Philips SCF215 User's manual

Philips SCF215 User's manual
Baby bottle warmer
SCF 215
1
English 6
Dansk 12
Deutsch 18
Ελληνικά 25
Español 32
Suomi 39
Français 45
Italiano 52
Nederlands 59
Norsk 66
Português 72
Svenska 79
SCF 215
Türkçe 85
English
Introduction
Congratulations on your purchase of the Philips Baby Bottle Warmer. The
Philips Baby Bottle Warmer is designed to heat food quickly and to keep
it warm. It is fitted with a new temperature control system (PTC) that
meets the highest safety requirements. The click-step control knob allows
you to always set the correct food temperature. Thanks to its unique
design the Philips Baby Bottle Warmer fits all bottles and jars of baby
food. The Philips Baby Bottle Warmer is a high-performance product that
warms both bottles and jars of baby food, and belongs to a complete
range of Philips Baby-Care products.
Philips Baby-Care, Taking Care Together!
These instructions for use are applicable for two Philips Baby Bottle
Warmermodels:
Model SCF205; For use at home.
Model SCF215; For use at home and in the car (with extra car adapter).
Note: Please read these instructions carefully and retain for future
reference.
General description (Fig. 1)
1 Bottle and jar lifter
2 Hand grips
3 Mains plug
4 Click-step control knob
5 Indicator lamp
6 Rim
7 Container
8 Cable reservoir
9 Car adapter
Installation
For use at home
Before connecting the Baby Bottle Warmer to the mains, check to ensure
that the mains outlet is 230V AC.
English
1 Place the Baby Bottle Warmer out of the reach of children and on a
dry, non-slip, horizontal surface.
2 Turn the click-step control knob 4 to the m position.
3 Unreel the required cable length from the cable reservoir 8 and
plug into the mains outlet.
For use in the car
1 Place the Baby Bottle Warmer out of the reach of children and on a
dry, non-slip horizontal surface.
2 Turn the click-step control knob 4 to the m position.
3 Connect the car adapter 9 to the mains plug 3.
4 Unreel the required length of cable from the cable reservoir 8 and
connect the car adapter to the cigarette lighter socket of the car.
(12V DC).
Notes:
- Never use the Baby Bottle Warmer when the car is in motion.
- Never use the Baby Bottle Warmer without water in it.
- Only use the Baby Bottle Warmer when the ambient temperature is
between +7 cC and +37 cC.
Caution: Change the water in the bottle warmer often for hygienic
reasons.
Operation
Warming of baby bottles
1 Turn the click-step control knob 4 to the m position.
2 Place the bottle in the container 7 and fill the space between the
bottle and the inner container with water up to two centimeters
from the rim 6. For smaller bottles fill up to just above the milk line
in the bottle.
3 Set the required temperature using the click-step control knob.
The indicator lamp lights to indicate the heating operation.
English
After approximately 8 minutes the milk will have reached just the right
temperature for your baby. The indicator lamp goes out. The indicator
lamp then switches on and off intermittently to indicate the thermostat is
controlling the temperature of the water.
4 Remove the bottle from the container and turn the control knob
to the m position.
5 Shake the bottle a little to distribute the heat evenly before you
allow your baby to drink.
Notes:
- Always check that the contents of the bottle are at the correct
temperature by pouring a few drops on the back of your hand.
- The heating of baby food depends not only on the temperature
setting but also on the initial temperature of the food and water, the
wall thickness of the glass and the amount and consistency of the
food. The symbol “BOTTLE” is an indication for rapid warming up.
After a short while you will find the best setting to obtain the ideal
temperature for your baby’s food. Our information is based on
warming 200ml milk from 20 cC up to 37 cC.
Warming of baby food jars
1 Remove the label and lid from the jar.
2 Turn the click-step control knob 4 to the m position.
3 Place the jar in the container 7 using the lifter and fill the space
between the jar and the inner container with water up to two
centimetres from the rim 6 . For small jars fill-up to just below the
top of the jar.
4 Set the click-step control knob to the “jar” symbol.
The indicator lamp lights to indicate that the thermostat is working.
5 Use the lifter to stir the contents of the jar frequently for more
rapid distribution of heat.
After approximately 12-15 minutes (depending on the consistency of
food) the food will have reached just the right temperature for your baby.
The indicator lamp goes out.
English
6 Remove the jar from the container and turn the control knob to
the m position.
Note: Always check that the contents of the jar are at the correct
temperature, by testing some on the back of your hand.
Keeping warm
With the Baby Bottle Warmer you can also keep the bottles and jars
warm for a short time. To do this set the control knob to position v. The
thermostat ensures that the set temperature is maintained. For
microbiological and hygienic reasons baby food should never be kept
warm for longer than one hour.
Operation in the car
Follow the same instructions as mentioned above.
Note: For quickly warming up baby food in bottles and jars, adjust the
click-step control knob to the “jar” symbol. Because the car battery is now
being used instead of the mains supply, the time required for warming up
may be slightly longer.
Warning: Prolonged use of the Baby Bottle Warmer (several hours) can
weaken your car battery.
Maintenance
Cleaning
Disconnect the Baby Bottle Warmer from the mains (or the cigarette
lighter socket) and allow it to cool down. Clean the container and the
outside of the Baby Bottle Warmer with a damp cloth.
Notes:
- Never immerse the Baby Bottle Warmer in water.
- Do not use cleaning or scouring agents.
The type plate is located at the bottom of the product.
Warning: If a fault occurs, consult your dealer or Philips’ service centre.
Under no circumstances should you try to repair the unit yourself, as this
would invalidate the warranty.
10
English
Guarantee & service
Guarantee & service If you need information or if you have a problem,
please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips
Customer Care Centre in your country (you will find its phone number
in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre
in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service
Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
Technical Specifications
Model SCF205
Model SCF215
Power supply
(mains)
230V AC
230V AC
Power consumption
(mains)
100 Watts
90 Watts
Power supply (car
battery)
-
12V DC
Power consumption
(car battery)
-
Power consumption
(car battery)
between +7 cC
and +37 cC
between +7 cC and +37 cC
Operational
ambient
temperature
English 11
Trouble shooting
Comments
Solutions
Overflow of water
You have put too much
water into the inner
container
Temperature too low
Continue heating for a few seconds
after the indicator light has switched off,
or increase the adjustment setting
Temperature too high
Lower the adjustment setting
The jar has not heated
correctly
Stir the contents from time to time
while heating. Check that the click-step
control knob is in the “jar” position
The indicator light switches on and off
while keeping warm
This is normal; it may turn on
or off while heating
12
Dansk
Introduktion
Til lykke med dit køb af Philips Baby Bottle Warmer - en flaskevarmer
designet til hurtig opvarming af babymad og til at holde den varm. Den er
udstyret med et nyt temperaturkontrolsystem (PTC), som lever op til de
højeste sikkerhedsstandarder. Click-step kontrolknappen gør det muligt
altid at indstille den korrekte temperatur på flaskens indhold. Takket være
det unikke design, kan Philips flaskevarmer anvendes til alle sutteflasker og
glas med babymad. Philips flaskevarmer er et højtydende produkt, som
opvarmer både flasker og glas med babymad, og det indgår i Philips’
komplette Baby-Care sortiment.
Philips Baby-Care, Taking Care Together!
Denne brugsvejledning er gældende for to typer Philips flaskevarmere:
Model SCF205: Til brug hjemme.
Model SCF215: Til brug hjemme og i bilen (med ekstra biladapter).
Bemærk: Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem og gem den til
eventuelt senere brug.
Generel beskrivelse (fig. 1)
1 Flaske- og glasløfter
2 Håndgreb
3 Stik
4 Click-step kontrolknap
5 Lysindikator
6 Kant
7 Beholder
8 Ledningsrum
9 Biladapter
Installation
Brug hjemme
Inden flaskevarmeren sluttes til lysnettet, skal du kontrollere, at det er en
230 V AC-stikkontakt.
1 Placér flaskevarmeren uden for børns rækkevidde på et tørt,
vandret og skridsikkert underlag.
Dansk 13
2 Drej click-step kontrolknappen 4 til positionen m.
3 Træk ledningen ud af ledningsrummet 8 i en passende længde, og
sæt stikket i stikkontakten.
Brug i bilen
1 Placér flaskevarmeren uden for børns rækkevidde på et tørt,
vandret og skridsikkert underlag.
2 Drej click-step kontrolknappen 4 til positionen m.
3 Tilslut biladapteren 9 til stikket 3.
4 Træk ledningen ud af ledningsrummet 8 i en passende længde, og
sæt biladapteren i bilens cigartænder (12 V DC).
Bemærk:
- Brug aldrig flaskevarmeren, mens bilen kører.
- Brug aldrig flaskevarmeren uden vand i.
- Brug kun flaskevarmeren ved en omgivende temperatur på mellem
+7 cC og +37 cC.
Advarsel: Skift vandet i flaskevarmeren ofte af hensyn til hygiejnen.
Funktion
Opvarmning af sutteflasker
1 Drej click-step kontrolknappen 4 til positionen m.
2 Sæt flasken i beholderen 7 og fyld vand i mellemrummet mellem
flaske og inderbeholder indtil 2 centimeter fra kanten 6. For mindre
flasker, fyldes der blot vand i til samme niveau som mælken i flasken.
3 Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af click-step
kontrolknappen.
Lysindikatoren tænder for at indikere, at opvarmningsprocessen er i gang.
Efter ca. 8 minutter, har mælken nået den rette drikketemperatur til din
baby. Lysindikatoren slukker. Derefter tænder og slukker lysindikatoren
kortvarigt for at indikere, at termostaten kontrollerer vandets temperatur.
4 Tag flasken op og drej kontrolknappen til positionen m.
14
Dansk
5 Ryst flasken lidt for at fordele varmen jævnt, inden du lader din
baby drikke af den.
Bemærk:
- Kontrollér altid, at flaskens indhold har den rette temperatur ved at
hælde et par dråber ud på din hånds overflade.
- Opvarmning af babymad afhænger ikke kun af temperaturindstillingen
men også af madens og vandets indledende temperatur, glassets
tykkelse og madens mængde og konsistens. Symbolet “FLASKE”
indikerer hurtig opvarmning. Du finder hurtigt ud af den bedste
indstilling til den ideelle temperatur til din babys mad. Vores
beregninger er baseret på opvarmning af 200 ml mælk fra 20 cC til
37 cC.
Opvarmning af glas med babymad
1 Fjern etiket og låg fra glasset.
2 Drej click-step kontrolknappen 4 til positionen m.
3 Placér glasset i beholderen 7 ved hjælp af løfteren og fyld
mellemrummet mellem glas og inderbeholder med vand til to
centimeter fra kanten 6.Ved mindre glas fyldes kun op til lige under
glassets kant.
4 Drej click-step kontrolknappen hen på symbolet “GLAS”.
Lysindikatoren lyser for at indikere, at termostaten fungerer.
5 Rør hyppigt rundt i glassets indhold med løfteren for at få en
hurtigere varmefordeling.
Efter ca. 12-15 minutter (afhængigt af madens konsistens) vil maden have
opnået den rette temperatur til din baby. Lysindikatoren slukker.
6 Tag glasset op og drej kontrolknappen til positionen m.
Bemærk: Kontrollér altid, at glassets indhold har den rette temperatur ved
at hælde en lille smule ud på din hånds overflade.
Hold mælken/maden varm
Du kan også holde flasker og glas varme i en kort periode med
flaskevarmeren. Dette gøres ved at dreje kontrolknappen til position v.
Termostaten sikrer, at maden holder den indstillede temperatur. Af
Dansk 15
mikrobiologiske og hygiejnemæssige årsager bør babymad aldrig holdes
varm længere end en time.
Brug i bilen
Følg samme vejledning som beskrevet ovenfor.
Bemærk: I forbindelse med hurtig opvarmning af babymad i flasker og glas,
skal du dreje kontrolknappen til symbolet “glas”. Bilens batteri anvendes
nu i stedet for lysnettet, og derfor kan opvarmningsprocessen tage lidt
længere tid.
Advarsel: Langvarig anvendelse af flaskevarmeren (flere timer) kan svække
dit bilbatteri.
Vedligeholdelse
Rengøring
Tag stikket ud af stikkontakten (eller cigartænderen) og lad
flaskevarmeren køle af. Tør beholderen og flaskevarmerens yderside af
med en fugtig klud.
Bemærk:
- Kom aldrig flaskevarmeren ned i vand.
- Anvend aldrig rense- eller skuremidler.
Typeskiltet er placeret på undersiden af produktet.
Advarsel: Hvis der opstår en fejl, skal du kontakte din forhandler eller det
lokale Philips Kundecenter. Du må under ingen omstændigheder selv
forsøge at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.
Reklamationsret og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med
apparatet henvises til Philips’ hjemmeside www.philips.com eller det
lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide
Guarantee” folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, skal du
kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
16
Dansk
Tekniske specifikationer
Model SCF205 Model SCF215
Strømforsyning
(lysnet)
230 V AC
230 V AC
Strømforbrug
(lysnet)
100 Watt
90 Watt
Strømforsyning
(bilbatteri)
-
12 V DC
Strømforbrug
(bilbatteri)
-
Strømforbrug (bilbatteri)
mellem +7 cC
og +37 cC
mellem +7 cC og +37 cC
Driftstemperatur
Dansk 17
Fejlfinding
Kommentarer
Løsninger
Vandet løber over
Du har hældt for meget vand
i inderbeholderen
Temperaturen er for lav
Fortsæt opvarmningen i et par
sekunder efter at indikatorlampen er
slukket eller skru op for temperaturen
Temperaturen er for høj
Skru ned for temperaturen
Glasset opvarmes ikke
tilstrækkeligt
Rør rundt i indholdet fra tid til anden
under opvarmningen. Kontrollér, at
click-step kontrolknappen er i
positionen “glas”
Lysindikatoren tænder og slukker, mens
flaskevarmeren holder indholdet varmt
Dette er normalt;
lysindikatoren kan tænde og
slukke under
opvarmningsprocessen
18
Deutsch
Einführung
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Philips BabyFläschchenwärmers. Mit diesem Gerät lässt sich Babynahrung schnell
erwärmen und warm halten. Die innovative Temperaturkontrolle (PTC)
erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Mit dem stufenweise einrastenden
Drehschalter können Sie immer die richtige Temperatur für die
Babynahrung wählen. Durch sein besonderes Design eignet sich der
Philips Baby-Fläschchenwärmer für alle Arten von Fläschchen und
Gläschen. Der Philips Baby-Fläschchenwärmer aus dem breiten Sortiment
von Philips Baby-Care-Produkten ist ein hochwertiges Gerät zum
Erwärmen von Fläschchen und Gläschen.
Philips Baby-Care, Ihr zuverlässiger Partner bei der Baby-Pflege!
Diese Bedienungsanleitung gilt für zwei Philips FläschchenwärmerGerätetypen:
Gerätetyp SCF205; für den Gebrauch zu Hause.
Gerätetyp SCF215; für den Gebrauch zu Hause und im Auto (mit
zusätzlichem Auto-Adapter).
Hinweis: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)
1 Fläschchen- und Gläschenheber
2 Griffmulden
3 Netzstecker
4 Drehschalter (mit Einrastfunktion)
5 Betriebsanzeige
6 Füllgrenze
7 Behälter
8 Kabelfach
9 Auto-Adapter
Deutsch 19
Installation
Für den Gebrauch zu Hause
Bevor Sie den Fläschchenwärmer mit dem Stromnetz verbinden,
vergewissern Sie sich, dass die Steckdose eine Betriebsspannung von
230V AC hat.
1 Stellen Sie den Fläschchenwärmer außerhalb der Reichweite von
Kindern auf eine trockene, rutschfeste und waagerechte Fläche.
2 Stellen Sie den Drehschalter 4 auf m.
3 Wickeln Sie die benötigte Kabellänge aus dem Kabelfach 8 ab, und
stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
Für den Gebrauch im Auto
1 Stellen Sie den Fläschchenwärmer außerhalb der Reichweite von
Kindern auf eine trockene, rutschfeste und waagerechte Fläche.
2 Stellen Sie den Drehschalter 4 auf m.
3 Verbinden Sie den Auto-Adapter 9 mit dem Netzstecker 3.
4 Wickeln Sie die benötigte Kabellänge aus dem Kabelfach 8 ab, und
stecken Sie den Auto-Adapter in den Zigarettenanzünder Ihres
Autos (12V DC).
Hinweise:
- Verwenden Sie den Fläschchenwärmer keinesfalls während der Fahrt.
- Verwenden Sie den Fläschchenwärmer nie ohne Wasser.
- Verwenden Sie den Fläschchenwärmer nur bei
Umgebungstemperaturen zwischen +7 cC und +37 cC.
Wichtig: Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Wasser im
Fläschchenwärmer häufig auswechseln.
Betrieb
Erwärmen von Babyfläschchen
1 Stellen Sie den Drehschalter 4 auf m.
20
Deutsch
2 Stellen Sie das Fläschchen in den Behälter 7, und füllen Sie den
Raum zwischen Fläschchen und Innenbehälter bis zu zwei
Zentimeter unterhalb der Füllgrenze 6 mit Wasser auf. Bei
kleineren Fläschchen füllen Sie das Wasser bis knapp über den
Fläschcheninhalt ein.
3 Stellen Sie mit dem Drehschalter die erforderliche Temperatur ein.
Die Betriebsanzeige leuchtet auf und zeigt den Aufwärmvorgang an.
Nach etwa 8 Minuten hat die Milch die richtige Temperatur für Ihr Baby
erreicht. Die Betriebsanzeige erlischt zunächst und schaltet sich dann
immer wieder ein und aus. Daran erkennen Sie, dass der Thermostat die
Wassertemperatur regelt.
4 Nehmen Sie das Fläschchen aus dem Behälter, und drehen Sie den
Drehschalter wieder auf m.
5 Schütteln Sie das Fläschchen leicht, um die Wärme gleichmäßig zu
verteilen, bevor Sie Ihr Baby trinken lassen.
Hinweise:
- Vergewissern Sie sich immer, dass das Fläschchen die richtige
Temperatur hat, indem Sie einige Tropfen des Inhalts auf Ihren
Handrücken geben.
- Wie lange es dauert, um ein Fläschchen oder Gläschen zu erwärmen,
hängt nicht allein von der Temperatureinstellung ab, sondern auch von
der Ausgangstemperatur der Nahrung und des Wassers, von der
Wandstärke des Fläschchens/Gläschens und von der Menge und
Beschaffenheit der Nahrung. Wenn Sie den Drehschalter auf das
Symbol für “FLÄSCHCHEN” stellen, wird die Nahrung schnell
erwärmt. Sie werden sehr bald herausfinden, bei welcher
Temperatureinstellung Sie die Nahrung für Ihr Baby optimal
erwärmen. Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben gelten für
das Erwärmen von 200 ml Milch von 20 cC auf 37 cC.
Erwärmen von Gläschen mit Babynahrung
1 Entfernen Sie das Etikett, und nehmen Sie den Deckel vom
Gläschen ab.
2 Stellen Sie den Drehschalter 4 auf m.
Deutsch 21
3 Stellen Sie das Gläschen mit dem Heber in den Behälter 7, und
füllen Sie den Raum zwischen Gläschen und Innenbehälter bis zu
zwei Zentimeter unterhalb der Füllgrenze 6 mit Wasser auf. Bei
kleineren Gläschen füllen Sie das Wasser bis knapp unterhalb des
oberen Gläschenrands ein.
4 Stellen Sie den Drehschalter auf das Symbol für “Gläschen”.
Die Betriebsanzeige leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Thermostat
arbeitet.
5 Benutzen Sie den Heber, um den Gläscheninhalt immer wieder
umzurühren. So kann sich die Wärme schneller verteilen.
Nach ca. 12 - 15 Minuten (je nach Konsistenz der Nahrung) hat der
Gläscheninhalt die für Ihr Baby richtige Temperatur erreicht. Die
Betriebsanzeige erlischt.
6 Nehmen Sie das Gläschen aus dem Behälter, und stellen Sie den
Drehschalter auf m.
Hinweis: Überprüfen Sie stets die Temperatur des Gläscheninhalts, indem
Sie etwas davon auf Ihren Handrücken geben.
Warmhalten
Im Baby-Fläschchenwärmer können Sie Fläschchen und Gläschen auch für
kurze Zeit warm halten. Stellen Sie dazu den Drehschalter auf v. Der
Thermostat sorgt dafür, dass die eingestellte Temperatur erhalten bleibt.
Aus mikrobiologischen und hygienischen Gründen sollte Babynahrung
aber niemals länger als eine Stunde warm gehalten werden.
Betrieb im Auto
Beachten Sie dazu bitte die oben stehenden Anleitungen.
Hinweis: Stellen Sie zum schnellen Erwärmen von Fläschchen und
Gläschen den Drehschalter auf das Symbol für “Gläschen”. Da nun
anstelle des Netzstroms die Autobatterie arbeitet, dauert das Erwärmen
unter Umständen etwas länger.
Warnhinweis: Der Betrieb des Fläschchenwärmers über längere Zeit
hinweg (mehrere Stunden) kann die Autobatterie schwächen.
22
Deutsch
Wartung
Reinigung
Ziehen Sie den Stecker des Fläschchenwärmers aus der Steckdose (oder
dem Zigarettenanzünder), und lassen Sie das Gerät abkühlen. Reinigen Sie
den Behälter und die Außenseite des Fläschchenwärmers mit einem
feuchten Tuch.
Hinweise:
- Tauchen Sie den Fläschchenwärmer niemals ins Wasser.
- Verwenden Sie keine Putz- oder Scheuermittel.
Das Typenschild befindet sich am Boden des Geräts.
Warnhinweis: Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Händler
oder an ein Philips Service-Center. Versuchen Sie unter keinen
Umständen, das Gerät selbst zu reparieren, da dies zum Erlöschen der
Garantie führt.
Garantie und Kundendienst
Garantie & Kundendienst: Benötigen Sie weitere Informationen oder
treten Probleme auf, wenden Sich sich bitte an Ihren Philips-Händler oder
setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in
Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die
Philips Website www.philips.com. Sie können auch direkt die ServiceAbteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV
kontaktieren.
Deutsch 23
Technische Daten
Gerätetyp
SCF205
Gerätetyp SCF215
Stromversorgung
(Netz)
230V AC
230V AC
Stromverbrauch
(Netz)
100 Watt
90 Watt
Stromversorgung
(Autobatterie)
-
12V DC
Stromverbrauch
(Autobatterie)
-
Stromverbrauch (Autobatterie)
Für den Betrieb
zwischen
erforderliche
+7 cC und
Umgebungstemperatur +37 cC
zwischen +7 cC und +37 cC
Fehlerbehebung
Probleme
Lösungen
Wasser läuft über
Sie haben zu viel Wasser in
den Innenbehälter gefüllt
Temperatur zu niedrig
Erwärmen Sie den Inhalt nach
Erlöschen der Betriebsanzeige einige
Sekunden weiter, oder erhöhen Sie die
Temperatureinstellung
Temperatur zu hoch
Verringern Sie die
Temperatureinstellung
24
Deutsch
Probleme
Lösungen
Gläschen ist nicht richtig
erwärmt
Rühren Sie den Inhalt während des
Erwärmens hin und wieder um.
Vergewissern Sie sich, dass sich der
Drehschalter in der Position für
“Gläschen” befindet.
Die Betriebsanzeige schaltet sich
während des Warmhaltevorgangs ein
und aus
Dies ist normal; sie leuchtet
während des Erwärmens auf
und erlischt wieder
Ελληνικά 25
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά του θερμαντήρα μπιμπερό της Philips. Ο
θερμαντήρας μπιμπερό της Philips έχει σχεδιαστεί για να ζεσταίνει
γρήγορα το φαγητό και να το διατηρεί ζεστό. Διαθέτει ένα νέο
σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας (PTC) το οποίο πληροί τις
υψηλότερες απαιτήσεις ασφάλειας. Ο διακόπτης ρύμισης σας
επιτρέπει να ρυθμίζετε πάντα τη σωστή θερμοκρασία του φαγητού.
Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό του, ο θερμαντήρας μπιμπερό της Philips
χωράει όλα τα μπιμπερό και βαζάκια βρεφικής τροφής. Ο
θερμαντήρας μπιμπερό της Philips είναι ένα προϊόν υψηλής απόδοσης
που θερμαίνει τόσο τα μπιμπερό όσο και τα βαζάκια βρεφικής
τροφής και ανήκει σε μια πλήρη σειρά προϊόντων βρεφικής
φροντίδας της Philips.
Βρεφική φροντίδα Philips. Ας μοιραστούμε τη φροντίδα!
Οι συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης βρίσκουν εφαρμογή σε δύο
τύπους θερμαντήρων μπιμπερό της Philips:
Τύπος SCF205 - για χρήση στο σπίτι.
Τύπος SCF215 - για χρήση στο σπίτι και στο αυτοκίνητο (με επιπλέον
αντάπτορα αυτοκινήτου).
Σημείωση: Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης
προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
1 Ανυψωτήρας μπιμπερό και βάζων
2 Χειρολαβές
3 Φις
4 Διακόπτης ρύθμισης
5 Ενδεικτική λυχνία
6 Χείλος
7 Δοχείο
8 Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
9 Αντάπτορας αυτοκινήτου
26
Ελληνικά
Εγκατάσταση
Για χρήση στο σπίτι
Προτού συνδέσετε τον θερμαντήρα μπιμπερό στην πρίζα, ελέγξτε για
να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι εναλλασσόμενου ρεύματος 230V.
1 Τοποθετήστε τον θερμαντήρα μπιμπερό σε στεγνή,
αντιολισθητική, οριζόντια επιφάνεια και κρατήστε τον μακριά
από τα παιδιά.
2 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης 4 στη θέση m.
3 Ξετυλίξτε το απαιτούμενο μήκος καλωδίου από το χώρο
αποθήκευσης καλωδίου 8 και συνδέστε στην πρίζα.
Για χρήση στο αυτοκίνητο
1 Τοποθετήστε τον θερμαντήρα μπιμπερό σε στεγνή,
αντιολισθητική, οριζόντια επιφάνεια και κρατήστε τον μακριά
από τα παιδιά.
2 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης 4 στη θέση m.
3 Συνδέστε τον αντάπτορα αυτοκινήτου 9 στο φις 3.
4 Ξετυλίξτε το απαιτούμενο μήκος καλωδίου από το χώρο
αποθήκευσης καλωδίου 8 και συνδέστε τον αντάπτορα
αυτοκινήτου στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου. (12V
DC).
Σημειώσεις:
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό όταν το
όχημα είναι εν κινήσει.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό εάν δεν
περιέχει νερό.
- Να χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα μπιμπερό μόνο όταν η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ +7 cC και +37 cC.
Προσοχή: Να αλλάζετε συχνά το νερό στον θερμαντήρα μπιμπερό
για λόγους υγιεινής.
Ελληνικά 27
Λειτουργία
Θέρμανση των μπιμπερό
1 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης 4 στη θέση m.
2 Τοποθετήστε το μπιμπερό στο δοχείο 7 και γεμίστε το κενό
μεταξύ του μπιμπερό και του εσωτερικού δοχείου με νερό έως
και δύο εκατοστά κάτω από το χείλος 6. Για μικρότερα
μπιμπερό γεμίστε έως και λίγο πιο πάνω από τη γραμμή
γάλακτος στο μπιμπερό.
3 Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το
διακόπτη ρύθμισης.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει υποδεικνύοντας τη λειτουργία θέρμανσης.
Ύστερα από 8 λεπτά περίπου το γάλα θα έχει αποκτήσει την
κατάλληλη θερμοκρασία για το μωρό σας. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
Στη συνέχεια, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι ο
θερμοστάτης ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού.
4 Αφαιρέστε το μπιμπερό από το δοχείο και γυρίστε το διακόπτη
ρύθμισης στη θέση m.
5 Ανακινήστε λίγο το μπιμπερό για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η
θερμότητα προτού δώσετε το γάλα στο μωρό σας.
Σημειώσεις:
- Να ελέγχετε πάντα εάν το περιεχόμενο του μπιμπερό είναι στη
σωστή θερμοκρασία ρίχνοντας μερικές σταγόνες στο πίσω μέρος
της παλάμης σας.
- Η θέρμανση της βρεφικής τροφής εξαρτάται όχι μόνο από τη
ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλά και από την αρχική θερμοκρασία
της τροφής και του νερού, το πάχος των τοιχωμάτων του
γυάλινου δοχείου και την ποσότητα και πυκνότητα της τροφής.
Το σύμβολο “ΜΠΙΜΠΕΡΟ” αποτελεί ένδειξη ταχείας θέρμανσης.
Ύστερα από λίγο θα βρείτε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση για την
ιδανική θερμοκρασία της τροφής του μωρού σας. Οι πληροφορίες
μας βασίζονται σε θέρμανση 200 ml γάλακτος από 20 cC έως 37
cC.
28
Ελληνικά
Θέρμανση των βάζων βρεφικής τροφής
1 Αφαιρέστε την ετικέτα και το καπάκι από το βαζάκι.
2 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης 4 στη θέση m.
3 Τοποθετήστε το βαζάκι στο δοχείο 7 χρησιμοποιώντας τον
ανυψωτήρα και γεμίστε το κενό μεταξύ του βάζου και του
εσωτερικού δοχείου με νερό έως και δύο εκατοστά κάτω από
το χείλος 6. Για μικρά βαζάκια γεμίστε μέχρι λίγο πιο κάτω από
το χείλος του βάζου.
4 Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης στο σύμβολο “βάζο”.
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει υποδεικνύοντας τη λειτουργία του
θερμοστάτη.
5 Χρησιμοποιήστε τον ανυψωτήρα προκειμένου να ανακατεύετε
συχνά το περιεχομένο του βάζου για ταχύτερη κατανομή της
θερμότητας.
Ύστερα από 12-15 λεπτά περίπου (ανάλογα με την πυκνότητα της
τροφής) η τροφή θα έχει αποκτήσει την κατάλληλη θερμοκρασία για
το μωρό σας. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
6 Αφαιρέστε το βαζάκι από το δοχείο και γυρίστε το διακόπτη
ρύθμισης στη θέση m.
Σημείωση: Να ελέγχετε πάντα εάν το περιεχόμενο του βάζου είναι
στη σωστή θερμοκρασία, δοκιμάζοντας μια μικρή ποσότητα στο πίσω
μέρος της παλάμης σας.
Διατήρηση θερμοκρασίας
Με τον θερμαντήρα μπιμπερό μπορείτε επίσης να διατηρείτε τα
μπιμπερό και τα βαζάκια ζεστά για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Για
να γίνει αυτό, ρυθμίστε το διακόπτη ρύθμισης στη θέση v. Ο
θερμοστάτης εξασφαλίζει ότι διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία.
Για μικροβιολογικούς λόγους και λόγους υγιεινής, οι βρεφικές
τροφές δεν πρέπει ποτέ να διατηρούνται ζεστές για διάστημα
μεγαλύτερο της μιας ώρας.
Ελληνικά 29
Λειτουργία στο αυτοκίνητο
Ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες με αυτές που προαναφέρθηκαν.
Σημείωση: Για γρήγορη θέρμανση βρεφικής τροφής σε μπιμπερό και
βαζάκια, ρυθμίστε το διακόπτη ρύθμισης στο σύμβολο “βάζο”. Επειδή
τώρα χρησιμοποιείται η μπαταρία του αυτοκινήτου αντί του οικιακού
δικτύου ρεύματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση
ενδέχεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος.
Προειδοποίηση: Η παρατεταμένη χρήση του θερμαντήρα μπιμπερό
(αρκετές ώρες) μπορεί να εξασθενίσει την μπαταρία του αυτοκινήτου
σας.
Συντήρηση
Καθαρισμός
Αποσυνδέστε τον θερμαντήρα μπιμπερό από την πρίζα (ή την
υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου) και αφήστε τον να κρυώσει.
Καθαρίστε το δοχείο και το εξωτερικό του θερμαντήρα μπιμπερό με
ένα υγρό πανί.
Σημειώσεις:
- Μη βυθίζετε ποτέ τον θερμαντήρα μπιμπερό στο νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικές ουσίες ή διαβρωτικά υλικά.
Η πινακίδα στοιχείων της συσκευής βρίσκεται στο κάτω μέρος του
προϊόντος.
Προειδοποίηση: Σε περίπτωση κάποιου ελαττώματος, συμβουλευτείτε
τον αντιπρόσωπο σας ή απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις της Philips. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό
καθιστά άκυρη την εγγύηση.
Εγγύηση & σέρβις
Εγγύηση & σέρβις. Αν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή
επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη
χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης).
30
Ελληνικά
Αν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σας της Philips ή
επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις των Οικιακών
Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας της Philips.
Τεχνικές προδιαγραφές
Τύπος
SCF205
Τύπος SCF215
Παροχή
ρεύματος
(οικιακό δίκτυο)
230V AC
230V AC
Κατανάλωση
ρεύματος
(οικιακό δίκτυο)
100 Watt
90 Watt
Παροχή
ρεύματος
(μπαταρία
αυτοκινήτου)
-
12V DC
Κατανάλωση
ρεύματος
(μπαταρία
αυτοκινήτου)
-
Κατανάλωση ρεύματος
(μπαταρία αυτοκινήτου)
Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
λειτουργίας
μεταξύ +7 cC μεταξύ +7 cC και +37 cC
και +37 cC
Ελληνικά 31
Ανεύρεση προβλημάτων
Σχόλια
Λύσεις
Υπερχείλιση νερού
Έχετε τοποθετήσει
υπερβολική ποσότητα νερού
στο εσωτερικό δοχείο
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία
Συνεχίστε τη θέρμανση για λίγα
δευτερόλεπτα μετά το σβήσιμο της
ενδεικτικής λυχνίας ή αυξήστε τη
ρύθμιση θερμοκρασίας
Πολύ υψηλή θερμοκρασία
Μειώστε τη ρύθμιση
θερμοκρασίας
Το βαζάκι δεν έχει θερμανθεί
σωστά
Να ανακατεύετε ανά διαστήματα το
περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της
θέρμανσης. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ρύθμισης είναι στη θέση
“βάζο”
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει
κατά τη διατήρηση της
θερμοκρασίας
Αυτό είναι φυσιολογικό ενδέχεται να ανάψει ή να
σβήσει κατά τη θέρμανση
32
Español
Introducción
Enhorabuena por la adquisición del calientabiberones Philips. Este
calientabiberones está diseñado para calentar la comida rápidamente y
mantenerla caliente. Incluye un nuevo sistema de control de temperatura
(PTC) que cumple los más estrictos requisitos de seguridad. El botón de
control paso a paso permite seleccionar siempre la temperatura
adecuada para la comida. Gracias a su exclusivo diseño, el
calientabiberones Philips es apto para todo tipo de biberones y tarros de
comida para bebé. El calientabiberones Philips es un producto de alto
rendimiento que calienta tanto biberones como tarros de comida para
bebé y forma parte de la completa gama de productos Philips BabyCare.
Philips BabyCare, le ayudamos a cuidar de su bebé
Estas instrucciones de uso se aplican a dos modelos de calientabiberones
Philips:
Modelo SCF205; para uso doméstico.
Modelo SCF215; para uso doméstico y en el coche (incluye adaptador
para el coche).
Nota: lea atentamente estas instrucciones y consérvelas por si necesitara
consultarlas en el futuro.
Descripción general (fig. 1)
1 Elevador de biberones y tarros
2 Zona de agarre
3 Enchufe
4 Botón de control paso a paso
5 Piloto indicador
6 Límite superior
7 Recipiente
8 Compartimento para el cable
9 Adaptador para coche.
Español 33
Instalación
Para uso doméstico
Antes de conectar el calientabiberones a la red, compruebe que la toma
de corriente es de 220-230 V CA.
1 Mantenga el calientabiberones fuera del alcance de los niños y en
una superficie seca y horizontal que no resbale.
2 Gire el botón de control paso a paso 4 a la posición “símbolo”.
3 Desenrolle la longitud de cable necesaria del compartimento para
el cable 8 y conéctelo a la toma de alimentación.
Para uso en el coche
1 Mantenga el calientabiberones fuera del alcance de los niños en una
superficie seca y horizontal que no resbale.
2 Gire el botón de control paso a paso 4 a la posición “símbolo”.
3 Conecte el adaptador para coche 9 a la toma de alimentación 3.
4 Desenrolle la longitud de cable necesaria del compartimento para
el cable 8 y conecte el adaptador para coche a la toma del
encendedor del coche (12 V CC).
Notas:
- No utilice nunca el calientabiberones cuando el coche esté en
movimiento.
- Nunca utilice el calientabiberones sin agua.
- Utilice el calientabiberones sólo si la temperatura ambiente está entre
+7cC y +37cC.
Precaución: cambie el agua del calientabiberones con frecuencia por
motivos higiénicos.
Funcionamiento
Cómo calentar biberones
1 Gire el botón de control paso a paso 4 a la posición “símbolo”.
34
Español
2 Coloque el biberón en el recipiente 7 y llene el espacio entre el
biberón y el recipiente interior de agua hasta dos centímetros por
debajo del límite superior 6. Para biberones más pequeños, llene el
recipiente de agua sólo hasta que cubra el nivel de leche del
biberón.
3 Ajuste la temperatura adecuada con el botón de control paso a
paso.
El piloto indicador se enciende para indicar que está calentando el
biberón.
Después de unos 8 minutos la leche habrá alcanzado la temperatura ideal
para el bebé y el piloto indicador se apagará. A continuación, el piloto
indicador se enciende y apaga de forma intermitente para indicar que el
termostato controla la temperatura del agua.
4 Saque el biberón del recipiente y gire el botón de control a la
posición “símbolo”.
5 Agite un poco el biberón para distribuir el calor de forma uniforme
antes de dárselo al bebé.
Notas:
- Compruebe siempre que el contenido del biberón está a la
temperatura adecuada; para ello, vierta unas gotas en el dorso de la
mano.
- El calentamiento de la comida para bebé depende no sólo del ajuste
de temperatura sino también de la temperatura inicial de la comida y
del agua, del grosor del cristal del biberón y la cantidad y la
consistencia de la comida. El símbolo de “BIBERÓN” indica que la
comida se calentará rápidamente. Cuando lleve un tiempo
utilizándolo, sabrá cuál es el ajuste óptimo para alcanzar la
temperatura ideal para la comida del bebé. Nuestra información se
basa en el supuesto de calentar 200 ml de leche de 20cC hasta
37cC.
Cómo calentar tarros de comida para bebé
1 Quite la etiqueta y la tapa del tarro.
2 Gire el botón de control paso a paso 4 a la posición “símbolo”.
Español 35
3 Coloque el tarro en el recipiente 7 con el elevador y llene el
espacio entre el tarro y el recipiente interior de agua hasta dos
centímetros por debajo del límite superior 6. Para tarros pequeños
llene el recipiente de agua hasta justo por debajo del borde del
tarro.
4 Gire el botón de control paso a paso hasta el símbolo “tarro”.
El piloto indicador se enciende para indicar que el termostato está en
funcionamiento.
5 Utilice el elevador para mover el contenido del tarro con
frecuencia y poder distribuir el calor más rápidamente.
Después de unos 12-15 minutos (según la consistencia de la comida) la
comida habrá alcanzado la temperatura ideal para el bebé. El piloto
indicador se apaga.
6 Extraiga el tarro del recipiente y gire el botón de control a la
posición “símbolo”.
Nota: compruebe siempre que el contenido del tarro está a la
temperatura adecuada; para ello, vierta un poco del mismo en el dorso
de la mano.
Cómo mantener la comida caliente
Con el calientabiberones también puede mantener los biberones y los
tarros calientes durante cierto tiempo. Para ello, gire el botón de control
a la posición v. El termostato garantiza el mantenimiento de la
temperatura seleccionada. Por motivos microbiológicos e higiénicos la
comida para bebé no se debe mantener caliente durante más de una
hora.
Funcionamiento en el coche
Siga las mismas instrucciones descritas anteriormente.
Nota: para calentar rápidamente comida para bebés en tarros, gire el
botón de control paso a paso al símbolo de “tarro”. Como ahora se
utiliza la batería del coche en lugar de la red, el tiempo necesario para
calentar puede ser ligeramente mayor.
Advertencia: un uso prolongado del calientabiberones (varias horas)
puede debilitar la batería del coche.
36
Español
Mantenimiento
Limpieza
Desconecte el calientabiberones de la red (o de la toma del encendedor
del coche) y deje que se enfríe. Limpie el recipiente y el exterior del
calientabiberones con un paño húmedo.
Notas:
- No sumerja nunca el calientabiberones en agua.
- No utilice productos de limpieza ni abrasivos.
La placa de modelo está en la parte inferior del producto.
Advertencia: si se produce algún fallo, póngase en contacto con su
distribuidor o un centro de servicio de Philips. No intente reparar la
unidad usted mismo bajo ninguna circunstancia, ya que anularía la garantía.
Garantía y servicio
Garantía y servicio. Si necesita información o tiene algún problema, visite
la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con
el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número
de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local
Philips o póngase en contacto con el Service Department de Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Español 37
Especificaciones técnicas
Modelo
SCF205
Modelo SCF215
Fuente de
alimentación (red)
220-230 V
CA
220-230 V CA
Consumo de
energía (red)
100 vatios
90 vatios
Fuente de
alimentación
(batería del
coche)
-
12 V CC
Consumo de
energía (batería
del coche)
-
Consumo de energía (batería del
coche)
Temperatura de
ambiente de
funcionamiento
entre +7cC entre +7cC y +37cC
y +37cC
Resolución de problemas
Comentarios
Soluciones
Rebosamiento de agua
Ha puesto demasiada agua en
el recipiente interior.
Temperatura demasiado baja
Continúe calentando unos segundos
más, después de que el piloto
indicador se haya apagado o aumente
el ajuste de temperatura.
38
Español
Comentarios
Soluciones
Temperatura demasiado alta
Disminuya el ajuste de
temperatura.
El tarro no se ha calentado
correctamente.
Mueva el contenido del tarro cada
cierto tiempo mientras se calienta.
Compruebe que el botón de control
paso a paso está en la posición “tarro”.
El piloto indicador se enciende y apaga
mientras mantiene el tarro caliente.
Esto es normal; se puede
encender o apagar mientras
calienta.
Suomi 39
Johdanto
Onnittelumme Philips-tuttipullonlämmittimen hankinnasta. Philipstuttipullonlämmitin lämmittää ruoan nopeasti ja pitää sen lämpimänä. Siinä
on uusi PTC-lämpötilansäätöjärjestelmä, joka vastaa tiukimpia
turvallisuusvaatimuksia. Säätimellä voit aina säätää ruoan oikean lämpötilan.
Philips-tuttipullonlämmittimen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta siihen
sopivat kaikenlaiset tuttipullot ja vauvanruokapurkit. Philipstuttipullonlämmitin on tehokas laite, joka lämmittää sekä tuttipulloja että
vauvanruokapurkkeja ja on osa Philipsin kattavaa lastenhoitotuotteiden
sarjaa.
Philipsin lastenhoitotuotteet hoitavat kanssasi!
Nämä ohjeet koskevat kahta Philips-tuttipullonlämmitinmallia:
SCF205, kotikäyttöön
SCF215, koti- ja autokäyttöön (mukana ylimääräinen autosovitin).
Huomautus: lue nämä ohjeet huolellisesti ja säilytä myöhempää käyttöä
varten.
Laitteen osat (Kuva 1)
1 Tuttipullon ja purkin nostin
2 Kahvat
3 Pistoke
4 Säädin
5 Merkkivalo
6 Reunus
7 Höyrysäiliö
8 Johdon säilytystila
9 Autosovitin
Asentaminen
Kotikäyttö
Ennen kuin kytket tuttipullonlämmittimen virtalähteeseen, varmista, että
virtalähteen jännite on 230 V AC.
1 Aseta tuttipullonlämmitin lasten ulottumattomiin, kuivalle,
luistamattomalle, vaakasuoralle pinnalle.
40
Suomi
2 Käännä säädin 4 m-asentoon.
3 Vapauta tarvittava määrä johtoa säilytystilasta 8 ja kytke pistoke
virtalähteeseen.
Käyttäminen autossa
1 Aseta tuttipullonlämmitin lasten ulottumattomiin, kuivalle,
luistamattomalle, vaakasuoralle pinnalle.
2 Käännä säädin 4 m-asentoon.
3 Kytke autosovitin 9 pistokkeeseen 3.
4 Vapauta tarvittava määrä johtoa säilytystilasta 8 ja kytke autosovitin
auton tupakansytyttimen pistorasiaan. (12 V DC).
Huomautuksia:
- Älä koskaan käytä tuttipullonlämmitintä, kun auto on liikkeellä.
- Älä koskaan käytä tuttipullonlämmitintä kuivana.
- Käytä tuttipullonlämmitintä vain, kun ympäristön lämpötila on +7
cC - +37 cC.
Varoitus: vaihda pullonlämmittimen vesi usein hygieniasyistä.
Käyttäminen
Tuttipullojen lämmittäminen
1 Käännä säädin 4 m-asentoon.
2 Aseta pullo säiliöön 7 ja täytä pullon ja sisäsäiliön välinen tila vedellä
noin kahden senttimetrin päähän reunuksesta 6. Jos lämmität
pienempiä pulloja, lisää vettä vain hieman pullon maitorajan
yläpuolelle.
3 Säädä tarvittava lämpötila säätimellä.
Merkkivalo ilmoittaa, että lämmitys on käynnissä.
Noin kahdeksan minuutin kuluttua maito on sopivan lämpöistä vauvallesi.
Merkkivalo sammuu. Tämän jälkeen termostaatti säätelee veden
lämpötilaa, ja merkkivalo palaa ja sammuu vuorotellen.
4 Poista pullo säiliöstä ja käännä säädin m-asentoon.
Suomi 41
5 Ravistele pulloa hiukan, jotta lämpö jakautuu tasaisesti, ennen kuin
annat vauvan juoda pullosta.
Huomautuksia:
- Tarkista aina, että pullon sisältö on sopivan lämpöistä, valuttamalla
pullosta muutama tippa kämmenselällesi.
- Vauvanruoan lämmitysaika vaihtelee valitun lämpötilan ja ruoan tai
veden alkulämpötilan, lasin paksuuden sekä ruoan määrän mukaan.
“BOTTLE”-symboli ilmoittaa, että pullon sisältö lämpiää nopeasti.
Muutaman käyttökerran jälkeen löydät sopivan asetuksen vauvasi
ruoan lämmittämiseen. Ohjeemme perustuvat 200 ml:n maitomäärän
lämmittämiseen 20 cC:sta 37 cC:een.
Vauvanruokapurkkien lämmittäminen
1 Irrota purkin etiketti ja kansi.
2 Käännä säädin 4 m-asentoon.
3 Aseta purkki säiliöön 7 nostimen avulla ja täytä purkin ja sisäsäiliön
välinen osa vedellä enintään kahden senttimetrin päähän
reunuksesta 6 . Jos lämmität pienempiä purkkeja, lisää vettä vain
pullon yläreunan alapuolelle saakka.
4 Siirrä säädin “jar”-symbolin kohdalle.
Merkkivalo syttyy ja ilmoittaa, että termostaatti on toiminnassa.
5 Sekoita purkin sisältöä nostimella usein, jotta lämpö leviää
nopeammin.
Noin 12–15 minuutin kuluttua (ruoan koostumuksesta riippuen) ruoka on
lämmennyt juuri vauvallesi sopivaan lämpötilaan. Merkkivalo sammuu.
6 Poista purkki säiliöstä ja käännä säädin m-asentoon.
Huomautus: tarkista aina, että purkin sisältö on sopivan lämpöistä,
valuttamalla pullosta muutama tippa kämmenselälle.
Lämpötilan säilyttäminen
Tuttipullonlämmittimellä voit myös pitää pullot ja purkit lämpiminä jonkin
aikaa. Aseta säädin asentoon v. Termostaatti varmistaa, että valittu
lämpötila säilytetään. Mikrobiologisista ja hygieenisistä syistä vauvanruokaa
ei koskaan saisi pitää lämpimänä tuntia kauempaa.
42
Suomi
Käyttäminen autossa
Noudata edellä annettuja ohjeita.
Huomautus: Voit lämmittää vauvanruokaa pulloissa ja purkeissa nopeasti
kääntämällä säätimen “jar”-symbolin kohdalle. Tällöin virtalähteenä
käytetään auton akkua, joten lämmittäminen saattaa kestää vähän
kauemmin.
Varoitus: tuttipullonlämmittimen pidempiaikainen käyttö (useita tunteja)
voi heikentää auton akun latausta.
Hoito
Puhdistaminen
Irrota tuttipullonlämmitin virtalähteestä (tai savukkeensytyttimestä) ja anna
sen jäähtyä. Puhdista säiliö ja tuttipullonlämmittimen ulkopuoli kostealla
liinalla.
Huomautuksia:
- Älä koskaan upota tuttipullonlämmitintä veteen.
- Älä käytä puhdistus- tai hankausaineita.
Arvokilpi on tuotteen pohjassa.
Varoitus: Jos laitteeseen tulee vika, ota yhteys jälleenmyyjään tai Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä missään tapauksessa yritä korjata
laitetta itse, sillä tällöin takuu raukeaa.
Takuu & huolto
Takuu & huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy
Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys
Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit
myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philips Kodinkoneiden
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV:n huolto-osastoon.
Suomi 43
Tekniset tiedot
SCF205
SCF215
Virransyöttö
230 V AC
230 V AC
Tehonkulutus
100 wattia
90 wattia
Virransyöttö
(auton akku)
-
12 V DC
Tehonkulutus
(auton akku)
-
Tehonkulutus (auton akku)
+7 cC - +37 cC
+7 cC - +37 cC
Ympäristön
lämpötila
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Vesi virtaa yli.
Sisäsäiliössä on liikaa vettä.
Lämpötila on liian matala.
Jatka lämmittämistä muutaman sekunnin
ajan merkkivalon sammumisen jälkeen
tai nosta säädettyä lämpötilaa.
Lämpötila on liian korkea.
Laske säädettyä lämpötilaa.
Purkki ei ole lämmennyt
kunnolla.
Sekoita purkin sisältöä silloin tällöin
lämmityksen aikana. Varmista, että säädin
on “jar”-asennossa.
44
Suomi
Ongelma
Ratkaisu
Merkkivalo syttyy ja sammuu vuorotellen, Tämä on normaalia. Valo
kun purkki on jo lämmennyt.
saattaa syttyä ja sammua
lämmityksen aikana.
Français 45
Introduction
Vous venez de faire l’acquisition d’un chauffe-biberon Philips, nous vous
en félicitons ! Ce chauffe-biberon est conçu pour réchauffer rapidement
la nourriture de bébé et la maintenir à une température idéale. Il est doté
d’un nouveau système de contrôle de la température (PTC) qui répond
aux normes de sécurité les plus strictes. Le bouton de commande vous
permet de sélectionner la température correcte pour la nourriture.
Grâce à son design unique, le chauffe-biberon Philips est compatible avec
tous les types de biberons et petits pots de bébé. Le chauffe-biberon
Philips est un produit très performant permettant de réchauffer les
biberons et petits pots. Il fait partie d’une gamme complète de produits
Baby Care Philips.
Baby-Care Philips, prendre soin de bébé ensemble
Ce mode d’emploi est valable pour les deux modèles de chauffe-biberon
Philips :
Modèle SCF205 ; pour la maison.
Modèle SCF215 ; pour la maison et la voiture (avec adaptateur allumecigare inclus).
Remarque : lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour un
usage ultérieur.
Description générale (fig. 1)
1 Mécanisme d’extraction des biberons et petits pots
2 Zone de prise en main
3 Cordon d’alimentation
4 Bouton de commande rotatif
5 Voyant lumineux
6 Bord
7 Cuve
8 Rangement pour câble
9 Adaptateur allume-cigare
46
Français
Installation
Utilisation à la maison
Avant de brancher le chauffe-biberon sur le secteur, assurez-vous que la
tension secteur est de 230 V.
1 Tenez le chauffe-biberon hors de portée des enfants et placez-le
toujours sur une surface horizontale, sèche et non glissante.
2 Tournez le bouton de commande 4 sur la position « symbol ».
3 Déroulez la longueur de câble souhaitée du rangement pour câble
8 et raccordez l’appareil au secteur.
Utilisation dans la voiture
1 Tenez le chauffe-biberon hors de portée des enfants et placez-le
toujours sur une surface horizontale, sèche et non glissante.
2 Tournez le bouton de commande 4 sur la position « symbol ».
3 Connectez l’adaptateur allume-cigare 9 au cordon d’alimentation 3.
4 Déroulez la longueur de câble souhaitée du rangement pour
cordon 8 et branchez l’adaptateur sur l’allume-cigare de la voiture
(12 V CC).
Remarques :
- N’utilisez jamais le chauffe-biberon lorsque la voiture est en
mouvement.
- N’utilisez jamais le chauffe-biberon sans l’avoir préalablement rempli
d’eau.
- Utilisez uniquement le chauffe-biberon lorsque la température
ambiante est comprise entre +7 cC et +37 cC.
Attention : pour des raisons d’hygiène, changez régulièrement l’eau du
chauffe-biberon.
Utilisation
Réchauffage de biberons
1 Tournez le bouton de commande 4 sur la position « symbol ».
Français 47
2 Placez le biberon dans la cuve 7 et remplissez la cuve d’eau jusqu’à
deux centimètres du bord 6. Pour les biberons plus petits,
remplissez la cuve jusqu’à ce que vous atteignez le niveau du lait
dans le biberon.
3 Réglez la température requise à l’aide du bouton de commande.
Le voyant lumineux s’allume pour indiquer que le réchauffage est en
cours.
Après environ 8 minutes, le lait atteint la température idéale pour votre
bébé. Le voyant lumineux s’éteint. Ensuite, le voyant s’allume et s’éteint
par intermittence pour indiquer que le thermostat contrôle la
température de l’eau.
4 Retirez le biberon de la cuve et réglez le bouton de commande sur
la position « symbol ».
5 Avant de donner le biberon à votre bébé, secouez-le doucement
pour répartir la chaleur.
Remarques :
- Vérifiez toujours la température du lait en versant quelques gouttes
sur le dos de votre main.
- Le réchauffage des aliments de bébé dépend non seulement du
réglage de la température mais aussi de la température initiale des
aliments et de l’eau, de l’épaisseur du verre et de la quantité et la
consistance de la nourriture. Le symbole « BIBERON » permet un
réchauffage rapide. Après une courte période, vous trouverez le
réglage optimal et obtiendrez la température idéale pour la
nourriture de votre bébé. Les informations fournies sont basées sur le
réchauffage de 200 ml de lait de 20 cC à 37 cC.
Réchauffage de petits pots
1 Retirez l’étiquette et le couvercle du pot.
2 Tournez le bouton de commande 4 sur la position « symbol ».
3 Placez le pot dans la cuve 7 à l’aide du mécanisme d’extraction et
remplissez la cuve d’eau jusqu’à deux centimètres du bord 6. Pour
les petits pots, l’eau doit arriver juste sous le bord du pot.
48
Français
4 Réglez le bouton de commande sur le symbole « petit pot ».
Le voyant lumineux s’allume pour indiquer que le thermostat fonctionne.
5 Utilisez le mécanisme d’extraction pour remuer fréquemment le
contenu du pot et ainsi répartir la chaleur plus rapidement.
Après environ 12 à 15 minutes (en fonction de la consistance), la
nourriture atteint la température idéale pour votre bébé. Le voyant
lumineux s’éteint.
6 Retirez le pot de la cuve et réglez le bouton de commande sur la
position « symbol ».
Remarque : vérifiez toujours la température du contenu du pot en
déposant une petite quantité sur le dos de votre main.
Maintien au chaud
Ce chauffe-biberon vous permet également de maintenir biberons et
petits pots au chaud pendant une courte durée. Pour ce faire, réglez le
bouton de commande sur la position v. Le thermostat garantit le
maintien de la température définie. Pour des raisons d’hygiène et de
microbiologie, la nourriture de bébé ne doit jamais être maintenue au
chaud pendant plus d’une heure.
Utilisation dans la voiture
Suivez les mêmes instructions que décrites précédemment.
Remarque : pour réchauffer rapidement biberons et petits pots, réglez le
bouton de commande sur le symbole « petit pot ». Étant donné que
l’appareil est alimenté par la batterie de la voiture et non par une prise
secteur, il se peut que la durée nécessaire au réchauffage soit légèrement
plus longue.
Avertissement : l’utilisation prolongée du chauffe-biberon (plusieurs
heures) peut affaiblir la batterie de votre voiture.
Français 49
Entretien
Nettoyage
Débranchez le chauffe-biberon du secteur (ou de l’allume-cigare) et
laissez-le refroidir. Nettoyez la cuve et l’extérieur de l’appareil avec un
chiffon humide.
Remarques :
- Ne plongez jamais le chauffe-biberon dans l’eau.
- N’utilisez pas de détergents ni de produits à récurer.
La plaque signalétique est située sous l’appareil.
Avertissement : si un problème survient, consultez votre revendeur ou un
Centre Service Agréé Philips. N’essayez jamais de réparer l’appareil vous
même, toute intervention entraîne l’annulation de la garantie.
Garantie et service
Garantie et service. Si vous souhaitez obtenir des informations
supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web
de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
S’il n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays,
renseignez-vous auprès de votre revendeur local ou contactez le
« Service Department of Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV ».
Caractéristiques techniques
Alimentation
électrique
(secteur)
Modèle
SCF205
Modèle SCF215
230 V CA
230 V CA
50
Français
Modèle
SCF205
Modèle SCF215
Consommation
électrique
(secteur)
100 W
90 W
Alimentation
électrique
(batterie de
voiture)
-
12 V CC
Consommation
électrique
(batterie de
voiture)
-
Consommation électrique (batterie
de voiture)
Température
ambiante
d’utilisation
entre +7 cC entre +7 cC et +37 cC
et +37 cC
Dépannage
Commentaires
Solution
L’eau déborde
Vous avez versé une trop
grande quantité d’eau dans la
cuve
La température est trop
basse
Laissez chauffer la nourriture encore
quelques secondes après l’extinction
du voyant lumineux ou augmentez la
température réglée.
Français 51
Commentaires
Solution
La température est trop élevée
Diminuez la température
réglée
Le réchauffage du pot ne
s’est pas effectué
correctement
Remuez le contenu de temps en
temps pendant le réchauffage. Vérifiez
que le bouton de contrôle est réglé sur
la position « petit pot »
Le voyant lumineux s’allume et s’éteint
pendant le maintien au chaud
Ce phénomène est normal ; il
peut s’allumer et s’éteindre
au cours du réchauffage.
52
Italiano
Introduzione
Congratulazioni per aver acquistato lo scaldabiberon Philips. Questo
prodotto è concepito per riscaldare rapidamente, e mantenere caldi, gli
alimenti per i bambini. È dotato di un nuovo sistema di controllo della
temperatura (PTC) che soddisfa gli standard di sicurezza più rigorosi. La
manopola di controllo “click-step” consente di impostare sempre la
corretta temperatura per il cibo. Grazie al design esclusivo, lo
scaldabiberon Philips è adatto per qualsiasi tipo di biberon e vasetto per
la pappa dei bambini. Questo dispositivo, ad alte prestazioni, riscalda sia i
biberon che i vasetti e appartiene alla gamma completa di prodotti BabyCare Philips.
Con Philips Baby-Care è più facile aver cura dei bambini!
Queste istruzioni per l’uso sono applicabili a due modelli di scaldabiberon
Philips:
Modello SCF205; per l’uso a casa.
Modello SCF215; per l’uso a casa o in auto (con l’adattatore per auto
extra).
Nota: leggete attentamente le istruzioni e conservatele per eventuali
riferimenti futuri.
Descrizione generale (fig. 1)
1 Sistema di sgancio per biberon e vasetti
2 Impugnature
3 Spina di rete
4 Manopola di controllo “click-step”
5 Indicatore luminoso
6 Bordo
7 Contenitore
8 Vano del cavo
9 Adattatore per auto
Italiano 53
Installazione
Per l’uso a casa
Prima di collegare lo scaldabiberon alla presa di rete, verificate che l’uscita
sia 230 V CA.
1 Posizionate lo scaldabiberon fuori della portata dei bambini, su una
superficie orizzontale, asciutta e non scivolosa.
2 Ruotate la manopola di controllo click-step portandola sulla
posizione m.
3 Srotolate il cavo dal vano 8, estraendone la lunghezza necessaria, e
collegatelo alla presa di rete.
Per l’uso in auto
1 Posizionate lo scaldabiberon fuori della portata dei bambini, su una
superficie orizzontale, asciutta e non scivolosa.
2 Ruotate la manopola di controllo click-step portandola sulla
posizione m.
3 Collegate l’adattatore per auto 9 alla spina 3.
4 Srotolate il cavo dal vano 8, estraendone la lunghezza necessaria, e
collegate l’adattatore per auto alla presa dell’accendisigari (12 V
CC).
Note:
- Non utilizzate mai lo scaldabiberon quando l’auto è in movimento.
- Non utilizzate lo scaldabiberon se non contiene acqua.
- Utilizzate lo scaldabiberon solo quando la temperatura dell’ambiente
è compresa tra +7 cC e +37 cC.
Attenzione: sostituite spesso l’acqua nello scaldabiberon, per motivi
igienici.
54
Italiano
Funzionamento
Riscaldamento di biberon
1 Ruotate la manopola di controllo click-step portandola sulla
posizione m.
2 Posizionate il biberon nel contenitore 7 e riempite con acqua lo
spazio fra il biberon e il contenitore interno, fino a due centimetri
dal bordo 6. Per i biberon più piccoli, riempite al massimo fino alla
riga del latte.
3 Impostate la temperatura desiderata utilizzando la manopola di
controllo click-step.
L’indicatore luminoso si accende per indicare che il riscaldamento è in
corso.
Dopo 8 minuti circa, il latte avrà raggiunto la temperatura appropriata per
il bambino. L’indicatore luminoso si spegne, quindi inizia ad accendersi e
spegnersi a intermittenza, per indicare che il termostato sta controllando
la temperatura dell’acqua.
4 Rimuovete il biberon dal contenitore e ruotate la manopola di
controllo portandola sulla posizione m.
5 Agitate il biberon per qualche secondo, per distribuire il calore in
modo uniforme prima di far bere il bambino.
Note:
- Controllate sempre che il contenuto del biberon non sia troppo
caldo o freddo, versandone qualche goccia sul dorso della mano.
- Il calore della pappa dipende non soltanto dall’impostazione della
temperatura, ma anche dalla temperatura iniziale degli alimenti e
dell’acqua utilizzati, dallo spessore della parete in vetro e dalla quantità
e consistenza del cibo. Il simbolo “BOTTIGLIA” indica il riscaldamento
rapido. In breve tempo troverete senz’altro l’impostazione migliore
per ottenere la temperatura ideale per la pappa del bambino. Le
informazioni qui fornite si basano sul riscaldamento di 200 ml di latte
da 20 cC a 37 cC.
Italiano 55
Riscaldamento di vasetti di pappa per bambini
1 Rimuovete l’etichetta e il coperchio dal vasetto.
2 Ruotate la manopola di controllo click-step portandola sulla
posizione m.
3 Posizionate il vasetto nel contenitore 7, utilizzando il sistema di
sgancio, e riempite con acqua lo spazio fra il vasetto e il contenitore
interno, fino a 2 centimetri dal bordo 6. Per vasetti di piccole
dimensioni, il livello dell’acqua deve rimanere appena al di sotto del
bordo superiore del vasetto.
4 Impostate la manopola di controllo click-step sul simbolo del
“vasetto”.
L’indicatore luminoso si accende, per indicare che il termostato è in
funzione.
5 Utilizzate il sistema di sgancio per mescolare spesso il contenuto
del vasetto, in modo da distribuire il calore più rapidamente.
Dopo 12-15 minuti circa (a seconda della consistenza del cibo), la pappa
avrà raggiunto la temperatura ottimale per il bambino. L’indicatore
luminoso si spegne.
6 Rimuovete il vasetto dal contenitore e ruotate la manopola di
controllo sulla posizione m.
Nota: controllate sempre che il contenuto del vasetto si trovi alla
temperatura appropriata, versandone una piccola quantità sul dorso della
mano.
Mantenimento della temperatura
Lo scaldabiberon inoltre consente di mantenere caldi i biberon e i vasetti
per un breve lasso di tempo. A questo scopo, impostate la manopola di
controllo sulla posizione v. Il termostato garantisce il mantenimento
della temperatura impostata. Per motivi microbiologici e igienici, la pappa
per bambini non deve rimanere calda per oltre un’ora.
Funzionamento in auto
Seguite le stesse istruzioni sopra riportate.
56
Italiano
Nota: per riscaldare rapidamente gli alimenti per bambini in biberon e
vasetti, impostate la manopola di controllo click-step sul simbolo del
“vasetto”. Poiché in questo caso viene utilizzata la batteria dell’automobile
invece dell’alimentazione di rete, il tempo necessario per il riscaldamento
potrebbe essere più lungo.
Avviso: l’uso prolungato dello scaldabiberon (varie ore) può ridurre la
carica della batteria dell’automobile.
Manutenzione
Pulizia
Scollegate lo scaldabiberon dalla rete (o dalla presa dell’accendisigari) e
lasciatelo raffreddare. Pulite il contenitore e l’esterno dello scaldabiberon
con un panno umido.
Note:
- Non immergete mai lo scaldabiberon in acqua.
- Non utilizzate mai agenti per pulizia o abrasivi.
La piastra si trova nella parte inferiore del prodotto.
Avviso: in caso di guasto, rivolgetevi al rivenditore Philips o a un Centro
Assistenza Philips. Non provate, in nessuna circostanza, a riparare l’unità
da soli, pena l’annullamento della garanzia.
Garanzia e assistenza
Garanzia e assistenza Per ulteriori informazioni o eventuali problemi
visitate il sito Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il
Centro Assistenza Clienti Philips locale (il numero di telefono è riportato
nell’opuscolo della garanzia). Qualora non fosse disponibile un Centro
Assistenza Clienti locale, rivolgetevi al rivenditore autorizzato Philips
oppure contattate il Reparto assistenza Philips Domestic Appliances &
Personal Care BV.
Italiano 57
Caratteristiche tecniche
Modello
SCF205
Modello SCF215
Alimentazione
(rete)
230 V CA
230 V CA
Consumo (rete)
100 Watt
90 Watt
Alimentazione
(batteria auto)
-
12 V CC
Consumo
(batteria auto)
-
Consumo (batteria auto)
Temperatura
ambiente in
funzionamento
tra +7 cC e tra +7 cC e +37 cC
+37 cC
Risoluzione dei guasti
Commenti
Soluzioni
Traboccamento dell’acqua
È stata immessa troppa acqua
nel contenitore interno
Temperatura troppo bassa
Continuate il riscaldamento per
qualche secondo dopo lo
spegnimento dell’indicatore luminoso
oppure aumentate l’impostazione di
regolazione
Temperatura troppo alta
Riducete l’impostazione di
regolazione
58
Italiano
Commenti
Soluzioni
Il vasetto non si è riscaldato
correttamente
Mescolate il contenuto di tanto in
tanto, durante il riscaldamento.
Controllate che la manopola di
controllo click-step occupi la
posizione del “vasetto”
L’indicatore luminoso si accende e si
spegne mentre il latte o la pappa
vengono mantenuti caldi
È un comportamento normale;
l’indicatore luminoso può
accendersi o spegnersi durante
il riscaldamento
Nederlands 59
Inleiding
Gefeliciteerd met de aanschaf van de Philips-babyflessenwarmer. De
Philips-babyflessenwarmer is ontworpen om voeding snel op te warmen
en deze warm te houden. Het apparaat is voorzien van een nieuw
temperatuurregelingssysteem (PTC) dat aan de hoogste veiligheidseisen
voldoet. Met de stapsgewijze bedieningsknop kunt u altijd de juiste
voedingstemperatuur instellen en dankzij het unieke ontwerp is de
Philips-babyflessenwarmer geschikt voor alle flesjes en potjes met
babyvoeding. De Philips-babyflessenwarmer is een hoogwaardig product,
waarmee u zowel flesjes als potjes met babyvoeding kunt opwarmen.
Daarnaast maakt dit product onderdeel uit van de complete reeks Philips
Baby Care-producten.
Philips Baby Care, Taking Care Together!
Deze gebruiksinstructies zijn van toepassing op twee modellen Philipsbabyflessenwarmers:
Model SCF205; voor gebruik in huis.
Model SCF215; voor gebruik in huis en in de auto (met extra
autoadapter).
Opmerking: lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze zodat u
ze later nog eens kunt raadplegen.
Algemene beschrijving (fig. 1)
1 Liftmechanisme voor flessen en potjes
2 Handgrepen
3 Stekker
4 Stapsgewijze bedieningsknop
5 Indicatorlampje
6 Rand
7 Opvangbak
8 Opbergruimte voor het snoer
9 Autoadapter
60
Nederlands
Installatie
Voor gebruik in huis
Voordat u de babyflessenwarmer op netspanning aansluit, dient u eerst te
controleren of de netspanning 230 V wisselstroom is.
1 Houd de babyflessenwarmer buiten het bereik van kinderen en
plaats het apparaat op een droge, horizontale ondergrond waarop
de babyflessenwarmer niet kan gaan glijden.
2 Draai de stapsgewijze bedieningsknop 4 naar de stand “symbool”.
3 Wikkel de gewenste kabellengte af uit de opbergruimte voor het
snoer 8 en steek de stekker in het stopcontact.
Voor gebruik in de auto
1 Houd de babyflessenwarmer buiten het bereik van kinderen en
plaats het apparaat op een droge, horizontale ondergrond waarop
de babyflessenwarmer niet kan gaan glijden.
2 Draai de stapsgewijze bedieningsknop 4 naar de stand “symbool”.
3 Sluit de autoadapter 9 aan op de stekker 3.
4 Wikkel de gewenste kabellengte af uit de opbergruimte voor het
snoer 8 en sluit de autoadapter aan op de sigarettenaansteker van
de auto (12V DC).
Opmerkingen:
- Gebruik de babyflessenwarmer nooit wanneer er met de auto wordt
gereden.
- Gebruik de babyflessenwarmer nooit zonder water.
- Gebruik de babyflessenwarmer alleen bij een omgevingstemperatuur
tussen de +7cC en +37cC.
Let op: ververs vanuit hygiënisch oogpunt regelmatig het water in de
babyflessenwarmer.
Nederlands 61
Bediening
Het verwarmen van babyflessen
1 Draai de stapsgewijze bedieningsknop 4 naar de stand “symbool”.
2 Plaats de fles in de houder 7 en vul de ruimte tussen de fles en de
binnenste houder met water tot ongeveer twee centimeter onder
de rand 6. Bij kleine flesjes vult u de houder met water tot iets
boven de melklijn in de fles.
3 Stel de gewenste temperatuur in met de stapsgewijze
bedieningsknop.
Het indicatorlampje brandt om aan te geven dat het apparaat in de
opwarmmodus staat.
Na ongeveer 8 minuten heeft de melk de gewenste temperatuur bereikt.
Het indicatorlampje gaat uit. Vervolgens gaat het lampje afwisselend aan
en uit om aan te geven dat de thermostaat de watertemperatuur aan het
regelen is.
4 Haal de fles uit de houder en draai de stapsgewijze bedieningsknop
naar de stand “symbool”.
5 Voordat u uw baby de melk geeft, schud dan de fles eerst een
beetje om zo de warmte gelijkmatig te verdelen.
Opmerkingen:
- Controleer altijd of de inhoud van de fles de juiste temperatuur heeft
door een paar druppels op de rug van uw hand te laten vallen.
- Het verwarmen van babyvoeding hangt niet alleen af van de
temperatuurstand, maar ook van de begintemperatuur van de
voeding en het water, de dikte van het glas en de hoeveelheid en
dikte van de voeding. Het symbool “FLES” is een indicator voor snel
opwarmen. Na enige tijd vindt u de beste stand om de ideale
temperatuur te krijgen voor de voeding van uw baby. Onze gegevens
zijn gebaseerd op het opwarmen van 200 ml melk van 20cC tot
37cC.
Het verwarmen van potjes babyvoeding
1 Verwijder het etiket en deksel van het potje.
62
Nederlands
2 Draai de stapsgewijze bedieningsknop 4 naar de stand “symbool”.
3 Plaats het potje in de houder 7 met het liftmechanisme en vul de
ruimte tussen het potje en de binnenste houder met water tot
ongeveer twee centimeter onder de rand 6. Bij kleine potjes vult u
de houder met water tot net onder de rand van het potje.
4 Draai de stapsgewijze bedieningsknop naar het symbool “potje”.
Het indicatorlampje brandt om aan te geven dat de thermostaat werkt.
5 Gebruik regelmatig het liftmechanisme om de inhoud van het potje
door elkaar te schudden om zo een snelle verspreiding van de
warmte te bewerkstelligen.
Na ongeveer 12-15 minuten (afhankelijk van de dikte van de voeding)
heeft de voeding de juiste temperatuur bereikt. Het indicatorlampje gaat
uit.
6 Haal het potje uit de houder en draai de stapsgewijze
bedieningsknop naar de stand “symbool”.
Opmerking: controleer altijd of de inhoud van het potje de juiste
temperatuur heeft door een beetje op de rug van uw hand te testen.
Warm houden
Met de babyflessenwarmer kunt u de flessen en potjes ook korte tijd
warm houden. Hiervoor draait u de bedieningsknop naar de stand v. De
thermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde temperatuur behouden blijft.
Vanuit microbiologisch en hygiënisch oogpunt dient u babyvoeding nooit
langer dan een uur warm te houden.
Bediening in de auto
Volg de hierboven vermelde instructies.
Opmerking: als u babyvoeding in flessen of potjes snel wilt opwarmen,
draai dan de stapsgewijze bedieningsknop naar het symbool “potje”. Er
wordt nu geen gebruik gemaakt van netspanning, maar van de accu van
de auto. Hierdoor kan de benodigde opwarmtijd iets langer zijn.
Waarschuwing: langdurig gebruik van de babyflessenwarmer (enkele
uren) kan de accu van uw auto verzwakken.
Nederlands 63
Onderhoud
Schoonmaken
Haal de stekker van de babyflessenwarmer uit het stopcontact (of uit de
sigarettenaansteker van de auto) en laat het apparaat afkoelen. Maak de
houder en de buitenkant van de babyflessenwarmer schoon met een
vochtige doek.
Opmerkingen:
- Dompel de babyflessenwarmer nooit onder in water.
- Gebruik geen schoonmaak- of schuurmiddelen.
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het product.
Waarschuwing: mocht er een fout optreden, neem dan contact op met
uw Philips-dealer of met een Philips-servicecentrum. Probeer in geen
geval het apparaat zelf te repareren. Als u dit toch doet, vervalt de
garantie.
Garantie & service
Garantie & service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem
hebt, bezoek dan de Philips-website www.philips.com, of neem contact
op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het
telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen
Customer Care Centre in uw land is, gaat u naar uw Philips-dealer of
neemt u contact op met de afdeling Service van Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Technische specificaties
Model SCF205
Model SCF215
Stroomvoorziening
(netspanning)
230V
wisselstroom
230V wisselstroom
Energieverbruik
(netspanning)
100 watt
90 watt
64
Nederlands
Model SCF205
Model SCF215
Stroomvoorziening
(accu van de auto)
-
12V gelijkstroom
Energieverbruik (accu
van de auto)
-
Energieverbruik (accu van
de auto)
Omgevingstemperatuur tussen de
tijdens werking
+7cC en
+37cC
tussen de +7cC en
+37cC
Problemen oplossen
Opmerkingen
Oplossingen
Water stroomt over
U hebt te veel water in de
binnenste houder gegoten
Temperatuur is te laag
Ga nog een paar seconden door met
opwarmen nadat het indicatorlampje is
uitgeschakeld of stel een hogere
temperatuur in
Temperatuur is te hoog
Stel een lagere temperatuur
in
Het potje is niet juist
opgewarmd
Schud de inhoud regelmatig door
elkaar tijdens het opwarmen.
Controleer of stapsgewijze
bedieningsknop naar de stand “potje” is
gedraaid
Nederlands 65
Opmerkingen
Oplossingen
Het indicatorlampje gaat aan en uit in
de warmhoudmodus
Dit is normaal; het lampje kan
tijdens het opwarmen aan en
uit gaan
66
Norsk
Innledning
Gratulerer med kjøpet av Philips babyflaskevarmer. Philips
babyflaskevarmer er utformet for å varme opp mat raskt og holde den
varm. Den har et nytt temperaturkontrollsystem (PTC) som samsvarer
med de høyeste sikkerhetskravene. Med klikk-kontrollknappen kan du
alltid angi riktig temperatur på maten. Takket være den unike utformingen
kan Philips babyflaskevarmer ta alle flasker og glass med babymat. Philips
babyflaskevarmer er et produkt med høy ytelse som varmer både flasker
og glass med babymat, og den inngår i en fullstendig serie med Philips
Baby-Care-produkter.
Philips Baby-Care, vi tar omsorgen sammen!
Denne bruksanvisningen gjelder for to modeller av Philips
babyflaskevarmer:
Modellen SCF205: for bruk hjemme.
Modellen SCF215: for bruk hjemme og i bilen (med ekstra biladapter).
Merk: Les disse instruksjonene nøye og ta vare på dem for videre
referanse.
Generell beskrivelse (fig. 1)
1 Flaske- og glassløfter
2 Håndtak
3 Støpsel
4 Klikk-kontrollknapp
5 Indikatorlampe
6 Kant
7 Beholder
8 Kabelbeholder
9 Biladapter
Installasjon
For bruk hjemme
Før du kobler babyflaskevarmeren til strømnettet, må du kontrollere at
strømuttaket er 230 V vekselstrøm.
Norsk 67
1 Plasser babyflaskevarmeren utilgjengelig for barn, og på en tørr,
sklisikker, horisontal overflate.
2 Vri klikk-kontrollknappen 4 til symbolstillingen.
3 Dra ut ønsket lengde kabel fra kabelbeholderen 8, og koble den til
strømuttaket.
For bruk i bilen
1 Plasser babyflaskevarmeren utilgjengelig for barn, og på en tørr,
sklisikker, horisontal overflate.
2 Vri klikk-kontrollknappen 4 til symbolstillingen.
3 Koble biladapteren 9 til strømkontakten 3.
4 Dra ut ønsket lengde kabel fra kabelbeholderen 8, og koble
biladapteren til sigarettennerkontakten på bilen (12 V likestrøm).
Merknader:
- Bruk aldri babyflaskevarmeren når bilen er i bevegelse.
- Bruk aldri babyflaskevarmeren uten at det er vann i den.
- Bruk bare babyflaskevarmeren når temperaturen er mellom +7 cC
og +37 cC.
Viktig: Bytt vannet i flaskevarmeren ofte for god hygiene.
Bruk
Varme opp babyflasker
1 Vri klikk-kontrollknappen 4 til symbolstillingen.
2 Plasser flasken i beholderen 7, og fyll rommet mellom flasken og
innerbeholderen med vann, opptil to centimeter fra kanten 6. Hvis
du har mindre flasker, fyller du opp til rett over melkelinjen i
flasken.
3 Angi riktig temperatur ved hjelp av klikk-kontrollknappen.
Indikatorlampen lyser for å vise oppvarmingen.
Etter cirka 8 minutter har melken fått riktig temperatur for babyen.
Indikatorlampen slukkes. Indikatorlampen slår seg deretter av og på
periodisk for å vise at termostaten kontrollerer temperaturen på vannet.
68
Norsk
4 Ta ut flasken av beholderen og vri kontrollknappen til
symbolstillingen.
5 Rist flasken litt for å fordele varmen jevnt før du gir den til babyen.
Merknader:
- Sjekk alltid at innholdet i flasken har riktig temperatur ved å helle et
par dråper på håndbaken.
- Varming av babymat er avhengig av både temperaturinnstillingen og
den opprinnelige temperaturen på maten og vannet, hvor tykt glasset
er og hvor mye og hvordan konsistensen er på maten. Symbolet
BOTTLE (flaske) er en indikasjon på rask oppvarming. Etter en liten
stund finner du den beste innstillingen for å få den ideelle
temperaturen på babymaten. Vår informasjon er basert på
oppvarming av 200 ml melk fra 20 cC opp til 37 cC.
Varme opp glass med babymat
1 Ta av etiketten og lokket på glasset.
2 Vri klikk-kontrollknappen 4 til symbolstillingen.
3 Plasser glasset i beholderen 7 ved hjelp av løfteren, og fyll rommet
mellom glasset og innerbeholderen med vann opptil to centimeter
fra kanten 6. Hvis du bruker små glass, fyller du opp til rett under
toppen på glasset.
4 Vri klikk-kontrollknappen til glassymbolet.
Indikatorlampen lyser for å vise at termostaten fungerer.
5 Bruk løfteren for å røre i innholdet i glasset ofte slik at varmen
fordeles raskere.
Etter cirka 12–15 minutter (avhengig av konsistensen på maten) har
maten nådd riktig temperatur for babyen. Indikatorlampen slukkes.
6 Ta ut glasset av beholderen og vri kontrollknappen til
symbolstillingen.
Merk: Sjekk alltid at innholdet i glasset har riktig temperatur, ved å teste
litt på håndbaken.
Norsk 69
Holde varm
Med babyflaskevarmeren kan du også holde flasker og glass varme i
kortere perioder. Du gjør det ved å vri kontrollknappen til stillingen v.
Termostaten sikrer at den angitte temperaturen opprettholdes. Babymat
bør aldri holdes varm i mer enn én time av mikrobiologiske årsaker og
hygiene.
Bruk i bilen
Følg de samme instruksjonene som er nevnt ovenfor.
Merk: Hvis du vil varme opp babymat i flasker og glass raskt, setter du
klikk-kontrollknappen på glassymbolet. På grunn av at bilbatteriet brukes i
stedet for strømnettet, kan oppvarmingen ta litt lengre tid.
Advarsel: Langvarig bruk av babyflaskevarmeren (flere timer) kan gjøre
bilbatteriet svakere.
Vedlikehold
Rengjøring
Koble babyflaskevarmeren fra strømnettet (eller sigarettennerkontakten)
og la den avkjøles. Vask beholderen og utsiden av babyflaskevarmeren
med en fuktig klut.
Merknader:
- Senk aldri babyflaskevarmeren ned i vann.
- Ikke bruk avfettingsmidler eller skuremidler.
Merkeplaten finner du på undersiden av produktet.
Advarsel: Hvis det oppstår en feil, må du ta kontakt med forhandleren
eller et Philips-servicesenter. Du må absolutt ikke prøve å reparere
enheten selv. Det vil gjøre garantien ugyldig.
Garanti og service
Garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til
Philips’ Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’
kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis
det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt
70
Norsk
med den lokale Philips-forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Tekniske spesifikasjoner
Modellen
SCF205
Modellen SCF215
Strøm (nett)
230 V
vekselstrøm
230 V vekselstrøm
Strømforbruk
(nett)
100 watt
90 watt
Strøm (bilbatteri)
-
12 V likestrøm
Strømforbruk
(bilbatteri)
-
Strømforbruk (bilbatteri)
Driftstemperatur
mellom
+7 cC og
+37 cC
mellom +7 cC og +37 cC
Feilsøking
Kommentarer
Løsninger
Vannet renner over.
Det er for mye vann i
innerbeholderen.
Temperaturen er for lav.
Fortsett å varme opp i noen sekunder
til etter at indikatorlampen er slukket,
eller øk innstillingen.
Temperaturen er for høy.
Reduser innstillingen.
Norsk 71
Kommentarer
Løsninger
Glasset varmes ikke opp
ordentlig.
Rør i innholdet med jevne mellomrom
mens du varmer opp. Kontroller at
klikk-kontrollknappen står i glasstillingen.
Indikatorlampen slår seg av og på mens
den holdes varm.
Dette er normalt. Den slår
seg av og på under
oppvarming.
72
Português
Introdução
Parabéns pela aquisição do Aquecedor de Biberões para Bebé da Philips.
O Aquecedor de Biberões para Bebé da Philips destina-se a aquecer
rapidamente os alimentos do seu bebé e a mantê-los quentes. Está
equipado com um novo sistema de controlo de temperatura (PTC) que
cumpre os mais exigentes requisitos de segurança. O botão de controlo
por cliques permite-lhe definir a temperatura adequada para alimentos.
Graças ao seu design exclusivo, o Aquecedor de Biberões para Bebé da
Philips adapta-se a todos os biberões e boiões de alimentos para bebé.
Este aquecedor de biberões da Philips é um produto que aquece
biberões e boiões de alimentos para bebé de forma perfeita, estando
incluído numa gama completa de produtos Philips para cuidar do seu
bebé.
Linha Baby-Care da Philips: Juntos Cuidamos Melhor!
Estas instruções de utilização aplicam-se a dois modelos de Aquecedor
de Biberões para Bebé da Philips:
Modelo SCF205; para utilizar em casa.
Modelo SCF215; para utilizar em casa e no carro (com adaptador
adicional para o carro).
Nota: Leia cuidadosamente estas instruções e guarde-as para uma
eventual consulta futura.
Descrição geral (fig. 1)
1 Suporte de levantamento de biberões e boiões
2 Pegas
3 Ficha de alimentação
4 Botão de controlo por cliques
5 Lâmpada indicadora
6 Bordo
7 Recipiente
8 Compartimento do cabo
9 Adaptador para carro
Português 73
Instalação
Para utilizar em casa
Antes de ligar o aquecedor de biberões à corrente, certifique-se de que
a corrente de saída da tomada é de 230 V CA.
1 Mantenha o Aquecedor de Biberões para Bebé fora do alcance das
crianças e numa superfície horizontal, seca e não escorregadia.
2 Rode o botão de controlo por cliques 4 para a posição “símbolo”.
3 Desenrole o comprimento de cabo necessário do compartimento
do cabo 8 e ligue-o à tomada.
Para utilizar no carro
1 Mantenha o Aquecedor de Biberões para Bebé fora do alcance das
crianças e numa superfície horizontal, seca e não escorregadia.
2 Rode o botão de controlo por cliques 4 para a posição “símbolo”.
3 Ligue o adaptador para carro 9 à ficha de alimentação 3.
4 Desenrole o comprimento de cabo necessário do compartimento
do cabo 8 e ligue o adaptador para carro à tomada do isqueiro do
carro. (12 V CC).
Notas:
- Nunca utilize o Aquecedor de Biberões para Bebé quando o carro
estiver em movimento.
- Nunca utilize o Aquecedor de Biberões para Bebé sem água.
- Utilize apenas o Aquecedor de Biberões para Bebé quando a
temperatura ambiente se situar entre +7 cC e +37 cC.
Atenção: Por razões de higiene, mude regularmente a água do aquecedor
de biberões.
Funcionamento
Aquecer biberões
1 Rode o botão de controlo por cliques 4 para a posição “símbolo”.
74
Português
2 Coloque o biberão no recipiente 7 e encha o espaço entre o
biberão e o recipiente interior com água até dois centímetros a
partir do bordo 6. Para biberões mais pequenos, encha até um
pouco acima da linha do leite indicada no biberão.
3 Defina a temperatura desejada utilizando o botão de controlo por
cliques.
A lâmpada indicadora acende-se, indicando que o biberão está a aquecer.
Após aproximadamente 8 minutos, o leite atinge a temperatura adequada
para o bebé. A lâmpada indicadora apaga-se. A lâmpada indicadora liga e
desliga de forma intermitente para indicar que o termóstato está a
controlar a temperatura da água.
4 Retire o biberão do recipiente e rode o botão de controlo para a
posição “símbolo”.
5 Agite um pouco o biberão para distribuir uniformemente o calor
antes de dar o leite ao bebé.
Notas:
- Certifique-se sempre de que o conteúdo do biberão está à
temperatura adequada, vertendo algumas gotas nas costas da sua
mão.
- O aquecimento de alimentos para bebé depende não só da selecção
de temperatura, mas também da temperatura inicial dos alimentos e
da água, da espessura do vidro e da quantidade e consistência dos
alimentos. O símbolo “Biberão” indica um aquecimento rápido.
Rapidamente, irá encontrar a melhor selecção para obter a
temperatura ideal para os alimentos do seu bebé. A nossa informação
baseia-se no aquecimento de 200 ml de leite de 20 cC até 37 cC.
Aquecer boiões de alimentos para bebé
1 Remova a etiqueta e a tampa do boião.
2 Rode o botão de controlo por cliques 4 para a posição “símbolo”.
3 Coloque o boião no recipiente 7 utilizando o suporte de
levantamento e encha o espaço entre o boião e o recipiente
interior com água até dois centímetros a partir do bordo 6. Para
boiões pequenos, encha até um pouco abaixo do cimo do boião.
Português 75
4 Ajuste o botão de controlo por cliques para o símbolo “boião”.
A lâmpada indicadora acende-se, indicando que o termóstato está a
funcionar.
5 Utilize com frequência o suporte de levantamento para misturar o
conteúdo do boião, de forma a obter uma distribuição de calor
mais rápida.
Após aproximadamente 12-15 minutos (dependendo da consistência dos
alimentos), o alimento terá atingido a temperatura adequada para o seu
bebé. A lâmpada indicadora apaga-se.
6 Retire o boião do recipiente e rode o botão de controlo para a
posição “símbolo”.
Nota: Certifique-se sempre de que o conteúdo do boião está à
temperatura adequada, colocando um pouco nas costas da sua mão.
Manter os alimentos quentes
Com o aquecedor de biberões também pode manter os biberões e
boiões quentes durante um curto período de tempo. Para o fazer,
coloque o botão de controlo na posição v. O termóstato assegura que
a temperatura definida é mantida. Por razões microbiológicas e de
higiene, os alimentos para bebé nunca deve ser mantidos quentes
durante mais de uma hora.
Funcionamento no carro
Siga as mesmas instruções indicadas acima.
Nota: Para aquecer rapidamente os alimentos para bebé em biberões e
boiões, ajuste o botão de controlo por cliques para o símbolo “boião”.
Como está a ser usada a bateria do carro em vez da corrente normal, o
tempo necessário para aquecer os alimentos pode ser ligeiramente
superior.
Aviso: O uso prolongado do aquecedor de biberões (durante várias
horas) pode enfraquecer a bateria do carro.
76
Português
Manutenção
Limpeza
Desligue o Aquecedor de Biberões para Bebé da corrente (ou da
tomada do isqueiro) e deixe-o arrefecer. Limpe o recipiente e o exterior
do Aquecedor de Biberões para Bebé com um pano húmido.
Notas:
- Nunca mergulhe o Aquecedor de Biberões para Bebé em água.
- Não utilize produtos de limpeza ou agentes abrasivos.
A sinalética encontra-se na parte de baixo do produto.
Aviso: Se ocorrer uma avaria, consulte o seu revendedor ou o centro de
assistência Philips. Em nenhuma circunstância deve tentar reparar o
aparelho, uma vez que invalidaria a garantia.
Garantia e assistência
Garantia e Assistência: Se precisar de informações ou se tiver algum
problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro
de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de
telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de
Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local
ou contacte o Departamento de Assistência da Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Especificações técnicas
Modelo
SCF205
Modelo SCF215
Alimentação
(corrente)
230 V CA
230 V CA
Consumo de
energia (corrente)
100 watts
90 watts
Alimentação
(bateria do carro)
-
12 V CC
Português 77
Consumo de
energia (bateria do
carro)
Temperatura
ambiente de
funcionamento
Modelo
SCF205
Modelo SCF215
-
Consumo de energia (bateria do
carro)
entre +7 cC
e +37 cC
entre +7 cC e +37 cC
Resolução de problemas
Comentários
Soluções
Derramamento de água
Colocou demasiada água no
recipiente interior
Temperatura demasiado
baixa
Continue a aquecer durante mais alguns
segundos após a lâmpada indicadora ter
desligado, ou aumente a a posição
selecionada
Temperatura demasiado elevada
Diminua a posição
selecionada
O boião não aqueceu
correctamente
Misture regularmente o conteúdo
enquanto aquece o boião. Certifique-se
de que o botão de controlo por cliques
se encontra na posição “boião”
78
Português
Comentários
Soluções
A lâmpada indicadora liga e desliga
enquanto o aquecedor mantém a
comida quente
Esta situação é normal; a
lâmpada pode ligar ou
desligar ao aquecer
Svenska 79
Introduktion
Gratulerar till ditt köp av Philips nappflaskvärmare. Philips
nappflaskvärmare har utformats för att värma upp mat snabbt och hålla
den varm. Den är utrustad med ett nytt temperaturkontrollsystem (PTC)
som uppfyller högsta möjliga säkerhetskrav. Med kontrollvredet, som ger
ifrån sig ett klickljud för varje justeringssteg, kan du alltid ange rätt
temperatur på maten. Tack vare nappflaskvärmarens unika design kan den
användas för alla barnmatsflaskor och -burkar. Philips nappflaskvärmare är
en produkt med höga prestanda som kan användas till att värma både
barnmatsflaskor och -burkar. Den ingår i en heltäckande produktserie
med spädbarnsvårdsprodukter från Philips.
Philips spädbarnsvård - vårda tillsammans!
De här användaranvisningarna gäller för två modeller av Philips
nappflaskvärmare:
Modell SCF205, för användning hemma.
Modell SCF215, för användning hemma och i bilen (med extra biladapter).
Obs! Läs de här anvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk.
Allmän beskrivning (Bild 1)
1 Flask- och burkhiss
2 Handtag
3 Stickkontakt
4 Kontrollvred
5 Indikatorlampa
6 Kant
7 Behållare
8 Kabelbehållare
9 Biladapter
Installation
Användning hemma
Innan du ansluter nappflaskvärmaren till eluttaget kontrollerar du att det
är ett 230 V AC-uttag.
80
Svenska
1 Placera nappflaskvärmaren på en torr, halkfri, plan yta utom räckhåll
för barn.
2 Vrid kontrollvredet 4 till m.
3 Rulla ut önskad kabellängd från kabelbehållaren 8 och anslut den till
eluttaget.
Användning i bilen
1 Placera nappflaskvärmaren på en torr, halkfri, plan yta utom räckhåll
för barn.
2 Vrid kontrollvredet 4 till m.
3 Anslut biladaptern 9 till stickkontakten 3.
4 Rulla ut önskad kabellängd från kabelbehållaren 8 och anslut
biladaptern till cigarettändaruttaget i bilen (12 V DC).
Obs!
- Använd aldrig nappflaskvärmaren när bilen körs.
- Använd aldrig nappflaskvärmaren utan vatten.
- Använd nappflaskvärmaren endast när omgivningstemperaturen är
mellan +7 cC och +37 cC.
Var försiktig: Byt vattnet i nappflaskvärmaren ofta av hygieniska skäl.
Användning
Uppvärmning av nappflaskor
1 Vrid kontrollvredet 4 till m.
2 Placera flaskan i behållaren 7 och fyll på vatten i utrymmet mellan
flaskan och den inre behållaren, upp till två centimeter från kanten
6. För mindre flaskor fyller du på upp till precis över mjölknivån i
flaskan.
3 Ange önskad temperatur med hjälp av kontrollvredet.
Indikatorlampan är tänd medan uppvärmningen pågår.
Efter cirka åtta minuter har mjölken fått precis rätt temperatur för ditt
barn. Indikatorlampan släcks. Indikatorlampan växlar sedan mellan att vara
Svenska 81
tänd och släckt vilket visar att termostaten kontrollerar vattnets
temperatur.
4 Ta ur flaskan ur behållaren och vrid kontrollvredet till m.
5 Skaka flaskan lätt för att fördela värmen jämnt innan du låter ditt
barn dricka.
Obs!
- Kontrollera alltid att innehållet i flaskan har rätt temperatur genom att
droppa lite av innehållet på handryggen.
- Uppvärmning av barnmat beror inte bara på temperaturinställningen
utan även på den ursprungliga temperaturen på maten och vattnet,
tjockleken på flaskglaset och matens mängd och konsistens.
Flasksymbolen anger snabbuppvärmning. Du kommer snart att
upptäcka vilken inställning som passar bäst för att uppnå perfekt
temperatur på ditt barns mat. Informationen här baseras på
uppvärmning av 2 dl mjölk från 20 cC till 37 cC.
Uppvärmning av barnmatsburkar
1 Ta bort etiketten och locket från burken.
2 Vrid kontrollvredet 4 till m.
3 Placera burken i behållaren 7 med hjälp av hissen och fyll på vatten i
utrymmet mellan burken och den inre behållaren, upp till två
centimeter från kanten 6. För mindre burkar fyller du på upp till
precis under kanten på burken.
4 Vrid kontrollvredet 4 till burksymbolen.
Indikatorlampan tänds vilket visar att termostaten fungerar.
5 Omfördela innehållet i burken då och då med hjälp av hissen så
sprids värmen snabbare.
Efter cirka 12-15 minuter (beroende på matens konsistens) har maten
fått precis rätt temperatur för ditt barn. Indikatorlampan släcks.
6 Ta ur burken ur behållaren och vrid kontrollvredet till m.
Obs! Kontrollera alltid att innehållet i burken har rätt temperatur genom
att hälla lite av innehållet på handryggen.
82
Svenska
Hålla maten varm
Med hjälp av nappflaskvärmaren kan du även hålla flaskor och burkar
varma en stund. Det gör du genom att vrida kontrollvredet till v.
Termostaten håller den angivna temperaturen. Av mikrobiologiska och
hygieniska skäl bör du aldrig hålla barnmat varm längre tid än en timme.
Användning i bilen
Följ anvisningarna ovan.
Obs! Om du vill värma upp barnmat snabbt i en flaska eller burk vrider
du kontrollvredet till burksymbolen. Eftersom du nu använder bilbatteriet
i stället för ett eluttag kan det ta något längre tid att värma upp maten.
Varning: Om du använder nappflaskvärmaren under längre tid (flera
timmar) kan bilbatteriet laddas ur.
Underhåll
Rengöring
Koppla från nappflaskvärmaren från vägguttaget (eller
cigarettändaruttaget) och låt den svalna. Rengör behållaren och utsidan av
nappflaskvärmaren med en fuktig trasa.
Obs!
- Doppa aldrig nappflaskvärmaren i vatten.
- Använd inte rengöringsmedel.
Märkplåten sitter på undersidan av produkten.
Varning: Om ett fel inträffar kontaktar du återförsäljaren eller ett Philipsserviceombud. Du bör absolut inte försöka reparera enheten på egen
hand eftersom det innebär att garantin blir ogiltig.
Garanti och service
Om du behöver information eller har problem med apparaten kan du
besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips
kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren).
Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du dig till din
lokala Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Svenska 83
Tekniska specifikationer
Modell
SCF205
Modell SCF215
Strömförsörjning
(eluttag)
230 V AC
230 V AC
Strömförbrukning
100 W
90 W
Strömförsörjning
(bilbatteri)
-
12 V DC
Strömförbrukning
(bilbatteri)
-
Strömförbrukning
(bilbatteri)
mellan +7 cC
och +37 cC
mellan +7 cC och +37 cC
Omgivningstemperatur
vid användning
Felsökning
Anmärkningar
Lösningar
Vattnet svämmar över
Du har hällt för mycket vatten i
den inre behållaren
Temperaturen är för låg
Fortsätt uppvärmningen några
sekunder efter att indikatorlampan
har släckts eller välj en högre
uppvärmningsinställning
Temperaturen är för hög
Välj en lägre
uppvärmningsinställning
Burken har inte värmts upp som
den ska
84
Svenska
Anmärkningar
Lösningar
Rör om innehållet då och då under
uppvärmningen. Kontrollera att
kontrollvredet är i burkläget.
Indikatorlampan tänds och släcks
medan maten hålls varm
Det är normalt. Det kan hända
att lampan tänds och släcks under
uppvärmningen.
Türkçe 85
Giriş
Philips Biberon Isıtıcısını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips Biberon
Isıtıcısı, bebek mamasını hızlı bir şekilde ısıtmak ve sıcak tutmak için
tasarlanmıştır. Bu ısıtıcıda, en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılayan
yeni bir sıcaklık kontrol sistemi (PTC) bulunmaktadır. Kademeli kontrol
düğmesi, doğru mama sıcaklığını ayarlamanızı sağlar. Eşsiz tasarımı
sayesinde Philips Biberon Isıtıcısı tüm bebek maması kutuları ve kavanozları
için uygundur. Philips Biberon Isıtıcısı, bebek maması kutuları ve
kavanozlarını ısıtan yüksek performanslı bir üründür ve Philips Bebek
Bakımı ürün ailesinde yer almaktadır.
Philips Bebek Bakımı, Bebeğinize Sizin Kadar Değer Verir!
Bu kullanım talimatları, iki Philips Biberon Isıtıcısı modeli için geçerlidir:
Model SCF205; Evde kullanım için.
Model SCF215; Ev ve arabada (ek araç adaptörüyle) kullanım için.
Not: Bu talimatları dikkatli şekilde okuyun ve daha sonra referans olarak
gerekebileceği için saklayın.
Genel açıklamalar (Şek. 1)
1 Kutu ve kavanoz kaldırma mekanizması
2 Tutma yerleri
3 Elektrik fişi
4 Kademeli kontrol düğmesi
5 Gösterge lambası
6 Çerçeve
7 Kap
8 Kablo haznesi
9 Araç adaptörü
Kurulum
Evde kullanım için
Biberon Isıtıcısını elektrik prizine bağlamadan önce elektrik prizinin 230V
AC olduğundan emin olun.
1 Biberon Isıtıcısını çocukların erişemeyeceği, kuru, kaygan olmayan ve
yatay bir yüzeyde saklayın.
86
Türkçe
2 Kademeli kontrol düğmesini 4 “simge” konumuna getirin.
3 İstediğiniz uzunlukta kabloyu, kablo haznesinden 8 çıkarın ve
elektrik prizine bağlayın.
Arabada kullanım için
1 Biberon Isıtıcısını çocukların erişemeyeceği, kuru, kaygan olmayan ve
yatay bir yüzeyde saklayın.
2 Kademeli kontrol düğmesini 4 “simge” konumuna getirin.
3 Araç adaptörünü 9 elektrik prizine 3 bağlayın.
4 İstediğiniz uzunlukta kabloyu, kablo haznesinden 8 çıkarın ve araç
adaptörünü arabanın çakmağına takın. (12V DC).
Uyarılar:
- Biberon Isıtıcısını, kesinlikle araç hareket halindeyken kullanmayın.
- Biberon Isıtıcısını içinde su olmadan kullanmayın.
- Biberon Isıtıcısını sadece sıcaklık +7cC - +37cC arasındayken kullanın.
Dikkat: Hijyen nedeniyle biberon ısıtıcısındaki suyu sık sık değiştirin.
Çalıştırma
Bebek maması kutularının ısıtılması
1 Kademeli kontrol düğmesini 4 “simge” konumuna getirin.
2 Kutuyu, kaba 7 yerleştirin ve kutu ve iç kap arasındaki boşluğu
çerçevenin 6 iki santimetre üstünde olacak şekilde suyla doldurun.
Küçük kutular için, kutudaki süt çizgisinin hemen üstüne kadar
doldurun.
3 Kademeli kontrol düğmesini kullanarak istenilen sıcaklığı ayarlayın.
Gösterge lambası, ısıtma işleminin gerçekleştirildiğini gösterecek şekilde
yanacaktır.
Yaklaşık 8 dakika sonra, süt, bebeğiniz için en uygun sıcaklığa gelecektir.
Gösterge lambası söner. Gösterge lambası, termostatın su sıcaklığını
kontrol ettiğini gösterecek şekilde aralıklı olarak yanar söner.
4 Kutuyu kaptan çıkarın ve kontrol düğmesini “simge” konumuna
getirin.
Türkçe 87
5 Bebeğinize içirmeden önce sıcaklığın eşit dağılmasını sağlamak için
kutuyu biraz sallayın.
Uyarılar:
- Kutu içeriğinin doğru sıcaklıkta olup olmadığını kontrol etmek için
mutlaka elinize biraz dökün.
- Bebek mamasının ısıtılması sadece sıcaklık ayarına değil mama ve
suyun ilk sıcaklığı, camın kalınlığı ve mamanın miktarı ve içeriğine de
bağlıdır. “KUTU” simgesi, hızlı ısıtma için bir göstergedir. Kısa bir süre
sonra bebeğinizin maması için ideal sıcaklığı verecek en iyi ayarı
bulacaksınızdır. Verdiğimiz bilgiler, 200 ml sütü 20cC değerinden 37cC
değerine ısıtmak içindir.
Bebek maması kavanozlarının ısıtılması
1 Kavanoz üzerindeki etiketi çıkarın.
2 Kademeli kontrol düğmesini 4 “simge” konumuna getirin.
3 Kaldırma mekanizmasını kullanarak kavanozu kaba 7 yerleştirin ve
kavanoz ve iç kap arasındaki boşluğu çerçevenin 6 iki santimetre
üstünde olacak şekilde suyla doldurun. Küçük kavanozlar için
kavanozun en üst noktasının hemen altına kadar suyla doldurun.
4 Kademeli kontrol düğmesini “kavanoz” simgesine getirin.
Gösterge lambası, termostatın çalıştığını gösterecek şekilde yanacaktır.
5 Isının daha hızlı bir şekilde yayılması amacıyla kavanoz içeriğini
karıştırmak için kaldırma mekanizmasını kullanın.
Yaklaşık 12-15 dakika sonra (mama içeriğine bağlı olarak) mama, bebeğiniz
için en uygun sıcaklığa gelecektir. Gösterge lambası söner.
6 Kavanozu kaptan çıkarın ve kontrol düğmesini “simge” konumuna
getirin.
Not: Kavanoz içeriğinin doğru sıcaklıkta olup olmadığını kontrol etmek için
mutlaka elinize biraz dökün.
Sıcak tutma
Biberon Isıtıcı sayesinde mama kavanozları ve kutularını bir süre için sıcak
tutabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için, kontrol düğmesini vkonumuna
getirin. Termostat, ayarlanan sıcaklığı koruyacaktır. Mikro biyolojik ve hijyen
88
Türkçe
nedenleriyle bebek maması, bir saatten daha uzun bir süre sıcak
tutulmamalıdır.
Arabada kullanım
Yukarıda belirtilen talimatlara uygun hareket edin.
Not: Kutu ve kavanozlar içindeki bebek mamasının hızlı bir şekilde ısıtılması
için kademeli kontrol düğmesini “kavanoz” simgesine getirin. Elektrik prizi
yerine araç aküsü kullanıldığı için ısıtma süresi biraz daha uzun olabilir.
Uyarı: Biberon Isıtıcısının uzun süreli kullanımı (birkaç saat) araç aküsünün
azalmasına neden olabilir.
Bakım
Temizleme
Biberon Isıtıcısının elektrik prizi bağlantısını (veya ara çakmağı bağlantısını)
çıkarın ve soğumasını bekleyin. Biberon Isıtıcısının kabını ve dış yüzeyini
nemi bir bezle temizleyin.
Uyarılar:
- Biberon Isıtıcısını kesinlikle suya batırmayın.
- Temizlik deterjanları kullanmayın.
Tip plakası, ürünün alt kısmında yer almaktadır.
Uyarı: Bir arıza oluşması durumunda satın aldığınız bayiye veya Philips
servis merkezine başvurun. Üniteyi hiçbir şekilde tamir etmeye çalışmayın,
aksi takdirde ürün garantisi geçersiz olacaktır.
Garanti ve Servis
Garanti ve servis Daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız veya bir sorun
yaşamanız durumunda, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet
sitesini ziyaret edin veya bulunduğunuz ülkedeki Philips Müşteri Danışma
Merkezi ile iletişime geçin (dünyanın dört bir yanındaki telefon numaraları
verilen garanti belgeleri içerisindedir). Ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi
yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel
Bakım BV Servis Departmanı ile iletişime geçin.
Türkçe 89
Teknik Spesifikasyonlar
Model
SCF205
Model SCF215
Güç kaynağı (elektrik
prizi)
230V AC
230V AC
Güç tüketimi (elektrik
prizi)
100 Watt
90 Watt
Güç kaynağı (araç
aküsü)
-
12V DC
Güç tüketimi (araç
aküsü)
-
Güç tüketimi (araç aküsü)
+7cC +37cC
+7cC - +37cC
Çalışma ortam sıcaklığı
Sorun giderme
Yorumlar
Çözümü
Su taşması
İç kaba çok fazla su
koymuşsunuz
Sıcaklık çok düşük
Gösterge ışığı söndükten sonra birkaç
saniye boyunca ısıtmaya devam edin veya
ayarı artırın
Sıcaklık çok yüksek
Ayarı azaltın
Kavanoz düzgün şekilde
ısıtılmamış
90
Türkçe
Yorumlar
Çözümü
Isıtma sırasında kavanoz içeriğini arada bir
karıştırın. Kademeli kontrol düğmesinin
“kavanoz” konumunda olduğundan emin
olun
Gösterge lambası, ısı koruma modunda
sürekli yanıp sönüyor
Bu normaldir; ısıtma
sırasında yanıp sönebilir
91
92
93
www.philips.com
u
4222.002.6372.2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement