Gebruiksaanwijzing
Professionele draaitafel met USB uitgang
ATT05U
Gebruiksaanwijzing
NL
1
12
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN
1. LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES OP --- Alle veiligheidsvoorzorgen en gebruiksaanwijzingen dienen te
worden gelezen voordat men het product gaat gebruiken.
2. BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN---De veiligheid-svoorzorgen en gebruiksaanwijzingen moeten
worden bewaard als referentie voor later.
3. NEEM ALLE WAARSCHUWINGEN IN ACHT --- Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruiksaanwijzingen moeten in acht worden genomen.
4. VOLG DE INSTRUCTIES OP – Alle instructies voor het gebruik moeten worden opgevolgd.
5. WATER EN VOCHT - Gebruik dit product niet vlakbij water, bijvoorbeeld naast een bad, wasbak of gootsteen.
6. DE STEUN VAN DE MUUR OF VAN HET PLAFOND - het product zou niet aan een muur of een plafond
moeten worden opgehangen.
7. HITTE - Dit product moet uit de buurt van warmtebronnen als radiatoren, warmteregisters, fornuizen of andere
apparatuur die warmte genereert (versterkers inbegrepen) worden geplaatst.
8. STROOMBRONNEN ---Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met het type stroombron dat op het
informatieplaatje is vermeld. Indien u twijfelt over het stroomtype van uw huishoudelijke netvoeding moet u
uw plaatselijke verdeler of elektriciteitsmaatschappij raadplegen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen wanneer
u het product op batterijenstroom of andere stroombronnen wenst te gebruiken.
9. AARDLEIDING OF POLARISATIE --- Dit product kan uitgerust zijn met een gepolariseerde wisselstroom
lijnstekker (waarvan één pin breder is dan de andere). Deze stekker past slechts op één manier in het
stopcontact. Dit is een veiligheidskenmerk. Indien u de stekker niet volledig in het stopcontact kunt stoppen,
moet u hem proberen om te draaien. Indien de stekker op deze manier nog niet past, moet u een elektricien
contacteren om het verouderde stopcontact te laten vervangen. Probeer het veiligheidskenmerk van de
gepolariseerde stekker in geen geval te omzeilen!
10. BESCHERMING VAN HET NETSNOER ---Het netsnoer moet zo worden geleid dat niemand erover kan
vallen en het niet door voorwerpen kan worden platgedrukt. Hierbij moet men bijzondere aandacht besteden
aan het snoer bij de stekker en het punt waar het snoer het product verlaat.
11. HET SCHOONMAKEN --- Verwijder de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.
Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken en gebruik nooit vloeibare schoonmaakproducten
of sprays.
12. WANNEER HET APPARAAT LANGE TIJD NIET WORDT GEBRUIKT -Het netsnoer van dit product moet
uit het stopcontact worden verwijderd wanneer men het een lange periode niet gaat gebruiken.
13. HET BINNENDRINGEN VAN VOORWERPEN EN VLOEISTOFFEN - Steek nooit voorwerpen door de
openingen van dit product, omdat zij gevaarlijke voltagepunten zouden kunnen raken en kortsluiting kunnen
veroorzaken, wat op zijn beurt kan leiden tot brand of elektrische schokken. Mors geen enkel soort van
vloeistoffen op het product.
14. SCHADE DIE HERSTELD MOET WORDEN --- Verwijder in de volgende gevallen de stekker van dit
product uit het stopcontact en raadpleeg een gekwalificeerde servicedienst voor reparatie:
a. Wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b. Indien een vloeistof op het product werd gemorst of een voorwerp in de behuizing is gevallen.
c. Indien het product werd blootgesteld aan regen of water.
d. Indien het product abnormaal functioneert bij het opvolgen van de gebruiksaanwijzingen. Gebruik
uitsluitend de instellingen zoals deze in de gebruiksaanwijzingen beschreven staan. Ongeoorloofde
instellingen van andere bedieningsknoppen kan leiden tot schade en vergt achteraf vaak heel wat extra
werk van een gekwalificeerde technicus om het product terug tot normale werking te herstellen.
e. Wanneer het product een opmerkelijke verandering in de werking vertoont - dit geeft de nood voor een
onderhoudsbeurt aan.
15. HERSTELLING --- Probeer dit product niet zelf te herstellen, omdat het verwijderen of openmaken van de
behuizing u aan gevaarlijke voltages of andere risico's kan blootstellen. Raadpleeg voor alle herstelwerkzaamheden
gekwalificeerd personeel.
16. VENTILATIE - De gleuven en openingen in de behuizing zijn voorzien van ventilatie om een betrouwbare
werking van het product in stand te houden door het tegen oververhitting te beschermen. Deze openingen
mogen bijgevolg niet worden geblokkeerd of afgedekt. De openingen mogen niet worden geblokkeerd door
het product te gebruiken op een bed, sofa, tapijt of gelijkaardige ondergrond. Dit product mag niet worden
ingebouwd in bijvoorbeeld een boekenkast of -rek, tenzij een degelijke ventilatie mogelijk is en de instructies
van de fabrikant worden opgevolgd.
17. AANHECHTINGEN --- Gebruik geen aanhechtingen die niet door de fabrikant van het product worden
aanbevolen omdat dit risico's kan inhouden.
18. TOEBEHOREN --- Plaats dit product niet op een onstabiel oppervlak. Het product zou kunnen vallen met
ernstige verwondingen bij een kind of volwassene en ernstige schade aan het product tot gevolg. De
montage van het product dient te gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant en met behulp van
hulpstukken die door de fabrikant zijn aanbevolen.
2
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN
19. BLIKSEM --- Voor extra bescherming van dit product tegen bliksem of wanneer het onbewaakt achtergelaten
en lange tijd niet gebruikt wordt, verwijdert men de stekker uit het stopcontact en ontkoppelt men de antenne
of het kabelsysteem. Dit voorkomt schade aan het product door blikseminslag en stroomschommelingen.
20. VERVANGINGSONDERDELEN --- Wanneer onderdelen moeten worden vervangen, moet men de
reparatiedienst vragen vervangingsonderdelen te gebruiken die dezelfde veiligheidskenmerken hebben als
de oorspronkelijke onderdelen. Het gebruik van vervangingsonderdelen met de technische gegevens van
de fabrikant kan brand, elektrische schokken en andere risico's voorkomen.
21. VEILIGHEIDSTEST --- Na elke reparatie- of onderhoudsbeurt van dit product moet men de reparatiedienst
vragen de door de fabrikant aanbevolen veiligheidstest uit te voeren, om te bepalen of het product in een
veilige staat van werking is.
VOORZICHTIG
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTROCUTIE ZOVEEL
MOGELIJK TE BEPERKEN, MAG DE BEHUIZING (OF DE ACHTERKANT)
NIET WORDEN VERWIJDERD. ER BEVINDEN ZICH IN DIT APPARAAT
GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN
WORDEN HERSTELD. RAADPLEEG VOOR ALLE REPARATIES
GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
De bliksemschicht met het pijlsymbool in een gelijkbenige driehoek wijst de consument op de
aanwezigheid binnenin de behuizing van dit product van ongeïsoleerde, "gevaarlijke" voltages, die
voldoende sterk kunnen zijn om een gevaar voor elektrische schokken bij mensen te betekenen.
Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek wijst de consument op de belangrijke gebruiks- en
onderhoudsaanwijzingen in de literatuur die bij dit apparaat hoort.
VOORZICHTIG
Om elektrische schokken te voorkomen mag deze gepolariseerde stekker niet met een verlengsnoer,
verdeeldoos of ander stopcontact worden gebruikt als de pinnen van de stekker niet volledig kunnen worden
ingestopt en gedeeltelijk blootliggen.
*SELECTIE VAN HET LIJNVOLTAGE
Alleen voor de modellen met een voltageschakelaar!
Omdat de stroomvoeding niet overal gelijk is hebben wij dit
apparaat uitgerust met een instelbare voltageschakelaar.
Het gewenste voltage kan worden ingesteld met
behulp van de VOLTAGESCHAKELAAR, die zich
onder het plateau bevindt (gebruik hiervoor een platte
schroevendraaier).
Forceer de VOLTAGESCHAKELAAR niet omdat dit
het apparaat kan beschadigen.
Gelieve een gekwalificeerde reparatietechnicus te
raadplegen wanneer de VOLTAGESCHAKELAAR niet
gemakkelijk kan worden geschakeld.
3
VOOR INGEBRUIKNAME
* Gelieve na te kijken of de volgende onderdelen bij het hoofdapparaat in de verpakking zijn ingesloten:
Plateau
Slipmat
Headshell
Cartridge
USB-kabel
45-toerenadapter
Contragewicht
Gebruiksaanwijzing
RCA-kabel
Disk
Transparante stofkap
* ZEER BELANGRIJK!!
Vergeet niet de rubberen aandrijfriem aan de motor te bevestigen voor een
correcte werking. Nadat u het plateau van de draaitafel op de middenas van
de draaitafel heeft gezet, verplaatst u één van de grote vensters op het
plateau naar de rechterbovenhoek. Maak de rubberen riem rond de motor
vast. (De rubberen riem is reeds op de onderzijde van het plateau van de
draaitafel bevestigd.)
* Opmerkingen:
1. Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact voordat de assemblage is voltooid.
2. Kijk na of alle aansluitingen en de voltage-instelling correct gemaakt zijn voordat u de stroom inschakelt.
Schakel altijd de stroom uit voordat u aansluitingen maakt of loskoppelt.
3. Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Bewaar
de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
ASSEMBLAGE
1. Neem het hoofdapparaat met de verpakking uit de doos en verwijder de verpakking.
2. Zet de 45-toerenadapter op het hoofdapparaat.
3. Zet het plateau van de draaitafel op de middenas.
4. Leg de slipmat op het plateau.
5. Installatie van de cartridge:
Gelieve bij het installeren van een cartridge de gebruiksaanwijzing van de cartridge te raadplegen.
Zet tijdens het installeren de naaldkap op om beschadiging van de tip van de naald te voorkomen .
(a) Sluit de kabels aan op de contacten van de cartridge. De contacten van de meeste cartridges zijn
gekleurd volgens een bepaalde code.
Sluit elke kabel aan op het contact van dezelfde kleur.
Wit
(L+)……………………………Linker kanaal+
Blauw
(L-) ..................... ……………Linker kanaalRood
(R+) ......................…………..Rechter kanaal+
Groen
(R-) ................………………..Rechter kanaal(b) Installeer de cartridge op de headshell en maak stevig vast met de meegeleverde schroeven.
6. Stop de headshell in het voorste uiteinde van de toonarm en draai dan de vergrendelmoer tegen de
richting van de klok zodat de headshell stevig horizontaal blijft.
7. Schuif het contragewicht op de toonarm. Draai voorzichtig om het vast te schroeven op de achterste
schacht van de toonarm.
8. Instellen van de horizontale “nulbalans” en naaldkracht:
(a) Verwijder de naaldkap van de headshell zonder de tip van de naald tijdens het instellen aan te raken.
(b) Breng de toonarmhendel in de laagste stand.
(c) Maak de klem van de toonarm los en til de toonarm uit de armrust om hem los te maken.
(d) Draai het contragewicht tot de toonarm ongeveer horizontaal in evenwicht is (vrij zweeft).
(e) Maak de toonarm opnieuw vast met de klem van de toonarm.
(f) Houd het contragewicht stil met de ene hand en draai alleen de drukring van de naald om het cijfer "0"
van de ring op één lijn te brengen met de middellijn op de achterste schacht van de toonarm.
(g) Draai het contragewicht met de drukring van de naald tegen de richting van de klok tot de schaal een
waarde aangeeft die overeenstemt met de gebruikte naaldkracht. Gelieve de instructies van de
fabrikant te volgen wanneer u een andere naald gebruikt.
9. Stel de anti-skating knop in op dezelfde waarde als de naaldkracht.
10. Installeer de stofkap op de scharnieren voor de stofkap van het hoofdapparaat.
4
PLAATSING
• Plaats dit apparaat niet waar het aan rechtstreeks zonlicht kan worden blootgesteld of vlakbij een
verwarmingstoestel.
• Plaats dit apparaat niet waar het aan vochtigheid of veel stof kan worden blootgesteld.
• De cartridge kan via de vloer of lucht wat geluidsdruk of trillingen van de luidsprekers opnemen, waardoor
feedback of een “huilgeluid” ontstaat. Zoek een plaats die zeer stabiel en vrij van trillingen is.
• De poten dienen voor het instellen van de hoogte van het apparaat zelf. Stel de poten in om het apparaat
horizontaal te stabiliseren.
AANSLUITINGEN
Het verdient aanbeveling om ook de handleiding van uw huidige apparatuur te raadplegen voordat u het apparaat
aansluit.
BELANGRIJK: Vergeet niet de apparatuur uit te schakelen voordat u veranderingen in de verschillende aansluitingen
aanbrengt.
1. Sluit het stroomsnoer aan op het stopcontact.
2. Sluit de RCA-kabel aan op de PHONO-ingang van uw VERSTERKER.
Uitgangscontacten
Versterker (ontvanger)
L (wit)
L kanaal
R (rood)
R kanaal
GND (spade)
GND
OPMERKINGEN:
Let erop dat het aardecontact (GND) stevig op de versterker of ontvanger is aangesloten.
Wanneer deze aansluiting niet is gemaakt of loszit, veroorzaakt dit een "GEBROM" van de stroombron.
U kunt ook een lijningang gebruiken door de phono/line schakelaar achteraan de draaitafel op “line” te
zetten.
3. Sluit de PC aan via een USB-kabel.
PC
5
DE BEDIENING
1. Draai de schakelaar On/Off in de richting van de klok om de stroom in te schakelen. De snelheidsindicator
en de stroboscoop onder de schakelaar On/Off gaan branden.
2. Zet een vinylplaat op de slipmat. Zet de a 45-toerenadapter op de middenas wanneer u een 45-toerenplaat
met een grote opening in het midden gebruikt.
3. Stel de snelheid naargelang de vinylplaat in.
4. Verwijder de naaldkap van de headshell en maak dan de klem van de toonarm los.
5. Zet de toonarmhendel in de hoogste stand.
6. Druk op de toets Start/Stop: het plateau van de draaitafel begint te draaien.
7. Verplaats de toonarm naar de gewenste groef.
8. Stel de toonarmhendel in de laagste stand, zodat de toonarm langzaam op de plaat neerkomt en de
weergave start.
9. Til wanneer u klaar bent met de weergave de toonarmhendel op en plaats de toonarm in de klem van de
toonarm.
10. Druk op de toets Start/Stop om het draaien van het plateau te stoppen. Draai de schakelaar On/Off tegen
de richting van de klok om het apparaat uit te schakelen.
*TIJDELIJK ONDERBREKEN VAN DE WEERGAVE
Zet tijdens de weergave de toonarmhendel in de stand “OP” om de tip van de naald van de plaat te tillen.
INSTELLEN VAN DE SNELHEID
Zolang de snelheidsregeling in de middelste stand “detent” vast geklikt is, draait de draaitafel op de
geselecteerde snelheid.
De snelheid kan met 10% worden verhoogd of verlaagd via de snelheidsregeling.
U kunt ook bewust een onjuiste instelling maken om de draaitafel extreem snel of langzaam te laten
draaien.
De stroboscooppunten op de rand van de draaitafel worden gebruikt voor het monitoren van de snelheid.
ONDERHOUD
Maak de naald regelmatig schoon met behulp van een zachte, gespecialiseerde borstel om ophoping van
stof te voorkomen.
Kijk de naald na wanneer het geluid vervormd is of geluidsstoringen voorkomen. Vervang de naald door een
nieuwe wanneer deze versleten is.
Veeg van tijd tot tijd de stofkap en de draaitafel schoon met een zachte, droge doek.
Gebruik geen vluchtige stoffen zoals alcohol, thinner, benzine etc. omdat deze de afwerking en de glans
van het apparaat kunnen beschadigen.
6
OVERZICHT VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN
20
21 22
23
24
19
18
1
17
16
2
15
3
14
4
13
5
6
7
8
1. 45-toerenadapter
Deze adapter dient voor de weergave van
standaard 7” EP vinylplaten met een grote opening
in het midden. Zet de adapter op de MIDDENAS
voor 7" platen.
9
10
11 12
5. Stroboscoop pilootlamp
Deze lamp werd speciaal ontworpen om een
lichtstraal te pulseren naar de STROBOSCOOP
INDICATOREN op het PLATEAU van de draaitafel.
Dit geeft de illusie dat de indicatoren niet op een
bepaalde snelheid draaien.
2. Plateau van de draaitafel
Dit plateau is rechtstreeks met de middenas
verbonden. Het plateau en de middenas houden
een vinylplaat precies gecentreerd. Het plateau
draait bovendien de vinylplaat op een constante
snelheid rond.
6. Stroomschakelaar
Dit is een draaiende stroomschakelaar. Draai de
knop in de richting van de klok om de stroom in te
schakelen. Schakel de stroom uit door de schakelaar
tegen de richting van de klok te draaien.
3. Stroboscoop indicatoren
Het PLATEAU is voorzien van vier rijen met
stroboscoop indicatoren. Deze indicatoren worden
gebruikt om verschillende fasen van de snelheid
visueel aan te geven. De indicatoren worden
verlicht door de STROBOSCOOP PILOOTLAMP.
Elke rij kan bij verschillende snelheidsniveaus stil
lijken te staan.
Opmerking: Het gebruik van sterke fluorescente
verlichting onmiddellijk boven de draaitafel beïnvloedt
de nauwkeurigheid van de STROBOSCOOP
PILOOTLAMP.
7. De knop Start/Stop
Deze extra grote knop regelt de beweging van het
plateau. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld
begint het plateau niet automatisch te draaien. Druk
eenmaal op deze knop om de hoge torsiemotor in
te schakelen en het plateau te laten draaien, en
druk nogmaals om het plateau te stoppen.
8. Headshell
De meegeleverde HEADSHELL wordt gebruikt om
uw naald aan de toonarm vast te maken.
9. Headshell vergrendelmoer
Na het bevestigen van de headshell op de toonarm
maakt u met deze vergrendelmoer de headshell
stevig op de toonarm vast.
4. Middenas
Deze as houdt het PLATEAU van de draaitafel en
vinylplaten stabiel en gecentreerd.
7
OVERZICHT VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN
10. S-vormige toonarm
De toonarm is het mechanisme dat de HEADSHELL
en de naald vasthoudt en over een plaat laat glijden.
18. Reservenaald houder
Deze uitsparing werd in het ontwerp inbegrepen
om veilig een reserve headshell op te bergen.
11. 33-toeren snelheidknop
Door deze knop in te drukken draait de draaitafel 33
revoluties per minuut (RPM). Een LED controlelampje
brandt wanneer deze functie is geactiveerd.
19. Contragewicht
Gebruik het contragewicht om de toonarm in
evenwicht te houden en om de naaldkracht in te
stellen.
12. 45-toeren snelheidknop
Door deze knop in te drukken draait de draaitafel
45 toeren. Een LED controlelampje brandt wanneer
deze functie is geactiveerd.
20. Scharnier voor stofkap
21. USB-contact (USB-kabel van maximum 3m)
Nadat de draaitafel via USB op de computer is
aangesloten kunt u muziek van uw vinylplaten met
behulp van de meegeleverde Audacity software
naar uw harde schijf kopiëren.
13. Snelheid schuifschakelaar
Deze schuifschakelaar wordt gebruikt om het
percentage van de weergavesnelheid in te
stellen (plateausnelheid).
22. Keuzeschakelaar Phono/Line
Deze schakelaar wordt gebruikt om de modus
phono-uitgang of lijnuitgang te kiezen.
14. Toonarmhendel
Deze hendel wordt gebruikt om de toonarm op
een veilige manier van platen te tillen zonder het
oppervlak van de platen te beschadigen.
23. Aarde-aansluiting
Deze aarde-aansluiting werd in het ontwerp
inbegrepen om zoem- en knalgeluiden die gepaard
gaan met magnetische phonocartridges te beperken.
Vergeet niet de aardekabel van de draaitafel aan te
sluiten op een beschikbaar aardecontact van
dezelfde mixer waarop de kabels van het
ingangsignaal zijn aangesloten.
15. Toonarm klem en rust
Gebruik deze rust om de toonarm veilig op zijn
plaats te houden wanneer het apparaat niet
gebruikt of vervoerd wordt.
16. Anti-skate knop
De anti-skate voert een binnenwaartse kracht uit op
de toonarm om te voorkomen dat de toonarm door
de centrifugale kracht van het draaiende plateau
naar buiten toe wordt geslingerd. De anti-skate
waarde moet gelijk zijn aan die van de druk van
het contragewicht van de naald.
24. RCA-uitgangcontacten
De uitgang kan worden geschakeld naar de uitgang
PHONO of de LIJN-uitgang. Voorbeeld: deze
contacten worden gebruikt om een uitgangsignaal
met laag voltage “phono” niveau naar de
ingangcontacten “phono” van een mixer te versturen.
Draaitafels moeten worden aangesloten op de
ingangen “Phono” van een mixer. Het roodgekleurde
RCA-contact staat voor de rechter kanaalingang,
terwijl het witte voor de linker kanaalingang staat.
17. Drukring van de naald
*De schaal van het contragewicht moet naar de
DJ gericht zijn.
8
OVERZICHT VAN DE SOFTWARE AUDACITY
Audacity is gratis software die wordt gebruikt onder licentie van de GNU General Public License (GPL). Meer
informatie en de publieke broncode vindt u op de cd of het internet op http://audacity.sourceforge.net/
* Gelieve de software te installeren voordat u begint.
WERKWIJZE VOOR DE OPSTELLING
1. Sluit een ingangbron aan op het apparaat.
2. Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
3. Installeer de opnamesoftware Audacity.
4. Open het programma Audacity.
5. Selecteer Voorkeur uit het Bewerkingsblad in het Audacity-menu.
6. Selecteer het AUDIO I/O blad linksboven.
Onder Weergave, Apparatuur, selecteer uw interne geluidskaart.
Onder Opname, Apparatuur, selecteer USB Audio CODEC.
Onder Opname, Apparatuur, Kanalen, selecteer 2 (Stereo).
Kruis het vak Weergave van andere stukken tijdens opname van een nieuw stuk aan.
Kruis het vak Software Doorspelen aan.
9
VISTA DE CONJUNTO DEL SOTWARE AUDACITY
Albums opnemen met Audacity
1. Een project opslaan
Audacity schrijft alle veranderde en opgenomen audiobestanden op een map genaamd Projectname_
data, die zich precies op de plaats van het opgeslagen projectbestand bevindt.
Selecteer dus Project opslaan als uit uw Audacity Bestandblad en kies een locatie en bestandnaam voor
uw project.
Denk eraan dat alleen de “Opslaan als...” menu-optie beschikbaar is wanneer u Audacity opnieuw opstart.
2. Het opnemen
Stel uw USB-draaitafel in voor de weergave van de melodie of het album dat uw wilt opnemen.
Klik op de rode Opname toets
om met de opname te beginnen.
Laat de toonarm van de USB-draaitafel neerkomen op het album en het stuk dat u wilt opnemen.
Klik op de blauwe Pauze
toets om de weergave te pauzeren.
Druk de toets nogmaals in om de weergave te hervatten.
Klik op de gele Stop toets.
Klaar! U kunt nu de vele mogelijkheden van Audacity uitproberen om uw programma te bewerken.
Denk eraan dat u de herstelfunctie vrijwel onbeperkt kunt gebruiken terwijl het project open is.
OPGELET: U kunt geen CD’s direct vanuit het Audacity toepassingsprogramma branden. Hiervoor dient u
andere toepassingsprogramma’s speciaal voor het branden van CD’s te gebruiken.
10
TECHNISCHE GEGEVENS
ALGEMEEN
Model:
Afmetingen:
Gewicht:
Stroomvoeding:
Stroomverbruik:
Standaard testomgeving:
ATT05U professionele USB-draaitafel met aandrijfriem
450(B) x 350(D) x 145(H)mm
4,4 kg
Selecteerbaar voltage: 115V~60Hz/230V~50Hz wisselstroom
8W
Omgevingstemperatuur: 23 +/- 2 ºC
Relatieve vochtigheid: 65% +/- 5%
OPMERKING: metingen kunnen worden uitgevoerd tussen 5 ºC en 35 ºC en tussen 45% en 85% relatieve vochtigheid.
DRAAITAFEL GEDEELTE:
Type
Motor
Aandrijfmethode
Draaitafel plateau
Snelheden
Wow en flutter
Verhouding signaal/storingen
Snelheidregeling
Starttijd
Remtijd
Tijd snelheidswijziging
Snelheidtolerantie bij pitch=0
USB-functie
2-snelheden volledig handmatig
gelijkstroom motor
Aandrijfriem
330 mm dia. kunststof
331/3 en 45 toeren
Minder dan 0,25% WRMS (JIS WTD) bij 331/3-toeren
Meer dan 50dB (DIN-B)
+/- 10%
Minder dan 1 sec bij 331/3
Minder dan 1 sec. bij 331/3
Minder dan 1 sec. van 331/3 naar 45-toeren
Minder dan 1 sec. van 45 naar 331/3-toeren
Minder dan +/-1,3%
USB-opnamefunctie
A/D, D/A
16BIT 44.1KHz of 48KHz USB INSTELBAAR
Computerinterface
verenigbaar met USB 1.1, WINDOWS XP of MAC
OSX
TOONARM GEDEELTE:
Type
Effectieve armlengte
Opsporen fouthoek
Toepasbaar cartouchegewicht
Anti-skating bereik
Phono uitgangniveau
Lijn uitgangniveau
Frequentierespons
Kanaalseparatie
Kanaalbalans
Bereik naaldkracht
Naaldhoogte (eerste muzieknummer)
Neerdalen van naald
Statisch gebalanceerde S-vormige toonarm met afneembare headshell
220 mm
Minder dan 3 graden
6~10g
0-4g
1,5~3,6 mV bij 1KHz 5cm/sec (HP-4005)
90~216mV bij 1KHz 5cm/sec (HP-4005)
20Hz-20KHz
Meer dan 15dB
Minder dan 2,5dB bij 1KHz
3~4g
6~10,5mm
1~3sec
EQ AMP
Uitgang
RIAA
150mV +/-4dB (IN: 2,5 mV 1KHz)
20Hz~20KHz +1/-3dB (IN: 1,5 mV 1KHz)
OPMERKING:
Corrosie, oxidatie, batterijlekkage en andere defecten door geleidelijke zuuraantasting van dergelijke aard
doen de garantie teniet.
11
VERWIJDERING
Wegwerpen van afgedankte elektrische & elektronische apparatuur
Het symbool dat op het product, de accessoires of de verpakking is aangebracht betekent dat dit product niet
als huisvuil mag worden behandeld. Gelieve dit apparaat terug te brengen naar een plaatselijk inzamelpunt voor
elektrische & elektronische apparatuur, van waaruit het kan worden hergebruikt. Er zijn in de Europese Unie en
andere Europese landen afzonderlijke inzamelsystemen voor afgedankte elektrische & elektronische apparatuur.
Door dit product na de gebruiksduur op een correcte manier weg te gooien, helpt u mogelijke gevaren voor
het milieu en de gezondheid te voorkomen, die anders kunnen worden veroorzaakt door
onjuiste behandeling van dit product. Omdat de recycling van materialen helpt bij het
besparen van natuurlijke grondstoffen, verzoeken wij u oude elektrische & elektronische
apparatuur niet bij het huisvuil weg te werpen. Gelieve voor meer gedetailleerde informatie
over de recycling van dit product contact op te nemen met uw gemeentelijke
overheidsdiensten of de winkel waar u dit product heeft aangekocht.
Voor verdere informatie en garantiebepalingen kijk op: www.akai.eu
12
Download PDF

advertising