Mantis | C2000 | 2 Protokol LDAP - Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice
Fakulta Elektrotechniky a Informatiky
Protokol LDAP a možnosti jeho využití
Jaroslav Šafář
Bakalářská práce
2010
Prohlášení autora
Prohlašuji:
Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem
v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.
Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice
má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60
odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude
poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to
podle okolností až do jejich skutečné výše.
Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.
V Pardubicích dne 14. 5. 2010
Jaroslav Šafář
Poděkování
Děkuji svému vedoucímu ing. Martinu Semerádovi za cenné podněty, náměty a
připomínky.
Anotace
Cílem této práce je popis adresářového protokolu LDAP - Lightweight Directory
Access Protocol a možnosti využití adresářové služby LDAP jako součásti informačního
systému. Tato práce popisuje adresářový protokol LDAP. Dále popisuje zprovoznění
LDAP serveru a jeho konfiguraci pomocí softwaru OpenLDAP, který umožňuje spojení s
relačními databázemi SQL.
Klíčová slova
adresářové služby, LDAP, server, autentizace, databáze, PHP
Title
Protocol LDAP and its utilization possibilities
Abstrakt
The aim of my graduation thesis is a description of directory protocol LDAP - the
Lightweight Directory Access Protocol – and possibilities of directory service LDAP
utilization as a part of an information system. This thesis describes the directory protocol
LDAP. Next it describes an installation of LDAP server and its configuration through
OpenLDAP software which enables connection with relational database SQL.
Key words
directroy services, LDAP, server, autentization, databases, PHP
Obsah
ÚVOD .............................................................................................................................- 11 1 ADRESÁŘOVÉ SLUŽBY .......................................................................................- 12 1.1 ADRESÁŘOVÁ SLUŽBA .......................................................................................... - 12 1.2 ADRESÁŘOVÉ SLUŽBY VS. RELAČNÍ DATABÁZE .................................................... - 12 1.3 VYUŽITÍ ADRESÁŘOVÝCH SLUŽEB ........................................................................ - 12 2 PROTOKOL LDAP .................................................................................................- 13 2.1 INFORMAČNÍ MODEL LDAP.................................................................................. - 13 2.1.1 LDIF .............................................................................................................- 15 2.2 JMENNÝ MODEL LDAP ......................................................................................... - 15 2.3 FUNKČNÍ MODEL LDAP........................................................................................ - 17 2.3.1 Autentizační operace ....................................................................................- 17 2.3.2 Dotazovací operace ......................................................................................- 17 2.3.3 Aktualizační operace ....................................................................................- 18 2.4 BEZPEČNOSTNÍ MODEL ......................................................................................... - 20 2.4.1 Autentizace....................................................................................................- 20 2.4.2 TLS................................................................................................................- 21 2.4.3 Autorizace .....................................................................................................- 21 2.5 IMPLEMENTACE LDAP SERVERU .......................................................................... - 21 2.5.1 Microsoft Active Directory ...........................................................................- 22 2.5.2 TinyLDAP .....................................................................................................- 22 2.5.3 OpenLDAP....................................................................................................- 22 3 LDAP A SQL DATABÁZE .....................................................................................- 23 3.1 MYSQL DATABÁZE .............................................................................................. - 23 3.2 NASTAVENÍ MAPOVÁNÍ SQL DATABÁZE............................................................... - 24 3.2.1 Popis mapovacích tabulek ............................................................................- 25 3.2.2 ODBC ...........................................................................................................- 27 3.2.3 Instalace a nastavení ODBC ........................................................................- 27 3.2.4 Test ODBC....................................................................................................- 28 -
4 OPENLDAP ..............................................................................................................- 29 4.1 INSTALACE OPENLDAP ....................................................................................... - 29 4.2 KONFIGURACE OPENLDAP .................................................................................. - 30 4.2.1 Soubor ldap.conf...........................................................................................- 31 4.2.2 Soubor slapd.conf .........................................................................................- 31 5 SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ SERVERU OPENLDAP ................................................- 35 5.1 SPUŠTĚNÍ SERVERU ............................................................................................... - 35 5.2 POUŽITÍ ADRESÁŘE ............................................................................................... - 35 6 VYUŽITÍ LDAP WEBOVOU APLIKACÍ ............................................................- 37 6.1 JAZYK PHP........................................................................................................... - 37 6.1.1 Popis funkcí jazyka PHP ..............................................................................- 37 6.2 AUTENTIZACE UŽIVATELE WEBOVÉ APLIKACE...................................................... - 38 6.3 AUTENTIZACE UŽIVATELE V SYSTÉMU MANTIS ................................................. - 39 6.3.1 Nastavení aplikace Mantis............................................................................- 40 6.3.2 Přihlášení do aplikace Mantis ......................................................................- 40 ZÁVĚR ...........................................................................................................................- 42 LITERATURA A ZDROJE .........................................................................................- 43 -
Seznam obrázků
OBRÁZEK 1 – LDAP ADRESÁŘOVÝ STROM ....................................................................... - 16 OBRÁZEK 2 – E-R DIAGRAM DATABÁZE UŽIVATELŮ ........................................................ - 24 OBRÁZEK 3 – E-R DIAGRAM MAPOVACÍCH TABULEK ....................................................... - 25 OBRÁZEK 4 – TABULKA LDAP_OC_MAPPINGS .................................................................. - 25 OBRÁZEK 5 – TABULKA LDAP_ATTR_MAPPINGS .............................................................. - 26 OBRÁZEK 6 – TABULKA LDAP_ENTRIES............................................................................ - 26 OBRÁZEK 7 – VÝPIS ZÁZNAMU ......................................................................................... - 36 OBRÁZEK 8 – NÁHLED PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE ..................................................... - 38 OBRÁZEK 9 – NÁHLED PŘIHLÁŠENÉHO UŽIVATELE........................................................... - 39 OBRÁZEK 10 – NÁHLED PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE APLIKACE MANTIS..................... - 41 OBRÁZEK 11 – ÚVODNÍ STRANA APLIKACE MANTIS......................................................... - 46 OBRÁZEK 12 – ÚDAJE O UŽIVATELI APLIKACE MANTIS .................................................... - 47 -
Seznam zkratek
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
SQL
Structured Query Language
PHP
Hypertext Preprocesor
Úvod
Úkolem této práce je zprovoznění adresářové služby, konkrétně zprovoznění LDAP
serveru, která bude využívána jako součást informačního systému ve společnosti
eBRÁNA. Nová adresářová služba by měla sloužit jako centralizovaná databáze uživatelů,
a to hlavně jako zdroj jejich přihlašovacích a identifikačních údajů. Znamená to tedy, že se
pomocí této nové adresářové služby bude provádět autentizace uživatelů různých aplikací,
které firma využívá. V této funkci by měla nahradit současnou databázi uživatelů, která má
podobu databáze MySQL.
Požadavkem společnost eBRÁNA je zachování současné databáze uživatelů i
s jejím obsahem, tak aby byl stále aktuální a použitelný. Proto je potřeba v další části
zprovoznění LDAP serveru prozkoumat možnost, kde bude tuto podmínku možno splnit a
nový adresářový server bude databázi MySQL využívat jako zdroj dat.
Této varianty lze dosáhnout pomocí softwaru OpenLDAP. Tato implementace
LDAP umožňuje využít, jako své datové úložiště, relační databázi SQL. To znamená, že
nová adresářová služba bude data čerpat z aktuální databáze uživatelů. Nemusí se tedy nic
exportovat a jakékoli zásahy do uživatelských údajů, se mohou provádět stále pomocí
aplikací pro správu MySQL databáze. Tato možnost backendu OpenLDAP na databázi
SQL je v dostupných zdrojích uváděna jako experimentální, proto praktická část této práce
otestuje toto spojení.
- 11 -
1 Adresářové služby
1.1 Adresářová služba
Adresářová služba je aplikace pracující s adresářem, sloužící k ukládání, organizaci
a k zpřístupnění záznamů adresáře. Samotný adresář je organizační jednotka, která
sdružuje záznamy různého charakteru tak, aby byla pro uživatele práce sním snadná,
srozumitelná a adresář byl přehledný. Záznamy adresáře nebo adresářového serveru jsou
tvořeny pomocí standardních schémat a každý záznam je složen z daných atributů, které
definují daná schémata. Atributy záznamu jsou nositeli informací, které do adresáře
vkládáme. Organizace záznamů v adresáři je hierarchická a má podobu stromové struktury.
Příkladem jednoduchého adresáře může být telefonní seznam, kde máme záznam
s atributem Jméno a s atributem Číslo a záznamy jsou řazeny podle abecedy. Dalo by se
říci, že adresář je specializovaná databáze, ale rozhodně jej nelze zařadit do skupiny
relačních databází, od kterých se liší vlastním použitím [1, 2, 3].
1.2 Adresářové služby vs. relační databáze
V porovnání s relačními databázemi jsou adresářové služby určeny především
k vyhledávání. To znamená k rychlému a efektivnímu čtení záznamu adresáře. Neposkytují
tedy oproti relačním databázím pokročilé databázové techniky jako jsou transakce,
kontrola integrity dat nebo zadávání velmi složitých dotazů. Nejsou určeny ani pro data,
která vyžadují časté zápisy nebo změny. Adresářové služby mají také sadu
předefinovaných schémat, díky kterým není nutné definovat vlastní schéma uložení dat,
jako je tomu u relačních databází. Předefinovaná schémata a jejich standardizace tak
umožňuje lepší centralizaci dat a umožňují využití adresářové služby u více aplikací
najednou [1, 2, 3].
1.3 Využití adresářových služeb
I přes určité nedostatky, o proti relačním databázím, mají adresářové služby široký
okruh využití. Hojné využití adresářové služby se nachází v uchovávání informací o
uživatelích(např. emailové účty, přihlašovací údaje atp.) [1]. Díky takto uchovaným
informacím můžeme pomocí adresářové služby provádět jednoduchou autentizaci uživatele
nebo ověřování uživatelský práv. Mnohem větší využití adresářové struktury může být
například server DNS - Domain Name Systém [3].
- 12 -
2 Protokol LDAP
LDAP je zkratkou pro Lightweight Directory Access Protocol. Je to adresářový
protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru [1]. Protokol LDAP je
odvozen od adresářového protokolu X.500. Protokol X.500 je standardem ISO a
uspořádává záznamy do hierarchického jmenného prostoru. Je však příliš náročný, a proto
vznikl protokol LDAP jako jeho “odlehčená” verze. Protokol LDAP pracuje nad
protokolem TCP/IP a výrazně zjednodušuje některé operace protokolu X.500 [3].
Protokol LDAP pracuje na bázi klient – server. Komunikace probíhá tak, že klient
se připojí na příslušný adresářový LDAP server a zašle požadovaný dotaz. Klientem
vytvořený dotaz obsahuje co nejpřesnější umístění záznamu v adresářovém stromě a dále
pak může obsahovat upřesňující vyhledávací filtry a v případě potřeby autentizační údaje
uživatele. Server na jeho dotaz odpoví příslušným výsledkem nebo sérií výsledků [1, 3].
Adresářový protokol LDAP je dále popsán a definován souborem čtyř modelů.
•
Informační model;
•
Jmenný model;
•
Funkční model;
•
Bezpečnostní model;
2.1 Informační model LDAP
Informační model LDAP nám definuje jaký datový typ a informace se bude na
adresářový server zaznamenávat [1]. Záznam adresáře je soubor informací, kterými se
snažíme popsat konkrétní objekt, například uživatele. Vytváření záznamů v adresáři je
podrobně definováno v souboru schémat [2, 3].
Schémata adresářového serveru jsou souborem definic objektových tříd
(objectclass), jejich atributů (attributetype), pravidel pro porovnávání atributů a syntaxí,
které daná adresářová služba podporuje. Adresářový server zahrnuje již standardizovaná
schémata, ve kterých jsou definovány typické podoby záznamů, například zmíněný
uživatel (varianta schématu inetOrgPerson). V případě potřeby je možné vytvořit schéma
vlastní. Je výhodnější se takové možnosti vyhnout, protože při tvorbě vlastních schémat by
- 13 -
mohlo dojít k nesnadné integraci aplikace. Zde je uveden příklad konkrétní definice
objektové třídy ve schématu inetOrgPerson.schema [1, 2, 3].
objectclass
( 2.16.840.1.113730.3.2.2
NAME 'inetOrgPerson'
DESC 'RFC2798: Internet Organizational Person'
SUP organizationalPerson
STRUCTURAL
MAY (
audio $ businessCategory $ carLicense $
departmentNumber $ displayName $ employeeNumber $
employeeType $ givenName $ homePhone $
homePostalAddress $ initials $ jpegPhoto $
labeledURI $ mail $ manager $ mobile $ o $ pager $
photo $ roomNumber $ secretary $ uid $
userCertificate $ x500uniqueIdentifier $
preferredLanguage $ userSMIMECertificate $ userPKCS12 )
)
Každý záznam adresáře je tedy instancí objektové třídy definované ve schématu.
Jednotlivé objektové třídy mohou mít za předka jinou objektovou třídu. Každá objektová
třída slouží k popisu konkrétního objektu, který obsahuje souhrn atributů, které nám
konkrétní objekt popisují [1].
Atributy objektové třídy nám slouží jako nositelé informací [1].
Atribut nese
informaci, kterou je popsána jedna vlastnost objektu. Jejich definice se nachází společně
s definicí objektových tříd ve schématu.
- 14 -
attributetype ( 2.16.840.1.113730.3.1.241
NAME 'displayName'
DESC 'RFC2798: preferred name to be used when
displaying entries'
EQUALITY caseIgnoreMatch
SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
SINGLE-VALUE )
2.1.1 LDIF
Nepatří do definice informačního modelu, ale je to formát, který slouží k
reprezentaci záznamů LDAP, tak jej zmíním zde. LDIF je zkratkou pro LDAP Data
Interchange Format. Je to standardizovaný formát pro reprezentaci a aktualizaci dat na
adresářovém serveru. Jedná se o jednoduchou textovou reprezentaci záznamů v adresáři.
Každý záznam je zde reprezentován svým rozlišujícím jménem, objektovou třídou, které je
záznam instancí, a souborem atributů, které záznam obsahuje [9].
dn: cn=Frantisek Vonasek,dc=ebrana,dc=cz
objectclass: inetOrgPerson
cn: Frantisek Vonasek
sn: Vonasek
Využít formát LDIF lze například při importu a exportu dat z adresářového serveru.
Lze jej použít i při aktualizačních operacích LDAP serveru, které jsou popsány v kapitole
Funkční model.
2.2 Jmenný model LDAP
Jmenný model slouží k definici způsobu organizace záznamů v adresáři a způsobu,
jakým se bude možné na daný záznam odkázat. Záznamy adresáře jsou ukládány do
hierarchické stromové struktury, tzv. DIT, což je zkratka pro Directory Information Tree.
Na Obrázku 1 můžeme vidět strukturu LDAP adresářového stromu [1, 2, 3].
- 15 -
Obrázek 1 – LDAP adresářový strom
zdroj: http://www.openldap.org/doc/admin24/intro.html
Každý záznam adresáře je, v rámci celého adresářového stromu, jednoznačně
identifikovatelný svým rozlišovacím jménem (DN - Distinguished Name) [2]. Takové
rozlišovací jméno je vlastně cesta k zpřístupnění daného záznamu. Podobu rozlišovacího
jména, podle Obrázku 1, vidíme zde:
cn=Barbara Jenson,ou=Sales,o=Acme,st=Kalifornia,c=US
Celé rozlišovací jméno můžeme dále rozdělit. První část rozlišovacího jména,
v případe obrázku je to atribut cn, je relativní rozlišovací jméno (RDN - Relative
Distinguished Name). Relativní rozlišovací jméno nám udává jeden z atributů záznamu,
podle kterého může být jednoznačně určený záznam, v rámci dané větve adresářového
stromu. Takže v dané větvi se již nemůže nacházet záznam
se stejným relativním
rozlišovacím jménem.
Zbylá část rozlišovacího jména se skládá z části, která udává umístění záznamu
v adresáři a části, která je pro všechny záznamy stejná. Tou je tzv. sufix. Sufix je kořen
adresáře, který bývá odvozen od lokality umístění nebo od internetové domény [2].
Zaručuje jedinečnost adresáře.
- 16 -
V případě Obrázku 1 bude sufix:
o=Acme,st=Kalifornia,c=US
2.3 Funkční model LDAP
Funkční model v sobě obsahuje operace, kterými lze manipulovat se záznamy
adresáře. Protokol LDAP má tři skupiny operací s adresářem [1, 2].
•
Autentizační operace;
•
Dotazovací operace;
•
Aktualizační operace;
V jednotlivých implementacích LDAP je možné při práci s adresářovým serverem
použít předem připravené nástroje. V popisu jednotlivých operací jsou využívány
konzolové příkazy implementace OpenLDAP.
2.3.1 Autentizační operace
Jak název skupiny říká, jedná se o skupinu operací, která slouží k autentizaci
uživatele při navázané komunikaci se serverem. U LDAP jsou to dvě autentizační operace
bind a unbind [1, 3].
Operace
bind
slouží
k autentizaci
uživatele,
který navázal
komunikaci
s adresářovým serverem. Podle výsledku autentizační operace a podle nastavených
uživatelských přístupových práv je přihlášenému uživateli dovoleno pracovat s daty
v adresáři pomocí dotazovacích a aktualizačních operací. Opakem je operace unbind,
která slouží k ohlášení uživatele, který navázal komunikaci se serverem.
Provádění dalších operací s daty adresářového serveru, hlavně pak u Aktualizačních
operací, je závislé na nastavení přístupových práv uživatelů, které je blíže popsáno
v kapitole Bezpečnostní model.
2.3.2 Dotazovací operace
Do této skupiny operací patří operace pro získávaní dat z LDAP adresáře. Patří sem
operace pro vyhledávání záznamů adresáře a operace pro porovnávání dat obsažených
v atributech záznamu adresáře.
- 17 -
Vyhledávací operace search se provede pomocí nástroje ldapsearch. Nástroj
ldapsearch má několik vstupních parametrů, kterými lze ovlivnit způsob a výsledek
vyhledávání. Máme například možnost určit výchozí bod vyhledávání (-b searchbase),
určit uživatele pro operaci bind (-D binddn), můžeme použít i vyhledávací filtry a seznam
atributů, které mají být ve výsledku obsaženy [3]. U tohoto příkazu dojde k autentizaci
uživatele root, kterému bude jako výsledek vyhledávání navrácen seznam zadaných
atributů všech objektů adresáře.
ldapsearch -b "dc=ebrana,dc=cz" -D
"cn=root,dc=ebrana,dc=cz" –W objectclass="*" cn sn
Porovnávací operace compare, slouží k porovnávání hodnoty atributu daného
záznamu. Porovnávací operaci provedeme pomocí nástroje ldapcompare. Základem je
rozlišovací jméno záznamu, u kterého se porovnává hodnota atributu a hodnota daného
atributu. V případě shody bude výsledek operace roven logické hodnotě TRUE. V opačném
případě, bude výsledek FALSE [3].
ldapcompare "uid=vonasek,dc=ebrana,dc=cz"
userPassword:12345
2.3.3 Aktualizační operace
Do skupiny aktualizačních operací v LDAP patří operace pro přidání nového
záznamu, editaci záznamu, přejmenování existujícího záznamu a mazání existujícího
záznamu adresáře. Pro všechny aktualizační operace je většinou nezbytná autentizace
uživatele, aby bylo možné ověřit práva, pro provádění těchto operací. Všechny operace lze
provádět přímo v příkazové řádce nebo pomocí LDIF souborů. Použití LDIF souborů je
vhodnější pro svou přehlednost a možnosti zpětné kontroly [1, 3].
Přidání nového záznamu do adresáře, operace add, se provede pomocí nástroje
ldapadd. Vzhledem k nutnosti autentizace je jeden z parametrů autentizace uživatele. Pro
zadní cesty k LDIF souboru přidáme parametr –f název_souboru.
ldapadd -D "cn=root,dc=ebrana,dc=cz" –W –f /soubor.ldif
LDIF soubor obsahuje rozlišovací jméno nového záznamu, atribut changetype a
přidávané atributy záznamu. Atribut changetype, v LDIF souboru, slouží k určení
plánované operace se záznamem.
- 18 -
dn: cn=Frantisek Vonasek,dc=ebrana,dc=cz
changetype: add
objectclass: inetOrgPerson
cn: Frantisek Vonasek
sn: Vonasek
U operace modify, sloužící k modifikaci záznamu adresáře, má atribut changetype
hodnotu modify. Modifikaci záznamu vyvoláme příkazem ldapmodify, kde parametry jsou
stejné jako u operace ldapadd. Rozdíly v LDIF souboru jsou v zápisu atributů. Atributy
zde můžeme přidávat, měnit nebo mazat [3].
dn: cn=Frantisek Vonasek,dc=ebrana,dc=cz
changetype: modify
add: givenName
givenName: Frantisek
replace: cn
cn: Vonasek
delete: sn
sn: Vonasek
Další operace, operace modrdn, slouží k přejmenování záznamu a lze ji použít i
k přemístění záznamu adresáře. To znamená změnu rozlišovacího jména záznamu.
Operace se provede pomocí nástroje ldapmodrdn. Soubor LDIF obsahuje rozlišovací
jméno záznamu a nové relativní rozlišovací jméno. Dále pak atributy s možností smazání
starého záznamu a změny větve adresářového stromu [3].
dn: cn=Frantisek Vonasek,dc=ebrana,dc=cz
changetype: modrdn
newrdn: cn=Josef Vonasek
deleteoldrdn: 0
newsuperior: ou=People,dc=ebrana,dc=cz
Poslední operace je mazání záznamu, operace delete. Provedeme ji příkazem
ldapdelete. Smazání záznamu proběhne po zadání rozlišovacího jména. Při použití LDIF
souboru je nastaven atribut changetype na hodnotu delete. Detailnější popis všech
- 19 -
uvedených operací a seznamy parametrů, pro jejich provedení, najdete na manuálových
stránkách projektu OpenLDAP1.
2.4 Bezpečnostní model
2.4.1 Autentizace
Proces autentizace, tedy ověření identity uživatele, dochází v momentě, kdy se
uživatel pokouší navázat spojení s LDAP serverem [1]. Proces autentizace může
proběhnout několika způsoby.
Anonymní autentizace
Jedná se o způsob autentizace, kde se při autentizační operaci bind neposílají žádné
uživatelské identifikační údaje. Při takové autentizaci uživatele je většinou přístup k datům
velmi omezený [1].
Jednoduchá autentizace
V tomto případě jsou při operaci bind odeslány údaje o uživateli. Jedná se o
uživatelovo rozlišovací jméno DN a jeho heslo, které je uloženo v atributu uživatelova
záznamu [1].
Proxy autentizace
U této formy autentizace se využívá existence uživatele s právem nahlížet na
uživatelská hesla. Tento uživatel má tedy moc porovnat zadané údaje s údaji v záznamu
[1].
PKI autentizace
Zde se využívá digitálních PKI certifikátů. Každý uživatel má vlastní certifikát,
který musí být totožný s certifikátem, který je uložen na serveru v atributu záznamu
uživatele [1].
Mechanizmus SASL
SASL je zkratkou pro Simple Authentication Security Layer. Je to obecná metoda
pro přidávání nebo zlepšování ověřování v protokolech klient/server. Mechanizmus SASL
nabízí možnost rozhodnout se mezi několika mechanizmy pro ověřování uživatele.
1
http://www.openldap.org/software/man.cgi
- 20 -
Zvolený ověřovací mechanizmus řídí komunikaci mezi klientem a serverem při ověřování
uživatele [4].
2.4.2 TLS
Transport Layer Security je rozšíření komunikace TCP o šifrování pro zajištění
soukromí a integrity zpráv. U protokolu LDAP je využito vrstev TLS pro ochranu
komunikace. U jednoduché autentizace uživatele tak zabráníme, aby přihlašovací údaje
uživatele nebyly odesílány v čistě textové podobě. Užitečná je i kombinace zabezpečení
TLS s použitím mechanizmu SASL [4].
2.4.3 Autorizace
Proces autorizace následuje po úspěšném provedení operace autentizace. Úkolem
autorizace je určení rozsahu oprávnění uživatele. Určuje rozsah přístupu k jednotlivým
záznamům adresáře. Přístup k záznamů nám určují přístupová práva. Na příkladu zde je
uvedeno nastavení přístupových práv serveru OpenLDAP.
Přístupová práva můžeme nastavit až do úrovně atributu záznamu [1, 2].
Nastavením přístupových práv můžeme například uživatelům zamezit přístup k jiným
záznamům nebo atributům záznamu, než k jejich vlastním.
access to attrs="userPassword"
by dn="cn=root,dc=ebrana,dc=cz" write
by anonymous auth
by self write
by * none
Zde můžeme vidět nastavení přístupu ke konkrétnímu atributu, v tomto případě je
to atribut nesoucí informaci o uživatelském heslu. Administrátor a vlastník záznamu má
právo zápisu, a anonymní uživatelé mohou k tomuto atributu přistupovat pouze k potřebě
autentizace.
2.5 Implementace LDAP serveru
Existuje celá řada implementací protokolu LDAP. Lze vybírat mezi open-source
softwarem, kde jsou nejznámější produkty OpenLDAP a TinyLDAP a mezi komerčními
produkty, mezi které patří Microsoft Active Directory. Jednotlivé implementace jsou
rozdílné například ve způsobu konfigurace a způsobu ukládání dat [1].
- 21 -
2.5.1 Microsoft Active Directory
Active Directory je implementace adresářové služby LDAP. Jedná se o komerční
produkt firmy Microsoft, který byl vyvinut pro použití v systému Windows. Nejedná se
přímo o LDAP server. Služba Active Directory má mnoho součástí a je založena na mnoha
technologiích. Protokol LDAP je zde využívám pro přístup k datům služby Active
Directory. Zajišťuje tak komunikaci klientských počítačů se serverem [5].
2.5.2 TinyLDAP
TinyLDAP je velmi rychlá a velmi zjednodušená verze LDAP severu. Obsahuje
pouze základní operace s LDAP serverem. Záznamy ukládá do textových souborů [7].
2.5.3 OpenLDAP
Software OpenLDAP je open-source2 implementace adresářové služby, založená na
protokolu LDAP, vyvíjena internetovou komunitou [3]. Je vyvíjena pro operační systémy
Linux, FreeBSD, Solaris apod. Jedná se o nejrozšířenější implementaci adresářové služby,
i když napracuje tak rychle jako jiné implementace, především ty komerční. Má nízkou
hardwarovou náročnost. V základní verzi podporuje velké množství komunikačních
mechanizmů a pro ukládání dat umožňuje využít velké množství databází [1].
2
software s otevřeným zdrojovým kódem
- 22 -
3 LDAP a SQL databáze
Jedním z úkolů této práce je praktická zkouška spojení adresáře LDAP a relační
databáze SQL. Konkrétně je úkolem využití relační databáze SQL jako zdroj dat pro
LDAP adresář. V tomto případě, je k dispozici databáze MySQL, která slouží jako
databáze uživatelů. Vytvořením serveru LDAP serveru chceme získat centralizovaný
adresář uživatelů, pomocí kterého je možná autentizace uživatelů ve větším množství
aplikací například přihlašování administrátorů webových stránek, přihlášení do
vývojových aplikací (aplikace Mantis) apod.
Pro instalaci adresářové služby jsem vybral implementaci LDAP serveru
OpenLDAP. Důvody k rozhodnutí použít pro zprovoznění adresářové služby implementaci
OpenLDAP nám ukazuje SWOT analýza. SWOT analýza je znázorněna v Tabulce 1.
Tabulka 1 – SWOT analýza
Silné stránky:
Slabé stránky:
Open-source software;
Nižší pracovní rychlost;
Nízká HW náročnost;
Příležitosti:
Hrozby:
Využití velkého množství komunikačních
mechanizmů;
Využití velkého množství databází hlavně
pak využití databází SQL;
Zdroj: Autor
Chceme-li používat databázi SQL jako databázi OpenLDAP serveru, je potřeba
provést následující kroky [3]:
•
Připravit databázi SQL (v našem případě MySQL);
•
Nastavit mapování dat;
•
Nastavení rozhraní ODBC;
3.1 MySQL databáze
MySQL je databázový systém využívající jazyka SQL. Je to multiplatformní
databáze, která je velmi snadno implementovatelná. Je bezplatně k dispozici pod licencí
- 23 -
GPL, ale i pod komerční licencí. Pro svoje vlastnosti je velmi často používaná, například
na webových serverech. V posledních verzích jsou již doplňovány chybějící funkce, jako
jsou například pohledy, triggery a procedury [8].
Relační databáze MySQL v současnosti zastává, ve společnosti eBRÁNA, funkci
adresáře, ve kterém jsou uloženy informace o uživatelích. Tato databáze nám bude sloužit
jako zdroj dat pro náš LDAP server. Pro test je návrh databáze zjednodušen jen na
potřebné tabulky, ve kterých jsou uloženy data o uživatelích. Ostatní tabulky pro nás
nejsou důležité. Podoba zjednodušeného návrhu databáze je na Obrázku 2, kde je
znázorněn E-R diagram.
Obrázek 2 – E-R diagram databáze uživatelů
Zdroj: Autor
První tabulka users slouží k uchování informačních údajů o všech uživatelích. Jsou
zde zaznamenávány údaje o uživateli jako je jméno a příjmení, telefon, email apod. Později
je možné doplnit je o další informace. Důležitá je hodnota cizího klíče id_login. Ta nám
udává hodnotu primárního klíče id_login v tabulce login. Určuje tedy vztah mezi oběma
tabulkami, takže každému uživateli musí být přiřazen jeden záznam v tabulce login.
Tabulka login, pak obsahuje informace, které slouží k autentizaci uživatele
v aplikaci, která daný návrh využívá. Jsou zde přihlašovací údaje, informace o úrovni
privilegií a informace o aktivitě uživatele.
3.2 Nastavení mapování SQL databáze
Pro nastavení mapování dat SQL databáze je potřeba do současné databáze přidat
mapovací tabulky LDAP. Podoba přidávaných mapovacích tabulek LDAP je vidět na
Obrázku 3, kde je znázorněn E-R diagram.
- 24 -
Obrázek 3 – E-R diagram mapovacích tabulek
Zdroj: Autor
3.2.1 Popis mapovacích tabulek
Tabulky, zobrazené v E-R digramu na Obrázku 3, slouží k ukládání informací o
mapování objektů, záznamů a jednotlivých atributů záznamu. Popíši funkce jednotlivých
tabulek.
Tabulka ldap_oc_mappings
Tabulka ldap_oc_mappings slouží k mapování objektů (objektových tříd). Tabulka
obsahuje sloupec name, osahující název objektu, sloupec keytbl s názvem tabulky, ke které
se třída vztahuje, a sloupec keycol, kde je název sloupce vztažné tabulky, který je
primárním klíčem. Zbylé sloupce jsou určeny pro názvy vytvořených procedur, které se
vykonají v případě vytvoření (sloupec create_proc) nebo smazání (sloupec delete_proc)
objektové třídy. Jejich deklarování je nepovinné [3].
Obrázek 4 – Tabulka ldap_oc_mappings
Zdroj: Autor
- 25 -
Na Obrázku 4 je zobrazen výpis tabulky. Je vidět definovaný objekt třídy
inetOrgPerson, která se vztahuje k tabulce uživatelů, kde primárním klíčem, je sloupec id.
Tabulka ldap_attr_mappings
Touto tabulkou se provádí mapování jednotlivých atributů objektu. Každý atribut je
zde určen příslušností k danému objektu, sloupcem oc_map_id, který má hodnotu id
objektu, a názvem atributu (sloupec name). Mapování dat atributu se provádí pomocí
sloupců sel_expr, sel_expr_u, from_tbls a john_where. Hodnotami těchto sloupců se
vytvoří dotaz SELECT, pro získání hodnoty atributu. Povinné jsou sloupce s parametrem
NOT NULL [3].
Obrázek 5 – Tabulka ldap_attr_mappings
Zdroj: Autor
Na Obrázku 5 je zobrazen řádek z tabulky obsahující atribut uid. Z hodnot sloupců
určujících dotaz, získáme následující dotaz:
SELECT login.username FROM user,login
WHERE users.id_login=login.id_login;
Tabulka ldap_entries
Tabulka ldap_entries slouží k ukládání rozlišovacích jmen záznamů. Určuje podobu
adresářového stromu. Objekt je určen sloupcem oc_map_id, podoba rozlišovacího jména
záznamu je určena sloupcem dn a sloupec parent udává rodiče záznamu. Ten se určí
pomocí id, nadřazeného záznamu v tabulce ldap_entries. Poslední sloupec keyval, obsahuje
hodnotu id skutečného záznamu databáze [3].
Obrázek 6 – Tabulka ldap_entries
Zdroj: Autor
- 26 -
Tabulka ldap_entry_objclasses
Tato tabulka slouží jako pomocná v případech, kdy dochází k mapování záznamů,
které zahrnují více objektových tříd. Při výpisu záznamu jsou použity i atributy jiných
objektů [3].
3.2.2 ODBC
ODBC, neboli Open Database Connectivity, je standardizované rozhraní pro
přístup k databázovým systémům. Úkolem ODBC je poskytovat přístup k datům, který je
nezávislí na programovacím jazyku, operačním systému a databázovém systému [10].
Slouží jako mezičlánek pro spojení klientské aplikace a databázového serveru. V tomto
případě je adresářová služba OpenLDAP klientská aplikace a databázový server je naše
databáze MySQL.
3.2.3 Instalace a nastavení ODBC
Instalace rozhraní ODBC lze provést pomocí standardních balíků distribuce
operačního systému linux. Pomocí příkazu apt-get nainstalujeme balík iodbc a balík
libmyodbc, který obsahuje ovladače pro MySQL databázi. V našem případě bude
nainstalováno rozhraní ODBC verze 3.52.6.
sudo apt-get install unixodbc libmyodbc
Po úspěšné instalaci nakonfigurujeme rozhraní ODBC pro přístup k naší MySQL
databázi. Nastavení ODBC se provádí pomocí konfiguračního souboru odbc.ini. Tento
konfigurační soubor se nachází v adresáři /etc/odbc.ini. Konfigurační soubor obsahuje
údaje o umístění ovladačů databáze, adresu serveru, kde je umístěna databáze, a
přihlašovací údaje databáze.
- 27 -
[ODBC Data Sources]
myodbc_ebrana
= MyODBC 3.52 Driver DSN
[myodbc_ebrana]
Driver
= /usr/lib/odbc/libmyodbc.so
Setup
= /usr/lib/odbc/libodbcmyS.so
Description
= MySQL ODBC 3.52 Driver DSN
Server
= localhost
Port
=
User
= uzivatel
Password
= heslo
Database
= databaze
Option
= 3
Socket
=
3.2.4 Test ODBC
Funkčnost rozhraní ODBC ověříme zadáním příkazu odbctest s parametry pro
přihlášení k dané databázi.
odbctest DSN=databáze;UID=uživatel;PWD=heslo
Úspěšným výsledkem příkazu je spuštění příkazové řádky SQL, která umožňuje
zadávat SQL dotazy a manipulovat s MySQL databází.
- 28 -
4 OpenLDAP
4.1 Instalace OpenLDAP
V této kapitole je popsána instalace produktu OpenLDAP na operačním systému
Ubuntu3 9.10, který je distribucí systému Linux. Instalace OpenLDAP může probíhat
dvěma způsoby.
První možností, jak nainstalovat server OpenLDAP, je provést instalaci pomocí
balíků repositáře. V tomto případě můžeme celou instalaci zahájit příkazem v příkazovém
řádku. Provedením příkazu apt-get se nainstaluje balíček obsahující daemona OpenLDAP
serveru slapd a balíček ldap-utils, který obsahuje služby LDAP [6].
sudo apt-get install slapd ldap-utils
Po dokončení instalace můžeme zahájit konfiguraci serveru. Konfigurace
OpenLDAP, nainstalovaného pomocí balíčků, se nachází v separované databázi cn=config,
která má tvar DIT (viz. Jmenný model LDAP). V cn=config DIT lze dynamicky
konfigurovat daemona slapd, bez nutnosti zastavit běžící službu LDAP. Celý proces
konfigurace
je
dobře
popsán
na
stránkách
oficiální
dokumentace
k operačnímu systému Ubuntu4.
U první možnosti instalace OpenLDAP se bohužel nedaří na serveru
nakonfigurovat backend na databáze SQL. Je to zřejmě způsobeno faktem, že backend na
databáze SQL je pouze experimentální, a tak ho distribuované balíčky OpenLDAP
neobsahují. Z tohoto důvodu je potřeba zvolit druhou možnost instalace, u které sami
kompilujeme zdrojové kódy.
Zdrojové kódy OpenLDAP nejlépe najdeme na domovských stránkách projektu5.
Zde máme na výběr mezi několika vydanými verzemi. Nejvhodnější je ale zvolit poslední
stabilní verzi. V našem případě je poslední stabilní verze OpenLDAP 2.4.21. Ke stažení
aktuální verze můžeme využít nástroje pro stahování wget.
3
http://www.ubuntu.cz
4
https://help.ubuntu.com/8.10/serverguide/C/openldap-server.html
5
http://www.openldap.org/software/download/
- 29 -
wget ftp://ftp.openldap.org/pub/OpenLDAP/openldapst..able/openldap-stable-20100219.tgz
Stažený archiv rozbalíme pomocí programu Gzip, kde rozbalení vyvoláme
příkazem gunzip. Rozbalením souboru získáme balík, vytvořený programem Tar (Tape
Archive), který rozdělíme na jednotlivé soubory pomocí příkazu tar a příznaků –xf, kde x
(eXpand) znamená rozbalit a f (File) znamená soubor.
gunzip openldap-stable-20100219.tgz
tar -xvf openldap-stable-20100219.tar
Nyní můžeme vstoupit do adresáře, kde máme přístup k samotným souborům. Než
začneme kompilovat, provedeme konfiguraci instalace. Tu provedeme spuštěním skriptu
configure, který najdeme v adresáři. Všechny možnosti konfigurace získáme spuštěním
skriptu s příznakem --help.
./cofigure --enable-sql --disable-hdb --disable-bdb
Konfiguraci spustíme s nastavením pro povolení databází SQL, což je důležité pro
náš databázový backend, a zakázáním databází BDB a HDB, abychom se vyhnuli chybě,
která hlásí absenci databáze tohoto typu. Při konfiguraci můžeme také narazit na chybu
s chybějícími hlavičkovými souboru pro SQL. Chybu vyřešíme doinstalováním potřebných
balíčků.
Po úspěšném dokončení konfigurace nám již zbývá vykonat poslední tři příkazy. Po
jejich úspěšném provedení je instalace dokončena a můžeme začít s konfigurací serveru.
make depend
make
make install
Samotný příkaz pro instalaci je nutné, provést prostřednictvím privilegovaného
uživatele. Proto je proveden společně z příkazem sudo, který slouží k provedení příkazu,
přes uživatele root.
4.2 Konfigurace OpenLDAP
Konfigurace OpenLDAP je v tomto případě prováděna pomocí konfiguračních
souborů. Pro konfiguraci serveru slouží soubor slapd.conf a pro konfiguraci klienta slouží
soubor ldap.conf. Tyto soubory najdeme v závislosti na distribuci systému. V tomto
případě se soubory nachází v adresáři /usr/local/etc/openldap/.
- 30 -
4.2.1 Soubor ldap.conf
Konfigurační soubor ldap.conf slouží k základní konfiguraci klientské části
komunikace. Uživatelé si mohou sami vytvořit optimální konfigurační souboru ve svém
domovském adresáři a toto základní nastavení nebude použito [3]. Soubor může obsahovat
směrnici pro nastavení hodnoty adresy URI, která specifikuje adresu LDAP serveru, určení
výchozího rozlišovacího jména směrnicí BASE, dále jsou zde umístěny směrnice pro
použití zabezpečeného připojení TLS a směrnice pro nastavení mechanizmů SASL.
Podrobnější popis jednotlivých směrnic najdeme na manuálových stránkách projektu
OpenLDAP.
BASE
dc=ebrana,dc=cz
URI
ldap://127.0.0.1/
Hodnota adresy URI může obsahovat i nastavení portu. Standardně je to pro
nezabezpečené připojení ldap://, port 389, a pro zabezpečené připojení ldaps://, port 636.
V tomto případě je připojení nezabezpečené.
4.2.2 Soubor slapd.conf
Soubor slapd.conf obsahuje konfigurační informace procesu slapd. Proces slapd je
stand-alone LDAP deamon, který vyčkává na připojení klienta [3]. Soubor se skládá z části
globálního nastavení, které je platné pro celý server, a z části definic, která obsahuje
specifikace pro databázový backend.
Globální nastavení
Hned v první části globálního nastavení najdeme důležitou část, bez které by se
server neobešel. Tou je definování schémat, adresářového serveru. V tomto případě jsou
zahrnuta tři schémata, která jsou standardně obsažena v inslatlaci OpenLDAP. První dvě
schémata jsou definicí základních objektů LDAP adresáře. Schéma inetOrgPerson.schema
nám už definuje konkrétní podobu záznamu pro zaměstnance organizace. Náhled
objektové třídy inetOrgPerson je v kapitole Protokol LDAP – Informační model.
- 31 -
include
/usr/local/etc/openldap/schema/core.schema
include
/usr/local/etc/openldap/schema/cosine.schema
include
/usr/local/etc/openldap/schema/inetorgperson.schema
Další směrnicí konfiguračního souboru je LogLevel. Tato direktiva slouží
k nastavení úrovně ladění chyb a provoz statistik. Zde konkrétně je nastavena úroveň, kdy
se zaznamenají statistiky připojení, operací a výsledků operací.
LogLevel 256
Do globálního nastavení je zahrnuta i část, kde jsou určena přístupová práva. Lze
definovat standardní přístupová práva, která budou platit pro celý server, ale dají se
konkretizovat na jednotlivé databázové vazby. Tento zápis nám udává přístupová práva pro
všechny záznamy adresáře. Nastavení práv pro konkrétní atribut je popsáno v kapitole
Bezpečnostní model – Autorizace.
access to *
by dn="cn=root,dc=ebrana,dc=cz" write
by anonymous auth
by users read
by self write
Mezi další možnosti globálního nastavení můžou patřit směrnice pro zabezpečení
komunikace pomocí TLS, směrnice pro použití mechanizmu SASL, směrnice upřesňující
vlastnosti navrácení výsledků operací atd. Podrobnější popis jednotlivých směrnic najdeme
na manuálových stránkách projektu OpenLDAP.
Nastavení databáze
Tato část konfiguračního souboru slapd.conf obsahuje definice pro jednotlivé
databáze, které server podporuje. Seznam podporovaných databází je uveden v Tabulce 1.
- 32 -
Tabulka 2 – Seznam podporovaných databází
Druhy
Popis
BDB
Berkeley DB
dnssrv
DNS server
HDB
Hierarchická varianta BDB
ldap
LDAP (Proxy) backend
meta
Meta Directory backend
monitor
Monitor backend
passwd
Poskytuje read-only přístupu k passwd
Perl
backend programovatelný v jazyce Perl
shell
Shell backend
Backend programovatelný v jazyce SQL
sql
zdroj: http://www.openldap.org/doc/admin24/slapdconfig.html
Některé směrnice jsou pro všechny typy databází stejné. Společnými směrnicemi
pro všechny databáze jsou většinou povinné směrnice. První povinná směrnice database je
určením typu databáze, v tomto případě tedy databáze SQL. Povinné je i určení
adresářového kořenu, který určíme pomocí směrnice suffix. Pro danou databázi bychom
měli taky určit administrátora. Směrnice rootdn a rootpw určují přihlašovací údaje
administrátora dané databáze.
database
sql
suffix
"dc=ebrana,dc=cz"
rootdn
"cn=root,dc=ebrana,dc=cz"
rootpw
{MD5}XXXXX
U hodnoty hesla administrátora je ve složených závorkách údaj, který udává
šifrovací metodu, kterou je ze zadaného hesla vytvořen hash. Heslo administrátora lze
vygenerovat po instalaci pomocí příkazu:
slappasswd -h {MD5}
Dalšími společnými směrnicemi je určování vlastností databáze, například
možnosti čtení z databáze, limity připojení, viditelnost databáze atp. Celý popis je
detailněji na manuálových stránkách.
Zbylá konfigurace již obsahuje specifické směrnice pro konkrétní databáze. Jedná
se hlavně o směrnice s umístěním databáze nebo směrnice s přístupovými údaji k databázi.
- 33 -
Například u databází typu BDB by byla použita směrnice directory, která určuje adresář
pro umístění souborů dat.
directory
/usr/local/var/openldap-data
V našem případě se bude jednat od databázi typu SQL. Proto použijeme směrnice
s přístupovými údaji k databázi. Přístup k databázi SQL zprostředkovává rozhraní ODBC.
Pro vyplnění přístupu k databázi použijeme název databáze zadaný v rozhraním ODBC a
přístupové údaje k databázi MySQL.
dbname
myodbc_ebrana
dbuser
uzivatel
dbpasswd
heslo
Další nastavení pro SQL databáze se týká úprav SQL dotazů. Zde můžeme pomocí
směrnic měnit nebo upravovat dotazy, které slouží pro vyhledávání, vkládání, úpravu a
mazání
záznamů
z databáze.
Upravíme
pouze
možnosti
vyhledávání
směrnicí
subtree_cond, protože databázi budeme používat pouze pro čtení (readonly). Dále pak
zakážeme zaznamenávání údajů o práci s databází.
subtree_cond
"ldap_entries.dn LIKE CONCAT('%',?)"
has_ldapinfo_dn_ru no
lastmod
off
readonly
on
Dále lze nastavovat další zdroje dat, které budou tvořit další větve adresářového
stromu. V tomto případě je již nastavení serveru dokončeno a můžeme ověřit správnost
nastavení. Otestujeme konfigurační soubor provedením příkazu slaptest, pomocí kterého
zjistíme, zda-li konfigurační soubor neobsahuje chyby.
- 34 -
5 Spuštění a použití serveru OpenLDAP
5.1 Spuštění serveru
Po úspěšné instalaci a konfiguraci OpenLDAP serveru můžeme server spustit.
Spuštění provedeme spuštěním daemona Slapd. Soubor Slapd najdeme v tomto případě
v adresáři /usr/local/libexec/. Jeho spuštění provedeme příkazem s parametrem start.
sudo
/usr/local/libexec/slapd start
Bohužel po vykonání příkazu se nezobrazí žádná zpráva o úspěšném nebo
neúspěšném spuštění serveru. Proto ověření zda příkaz proběhl bez problému a server je
spuštěn zjistíme tak, že se mezi běžícím procesy objevil proces slapd. Jestliže vše proběhlo
bez problému a server je spuštěn, můžeme zadávat dotazy a ověřit tak funkčnost adresáře.
V případě, kdy chceme činnost serveru zastavit použijeme příkazu pro „zabití“
procesu. Takovým případem může být provedení změny mapování v tabulkách databáze.
Server se musí restartovat.
sudo
kill číslo_procesu
5.2 Použití adresáře
Nejjednodušší způsob, jak zadat dotaz adresáři, je využít předpřipravených nástrojů
OpenLDAP, které jsem použil při popisu operací LDAP v kapitole Protokol LDAP
Funkční model. Otestuji funkčnost vyhledání záznamů s jednoduchou autentizací, zadáním
příkazu:
ldapsearch -b "uid=vonas,dc=ebrana,dc=cz" objectClass="*"
-D "cn=vonas,dc=ebrana,dc=cz" –w HESLO
Výsledkem příkazu je výpis záznamu uživatele vonas, ve formátu LDIF. Podoba
výpisu je vidět na Obrázku 7.
- 35 -
Obrázek 7 – Výpis záznamu
Zdroj: Autor
Pro používání a správu adresáře, existuje i celá řada programů s grafickým
uživatelským rozhraním. Nejpoužívanějšími jsou phpLDAPadmin a Apache Directory
Studio.
Administrační aplikace phpLDAPadmin6, je grafický nástroj pro správu adresáře,
přes webové rozhraní. Aplikace využívá, pro přístup a správu, funkcí a příkazů jazyka
PHP. Výhodou je možnost používání na mnoha platformách [12].
Software Apache Directory Studio7, Java aplikace, vytvořená v prostředí Elipse.
Tento produkt je primárně určen pro práci Apache Directory Server, cože jedna z
implementací serveru LDAP [13]. Lze ho použít i pro server OpenLDAP. Tento software
je ve firmě eBRÁNA aktivně využíván.
6
http://phpldapadmin.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
7
http://directory.apache.org/studio/
- 36 -
6 Využití LDAP webovou aplikací
Posledním krokem, je vytvoření jednoduché webové aplikace využívající adresář
LDAP a test autentizace pomocí LDAP v aplikaci MantisBT . K vytvoření aplikace je
použit jazyk PHP, který obsahuje funkce pro práci s adresářem LDAP.
6.1 Jazyk PHP
Jazyk PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především k programování
webových aplikací. Jazyk PHP je nezávislý na platformě. Syntaxe je inspirována jazyky C,
Perl, Pascal a Java. Provádění skriptu PHP probíhá na straně serveru. K uživateli se
dostane pouze výsledek provedeného skriptu. Jazyk PHP je velmi oblíbený pro svojí
jednoduchost a velkou podporou knihoven, nebo modulů, pro různé účely (např. databáze
SQL, LDAP) [14].
Abychom mohli využívat funkce, pro práci s adresářem LDAP, je nutné doplnit,
náš interpret jazyka PHP, o knihovnu nebo modul, s těmito funkcemi. V tomto případě
doplníme modul php5-ldap.
sudo apt-get install php5-ldap
6.1.1 Popis funkcí jazyka PHP
PHP obsahuje celé množství funkcí pro kompletní správu adresáře LDAP. V tomto
případě, chceme adresář používat pro autentizaci uživatel, a pro získání záznamu, daného
uživatele. Ve vytvořené aplikaci tedy využijeme pouze následující funkce:
• ldap_connect() – funkce pro navázání spojení se serverem;
o Tato funkce může mít dva vstupní parametry. První je adresa serveru
LDAP a druhý číslo komunikačního portu.
• ldap_bind() – funkce pro jednoduchou autentizaci uživatele u navázaného
spojení;
o Parametry je výsledek navázaného spojení a autentizační údaje uživatele
(rozlišovací jméno a heslo).
• ldap_search() – slouží k vyhledání záznamu;
- 37 -
o Základními parametry jsou výsledek navázaného spojení, vychozí bod
hledání a vyhledávací filtr.
• ldap_get_entries – získání výsledku hledání záznamů;
o Parametry jsou výsledek navázaného spojení a výsledek operace hledání.
Výsledek je uložen do vícerozměrného pole.
• ldap_close – ukončení navázaného spojení;
Seznam a popis ostatních funkcí jazyka PHP pro protokol LDAP, lze najít na
oficiálních stránkách jazyka PHP8.
6.2 Autentizace uživatele webové aplikace
Vytvořená webová aplikace, obsahuje jednoduchý přihlašovací formulář (Obrázek
8), který slouží k ověření identity uživatele a získání informací o uživateli, které lze využít
pro další práci s aplikací. Informace, které při ověřování získáme z adresáře, jsou uloženy
do Session. Session je soubor proměnných pro danou relaci. Je to způsob jak v PHP
uchovat proměnné, obsahující informace, například o právě přihlášeném uživateli.
Obrázek 8 – Náhled přihlašovacího formuláře
Zdroj: Autor
Celý proces přihlášení uživatele se provádí pomocí funkce ldapLogin(). Této funkci
jsou předávány parametry, nesoucí údaje o přihlašovaném uživateli, informace potřebné
k připojení LDAP serveru a pomocné údaje pro vyhledávání záznamu. V těle této funkce
jsou použity všechny výše uvedené funkce PHP pro LDAP.
8
http://www.php.net/
- 38 -
function ldapLogin($filter, $loginName, $loginPass, $baseDN,
$server, $port) {
//tělo funkce
}
Výsledkem úspěšného přihlášení, se dostaneme na stránku přihlášeného uživatele,
kde je výpis záznamu o uživateli. V této fázi máme všechny potřebné informace pro další
běh aplikace.
Obrázek 9 – Náhled přihlášeného uživatele
Zdroj: Autor
Z této fáze, můžeme směřovat běh aplikace dál podle potřeby. Pro různé aplikace,
lze výpis atributů záznamu modifikovat. Společnost eBRÁNA chce takové formy
přihlášení využívat například při administraci klientských stránek. Samotní uživatelé
stránek budou přihlašováni pomocí databáze MySQL, ale administrátor z společnosti
eBRÁNA bude mít přístup přidělen pomocí adresáře LDAP. Při takovém použití není
potřeba vytvářet zvláštní účty pro administrátory a přístup mají pomocí vlastních
přihlašovacích údajů.
6.3 Autentizace uživatele v systému MANTIS
MantisBT (Bug Tracking) je webová aplikace pro evidenci chyb v programech. Je
to volná aplikace s licencí GNU General Public License9 naprogramovaná v jazyce PHP.
Využívá relačních databází SQL. Instalace na webový server může proběhnout na různých
operačních systémech a většina webových prohlížečů je schopna Mantis správně
zobrazovat. Aplikace Mantis nabízí možnost autentizace pomocí protokolu LDAP [16].
9
všeobecná veřejná licence pro svobodný software
- 39 -
Aplikace Mantis je společností eBRÁNA využívána při vývoji svých aplikací. Jedná se o
jednu z aplikací, která má využívat adresář LDAP, k přihlášení uživatel.
6.3.1 Nastavení aplikace Mantis
Pro nastavení webové aplikace Mantis, tak aby přihlášení uživatel proběhlo pomocí
adresáře LDAP, je potřeba změnit několik proměnných konfiguračního souboru
config_default_inc.php. V souboru nastavíme hodnoty oddíl proměnných pro nastavení
připojení k LDAP.
$g_ldap_server
=
'ldap://localhost/';
$g_ldap_port
=
389;
$g_ldap_root_dn
=
'dc=ebrana,dc=cz';
$g_ldap_organization
=
'';
$g_ldap_uid_field
=
'uid';
$g_ldap_realname_field
=
'cn';
$g_ldap_bind_dn
=
'cn=root,dc=ebrana,dc=cz';
$g_ldap_bind_passwd
=
'heslo';
$g_use_ldap_email
=
ON;
$g_use_ldap_realname
=
ON;
$g_ldap_protocol_version =
0;
$g_ldap_follow_referrals =
OFF;
$g_ldap_simulation_file_path = '';
Nakonec změníme hodnotu proměnné pro určení způsobu autentizace. Máme
několik možností CRYPT, PLAIN, MD5, LDAP nebo BASIC_AUTH.
$g_login_method
=
LDAP;
6.3.2 Přihlášení do aplikace Mantis
Přihlašovací údaje, které uživatel zadá, jsou porovnány s výsledkem vyhledávání
záznamů z adresáře LDAP. Na základě shody údajů s výsledkem vyhledávání, je uživatel
přihlášen nebo ne. Vzhledem k tomu, že aplikace plně využívá relační databázi, v tomto
případě je to databáze MySQL, je potřeba udržovat údaje o uživateli i v této databázi. U
straších verzí Mantisu je to řešeno registrací uživatele v aplikaci Mantis a poté vytvoření
záznamu uživatele v adresáři LDAP. V poslední stabilní verzi Mantis 1.2.1, je řešení již
vyřešeno daleko pohodlněji. V případě kdy vytvoříme záznam v adresáři a přihlásíme se
k aplikaci Mantis, je záznam o uživateli v tabulkách databáze vytvořen automaticky z dat
- 40 -
adresáře. V případě společnosti eBRÁNA již tabulka uživatelů aplikace Mantis obsahuje
uživatelská data. Pro tento případ Mantis provede porovnání uživatelských jmen, nebo
jiného rozlišovacího jména uživatele.
Obrázek 10 – Náhled přihlašovacího formuláře aplikace Mantis
Zdroj: Autor
- 41 -
Závěr
Při zpracování této bakalářské práce byla prozkoumána možnost spojení
adresářového serveru LDAP s relační databází SQL. Na základě toho bylo nutné upravit
databázi MySQL, zprovoznit a nakonfigurovat rozhraní ODBC pro databázi MySQL,
nainstalovat a nakonfigurovat software OpenLDAP, vytvořit testovací webovou aplikaci a
otestovat použití u webových aplikací.
V práci bylo dosaženo stanovených cílů:
•
Zprovoznění adresářového serveru, který využívá relační databázi SQL;
•
Vytvoření testovací webové aplikace;
•
Otestování připojení k adresářovému severu přes webové rozhraní;
Všechny dosažené cíle byly úspěšně vyzkoušeny v prostředí společnosti eBRÁNA ve
spolupráci s vedoucím práce a IT pracovníkem společnosti. Výsledkem je usnadnění práce
s uživatelskými účty zaměstnanců společnosti. To šetří čas i finanční prostředky
společnosti eBRÁNA.
V souvislosti s plněním zadaného úkolu jsem se naučil konfigurovat a používat
rozhraní ODBC. Naučil jsem nainstalovat a konfigurovat adresářovou službu OpenLDAP.
Rozšířil jsem znalosti o programovacím jazyku PHP, využíváním funkcí pro přístup
k adresářovému serveru LDAP a seznámil jsem se s pracovním prostředím společnosti
eBRÁNA. Získané zkušenosti lze využít v budoucím zaměstnání.
V budoucnosti bude adresářový server využit jako součást informačního systému.
Pro takové nasazení je určitě vhodné rozšířit adresářovou službu o zabezpečení
komunikace s adresářovým serverem
pomocí TSL/SSL. Dále lze rozšířit působnost
adresářového serveru pro více aplikací a služeb, například pro síťový protokol Samba, a
rozšířit další obsah adresáře.
- 42 -
Literatura a zdroje
[1]
BANÁK, Karel. Použití adresářových služeb v informačních systémech [online].
Praha, 2004. 77 s. Diplomová práce. ČVUT, FS, Katedra systémového inženýrství.
Dostupné z WWW: <http://ldap.benak.net/diplom.pdf>.
[2]
LDAP In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, 12.3.2006, 26.2.2010 [cit. 2010-04-11]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/LDAP>.
[3]
The OpenLDAP Foundation. OpenLDAP : community developed LDAP software
[online]. c2010 [cit. 2010-05-06]. Dostupné z WWW: <http://www.openldap.org/>.
[4]
D. DENT, Kyle. Postfix : kompletní průvodce. Praha : Grada, 2005. 252 s. ISBN 80247-1029-3.
[5]
Active Directory In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikipedia Foundation, 31. 7. 2005, 21. 4. 2010 [cit. 2010-04-28].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Active_Directory>.
[6]
Official Ubuntu Documentation : OpenLDAP Server [online]. 2008 [cit. 2010-0430]. Ubuntu Documentation. Dostupné z WWW:
<https://help.ubuntu.com/8.10/serverguide/C/openldap-server.html>.
[7]
Fefes Homepage [online]. 2002-04-03 [cit. 2010-05-03]. Tinyldap - a small LDAP
implementation. Dostupné z WWW: <http://www.fefe.de/tinyldap/>.
[8]
MySQL In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, 21.11.2004, 7.4.2010 [cit. 2010-05-04]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL>.
[9]
LDAP Data Interchange Format In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St.
Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 27.5.2007, 21.2.2010 [cit. 2010-05-05].
Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/LDAP_Data_Interchange_Format>.
[10] Open Database Connectivity In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St.
Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 7.12.2006, 17.11.2009 [cit. 2010-0505]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Open_Database_Connectivity>.
- 43 -
[11] Flat Mountain : Saving computers, one person at a time... [online]. August 5th, 2004
[cit. 2010-05-05]. Setting up LDAP with back-sql. Dostupné z WWW:
<http://www.flatmtn.com/article/setting-ldap-back-sql#LdapGeneral-10>.
[12] PhpLDAPadmin [online]. 6 October 2008, 4 February 2010 [cit. 2010-05-06]. Main
Page. Dostupné z WWW:
<http://phpldapadmin.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page>.
[13] BENÁK, Karel. Benak-Net : Software pro správu LDAP serveru [online]. 2007-0531 [cit. 2010-05-06]. Apache Directory Studio. Dostupné z WWW:
<http://www.benak.net/ldap/ldapstudio>.
[14] PHP In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :
Wikipedia Foundation, 2. 6. 2004, 4. 5. 2010 [cit. 2010-05-06]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/PHP>.
[15] Php.net [online]. c2001-2010 [cit. 2010-05-06]. LDAP - Manual. Dostupné z WWW:
<http://php.net/manual/en/book.ldap.php>.
[16] Mantis : Bug Tracker [online]. c2000-2010 [cit. 2010-05-06]. Dostupné z WWW:
<http://www.mantisbt.org/>.
- 44 -
Příloha A – Obsah přiloženého CD
Přiložené CD obsahuje:
•
Dokument bakalarska_prace.pdf, obsahující text bakalářské práce
v elektronické podobě;
•
Archiv LDAP_login.zip, obsahující testovací webovou aplikaci;
•
Model databáze uživatelů a tabulek LDAP(soubor
MySQL_LDAP_Backend.txp);
•
Archiv openldap-stable-20100219.tgz s aplikací OpenLDAP verze 2.4.21 a
archiv mantisbt-1.2.1.zip obsahující webovou aplikaci MantisBT;
- 45 -
Příloha B – Rozhraní aplikace Mantis
Obrázek 11 – Úvodní strana aplikace Mantis
Zdroj: Autor
- 46 -
Obrázek 12 – Údaje o uživateli aplikace Mantis
Zdroj: Autor
- 47 -
Download PDF

advertising