Sony BDV-N590, BDV-T79, BDV-N790W Owner's manual

Sony BDV-N590, BDV-T79, BDV-N790W Owner's manual
4-418-181-12(1)
English
2
(1)
Speaker Installation Guide
Guide d’installation des enceintes
Guía de instalación de los altavoces
Montageanleitung für Lautsprecher
Guida all’installazione dei diffusori
Installatiegids voor de luidspreker
Podręcznik instalacji głośników
揚聲器安裝指南
Preparing for the front/surround speakers
Przygotowanie dla głośników przednich/surround
1 Remove the screw, then remove the stand and speaker cord.
2 Change the direction of the removed stand and thread the speaker cord
through the hole of the stand.
3 Connect the speaker cord to the speaker.
4 Secure the stand with the screw that you removed in Step 1.
5 Secure the speaker cord in the speaker cord holder.
1 Odkręć wkręt, zdejmij podstawę oraz odłącz przewód głośnikowy.
2 Odwróć podstawę i przeprowadź przewód głośnikowy przez umieszczony w
niej otwór.
3 Podłącz przewód głośnikowy do głośnika.
4 Przymocuj podstawę przy użyciu wkrętu odkręconego w kroku 1.
5 Włóż przewód głośnikowy do uchwytu przewodu głośnikowego.
To install speakers on a wall, see the reverse side.
Aby zainstalować głośniki na ścianie, zapoznaj się z drugą stroną.
3
Colored tube
Tube coloré
Tubo de color
Farbige Kabelschlaufe
Cilindro colorato
Gekleurde buis
Kolorowa opaska
色環
Préparation des enceintes avant/surround
準備前置/後置揚聲器
1 Retirez la vis, puis le support et le cordon d’enceinte.
2 Changez la direction du support que vous avez retiré et faites passer le cordon
d’enceinte à travers l’orifice du support.
3 Raccordez le cordon d’enceinte à l’enceinte.
4 Fixez le support à l’aide de la vis que vous avez retirée à l’étape 1.
5 Fixez le cordon d’enceinte au support du cordon d’enceinte .
1
2
3
4
5
Pour installer les enceintes au mur, reportez-vous au verso.
Español
Preparación de los altavoces frontales/de sonido envolvente
1 Extraiga el tornillo y, a continuación, retire el soporte y el cable de altavoz.
2 Cambie la dirección del soporte retirado y pase el cable de altavoz por el
orificio del soporte.
3 Conecte el cable de altavoz al altavoz.
4 Fije el soporte con el tornillo que quitó en el Paso 1.
5 Fije el cable de altavoz en el soporte para el cable de altavoz .
Para instalar altavoces en una pared, consulte el reverso.
BDV-N790W/N590/T79
Deutsch
Vorbereitungen für die vorderen/Raumklanglautsprecher
©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia
5
1 Entfernen Sie die Schraube und nehmen Sie dann den Ständer und das
Lautsprecherkabel ab.
2 Drehen Sie den abgenommenen Ständer um und führen Sie das
Lautsprecherkabel durch die Bohrung am Ständer.
3 Schließen Sie das Lautsprecherkabel an den Lautsprecher an.
4 Befestigen Sie den Ständer mit der in Schritt 1 entfernten Schraube.
5 Sichern Sie das Lautsprecherkabel im Halter für Lautsprecherkabel.
Wenn Sie Lautsprecher an der Wand montieren wollen, lesen Sie auf der Rückseite nach.
Italiano
Preparazione dei diffusori anteriori/surround
Preparing for the front/surround speakers
Préparation des enceintes avant/surround
Preparación de los altavoces frontales/de sonido envolvente
Vorbereitungen für die vorderen/Raumklanglautsprecher
Preparazione dei diffusori anteriori/surround
Voorbereiding voor de voor-/surroundluidsprekers
Przygotowanie dla głośników przednich/surround
準備前置/後置揚聲器
1
1 Rimuovere la vite, quindi rimuovere il supporto e il cavo del diffusore.
2 Modificare la direzione del supporto rimosso e indirizzare il cavo del diffusore
attraverso il foro del supporto.
3 Collegare il cavo del diffusore al diffusore.
4 Assicurare il supporto con la vite precedentemente rimossa al punto 1.
5 Assicurare il cavo del diffusore nel supporto dei cavi dei diffusori .
Per installare i diffusori a parete, consultare il retro.
Nederlands
Voorbereiding voor de voor-/surroundluidsprekers
Colored tube
Tube coloré
Tubo de color
Farbige Kabelschlaufe
Cilindro colorato
Gekleurde buis
Kolorowa opaska
色環
繁體中文
Français
4
Installing speakers on a wall
Installation des enceintes au mur
Instalación de los altavoces en una pared
Montage der Lautsprecher an der Wand
Installazione dei diffusori a parete
De luidsprekers aan een muur bevestigen
Instalowanie głośników na ścianie
將揚聲器安裝到牆壁上
Polski
1 Verwijder de schroef en verwijder vervolgens de standaard en de
luidsprekerkabel.
2 Wijzig de richting van de verwijderde standaard en haal de luidsprekerkabel
door de opening van de standaard.
3 Verbind de luidsprekerkabel met de luidspreker.
4 Maak de standaard vast met de schroef die u in stap 1 hebt verwijderd.
5 Maak de luidsprekerkabel vast in de houder van de luidsprekerkabel.
Raadpleeg de ommezijde om de luidsprekers aan een muur te bevestigen.
取下螺絲,然後取下底座和揚聲器導線。
變更所取下底座的方向,然後將揚聲器導線穿過底座的安裝孔。
將揚聲器導線連接到揚聲器。
使用在步驟1取下的螺絲固定底座。
將揚聲器導線固定在揚聲器導線架中。
若要在牆上安裝揚聲器,請參閱背面。
English
Hanging the speaker on the wall
Accrochage de l’enceinte au mur
Colocación del altavoz en la pared
Montieren des Lautsprechers an der Wand
Montaggio del diffusore a parete
De luidspreker aan de muur hangen
Wieszanie głośników na ścianie
將揚聲器掛在牆壁上
1
4 mm (3/16 in / 3/16 po / 3/16 pulg)
30 mm (1 3/16 in / 1 3/16 po / 1 3/16 pulg)
5 mm (7/32 in / 7/32 po / 7/32 pulg)
10 mm (13/32 in / 13/32 po / 13/32 pulg)
Hole on the back of the speaker
Orifice situé au dos de l’enceinte
Orificio de la parte posterior del altavoz
Bohrung an der Rückseite des
Lautsprechers
Foro nella parte posteriore del diffusore
Opening aan de achterkant van de
luidspreker
Otwór w tylnej części głośnika
揚聲器背面上的孔
2 For the center speaker
Pour l’enceinte centrale
Para el altavoz central
Beim mittleren Lautsprecher
Per il diffusore centrale
Voor de middenluidspreker
Dla głośnika środkowego
適用於中置揚聲器
154 mm
(6 1/8 in / 6 1/8 po / 6 1/8 pulg)
5 mm to 7 mm (7/32 in to 9/32 in)
5 mm à 7 mm (7/32 po à 9/32 po)
de 5 mm a 7 mm (7/32 pulg a 9/32 pulg)
5 mm bis 7 mm
da 5 mm a 7 mm
5 mm tot 7 mm
5 mm do 7 mm
5 mm至7 mm
3
1 Prepare screws (not supplied) that are suitable for the hole on the back of each
speaker.
2 Fasten the screws to the wall.
Leave a space between the wall and the head of the screw.
For the center speaker: 4 mm to 6 mm
For the other speakers: 5 mm to 7 mm
Measure the distance between the screws before fastening the screws to the wall.
For the center speaker: 154 mm
For the other speakers: 40 mm
3 Hang the speaker on the screws.
Français
Avertissement
Adressez-vous à un quincaillier ou à un installateur pour connaître le matériau
du mur ou les vis à utiliser.
Utilisez des vis adaptées au matériau et à la résistance du mur. Comme les
plaques de plâtre sont particulièrement fragiles, fixez fermement les vis à une
poutre et fixez-les au mur. Installez les enceintes sur une paroi verticale et plane à
un endroit où se trouve un renforcement.
Sony ne peut être tenu responsable de tout accident ou dégât entraîné par une
installation incorrecte, une résistance insuffisante du mur, une mauvaise fixation
des vis, une catastrophe naturelle, etc.
Laissez un espace entre le mur et la tête de la vis.
Pour l’enceinte centrale : 4 mm à 6 mm
Pour les autres enceintes : 5 mm à 7 mm
Mesurez la distance entre les vis avant de les fixer au mur.
Pour l’enceinte centrale : 154 mm
Pour les autres enceintes : 40 mm
3 Accrochez l’enceinte aux vis.
Ostrzeżenie
Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju wkrętów lub materiału, z którego wykonana
jest ściana, skontaktuj się ze sprzedawcą wkrętów lub instalatorem.
Używaj wkrętów odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ
ściana gipsowa jest wyjątkowo delikatna, najpierw przytwierdź wkręty do deski,
a następnie do ściany. Głośniki należy instalować na płaskich, pionowych i zbrojonych ścianach.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia
spowodowane niewłaściwą instalacją, niewystarczającą wytrzymałością ścian lub
nieprawidłowym wkręceniem wkrętów, klęskami żywiołowymi itd.
1 Beschaffen Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die sich für die Bohrung an der
Rückseite der einzelnen Lautsprecher eignen.
2 Drehen Sie die Schrauben in die Wand.
1 Przygotuj wkręty (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiadające średnicą
otworom w tylnej części każdego z głośników.
2 Zamocuj wkręty w ścianie.
Lassen Sie zwischen der Wand und dem Schraubenkopf etwas Platz.
Beim mittleren Lautsprecher: 4 mm bis 6 mm
Bei den übrigen Lautsprechern: 5 mm bis 7 mm
Messen Sie den Abstand zwischen den Schrauben, bevor Sie die Schrauben in die Wand drehen.
Beim mittleren Lautsprecher: 154 mm
Bei den übrigen Lautsprechern: 40 mm
Italiano
Attenzione
Rivolgersi a una ferramenta o a un installatore per informazioni sul tipo di
materiale della parete e sul tipo di viti da utilizzare.
 Usare viti adatte al tipo di materiale della parete e alla sua robustezza. Nel caso di
una parete di cartongesso, materiale particolarmente fragile, fissare saldamente le
viti a una trave, quindi alla parete. Installare i diffusori su una parete verticale,
piatta e rinforzata.
 Sony declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danneggiamenti
causati da installazioni non corrette, pareti non sufficientemente robuste o
installazioni delle viti non corrette, calamità naturali, ecc.
1 Preparare delle viti (non in dotazione) adatte ai fori che si trovano nella parte
posteriore di ciascun diffusore.
2 Fissare le viti alla parete.
Lasciare uno spazio tra la parete e la testa della vite.
Per il diffusore centrale: da 4 mm a 6 mm
Per gli altri diffusori: da 5 mm a 7 mm
Misurare la distanza tra le viti prima di avvitarle alla parete.
Per il diffusore centrale: 154 mm
Per gli altri diffusori: 40 mm
3 Appendere il diffusore alle viti.
Español
40 mm
(1 5/8 in / 1 5/8 po / 1 5/8 pulg)
Precaución
Consulte con una tienda especializada en tornillos o con un instalador acerca del
material de pared o de los tornillos que se deben utilizar.
Utilice tornillos adecuados para el material y la resistencia de la pared. Dado que
una pared de yeso es especialmente frágil, acople los tornillos firmemente a una
viga y fíjelos en la pared. Instale los altavoces en una pared vertical y lisa que esté
reforzada.
Sony no se responsabiliza de ningún accidente o daño causado por una
instalación inadecuada, una pared de poca resistencia, una instalación incorrecta
de los tornillos, una catástrofe natural, etc.
1 Prepare unos tornillos (no suministrados) que sean adecuados para el orificio
situado en la parte posterior de cada altavoz.
2 Fije los tornillos en la pared.
Deje un espacio entre la pared y la cabeza del tornillo.
Para el altavoz central: de 4 a 6 mm
Para el resto de los altavoces: de 5 a 7 mm
Mida la distancia entre los tornillos antes de fijarlos a la pared.
Para el altavoz central: 154 mm
Para el resto de los altavoces: 40 mm
3 Cuelgue el altavoz en los tornillos.
Polski
Vorsicht
Wenden Sie sich bei Fragen bezüglich des Wandmaterials oder geeigneter
Schrauben an einen Fachmann.
Verwenden Sie Schrauben, die für das Material der Wand und die Wandstärke
geeignet sind. Wände aus Gipskarton sind nicht sehr stabil. Drehen Sie die
Schrauben zur Befestigung in einen Holzträger. Montieren Sie die Lautsprecher
an einer senkrechten und ebenen Wand, die ausreichend verstärkt ist.
Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage,
unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung,
Naturkatastrophen usw. entstehen.
3 Hängen Sie den Lautsprecher an den Schrauben auf.
1 Préparez des vis (non fournies) adaptées à l’orifice situé au dos de chaque
enceinte.
2 Fixez les vis au mur.
4 mm to 6 mm (3/16 in to 1/4 in)
4 mm à 6 mm (3/16 po à 1/4 po)
de 4 mm a 6 mm (3/16 pulg a 1/4 pulg)
4 mm bis 6 mm
da 4 mm a 6 mm
4 mm tot 6 mm
4 mm do 6 mm
4 mm至6 mm
For the other speakers
Pour les autres enceintes
Para el resto de los altavoces
Bei den übrigen Lautsprechern
Per gli altri diffusori
Voor de andere luidsprekers
W przypadku pozostałych głośników
適用於其他揚聲器
Caution
Contact a screw shop or installer regarding the wall material or screws to be
used.
Use screws that are suitable for the wall material and strength. As a plaster board
wall is especially fragile, attach the screws securely to a beam and fasten them to
the wall. Install the speakers on a vertical and flat wall where reinforcement is
applied.
Sony is not responsible for accidents or damage caused by improper installation,
insufficient wall strength or improper screw installation, natural calamity, etc.
Deutsch
Nederlands
Opgelet
Contacteer een ijzerhandel of installateur voor meer informatie omtrent het
muurmateriaal of de schroeven die u dient te gebruiken.
 Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de stevigheid van de
muur. Aangezien een muur in gipsplaat erg zwak is, draait u de schroeven het
best in een balk om de luidsprekers te bevestigen. Bevestig de luidsprekers op een
verticale, vlakke en verstevigde muur.
 Sony is niet aansprakelijk voor ongevallen noch schade ten gevolge van een
ondeskundige montage, een onvoldoende sterke muur, verkeerd aangebrachte
schroeven, natuurrampen enz.
1 Neem schroeven (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de opening aan de
achterkant van elke luidspreker.
2 Bevestig de schroeven in de muur.
Laat wat ruimte tussen de muur en de kop van de schroef.
Voor de middenluidspreker: 4 tot 6 mm
Voor de andere luidsprekers: 5 tot 7 mm
Meet de afstand tussen de schroeven voordat u de schroeven vastmaakt aan de muur.
Voor de middenluidspreker: 154 mm
Voor de andere luidsprekers: 40 mm
3 Hang de luidspreker op aan de schroeven.
Pamiętaj, aby pozostawić przestrzeń między ścianą i główką wkrętu.
Przy głośniku środkowym: 4–6 mm
W przypadku pozostałych głośników: 5–7 mm
Przed przymocowaniem wkrętów do ściany, zmierz odległość między nimi.
Przy głośniku środkowym: 154 mm
W przypadku pozostałych głośników: 40 mm
3 Powieś głośnik na wkrętach.
繁體中文
注意
 關於使用的牆面材料或螺絲,請聯絡螺絲商店或安裝人員。
 使用適合牆面材料和強度的螺絲。由於石膏板牆壁易碎,請將螺絲牢固釘
入柱子並旋入牆壁。將揚聲器安裝在足夠牢固的垂直和平整的牆壁上。
 Sony對因不正確安裝、牆壁不夠堅固、不正確安裝螺絲、自然災害等引起
的事故或損壞不承擔責任。
1 準備適合各揚聲器背面上孔的螺絲(不提供)。
2 將螺絲旋入牆壁。
在牆壁與螺絲頭部之間保留空間。
中置揚聲器:4 mm至6 mm
其他揚聲器:5 mm至7 mm
將螺絲旋入牆壁之前,測量螺絲之間的距離。
中置揚聲器:154 mm
其他揚聲器:40 mm
3 將揚聲器掛於螺絲上。
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement