecteren, drukt u een of meerdere keren op een knop totdat u het nummer of het alfanumerieke teken ziet op het display van het Wireless Micro

Hi-Fi System.

Om door de beschikbare alfanumerieke tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk op een knop.

Om het laatst ingevoerde teken van het display te verwijderen, drukt u op

CLEAR .

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een vaste verbinding kunt maken met

NL 11

een thuisnetwerk met een automatisch

IP-adres.

1

Gebruik een Ethernet-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) om het Wireless Micro

Hi-Fi System aan te sluiten op het toegangspunt dat of de router die is verbonden met uw thuisnetwerk met breedbandinternettoegang.

2

Schakel uw draadloze toegangspunt of draadloze router met breedbandinternet in.

3

Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System in.

4

Selecteer

MENU

op het Wireless Micro

Hi-Fi System.

5

Selecteer [Instellingen] > [Netwerk]

>

[Bedraad]

>

[Automatisch]

>

(Instellingen toepassen?) [Ja] en bevestig dit.

» Op het Wireless Micro Hi-Fi System wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen worden opgeslagen.

Vaste verbinding met statisch

IP-adres maken

Navigeren en selecteren met de afstandsbediening:

• Druk op selecteren.

of om een menuoptie te

Druk op

om een keuze te bevestigen.

Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm.

Druk op

HOME

om naar het hoofdmenu te gaan.

Met de alfanumerieke knoppen van de afstandsbediening kunt u meerdere functies uitvoeren:

Om een nummer of een alfanumeriek teken te selecteren, drukt u een of meerdere keren op een knop totdat u het nummer of het alfanumerieke teken

12 NL

• ziet op het display van het Wireless Micro

Hi-Fi System.

Om door de beschikbare alfanumerieke tekens te bladeren, drukt u herhaaldelijk op een knop.

Om het laatst ingevoerde teken van het display te verwijderen, drukt u op

CLEAR

.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een vaste verbinding kunt maken met een thuisnetwerk met een automatisch

IP-adres.

1

Gebruik een Ethernet-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar) om het Wireless Micro

Hi-Fi System aan te sluiten op het toegangspunt dat of de router die is verbonden met uw thuisnetwerk met breedbandinternettoegang.

2

Schakel uw draadloze toegangspunt of draadloze router met breedbandinternet in.

3

Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System in.

4

Druk op het apparaat op

MENU

.

5

Selecteer

[Instellingen]

>

[Netwerk]

>

[Bedraad] > [Statisch] en bevestig dit.

6

Voer het statisch IP-adres in met de afstandsbediening en bevestig dit.

7

Selecteer (Instellingen toepassen?) [Ja] en bevestig dit.

» Op het Wireless Micro Hi-Fi System wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen worden opgeslagen.

5 Een muziekbibliotheek maken op de harde schijf

U hebt de volgende mogelijkheden om een muziekbibliotheek op de harde schijf te maken: muziek van CD’s rippen muziek van een PC importeren muziek van de FM-radio opnemen muziek opnemen vanaf een extern apparaat

De muziekherkenningstechnologie en bijbehorende gegevens worden geleverd door

Gracenote®. Gracenote is de industrienorm voor muziekherkenningstechnologie en levering van bijbehorende content. Meer informatie vindt u op www.gracenote.com.

CD- en muziekgerelateerde informatie van

Gracenote, Inc., copyright © 2000-2007

Gracenote. Gracenote Software, copyright

© 2000-2007 Gracenote. Dit product en deze service worden beschermd door een of meer van de volgende Amerikaanse octrooien: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773,

#6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,

#6,240,459, #6,304,523, #6,330,593,

#7,167,857 en andere uitgegeven octrooien of octrooien in behandeling. Gracenote en

CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van

Gracenote. Het Gracenote-logo en -logotype en het “Powered by Gracenote”-logo zijn handelsmerken van Gracenote.

Gracenote® is een gedeponeerd handelsmerk van Gracenote, Inc. Het Gracenote-logo en

-logotype en het “Powered by Gracenote”-logo zijn handelsmerken van Gracenote.

Muziek van een PC importeren

Voor het importeren van muziek naar het

Wireless Micro Hi-Fi System hebt u de WADM

(Wireless Audio Device Manager) op de meegeleverde PC Installer nodig.

Voordat u muziek kunt importeren van een PC die is aangesloten op een thuisnetwerk, moet u het Wireless Micro Hi-Fi System aansluiten op de PC.

Muziek rippen van CD’s op het Wireless Micro Hi-Fi

System

Belangrijk:

Het rippen van een CD bestaat uit verschillende stappen (rippen, comprimeren, converteren, enz.). Nadat de eerste stap van het rippen is voltooid, duurt het nog ongeveer 15 minuten om de geripte gegevens te verwerken.

Dit wordt op de achtergrond uitgevoerd, waardoor u het Wireless Micro Hi-Fi System ondertussen normaal kunt bedienen.

Voorkom gegevensverlies tijdens of na het rippen van een CD:

• Schakel niet over naar de

• energiebesparende stand-bymodus tijdens het rippen.

Koppel ten minste 15 minuten nadat het rippen is gestopt het Wireless Micro Hi-Fi

System niet los van de netspanning.

Muziek met hoge snelheid van een CD naar de harde schijf van het Wireless

Micro Hi-Fi System rippen:

(Audio-CD, MP3/WMA-CD)

Opmerking

Terwijl het Wireless Micro Hi-Fi System bezig is met rippen, is alleen de stopfunctie beschikbaar.

NL 13

Tip

U kunt rippen tijdens het beluisteren door tijdens het afspelen op

REC

te drukken.

1

Plaats de CD in het Wireless Micro

Hi-Fi System met de bedrukte zijde naar boven.

2

Druk in het scherm met tracks op REC

.

3

Druk op

MARK/UNMARK

om tracks te selecteren/deselecteren. (Standaard ript het Wireless Micro Hi-Fi System alle tracks op de CD als er geen tracks zijn gemarkeerd.)

• Druk lang op MARK/UNMARK om alle tracks te selecteren/ deselecteren.

4

Druk op

REC

om het rippen te starten.

5

Herhaal de bovenstaande stap 1 tot en met 4 om nog een CD te rippen.

6

Druk op om het rippen te stoppen.

Tip

Raadpleeg het hoofdstuk Instellingen voor informatie over het wijzigen van de ripkwaliteit.

Muziek opnemen

U kunt opnemen vanaf 2 verschillende bronnen.

1

Druk op

• AUX om muziek op te nemen vanaf een extern apparaat.

• FM TUNER om muziek van de FMradio op te nemen.

2

Druk op

REC

.

3

Druk op om de opname te stoppen.

14 NL

6 Afspelen

CD afspelen

1

Druk op om de CD-lade te openen.

2

Plaats de CD met de bedrukte zijde naar boven.

3

Druk op om de CD-lade te sluiten.

4

Druk op OK / om af te spelen.

Internetradio

Opmerking

Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

Voor de functies voor internetradio dient u zich te registreren als u versie 1.xx.xxxx van de firmware gebruikt op Wireless Micro Hi-Fi

System.

Naar internetradio luisteren

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Zorg ervoor dat het Wireless Micro Hi-Fi

System verbinding heeft met internet.

3

Druk op HOME .

4

Druk op of en vervolgens op om

[Internetradio] te selecteren.

» De opties worden weergegeven.

Druk op of en vervolgens op om de zender te selecteren.

Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Opmerking

Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

Internetradiozenders markeren als

Favorieten

U kunt internetradiozenders markeren als uw Favorieten zodat u ze een volgende keer gemakkelijker kunt terugvinden.

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Zorg ervoor dat de Wireless Micro

Hi-Fi System verbinding heeft met breedbandinternet.

3

Druk tijdens het luisteren naar internetradio op om de zender te markeren.

Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

De volgende keer dat u verbinding maakt met internetradio staat de radiozender vermeld in het menu

Favoriete stations.

Opmerking

Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

U kunt ook bladwijzers voor internetradiozenders instellen wanneer u zich aanmeldt op www.philips.com/welcome en op de website voor geregistreerde producten klikt op de koppeling

Streamium Management

.

Luisteren naar favoriete zenders

Als u een bladwijzer voor een internetradiozender instelt, vindt u die terug onder Favoriete stations.

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Zorg ervoor dat het Wireless Micro Hi-Fi

System verbinding heeft met internet.

3

Druk op HOME .

4

Druk op of en vervolgens op om

[Internetradio]

>

[Favoriete stations]

te selecteren.

• Druk op

HOME

om terug te keren naar het menu Home.

NL 15

Opmerking

Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

U kunt uw Favorieten ook beheren onder

Streamium Management op de Philips-website.

Handmatig internetradiozenders toevoegen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u zich kunt aanmelden bij Philips en hoe u afzonderlijke URL’s van internetradiozenders kunt toevoegen op de PC.

1

Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System in.

2

Zorg ervoor dat de Wireless Micro

Hi-Fi System verbinding heeft met breedbandinternet.

3

Volg de stappen om het Wireless Micro

Hi-Fi System bij Philips te registreren, als u dit nog niet hebt gedaan.

4

Klik op de website voor geregistreerde producten op de koppeling

Streamium

Management .

5

Selecteer

My Media

.

6

Klik op het tabblad

Muziek

.

7

Voer het URL-adres van de internetradiozender in de eerste kolom in.

8

Voer een bijnaam in de tweede kolom in.

» De bijnaam is de identificatie van internetradiozenders die wordt weergegeven door Wireless Micro

Hi-Fi System.

9

Voer een beschrijving in de derde kolom in.

10

Klik op Opslaan om uw invoer te bevestigen.

Opmerking

Als de handmatig toegevoegde internetradiozender beschikbaar is en uitzendt in een compatibel formaat, kunt u de zender beluisteren via het Wireless Micro Hi-Fi

System.

U kunt de handmatig toegevoegde internetradiozenders vinden in de lijst My

Media op het Wireless Micro Hi-Fi System.

Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

Luisteren naar My Media

Met My Media hebt u toegang tot internetradiozenders die niet onder de standaardservice vallen.

1

Volg de stappen om het Wireless Micro

Hi-Fi System bij Philips te registreren.

2

Volg de stappen om handmatig internetradiozenders toe te voegen.

3

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

4

Zorg ervoor dat het Wireless Micro Hi-Fi

System verbinding heeft met internet.

5

Druk op

HOME

.

6

Druk op of en vervolgens op om

[Internet Radio Services] te selecteren.

7

Druk op of en vervolgens op om

[My Media] te selecteren.

• Druk op

HOME

om terug te keren naar het menu Home.

Opmerking

Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

16 NL

»

U kunt met het Wireless Micro Hi-Fi System luisteren naar FM-radio als u de meegeleverde antenne aansluit:

FM-radio

Naar FM-radio luisteren

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Trek de ingebouwde FM-antenne volledig uit.

3

Druk op

HOME

.

4

Druk op FM TUNER .

» De huidige frequentie wordt weergegeven.

Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Tip

U kunt de ontvangst optimaliseren door de

FM-antenne te draaien.

Met de functie voor automatisch zoeken en opslaan kunt u zenders opslaan onder voorkeuzenummers.

De frequentie wijzigen

U kunt de kanaalfrequentie aanpassen om de ontvangst van een zender beter af te stemmen op het signaal.

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op HOME .

3

Druk op FM TUNER .

» De huidige frequentie wordt weergegeven.

4

Druk op om de frequentie aan te passen.

• Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Tip

U kunt kanaalfrequenties opslaan onder een voorkeuzenummer.

Kanalen automatisch zoeken

Het Wireless Micro Hi-Fi System kan automatisch zoeken naar beschikbare kanalen.

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op

HOME

.

3

Druk op of en vervolgens op om

[FM-tuner]

.

»

De huidige frequentie wordt weergegeven.

4

Houd of ingedrukt om de automatische zoekfunctie te starten.

» Het zoeken stopt zodra er een kanaal is gevonden.

5

Druk op MENU .

6

Selecteer [Opsl. als voork.] .

7

Druk op of en vervolgens op om.

»

De frequentie wordt opgeslagen onder het geselecteerde voorkeuzenummer.

» Druk op

HOME

om terug te keren naar het menu Home.

NL 17

Kanalen automatisch zoeken en opslaan

Het Wireless Micro Hi-Fi System kan automatisch zoeken naar kanalen en er maximaal 60 opslaan onder de voorkeuzenummers.

1

Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System in.

2

Druk op HOME .

3

Druk op of en vervolgens op om

[FM-tuner]

.

»

De huidige frequentie wordt weergegeven.

»

Druk op MENU .

4

Selecteer [Auto opslaan] .

» Het Wireless Micro Hi-Fi System zoekt naar kanalen en slaat ze op.

»

»

Als alle beschikbare kanalen zijn opgeslagen, stopt het zoeken.

Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Voorkeuzekanalen selecteren

U vindt uw voorkeuzekanalen terug in de lijst met voorkeuzen.

1

Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System in.

2

Druk op HOME .

3

Druk op of en vervolgens op om

[FM-tuner]

.

»

De huidige frequentie wordt weergegeven.

4

Druk op om de voorkeuzekanalen weer te geven.

5

Druk op om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op .

• Druk op

HOME

om terug te keren naar het menu Home.

Handmatig zoeken en opslaan

U kunt kanalen handmatig zoeken en opslaan.

1

Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System in.

2

Druk op HOME .

3

Druk op of en vervolgens op om

[FM-tuner]

.

»

De huidige frequentie wordt weergegeven.

4

Druk op om de frequentie te wijzigen.

5

Druk op

MENU

.

6

Selecteer

[Opsl. als voork.]

.

7

Druk op om de gewenste instelling te selecteren en druk vervolgens op .

»

De frequentie wordt opgeslagen onder het geselecteerde voorkeuzenummer.

» Druk op

HOME

om terug te keren naar het menu Home.

Tip

U kunt opgeslagen voorkeuzenummers overschrijven met een nieuwe frequentie.

Draadloos muziek van een computer streamen

U kunt draadloos muziek vanaf een aangesloten computer naar het Wireless Micro Hi-Fi System streamen. In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe u:

• de software op uw computer installeert de computer configureert om uw muziek te delen

18 NL

Opmerking

Als TwonkyMedia™ Server al op de computer is geïnstalleerd, kunt u het gedeelte over de installatie overslaan en doorgaan met de configuratie.

Voor andere mediaspelers verwijzen we u naar de instructies van de speler.

TwonkyMedia™ Server installeren

1

Plaats de meegeleverde software-CD in de computer.

» De installatie van TwonkyMedia™ begint.

2

Volg de instructies op de computer om de software te installeren.

Een PC configureren om muziek te delen

Met het Wireless Micro Hi-Fi System kunt u muziek van een PC delen. In dit hoofdstuk vindt u instructies voor het configureren van de PC om muziek te delen.

1

Volg de instructies om TwonkyMedia™

Server (zie ‘TwonkyMedia™ Server installeren’ op pagina 19) te installeren.

2

Klik op de PC op Start > Programma’s >

TwonkyMedia™

>

TwonkyMedia™ Tray

Control (TwonkyMedia™ ladebeheer).

3

Klik op het pictogram van

TwonkyMedia™ Server op de taakbalk.

4

Kies Media Server Settings (Instellingen mediaserver).

5

Klik in de

Basic Settings

(Basisinstellingen) van de configuratiepagina op Sharing

(Delen).

»

De mappen worden gescand.

» Klik op

Browse

(Bladeren) om de muziek handmatig te zoeken.

» Klik op Add new content directory

(Nieuwe map toevoegen) om handmatig een nieuwe map toe te voegen.

»

Druk op Save changes (Wijzigingen opslaan) om de wijzigingen op te slaan.

6

Druk op de afstandsbediening van het

Wireless Micro Hi-Fi System op HOME .

7

Selecteer [UPnP] en bevestig met OK .

» Het display geeft

[Searching for UPnP servers…] weer.

8

Druk op / om de servernaam te selecteren en bevestig uw keuze met

OK

.

Tip

Op de pagina voor delen van TwonkyMedia™ kunt u opties instellen voor het opnieuw scannen van de server. De standaardinstelling is -1 minuut, om het automatisch scannen te garanderen.

Afspelen vanaf een USBgeheugenapparaat

U kunt muziek afspelen vanaf een USBapparaat. U kunt ook de muziekbibliotheek van het Wireless Micro Hi-Fi System overbrengen naar het USB-apparaat voor massaopslag.

1

Plaats de USB-plug van het USB-apparaat in de USB-aansluiting van het Wireless

Micro Hi-Fi System.

2

Selecteer HOME op het Wireless Micro

Hi-Fi System.

NL 19

20 NL

3

Druk op of en vervolgens op om [USB] .

»

Op het display wordt het USBapparaat weergegeven.

4

Druk op of en vervolgens op om de inhoud van de USB te selecteren.

• Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Audioapparaten (AUX) aansluiten

U kunt muziek afspelen vanaf een extern apparaat dat is aangesloten op de AUX-ingang van het Wireless Micro Hi-Fi System.

1

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het externe apparaat om de meegeleverde audiokabel aan te sluiten op de audio-uitgang van het externe apparaat.

2

Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de AUX IN -aansluiting van het Wireless Micro Hi-Fi System.

3

Druk op de afstandsbediening van het

Wireless Micro Hi-Fi System op

HOME

.

4

Druk op of en vervolgens op om

[AUX]

.

5

Gebruik de bedieningselementen van het externe apparaat om muziek af te spelen.

HD-muziek afspelen

1

Druk op HD om het HD-muziekmenu te openen.

2

Druk op of en vervolgens op om menuopties te selecteren.

»

Het display begeleidt u door het menu.

3

Druk op OK / om af te spelen.

• Druk op stoppen.

om het afspelen te

7 Afspeelopties

U kunt kiezen uit verscheidene afspeelopties:

Herhaald afspelen

In willekeurige volgorde afspelen

Afspelen op artiest

Afspelen op genre

Herhaald afspelen

U kunt één of alle audiobestanden in de huidige selectie herhalen.

1

Druk tijdens het afspelen op REPEAT om de herhaalfunctie als volgt in of uit te schakelen:

• 1 herhalen

• Het huidige audiobestand wordt geselecteerd.

• Alles herhalen

• doorlopend herhaald tot er een andere optie of instelling wordt

Alle audiobestanden in de huidige selectie worden doorlopend herhaald tot er een andere optie of instelling wordt geselecteerd.

• Uit (standaard)

In willekeurige volgorde afspelen

U kunt de audiobestanden in de huidige selectie in willekeurige volgorde afspelen (shuffle).

1

Druk tijdens het afspelen op SHUFFLE om shuffle in of uit te schakelen.

»

Als u shuffle inschakelt, wordt de huidige selectie audiobestanden in willekeurige volgorde afgespeeld.

Afspelen op artiest

U kunt alle audiobestanden van dezelfde artiest afspelen vanaf de harde schijf van het Wireless

Music Center van Philips.

1

Druk tijdens het afspelen van HD-audio op SAME ARTIST .

Afspelen op genre

U kunt alle audiobestanden van hetzelfde genre afspelen vanaf de harde schijf van het Wireless

Music Center van Philips.

1

Druk tijdens het afspelen van HD-audio op SAME GENRE .

Een afspeellijst maken

U kunt maximaal 99 afspeellijsten maken op de harde schijf van het aangesloten Wireless Music

Center van Philips.

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op de afstandsbediening van het

Wireless Micro Hi-Fi System op HD .

3

Druk op

MENU

om het HD-menu te openen.

4

Druk op of en vervolgens op om

[Maak playlist]

te selecteren.

» Er wordt een nieuwe afspeellijst met een standaard albumnaam

(bijvoorbeeld Playlist_001) gemaakt.

» Druk op

HOME

om terug te keren naar het menu Home.

NL 21

Audiobestanden aan een afspeellijst toevoegen

U kunt maximaal 300 audiobestanden aan een afspeellijst toevoegen.

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op de afstandsbediening op HD .

3

Druk op of en vervolgens op om het audiobestand te selecteren.

4

Druk op MENU om het HD-menu te openen.

5

Druk op of en vervolgens op om

[Voeg toe aan lijst] .

6

Druk op of en vervolgens op om de afspeellijst te selecteren.

» Het audiobestand is toegevoegd aan de geselecteerde afspeellijst.

»

Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Afspelen van een afspeellijst

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op de afstandsbediening op

HD

.

3

Druk op

MENU

om het HD-menu te openen.

4

Druk op of en vervolgens op om

[Afspeellijsten] .

5

Druk op of en vervolgens op om de afspeellijst te selecteren.

6

Druk op OK / om af te spelen.

• Druk op

om het afspelen te stoppen.

Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

22 NL

8 Van HD naar

USB opnemen

U kunt muziekbestanden van de harde schijf van het Wireless Micro Hi-Fi System opnemen naar een USB-geheugenapparaat.

1

Plaats de USB-plug van het USB-apparaat in de USB-aansluiting van het Wireless

Micro Hi-Fi System:

Gebruik de afstandsbediening van het

Wireless Micro Hi-Fi System voor de volgende stappen:

2

Druk op

HD

.

3

Druk op REC .

4

Druk op MARK/UNMARK om tracks te selecteren/deselecteren. (Standaard ript het Wireless Micro Hi-Fi System alle tracks op de harde schijf als er geen tracks zijn gemarkeerd.)

• Druk lang op

MARK/UNMARK om alle tracks te selecteren/ deselecteren.

5

Druk op REC om de opname te starten.

6

Druk op om de opname te stoppen.

NL 23

9 Alfanumeriek zoeken

U kunt zoeken naar specifieke audiobestanden op een aangesloten UPnP-apparaat.

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op

HOME

.

3

Druk op of en vervolgens op om de muziekbron te selecteren.

»

Op het display worden de beschikbare lijsten weergegeven.

4

Druk op of en vervolgens op om de lijst te selecteren.

5

Druk op SEARCH .

Op het scherm verschijnt een tekstvak.

»

6

Druk op de alfanumerieke knoppen op de afstandsbediening om de zoekopdracht in te voeren.

7

Druk op OK / om te beginnen met zoeken.

»

Het Wireless Micro Hi-Fi System zoekt het woord dat er het meeste op lijkt.

8

Druk op om te stoppen met zoeken.

• Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Opmerking

De alfanumerieke zoekopdracht is beschikbaar voor de HD-bron en de UPnP-bron.

24 NL

10 CD-informatie van Gracenote®

CD-informatie van Gracenote®

Gracenote MusicID® geeft het apparaat

CD-informatie (zoals album, artiest, genre, trackinformatie) via de ingebouwde database.

Met de herkenningsservice kunnen de opgenomen CD-tracks op juiste wijze in categorieën worden geplaatst (bijvoorbeeld onder Artiesten, Albums, Genres of Alle tracks) en kunnen de tracks worden samengevoegd met de bestaande tracks op de harde schijf.

Gracenote®-mediadatabase

In elke MCi500H is een CD-database verwerkt zodat trackinformatie snel kan worden opgezocht. Elk kwartaal kunt u op www.club.

philips.com een updatebestand met nieuw uitgebrachte CD’s downloaden.

Gracenote®-mediadatabase bijwerken

Gebruik uw PC om uw product te registreren op www.club.philips.com en ga naar de pagina

“Mijn upgrades en ondersteuning” om de update van de Gracenote®-mediadatabase te downloaden. De updates worden elk kwartaal geplaatst. Nieuwe updates zijn onafhankelijk van oude updates. U kunt dus een nieuwe update installeren als u de vorige update niet hebt geïnstalleerd.

NL 25

11 Instellingen

Volume aanpassen

1

Druk tijdens het afspelen op + VOL om het volume aan te passen

Mute

U kunt het geluid van uw audio uitschakelen.

1

Druk tijdens het afspelen op MUTE .

• Druk nogmaals op

MUTE

om het geluid weer in te schakelen.

Equalizerinstellingen (EQ) wijzigen

U kunt het audiogeluid aanpassen met de volgende equalizerinstellingen:

[Rock]

• [Pop]

[Jazz]

• [Neutraal]

[Techno]

• [Klassiek]

1

Schakel de Wireless Micro Hi-Fi System in.

2

Druk op MENU .

3

Druk op of en vervolgens op om

[Equalizer]

.

4

Druk op of op om een selectie te maken..

• Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Smart EQ activeren

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op

SMART EQ

om te schakelen tussen de opties:

Smart EQ inschakelen

Smart EQ uitschakelen

De functie Smart EQ selecteert automatisch equalizerinstellingen volgens het aan het audiobestand

• gekoppelde genre.

Als er geen genre aan het audiobestand is gekoppeld, is de standaardinstelling Pop.

Lage/hoge tonen aanpassen

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op MENU .

3

Druk op of en vervolgens op om

[Instellingen]

>

[Lage/hoge tonen].

4

Druk op of en vervolgens op om.

5

Druk op of en vervolgens op om de waarde aan te passen..

• Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Dynamic Bass Boost (DBB) instellen

U kunt kiezen uit de volgende DBB-instellingen:

[DBB]

• [DBB2]

[DBB3]

• [DBB uit] (standaard)

1

Druk op

DBB

om de instellingen in of uit te schakelen.

26 NL

Incredible Surround Sound inschakelen

1

Druk op INCR.SURR.

om de functie

Incredible Surround Sound in te schakelen.

• Druk nogmaals op de knop om de functie uit te schakelen.

Tijdinstellingen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de instellingen voor de tijd wijzigt.

Synchroniseren met RDS-radiozender

RDS (Radio Data System) is een dienst waarmee FM-radiozenders naast het

FM-radiosignaal extra informatie kunnen verzenden. Automatische tijdsynchronisatie is een van de RDS-functies.

1

Controleer of de radiozender die u voor de synchronisatie selecteert met RDS werkt.

2

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

3

Druk op

MENU

.

4

Druk op of en vervolgens op om

[Instellingen]

>

[Tijd]

>

[Autom. tijdsynch] te selecteren.

5

Druk op of en vervolgens op om de RDS-zender te selecteren.

6

Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

De tijdsindeling instellen

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op

MENU

.

3

Druk op of en vervolgens op om

[Instellingen]

>

[Tijd]

>

[Tijdsindeling] te selecteren.

4

Druk op of en vervolgens op om formatteren te selecteren.

5

Druk op om terug te gaan naar het vorige keuzemenu.

• Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

De tijd handmatig instellen

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op

MENU

.

3

Druk op of en vervolgens op om

[Instellingen] > [Tijd] > [Tijd instellen] .

4

Druk op of om aan te passen en vervolgens op om te bevestigen de tijd te bevestigen.

5

Druk op om terug te gaan naar het vorige keuzemenu.

• Druk op

HOME

om terug te keren naar het menu Home.

Tip

U kunt de tijd ook rechtstreeks handmatig invoeren met de numerieke knoppen (0-9).

NL 27

De stand-bytimer instellen

U kunt een periode instellen waarna het

Wireless Micro Hi-Fi System automatisch naar de stand-bymodus schakelt.

De timer biedt de volgende opties voor minuten:

[Sleep 15]

• [Sleep 30]

[Sleep 45]

• [Sleep 60]

[Sleep 90]

• [Sleep 120]

[Sleep uit]

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk een of meerdere keren op

SLEEP om een periode te selecteren.

» Als u de timer instelt, wordt op het display het slaappictogram weergegeven:

» Om de resterende tijd tot de standbymodus weer te geven, drukt u op een willekeurig moment op

SLEEP

.

De opnamesnelheid wijzigen

U kunt de snelheid wijzigen waarmee het

Wireless Micro Hi-Fi System een CD ript.

1

Druk op

CD

.

2

Druk op MENU .

3

Druk op of en vervolgens op om

[Instellingen]

.

4

Druk op of en vervolgens op om

[Normal speed]

of

[Fast speed]

.

De opnamekwaliteit wijzigen

U kunt de kwaliteit wijzigen waarmee het

Wireless Micro Hi-Fi System een CD ript.

1

Druk op CD .

2

Druk op MENU .

3

Druk op of en vervolgens op om

[Instellingen] .

4

Druk op of en vervolgens op om

[Opnamekwaliteit] .

5

Druk op of en vervolgens op om de bitsnelheid te selecteren.

De taal wijzigen

U kunt de taal wijzigen die u tijdens de eerste installatie hebt ingesteld.

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op

MENU

.

3

Selecteer

[Instellingen]

>

[Taal]

.

4

Druk op of en vervolgens op om.

5

Druk op HOME om terug te keren naar het menu Home.

Onderhoud

Reiniging

Opmerking

Gebruik geen vocht of schuurmiddelen.

1

Reinig het Wireless Micro Hi-Fi System uitsluitend met een zachte droge doek.

Update

• Als het Wireless Micro Hi-Fi System is verbonden met een computer, kunt u nieuwe firmware-updates downloaden.

28 NL

Bijwerken via computerverbinding

In dit hoofdstuk vindt u instructies voor het installeren van de WADM-software (Philips

Wireless Audio Device Manager). U hebt de

WADM nodig om software-updates voor het

Wireless Micro Hi-Fi System te zoeken en te downloaden.

1

Op de computer gaat u naar <Website>.

2

Download de nieuwste software voor het Wireless Micro Hi-Fi System naar de harde schijf van de computer.

3

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

4

Zorg ervoor dat het Wireless Micro Hi-Fi

System is verbonden met het netwerk van de computer.

5

Druk op MENU .

6

Plaats de CD PC Suite in de PC.

7

Volg de instructies op de PC om WADM te installeren.

8

Wanneer het waarschuwingsbericht

(Microsoft Windows Firewall) wordt weergegeven, selecteert u ‘Blokkering opheffen’ om de WADM-toepassing op de PC uit te kunnen voeren.

»

De firewall blijft effectief en staat alleen toe dat de WADM wordt uitgevoerd.

9

Selecteer

Device Configuration

(Apparaatconfiguratie).

10

Selecteer Firmware upgrade (Firmwareupgrade) in het scherm Device

Configuration (Apparaatconfiguratie) en klik op

OK

.

11

Klik op Browse (Bladeren) om het imagebestand dat u hebt opgeslagen op de harde schijf van de computer te selecteren.

12

Klik op

OK

om de update te starten.

»

Het voortgangspercentage van de software-update wordt weergegeven.

»

Als de installatie van de software is voltooid, wordt het Wireless Micro Hi-

Fi System opnieuw opgestart.

Tip

U kunt ook de gebruikershandleiding van de

PC raadplegen en de WADM-toepassing handmatig toevoegen aan de lijst met programma’s die veilig kunnen worden uitgevoerd.

De standaardinstellingen herstellen

U kunt de standaardinstellingen (inclusief de netwerkinstellingen) van het Wireless Micro

Hi-Fi System herstellen.

1

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

2

Druk op MENU om het schermmenu te openen.

3

Druk op of en vervolgens op om

[Instellingen]

>

[Instell. herstellen]

te selecteren.

4

Druk op .

5

Druk op om

[Ja]

te selecteren.

»

Het Wireless Micro Hi-Fi System wordt opnieuw opgestart wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

» Het taalselectiescherm verschijnt.

Tip

U kunt de standaardinstellingen herstellen zonder de audiobestanden op de harde schijf van een aangesloten computer of Center kwijt te raken.

NL 29

12 Een Philips

Wireless

Music Station

(afzonderlijk verkrijgbaar) toevoegen

U kunt maximaal 5 Philips Wireless Music

Stations (afzonderlijk verkrijgbaar) toevoegen en uw draadloze muziek uitbreiden naar andere locaties in uw huis.

Een Philips Wireless Music

Station toevoegen aan het

Wireless Micro Hi-Fi System

Hiermee wordt een draadloze verbinding tussen het Philips Wireless Music Station en het thuisnetwerk van het Wireless Micro Hi-Fi

System tot stand gebracht:

1

Plaats het Wireless Micro Hi-Fi System en het Philips Wireless Music Station naast elkaar.

2

Volg de instructies van het Philips

Wireless Music Station op om het Station aan te sluiten op de voeding.

3

Schakel het Wireless Micro Hi-Fi System in.

4

Schakel het Philips Wireless Music Station in.

Als u het Philips Wireless Music

Station voor het eerst inschakelt, moet u de instructies van het Philips

Wireless Music Station opvolgen om de taal te selecteren.

De apparaten zijn klaar voor het instellen van de verbinding.

30 NL

Verbinding instellen:

1

Druk op de afstandsbediening van het

Wireless Micro Hi-Fi System op

HD

.

2

Druk op MENU om het menuscherm te openen.

3

Druk op of en vervolgens op om

[Zenderbeheer] te selecteren.

4

Druk op of en vervolgens op om

[Voeg zender toe] te selecteren.

» Het Wireless Micro Hi-Fi System zoekt naar Philips Wireless Music Stations.

5

Volg de instructies van het Philips

Wireless Music Station op om de installatiemodus op het Station te activeren. (Het Philips Wireless Music

Station moet in de installatiemodus staan, anders kan het Wireless Micro Hi-

Fi System het Station niet vinden.)

6

Druk op als op het display van het

Wireless Micro Hi-Fi System wordt weergegeven dat het Philips Wireless

Music Station is gevonden.

» Het Wireless Micro Hi-Fi System houdt op met zoeken.

»

U kunt de apparaten nu verplaatsen.

Opmerking

• Dikke muren en metalen voorwerpen tussen de apparaten kunnen de draadloze verbinding verstoren.

Muziek uitzenden naar Philips

Wireless Music Stations

Opmerking

Voor deze functie moet u eerst de verbinding tussen het Wireless Micro Hi-Fi System en een Philips Wireless Music Station (afzonderlijk verkrijgbaar) tot stand brengen.

1

Controleer of het Philips Wireless Music

Station is ingeschakeld.

2

Controleer of het Wireless Micro Hi-Fi

System is ingeschakeld.

3

Druk tijdens het afspelen van muziek op

MUSIC BROADCAST .

» Na een moment spelen alle Philips

Wireless Music Stations waarmee een verbinding is de muziek die u uitzendt met het Wireless Micro Hi-Fi System.

»

»

Druk op om het uitzenden op het Wireless Micro Hi-Fi System te stoppen.

Druk op om het uitzenden op de verbonden Philips Wireless Music

Stations te stoppen.

Music Follows Me

Opmerking

Voor deze functie moet u eerst de verbinding tussen het Wireless Micro Hi-Fi System en een Philips Wireless Music Station (afzonderlijk verkrijgbaar) tot stand brengen.

Laat de muziek tussen het Wireless Micro

Hi-Fi System en een of meer verbonden

Philips Wireless Music Stations u door het huis volgen. Het apparaat waarop de muziek wordt afgespeeld, is het bronapparaat. Het apparaat waarnaar u de muziek wilt verplaatsen, is het doelapparaat.

1

Zorg dat bron- en doelapparaat zijn ingeschakeld.

2

Druk op MUSIC FOLLOWS ME op het bronapparaat.

»

Op de schermen van het bron- en doelapparaat wordt een pictogram weergegeven om aan te geven dat de functie is ingeschakeld.

3

Druk op MUSIC FOLLOWS ME op het doelapparaat.

» Het pictogram verdwijnt van de schermen.

»

»

De muziek wordt niet langer afgespeeld op het bronapparaat, maar wordt nu afgespeeld op het doelapparaat.

Druk op op het apparaat waarop de muziek wordt afgespeeld als u het afspelen wilt stoppen.

Een Philips Wireless Music

Station verwijderen van het

Wireless Micro Hi-Fi System

1

Druk op de afstandsbediening van het

Wireless Micro Hi-Fi System op

HD

.

2

Druk op MENU .

3

Druk op of en vervolgens op om

[Zenderbeheer]

4

Druk op of en vervolgens op om [Station verw.] .

»

Op het scherm staan alle Philips

Wireless Music Stations die zijn verbonden met het netwerk van het

Wireless Micro Hi-Fi System.

5

Druk op of en vervolgens op om het Philips Wireless Music Station dat u wilt verwijderen te selecteren.

6

Druk op of en vervolgens op om [Ja] .

» Het Philips Wireless Music Station wordt verwijderd uit het netwerk van het Wireless Micro Hi-Fi System.

NL 31

Het Wireless Micro Hi-Fi

System of het Philips Wireless

Music Station verplaatsen na aansluiting

1

Schakel het apparaat dat u wilt verplaatsen uit, of schakel over op de energiebesparende stand-bymodus.

2

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

3

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact op de nieuwe locatie.

» De WiFi-verbinding wordt automatisch hersteld.

Opmerking

• Dikke muren en metalen voorwerpen tussen de apparaten kunnen de draadloze verbinding verstoren.

32 NL

13 Technische gegevens

Algemeen

Netspanning Spanningsinformatie vindt u op de achter- of onderzijde van de MCi500H.

Afmetingen (b x h x d)

260 x 180 x 275 mm

Nettogewicht Apparaat: ~ 3,5 kg

Apparaat + luidsprekers: ~

5,5 kg

Energieverbruik

Aan

Stand-by (actief)

45 W

< 15 W (standaard

12 W)*

< 0,9 W Energiebesparende stand-by (passief)

* Energieverbruik in de actieve stand-bymodus is gebaseerd op een WiFi-infrastructuur, geen

LAN-verbinding, geen gecomprimeerde achtergrondmuziek en zonder streamen naar andere Stations.

Versterker

Uitgangsvermogen

Frequentierespons

Signaalruisverhouding

2 x 50 W (RMS)

30 - 22.000 Hz (-3 dB)

75 dBA (IEC)

Luidsprekers

Voeding 50 W (RMS)/75 W

(MPO)

Frequentierespons 60 Hz - 30 kHz (-6 dB)

Gevoeligheid

Impedantie

Luidsprekers

Afmetingen (b x h x d)

84 dB/m/W

9 Ω

Bass Reflex-systeem met

2 richtingen

5¼-inch woofer, 25mmdome-tweeter

173 x 300 x 265 mm

Hoofdtelefoon

Impedantie

Invoerspecificaties

16 - 150 Ω

AUX IN 500 mV/1 V (instelbaar door gebruiker)

Draadloos

Draadloze standaard

802.11g, compatibel met oudere versies tot

802.11b

Draadloze beveiliging

WEP (64- of 128-bits),

WPA/WPA2 (8 - 63 tekens)

Frequentiebereik 2412 - 2462 MHz CH1-

CH11

Vast (LAN/Ethernet)

Vaste standaard

Snelheid

Modus

Cross-overdetectie

(Auto MDIX)

802.3/802.3u

10/100 MBit/s halve/volledige duplex

Ja

NL 33

Tuner

FM-golfbereik

Aantal voorkeuzezenders

87,5 - 108,0 MHz

60 Ω

FM-antenne/kabel COAX/dipoolantenne

(IEC-aansluiting, 75 Ω)

HD-speler

Frequentiebereik

Signaal-ruisverhouding 75 dBA (IEC)

M4A-bitsnelheid

(AAC)

MP3-bitsnelheid

WMA-bitsnelheid

Samplefrequenties

30 - 20.000 Hz (-3 dB)

16 - 320 kbps, CBR/

VBR

32 - 320 kbps, CBR/

VBR maximaal 192 kbps,

CBR/VBR

32 kHz, 44,1 kHz,

48 kHz

HD-opslagcapaciteit 160 GB*

Opnamekwaliteit 128, 160, 192, 256 of

320 kbp

Opnamesnelheid

CDDB (CDherkenningsdatabase)

1x, 4x

Internal Gracenote®/ online-aanmelding ingeschakeld

Albumhoes Ondersteund

* De werkelijke geformatteerde capaciteit is iets kleiner

CD-speler

Frequentiebereik 60 - 20.000 Hz (-3 dB)

Signaalruisverhouding

75 dBA (IEC)

M4A-bitsnelheid

(AAC)

16 - 320 kbps, CBR/VBR

MP3-bitsnelheid 32 - 320 kbps, CBR/VBR

WMA-bitsnelheid maximaal 192 kbps, CBR/

VBR

Samplefrequenties 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

USB-speler

USB

USB-klasse

12 Mbps, V1.1

(ondersteunt MP3-,

WMA- en M4Abestanden)

Massaopslag, MTP

Aantal tracks/ titels maximaal 9999

Bestandsformaat alleen FAT, FAT-32

Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

MCi500H - Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening

2 AAA-batterijen

Netsnoer

RCA-kabel

Antenne voor FM-radio

Vereisten voor computerverbinding

De minimumvereisten voor verbinding met een computer zijn:

• Windows 2000 SP4 (of later)/XP SP2/

Vista

Pentium III 500MHz-processor of hoger

256 MB RAM

CD-ROM-station

Adapter

Ethernet-kaart, plus Ethernet-kabel

(voor vaste verbinding)

Draadloos netwerk 802.11 b/g (voor draadloze verbinding)

500 MB vrije ruimte op de harde schijf

34 NL

14 Problemen oplossen

Let op

Probeer in geen geval zelf het systeem te repareren, anders vervalt de garantie.

Open het apparaat niet zelf; in dat geval loopt u het risico van een elektrische schok.

Controleer als er een fout optreedt eerst de Veelgestelde vragen en neem vervolgens contact op met uw leverancier of met Philips.

streaming?

Ja. De maximale afstand voor WiFi-transmissie is 250 meter in een open ruimte. In een thuisomgeving met massieve obstakels zoals muren en deuren wordt de effectieve zendafstand echter beperkt tot 50 - 100 meter. Zet de apparaten op een andere plaats als u transmissieproblemen ondervindt.

Wat kan ik doen tegen WiFi-storing van andere apparaten in hetzelfde frequentiespectrum (2,4 GHz), zoals Decttelefoons of Bluetooth-apparaten?

• verhogen.

+ VOL om het volume te

Druk nogmaals op de toets MUTE om de geluidsweergave weer in te schakelen.

Controleer of de RCA-kabel correct is aangesloten.

Controleer of u ‘Aux in’ hebt geselecteerd als de bron op het aangesloten stereosysteem.

Controleer of de volumeregeling van het aangesloten stereosysteem correct is afgesteld.

1

Zorg ervoor dat de computer is verbonden met internet.

2

Sluit het Wireless Micro Hi-Fi System aan op de computer met een Ethernet-kabel

(afzonderlijk verkrijgbaar).

3

Start de WADM op de PC om de firmware bij te werken.

Ik heb alle beschreven stappen uitgevoerd om het Wireless Micro Hi-Fi System aan te sluiten op mijn draadloze thuisnetwerk, maar het

Wireless Micro Hi-Fi System is nog steeds niet verbonden.

• Selecteer MENU op het Wireless Micro

Hi-Fi System. Selecteer

[Informatie]

NL 35

36 NL

Schakel niet over naar de energiebesparende stand-bymodus tijdens het rippen.

Koppel ten minste 15 minuten nadat het rippen is gestopt het Wireless Micro Hi-Fi

System niet los van de netspanning.

Het bijwerken van de draadloze firmware is mislukt. Wat moet ik doen?

1

Zorg ervoor dat de computer is verbonden met internet.

2

Sluit het Wireless Micro Hi-Fi System aan op de computer met een Ethernet-kabel

(afzonderlijk verkrijgbaar).

3

Start de WADM op de computer om de firmware bij te werken.

Ik heb problemen met het installeren van de

WADM of het starten van de WADM na de installatie. Wat moet ik doen?

Controleer of het besturingssysteem van de computer voldoet aan de vereisten.

Controleer of de computer virusvrij is.

Sommige bestanden van het USB-apparaat

• afgespeeld. Controleer of het bestand volledig is opgenomen.

DRM-beveiligde WMA-bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

Wireless Micro Hi-Fi System.

Plaats de batterijen met de juiste polariteit (let daarbij op de symbolen +/- in het batterijcompartiment).

Vervang de batterijen.

Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor.

NL 37

15 Verklarende woordenlijst

A

AAC (Advanced Audio Coding)

Een systeem voor audiocompressie dat wordt gedefinieerd als deel van de MPEG-2standaard (ook wel MPEG-2 AAC of MPEG-2

NBC, of Not Backwards Compatible (niet compatibel met oudere versies) genoemd).

Dit systeem biedt een betere geluidskwaliteit en ongeveer 30 procent betere compressie in vergelijking met de MPEG-1 MP3-indeling.

AC (Alternating Current - wisselstroom)

Wisselstroom is een elektrische stroom waarvan de sterkte en richting achtereenvolgens variëren, in tegenstelling tot DC (gelijkstroom), waarvan de richting constant is. De gebruikelijke golfvorm van een wisselstroomcircuit is een sinusgolf, die resulteert in de efficiëntste overdracht van energie. Bepaalde toepassingen gebruiken echter andere golfvormen, zoals driehoekige of vierkante golven.

Antenne

Een instrument, bijvoorbeeld een staaf of draad, dat het signaal van een radiozender opvangt of een doorgezonden RF-signaal uitzendt.

Audio-uitgang

De hoogwaardige signalen (luidspreker) of lijnniveausignalen (RCA) die van het ene naar het andere systeemcomponent worden verzonden; of het hoogwaardige signaal dat van een versterker naar de systeemluidsprekers wordt verzonden.

AUX

Extra ingang waarop u draagbare audioapparaten kunt aansluiten.

B

Bass

De drie laagste octaven van de geluidsband.

Lage bass is de onderste octaaf (20 - 40 Hz); gemiddelde bass is de middelste octaaf (40 -

80 Hz); en hoge bass is de octaaf van 80 - 160

Hz.

Bit/bits

Een bit is een binair getal met een waarde 0 of 1. Bijvoorbeeld: het nummer 10010111 is 8 bits lang.

Bitsnelheid

De bitsnelheid is het aantal bits dat wordt overgebracht of verwerkt per tijdseenheid.

De bitsnelheid wordt doorgaans gemeten in een meervoud van bits per seconden (kilobits per seconde: kbps) De term bitsnelheid is een synoniem voor overdrachtssnelheid.

C

CBR (Constant Bit Rate - constante bitsnelheid)

Met CBR gebruikt de coderingstool hetzelfde aantal bits voor elk frame, ongeacht hoeveel er in werkelijkheid nodig zijn. Nadeel van CBR: er worden bits verspild als een foto volledig zwart is of een audiobestand geen geluid bevat. Foto’s en audiobestanden met veel elementen hebben die bits mogelijk nodig.

CD (Compact Disc)

Indeling ontwikkeld door Phillips, Sony en

Pioneer voor het overbrengen van muziek en gegevens. CD’s slaan informatie op door met een laser het binnenste aluminium te voorzien van zeer kleine putjes.

CDDB

Een centrale database van CD’s, CD-tracks en artiesten op internet. Tegenwoordig bekend als Gracenote. De audiospeler of het schrijfprogramma kan zich aanmelden op

CDDB. De speler of het programma uploadt het ID van de CD die wordt afgespeeld en vervolgens de titel, artiest en tracklijst.

38 NL

Coaxiaal

Een enkele koperen geleider omhuld met een isolatielaag, bedekt met een koperen beschermlaag en ten slotte nog een isolatielaag. Een ongebalanceerde overdrachtslijn met constante impedantie.

Voor geluid wordt dit type normaal gebruikt voor lijnsignalen van laag niveau die eindigen in

RCA-aansluitingen.

Compressie

In audiotermen is dit een proces van het tijdelijk of permanent verminderen van audiogegevens voor efficiëntere opslag of overdracht. Een tijdelijke verkleining van de bestandsgrootte wordt compressie zonder verlies genoemd. Er gaan geen gegevens verloren. Een permanente verkleining van de bestandsgrootte (zoals met MP3-bestanden) wordt compressie met verlies genoemd, waarbij onbelangrijke informatie wordt gewist.

De gegevens kunnen niet meer worden hersteld.

Compressie zonder verlies

Een systeem voor het verminderen van het aantal bits (dichtheid) in een muzieksignaal zonder het origineel te beschadigen.

D

dB (decibel)

Een meeteenheid die wordt gebruikt om het relatieve verschil in sterkte of intensiteit van geluid aan te duiden.

DC (Direct Current - gelijkstroom)

Gelijkstroom of voortdurende stroom is de constante stroom van elektriciteit. Dit komt vooral voor in geleiders, zoals snoeren.

Bij gelijkstroom stroomt de elektriciteit in dezelfde richting. Dit onderscheidt gelijkstroom van AC (wisselstroom).

DHCP

DHCP staat voor Dynamic Host

Configuration Protocol. Dit is een protocol om dynamische IP-adressen toe te wijzen aan apparaten die op een netwerk zijn aangesloten.

Digitaal

Een methode voor het coderen van informatie met een binaire code van nullen en enen. Veel draadloze telefoons en netwerken maken gebruik van digitale technologie.

Digitale audio

Digitale audio is een geluid dat is omgezet in numerieke waarden. Digitaal geluid kan door meerdere kanalen worden overgebracht.

Analoog geluid kan maar door twee kanalen worden overgebracht.

Draadloos

Telecommunicatie door het gebruik van elektromagnetische golven in plaats van snoeren en kabels om informatie over te brengen. Draadloze communicatie kan worden gebruikt voor mobiele systemen, zoals mobiele telefoons en GPS, die satelliettechnologie gebruiken. Draadloze systemen kunnen ook vast worden, zoals

LAN’s die draadloze communicatie bieden binnen een beperkt gebied (bijv. een kantoor), of draadloze randapparatuur, zoals muizen en toetsenborden.

Duplex (half/volledig)

• Volledige duplex is de mogelijkheid om gegevens tegelijk te verzenden en te ontvangen. Duplex is hetzelfde als volledige duplex. Voorbeeld: wanneer een modem in de volledige-duplexmodus werkt, kan het tegelijk in twee richtingen gegevens overbrengen. In de halveduplexmodus kan het ook in twee richtingen gegevens overbrengen, maar niet tegelijk.

E

Eco (Eco Standby - energiebesparende standby)

Energiebesparende stand-by is de meest

‘economische’ modus van het MCi500H.

In deze stand verbruikt het apparaat

NL 39

minder dan 1 W. Het is ‘economisch’ en milieuvriendelijk om deze modus te gebruiken als u het MCi500H gedurende langere tijd niet gebruikt.

EQ (equalizer)

Een soort elektronisch filtercircuit dat is ontworpen om elektronische of akoestische systemen te verbeteren of aan te passen.

Equalizers kunnen vast, regelbaar, actief of passief zijn. Veel equalizers verdelen het spectrum in 3 tot 12 banden. Hierdoor kan elk gedeelte worden verhoogd of verlaagd in amplitude zonder dat het bereik van de andere wordt gewijzigd.

F

FM (Frequency Modulation - frequentiemodulatie)

Bij radio-uitzendingen: een methode van modulatie waarbij de frequentie van de draaggolfspanning afwijkt van de frequentie van het modulatievoltage.

Frequentie

De eigenschap of voorwaarde van regelmatige intervallen. Bij geluid verwijst dit naar de regelmatige herhaling van compressie en verdunning van lucht wat we ervaren als geluid.

Frequentierespons

Het bereik van frequenties die een luidspreker weergeeft van de laagste frequentie tot de hoogste. Optimaal is het bereik 20 - 20.000

Hz (hertz), maar het bereik van het menselijk gehoor is vaak veel kleiner. Een goede luidspreker met volledig bereik geeft echter een zo groot mogelijk bereik weer om aan alle variaties te voldoen. Individuele drivers geven alleen maar dat deel van het spectrum weer waarvoor ze gemaakt zijn. Het bereik is dus beperkt, maar toch een belangrijk punt om te overwegen bij het ontwerpen van een compleet geluidssysteem.

G

Gevoeligheid

Volume dat een luidspreker produceert bij een bepaalde ingangsspanning, weergegeven in decibels per watt (dB/W).

H

Hi-Fi (High Fidelity)

Een methode van geluidsweergave die de hoogst mogelijke overeenkomst met het precieze karakter van het originele geluid benadrukt. Dit is een principe dat in elk stadium van opname, transport en weergave van het signaal van groot belang is om volledig actief te kunnen zijn. Meestal wordt dit vooral door de apparatuur van de gebruiker aangetast.

Hz (hertz)

Cycli per seconde. Genoemd naar Heinrich

Hertz.

I

Impedantie

De weerstand tot de stroming van een elektrische stroom in een circuit. Effectief is dit het elektrische vermogen dat een luidspreker naar de versterker stuurt die het overbrengt.

Wordt gemeten in ohm.

Incredible Surround Sound (Incr.Surr.)

Een verbeterd systeem dat zorgt voor realistisch, driedimensionaal geluid. Dit geluid wordt meestal bereikt met meerdere luidsprekers rondom de luisteraar.

Interface

Een apparaat of protocol dat twee willekeurige apparaten of systemen koppelt; of wanneer het wordt gebruikt als werkwoord: het proces van koppelen.

Invoerspecificaties

Het SPL (Sound Pressure Level - geluidsdrukniveau) dat een luidspreker produceert met één watt; gemeten op

40 NL

één meter afstand met een bepaalde invoerfrequentie (meestal 1 kHz tenzij anders aangegeven op de luidspreker).

IP-adres

Een IP-adres (Internet Protocol) is een uniek computeradres waarmee elektronische apparaten met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen herkennen.

K

Kbps

Kilobits per seconde. Een eenheid voor digitale gegevenssnelheid die vaak wordt gebruikt met sterk gecomprimeerde indelingen, zoals AAC, DAB, MP3 enz. Hoe hoger het aantal, hoe beter de kwaliteit.

kHz (kilohertz)

1000 Hz of 1000 cycli per seconde.

L

LCD (Liquid Crystal Display - vloeibaarkristalscherm)

Ongetwijfeld de gebruikelijkste manier voor weergave van visuele informatie op elektronische apparatuur anders dan een computer.

M

M4A

Het audiobestandsformaat dat wordt gebruikt door Apple in hun iTunes Music Store dat op uw systeem vaak wordt weergegeven met de extensie ‘.m4a’. M4A biedt een betere geluidskwaliteit dan MP3 door minder ruimte te gebruiken voor de bestanden.

MHz (megahertz)

Eén miljoen cycli per seconde.

Midrange

De drie middelste octaven (ongeveer) van de geluidsband, waarvoor het oor het meest gevoelig is. Meestal tussen 160 Hz - 3000 Hz.

Mono (monauraal)

De werking van een versterker met één kanaal voor zowel de in- als de uitgang. Kan verwijzen naar een versterker met maar één kanaal voor versterking of naar de werking in bridge-modus. Voor versterkingstoepassingen met een lage frequentie zorgt het voor betere fasecoherentie en minder vervorming dan stereo.

MP3

Een bestandsindeling met een comprimeersysteem voor geluidsdata. MP3 is de afkorting voor Motion Picture Experts

Group 1 (of MPEG-1) Audio Layer 3. Met

MP3-formaat kan één CD-R of CD-RW ongeveer 10 keer meer gegevens opslaan dan een gewone CD.

Mute

Een knop op ontvangers en sommige mengpanelen of signaalverwerkingsapparaten waarmee een signaalpad of uitgang wordt uitgeschakeld (gedempt).

O

Ohm

Meeteenheid van weerstand tot stroom

(impedantie). Hoe lager de impedantie van een luidspreker, hoe moeilijker deze te bedienen is.

P

PCM (Pulse Code Modulation - pulsecodemodulatie)

Vernieuwde vorm van digitaal opnemen.

Precisie

Een term die wordt gebruikt als omschrijving voor de nauwkeurigheid van de opname, reproductie, of algemene kwaliteit van audioverwerking. “High Fidelity” (Hi-Fi) is het doel van iedere ontwerper.

NL 41

R

RDS (Radio Data System)

RDS-tuners kunnen automatisch afstemmen op zenders volgens het soort muziek (of spraak) dat ze uitzenden. RDS zorgt er ook voor dat een ontvanger tekstberichten en zelfs afbeeldingen kan weergeven (meestal callletters en programma-informatie) die veel FMstations via een subcarrier-signaal meesturen met hun normale uitzendsignaal. Sommige tuners met RDS kunnen zelfs het afspelen van andere media (CD, MD of cassette) onderbreken voor verkeersinformatie of uitzendingen in geval van nood. RDS biedt ook andere handige functies, waarvan vele door het groeiende aantal RDS-stations worden aangeboden.

RF (radiofrequentie)

Wisselstroom of voltage met een frequentie

(of carrier-golf) van meer dan 100 kHz. Het wordt radiofrequentie genoemd omdat deze frequenties de mogelijkheid hebben om te worden verzonden als elektromagnetische golven door radio- en televisiestations.

Rip (rippen)

Het gebruikmaken van een softwareprogramma dat digitale audio van een CD bemachtigt en de audio overbrengt naar de harde schijf van een computer. De integriteit van de gegevens blijft bewaard, omdat het signaal niet via de geluidskaart van de computer wordt overgebracht en niet hoeft te worden omgezet in een analoge indeling. De digitaal-naar-digitaal overdracht maakt een WAV-bestand dat kan worden omgezet in een MP3-bestand.

RMS (Root Mean Square)

Een formule die zorgt voor een redelijk accurate manier om voortdurende netspanning te meten en te vergelijken. Het gebruik van deze eenheid krijgt de voorkeur bij overeenkomende systeemcomponenten, zoals versterkers en ontvangers.

S

S/PDIF (SPDIF) (Sony/Philips digitale interface)

Een standaard overdrachtsindeling voor audiobestanden die is ontwikkeld door Sony en Philips. S/PDIF biedt de mogelijkheid digitale audiosignalen van het ene naar het andere apparaat over te brengen zonder de signalen om te zetten naar een analoog signaal.

Dit voorkomt dat de kwaliteit van het digitale signaal vermindert tijdens het overzetten naar een analoog signaal.

Samplefrequentie

De precisie waarmee een digitaal bestand het analoge geluid meet dat wordt weergegeven.

Dit houdt in dat een lagere frequentie bestanden produceert van lagere kwaliteit en minder schijfruimte inneemt dan bestanden met een hogere frequentie. CD’s hebben een samplefrequentie van 44,1 kHz en

DAT-machines hebben een samplefrequentie van 48 kHz. MiniDisc-spelers/recorders met een ingebouwde converter voor de samplefrequentie kunnen beide frequenties aan.

Shuffle

Een functie om audiobestanden (tracks) in willekeurige volgorde af te spelen.

Signaal-ruisverhouding

Vertegenwoordigt het verschil tussen het niveau van het audiosignaal en mogelijke ruis.

Hoe hoger het getal, hoe zuiverder het geluid.

SPL (Sound Pressure Level - geluidsdrukniveau)

Een akoestische meting van een geluidsniveau.

1 dB SPL is de kleinste stap in een geluidsniveau waarvoor het gemiddelde menselijk gehoor gevoelig is. Theoretisch is

0 dB SPL de drempel van wat het menselijk gehoor kan waarnemen en 120 dB ongeveer de pijngrens.

Stereo

Betekent letterlijk vast. Verwijst meestal naar tweekanaals stereo. Ontwikkelingen in digitale

42 NL

audio vereenvoudigen echter meerkanaals stereo.

Streaming

Een techniek voor het overbrengen van gegevens, zodat deze kunnen worden verwerkt als een stabiele constante stroom. Streaming-technologieën worden vaak gebruikt op internet, omdat veel gebruikers geen verbinding hebben die snel genoeg is voor het downloaden van grote multimediabestanden. De browser van de gebruiker of de plug-in kan de gegevens al weergeven voordat het volledige bestand is gedownload.

Subwoofer

Het extra lage frequentieapparaat

(luidspreker) dat kan worden gebruikt voor het versterken van zowel stereo als het

Surround-systeem.

T

Treble

Hoge frequenties in het hoogste segment van de geluidsband: vanaf 3 kHz.

Tweeter

Het apparaat (luidspreker) dat hoge frequentiegeluiden reproduceert.

U

UPnP (Universal Plug and Play)

Universal Plug and Play is een netwerkarchitectuur die is ontwikkeld door een consortium van bedrijven om producten van verschillende aanbieders eenvoudig met elkaar te kunnen verbinden. UPnPapparaten kunnen automatisch verbinding maken met een netwerk en identificatie en andere processen eenvoudig uitvoeren. De standaarden die zijn ontwikkeld door het

UPnP-forum zijn onafhankelijk van media, platforms en apparaten.

USB (universele seriële bus)

Een hardware-interface die wordt gebruikt voor het aansluiten van apparaten zoals audiospelers voor de computer, digitale camera’s enz. USB is geschikt voor UPnP

(ook hot-swappable genoemd), wat inhoudt dat een computer niet hoeft te worden uitgeschakeld wanneer er nieuwe apparaten worden aangesloten en de apparaten niet geconfigureerd hoeven te worden. USB ondersteunt overdrachtssnelheden van maximaal 60 MB per seconde (bij USB 2.0).

V

VBR (variable bit rate - variabele bitsnelheid)

Met VBR gebruikt de coderingstool zoveel bits als nodig. Zwarte foto’s bestaan dus uit weinig bits en complexe foto’s bestaan uit zoveel bits als nodig. Hoewel dit zorgt voor de beste kwaliteit, kan de uiteindelijke grootte niet worden voorspeld.

Versterker

Een apparaat, enkelvoudig of een circuit op grote schaal met meerdere stadia voor versterking, waardoor kleine signalen groter worden.

Volume

Volume is het meest gebruikte woord voor de bediening van de relatieve luidheid van geluiden. Het heeft ook betrekking op de functie van veel elektronische apparaten voor het bedienen van de luidheid.

W

W (wattage)

Een meeteenheid voor vermogen. Voor luidsprekers is wattage een term die verwijst naar de omgang met het vermogen bij de verwerking van elektrische ingangsspanning van de versterker.

WAP (Wireless Application Protocol)

Wereldwijd protocol dat wordt gebruikt in sommige draadloze apparaten, waarmee de

NL 43

gebruiker gegevensservices kan bekijken en gebruiken. Meestal gebruikt als een manier om websites te bekijken met minimale overdrachtscapaciteit en op kleine displays van draadloze apparaten.

WAV

Een indeling voor geluidsbestanden die is ontwikkeld door Microsoft en IBM. Ingebouwd in Windows 95 tot XP, waardoor het de feitelijke standaard werd voor geluid op PC’s.

WAV-geluidsbestanden hebben de extensie

‘.wav’ en kunnen door bijna alle Windowstoepassingen die geluid ondersteunen worden afgespeeld.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Alle 802.11b-netwerken (Wi-Fi/draadloos) gebruiken WEP als basisbeveiligingsprotocol.

WEP beveiligt gegevensoverdrachten met

64-bits of 128-bits encryptie; het biedt echter geen volledige bescherming en wordt meestal gebruikt in combinatie met andere beveiligingsmaatregelen, zoals EAP.

Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) is een draadloos technologiemerk van de Wi-Fi Alliance en is bedoeld om de interoperabiliteit van

WLAN-producten, die zijn gebaseerd op de IEEE 802.11-standaard, te verbeteren.

Gebruikelijke toepassingen voor Wi-Fi zijn bijvoorbeeld internet en VoIP-toegang, games en netwerkconnectiviteit voor consumentenelektronica, zoals televisies,

DVD-spelers en digitale camera’s.

WMA (Windows Media Audio)

Een audioformaat van Microsoft, onderdeel van Microsoft Windows Media-technologie.

Bestaat uit Microsoft Digital Rights

Management-hulpprogramma’s, Windows

Media Video-coderingstechnologie en

Windows Media Audio-coderingstechnologie.

Woofer

Het apparaat (luidspreker) dat de lage bassfrequenties reproduceert.

WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

Een Wi-Fi-standaard die is ontworpen als verbetering van de beveiligingsfuncties van

WEP. De technologie is ontworpen voor bestaande Wi-Fi-producten die geschikt zijn voor WEP (bijv. als een softwareupgrade voor bestaande hardware), maar de technologie bestaat ook uit twee verbeteringen van WEP.

44 NL

Bulgarije

Canada

Chili

China

Colombia

Croatië

Tsjechië

Denemarken

Estland

Finland

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

Hong Kong

Hongarije

India

Ierland

Israël

Italië

Japan

Korea

Letland

Luxemburg

Maleisië

Mexico

Nederland

Nieuw-Zeeland

16 Contactgegevens

Argentinië

Australië

Oostenrijk

België

Belarus

Brazilië

(54-11) 4544-2047

1300 363 391

0810 000 205

78250145

882000110068

0800 701 02 03

(behalve Sao Paulo)(11)

2121-0203 (alleen Sao

Paulo)

8001154424

1-888-744-5477

600 744 5477 (600-

PHILIPS)

4008 800 008

01 800 700 7445

800222778

800142840

35258759

8000100288

923113415

805025510

8000007520

80031221280

852-2619 9663

680018189

1860-180-1111

16011777

9600900-09

800088774

0570-07-6666

080-600-6600

80002794

4066615644

1800 880 180

01 800 504 6200

8000230076

0800 658 224

Noorwegen

Pakistan

Peru

Filipijnen

Polen

22708111

051 580 902-3

0800 00100

(63 2) 667 9000

8003111318

Portugal

Roemenië

Rusland

800780903

800894910

(495)961-1111 (lokaal tarief)8-800-200-0880

(mobiele telefoon - gratis)

65 6882 3999 Singapore

Slowakije

Zuid-Afrika

Spanje

Zweden

Zwitserland

Taiwan

Thailand

Turkije

Oekraïne

800004537

(011) 471-5194

900800655

857929100

844800544

0800 231 099

66 2 652 8652

0800 261 3302

8-800-500-69-70

Verenigd Koninkrijk 8003316015

Verenigde Staten

Uruguay

1-888-744-5477

(598-2) 619-6666

Venezuela 0800 100 4888

NL 45

Gracenote®-licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Versie 20061005

Deze toepassing of dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc. te Emeryville,

California (“Gracenote”). Met de software van

Gracenote (de “Gracenote-software”) kan deze toepassing discs en bestanden identificeren en muziekgerelateerde gegevens, zoals naam, artiest, track en titel (“Gracenote-gegevens”) ophalen van onlineservers of geïntegreerde databases (“Gracenote-servers”), alsook andere functies uitvoeren. U mag de Gracenotegegevens alleen gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze software.

U gaat ermee akkoord dat u Gracenotegegevens, de Gracenote-software en

Gracenote-servers alleen voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult aanwenden. U gaat ermee akkoord de

Gracenote-software en de Gracenote-gegevens niet aan derden toe te wijzen, over te dragen of te verzenden of naar derden te kopiëren. U

GAAT ERMEE AKKOORD OM GRACENOTE-

GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE

OF GRACENOTE-SERVERS NIET OP EEN

ANDERE MANIER TE GEBRUIKEN OF TE

EXPLOITEREN DAN EXPLICIET IN DIT

DOCUMENT IS TOEGESTAAN.

U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Gracenotegegevens, de Gracenote-software en

Gracenote-servers meteen vervalt als u deze beperkingen schendt. U gaat ermee akkoord dat u bij beëindiging van uw licentie alle gebruik van de Gracenote- gegevens, de

Gracenote-software en de Gracenote-servers zult staken. Gracenote behoudt alle rechten op de Gracenote-gegevens, de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers, inclusief

46 NL alle eigendomsrechten. In geen enkel geval zal

Gracenote aansprakelijk zijn voor enige betaling aan u voor enige informatie die van u afkomstig is. U gaat ermee akkoord dat Gracenote haar rechten volgens deze overeenkomst tegenover u rechtstreeks uit en onder eigen naam mag uitoefenen.

De Gracenote-service gebruikt, voor statistische doeleinden, een unieke ID voor het bijhouden en volgen van informatieaanvragen. Deze willekeurig toegewezen numerieke ID is bedoeld om de Gracenote-service in staat te stellen om informatieaanvragen te tellen zonder daarvoor uw persoonlijke gegevens nodig te hebben. Raadpleeg de website met het

Gracenote-privacybeleid voor de Gracenoteservice voor meer informatie.

De Gracenote-software en elk van de

Gracenote-gegevens worden aan u “ALS

ZODANIG” onder licentie in bruikleen gegeven.

Gracenote geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties af met betrekking tot de correctheid van de Gracenote-gegevens op de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens van de Gracenoteservers te verwijderen of gegevenscategorieën te wijzigen om redenen die Gracenote hiervoor voldoende acht. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de Gracenote-software of de

Gracenote-servers foutvrij zijn of dat de

Gracenote-software en de Gracenote-servers ononderbroken zullen functioneren. Gracenote is niet verplicht om u enige verbeterde of aanvullende typen gegevens te leveren, die

Gracenote mogelijk in de toekomst levert, terwijl Gracenote tevens te allen tijde het recht heeft om deze onlineservices te beëindigen.

GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES EN

AANSPRAKEN, EXPLICIET EN IMPLICIET,

AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,

IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN

VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID

VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM

EN AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN.

GRACENOTE GEEFT GEEN GARANTIES

TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE

DOOR UW GEBRUIK VAN DE GRACENOTE-

SOFTWARE OF EEN GRACENOTE-SERVER

WORDEN VERKREGEN. GRACENOTE IS

IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR

GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE,

WINST- EN INKOMSTENDERVING.

© Gracenote 2006

NL 47

Streamium gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van uw Philips-apparaat met Streamium-functionaliteit

1

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Philips-apparaat met Streamium-functionaliteit (hierna: het apparaat).

Deze gebruiksvoorwaarden geven u recht op het gebruik van bepaalde functionaliteit op uw apparaat die verband houdt met content-streaming.Voordat u het apparaat gaat gebruiken, moet u akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van het apparaat vormt uw akkoordverklaring met deze gebruiksvoorwaarden en geeft u recht op toegang tot deze functionaliteit.Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u uw apparaat terugbrengen naar het verkooppunt. Deze gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op, en geen vervanging van, eventuele voorwaarden of garantiebeperkingen of uitsluitingen (hierna: disclaimers) die bij de aankoop van het apparaat zijn gesteld of gemaakt.Al dergelijke voorwaarden en disclaimers blijven onverkort van kracht.

Personen die voor registratie in aanmerking komen

U moet tenminste 14 jaar oud zijn om de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde verantwoordelijkheden op u te kunnen nemen. Personen onder de 14 jaar mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij een van de ouders of de wettelijke voogd de verantwoordelijkheden van deze gebruiksvoorwaarden op zich neemt. Uw gebruik van het apparaat vormt een verklaring door u dat u hetzij 14 jaar of ouder bent, hetzij, wanneer u jonger dan 14 bent, dat uw ouder of wettelijke voogd de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde verantwoordelijkheden op zich heeft genomen.

Restricties aan het wijzigen van uw apparaat

Uw apparaat geeft u toegang tot bepaalde content-streams.Als voorwaarde voor de toegang tot die streams via het apparaat, stemt u erin toe dat u niet op enigerlei wijze met het apparaat zult knoeien en het niet anderszins zult wijzigen of proberen te wijzigen (ook niet door het gebruik van software of door het aanbrengen van fysieke veranderingen in het apparaat ). U stemt erin toe dat u de technologische maatregelen om de toegang tot of rechten op de content te regelen niet zult omzeilen of proberen te omzeilen. U stemt erin toe dat u de kopieerbeveiliging

2 niet op enigerlei wijze zult omzeilen of proberen te omzeilen. U stemt erin toe dat u de cryptografische sleutels niet zult ontcijferen of proberen te ontcijferen en dat u de in het apparaat of in de contentstreams opgenomen veiligheidsfunctionaliteit niet zult deactiveren of proberen te deactiveren. U stemt erin toe dat u het apparaat niet voor enig ongeoorloofd doel of in strijd met enige wet- of regelgeving zult gebruiken.

Disclaimers ten aanzien van content

De via het apparaat toegankelijke content-streams worden niet door Philips geregeld of geprogrammeerd, maar worden door derden geleverd. Beschouw uw apparaat (afgezien van de andere functionaliteit daarvan) als een soort

“tuner” waarmee u de content kunt ontvangen die door vele anderen buiten uw gebied wordt uitgezonden.

Aangezien de content door anderen wordt geleverd, heeft PHILIPS GEEN REDACTIONELE CONTROLE OVER

ENIG DEEL VAN DE VIA HET APPARAAT ONTVANGEN CONTENT EN IS PHILIPS DERHALVE NIET

AANSPRAKELIJK VOOR DE CONTENT OF DE AARD OF LEVERING DAARVAN. EVENTUELE MENINGEN DIE

TOT UITDRUKKING WORDEN GEBRACHT IN DE VIA HET APPARAAT ONTVANGEN CONTENT WORDEN

NIET DOOR PHILIPS ONDERSCHREVEN. DE WAARHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID,

VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE CONTENT WORDEN NIET DOOR PHILIPS GEGARANDEERD. U

STEMT ERIN TOE DAT WANNEER U OP DE CONTENT AFGAAT, DIT VOOR UW EIGEN RISICO IS.

Beperkingen aan de toegang tot streams

De toegang tot een bepaalde stream of tot de content in enige stream wordt door Philips niet gegarandeerd.

Philips mag de toegang tot een specifieke stream of specifieke content te allen tijde naar eigen goeddunken toevoegen of verwijderen. Sommige streams zijn toegankelijk via regelingen met online-providers die bepalen welke streams in hun directories worden opgenomen. Hoewel Philips ernaar streeft om een goede selectie van online-providers te bieden, garandeert Philips niet dat er constant toegang tot een bepaalde online-provider is.

Philips mag de toegang tot een bepaalde online-provider naar eigen goeddunken toevoegen of verwijderen.

Rechten op de content

De content kan beschermd zijn door auteursrechtwetgeving of andere (intellectuele) eigendomsrechten. In sommige situaties, zoals bij het gebruik van het apparaat in een commerciële omgeving, zult u misschien op eigen risico een licentie of andere autorisatie voor het gebruik van de content moeten verkrijgen. U gaat ermee akkoord dat wanneer een dergelijke licentie of autorisatie noodzakelijk is, het uw verantwoordelijkheid is om die licentie of autorisatie te verkrijgen. U gaat ermee akkoord dat u alleen aansprakelijk bent voor schade die u mogelijk lijdt als gevolg van het niet door u verkrijgen van de juiste licentie of autorisatie voor het gebruik van

1

2

Voor: Streamium-enabled

Voor: copy management system

de via uw apparaat toegankelijke content. U gaat ermee akkoord dat Philips jegens u geen enkele aansprakelijkheid heeft ten aanzien van uw gebruik van de content.

Veranderen van de functionaliteit

Philips mag naar eigen goeddunken de functionaliteit van het apparaat veranderen, met inbegrip van het aan het apparaat toevoegen of van het apparaat verwijderen van functionaliteit.Voor sommige nieuwe functionaliteit zullen veranderingen in deze gebruiksvoorwaarden nodig zijn. Uw gebruik van die nieuwe functionaliteit vormt uw akkoordverklaring met de herziene gebruiksvoorwaarden.

Software en intellectuele eigendomsrechten

Het is mogelijk dat u bepaalde softwareprogramma’s moet gebruiken om gebruik te maken van of volledig toegang te hebben tot bepaalde functionaliteit van het apparaat. Bij de aankoop van het apparaat hebt u bepaalde software gekregen en in de toekomst zult u misschien van tijd tot tijd nog andere software krijgen. Het grootste deel van die sofware bevindt zich in het apparaat en is voor u niet toegankelijk. Een deel van die software is eigendom van

Philips en een deel is eigendom van anderen. Uw gebruik van de software die eigendom van Philips is, is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en een eventueel toepasselijke licentieovereenkomst. Uw gebruik van de software die eigendom van anderen is, is onderworpen aan de eventueel toepasselijke licentieovereenkomsten van dergelijke anderen. Het gebruik van de software leidt er niet toe dat de rechten op of eigendom van de software op u overgaan/overgaat. Philips behoudt alle rechten op de software en andere intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, octrooirechten en de rechten op haar handelsmerken en handelsnamen. U stemt erin toe dat u de software niet zult demonteren, decompileren, reverse-engineeren, modificeren of distribueren en er geen afgeleide werken van zult creëren en er geen sublicenties voor zult verlenen alsmede dat u de software niet voor enig ongeoorloofd doel of in strijd met enige wet- of regelgeving zult gebruiken.

Disclaimer

PHILIPS DOET GEEN ENKELE BEWERING EN GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE

GARANTIE DAT HET APPARAAT AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN OF DAT HET GEBRUIK VAN HET

APPARAAT ZONDER ONDERBREKINGEN,TIJDIG, STABIEL3 OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN.

PHIIPS GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DE CONTENT IN ENIGE STREAM. PHILIPS

DOET GEEN ENKELE BEWERING EN GEEFT GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE TEN

AANZIEN VAN DE VIA HET APPARAAT VERKREGEN INFORMATIE OF CONTENT OF HET DOOR U

AFGAAN OP OF GEBRUIKEN VAN ENIGE VIA HET APPARAAT VERKREGEN INFORMATIE OF CONTENT.

BIJ DE AANKOOP VAN HET APPARAAT ZIJN SPECIFIEKE GARANTIES GEGEVEN EN DIE GARANTIES, MET

INBEGRIP VAN EVENTUELE BIJ DIE GARANTIES GEMAAKTE DISCLAIMERS, BLIJVEN VAN TOEPASSING.

Omdat in een aantal jurisdicties het uitsluiten van impliciete garanties niet toegestaan is, zijn dergelijke disclaimers mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

PHILIPS IS NIET JEGENS U OF ENIGERLEI ANDERE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI INDIRECTE,

INDICENTELE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING OF

VERLOREN BESPARINGEN) OF VOOR HET VERLIES VAN DATA OF BEDRIJFSSCHADE DIE/DAT

VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN HET APPARAAT, ONGEACHT OF

DERGELIJKE SCHADE GEGROND WORDT OP ONRECHTMATIGE DAAD, GARANTIE, OVEREENKOMST

OF ENIG ANDER JURIDISCH CONCEPT – ZELFS NIET INDIEN PHILIPS OP DE HOOGTE IS GESTELD

VAN, OF BEKEND IS MET, DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE

CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS VOOR SCHADE (DOOR WELKE OORZAAK OOK)

HET BEDRAG DAT U VOOR HET APPARAAT HEBT BETAALD TE BOVEN GAAN.

Diversen

“Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de jurisdictie waarin het apparaat werd verkocht en u onderwerpt zich hierbij aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechter in het betreffende land. Indien enige bepaling van deze overeenkomst op grond van het toepasselijke recht ongeldig of niet uitvoerbaar is, wordt die bepaling geacht gewijzigd te zijn voor zover dat noodzakelijk is om die bepaling geldig en uitvoerbaar te doen zijn en blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet onderworpen aan het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en van de toepasselijkheid van dit verdrag wordt hierbij uitdrukkelijk afstand gedaan.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN HET APPARAAT VERKLAART U DAT U DEZE

GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U DAARMEE AKKOORD GAAT.

3

Voor: secure

MEDEDELING

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR

EINDGEBRUIKERS

DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“DEZE OVEREENKOMST”) IS EEN

JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U (INDIVIDU OF RECHTSPERSOON) EN PHILIPS

CONSUMER ELECTRONICS B.V., EEN NEDERLANDSE BESLOTEN VENNOOTSCHAP WAARVAN DE

HOOFDVESTIGING ZICH BEVINDT OP HET ADRES GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, NEDERLAND,

EN HAAR DOCHTERBEDRIJVEN (GEZAMENLIJK “PHILIPS” GENOEMD). MET DEZE OVEREENKOMST

HEBT U HET RECHT BEPAALDE SOFTWARE (DE “SOFTWARE”) TE GEBRUIKEN INCLUSIEF

GEBRUIKERSDOCUMENTATIE IN ELEKTRONISCHE VORM DIE AFZONDERLIJK OF SAMEN MET EEN

PHILIPS-PRODUCT

(

HET “APPARAAT”) OF EEN PC KAN ZIJN GELEVERD. DOOR DE SOFTWARE TE

DOWNLOADEN,TE INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN

MET EN BENT U GEBONDEN AAN ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.ALS U NIET

AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, DIENT U DE SOFTWARE NIET TE DOWNLOADEN,TE

INSTALLEREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN.ALS U DE SOFTWARE HEBT VERKREGEN OP TASTBARE

MEDIA (BIJVOORBEELD OP CD) EN U NIET DE GELEGENHEID KREEG DEZE LICENTIE TE LEZEN EN

NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, KOMT U IN AANMERKING VOOR TERUGSTORTING

VAN HET EVENTUEEL BETAALDE AANSCHAFBEDRAG VOOR DE SOFTWARE INDIEN DE SOFTWARE

ONGEBRUIKT MET BETALINGSBEWIJS WORDT GERETOURNEERD BINNEN 30 DAGEN NA AANSCHAF.

1. Licentieverlening.

Deze overeenkomst geeft u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om een (1) kopie van de betreffende software te installeren en te gebruiken op het apparaat of op een PC, afhankelijk van wat van toepassing is, in objectcode-indeling volgens de instructies in de gebruikershandleiding en uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. De Software is “in gebruik” wanneer deze in het tijdelijke of permanente geheugen (bijv. RAM, vaste schijf) van de PC of het apparaat is geladen.

2. Eigendom.

U wordt een licentie voor het gebruik van de software, niet de software zelf, verkocht. Deze overeenkomst geeft u alleen de rechten voor het gebruik van de software; u verwerft geen andere rechten op de software, expliciet of impliciet, dan de in de overeenkomst vermelde. Philips en diens licentieverstrekkers behouden zich alle rechten, titel en belangen in de software voor, met inbegrip van patenten, auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten die hierin zijn opgenomen. De software wordt beschermd door wetgeving inzake auteursrechten, internationale verdragen en overige wetgeving inzake intellectueel eigendom. Het is u derhalve niet toegestaan de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips te kopiëren, voor zover in dit document niet anders bepaald, afgezien van één (1) reservekopie van de software. U mag geen drukwerk die bij de software wordt geleverd kopiëren en niet meer dan één (1) exemplaar van de in elektronische vorm geleverde gebruikersdocumentatie afdrukken. Het is echter toegestaan één (1) kopie van het drukwerk te maken als reserve.

3. Licentiebeperkingen.

Voor zover in dit document niet anders bepaald, is het verhuren, leasen, in sublicentie verstrekken, verkopen, cederen, uitlenen of anderszins overdragen van de software niet toegestaan.

U mag de software niet reverse-engineeren of decompileren of toestaan dat een derde dit doet, voor zover de van toepassing zijnde wetgeving de voorgaande bepaling niet uitdrukkelijk verbiedt. U mag geen productidentificaties, mededelingen inzake auteursrechten of andere markeringen of restricties betreffende eigendom verwijderen van de software.Alle titels, handelsmerken en auteursrechten en mededelingen inzake beperkte rechten dienen te worden gereproduceerd op uw reservekopie van de software. Het is niet toegestaan de software te modificeren of aan te passen, de software samen te voegen met een ander programma of afgeleide werken te creëren die zijn gebaseerd op de software.

4. Beëindiging van functies.

De software kan componenten van bepaalde software bevatten waarvoor

Microsoft Corporation (“Microsoft”) een licentie heeft verstrekt en waarin de digital rights managementtechnologie van Windows Media is opgenomen. Content providers gebruiken de digital rights managementtechnologie voor Windows Media (“WM-DRM”) om de integriteit van hun content (“beveiligde content”) te beschermen, zodat misbruik van hun intellectuele eigendom (waaronder auteursrechten) kan worden voorkomen.

Uw apparaat kan ook gebruik maken van WM-DRM-software om beveiligde content (“WM-DRM Software”) over te dragen of af te spelen.Als om de beveiliging van zulke WM-DRM Software wordt heengewerkt, kan Microsoft

(op eigen initiatief of op verzoek van de eigenaren van beveiligde content (“beveiligde-contenteigenaren”) besluiten het recht van de WM-DRM-software om nieuwe licenties aan te maken, te kopiëren, op te slaan, over te dragen, weer te geven en/of af te spelen in te trekken.Als deze rechten worden ingetrokken, kan de WM-DRMsoftware nog wel onbeschermde content afspelen. Er wordt een lijst van ingetrokken WM-DRM-software naar uw

PC en/of apparaat verzonden wanneer u een licentie voor beveiligde content downloadt. Microsoft kan, in combinatie met deze licentie, ook intrekkingslijsten naar uw apparaat kopiëren namens beveiligdecontenteigenaren, waardoor uw apparaat mogelijk geen beveiligde content kan kopiëren, opslaan, weergeven en/of afspelen. Het kan ook nodig zijn de WM-DRM-componenten die bij deze software worden verzonden bij te werken (“WM-DRM Upgrades”) voordat beveiligde-contenteigenaren u toestaan hun content op te vragen.

Wanneer u probeert beveiligde content af te spelen, stelt de door Microsoft ontwikkelde WM-DRM-software u op de hoogte wanneer er een WM-DRM-upgrade vereist is. Het programma vraagt u dan om toestemming de vereiste WM-DRM-upgrade te downloaden. Het is mogelijk dat door Philips ontwikkelde WM-DRM-software hetzelfde doet.Als u niet akkoord gaat met de upgrade, kunt u de beveiligde content waarvoor de WM-DRMupgrade vereist is niet afspelen. Het is wel mogelijk onbeveiligde content en beveiligde content waarvoor de upgrade niet vereist is af te spelen.WM-DRM-functies die gebruik maken van een internetverbinding, zoals de functie voor het aanvragen van nieuwe licenties en/of het uitvoeren van een vereiste WM-DRM-upgrade, kunnen worden uitgeschakeld.Als deze functies worden uitgeschakeld, kunt u beveiligde content blijven afspelen indien u beschikt over een geldige licentie voor zulke content die al op uw apparaat is opgeslagen. U kunt echter geen gebruik maken van bepaalde functies van de WM-DRM-software die een internetverbinding behoeven, zoals het downloaden van content waarvoor de WM-DRM-upgrade nodig is.Alle titel en intellectuele-eigendomsrechten in en op de beveiligde content is het eigendom van de respectieve beveiligde-contenteigenaren en kan zijn beschermd door andere wetgeving en verdragen inzake auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten.

Deze overeenkomst geeft u geen recht zulke beveiligde content te gebruiken.

Samenvatting: mogelijk bevat de software componenten van Microsoft WM-DRM. Dit betekent dat de beveiligde content die u wilt downloaden, kopiëren, opslaan, weergeven, overdragen en/of afspelen wordt beschermd door de

Microsoft WM-DRM-componenten van de Software. Microsoft, beveiligde-contenteigenaren of verspreiders van beveiligde content kunnen uw toegang tot beveiligde content beperken of u de toegang ontzeggen, ook als u al voor deze content hebt betaald en/of u deze al hebt binnengehaald.

Uw toestemming of die van Philips zijn niet vereist voor het ontzeggen of beperken door deze partijen van uw toegang tot deze beveiligde content. Philips garandeert niet dat u de beveiligde content zult kunnen downloaden, kopiëren, opslaan, weergeven, overdragen en/of afspelen.

5. Open source-software.

(a) Deze software kan software bevatten die aan open-source voorwaarden onderworpen zijn, zoals vermeld in de documentatie bij dit Apparaat. Deze Overeenkomst is niet van toepassing op zulke software als zodanig. (b) Uw licentierechten onder deze Overeenkomst bevatten geen rechten voor het gebruiken, verspreiden of maken van afgeleide werken van de software op manieren waardoor de software aan de open source-voorwaarden onderworpen zou zijn.“Open source-voorwaarden” zijn voorwaarden van enige licentie die direct of indirect (1) verplichtingen voor Philips creëren of impliceren met betrekking tot de software en/of afgeleide werken daarvan; of (2) rechten of immuniteiten geven of impliceren aan derden onder de intellectuele-eigendomsrechten in de software of afgeleide werken daarvan.

6. Beëindiging.

Deze overeenkomst wordt van kracht wanneer de software wordt geïnstalleerd of voor het eerst wordt gebruikt, en eindigt (i) op een door Philips bepaald moment wanneer u enige voorwaarde van deze overeenkomst niet nakomt; of (ii) wanneer u alle kopieën van de software en gerelateerde materialen die

Philips u onder deze licentie verstrekt vernietigt. De rechten van Philips en uw verplichtingen blijven van kracht wanneer deze overeenkomst wordt beëindigd.

7. Upgrades.

Philips kan naar eigen goeddunken upgrades voor de software beschikbaar maken door ze op een website te zetten of op een andere wijze. Zulke upgrades kunnen onderhevig zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst of het kan vereist zijn dat u akkoord gaat met een andere overeenkomst.

8. Support.

Philips is niet verplicht technische of andere ondersteuning (“support”) voor de software te verlenen. Indien Philips wel support verleent, dan gelden hiervoor afzonderlijke voorwaarden die tussen u en

Philips worden overeengekomen.

9. Beperkte softwaregarantie.

Philips biedt de software in de geleverde staat aan zonder enige garantie, met uitzondering van de garantie dat de software in afdoende mate zal werken zoals beschreven in de documentatie die bij de software wordt geleverd, voor een periode van negentig (90) dagen nadat u de software downloadt, installeert of gebruikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De volledige verantwoordelijkheid van Philips en uw enige verhaalsmogelijkheid inzake deze garantie is, naar keuze van Philips, (i) het retourneren van het bedrag dat u voor de software hebt betaald (indien van toepassing); of (b) het repareren of vervangen van de software indien deze niet voldoet aan de hierin omschreven garantie en deze met een betalingsbewijs aan Philips wordt geretourneerd. Deze beperkte garantie geldt niet indien het softwaredefect het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing.Alle eventuele vervangende software wordt gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie of voor dertig (30) dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Deze beperkte garantie geldt niet voor u indien de software u kosteloos voor evaluatie werd aangeboden.

10. GEEN ANDERE GARANTIES.

VOOR ZOVER HIERBOVEN NIET ANDERS BEPAALD, GEVEN

PHILIPS EN DIENS LICENTIEVERSTEKKERS GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE FOUTVRIJ EN

ONONDERBROKEN ZAL WERKEN OF AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN. U DRAAGT DE VOLLEDIGE

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE SELECTIE VAN DE SOFTWAREVOOR DE BEOOGDE

DOELSTELLINGEN, EN VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN DE DAARMEE

VERKREGEN RESULTATEN.VOOR ZOVER DE WET TOESTAAT,WIJZEN PHILIPS EN DIENS

LICENTIEVERSTREKKERS ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP

VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID

VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NAUWKEURIGHEID EN VOLLEDIGHEID VAN DE RESULTATEN MET

BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE BIJBEHORENDE MATERIALEN. ER IS GEEN GARANTIE TEGEN

INBREUK. PHILIPS GARANDEERT NIET DAT U BEVEILIGDE CONTENT ZULT KUNNEN DOWNLOADEN,

KOPIEREN, OPSLAAN,WEERGEVEN, OVERDRAGEN EN/OF AFSPELEN.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN

PHILIPS OF DIENS LICENTIEVERSTREKKERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF

SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT

TOT,WINSTDERVING OF VERLIES VAN INKOMSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING,VERLIES VAN

BEDRIJFSGEGEVENS,VERLIES VAN GEGEVENS,VERLIES VAN GEBRUIK OF ENIG ANDER GELDELIJK

VERLIES, OOK INDIEN PHILIPS OF DIENS LICENTIEVERSTREKKERS VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN

GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE

AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS OF DIENS LICENTIEVESTREKKERS VOOR SCHADE DIE

VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG DAT U VOOR DE

SOFTWARE HEBT BETAALD, OF VIJF EURO (5,00),AFHANKELIJK VAN WELK BEDRAG HOGER IS.

12. Handelsmerken.

Sommige van de producten en Philips-namen die in deze overeenkomst worden gebruikt, de software en de gedrukte documentatie kunnen handelsmerken van Philips, diens licentieverstrekkers of andere derden bevatten. Het is u niet toegestaan zulke handelsmerken te gebruiken.

13. Export.

Het is u niet toegestaan de software direct of indirect (weder) uit te voeren naar enig land waarvoor door de V.S. verstrekte exportlicenties of een andere vorm van toestemming van de regering van de

Verenigde Staten is vereist, tenzij u vooraf de juiste licentie of de juiste toestemming hebt verkregen. Door de software te downloaden of te installeren, geeft u aan in te stemmen met deze exportbepaling.

14.Toepasselijk recht.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar u zich bevindt, ongeacht beginselen van conflicterend recht. Eventuele geschillen tussen u en Philips betreffende deze overeenkomst zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbank in het land waar u zich bevindt.

15.Algemeen.

Deze overeenkomst bevat de volledige overeenkomst tussen u en Philips en neemt de plaats in van enige voorgaande toezegging, verbintenis of andere communicatie of reclame met betrekking tot de software en de gebruikersdocumentatie.Als enig deel van de overeenkomst niet geldig wordt verklaard, dan blijft de rest van de overeenkomst onverkort van kracht. Deze overeenkomst heeft geen invloed op de wettelijke rechten van enige partij die als consument optreedt.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

MCI500H_00_UM_V2.

2 wk 10031

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents