Esq | Valeto 605251 | Proclamació de candidatures per al Deganat i la Junta de

Proclamació de candidatures per al Deganat i la Junta de
MónJurídic
Proclamació de candidatures per al
Deganat i la Junta de Govern 2009
AquíAra: Concurs i successió d'empresa
Tribuna Oberta: Mobbing immobiliari i dret a l'habitatge
ELECCIONS EL 30 DE JUNY
Número 238. Juny 2009
Editorial
Veniu a votar el 30 de juny!
El proper 30 de juny se celebraran les
eleccions per escollir al nou degà/ana,
vicedegà/ana i els vuit diputats/des que
renovaran la Junta de Govern de l'ICAB.
Com sabeu, les votacions es podran
realitzar de les 9 del matí fins les 21h del
vespre a la seu de l'ICAB, al carrer Mallorca,
283 i de les 9 del matí a les 14h de la tarda a
les 11 delegacions. Aquesta novetat en els
comicis, establerta en els nous estatuts,
recull la voluntat de fomentar l'esperit
participatiu i democràtic que comporta la
possibilitat d'escollir, i en aquest cas, la
d'elegir com volem que sigui el Col·legi
d'Advocats de Barcelona els propers 4 anys i
quins advocats ens representaran i defendran
els interessos com a entitat i com a col·lectiu
professional.
Per tal que conegueu les sis candidatures que
s'han presentat en aquest procés electoral, en
aquest Món Jurídic, us facilitem tant els noms
dels membres de cadascuna de les
candidatures -5 de les quals opten als càrrecs
de degà/ana, vicedegà/ana i 8 diputats/des, i
una es presenta amb vuit candidats al càrrec
de diputat/da-, com un anunci publicitari de
les mateixes per conèixer el programa
electoral que proposen.
El Col·legi ha de continuar avançant, ja que
són molts els reptes que té per endavant tant
la institució com l'advocacia i per això és
important la vostra participació en el procés
electoral.
EVA LABARTA
DIRECTORA DE MÓN JURÍDIC
3
MónJurídic
Contingut
Juny 2009
06 .................................AquíAra
- Concurs i successió d’empresa
12 .......................L’Observatori
- Josep Canicio, nou president del CICAC
- Taula rodona “Religió i animals”
14 ........................................................LaJuntaendirecte
- Proclamació de candidatures
16............................................................TribunaOberta
- Mobbing immobiliari i dret a l’habitatge
- La contaminació acústica com a modalitat
del delicte contra el medi ambient
-Les llicències “Creative Commons”.
Casos jurisprudencials nacionals
28 ...........................................................PelsPassadissos
- Jutjats penals d’Executòries i Fiscalia d’Executòries,
a la Ciutat de la Justícia
30...............................................ComissionsPuntxPunt
- 16 de juny, convocatòria d'eleccions al Grup d'Advocats Joves
32 ..............................................................ParlemAmb...
- Alumnes del Màster Full-Time,
de l’Escola de Pràctica Jurídica UB-ICAB
34..............................................................LletraImpresa
38..................................................AdvocaciaenImatges
41 ........................................................................Anuncis
46.......................................................PropersNúmeros
4
AquíAra
! Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
pel qual es desenv
desenvolupa parcialment la
Llei 30/2009, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic (BOE
núm. 118, 15.05.2009).
! Ordre PRE/1231/2009, de 18 de maig,
per la qual es publica l'Acord
l'Acord de la
Comissió Delegada del Gov
Gov ern per a
assumptes econòmics de 16 d'abril de
2009, pel qual es modifica el llindar de
renda familiar que dóna accés a
l'abonament social (BOE núm. 122,
20.05.2009).
! Llei 7/2009, del 13 de maig, de
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de
nov
nov embre, de l'Oficina Antifrau de
Catalunya
(DOGC
núm.
5380,
15.05.2009).
! Llei 8/2009, del 13 de maig, de
modificació de determinats preceptes
relatius a l'interès de demora del text
refós de la Llei de finances públiques de
Cataluny
Cataluny a i de la Llei 15/2008, del 23
de desembre, de pressupostos de la
Generalitat
Generalitat de Cataluny
Cataluny a per al 2009
(DOGC núm. 5380, 15.05.2009).
! Decret 75/2009, de 12 de maig, de la
garantia
garantia de la Generalitat
Generalitat per a obres
d'interès cultural rellevant (DOGC
núm. 5380, 15.05.2009).
! Llei 3/2009, de 27 d'abril de
modificació de la compilació de dret
civil de les Illes Balears , sobre
causes
d'indignitat
successòria
i
desheretament
(BOE
núm.
121,
19.05.2009).
! Acord de 26 de març de 2009, del Ple
del Consell General
General del Poder
Poder Judicial
pel qual es modifica el Reglament
Reglament
6
1/2005, de 15 de setembre, dels
aspecte s accessoris de les actuacions
judicial (BOE núm. 119, 16.05.2009)
! Instrucció 1/2009, de 26 de març, del
Ple del Consell General
General del Poder
Poder
Judicial, sobre normes per al registre
d'assumptes als sistemes de gestió
processal (BOE núm. 119, 16.05.2009).
! Ordre JUS/1291/2009, de 21 de
maig, per la qual es modifica l'Ordre
JUS/206/2009, de 28 de gener,
gener, per la
qual s'aprov
s'aprov en nous models per a la
presentació al Registre mercantil dels
comptes anuals dels subjectes
obligats a la seva
seva publicació (BOE
núm. 125, 23.05.2009).
! R eial Decret 863/2009, de 14 de
maig, pel qual es modifica el Reial
Reial
Decret 231/2008, de 15 de febrer,
febrer, pel
qual es regula el Sistema Arbitral de
Consum (BOE núm. 126, 25.05.2009).
! Edicte de 18 de maig de 2009, pel
qual se sotmet a informació pública el
Projecte de decret pel qual es regula
l'aplicació de la Llei 20/2007, d'11 de
juliol,
de
l'Estatut
del
treball
autònom a Catalunya (DOGC núm.
5386, 25.05.2009).
! R eial Decret 899/2009, de 22 de
maig, pel qual s'aprov
s'aprov a la carta de
drets de l'usuari dels serveis de
comunicacions electròniques (BOE
núm. 131, 30.05.2009).
! O rdre EHA/1327/2009, de 26 de maig,
sobre
normes
especials
per
a
l'elaboració ,
documentació
i
presentació
de
la
informació
contable de les societats de garantia
recíproca (BOE núm. 129,
129, 28.05.2009).
MónJurídic
Carta dels drets de
l'usuari dels serveis de
comunicacions electròniques
El Reial Decret 899/2009, de 22 de maig,
conté la carta de drets de l'usuari dels serveis
de comunicacions electròniques (BOE núm.
131, 30.05.2009), que entra en vigor als tres
mesos de la seva publicació.
Sense perjudici de les competències de les
Comunitats autònomes sobre protecció general
de consumidors i usuaris, aquest Reial Decret
regula el règim de protecció específica
d'aquests
usuaris
de
serveis
de
comunicacions electròniques. Com es pot
trobar al preàmbul del Decret, en els aspectes
contractuals, s'han introduït mecanismes que
garanteixin la necessària coordinació entre els
procediments regulats per a l'accés a les xarxes
pels operadors i les relacions contractuals entre
aquests i els usuaris finals. Amb això, es doten
de majors garanties jurídiques per als usuaris
els processos d'altes, baixes i de canvi
d'operador (es recullen fins a quinze extrems
que hauran de figurar als contractes).
Entre d’altres mesures, estarà prohibit
publicitar velocitats d'accés a internet superiors
a les que admet la tecnologia utilitzada.
Igualment, els operadors hauran d'informar als
usuaris sobre els factors que poden limitar la
velocitat efectiva que experimenten.
Així mateix, es fixa en dos dies, amb
possibilitat de reducció a 24 h., el termini en què
la portabilitat ha de dur-se a terme, en línia amb
les propostes sobre reducció de terminis per a la
portabilitat que s'estiguin duent a terme a la Unió
Europea. L'usuari final tindrà dret a ser
indemnitzat per les interrupcions del servei
que pateixi. El Reial Decret conté regles
específiques per a la determinació de la
quantia de la compensació, distingint-se el
servei d'accés a internet del de telefonia. La
practica de la compensació haurà de ser
automàtica si la seva quantia és superior a un
euro per al servei telefònic o si supera les sis hores
en horari de 8:00 a 22:00 per a l'accés a internet.
Els usuaris finals de tots els serveis de
comunicacions electròniques tindran dret a
rebre factures pels càrrecs en què incorrin.
El Reial Decret conté el desglossament que
haurà de contenir la factura del servei, tant fix
com mòbil. En cas que en la factura d'un servei
de comunicacions electròniques es continguin
imports corresponents a béns o servei que no
tinguin aquesta naturalesa, s'estableix que
l'impagament
d'aquests
no
podrà
comportar la suspensió del servei de
comunicacions electròniques.
D'altra banda, es regulen els requisits que han
de reunir el serveis d'atenció al client dels
operadors; es reforça el dret dels usuaris a
disposar d'una acreditació documental de
totes
les
gestions
de
rellevància
contractual que realitzin telefònicament.
També s'hi recull la regulació del procediment de
resolució de controvèrsies entre usuaris finals i
operadors. Es podran dirigir reclamacions a la
Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a
la societat de la Informació que, en el termini
màxim de sis mesos, les resoldrà de manera
vinculant per a l'operador, ordenant les mesures
que resultin necessàries per restituir als usuaris
els seus drets vulnerats.
7
AquíAra
Concurs
i successió d'empresa
Juan Reyes Herreros
Col·legiat núm. 25.781
Dins de la nostra pràctica professional resulta
indubtable el protagonisme que, a la vista de
la conjuntura econòmica actual, han assolit els
procediments concursals. És precisament en el
marc d'aquests procediments on ha sorgit una
certa controvèrsia sobre els efectes que es
deriven de les transmissions d'empreses
respecte de les relacions laborals existents i
altres drets i obligacions relacionats (per
exemple, l'assumpció o no dels deutes de la
Seguretat Social previs a la transmissió). Així,
es discuteix amb freqüència la interpretació i
aplicació dels preceptes establerts a la Llei
22/2003, de 9 juliol, Concursal (“LC”) sobre
aquestes qüestions, i no són poques les veus
que reclamen més flexibilitat en el sentit que
a continuació s'exposarà.
Les referències a la transmissió d'empreses o
a les seves unitats productives a favor de
tercers, així com els seus efectes associats, es
recullen als articles 100.2 i 149.2 de la LC,
dins de la fase de conveni i liquidació del
concurs, respectivament. En concret, quan es
regula el contingut de la proposta de conveni,
l'article 100.2 de la LC estableix al seu segon
paràgraf que “també es podran incloure a la
proposta de conveni proposicions d'alienació,
ja sigui del conjunt de béns i drets del
concursat afectats a la seva activitat
empresarial o professional o de determinades
unitats productives a favor d'una persona
natural
o
jurídica
determinada.
Les
proposicions
inclouran
necessàriament
l'assumpció per l'adquirent de la continuïtat de
l'activitat empresarial o professional pròpia de
8
les unitats productives afectades i del
pagament dels crèdits dels creditors, en els
termes expressats a la proposta de conveni.
En aquests casos, hauran de ser escoltats els
representants dels treballadors”. Per la seva
banda, entre les regles supletòries de les
operacions de liquidació, l'article 149.2 de la
LC disposa que, quan com a conseqüència
d'una transmissió “una entitat econòmica
mantingui la seva identitat, entesa com un
conjunt de mitjans organitzats per tal de dur a
terme una activitat econòmica essencial o
accessòria, es considerarà, als efectes
laborals, que existeix successió d'empresa. En
aquest cas, el jutge podrà acordar que
l'adquirent no es subrogui en la part de la
quantia dels salaris o indemnitzacions
pendents de pagament anteriors a l'alienació
que sigui assumida pel Fons de Garantia
Salarial de conformitat amb l'article 33 de
l'Estatut dels Treballadors. Igualment, per
assegurar la viabilitat futura de l'activitat i el
manteniment de l'ocupació, el cessionari i els
representants dels treballadors podran
subscriure acords per a la modificació de les
condicions col·lectives de treball”.
D'aquesta manera, una primera aproximació
portaria a concloure que la LC es remet de
forma general al règim de successió d'empresa
establert a l'article 44 de l'Estatut dels
Treballadors, essent, per tant, d'aplicació
l'obligació general de subrogació en les
obligacions laborals que poguessin existir. En
tot cas, això serà així en el benentès que
l'activitat
empresarial
estigués
encara
operativa abans de la transmissió (en la línia
establerta per la sentència d'unificació de
doctrina del Tribunal Suprem de 25 de
setembre de 2008, on també s'atorga una
especial protecció a l'assumpció del negoci
concursat pels antics treballadors constituïts
en societat anònima laboral); i igualment, no
hauria d'imposar-se l'obligació de subrogació
contractual respecte de contractes de treball
prèviament extingits dins del mateix concurs
MónJurídic
(extinció que requereix la prescriptiva
autorització del jutge mercantil segons el
procediment de l'article 64 de LC).
Es tractaria de considerar si
la satisfacció dels deutes
dels creditors s’acompliria
millor amb l’exclusió o
limitació de les obligacions
de subrogació legal
És en aquest punt on es planteja la
conveniència de si l'anunciada reforma de la
LC hauria de mantenir aquesta regulació que
exigeix la subrogació laboral o bé introduir un
cert marge de flexibilitat. A aquests efectes,
no cal oblidar que l'article 5 de la Directiva
2001/23/CE, de 12 de març, sobre
aproximació de les legislacions dels estats
membres en matèria de successió d'empresa,
expressament preveu la possibilitat que, en
procediments
d'insolvència
empresarial
degudament tutelats per una autoritat pública,
no sigui aplicable l'obligació de subrogació en
els contractes de treball. En la transposició
d'aquesta Directiva, el nostre legislador va
optar per un ús limitat de les facultats que
preveia la mateixa Directiva establint, a
l'abans transcrit article 149.2 de la LC, que el
jutge mercantil podrà eximir l'empresari
adquirent de subrogar-se en la part de salaris
i indemnitzacions previs a la transmissió i
assumits pel FOGASA.
Es tractaria, en definitiva, de considerar si
l'objectiu primer de la LC, consistent en la
satisfacció dels deutes dels diferents creditors
-entre els quals es troben els mateixos
treballadors-, s'acompliria millor si les
transmissions de les empreses en concurs
poguessin excloure o limitar les obligacions de
subrogació laboral (sense perjudici, és clar,
que
s'indemnitzi
adequadament
els
treballadors respecte dels quals no operés la
subrogació empresarial). Cal recordar que
diverses resolucions judicials ja mantenen
aquesta interpretació amb el redactat actual
de la LC.
Un altre element que s'hauria d'aclarir a fi i
efecte d'incentivar ofertes d'adquisició
d'empreses en concurs és el tractament que
correspon als deutes amb la Seguretat Social
previs a la transmissió. En relació amb
aquesta qüestió, algunes resolucions judicials
(entre d'altres, interlocutòria de la secció 15
de l'Audiència Provincial de Barcelona de 29
de novembre de 2007) confirmen la
competència del jutge mercantil per decidir
sobre la no subrogació en els deutes de
Seguretat Social per part d'aquells que
adquireixen empreses en concurs. En concret,
es considera que l'article 149.2 de la LC
permetria dur a terme aquesta exclusió (la
subrogació seria únicament respecte dels
“efectes laborals”, no respecte de la Seguretat
Social),
per
davant
del
règim
de
responsabilitat solidària general propi dels
articles 104 i 127.2 de la Llei General de
Seguretat Social per als supòsits generals de
successió d'empresa.
En tot cas, aportaria claredat que la reforma
de la LC considerés una modificació de la
normativa de la Seguretat Social, tal com ja
va fer la disposició final onzena de la redacció
vigent de la LC afegint una previsió a la Llei
General Tributària -actual article 42.1 c)
paràgraf quart d'aquesta llei- per tal
d'excloure la responsabilitat solidària de
l'adquirent envers els deutes tributaris previs
a la transmissió.
9
AquíAra
Accident laboral in itínere
Una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Sala del Social, de 13
de gener de 2009 considera que l'accident
de moto que un home va patir en sortir
de la feina per anar a visitar la seva
filla al domicili de la seva exparella és
un accident laboral in itínere.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
desestima el recurs de suplicació interposat
per la Mútua contra la sentència que va
declarar que l'accident de l'actor era laboral
“in itínere”. La qüestió que es planteja en
el cas es circumscriu al fet que el
treballador no es desplaçava al seu
domicili ni l'accident es va produir en el
trajecte d'anada i tornada entre aquest
i el lloc de treball. El treballador té amb la
seva ex parella una filla en comú que conviu
amb la seva mare i un dret de visites,
acordat per les parts, segons el qual ell
s'encarrega d'estar amb la menor en el
domicili matern, dilluns i dijous entre els
19'30 i les 22'30 hores. El dia de l'accident,
dijous, el demandant va sortir del seu treball
i es va dirigir al domicili on viu la seva filla,
produint-se en el trajecte l'accident.
D'acord amb la sentència de 4 d'octubre de
2007, diverses sentències han minimitzat la
importància del domicili al senyalar que el
fet
que
la
jurisprudència
refereixi
majoritàriament l'origen i destinació del
recorregut al domicili del treballador “no és
per considerar-lo essencial i absolutament
necessari, sinó per ser el normal, el més
generalitzat, el que amb més freqüència
entra en el succés” de manera que amb
relació amb el requisit topogràfic,
l'essencial, mentre no trenqui el nexe
causal, no és “sortir del domicili” o “tornar
al domicili”, tot i que això és el més corrent
i ordinari per respondre al que podríem dir
10
RatioDecidendi
com a patrons usuals de convivència o
comportament del comú de les persones,
sinó “anar al lloc de treball” o “tornar del
lloc de treball”, per la qual cosa el punt
d'arribada o de tornada “pot ser o no el
domicili del treballador en tant no es
trenqui el nexe necessari amb el treball”.
És accident laboral in itinere
el patit pel treballador en
sortir de la feina per anar a
visitar la seva filla al domicili
de la seva exparella
L'accent es posa en la inexcusable finalitat
laboral del desplaçament realitzat pel
treballador.
Són
abundants
els
pronunciaments judicials apreciant accident
laboral in itinere tot i que el punt d'origen o
destinació sigui un lloc diferent del domicili
habitual del treballador: domicili de la filla
del treballador al qual aquesta es dirigia
tots els dissabtes per menjar després del
treball (STS 24 d'octubre de 1963).
Com ha precisat la Sentència del Tribunal
Suprem dictada en unificació de doctrina, el
29 de setembre de 1997, “tenint en compte
l'evolució que es produeix en les formes
de transport i en els costums socials, la
noció de domicili s'amplia per incloure
llocs de residència o, fins i tot, d'estància
o menjar diferents de la residència
habitual del treballador”, tot i que aquesta
ampliació no està exempta de límits.
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala del Social, secció 1a, 13.01.2009.
L’Observatori
Comissió per a la protecció
dels Drets dels Animals
Josep Canicio,
nou president del CICAC
Des del passat mes de novembre de 2008, la
Comissió de l’ICAB per a la Protecció dels
Drets dels Animals ha mantingut contactes
amb la Fiscalia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya als efectes de crear una
Comissió Mixta de Treball entre ambdues
institucions, amb la finalitat de crear un marc
de col·laboració per a contribuir en la defensa
i protecció dels animals.
El Consell dels
Il·lustres Col·legis
d'Advocats de
Catalunya
(CICAC) va
nomenar el 15
de maig Josep
Canicio Querol,
degà de Tortosa,
com a nou
president
d'aquesta entitat,
en substitució de la degana de Barcelona,
Sílvia Gimenez-Salinas.
En aquest sentit, membres de la CPDA es van
reunir amb la Fiscal en Cap Excma. Sra.
Teresa Compte i es va acordar conjuntament
la constitució de la Comissió Mixta de Treball
i l' inici d'actuacions conjuntes en breu.
Han estat designats per formar part
d'aquesta
Comissió
per
part
de
la
CPDA/ICAB: Joan Merelo-Barberà, Diputat de
la Junta de Govern Responsable de la
Comissió;
Magda
Oranich
Solagran,
Presidenta de la Comissió i els vocals Carles
Soliva, Yolanda Valbuena i Anna Mulà.
Per part de la Fiscalia, Teresa Compte Fiscal
en Cap del TSJC, José J. Pérez de Gregorio
Fiscal, delegat Medi Ambient, i Neus Pujals
Sánchez, Fiscal en Cap de la demarcació
territorial de Sabadell.
El 19 de maig es va celebrar la primera
reunió de la Comissió Mixta i entre d'altres
es va acordar la realització d'un estudi jurídic
de la normativa europea en matèria de
protecció d'animals i el seu compliment a
Catalunya, l'establiment d'una línea de
comunicació a través d' aquesta comissió
amb la Fiscalia per abordar els temes de
maltractament d’animals i la protecció
d’espècies protegides i dels criteris per fixar
les actuacions com acció popular en els
mateixos supòsits.
12
Canício va dir que intentarà reforçar el
CICAC com a “òrgan rector i representatiu
de l'advocacia catalana”, millorar els
serveis als advocats i defensar els seus
interessos.
Al seu discurs de comiat, la degana
Gimenez-Salinas es va referir als problemes
que diàriament pateixen els advocats, com
la saturació dels jutjats i les esperes per als
judicis. En aquest sentit, va proposar la
necessitat “d'una única veu que traslladi
tots aquests aspectes i el plantejament de
possibles solucions a l'administració de
Justícia”.
Defuncions
Món Jurídic vol transmetre el condol als
familiars i amics dels companys que han
causat baixa per defunció. Joaquin Bonet
Alabart, Amadeu Escola i Ciervo, Josep
Muñoz Esquiu, Francisco Muro Jiménez,
Eduard Tarrats i Fontanellas i Gloria
Vilardell Viñas.
MónJurídic
Taula rodona
“Religió i animals”
La Comissió de protecció
dels drets dels animals va
organitzar el 14 de maig
una taula rodona amb
l'objecte
de
debatre
“Religió
i
animals.
Conflicte i protecció”. Hi
van
participar
un
representant de les tres
religions monoteistes i del
budisme, que van exposar
les normes religioses que
regulen la relació entre l'ésser humà i la resta
dels éssers vius i el possible conflicte amb la
legislació vigent, així com l'imperatiu obligatori
que les normes religioses tenen per a als
membres de cada comunitat religiosa.
Van intervenir en la mateixa: Ramón Mañé Font,
bisbe de l’Esglèsia Cristiana Essènia i advocat,
Mohamed Halhoul, portaveu del Consell Islàmic
Cultural de Catalunya; Jorge Burdman, auxiliar
rabínic i responsable del diàleg interreligiós de la
Comunitat Israelita de Barcelona i Tubthem
Wangchen, monjo budista i director de la Casa
del Tibet a Barcelona.
Des del respecte a totes les creences cadascú
dels ponents van explicar els principis de cada
religió en relació amb els animals convenint que
tots els éssers amb capacitat de sentir tenim el
mateix origen i per aquesta raó hem de ser
respectats, tal com estableixen els propis
preceptes religiosos.
13
LaJuntaenDirecte
Proclamació de candidatures
Un total de sis candidatures -cinc de les quals
opten als càrrecs de degà/na i vicedegà/na i una
només als càrrecs de diputats/des- s'han
presentat per participar en els comicis que el
Col·legi d'Advocats de Barcelona ha convocat
per al proper 30 de juny.
Un total de 19.531 col·legiats estan cridats a
participar en aquestes eleccions. El dia de la
votació, la seu de l'ICAB del carrer Mallorca 283
estarà oberta de les 9 del matí fins les 21 hores.
Novetats dels nous comicis
Entre les principals novetats que inclouen els
nous estatuts de l'ICAB, aprovats el passat 16
de gener de 2009, es destaca la possibilitat de
votar a les delegacions territorials del Col·legi
d'Advocats de Barcelona -situades a Arenys de
Mar, Badalona, Berga, El Prat de Llobregat,
Gavà, Hospitalet de Llobregat (Ciutat de la
Justícia), Igualada, Sant Boi de Llobregat, Santa
Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú. D'aquesta manera, els
col·legiats censats en aquestes delegacions
podran exercir el seu vot (de 9 a 14h.) en les
urnes que s'instal·laran per tal de fomentar la
participació i evitar desplaçaments.
L'altra novetat fa referència a què el vot dels
advocats no exercents que hagin estat
col·legiats com a exercents durant 25 anys, és a
dir, els advocats sense exercici, valdran el doble,
de manera que tindran el mateix valor que si
fossin encara col·legiats en exercici, mentre que
el vot dels col·legiats com a no exercents val la
meitat.
Publicació de candidatures segons l’ordre
d’entrada en el Registre de l’ICAB.
CANDIDATURA
Degà:
Màrius Miró Gili
Vicedegà:
José Félix Alonso-Cuevillas Sayrol
Diputats/des:
Teresa Belart Calvet
Mercè Caral Pons
Sergi Chimenos Minguella
Jordi Estalella del Pino
Jenifer Losada García
Laura Parés Ravetllat
Daniel Pintó Sala
Josep Oriol Sagarra Trias
14
CANDIDATURA
Degà:
Vicedegana:
Diputats/des:
Luis del Castillo Aragón
Susana Bleier Terrer
Javier García Mallol
Mireia Pagès Crivillé
Carlos Fatás Mosquera
Miguel Ángel Martínez Conde
Lourdes Ric Riverola
Antonio Martínez del Hoyo Clemente
Mireia Ferré Martí
Frederic Munné Catarina
CANDIDATURA
Degà:
Vicedegà:
Diputats/des:
CANDIDATURA
Degana:
Vicedegà:
Diputats/des:
Pedro L. Yúfera Sales
Eudald Vendrell Ferrer
Enrique García Echegoyen
Héctor S. Sbert Pérez
Jorge de Tienda García
Ana C.Salas Velasco
Mercedes Cora Calabuig
M.Dolores Sancha Herrera
Jenifer Lahoz i Abós
Elena Moreno Duran
Vanessa González Fornas
Pau Miserachs Sala
Anabel Suso Casamian
Eduardo Zurera Sánchez
Concepción Cortés Pablo
José Manuel Gómez López
José Gómez López
Antoni Viñas Obiols
Carlos García Izquierdo
M. Tránsito Fernández Fabrellas
CANDIDATURA
Diputats/des: Juan Antonio del Moral Vizcaíno
Javier Muñoz Luri
Manuel Valero García
Lourdes Perea Lanchares
Mercedes Palacin Piedra
Miguel Merino Criado
Lucia González-Cuevas Labella
Santiago Sainz Lacosta
CANDIDATURA
Degà:
Vicedegà:
Diputats/des:
Mariano Castillo García
Alfred Segú i Núñez
José Manuel García Gil
Pilar Fortuño Souto
Alicia Barreira López
Ana Claret Disdier
Cristina Fariñas Prieto
Fernando da Pena Álvarez
Juan Manuel Noguera Henríquez
MónJurídic
SOOP - Servei d'Ocupació
i Orientació Professional
Conegut com a Borsa de Treball, el Servei
d'Ocupació i Orientació Professional (SOOP)
del Col·legi d'Advocats de Barcelona és un
referent important dins del món laboral
jurídic.
La Borsa de Treball és un servei més que el
Col·legi posa a l'abast dels col·legiats i dels
que molt aviat ho seran, com és el cas dels
recent llicenciats i dels estudiants de Dret. La
Borsa està oberta a tothom: als estudiants
que busquen un despatx on fer pràctiques, als
recents llicenciats que volen iniciar la seva
carrera, els advocats que busquen una
reorientació professional o un canvi de feina,
als professionals que volen compartir
despatx, així com altres col·lectius necessaris
en els despatxos d'advocats: secretàries
jurídiques, recepcionistes, etc.
Durant l'any 2008 va tenir un nou impuls i es
va concretar en aquests serveis diferenciats:
La Borsa de Treball on-line
www.icab.cat/borsa
És el portal encaminat a interactuar les
ofertes i demandes d'ocupació dins del món
jurídic i compta amb els següents avantatges:
• Ofertes
ordenades
per
col·lectius:
advocats,
col·laboradors,
llicenciats,
estudiants i personal administratiu.
• Possibilitat que el candidat pugui insertar el
seu cv en format Word o PDF.
• Les entitats oferents d'ocupació reben per
mail els cv dels candidats inscrits.
• Informació i documentació tant per als
candidats com per a les entitats.
• Diferents modalitats de gestió de les
ofertes, com són les preseleccions i les
seleccions d'estudiants o recent llicenciats
exclusivament per a despatxos d'advocats.
L'Atenció personalitzada
El servei d'atenció personalitzada es dóna
tant als despatxos d'advocats i entitats que
demanen suport i un tracte més confidencial,
com als candidats que sol·liciten orientació.
Orientació professional
L'Orientació Professional, servei pensat per
als candidats, té com a objectiu principal,
ajudar a la inserció laboral, amb consells,
entre d'altres, sobre com fer un currículum
vitae, com afrontar amb èxit una entrevista o
como realitzar els tests psicotècnics. En
definitiva, dóna suport en el procés de cerca o
canvi de feina.
Suport a les entitats que cerquen treballadors
Si l'oferta ho requereix, es fa un seguiment
personalitzat, amb la recerca dels candidats
més adients inscrits, demanant si cal el cv
detallat i l'expedient acadèmic i enviant-lo a
l'entitat.
També s'ha posat en funcionament un servei
de Selecció a mida, que amb un petit cost, es
fa tots el procés de selecció (búsqueda de
candidats, entrevistes, psicotècnics, etc.)
presentant tres candidats finals. Aquest
servei està adreçat bàsicament a petits
despatxos d'advocats.
Des del mes de setembre de l'any 2008,
s'han inscrit a la Borsa de treball on-line
prop de 2.000 candidats, s'han publicat
més de 1.400 ofertes de treball i han
hagut més de 300.000 visites a les ofertes, la
qual cosa denota l'interès que ha suscitat
aquest servei.
15
TribunaOberta
Mobbing immobiliari
i dret a l'habitatge
Gerardo Pisarello i Jaume Asens
Membres de l'Observatori DESC
El febrer passat, en la presentació de l'informe
de l'Observatori DESC, realitzada en el Col·legi
d'Advocats de Barcelona, el relator de Nacions
Unides per a un habitatge adequat, Miloon
Kothari,
assenyalava
que
els
casos
d'assetjament immobiliari a Espanya eren
més greus que en qualsevol altre país
d'Europa i que les autoritats havien d'actuar
de manera immediata per eradicar el que
definia com a "autèntica vergonya".
L'assetjament immobiliari apareix lligat a dos
factors
estructurals:
la
insuficient
regulació del mercat privat de lloguer i
l'absència d'un parc públic d'habitatge
assequible. Pensar en el cas de l'educació o de
la salut. La seva satisfacció com drets depèn en
bona mesura de l'existència d'equipaments
públics i d'un sector privat sota control. En
canvi, quan es tracta d'àmbits com el treball o
l'habitatge, és el sector privat, articulat en les
relacions empresari-treballador o propietarillogueter aquell que determina les polítiques
respectives. Aquestes relacions no són
relacions d'igualtat. En elles, per contra, una de
les parts, els propietaris de les empreses o dels
béns immobiliaris té una clara situació
d'avantatge sobre l'altra.
En l'àmbit laboral, almenys, aquesta
desigualtat s'ha vist parcialment mitigada
per l'existència de lleis i d'organitzacions
específiques
de
protecció
dels
treballadors. Els arrendataris, en canvi, no
han gaudit de protecció equivalent enfront
de l'ús especulatiu de l'habitatge per part
16
dels propietaris. En aquest context, no
estranya que l'assetjament immobiliari
s'hagi convertit en una pràctica estesa.
Segons el Conseller d'Habitatge de la
Generalitat, Francesc Baltasar, unes 10.000
famílies catalanes ho pateixen. Les víctimes
més freqüents solen ser persones majors i
sense recursos i tendeix a produir-se en
barris en forta pressió immobiliària com
els que són objecte de transformació
urbanística i amb habitatges de renda
antiga. La gravetat del fenomen és tal que en
els últims anys han sorgit diferents col·lectius
de suport a les víctimes, com el “Taller contra la
violència immobiliària” o l'associació “Afectades
pel Mobbing Inmobiliari”. La pressió social
també ha obligat a actuar a les institucionals.
S'ha creat, així, mecanismes com una fiscalia
especialitzada, coordinada amb els ens
locals, i telèfons u oficines municipals
d'atenció a les víctimes que denota una
major sensibilitat davant el fenomen.
Inversió de la càrrega de
la prova: l’arrendador haurà
d’aportar justificació suficient de
la conducta si pretén evitar les
sancions (art. 47 Llei 8/2007)
A nivell normatiu, s'han també fet passes
decisives. La darrera reforma del Codi Penal
aprovada pel Consell de Ministres preveu un
nou apartat en el títol referit al delictes
contra la integritat moral per tipificar
l'assetjament immobiliari, juntament amb
el laboral, amb penes de presó de fins a 2
anys (article 173.1). Es tracta d'una regulació
específica
que, segurament, permetrà
TribunaOberta
superar les dificultats que els tribunals
troben a l'hora de donar resposta al
fenomen des dels tipus penals de coaccions
i del delicte contra la integritat moral.
A Catalunya la nova llei 8/2007 pel dret a
l'habitatge es fa ressò d'altres normes vigents
en països del nostre entorn. És el cas dels
Estats Units, que des de 1968 té una llei
d'habitatge justa, que defineix, prohibeix i
castiga l'assetjament. I també ho és de l’Unió
Europea, que ha aprovat diverses directives
comunitàries de lluita contra la discriminació.
Com desenvolupament d'aquestes directives, la
llei estableix diverses mesures de
prevenció i sanció de l'assetjament, que es
defineix per primera vegada com una
conducta que es produeix “per actuació o
omissió amb abús de dret que té com
objectiu pertorbar la persona assetjada en
l'ús pacífic del seu habitatge creant un
entorn hostil, ja sigui en l'aspecte material, en
el personal o en el social, amb la finalitat
última de forçar-la a adoptar una decisió
no volguda sobre el dret que l'empara per
ocupar l'habitatge” (article 45.2).
18
Aquests comportaments es qualifiquen com a
infraccions molt greus (article 123.2a) i es
castiguen amb multes que poden arribar als
900.000 euros (art.118.1), quantia elevada que
s'explica per les plusvàlues especulatives que
alguns cops pot voler obtenir l'assetjador.
La llei, al considerar la conducta com a
discriminatòria, facilita la sanció amb una
certa flexibilització probatòria, avantatge
evident respecte la jurisdicció penal.
S'inverteix, així, la carrega de la prova (article
47) i, per tant, haurà de ser l'arrrendador qui
aporti justificació suficient de la conducta si
pretén evitar les sancions. També s'obra la
legitimació a persones jurídiques defensores
d'interessos col·lectius (article 48). La
competència per a la tramitació i imposició de
sancions, per altra banda, correspondrà al
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat però també la podran exercir els
ens locals (article 130), llevat del cas que
l'import ultrapassi els 500.000 euros, d'acord
amb l'art.131.1 de la Llei 18/2007.
Aquestes mesures, no obstant això, quedaran
en paper mullat si no s'articulen els protocols i
MónJurídic
mecanismes d'investigació adequats en els
quals s'involucrin les administracions locals, el
col·legi d'administradors de finques i les
associacions de consumidors, els diferents cossos
de policia o les empreses de subministraments de
serveis com l'aigua o la llum.
model no és el producte inexplicable de cap
"mà invisible". Respon a mesures deliberades,
com el recent avantprojecte de llei estatal que
pretén afavorir l'accés al lloguer facilitant, de
forma paradoxal, el desnonament dels
arrendataris més vulnerables.
També cal identificar quines són les
situacions que poden donar lloc a
l'obertura d'un expedient de sanció
administrativa, ja que la llei tan sols
n'estableix una: la negativa injustificada
dels propietaris de l'habitatge a cobrar la
renda arrendatícia, que esdevindrà un
indici d'assetjament immobiliari. I, en tot
cas, resulten
insuficients per afrontar el
fenomen si no es té present que aquesta
situació té el seu origen en un model urbanístic
i habitacional injust i insostenible. Aquest
L'argument és similar al que pretén assegurar
major ocupació desregularitzant les relacions
laborals i facilitant l'acomiadament. I les
conseqüències són conegudes. En realitat,
mentre no s'evitin els preus abusius del
lloguer privat i no existeixi un parc públic
d'habitatge assequible, l'assetjament
immobiliari
continuarà
sent
una
"vergonya" incrustada en el cor del proclamat
però poc realitzat Estat social de dret.
19
TribunaOberta
La contaminació acústica com
a modalitat del delicte contra
el medi ambient
Lluís Gallardo
Col·legiat núm. 24.896
La recent sentència de l'Audiència Provincial
de Barcelona, Secció 21a, de 2 de gener de
2009 (es pot llegir a www.sorolls.org),
condemna a una pena de més de cinc anys
de presó, a més a més de les penes
de
multa,
inhabilitació
i
pertinents
indemnitzacions als perjudicats, a l'anterior
titular de l'establiment anomenat “Pub
Donegal”, ubicat al barri del Raval de
Barcelona.
La sentència condemna per la comissió de dos
tipus de delictes: un contra el medi ambient i
tres de lesions.
Certament, dita resolució (actualment
recorreguda en cassació per l'acusada davant
el Tribunal Suprem) ha causat un gens
menyspreable impacte mediàtic que ha
20
arribat a la premsa dels Estats Units i de
Sudamèrica (p. ex. Dayton Daily News), i és
que, en aquest sentit, representa la
culminació, fins el moment, de la gravetat
penològica d'aquesta mena de casos.
A Espanya comptem no més de 20
sentències condemnatòries per delictes
contra el medi ambient en modalitat de
contaminació acústica (des de la primigènia
de l'Audiència Provincial de Palencia, de
novembre de 2000, fins a la recent de la de
Barcelona de gener de 2009), que no han estat
exemptes del mateix debat social-mediàtic,
però resulta interessant comprovar com les
penes de 4 ó més anys de presó només s'han
dictat fins al moment per part de l'Audiència de
Barcelona (lógicament, té quelcom a veure les
acusacions exercides per la Fiscalia delegada
de Medi Ambient del TSJC).
La significació del darrer cas, la del “Pub
Donnegal”, ha estat la d'una pena de presó
greu (de més de 5 anys), però també a voltes
de si aquesta mateixa pena no resulta un tant
excessiva pel fet d'haver causat, en definitiva,
un cert grau de contaminació acústica.
Tot el debat es fa passar per si el mer fet de
provocar determinat nivell de soroll mereix o
no l'encausament per un delicte contra el
TribunaOberta
medi ambient. El plantejament que es fa ni el
considerem adient com tampoc pensem que
sigui el correcte (des de la vessant jurídica).
No és l'adient, socialment, ja que si bé és cert
que notícies d'aquesta mena tenen el seu
ham o transcendència en fer quelcom de tan
habitual com ho és el soroll, una novetat de
l'àmbit jurídic penal (que comporta que una
persona pugui ingressar en un centre
penitenciari), dóna també, i tanmateix, una
connotació d'extrema gravetat, de quasi bé
quelcom estrany o forassenyat, alarmista, i és
que els titulars s'encapçalen sempre amb
l'atractiu de “presó per fer soroll”. Òbviament
això crida l'atenció, però no és cert,
estrictament.
I no és correcte, o del tot cert, dit
plantejament, ja que les condemnes penals
no ho són només per “fer soroll”, sinó en
tant que aquest vector ambiental pot
causar determinades lesions psíquicofísiques. Altrament seria que aquestes es
verifiquin, ja que llavors el delicte contra el
medi ambient entra en concurs real amb els
corresponents de lesions i/o coaccions.
En aquest sentit, les sentències que s'han
pronunciat fins al moment (recopilades a
www.ruidos.org), excepte dues (AP de
Granada i Jutjat Penal de Zamora), han
condemnat en la majoria de casos per
comissions de delictes contra el medi
ambient en modalitat de contaminació
acústica (des de l'originària de l'AP de
Palència, de novembre de 2000, confirmada
per la transcendental del TS de febrer de
2003, sobre la sala de festes “Chapó”, fins a la
darrera coneguda del bar musical “Donegal”,
passant per la no menys transcendent de l'AP
de Barcelona, de març de 2006, que va
establir la primera condemna d'aquesta mena
de caire greu a 4 anys de presó i referent a un
bar-restaurant). En tots aquells casos
(excepte la de l'AP Saragossa, de novembre
22
de 2006) s'havia trobat a faltar el
pronunciament relatiu a les lesions o a
d'altres béns jurídics susceptibles de ser
afectats per sorolls i vibracions.
Aquest reconeixement d'afectar-se la
integritat física i psíquica es dóna per
primer cop, en la seva modalitat delictiva
per dol eventual, en la sentència de l'AP
de Barcelona, de gener de 2009.
La sentència de gener passat, però,
desestima l'acusació pels respectius delictes
de coaccions, en modalitat agreujada per
afectar drets constitucionals-fonamentals
distints al genèric de la llibertat (art. 172.II
CP) amb la succinta argumentació consistent
en explicar que el bé jurídic de la llibertat ja
es troba comprès en el delicte contra el medi
ambient de l'art. 325.1 CP.
Malgrat l'absolució pels delictes de coaccions,
la sentència “Donegal” sí recull una dada prou
important respecte de la connotació que té el
soroll en la nostra societat (al fil de la cita
jurisprudencial de la Sala 3a del TS que fa la
mateixa Secció 21a): el soroll és una forma
de tortura que no només és capaç de
violentar la nostra llibertat i intimitat,
sinó que pot originar les consegüents
lesions neurofisiològiques i seqüel·les
psicològiques.
En aquest sentit, primigènia jurisprudència
menor de la jurisdicció penal ho reconegué
(p. ex. la SAP de Cantàbria, de 6/09/1999),
però també volem notar que a la Xina
mil·lenària, 3.000 anys a.C., ja s'utilitzava el
soroll com a estri de turment i recentment en
conflictes bèl·lics per al desgast psicològic de
l'enemic (guerra de l'Irak, de 1991). Cinc mil
anys després s'ha vingut a reconèixer la
mateixa capacitat i idoneïtat torturadora de
quelcom tan habitual, consubstancial a l'ésser
humà i gairebé inevitable com ho és el
soroll.
TribunaOberta
Les llicències “Creative Commons”.
Casos jurisprudencials nacionals
Lara Foncillas Miralbes
Col·legiada núm. 24.738
Les llicències Creative Commons (CC) van
néixer cap a finals de 2002 als Estats Units
sota un projecte de llicències lliures
destinat a facilitar la difusió de les obres
protegides per drets d'autor. Actualment
podem trobar-les pràcticament a tot arreu
gràcies a la seva adaptació a les exigències
legals previstes en les diferents jurisdiccions
nacionals. Les CC han suposat una
revolució en l'exercici dels drets de
propietat intel·lectual per Internet. I com
tota revolució tenen la seva filosofia pròpia,
no exempta de contradiccions, i també els
seus defensors i detractors amb interessos
contraposats i postures molt diferenciades.
Ateses la complexitat del tema i la polèmica
que aquest suscita, l'article es limitarà a
oferir algunes pinzellades sobre aquestes
llicències, així com a comentar les resolucions
dels tribunals espanyols que han tractat el
tema.
Per a entendre aquest nou projecte
internacional, cal fer una breu referència als
seus orígens, que s'enquadren dins del
moviment de la cultura lliure sorgida als anys
90 com a reacció, segons els seguidors de les
CC, a l'excés de protecció que la legislació de
propietat intel·lectual atorga a una obra.
L'objectiu del projecte és fomentar per
mitjà de les llicències CC l'accés lliure i
gratuït d'obres per Internet.
Creative Commons posa a disposició dels
autors que volen explotar les seves
24
obres unes llicències estandaritzades que
autoritzen diversos usos. El tret més
característic és que autoritzen usos de l'obra de
forma gratuïta i, com a regla general, si no
s'estableix cap exclusió, la llicència
autoritza tots els drets d'explotació:
reproducció, distribució, transformació i
comunicació publica, i per tot el termini de
protecció de l'obra (això és, durant tota la vida
de l'autor més 70 anys després de la seva mort).
Així, en fer accessible una obra per Internet,
el seu autor la identifica amb un dels símbols
CC i li adjunta la llicència. L'avantatge és
doble:
l'usuari
coneix
fàcilment
les
condicions que l'autor ha establert i quan
aquest usuari utilitza l'obra es converteix en
llicenciatari, amb obligació de complir les
condicions.
Hi ha sis llicències CC, que van des de la
més restrictiva fins a la més lliure amb
un denominador comú: totes obliguen a
reconèixer l'autor de l'obra. Aquest autor
pot jugar amb les diferents opcions i decidir el
grau de control que vol exercir: pot excloure
l'ús comercial i/o la transformació de l'obra, o
establir la clàusula copyleft (que obliga
l'usuari a aplicar la mateixa llicència a les
obres
derivades
o
transformades
de
l'original).
Reconeixement (by): Estan permesos
tots els usos i transformacions
Reconeixement (by)- sense
obra derivada (nd): estan
permesos tots els usos,
llevat de la modificació
de l'obra per a fer-ne obres derivades.
Reconeixement (by)-No
comercial (nc): s'exclou la
possibilitat d'utilitzar l'obra
amb finalitats comercials.
TribunaOberta
Reconeixement
(by)- Sense obra
derivada (nd)- No
comercial (nc).
S'exclouen les obres derivades i els usos
comercials.
Reconeixement (by)compartir igual (sa):
Aquesta icona és la clàusula
del copyleft que obliga
l'usuari a aplicar la mateixa llicència a les
obres derivades.
Reconeixement
(by)-No comercial
(nc)-compartir
igual (sa): obliga
al copyleft respecte de les obres derivades i
que no s'usin amb fins comercials
Queda clar que el sistema Creative
Commons no és incompatible amb els
drets d'autor, ans el contrari; basen el seu
règim
en
els
drets
de
propietat
intel·lectual, sense els quals els autors no
podrien atorgar aquestes llicències.
Segons les estadístiques internacionals la
majoria de les llicències CC exclouen els usos
comercials. A priori quan l'autor divulga la seva
obra per Internet no sabrà la forma d'explotació
que li reportarà un major benefici (econòmic o
de públic). La divulgació de l'obra per
Internet amb una llicència CC no comercial
permet un ús ampli de l'obra i, al mateix
temps, que l'autor es pugui beneficiar
econòmicament si l'obra acaba tenint èxit.
Pensem, per exemple, en l'escriptor que divulga
la seva novel·la per Internet i té èxit, res no
obsta a què posteriorment pugui signar un acord
amb una editorial i obtenir un benefici econòmic
per cada exemplar físic que es vengui. O el
músic que penja les seves cançons per Internet,
assoleix fama i, posteriorment, obté benefici
econòmic de les entrades dels seus concerts.
26
Hi ha múltiples exemples d'obres llicenciades
amb CC. Sense voler ser exhaustius, citem a
títol d'exemple, en el sector de la música CC
Mixter (http://ccmixter.org) i Jamendo
(www.jamendo.com); obres audiovisuals
(www.blip.tv); fotografies
(www.flickr.com); llibres
(www.oreilly.com); informació
(www.20minutos.es); formació
(www.ocwconsortium.org), etc.
En darrer lloc, referirem les sentències
nacionals que s'han ocupat de les llicències
Creative Commons (es pot accedir a les
sentències per www.derecho-internet.org).
Aquestes sentències resolen assumptes on
l'entitat de gestió SGAE reclamava
indemnitzacions per l'explotació d'obres
musicals i audiovisuals en locals oberts al
públic (bars, restaurants, hotels i gimnasos).
Els demandants al·leguen, i en molt casos
proven, que en els seus establiments
utilitzen només música sota llicència CC
per la qual cosa estan exempts d'abonar
cap indemnització.
La importància d'aquestes sentències
radica en què clarifiquen el tema de la
càrrega de la prova que podria haver
quedat difós arran d'una presumpció
establerta
per
algunes
sentències
d'Audiències. Segons aquesta presumpció
jurisprudencial, qualsevol local obert al públic
amb aparells de reproducció de so/imatge
comunica públicament obres gestionades per
l’SGAE. Per arribar a aquesta presumpció, es
parteix de la base segons la qual la SGAE té
encarregada la gestió dels drets d'autor de la
immensa majoria de les obres musicals. No
obstant això, en l'actualitat, amb l'augment
de les llicències Creative Commons, ja no és
tan clar.
La SGAE, emparada en aquesta presumpció,
aportava escassos mitjans de prova per a
reclamar indemnitzacions.
MónJurídic
Les sentències estableixen que, en tot cas, la
presumpció seria ius tantum i que, per tant,
permetria la prova en contra pel demandat.
Si el demandat acredita degudament que
en el seu local només es reprodueix
música i vídeos obtinguts de repertoris
que n'autoritzen l'accés lliure, es
destrueix la presumpció a favor de la
SGAE. En aquest cas, la SGAE ha d'aportar
un mínim de prova raonable per demostrar
que en el local es reprodueixen obres
gestionades per ella (testificals, investigadors
privats, etc).
Queda palès que amb base al principi de la
càrrega de la prova de l'article 217 LEC és a la
SGAE a qui correspon la prova dels fets
determinants de la infracció i al demandat
la prova en contra. Tal com estableixen les
esmentades sentencies “aun cuando en
principio cabría presumir que cualquier local de
copas abierto al público comunica obras cuyos
derechos son gestionados por la SGAE, el
demandado ha logrado acreditar que evita
utilizar el repertorio de la actora recurriendo a
obras descargadas de Internet de autores que
autorizan el acceso libre”.
Les sentències resolen a favor o en contra de
la SGAE depenent del principi de prova
aportat per les parts per acreditar els fets. La
majoria de les sentències desestimen les
demandes de la SGAE per la escassa prova i
arriben, fins i tot, a qualificar l'activitat de la
SGAE de passiva activitat probatòria.
27
Pels Passadissos
Jutjats penals d'executòries
i Fiscalia d'Executòries,
a la Ciutat de la Justícia
El 25 de maig van entrar en funcionament, a
l'edifici P de la Ciutat de la Justícia, els
primers jutjats penals d'executòries, els núm.
12, 15, 21 i 24, i la Fiscalia d'Executòries. La
següent fase de trasllat, la van protagonitzar
els jutjats penals núm. 1-10, el 2 de juny, que
estan allotjats a la planta 7 i 8 d'aquest
edifici, mentre que el dia 8 de juny va ser el
torn de la resta de jutjats penals -11, 13, 14,
16-20, 22, 23 i 25, ubicats a les plantes 8 i 9
de l'edifici.
L'edifici P de la Ciutat de la Justícia, que és el
tercer equipament que s'ocupa, compta amb
10 plantes, una planta baixa i dos soterranis.
L'edifici P de la Ciutat de la Justícia
A la planta soterrània 2 se situen
l'aparcament,
diverses
sales
i
les
dependències internes de correus. Al
soterrani 1 hi ha l'espai destinat a sales
d'espera, una de les quals és per a víctimes i
testimonis i l'altra, per a testimonis protegits.
Compta també amb sales multiús, sales
d'espera, locutoris i els ascensors per al
trasllat dels detinguts. Les dues plantes
compten amb reserva d'espai per a futur
creixement.
A la planta baixa es troben les dependències
per a correus; les dependències per al
Col·legi d'Advocats (amb recepció,
quatre sales de reunions i biblioteca); les
dependències per al Col·legi de Procuradors
(amb un despatx, la recepció i una sala de
reunions); les dependències del torn d'ofici i
una sala de notificacions. I també el Servei
Comú
Processal
General,
amb
les
28
dependències de Registre i Repartiment, que
allotgen un despatx per al secretari judicial,
una sala d'espera i l'espai destinat als
funcionaris.
A la primera planta 1, 2 i 3 hi ha sales de
vistes, sales d'espera per a testimonis i
detinguts i sales auxiliars. A la planta
segona els advocats compten amb una
sala de togues.
A la planta 4 i 6 hi ha jutjats penals
d'executòries, despatxos per a magistrats i
per a secretaris judicials, sales multiús,
dependències per a arxius i les dependències
per als funcionaris.
A la planta 5 es troba la Fiscalia
d'Executòries amb un despatx per al fiscal,
una sala de reunions, una sala de treball per
a 30 fiscals i l'espai per als funcionaris.
Les plantes 7, 8, i 9 allotgen jutjats penals,
despatxos per als magistrats i per als
secretaris
judicials,
sales
multiús,
dependències per als arxius i l'espai destinat
als funcionaris.
La planta 9 planta compta amb espai de
reserva per a futurs creixements, i igualment
la planta 10 queda també en reserva per a
futurs creixements.
MónJurídic
Propers trasllats a la Ciutat de la J ustícia
Per contactar amb els J utjats de la Ciutat de la J ustícia
Jutjats Civil, Família i Mercantil
Edifici C
Planta 2
Sala de Togues
Fax
93.422.64.81
Jutjats Menors i Fiscalia
Edifici F
Planta 1
Sala de Togues
Fax
93.431.86.28
Jutjats d'Instrucció i VIDO
Edifici I
Planta 1
Sala de Togues
Fax
93.431.65.90
Jutjats Penal
Edifici P
Planta 2
Sala de Togues
Fax
93.422.48.09
29
ComissionsPuntxPunt
Comissió de Cultura
SETEMBRE
JULIOL
Curs de Dret de la Circulació
Organitza: Secció de Dret de la Circulació
Conferències
L’Antropologia Forense al servei
de la Justícia i de la Història
Organitza: Secció de Dret Sanitari
Defensa de reputació a internet
Organitza: Secció de Dret de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació
How to Build a Law Firm.
Strategies for successful knowledge
management in law firms
Organitza: Comissió de Cultura
Curs de marques, patents i dissenys
Organitza: Secció de Dret de la Competència
i de la Propietat Industrial
Curs de Dret Sanitari
Organitza: Secció de Dret Sanitari
Curs sobre Dret Tributari
Organitza: Secció de Dret Fiscal
OCTUBRE
Curs sobre Medicina Forense
en Accidents de Trànsit
Organitza: Secció de Dret de la Circulació
Inscripció Oberta al Postgrau en Pràctica Jurídica i al Màster de Pràctica Jurídica UB+ICAB
30
ParlemAmb...
Enguany s'ha dut a terme una nova edició del Màster Full-Time que imparteix l'Escola de Pràctica Jurídica de
l'ICAB amb la Universitat de Barcelona. Un grup reduït d’alumnes han cursat aquest Màster, de 600 hores
lectives amb pràctiques als despatxos per tal de conèixer el dia a dia de la professió de la mà de companys amb
molts anys d'exercici. Món Jurídic ha parlat amb tres alumnes del Màster -Mariana Mier, Sílvia Martín i Cristina
Malagelada- per conèixer les seves impressions un cop acabat el curs.
La qualitat del professorat i l’oportunitat de fer
pràctiques i simulacres de judicis, els aspectes més
rellevants del Màster Full Time ICAB-UB
tenia clara la branca del dret que més
m'atreia i a la qual em volia dedicar. Vaig
pensar que el màster full-time era allò que
necessitava: un curs complet, pràctic, amb
un grup reduït de persones i coordinat
entre la Universitat (UB) i una institució
amb prestigi per la professió com és
l'ICAB.
Quins aspectes
destacaries del Màster?
Realment ha sigut un honor poder gaudir
d'unes lliçons gairebé particulars per part
de gran professionals -advocats en
exercici, magistrats, professionals d'altres
àmbits relacionats amb el Dret i professors
de diverses Universitats-, que han sabut
transmetre'ns la passió per la professió.
També caldria destacar l'experiència de les
simulacions a l'Escola Judicial.
Mariana Mier Torras
Què et va motivar a apuntar-te
al Màster de l'Escola de
Pràctica Jurídica?
En acabar la carrera tenia poca experiència
pràctica i necessitava adquirir habilitats per
actuar en els Jutjats, davant de clients i en
un Despatx professional amb més
seguretat, rigor i agilitat. A més, encara no
32
Crec que altres cursos com els d'oratòria,
habilitats directives i anglès jurídic que
integren
el
màster
també
han
complementat molt bé la nostra formació,
ja que són aspectes rellevants per la
professió que no s'estudien a la
Universitat.
Com valores les pràctiques als
despatxos d'advocats?
Sens dubte, van ser un al·licient per escollir
aquest màster.
Considero que és la millor opció per
consolidar coneixements, potenciar
habilitats i viure una experiència laboral
real.
Què penses que t'aportarà
professionalment?
Ara sé on trobar els instruments
necessaris per afrontar qualsevol cas que
es plantegi. He adquirit unes bases, un
saber actuar i un criteri que em fan estar
segura de les meves capacitats per entrar
en el món. Del que estic ben convençuda,
un cop acabat el màster, és de que
aquesta és verdaderament la meva
professió.
MónJurídic
impartides. D'altra banda, el reduït
nombre d'alumnes ens ha permès estar
contínuament en contacte amb els
professors.
L'altre punt fort del màster són els
simulacres de judicis realitzats tant al
Col·legi d'Advocats com a l'Escola
Judicial, on ens vam enfrontar amb els
alumnes de Bilbao que han cursat el
mateix màster allà, amb un resultat
francament satisfactori.
Com valores les pràctiques a
despatxos? Què destacaries
d'aquestes pràctiques?
És una gran oportunitat d'accedir a
despatxos internacionals.
Silvia Martín Camarasa
Què et va motivar a apuntar-te al
Màster de l'Escola de pràctica
jurídica?
Vull arribar a ser una bona advocada, i
aquesta sempre ha estat la meva principal
motivació. Tot i que durant la carrera vaig
treballar a dos despatxos d'advocats, en
finalitzar-la sabia que encara no estava
suficientment preparada per enfrontar-me
a l'exercici. La meva gran aposta va ser
deixar-ho tot per cursar aquest Màster, i
gràcies a això he consolidat coneixements
teòrics i pràctics, amb què he guanyat
criteri, i tot plegat m'ha donat seguretat,
qualitat necessària per tot lletrat, enfront
clients, tribunals, companys i, sobretot, un
mateix.
Quins aspectes destacaries
del Màster?
Ens han donat classe els millors
especialistes de cada branca, i això ens
ha permès aprofundir en les matèries
especialització volen escollir, ja que no
és un màster d'especialització sinó
que veus la pràctica de totes les àrees
(Civil, Penal, Administratiu, Laboral i
Fiscal).
Hem aprés a redactar documents
jurídics, i hem fet simulacions reals de
judicis a l'Escola Judicial, a Vallvidrera,
on hem posat en pràctica tot allò que
hem après durant el curs.
Al ser un grup molt reduït d'alumnes hi
ha molta interacció amb els professors
- advocats i jutges amb molts anys
d'exercici - que ens van aportar
coneixements molt útils de processal i
de la professió.
Què penses que t'aportarà
professionalment?
La possibilitat de conèixer el sistema de
treball i organitzatiu dels grans despatxos,
així com tractar des del primer dia
assumptes de gran importància.
Cristina Malagelada
Què et va motivar a apuntar-te al
Màster de l'Escola de Pràctica
Jurídica?
En acabar la Llicenciatura en Dret
tenia la impressió que havia adquirit
molts coneixements teòrics però
em sentia incapaç de posar-los en
pràctica, em faltava un últim esglaó
abans de començar la meva vida
professional.
Quins aspectes destacaries del
Màster?
He guanyat molta seguretat. Em sento
molt més preparada de cara a l'exercici
professional. Pot ser de molta ajuda per
a tots aquells que no saben quina
Com valores les pràctiques a
despatxos d'advocats?
És una bona manera de posar en pràctica
tot allò que hem après i una bona
oportunitat també de treball en els
despatxos on hem col·laborat.
33
LletraImpresa
Aquesta secció conté una selecció d'obres
adquirides i incorporades darrerament al
catàleg de la Biblioteca.
Per consultar-les, cal demanar-les indicant:
autor, títol i signatura topogràfica
(per ex. 788-13 o també [343.4(46)Hor]).
la práctica.
Bilbao: Fundación BBVA,
Actualidad,
2009.
[347.451.41(46)
2009. [351.84(46)Goe]
(083.2)Per]
ISSN: 1889-2396
GUILLÉN CARAMÉS, Javier (dir.)
PRADA RODRÍGUEZ, Mercedes de
Periodicitat: trimestral
Derecho de la competencia y energía eléctrica.
Tutela sustantiva y procesal de los títulos nobi-
1r fasc.: N. 1 (1r trim. 2009).
Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas,
liarios. Cizur Menor (Navarra): Thomson
Ja disponible a la Biblioteca
2009. [351.824.11(46):621.3Der]
Civitas, 2009. [347.189.4(46) Pra]
Revista Aranzadi doctrinal: actualidad doctrinal multidisciplinar
PÉREZ GONZÁLEZ, Carmen
DRET CONSTITUCIONAL
Editor: Aranzadi
prevención, control y sanción del dopaje en el
ABAD LICERAS, José María
ISSN: en tràmit
deporte. Cizur Menor (Navarra): Thomson
Ley de memoria histórica:
Periodicitat: mensual
Aranzadi, 2009. [351.855.3:35.078.1Per]
jurídica de la retirada o mantenimiento de símbo-
REVISTES
Boletín de mercantil
Editor: El Derecho
Periodicitat: mensual
1r fasc.: Año 1, n. 1 (marzo 2008)
Disponible a la Biblioteca des del núm. 1
Laboral y seguridad social
Editor: Editorial jurídica SEPIN
Las obligaciones de los Estados en materia de
1r fasc.: N. 1 (abril 2009).
Ja disponible a la Biblioteca
la problemática
los y monumentos públicos. Madrid: Dykinson,
DRET CIVIL
2009. [342.7(46):946"1936/1939"Aba]
GÓMEZ JARA, M.
(el equipo psiquiátrico, derechos del paciente,
BARTLETT CASTELLÀ, Enric R.;
BARDAJÍ GÁLVEZ, Mª Dolores
(coords.)
protección de datos, responsabilidad por
1957-2007, 50 años de derechos humanos y
daños, suicidios, peritajes psiquiátricos, docu-
Europa: Seminario Permanente de Derechos
mento de consentimiento, historia clínica,
Humanos
etc.).
Barcelona: J. M. Bosch Editor: ESADE,
La responsabilidad profesional del psiquiatra
Barcelona:
Atelier,
2009.
[347.56(46):61(46)Gom]
Antonio
Marzal:
XIII
sesión.
Facultad de Derecho , 2009. [342.7(4672UE)Año]
MADRIÑÁN VÁZQUEZ, Marta
El derecho de representación en la sucesión
MONOGRAFIES
DRET FISCAL
testada. Cizur Menor (Navarra): Thomson
Aranzadi, 2009. [347.67(46)Mad]
DRET ADMINISTRATIU
Asesor
fiscal.
(Navarra):
PÉREZ UREÑA, Antonio Alberto
3a
ed.
Thomson
Cizur
Aranzadi,
Menor
2009
[336.2(46)(036)Ase]
GOERLICH, Francisco J.; VILLAR,
Antonio
Formularios de la compraventa inmobiliaria:
contratos, escritos judiciales y extrajudiciales.
MATA SIERRA, Mª Teresa
Desigualdad y bienestar social: de la teoría a
Madrid: Difusión Jurídica y Temas de
El principio de igualdad tributaria. Cizur
34
MónJurídic
Menor
(Navarra):
Thomson
Aranzadi,
DRET LABORAL
2009. [336.2(46):342.722Mat]
CAMAS RODA, Ferran (coord.)
MELLADO BENAVENTE,
Francisco Manuel (coord.)
La edad en relación al empleo, la seguridad
Todo fiscal: 2009. Barcelona: Cisspraxis,
2009. [331(46):347.157Eda]
social y la inmigración. Barcelona: Bosch,
2009. [336.22(46)Tod]
FERRER LÓPEZ, Miguel Ángel
Casos prácticos sobre el contrato de trabajo:
2009. 17a ed. act. Barcelona: Ediciones
Deusto, 2009. [331.11(46)(083.2)Fer]
DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva María
La venta en pública subasta en la Ley de ordenación del comercio minorista. Cizur Menor
(Navarra):
Thomson
Aranzadi,
2009.
[347.71(46)Dom]
GAJO, Josep (coord.)
Consejos
de
empresarios
para
PELÁEZ MARTOS,
José María (coord.)
empresarios. Madrid: Difusión Jurídica y
Todo procedimiento tributario: 2008-2009:
[347.71(46)Con]
novedades.
Valencia:
Temas
CISS,
de
Actualidad,
2009.
2009.
GUILLÉN RODRÍGUEZ, Ana Marta;
GUTIÉRREZ PALACIOS, Rodolfo;
GONZÁLEZ BEGEGA, Sergio
GUTIÉRREZ VIGUERA, Manuel
Calidad del trabajo en la Unión Europea: con-
Edición
contribuyente: vigencia de las garantías frente
cepto, tensiones, dimensiones.
[347.719(46)Gut]
a la autoincriminación en los procedimientos
(Navarra):
ante la Inspección de Hacienda. Barcelona: J.
[331.6(4-672UE)Gui]
LÁZARO SÁNCHEZ,
Emilio J. (coord.)
RODRÍGUEZ CARDO, Iván Antonio
Comentario a la Ley General de Publicidad.
Poder de dirección empresarial y esfera perso-
Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas,
nal
2009. [347.777(46)Com]
[336.225.6(46)Tod]
SARRÓ RIU, Jorge
El
derecho
M.
Bosch
a
no
Editor,
autoinculparse
2009.
del
Thomson
Cizur Menor
Civitas,
DRET INTERNACIONAL
del
trabajador.
Oviedo:
tos
y
normativa
comentada.
Fiscal
Valencia:
Ciss,
2008.
2009.
[336.225.3
(46)Sar]
Ejemplos del nuevo PGC PYMES: casos resuel-
Consejo
Económico y Social del Principado de
HEREDIA CERVANTES, Iván
Arbitraje y concurso internacional.
Asturias, 2009. [331.1(46):658Rod]
Cizur
Menor (Navarra): Thomson Civitas, 2009.
Estudios
DRET MERCANTIL
[347.736(46)"2003":341.63Her]
PELÁEZ SANZ, Francisco José;
GRIÑÓ TOMAS, Miquel (dirs.)
ORTÍ VALLEJO, Antonio (dir.)
sobre
inmobiliaria.
Thomson
CANDELARIO MACÍAS,
María Isabel
(46)Est]
los
Cizur
fondos
de
inversión
Menor
(Navarra):
2009.
[347.721.4
Aranzadi,
Gestión de riesgos: impacto de la Ley concur-
PACHECO GUEVARA, Andrés
El arbitraje internacional: cuestiones de actua-
sal en la compañía aseguradora y el seguro de
La administración concursal. Cizur Menor
lidad. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 2009.
crédito. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009.
(Navarra):
[DAr-341.63Arb]
[347.764.023(46)Can]
[347.736.5(46)"2003"Pac]
Thomson
Aranzadi,
2009.
35
LletraImpresa
PASTOR VEGA, Daniel
Informe
de
la
Granada:
administración
concursal.
Comares,
2009.
RECENSIONS
[343.222(46):347.19Ram]
Valencia: Tirant lo Blanch, 2009.
DRET PROCESSAL CIVIL
[347.736.5(46)"2003"Pas]
VEIGA COPO, Abel B.
La
verificación
concurso.
de
Cizur
Thomson
créditos
Menor
en
el
(Navarra):
Civitas,
2009.
ABEL LLUCH, Xavier; PICÓ I
JUNOY, Joan (dirs.)
Prueba pericial.
Barcelona: J. M. Bosch
Editor, 2009. [347.948(46)Pru]
[347.736(46)"2003"Vei]
DRET PENAL
BRANDARIZ GARCÍA, José Ángel
La sanción penal de trabajos en beneficio de la
comunidad. Valencia: Tirant lo Blanch,
2009. [343.27(46)Bra]
Esquemas de derecho penal: parte especial.
CALONJE, Concha
Valencia: Tirant lo Blanch, 2009.
Técnica de la argumentación jurídica.
[343.3/.7(46)(083.13)Esq]
2a ed. Cizur Menor (Navarra):
Thomson Aranzadi, 2009.
DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel
[347.965.4Cal]
Juzgar a destajo: la perniciosa influencia de
las retribuciones variables de los jueces sobre
el sentido de sus decisiones. Cizur Menor
(Navarra): Thomson Civitas, 2009.
[347.97(46):331.2Dom]
GARBERÍ LLOBREGAT, José
La acumulación de acciones en el proceso civil.
GÓMEZ IBARGUREN, Pedro
Barcelona:
El tratamiento del fenómeno "okupa" en el
[347.922.7(46)Gar]
Bosch,
2009.
derecho español. Barcelona: Bosch, 2009.
(BBPP)
DRET PROCESSAL PENAL
LÓPEZ JIMÉNEZ, José M.ª
Derecho
Uso ilícito de tarjetas bancarias. Barcelona:
Thomson Civitas, 2009. [343.1(46)Der]
procesal
penal.
Cizur
Menor:
L'obra introdueix de forma
sistemàtica i argumentada el
conjunt de procediments i regles
de persuasió, comunicació i
proves argumentatives que
constitueixen
l'”habilitat
tècnica” de l'advocat. La seva
finalitat és proporcionar una
guia, un marc de referència amb
les eines i els processos
d'argumentació necessaris per
tal
que
l'advocat
pugui
persuadir i convèncer qualsevol
amb els seus arguments.
Bosch, 2009. (BBPP)
MONTERO AROCA, Juan
RAMÓN RIBAS, Eduardo
Proceso penal y libertad: ensayo polémico
La persona jurídica en el derecho penal: res-
sobre el nuevo proceso penal. Cizur Menor
ponsabilidad civil y criminal de la empresa.
(Navarra):
36
Thomson
Civitas,
2008.
[343.1(46)Mon]
AdvocaciaenImatges
14 de maig: Religió i Animals: conflicte i protecció. Presentada per Magda Oranich Solagran, advocada i presidenta de la
Comissió de Protecció dels Drets dels Animals i moderada per Carles Soliva i Hernández, advocat i vocal de la Comissió
de Protecció dels Drets dels Animals, va comptar amb la participació de Ramon Mañe Font, advocat i bisbe titular de
l'Església Essènia; Thubten Wangchen, monjo budista i director de la Casa del Tibet i Jorge Burdman, auxiliar Rabínic,
Responsable del Departament de Tradició i Cultura de la Comunitat Israelita de Barcelona i Mohamed Halhoul, Portaveu
del Consell Islàmic Cultural de Catalunya.
25 de maig: Imatge d'una de les sessions del Curs d'Ofimàtica i Internet per
a Sèniors, que té lloc des del 12 de maig fins al 18 de juny.
20 i 21 de maig: El Grup d'Advocats Joves
(GAJ) va participar al Dia de l'emprenedor,
celebrat al Palau de Congressos en l'espai
“Assessora’t”.
38
21 de maig: Jornada d'Orientació Professional a càrrec de Juanjo
Climent, Toni Pons, Joan Oset i Jaume Antich.
MónJurídic
26 de maig: Conferència a càrrec del President de la International Bar Association (IBA), Fernando Pelaez-Pier. D'esquerra a
dreta: J. Garcia-Romanillos, Fernando Pelaez-Pier, Sílvia Gimenez-Salinas i Fernando Pombo.
27 de maig: Signatura del conveni del Col·legi d'advocats de
28 de maig: Inauguració del XVII Congrés de
Barcelona i la companyia Aigües de Barcelona (Agbar) pel
Responsabilitat Civil, que va tenir lloc els dies 28 i 29
qual la companyia Agbar fa lliurament d'uns 300 volums de
de
publicacions periòdiques anteriors a 1970 per a la Biblioteca
Calsamiglia, Sílvia Gimenez-Salinas, Dalmau Moseguí i
de l'ICAB.
Gonzalo Iturmendi.
maig
d'enguany.
D'esquerra
a
dreta,
Jordi
39
* ClubIcab
Amb el carnet col·legial obtindràs
descomptes en moltes empreses.
Aquí en tens alguns exemples.
* www.icab.es
Per primera vegada, el tresor funerari del llegendari faraó tal i
com va ser trobat pel seu descobridor Howard Carter al novembre de 1922.
RESTAURACIÓ
Farggi ofereix la possibilitat de tastar una
amplia gama de productes: Gelats, Pastissos,
Batuts, Cafè, Xocolates, Sandvitxos, Crepes,
Gofres i com novetat el nostre menú mes sa
amb les AMANIDES.
15% de desompte a les botigues
Farggi (podeu consultar el llistat al web del club ICAB)
Grup Cacheiro: 1€ de descompte en
els menús de migdia dels nostres restaurants. 2€ de descompte en carta,
'Born en Ribera' by Roser Marcé La llarga i multifacè-
migdia i nit.
tica trajectòria professional de la dissenyadora Roser
Informació i condicions de les promocions: tel. 93 30132
Marcé ha estat reconeguda igualment a Espanya i a l'es-
55 (ext. 3) - comercial@grupcacheiro.com.
tranger. Per aquest motiu, Born en Ribera té la capacitat
d'oferir una resposta a qualsevol problema de disseny que
1 menú gratis en dinars i sopars de grup.
MOTOR
Keldenich BMW Service,Condicions espe-
el client pugui presentar. rosermarce@gmail.com
cials pel col·legiats a l'ICAB. Tel. 93 331 98
00.
FINANCES
Banc Sabadell,Condicions especials
HOTELS
pel col·legiats a l'ICAB en diferents
Eurostars Hotels: 10% de descompte
productes financers.
sobre la millor tarifa disponible a l'hora
SERVEIS
de realitzar la reserva. Cal fer la reserva online accedint des del Club ICAB del web.Preu espe-
BLUESPACE - Trasters i mini-magatzems
cial de 75 € Hotel Lex (dins de la Ciutat Judicial).
de lloguer per a particulars i empreses.
H10 HOTELS ofereix un 5% de descomp-
Promoció especial per a col·legiats de l'ICAB:
te sobre les tarifes disponibles a la pàgina
25% de descompte en boxes i material d'embalatge. Consulteu
la vigència de la promoció trucant al 902 204 902. Més informa-
web
ció sobre Bluespace a www.bluespace.es
902 100 906 o a través de la web (codi d'identificació
Aparca i Vola us ofereix un aparcament
alternatiu al de l'Aeroport de El Prat, amb
www.h10hotels.com, trucant al telèfon de reserves
8219). H10 HOTELS ofereix 40 hotels a 13 destinacions.
TECNOLOGIA
trasllats gratuïts en menys de 5 minuts, i
Samsung Colectivos: t'ofereix una
vigilància del seu vehicle 24h/365d. 10% de descompte sobre
plataforma exclusiva per al Col·legi
la tarifa oficial de 9'95€/dia. Consulta la pàgina Web www.apar-
Myentrada.com: Disfruta de
descuentos en los mejores
espectáculos de manera continuada en el portal myentrada.com
Exposició 'Tutankhamon:: Del 6 de juny
al 6 de setembre, arriba al Museu Marítim de
Barcelona l´exposició: Tutankhamon: la tomba i els seus tresors.
40
d'Advocats de Barcelona on podràs
adquirir els productes SAMSUNG en unes condicions
caivola.com
molt especials. www.samsungcolectivos.es
Pymoo: Dé el Salto a Internet. Cree y
personalice su sitio web. Genere negocio
a través de la red o potencie su web
actual con publicidad online. Descuentos desde el 5%.
www.pymoo.com | 93 165 01 06.
Anuncis
Els anuncis es publiquen a Món jurídic per ordre d’arribada. Amb motiu
del gran augment de la demanda de
publicació d’anuncis, us informem
que hi ha un retard aproximat d’un
mes des de la data de recepció a la
data de publicació en paper al Món
jurídic. Recordeu que teniu l’opció
de la publicació immediata al web
col·legial ww.icab.cat Us agrairem
que us ajusteu al límit de 20 paraules per anunci per tal de poder
publicar el màxim número possible
d’anuncis.
OFERTES
Llibres
Vendo
colecciones
Aranzadi
Legislación y Jurisprudencia 19322002 -Diccionario juridico y apendice
-Legislación CC.AA, hasta 2002 Aranzadi Civil hasta 2002 TEL.
636.236.309 Manuel
Temaris, Qüestionaris, Sup.Pràctics,
Recull Legisl. ADAMS per Oposicions
Cos Superior i de Gestió, Generalitat.
(Blanca) Tel. 93 487 29 40 o móvil
670 625 452.
Despatx a compartir
Aragon núm. 335 alquiler despachos.
A compartir gastos de secretaria, luz
, agua , centralita, fax. mensualidad
de 100 a 150 euros mensuales. Tel.
932 074 550 (Rodrigo).
Ausias Marc-Girona. Despacho de
280 m2, de 4 abogados alquila dos
despachos de 25 y 20 m2, sala
juntas, impecable, con posibilidad
colaboraciones. Tel. 654 059 526
(Manuel).
Avda.Diagonal,
despatx
a
compartir,exterior, tot els serveis
inclosos, adsl, recp., fotocop, despatx
impecable. Possibilitat de colaboracions, Tel. 629.38.22.74
Badalona-Centro. Se ofrece despacho
a compartir con tres compañeros.
Despacho en planta baja, posiblidad
de colaboración. Tel. 616 414 371 o
933 894 558 (Joan).
Balmes/Vía Augusta, dos despachos
de 8 y 14m, totalmente equipados
(amueblados), con todos los servicios
excepto consumos. Sala de Juntas y
recepción. Posible colaboración.
Precio a convenir.Tel. 629 047 455.
Bufet consolidat a BCN ofereix compartir despatxos amb tots els serveis,
a professionals de les diferentes
especialitats de l'assessorament
empresarial i altres branques del
dret, per aprofitar sinèrgies. Tel. 932
070 700.
Casp, a prop Pg. de Gràcia, despatx a
compartir. ampli, moblat, conserge,
despeses a compartir. Sala de Juntes.
Anna. Tel. 93 247 82 96.
Despacho especializado en derecho
procesal, civil, mercantil y extranjería,
se ofrece para colaborar en dichas
materias. Sr. Didac Carrillo Tel.
93.215.56.95
dcarrillo@dcabogados.com
Felipe II/Meridiana, Muy buena zona.
Ext., sala juntas, adsl, fotoc., impr.,
aire acond., calefacción, alarma y limpieza. Buen ambiente e ideal para
ejercer nuestra profesión. Posible
colab. Tel. 676.46.13.85.
Gestoría Delta Pyme S.L. se ofrece
como col. habitual ext. para desp de
abogados y sus cl/15 a de exp. en el
sector/Comisiones más consultoría
estratégica periódica para todos los
cl. incl. en los honor. Tel. 687 919
080.
MónJurídic
borar en todas las áreas del derecho,
cuatro profesionales dedicados a las
diversas areas del derecho, posibilidad de incorporarse en un despacho,
condiciones a negociar. Tel. 605 251
553 (Joan), 669828442 (Monica),
932 289 890 (Lourdes).
Rosellon-Balmes despacho a compartir 300 euros sin muebles 350 euros
con muebles. Tel. 934 520 201 i 627
039 610.
Sagrera Comparto despacho totalmente nuevo. Sala de juntas, aire
acondicionado, calefacción, adsl,
fotocopiadora, alarma, limpieza.
Buen ambiente y posibilidad de
colaboración. Tel. 676 461 385
(Montse).
Despatx per llogar o vendre
Arenys de Mar. 15 m, aire condicionat, parket, sala d'espera amb presència. Prop l'estació de tren. 165
€/mes Tel. 636.110.501
Aribau /Paris. Dos despachos independientes a 390 € y 280 €, incl
ADSL, uso recepción, sala de reuniones y demás elementos comunes.
Tel. 610 458 598 o contactar por mail
a bart@bomedia.net.
Balmes/Cócega. Soc. Prof. de abogados y economistas en oficina de 260
m2, alquila despacho con todos los
servicios, a experto en dº mercantil,
posibilidad de colaboración prof. Tel.
934 153 729 (Angeles).
Balmes/Valencia Finca Regia despacho 20 metros exterior y otro 14
metros interior.Tel. 934 875 309.
Igualada, Despatx -Loft totalment
nou per compartir despeses amb tots
els serveis. Entrada a peu de carrer.
Tel. 637 51 61 38 (Elisabet).
Balmes-Laforja. Alquiler despacho de
50m2 en edificio de oficinas, conserje
24h, AA/CC y calefacción, todos los
suministros incluidos excepto teléfono, 4 tardes a la semana por
400€/mes. Tel. 619.711.741
Plaza España zona de la fira de
Barcelona, despacho se ofrece a cola-
Balmes-Travesera de Gracia, despacho
abogados completamente equipado,
41
Anuncis
Sala de Juntas, interesado en incorporar abogados para compartir gastos y
colaboraciones. Tel. 932 188 362
(Natalia).
Calabria 106, oficinas de lloguer, amb
tots els serveis comuns inclosos el de
secretaria. a temps complet, parcial o
per reunions temporals. Tel. 609 380
298.
Casp - Girona Despatx per atendre
visites a Barcelona, 100 €/mes.- Tots
els serveis inclosos. Possibilitat de
reservar un dia fix setmanal. Tel. 932
651 411 (Albert o Maria).
Casp/Sardenya. Se alquila despacho
de 10 m2. Todos los servicios excepto telefono. Porteria. A/A, Sala de
Juntas. 325 Euros al mes Sr. Sánchez
Tel. 932 327 552.
Centro
de
Terrassa
Nuevos
Despachos! Para su venta o alquiler
con opción de compra. Disponemos
de fotografias. administracio@marplana.com. Nuria.
Consell de Cent/Bruc. Despacho con
sala de juntas independiente, 275€,
todos los servicios incluidos. Tel. 93
467 53 55/ 646 85 17 25.
Despatxos semivirtuals amb secretària, notificacions, fax, e-correu, targetes, imatge de marca, internet,
aire condicionat, fil musical... a
zona alta de Barcelona. Tel.
93.254.00.43 (Cristina).
Foneria, 34, 1º 2ª despacho 12 m2
amueblado (en breve nueva parada
de metro 'Foneria' L9). Muy cerca
de ciudad judicial. precio 320
euros/mes. Gastos a compartir. Tlf.
no incluido. Tel. 635 59 82 69.
Francesc Macià. Es lloga despatx a
per 250 euros pels matins i els
dimecres i divendres per la tarda
tot inclos excepte telèfon. 93 419
01 66 (Sra. Pilar). Amb colaboració
als asumptes del despatx.
Francesc Macià. Es lloga despatx de
30 metres , elegant, moblat, tot
inclos excepte telefon 400 euros,
amb colaboracio a tots els temes del
despatx. Tel. 932 906 825 (Silvia).
Gran Via/Girona.- Despacho sin
amueblar, amplio, exterior, parquet.
Buen ambiente. 350 mes, todo
incluido
excepto
tfno.
Tel.
661.586.398 (Natalia).
Córcega, entre P. de Gracia y R.
Cataluña Se alquila luminoso despacho amueblado 20 m. Edificio regio y
finca con ascensor. Servicios incluidos.
Precio a convenir. Tel. 93 238 71 00.
Gran Via/Girona. Finca modernista
catalogada amb porter. Despatxos
planta baixa i entresol. 2 sales juntes nobles, sales d'espera, arxius,
fotocopiadora, fax i adsl. Tel. 933176-662 (Ma Rosa-Cristina).
Despacho representativo en centro
Barcelona a compartir, con atención
de visitas, uso sala juntas y sala visitas por 600 euros, incluido consumos
y atencion de visitas. Tel. 932 721
161 (Mª José).
Gran Vía/Rbla Catal Despacho Alto
Standing, Finca CAM). Perfecto
estado, 60m2. Preinstalación de red
y centralita. 1200€/mes. Tel. 655
910 404 (Angeles).
Despachos de 150 a 300 m2 en edificio de oficinas, junto a Ciudad
Judicial. Muy luminosos y totalmente
equipados. Plazas de parking opcionales en mismo edificio. Tel. 935 054
020.
Mallorca, 245 - Rambla Catalunya.
100€ MES. Edifici oficines. Despatx
virtual amb tots els serveis del despatx (sala juntes, recepció, gestió
notificacions, trucades, fotocòpies,
wifi...). Tel. 932 723 035.
42
Mallorca/Pau Claris,costat ICAB.1
despatx individual,en despatx de 150
m2,finca senyorial, conserge.Serveis
inclosos
i
ús
de
zones
comunes(recepció, sala juntes,fotocopiadora,adsl, wifi...). Tel. 658 599
366.
Mallorca-Pau Claris, frente ICAB.
Alquiler despachos, acceso 24h.
Desde 250€/mes. Incluye: Mobiliario,
limpieza, electr., agua, ADSL, recogida corresp. Posibilidad linea telefono
indiv. Tel. 93.215.77.75
Muntaner/Diagonal, despatx per
atendre a visites, 98 €/mes. Tots els
serveis inclosos. Possibilitat de reservar un dia fix setmanal. Tel. 932 007
805.
Muntaner/Diagonal, despatx virtual
per 98 €/mes. Sala de juntas, recepció de trucades, domiciliacions, fax,
fotocopiadora. Possibles col·laboracions. Tel. 932 007 805.
Muntaner/Diagonal, dos despachos
de 16 m2 , finca regia, todos los servicios incluidos excepto teléfono (fax,
fotocopiadora, ADSL, limpieza, sala
de juntas) 550 € cada despacho. Tel.
667.548.251.
Passeig d'Amunt 7, Oficina-loft compartida. Lloguem llocs de treball de
forma individual i compartim àrees
comunes. Sales de reunió, totes les
despeses incloses. www.graciaworkcenter.com
Pau Claris, 115, 5º 1ª. Alquilo despacho para 2 mañanas y 2 tardes por
semana por 300€/mes. 660 86 84 06
(Cristina).
Pau Claris/Diagonal, se alquilan despachos. amplios, exteriores, todos los
servicios incluidos, parket, sala de
juntas, linea adsl, centralita. posible
colaboración. Tel. 609.307.757.
Pau Claris/Valencia, disponibles 2 despachos 14m2 y 15+8m2 (abog+pasan-
MónJurídic
te). Bufete recien reformado. Todos los
servicios. Sala Juntas. Posibles colaboraciones. Precio a convenir. Tel 934 872
138.
patxos, sala de juntes, biblioteca)
moblat si es desitja, ocupacio immediata, Tel.93 488 02 50.
Pg. Gràcia, 12, despatx moblat amb
tots els serveis, bon ambient de treball i possible col·laboració, 600€. Tel.
933 017 976.
Rambla d'Egara, 135 (Terrassa),
Estació FFGG. Directe de Pça.
Catalunya. Exterior. A prop Jutjats
nous. Possible col·laboració. Preu
segons ús. Pot interesar intercanvi
despatx a BCN. Tel. 677 124 666.
Platón-Muntaner, Despacho con todos
los servicios, situado en zona alta de
Barcelona interesado en incorporar a
abogado/a, en regimen de compartir
gastos y colaboraciones. Tel. 932 652
919 (Jorge).
Roger de Llúria/Valencia dos despachos de 14 metros finca regia. posibilidad de colaboración. Tel. 932 378
949.
Plaza
Gala
Placídia.
Edificio
Autopistas. Despacho en alquiler. 115
m2. 1200 €/mes + gastos. Tel. 93
430 58 31.
Pº San Juan-Ausias March. 220 euros
excepto teléfono. Tel. 610 204 490.
Provença-Rambla Catalunya. Dos
despatxos de 290.-€ i 350.-€, de
9/10m2. Sala de Juntes gran, ADSL,
fax, fotocopiadora, escàner, impressora, servei de neteja i porteria. Tels
620 269 569 o 636 905 145.
Rambla Catalunya - Provença, finca
amb porter,alt.,Despatx propi+ espai
per passant en despatx comú. Advocat
d'edat
similar(40a).Gran
Sala
Juntes,reformat,Incl.:
recepc,adsl,fax,fotocop.,€880 Tel. 699
701 724.
Rambla Catalunya 99, Despacho en
situación inmejorable, dos salas de
Juntas, reformado y tranquilo. 600.€, incluye luz, agua, limpieza. Tel.
93.272.68.83.
S.A. MªClaret se alquilan dos despachos con servicio de porteria, 500 y
350€/mes, con o sin muebles, gastos
incluidos excepto Tel. 654.57.29.86.
Sagrera: se alquilan despachos totalmente nuevos con servicios incluídos
y sala de juntas. zona muy bien
comunicada. Posibilidad de colaboración. Tel. 933 521 367.
Sant Gervasi zona Gala Placidia. 80€
mes despacho virtual + 1 hora/sem
visitas incl. Recepción correo y docs.
Edificio oficinas, 2 asc, conserge.
Representativo. Tel. 648 289 136.
Sant Joan Despí, junto Estación
Renfe:En venta, Dúplex en centro
histórico 130 m2 de vivienda, 100 m2
de local, 50 m2 terraza. Ideal para
despacho o vivienda-negocio. A reformar 390.000 €. Tel. 627 753 448.
Se traspasan dos despachos en pleno
funcionamiento
en
Barcelona.
Empresa con 5 a. de antigüedad. Más
de 1.000 clientes. Marca registrada.
Area principal extranjería. Precio a
negociar. Tel. 647 887 705.
para ocupar, con derecho a Sala de
Juntas
y
Wifi..
250€
Tel.
93.231.54.33 (mañanas) Manu
Borsa de treball
Abogada especialista en Penal y
Perito
Judicial
Calígrafo
y
Documentoscópico. Posibilidad de
entrega urgente de dictámenes. Tel.
676 48 68 20.
Abogada, me ofrezco a colaborar dos
tardes o mañanas en un despacho
para temas civiles y matrimoniales.
Tel. 622 593 154.
Abogado en ejercicio se ofrece para
colaboraciones en Derecho empresarial-inmobiliario: mercantil, legal,
registral, fiscal, Derecho de la construcción- obra civil y pública- y
Urbanismo. Tel. 680 563 782.
Abogado y Perito Judicial inmobiliario,
tasaciones inmobiliarias urgentes,
entrega inmediata, ratificacion judicial, fincas urbanas, rusticas y naves
industriales. Tel. 607 99 63 10.
Abogado, arquitecto técnico y API,
ofrece colaboración para informes
periciales sobre vicios constructivos y
valoraciones urbanas y rusticas.
gems59@gems59.com. Tel. 932 448
393.
Advocada especialista en Dret Penal i
amb més de cinc anys d'experiència
s'ofereix a col·laborar en aquesta
matèria. Condicions a convenir. Tel.
656. 65.77.39.
Rambla Catalunya, 100 Despatx de
35m2. Està distribuït en 2 ambients, i
un lavabo. Té ascensor. Molt bona
comunicació. Lloguer de 700€/mes.
Tel. 93 215 47 42 i 648 03 67 50.
Tamarit, 74, se alquilan dos despachos, desde 350 a 450 euros, parket,
sala de juntas, ascensor, Tel.
605251552 (Joan).
Advocada interessada en treballar a
les tardes en despatx d' advocats
dedicat al dret matrimonial, de família i penal. Flexibilitat horària i condicions a convenir. Tel. 666 39 10 99.
Advocada ofereix col·laboracions
externes
en
Estrangeria.
Tel.
678261596.
Rambla de Catalunya, es lloga despatx, 420 m2.totalment equipat (des-
Zona Rambla Catalunya Se ofrece
despacho amueblado de 9mt2. Listo
Advocat amb despatx al centre de
Bcn ofereix col·laboracions en temes
43
Anuncis
de gestoria d' empreses, estrangeria i
propietat intel·lectual, patents i marques. ema_advocat@icab.es Tel.
646 809 866 i 934 815 495.
Advocat amb molta experiencia en
dret civil, penal, matrimonial i
laboral, amb despatx propi, s'ofereix per a col·laboració externa
amb d'altres despatxos. Tel. 931
849 380 - 609 066 152.
Advocat d'Administració local catalana amb mes de vuit anys d'experiència en l'àmbit del dret administratiu, urbanisme i fiscalitat local
s'ofereix per col·laborar amb despatxos. Tel. 639 077 023.
Advocat s'ofereix per a col·laboracions en matèria penal (inclòs
menors, violència domèstica i penitenciari). Tel. 676 20 22 77. Total
flexibilitat horària.
Advocat, Secretari d'Administració
local, categoria superior, amb 35
anys d'experiència en l'àmbit
del Dret Administratiu, col·laboraria
amb
despatxos.
Tel.
677.127.224.
Despacho de abogados con sede
en Ibiza se ofrece para colaboraciones en asuntos de Baleares. c/
Aragón nº 67, 5º-5ª, 07800 IbizaBaleares Tel. 971302268 Fax 971
304 864.
Despacho situado en Barcelona
ofrece colaboraciones en asuntos
penales, de menores y contencioso
administrativos. Contactar Tel. 934
879 764, móvil 677 427 114.
Economista especialitzada en assessoria fiscal s'ofereix per a col·laborar.
www.molesasesores.com.
Mònica Moles. Tel. 649-09-03-93.
Llicenciada en dret i ex-opositora,
s'ofereix per a qualsevol feina de
caire jurídic. Tel. 617 595 446.
44
Diversos
Aragó nº222. Pis de 285m2 amb
terrasa de 150m2. Disposa de 8 dormitoris, 3 lavabos, 1 cuina i 1 saló.
Calefacció. Ascensor a la finca. A
reformar: 2.600€/mes. Tel. 93 215
47 42 i 648 03 67 50.
Balaguer, Poligon Camarasa de
LLeida. Nau industrial de 500 m2.
750 € lloguer. Tel. 617 085 288
(Irene).
BiMSoluciò . Aplicació Integral per a
la gestió de empreses. Sistema útil i
fàcil per a controlar els clients,mailing, pressupostos, factures i rebuts.
Mes informació www.biminformatica.cat
Castelldefels, oportunidad casa pareada esquinera a 50 m. playa , 4 hab,
3 baños, 1 aseo, garaje 3 coches, jardin 70m , 2 terrazas con vistas al
mar. Piscina. Descalcificador de
agua.700.000€. Tel.619.11.74.74
Cerdanya, Saillagouse, alquilo por
semanas apartamento nuevo p.baja,
jardin , z.verde, pisc. climat, park;
850€ semana; Tel. 639 308 108;
http://es.rentalia.com/houses/file.ph
p/ref/45207.htm
Delta del Ebro, Apartamentos por
dias o semanas. Ideal para practicar
senderismo, bicicleta, vela, piragüismo..., en grupo o en familia. No es
necesario coche. Tel. 647.644.836.
Es ven casa Prullans (Cerdanya),
construcció ceretana, a estrenar, 170
m2, 3 hab, altell, s-c amb xemeneia,
garatge, WC. Calefacció i aigua calenta gasoil, parquet, cuina i banys de
disseny, domòtica. 495.000€. Fotos
www.idealista.es Tel. 606 988 098.
Esplugues de Llobregat Calle de
l'Esport nº 10, Se alquila local, más
de 160 m2, 1100 €/mes. Precio negociable. Tel. 629473272 (Sharon).
General
Mitre
entre
BalmesMuntaner. Pis de 420m2 en finca senyorial, tot exterior i molt solejat.
Concedida llicència de reforma i
segregació en diverses entitats.
1.900.000 €. Tel. 932 056 377.
Golf GTI Serie 3 - 92. Buen estado En
perfecto estado de mecánica.
Neumáticos seminuevos, ABS, etc.
Pequeñas abolladuras. Siempre en
garaje, plancha en perfecto estado.
1.300 €. Tel. 678 736 255.
Llogo casa a Sant Feliu de Guíxols, 9
persones. A 10 min. platja i del centre del poble a peu. Per quinzenes,
setmanes o caps de setmana. Tel.
639 78 86 01 (Gloria).
Llogo habitacions o bé pis a
Tarragona (zona Joan XXIII), zona
propera al centre. Serveis molt propers. M'urgeix. Tel. 610 913 099.
Malgrat de Mar. Lloguer apartament,
54km de Barcelona, tres habitaciones, primera linea de mar, zona
comunitaria con piscina, se alquila
por meses dias semanas, tel 669 828
442 (Mónica López).
Masnou Zona Centre Ocata, casa senyorial, a 2a línia mar, 50m estació
Renfe. 320 m2, 3 Plantes, a reformar: possibl. de terrassa amb vistes
mar. Pkg propi, jardí, etc 635.000 €.
Tel. 607826272
Menorca.- alquiler apart., semanas,
meses o quincenas. 2 habitaciones +
piscina, 100m de la playa. Tel. 686
967 555.
Mercadal (Menorca). Se alquila casa,
de junio a septiembre, por semanas,
quincenas o meses: 3 h. dobles, 2
baños, comedor y cocina equipados.
Terrazas, jardín y piscina privados.
Tel. 678.44.15.25
Moto KAWASAKI Z 750 Model 2008
ABS. Revisions en concesionari ofi-
MónJurídic
cial, sempre garatge, en garantía,
inclou alarma Scorpio. Venc per no
usar. 5900 €. Tel. 686 410 091.
Nova Ciutat Judicial, es ven pis de
100 m, 4 habitacions, 2 banys,
terrassa, parking opcional. zona privada ajardinada. 380.000 €uros Tel.
616.45.74.30.
Olivella-Sitges Xalet d´obra nova de
disseny. Te 184m2, terreny de 762
m2. Piscina, façana de vidre vistes.
Preu cost 430.000 euros. Truqui
enviem fotos. Tel. 606 325 105 o 933
680 886 (Rosa/María).
Pl. Font Castellana (metro L4-Alfons
X). Es lloga local 45 m2, lavabo independent. Entrada a peu de carrer,
molt lluminós. Ideal per a despatx o
oficina. Preu: 380 € (més IVA). Tel.
932158302 (Ana).
Poble Sec. Venta de edificio de 10
apartamentos de 45 m2 en BCN, nuevos, equipados, vacios, para alquiler
diverso.
Envio
fotos.
precio
2.300.000 eur/ neg. Tel. 639 308 108
marcsp1999@hotmail.com.
Rambla Catalunya nº100, 160m2.
Disposa de 5 habitacions amb balcó.
Una cuina, un bany i un lavabo. Té
calefacció i subministres al corrent.
3.500€/mes. Tel. 93 215 47 42 i 648
03 67 50
Salou, alquiler atico 2 hab.y 2 terrazas. 100 metros del paseo y de la
playa. Tel. 686 967 555.
Sant Feliu de Guixols. Es lloga apartament situat davant de mar, per el mes
d'agost. Tel. 686 993 366 (Mercedes).
Sardenya - Consell de Cent. Es lloga
placa de pàrquing, cotxe mitjà. Fàcil
maniobra. Ben comunicat.110€ al
mes. Tel. 609 89 32 54 (Antonio).
Sarrià molt a prop de Pl. Artós, llogo
plaça d'aparcament per a cotxe gran,.
Preu 125 €/mes. Tel. 660-10-74-65
(Joaquin).
Se traspasa despacho especializado
en prestaciones de seguridad social.
37 años de ejercicio. por invalidez.
Facilidades de pago. Urgente. Tel.
93.345.33.62.
Se vende Sooter marca Kymco modelo people 125 cc. color negro, perfecto estado sólo 87 kms. año 2008.
Siempre guardado en garaje, se
vende por no usar. garantía de fábrica hasta 2.011. 1500 €. Tel.
93.447.22.05
St. Quirze Vallés. Vendo casa esq. 3
años. 260 m2, jardín 60 m2. 3 hab.
dobles (1 suite con baño y vestidor),
garaje 2 coches, parquet. Tel. 649
299 880.
Terrassa, llogo pis a 5 min estació Les
Fonts FGC.80m,tot exterior amb
molta llum, 3 hab (2 dobles + 1 individual), cuina amb vitroceràmica,
bany i balcó. Plaça de pkg i traster. 650
E/mes+despeses. Tel. 616 963 256.
Valencia
7-Tarragona.
Parquing
coche, amplio, 24 H VIGIL. 24.000€,
posible IVA,Tel. 639308108.
Venc BMW R850R. 2006. 4.500 Km.
Perfecte estat. Sempre parking.
Punys calef. pant. vent, porta maletes, interm. blancs. Revisions conces
of. Es ven per canvi de país de residencia i per poc ús. 8500€ Tel. 620
388 421.
Venc
embarcació
tipus
LLAUT
MENORQUI, amb dos motors NISSAN. Pilot automàtic. Eslora 8,16
manega 2,80. Està en perfectes condicions. Es pot veure a Cambrils. Preu
interessant. Tel. 932 160 560
(Lourdes).
Venc fotocopiadora SHARP ar 5316.
blanc i negre. paper din a4 i din a3.
perfecte estat. Possibilitat de pròrro-
ga de contracte de manteniment.
econòmica, només 600 €. Tel. 93 430
97 82.
Vendo MINI COOPER con 30.000 km.
Perfecto estado. Amarillo, techo solar,
llantas y neumáticos nuevos. Precio:
12.500 euros Tel. ccasanovas@terra.es
Viladecavalls, Llogo casa amb 5
habitacions, capacitat per 10 persones, piscina, barbacoa i jardí de
7.500 m2. Per quincenes, setmanes
o caps de setmana. Tel. 639 788
601 (Gloria).
Vilanova i la Geltru, prop de la nova
ciutat judicial, es lloga duplex, nou,
parquet, 3 habitacions, 1 bany, dos
terrasses. 85 m2. 640 € + 60 €/mes
aprox comunitat. Tel. 606 988 098.
Violant d'Hongria/ Rambla Brasil
(Les Corts), 52 m2, 1º real sin
ascensor, complet. ref. 3 años, 2
hab. dob, 1 baño completo, cocina
independiente, salón-comedor, 2
balc., orientación sur, parquet,
bomba de calor y ac., altillo, trastero. Metro Badal. Tel. 657 338 634.
DEMANDES I ALTRES
Diversos
Busquem advocats músics, bon bateria i bon guitarra entre 35-50 anys
amb equip per conjunt de rock blues
70´s www.thegeneration.info amb
local fix per assajos setmanals i
bolos. Tel. 607.36.10.43 (Gustavo).
Se busca apartamento cerca de
Caldetas para alquilar de temporada
a familia con 2 niños, pref. con zona
comunitaria y tres habitaciones, alto
y soleado. Tel. 609 356 165B
Borsa de Treball
Despatx amb més de 15 anys en funcionament per reestructuració busca
dos advocats que vulguin incorporarse i col·laborar. Tel. 687 405 156.
45
PropersNúmeros
MónJurídic
és una publicació editada per l’Il.lustre
.
Col legi d’Advocats de Barcelona amb la finalitat de ser
l’òrgan informatiu i d’expressió dels seus col.legiats.
Edita
Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona
Mallorca 283, 0 8037 Barcelona.
www.icab.cat / icab@icab.es
Directora
Eva Labarta
Consell Assessor
President
Eduard Sagarra Trias
Vicepresident
Ignasi de Gispert Català
Vocals
Agustí Bassols Pascual
Lara Foncillas Miralbes
Maria José Gozalvez Vives
Joaquim Jubert di Montaperto
Cristóbal Martell Pérez-Alcalde
Julián Valón Mur
Cap de Comunicació
Antonio Gómez-Reino Isalt
Coordinació Món Jurídic
Isabel Viola Demestre
Gabinet de Premsa
Roser Ripoll
Composició
Albert Muñoz
Món Jurídic
Telèfon: 934 961 880
Fax: 934 871 938
e-mail: monjuridic@icab.cat
anuncis: monjuridicanuncis@icab.cat
Han col.laborat en aquest número: Jaume Asens, Juanjo Climent,
Lluis Gallardo, Gerardo Pisarello i Juan Reyes.
Fotografia:
IstockPhoto, Albert Muñoz.
Disseny:
Altraforma s.a.
JuntaenDirecte
Resultats de les eleccions al
Deganat i la Junta de Govern 2009
TribunaOberta:
Qüestions de dret laboral en temps de crisi
Impressió:
Rotocayfo-Impresia Iberica
Publicitat:
Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona
Mallorca, 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 934 961 880
Fax: 934 871 938
e-mail: marqueting@icab.es
AquíAra:
Societats professionals
Dipòsit legal:
B-17.273-83
ISSN:
1135-9196
Les opinions recollides en els textos publicats a Món Jurídic
pertanyen exclusivament dels seus autors. L’opinió oficial del
Col.legi l’expressa la Junta com a òrgan de govern de la institució.
46
Recordeu que, a més de Món Jurídic, l'ICAB té
com a canals de comunicació el seu web (www.icab.es),
la comunicació setmanal i el correu ordinari.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising