Samsung | WF-R1061 | Samsung WF-R1061 Instrukcja obsługi

Samsung WF-R1061 Instrukcja obsługi
WF-J1461(V/S/C/R)
WF-J1261(V/S/C/R)
WF-J1061(V/S/C/R)
WF-J861(V/S/C/R)
WF-B1461(V/S/C/R)
WF-B1261(V/S/C/R)
WF-B1061(V/S/C/R)
WF-B861(V/S/C/R)
WF-R1261(V/S/C/R)
WF-R1061(V/S/C/R)
WF-R861(V/S/C/R)
WF-F1261(V/S/C/R)
WF-F1061(V/S/C/R)
WF-F861(V/S/C/R)
WF-S1061(V/S/C/R)
WF-S861(V/S/C/R)
Pralka automatyczna
instrukcja obsługi
wyobraź sobie wspaniałe
możliwości
Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung.
Aby otrzymać kompletną pomoc serwisową,
prosimy zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/global/register
WF-J1461-02456F_PL.indd 1
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:15
zasady bezpieczeństwa
Gratulujemy zakupu pralki automatycznej firmy Samsung. Ta instrukcja obsługi
zawiera wiele cennych informacji na temat montażu, eksploatacji i konserwacji
urządzenia. Zapoznanie się z instrukcją pozwoli w pełni wykorzystać funkcje
pralki korzystać z jej pracy przez wiele lat.
WAŻNE SYMBOLE OSTRZEGAWCZE
Znaczenie symboli używanych się w tej instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
UWAGA
UWAGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do
poważnego kalectwa lub śmierci.
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do drobnych
obrażeń lub uszkodzenia mienia.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji, porażenia prądem i innych urazów,
w trakcie korzystania z pralki należy postępować zgodnie z następującymi
podstawowymi zasadami bezpieczeństwa:
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
UWAGA
Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania
(plastikowe worki, styropian itp.) umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Podłączenie wody i zasilania powinno zostać wykonane przez wykwalifikowanego technika
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz „Montaż pralki”) oraz lokalnymi przepisami
bezpieczeństwa.
Wszystkie części opakowania i śruby transportowe muszą zostać usunięte przed
rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Niezastosowanie się to tego zalecenia może
spowodować poważne uszkodzenie pralki. Patrz „Usuwanie śrub transportowych”.
Przed pierwszym praniem należy wykonać standardowy cykl prania przy przy pustej pralce.
Patrz „Pierwsze pranie”.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
Przed czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych wyjmij wtyczkę
urządzenia z gniazdka elektrycznego lub wyłącz pralkę za pomocą wyłącznika .
Opróżnij kieszenie ubrań przeznaczonych do prania.
Twarde lub ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, śruby lub kamienie mogą
spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i
zamknij dopływ wody.
Przed otwarciem drzwiczek pralki sprawdź, czy woda została odprowadzona z urządzenia.
Nie otwieraj drzwiczek, jeśli w środku nadal znajduje się woda.
Może się zdarzyć, że zwierzęta domowe lub małe dzieci wejdą do pralki. Sprawdzaj
urządzenie przed każdym użyciem.
2_ Zasady bezpieczeństwa
WF-J1461-02456F_PL.indd 2
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:17
Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas prania do bardzo wysokiej temperatury. Pilnuj,
aby dzieci nie przebywały w pobliżu włączonej pralki.
Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawianie urządzenia przez
niewykwalifikowane osoby może spowodować obrażenia ciała i/lub konieczność wykonania
poważniejszych napraw.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający muszą zostać
wymienione przez autoryzowany serwis lub przez odpowiednio do tego wykwalifikowaną
osobę.
Wszelkie naprawy urządzenia powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie, z
użyciem wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Małe dzieci oraz osoby niepełnosprawne nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru
zapewniającego bezpieczeństwo użytkowania. Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się
urządzeniem.
Urządzenie musi być podłączone do sieci zasilającej przystosowanej do określonego
poboru mocy.
Pralkę należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
Do prania należy używać wyłącznie czystej bieżącej wody.
•
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszczelnienia, co z kolei może
spowodować awarię lub wyciek wody.
Bęben pralki wykonany jest z nierdzewnego materiału. Jeśli jednak w jego wnętrzu przez
dłuższy czas będzie pozostawał metalowy przedmiot, np. spinka do włosów, bęben może
zardzewieć.
•
•
•
W bębnie nie należy również przez dłuższy czas pozostawiać wody oraz wybielaczy
zawierających chlor.
Nie należy regularnie stosować ani pozostawiać na dłuższy czas w bębnie zażelazionej
wody.
Jeśli na powierzchni bębna pojawi się rdza, użyj środka czyszczącego (o neutralnym
odczynie) i wytrzyj bęben gąbką lub miękką szmatką. (Pod żadnym pozorem nie używaj
metalowej szczotki).
Pralki, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy ustawiać tak, aby
dywan nie blokował otworów.
Należy podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie należy używać starych przyłączy.
To oznaczenie na urządzeniu lub w instrukcji informuje, że nie należy wyrzucać zużytego
urządzenia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby nie dopuścić do
zanieczyszczenia środowiska naturalnego i związanych z tym zagrożeń, to urządzenie
należy oddać do punktu zbiórki, gdzie zostanie zutylizowane.
Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub z
odpowiednim urzędem, aby uzyskać informacje, gdzie należy przekazać urządzenie, aby
zostało zutylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Firmy powinny
skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Urządzenie nie powinno
być składowane razem z innymi odpadami.
Zasady bezpieczeństwa _3
WF-J1461-02456F_PL.indd 3
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:18
spis treści
MONTAŻ PRALKI
5
5
6
6
6
7
7
8
Rozpakowywanie pralki
Widok ogólny pralki
Wybór miejsca montażu
Regulacja nóżek poziomujących
Usuwanie śrub transportowych
Podłączanie węża doprowadzającego wodę
Usytuowanie węża odprowadzającego wodę
Podłączanie pralki do sieci elektrycznej
PRANIE
9
10
10
11
11
12
Wygląd panelu sterowania
Pierwsze pranie
Umieszczanie detergentu w pralce
Ręczne ustawianie parametrów prania
Wybór opcji
Wskazówki i porady dotyczące prania
KONSERWACJA PRALKI
13
13
13
13
Naprawa zamarzniętej pralki
Czyszczenie obudowy pralki
Czyszczenie filtra zanieczyszczeń
Czyszczenie filtra sitkowego w wężu
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
14
14
Problemy i rozwiązania
Interpretacja komunikatów o błędzie
TABELA PROGRAMÓW
15
Tabela programów
DODATEK
16
16
17
17
17
Tabela konserwacji tkanin
Ostrzeżenia
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności
Dane techniczne
5
9
13
14
15
16
4_ Spis treści
WF-J1461-02456F_PL.indd 4
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:18
montaż pralki
ROZPAKOWYWANIE PRALKI
Rozpakuj pralkę i sprawdź, czy podczas transportu nie doszło do jej uszkodzenia. Sprawdź również, czy w
opakowaniu znajdują się wszystkie przedmioty pokazane na poniższym rysunku. W przypadku uszkodzenia
urządzenia lub braku jakiegokolwiek z elementów skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.
Pokrywa
Panel sterowania
01 Montaż pralki
WIDOK OGÓLNY PRALKI
Dozownik
detergentów
Wąż odpływowy
Drzwiczki
Wtyczka
Osłona podstawy
Regulowane nóżki
Klucz
Filtr
zanieczyszczeń
Wąż doprowadzający
zimną wodę
Prowadnica węża
Zaślepki na otwory po
śrubach
Montaż pralki _5
WF-J1461-02456F_PL.indd 5
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:20
montaż pralki
WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU
Pralka powinna zostać zamontowana w miejscu spełniającym następujące warunki:
• twarda, równa powierzchnia (jeśli powierzchnia nie jest równa, patrz „Regulacja nóżek
poziomujących” poniżej);
• brak bezpośredniego nasłonecznienia;
• odpowiednia wentylacja;
• temperatura nie powinna spadać poniżej 0 ˚C;
• odpowiednia odległość od źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy piece. Należy też
dopilnować, by pralka nie została ustawiona na przewodzie zasilającym. W przypadku
ustawiania pralki na dywanie lub wykładzinie należy zapewnić drożność otworów
wentylacyjnych.
Cotton
Remaining Time
12:00
Check
Pre-wash
o
C
rpm
Min
Delay Start
Wash
Rinse
Spin
Synthetic
Delicate
Wool
Speedy
Eco
Fuzzy control
Temp
Spin
Delay Start
START
PAUSE
Power
Door open
Function
REGULACJA NÓŻEK POZIOMUJĄCYCH
Jeśli podłoga jest nierówna, należy dostosować
wysokość nóżek (nie należy wsuwać kawałków
drewna lub innych przedmiotów pod nóżki pralki).
1. Poluzuj ręką śrubę nóżki i ustaw ją na
odpowiedniej wysokości.
2. Dokręć nakrętkę blokującą za pomocą klucza.
• Umieść pralkę na stabilnej, płaskiej
powierzchni.
W przeciwnym wypadku pralka będzie hałasować lub wibrować.
(Dozwolona nierówność powierzchni wynosi jedynie 1 stopień).
USUWANIE ŚRUB TRANSPORTOWYCH
Przed rozpoczęciem korzystania z pralki należy usunąć wszystkie śruby transportowe znajdujące
się z tyłu urządzenia.
Aby usunąć śruby, należy wykonać następujące czynności:
1. Poluzuj śruby za pomocą klucza.
2. Chwyć za główkę każdej ze śrub i wyciągnij je
przez szerszą część otworu. Powtórz powyższe
czynności w przypadku każdej śruby.
3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.
4. Zachowaj śruby na przyszłość.
6_ Montaż pralki
WF-J1461-02456F_PL.indd 6
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:21
PODŁĄCZANIE WĘŻA DOPROWADZAJĄCEGO WODĘ
Jeden koniec węża doprowadzającego wodę musi być podłączony do pralki, a drugi do kranu. Nie należy
rozciągać węża doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest zbyt krótki, a nie ma możliwości zmiany położenia
kranu, należy wymienić wąż na dłuższy, wysokociśnieniowy.
01 Montaż pralki
Aby podłączyć wąż doprowadzający wodę, należy wykonać następujące czynności:
1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L
podtrzymujące wąż doprowadzający zimną wodę z
tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę
do kranu z zimną wodą i dokręć go ręcznie. Jeśli to
konieczne, możesz zmienić położenie węża od strony
pralki przez poluzowanie mocowania, przekręcenie
węża i ponowne dokręcenie mocowania.
USYTUOWANIE WĘŻA ODPROWADZAJĄCEGO WODĘ
Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:
Nad krawędzią zlewu
Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony
na wysokości pomiędzy 60 a 90 cm. Aby końcówka
węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej
prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się,
przymocuj prowadnicę węża za pomocą haczyka do
ściany lub za pomocą sznurka do kranu.
W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu
Odgałęzienie rury odprowadzającej musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża
znajdował się co najmniej 60 cm nad podłogą.
W rurze odprowadzającej
Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm; rura nie może być krótsza niż
60 cm ani dłuższa niż 90 cm.
Montaż pralki _7
WF-J1461-02456F_PL.indd 7
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:23
montaż pralki
PODŁĄCZANIE PRALKI DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
Wtyczka przewodu zasilającego MUSI być uziemiona.
Przed użyciem pralki skonsultować się z elektrykiem posiadającym stosowne uprawnienia, aby upewnić się,
że urządzenie jest poprawnie uziemione.
Informacje dla użytkowników w Wielkiej Brytanii
Instrukcje dotyczące podłączania do instalacji
elektrycznej
ZIELONOŻÓŁTY
BEZPIECZNIK
13 A
NIEBIESKI
BRĄZOWY
- OSTRZEŻENIE: TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ
UZIEMIONE
To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia
obwodu elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym poprzez odprowadzenie prądu
przewodem.
Urządzenie wyposażone jest w kabel sieciowy zawierający
przewód uziemiający, który musi być połączony z końcówką
uziemiającą w gniazdku sieciowym.
Wtyczka musi być włożona do gniazdka, które jest prawidłowo
zamontowane i uziemione.
* Kable w przewodzie sieciowym oznaczone są kolorami w
następujący sposób:
• Zielono-żółty: Uziemienie
• Niebieski: Neutralny
• Brązowy: Pod napięciem
• Ponieważ kolory kabli w przewodzie sieciowym tego
urządzenia mogą nie odpowiadać kolorowym oznaczeniom
końcówek w gniazdku, należy wykonać następujące
czynności.
• Podłącz zielono-żółty przewód do końcówki oznaczonej
literą E, symbolem uziemienia ( ), kolorem zielonym bądź
zielono-żółtym.
• Podłącz niebieski przewód do końcówki oznaczonej literą N
bądź kolorem czarnym.
• Podłącz brązowy przewód do końcówki oznaczonej literą L
bądź kolorem czerwonym.
* W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy
skonsultować się z elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Producent tej pralki nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek obrażenia ciała bądź uszkodzenia wynikające z
nieprzestrzegania powyższych zasad.
W pralce nie ma części nadających się do samodzielnej
naprawy przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia
przewodu sieciowego wymianę należy powierzyć
uprawnionemu przez producenta serwisowi ze względu na
konieczność użycia specjalnych narzędzi.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem
korzystania z urządzenia
należy sprawdzić, czy wtyczka
i przewód zasilający nie są
uszkodzone. W przypadku
konieczności usunięcia
wtyczki zamontowanej w
urządzeniu, należy wyjąć
bezpiecznik i usunąć wtyczkę.
Pod żadnym pozorem nie
należy podłączać wtyczki
do gniazdka elektrycznego,
ponieważ istnieje
niebezpieczeństwo porażenia
prądem.
OBWODY ZASILANIA
Pralka powinna być
podłączona do oddzielnego
obwodu zasilania. Podłączanie
pralki do obwodu z innymi
urządzeniami może
spowodować wyłączenie lub
przepalenie bezpiecznika.
8_ Montaż pralki
WF-J1461-02456F_PL.indd 8
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:24
pranie
WYGLĄD PANELU STEROWANIA
A
02 Pranie
2
1
3
4
5
6
7
8
 Ta instrukcja zawiera ogólne informacje dotyczące pralki automatycznej. Mogą występować różnice
pomiędzy systemem panelu opisanego modelu, a systemem zakupionego urządzenia. Informacje na
temat opcji A poszczególnych modeli można znaleźć w punkcie 4 poniżej.
1
Panel
wyświetlacza
Wyświetla informacje dotyczące cyklu prania i komunikaty o błędzie.
W trakcie działania programu miga wskaźnik programu.
2
Przycisk wyboru
programu
Należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk Program, aby wybrać jeden z sześciu
dostępnych programów prania i dwóch programów płukania.
Bawełna → Kolory → Syntetyki → Pranie ręczne → Wełna → Szybkie pranie
→ Płukanie+Wirowanie → Wirowanie
3
Przycisk wyboru
temperatury
Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych
ustawień temperatury (zimna woda ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C i 95 ˚C).
Naciśnięcie tego przycisku w trakcie prania umożliwia sprawdzenie wybranej
temperatury na panelu wyświetlacza.
Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych
ustawień prędkości obrotów.
4
5
Przycisk wyboru
prędkości
wirowania
Przycisk Opcje
WF-J1461/B1461
bez wirowania (
), 400, 800, 1400 obr./min
WF-J1261/B1261/R1261/
F1261
bez wirowania (
), 400, 800, 1200 obr./min
WF-J1061/B1061/R1061/
F1061/S1061
bez wirowania (
), 400, 800, 1000 obr./min
WF-J861/B861/R861/
F861/S861
bez wirowania (
), 400, 800, 800+ obr./min
Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z dostępnych
opcji prania: Zatrzymanie wody → Płukanie+ → Zatrzymanie wody + Płukanie+
→ Pranie wstępne → Pranie wstępne + Zatrzymanie wody → Pranie wstępne
+ Płukanie+ → Pranie wstępne + Płukanie + Zatrzymanie wody + Płukanie+
Funkcja prania wstępnego jest dostępna tylko w przypadku programów
Bawełna, Syntetyki lub Kolory.
6
Przycisk
opóźnionego
startu
Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby przełączyć pomiędzy
dostępnymi opcjami opóźnionego startu. (od 3 do 24 godzin, w odstępach
1-godzinnych)
Pranie _9
WF-J1461-02456F_PL.indd 9
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:26
pranie
7
8
Przycisk
Start/Pauza
Włącznik
Umożliwia wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie programu.
Naciśnięcie powoduje włączenie pralki; ponowne naciśnięcie powoduje jej
wyłączenie.
Pralka wyłączy się automatycznie, jeżeli przez 10 minut nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk.
 Na czym polega funkcja blokady?
• Funkcja blokady zostaje uruchomiona poprzez naciśnięcie w trakcie pracy urządzenia przycisku blokady
(przycisk Wirowanie + Opcje) i przytrzymaniu go przez co najmniej przez 2 sekundy.
• Po wybraniu tej funkcji nie będzie można wprowadzić żadnych zmian aż do zakończenia cyklu prania.
• Naciśnięcie przycisku blokady (przycisk Wirowanie + Opcje) i przytrzymanie go przez co najmniej przez
2 sekundy spowoduje anulowanie tej funkcji.
NASTĄPIŁO ZATRZYMANIE BIEŻĄCEGO ETAPU CYKLU PRANIA
LUB TEŻ NIE NASTĄPIŁO PRZEJŚCIE DO NASTĘPNEGO ETAPU
(WYŚWIETLANY POZOSTAŁY CZAS PRANIA MÓGŁ WZROSNĄĆ).
Pralka jest wyposażona w system Fuzzy Logic, który nie tylko dostosowuje optymalny poziom wody
i innych parametrów prania, ale także kontroluje proces prania oraz wprowadza niezbędne poprawki
polepszające efekty prania. W wyżej opisanym przypadku system Fuzzy Logic wykrył odchylenia w cyklu
prania, takie jak: zbyt wysoka zawartość detergentów w wodzie pod koniec cyklu, za silne wibracje w
trakcie wirowania itp. Rozwiązaniem może być dostosowanie używanego programu prania, tzn. zmiana
temperatury prania i prędkości wirowania. Po wykryciu tego typu problemów następuje zawieszenie
normalnego cyklu programowego pralki, umożliwiające normalizację parametrów i kontynuację prania.
System Fuzzy Logic podejmuje 7 prób wyeliminowania problemu. W przypadku, gdy system Fuzzy Logic
nie jest w stanie znormalizować pracy urządzenia, nastąpi podświetlenie odpowiedniego wskaźnika
diodowego (Patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”). Pralka pracująca w opisany powyżej sposób
działa w sposób normalny.
PIERWSZE PRANIE
Przed pierwszym praniem należy wykonać standardowy cykl prania przy pustej pralce.
W tym celu:
1. Naciśnij włącznik .
2. Wlej niewielką ilość detergentu do dozownika detergentów
.
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciskaj przycisk wyboru temperatury, aż zostanie
wyświetlona temperatura 40°C.
5. Naciśnij przycisk Start/Pauza.
• Spowoduje to usunięcie wody pozostałej w pralce po teście
fabrycznym.
UMIESZCZANIE DETERGENTU W PRALCE
1.
2.
3.
4.
Wysuń dozownik detergentów.
Dodaj detergent do przegródki .
Dodaj płynu zmiękczającego do przegródki
(opcjonalnie).
Dodaj środka do prania wstępnego do przegródki
(opcjonalnie).
10_ Pranie
WF-J1461-02456F_PL.indd 10
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:31
RĘCZNE USTAWIANIE PARAMETRÓW PRANIA
Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z funkcji „Fuzzy Logic”.
02 Pranie
W tym celu:
1. Odkręć kran z wodą.
2. Naciśnij włącznik na pralce.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Wlej detergent do dozownika detergentów .
7. Kilkakrotnie naciśnij przycisk Program, aby wybrać rodzaj cyklu:
Bawełna, Kolory, Syntetyki lub Szybkie pranie...
8. Naciśnij przycisk wirowania, aby wybrać prędkość wirowania (Bez wirowania, 400, 800, ...,
Bez wirowania,...)
9. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Opcje do momentu wybrania preferowanego cyklu (Pranie
wstępne, Płukanie+, Zatrzymanie wody,... )
10. Naciśnij przycisk wyboru temperatury, aby ustawić temperaturę (zimna woda, 30 ˚C, 40 ˚C,
60 ˚C, 95 ˚C).
11. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć pranie.
Po zakończeniu prania:
1. Otwórz drzwiczki.
Drzwiczki nie otwierają się przez 3 minuty po zakończeniu prania lub wyłączeniu pralki.
2. Wyjmij pranie.
Nie należy traktować jako usterki wolnego obrotu bębna po ostatnim odwirowaniu w
programach Bawełna, Kolory i Szybkie pranie. Jest to funkcja ułatwiająca wyjmowanie
odzieży z pralki.
WYBÓR OPCJI
Pranie wstępne
Funkcja prania wstępnego jest dostępna tylko w przypadku prania bawełny, ubrań kolorowych,
tkanin syntetycznych i delikatnej odzieży.
Aby uruchomić funkcję prania wstępnego:
1. Dodaj detergent do prania wstępnego do odpowiedniej przegródki
dozownika
detergentów.
2. Naciśnij przycisk Program, aby wybrać program „Bawełna”, „Kolory” lub „Syntetyki”.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Opcje, dopóki nie zaświeci się wskaźnik „Pranie wstępne” na
panelu sterowania.
4. Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć cykl.
Płukanie+
Włączony zostaje dodatkowy cykl płukania.
Czas prania odpowiednio się wydłuży.
Zatrzymanie wody
Pranie pozostaje zamoczone w wodzie po ostatnim płukaniu.
Przed wyjęciem prania należy uruchomić program „Wirowanie”.
Pranie _11
WF-J1461-02456F_PL.indd 11
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:31
pranie
WSKAZÓWKI I PORADY DOTYCZĄCE PRANIA
Sortowanie prania: Pranie należy sortować według następujących kryteriów:
• Rodzaj oznaczenia na metce: Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyczne, jedwab, wełna i
rayon.
• Kolory: Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
• Rozmiar: Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
• Delikatność: Delikatne tkaniny (wełna, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając
programu Wełna. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć na
metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.
Opróżnianie kieszeni: Monety, agrafki i podobne przedmioty mogą zniszczyć tkaninę, bęben
pralki i zbiornik na wodę.
Zabezpieczanie zapięć: Należy zapiąć zamki błyskawiczne, guziki, haczyki; luźne paski lub
taśmy powinny być związane razem.
Ustalanie ilości prania: Nie należy przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na
jakość prania. Aby określić ilość prania, należy skorzystać z tabeli poniżej.
Pojemność
WF-J1461/
J1261/
J1061/J861
WF-B1461/
B1261/
B1061/B861
WF-R1261/
R1061/R861
WF-F1261/
F1061/F861
WF-S1061/
F861
Bawełna
7,0 kg
6,0 kg
5.2 kg
4.5 kg
3.5 kg
Kolory
7,0 kg
6,0 kg
5.2 kg
4.5 kg
3.5 kg
Tkaniny syntetyczne
3,0 kg
3,0 kg
2.5 kg
2,5 kg
2.0 kg
Wełna
2,0 kg
2,0 kg
1.5 kg
1.5 kg
1.0 kg
Typ tkaniny
Wskazówki dotyczące stosowania detergentów: Rodzaj detergentu zależy od rodzaju
tkaniny (bawełna, tkaniny syntetyczne, wełna), koloru, temperatury prania oraz stopnia i rodzaju
zabrudzenia. Należy zawsze używać „niskopieniących się” środków do prania, przeznaczonych
do stosowania w pralkach automatycznych.
W trakcie określania ilości detergentu należy uwzględnić zalecenia producenta detergentu
widniejące na opakowaniu, wagę i rodzaj prania, stopień zabrudzenia ubrania oraz twardość
wody.
Detergenty należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu niedostępnym dla
dzieci.
12_ Pranie
WF-J1461-02456F_PL.indd 12
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:31
konserwacja pralki
NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRALKI
CZYSZCZENIE OBUDOWY PRALKI
1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką
szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.
03 Konserwacja pralki
Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0 °C i pralka zamarznie:
1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż
doprowadzający.
3. Odłącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie
pobiera i odprowadza wodę.
CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ
Filtr zanieczyszczeń należy czyścić 2–3 razy do roku.
1. Zdejmij osłonę podstawy znajdującą się z przodu pralki.
2. Odkręć zakrętkę i wyjmij filtr.
3. Oczyść filtr z zanieczyszczeń.
Sprawdź, czy wirnik pompy znajdujący się za filtrem nie jest
zablokowany. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
4. Zamknij z powrotem osłonę podstawy.
CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU
Filtr sitkowy wewnątrz węża doprowadzającego wodę należy czyścić co najmniej raz w roku lub w
momencie, gdy zaczną migotać wskaźniki diodowe urządzenia.
W tym celu:
1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki.
3. Delikatnie wyciągnij szczypcami filtr sitkowy z końca węża i
dokładnie wypłucz go pod bieżącą wodą.
Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę
gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki i sprawdź
szczelność połączeń.
Konserwacja pralki _13
WF-J1461-02456F_PL.indd 13
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:33
rozwiązywanie problemów
PROBLEMY I ROZWIĄZANIA
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Nie można uruchomić
pralki.
•
•
•
•
Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.
Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci.
Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
Sprawdź, czy został wciśnięty przycisk Start/Pauza.
Brak lub niewystarczająca
ilość wody.
•
•
•
•
Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty.
Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zgięty.
Sprawdź, czy filtr w wężu doprowadzającym wodę nie jest zapchany.
Po zakończeniu prania
w dozowniku pozostaje
detergent.
•
•
Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające.
Umieść detergenty w wewnętrznej części dozowników
(z dala od krawędzi zewnętrznych).
Pralka wibruje lub pracuje
zbyt głośno.
•
Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W
przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóżek.
Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte.
Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem.
Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.
Pralka nie odprowadza
wody i/lub nie wiruje.
•
•
•
•
•
Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest przygnieciony bądź zgięty.
Sprawdź, czy filtr sitkowy wewnątrz węża doprowadzającego wodę
nie jest zapchany.
INTERPRETACJA KOMUNIKATÓW O BŁĘDZIE
KOD BŁĘDU
ROZWIĄZANIE
dE
•
Zamknij drzwiczki.
4E
•
•
Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
Sprawdź ciśnienie wody.
5E
•
•
Wyczyść filtr zanieczyszczeń.
Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest prawidłowo zainstalowany.
•
•
Pranie nie jest równo rozłożone; rozdziel splątane ubrania.
Jeśli prana jest tylko jedna rzecz, np. szlafrok lub dżinsy, końcowy
rezultat wirowania może nie być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu
może wyświetlić się komunikat „UE”.
•
Sprawdź, czy koniec węża odprowadzającego wodę nie znajduje się
za nisko (Sprawdź, czy uchwyt węża odprowadzającego wodę z tyłu
pralki jest nienaruszony).
Sprawdź, czy koniec węża odprowadzającego wodę nie jest
zanurzony w wodzie.
UE
LE
•
Zanim skontaktujesz się z serwisem:
1. Spróbuj samodzielnie rozwiązać problem (patrz „Rozwiązywanie problemów” na tej stronie).
2. Ponownie włącz program, aby sprawdzić, czy problem się powtórzy.
3. Jeśli usterka nadal występuje, zadzwoń do serwisu i opisz problem.
14_ Rozwiązywanie problemów
WF-J1461-02456F_PL.indd 14
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:33
tabela programów
TABELA PROGRAMÓW
( do wyboru przez użytkownika)
Maks. ładunek (kg)
WFWFWFWFJ1461/ B1461/
WFR1261/ F1261/
Pranie
J1261/ B1261/
S1061/
R1061/ F1061/
wstępne
J1061/ B1061/
S861
R861
F861
J861
B861
TemWFWFperatura
J1061/
WF- J1261/
(MAKS.)
PraB1061/
Środek
J1461/ B1261/
˚C
nie zmiękczający
R1061/
B1461 R1261/
F1061/
F1261
S1061
WFJ861/
B861/
R861/
F861/
S861
Cykl
Opóźniony
Czas
start
(min)
Bawełna
7.0
6.0
5.2
4.5
3.5

tak

95
1400
1200
1000 800+

126
Kolory
7.0
6.0
5.2
4.5
3.5

tak

60
1400
1200
1000 800+

98
Syntetyki
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0

tak

60
800
800
800
800

73
Wełna
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
tak

40
400
400
400
400

42
Pranie
ręczne
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
tak

40
400
400
400
400

37
Szybkie
pranie
3.0
3.0
2.0
2.0
1.5
tak

60
1400
1200
100
800+

28
Program
Rodzaj prania
Bawełna
Średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy,
bielizna, ręczniki, koszule itp.
Kolory
Średnio lub lekko zabrudzone tkaniny bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy,
bielizna, ręczniki, koszule itp.
Syntetyki
Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp. wykonane z poliestru (diolenu,
trewiry), poliamidu (perlonu, nylonu), lub podobnych mieszanek.
Pranie ręczne
Bardzo delikatne pranie, podobne do prania ręcznego.
Wełna
Tylko tkaniny wełniane oznaczone etykietą Pure New Wool, przeznaczone do prania
w pralkach.
Szybkie pranie
Lekko zabrudzone bluzki bawełniane lub lniane, koszule, tkaniny frotowe w ciemnych
kolorach, kolorowe tkaniny lniane, dżinsy itp.
05 Tabela programów
Program
Prędkość wirowania (MAKS.)
obr./min
Detergenty i dodatki
1. Czas trwania programu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 456.
2. Zużycie energii w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli, a
zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.
Tabela programów _15
WF-J1461-02456F_PL.indd 15
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:33
dodatek
TABELA KONSERWACJI TKANIN
Tkanina odporna
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 100°C.
Tkanina delikatna
Nie prasować.
Można prać w temperaturze 95°C.
Można czyścić chemicznie z
użyciem rozpuszczalnika.
Można prać w temperaturze 60°C.
Czyścić chemicznie wodą
utlenioną, benzyną, czystym
alkoholem lub tylko R113.
Można prać w temperaturze 40°C.
Czyścić chemicznie paliwem
lotniczym, czystym alkoholem lub
tylko R113.
Można prać w temperaturze 30°C.
Nie czyścić chemicznie.
Można prać ręcznie.
Suszyć w stanie rozłożonym.
Czyścić tylko chemicznie.
Można suszyć w stanie
rozwieszonym.
Można wybielać w zimnej wodzie.
Suszyć na wieszaku.
Nie wybielać.
Można suszyć w suszarce
bębnowej, w normalnej
temperaturze.
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 200°C.
Można suszyć w suszarce
bębnowej, w zmniejszonej
temperaturze.
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 150°C.
Nie suszyć w suszarce bębnowej.
OSTRZEŻENIA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych urazów:
• Podłączaj urządzenie jedynie do źródła zasilania podanego na tabliczce znamionowej. W przypadku
wątpliwości skonsultuj się ze sprzedawcą lub zakładem energetycznym.
• Korzystaj wyłącznie z uziemionych lub spolaryzowanych gniazdek. Wtyczkę można umieścić w gniazdku
tylko w jeden sposób. Jeśli nie da się całkowicie włożyć wtyczki do gniazdka, obróć ją i spróbuj
ponownie. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje, skontaktuj się z elektrykiem w celu wymiany gniazdka.
• Zabezpiecz przewód zasilający. Przewód zasilający powinien być tak poprowadzony, aby zabezpieczyć
go przed deptaniem lub przygniataniem. Zwróć szczególną uwagę ułożenie przewodu w pobliżu
wtyczki, gniazdka i w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
• Unikaj przeciążenia gniazdka lub przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie
prądem.
16_ Dodatek
WF-J1461-02456F_PL.indd 16
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:44
OCHRONA ŚRODOWISKA
•
06 Dodatek
•
•
•
To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W
przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów.
Odetnij przewód zasilający, aby nie można było podłączyć pralki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki,
aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
Nie używaj większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
Wybielaczy i odplamiaczy używaj przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna
ilość prania zależy od używanego programu).
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.
DANE TECHNICZNE
WF-J1461/J1261/J1061/J861
WF-B1461/B1261/B1061/B861
TYP
PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU
WYMIARY
WF-J1461/J1261/J1061/J861
WF-B1461/B1261/B1061/B861
Szer. 598 mm x głęb. 600 mm x wys.
844 mm
Szer. 598 mm x głęb. 550 mm x wys.
844 mm
CIŚNIENIE WODY
50 kPa ~ 800 kPa
ZUŻYCIE WODY
68 ℓ
WAGA
POJEMNOŚĆ PRANIA I
WIROWANIA
MODEL
POBÓR
MOCY
PRANIE I
PODGRZEWANIE
WODY
WIROWANIE
59 ℓ
WF-J1461/J1261
WF-J1061/J861
WF-B1461/B1261
WF-B1061/B861
74 kg
71 kg
71 kg
70 kg
7 kg (SUCHEGO PRANIA)
6 kg (SUCHEGO PRANIA)
WF-J1461/J1261/J1061/J861
WF-B1461/B1261/B1061/B861
220 V
2000 W
220 V
2000 W
240 V
2400 W
240 V
2400 W
MODEL WF-J1461 WF-J1261 WF-J1061 WF-J861 WF-B1461 WF-B1261 WF-B1061 WF-B861
230 V
700 W
360 W
320 W
270 W
WYPOMPOWYWANIE
WODY
WAGA OPAKOWANIA
SZYBKOŚĆ
WIROWANIA
580 W
530 W
500 W
430 W
34 W
MODEL
WF-J1461/J1261/J1061/J861
WF-B1461/B1261/B1061/B861
PAPIER
2,5 kg
2,5 kg
ELEMENTY
PLASTIKOWE
1,0 kg
1,0 kg
MODEL
WF-J1461/B1461
WF-J1261/B1261
WF-J1061/B1061
WF-J861/B861
obr./min
1400
1200
1000
800
Dodatek _17
WF-J1461-02456F_PL.indd 17
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:45
dodatek
WF-R1261/R1061/R861
WF-F1261/F1061/F861
WF-S1061/S861
TYP
PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU
WYMIARY
WF-R1261/R1061/R861
WF-F1261/F1061/F861
WF-S1061/S861
Szer. 598 mm x głęb. 450
mm x wys. 844 mm
Szer. 598 mm x głęb. 404
mm x wys. 844 mm
Szer. 598 mm x
głęb. 340 mm x
wys. 844 mm
CIŚNIENIE WODY
50 kPa ~ 800 kPa
ZUŻYCIE WODY
49 ℓ
WAGA
POJEMNOŚĆ PRANIA i
WIROWANIA
MODEL
POBÓR
MOCY
PRANIE I
PODGRZEWANIE
WODY
WIROWANIE
SZYBKOŚĆ
WIROWANIA
43 ℓ
WF-R1261/R1061
WFR861
WF-F1261/F1061/F861
WF-S1061/S861
65 kg
64 kg
61 kg
51 kg
5,2 kg (SUCHEGO PRANIA)
4,5 kg (SUCHEGO
PRANIA)
3,5 kg
(SUCHEGO
PRANIA)
WF-R1261/R1061/R861
WF-F1261/F1061/F861
WF-S1061/S861
220 V
1900 W
220 V
1800 W
220 V
1800 W
240 V
2200 W
240 V
2100 W
240 V
2100 W
MODEL WF-R1261 WF-R1061 WF-R861 WF-F1261 WF-F1061 WF-F861 WF-S1061 WF-S861
230 V
550 W
500 W
430 W
WYPOMPOWYWANIE
WODY
WAGA OPAKOWANIA
48 ℓ
270 W
230 W
180 W
230 W
180 W
34 W
MODEL
WF-R1261/R1061/R861
WF-F1261/F1061/F861
WF-S1061/S861
PAPIER
2.1 kg
1.9 kg
1.8 kg
ELEMENTY
PLASTIKOWE
0.9 kg
0.8 kg
0.8 kg
MODEL
WF-R1261/F1261
WF-R1061/F1061/S1061
WF-R861/F861/
S861
obr./min
1200
1000
800
18_ Dodatek
WF-J1461-02456F_PL.indd 18
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:45
notatki
WF-J1461-02456F_PL.indd 19
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:45
PYTANIA I KOMENTARZE?
Kraj
ZADZWOŃ POD NUMER
LUB ODWIEDŹ STRONĘ
INTERNETOWĄ POD ADRESEM
POLAND
0 801 801 881
www.samsung.com/pl
Kod produktu: DC68-02456F_PL
WF-J1461-02456F_PL.indd 20
2007-04-25 ø¿¿¸ 10:16:45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising