US Robotics | USR997932 | Implementacija procesa donošenja odluka u skladu sa

17. Telekomunikacioni forum TELFOR 2009
Srbija, Beograd, novembar 24.-26., 2009.
Implementacija procesa donošenja odluka u
skladu sa CMMI standardom
Jovan M. Popović
U nastavku rada je opisana CMMI/DAR procedura i
procesi koje je potrebno sprovesti tokom procesa
donošenja odluka.
Sadržaj — Jedan od najvažnijih zadataka u projektnom
menadžmentu je donošenje ispravnih odluka. Ispravne
odluke je moguće donositi samo ako postoji definisana i
transparentna procedura za donošenje odluka, pošto je
alternativa tome oslanjanje na iskustvo i sposobnosti
pojedinaca. CMMI standard za kontrolu kvaliteta definiše
procedure za objektivno donošenje odluka kojima se
formalizuje način odlučivanja i minimizuje greška. U ovom
radu su opisane aktivnosti koje se po CMMI standardu
moraju izvršavati kako bi se donosile objektivne odluke.
II. CMMI/DAR STANDARD
CMMI standard se sastoji od skupa procesa (Process
Areas u CMMI terminologiji) koji moraju biti
implementirani u organizacijama kako bi se dostigao
određeni nivo zrelosti. Po trenutnoj verziji standarda [3]
(verzija 1.2) postoji pet nivoa zrelosti organizacija i
ukupno 22 skupa procesa koji se moraju implementirati u
okviru organizacije. Što je više skupova procesa
implementirano veća je zrelost organizacije a samim tim i
viša ocena po CMMI standardu.
Iako se CMMI standard primenjuje pretežno u
oblastima softverskog i sistemskog inženjeringa veliki
broj
firmi
iz
drugih
oblasti
uključujući
i
telekomunikacione firme kao što su Huawei Indija (CMMI
nivo 5) ili MERA Networks (CMMI nivo 3) su primenom
aktivnosti iz ovog standarda znatno poboljšale svoje
procese poslovanja i podigle nivo konkurentnosti.
Implementacija procesa i procedura u skladu sa CMMI
standardom je omogućila mnogim telekomunikacionom
kompanijama pružanje kvalitetnijih usluga krajnjim
korisnicima [4].
CMMI/DAR predstavlja skup procesa koji moraju da
budu implementirani kako bi se dostigao nivo zrelosti 3 po
CMMI standardu. U okviru ovog skupa procesa postoji
jedan specifični cilj koji se mora ostvariti – Evaluacija
alternativa kojim se evaluiraju sve alternativne odluke
koje se mogu doneti kako bi se na objektivan način
izabrala najbolja odluka među njima. Ovako donete
odluke su potpuno transparentne pošto postoji sledljivost
od karakteristika rešenja do ocene najboljeg rešenja. Da bi
se ostvario ovaj cilj potrebno je implementirati šest
procedura koje su opisane u nastavku rada.
Ključne reči — CMMI/DAR, Menadžment, Odlučivanje,
Procesi, Standardizacija.
I. UVOD
ANAS je jedan od najtežih zadataka za kompanije koje
rade u IT industriji donošenje ispravnih poslovnih
odluka. Veliki broj tehnologija koje se mogu primeniti,
poslovnih pravaca kojima se može poći, ponuda koje treba
prihvatiti ili odbiti predstavlja široku lepezu mogućnosti
za kompanije koje se mogu iskoristiti ako se donesu
pravilne odluke. Bez obzira na domen delatnosti (softver,
telekomunikacije, hardver) odluke koje kompanije donose
mogu biti ključne za poslovanje, tako da mora postojati
objektivan način za analizu i donošenje odluka.
Jedan od bitnih faktora u odlučivanju je transparentnost
tokom procesa odlučivanja koja je izuzetno važna kako
niko ne bi dovodio u pitanje ispravnost i opravdanost
donesenih odluka. U slučaju da se uvidi da je određena
odluka loša, veoma često dolazi do optuživanja i stvaranja
negativne atmosfere u organizacijama što može imati
dalekosežne posledice po poslovanje. Da bi se ovo izbeglo
potrebno je znati da su odluke donesene na objektivan
način i da su pod datim okolnostima donesene optimalne
odluke čak iako se kasnije utvrdi da nisu bile ispravne.
Capability Maturity Model Integration [1]-[2] (CMMI)
standard za ocenjivanje kvaliteta organizacija definiše
formalnu proceduru čijom se doslednom primenom mogu
donositi objektivne odluke. CMMI procedura za analizu i
donošenje odluka (Decision Analysis and Resolution –
DAR) definiše skup aktivnosti koje je potrebno sprovesti
kako bi se donosile ispravne odluke na transparentan i
objektivan način. U ovom radu su opisane aktivnosti i
predstavljena uputstva za implementaciju procesa
objektivnog donošenja odluka koji je u skladu sa
CMMI/DAR procedurom.
D
III. EVALUACIJA ALTERNATIVA
Formalni metod donošenja odluka kojom se rešava
određeni problem se zasniva na objektivnom izboru jedne
od mogućih alternativa kojima se problem može rešiti.
Problem koji se rešava može biti odabir opreme koja će se
nabaviti (tipa servera, rutera, svičeva) ili usluge koja će se
naručiti (projektovanje i izrada informacionog sistema,
implementacija gotove aplikacije i slično). Kao primer
primene procesa donošenja odluka u radu će se biti
prikazan proces odabira vrste sviča koji će biti nabavljen.
Da bi se odabrao najbolji tip sviča, potrebno je
Jovan M. Popović, Gowi d.o.o. Maksima Gorkog 2, Pančevo, Srbija
(e-mail: jovan.popovic@gowi.rs).
86
navedene karakteristike svičeva koje se mogu koristiti
prilikom odlučivanja o najboljem. Ove karakteristike
predstavljaju formalni kriterijum za odabir.
identifikovati i opisati sve alternativne tipove svičeva koji
se mogu odabrati, karakteristike koje će se analizirati kao i
način na koji će se vršiti njihova evaluacija. Praktična
primena CMMI/DAR procedura tokom procesa odabira
sviča biće prikazana u nastavku rada.
TABELA 1: KRITERIJUM ZA EVALUACIJU TIIPOVA SVIČEVA.
Karakteristika
Cena
Brzina prenosa
Veličina MAC tabele
Garancija
A. Priprema uputstava za analizu odluka
Priprema uputstva za primenu procesa analize odluka je
osnovna aktivnost u formalnom procesu donošenja
odluka. Ovo uputstvo objašnjava u kojim slučajevima je
potrebno koristiti formalni metod odlučivanja, na koje
tipove odluka i na koji način ga treba primenjivati. Postoji
više tipova odluka [5]:
1. Nezavisne odluke – odluke koje mogu doneti
individualci ili grupe bez konsultacija sa drugim
zaposlenima ili grupama,
2. Koordinisane odluke – predstavljaju odluke gde
grupe moraju zatražiti mišljenje od drugih pre nego
što se odluka donese,
3. Odluke donete koncenzusom – predstavljaju odluke
u kojima se šira grupa ljudi mora složiti oko
rešenja.
U praksi bi formalizacija donošenja svake odluke
odnela isuviše vremena, tako da je potrebno definisati
pravilo kada odluke može doneti pojedinac, a kada se
odlučivanje mora formalizovati. Trivijalne, nezavisne
odluke ili odluke koje ne mogu značajno uticati na rad se
mogu donositi bez formalnog pristupa čime se ubrzava
proces odlučivanja, dok se za kritičnije odluke ili odluke
koje se donose koncenzusom koristi formalna procedura.
U praksi se formalno odlučivanje primenjuje u slučaju da
[5]:
1.
Odluka može biti kritična po poslovanje, tako da
se ne može dozvoliti da se donose proizvoljno,
2.
Zahtevana je transparentnost u odlučivanju što
znači da se u svakom trenutku mora znati zašto je
doneta odluka i na osnovu kojih kriterijuma,
3.
Odluka se donosi timski (koordinisano ili
koncenzusom) i potrebno je imati kriterijum
odlučivanja u slučaju da ima suprotstavljenih
mišljenja,
4.
Odluka može značajno uticati na projekat u
pogledu prekoračenja rokova ili budžeta i zbog
toga se ne može prepustiti pojedincu.
U slučaju da se po navedenim kriterijumima zaključi da
se odluka mora donositi na formalni način pristupa se
formalnom načinu donošenja odluka.
Važnost
-10
9
1
3
Svakoj karakteristici u kriterijumu se može pridružiti i
njena važnost. Informacija o važnosti svake karakteristike
u kriterijumu je bitna kako bi se dala prednost svojstvima
od većeg interesa u rešenju. U primeru u tabeli 1 vidi se da
je najbitnija karakteristika cena, potom slede brzina
prenosa (Data Transfer Rate – DTR) i trajanje garancije,
dok je veličina MAC tabele (MAC address table size –
MAC) još manje bitna karakteristika. Važnosti mogu imati
pozitivan ili negativan uticaj u zavisnosti od toga da li
veća vrednost karakteristike povećava mogućnost odabira
rešenja ili ga umanjuje. Kao što se vidi u tabeli 1 cena ima
negativan predznak pošto veća cena sviča umanjuje
verovatnoću da će biti odabran.
Formalno matematički kriterijum se može predstaviti
kao vektor težina W = (K1, K2, K3,...,Kn), gde su dimenzije
vektora K1, K2, K3,...,Kn težine koje predstavljaju važnost
svakog svojstva od interesa prilikom odabira rešenja.
Ovakva vektorska reprezentacija je pogodna u slučaju
primene formalnih matematičkih modela za evaluaciju
rešenja. U primeru kriterijuma za evaluacija prikazanom u
tabeli 1 vektor težina se može predstaviti kao
četvorodimenzionalni vektor W = (-10, 9, 1, 3).
Alternativno, umesto vektora težina može se koristiti i
kolona matrica dimenzija nx1 uz sličan matematički
model.
Pored kriterijuma potrebno je detaljno opisati svaku
karakteristiku kao i razloge za davanje važnosti svakoj od
njih. Kriterijum za evaluaciju mora biti jasno prezentovan
svim učesnicima u projektu kako bi se jasno obrazložile
težine karakteristika i kako bi i ostali članovi organizacije
mogli da daju svoje mišljenje o kriterijumu i proaktivno
učestvuju u procesu odlučivanja.
Pošto se definiše kriterijum, mogu se prikupiti ponude
koje manje ili više zadovoljavaju zadati kriterijum.
C. Identifikacija alternativnih rešenja
Da bi se primenio objektivan metod donošenja odluka
potrebno je identifikovati bar dva alternativna rešenja koja
se mogu primeniti prilikom rešavanja problema. Jedna od
alternativa se mora odabrati kao optimalno rešenje
problema. Alternativna rešenja zavise od problema koji se
rešava i mogu biti tehnologija koja će biti primenjena u
slučaju da je problem odabir tehnologija, dobavljač ili
partner u slučaju da je u pitanju tender i slično. U slučaju
da ne postoje bar dva različita rešenja između kojih treba
izabrati bolje nema smisla koristiti formalni metod
odlučivanja, zato što je jedino rešenje ono koje se mora
odabrati usled nedostatka boljeg.
B. Definisanje kriterijuma za evaluaciju
Kriterijum za evaluaciju predstavlja formalni opis
karakteristika koje su od značaja za rešenje na osnovu
kojih se donosi odluka o tome koje će se rešenje primeniti.
Ovaj kriterijum sadrži opis svojstava alternativnih rešenja
koja se moraju analizirati prilikom donošenja odluka o
jednom od mogućih rešenja koje će se izabrati.
U slučaju da je problem koji se rešava odabir svičeva
koji će se nabaviti mogu se definisati karakteristike
proizvoda kao što su jedinična cena, brzina, proizvođač i
slično, koje su bitne prilikom odlučivanja. U tabeli 1 su
87
Alternativna rešenja se mogu identifikovati interno tako
što članovi kompanije vrše istraživanja ili pregled
literature u cilju pronalaženja svih poznatih rešenja
problema. Pored toga moguće je identifikovati rešenje
objavljivanjem tendera tako da se u ponudama drugih
kompanija koje poseduju rešenje problema mogu
identifikovati alternativna rešenja. Sastavni deo tendera
mora biti i kriterijum za evaluaciju definisan u prethodnoj
sekciji na osnovu kog ponuđači mogu opisati svoje rešenje
kada ga pošalju organizaciji. Bez obzira da li se alternative
identifikuju interno ili eksterno rezultat ove aktivnosti je
skup alternativnih rešenja među kojima se mora odabrati
optimalno.
Pod pretpostavkom da se posmatra problem odabira tipa
sviča pretpostavimo da su alternative NetGear GS108,
Cisco 2948G-GE-TX, Cisco 2960-24TT i US Robotics
USR 997932.
Pošto se identifikuju alternativna rešenja potrebno im je
opisati karakteristike u dovoljnoj meri da se na osnovu tog
opisa može vršiti poređenje i odabir pravog rešenja.
Karakteristike rešenja koje se opisuju moraju biti
usaglašene sa karakteristikama navedenim u kriterijumu za
evaluaciju kako bi se na osnovu ovih karakteristika i
kriterijuma vršila evaluacija. Za svičeve u gornjem
primeru se navode i cene, brzine prenosa, veličina MAC
tabele i period garancije pošto su to karakteristike od
interesa na osnovu definisanog kriterijuma.
E. Evaluacija alternativnih rešenja
Pošto se definišu kriterijumi i metode za evaluaciju i
prikupe sva poznata alternativna rešenja, pristupa se
ocenjivanju svake alternative na osnovu kriterijuma.
Evaluacija se vrši tako što se za svako rešenje i za svaki
parametar kriterijuma na osnovu poznatih informacija daju
ocene. U slučaju evaluacije tipova svičeva polazi se od
karakteristika ponuđenih svičeva prikazanih u tabeli 2.
TABELA 2: EVALUACIJA PONUDA SVIČEVA.
Tip
GS108
2948G-GE-TX
2960-24TT
USR 997932
Cena
DTR
600$
1Gbps
1.600$
1Gbps
670$ 100Mbps
230$
1Gbps
MAC
4K
16K
8K
4K
Garancija
Doživotna
Doživotna
Doživotna
2 god.
Ocene karakteristika alternativa se mogu unositi
očitavanjem karakteristika iz fabričkih kataloga svakog od
proizvoda ili karakteristika rešenja dostavljenih u
ponudama koje se dobijaju kao odgovori na tender,
testiranjem i merenjem karakteristika, subjektivnom
procenom karakteristika alternativa i slično.
Bez obzira na konkretan metod evaluacije kao rezultat
se dobijaju ocene svake od karakteristika alternativa koje
su od interesa za poređenje. Formalno matematički ocene
se mogu prikazati kao matrica alternativa i karakteristika
koja sadrži ocenu svake karakteristike u posmatranom
rešenju ili se svaka alternativa može prikazati kao vektor
ocena (O1, O2, O3, ...On) koji se dalje koristi za analizu.
Da bi se ocene mogle formalno predstaviti vektorima
potrebno je konsolidovati podatke iz tabele 2. Za svaku
karakteristiku je potrebno definisati jedinicu (1.000 $ za
cenu, Gbps za brzinu prenosa, K za veličinu MAC tabele i
godinu za period garancije) tako da se samo numerička
vrednost unosi u vektore ocena. U slučaju da vrednosti u
tabeli nisu numeričke (na primer kao karakteristika od
interesa je mogao da bude proizvođač gde bi vrednosti bile
NetGear, Cicso i US Robotics) može se svaka vrednost
zameniti odgovarajućom numeričkom vrednošću koja
odslikava ocenu proizvođača. U slučaju da se dodele
ocene npr. NetGear – 1, Cisco – 3 i US Robotics – 1,
formalno se može dati prednost pouzdanijim ili
kvalitetnijim proizvođačima. Kao drugi primer se može
posmatrati vrednost perioda garancije iz tabele 2 gde je
vrednost „doživotna“ za period garancije prva tri tipa
sviča. S obzirom da se svič neće doživotno koristiti ova
vrednost se zamenjuje numeričkom vrednošću koja
predstavlja ukupni period amortizacije ili procenjeno
vreme korišćenja komponente. U radu će biti
pretpostavljeno da je period korišćenja sviča 4 godine i
ova vrednost se upisuje umesto vrednosti za doživotnu
garanciju.
Korišćenjem ovih pravila se dobijaju konsolidovane
ocene tipova svičeva. Kao primer Cisco 2960-24TT tip
sviča iz tabele 2 se može prikazati kao vektor O3 = (0.67,
0.1, 8, 4). Ovaj vektor se može koristiti prilikom dalje
obrade podataka.
D. Selekcija metoda za evaluaciju
Metoda za evaluaciju mora da opiše kako se na osnovu
definisanog kriterijuma evaluacije i karakteristika
alternativa ocenjuje svako od alterantivnih rešenja. Postoje
razne metode za evaluaciju koje se mogu koristiti prilikom
evaluacije. Neke od metoda koje se koriste su:
1.
Matematički modeli – na osnovu kriterijuma za
evaluaciju alternativa i karakteristika alternativa
moguće je definisati matematičke formule kojima
se ocenjuje svaka alternativa. Alternativa sa
najboljom ocenom se bira kao rešenje.
2.
Testiranje – svaka alternativa se može testirati i
rezultati testa se mogu koristiti kao kriterijum za
odabir. U slučaju da se prilikom testiranja svake
alternative ujedno mere i karakteristike od interesa
za odabir rešenja, moguće je na osnovu mernih
podataka odabrati najbolje rešenje.
3.
Simulacija – u slučaju da rešenje nije na
raspolaganju često se kao metoda za evaluaciju
koristi simuliranje rada rešenja. Ova metoda se
koristi u slučajevima kada je suviše skupo
implementirati rešenje kako bi se procenjivalo
standardnim metodama.
Pored metoda za evaluaciju definišu se i sve potrebne
mere kojima se mogu numerički opisati alternativna
rešenja koje se koriste za poređenje i ocenu najboljih
rešenja. Kriterijum i metode za evaluaciju zajedno moraju
biti javno objavljeni kako bi svi koji imaju bilo kakvog
dodira sa donošenjem odluka bili svesni na koji način se
donose odluke. Objavljivanjem ovih informacija postiže se
transparentnost u procesu odlučivanja.
88
IV. ZAKLJUČAK
CMMI/DAR skup procedura definiše metodologiju
formalnog donošenja odluka kojom se na objektivan način
može odabrati najbolje od ponuđenih rešenja za konkretan
problem. Primena CMMI/DAR procedure omogućava
donošenje najboljih odluka na osnovu informacija
poznatih o svakom rešenju uz potpunu transparentnost
procesa odlučivanja. Ovakav proces odlučivanja se može
primeniti u mnogim oblastima rada IT organizacija kao što
su nabavka opreme, odabir poslovnih partnera, procene
zaposlenih, donošenje poslovnih odluka, definisanje
strategije razvoja i slično. Primena ove procedure može
značajno doprineti unapređenju kvaliteta rada organizacije
što je jedan od primarnih ciljeva svih organizacija u
današnje vreme.
F. Selekcija rešenja
Pošto se ocene sve karakteristike rešenja na osnovu
metoda za evaluaciju, rešenja se rangiraju i na osnovu toga
se vrši odabir optimalnog.
U slučaju da je odabran matematički model evaluacije u
kome se kriterijum predstavlja vektorom težina dok se
alternativna rešenja predstavljaju vektorom ocena
karakteristika, evaluacija alternativa se može izvršiti
skalarnim množenjem ovih vektora tako što se pomnože
odgovarajuće ocene sa težinama i suma uzme kao konačna
ocena rešenja. Konačna ocena svake alternative se može
odrediti po formuli (1).
O=
n
∑O
i =1
i
* Ki
(1)
U ovoj formuli Oi i Ki su ocena i težina i-te
karakteristike alternative opisane u prethodnim sekcijama,
n je broj parametara na osnovu kojih se vrši evaluacija (4
u primeru), dok je O konačna ocena alternative. Rešenja i
njihove ocene se mogu prikazati kao u tabeli 3 odakle se
lako može izabrati najbolje rešenje.
LITERATURA
[1]
[2]
TABELA 3: OCENE PONUĐENIH SVIČEVA.
Tip
GS108
2948G-GE-TX
2960-24TT
USR 997932
[3]
Ocena
19,00
21,00
14,20
16,70
[4]
[5]
CMMI Product Team, “Capability Maturity Model Integration,
Version 1.1”, Carnegie Mellon, Software Engineering Institute,
March 2002
M. Chrisis, M. Konrad, S. Shrum, “CMMI – Guidelines for Process
Integration and Product Improvement”, SEI Series in Software
Engineering, Addison-Wesley, Boston USA, 2003
CMMI-DEV standard v1.2, Carnegie Mellon Software Engineering
Institute, online resources. Available on the address:
http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/reports/06tr008.cfm
Y. S. Lee, J. K. Chen, “Experience in Introducing CMMI to a
Telecommunication Research Organization”, Journal of Software
Engineering Studies, Vol. 1, No. 1, 8-16, September 2006
S. Kanungo, A. Gozal, “CMMI Implementation”, McGraw-Hill plc,
New Delhi, 2004
ABSTRACT
U tabeli se može jasno videti da na osnovu zadatog
kriterijuma i karakteristika ponuđenih alternativnih rešenja
tip sviča Cisco 2948G-GE-TX predstavlja optimalno
rešenje. U slučaju da se odabere ovaj tip sviča može se
pokazati da za to postoje objektivni razlozi kojima se
opravdava odabir i koji se pritom zasnivaju na formalnim
kriterijumima. Metoda odabira je potpuno transparentna i
ne može se dovesti u pitanje izbor niti pretpostaviti
favorizacija nekog od rešenja.
Jedini način da se izmeni konačni izbor je promena
kriterijuma za evaluaciju ali ako se kriterijum definiše pre
nego što se dobije skup ponuda može se potvrdititi da je
kriterijum bio nezavisan i objektivan. Na ovaj način se
otklanjaju sve sumnje u valjanost odluke i samog procesa
odlučivanja.
Most important task in project management is right
decision making. Correct decisions can be made only if
there is a defined and transparent procedure for decisionmaking, since the alternative is reliance on experience and
abilities of individuals. CMMI standard for quality control
defines procedures for objective decision-making that
formalizes this process and minimizes errors. This paper
describes the activities that must be exercised according to
the CMMI standard in order to bringing an objective
decision.
Implementation of decision analysis process
according to the CMMI standard
Jovan M. Popović
89
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising