Samsung | GT-S5660 | Handleiding Samsung Galaxy Gio

GT-S5660
Gebruiksaanwijzing
Over deze
gebruiksaanwijzing
Dank u voor de aanschaf van dit mobiele apparaat van
Samsung. Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele
communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke
technologie en hoge normen van Samsung.
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap
bekend te maken met de functies en onderdelen van het
toestel.
Lees dit eerst
• Lees alle veiligheidsinformatie en deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door zodat u verzekerd bent van veilig en
correct gebruik voordat u het toestel in gebruik neemt.
• De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing zijn
gebaseerd op de standaardinstellingen van het toestel.
2
Over deze gebruiksaanwijzing
• Afbeeldingen en screenshots die in deze
gebruiksgebruiksaanwijzing worden gebruikt, kunnen er
anders uitzien dan het daadwerkelijke product.
• De inhoud van deze gebruiksaanwijzing kan van product
tot product verschillen of anders zijn dan de software die
door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig aan
wijzigingen zonder voorafgaande mededelingen. Ga naar
www.samsungmobile.com voor de meest recente versie
van deze gebruiksaanwijzing.
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is
afhankelijk van het toestel, de software en uw provider.
• De opmaak en presentatie van deze gebruiksaanwijzing is
gebaseerd op het besturingssysteem Google Android en
kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van
de gebruiker.
• Toepassingen en de bijbehorende functies kunnen per
land, regio of hardwarespecificatie anders zijn. Samsung
is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden
veroorzaakt door toepassingen van derden.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of
compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door
het bewerken van de instellingen in het register door de
gebruiker.
• U kunt de software voor uw mobiele apparaat upgraden
door naar www.samsungmobile.com te gaan.
• Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in
dit apparaat zijn onder licentie verstrekt met beperkte
gebruiksrechten tussen Samsung en de respectieve
eigenaren. Het overnemen en gebruiken van deze
materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt
inbreuk op de copyright-wetgeving. Samsung is niet
verantwoordelijk voor inbreuk op het copyright door de
gebruiker.
• Bewaar de gebruiksaanwijzing, zodat u deze later kunt
raadplegen.
Symbolen in deze
gebruiksaanwijzing
Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze
gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:
Waarschuwing — situaties die letsel kunnen
veroorzaken bij u of anderen
Let op — situaties die schade aan het toestel of
andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking — opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
Over deze gebruiksaanwijzing
3
►
Raadpleeg — pagina's met verwante informatie,
bijvoorbeeld: ► p. 12 (betekent “zie pagina 12”)
→
Gevolgd door — de volgorde van de opties of
menu's die u moet selecteren om een stap uit te
voeren, bijvoorbeeld: Open in de standby-stand de
lijst met toepassingen en selecteer Instellingen →
Over het toestel (die betekent dat u Instellingen
selecteert, gevolgd door Over het toestel)
[
]
Rechte haken — telefoontoetsen, bijvoorbeeld:
[ ] (staat voor de toets Aan/uit/Vergrendelen)
Auteursrechten
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale
auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag
worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of
verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische
of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te
fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor
het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Samsung Electronics.
• Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google
Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
4
Over deze gebruiksaanwijzing
• Bluetooth® is overal ter wereld een geregistreerd
handelsmerk van Bluetooth SIC, Inc.
en
zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc.
CS Headphone- en WOW HD-technologie is opgenomen
onder licentie van SRS Labs, Inc.
• Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het
eigendom van de respectieve eigenaars.
•
Over deze gebruiksaanwijzing
5
Inhoud
Het toestel in elkaar zetten . .................. 10
Uitpakken ................................................................
De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen ....................................................................
De batterij opladen ...............................................
Een geheugenkaart plaatsen ..............................
Een polslus bevestigen (optioneel) ...................
10
10
12
15
17
Aan de slag . .............................................. 18
Het toestel in- en uitschakelen ........................... 18
Kennismaken met het toestel ............................. 18
6
Inhoud
Het aanraakscherm gebruiken ...........................
Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen ...........................
Het standby-scherm ..............................................
Toepassingen openen . .........................................
De instellingen van het toestel aanpassen ......
Tekst ingeven ..........................................................
Toepassingen van Android Market
downloaden ............................................................
Bestanden downloaden van het web ...............
Gegevens synchroniseren ...................................
21
23
23
25
27
30
34
35
36
Communiceren . ....................................... 38
Persoonlijke gegevens ........................... 65
Bellen ........................................................................
Berichten ..................................................................
Google Mail .............................................................
E-mail ........................................................................
Talk . ...........................................................................
Social Hub ................................................................
Contacten . ...............................................................
Agenda .....................................................................
Notities .....................................................................
Spraakrecorder .......................................................
38
42
44
45
47
48
Entertainment .......................................... 49
Camera . ....................................................................
Galerij . ......................................................................
Muziek ......................................................................
FM-radio ...................................................................
49
56
58
61
65
69
70
71
Web ............................................................ 72
Internet .....................................................................
Maps ..........................................................................
Zoeken ......................................................................
YouTube . ..................................................................
Nieuws en weer ......................................................
Samsung Apps ........................................................
Market . .....................................................................
Inhoud
72
75
78
79
80
81
81
7
Connectiviteit . ......................................... 82
Bluetooth .................................................................
Wi-Fi . .........................................................................
AllShare ....................................................................
USB-tethering en draagbare hotspot ...............
Pc-verbindingen . ...................................................
VPN-verbindingen .................................................
82
84
85
87
88
89
Hulpmiddelen .......................................... 92
Klok . ..........................................................................
Calculator .................................................................
Mijn bestanden ......................................................
SIM-toolkit ...............................................................
8
Inhoud
92
93
93
94
Taakbeheer .............................................................. 94
ThinkFree Office ..................................................... 94
Voice Search ............................................................ 96
Instellingen ............................................... 97
Het menu Instellingen openen . ......................... 97
Draadloos en netwerken . .................................... 97
Oproepen ................................................................. 98
Melodie . ................................................................... 99
Display .................................................................... 100
Locatie en beveiliging . ....................................... 100
Toepassingen ........................................................ 102
Accounts en synchronisatie-instellingen ....... 103
Privacy .................................................................... 103
SD-kaart- en telefoongeheugen ...................... 103
Zoeken .................................................................... 103
Taal en toetsenbord . ........................................... 104
Spraak in- en uitvoer ........................................... 106
Toegankelijkheid . ................................................ 107
Datum en tijd ........................................................ 107
Over het toestel .................................................... 107
Problemen oplossen ............................. 108
Veiligheidsvoorschriften ...................... 114
Index ....................................................... 124
Inhoud
9
Het toestel in elkaar
zetten
Uitpakken
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Mobiel apparaat
• Batterij
• Reisadapter (oplader)
• Gebruiksaanwijzing
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software.
Gekraakte of illegale software kan schade of storingen
veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie
van de fabrikant.
10 Het toestel in elkaar zetten
• Welke onderdelen bij het toestel worden geleverd
is afhankelijk van de software en de accessoires
die in uw regio beschikbaar zijn of door uw
serviceprovider worden aangeboden.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra
accessoires verkrijgbaar.
• De meegeleverde accessoires werken het beste met
uw apparaat.
• Accessoires die niet door de fabrikant worden
verstrekt, zijn mogelijk niet compatibel met het
toestel.
De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen
Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit,
ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module).
Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de
pincode en optionele diensten. Voor het gebruik van UMTSservices kunt u een USIM-kaart (Universal Subscriber Identity
Module) kopen.
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen:
1 Als het toestel is ingeschakeld, houdt u [
2
3 Plaats de SIM- of USIM-kaart.
] ingedrukt en
selecteert u Uitschakelen om het uit te schakelen.
Verwijder de achterklep.
• Zorg dat bij het plaatsen van de SIM- of USIM-kaart
Wees voorzichtig dat u uw nagels niet beschadigt
wanneer u de achterklep verwijdert.
de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn
gericht.
• Als u geen SIM- of USIM-kaart plaatst, kunt u
alleen bepaalde menu's gebruiken en de diensten
waarvoor geen netwerk vereist is.
Het toestel in elkaar zetten
11
4 Plaats de batterij.
5 Plaats de achterklep terug.
De batterij opladen
U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor de
eerste keer gebruikt.
Hiervoor gebruikt u de meegeleverde reisadapter. U kunt
ook opladen door het toestel met een pc-datakabel op een
computer aan te sluiten.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers
en kabels. Bij gebruik van niet-goedgekeurde opladers
of kabels bestaat het risico dat batterijen ontploffen of
dat het toestel schade oploopt.
Als de batterij bijna leeg is, laat het toestel een
waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht
weergegeven. Ook is het batterijsymbool
leeg
en wordt het rood. Als de batterij zo zwak is dat het
toestel niet meer kan worden gebruikt, wordt het
toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op
als u het toestel weer wilt gebruiken.
12 Het toestel in elkaar zetten
››Opladen met de reisadapter
1 Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de
multifunctionele aansluiting.
Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan het toestel
ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door
verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.
2 Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een
stopcontact aan.
• U kunt het toestel tijdens het opladen van de
batterij blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter
wel langer duren voordat de batterij volledig is
opgeladen.
• Het is mogelijk dat het aanraakscherm tijdens
het laden niet werkt wegens een onregelmatige
stroomvoorziening. Als dit gebeurt, koppelt u de
reisadapter van het toestel los.
• Tijdens het opladen kan het toestel warm worden.
Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
levensduur of prestaties van het toestel.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met
het toestel en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
Het toestel in elkaar zetten
13
3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het
batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker
van de reisadapter uit het toestel en vervolgens uit het
stopcontact.
Haal altijd de reisadapter uit het toestel voordat u de
batterij verwijdert. Als u de batterij verwijdert terwijl
de reisadapter nog aangesloten is, kan het toestel
beschadigd raken.
Om energie te besparen, koppelt u de reisadapter los
wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter
heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de
reisadapter uit het stopcontact halen om de
stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter
moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden
wanneer de adapter wordt gebruikt.
14 Het toestel in elkaar zetten
››Opladen met de pc-datakabel
Controleer voordat u met opladen begint of de computer is
ingeschakeld.
1 Sluit het ene uiteinde (micro-USB) van de pc-datakabel
aan op de multifunctionele aansluiting.
2 Sluit het andere uiteinde aan op de USB-poort van een
computer.
Afhankelijk van het gebruikte type pc-datakabel
kan het even duren voordat met opladen wordt
begonnen.
3 Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het
batterijpictogram beweegt niet meer), haalt u de stekker
van de pc-datakabel uit het toestel en vervolgens uit de
computer.
Een geheugenkaart plaatsen
Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, moet u een
geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™geheugenkaarten met een maximumcapaciteit van 32 GB
in het toestel plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de
kaartfabrikant).
Samsung hanteert erkende industriestandaarden
voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn
mogelijk niet volledig compatibel met uw apparaat.
Het gebruik van een incompatibele geheugenkaart
kan resulteren in beschadiging van apparaat of
geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de
kaart aantasten.
• Wanneer u een geheugenkaart in het toestel plaatst,
wordt de bestandsmap van de geheugenkaart
weergegeven in de map sdcard.
1 Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van
het toestel.
2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige
contactpunten naar beneden gericht.
• Uw apparaat ondersteunt alleen de FAT-
bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u
een geheugenkaart plaatst die met een andere
bestandsstructuur is geformatteerd, wordt u
gevraagd of u de kaart opnieuw wilt formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort
de levensduur van de geheugenkaart.
3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat
de kaart op zijn plaats klikt.
4 Sluit het klepje van de geheugenkaart.
Het toestel in elkaar zetten
15
››De geheugenkaart verwijderen
Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, moet u deze
eerst bij het systeem afmelden ('unmounten'), voordat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
1 Selecteer in de standby-stand
2
3
4
5
→ Instellingen →
SD-kaart- en telefoongeheugen → SD-kaart afmelden
→ OK.
Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van
het toestel.
Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze
loskomt van het toestel.
Trek de kaart uit de sleuf.
Sluit het klepje van de geheugenkaart.
Verwijder een geheugenkaart niet wanneer via het
toestel gegevens worden overgedragen of geopend.
Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of
beschadiging van de kaart of het toestel.
16 Het toestel in elkaar zetten
››De geheugenkaart formatteren
Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart
incompatibel worden met uw apparaat. Formatteer de
geheugenkaart alleen in het toestel.
Selecteer in de standby-stand → Instellingen →
SD-kaart - en telefoongeheugen → SD-kaart afmelden →
OK → SD-kaart formatteren → SD-kaart formatteren.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke
gegevens in het toestel te maken voordat u de
geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt
geen schade door verlies van gegevens vanwege iets
wat de gebruiker doet.
Een polslus bevestigen (optioneel)
1 Verwijder de achterklep.
2 Schuif de polslus door de sleuf en haak deze om het
kleine uitsteeksel.
3 Plaats de achterklep terug.
Het toestel in elkaar zetten
17
Aan de slag
Het toestel in- en uitschakelen
Het toestel inschakelen:
1 Houd [ ] ingedrukt.
2 Als u het toestel de eerste keer inschakelt, volgt u de
instructies op het scherm om het toestel in te stellen.
Houd [ ] ingedrukt en selecteer Uitschakelen om het
toestel uit te schakelen.
• Volg alle waarschuwingsmededelingen en
aanwijzingen van officieel personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparatuur
aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
• Als u alleen gebruik wilt maken van de diensten
waarvoor geen netwerk vereist is, activeert u de
vliegtuigstand. Houd [ ] ingedrukt en selecteer
Vliegtuigstand.
18 Aan de slag
Kennismaken met het toestel
››Indeling
Nabijheidssensor
Volumetoets
Luistergedeelte
Aanraakscherm
Starttoets
Menutoets
Microfoon
Terugtoets
Multifunctionele
aansluiting
››Toetsen
Toets
Headsetaansluiting
Aan/uit/
vergrendelingstoets
Sleuf voor
geheugenkaart
Interne antenne
Functie
Luidspreker
Cameralens
Aan/uit/
Vergrendelen
Achterklep
Menu
Start
Terug
Volume
Het toestel inschakelen
(ingedrukt houden); de
snelmenu's openen (ingedrukt
houden); het aanraakscherm
vergrendelen.
Een lijst met beschikbare opties
voor het huidige scherm openen.
Teruggaan naar het standbyscherm; de lijst met recent
gebruikte toepassingen openen
(ingedrukt houden).
Hiermee gaat u terug naar het
vorige scherm.
Hiermee kunt u het volume van
het toestel regelen.
Aan de slag
19
››Symbolen
Welke symbolen op het scherm worden weergegeven,
is afhankelijk van de regio en provider.
Symbool
Symbool
Betekenis
Gesprek aan de gang
Betekenis
Gesprek in de wacht
Geen signaal
Luidsprekerstand ingeschakeld
Signaalsterkte
Gemiste oproep
GPRS-netwerkverbinding
Gesynchroniseerd met het web
UMTS-netwerkverbinding
Bezig met gegevens uploaden
WLAN ingeschakeld
Bezig met gegevens downloaden
Bluetooth ingeschakeld
Doorschakelen van oproepen actief
Bluetooth-headset aangesloten
Verbonden met computer
GPS ingeschakeld
USB-tethering geactiveerd
20 Aan de slag
Symbool
Betekenis
Symbool
Betekenis
WLAN-hotspot geactiveerd
Trillen actief
Geen SIM- of USIM-kaart
Muziek wordt afgespeeld
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Afspelen van muziek is onderbroken
Nieuw e-mailbericht
FM-radio op de achtergrond actief
Nieuw voicemailbericht
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijniveau
Alarm ingeschakeld
Melding van gebeurtenis
Roaming (buiten het gebruikelijke
servicegebied)
Stille stand actief
Vliegtuigstand ingeschakeld
10:00
Huidige tijd
Het aanraakscherm gebruiken
Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig
items selecteren en functies uitvoeren. Informatie over het
aanraakscherm.
Aan de slag
21
• Gebruik geen scherpe hulpmiddelen, om krassen op
het aanraakscherm te voorkomen.
• Zorg dat het aanraakscherm niet met andere
elektrische apparaten in aanraking komt. Door
elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm
beschadigd raken.
• Zorg dat het aanraakscherm niet met water in
aanraking komt. Het aanraakscherm kan in vochtige
omstandigheden of door water beschadigd raken.
• Om het aanraakscherm optimaal te kunnen
gebruiken, dient u het beschermende folie te
verwijderen alvorens u het toestel gebruikt.
• Het aanraakscherm heeft een laag die kleine
elektrische ladingen die door het menselijk
lichaam worden veroorzaakt, detecteert. Voor de
beste prestaties tikt u met uw vingertop op het
aanraakscherm. Het aanraakscherm reageert niet als
het door scherpe hulpmiddelen zoals een stylus of
een pen wordt aangeraakt.
22 Aan de slag
U gebruikt de volgende technieken om het aanraakscherm
te bedienen:
• Tikken: eenmaal met uw vinger aanraken om een menu,
optie of toepassing te selecteren of starten.
• Aanraken (ingedrukt houden): tik op een item en blijf dit
gedurende meer dan 2 seconden aanraken om een popuplijst met opties te openen.
• Slepen: tik met uw vinger en veeg hiermee omhoog,
omlaag, naar links of naar rechts om items in lijsten te
verplaatsen.
• Verslepen en neerzetten: raak een item aan en verschuif uw
vinger om het item te verplaatsen.
• Dubbeltikken: tik tweemaal snel achtereen met uw vinger
om tijdens het bekijken van foto's of webpagina's in of uit
te zoomen.
• Het aanraakscherm wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer u het toestel gedurende een
bepaalde tijd niet gebruikt.
• U kunt de tijdsduur van de achtergrondverlichting
instellen. Open in de standby-stand de lijst met
toepassingen en selecteer Instellingen → Display
→ Time-out scherm.
Het aanraakscherm en de toetsen
vergrendelen of ontgrendelen
U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat
er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt.
Druk op [ ] om het te vergrendelen. Om te ontgrendelen
schakelt u het scherm in en sleept u naar rechts tot aan
de punt.
Het standby-scherm
Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt, ziet u
het standby-scherm. In het standby-scherm kunt u de status
van het toestel zien en toepassingen openen.
Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar
links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.
››Items aan het standby-scherm toevoegen
U kunt het standby-scherm aanpassen door snelkoppelingen
naar toepassingen of naar items in toepassingen, naar
widgets of naar mappen toe te voegen. Items aan het
standby-scherm toevoegen:
1 Druk op [
2
] → Voeg toe of raak het lege gebied op het
standby-scherm aan.
Selecteer de gewenste categorie → een item:
• Widgets: widgets toevoegen. Widgets zijn kleine
toepassingen op het standby-scherm die handige
functies en informatie verschaffen.
Aan de slag
23
• Sneltoetsen: snelkoppelingen toevoegen naar items
zoals toepassingen, favorieten en contacten.
• Mappen: een nieuwe map maken of mappen voor uw
contacten toevoegen.
• Achtergronden: een achtergrondafbeelding instellen.
Welke items beschikbaar zijn, kan verschillen,
afhankelijk van de actuele standby-schermstand.
››Items op het standby-scherm verplaatsen
1 Tik op een item dat u wilt verplaatsen en blijf het
aanraken totdat het grijs wordt.
2 Sleep het item naar de gewenste plek.
››Items uit het standby-scherm verwijderen
1 Raak het gewenste item aan.
De prullenbak verschijnt onder aan het standby-scherm.
2 Sleep het item naar de prullenbak.
3 Wanneer het item rood kleurt, laat u het los.
24 Aan de slag
››Werken met het snelkoppelingenpaneel
Tik in de standby-stand of tijdens het gebruik van een
toepassing op het symbolengebied en veeg met uw vinger
naar beneden om het snelkoppelingenpaneel te openen. U
kunt functies voor draadloze verbindingen in- of uitschakelen
en een lijst met meldingen openen, zoals berichten,
oproepen, gebeurtenissen of de verwerkingsstatus. U
verbergt de lijst weer door de onderkant van de lijst omhoog
te slepen.
U kunt op het snelkoppelingenpaneel van de volgende
opties gebruikmaken:
• Wi-Fi: de WLAN-functie in- en uitschakelen. ► p. 84
• B/T: de Bluetooth-functie in- en uitschakelen. ► p. 82
• GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen.
• Stil: de stille stand in- en uitschakelen.
• Autom. draaien: de optie voor automatisch draaien in- of
uitschakelen.
Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
››Panelen aan het standby-scherm
toevoegen of eruit verwijderen
U kunt panelen aan het standby-scherm toevoegen of
daaruit verwijderen door widgets naar uw voorkeuren en
behoeften in te delen.
1 Druk in de standby-stand op [
2
3
] → Bewerken.
U kunt ook twee vingers op het scherm plaatsen en
naar elkaar toe bewegen om over te schakelen naar de
bewerkingsstand.
Panelen toevoegen of verwijderen met de volgende
functies:
• Als u een paneel wilt verwijderen, raakt u de
miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u het
naar de prullenbak onder in het scherm.
• Als u een nieuw paneel wilt toevoegen, selecteert u .
• Als u de volgorde van de panelen wilt wijzigen, raakt u
de miniatuurweergave van een paneel aan en sleept u
het naar de gewenste locatie.
Druk op [ ] wanneer u klaar bent.
Toepassingen openen
De toepassingen op het toestel openen:
1 Selecteer in de standby-stand
2
3
om de lijst met
toepassingen te openen.
Scroll naar links of naar rechts naar een ander
toepassingsscherm.
Selecteer een toepassing.
• Als u toepassingen van Google wilt gebruiken, moet
u over een Google-account beschikken. Hebt u geen
Google-account, meld u dan aan voor een Googleaccount.
• U kunt een snelkoppeling aan een toepassing
toevoegen door in de lijst met toepassingen het
symbool van de toepassing aan te raken. U kunt het
symbool verplaatsen naar de gewenste locatie op
het standby-scherm.
Aan de slag
25
4 Druk op [
] om naar het vorige scherm terug te gaan;
druk op de starttoets om naar het standby-scherm terug
te gaan.
De telefoon beschikt over een bewegingssensor
waarmee de oriëntatie van het toestel wordt
gedetecteerd. Bij gebruik van sommige functies wordt
het scherm automatisch naar de liggende stand
overgeschakeld als u het toestel draait. Als u wilt dat
de oriëntatie van het scherm niet verandert, selecteert
u Instellingen → Display → Scherm automatisch
draaien.
››Toepassingen ordenen
U kunt de indeling van toepassingen in de lijst met
toepassingen wijzigen door deze naar gelang uw voorkeuren
en behoeften in een andere volgorde te plaatsen of in
categorieën te groeperen.
1 Druk in de lijst met toepassingen op [
2 Raak een toepassing aan.
26 Aan de slag
] → Bewerken.
3 Sleep het toepassingssymbool naar de gewenste plek.
4
U kunt het symbool van een toepassing ook naar een
ander hoofdmenuscherm verplaatsen.
Druk op [ ] → Opslaan.
De volgorde van de hoofdmenuschermen wijzigen:
1 Plaats in de lijst met toepassingen twee vingers op het
scherm en beweeg deze naar elkaar toe.
2 Raak de miniatuurweergave van een scherm aan en sleep
deze naar de gewenste locatie.
››Onlangs gebruikte toepassingen openen
1 Houd de starttoets ingedrukt om een lijst met onlangs
geopende toepassingen weer te geven.
2 Selecteer de toepassing die u wilt openen.
››Taakbeheer gebruiken
Het toestel kan meerdere taken tegelijk uitvoeren. Hierdoor
kunt u meerdere toepassingen tegelijk actief laten zijn. Bij
het uitvoeren van meerdere taken tegelijk kan het toestel
echter vastlopen, kunnen er geheugenproblemen ontstaan
of wordt er meer stroom verbruikt. Om deze problemen te
voorkomen, kunt u via Taakbeheer overbodige programma's
beëindigen.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
selecteer Taakbeheer → Actieve applicaties.
Er verschijnt een lijst met alle toepassingen die op het
toestel worden uitgevoerd.
Selecteer Einde om een toepassing te sluiten.
Selecteer Stoppen om alle actieve toepassingen te
sluiten.
De instellingen van het toestel
aanpassen
Haal meer uit uw apparaat door het aan uw voorkeuren aan
te passen.
››De huidige tijd en datum instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Instellingen → Datum en tijd.
2 Stel de tijd en datum in en pas eventueel andere
instellingen aan.
››De aanraaktoon in- of uitschakelen
Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Instellingen → Melodie → Selectie hoorbaar.
Aan de slag
27
››Het volume van de beltoon aanpassen
››Animatie voor het schakelen tussen
››Overschakelen naar de stille modus
Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Instellingen → Display → Animatie → Enkele
animaties of Alle animaties.
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het
beltoonvolume aan te passen.
U schakelt de geluiden van het toestel op een van de
volgende manieren uit:
• Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer → Toetsen en blijf vasthouden.
• Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm en
selecteer Stil.
• Houd [ ] ingedrukt en selecteer Stille stand.
››De beltoon wijzigen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Instellingen → Melodie → Beltoon.
2 Kies een beltoon in de lijst en selecteer OK.
vensters inschakelen
››Een achtergrond selecteren voor het
standby-scherm
1 Druk in de standby-stand op [
→ een optie.
] → Achtergrond
2 Selecteer een afbeelding.
3 Selecteer Opslaan of Achtergrond instellen.
Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik
van standaardafbeeldingen of -achtergronden op uw
apparaat.
››De helderheid van het scherm aanpassen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Instellingen → Display → Helderheid.
28 Aan de slag
2 Sleep de schuifregelaar naar het gewenste
3
helderheidsniveau.
Selecteer OK.
Als het scherm op een hoog helderheidsniveau is
ingesteld, raakt de batterij van het toestel sneller leeg.
››Schermvergrendeling instellen
U kunt het aanraakscherm met een ontgrendelpatroon of
wachtwoord vergrendelen om te voorkomen dat anderen
het toestel zonder uw toestemming gebruiken.
• Wanneer u een schermvergrendeling hebt ingesteld,
zal het toestel telkens bij het inschakelen of het
ontgrendelen van het scherm om dit patroon
vragen.
• Als u uw pincode of wachtwoord vergeet, moet
u het toestel bij een Samsung Servicecenter laten
resetten.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van
beveiligingscodes of privégegevens of andere
schade die door illegale software wordt veroorzaakt.
Een ontgrendelingspatroon instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
5
6
selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging →
Schermvergrend. instellen → Patroon.
Volg de instructies en voorbeeldpatronen op het scherm
en selecteer Volgende (indien nodig).
Teken een patroon door met uw vinger te vegen en zo
ten minste 4 punten met elkaar te verbinden.
Selecteer Doorgaan.
Teken het patroon nogmaals om het te bevestigen.
Selecteer OK.
Een ontgrendelingspincode instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging →
Schermvergrend. instellen → Geef PIN-code in.
Geef een nieuwe pincode (numeriek) in en selecteer
Doorgaan.
Geef de pincode nogmaals in en selecteer OK.
Aan de slag
29
Een ontgrendelingswachtwoord instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging →
Schermvergrend. instellen → Wachtwoord.
Geef een nieuw wachtwoord (alfanumeriek) in en
selecteer Doorgaan.
Geef het wachtwoord nogmaals in en selecteer OK.
››De SIM- of USIM-kaart vergrendelen
U kunt het toestel vergrendelen door de pincode die u bij de
SIM- of USIM-kaart hebt gekregen, te activeren.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen
2
en selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging
→ SIM-kaartvergrendeling instellen → SIM-kaart
vergrendelen.
Geef uw pincode in en selecteer OK.
30 Aan de slag
Als de pinblokkering is ingeschakeld, moet u telkens bij het
inschakelen van het toestel de pincode ingeven.
• Als u te vaak een onjuiste pincode ingeeft, wordt de
SIM- of USIM-kaart geblokkeerd. In dat geval moet
u een PUK-code (PIN Unlock Key) ingeven om de
blokkering van de kaart op te heffen.
• Als u een onjuiste PUK-code voor de SIM- of USIMkaart ingeeft, moet u de blokkering van de kaart bij
de serviceprovider laten opheffen.
Tekst ingeven
U kunt tekst ingeven door tekens op het virtuele toetsenbord
te selecteren of door met de hand op het scherm te schrijven.
In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u
tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een
van de ondersteunde talen. ► p. 104
››Het type toetsenbord wijzigen
U kunt het type toetsenbord wijzigen. Raak het
tekstinvoerveld aan en selecteer Invoermethode → een type
toetsenbord (Swype- of Samsung-toetsenbord).
3 Ga zo door totdat u het woord af hebt.
››Tekstinvoer met het Swype-toetsenbord
1 Selecteer de eerste letter van een woord en veeg met uw
2
vinger naar de tweede letter zonder uw vinger van het
scherm te laten loskomen.
Houd even boven de tweede letter stil en veeg met uw
vinger naar de volgende letter.
4 Laat het scherm bij de laatste letter los. Het woord wordt
in het tekstveld ingevoerd.
5 Herhaal stap 1-4 voor de rest van de tekst.
Blijf elke toets aanraken om uit extra tekens te kunnen
kiezen.
Aan de slag
31
U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:
Nummer
Nummer
1
2
4
3
6
5
Functie
2
Schakelen tussen hoofdletters en kleine
letters.
Schakelen tussen de symboolstand en de
ABC-/nummerstand.
3
Een spatie invoegen.
4
Tekens verwijderen.
1
32 Aan de slag
Functie
5
Op een nieuwe regel beginnen.
6
Tekst met uw stem ingeven; dit
pictogram is alleen beschikbaar als u de
spraakinvoerfunctie voor het Samsungtoetsenbord hebt ingeschakeld.
Deze functie is mogelijk niet
beschikbaar, afhankelijk van de
geselecteerde invoertaal.
• U verbergt het Swype-toetsenbord door op [ ]
te drukken.
• Voor helpinformatie over het gebruik van het
Swype-toetsenbord blijft u
vasthouden.
››Tekstinvoer met het Samsung-
Nummer
toetsenbord
1 Selecteer
2
→ Staande toetsenbordtype en selecteer
een tekstinvoermethode.
U kunt een invoermethode met toetsen selecteren
(QWERTY of traditioneel toetsenbord) of met
handschriftinvoer.
Geef tekst in door alfanumerieke toetsen te selecteren of
door op het scherm te schrijven.
1
2
3
U kunt tevens de volgende toetsen gebruiken:
1
4
2
5
3
6
7
Functie
Schakelen tussen hoofdletters en kleine
letters.
Schakelen tussen de cijfer-/symboolstand en
de ABC-stand.
Tekst met uw stem ingeven; dit
pictogram is alleen beschikbaar als
u de spraakinvoerfunctie voor het
Samsungtoetsenbord hebt ingeschakeld.
Deze functie is mogelijk niet
beschikbaar, afhankelijk van de
geselecteerde invoertaal.
4
Uw invoer wissen.
5
Op een nieuwe regel beginnen.
6
De toetsenbordinstellingen openen; de
tekstinvoermethode wijzigen (blijven
aanraken).
Aan de slag
33
Nummer
7
Functie
Een spatie invoegen; een punt invoegen
(dubbeltikken); de invoertaal wijzigen (naar
links of rechts scrollen).
De functies van deze toets kunnen
per serviceprovider verschillen.
Als u tekstinvoertoetsenborden van internet
hebt gedownload, kunt u het type toetsenbord
wijzigen. Raak het tekstinvoerveld aan en selecteer
Invoermethode → een type toetsenbord.
››Tekst kopiëren en plakken
Bij het ingeven van tekst kunt u ook de functionaliteit
voor kopiëren en plakken gebruiken om tekst in andere
toepassingen te gebruiken.
1 Zet de cursor op de plaats waar u wilt starten.
2 Raak het tekstinvoerveld aan.
3 Selecteer in de optielijst Tekst selecteren.
34 Aan de slag
4 Tik op de plaats waar u wilt eindigen.
5 Raak de gemarkeerde tekst aan.
6 Selecteer Kopiëren om te kopiëren of Knip om de tekst
te knippen en op het klembord te plaatsen.
7 Raak in een andere toepassing het tekstinvoerveld aan.
8 Selecteer Plakken om de tekst van het klembord in het
tekstveld te plakken.
Toepassingen van Android Market
downloaden
U kunt de functionaliteit van uw apparaat uitbreiden door
extra toepassingen op basis van het Android-platform te
installeren. Met Android Market kunt u gemakkelijk en snel
games en mobiele toepassingen aanschaffen.
• Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Gedownloade toepassingen worden door het
toestel in het interne geheugen opgeslagen.
››Een toepassing installeren
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
selecteer Market.
Selecteer bij de voorwaarden en bepalingen Accepteren.
Selecteer de gewenste categorie → een item.
Selecteer Installeren (voor gratis items) of Kopen.
Als u Installeren kiest, selecteert u OK om het item
onmiddellijk te downloaden.
Als u Kopen selecteert, moet u uw creditcardgegevens
opgeven. Volg de instructies op het scherm.
››Een toepassing verwijderen
1 Druk in het startscherm van Android Market-scherm op
2
3
[ ] → Downloads.
Selecteer het item dat u wilt verwijderen.
Selecteer Verwijderen → OK.
Bestanden downloaden van het web
Wanneer u bestanden of webtoepassingen van internet
download, worden deze op een geheugenkaart opgeslagen.
Bestanden die u van internet downloadt, kunnen
virussen bevatten die schade aan het toestel
toebrengen. Download daarom alleen bestanden van
websites die u vertrouwt.
Sommige mediabestanden maken gebruik van
Digital Rights Management om auteursrechten te
beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk
maken om sommige bestanden te downloaden, te
kopiëren, te wijzigen of te verzenden.
Bestanden van internet downloaden:
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Internet.
2 Zoek een bestand of toepassing en download het.
Als u bestanden wilt installeren die u van andere websites
dan Android Market hebt gedownload, selecteert u
Instellingen → Toepassingen → Onbekende bronnen.
Aan de slag 35
Gegevens synchroniseren
3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van de
U kunt gegevens met diverse webservers synchroniseren en
een back-up van gegevens maken of deze terugzetten.
Wanneer de synchronisatie is voltooid, blijft het toestel
met internet verbonden. Als er op internet wijzigingen zijn
doorgevoerd, wordt de bijgewerkte informatie op het toestel
weergegeven en automatisch gesynchroniseerd, en vice
versa.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
››Automatische synchronisatie inschakelen
››Een serveraccount instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
selecteer Instellingen → Accounts en synchronisatieinstellingen.
Selecteer Account toevoegen → een accounttype.
36 Aan de slag
account te voltooien.
Voor onlinecommunity's zoals Facebook en MySpace
voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en
selecteert u Inloggen.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
selecteer Instellingen → Accounts en synchronisatieinstellingen.
Selecteer Autom. synchroniseren.
Selecteer een account.
Selecteer de toepassingen die u wilt synchroniseren.
Als u toepassingen van automatische synchronisatie
wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje naast de
desbetreffende toepassingen uit.
››Gegevens handmatig synchroniseren
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Instellingen → Accounts en synchronisatieinstellingen.
Selecteer een account.
Druk op [ ] → Nu synchroniseren. Het toestel begint
met het synchroniseren van de gegevens die u daarvoor
hebt opgegeven.
Aan de slag
37
Communiceren
Bellen
Hier vindt u informatie over het gebruik van de
telefoniefuncties, zoals bellen en gebeld worden, welke
opties er tijdens een telefoongesprek beschikbaar zijn en het
gebruik van de mogelijkheden die met bellen samenhangen.
››Bellen en gebeld worden
Bij het bellen en het aannemen, beëindigen en weigeren
van gesprekken kunt u gebruikmaken van de toetsen of het
aanraakscherm.
Als u het toestel dicht bij uw gezicht houdt, wordt dit
automatisch uitgeschakeld en het aanraakscherm
vergrendeld, zodat er geen ongewenste invoer kan
plaatsvinden.
Bellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen
2
3
en selecteer → Toetsen en geef het netnummer en
abonneenummer op.
Selecteer om het nummer te bellen.
Selecteer Einde om de oproep te beëindigen.
• Sla nummers die u vaak belt in de telefoonlijst op.
► p. 65
• U kunt snel de oproepenlijst openen om een
nummer dat u onlangs hebt gebeld, opnieuw te
bellen. Selecteer hiervoor → Logbest.
Opnemen
1 Wanneer u wordt gebeld, sleept u
naar rechts tot aan
de stip.
Wanneer de beltoon klinkt, drukt u op de volumetoets
om de beltoon te dempen.
2 Selecteer Einde om de oproep te beëindigen.
38 Communiceren
Een oproep weigeren
• Als u een oproep in de wacht wilt zetten of uit de wacht
Wanneer u wordt gebeld, sleept u naar links tot aan de
stip. De beller hoort dan een ingesprektoon.
• En ook voor het beëindigen van een gesprek drukt u op de
Een internationaal nummer bellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
selecteer → Toetsen en blijf 0 vasthouden om het
teken + in te voegen.
Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen
(landnummer, netnummer en abonneenummer) en
selecteer .
››De headset gebruiken
Wanneer u een headset op het toestel aansluit, kunt u
handsfree gesprekken aannemen en regelen:
• Voor het aannemen van een gesprek drukt u op de
headsetknop.
• Voor het afwijzen van een oproep houdt u de headsetknop
ingedrukt.
wilt halen, houdt u de headsetknop ingedrukt.
headsetknop.
››Beschikbare opties tijdens een gesprek
U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een
telefoongesprek voert:
• Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het
stemvolume te regelen.
• Selecteer In de wacht om een gesprek in de wacht te
plaatsen. Om een gesprek weer uit de wachtstand te halen
selecteert u Uit wacht.
• Als u een tweede nummer wilt bellen, selecteert u Oproep
toevoegen en belt u een nieuw nummer.
• Als u een tweede oproep wilt beantwoorden, sleept u bij
het klinken van de wisselgesprektoon naar rechts tot
aan de stip. Er wordt gevraagd of het eerste gesprek moet
worden beëindigd of in de wacht geplaatst. U kunt de
wisselgesprekfunctie alleen gebruiken als u hierop bent
geabonneerd.
Communiceren 39
• Selecteer Kiesschijf om het belscherm te openen.
• Als u de Bluetooth-headset wilt gebruiken, selecteert u
Headset.
• U kunt de microfoon uitschakelen zodat degene aan de
andere kant van de lijn u niet kan horen. Selecteer hiervoor
Dempen.
• Selecteer Luidspreker om de luidsprekerfunctie te
activeren.
In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de
luidsprekerfunctie te gebruiken. Gebruik dan voor
betere geluidsprestaties de normale telefoonstand.
• Selecteer Wissel om tussen de twee gesprekken te
wisselen.
• Als u een telefoongesprek met meerdere bellers
(vergaderoproep) wilt houden, belt u een tweede nummer
of neemt u een tweede gesprek aan en selecteert u
Oproepen samenvoegen wanneer u verbinding met
deze tweede persoon hebt. Voor het gebruik van deze
telefonische vergaderfunctie hebt u wel een abonnement
nodig.
40 Communiceren
››Gemiste oproepen bekijken en de
bijbehorende nummers terugbellen
Op uw apparaat worden de oproepen weergegeven die u
hebt gemist. Als u het nummer van een gemiste oproep wilt
bellen, opent u het snelkoppelingenpaneel en selecteert u de
gemiste oproep.
››Extra functies gebruiken
U kunt diverse andere belfuncties gebruiken,
bijvoorbeeld de FDN-modus (Fixed Dialling Number), of
oproepdoorschakeling.
De FDN-modus (Fixed Dialling Number) gebruiken
In de FDN-modus zijn uitgaande oproepen voor uw apparaat
beperkt tot de nummers in de FDN-lijst. De FDN-modus
inschakelen:
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Instellingen → Oproepen → FDN-nummers
→ FDN inschakelen.
2 Geef de PIN2-code in die u bij de SIM- of USIM-kaart hebt
3
gekregen, en selecteer OK.
Selecteer FDN-lijst en voeg contacten toe voor gebruik
in de FDN-stand.
Oproepen doorschakelen
Doorschakelen is een netwerkfunctie waarmee inkomende
oproepen naar een ander, door u opgegeven nummer
worden doorgestuurd. U kunt deze functie apart instellen
voor diverse omstandigheden waarin u niet in staat bent om
gesprekken aan te nemen, bijvoorbeeld wanneer u al aan
het bellen bent of wanneer u zich buiten het servicegebied
bevindt.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen
2
3
en selecteer Instellingen → Oproepen → Oproepen
doorschakelen.
Selecteer een voorwaarde.
Geef een nummer in om oproepen naar door te
schakelen en selecteer Inschakelen.
Uw instellingen worden naar het netwerk verzonden.
Wisselgesprek instellen
Wisselgesprek is een netwerkfunctie waarmee u tijdens
een gesprek een melding krijgt als er een nieuwe oproep
binnenkomt.
Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Instellingen → Oproepen → Extra instellingen
→ Wisselgesprek. Uw instellingen worden naar het netwerk
verzonden.
››Oproepenlijsten bekijken
U kunt op type gefilterde lijsten met uw oproepen
weergeven.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
2 Druk op [
→ Logbest.
] → Weergave → een optie om de
oproepenlijsten te sorteren.
Vanuit de oproepenlijsten kunt u rechtstreeks iemand
bellen of een bericht sturen door het contact naar links
of naar rechts te tikken.
Communiceren
41
3 Selecteer een lijst om de details te bekijken.
2 Selecteer Contacten.
Berichten
3
4
Vanuit de detailweergave kunt u het nummer bellen,
een bericht naar het nummer sturen of het nummer
aan de telefoonlijst toevoegen.
Hier wordt uitgelegd hoe u SMS- en MMS-berichten kunt
opstellen en verzenden en hoe u verzonden en ontvangen
berichten kunt weergeven en beheren.
Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen
servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u wellicht
extra betalen. Raadpleeg uw provider voor meer
informatie.
››Een SMS-bericht verzenden
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
→ Nieuw bericht.
42 Communiceren
5
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de
lijsten of contactgroepen selecteren door een andere
optie te selecteren.
Selecteer contacten en selecteer Toevoegen.
Selecteer Tik om samen te stellen en geef uw
berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [ ] → Smiley
invoegen.
Selecteer Verzend om het bericht te verzenden.
››Een MMS-bericht verzenden
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
→ Nieuw bericht.
2 Selecteer Contacten.
U kunt een nummer handmatig ingeven of er een in de
lijsten of contactgroepen selecteren door een andere
optie te selecteren.
Wanneer u een e-mailadres ingeeft, wordt het bericht in
een MMS-bericht omgezet.
3 Selecteer contacten en selecteer Toevoegen.
4 Selecteer Tik om samen te stellen en geef uw
5
6
7
berichttekst in.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [ ] → Smiley
invoegen.
→ een optie en voeg een item toe.
Selecteer
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of
een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment
opnemen.
Druk op [ ] → Onderwerp toevoegen en geef een
onderwerp voor het bericht in.
Selecteer Verzend om het bericht te verzenden.
››Een SMS- of MMS-bericht weergeven
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2 Selecteer een contact.
3 Selecteer in de conversatie een SMS- of MMS-bericht.
››Voicemailberichten beluisteren
Als u hebt opgegeven dat gemiste oproepen naar de
voicemailserver moeten worden doorgeschakeld, kunnen
bellers spraakberichten achterlaten wanneer u inkomende
oproepen niet beantwoordt. De map met voicemail openen
om voicemailberichten te beluisteren:
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
selecteer → Toetsen en blijf 1 vasthouden.
Volg de aanwijzingen van de voicemailserver.
U moet het nummer van de voicemailserver opslaan
voordat u naar de server gaat. Informeer bij uw
provider naar het nummer.
selecteer .
Uw berichten worden net als in een chatprogramma in
conversaties per contact gesorteerd.
Communiceren
43
Google Mail
U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ naar uw
Postvak IN downloaden. Wanneer u deze toepassing opent
verschijnt het scherm van het Postvak IN. Het totaalaantal
ongelezen berichten wordt in de titelbalk weergegeven en
de ongelezen berichten worden vet weergegeven. Als u een
bericht van een label hebt voorzien, wordt dit label in een
gekleurde rechthoek op het bericht weergegeven.
• Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Dit Google Mail-menu kan afhankelijk van uw
serviceprovider een andere naam hebben.
››Een e-mail verzenden
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Google Mail.
] → Opstellen.
2 Druk op [
44 Communiceren
3 Geef in het veld voor de geadresseerde een naam of
adres in.
4 Geef een onderwerp en een bericht in.
5 Als u een beeldbestand wilt bijvoegen, drukt u op [
6
Bijlage toevoegen → een bestand.
om het bericht te verzenden.
Selecteer
››E-mailberichten bekijken
]→
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Google Mail.
2 Selecteer een e-mailbericht.
In de berichtweergave hebt u de volgende opties:
• Als u het bericht wilt beantwoorden, selecteert u
.
• Als u een antwoord wilt sturen naar alle ontvangers,
selecteert u → Allen antw.
• Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen,
selecteert u → Doorsturen.
• Als u een ster aan het bericht wilt toevoegen, selecteert
u .
• Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u Voorbeeld.
Als u het bericht wilt opslaan op uw apparaat, selecteert u
Downloaden.
• Als u het bericht wilt archiveren, selecteert u Archief.
• Als u het bericht wilt verwijderen, selecteert u
Verwijderen.
• U gaat naar het vorige of volgende bericht door
of
te selecteren.
Berichten van een ster voorzien
1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
2 Selecteer Ster toevoegen. Het stersymbool naast het
bericht wordt ingeschakeld.
Berichten filteren
1 Druk in het scherm van het Postvak IN op [
2
] → Ga
naar labels.
Selecteer het label van de berichten die u wilt bekijken.
››E-mailberichten met labels ordenen
E-mail
Berichten van een label voorzien
››Een e-mailaccount instellen
U kunt uw e-mail ordenen door de berichten van labels te
voorzien of belangrijke berichten met een ster te markeren.
U kunt berichten met een labelfilter sorteren.
1 Raak in het scherm van het Postvak IN een bericht aan.
2 Selecteer Labels wijzigen.
3 Kies een label om toe te voegen en selecteer OK.
Leer hoe u e-mailberichten via uw privé- of zakelijke account
kunt verzenden en bekijken.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer E-mail.
Communiceren
45
2 Geef uw e-mailadres en wachtwoord in.
3 Selecteer Volgende (voor algemene e-mailaccounts)
3 Selecteer Contacten.
4
4
5
of Handm. instell. (voor e-mailaccounts van andere
bedrijven).
Volg de instructies op het scherm.
Als u klaar bent met het instellen van het e-mailaccount,
worden de e-mailberichten naar uw apparaat gedownload.
Als u meer dan twee accounts hebt gemaakt, kunt u wisselen
tussen de e-mailaccounts. Druk op [ ] → Accounts en
selecteer het account waarvoor u berichten wilt ophalen.
››Een e-mail verzenden
6
7
8
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer E-mail → een e-mailaccount.
] → Samenstellen.
2 Druk op [
46 Communiceren
9
U kunt een e-mailadres handmatig ingeven of er een in
de lijsten of contactgroepen selecteren door een andere
optie te selecteren.
Selecteer contacten en selecteer Toevoegen.
Selecteer het vak CC/BCC om meer ontvangers toe te
voegen.
Selecteer het onderwerpveld en geef een onderwerp in.
Selecteer het tekstveld en geef de berichttekst in.
Selecteer Bijlage en voeg een bestand toe.
U kunt een bestand in de bestandenlijst selecteren of
een nieuwe foto of video maken of een geluidsfragment
opnemen.
Selecteer Verzenden om het bericht te verzenden.
Als u offline bent of zich buiten het servicegebied
bevindt, wordt het bericht in de lijst bewaard totdat u
weer online en in uw servicegebied bent.
››Een e-mailbericht weergeven
Wanneer u een e-mailaccount opent, kunt u eerder
opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding
met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken.
Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline
bekijken.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer E-mail → een e-mailaccount.
] → Vernieuw om de berichtenlijst bij te
werken.
Selecteer een e-mailbericht.
2 Druk op [
3
In de berichtweergave hebt u de volgende opties:
• Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op [ ] →
Antwoord.
• Als u het bericht wilt doorsturen naar andere personen,
drukt u op [ ] → Doorsturen.
• Als u het bericht wilt verwijderen, drukt u op [ ] →
Wissen.
• Als u het bericht naar een andere map wilt verplaatsen,
drukt u op [
] → Verplaatsen naar.
• Als u de afbeelding in het bericht wilt laden, drukt u op
[
] → Foto's weerg.
• Als u een bijlage wilt weergeven, selecteert u deze. Als u
het op de geheugenkaart wilt opslaan, selecteert u
.
Talk
Chat met vrienden en familie via Google Talk™.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
››Vrienden aan de vriendenlijst toevoegen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
selecteer Talk.
In de vriendenlijst worden al uw Google Talk-contacten
weergegeven.
Druk op [ ] → Vriend toevoegen.
Communiceren
47
3 Geef een e-mailadres van de vriend in en selecteer
Uitnodiging verzenden.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, wordt de
vriend toegevoegd aan uw vriendenlijst.
››Een chatsessie starten
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
5
selecteer Talk.
Selecteer in de vriendenlijst een vriend. Het chatscherm
wordt geopend.
Geef een bericht in en selecteer Verzenden.
Als u emoticons wilt ingeven, drukt u op [ ] → Meer →
Smiley invoegen.
Als u naar een andere actieve chatsessie wilt
overschakelen, drukt u op [ ] → Andere chat kiezen.
Als u de chatsessie wilt beëindigen, drukt u op [ ] →
Chat beëindigen.
48 Communiceren
Social Hub
Leer gebruik te maken van Social Hub™, de geïntegreerde
communicatietoepassing voor SNS (Social Network Service),
e-mail, berichten, chatberichten (IM) en gegevens van
contacten en agenda-items.
Ga naar socialhub.samsungmobile.com voor meer informatie.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Social Hub.
2 Bekijk en gebruik de zaken die via Social Hub beschikbaar
worden gesteld.
Entertainment
››Een foto nemen
Camera
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
Hier wordt beschreven hoe u foto's en video's kunt maken en
weergeven. U kunt foto's maken met een maximumresolutie
van 2048 x 1536 pixels (3,2 megapixel) en video's met een
maximumresolutie van 320 x 240 pixels.
Om de camera te kunnen gebruiken, moet u eerst een
geheugenkaart plaatsen.
• Het camerascherm verschijnt alleen in de liggende
stand.
• Tik op het scherm om symbolen in de zoeker te
verbergen of weer te geven.
• De camera wordt automatisch uitgeschakeld
wanneer u deze een bepaalde tijd niet gebruikt.
• De geheugencapaciteit kan variëren naar gelang
de opnameomstandigheden of de scène die wordt
opgenomen.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Camera.
eventueel aan.
1
2
3
4
5
6
7
8
Entertainment
49
Nummer
Functie
1
De camerastatus en -instellingen
controleren.
• : Resolutie
•
: Type lichtmeting
•
: Aantal resterende foto's
(afhankelijk van beschikbare geheugen)
• : Opslaglocatie
2
De opnamestand wijzigen.
3
De scènestand wijzigen.
4
De helderheid aanpassen.
6
Hiermee kunt u de camera-instellingen
wijzigen.
Hiermee kunt u overschakelen naar de
camcorder.
7
Een foto nemen.
8
De laatstgemaakte foto bekijken.
5
50 Entertainment
4 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
5 Selecteer om een foto te nemen.
De foto wordt automatisch opgeslagen.
Nadat u foto's hebt genomen, selecteert u om de
gemaakte foto's te bekijken.
• Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
• Als u wilt in- of uitzoomen, tikt u op het scherm en
selecteert u of . U kunt ook tweemaal op het scherm
tikken om in of uit te zoomen.
• Als u een foto naar anderen wilt verzenden, selecteert u
Delen.
• Als u een foto als achtergrond of beller-id voor een contact
wilt instellen, selecteert u Instellen als.
• Als u een foto wilt verwijderen, selecteert u Wissen.
››Foto's maken met de voorkeuzes voor
verschillende scènes
De camera bevat vooraf ingestelde instellingen voor diverse
scènes. Zo kunt u eenvoudig de stand kiezen die bij de
opnameomstandigheden en het onderwerp past.
Als u bijvoorbeeld 's nachts foto's wilt maken, selecteert u
de nachtmodus, omdat daarbij een lange belichting wordt
gebruikt.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
→ een scène.
3 Selecteer
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Selecteer om een foto te nemen.
››Een foto nemen in de Smile shot-stand
De camera kan gezichten herkennen en u helpen foto's van
lachende mensen te nemen.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → Smile shot.
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Selecteer .
6 Richt de cameralens op het onderwerp.
Het toestel detecteert automatisch mensen in beeld en
detecteert hun lach. Wanneer het onderwerp lacht, maakt
het toestel automatisch een foto.
Entertainment
51
››Een reeks foto's achter elkaar maken
››Een panoramafoto maken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
5
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer → Panorama.
4 Breng eventueel wijzigingen aan.
5 Selecteer om de eerste foto te maken.
6 Beweeg het toestel langzaam in de gekozen richting
U kunt gemakkelijk een reeks foto's van bewegende
onderwerpen maken. Dit is handig bij het fotograferen van
kinderen die spelen of aan een sportevenement deelnemen.
selecteer Camera.
Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
→ Doorlopend.
Selecteer
Breng eventueel wijzigingen aan.
Raak
aan. Er worden achter elkaar foto’s genomen
totdat u de toets loslaat.
Met de fotostand Panorama kunt u brede panoramafoto's
maken. Dit is handig voor het fotograferen van
landschappen.
selecteer Camera.
7
52 Entertainment
totdat het groene kader precies in de zoeker staat.
Zodra het groene kader in de zoeker staat, wordt
automatisch de volgende foto genomen.
Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.
››Camera-instellingen aanpassen
Voordat u een foto maakt, kunt u
volgende opties weer te geven:
Optie
Scherpstellen
Timer
Resolutie
Witbalans
Effecten
→
selecteren om de
Functie
Close-up foto's maken of instellen
dat de camera scherpstelt op het
onderwerp.
De vertraging voordat er een foto
wordt gemaakt instellen.
Hiermee kunt u de resolutie
wijzigen.
Hiermee kunt u de
kleurbalans aanpassen aan de
lichtomstandigheden.
Een speciaal effect toepassen, zoals
sepia of zwart-wit.
Optie
Meting
Beeldkwaliteit
Aanpassen
Functie
Hiermee kunt u een type lichtmeting
selecteren.
Hiermee kunt u het kwaliteitsniveau
voor uw foto's instellen.
Contrast, kleurverzadiging en
scherpte aanpassen.
Voordat u een foto maakt, kunt u → selecteren om de
volgende instellingen weer te geven:
Instelling
Richtlijnen
Overzicht
Functie
Hiermee geeft u de kaderlijnen op het
voorbeeldscherm weer.
Hiermee stelt u in dat de gemaakte foto
wordt weergegeven.
Entertainment
53
Instelling
GPS
Geluid sluiter
Resetten
Functie
Hiermee laat u locatie-informatie bij de
foto's opnemen.
Voor een goede GPS-ontvangst
moet u locaties waar het signaal
geblokkeerd wordt vermijden,
zoals tussen gebouwen of in
laaggelegen gebieden, of in
slechte weersomstandigheden.
Hiermee laat de camera bij het maken van
een foto een geluid horen.
Hiermee kunt u de menu's en opnameinstellingen resetten.
››Een video opnemen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Camera.
2 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
3 Selecteer om over te schakelen naar de camcorder.
4 Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
eventueel aan.
1
2
3
4
54 Entertainment
5
6
7
Nummer
1
2
3
Functie
De camcorderstatus en -instellingen
controleren.
• : Resolutie
•
: Duur van de video die kan
worden opgenomen (afhankelijk van
beschikbare geheugen)
• : Opslaglocatie
De opnamestand wijzigen (voor het
bijvoegen van een multimediabericht of
voor normaal opslaan).
De helderheid aanpassen.
5
Hiermee kunt u de camcorderinstellingen
wijzigen.
Hiermee kunt u naar de camera
overschakelen.
6
Een video opnemen.
7
De laatstgemaakte video bekijken.
4
5 Druk op de volumetoets om in of uit te zoomen.
6 Selecteer om de opname te starten.
7 Selecteer om de opname te stoppen.
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
Bepaalde geheugenkaarten hebben een te trage
verwerkingssnelheid om het opnemen van video's
mogelijk te maken.
Selecteer na het opnemen van een video om deze weer
te geven.
• Als u meer video's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
• Als u een video naar anderen wilt verzenden, selecteert u
Delen.
• Als u een video wilt afspelen, selecteert u Afspelen.
• Als u een video wilt verwijderen, selecteert u Wissen.
Entertainment
55
››Camcorderinstellingen aanpassen
Voordat u een video opneemt, kunt u
voor de volgende opties:
→
selecteren
Optie
Functie
Timer
De vertraging voordat de videoopname wordt begonnen instellen.
Resolutie
Hiermee kunt u de resolutie wijzigen.
Witbalans
Effecten
Videokwaliteit
Aanpassen
56 Entertainment
Hiermee kunt u de
kleurbalans aanpassen aan de
lichtomstandigheden.
Een speciaal effect toepassen, zoals
sepia of zwart-wit.
Hiermee stelt u het kwaliteitsniveau
voor uw video's in.
Contrast, kleurverzadiging en
scherpte aanpassen.
Voordat u een video opneemt, kunt u
de volgende instellingen:
Instelling
Richtlijnen
Geluidsopname
Overzicht
Resetten
→
selecteren voor
Functie
Hiermee geeft u de kaderlijnen op
het voorbeeldscherm weer.
Hiermee schakelt u het geluid in
of uit.
Hiermee stelt u in dat de gemaakte
video wordt weergegeven.
Hiermee kunt u de menu's en
opname-instellingen resetten.
Galerij
Hier vindt u informatie over het bekijken van foto's en video's
in een geheugenkaart.
››Ondersteunde bestandsindelingen
Type
Indeling
Foto
Extensie: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video
• Extensie: 3gp, mp4
• Codec: MPEG4, H.263, H.264
• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
• Als een bestand groter is dan het beschikbare
geheugen, kan er een fout optreden bij het openen
van het bestand.
››Een foto bekijken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
selecteer Galerij.
Selecteer een map.
3 U kunt de weergavestand wijzigen door
4
of
rechtsboven in het scherm te selecteren.
Selecteer een foto (zonder pictogram) om weer te geven.
Terwijl u een foto bekijkt, hebt u de volgende opties:
• Als u meer foto's wilt zien, scrollt u naar links of rechts.
• Selecteer of om in of uit te zoomen. U kunt tevens
inzoomen door met twee vingers op het scherm te tikken
en ze vervolgens uit elkaar te bewegen (beweeg uw
vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
• U start een diavoorstelling van foto's in de geselecteerde
map door Diashow te selecteren. U stopt de
diavoorstelling door op het scherm te tikken.
››Een video-opname afspelen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Galerij.
2 Selecteer een video (met het symbool
spelen.
) om af te
Entertainment
57
3 Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.
››Foto's en video's delen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Galerij.
2 Selecteer een map.
3 Selecteer een foto- of videocategorie.
4 Selecteer Menu → Delen → een deeloptie.
Muziek
Hier leest u hoe u met de MP3-speler uw favoriete muziek
kunt beluisteren terwijl u onderweg bent. De MP3-speler
ondersteunt de volgende bestandsindelingen: mp3, ogg, aac.
Voordat u de MP3-speler kunt gebruiken, moet u een
geheugenkaart plaatsen.
58 Entertainment
• U kunt ook muziekbestanden in de volgende
bestandsindelingen afspelen als u deze opent in
Mijn bestande..., in multimediaberichten of in de
webbrowser: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav,
mxmf.
• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden
bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
• Als een bestand groter is dan het beschikbare
geheugen, kan er een fout optreden bij het openen
van het bestand.
››Muziekbestanden naar uw geheugenkaart
overbrengen
U kunt op de volgende manieren bestanden naar uw
geheugenkaart overbrengen:
• Draadloos downloaden van internet. ► p. 72
• Downloaden vanaf een computer met het optionele
Samsung Kies. ► p. 88
• Ontvangen via Bluetooth. ► p. 83
• Kopiëren naar een geheugenkaart. ► p. 89
››Muziekbestanden afspelen
Breng eerst muziekbestanden over naar uw apparaat of een
geheugenkaart.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Muziek.
2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
4
5
6
Functie
3
Afspelen onderbreken; selecteer om
door te gaan met afspelen.
Achteruit springen; terugspoelen binnen
een bestand (blijven aanraken).
Versleep de balk om naar een bepaald
punt in het bestand te gaan.
4
De afspeellijst openen.
1
2
5
6
7
1
2
3
Nummer
Hiermee kunt u de shufflestand
inschakelen.
De herhaalstand wijzigen (uit, een bestand
herhalen of alle bestanden herhalen).
Vooruit springen; vooruitspoelen binnen
een bestand (blijven aanraken).
7
Entertainment
59
• U kunt het afspelen regelen met een headset: Druk
op de headsetknop om af te spelen of het afspelen
te onderbreken. U kunt de headsetknop ook
ingedrukt houden om de muziekspeler te starten.
• SRS CS Headphone™ biedt 5.1-surroundgeluid
bij het afspelen van meerkanaalsmedia zoals
dvd-films via een standaardhoofdtelefoon of
standaardoordopjes.
• WOW HD™ zorgt voor een aanzienlijke
kwaliteitsverbetering van afgespeelde audio. Het
biedt een dynamische 3D-beleving met een diepe,
volle bas en heldere hoge frequenties voor een
zuivere geluidsweergave.
››Een afspeellijst maken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Muziek.
2 Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
60 Entertainment
3 Druk op [ ] → Toevoegen aan afspeellijst → Nieuw.
4 Geef een titel voor de nieuwe afspeellijst in en selecteer
Opslaan.
5 Als u meer muziekbestanden aan de afspeellijst
wilt toevoegen, drukt u op [ ] → Toevoegen aan
afspeellijst → de nieuwe afspeellijst.
››De partyshuffle-functie gebruiken
Wanneer u de partyshuffle-functie inschakelt, worden
muziekbestanden op uw apparaat in willekeurig
geselecteerd en afgespeeld.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Muziek.
2 Druk op [ ] → Voorkeurslijst.
3 Als u de partyshuffle-functie wilt uitschakelen, drukt u op
[
] → Voorkeurslijst uit.
››Instellingen van de MP3-speler aanpassen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
selecteer Muziek.
Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
Druk op [ ] → Instellingen.
Pas de volgende instellingen van de MP3-speler aan uw
wensen aan:
Optie
5.1-kanaals
Equalizer
Functie
Instellen of het virtuele 5.1-kanaals
surroundsoundsysteem wordt
geactiveerd als er een headset
wordt aangesloten.
Selecteer een standaardtype
equalizer.
FM-radio
U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als
u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u een headset, die
dienst doet als antenne, op de telefoon aansluiten.
››Naar de FM-radio luisteren
1 Sluit een headset op het toestel aan.
2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer FM-radio.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders
worden in het toestel opgeslagen.
De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u
gevraagd om automatisch naar zenders te zoeken.
Entertainment
61
3 U bedient de FM-radio met de volgende toetsen:
5
1
2
3
3
4
Nummer
Functie
1
De FM radio uitschakelen. Selecteer
om de FM-radio weer aan te zetten.
2
De frequentie wijzigen.
3
Zoeken naar een beschikbare radiozender.
62 Entertainment
Nummer
Functie
4
De huidige radiozender aan de lijst met
favorieten toevoegen.
5
Het volume aanpassen.
››Een radiozender automatisch opslaan
1 Sluit een headset op het toestel aan.
2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer FM-radio.
] → Scannen → een scanoptie.
De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare zenders
worden in het toestel opgeslagen.
3 Druk op [
››Een radiozender aan de favorietenlijst
1
2
3
4
5
toevoegen
Sluit een headset op het toestel aan.
Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer FM-radio.
om de FM-radio aan te zetten.
Selecteer
Scroll naar de gewenste radiozender.
Selecteer
om het aan de favorietenlijst toe te voegen.
U kunt een naam voor een radiozender ingeven of
een radiozender verwijderen; houd een radiozender
in de favorietenlijst aangeraakt en selecteer Wissen
of Hernoem.
››Instellingen van de FM-radio aanpassen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
3 Pas de volgende instellingen van de FM-radio aan uw
wensen aan:
Optie
Functie
Regio
Uw land selecteren.
Afspelen op
achtergrond
Zenderinfo
tonen
Instellen of de FM-radio tijdens het
gebruik van andere toepassingen
op de achtergrond blijft spelen. Als
deze functie is ingeschakeld, kunt
u de FM-radio bedienen via het
snelkoppelingenpaneel.
Instellen of de zenderinformatie op
het scherm van de FM-radio wordt
weergegeven; zenderinformatie is
alleen beschikbaar bij radiozenders die
deze informatie verstrekken.
selecteer FM-radio.
] → Instellingen.
2 Druk op [
Entertainment
63
Optie
Alternatieve
frequentie
FM
automatisch
uit
64 Entertainment
Functie
Instellen of de FM-radio bij een zwak
signaal automatisch opnieuw wordt
afgestemd.
Instellen dat de FM-radio na een
opgegeven tijdsduur automatisch
wordt uitgeschakeld.
Persoonlijke gegevens
4 Geef de contactgegevens in.
5 Selecteer Opslaan om het contact aan het geheugen toe
Contacten
U kunt ook een contact toevoegen via het belscherm.
te voegen.
Leren hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke
contacten kunt maken en beheren. U kunt namen, mobiele
telefoonnummers, privételefoonnummers, e-mailadressen,
verjaardagen en andere gegevens voor uw contacten
opslaan.
››Een contact toevoegen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
.
2 Selecteer .
3 Selecteer een geheugenlocatie.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
→ Toetsen.
2 Geef een telefoonnummer in.
3 Selecteer Voeg toe aan contacten →
4 Selecteer een geheugenlocatie.
5
6
.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account
waaraan u het contact wilt toevoegen.
Geef de contactgegevens in.
Selecteer Opslaan om het contact aan het geheugen toe
te voegen.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account
waaraan u het contact wilt toevoegen.
Persoonlijke gegevens
65
››Een contact zoeken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2 Druk op [ ] → Meer → Snelkiezen.
3 Selecteer een locatienummer → een contact.
2 Blader omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
3 Selecteer de naam van een contactpersoon.
››Uw visitekaartje maken
selecteer
.
Zodra u een contact hebt gevonden, kunt u:
• het contact opbellen door een telefoonnummer te
selecteren.
• een bericht verzenden door Bericht te selecteren.
• een e-mailbericht verzenden door een e-mailadres te
selecteren.
• de gegevens van het contact wijzigen door op [ ] →
Bewerken te drukken.
››Een snelkiesnummer instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
.
66 Persoonlijke gegevens
U kunt snel dit nummer bellen door het
locatienummer op het kiesscherm aan te raken.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
.
2 Druk op [ ] → Mijn profiel.
3 Geef uw persoonlijke gegevens in.
4 Selecteer Opslaan.
U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan
een e-mailbericht toe te voegen of door het via de
Bluetooth-functie over te brengen.
››Contactgegevens ophalen uit uw sociale-
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
U kunt de lijst van community-websiteaccounts weergeven
en een account selecteren om een contact van de website
aan uw telefooncontacten toe te voegen.
2 Druk op [ ] → Nieuw.
3 Geef een naam in en selecteer een beltoon voor de groep.
4 Selecteer Opslaan.
netwerkaccounts
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
.
2 Druk op [ ] → Vrienden ophalen.
3 Selecteer een account.
››Een contactgroep maken
Door contactgroepen te maken kunt u meerdere contacten
beheren en berichten of e-mail naar een hele groep sturen.
Maak eerst een groep.
selecteer
→ Groepen.
››Contacten kopiëren
U kopieert als volgt contacten van de SIM- of USIM-kaart naar
het toestel:
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
2 Druk op [
3
.
] → Importeren/ exporteren →
Importeren van SIM-kaart.
Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer
Importeren.
Persoonlijke gegevens
67
U kopieert als volgt contacten van het toestel naar de SIM- of
USIM-kaart:
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
2 Druk op [
3
.
] → Importeren/ exporteren → Exporteren
naar SIM-kaart.
Selecteer contacten die u wilt kopiëren en selecteer
Exporteren → Ja.
››Contacten importeren of exporteren
U importeert als volgt contactbestanden (in VCF-indeling)
van een geheugenkaart naar het toestel:
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer .
Druk op [ ] → Importeren/ exporteren →
Importeren van SD-kaart.
Selecteer een geheugenlocatie.
Als u meer dan één account hebt, selecteert u de account
waaraan u het contact wilt toevoegen.
68 Persoonlijke gegevens
4 Selecteer een optie voor het importeren van één
5
contactbestand, meerdere contactbestanden of alle
contactbestanden en selecteer OK.
Selecteer contactbestanden die u wilt importeren en
selecteer OK.
U exporteert als volgt contacten van het toestel naar een
geheugenkaart:
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
2 Druk op [
3
.
] → Importeren/ exporteren → Exporteren
naar SD-kaart.
Selecteer ter bevestiging Ja.
››Het communicatielogboek bekijken
U kunt het communicatielogboek met oproepen, berichten,
e-mail of met SNS-conversaties bekijken.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
→ Geschiedenis.
2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.
››Activiteiten van sociale netwerken
bekijken
U kunt de recente activiteiten bekijken van contacten van
services voor sociale netwerken, zoals Facebook, MySpace
en Twitter.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer
→ Activiteiten.
››Een agenda-item toevoegen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Agenda.
2 Druk op [ ] → Meer → Nieuw.
3 Geef desgewenst de details van het item in.
4 Selecteer Gereed.
2 Selecteer een item dat u wilt bekijken.
››Agenda-items bekijken
Agenda
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse agendaitems kunt maken en alarmen instellen om u aan belangrijke
agenda-items te herinneren.
De weergave van de agenda wijzigen:
selecteer Agenda.
] en selecteer Dag, Week of Maand.
2 Druk op [
Persoonlijke gegevens
69
Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Agenda.
Selecteer een datum in de agenda. In de maandweergave
worden dagen met geplande items met een blauwe balk
aangegeven.
Om de huidige datum te selecteren, drukt u op [ ] →
Vandaag.
Selecteer een item om de details te bekijken.
››Een alarm voor een agenda-item stoppen
Als u voor een agenda-item een alarm instelt, verschijnt er op
de opgegeven tijd een alarmsymbool.
1 Open het snelkoppelingenpaneel boven in het scherm.
2 Selecteer een herinnering om de details van het item te
bekijken.
3 Als u de herinnering op de sluimerstand wilt zetten of
wilt uitschakelen, selecteert u Alles sluimeren of Alles
uitzetten.
70 Persoonlijke gegevens
Notities
Hier wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie vastlegt,
zodat u deze op een latere datum kunt opslaan en bekijken.
››Een notitie maken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Notities.
2 Selecteer Notitie of druk op [ ] → Nieuw.
3 Geef de tekst in.
4 Druk op [ ] om het toetsenbord te verbergen.
5 Selecteer een kleur om de achtergrondkleur te wijzigen.
6 Selecteer Opslaan.
››Notities weergeven
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Notities.
2 Selecteer een notitie om de detailgegevens te bekijken.
U kunt de notitie naar anderen sturen door de notitie
aangeraakt te houden een optie te selecteren.
Spraakrecorder
Leer de spraakrecorder van apparaat gebruiken.
Om de spraakrecorder te kunnen gebruiken, moet u eerst
een geheugenkaart plaatsen.
››Een spraakmemo opnemen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2 Selecteer Opnemen om de opname te starten.
3 Spreek uw boodschap in de microfoon in.
4 Selecteer Stoppen wanneer de opname is voltooid.
Uw memo wordt automatisch opgeslagen.
5 Als u meer spraakmemo's wilt opnemen, selecteert u
Opnemen onder aan het scherm.
››Een spraakmemo afspelen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Spraakrec.
2 Selecteer Lijst.
3 Selecteer een spraakmemo om af te spelen.
U kunt de spraakmemo naar anderen versturen door
op [ ] → Delen te drukken.
selecteer Spraakrec.
Persoonlijke gegevens
71
Web
Voor webservices is een gegevensverbinding vereist.
Raadpleeg uw provider voor een geschikt abonnement.
››Webpagina's bekijken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
Internet
Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en
opslaan.
• Er worden mogelijk extra kosten in rekening
gebracht voor het gebruik van internet en het
downloaden van media. Raadpleeg uw provider
voor meer informatie.
• Het webbrowsermenu kan afhankelijk van uw
serviceprovider een andere naam hebben.
• Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
72 Web
2
selecteer Internet om een opgegeven startpagina te
openen.
Als u een specifieke webpagina wilt openen, selecteert u
het URL-invoerveld, voert u het webadres in en selecteert
u .
Navigeer door webpagina's met de volgende toetsen:
1
2
Nummer
1
2
Functie
Een webadres ingeven voor de webpagina
die u wilt openen.
Een lijst met opgeslagen favorieten,
veelbezochte pagina's en de recente
browsergeschiedenis openen.
Afhankelijk van uw regio of serviceprovider kan het
scherm er anders uitzien zijn.
Tijdens het navigeren door webpagina's hebt u de volgende
opties:
• Als u wilt in- of uitzoomen, dubbeltikt u op het scherm. U
kunt ook met uw vingers zoomen; plaats twee vingers op
het scherm en breng ze langzaam bij elkaar of verder uit
elkaar.
• Als u een nieuw venster wilt openen, drukt u op [ ] →
Nieuw venster.
• Als u de huidige actieve vensters wilt bekijken, drukt u op
[ ] → Vensters. U kunt meerdere pagina's openen en
tussen deze pagina's heen en weer gaan.
• Druk op [
] → Vernieuw om de huidige webpagina
opnieuw te laden.
• Druk op [ ] → Volgende om naar de volgende pagina in
de geschiedenis te gaan.
• Druk op [ ] → Favoriet toevoegen om de huidige
webpagina aan uw favorieten toe te voegen.
• U kunt een snelkoppeling naar de huidige webpagina aan
het standby-scherm toevoegen door op [ ] → Meer →
Sneltoets startscherm te drukken.
• Als u de RSS-feed wilt toevoegen, drukt u op [ ] → Meer
→ RSS-feeds toevoegen.
• Druk op [ ] → Meer → Zoek op pagina om naar tekst
op de webpagina te zoeken.
• Druk op [ ] → Meer → Pagina-info om de details van de
webpagina weer te geven.
• Druk op [ ] → Meer → Pagina delen om het webadres
(de URL) van de webpagina naar anderen te verzenden.
Web
73
• Als u de downloadgeschiedenis wilt bekijken, drukt u op
[ ] → Meer → Downloads.
• Als u de browserinstellingen wilt aanpassen, drukt u op
[ ] → Meer → Instellingen.
››Favoriete webpagina's opslaan
Als u het webadres van de webpagina kent, kunt u deze
handmatig als favoriet toevoegen. Een favoriet toevoegen:
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Internet.
2 Selecteer → Favorieten.
3 Selecteer Voeg toe of druk op [
4
5
] → Laatst bekeken
pagina instellen als favoriet.
Geef een paginatitel en een webadres in.
Selecteer OK.
74 Web
Raak in de lijst met favorieten een favoriet aan en gebruik een
van de volgende opties:
• Selecteer Openen om de webpagina in het actieve venster
te openen.
• Als u de webpagina wilt openen in een nieuw venster,
selecteert u In nieuw venster.
• Als u de details van de favoriet wilt wijzigen, selecteert u
Favoriet wijzigen.
• Als u een snelkoppeling naar de favoriet wilt toevoegen
aan het standby-scherm, selecteert u Sneltoets
startscherm.
• Als u het webadres (de URL) van de webpagina naar
anderen wilt verzenden, selecteert u Koppeling delen.
• Als u het webadres (de URL) van de webpagina wilt
kopiëren, selecteert u URL kopiëren.
• Als u de favoriet wilt verwijderen, selecteert u Favoriet
verwijderen.
• Als u de webpagina wilt gebruiken als startpagina van de
browser, selecteert u Instellen als startpagina.
››Veelbezochte pagina's of de recente
• tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of
1
• in slechte weersomstandigheden
• in de buurt van hoogspanningsmasten of
2
3
geschiedenis openen
Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Internet.
Selecteer → Meest bezocht of Geschiedenis.
Selecteer een webpagina die u wilt openen.
U kunt een webpagina aan de lijst met favorieten
toevoegen door het sterpictogram aan de rechterkant
te selecteren.
Maps
Leer hoe u met Google Maps™ uw locatie zoekt, op de kaart
naar straten, steden of landen zoekt en een routebeschrijving
krijgt.
Gebruik uw apparaat in de volgende situaties niet, zodat u
een beter GPS-signaal hebt:
in gebouwen
elektromagnetische velden
Raak terwijl u de GPS-functies gebruikt de interne
antenne niet aan en bedek deze niet met uw handen
of andere voorwerpen.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
››Locatieservices activeren voor gebruik
met Google Maps
U moet locatieservices activeren om uw locatie te vinden en
op de map te kunnen zoeken.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Instellingen → Locatie en beveiliging.
Web
75
2 Configureer de volgende instellingen om locatieservices
te activeren:
Optie
Functie
Draadloze
netwerken
gebruiken
GPSsatellieten
gebruiken
Stel deze optie in om WLAN- en/of
mobiele netwerken te gebruiken om
uw locatie te bepalen.
Stel deze optie in om de GPS-satelliet
te gebruiken om uw locatie te
bepalen.
››Zoeken naar een specifieke locatie
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Maps.
De kaart geeft uw huidige locatie weer.
Als u deze toepassing voor het eerst start, selecteert u OK
om te bevestigen.
Druk op [ ] → Zoeken of selecteer .
76 Web
4 Geef een trefwoord voor de locatie in en selecteer
.
• Als u een locatie wilt zoeken met uw stem, selecteert
u
.
• Selecteer
of
om in of uit te zoomen.
• Als u lagen wilt toevoegen aan de kaart, selecteert u
.
• Als u uw huidige locatie wilt weergeven, selecteert u
.
Als u een ster aan de locatie wilt toevoegen, selecteert
u de ballon met de locatienaam → .
››Routebeschrijvingen naar een specifieke
locatie
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Maps.
] → Route.
2 Druk op [
3 Geef het adres van de startlocatie en de eindbestemming
4
5
6
7
in.
Als u een adres uit uw contactenlijst wilt ingeven of de
locatie op de kaart wilt aanwijzen, selecteert u →
Contactpersonen of Punt op kaart.
Selecteer een reismethode (auto, bus of lopen) en
selecteer Tonen.
Selecteer een reisroute voor details over uw reis (indien
nodig).
Selecteer Weergeven op kaart.
Wanneer u klaar bent, drukt u op [ ] → Kaart wissen.
››Uw locatie delen via Google Latitude
Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en locaties
van vrienden kunt bekijken via Google Latitude™.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Latitude.
Het toestel meldt zich automatisch bij Latitude aan.
2 Druk op [
3
4
] → Vrienden toevoegen → Selecteren uit
contactpersonen of Toevoegen via e-mailadres.
Selecteer de vrienden die u wilt toevoegen of geef een
e-mailadres in en selecteer Vrienden toevoegen → Ja.
Wanneer uw vriend de uitnodiging accepteert, kunt u
locaties delen.
Druk op [ ] → Kaart zien.
De locaties van uw vrienden worden op de kaart
gemarkeerd door hun foto’s.
››Een plaats in uw omgeving zoeken
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Plaatsen.
2 Selecteer een categorie.
Uw apparaat zoekt naar plaatsen in de buurt van uw
huidige locatie, die betrekking hebben op de categorie.
Web
77
3 Selecteer een plaatsnaam om de details te bekijken.
• Contacten: Selecteer uw bestemming met een adres
››Naar uw bestemming navigeren
• Plaatsen met ster: Selecteer uw bestemming in de lijst
Selecteer
om de plaats op de kaart weer te geven.
Hier leest u hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken
om met uw stem uw bestemming te zoeken en weer te
geven.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
van uw contacten.
met plaatsen met een ster.
4 Selecteer Installeren om gesproken navigatie te
gebruiken.
5 U beëindigt de navigatie door te drukken op [
Navigatie sluiten.
]→
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
Zoeken
2
U kunt naar toepassingen op het toestel en specifieke
gegevens op het web zoeken.
3
selecteer Navigatie.
Als u deze toepassing voor het eerst gebruikt, selecteert
u Accepteren.
Geef met een van de volgende methoden uw
bestemming in:
• Bestemming inspreken: Spreek uw bestemming in,
bijvoorbeeld "Navigeren naar bestemming."
• Bestemming typen: Geef uw bestemming met het
virtuele toetsenbord in.
78 Web
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Zoeken.
2 Geef een letter of een woord van de gezochte gegevens
in.
3 Selecteer de naam van het item dat u wilt openen.
YouTube
5 Regel het afspelen met de volgende toetsen:
2
Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en uploaden.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
››Video's kijken
1
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
selecteer YouTube.
Selecteer ter bevestiging Accepteren als u de toepassing
voor het eerst opent.
Selecteer een video in de lijst.
Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
Nummer
Functie
1
Versleep de balk om naar een bepaald
punt in het bestand te gaan.
2
Wijzig de kwaliteit van het scherm.
Web
79
››Video's uploaden
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
5
6
7
8
selecteer YouTube.
Druk op [ ] → Uploaden en selecteer een video. Ga
naar 8.
Als u nieuwe video's wilt uploaden, selecteert u
om
de camera in te schakelen.
Draai het toestel linksom naar de liggende stand.
Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie
naar wens aan.
Selecteer om de opname te starten.
Selecteer om de opname te stoppen.
Selecteer Opslaan om de opgenomen video op te slaan.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer
Aanmelden.
80 Web
Nieuws en weer
Hier leest u hoe u de weersverwachting kunt bekijken en
actualiteiten en andere nieuwsartikelen kunt lezen.
››De weersverwachting bekijken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Nieuws en weer.
2 Selecteer Weer boven in het scherm.
Het toestel zoekt uw huidige locatie en geeft de
weersverwachting weer.
U kunt de locatie voor de weersverwachting wijzigen
in een andere regio. Druk op [ ] → Instellingen
→ Instellingen voor weerbericht en schakel het
selectievakje naast Mijn locatie gebruiken uit.
Selecteer vervolgens een locatie in Locatie instellen.
››Nieuwsartikelen lezen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Nieuws en weer.
Selecteer nieuwsonderwerp boven in het scherm.
Selecteer een artikel dat u wilt openen.
U kunt nieuwsonderwerpen toevoegen door op
[ ] → Instellingen → Instellingen voor nieuws →
Onderwerpen selecteren te drukken.
Samsung Apps
Met Samsung Apps kunt u eenvoudig talloze toepassingen
naar uw apparaat downloaden. Samsung Apps bevat een
grote hoeveelheid toepassingen op het gebied van games,
nieuws, informatie, social networking, navigatie, gezondheid
en meer en maakt uw telefoon daarmee nog onmisbaarder.
Het toestel wordt slimmer dankzij de volledig
geoptimaliseerde toepassingen van Samsung Apps. Geniet
van verbazingwekkende toepassingen en de mogelijkheden
die deze u bieden.
• Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Ga naar www.samsungapps.com voor meer
informatie.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Samsung Apps.
2 Zoek en download de gewenste toepassingen.
Market
U kunt games, beltonen en andere toepassingen van Android
Market downloaden.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Market.
2 Zoek een bestand en download het naar het toestel.
► p. 34
Web
81
Connectiviteit
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies,
de onderschepping of het misbruik van gegevens
die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of
ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt
van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd.
Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is
het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten
kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet
door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn
mogelijk niet met uw apparaat compatibel.
Bluetooth
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die
werkt over een korte afstand. Met Bluetooth kunt u gegevens
uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder
dat er een fysieke verbinding nodig is.
Bij Bluetooth is het niet nodig om de apparaten op elkaar
te richten. Als de apparaten zich binnen elkaars bereik
bevinden, kunnen er gegevens worden overgedragen, ook
als de apparaten zich in aparte ruimten bevinden.
››De Bluetooth-functie inschakelen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
82 Connectiviteit
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
Bluetooth-instellingen.
Selecteer Bluetooth om de Bluetooth-functie in te
schakelen.
››Andere Bluetooth-apparaten zoeken en
››Gegevens verzenden via de Bluetooth-
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
1 Selecteer een bestand of item, zoals een contact, notitie
2
3
2
verbinding maken
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
Bluetooth-instellingen → Scannen op apparaten.
Selecteer een apparaat.
Geef de pincode voor de Bluetooth-functie of de
Bluetooth-pincode voor het andere apparaat in (indien
aanwezig) en selecteer OK. U kunt ook OK selecteren om
overeenstemming tussen de pincode van uw apparaat en
die van het andere apparaat te waarborgen.
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde
pincode intoetst of de verbinding accepteert, zijn de
apparaten gekoppeld. Als de koppeling slaagt, zoekt het
toestel automatisch naar beschikbare diensten.
Sommige apparaten, met name headsets en
handsfree carkits, hebben een vaste Bluetoothpincode, zoals 0000. Als het andere apparaat een
pincode heeft, moet u deze ingeven.
functie
3
of mediabestand, in de desbetreffende toepassing of in
Mijn bestande...
Druk op [ ] → Delen, Verzenden via of Visitekaartje
verzenden via → Bluetooth.
Een Bluetooth-apparaat zoeken en koppelen.
››Gegevens ontvangen via de Bluetoothfunctie
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
Bluetooth-instellingen → Zichtbaar.
Uw apparaat is 120 seconden lang voor andere
Bluetooth-apparaten zichtbaar.
Geef desgevraagd de pincode voor de Bluetooth-functie
in en selecteer OK (indien nodig).
Connectiviteit
83
3 Selecteer OK om te bevestigen dat u gegevens van het
toestel wilt ontvangen (indien nodig).
Ontvangen gegevens worden opgeslagen in de map
bluetooth.
Wi-Fi
Hier vindt u informatie over het gebruik van de draadloze
netwerkfuncties van de telefoon waarmee u verbinding kunt
maken met elk draadloos LAN (WLAN) dat met de
IEEE 802.11 b/g/n-norm compatibel is.
Overal waar er een draadloos toegangspunt of 'hotspot'
aanwezig is, kunt u verbinding met internet of andere
netwerkapparaten maken.
Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde
frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese
landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen
binnenshuis worden gebruikt, maar mag in Frankrijk
niet buitenshuis worden gebruikt.
84 Connectiviteit
››De WLAN-functie inschakelen
Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
Wi-Fi-instellingen → Wi-Fi.
Het WLAN wordt op de achtergrond geactiveerd, maar
verbruikt wel batterijvermogen. Activeer het WLAN
daarom alleen wanneer dit nodig is, om de batterij te
sparen.
››Een WLAN zoeken en daarmee verbinding
maken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
Wi-Fi-instellingen.
Het toestel gaat automatisch naar beschikbare WLAN's
op zoek.
Selecteer een netwerk bij Wi-Fi-netwerken.
Geef een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).
Selecteer Verbind.
››Handmatig een WLAN toevoegen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
Wi-Fi-instellingen → Wi-Fi-netwerk toevoegen.
Geef de SSID voor het netwerk op en selecteer het
beveiligingstype.
Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het
geselecteerde beveiligingstype.
Selecteer Opslaan.
AllShare
Hier leert u gebruikmaken van de DLNA-service (Digital
Living Network Alliance) waarmee u via een draadloos LAN
mediabestanden kunt uitwisselen met apparaten die DLNA
ondersteunen.
Eerst moet u de WLAN-functie inschakelen en een WLANprofiel toevoegen. ► p. 84
››DLNA-instellingen voor het delen van
mediabestanden aanpassen
Als u andere DLNA-apparaten toegang tot mediabestanden
op uw apparaat wilt geven, moet u het delen van media
inschakelen.
Sommige bestanden kunnen mogelijk niet worden
afgespeeld op DLNA-apparaten, afhankelijk van de
apparaten.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer AllShare.
2 Selecteer Instellingen.
3 U kunt de volgende instellingen van de DLNA-functie
aanpassen:
Optie
Functie
Naam
mediaserver
Hier voert een naam voor uw
apparaat als mediaserver in.
Connectiviteit
85
Optie
Media delen
Toegangspunt
netwerk
Uploaden
van andere
apparaten
Functie
Hier schakelt u het delen van video's,
foto's en muziek met andere DLNAapparaten in.
Hier selecteert u een WLANtoegangspunt voor gebruik bij
DLNA-verbindingen.
Instellen of uploads van andere
apparaten worden geaccepteerd.
››Uw bestanden met een ander DLNA-
af te spelen.
4 Selecteer Naar afspeellijst.
5 Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal
afspelen. Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
6 Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw
apparaat.
Afhankelijk van de netwerkverbinding en de server
kan het afspelen gebufferd worden.
››Bestanden van het ene apparaat op het
andere afspelen
apparaat afspelen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer AllShare.
Selecteer Bestand van mijn telefoon afspelen op een
andere speler.
2 Selecteer Bestand van server via mijn telefoon
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3 Selecteer een mediacategorie en selecteer bestanden om
86 Connectiviteit
selecteer AllShare.
afspelen op een andere speler.
Het toestel zoekt automatisch naar DLNA-apparaten.
3 Selecteer een apparaat als mediaserver (het toestel met
››Het mobiele netwerk van uw apparaat via
4
1 Sluit een datakabel aan op een pc en op de
5
6
7
de mediabestanden).
Selecteer een mediacategorie en selecteer bestanden om
af te spelen.
Selecteer Naar afspeellijst.
Selecteer een speler, degene die de mediabestanden zal
afspelen.
Het afspelen begint op de geselecteerde speler.
Regel het afspelen met behulp van de symbolen op uw
apparaat.
USB-tethering en draagbare hotspot
Hier leest u hoe u het toestel als draadloze modem of
draadloos toegangspunt voor pc's en andere apparaten kunt
instellen en zo de mobiele verbinding van het toestel met
deze apparaten kunt delen.
USB delen
multifunctionele aansluiting op het toestel.
2 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
3
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
Tethering en draagbare hotspot.
Selecteer USB-tethering om deze functie te activeren.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding met
de pc.
U stopt het delen van de netwerkverbinding door het
selectievakje naast USB-tethering uit te schakelen.
De methode van delen van de netwerkverbinding
kan afhankelijk van het besturingssysteem van de pc
verschillen.
Connectiviteit
87
››Het mobiele netwerk van het toestel via
WLAN delen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
Tethering en draagbare hotspot.
Selecteer Mobiel toegangspunt om de WLAN-hotspot
te activeren.
Het toestel zoekt een WLAN en maakt er verbinding mee.
Zoek op een ander apparaat de naam van uw apparaat
in de lijst met beschikbare verbindingen en maak
verbinding met het netwerk.
Het toestel deelt vervolgens de mobiele verbinding op
het andere apparaat.
Pc-verbindingen
U kunt het toestel met een datakabel in diverse
USB-verbindingsstanden op een pc aansluiten. Door het
toestel op een pc aan te sluiten, kunt u gegevens van en naar
het toestel overbrengen en het Samsung Kies-programma
gebruiken.
››Verbinden met Samsung Kies
Controleer of Samsung Kies op de pc is geïnstalleerd. U kunt
het programma van de Samsung-website downloaden
(www.samsungmobile.com).
1 Sluit een datakabel aan op een pc en op de
2
88 Connectiviteit
multifunctionele aansluiting op het toestel.
Samsung Kies wordt automatisch gestart.
Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart,
dubbelklikt u op het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
Kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.
Zie de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
››Verbinden als apparaat voor massaopslag
U kunt het toestel als verwisselbare schijf op een pc
aansluiten en de bestandenlijst weergeven. Als u een
geheugenkaart in het toestel plaatst, kunt u de bestandenlijst
van de geheugenkaart ook weergeven door het toestel als
geheugenkaartlezer te gebruiken.
De bestandsdirectory van de geheugenkaart wordt
als verwisselbaar schijfstation los van het interne
geheugen weergegeven.
1 Plaats een geheugenkaart in het toestel als u bestanden
5
6
uitschakelen.
Als u het toestel weer van de pc wilt loskoppelen,
klikt u op het USB-pictogram in het systeemvak
van Windows en klikt u op de optie om het toestel
voor massaopslag veilig te verwijderen. Vervolgens
verwijdert u de pc-datakabel uit de pc. Als u dit
niet op deze manier doet, kunnen er gegevens
op de geheugenkaart verloren gaan of kan de
geheugenkaart beschadigen.
van of naar een geheugenkaart wilt overbrengen.
VPN-verbindingen
multifunctionele aansluiting op het toestel.
Open het snelkoppelingenpaneel.
Selecteer USB aangesloten → USB-opslag aansluiten
→ OK.
Open de map om bestanden te bekijken.
Kopieer bestanden van de computer naar de
geheugenkaart.
U kunt virtual private networks (VPN) instellen en veilig
via een openbaar netwerk zoals internet met zo'n netwerk
verbinding maken.
Uw apparaat moet al zijn geconfigureerd met
internettoegang. Als u problemen hebt met
internettoegang, moet u de verbindingen bewerken.
Als u niet zeker weet welke gegevens u voor de
verbinding moet ingeven, neemt u contact op met uw
serviceprovider.
Connectiviteit 89
2 Sluit een datakabel aan op een pc en op de
3
4
7 Wanneer u klaar bent, selecteert u USB-opslag
››VPN-verbindingen instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
VPN-instellingen → VPN toevoegen.
Selecteer een VPN-type.
Pas het verbindingsprofiel aan.
Welke opties er beschikbaar zijn, kan per VPN-type
verschillen.
Optie
VPN-naam
VPN-server instellen
Codering
inschakelen
Vooraf gedeelde
IPsec-sleutel
instellen
90 Connectiviteit
Optie
Functie
L2TP-geheim
inschakelen
L2TP-geheim
instellen
Het geheime L2TPwachtwoord gebruiken.
Het geheime L2TPwachtwoord ingeven.
Een gebruikerscertificaat
selecteren waarmee de VPNserver u identificeert. U kunt
certificaten van de VPN-server
importeren of van het web
downloaden.
Een certificaat van een
certificeringsinstantie (CA)
selecteren waarmee de VPNserver u identificeert. U kunt
certificaten van de VPN-server
importeren of van het web
downloaden.
Het DNS-adres (Domain Name
Server) ingeven.
Gebruikerscertificaat
instellen
Functie
Een naam van de VPN-server
ingeven.
Het IP-adres van de VPN-server
instellen.
Instellen dat de VPN-server
wordt gecodeerd.
Een vooraf gedeelde sleutel
ingeven.
CA-certificaat
instellen
DNS-zoekdomeinen
››Verbinding maken met een privénetwerk
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Instellingen → Draadloos en netwerken →
VPN-instellingen.
Selecteer een privénetwerk om verbinding mee te
maken.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer
Verbind.
Connectiviteit
91
Hulpmiddelen
• Selecteer
• Selecteer
gaan.
Klok
Informatie over de klokweergave op het standby-scherm en
over hoe u een alarm voor belangrijke gebeurtenissen kunt
instellen en gebruiken.
››De klokweergave gebruiken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Klok.
2 In de klokweergave kunt u de volgende functies
gebruiken:
• Selecteer om een alarm in te stellen of te
verwijderen.
• Selecteer om naar de Galerij te gaan.
92 Hulpmiddelen
om de MP3-speler te starten.
om naar het standby-scherm terug te
››Een nieuw alarm instellen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Klok.
2 Druk op [ ] → Alarm toevoegen.
3 Stel het alarm in.
4 Selecteer Gereed wanneer u klaar bent.
››Een alarm afzetten
Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:
• Selecteer Uitzetten om het alarm te stoppen.
• Selecteer Sluimeren om het alarm na een opgegeven
tijdsduur opnieuw te laten afgaan.
Calculator
Leer wiskundige berekeningen op het toestel uitvoeren, net
als bij een gewone rekenmachine.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
selecteer Calculator.
Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het
calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.
Druk op [ ] → Geavanceerd venster om de
wetenschappelijke rekenfuncties te gebruiken.
Mijn bestanden
U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot alle
afbeeldingen, video's, muziek, geluidsfragmenten en andere
typen bestanden die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Mijn bestande...
2 Selecteer een map.
• Als u een niveau omhoog wilt, selecteert u Omhoog.
• Als u wilt teruggaan naar de startdirectory, selecteert
u Startp.
3 Selecteer een bestand om te openen.
Druk in een map [ ] voor de volgende opties:
• Als u een bestand naar kennissen wilt versturen via een
MMS-bericht, e-mail of via de Bluetooth-functie, selecteert
u Delen.
• Selecteer Map maken om een nieuwe map te maken.
• Selecteer Wissen om bestanden of mappen te verwijderen.
• Selecteer Weergave om de weergavemodus te wijzigen.
• Selecteer Sorteren op om bestanden of mappen te
sorteren.
• Voor gebruik van extra functies in combinatie met een
bestand, zoals opties voor verplaatsen, kopiëren of
naamswijziging, selecteert u Meer.
Hulpmiddelen
93
SIM-toolkit
Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw
provider worden aangeboden. Afhankelijk van uw SIM- of
USIM-kaart is dit menu mogelijk wel beschikbaar maar wordt
het anders genoemd.
Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer SIM-toolkit.
Taakbeheer
Via taakbeheer kunt u bekijken welke toepassingen
actief zijn, de pakketgrootte van toepassingen en
geheugeninformatie weergeven en het RAM-geheugen
controleren.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Taakbeheer.
94 Hulpmiddelen
2 U hebt de volgende opties:
• Actieve applicaties: Een lijst weergeven met alle
toepassingen die op het toestel worden uitgevoerd.
• Pakket: De pakketgrootte weergeven van
toepassingen die op het toestel zijn geïnstalleerd.
• RAM: Het RAM-geheugen van het toestel controleren
en beheren.
• Overzicht: Het gebruikte en het beschikbare geheugen
op uw apparaat en geheugenkaart weergeven.
• Help: Helpinformatie over het verlengen van de
levensduur van de batterij weergeven.
ThinkFree Office
Documentbestanden op uw apparaat leren maken en
weergeven. Als u een account hebt bij de webservice
ThinkFree, kunt u documenten online beheren. De volgende
bestandstypen worden door deze toepassing ondersteund:
txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.
››Een nieuw document maken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
5
6
7
8
selecteer ThinkFree Office.
Selecteer ter bevestiging Ik ga akkoord als u de
toepassing voor het eerst opent.
Selecteer Nu activeren → Sluiten om ThinkFree Office
te activeren.
Selecteer Mijn documenten.
Druk op [ ] → Nieuw → een documenttype.
Geef een naam voor het document in en selecteer OK.
Geef inhoud in het document in met behulp van de
gereedschappen onder aan het scherm.
Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, selecteert
u op de werkbalk of drukt u op [ ] → Bestand →
Opslaan.
››Documenten op uw apparaat bekijken en
bewerken
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer ThinkFree Office.
2 Selecteer Mijn documenten → een document.
3 Bekijk het document en bewerk het naar wens.
• Als u wilt in- of uitzoomen, kunt met uw vingers
4
zoomen; plaats twee vingers op het scherm en breng
ze langzaam bij elkaar of verder uit elkaar.
• Als u de werkbalk wilt openen om het document
(Word-, tekst- of Excel-bestand) te bewerken, drukt u op
[ ] → Wijzigen.
• Als u tekst in het document wilt zoeken, drukt u op
[ ] → Zoeken.
Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, slaat u het
document op.
Hulpmiddelen
95
››Documenten online beheren
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
3
4
selecteer ThinkFree Office.
Selecteer Online.
Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw
account in en selecteer Aanmelden.
Bekijk en beheer uw documenten op de server naar wens.
Voice Search
Hier leert u hoe u de functie Spraakzoeken kunt gebruiken
om een nummer te bellen, een bericht te verzenden en
plaatsen en informatie met uw stem op te zoeken.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
selecteer Voice Search.
2 Selecteer Nu spreken.
3 Spreek een trefwoord in de microfoon.
96 Hulpmiddelen
Instellingen
• Netwerkmelding: Instellen dat u een melding ontvangt als
er een open netwerk beschikbaar is.
• Wi-Fi-netwerk toevoegen: Handmatig WLAN-
Het menu Instellingen openen
1 Open in de standby-stand de lijst met toepassingen en
2
selecteer Instellingen.
Selecteer een instellingscategorie en selecteer een optie.
Draadloos en netwerken
Hier regelt u de instellingen voor draadloze
netwerkverbindingen.
››Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het toestel uitschakelen. U kunt
alleen diensten gebruiken waarvoor geen netwerk vereist is.
››Wi-Fi-instellingen
• Wi-Fi: De WLAN-functie in- of uitschakelen. ► p. 84
toegangspunten toevoegen.
››Bluetooth-instellingen
• Bluetooth: De Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
► p. 82
• Naam apparaat: Een Bluetooth-naam voor uw apparaat
instellen.
• Zichtbaar: Uw apparaat zichtbaar maken voor andere
Bluetooth-apparaten.
• Scannen op apparaten: Naar beschikbare Bluetoothapparaten zoeken.
››Tethering en draagbare hotspot
• USB-tethering: De functie voor de USB-verbinding
activeren om de mobiele-netwerkverbinding van het
toestel via USB met pc’s te delen. Wanneer het toestel dan
op een pc is aangesloten, wordt het als draadloos modem
voor de pc gebruikt. ► p. 87
Instellingen
97
• Mobiel toegangspunt: De functie activeren voor
de draagbare WLAN-hotspot om de mobielenetwerkverbinding van het toestel via de WLAN-functie
met pc’s of andere apparaten te delen. ► p. 88
• Instellingen Mobile AP: Hier configureert u
netwerkinstellingen voor uw WLAN-hotspot.
››VPN-instellingen
Virtual Private Networks (VPN's) instellen en verbinding
maken. ► p. 89
››Mobiele netwerken
• Pakketgegevens gebruiken: Instellen als u
gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan
voor netwerkservices.
• Roaming: Instellen dat het toestel met een ander netwerk
verbinding maakt wanneer u buiten bereik van uw eigen
netwerk bent ('roaming').
• Namen toegangspunten: De namen van toegangspunten
(APN's) instellen.
98 Instellingen
• Alleen 2G-netwerken gebruiken: Instellen dat het toestel
alleen met 2G-netwerken verbinding maakt.
• Netwerkoperators: Naar beschikbare netwerken zoeken
en een netwerk voor roaming kiezen.
Oproepen
De instellingen voor oproepfuncties aanpassen.
››FDN-nummers
• FDN inschakelen: De FDN-modus (Fixed Dialling Mode)
in- of uitschakelen. In deze modus kunt u alleen nummers
in de FDN-lijst bellen. U moet eerst de PIN2-code ingeven
die u bij uw SIM- of USIM-kaart hebt ontvangen.
• PIN2 wijzigen: De tweede pincode wijzigen, die dient ter
beveiliging van de primaire pincode.
• FDN-lijst: Een lijst met contacten voor de FDN-modus
instellen.
››Voicemailservice
De voicemailserver van uw provider selecteren. U kunt tevens
andere voicemailservers selecteren als u toepassingen hebt
gedownload die deze ondersteunen.
››Voicemailnummer
Het nummer opgeven om toegang tot de voicemailservice te
krijgen. U krijgt dit nummer van uw provider.
››Oproepen doorschakelen
Hiermee kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar
een ander nummer.
››Extra instellingen
• Beller-id: Hier stelt u in dat bij uitgaande oproepen de
andere partij kan zien wie er belt.
• Wisselgesprek: Hier stelt u in of binnenkomende
oproepen tijdens een actief telefoongesprek worden
gemeld.
Melodie
Configureer de instellingen voor diverse geluiden op het
toestel.
• Stille stand: De stille stand activeren om alle geluiden te
dempen behalve mediageluiden en alarmtonen.
• Trillen: Hiermee stelt u in wanneer het toestel trilt voor
verschillende gebeurtenissen.
• Volume: Hier stelt u het volume voor beltonen, muziek,
video’s, alarmen, systeemgeluiden van de telefoon en
meldingen in.
• Beltoon: Hier selecteert u een beltoon voor inkomende
oproepen.
• Beltoon voor melding: Hier selecteert u een beltoon voor
gebeurtenissen zoals inkomende berichten en gemiste
oproepen.
• Toetstonen hoorbaar: Hier stelt u in dat het toestel een
geluid laat horen wanneer u de toetsen op het belscherm
aanraakt.
Instellingen
99
• Selectie hoorbaar: Instellen dat het toestel een geluid laat
horen wanneer u een toepassing of optie selecteert.
• Geluid schermvergrendeling: Instellen dat het toestel
een geluid laat klinken wanneer u het aanraakscherm
vergrendelt en ontgrendelt.
Display
De instellingen voor het scherm wijzigen.
• Achtergronden
-- Achtergrond vergrendelscherm: Een
achtergrondafbeelding selecteren voor het standbyscherm.
-- Achtergrond startscherm: Een achtergrondafbeelding
selecteren voor de schermvergrendeling.
• Lettertype: Het lettertype voor de tekst in het display
wijzigen. U kunt andere fonts downloaden bij Android
Market door Lettertypes online ophalen te selecteren.
• Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm
instellen.
100 Instellingen
• Scherm automatisch draaien: Instellen of de interface
automatisch moet worden gedraaid als het toestel wordt
gedraaid.
• Animatie: Hier stelt u in dat het toestel een animatie laat
zien wanneer u van venster wisselt.
• Time-out scherm: Instellen na hoeveel tijd de
achtergrondverlichting van het scherm moet worden
uitgeschakeld.
• Horizontale kalibratie: De geomagnetische sensor
kalibreren wanneer het kompas of de realiteitstoepassing
onjuiste informatie geeft.
Locatie en beveiliging
Hier kunt u de instellingen voor de beveiliging van uw
apparaat en de SIM- of USIM-kaart, alsmede de GPS-functie,
instellen.
• Draadloze netwerken gebruiken: Stel deze optie in om
WLAN- en/of mobiele netwerken te gebruiken om uw
locatie te bepalen.
• GPS-satellieten gebruiken: Stel deze optie in om de GPS-
satelliet te gebruiken om uw locatie te bepalen.
• Schermvergrend. instellen: De ontgrendelcode instellen.
Wanneer u de code hebt ingesteld, verandert deze optie in
Schermvergrend. wijzigen.
-- Geen: De schermvergrendeling uitschakelen.
-- Patroon: Een ontgrendelingspatroon instellen om het
scherm mee te ontgrendelen.
-- Geef PIN-code in: Een pincode (numeriek) instellen om
het scherm te ontgrendelen.
-- Wachtwoord: Een wachtwoord (alfanumeriek) instellen
om het scherm te ontgrendelen.
• Zichtbaar patroon gebruiken: Instellen dat het
ontgrendelpatroom zichtbaar is terwijl u het tekent.
• Trilfeedback gebruiken: Hier stelt u in of het toestel trilt
wanneer u het ontgrendelingspatroon tekent.
• SIM-kaartvergrendeling instellen:
-- SIM-kaart vergrendelen: Hiermee kunt de functie
voor pinvergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie
zorgt dat het toestel pas kan worden gebruikt nadat de
pincode is ingevoerd.
-- SIM-pincode wijzigen: Hiermee kunt u de pincode van
de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
• Wachtwoorden zichtbaar: Hier kunt u instellen dat het
wachtwoord bij het ingeven gewoon wordt weergegeven.
• Apparaatbeheerders selecteren: De
apparaatbeheerprogramma’s weergeven
die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt
apparaatbeheerprogramma’s activeren om een nieuw
beleid op uw apparaat toe te passen.
• Veilige aanmeldingsgegevens gebruiken: Certificaten
en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van een veilig
gebruik van diverse toepassingen.
• Installeren van SD-kaart: Gecodeerde certificaten die op
een geheugenkaart zijn opgeslagen installeren.
Instellingen
101
• Wachtwoord instellen: Een wachtwoord voor toegang tot
referenties instellen en bevestigen.
• Opslag wissen: De referentiegegevens van het toestel
verwijderen en het wachtwoord resetten.
Toepassingen
Hier kunt u de instellingen voor het beheren van
geïnstalleerde toepassingen wijzigen.
• Onbekende bronnen: Schakel deze optie in om
toepassingen van elke willekeurige bron te kunnen
downloaden. Als u deze optie niet inschakelt, kunt u alleen
toepassingen van Android Market downloaden.
• Toepassingen beheren: Hier kunt u de lijst met
geïnstalleerde toepassingen openen en informatie over de
toepassingen bekijken.
• Actieve services: De services die u gebruikt bekijken en
beheren.
102 Instellingen
• Ontwikkeling:
-- USB-fouten opsporen: Dit is voor het ontwikkelen van
toepassingen. Wanneer uw apparaat is aangesloten
op een pc met een pc-datakabel, wordt de USBfoutsporingsstand geactiveerd en wordt Samsung Kies
automatisch gestart.
-- Standby: Hier stelt u in dat het scherm van het toestel
blijft ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
-- Namaaklocaties toestaan: Hiermee staat u toe dat
neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden
naar een Location Manager-service worden verzonden.
Dit is voor het ontwikkelen van toepassingen.
• Samsung Apps: Hiermee selecteert u een
netwerkverbinding (een WLAN-netwerk of
gegevensnetwerk met packet switching) voor het
ontvangen van updateberichten voor toepassingen van
Samsung Apps.
Of deze functie daadwerkelijk beschikbaar is, is
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Accounts en synchronisatieinstellingen
De instellingen voor de automatische synchronisatiefunctie
wijzigen of accounts voor synchronisatie beheren.
• Op achtergrond synchr.: Selecteer deze instelling
om de functie voor automatisch synchroniseren te
kunnen gebruiken. Automatisch synchroniseren is op
de achtergrond actief en er worden geen toepassingen
geopend terwijl gegevens worden gesynchroniseerd.
• Autom. synchroniseren: Stel het toestel in om
automatisch gegevens van contacten, de agenda en e-mail
te synchroniseren.
Privacy
Wijzig de instellingen voor het beheren van uw instellingen
en gegevens.
• Back-up mijn gegevens: Maak een back-up van de
instellingen van uw apparaat op de server van Google.
• Automatisch herstellen: Instellen dat het toestel de
gegevens van toepassingen waarvan u een back-up
hebt gemaakt automatisch terugzet wanneer deze
toepassingen op het toestel worden geïnstalleerd.
• Standaardgegevens herstellen: U kunt de
fabriekswaarden (ofwel standaardwaarden) van de
instellingen herstellen.
SD-kaart- en telefoongeheugen
Hier bekijkt u geheugeninformatie van geheugenkaarten en
het toestel en formatteert u een geheugenkaart.
Zoeken
Hier kunt u de Google Search-instellingen aanpassen.
• Google Search-instellingen:
-- Websuggesties tonen: Instellen dat er tijdens het
ingeven van een trefwoord automatisch suggesties
worden weergeven.
Instellingen
103
-- Delen met Google: Instellen dat het toestel uw actuele
locatie voor de zoekfunctie en andere services van
Google gebruikt.
-- Zoekgeschiedenis: Instellen dat het toestel de
zoekgeschiedenis van uw Google-account laat zien.
-- Zoekgeschiedenis beheren: De zoekgeschiedenis van
uw Google-account beheren.
• Doorzoekbare items: Selecteer het type items dat u bij de
zoekactie wilt betrekken.
• Snelkoppelingen wissen: De gegevens van recente
zoekacties wissen.
Taal en toetsenbord
Hier kunt u de instellingen voor tekstinvoer wijzigen.
››Taal selecteren
Hiermee kunt u de taal instellen die voor alle menu's en
toepassingen op het beeldscherm wordt weergegeven.
104 Instellingen
››Swype
• Taal: De taal voor tekstinvoer selecteren.
In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u
tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een
van de ondersteunde talen.
• Woordvoorspelling: Instellen dat het toestel aan de hand
van uw invoer woorden voorspelt en woordsuggesties
weergeeft.
• Geluidsfeedback: Instellen dat u een melding krijgt
wanneer er geen alternatieve woorden voor uw invoer zijn
als u dubbeltikt op een woord.
• Aanwijz. inschakelen: Stel deze optie in zodat een
knipperende tip-indicator u attent maakt op snelle
toegang tot helpinformatie.
• Automatische spatiëring: Instellen dat er automatisch
tussen woorden een spatie wordt ingevoegd.
• Autom. hoofdletters: Hiermee kunt u instellen dat de
eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt,
vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter
wordt geschreven.
• Toon volledig spoor: Instellen dat het spoor van het
slepen over het toetsenbord wordt weergegeven.
• Woordkeuzevenster: Instellen hoe vaak de woordenlijst
wordt weergegeven.
• Snelh. vs. accuratesse: De balans tussen snelheid en
nauwkeurigheid instellen.
• Swype help: Helpinformatie over het gebruik van het
Swype-toetsenbord weergeven.
• Les: Leren hoe u met het Swype-toetsenbord sneller tekst
ingeeft.
• Versie: Versie-informatie weergeven.
››Samsung-toetsenbord
• Staande toetsenbordtype: De standaardinvoermethode
selecteren, bijvoorbeeld het QWERTY-toetsenbord, het
traditionele toetsenbord of het handschriftscherm.
• Invoertalen: Talen voor tekstinvoer selecteren.
In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u
tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen in een
van de ondersteunde talen.
• XT9: De XT9-stand activeren om tekst met de
voorspellende invoerstand in te geven.
• XT9 geavanceerde instellingen: De geavanceerde
functies van de XT9-stand activeren, zoals automatische
voltooiing, correctie of vervanging en een eigen
woordenlijst instellen.
• Toetsenbord vegen: De toetsenbordveegfunctie voor
de tekstinvoerstand in- of uitschakelen. U kunt tussen
invoerstanden wisselen door op het toetsenbord naar links
of rechts te scrollen.
• Automatisch hoofdletters: Hiermee kunt u instellen dat
de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een punt,
vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter
wordt geschreven.
• Handschrift instellingen: De herkenningstijd aanpassen
in de handschriftstand.
• Spraakinvoer: De functie voor tekstinvoer met uw stem op
het Samsung-toetsenbord activeren.
• Automatisch punt: Instellen dat er een punt wordt
ingevoerd wanneer u op de spatiebalk dubbeltikt.
Instellingen
105
• Zelfstudie: Leren hoe u met het Samsung-toetsenbord
tekst ingeeft.
Spraak in- en uitvoer
De instellingen voor spraakherkenning en de tekst-naarspraakfunctie wijzigen.
››Instellingen voor spraakherkenning
• Taal: Een taal selecteren voor de spraakherkenningsfunctie
van Google.
• SafeSearch: Het toestel instellen zodat wordt gefilterd op
ongepaste tekst en/of afbeeldingen die het resultaat zijn
van ingesproken zoekopdrachten.
• Scheldwoorden blokkeren: Beledigende woorden die als
zodanig door het toestel worden herkend, verbergen in de
resultaten van ingesproken zoekopdrachten.
• Tips weergeven: Instellen dat een voorgestelde term of
woordgroep wordt weergegeven voor de functie voor
gesproken zoekopdrachten.
106 Instellingen
››Instellingen Tekst naar spraak
• Naar voorbeeld luisteren: Luister naar een voorbeeld
van gesproken tekst. Spraakgegevens voor de tekst-naarspraakfunctie installeren.
• Altijd mijn instellingen gebruiken: Stel in dat in plaats
van de standaardinstellingen altijd de instellingen die u in
toepassingen opgeeft, worden gebruikt.
• Standaardengine: Stel de spraaksynthese-engine in die
wordt gebruikt voor gesproken tekst.
• Spraakgegevens installeren: Spraakgegevens voor de
tekst-naar-spraakfunctie downloaden en installeren.
• Spraaksnelheid: Een snelheid voor de tekst-naarspraakfunctie selecteren.
• Taal: Een taal voor de tekst-naar-spraakfunctie selecteren.
• Engines: De tekst-naar-spraak-engines weergeven die zijn
gedownload van Android Market.
Toegankelijkheid
De instellingen voor toegankelijkheidsfuncties instellen.
• Toegankelijkheid: Een toegankelijkheidstoepassing die
hebt gedownload, zoals Talkback of Kickback, activeren.
Deze toepassingen geven feedback door middel van
spraak, melodie of trilling.
• Aan/uit-tts einde oproep: Instellen dat een gesprek wordt
beëindigd wanneer u op [ ] drukt.
Datum en tijd
• Tijdzone selecteren: Uw eigen tijdzone instellen.
• Tijd instellen: De actuele tijd handmatig instellen.
• 24-uurs indeling gebruiken: Instellen dat de tijd in
24-uursnotatie wordt weergegeven.
• Datumnotatie selecteren: De datumnotatie selecteren.
Over het toestel
Informatie over het toestel weergeven, de status van het
toestel bekijken en leren hoe u het toestel moet gebruiken.
De volgende instellingen weergeven en wijzigen om
te bepalen hoe de tijd en datum op het toestel worden
weergegeven:
• Automatisch: De tijd automatisch bijwerken wanneer u
naar een andere tijdzone reist.
• Datum instellen: De datum handmatig instellen.
Instellingen
107
Problemen oplossen
Bij het inschakelen of tijdens het gebruik van de
telefoon wordt u om een van de volgende codes
gevraagd:
Code
Wachtwoord
PIN
Code
PUK
Probeer het volgende om het probleem
op te lossen:
Als de telefoonvergrendeling is
ingeschakeld, moet u het wachtwoord
ingeven dat u voor de telefoon hebt
ingesteld.
Wanneer u de telefoon voor de eerste
keer gebruikt of wanneer de het gebruik
van een PIN-code is ingeschakeld, moet
u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of
USIM-kaart is verstrekt. U kunt deze
functie uitschakelen in het menu SIMkaart vergrendelen.
108 Problemen oplossen
PIN2
Probeer het volgende om het probleem
op te lossen:
De SIM- of USIM-kaart is vergrendeld. Dit
gebeurt meestal als u meerdere keren
een onjuiste PIN-code hebt ingevoerd. U
moet de PUK-code ingeven die u van uw
provider hebt gekregen.
Wanneer u een menu wilt openen
waarvoor PIN2-code vereist is, dient u de
PIN2-code in te geven die met de SIM- of
USIM-kaart is meegeleverd. Raadpleeg
uw provider voor meer informatie.
Op de telefoon wordt 'Service niet beschikbaar' of
'Netwerkfout' weergegeven
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga
naar een andere plek en probeer het opnieuw.
• Zonder abonnement kunt u sommige opties niet
gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw
provider.
Het touchscreen reageert langzaam of niet naar
behoren
Probeer het volgende als uw telefoon een touchscreen heeft
en dit scherm niet naar behoren reageert:
• Verwijder eventuele beschermende bedekkingen van het
touchscreen. Voor een telefoon met touchscreen kunt
u beter geen beschermende bedekkingen gebruiken,
omdat de telefoon uw invoer hierdoor mogelijk niet kan
herkennen.
• Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u op het
touchscreen tikt.
• Start de telefoon opnieuw op om eventuele tijdelijke
softwarefouten te verhelpen.
• Controleer of de meest recente versie van de
telefoonsoftware is geïnstalleerd.
• Als het touchscreen gekrast of beschadigd is, breng de
telefoon dan naar uw plaatselijke Samsung Servicecenter.
Uw apparaat is vastgelopen of er is een
onherstelbare fout opgetreden
Als het toestel vastloopt of niet meer reageert, moet u
mogelijk programma's sluiten of het toestel opnieuw
instellen om het weer volledig te kunnen gebruiken. Als
het toestel is vastgelopen en niet meer reageert, houdt u
gedurende 8-10 seconden [ ] ingedrukt. Het toestel wordt
automatisch opnieuw opgestart.
Als het probleem hierdoor niet is opgelost, stelt u de
fabrieksinstellingen opnieuw in. Open in de standby-stand de
lijst met toepassingen en selecteer Instellingen → Privacy
→ Standaardgegevens herstellen → Telefoon opnieuw
instellen → Alles wissen.
Problemen oplossen
109
Gesprekken worden afgebroken
Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak
of de ontvangst slecht is, bestaat het risico dat de
netwerkverbinding wordt verbroken. Ga naar een andere
plek en probeer het opnieuw.
Uitgaande oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u op de nummerkeuzetoets hebt gedrukt.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of het gekozen telefoonnummer niet is
geblokkeerd.
Inkomende oproepen worden niet verbonden
• Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
• Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
• Controleer of het telefoonnummer van de beller niet is
geblokkeerd.
110 Problemen oplossen
Anderen horen u niet praten tijdens een
telefoongesprek
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is
aangesloten.
Slechte geluidskwaliteit
• Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet
blokkeert.
• Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de
ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga
naar een andere plek en probeer het opnieuw.
U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten
belt
• Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst
met contacten.
• Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.
• Controleer of het telefoonnummer van het contact niet is
geblokkeerd.
De telefoon laat een pieptoon horen en het
batterijpictogram knippert
De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze
om de telefoon te gebruiken.
De batterij wordt niet goed opgeladen of de
telefoon wordt uitgeschakeld
• De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide
goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek
en probeer de batterij opnieuw op te laden.
• Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen,
voert u de batterij af volgens de plaatselijke verordeningen
en plaatst u een nieuwe batterij.
De telefoon is warm
Bij langdurig gebruik van toepassingen op de telefoon of bij
gebruik van toepassingen die meer energie vereisen, kan de
telefoon warm raken. Dit is normaal en is niet van invloed op
de levensduur of prestaties van de telefoon.
Bij het starten van de cameratoepassing
verschijnen foutmeldingen
Voor het gebruik van de camera moet de mobiele telefoon
over voldoende vrij geheugen en batterijvermogen
beschikken. Als u bij het starten van de camera een
foutmelding krijgt, probeert u het volgende:
• Laad de batterij op of vervang deze door een batterij die
volledig is opgeladen.
• Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te
brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
• Start de telefoon opnieuw op. Als u na het uitvoeren van
deze tips nog steeds problemen met de camera hebt,
neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
Problemen oplossen
111
Bij het starten van de FM-radiotoepassing
verschijnen foutmeldingen
Bij het openen van muziekbestanden verschijnen
foutmeldingen
De FM-radio op uw mobiele telefoon gebruikt het
headsetsnoer als antenne. Als er geen headset is aangesloten,
zal de FM-radio geen zenders kunnen ontvangen. Om de
FM-radio te kunnen gebruiken, moet u eerst de headset goed
hebben aangesloten. Vervolgens zoekt u naar beschikbare
radiostations en slaat u deze op.
Als u na het uitvoeren van deze stappen de FM-radio nog
steeds niet kunt gebruiken, probeert u of u het gewenste
station met een andere radio-ontvanger kunt ontvangen.
Is dit het geval, dan heeft uw telefoon wellicht onderhoud
nodig. Neem contact op met een Samsung Servicecenter.
Sommige muziekbestanden kunnen niet op uw mobiele
telefoon worden afgespeeld. Dit kan allerlei oorzaken
hebben. Als u bij het openen van muziekbestanden op uw
telefoon foutmeldingen krijgt, probeert u het volgende:
• Maak geheugen vrij door bestanden naar een pc over te
brengen of bestanden op de telefoon te wissen.
• Controleer of het muziekbestand geen DRM-beveiliging
(Digital Rights Management) heeft. Als het bestand over
een DRM-beveiliging beschikt, moet u ervoor zorgen dat u
over de juiste licentie of code beschikt om het bestand te
kunnen afspelen.
• Controleer of het bestandstype door de telefoon wordt
ondersteund.
112 Problemen oplossen
Er worden geen andere Bluetooth-apparaten
gevonden
• Controleer of de Bluetooth-voorziening op uw telefoon is
ingeschakeld.
• Controleer of de Bluetooth-voorziening is ingeschakeld op
het toestel waarmee u verbinding wilt maken.
• Zorg dat uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat
zich binnen het maximale Bluetooth-bereik bevinden
(10 meter).
Als met deze tips het probleem niet kan worden opgelost,
neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding tot stand gebracht als
de telefoon op een pc is aangesloten
• Controleer of de gebruikte pc-datakabel compatibel met
de telefoon is.
• Controleer of de juiste stuurprogramma's op de pc zijn
geïnstalleerd en of deze up-to-date zijn.
Problemen oplossen
113
Veiligheidsvoorschriften
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt
om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel te
voorkomen.
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken,
brand of explosies
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische schok
wordt verhoogd.
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en
haal de oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te
trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak
het toestel niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
114 Veiligheidsvoorschriften
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om
Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en geef deze
volgens de voorschriften af
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en
speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele batterijen en opladers
kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.
• Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
• Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een
magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet
worden.
• U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan
hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
• Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg lage
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency).
Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm van een
pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de pacemaker.
temperaturen.
• Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de
oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
• Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit
kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen
en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
• Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel in een
gesloten ruimte
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant
van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen RF-signalen
(radio frequency).
Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
bepaalde omgevingen beperkt.
pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
• Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker zich
bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie
van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw
gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Veiligheidsvoorschriften
115
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
• Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van het
verwijderen van de batterij.
• Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen met
potentieel explosiegevaar.
• Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of
chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in
dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel kan
storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van het
vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met
de fabrikant.
116 Veiligheidsvoorschriften
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel
tijdens het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit.
Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden.
Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezonde verstand en
onthoud de volgende tips:
• Gebruik een handsfree apparaat.
• Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals snelkiezen
en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller oproepen starten
of aannemen op uw mobiele toestel.
• Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze
apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht houdt.
Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt, laat u de
voicemail antwoorden.
• Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden bent.
Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke weersomstandigheden.
Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer kunnen gevaarlijk zijn.
• Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie
maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig
rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
• Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer
u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te
plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand moet
bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer vervolgens
de weg en de spiegels en ga dan verder.
• Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw aandacht
kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat u aan het
rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht mogelijk van
de weg wordt afgeleid.
• Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer in
het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
• Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een
verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in gevaar zijn
ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
• Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet dat geen
direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein verkeersongeval
waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u weet dat die is
gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een ander, speciaal
niet-alarmnummer.
Het mobiele toestel goed onderhouden en
gebruiken
Houd het toestel droog
• Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of
elektronische circuits beschadigen.
• Als het toestel nat is, verwijdert u de batterij zonder het toestel aan te zetten.
Droog het toestel met een doek en breng het naar een servicecenter.
• Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in
het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de
fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile
omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Veiligheidsvoorschriften
117
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C
• Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig,
omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
• Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
• Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
• Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
• Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen objecten,
kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
• Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij
blootstelling aan magnetische velden.
• Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten,
bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
velden.
• Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en
stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.
118 Veiligheidsvoorschriften
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of
hogedrukcompartimenten
• De batterij kan lekken.
• Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
• Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
• Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of
functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Als uw toestel beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te
dicht in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade
aan de ogen veroorzaken.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te
veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en
moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
• Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader
• Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
Bescherm uw gehoor
niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.
• Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het
toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
• Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid
van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door
Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
• Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
• Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het op de
juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
• Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
• Spreek rechtstreeks in de microfoon.
• Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de antenne
speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.
• Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot
gehoorbeschadiging.
• Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de
aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
• Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon
in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale
geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te
kunnen horen.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het
wandelen of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te
vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder worden of kan het
toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
Veiligheidsvoorschriften
119
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in
aan en probeer het niet te repareren
• Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de
fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor
service.
• Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat
hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen vastlopen,
waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf
of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of
zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het product niet langer gebruiken
en moet u uw huisarts raadplegen.
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
• Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
• Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een
doek schoon.
• Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken
is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Breng
het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
120 Veiligheidsvoorschriften
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
het openbaar gebruikt
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen
toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge kosten
kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar
behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
• Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de
airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten
kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel
Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het
toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.
• Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor
blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en
telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van
mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de
zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model
0,791 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde
hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar
het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus
te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat
de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung voor meer
informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan
de kaart of het toestel.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische
storing van andere apparaten.
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met
metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een
zachte doek.
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u
naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
nooddiensten.
Maak een back-up van belangrijke gegevens
Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen, niet
aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Als u dit
wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet
aansprakelijk voor juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal
gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
Veiligheidsvoorschriften
121
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen
waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische
accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde
van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde
manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering
worden gemengd.
122 Veiligheidsvoorschriften
Correcte behandeling van een gebruikte batterij
uit dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen
met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking
geeft aan dat de batterij in dit product aan het einde van de
levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid.
De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of
loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn
2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld,
kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het
milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van
het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen
te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.
Vrijwaring
Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn,
zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht,
patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot
intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden
alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het
is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door
de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.
Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of
enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en
op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te
uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide
werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk
toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.
“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT
WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET
MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE
WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH
GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE
GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG
GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE
NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID
VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR
WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID,
INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE
DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE,
ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE
VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF
ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR
U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE
SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden
beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige
service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en
services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten
waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van
deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot
enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via
dit apparaat beschikbaar wordt gesteld. Samsung is verantwoordelijk noch
aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de
services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de
services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services
te worden gericht.
Veiligheidsvoorschriften
123
Index
aanraakscherm
gebruiken 21
vergrendelen 23
agenda
items bekijken 69
items maken 69
alarm
afzetten 92
instellen 92
AllShare 85
apparaat
aanpassen 27
indeling 18
in- of uitschakelen 18
instellingen 97
snelkoppelingenpaneel 24
124 Index
symbolen 20
toetsen 19
batterij
installeren 10
opladen 12
berichten
e-mailaccounts instellen 45
e-mail verzenden 46
MMS verzenden 42
SMS verzenden 42
voicemail beluisteren 43
bestandsbeheer 93
Bluetooth
apparaten zoeken en koppelen 83
gegevens ontvangen 83
gegevens verzenden 83
inschakelen 82
calculator 93
camera
camcorder aanpassen 56
camera aanpassen 53
foto's nemen 49
video's maken 54
contacten
importeren 68
instellen 65
kopiëren 67
snelkeuze instellen 66
zoeken 66
DLNA
zie AllShare
downloads
bestanden 35
toepassingen 34
e-mail
accounts instellen 45
verzenden 46
weergeven 47
FDN-modus 40
FM-radio
luisteren naar 61
zenders opslaan 62
foto's
maken met scène 51
met smile shot maken 51
nemen 49
panoramafoto maken 52
reeksopnamen maken 52
weergeven 57
galerij
bestandsindelingen 57
foto's bekijken 57
video's afspelen 57
geheugenkaart
formatteren 16
plaatsen 15
verwijderen 16
Google Mail 44
Google Maps 75
Google Search 78
Google Talk 47
helderheid, scherm 28
instellingen
accounts en synchronisatie 103
datum en tijd 107
display 100
draadloos en netwerk 97
locatie en beveiliging 100
melodie 99
oproepen 98
over het toestel 107
privacy 103
SD-kaart en geheugen 103
spraak in- en uitvoer 106
taal en toetsenbord 104
toegankelijkheid 107
toepassingen 102
Zoeken 103
internet
zie webbrowser
latitude 77
menuscherm
openen 25
toepassingen ordenen 26
MMS-berichten
verzenden 42
weergeven 43
MP3-speler
afspeellijsten maken 60
bestanden toevoegen 58
muziek afspelen 59
Index
125
nieuws en weer 80
notities
instellen 70
weergeven 71
oproepen
aannemen 38
beschikbare opties tijdens
telefoongesprek 39
doorschakelen 41
headset gebruiken 39
internationale nummers 39
tot stand brengen 38
weergeven van gemiste 40
weigeren 39
wisselgesprek 41
oproepen doorschakelen 41
oproepenlijst 41
126 Index
Pc-verbindingen
massaopslag 89
Samsung Kies 88
pinvergrendeling 30
Samsung Apps 81
Samsung Kies 88
SIM-kaart
installeren 10
vergrendelen 30
SMS-berichten
verzenden 42
weergeven 43
social hub 48
spraakrecorder
afspelen 71
opnemen 71
standby-scherm
items toevoegen 23
panelen toevoegen 25
stille stand 28
synchroniseren
met webaccounts 36
taakbeheer 94
taal 104
tekstinvoer 30
tekstnotities 70
telefoonlijst
contacten toevoegen 65
contacten zoeken 66
een visitekaartje maken 66
groepen maken 67
ThinkFree Office 94
tijd en datum instellen 27
toegangscodes 108
uitpakken 10
USIM-kaart
installeren 10
vergrendelen 30
verbindingen
Bluetooth 82
DLNA 85
Pc 88
WLAN 84
video's
afspelen 57
nemen 54
videospeler 57
vliegtuigstand 18
voicemail 43
VPN-verbindingen
instellen 90
verbinding maken 91
webbrowser
favorieten toevoegen 74
webpagina's bekijken 72
wisselgesprek 41
WLAN
inschakelen 84
netwerken zoeken en er verbinding
mee maken 84
YouTube
video's kijken 79
video's uploaden 80
Index
127
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Wij,
Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
GSM WCDMA Wi-Fi Mobiele telefoon : GT-S5660
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid
EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMC
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en
dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in
Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in
Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/ EC
is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.02.09
(plaats en datum van uitgifte)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of
het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het
garantiebewijs of neemt u contact op met de detailhandel waar u het product
hebt aangeschaft.
* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen
afwijken van uw telefoon.
* Drukfouten voorbehouden.
Kies installeren (PC Sync)
1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website
(www.samsungmobile.com) en installeer deze op uw pc.
2. Verbind uw telefoon door middel van een pc-datakabel met uw pc.
Samsung Kies wordt automatisch gestart.
Als Samsung Kies niet automatisch wordt gestart, dubbelklikt u op
het Samsung Kies-pictogram op uw pc.
Raadpleeg voor meer informatie de Help van Kies.
www.samsungmobile.com
Dutch. 03/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising