Boneco | D7064 | ECOCLIMA prezentuje - Informator Budownictwa

ECOCLIMA prezentuje - Informator Budownictwa
ECOCLIMA
Nawilĝacze
i oczyszczacze
powietrza
Firma EcoClima-McGregor dziaâajĆc od lat
na polskim rynku dba o zdrowie klientów
umoīliwiajĆc im poprawċ jakoğci īycia.
Juī od 1994 roku, wspóâpracujĆc ze szwajcarskĆ firmĆ Plaston A.G., producentem nawilīaczy i oczyszczaczy powietrza, oferujemy Paĕstwu bogaty asortyment sprzċtu do
regeneracji powietrza marek BONECO
i AIR-O-SWISS.
Szeroka gama nawilīaczy ultradĩwiċkowych, parowych, ewaporacyjnych oraz
oczyszczaczy powietrza jest w stanie usatysfakcjonowaý najbardziej wymagajĆcych
klientów. Oferowane przez nas urzĆdzenia
to produkty najwyīszej jakoğci znane na
caâym ğwiecie.
Wpâyw zanieczyszczeĕ na zdrowie
Powietrze, którym oddychamy na co dzieĕ
peâne jest szkodliwych substancji. Kurz,
roztocza, pyâ z dywanów, mebli i farb, czĆsteczki detergentów, pyâki roğlin, sierğý
zwierzĆt, dym tytoniowy, itd. przyczyniajĆ
siċ do powstawania reakcji alergicznych
i chorób ukâadu oddechowego. Co piĆty
mieszkaniec Europy Ğrodkowej jest alergikiem, a liczba osób cierpiĆcych z powodu
alergii wzrasta w zatrwaīajĆco szybkim
tempie wraz ze wzrostem zanieczyszczenia
powietrza. Gâównym alergenem sĆ pyâki
roğlin (50% przypadków) i sierğý zwierzĆt
(25%).
Oczyszczacz z funkcjÈ
nawilĝania AOS 2071
2010
224
ecoclima.indd 224
prezentuje
Nawilĝacz AOS 2441
Nawilĝacz Boneco 7144
Oczyszczanie powietrza
za pomocĆ filtrów
Oczyszczacze Air-O-Swiss wyposaīone sĆ
w unikalny zestaw filtrów, dziċki którym stopieĕ i jakoğý oczyszczonego powietrza sĆ
bardzo wysokie. Filtr z wċglem aktywnym
eliminuje brzydkie zapachy z otoczenia, pochâaniajĆc np. dym tytoniowy. Filtr HEPA
pozwala na usuniċcie z powietrza do
99,97% wszelkich zanieczyszczeĕ takich
jak pyâki roğlin, kurz, sierğý zwierzĆt oraz
niebezpieczne dla alergików roztocza.
Oczyszczacz Boneco 2055D
Lekarze rekomendujĆ utrzymanie
wilgotnoğci wzglċdnej w zakresie
40–60%!
Podczas zimy okna w mieszkaniach, domach czy biurach sĆ szczelnie pozamykane, a temperatura w pomieszczeniach jest
podwyīszona. Wtedy wilgotnoğý powietrza
drastycznie maleje. Takie warunki otoczenia
ĩle wpâywajĆ na nasze zdrowie i samopoczucie. Wysuszone powietrze, jeīeli nie jest
odpowiednio nawilīane, wyciĆga wilgoý
z naszej skóry, roğlin, drewnianych mebli,
instrumentów, boazerii i parkietów. Lekarze
Odwilĝacz Boneco D7064
rekomendujĆ utrzymanie wilgotnoğci
wzglċdnej w zakresie od 40% do 60%.
Zachowanie odpowiedniej wilgotnoğci
w pomieszczeniach w których przebywamy
sprawi odczuwalny komfort w naszym
īyciu codziennym. Oprócz atrakcyjnych
produktów renomowanych firm oferujemy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych produktów, terminowĆ realizacjċ zamówieĕ oraz staâĆ dostċpnoğý towarów.
Prowadzimy sprzedaī hurtowĆ, detalicznĆ
oraz wysyâkowĆ.
A D R E S F I R M Y:
EcoClima-McGregor
www.ecoclima.pl
e-mail: biuro@ecoclima.pl
Dziaï Handlowy:
ul. Pyskowicka 12
41-807 Zabrze
tel. 032 273 86 16
faks 032 273 80 25
Serwis:
ul. Pyskowicka 12
41-807 Zabrze
tel. 032 274 14 26
faks 032 274 14 25
2009-12-01 20:24:17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising