Samsung B450, MAX-B450, MAX-B420 Owner's manual

Samsung B450, MAX-B450, MAX-B420 Owner's manual

MINIZESTAW STEREOFONICZNY

Z POTRÓJNYM ZMIENIACZEM CD

ODTWARZANIE PŁYT CD−R/RW

MAX-B420/B450

Instrukcja Obsługi

Bezpieczeñstwo obs³ugi

PL

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LUOKAN 1 LASER LAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

PRODUCTO LASER CLASE 1

OSTRZE¯ENIE

RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM

ELEKTRYCZNYM

NIE OTWIERAÆ

OSTRZE¯ENIE:

ABY ZMNIEJSZYÆ RYZYKO PORA¯ENIA PR¥DEM ELEK-

TRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.

WEWN¥TRZ NIE ZNAJDUJ¥ SIÊ CZÊŒCI PRZEZNA-

CZONE DO OBS£UGI PRZEZ U¯YTKOWNIKA.

POZOSTAW TÊ CZYNNOŒÆ WYKWALIFIKOWANEMU

PERSONELOWI SERWISU.

URZ¥DZENIE LASEROWE KLASA 1

Niniejszy odtwarzacz płyt kompak− towych sklasyfikowano jako urządzenie laserowe Klasy 1.

Używanie kontrolek, ustawień czy wykonywanie procedur innych niż podane w niniejszej instrukcji może spowodować ryzykowną ekspozycję na promieniowanie.

OSTRZEŻENIE−NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE

LASEROWE.W PRZYPADKU OTWARCIA I SKASOWANIA

BLOKAD UNIKAJ NAŚWIETLENIA WIĄZKĄ.

Symbol ten oznacza występowanie niebezpiecznego napięcia wewnątrz urządzenia, zagrażającego porażeniem elektrycznym.

Symbol ten wskazuje na konieczność przestrzegania zaleceń według załączonej instrukcji.

UWAGA: Zamoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

OSTRZE¯ENIE: Aby uniknąć porażenia elektrycznego, należy całkowicie wetknąć wtyczkę do gniazda zasi− lającego.

2

Spis treœci

Dziękujemy za wybranie mini−zestawu kom− paktowego SAMSUNG.

Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie niniejszych instrukcji.

Pozwolą one na łatwą obsługę systemu i pełne wykorzystanie jego funkcji.

B

EZPIECZEÑSTWO OBS£UGI

.......................................................................................................................................................................... 2

I

NSTALOWANIE URZ¥DZENIA

Widok przedniego panelu urządzenia ...................................................................................................................................................... 4

Pilot zdalnego sterowania ........................................................................................................................................................................ 5

Widok tylnego panelu urządzenia ............................................................................................................................................................ 6

Wybór miejsca ustawienia urządzenia .................................................................................................................................................... 7

Podłączenie zasilania elektrycznego........................................................................................................................................................ 7

Podłączenie kolumn głośnikowych .......................................................................................................................................................... 7

Podłączenie anteny AM (MW)/ LW .......................................................................................................................................................... 8

Podłączanie anteny FM ............................................................................................................................................................................ 8

Włożenie baterii do pilota zdalnego sterowania ...................................................................................................................................... 9

Demonstracja funkcji urządzenia i wygaszanie wyświetlacza ................................................................................................................ 9

Ustawianie zegara .................................................................................................................................................................................... 9

PL

O

DTWARZACZ

CD

Wkładanie i zmiana płyt kompaktowych .................................................................................................................................................. 10

Odtwarzanie płyt kompaktowych.............................................................................................................................................................. 10

Wybór płyty w odtwarzaczu CD .............................................................................................................................................................. 11

Wybór utworu .......................................................................................................................................................................................... 11

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na płycie CD .................................................................................................................. 11

Funkcja Shuffle ........................................................................................................................................................................................ 11

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na płycie .......................................................................................................................... 12

Programowanie kolejności odtwarzania .................................................................................................................................................. 12

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów .......................................................................................................................... 13

R

ADIO

Strojenie i programowanie stacji radiowych ............................................................................................................................................ 13

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej ............................................................................................................................................ 14

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego .......................................................................................................................................... 14

Funkcja RDS ............................................................................................................................................................................................ 15

RDS Display − wyświetlanie informacji .................................................................................................................................................... 15

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY−SEARCH.................................................................................................................... 16

M

AGNETOFON

Odtwarzanie kaset.................................................................................................................................................................................... 17

Nagrywanie synchroniczne z płyty CD .................................................................................................................................................... 17

Nagrywanie z płyty CD ............................................................................................................................................................................ 17

Nagrywanie programu radiowego ............................................................................................................................................................ 18

Kopiowanie kaset (Dubbing) .................................................................................................................................................................... 18

Licznik taśmy............................................................................................................................................................................................ 18

I

NNE FUNKCJE

Timer ........................................................................................................................................................................................................ 19

Wyłączenie timera .................................................................................................................................................................................... 20

Funkcja MUTE (wyciszenie dźwięku) ...................................................................................................................................................... 20

Wybór ustawień Equalizera ...................................................................................................................................................................... 20

Funkcja Power Sound .............................................................................................................................................................................. 20

Ustawienie automatycznego wyłączenia urządzenia .............................................................................................................................. 21

Super Bass Sound .................................................................................................................................................................................. 21

Podłączenie słuchawek ............................................................................................................................................................................ 21

Podłączenie dodatkowego urządzenia .................................................................................................................................................... 22

Z

ALECENIA DOTYCZ¥CE U¯YWANIA URZ¥DZENIA

Instrukcje bezpieczeństwa ...................................................................................................................................................................... 22

Czyszczenie urządzenia .......................................................................................................................................................................... 23

Środki ostrożności przy używaniu płyt kompaktowych ............................................................................................................................ 23

Środki ostrożności przy używaniu kaset magnetofonowych .................................................................................................................... 23

Przed przekazaniem urządzenia do naprawy .......................................................................................................................................... 23

Dane techniczne ...................................................................................................................................................................................... 24

Symbole

Wciœnij Przesuñ Wa¿ne Uwaga

3

PL

Widok przedniego panelu urz¹dzenia

32 31 30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23

22

21

20

19

18

29

28

27

26

25

24

17

12 13 14 15 16

1.Przycisk zatwierdzania ustawień Enter

2.Okno wyświetlacza

3.Przycisk Program

4.Przycisk funkcji powtarzania płyty CD Repeat

5.Przycisk funkcji Timera/Zegara

6.Przycisk funkcji PTY (RDS)

7.Przycisk wyświetlania wskazań RDS (Display)

8.Czuwanie/Włączenie (Standby/On)

9.Przyciski wyboru funkcji

10.Gniazdo słuchawkowe

11.Magnetofon kasetowy Deck 1

12.Przycisk demonstracji funkcji urządzenia/wygaszania wyświetlacza

13.Przycisk Stop

14.Przełącznik Mono/Stereo

15.Przyciski funkcji wyszukiwania

16.Przełącznik magnetofonu Deck 1/2

17.Magnetofon kasetowy Deck 2

18.Przycisk Nagrywania/Pauzy (REC/Pause)

19.Przycisk kopiowania kasety

20.Przycisk nagrywania synchronicznego z płyty kompaktowej (CD Synchro)

21.Zerowanie licznika

22.Przyciski funkcji pomijania

23.Pokrętło ustawiania głośności (Volume)

25.Przycisk funkcji Power Sound

26.Przycisk trybu Rock equalizera

27.Przycisk trybu Classic equalizera

28.Przycisk trybu Pop equalizera

29.Przedział odtwarzacza płyt kompaktowych

30.Przycisk otwierania/zamykania kieszeni odtwarzacza CD

31.Przycisk zmiany płyty (CD Change)

32.Przyciski wyboru płyty

4

Pilot zdalnego sterowania

8

9

6

7

10

11

1

2

3

4

5

12

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

1.Czuwanie/Włączenie (Standby/On)

3.Tryb dźwięku

4.Szybkie przewijanie taśmy do przodu

5.Szybkie przewijanie do tyłu

6.Demonstracja funkcji urządzenia/wygaszania wyświetlacza

7.Przełącznik magnetofonu Deck 1/2

8.Powtarzanie dla płyty CD

9.Stop dla CD

10.Przycisk programowania/ustawiania

11.Pomijanie utworu/Wyszukiwanie częstotliwości radiowych

12.Przełącznik Mono/Stereo

13.Zakres częstotliwości radiowych

14.Zmniejszanie poziomu głośności

15.Tryb wyboru częstotliwości radiowych

(RĘCZNY, ZAPROGRAMOWANY)

16.Zmniejszanie poziomu głośności

17.Pomijanie płyty

18.Odtwarzanie/Pauza dla CD

19.Odtwarzanie płyty w przypadkowej kolejności (Shuffle)

20.Zerowanie stanu licznika taśmy

21.Ustawiania godziny automatycznego wyłączania urządzenia

22.Odtwarzanie dla TAŚMY

23.Stop dla TAŚMY

24.Zewnętrzne źródło dźwięku (AUX)

25.Włączanie/wyłączanie Timera

26.Wyciszenie dźwięku (Mute)

5

PL

PL

Widok tylnego panelu urz¹dzenia

1.Gniazdo podłączeniowe anteny FM

2.Gniazdo podłączeniowe anteny AM

3.Gniazdo podłączeniowe dla dodatkowego urządzenia AUX

4.Gniazda podłączeniowe kolumn głośnikowych

6

1

2

3

4

Wybór miejsca ustawienia urz¹dzenia

Pod³¹czenie kolumn g³oœnikowych

Wykorzystanie podanych poni¿ej wskazówek umo¿liwi pe³ne wykorzystanie zalet urz¹dzenia.

Ustaw urz¹dzenie na p³askiej, stabilnej powierzchni,

Nie ustawiaj urz¹dzenia na dywanie lub na wyk³adzinie dywanowej,

Nie u¿ywaj urz¹dzenia poza pomieszczeniami zamkniêtymi,

Aby umo¿liwiæ wentylacjê, pozostaw woln¹ przestrzeñ ( 15 cm ) z boków i z ty³u obudowy,

Zachowaj odstêp umo¿liwiaj¹cy swobodne otwieranie siê kieszeni odtwarzacza CD,

Kolumny g³oœnikowe ustaw w odpowiedniej odleg³oœci po obu stronach, co zapewni odpowiedni efekt stereofoniczny,

Skieruj kolumny w stronê œrodka przestrzeni s³uchania,

Najlepsze efekty uzyskuje siê ustawiaj¹c kolumny na tej samej wysokoœci nad pod³og¹.

Zaciski z³¹czy kolumn s¹ umieszczone na tylnej czêœci obudowy.

S¹ cztery zaciski:

Dwa zaciski lewej kolumny (oznaczenie L)

Dwa zaciski prawej kolumny (oznaczenie R)

Dla uzyskania poprawnej jakoœci dŸwiêku pod³¹cz:

Czerwony przewód do zacisków (+)

Czarny przewód do zacisków (-)

1

2

3

4

W celu podłączenia przewodu do zacisku należy odchylić zacisk do oporu.

w prawo dla zacisku urządzenia.

Włóż przewód do zacisku aż do koszulki izolacyjnej.

Przestaw zacisk w poprzednie położenie.

w lewo dla zacisku urządzenia, aż do zatrzaśnięcia w tym położeniu.

To the top on the loudspeaker

Rezultat: przewód jest podłączony i ściśle umocowany.

Podane powyżej czynności powtórz dla każdego przewodu.

PL

Pod³¹czenie zasilania elektrycznego

Przewód sieciowy nale¿y pod³¹czyæ do w³aœciwego gniazda.

Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ napiêcie w sieci.

1

Podłącz przewód zasilania do odpowiedniego gniazda (oznaczonego

AC Cord na tylnym panelu obudowy urządzenia).

2

Wciśnij przycisk Standby/On aby włączyć urządzenie.

7

Pod³¹czenie anteny AM (MW) / LW

PL

Antena AM (do odbioru stacji na falach d³ugich i œrednich) powinna byæ

ustawiona na stabilnej powierzchni lub umocowana na œcianie (najpierw nale¿y od³¹czyæ bazê)

Gniazda pod³¹czeniowe anteny AM znajduj¹ siê z ty³u urz¹dzenia i s¹ oznaczone AM.

Aby unikn¹æ zak³óceñ nale¿y sprawdziæ, czy przewody kolumn nie przebiegaj¹ w pobli¿u przewodu antenowego. Zawsze zachowuj odleg³oœæ co najmniej 5 cm miêdzy tymi przewodami.

POd³¹czenie anteny FM

Jak pod³¹czyæ antenê typu koncentrycznego.

Pod³¹cz antenê 75W do gniazda antenowego.

Włóż dostarczoną wtyczkę antenową do gniazda koncentrycznego 75W oznaczonego FM z tyłu urządzenia

Postępując zgodnie z instrukcją na stronie 13. Dostrój odbiornik radiowy do stacji i ustal najlepsze położenie anteny.

W przypadku z³ego odbioru zainstaluj antenê zewnêtrzn¹. W tym celu pod³¹cz zewnêtrzn¹ antenê FM do gniazda FM z ty³u urz¹dzenia u¿ywaj¹c przewodu koncentrycznego 75W ( nie dostarczony).

8

W³o¿enie baterii do pilota zdalnego sterowania

W³ó¿ baterie do pilota gdy:

Zakupisz sprzêt,

Zauwa¿ysz, ¿e pilot zdalnego sterowania nie dzia³a poprawnie.

Zawsze wymieniaj baterie na nowe; nie mieszaj baterii alkalicznych z manganowymi.

1

2

3

Umieść palec na miejscu oznaczonym ( ) na pokrywie przedziału baterii (z tyłu pilota zdalnego sterowania) i naciśnij w kierunku wskazanym strzałką

Włóż dwie baterie typu AAA, LR03 lub odpowiedniki, zachowując biegunowość :

+ na baterii do + w obudowie pilota

- na baterii do - w obudowie pilota

Umieść pokrywę przedziału baterii przesuwając ją z powrotem aż do kliknięcia.

Demonstracja funkcji urz¹dzenia

Mo¿na ogl¹daæ ró¿ne dostêpne funkcje mini-zestawu jak równie¿ wygasiæ wyœwietlacz.

1

Wciśnij przycisk Demo/Dimmer

Rezultat: Różne funkcje urządzenia pojawią się na wyświetlaczu w postaci listy.

2

Wszystkie funkcje s¹ szczegó³owo opisane w niniejszej instrukcji.

Aby zobaczyæ jak ich u¿ywaæ, zajrzyj do odpowiednich rozdzia³ów.

Ponownie wciśnij przycisk Demo/Dimmer.

Rezultat: Okno wyświetlacza będzie wygaszone.

3

Czas u¿ytkowania wyœwietlacza bêdzie d³u¿szy gdy bêdzie u¿ywany w trybie wygaszenia.

TYLKO przy wyłączonym urządzeniu

Ponownie wciśnij przycisk Demo/Dimmer.

Rezultat: The window displayer become normal display.

Ustawienia zegara

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w zegar, który umo¿liwia jego automatyczne w³¹czanie i wy³¹czanie. Ustawienie zegara jest konieczne w nastêpuj¹cych przypadkach:

Po zakupie urz¹dzenia

Po przerwie w zasilaniu

Po od³¹czeniu urz¹dzenia od sieci

Nie zapomnij o przestawieniu zegara po zmianie czasu zimowego na letni i odwrotnie.

Dla ka¿dej z poni¿szych czynnoœci przydzielono po kilka sekund. Przekroczenie tego czasu bêdzie wymaga³o powtórzenia procedury od pocz¹tku.

1

2

3

4

5

6

7

Wciśnij Standby/On.

Dwukrotnie wciśnij Timer/Clock.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie CLOCK

Wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie godzin

W celu...

Wciśnij...

Przestawienia godziny w przód Przycisk Tuning Up

Przestawienia godziny w tył Przycisk Tuning Down

Po ustawieniu czasu wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut

W celu...

Wciśnij...

Przestawienia minut w przód Przycisk Tuning Up

Przestawienia minut w tył Przycisk Tuning Down

Po ustawieniu czasu wciśnij Enter.

Rezultat: Zostanie uruchomiony zegar, który będzie pracował także w trybie czuwania "Standby"

Odczyt zegara mo¿e byæ uzyskany równie¿ w czasie dzia³ania innej funkcji, poprzez jednokrotne wciœniêcie przycisku

Timer/Clock.

Zamiast przycisku Enter na przednim panelu do zatwierdzania ustawieñ dokonywanych w krokach 3, 5, 7 u¿yj przycisku Pro-

gram/Set na pilocie zdalnego sterowania.

1

2

3,5,7

4,6

4,6

PL

9

PL

Wk³adanie i zmiana p³yt kompaktowych

Zmieniacz p³yt CD mieœci trzy p³yty o œrednicy12-cm lub 8-cm bez u¿ycia adaptera.

Nigdy nie obci¹¿aj karuzeli CD podczas zamykania i otwierania kieszeni.

Nigdy nie naciskaj i niczego nie stawiaj na otwartej kieszeni.

Zachowaj niezbêdn¹ ostro¿noœæ przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych; dalsze informacje podano w rozdziale na stronie 23 „Œrodki

ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych”.

1

2

Włącz zestaw wciskając Standby/On.

Wciśnij przycisk Open/Close ( ) na przednim panelu.

Rezultat: Kieszeń otworzy się.

3

Włóż jedną lub dwie płyty we wcięcia karuzeli etykietą CD do góry.

Przed zamkniêciem kieszeni sprawdŸ po³o¿enie p³yt.

4

Jeżeli chcesz włożyć trzecią płytę wciśnij przycisk Disc Change na przednim panelu (lub Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania).

Rezultat: karuzela obraca się o 120 0 .

5

Zamknij kieszeń CD naciskając przycisk Open/Close ( ).

W celu bezpoœredniego odtworzenia p³yty nale¿y:

Aby odtwarzać...

Wciśnij...

Disc 1

Disc 2

Disc 3

CD (

Disc 2

Disc 3

) lub Disc 1

Rezultat: Kieszeń zamknie się automatycznie i rozpocznie się odtwarzanie płyty.

6

W celu zmiany lub wyjęcia płyty powtórz czynności od kroku 2 do 5.

Nieu¿ywana kieszeñ powinna byæ zamkniêta dla ochrony przed zakurzeniem.

Mo¿na wk³adaæ i wyjmowaæ p³yty w trakcie pracy innych funkcji urz¹dzenia jak radio, magnetofon czy pod³¹czone zewnêtrzne Ÿród³o dŸwiêku.

2,5

5

4

Odtwarzanie p³yt CD

Niniejsze urz¹dzenie jest przeznaczone do odtwarzania p³yt CD: Audio

CD, CD Tekst, CD-R, i CD-RW.

Po w³o¿eniu co najmniej jednej p³yty kompaktowej do odtwarzacza mo¿na rozpocz¹æ odtwarzanie.

Czêste odtwarzanie p³yt CD o nieregularnych kszta³tach (w kszta³cie serca, oœmiok¹ta, itp.) mo¿e uszkodziæ urz¹dzenie.

1

2

Włącz urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku Standby/On.

Wybierz funkcje odtwarzacza CD przyciskając CD ( przednim panelu.

) na

3

4

Włóż jedną lub więcej płyt CD do kieszeni odtwarzacza.

Naciśnij CD ( ) na panelu lub na pilocie zdalnego sterowania.

Jeżeli włożyłeś więcej niż jedną płytę, będą one odtwarzane po kolei.

5

Ustaw żądaną głośność:

Obracając pokrętłem Volume na przednim panelu lub

Używając przycisków VOL. + lub na pilocie zdalnego sterowania

6

Aby chwilowo zatrzymać odtwarzanie, wciśnij CD (

Ponownie wciśnij CD (

).

) aby kontynuować odtwarzanie.

7

Wciśnij przycisk po zakończeniu odtwarzania.

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿esz w³o¿yæ do kieszeni odtwarzacza inn¹ p³ytê bez zatrzymywania odtwarzania.

Aby to zrobiæ, naciœnij przycisk Disc Change i w³ó¿ now¹ p³ytê do pustego wyciêcia karuzeli (pomijaj¹c p³ytê odtwarzan¹). Nie mo¿na obracaæ karuzeli podczas odtwarzania.

Brak p³yty w odtwarzaczu jest sygnalizowany wskazaniem „NO

DISC”.

Odtwarzacz zatrzymuje siê automatycznie po odtworzeniu trzech p³yt, je¿eli nie zostanie wybrana funkcja powtarzania odtwarzania CD REPEAT.

1

5

5

2,4,6

7

1

Podczas odtwarzania CD−R lub CD−RW

Nagrane przez użytkownika płyty CD−R (do nagrywania) i CD−RW (do wielokrotnego nagrywania) mogą być odtwarzane wyłącznie wtedy, gdy zostaną „zamknięte” („finalized”)

Można odtwarzać własne płyty CD−R lub CD−RW nagrane w formacie muzycznym. (Jakkolwiek mogą być odtwarzane w zależności ich charakterystyk i od warunków nagrywania.)

Przed odtwarzaniem płyt CD−R lub CD−RW, dokładnie przeczytaj ich instrukcje użytkownika.

Niniejsze urządzenie może nie odtwarzać niektórych płyt CD−

R lub CD−RW z powodu samej charakterystyki płyt, uszkodzeń lub plam lub w wypadku zabrudzenia soczewki czytnika odtwarzacza.

Płyty CD−RW mogą wymagać dłuższego czasu do odczytania.

(jest tak z powodu niższej zdolności odbijania promienia lasera przez powierzchnię płyty CD−RW niż w normalnych płyty CD.)

10

Wybór p³yty w odtwarzaczu CD

Funkcja CD jest wybrana automatycznie po wciœniêciu przycisku Disc

Skip.

Aby wybraæ ¿¹dan¹ p³ytê, wciœnij odpowiedni przycisk Disc (1, 2, 3) na przednim panelu urz¹dzenia lub powtarzalne wciskaj klawisz Disc Skip na pilocie zdalnego sterowania do wyœwietlenia wskazania ¿¹danej p³yty.

Rezultat: Po wybraniu jednej p³yty nastêpne bêd¹ odtwarzane po kolei.

Je¿eli chcesz odtworzyæ tylko wybran¹ p³ytê, naciœnij CD Repeat na przednim panelu urz¹dzenia raz lub wiêcej razy a¿ do wyœwietlenia 1 CD.

Je¿eli u¿yjesz funkcji Disc (1, 2, 3), podczas s³uchania audycji radiowych lub nagrañ z kasety magnetofonowej, system automatycznie prze³¹czy siê na tryb odtwarzacza CD.

Je¿eli wybrana p³yta nie znajduje siê w karuzeli, automatycznie odtworzona zostanie p³yta nastêpna w kolejnoœci.

Wyszukiwanie konkretnego fragmentu utworu na p³ycie CD

Podczas odtwarzania p³yty kompaktowej mo¿na szybko przeszukiwaæ utwór w celu znalezienia ¿¹danego fragmentu.

Zaleca siê wyciszenie dŸwiêku przed u¿yciem tej funkcji.

Aby przeszukiwać utwory...

Do przodu jedną sekundę

Do tyłu jedną sekundę

Można również wykorzystać przyciski automatycznie przeszukać utwory.

/

Wciśnij i przytrzymaj...

przez co najmniej przez co najmniej na przednim panelu by

PL

Wybór utworu

Funkcja CD jest wybrana automatycznie po wciœniêciu przycisku Disc

Skip.

Aby rozpocząć odtwarzania od początku...

Wciśnij przyciski

Następnego utworu

Bieżącego utworu

Poprzedniego utworu

Utworu według wyboru

Jeden raz wciśnij

Jeden raz wciśnij

Dwukrotnie wciśnij i

Wciśnij potrzebną ilość razy i .

...

Funkcja odtwarzania w przypadkowej kolejnoœci Shuffle

Mo¿na s³uchaæ utworów na p³ycie kompaktowej za ka¿dym razem w ró¿nej kolejnoœci, poniewa¿ automatycznie bêd¹ one wybierane w kolejnoœci przypadkowej.

1

Wciśnij przycisk Shuffle.

Rezultat: Pojawi się wskazanie Shuffle i wszystkie utwory będą odt− warzane w przypadkowej kolejności.

Wyświetlany będzie też numer i czas odtwarzania utworu.

2

Podczas odtwarzania utworów w przypadkowej kolejności można:

Przejść do następnego utworu (w kolejności przypadkowej) wciskając

Szybko przejść do określonego fragmentu odtwarzanego utworu przyciskając

3

Jeżeli zakończyłeś używać funkcję odtwarzania w kolejności przy− padkowej, wciśnij przycisk lub ponownie wciśnij przycisk Shuffle.

W czasie działania funkcji Shuffle nie są dostępne funkcje powtarza− nia odtwarzania (Repeat) i nagrywania synchronicznego (CD Syn− chro).

3

1,3

2

2

11

PL

Powtarzanie jednego lub wszystkich utworów na p³ycie

Istnieje mo¿liwoœæ ci¹g³ego powtarzania:

Wybranego utworu

Wszystkich utworów na wybranej p³ycie

Wszystkich p³yt umieszczonych w karuzeli

1

Aby powtarzać...

Aktualnie odtwarzany utwór

Wskazaną płytę

Wszystkie włożone płyty

Wciśnij CD Repeat na przednim panelu raz lub więcej razy aż...

wyświetli się wskazanie REPEAT 1 wyświetli się wskazanie REPEAT 1 CD wyświetli się wskazanie

REPEAT ALL CD

2

Jeżeli chcesz przerwać działanie funkcji Repeat, wciskaj przycisk

Repeat tak długo aż znikną z wyświetlacza napisy ALL CD, 1 CD lub naciśnij przycisk .

7

W celu zaprogramowania następnych utworów należy powtarzaj czynności 4 do 6.

8

Wciśnij przycisk CD ( utworów.

) aby odtwarzać zaprogramowaną listę

9

Aby...

Ponownie odtworzyć utwór

Odtworzyć poprzedni utwór

Odtworzyć następny utwór

Pominąć jeden lub więcej utworów

Wciśnij

i

...

Jeden raz

Dwukrotnie

Jeden raz i once potrzebną ilość razy once twice

10

W celu skasowania ustawienia wciśnij .

jeden raz, jeśli odtwarzacz jest zatrzymany

Rezultat: Zniknie z wyświetlacza wskazanie PRGM.

Otwarcie kieszeni p³yty kasuje ustalony wybór.

Po wybraniu numeru nieistniej¹cego lub nie zaprogramowanego odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie nastêpnego zaprogramowanego utworu.

4

Programowanie kolejnoœci odtwarzania

U¿ytkownik mo¿e ustawiæ:

Kolejnoœæ odtwarzania utworów na p³ycie

Pominiêcie odtwarzania utworów na p³ycie

Mo¿na zaprogramowaæ kolejno do 24 utworów

Przed wybraniem utworów nale¿y zatrzymaæ odtwarzacz

Funkcja ta mo¿e byæ po³¹czona z funkcj¹ powtarzania (Repeat)

1

2

3

Jeśli wybrano funkcję CD, zatrzymaj odtwarzacz poprzez wciśnięcie .

Włóż wybrane płyty CD.

Wciśnij Program.

Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie:

5

(01=Numer programu, Dl = Numer płyty, −−=Numer utworu na płycie)

4

Jeżeli to konieczne, wybierz płytę zawierającą żądany utwór, wciskając przycisk DISC (1, 2, 3).

Wybierz żądany utwór wciskając przycisk Up lub Down:

Wciśnij przycisk w celu przeszukiwania utworów do tyłu

Wciœnij przycisk w celu przeszukiwania utworów do przodu

6

Aby zatwierdzić wybór, wciśnij Program.

Rezultat: Wybór zatwierdzony; wyświetli się wskazanie

12

8

3,6

5,9

1,10

5,9

Sprawdzenie lub zmiana zaprogramowanych utworów

Sprawdzanie lub zmiana zestawu zaprogramowanych utworów mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie.

1

2

Wciśnij przycisk aby zatrzymać rozpoczęte odtwarzanie utworów.

Wciśnij Program.

Rezultat: Pojawi się następujące wskazanie:

(CH = sprawdzenie, 01= Numer zaprogramowany,

D1 = Numer płyty, −− = Numer utworu na płycie)

Jeśli zaprogramowano 24 utwory, po wciśnięciu Program zamiast PR wyświetlane jest wskazanie CH.

3

4

5

Ponownie wciśnij Program.

Rezultat: Pojawi się wskazanie pierwszego odtwarzanego utworu wraz ze wskazaniem CH (change = zmiana).

Powtarzalnie wciskaj przycisk Program aż do wyświetlenia wskaza− nia żądanego utworu

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany płyty, wciśnij odpowiedni przycisk

Disc (1, 2, 3)

6

7

8

Wybierz inny utwór za pomocą przycisków

Wciśnij Program aby zatwierdzić wybór.

/ .

Wciśnij CD ( ) aby rozpocząć odtwarzanie wybranej listy.

Rezultat: Odtwarzanie pierwszego wybranego utworu.

5

8

2,3,4,7

1

6

6

Strojenie i programowanie stacji radiowych

W pamiêci urz¹dzenia mo¿na zaprogramowaæ do:

15 stacji FM lub 15 stacji FM

8 stacji MW 15 stacji AM

7 stacji LW

1

2

3

4

Wciśnij Standby/On.

Wybierz funkcję tunera wciskając przycisk TUNER.

Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając TUNER (Band) na przednim panelu lub TUNER (Band) na pilocie zdalnego sterowania.

Rezultat: Wyświetlenie wskazania zakresu radiowego:

FM

UKF

AM(MW)

LW (OPCJA)

Fale średnie

Fale długie

Wybierz stację, która ma być w prowadzona do pamięci:

Ręcznie

Wciśnij przycisk Tuning Mode, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie “MANUAL”.

Wciskaj przyciski i aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć częstotliwość radiową lub

Wciskając Tuning lub na pilocie

Automatycznie

Wciśniej i trzymaj przycisk / przez ponad minutę, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie “AUTO”.

Aby urządzenie zaczęło automatycznie przeszukiwać pasmo, wciskaj przyciski lub i

Wciskaj Tuning lub na pilocie.

Automatyczne wyszukiwanie mo¿e nie zatrzymywaæ siê na czêstotliwoœci, która odpowiada stacji radiowej.Powodem mo¿e byæ zbyt s³aby sygna³. W takim przypadku nale¿y przyst¹piæ do strojenia rêcznego.

5

Ustawienie głośności odbywa się poprzez: lub

Obrót pokrętła Volume na przednim panelu

Wciśnięcie klawiszy VOL. + lub − na pilocie

6

Wybierz opcję Mono/Stereo przez wciśnięcie Mono/ST. na pilocie zdalnego sterowania.

PL

5

4

2,3

1

2,3,4,7

8

1

6

6

6

4

6

4

4

13

PL

Strojenie i programowanie stacji radiowych (ci¹g dalszy)

7

Jeżeli nie chcesz zapamiętać znalezionej stacji radiowej, powróć do kroku 4 i wyszukania innej stacji radiowej.

Otherwise:

a Wciśnij Program.

Rezultat: przez kilka sekund wyświetli wskazanie PRGM.

b Wciśnij Tuning Up lub Down aby przyporządkować stacji numer od

1 do 15.

c Wciśnij Program aby wprowadzić stację radiową do pamięci

Rezultat: Po zapamiętaniu stacji znika napis PRGM.

8

Programowanie następnych stacji odbywa się przez powtórzenie kroków od 3 do 7.

Funkcja PROGRAM umo¿liwia równie¿ przyporz¹dkowanie numeru istniej¹cego ju¿ programu innej stacji radiowej.

7

7

7

Wybranie zaprogramowanej stacji radiowej

Mo¿na wybraæ zaprogramowan¹ stacjê radiow¹ w poni¿szy sposób:

1

2

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Wybierz funkcję TUNERA wciskając przycisk Tuner na pilocie zdal− nego sterowania.

3

Wybierz pasmo częstotliwości ponownie wciskając Tuner (Band) na przednim panelu lub Tuner (Band) na pilocie zdalnego sterowania.

4

Wciśńij

/

Tuning Mode lub wciskaj Tuning Mode na pilocie zdalnego sterowania do wyświetlenia się wskazania "PRESET"

5

Wciśnij lub

/ na przednim panelu by wybrać

Wybierz żądaną stację radiową wybierając numer programu przy− lub na pilocie zdalnego ciskami używając przycisków Tuning sterowania.

Rezultat: Żądana stacja jest odbierana.

1

5 4

5

2,3

W trybie Tunera

W trybie rêcznego strojenia mo¿na u¿yæ przycisków aby manualnie zestroiæ stacjê radiow¹.

/

Aby zatrzymaæ wyszukiwanie stacji w automatycznym trybie wyszukiwania, wciœnij przycisk na przednim panelu.

Mo¿na u¿yæ przycisków / stacji w trybie strojenia Preset.

do wyszukania zapamiêtanych

Ustawienie optymalnego odbioru radiowego

Można zoptymalizować jakość odbioru radiowego poprzez:

Obrócenie anteny FM lub AM/MW

Zmianę położenia anteny FM i AM/MW przed zamocowaniem jej na stałe

W przypadku słabego sygnału podczas odbioru FM wciśnij Mono/ST.

na pilocie zdalnego sterowania przełączając na odbiór mono. Nastąpi poprawa jakości dźwięku.

14

Funkcja RDS

Niniejsze urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w funkcjê RDS (Radio Data System), która umo¿liwia otrzymywanie ró¿nego rodzaju informacji, jak informacje o stacji radiowej, wiadomoœci, godzina i 30 typów programów (np. News - wiadomoœci, Rock - muzyka rockowa, Classic muzyka klasyczna itp.), które s¹ nadawane równolegle z normalnym sygna³em radiowym.

1

2

3

Włącz urządzenie przyciskiem Standby/On.

Ustaw odbiór radiowy na zakres FM.

Sposób ustawiania odbioru przedstawiono na stronie 13.

Zakres FM i częstotliwość jest pokazana na wyświetlaczu.

Jeżeli dana stacja nadaje informacje RDS, na wyświetlaczu automatycznie pojawi się wskazanie "RDS".

Wciśnij przycisk RDS Display aby wybrać żądany tryb RDS.

Za każdym wciśnięciem tego przycisku tryb RDS zmienia się według poniższego schematu:

PS NAME RT CT aktualna częstotliwość FM

RDS Display – wyœwietlanie informacji

Tryb "PS NAME"

Wyœwietla nazwê stacji nadawczej.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ PS NAME.

Napis "PS NAME" pojawi siê na wyœwietlaczu.

Jeżeli otrzymywana jest informacja PS, na wyświetlaczu pojawi się nazwa stacji (BBC, AFO, NDR, itp.)

Jeżeli urządzenie nie otrzymuje informacji PS, na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość odbieranej stacji FM.

Nawet je¿eli nie wciœniêto przycisku RDS Display, odbiór informacji PS potwierdza pojawienie siê jej na wyœwietlaczu.

PL

Funkcja RDS jest dostêpna tylko w zakresie FM.

Opis funkcji RDS

1. PTY (Program Type) – przesy³a typ aktualnie nadawanego programu.

2. PS NAME (Program Service Name) – przesy³a nazwê stacji nadawczej sk³adaj¹c¹ siê z 8 znaków.

3. RT (Radio Text) – przesy³a tekst nadawany przez stacjê sk³adaj¹cy siê z maks. 64 znaków

4. CT (Clock Time) – przesy³a sygna³ dok³adnego czasu z czêstotliwoœci FM.

Niektóre stacje nie nadaj¹ informacji PTY, RT lub CT i z tego powodu nie zawsze mog¹ byæ wyœwietlane.

5. TP (Traffic Program) – wskazuje, ¿e dana stacja prowadzi serwisy informacyjne dla kierowców.

6. TA (Traffic Announcement) – jeœli wskaŸnik miga, oznacza to, ¿e w³aœnie s¹ nadawane informacje dla kierowców.

7. EON (Enhanced Other Networks Information) – oferuje informacje

RDS w innych sieciach nadawczych.

Tryb "RT"

Wyœwietla informacje tekstowe nadawane przez dan¹ stacjê radiow¹.

Wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ RT MODE

Napis "RT" pojawi siê na wyœwietlaczu

Jeżeli otrzymywana jest informacja RT, pojawi się ona na wyświetlaczu

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji RT, na wyœwietlaczu pojawi siê "NO RT"

1

3

Informacja CT (Clock Time)

Ustawia aktualn¹ godzinê zegara RDS.

Aby wybraæ czas CT, wciskaj przycisk RDS Display aby wybraæ TRYB CT.

Rozkodowanie informacji CT zajmuje do 2 minut, dlatego nie pojawia siê ona na wyœwietlaczu natychmiast po wywo³aniu.

Je¿eli urz¹dzenie nie otrzymuje informacji CT, na wyœwietlaczu pojawi siê wskazanie "NO CT".

15

PL

Wskazania PTY (typy programów) i funkcja PTY-SEARCH

NEWS

Display

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

M.O.R.M

LIGHT M

CLASSIC

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL A

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATIONAL M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

Informacja PTY (Typ Programu) jest zdefiniowana jako symbol, który pozwala tunerowi rozpoznaæ typ programu nadawany przez dan¹ stacjê radiow¹ FM.

Poni¿sze 30 trybów PTY jest wyœwietlanych po wciœniêciu przycisku PTY.

Program Type

• Wiadomoœci w³¹czaj¹c komunikaty, opinie i raporty

• Sprawy dotycz¹ce bie¿¹cych wydarzeñ, dokumentów, dyskusji czy analiz

• IInformacje o pogodzie, medyczne, handlowe itp.

• Informacje sportowe

• Edukacja

• S³uchowiska radiowe itp.

• Informacje kulturalne, religia, spo³eczne, naukowe itp.

• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze

• Programy rozrywkowe - konkursy, quizy, gry, wywiady, programy satyryczne itp.

• Muzyka pop

• Muzyka rockowa

• Muzyka ³agodna: utwory muzyczne, œpiew

• Lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna

• Ciê¿ka muzyka klasyczna: symfoniczna, kameralna, operowa

• Inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop

• Pogoda

• Finanse

• Programy dla dzieci

• Programy spo³eczne

• Religia

• Programy z rozmowami telefonicznymi na antenie

• Podró¿e

• Programy na temat spêdzania czasu wolnego

• Muzyka jazzowa

• Muzyka country

• Muzyka narodowa

• Oldies - stare przeboje

• Muzyka ludowa, folk

• Programy dokumentalne

• Test alarmu

Funkcja PTY SEARCH - wyszukiwanie typu programu

1

2

Włącz zakres fal radiowych FM.

Sposób włączania i wyszukiwania zakresu fal radiowych przed− stawiono na stronie 13.

Jeżeli dana stacja prowadzi serwis RDS, podświetli się wskaźnik "RDS"

Wciśnij przycisk PTY.

Tryb PTY (NEWS, AFFAIRS etc.) pojawia się na wyświetlaczu.

Wciśnij przycisk Tuning Mode Down lub Up aby wybrać żądany tryb PTY.

Jeżeli dana stacja nie prowadzi serwisu RDS, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "NO PTY".

Jeżeli wybrano tryb PTY (na wyświetlaczu pojawia się PTY MODE), wciśnij ponownie przycisk PTY aby włączyć tryb przeszukiwania stacji PTY−SEARCH MODE.

Jeżeli sygnał PTY znaleziony podczas automatycznego wyszuki− wania odpowiada wybranemu trybowi PTY MODE, automatyczne przeszukiwanie zostanie zatrzymane i zakończone.

Jeżeli sygnał PTY zgodny żądanym trybem PTY MODE nie zostanie odnaleziony lub nie jest otrzymywany, urządzenie wraca do częstotliwości z początku wyszukiwania PTY SEARCH i automatyczne przeszukiwanie zostaje zawieszone.

2

2

2

16

Odtwarzanie kaset

1

2

3

4

5

6

7

8

Zawsze dbaj o kasety magnetofonowe; je¿eli potrzebujesz, wiêcej informacji znajduje siê w rozdziale "Œrodki ostro¿noœci

przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych" na stronie 23.

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Wybierz funkcję TAPE przyciskiem TAPE.

Otwórz kieszeń kasety Deck 1 lub Deck 2 naciskając na pokrywę w miejscu oznaczonym PUSH EJECT ( ).

Włóż nagraną kasetę taśmą skierowaną w dół.

Zamknij kieszeń kasety.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie 1 lub 2 przed wskazaniem licznika taśmy.

W przypadku włożenia dwóch kaset wyświetli się numer kieszeni kasety włożonej jako drugiej.

Po włożeniu dwóch kaset wciśnij Deck 1/2 na przednim panelu lub bezpośrednio Deck 1/2 na pilocie, aby wybrać kasetę do odtwarzania.

Rezultat: W zależności od wybranej kasety wyświetli się wskazanie

TAPE 1 (TAPE A) lub TAPE 2 (TAPE B).

Aby odtworzyć...

Stronę A, B

Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie kasety.

Wciśnij...

TAPE ( )

Po zatrzymaniu kasety wybierz jedną z następujących funkcji, według potrzeby:

Wciśnij...

Aby...

Przewinąć taśmę do tyłu

Przewinąć taśmę do przodu

Nagrywanie synchroniczne z p³yty CD

(Funkcja CD Synchro)

4

5

6

1

2

3

Funkcja umo¿liwia nagrywanie utworów z p³yty CD na kasetê magnetofonow¹ na dwa sposoby:

Nagrywanie synchroniczne

Nagrywanie bezpoœrednie

Nagrywanie synchroniczne umo¿liwia w³¹czenie rozpoczêcia nagrywania z jednoczesnym rozpoczêciem odtwarzania wybranej p³yty b¹dŸ utworu.

7

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2

Wybierz funkcję CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.

Włóż płytę CD do odtwarzacza.

Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.

Wybierz utwór na płycie CD i wciśnij CD Synchro lub wciśnij CDSynchro bezpośrednio na pilocie zdalnego sterowania, w celu rozpoczęcia nagrywania od początku płyty.

Rezultat: Wyświetlą się wskazania „REC"(Tylko MAX−B450) i „CD

SYNC" i rozpocznie się nagrywanie.

Aby zatrzymać...

Nagrywanie i odtwarzanie płyty CD...

Wciśnij...

PL

1

3

7

6

1

2,7

8

8

6

Nagrywanie z p³yty CD

1

2

3

4

5

6

Nagrywanie bezpoœrednie umo¿liwia rozpoczêcie nagrania w dowolnym momencie ka¿dego utworu na p³ycie kompaktowej.

Nagrywanie mo¿e byæ dokonywane tylko na kasecie umieszczonej w kieszeni

Deck 2.

Nie ma potrzeby ustawiania g³oœnoœci; poziom nagrywania jest ustawiany automatycznie.

7

8

9

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcję odtwarzacza CD wciskając przycisk CD na przednim panelu.

Włóż płytę CD do odtwarzacza.

Wybierz żądaną płytę CD do odtwarzania.

na Wybierz żądany utwór na płycie i wciśnij na przednim panelu lub pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć odtwarzacz w tryb pauzy.

Wciśnij REC/Pause.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie REC.

Wciśnij aby rozpocząć odtwarzanie utworu.

Rezultat: Odtwarzany utwór jest nagrywany na kasecie.

Aby zatrzymać nagrywanie wciśnij TAPE na pilocie, lub na przednim panelu.

3,6,8

9

1

7

17

Nagrywanie programu radiowego

PL

You can record a radio programme of your choice.

Nagrywanie mo¿e byæ dokonane tylko na kasecie umieszczonej w Deck 2.

Nie ma potrzeby regulacji g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustalany automatycznie

1

2

3

4

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Wybierz funkcję TUNERA wciskając TUNER.

Wybierz stację radiową z której ma być dokonane nagranie, poprzez wciśnięcie Tuning lub lub Up na przednim panelu.

na pilocie, lub Tuning Mode Down

5

Wciśnij REC/Pause.

Rezultat: Na wyświetlaczu pojawi się czerwone wskazanie REC i rozpocznie się nagrywanie.

6

Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij TAPE na pilocie, lub na przednim panelu.

5

Po zakończeniu nagrywania wciśnij ona przednim panelu lub

TAPE na pilocie zdalnego sterowania.

1

5

4

1

3

6

4

4

5

Licznik taśmy

Podczas odtwarzania kasety wyświetlenie wskazania stanu licznika taśmy pozwala na zanotowanie wartości licznika na początku każdego utworu i rozpoczynanie odtwarzania kasety od początku utworu, którego chcesz słuchać.

Wskazanie licznika wyświetla się tylko podczas odtwarzania.

Przed rozpoczęciem nagrywania kasety, dla której chcesz zapisać wskazania licznika na początku każdego utworu, wyzeruj stan licznika wciskając przycisk Counter Reset.

Kopiowanie kaset (Dubbing)

1

2

3

4

Kopiowanie kaset odbywa siê z Deck 1 na Deck 2.

Kopiowanie standardowe

Nie ma potrzeby regulowania g³oœnoœci; poziom g³oœnoœci nagrywania jest ustawiany automatycznie

Omy³kowe w³o¿enie odtwarzanej kasety w kieszeñ Deck 2 spowoduje skasowanie nagrania.

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Włóż czystą kasetę do kieszeni Deck 2.

Włóż kopiowaną kasetę do kieszeni Deck 1.

Aby kopiować...

Z normalną prędkością

Wciśnij...

Dubbing

Rezultat: Wyświetlą się odpowiednie wskazania i rozpocznie się kopiowanie z kasety z Deck 1 na kasetę w Deck 2.

18

Timer

Funkcja timera pozwala na zaprogramowanie w³¹czania lub wy³¹czania urz¹dzenia w okreœlonym czasie.

Przyk³ad: chcesz budziæ siê z muzyk¹ ka¿dego ranka.

Je¿eli nie chcesz ju¿ by system w³¹cza³ siê i wy³¹cza³ automatycznie, musisz skasowaæ ustawienia timera.

Przed ustawieniem timera sprawdŸ czy ustawiony czas w urz¹dzeniu jest prawid³owy.

Dla ka¿dego kroku masz kilka sekund aby ustawiæ ¿¹dan¹ opcjê. Je¿eli przekroczysz ten czas, musisz rozpocz¹æ ustawienia od pocz¹tku.

1

2

3

4

5

Włącz system wciskając przycisk Standby/On.

Wciśnij Timer/Clock aż do wyświetlenia wskazania

TIMER

Wciśnij Enter.

Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie ON TIME (zami− ast symboli equalizera), po którym wyświetla się wcześ− niej ustawiony czas włączenia; w tym momencie należy ustawić czas włączenia.

Ustawienie czasu włączenia:

a

Ustaw godzinę, wciskając przyciski

b Wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

/

.

c Ustaw minuty, wciskając przyciski

/

.

d

Wciśnij Enter.

Rezultat: Na kilka sekund wyświetli się wskazanie OFF TIME

(zamiast symboli equalizera), po którym wyświetla się wcześniej ustawiony czas wyłączenia; w tym momen− cie należy ustawić czas wyłączenia.

Ustawienie czasu wyłączenia.

a

Ustaw godzinę, wciskając przyciski

b

Wciśnij Enter.

Rezultat: Miga wskazanie minut.

/

.

c

Ustaw minuty, wciskając przyciski

/

.

d

Wciśnij Enter

Result: Wyświetli się wskazanie VOL XX, gdzie XX odpowiada wcześniej ustawionemu poziomowi głośności

6

Ustaw poziom głośności, używając przycisków Tuning Down i Up i wciśnij Enter.

Rezultat: Wyświetli się wybrane źródło dźwięku.

7

Wciskając przyciski

/ wybierz źródło dźwięku odt− warzanego przy włączeniu timera.

Jeśli wybrano...

TAPE (kaseta)

TUNER (radio)

Należy również...

Włożyć nową kasetę przed przełączeniem urządzenia w tryb czuwania (standby).

a Wcisnąć

Enter

.

b Wybrać pasmo FM lub AM wciskając przyciski

/

.

CD (płyta kompaktowa) Włożyć jedną lub więcej płytę kompaktową.

8

9

Wciśnij Enter dla zatwierdzenia ustawień timera.

Wciśnij Standby/On, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania.

Rezultat: w lewej dolnej części sygnalizuje ustawienie timera.

Urządzenie będzie automatycznie włączane i wyłączane o zaprogramowanych godzinach.

W przypadku ustawienia identycznego czasu włączenia i wyłączenia wyświetli się napis ERROR.

2

3,4,5,6,7,8

4,5,6,7

1,9

4,5,6,7

Aby ustawić funkcję timera

Mo¿na równie¿ u¿yæ przycisku Program/Set na pilocie zdalnego sterowania zamiast Enter podczas ustawiania kroków

3, 4, 5, 6, 7, 8.

PL

19

PL

Wy³¹czenie timera

Po ustawieniu timer bêdzie automatycznie w³¹cza³ i wy³¹cza³ urz¹dzenie, co jest sygnalizowane wyœwietlonym napisem TIMER. Aby zakoñczyæ dzia³anie timera, nale¿y go wy³¹czyæ.

Wy³¹czenie timera mo¿e byæ wykonane w dowolnym momencie (po w³¹czeniu urz¹dzenia lub w trybie czuwania)

W celu...

Wyłączenia timera

Ponownego uruchomienia timera

Wciśnij Timer On/Off...

Raz

Rezultat: znika symbol zegara

Dwa razy

Rezultat: pojawia się symbol zegara

Wybór ustawieñ Equalizera

Urz¹dzenie wyposa¿ono w equalizer, którego zaprogramowane ustawienia pozwalaj¹ na wybór odpowiedniego balansu pomiêdzy wysokimi i niskimi czêstotliwoœciami, odpowiednimi do typu s³uchanej muzyki.

Press EQ Preset (Pop/Rock/Classic) on the front panel or Sound Mode on the remote control until the required option is selected.

Aby uzyskać...

Normalny balans (liniowy)

Balans dopasowany do muzyki pop

Balans dopasowany do muzyki rockowej

Balans dopasowany do muzyki klasycznej

Wybierz...

PASS

POP

ROCK

CLASSIC

Funkcja MUTE (wyciszenie dŸwiêku)

Umo¿liwia chwilowe wyciszenie dŸwiêku.

Przyk³ad: Podczas rozmowy telefonicznej.

1

2

Wciśnij przycisk Mute.

Aby włączyć dźwięk (na tym samym poziomie głośności), ponownie wciśnij przycisk Mute lub przyciski Volume.

Funkcja Power Sound

Niniejszy system mini-kompaktowy jest wyposa¿ony w funkcjê wzmocnienia dŸwiêku Power Sound.

Funkcja Power Sound podwaja tony niskie i wysokie tak, aby daæ bardziej rzeczywiste brzmienie.

1

Aby wybrać Power Sound

Wciśnij przycisk P.Sound na przednim panelu. Na kilka sekund wyświetli się wskazanie „P,SOUND".

Dźwięk zostanie wzmocniony.

2

Wciśnij ponownie przycisk P.Sound aby wyłączyć tę funkcję. Na kilka sekund wyświetli się wskazanie „OFF".

20

Ustawienie automatycznego wy³¹czenia urz¹dzenia

Przy odtwarzaniu p³yty CD lub kasety mo¿na ustawiæ automatyczne wy³¹czenie urz¹dzenia.

Przyk³ad: Zasypianie z muzyk¹.

1

2

Wciśnij AI Sleep.

Rezultat: Rozpocznie się odtwarzanie oraz wyświetlą się następujące wskazania:

90 MIN

Wciśnij raz lub kilka razy wciśnij ponownie AI Sleep, zmieniając ustawienie czasu wyłączenia się według podanego poniżej schematu:

Super Bass Sound

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w funkcjê wzmocnienia niskich tonów, zwan¹

SBS (Super Bass Sound). Umo¿liwia to uzyskanie g³êbszych i bardziej naturalnych niskich tonów.

1

Wciśnij przycisk SBS na przednim panelu

Rezultat: Wyświetla się wskazanie S.BASS i przez kilka sekund wyświetla się wskazanie „S.BASS ON".

2

Aby skasować funkcję ponownie wciśnij przycisk SBS, na wyświet− laczu pojawi się wskazanie „OFF".

PL

W dowolnej chwili mo¿na:

Sprawdzić czasu pozostały do wyłączenia, poprzez wciśnięcie AI Sleep.

Zmienić ustawienie czasu, powtarzając czynności z punktu 1 i 2.

3

Wciśnij ponownie raz lub kilka razy AI Sleep, do wyświetlenia wskazania AI SLEEP.

Result: Po zakończeniu odtwarzania płyty lub kasety nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.

4

W celu skasowania funkcji SLEEP lub AI OFF kilkakrotnie wciśnij AI

Sleep do wyświetlenia wskazania OFF.

Pod³¹czenie s³uchawek

Do Pañstwa zestawu mini-kompaktowego mog¹ byæ pod³¹czone s³uchawki umo¿liwiaj¹ce s³uchanie muzyki i programów radiowych w sposób nie przeszkadzaj¹cy osobom trzecim. S³uchawki musz¹ byæ wyposa¿one we wtyczkê

Jack 3.5 mm lub odpowiednie z³¹cze przejœciowe.

Podłącz słuchawki do gniazda Phones na przednim panelu.

Rezultat: Wyciszenie kolumn głośnikowych.

G³oœne odtwarzanie dŸwiêku w s³uchawkach przez d³ugi czas mo¿e byæ szkodliwe dla s³uchu

21

Pod³¹czenie dodatkowego urz¹dzenia

PL

Pod³¹czenie Ÿród³a zewnêtrznego sygna³u pozwoli wykorzystaæ zalety systemu do s³uchania dŸwiêku pochodz¹cego z innych urz¹dzeñ.

Przyk³ady: Telewizor

Odtwarzacz p³yt wizyjnych

Odtwarzacz kasetowy DAT lub DCC

Magnetowid Hi-Fi stereo

Mo¿liwe jest pod³¹czenie zewnêtrznego Ÿród³a posiadaj¹cego wyjœcie

Audio. Do tego celu potrzebny bêdzie dodatkowo przewód ³¹cz¹cy RCA.

1

2

5

6

3

4

Przełącz system w tryb czuwania i odłącz zasilanie sieciowe od sys− temu i zewnętrznego źródła sygnału.

Podłącz kabel audio do tylnego panelu urządzenia.

Podłącz...

Czerwony Jack

Biały Jack

Do złącza oznaczonego...

R (prawy)

L (lewy)

Nie zamieniaj położenia kanałów, by uzyskać najlepszą jakość dźwięku.

Podłącz zasilanie sieciowe i wciśnij Standby/On aby włączyć system.

Wybierz źródło zewnętrzne AUX, wciskając AUX na przednim panelu.

Rezultat: Wyświetli się wskazanie AUX.

Włącz źródło zewnętrzne.

Wyreguluj głośność i balans według potrzeby:

Głośność Equalizer

Przykład: Można oglądać film i korzystać z dźwięku stereo jeżeli ścieżka dźwiękowa jest nagrana w stereo (tak jak w czasie seansu kinowego).

Instrukcje bezpieczeñstwa

Poni¿sze instrukcje przedstawiaj¹ œrodki ostro¿noœci, jakich powinno siê przestrzegaæ podczas eksploatacji sprzêtu.

Warunki pracy w pomieszczeniu:

Temperatura otoczenia 5˚C−35˚C

Wilgotność 10−75%

Unikaj miejsc bezpośrednio nasłone− cznionych, oraz miejsc w pobliżu źró− deł ciepła, ponieważ przegrzanie mo− że doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Nie ustawiaj na urządzeniu roślin lub naczyń. Wilgoć przenikająca do wnętrza może spowodować zagrożenie elektryczne oraz uszkodzenie sprzętu. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci.

W czasie burzy wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego. Chwilowy wzrost napięcia sieciowego spowodowany wyładowaniami elektrycznymi może uszkodzić urządzenie.

Wyjmij baterie z pilota, jeśli urządze− nie nie będzie używane przez dłuższy czas. Wyciekający elektrolit może spowodować poważne uszkodzenie pilota zdalnego sterowania.

Unikaj głośnego odtwarzania na słuchawkach. Długotrwałe słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na kablu sieciowym. Uszkodzenie kabla sieciowego może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, wybuchu pożaru lub porażenia elektrycznego.

Nie zdejmuj ścianek obudowy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod napięciem, które grożą porażeniem elektrycznym.

22

Czyszczenie urz¹dzenia

Dla uzyskania najlepszych mo¿liwych wyników u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y regularnie czyœciæ jego elementy:

Zewnêtrzn¹ obudowê

Odtwarzacz p³yt CD

Odtwarzacze kasetowe (g³owice, rolki i wa³ki napêdowe magnetofonu)

Zawsze od³¹czaj urz¹dzenie od sieci elektrycznej:

Przed przyst¹pieniem do czyszczenia

Przed d³u¿szym okresem nie u¿ywania

Obudowa zewnętrzna

Regularnie czyść zewnętrzną obudowę miękką szmatką zwilżoną w delikatnym deter− gencie. Nie stosuj proszków ściernych, a także płynnych lub aerozolowych środków czyszczących. Nie dopuszczaj do przedostawania się cieczy do wnętrza urządzenia.

Odtwarzacz CD

1

Przed odtworzeniem płyty CD oczyść ją specjalnym środkiem do płyt kompaktowych. Nie stosuj środków do czyszczenia długogrających płyt winylowych. Starannie wytrzyj płytę w kierunku od środka na zewnątrz.

2

Regularnie czyść odtwarzacz, stosując specjalną płytę czyszczącą

(może być zakupiona w najbliższym sklepie RTV).

Odtwarzacz kasetowy

1

Wciśnij PUSH/EJECT ( ) aby otworzyć kieszeń magnetofonu.

2

Za pomocą pałeczek higienicznych i specjalnego środka do czyszczenia kaset oczyść: głowicę, (1) rolki (2) wałki napędowe (3)

W przypadku dłuższego okresu nie używania wyjmij baterie z pilota, aby uniknąć korozji.

Pomimo zabezpieczeń, urządzenia nie należy używać w miejscach mocno zapylonych; należy natomiast unikać nadmiernych wstrzą− sów i oddziaływania ciepła (w pobliżu urządzeń grzewczych lub w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, itd.)

Jeśli urządzenie wydziela podczas pracy nieprzyjemną woń, naty− chmiast odłącz go od sieci i przekaż do punktu napraw.

3

1 2

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu p³yt kompaktowych

Traktuj p³yty CD z zachowaniem nale¿ytej ostro¿noœci. Chwytanie p³yt za krawêdzie pozwoli unikn¹æ pozostawiania t³ustych odcisków palców na b³yszcz¹cej powierzchni.

Po zakoñczeniu odtwarzania p³ytê nale¿y umieœciæ w opakowaniu. Nie naklejaj papierów lub taœm na p³ytê i nie pisz na etykiecie.

Do czyszczenia stosuj specjaln¹ œciereczkê.

Przechowuj p³yty w miejscu czystym, nienas³onecznionym, z dala od wysokich temperatur.

Stosuj kasety ze znakiem firmowym .

Œrodki ostro¿noœci przy u¿ywaniu kaset magnetofonowych

SprawdŸ, czy taœma w kasecie nie zosta³a nadmiernie rozluŸniona.

Aby zapobiec skasowaniu nagrania na kasecie, nale¿y wy³amaæ p³ytki na dolnej krawêdzi kasety. Aby ponownie nagrywaæ na tej kasecie, zaklej otwór po wy³amanych p³ytkach taœm¹ samoprzylepn¹.

Nie odtwarzan¹ kasetê przechowuj w opakowaniu. Przechowuj kasety w miejscu czystym, nienas³onecznionym, z dala od wp³ywów wysokiej temperatury.

Unikaj stosowania kaset 120 minutowych, poniewa¿ powoduj¹ one wytwarzanie zbêdnych naprê¿eñ w mechanizmie napêdu magnetofonu.

PL

Przed przekazaniem urz¹dzenia do naprawy

Zapoznanie się z nowym urządzeniem zawsze zabiera trochę czasu. W przypadku wystąpienia problemów wymienionych poniżej postępuj według podanych obok wskazówek. Pozwoli to zaoszczędzić czas i uniknąć przekazywania sprawnego sprzętu do punktu napraw.

L

N

E

O

G

Ó

Problem

System nie dzia³a

Brak dŸwiêku

Nie dzia³a Timer

Wyjaœnienie/Rozwi¹zanie

• Niedok³adnie pod³¹czony do gniazda lub do urz¹dzenia przewód zasilania.

• Niew³aœciwie w³o¿one baterie do pilota, lub wyczerpane baterie.

•Nie zosta³ wciœniêty przycisk Standby/On.

• Ca³kowite wyciszenie g³oœnoœci.

• Nie wybrano odpowiedniej funkcji (TUNER,

CD, TAPE, AUX).

• W³¹czone s¹ s³uchawki.

• Od³¹czy³y siê przewody po³¹czeniowe g³oœników.

• Wciœniêto klawisz wyciszenia MUTE.

• Timer jest zatrzymany poprzez wciœniêcie klawisza TIMER ON/OFF.

System nie dzia³a pomimo wykonania dzia³añ wymienionych powy¿ej

• Wciœnij przycisk S.BASS i przytrzymaj przez 5 sekund w trybie OFF (czuwania). Urz¹dzenie powróci do ustawieñ fabrycznych (RESET).

D

I

R

A

O

C

D

Odtwarzacz nie odtwarza p³yt CD

• Nie zosta³a wybrana funkcja CD.

• P³yta jest w³o¿ona etykiet¹ w dó³ lub p³yta jest zanieczyszczona b¹dŸ zadrapana.

• Czytnik laserowy zosta³ zabrudzony lub zakurzony.

• Urz¹dzenie nie jest ustawione na równej, stabilnej powierzchni.

• Wyst¹pi³a kondensacja wilgoci w odtwarzaczu, Pozostaw urz¹dzenie w ciep³ym, suchym pomieszczeniu co najmniej na godzinê.

Magnetofon nie odtwarza kaset

T

Y

S

E

K

A

Spadek jakosci dŸwiêki.

Z³a skutecznosæ kasowania.

Zniekszta³cenia dŸwiêku.

• Nie zosta³a wybrana funkcja TAPE.

• Kaseta nie zosta³a w³aœciwie w³o¿ona.

• Kieszeñ kasety nie zosta³a zamkniêta.

• Taœma w kasecie zosta³a zerwana lub zakleszczona.

Z³y odbiór lub brak odbioru radiowego

• G³owice audio s¹ zabrudzone.

• Rolki lub wa³ki napêdowe s¹ zanieczyszczone.

• Uszkodzona taœma.

• Nie zosta³a wybrana funkcja TUNERA.

• Czêstotliwoœæ stacji zosta³a Ÿle dostrojona.

• Antena zosta³a od³¹czona od odbiornika lub

Ÿle ustawiona. Zmieñ po³o¿enie anteny do uzyskania najlepszego odbioru.

• Pomieszczenie znajduje siê w budynku, którego konstrukcja wyt³umia fale radiowe; zastosuj antenê zewnêtrzn¹.

Je¿eli powy¿sze wskazówki nie pozwalaj¹ na rozwi¹zanie problemu, nale¿y: zanotowaæ model i nr fabryczny, podane na tylnej œciance urz¹dzenia zapoznaæ siê z gwarancj¹ sprecyzowaæ opis problemu i nastêpnie skontaktowaæ siê z autoryzowanym punktem serwisowym

SAMSUNG.

23

Dane techniczne

PL

Samsung d¹¿y do ci¹g³ego ulepszania swoich produktów. Dlatego zastrzega siê mo¿liwoœæ dokonywania zmian zarówno w specyfikacji technicznej jak i informacjach w niniejszej instrukcji obs³ugi.

RADIO

LW

Czułość użytkowa

AM (MW)

Stosunek sygnał/szum

Czułość użytkowa

Całkowite zniekształcenia harmoniczne

FM

Stosunek sygnał/szum

Czułość użytkowa

Całkowite zniekształcenia harmoniczne

60 dB

40 dB

54 dB

2 %

62 dB

10 dB

0.3 %

ODTWARZACZ CD

Pojemność

Zakres częstotliwości

Stosunek sygnał/szum

Zniekształcenia

Separacja kanałów

Rozmiary dysku

MAGNETOFON KASETOWY

Zakres częstotliwości

Stosunek sygnał/szum

Separacja kanałów

Skuteczność kasowania

WZMACNIACZ

Moc wyjściowa (6

)

Moc wyjściowa (6

)

Separacja kanałów

Stosunek sygnał/szum

DANE OGÓLNE

Wymiary

3 discs

20 Hz − 20 KHz (± 1 dB)

90 dB (przy 1 KHz) z filtrem

0.05 % (at 1 KHz)

74 dB

Średnica: 120 lub 80 mm; grubość 1,2 mm

125 Hz ~ 8 KHz

40 dB

35 dB

50 dB

2 x 15 Watt RMS,IEC (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)

(MAX−B420)

2 x 25 Watt RMS,IEC (całkowite zniekształcenia harmoniczne 10%)

(MAX−B450)

45 dB

75 dB długość 270 mm x wysokość 317 mm x głębokość 340 mm

24

NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYPRODUKOWANE

PRZEZ:

AH68−01032B

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents