DeWalt | DW340K | DW340K - Service

505202-37 PL
DW340K
2
3
OPALARKA
DW340K
1
2
3
4
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych elektronarzędzi.
5
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Dane techniczne
Napięcie
(V)
Pobór mocy
(W)
Zakres temperatury powietrza
(na wylocie dyszy)
(ºC)
Masa
(kg)
DW340K
230
2000
Opalarkę wolno przyłączać tylko
do gniazda sieciowego z zestykiem
ochronnym.
50 - 600
0,85
Wymiana kabla sieciowego lub wtyczki
Prawo do wymiany uszkodzonego kabla
sieciowego lub wtyczki ma tylko autoryzowany,
specjalistyczny zakład. Wymieniony kabel
sieciowy lub wtyczkę należy następnie fachowo
usunąć jako odpad zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie środowiska.
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Uwaga! Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Przedłużacz
Używaj przedłużacza, który został dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Jego
minimalny przekrój powinien wynosić 1,5 mm2.
Zawsze całkowicie odwijaj kabel z bębna.
Napięcie elektryczne
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 opalarka
1 zestaw akcesoriów
1 kuferek transportowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek opalarki w rozłożeniu na części.
•
•
Wyłącznik
Szczeliny wentylacyjne
Podstawa
Pokrętło do regulacji temperatury
powietrza
Dysza
Montaż i regulacja
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Sprawdź, czy opalarka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu w czasie transportu.
Przed użyciem opalarki dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Regulacja temperatury powietrza (rys. B)
Regulator umożliwia dostosowanie temperatury
powietrza do danego przypadku zastosowania.
Zalecane ustawienia podano w poniższej
tabeli.
Opis opalarki (rys. A)
Opalarka DW340K firmy D E WALT jest
przeznaczona do usuwania farb i lakierów,
do lutowania rur, termokurczenia folii PCV,
zgrzewania i zaginania tworzyw sztucznych
oraz do ogólnych prac związanych z suszeniem
i rozmrażaniem.
4
Ustawienie
Niska
temperatura
(1. zakres)
Zastosowanie
• Suszenie farby i lakieru
• Usuwanie naklejek
• Woskowanie i usuwanie wosku
• Suszenie wilgotnego drewna przed
szpachlowaniem
• Termokurczenie węży i rurek
izolacyjnych PCV
• Rozmrażanie zamarzniętych rur
Średnia
• Zgrzewanie tworzyw sztucznych
temperatura • Zaginanie rur i powłok z tworzywa
(2. zakres)
sztucznego
• Luzowanie zardzewiałych lub zbyt
mocno dokręconych nakrętek i śrub
Wysoka
• Usuwanie farb i lakierów
temperatura • Lutowanie złączek instalacji
(4. zakres)
sanitarnych
•
Zastosowanie
•
•
Przed rozpoczęciem pracy:
• Załóż dyszę właściwą dla danego
zastosowania.
• Nastaw żądaną temperaturę powietrza.
Załączanie i wyłączanie (rys. E)
•
Jeżeli nie jesteś pewny, które ustawienie
jest najlepsze, rozpocznij od najniższej
temperatury i zwiększaj ją stopniowo aż do
uzyskania optymalnego wyniku.
•
Właściwe użycie akcesoriów
By załączyć opalarkę, ustaw wyłącznik
w pozycji „I”. W chwili załączenia może
wydzielić się nieco dymu, ale jest to
zjawisko normalne.
By wyłączyć opalarkę, ustaw wyłącznik
w pozycji „0”. Przed przeniesieniem lub
odłożeniem opalarki odczekaj, aż się
ochłodzi.
Usuwanie farby (rys. F)
Opalarka ta jest dostarczana razem z zestawem
akcesoriów do różnych zastosowań.
Piktogram
•
•
•
•
Opis
Dysza ochronna
do szkła
Zadanie
Chroni szyby przy
usuwaniu farby z
ościeżnic okiennych
Dysza reflektorowa Lutowanie rur
•
Załóż odpowiednią dyszę.
Nastaw wysoką temperaturę powietrza.
Załącz opalarkę.
Skieruj strumień gorącego powietrza na
usuwaną farbę.
Gdy tylko farba zmięknie, zeskrob ją
skrobakiem.
•
Dysza punktowa
Dysza płaska
Skrobak
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
Trzymaj opalarkę tylko jedną ręką
(rys. C). Nie zasłaniaj szczelin
wentylacyjnych drugą ręką
(rys. D).
Zgrzewanie,
termokurczenie
(ciepło koncentruje
się na niewielkiej
powierzchni)
Suszenie,
rozmrażanie
(ciepło rozkłada
się na szerszej
powierzchni)
Usuwanie farb
i lakierów.
•
•
Nie usuwaj farby z metalowych
ościeżnic okiennych, ponieważ
ciepło może przejść na szkło
i spowodować jego pęknięcie.
Przy usuwaniu farby z innych
ościeżnic okiennych zastosuj
specjalną dyszę ochronną do
szkła.· Nie kieruj opalarki zbyt
długo w jedno miejsce, gdyż grozi to
zapaleniem powierzchni materiału.
Nie dopuszczaj, by farba gromadziła
się na skrobaku, gdyż grozi to
jej zapaleniem. W razie potrzeby
ostrożnie usuń nożem resztki farby
ze skrobaka.
Użytek stacjonarny (rys. G)
•
•
Sprawdź, czy opalarka jest wyłączona,
a dysza schłodzona.
Załóż odpowiedni element wyposażenia
dodatkowego na dyszę.
Opalarka ta może być używane także
stacjonarnie.
• Ułóż opalarkę na stole warsztatowym tak,
jak pokazano na rysunku.
5
•
•
Zabezpiecz kabel, by uniemożliwić
przypadkowe ściągnięcie opalarki ze stołu
warsztatowego.
Ostrożnie załącz opalarkę.
•
•
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Nie kieruj dyszy na siebie ani inne
osoby.
Uważaj, by nic nie wpadło do
dyszy.
Schładzanie
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku
sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony,
lub do punktów zbiorczych.
Dysza i akcesoria po użyciu są bardzo
gorące. Przed przeniesieniem lub odłożeniem
opalarki ochłodź ją samą i używane elementy
wyposażenia dodatkowego.
• By skrócić czas schładzania, załącz
opalarkę przy najniższej temperaturze
i pozostaw w tym stanie na kilka minut.
• Wyłącz opalarkę i pozostaw ją do
ochłodzenia, na co najmniej 30 minut.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
By zyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do
swojego dilera DEWALT.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Konserwacja
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
6
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
8
Przy korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących przepisów
bhp, by zminimalizować ryzyko porażenia
prądem elektrycznym, pożaru i doznania
urazu ciała. Przed użyciem narzędzia
przeczytaj zamieszczone niżej przepisy
bezpieczeństwa pracy i dobrze zapamiętaj
je na przyszłość!
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
9
Wskazówki ogólne
11
1
2
3
4
5
6
7
10
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia. Nie
wystawiaj elektronarzędzi na działanie
wilgoci. Zapewnij dobre oświetlenie miejsca
pracy. Nie używaj elektronarzędzi w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym. Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury, grzejniki,
piece i chłodziarki. W ekstremalnych
warunkach zastosowania (na przykład duża
wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne
można zwiększyć przez zastosowanie
transformatora separującego lub wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca pracy!
Pilnuj, by dzieci nie dotykały narzędzi
ani kabli. Młodociani poniżej 16 lat mogą
używać narzędzi tylko pod fachowym
nadzorem.
Przedłużacze na wolnym powietrzu. Przy
pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu i odpowiednio
oznakowane przedłużacze.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchych, zamkniętych pomieszczeniach
niedostępnych dla dzieci.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części elektronarzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia są
rękawice ochronne i obuwie na szorstkiej
podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę.
12
13
14
15
16
7
Używaj okularów ochronnych i zakładaj
maskę przeciwpyłową przy pracy
w zapylonym pomieszczeniu.
Zwracaj uwagę na dopuszczalny poziom
ciśnienia akustycznego. Przy poziomie
ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB(A)
zakładaj specjalne słuchawki ochronne.
Zabezpiecz obrabiany przedmiot. Używaj
urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie
dwiema rękami.
Zachowuj stabilną postawę. Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia!
Elektronarzędzia przyłączonego do
sieci nie przenoś z palcem opartym na
wyłączniku. Przy przyłączaniu kabla
zasilającego do sieci najpierw upewnij się,
czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Zawsze zachowuj uwagę. Koncentruj
się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś
zmęczony.
Wyjmuj wtyczkę sieciową. Wyłącz
elektronarzędzie i odczekaj, aż się zatrzyma,
zanim pozostawisz je bez nadzoru.
W razie nieużywania elektronarzędzia,
przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych, czy też przy wymianie
narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej części zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
zasilającego z gniazda sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi. Przed załączeniem
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych. W niniejszej instrukcji opisano
zastosowanie elektronarzędzia zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
przystawek. Optymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia. Nie przeciążaj
elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek
i wyposażenia niż zalecane w tej instrukcji
lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem produktu może
doprowadzić do wypadku.
17 Ostrożnie obchodź się z kablem. Nie
przenoś elektronarzędzia za kabel ani
nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
18 Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji konserwacji i wymiany narzędzi.
Regularnie kontroluj wtyczkę i kabel,
a w razie wykrycia uszkodzenia zleć
wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu firmy DEWALT. Regularnie
kontroluj przedłużacz i w razie uszkodzenia
wymień go na nowy. Wszystkie wyłączniki
powinny być suche, czyste, niezabrudzone
olejem ani smarem.
19 Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń. Przed użyciem sprawdź
elektronarzędzie i kabel sieciowy, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym
o ruchomych elementach. By zapewnić
nienaganną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające naprawione
lub wymienione. W żadnym wypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem czy też jakimkolwiek innym
wadliwym elementem. W razie potrzeby
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu DEWALT.
20 Naprawy zlecaj tylko warsztatowi
s e r w i s o w e m u f i r m y D E W A L T.
Elektronarzędzie to jest zgodne
z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Naprawy
mogą być wykonywane tylko przez warsztat
serwisowy DEWALT, gdyż inaczej narażasz
się na nieprzewidywalne konsekwencje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nigdy nie pozostawiaj opalarki bez nadzoru,
gdy jest załączona.
Nieostrożne obchodzenie się z opalarką
grozi pożarem.
Wysoka temperatura może spowodować
rozgrzanie palnych materiałów, nawet gdy
nie są one widoczne. Nigdy nie używaj
opalarki w wilgotnym otoczeniu i w pobliżu
palnych materiałów ani w miejscach, gdzie
mogą występować palne gazy.
Przed odłożeniem opalarki odczekaj, aż
całkowicie się ochłodzi.
Zapewnij odpowiednią wentylację, gdyż
podczas pracy mogą się wydzielać trujące
gazy.
Nigdy nie używaj opalarki jako suszarki do
włosów.
Nie zasłaniaj wlotu powietrza ani wylotu
dyszy, gdyż może to doprowadzić do
nadmiernego spiętrzenia ciepła
i uszkodzenia opalarki.
Strumienia gorącego powietrza nigdy nie
kieruj na osoby.
Nigdy nie dotykaj metalowej dyszy,
która podczas pracy silnie się nagrzewa
i pozostaje gorąca nawet po upływie
30 minut od chwili wyłączenia.
Podczas pracy i bezpośrednio po jej
zakończeniu nie opieraj dyszy o żaden
przedmiot.
Nigdy nie wtykaj żadnych przedmiotów
do dyszy, gdyż może to doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym. Podczas
pracy opalarki nigdy nie zaglądaj do
dyszy, gdyż panują tam bardzo wysokie
temperatury.
Uważaj, by do dyszy lub skrobaka nie
przykleiła się usuwana farba, która po
pewnym czasie może się zapalić.
Usuwanie farby
• Nie używaj opalarki do usuwania farby
ołowiowej. Warstwy usuwanej farby i jej
pary mogą zawierać trujący ołów. Budynki
wybudowane przed 1960 r. mogły być
malowane farbami ołowiowymi, a dopiero
później pokrywane innymi powłokami
malarskimi. Poprzez ręce i usta ołów może
się przedostać do wnętrza organizmu.
Nawet niewielkie jego ilości powodują
nieodwracalne uszkodzenia mózgu
i nerwów. Szczególnie zagrożone są małe
i nienarodzone dzieci.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy opalarek
Wskazówki ogólne
• Nigdy nie przykładaj rąk do dysz
powietrznych i pod żadnym pozorem ich
nie zasłaniaj.
• Dysza i akcesoria opalarki podczas pracy
silnie się nagrzewają. Zanim ich dotkniesz,
odczekaj, aż się ochłodzą.
• Przed odłożeniem opalarki najpierw ją
wyłącz.
8
•
•
•
Przy usuwaniu farby sprawdź, czy obszar
pracy jest odpowiednio odgrodzony. Zaleca
się zakładać maskę przeciwpyłową.
Nie spalaj farby. Korzystaj z dostarczonego
skrobaka i utrzymuj dyszę w odległości
przynajmniej 25 mm od pomalowanej
powierzchni. Jeżeli pracujesz w pionie,
kieruj opalarkę do dołu, by nie mogła do niej
wpaść farba, która w konsekwencji zostaje
spalona.
Usuń wszystkie pozostałości farby i na
zakończenie dokładnie oczyść miejsce
pracy.
Deklaracja zgodności z normami UE
DW340K
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
opalarka DW340K została wykonana zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
98/37/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN
55014, EN 50144, EN 60335, EN 61000-3-2
i EN 61000-3-3.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Poziom ciśnienia akustycznego jest zgodny
z wytycznymi Unii Europejskiej 86/188/EWG
i 98/37/EWG i został zmierzony według normy
EN 50144:
Ciśnienie akustyczne A
75 dB(A)*
Moc akustyczna A
88 dB(A)
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Przy poziomie ciśnienia akustycznego poniżej
85 dB(A) zakładaj słuchawki ochronne.
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń na
rękojeści według normy EN 50144: < 2,5 m/s2
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
08.08.2000r.
9
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające, noże
strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny i inne
elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte
wyposażenie takie, jak: szczotki, piły tarczowe, tarcze
ścierne, wiertła i inne akcesoria, jeżeli nie została do
nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00064590 - 29-05-2008
10
HEATGUN 1
©
DW340K - - - - A
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising