Sony XA-300 Benutzerhandbuch
3-232-755-12 (2)
Características
αρακτηριστικά
Kenmerken
Caratteristiche
Features
El XA-300 es un selector externo para conectar
un dispositivo de CD/MD compatible con el
sistema BUS Sony o un dispositivo portátil no
compatible (como un Reproductor de DVD,
Walkman de MD o un ordenador portátil) a una
unidad principal compatible con el sistema BUS
Sony.
Disfrute del sonido de un medio portátil en su
automóvil.
Τ XA-300 είναι ένας εωτερικς επιλγέας για
τη σύνδεση µιας συσκευής CD/MD συµ&ατής
µε τ σύστηµα BUS της Sony ή µιας µη
συµ&ατής -ρητής συσκευής (πως για
παράδειγµα ένα DVD player, MD Walkman, ή
-ρητ υπλγιστή) µε την κύρια συσκευή πυ
είναι συµ&ατή µε τ σύστηµα BUS της Sony.
Απλαύστε τν ή= τυ -ρητύ µέσυ στ
αυτκίνητ σας.
De XA-300 is een externe keuzeschakelaar om
Sony BUS-compatibele CD/MD-apparatuur of
een niet-compatibele portable (bijvoorbeeld een
DVD-speler, MD Walkman of laptop computer)
aan te sluiten op een Sony BUS-compatibele
master unit.
Zo kunt u genieten van draagbare media in de
auto.
Il modello XA-300 è un selettore esterno per il
collegamento di dispositivi CD/MD sistema
BUS compatibili Sony o di dispositivi portatili
non compatibili (quali Lettore DVD, MD
Walkman o computer portatili) ad una unità
principale sistema BUS compatibile Sony.
Consente l’ascolto di musica mediante supporti
portatili nella propria autovettura.
The XA-300 is an external selector for connecting
a Sony BUS system-compatible CD/MD device
or a non-compatible portable device (such as a
DVD player, MD Walkman, or laptop computer)
to a Sony BUS system-compatible master unit.
Enjoy the sound of portable media in your car.
Τ WALKMAN απτελεί εµπρικ σήµα της
Sony Corporation.
WALKMAN is een handelsmerk van Sony
Corporation.
WALKMAN è un marchio di fabbrica di Sony
Corporation.
Πρύλαη
Opgelet
Precauzione
Ασάλεια στ δρµ
Μη =ρησιµπιείτε ακυστικά ανικτύ/εσωτερικύ
τύπυ ενώ δηγείτε, κάνετε πδηλασία ή =ειρίEεστε
πιδήπτε µη=ανκίνητ =ηµα. Μπρεί να
πρκαλέσει κυκλ-ριακ ατύ=ηµα και σε πλλές
περι=ές απαγρεύεται. Μπρεί επίσης να απ&εί
επικίνδυν να =ρησιµπιείτε τη συσκευή σας µε
υψηλή ένταση ή=υ ενώ περπατάτε, ειδικά σε
δια&άσεις πεEών. Θα πρέπει να επιδεικνύετε
ιδιαίτερη πρσ=ή ή να διακπτετε τη =ρήση σε
περιπτώσεις πυ µπρεί να συµ&εί ατύ=ηµα.
Verkeersveiligheid
Gebruik geen hoofdtelefoon/oortelefoon niet
tijdens het rijden, fietsen of het besturen van een
motorvoertuig. Dat kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties en is in veel streken verboden.
Ook het beluisteren met hoog volume kan
gevaarlijk zijn tijdens het wandelen, vooral ter
hoogte van oversteekplaatsen. In potentieel
gevaarlijke situaties dient u extra goed op te
letten of het gebruik stopzetten.
Sicurezza stradale
Non utilizzare cuffie o auricolari durante la guida
dell’auto, in bicicletta o durante la guida di
qualsiasi veicolo a motore. Tale pratica potrebbe
creare problemi nella circolazione e in alcune aree
è illegale. Inoltre, quando si cammina a piedi, la
riproduzione ad alto volume del proprio
registratore può rappresentare un rischio,
specialmente negli attraversamenti pedonali. In
situazioni potenzialmente pericolose, occorre
prestare estrema attenzione o interrompere l’uso.
WALKMAN es una marca comercial de Sony
Corporation.
Precaución
Seguridad en carretera
No utilice auriculares mientras conduce, monta
en moto o bicicleta o maneja cualquier vehículo
motorizado. Puede suponer un peligro para el
tráfico y es ilegal en muchas zonas. Igualmente,
puede ser potencialmente peligroso escuchar el
sonido de la grabadora a gran volumen mientras
camina, especialmente en los pasos de peatones.
Preste especial atención o deje de utilizarlos en
situaciones potencialmente peligrosas.
Especificaciones
y
1
Τενικά αρακτηριστικά
Technische gegevens
Απαιτήσεις ισ=ύς
Voeding
Requisito de alimentación
Batería de automóvil de
12 V CC
(tierra negativa)
Consumo de corriente 340 mA
Temperatura de funcionamiento
–10°C to +55°C
Dimensiones
Aprox. 148 × 34 × 101 mm
(an/al/prf)
Peso
Aprox. 470 g
Accesorios suministrados
Cable BUS
Cables de pines RCA
Cinta Velcro
Accesorios opcionales Cable BUS (suministrado
con un cable de pines RCA)
RC-62 (2 m)
Adaptador de enchufe
PC-233S
(miniclavija estéreo y
clavija estándar estéreo)
Μπαταρία αυτκινήτυ
12 V DC
(αρνητική γείωση)
Κατανάλωση ρεύµατς
340 mA
Θερµκρασία λειτυργίας
–10°C έως +55°C
∆ιαστάσεις
Περίπυ 148 × 34 × 101 mm
(π/υ/&)
Βάρς
Περίπυ 470 g
Συνδευτικά εαρτήµατα
Καλώδι BUS
Καλώδι &ύσµατς RCA
Ταινία Velcro
Πραιρετικά εαρτήµατα
Καλώδι BUS
(συνδεύεται απ ένα
καλώδι &ύσµατς RCA)
RC-62 (2 m)
Πρσαρµγέας &ύσµατς
PC-233S
(στερε-ωνικ µίνι καρ-ί
y στάνταρ
στερε-ωνικ &ύσµα)
El diseño y las especificaciones están sujetos a
cambios sin previo aviso.
Η σεδίαση και τα αρακτηριστικά µπρύν να
αλλάυν ωρίς πρειδπίηση.
Lista de componentes
(1)
Λίστα εαρτηµάτων (1)
12 V DC-autobatterij
(negatieve aarde)
Stroomsterkte
340 mA
Bedrijfstemperatuur
–10°C tot +55°C
Afmetingen
Ong. 148 × 34 × 101 mm
(b/h/d)
Gewicht
Ong. 470 g
Meegeleverde toebehoren
BUS-kabel
RCA-kabel
Klitteband
Los verkrijgbare toebehoren
BUS-kabel
(geleverd met RCA-kabel)
RC-62 (2 m)
Verloopstekker
PC-233S
(stereo ministekker y
stereo standaardstekker)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Onderdelenlijst (1)
De nummers in de afbeelding verwijzen naar
die in de montage-aanwijzingen.
Caratteristiche tecniche
Alimentazione
Batteria auto 12 V CC
(terra negativo)
Flusso corrente
340 mA
Temperatura di funzionamento
da –10°C a +55°C
Dimensioni
Circa 148 × 34 × 101 mm
(l/a/p)
Peso
Circa 470 g
Accessori in dotazione Cavo BUS
Cavo a piedini RCA
Nastro velcro
Accessori opzionali
Cavo BUS (fornito con un
cavo a piedini RCA)
RC-62 (2 m)
Adattatore spina
PC-233S
(minispina stereo y
spina stereo standard)
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Elenco dei componenti
(1)
WALKMAN is trademark of Sony Corporation.
Precaution
Road safety
Do not use headphones/earphones while
driving, cycling, or operating any motorized
vehicle. It may create a traffic hazard and is
illegal in many areas. It can also be potentially
dangerous to play your recorder at high volume
while walking, especially at pedestrian
crossings. You should exercise extreme caution
or discontinue use in potentially hazardous
situations.
AUX-IN Selector
Operating Instructions
Mode d’emploi
Istruzioni per I’uso
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instruções
δηγίες Λειτυργίας
Bruksanvisning
Manual de instrucciones
Specifications
Power requirement
12 V DC car battery
(negative earth)
Current drain
340 mA
Operating temperature –10°C to +55°C
(14° F to 131° F)
Dimensions
Approx. 148 × 34 × 101 mm
(5 7/8 × 1 3/8 × 4 in.)
(w/h/d)
Mass
Approx. 470 g (1 lb 16 oz.)
Supplied accessories
BUS cable
RCA pin cord
Velcro tape
Optional accessories
BUS cable (supplied with
an RCA pin cord)
RC-62 (2 m)
Plug adaptor
PC-233S
(stereo mini plug y
stereo standard plug)
Owner’s Record
The model and serial numbers are located at the bottom of the unit.
Record the serial number in the space provided below.
Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this
product.
Design and specifications are subject to change
without notice.
Model No. XA-300 Serial No.
Parts list (1)
Wichtig!
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um den Geräte-Pass
vollständig auszufüllen. Dieser befindet sich auf der
hinteren Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.
The numbers in the list are keyed to those in the
instructions.
I numeri nella lista corrispondono a quelli
riportati nelle istruzioni.
ι αριθµί στη λίστα αντιστι=ύν στυς
αριθµύς των δηγιών.
XA-300
Los números de la lista corresponden a los de
las instrucciones.
Sony Corporation © 2001 Printed in Korea
Funktioner
Características
Merkmale und Funktionen
Caractéristiques
XA-300 är en extern väljare som används vid
anslutning av en CD/MD-enhet som är
kompatibel med Sony BUS system eller ett icke
kompatibel portabel enhet (som t.ex. en DVDspelare, MD Walkman eller en bärbar dator) till
Sonys BUS systemkompatibla huvudenhet.
Du kan lyssna på portabla medier i din bil.
O XA-300 é um selector externo para ligação um
equipamento de CD/MD compatível com o
sistema BUS da Sony ou um equipamento
portátil não compatível (como um Leitor de
DVD, um Walkman de MDs, ou um
computador laptop) à unidade principal de um
sistema compatível com o BUS da Sony.
Desfrute o som do sistema portátil do seu
automóvel.
Der XA-300 ist ein externer Signalquellenwähler
zum Anschließen eines BUS-kompatiblen CD/
MD-Geräts von Sony oder eines nicht
kompatiblen tragbaren Geräts (DVD-Player,
MD-Walkman, Laptop-Computer usw.) an ein
BUS-kompatibles Hauptgerät von Sony.
So können Sie im Auto den Ton von tragbaren
Geräten wiedergeben lassen.
Le XA-300 est un sélecteur externe servant à
raccorder un périphérique CD/MD compatible
avec un système BUS Sony ou un périphérique
portable non compatible (comme un Lecteur
DVD, un walkman MD ou un ordinateur
portable) à un appareil principal compatible
avec un système BUS Sony.
Appréciez le son du support portable dans votre
voiture.
WALKMAN är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Försiktighetsåtgärder
Trafiksäkerhet
Använd aldrig hörlurar/öronsnäckor när du
kör, cycklar eller använder annat motordrivet
fordon. Förutom att det är trafikfarligt kan det
dessutom vara olagligt i vissa länder. Tänk
också på att det kan vara farligt att lyssna på
ljud med hög volym när du promenerar,
speciellt vid övergångsställen. Du bör vara
extremt försiktig eller helst sluta lyssna helt vid
situationer som kan vara farliga.
Specifikationer
Strömförsörjning
Strömförbrukning
Drifttemperatur
Mått
Vikt
Medföljande tillbehör
Extra Tillbehör
caraudio
Geräte-Pass
Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis
für Ihr caraudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.
Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im
Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu
verhindern.
Modellbezeichnung
XA-300
Seriennummer (SERIAL NO.)
Tragen Sie danach die
Seriennummer (SERIAL NO.) in
dem reservierten Feld ein. Sie
finden diese auf einem Aufkleber,
der auf dem Gerätegehäuse
angebracht ist. Nehmen Sie den
ausgefüllten Geräte-Pass
anschließend unbedingt aus der
Bedienungsanleitung heraus, falls
Sie diese im Fahrzeug
aufbewahren möchten. Bitte
bewahren Sie den Geräte-Pass an
einem sicheren Ort auf. Er kann im
Falle eines Diebstahls zur
ldentifikation lhres Eigentums
dienen.
12 V DC bilbatteri
(negativ jord)
340 mA
–10° C till +55° C
Ca 148 × 34 × 101 mm
(b/h/d)
Ca 470 g
BUS-kabel
RCA-stiftkabel
Kardborrband
BUS-kabel (med en RCAstiftkabel)
RC-62 (2 m)
Kontaktadapter
PC-233S
(stereo minikontakt y
stereo standardkontakt)
Rätt till ändring av utförande och specifikationer
förbehålles.
Lista över medföljande
delar (1)
Siffrorna i nedanstående lista hänvisas till de
siffror som nämns i texten i detta häfte.
WALKMAN é uma marca comercial da Sony
Corporation.
Precauções
Segurança rodoviária
Não use auscultadores/auriculares enquanto
guiar, andar de bicicleta ou utilizar um veículo
motorizado. Pode provocar um acidente de
trânsito e é ilegal em muitos países. Pode
também ser potencialmente perigoso ouvir o
gravador com o som muito alto, enquanto anda,
especialmente se estiver numa passadeira de
peões. Tem de ter muito cuidado ou não utilizar
o aparelho em situações potencialmente
perigosas.
Espesoficações
Requisitos de corrente
Bateria do automóvel
12 V CC
(negativo à massa)
Fluxo de corrente
340 mA
Temperatura de funcionamento
–10°C a +55°C
Dimensões
Aprox. 148 × 34 × 101 mm
(l/a/p)
Peso
Aprox. 470 g
Acessórios fornecidos Cabo BUS
Cabo de terminais RCA
Fita de velcro
Acessórios opcionais
Cabo BUS (fornecido com
o cabo de terminais RCA)
RC-62 (2 m)
Adaptador de ficha
PC-233S
(minificha estéreo y
ficha estéreo standard)
Design e características sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Lista de componentes (1)
Os números dos componentes de montagem na
lista correspondem aos números das instruções.
WALKMAN ist ein Warenzeichen der Sony
Corporation.
Achtung
Sicherheit im Straßenverkehr
Verwenden Sie keine Kopfhörer/Ohrhörer,
wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein anderes
Fahrzeug lenken. Dies stellt eine Gefahrenquelle
dar und ist vielerorts gesetzlich verboten. Auch
wenn Sie zu Fuß gehen, sollten Sie das Gerät
nicht zu laut einstellen - denken Sie an Ihre
Sicherheit zum Beispiel beim Überqueren einer
Straße. In potentiell gefährlichen Situationen
sollten Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät
möglichst ausschalten.
Technische Daten
Stromversorgung
+12-V-Autobatterie
(negative Erdung)
Stromentnahme
340 mA
Betriebstemperatur
–10 °C bis +55 °C
Abmessungen
ca. 148 × 34 × 101 mm
(B/H/T)
Gewicht
ca. 470 g
Mitgeliefertes Zubehör BUS-Kabel
Cinchkabel
Klettband
Gesondert erhältliches Zubehör
BUS-Kabel (mit einem
Cinchkabel geliefert)
RC-62 (2 m)
Zwischenstecker
PC-233S
(Stereoministecker y
Standardstereostecker)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, bleiben vorbehalten.
Teileliste (1)
Die Nummern in der Liste sind dieselben wie im
Erläuterungstext.
1
1
2
2m
3
2m
×2
WALKMAN est une marque commerciale de
Sony Corporation.
Précaution
Sécurité routière
N’utilisez pas de casque d’écoute ou d’écouteurs
en voiture, à vélo ou au volant de tout véhicule
motorisé. L’utilisation d’un casque d’écoute ou
d’écouteurs peut être dangereuse dans la
circulation et est illégale dans de nombreuses
régions. Il peut également être dangereux de les
utiliser à un volume élevé, plus particulièrement
lorsque vous franchissez un passage protégé.
Redoublez de vigilance ou interrompez l’écoute
dans des situations pouvant se révéler
dangereuses.
Spécifications
Puissance requise
Batterie de voiture 12 V CC
(masse négative)
Consommation de courant
340 mA
Température de fonctionnement
–10°C to +55°C
(14° F to 131° F)
Dimensions
Environ 148 x 34 x 101 mm
(5 7/8 × 1 3/8 × 4 pouces)
(l/h/p)
Poids
Environ 470 g (1 liv 1 on.)
Accessoires fournis
Câble BUS
Cordon RCA
Bande Velcro
Accessoires en option Câble BUS (fourni avec un
câble RCA)
RC-62 (2 m)
Adaptateur de prise
PC-233S
(mini-prise stéréo y
prise stéréo standard)
La conception et les spécifications sont sujettes à
modification sans préavis.
Liste des composants (1)
Les numéros de la liste correspondent à ceux des
instructions.
For the customers in the USA
WARNING
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual
could void your authority to operate this equipment.
If you have any questions about this product, you may call:
Sony Direct Response Center 1-(800)-222-7669
or write to:
Sony Direct Response Center 12451 Gateway Blvd.Fort Myers, FL 33913
Declaration of Conformity
Trade Name:
Model No.:
Responsible Party:
Address:
Telephone No.:
SONY
XA-300
Sony Electronics Inc.
1 Sony Drive, Park Ridge, NJ.07656 USA
201-930-6972
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2
Equipment used in illustrations (not supplied)/Equipements utilisés dans les illustrations (non fournis)/Apparecchiature utilizzate nelle illustrazioni (non in
dotazione)/In den Abbildungen gezeigte Komponenten (nicht mitgeliefert)/Geïllustreerde apparatuur (niet meegeleverd)/Equipmento utilizado nas ilustrações
(não fornecido)/Ε&πλισµς πυ 'ρησιµπιείται στις εικνες (δεν παρέ'εται)/Utrustning som används i illustrationerna (medföljer inte)/Equipo utilizado
en las ilustraciones (no suministrado)/
3
Place the unit under the passenger
seat, etc. (2)
Placez l’appareil sous le siège
passager, etc. (2)
Before installation
• Choose the installation location carefully so
that the unit does not interfere with normal
driving operations.
• Avoid installing the unit where it would be
subject to:
— high temperatures, such as from direct
sunlight or hot air from the heater.
— draft, rain or moisture.
— dust or dirt.
— magnetic fields.
• Use only the supplied mounting hardware for
a safe and secure installation.
Avant l’installation
• Choisissez l’emplacement de l’installation avec
soin afin que l’appareil n’interfère pas avec la
conduite.
• Evitez d’installer l’appareil à des endroits où il
serait soumis :
If you have any questions or problems
concerning your unit that are not covered in
this manual, please consult your nearest Sony
dealer.
Stick one piece of the Velcro tape provided to
the bottom of the unit and the other to the
surface of the car where you want to place it
(such as the carpet underneath the passenger
seat) in order to hold the unit in position.
After removing the dust and dirt from the
surface of Velcro tapes, stick them together.
— à des températures élevées comme aux rayons
directs du soleil ou à proximité de l’air
chaud du système de chauffage.
— à un courant d’air, à la pluie ou à l’humidité.
— à la poussière ou la saleté.
— à des champs magnétiques.
• Pour une installation fiable et sûre, utilisez
uniquement le matériel fourni.
Si vous avez des questions ou des problèmes qui
ne sont pas abordés dans ce manuel, consultez
votre revendeur Sony le plus proche.
Collez l’un des morceaux de bande Velcro
fournis sur la partie inférieure de l’appareil et
l’autre morceau sur la surface du véhicule où
vous souhaitez l’installer (sur la moquette située
en dessous du siège passager, par exemple) afin
de maintenir l’appareil en position.
Après avoir enlevé la poussière et la saleté de la
surface des bandes Velcro, collez-les ensemble.
Connection example (3)
Exemple de raccordement (3)
∗1 You can connect the source selector (XAC30, etc.) compatible with the Sony BUS
system.
For details, refer to the user's manual for the
source selector you are using.
∗2 Supplied with the CD/MD changer
∗3 Volume control for headphones connected
to AUX IN 1.
∗4 Stereo mini-plug
∗5 USB connector
• Computer with USB port
• Compatible operating systems
– Windows® 98 Second Edition/
Windows® Me/Windows® 2000
(Windows® 2000 recommended)
– Mac OS 8.6 or later
(Mac OS 9.0 or later recommended)
Note
∗1 Vous pouvez raccorder le sélecteur de source
(XA-C30, etc.) compatible avec le système
BUS Sony.
Pour obtenir des détails, reportez-vous au
manuel utilisateur concernant le sélecteur de
source que vous utilisez.
∗2 Fourni avec le changeur CD/MD
∗3 Commande de volume pour le casque
raccordé à AUX IN 1.
∗4 Mini-prise stéréo
∗5 Connecteur USB
• Ordinateur avec port USB
• Systèmes d’exploitation compatibles
Depending on the device to be connected, you
might need to buy a different connector cord.
For further details, read the operating manual of
the device to be connected or ask your local
dealer.
To select a device connected to the
unit by the master unit
1 Press (SOURCE) repeatedly until “CD” is
selected.
2 Press (MODE) repeatedly until the device
you want to listen to is selected.
Example: Master unit display window
CD4/USB b
∗1
L AUDIO R
CONTROL
1 2
L AUDIO R
CONTROL
∗2
INPUT
OUTPUT
3
Master unit
Appareil principal
Unità principale
Hauptgerät
Master unit
Unidade principal
Κύρια συσκευή
Huvudenhet
Unidad principal
B CD1
3
B CD2/AUX1
CD3/AUX2 b
Tip
When you select a Sony BUS systemcompatible device, it will automatically start
playing.
3 Start playing the device selected in 2.
For the playback method of the selected device,
refer to its operating manual.
4 Adjust the volume of the master unit and
selected device.
Notes
• Follow the steps below to play the audio file of
the computer connected to the USB jack of this
unit.
1 Press the MODE button of the master
unit to select “USB.”
2 Open the playback software (Windows
Media Player, etc.) on your computer.
3 Play the audio file (MP3,etc.).
After playing the audio file on the computer, if
you select “USB“ mode on the display of the
master unit, this unit may not recognize the
signal and sound may not come out.
• As the volume settings of each connected
device may differ, adjust the volume on each
device separately. As the sound output differs
on AUX IN 1 and AUX IN 2, connect the Sony
car audio DVD changer to AUX IN 1, and
connect a portable device (such as MD
WALKMAN, etc.) to AUX IN 2.
• While playing audio file in a device connected
to AUX IN 1, AUX IN 2, or the USB jack on this
unit, do not change any settings of the CD
CUSTOM FILE function. If trouble occurs, press
the SOURCE button again on the master unit
to select the device you want.
– Windows® 98 Second Edition/Windows®
Me/Windows® 2000
(Windows® 2000 recommandé)
– Système d’exploitation Mac version 8.6 ou
ultérieure
(Système d’exploitation Mac version 9.0 ou
ultérieure recommandée)
Remarque
Selon le périphérique à raccorder, il est possible
que vous ayez besoin d’un cordon de connecteur
différent. Pour plus de détails, reportez-vous au
mode d’emploi du périphérique à raccorder ou
demandez conseil à votre revendeur.
Pour sélectionner un périphérique
raccordé à l’appareil via l’appareil
principal
1 Appuyez plusieurs sur (SOURCE) jusqu’à ce
que l’indication “CD” soit sélectionnée.
2 Appuyez plusieurs fois sur (MODE) jusqu’à
ce que le périphérique de votre choix soit
sélectionné.
Exemple : fenêtre d’affichage de l’appareil
principal
B CD1
CD4/USB b
B CD2/AUX1
CD3/AUX2 b
Conseil
Lorsque vous sélectionnez un périphérique
compatible avec un système BUS Sony, la
lecture commence automatiquement.
3 Commencez la lecture avec le périphérique
sélectionné à l’étape 2.
En ce qui concerne la méthode de lecture du
périphérique sélectionné, reportez-vous à son
mode d’emploi.
4 Réglez le volume de l’appareil principal et
du périphérique sélectionné.
Remarques
• Suivez les étapes ci-dessous pour lire le fichier
audio sur l'ordinateur connecté à la prise USB
de cet appareil.
1 Appuyez sur la touche MODE de l'appareil
principal afin de sélectionner le mode “USB”.
2 Lancez le lecteur multimédia (logiciel
Windows Media Player, etc.) sur votre
ordinateur.
3 Démarrez la lecture du fichier audio
(MP3,etc.).
Après avoir lu ce fichier audio sur votre
ordinateur, si vous sélectionnez le mode “USB”
dans la fenêtre d'affichage de
l'appareil principal, il est possible que celui-ci ne
reconnaisse pas le signal audio et qu'aucun son
ne soit émis.
• Etant donné que selon le périphérique connecté
les réglages du volume peuvent différer, réglez
individuellement le volume sur chaque
périphérique. De plus, le signal de sortie audio
n'étant pas le même sur AUX IN 1 et AUX IN 2,
connectez le changeur DVD audio de voiture à
la prise AUX IN 1 et tout périphérique portatif,
tel qu'un MD WALKMAN, à la prise AUX IN 2.
• Lors de la lecture de fichiers audio sur un
périphérique connecté à cet appareil via les
prises AUX IN 1, AUX IN 2 ou USB, ne modifiez
pas les paramètres de la fonction CD CUSTOM
FILE. En cas de problème, appuyez sur la touche
SOURCE de l'appareil principal afin de
sélectionner le périphérique souhaité.
Collocare l’apparecchio sotto il
sedile del passeggero, e così via.
(2)
Operazioni preliminari all’installazione
• Scegliere attentamente la posizione per
l’installazione in modo che l’apparecchio non
interferisca con le normali operazioni di guida.
• Non installare l’apparecchio in posizioni
soggette a:
— temperature elevate, derivanti da luce solare
a aria calda del riscaldamento:
— correnti d’aria, pioggia o umidità:
— polvere o sporcizia:
— campi magnetici.
• Per una installazione corretta e sicura, utilizzare
solo il materiale di supporto in dotazione.
MD Walkman, etc.
Walkman MD, etc.
MD Walkman, e così via.
MD-Walkman usw.
MD Walkman, enz.
Walkman de MD, etc.
MD Walkman, κλπ.
MD Walkman eller liknande
Walkman de MD, etc.
CD/MD changer
Changeur CD/MD
Cambia CD/MD
CD/MD-Wechsler
CD/MD-wisselaar
Carregador de CD/MD
CD/MD changer
CD/MD-växlare
Cambiador de CD/MD
1 Premere più volte (SOURCE) fino a
selezionare “CD”.
2 Premere più volte (MODE) fino a selezionare
il dispositivo desiderato.
Ad esempio: finestra del display dell’unità
principale
B CD1
CD4/USB b
Suggerimento
Se si seleziona un dispositivo sistema BUS
compatibile Sony, la riproduzione verrà avviata
automaticamente.
3 Avviare la riproduzione del dispositivo
selezionato al punto 2.
Per il modo di riproduzione del dispositivo
selezionato, consultare le relative istruzioni per
l’uso.
4 Regolare il volume dell’unità principale e del
dispositivo selezionato.
Note
• Seguire la procedura descritta ai punti riportati
di seguito per riprodurre i file audio mediante un
computer collegato alla presa USB del presente
apparecchio.
1 Premere il tasto MODE sull'unità principale per
selezionare “USB”.
2 Aprire il programma di riproduzione
(Windows Media Player e così via) sul
computer.
3 Avviare la riproduzione del file audio (MP3 e
così via).
Dopo aver riprodotto il file audio sul computer,
se si seleziona il modo “USB” sul display
dell'unità principale, è possibile che quest'ultimo
non riconosca il segnale e che non venga emesso
alcun suono.
• Poiché le impostazioni del volume di ciascun
dispositivo collegato potrebbero variare,
regolare il volume di ogni dispositivo
separatamente. Inoltre, poiché le uscite audio di
AUX IN 1 e di AUX IN 2 sono diverse, si consiglia
di collegare ad AUX IN 1 il cambia DVD audio per
auto Sony e ad AUX IN 2 un dispositivo portatile
(quale un MD WALKMAN e così via).
• Durante la riproduzione di file audio tramite un
dispositivo collegato alle prese AUX IN 1, AUX IN
2 o USB del presente apparecchio, non
modificare alcuna impostazione della funzione
CD CUSTOM FILE. In caso di problemi di
funzionamento, premere di nuovo il tasto
SOURCE sull'unità principale per selezionare il
dispositivo desiderato.
MAX
VOL
HEADPHONE
MIN
MAX
∗4
AUX IN 2
L AUDIO R
USB
L AUDIO R
∗5
Placera enheten t.ex. under
passagerarsätet (2)
Coloque la unidad debajo del
asiento de acompañante, etc. (2)
Vorbereitungen zur Montage
• Wählen Sie den Einbauort sorgfältig so aus, daß
das Gerät beim Fahren nicht hinderlich ist.
• Montieren Sie das Gerät nicht an Orten, an
denen es folgenden Bedingungen ausgesetzt ist:
Voor het installeren
• Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het
toestel de bestuurder niet hindert tijdens het
autorijden.
• Installeer het toestel niet op een plaats waar
het is blootgesteld aan:
— hoge temperaturen, bijvoorbeeld door
directe zonnestraling of hete lucht van een
verwarmingssysteem.
— tocht, regen of vocht.
— stof of vuil.
— magnetische velden.
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde
bevestigingsonderdelen voor een veilige
installatie.
Antes da instalação
• Escolha com cuidado o local de instalação de
forma a que o equipamento não interfira com as
operações normais de condução.
• Evite instalá-lo num local exposto a:
— temperaturas altas, como a exposição
directa à luz solar ou ao ar quente de um
aquecedor.
— correntes de ar, chuva ou humidade.
— pó ou sujidade.
— campos magnéticos.
• Para uma instalação correcta e sem riscos
utilize apenas o hardware de montagem
fornecido.
Πριν την εγκατάσταση
• Επιλέτε τη θέση της εγκατάστασης
πρσεκτικά έτσι ώστε η συσκευή να µην
εµπδίει τυς ειρισµύς της δήγησης.
• Απ!ύγετε την εγκατάσταση της συσκευής σε
σηµεία "πυ µπρεί:
Innan du påbörjar installationen
•Välj en plats där enheten inte kommer att vara
i vägen när du kör bilen.
• Undvik att installera enheten där den utsätts
för:
— höga temperaturer, t.ex. direkt solljus eller
varmluft från kupévärmaren.
— drag, regn eller fukt.
— damm eller smuts.
— magnetiska fält.
• Använd de medföljande monteringsdetaljerna
så att installationen blir korrekt och säker.
Antes de la instalación
• Elija el lugar de instalación cuidadosamente de
forma que la unidad no dificulte las operaciones
normales de conducción.
• Evite instalar la unidad en un lugar expuesto
a:
— altas temperaturas, como por ejemplo,
debido a la luz solar directa o al aire
caliente de la calefacción.
— corrientes de aire, lluvia o humedad.
— polvo o suciedad.
— campos magnéticos.
• Utilice solamente la ferretería de montaje
suministrada para que la instalación sea
segura.
— hohen Temperaturen, beispielsweise aufgrund
von direktem Sonnenlicht oder Warmluft von
einer Heizung
— Zugluft, Regen oder Feuchtigkeit
— Staub oder Schmutz
— Magnetfeldern
– Windows® 98 Second Edition/Windows®
Me/Windows® 2000
(Windows® 2000 empfohlen)
– Macintosh OS 8.6 oder höher
(Mac OS 9.0 oder höher empfohlen)
Hinweis
Je nach dem anzuschließendem Gerät benötigen
Sie möglicherweise ein anderes Anschlußkabel.
Nähere Einzelheiten finden Sie in der
Bedienungsanleitung zu dem anzuschließenden
Gerät, oder fragen Sie Ihren Fachhändler vor Ort.
So wählen Sie ein an das Gerät
angeschlossenes Gerät über das
Hauptgerät aus
1 Drücken Sie (SOURCE) so oft, bis „CD“
ausgewählt ist.
2 Drücken Sie (MODE) so oft, bis das Gerät,
dessen Ton Sie hören wollen, ausgewählt
ist.
Beispiel: Display am Hauptgerät
B CD1
B CD2/AUX1
CD4/USB b
Met alle vragen of problemen met betrekking
tot dit toestel die niet aan bod komen in deze
gebruiksaanwijzing kunt u steeds terecht bij uw
Sony handelaar.
Kleef een stuk klitteband onderaan op het
toestel en het andere op de montageplaats
(bijvoorbeeld de vloerbekleding onder de
passagierszetel) zodat het op zijn plaats blijft.
Verwijder vuil en stof van de klittebanden en
kleef ze aan elkaar.
Aansluitingsvoorbeeld (3)
∗1 Sie können einen Signalquellenwähler (z. B. XAC30) anschließen, der mit dem BUS-System von
Sony kompatibel ist.
Einzelheiten dazu finden Sie in der
Bedienungsanleitung zu dem
Signalquellenwähler, den Sie verwenden.
∗2 Mit dem CD/MD-Wechsler mitgeliefert
∗3 Lautstärkeregelung für an AUX IN 1
angeschlossene Kopfhörer.
∗4 Stereoministecker
∗5 USB-Anschluß
• Computer mit USB-Anschluß
• Kompatible Betriebssysteme
B CD2/AUX1
CD3/AUX2 b
AUX IN 1
MIN
Τπθετήστε τη συσκευή κάτω απ τ
κάθισµα, κλπ. (2)
Anschlußbeispiel (3)
Per selezionare un dispositivo collegato
all’apparecchio tramite l’unità
principale
VOL
Coloque a unidade por baixo do
banco do passageiro, etc. (2)
Esempio di collegamento (3)
A seconda del dispositivo da collegare, potrebbe
essere necessario l’acquisto di un cavo connettore
diverso. Per ulteriori informazioni, leggere le
istruzioni per l’uso del dispositivo da collegare
oppure rivolgersi al rivenditore locale.
∗3
Headphones
Casque
Cuffie
Kopfhörer
Hoofdtelefoon
Auscultadores
Ακυστικά
Hörlurar
Auriculares
Plaats het toestel onder de
passagierzetel, enz. (2)
Applicare una parte del nastro velcro in dotazione
sul fondo dell’apparecchio e una sulla superficie
dell’auto in cui si desidera installarlo (ad esempio il
tappetino sotto il sedile del passeggero), in modo
da mantenere l’apparecchio in posizione.
Una volta rimossa la polvere e la sporcizia dalla
superficie dei nastri Velcro, unire i nastri tra di
loro.
∗1 È possibile collegare il selettore di sorgente
(XA-C30, ecc.) compatibile con il sistema BUS
Sony.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al
manuale dell'utente per il selettore di sorgente
utilizzato.
∗2 In dotazione con il cambia CD/MD
∗3 Comando volume per cuffie collegate a AUX
IN 1.
∗4 Minispina stereo
∗5 Connettore USB
• Computer con porta USB
• Sistemi operativi compatibili
– Windows® 98 Second Edition/Windows®
Me/Windows® 2000
(Windows® 2000 consigliato)
– Mac OS 8.6 o versione successiva
(Mac OS 9.0 o versione successiva
consigliata)
Nota
DVD player, etc.
Lecteur DVD, etc.
Lettore DVD, e così via.
DVD-Player usw.
DVD-speler, enz.
Leitor de DVD, etc.
DVD player, κλπ.
DVD-spelare eller liknande
Reproductor de DVD, etc.
Montieren Sie das Gerät zum Beispiel
unter dem Beifahrersitz (2)
• Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten
Montageteile. Nur mit diesen Teilen läßt sich
das Gerät sicher montieren.
Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten
Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht
eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren
Sony-Händler.
Kleben Sie ein Stück des mitgelieferten Klettbandes an
die Unterseite des Geräts und das andere auf die
Fläche im Wagen, an der Sie das Gerät montieren
wollen (zum Beispiel der Teppichboden unter dem
Beifahrersitz), um das Gerät sicher zu befestigen.
Entfernen Sie zunächst Schmutz- und
Staubpartikel von der Oberfläche der
Klettbänder, und drücken Sie diese dann
zusammen.
In caso di dubbi o problemi relativi
all’apparecchio non descritti nel presente
manuale, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.
Laptop computer
Ordinateur portable
Computer portatile
Laptop-Computer
Laptop computer
Computador laptop
Φρητς υπλγιστής
Bärbar dator
Ordenador portátil
CD3/AUX2 b
Tip
Wenn Sie ein mit dem BUS-System von Sony
kompatibles Gerät auswählen, wird die
Wiedergabe automatisch gestartet.
3 Starten Sie die Wiedergabe an dem in
Schritt 2 ausgewählten Gerät.
Nähere Informationen zur Bedienung des
ausgewählten Geräts finden Sie in der jeweiligen
Bedienungsanleitung.
4 Stellen Sie am Hauptgerät und am
ausgewählten Gerät die Lautstärke ein.
Hinweise
• Lassen Sie wie im folgenden erläutert eine
Audiodatei über den Computer wiedergeben,
der an die USB-Buchse dieses Geräts
angeschlossen ist.
1 Wählen Sie mit der Taste MODE am
Hauptgerät “USB” aus.
2 Rufen Sie die Wiedergabesoftware
(Windows Media Player usw.) auf Ihrem
Computer auf.
3 Lassen Sie die Audiodatei (MP3 usw.)
wiedergeben.
Wenn Sie die Wiedergabe der Audiodatei auf
dem Computer gestartet haben und dann den
Modus “USB” im Display des Hauptgeräts
auswählen, erkennt dieses Gerät das Signal
möglicherweise nicht, und es wird unter
Umständen kein Ton ausgegeben.
• Da sich die Lautstärkeeinstellungen an den
einzelnen angeschlossenen Geräten
unterscheiden können, stellen Sie die Lautstärke
an jedem Gerät getrennt ein. Da die an AUX IN 1
und AUX IN 2 ausgegebenen Tonsignale
verschieden sind, schließen Sie den DVDWechsler für Autoaudioanlagen von Sony an
AUX IN 1 und ein tragbares Gerät (z. B. MD
WALKMAN) an AUX IN 2 an.
• Wenn Sie die Audiodatei über ein Gerät
wiedergeben lassen, das an AUX IN 1, AUX IN 2
oder an die USB-Buchse dieses Geräts
angeschlossen ist, ändern Sie keine Einstellungen
der Funktion CD CUSTOM FILE. Sollte ein
Problem auftreten, drücken Sie erneut die Taste
SOURCE am Hauptgerät, um das gewünschte
Gerät auszuwählen.
∗1 U kunt een bronkiezer (XA-C30, enz.)
aansluiten die compatibel is met het SonyBUS-systeem.
Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de bronkiezer.
∗2 Meegeleverd met de CD/MD-wisselaar
∗3 Volumeregeling voor hoofdtelefoon
aangesloten op AUX IN 1.
∗4 Stereo ministekker
∗5 USB aansluiting
• Computer met USB-poort
• Compatibele besturingssystemen
– Windows® 98 Second Edition/
Windows® Me/Windows® 2000
(Windows® 2000 aanbevolen)
– Mac OS 8.6 of later
(Mac OS 9.0 of later aanbevolen)
Opmerking
Voor sommige toestellen is eventueel en andere
verbindingskabel vereist. Voor meer details kunt
u terecht in de gebruiksaanwijzing van de aan te
sluiten apparatuur of bij uw lokale dealer.
Aangesloten apparatuur selecteren
via de master unit.
1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) tot “CD”
is geselecteerd.
2 Druk herhaaldelijk op (MODE) tot het
apparaat dat u wilt beluisteren is
geselecteerd.
Voorbeeld: display master unit
B CD1
CD4/USB b
B CD2/AUX1
CD3/AUX2 b
Tip
Wanneer u een Sony BUS-compatibel toestel
kiest, begint het automatisch te spelen.
3 Start de weergave met het toestel
gekozen in 2.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de
weergavemethode van het gekozen toestel.
4 Regel het volume van de master unit en
het gekozen toestel.
Opmerkingen
• Volg de onderstaande procedure voor de
weergave van een audiobestand op de
computer die is aangesloten op de USBaansluiting van dit toestel.
1 Druk op de MODE toets op het hoofdtoestel
om “USB” te kiezen.
2 Start de weergavesoftware (Windows Media
Player, enz.) op uw computer.
3 Speel het audiobestand (MP3, enz.) af.
Indien u na weergave van het audiobestand op
de computer “USB” kiest op het display van
het hoofdtoestel, kan dit toestel het signaal
mogelijk niet herkennen zodat geen geluid
hoorbaar is.
• De volumeregeling kan verschillen volgens het
aangesloten apparaat en dus moet het volume
voor elk apparaat afzonderlijk worden
geregeld. AUX IN 1 en AUX IN 2 zijn
verschillende uitgangen en dus kunt u de Sony
car audio DVD-wisselaar aansluitingen op AUX
IN 1 en een draagbaar toestel (bijvoorbeeld
een MD WALKMAN, enz.) op AUX IN 2.
• Tijdens de weergave van een audiobestand
met een apparaat dat is aangesloten op AUX
IN 1, AUX IN 2 of USB op dit toestel, mag de
instelling van de CD CUSTOM FILE functie niet
worden gewijzigd. Bij een probleem drukt u
nogmaals op de SOURCE toets op het
hoofdtoestel om het gewenste apparaat te
kiezen.
Se tiver questões ou problemas relacionados
com o equipamento não descritos neste manual,
consulte o agente da Sony mais próximo.
Cole um dos bocados da fita de velcro fornecida
ao fundo do equipamento e o outro à superfície
do automóvel onde quer instalá-lo (por exemplo
o tapete por baixo do banco do passageiro) para
o fixar.
Cole as superfícies das fitas de Velcro, depois
de remover toda a poeira e sujidade.
Exemplo de ligação (3)
∗1 Pode ligar o selector de fonte (XA-C30, etc.)
compatível com o sistema de barramento da
Sony.
Para obter mais pormenores, consulte o
manual do utilizador do selector de fonte
que está a utilizar.
∗2 Fornecido com o carregador de CD/MD
∗3 Controlo de volume para auscultadores
ligado a AUX IN 1.
∗4 Minificha estéreo
∗5 Conector USB
• Computador com uma porta USB
• Sistemas operativos compatíveis
– Windows® 98 Second Edition/
Windows® Me/Windows® 2000
(Recomendado o Windows® 2000)
– Mac OS 8.6 ou posterior
(Recomendado o sistema operativo Mac
OS 9.0 ou posterior)
Nota
Dependendo do dispositivo que vai ligar, pode
ter de adquirir um cabo para conector diferente.
Para obter mais informações, leia o manual de
instruções do dispositivo que quer ligar ou
informe-se junto do agente local.
Para seleccionar um dispositivo
ligado ao equipamento através da
unidade principal
1 Carregue várias vezes em (SOURCE) até
seleccionar “CD”.
2 Carregue várias vezes em (MODE) até
seleccionar o dispositivo que quer ouvir.
Exemplo: janela do visor da unidade
principal
B CD1
CD4/USB b
B CD2/AUX1
CD3/AUX2 b
Sugestão
Quando seleccionar um dispositivo compatível
com o sistema de Bus da Sony, a reprodução
começa automaticamente.
3 Inicie a reprodução do dispositivo
seleccionado em 2.
Para obter informações sobre o método de
reprodução do dispositivo seleccionado,
consulte o manual de instruções respectivo.
4 Regule o volume da unidade principal e do
dispositivo seleccionado.
Notas
• Siga os passos abaixo para reproduzir o
arquivo de áudio no computador conectado ao
jaque USB deste aparelho.
1 Pressione o botão MODE da unidade-mestre
para selecionar “USB”.
2 Abra o software de reprodução (Windows
Media Player etc.) em seu computador.
3 Reproduza o arquivo de áudio (MP3 etc.).
Depois de reproduzir o arquivo de áudio no
computador, se você selecionar o modo “USB”
no display da unidade-mestre, pode ser que
este aparelho não reconheça o sinal e que o
som não saia.
• Como os ajustes de volume de cada dispositivo
conectado podem ser diferentes, ajuste
separadamente o volume em cada dispositivo.
Como a saída do som pode ser diferente em
AUX IN 1 e AUX IN 2, conecte o DVD changer
de som veicular Sony em AUX IN 1 e conecte
um dispositivo portátil (por exemplo, um MD
WALKMAN etc.) em AUX IN 2.
• Enquanto estiver reproduzindo o arquivo de
áudio em um dispositivo conectado em AUX IN
1, AUX IN 2 ou no jaque USB deste aparelho,
não altere nenhum ajuste da função CD
CUSTOM FILE. Se ocorrer um problema,
pressione novamente o botão SOURCE na
unidade-mestre para selecionar o dispositivo
que você deseja.
— να υπ"κειται σε υψηλές θερµκρασίες, "πως
σε απευθείας ηλιακ" !ως ή εστ" αέρα απ" τ
καλρι!έρ.
— να εκτίθεται σε αέρα, (ρή ή υγρασία.
— να εκτίθεται σε σκ"νη ή ώµα.
— να εκτίθεται σε µαγνητικά πεδία.
• )ρησιµπιείτε µ"ν τν παρε"µεν
επλισµ" εγκατάστασης για µια ασ!αλή και
σίγυρη εγκατάσταση.
Για πιδήπτε ερώτηµα ή πρ"(ληµα σετικά µε
τη συσκευή σας πυ δεν καλύπτεται απ" τις
παρύσες δηγίες, παρακαλύµε
συµ(υλευθείτε τν πλησιέστερ αντιπρ"σωπ
της Sony.
Κλλήστε ένα κµµάτι απ" την παρε"µενη ταινία
Velcro στ κάτω µέρς της συσκευής και τ άλλ
κµµάτι στην επι!άνεια τυ αυτκινήτυ στην πία
θέλετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή ("πως για
παράδειγµα στ ταπέτ κάτω απ" τ κάθισµα) έτσι
ώστε να συγκρατεί τη συσκευή στη θέση της.
Α!ύ πρώτα απµακρύνετε τη σκ"νη και τις
(ρµιές απ" την επι!άνεια των ταινιών Velcro,
κλλήστε τις µεταύ τυς.
Παράδειγµα σύνδεσης (3)
∗1 Μπρείτε να συνδέσετε τ συµ(ατ" µε τ
σύστηµα bus της Sony επιλγέα πηγής (XAC30, κλπ.).
Για λεπτµέρειες, ανατρέτε στ εγειρίδι
ρήσης για τν επιλγέα πηγής πυ
ρησιµπιείτε.
∗2 Παρέεται µε τ CD/MD changer
∗3 Έλεγς της έντασης για τα ακυστικά πυ
συνδένται στην υπδή AUX IN 1.
∗4 Στερε!ωνικ" µίνι καρ!ί
∗5 Συνδετήρας USB
• Υπλγιστής µε υπδή (θύρα) USB
• Συµ(ατά λειτυργικά συστήµατα
– Windows® 98 Second Edition/Windows® Me/
Windows® 2000
(συνιστάται Windows® 2000)
– Mac OS 8.6 ή νε"τερ
(συνιστάται Mac OS 9.0 ή νε"τερ)
Σηµείωση
Μπρεί να ρειαστεί να αγράσετε διαρετικ καλώδι
σύνδεσης, ανάλγα µε τη συσκευή πυ θα συνδέσετε.
Για περισστερες λεπτµέρειες, δια!άστε τις δηγίες
ειρισµύ της συσκευής ή συµ!υλευθείτε τν τπικ
αντιπρσωπ.
Για να επιλέ&ετε απ την κύρια
συσκευή µια συσκευή συνδεδεµένη
στη µνάδα
1 Πιέστε επανειληµµένα (SOURCE) µέ'ρι να
επιλε'θεί τ “CD”.
2 Πιέστε επανειληµµένα (MODE) µέ'ρι να
επιλε'θεί η συσκευή πυ θέλετε να ακύσετε.
Παράδειγµα: Παράθυρ ενδεί&εων κύριας
συσκευής
B CD1
B CD2/AUX1
CD4/USB b
CD3/AUX2 b
Υπδειη
Εάν επιλέ$ετε µια συσκευή συµ!ατή µε τ
σύστηµα BUS της Sony, θα αρ
ίσει αυτµατα η
αναπαραγωγή.
3 .εκινήστε την αναπαραγωγή απ τη συσκευή
πυ επιλέ'θηκε στ 2.
Σετικά µε τη µέθδ αναπαραγωγής της
επιλεγµένης συσκευής, ανατρέτε στις δηγίες
ρήσης της συσκευής.
4 Ρυθµίστε την ένταση τυ ή'υ της κύριας και
της επιλεγµένης συσκευής.
Σηµειώσεις
• Ακλυθήστε τα παρακάτω !ήµατα για την
αναπαραγωγή τυ αρ
είυ ή
υ στν υπλγιστή
πυ είναι συνδεδεµένς στην υπδ
ή USB αυτής
της µνάδας.
1 Πιέστε τ πλήκτρ MODE της κύριας συσκευής
για να επιλέ$ετε “USB”.
2 Ανί$τε τ λγισµικ αναπαραγωγής (Windows
Media Player, κλπ.) τυ υπλγιστή σας.
3 Αρ
ίστε την αναπαραγωγή τυ αρ
είυ ή
υ
(MP3,κλπ.).
Αύ αναπαράγετε τ αρ
εί ή
υ στν
υπλγιστή, εάν επιλέ$ετε τη λειτυργία “USB”
στην θνη της κύριας συσκευής, αυτή η συσκευή
µπρεί να µην αναγνωρίσει τ σήµα και να µην
ακυστεί ή
ς.
• Καθώς ι ρυθµίσεις της έντασης της κάθε
συνδεδεµένης συσκευής µπρεί να διαέρυν,
ρυθµίστε την ένταση της κάθε συσκευής
$ε
ωριστά. Καθώς ι έ$δι τυ ή
υ στις
υπδ
ές AUX IN 1 και AUX IN 2 διαέρυν,
συνδέστε τ DVD changer τυ στερεωνικύ
αυτκινήτυ της Sony στην υπδ
ή AUX IN 1 και
συνδέστε µια ρητή συσκευή (πως ένα MD
WALKMAN, κλπ.) στην υπδ
ή AUX IN 2.
• Κατά την αναπαραγωγή τυ αρ
είυ ή
υ σε µια
συσκευή συνδεδεµένη στην υπδ
ή AUX IN 1,
AUX IN 2, ή την υπδ
ή USB αυτής της µνάδας,
µην αλλά$ετε καµία ρύθµιση της λειτυργίας CD
CUSTOM FILE. Αν παρυσιαστεί πρ!ληµα, πιέστε
και πάλι τ πλήκτρ SOURCE στην κύρια συσκευή
για να επιλέ$ετε τη συσκευή πυ θέλετε.
Om du har några frågor eller om du har fått
något problem med enheten som inte tas upp i
den här handledningen, kan du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
För att enheten ska sitta stadigt fäster du en bit
av det medföljande kardborrbandet på
undersidan av enheten, och den andra delen på
den yta i bilen där du vill placera den (t.ex. på
mattan under passagerarsätet).
När du har rengjort kardborrbanden från
damm och smuts fäster du ihop dem.
Exempel på anslutning (3)
∗1 Du kan ansluta en källväljare (t.ex. XA-C30)
som är kompatibel med Sony BUS system.
Mer information finns i källväljarens
användarhandledning.
∗2 Medföljer CD/MD-växlaren
∗3 Volymkontroll för hörlurar anslutna till
AUX IN 1.
∗4 Stereominikontakt
∗5 USB-anslutning
• Dator med USB-port
• Kompatibla operativsystem
– Windows® 98 Second Edition/
Windows® Me/Windows® 2000
(Windows® 2000 rekommenderas)
– Mac OS 8.6 eller senare
(Mac OS 9.0 eller senare
rekommenderas)
Obs!
Det kan hända att du måste köpa en annan typ
av kabel beroende på den utrustning som är
ansluten. Mer information finns i
bruksanvisningen till den utrustning som ska
anslutas. Du kan också fråga din lokala
återförsäljare om råd.
Välja en enhet som är ansluten till
enheten via huvudenheten
1 Välj “CD” genom att trycka flera gånger
på (SOURCE).
2 Tryck flera gånger på (MODE) tills du har
valt den enhet som du vill lyssna på.
Exempel: Teckenfönstret på
huvudenheten
B CD1
CD4/USB b
B CD2/AUX1
CD3/AUX2 b
Tips!
När du väljer en enhet som är kompatibel
med Sony BUS system, börjar uppspelningen
automatiskt.
4 Justera volymen på huvudenheten och
den valda enheten.
Obs!
• Du spelar upp ljudfiler på den dator som är
ansluten till den här enhetens USB-kontakt
genom att följa nedanstående steg.
1 Välj “USB” genom att trycka på MODEknappen på huvudenheten.
2 Öppna ett uppspelningsprogram (Windows
Mediaspelare eller liknande) på datorn.
3 Spela upp ljudfilen (t.ex. en MP3-fil).
När du har spelat upp ljudfilen på datorn och
väljer läget “USB” i huvudenhetens
teckenfönster, kan det hända att den här
enheten inte känner igen signalen, vilket leder
till att inget ljud spelas upp.
• Eftersom inställningarna för ljudnivån kan vara
olika för olika anslutna enheter, bör du ställa
in volymen för enheterna separat. Eftersom
ljudet som matas ut skiljer sig åt mellan AUX IN
1 och AUX IN 2, bör du ansluta Sonys DVDväxlare för bilstereo till AUX IN 1 och bärbara
enheter (som t.ex. en MD WALKMAN eller
liknande) till AUX IN 2.
• När du spelar upp ljudfiler i en enhet som är
ansluten till AUX IN 1, AUX IN 2 eller till USBkontakten på den här enheten bör du inte
ändra några inställningar för CD CUSTOM FILEfunktionen. Om problem uppstår väljer du
önskad enhet igen genom att trycka på
SOURCE-knappen på huvudenheten.
•
•
•
Si desea realizar alguna consulta o solucionar
algún problema relativo a la unidad que este
manual no trate, consulte con el proveedor
Sony más próximo.
Adhiera un trozo de la cinta Velcro
proporcionada en la base de la unidad y otro en la
superficie del automóvil en la que desee colocarla
(como en la moqueta situada debajo del asiento de
acompañante) con el fin de fijar la unidad en su
sitio.
Tras eliminar el polvo y la suciedad de la
superficie de cintas Velcro, adhiéralas.
3
∗1
∗2
∗3
∗4
∗5
Ejemplo de conexión (3)
∗1 Puede conectar un selector de fuente (XAC30, etc.) compatible con el sistema BUS de
Sony.
Para obtener información detallada,
consulte el manual del usuario
correspondiente al selector de fuente que
utilice.
∗2 Suministrado con el cambiador de CD/MD
∗3 Control de volumen para los auriculares
conectados a AUX IN 1.
∗4 Miniclavija estéreo
∗5 Conector USB
• Ordenador con puerto USB
• Sistemas operativos compatibles
– Windows® 98 Second Edition/
Windows® Me/Windows® 2000
(Windows® 2000 recomendado)
– Mac OS 8.6 o posterior
(Mac OS 9.0 o posterior recomendado)
Nota
B CD1
B CD1
CD4/USB b
•
B CD2/AUX1
CD3/AUX2 b
•
Sugerencia
Cuando seleccione un dispositivo compatible
con el sistema BUS Sony, la reproducción se
iniciará automáticamente.
3 Ajuste en reproducción el dispositivo
seleccionado en 2.
Con respecto al método de reproducción del
dispositivo seleccionado, consulte su manual
de instrucciones.
4 Ajuste el volumen de la unidad principal y
del dispositivo seleccionado.
Notas
• Realice los siguientes pasos para reproducir el
archivo de audio en el ordenador conectado a
la toma USB de esta unidad.
1 Pulse el botón MODE de la unidad principal
para seleccionar “USB”.
2 Abra el software de reproducción (Windows
Media Player, etc.) en el ordenador.
3 Reproduzca el archivo de audio (MP3, etc.).
Después de reproducir el archivo de audio en
el ordenador, si selecciona el modo “USB” en
el visor de la unidad principal, es posible que
esta unidad no reconozca la señal y que el
sonido no se oiga.
• Puesto que los ajustes de volumen de cada
dispositivo conectado pueden diferir, ajuste el
volumen en cada dispositivo por separado.
Puesto que la salida de sonido es diferente en
AUX IN 1 y AUX IN 2, conecte el cambiador
Sony de DVD de sistema de audio de automóvil
a AUX IN 1, y conecte un dispositivo portátil
(como un MD WALKMAN, etc.) a AUX IN 2.
• Mientras se reproduce el archivo de audio en
un dispositivo conectado a AUX IN 1, AUX IN 2
o a la toma USB de esta unidad, no cambie
ningún ajuste de la función CD CUSTOM FILE.
Si se produce algún problema, pulse de nuevo
el botón SOURCE de la unidad principal para
seleccionar el dispositivo que desee.

(SOURCE)
(MODE)
Ejemplo: Visor de la unidad principal
CD4/USB b


Para seleccionar un dispositivo
conectado a la unidad mediante la
unidad principal
1 Pulse (SOURCE) varias veces hasta
seleccionar “CD”.
2 Pulse (MODE) varias veces hasta
seleccionar el dispositivo que desee
escuchar.
•
•

Dependiendo del dispositivo que vaya a conectar, es
posible que sea necesario adquirir un cable conector
diferente. Para obtener información detallada,
consulte el manual de instrucciones del dispositivo que
vaya a conectar o consulte con su proveedor local.
3 Börja uppspelningen på den enhet som du
valde under 2.
Anvisningar om hur du spelar upp på den
anslutna enheten finns i enhetens
bruksanvisning.
2
•
B CD2/AUX1
CD3/AUX2 b
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement