Zibro | SRE 229 TC | SRE 229 TC

  
SRE 229 TC
3
MANUEL D'UTILISATION
2
2
GEBRAUCHSANWEISUNG
12
6
BRUGSANVISNING
22
5
INSTRUCCIONES DE USO
32
KÄYTTÖOHJE
42
4
OPERATING MANUAL
52
>
ISTRUZIONI D’USO
62
u
BRUKSANVISNING
72
1
GEBRUIKSAANWIJZING
82
:
INSTRUKCJA OBSŁUGI
92
=
BRUKSANVISNING
102

  
3
PAGE PLIANTE
2
FALTBLATT
6
FOLDEUDSIDE
5
HOJA DESPLEGABLE

5
AUKI TAITETTU SIVU
4
FOLD-OUT PAGE
>
PIEGHEVOLE
u
UTBRETTSIDE
1
UITVOUWBLAD
:
INSTRUKCJE˛ ROZŁOŻYC
=
UTVIKNINGSSIDA
- EMC
- LV
p082_091_SRE229TC_nl.qxd:p082_091_SRE229TC_nl.qxd 14-06-12 09:43 Page 82
Geachte mevrouw, meneer,
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw kachel. U hebt een kwaliteitsproduct aangeschaft, waar u nog vele, vele jaren plezier van zult hebben, mits
u de kachel verantwoord gebruikt. Lees daarom eerst deze gebruiksaanwijzing,
voor een optimale levensduur van uw kachel.
Wij geven u namens de fabrikant 48 maanden garantie op alle optredende
materiaal- en fabricagefouten.
We wensen u veel warmte en comfort met uw kachel.
Met vriendelijke groet,
PVG Holding b.v.
Afdeling klantenservice
1 LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING.
2 RAADPLEEG BIJ TWIJFEL UW DEALER.
3 VOUW VOOR HET LEZEN DE LAATSTE PAGINA UIT.
1
82
p082_091_SRE229TC_nl.qxd:p082_091_SRE229TC_nl.qxd 14-06-12 09:43 Page 83
HET GEBRUIK IN HOOFDLIJNEN
BELANGRIJKE
ONDERDELEN
Dit zijn in grote lijnen de stappen die u moet nemen
om uw kachel te gebruiken. Voor de precieze
Voorplaat
Rooster
Bodemplaat
Deksel wisseltank
Bedieningspaneel
Wisseltank
Brandstofmeter
handelingen verwijzen wij u naar de HANDLEIDING
(pag. 85 en verder).
1
Verwijder alle verpakkingsmaterialen (zie hoofdstuk A, fig. A).
2
Vul de wisseltank (zie hoofdstuk B, fig. C).
3
Steek de stekker in het stopcontact.
4
Ontsteek de kachel met behulp van de
-toets (zie hoofdstuk D).
5
wisseltank
Verander zonodig de gewenste temperatuur met behulp van
de insteltoetsen (zie hoofdstuk E).
6
Schakel de kachel uit door op de
•
-toets te drukken.
Ventilatorfilter
Thermostaat
Stekker + snoer
Informatiedisplay
Als brandbeveiliging moet de tank gevuld worden wanneer de kachel uitstaat óf in een andere
-toets
Kinderslot
Insteltoetsen
ruimte dan waar de kachel geïnstalleerd is.
•
Zorg er voor dat de tank op de juiste wijze gesloten is na het vullen op een veilige afstand van
warmtebronnen en open vuur.
•
De eerste keer zal uw kachel tijdens het branden
(tijd en temperatuur)
even naar ‘nieuw’ ruiken.
•
Bewaar uw brandstof in de originele verpakking
Timer
SAVE-toets
en met de originele sluiting op een koele en donkere plaats.
•
Brandstof veroudert. Begin elk stookseizoen met
nieuwe brandstof.
•
Wanneer u stookt met Zibro Extra, Zibro Kristal of
Zibro Bio bent u verzekerd van de juiste kwaliteit
brandstof.
•
Indien u overgaat op een ander merk en/of soort
brandstof, moet u de in de kachel aanwezige
brandstof eerst helemaal laten leegbranden.
1
83
  
WAT U VOORAF MOET WETEN
A L T IJ D
Alleen met de juiste
brandstof bent u
verzekerd van een veilig,
efficiënt en comfortabel
gebruik van uw
kachel.
V O L D O E N D E V E N T IL E R E N
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig alvorens het toestel te gebruiken en
bewaar het voor later. Installeer dit toestel enkel wanneer het voldoet aan de
lokale/nationale wetgeving, regelgeving en normen. Dit product is bedoeld om
gebruikt te worden als een kachel in woningen en is alleen geschikt voor gebruik
binnenshuis in woonkamers, keukens en garages op droge plaatsen, in normale
huishoudelijke omstandigheden.
Voor elke kachel geldt een bepaalde minimumruimte waarin u de kachel veilig,
zonder extra ventilatie kunt gebruiken (zie hoofdstuk O). Als de betreffende
ruimte kleiner is dan aangegeven, dient u altijd een raam of deur op een kier te
zetten (± 2,5 cm). Het is belangrijk dat in elke ruimte waar de kachel gebruikt
wordt, voldoende verse luchtinlaat is (beide openingen moeten een minimale
oppervlakte hebben van 50 cm2). Geen enkele verandering aan het
veiligheidssysteem is toegestaan, aangezien daarmee de garantie van het luchtpeil
niet gegarandeerd kan worden. Raadpleeg uw dealer in geval van twijfel.
S p e c i a a l v o o r F r a n k r i j k : uw kachel is voor het gebruik van watervrije en zuivere
petroleum van hoge kwaliteit ontworpen (conform de bepalingen van 08-01-1998
en 18-07-2002), zoals Zibro Extra, Zibro Kristal of Zibro Bio. Het gebruik van
andere brandstoffen is verboden. Vraag uw dealer of bekijk de website voor de
adressen van onze retailers.
De petroleumkachel is bedoeld als een bijverwarming, en niet als een continue
verwarmingsbron.
S p e c i a a l v o o r G r o o t - B r i t t a n n i ë : Gebruik alleen Klasse C1 paraffine brandstof in
overeenstemming met BS2869, deel 2 of gelijkwaardig.
V o o r e e n ju is t g e b r u ik m o e t d e g e b r u ik e r g e v o lg g e v e n a a n d e v o lg e n d e r e g e ls :
Deze transportdop vindt
u los in de doos. Alleen
hiermee kunt u de
kachel na gebruik
probleemloos vervoeren.
Goed bewaren dus!
H E T IS V E R B O D E N
- mobiele kachels werkend op brandstof in caravans, boten en woonwagens te
gebruiken
- mobiele kachels werkend op brandstof te gebruiken in onvoldoende
geventileerde ruimtes (raadpleeg de tabel met technische specificaties voor de
minimale afmetingen van de te verwarmen ruimte), kelders en / of op een
hoogte van 1.500 meter of meer
- wijzigingen aan te brengen aan de veiligheidsonderdelen van de kachel.
Het gebruik van dit type kachel in publieke ruimtes is onderhevig aan wetgeving.
Zorg vantevoren voor de juiste informatie.
D E J U IS T E B R A N D S T O F
Uw kachel is ontworpen voor het gebruik van watervrije, zuivere kerosine van hoge
kwaliteit, zoals Zibro Extra, Zibro Kristal of Zibro Bio. Alleen deze zorgt voor een
schone en optimale verbranding. Brandstof van mindere kwaliteit kan leiden tot:
verhoogde kans op storingen
onvolledige verbranding
beperkte levensduur van de kachel
rook en/of stank
aanslag op rooster of mantel
De juiste brandstof is dus essentieel voor een veilig, efficiënt en comfortabel
gebruik van uw kachel.
Schade en / of storingen aan de kachel als gevolg van het gebruik van anders dan
hoogwaardige watervrije paraffine olie valt niet onder de garantie.
Overleg altijd met de dichtstbijzijnde dealer over de juiste brandstof voor uw
kachel.
1
84
  
HANDLEIDING
A
H E T IN S T A L L E R E N
A
V A N
D E K A C H E L
1 Haal uw kachel voorzichtig uit de doos en controleer de inhoud. Naast de
kachel moet u ook beschikken over:
een brandstofhevelpompje
een transportdop
deze gebruiksaanwijzing
Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal (fig. A) voor opslag en/of
transport.
2 Open het deksel van de wisseltank en verwijder het stukje karton.
3 Vul de wisseltank zoals aangegeven in hoofdstuk B.
4
De vloer moet stevig en waterpas zijn. Verplaats de kachel als deze niet
waterpas staat. Probeer dit niet te corrigeren door er boeken of iets anders
onder te leggen.
5
Steek de stekker 쐅 in het stopcontact (230 Volt - AC/50 Hz) en stel de
juiste tijd in met behulp van de insteltoetsen 씉 (zie hoofdstuk C).
B
6 Uw kachel is nu gebruiksklaar.
B
V U L L E N
M E T B R A N D S T O F
Vul de wisseltank op een geschikte plaats (er kan altijd een beetje gemorst worden). U gaat daarbij als volgt te werk:
1 Zorg dat de kachel uit is.
C
2 Open het deksel en til de wisseltank uit de kachel (fig. B). Let op: de
tank kan even nadruppelen. Zet de wisseltank neer (dop naar boven, handvat
naar beneden) en schroef de tankdop eraf.
3 Vul de uitneembare tank met behulp van een brandstofpomp (bekijk de
instructies van de brandstofpomp). Zorg dat deze hoger staat dan de wisseltank (fig. C). De geribbelde slang steekt u in de opening van de wisseltank.
4 Let tijdens het vullen op de brandstofmeter van de wisseltank (fig. D). Als u
ziet dat deze vol is, stop dan met vullen. Maak de tank nooit te vol. Vooral
D
niet als de brandstof erg koud is (brandstof zet uit als deze warmer wordt).
5 Laat de brandstof die nog aanwezig is in het pompje, terugstromen in de
jerrycan en verwijder het pompje voorzichtig. Schroef de tankdop nauwkeurig
op de tank. Veeg eventueel gemorste brandstof weg.
leeg
vol
6 Controleer of de tankdop recht zit en goed is aangedraaid. Plaats de
1
85
p082_091_SRE229TC_nl.qxd:p082_091_SRE229TC_nl.qxd 14-06-12 09:43 Page 86
wisseltank weer in de kachel (dop naar beneden). Sluit het deksel.
C
HET GOED ZETTEN VAN DE KLOK
De juiste tijd kunt u alleen instellen als de kachel niet brandt, maar de stekker wel
in het stopcontact zit. U gebruikt hiervoor de insteltoetsen . Druk eerst op één
van beide toetsen om deze functie in te schakelen (de 4 cijfers gaan dan knipperen). Vervolgens kunt u de uren instellen met de linkertoets (쑼hour) en de
minuten met de rechtertoets (쑿min.). Door éénmaal te drukken, verhoogt u de
waarde stap voor stap. Wanneer u de toets ingedrukt houdt, loopt de waarde op
tot u de toets loslaat. Na ongeveer 10 seconden stoppen de 4 cijfers met knipperen en staat de instelling vast. Vijf minuten na het uitschakelen van de kachel, ver-
E: Als de 4 cijfers niet
meer knipperen, staat de
tijd vast ingesteld.
dwijnt de informatie op het display en komt de kachel in de stand-by stand. Door
op een willekeurige toets te drukken, wordt de tijd weer zichtbaar.
☞
D
Als de stekker uit het stopcontact is geweest (of de stroom is uitgevallen), moet
u de tijd opnieuw instellen.
HET AANMAKEN VAN DE KACHEL
Een nieuwe kachel veroorzaakt in het begin extra geur. Zorg dus voor extra ventilatie.
Maak de kachel altijd aan met behulp van de
-toets . Gebruik nooit lucifers
of een aansteker.
Om de kachel te ontsteken, hoeft u alleen de
-toets in te drukken. Het
POWER-lampje gaat dan knipperen, ten teken dat de ontstekingsprocedure in
werking is. Dit duurt even. Als de kachel eenmaal brandt, blijft het POWER-lampje
rood.
Het informatiedisplay toont twee getallen. Aan het lampje ernaast kunt u zien
dat deze betrekking hebben op de temperatuur (fig. F). Onder ROOM staat de
F: Links de gewenste
temperatuur, rechts de
gemeten temperatuur.
huidige temperatuur, terwijl onder SET de ingestelde temperatuur wordt vermeld.
Deze laatste kunt u veranderen met behulp van de insteltoetsen (zie hoofdstuk E).
Kijk vóór het aanmaken van de kachel altijd even of er nog voldoende brandstof
in de wisseltank zit.
E
HET INSTELLEN VAN DE GEWENSTE TEMPERATUUR
U kunt de ingestelde temperatuur alleen veranderen als de kachel aan is. U
gebruikt hiervoor de insteltoetsen . Druk eerst op één van beide toetsen om deze
functie in te schakelen (het °C teken gaat dan knipperen). Vervolgens kunt u de
gewenste temperatuur verhogen door op de rechtertoets (쑿min.) te drukken of
verlagen met de linkertoets (쑼hour). Na ongeveer 10 seconden stopt het lampje en
met knipperen en staat de instelling vast (fig. F).
U kunt de temperatuur instellen op minimaal 6°C en maximaal 28°C.
Als de stekker uit het stopcontact is geweest (of de stroom is uitgevallen), springt
de ingestelde temperatuur weer op de standaardwaarde van 20°C.
1
86
  
F
H E T B E N U T T E N
V A N
D E T IM E R
Met behulp van de timer kunt u de kachel automatisch laten aanslaan, op een
vooraf ingestelde tijd. Om de timer te kunnen instellen moet de juiste tijd zijn
ingesteld (zie hoofdstuk C) en moet de kachel uit zijn. U gaat als volgt te werk:
1 Druk op de
-toets 쐉 en meteen daarna op de toets TIMER 씊.
Het TIMER-lampje en de 4 cijfers 쐈 gaan nu knipperen.
2 Stel de tijd in waarop de kachel moet aanslaan, met behulp van de insteltoet-
sen 씉. De linkertoets (쑼hour) is voor de uren, de rechtertoets (쑿min.) voor
de minuten (verspringt per 5 minuten).
3 Na ongeveer 10 seconden springen de 4 cijfers weer op CLOCK en gaat
het TIMER-lampje branden, ten teken dat de timerfunctie is ingeschakeld
(fig. G).
G: Het controlelampje
TIMER geeft aan dat de
timerfunctie is
ingeschakeld.
4 De timer zorgt ervoor dat de ruimte op de ingestelde tijd bij benadering op
de gewenste temperatuur is.
☞
Als u de kachel wilt uitzetten en met de timer wilt laten aanslaan, hoeft u
alleen maar de toets TIMER in te drukken (zie hoofdstuk G).
Om de timerinstelling ongedaan te maken, drukt u éénmaal op de
G
H E T U IT Z E T T E N
V A N
-toets 쐉.
D E K A C H E L
U hebt twee mogelijkheden om de kachel uit te zetten:
1 Druk de
-toets 쐉 in. Het informatiedisplay springt dan op CLOCK en binnen
ongeveer een minuut is de kachel uit.
2 Wanneer u de kachel wilt uitzetten en de volgende keer met de timer wilt
laten aanslaan, drukt u op de toets TIMER 씊. Dan slaat niet alleen de kachel
af, maar wordt tegelijk de timerfunctie ingeschakeld. U kunt de gewenste tijd
H
veranderen met de insteltoetsen 씉 (zie hoofdstuk F).
W
A T H E T IN F O R M A T IE D IS P L A Y
U
V E R T E L T
Het informatiedisplay 쐈 is niet alleen bedoeld om u de (ingestelde) tijd en
temperatuur te tonen ( hoofdstuk C, E en F), maar ook voor het melden van
storingen. De code in het informatiedisplay vertelt u dan wat er aan de hand is:
C O D E
efefe-
IN F O R M A T IE
0
0
1
1
2
A C T IE
Te hoge temperatuur in de kachel Afkoelen en opnieuw aanmaken
Netspanning onderbroken
Kachel opnieuw aanmaken
Thermostaat defect
Dealer informeren
Brander-thermister defect
Dealer informeren
Startproblemen
Dealer informeren
1
87
p082_091_SRE229TC_nl.qxd:p082_091_SRE229TC_nl.qxd 14-06-12 09:43 Page 88
e- 5
e- 6
e- 7
e- 8
e- 9
65 H r
Omvalbeveiliging
Kachel opnieuw aanmaken
Slechte verbranding
Dealer informeren
Kamertemperatuur
Indien nodig kachel
hoger dan 32°C
opnieuw aanmaken
Aanjagermotor defect
Dealer informeren
Luchtfilter vervuild óf
Filter reinigen
Brandstofpomp vervuild
Dealer informeren
De kachel heeft 65 uur onafgebroken gebrand en is
-- : -- +
-- : -- +
Bij storingen ziet u in het
informatiedisplay wat er
aan de hand is.
automatisch afgeslagen
Kachel opnieuw aanmaken
Brandstof op
Wisseltank vullen
Te weinig ventilatie
Beter ventileren
Bij storingen waarin deze tabel niet voorziet, en / of wanneer het probleem zich
voor blijft doen na het opvolgen van bovenstaande adviezen, dient u altijd uw
dealer te raadplegen.
AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat er voor zorgt dat
de kachel na 65 uur onafgebroken automatisch afslaat. Het display geeft dan het
volgende aan: 65 H r. Indien u dit wenst kunt u de kachel weer aanzetten door op
de
-toets te drukken (zie hoofdstuk D).
AUTOMATISCHE REINIGINGSFUNCTIE
Indien de kachel twee uur continu op zijn hoogste stand brandt, zal de brander
zichzelf automatisch reinigen. Dit wordt aangegeven in het display met de code
cl:05, teruglopend naar cl:01. Gedurende deze 5 minuten brandt de kachel op zijn
laagste stand, waardoor de brander zichzelf reinigt. Hierna schakelt hij automatisch weer naar de hoogste stand.
I
HET KINDERSLOT
Het kinderslot kunt u gebruiken om te voorkomen dat een kind per ongeluk de instellingen van de kachel verandert. Tijdens het branden kan de kachel dan enkel nog
worden uitgeschakeld. Als de kachel al uit is, voorkomt het kinderslot ook dat de
H: Als het
teken verschijnt op het display, is
het kinderslot ingeschakeld.
kachel per ongeluk wordt aangemaakt. U activeert het kinderslot door de betreffende toets langer dan 3 seconden ingedrukt te houden. Het controlelampje KEYLOCK
verschijnt op het informatiedisplay (fig H), ten teken dat het kinderslot is
ingeschakeld. Om het kinderslot uit te schakelen drukt u nogmaals langer dan 3
seconden op de toets KEY-LOCK.
J
HET JUISTE GEBRUIK VAN 'SAVE'
Met de functie 'SAVE' kunt u de temperatuur begrenzen. Als deze functie is in-
I: Als het lampje SAVE
oplicht, slaat de kachel
automatisch aan en uit,
om binnen een bepaald
temperatuurbereik te
blijven.
1
88
geschakeld, zal de kachel automatisch afslaan indien de kamertemperatuur 3°C
boven de ingestelde temperatuur komt. Als de kamertemperatuur vervolgens weer
op de ingestelde temperatuur komt, zal de kachel automatisch weer aanslaan.
U activeert de instelling 'SAVE' door de betreffende toets in te drukken. Het
controlelampje SAVE licht dan op (fig. I). Door nog eens op de toets SAVE te drukken, schakelt u deze functie weer uit.
  
Ook zonder de instelling 'SAVE' zorgt uw kachel ervoor dat de ingestelde tem-
☞
peratuur bij benadering wordt gehandhaafd, door zijn verwarmingscapaciteit
aan te passen. ’SAVE’ is een spaarstand die u bijvoorbeeld gebruikt wanneer u
niet in de ruimte aanwezig bent, of om deze vorstvrij te houden.
K
D E 'F U E L ' IN D IC A T IE
Als de ‘FUEL’ indicatie begint te branden, heeft u nog voor 10 minuten brandstof.
Deze resterende brandtijd ziet u verstrijken in het informatiedisplay 쐈 (fig. J). Om
de twee minuten hoort u bovendien een waarschuwingssignaal, ten teken dat u
de wisseltank moet bijvullen. Reageert u niet, dan gaat de kachel vanzelf uit. Ook
J: Als ‘FUEL’ indicatie
brandt, ziet u in het
informatiedisplay voor
hoeveel minuten u nog
brandstof hebt.
dan klinkt een waarschuwingssignaal. Het ‘FUEL’ indicatie knippert nu en in het
informatiedisplay knipperen vier streepjes. U kunt dit stoppen door éénmaal op
de
-toets 쐉 te drukken.
Als de kachel helemaal leeggebrand is geweest, moet u na het bijvullen even
geduld hebben voordat de kachel weer gebruiksklaar is.
L
D E 'V E N T ' IN D IC A T IE
De ‘VENT’ indicatie begint te knipperen, is dat een teken dat de ruimte onvoldoende wordt geventileerd (fig. K). De kachel zal vanzelf uitgaan. Blijft de ‘VENT’
indicatie nog branden nadat u extra hebt geventileerd, raadpleeg dan uw dealer.
K: Als de ‘VENT’ indicatie
knippert, is dat een
teken dat u extra moet
ventileren.
M
O N D E R H O U D
Voordat u onderhoud pleegt, dient u de kachel uit te zetten en te laten afkoelen.
Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
Uw kachel vergt weinig onderhoud. Wel dient u elke week even de ventilatorfilter
� te reinigen met een stofzuiger. Het rooster Brandstofzeefje
reinigt u met een vochtige doek.
Controleer ook met enige regelmaat het brandstofzeefje:
1 Haal de wisseltank � uit de kachel en verwijder het brandstofzeefje (fig. L).
L
Dit kan wat nadruppelen; houd een doekje bij de hand.
2 Klop het brandstofzeefje omgekeerd leeg op een harde ondergrond, om het
vuil te verwijderen. (Nooit reinigen met water!)
3 Plaats het brandstofzeefje weer in de kachel.
We raden u verder aan om stof en vlekken bijtijds af te nemen met een vochtige
doek, omdat er anders hardnekkige vlekken kunnen ontstaan.
Verwijder zelf geen onderdelen van de kachel. Neem voor een eventuele
☞
reparatie altijd contact op met uw dealer.
Indien het elektriciteitssnoer beschadigd is, mag alleen een erkend installateur
dit vervangen door het type H05 VV-F.
1
89
  
N
O P S L A G
(E IN D E S T O O K S E IZ O E N )
Wij raden u aan de kachel aan het einde van het stookseizoen helemaal leeg te branden. Berg de kachel aan het einde van het stookseizoen stofvrij op, zo mogelijk met
gebruik van de originele verpakkingsmaterialen.
Overgebleven brandstof kunt u een volgend stookseizoen niet meer gebruiken.
Maak deze dus op. Houdt u toch wat over, gooi deze brandstof dan niet weg, maar
volg de regels zoals die in uw gemeente gelden voor Klein Chemisch Afval.
Begin het nieuwe stookseizoen in elk geval met nieuwe brandstof en raadpleeg
deze gebruiksaanwijzing.
O
V E R V O E R
Om te voorkomen dat uw kachel tijdens het transport brandstof lekt, moet u de
volgende maatregelen nemen:
1 Laat de kachel afkoelen.
2 Haal de wisseltank � uit de kachel en verwijder het brandstofzeefje (zie
M
hoofdstuk M, fig. L). Dit kan wat nadruppelen; houd een doekje bij de hand.
Bewaar het brandstofzeefje en de wisseltank buiten de kachel.
3 Duw de transportdop op de plaats van het brandstofzeefje (fig. M) en druk
deze goed aan. De transportdop zal, zoveel mogelijk, voorkomen dat brandstof uit de kachel lekt gedurende transport.
4 Vervoer de kachel altijd rechtop.
Transportdop
5 Leeg de vaste tank met een brandstofpomp voorafgaand aan transport of in
het geval van gebruik van verkeerde of verontreinigde brandstof. Verwijder
eerst de brandstoffilter en plaats de brandstofpomp in de vaste brandstoftank. Volg deze procedure ook indien er water in de brandstoftank zit.
P
S P E C IF IC A T IE S
Ontsteking
elektrisch
Brandstof
kerosine
Capaciteit max. (kW)
3,20
Capaciteit min. (kW)
0,80
Geschikte ruimte (m3)**
Afmetingen (mm)
breedte
(inclusief bodemplaat) diepte
hoogte
Accessoires:
Brandstofverbruik (l/uur)
0,333
296
428
brandstofhevelpomp
50-120
*
376
transportdopje
Netspanning (Vac / Hz)
230 V
-- AC 50 Hz
Brandstofverbruik (g/uur)*
267
Elektrisch verbruik:
Brandduur per tank (uur)*
16,2
- ontsteking
Inhoud wisseltank (liter)
Gewicht (kg)
*
1
90
Bij instelling op maximale stand
5,4
- continu
8,0
Zekeringen
** Opgegeven waarde is indicatief
320 W
13 W
250V, 5A
  
Q
D E G A R A N T IE V O O R W
A A R D E N
U krijgt op uw kachel 48 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Binnen deze
periode worden alle materiaal- en fabricagefouten kosteloos verholpen. Hierbij
gelden de volgende regels:
1 Alle verdere aanspraken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade wijzen
wij uitdrukkelijk af.
2 Reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn leidt niet
tot verlenging van de garantie.
3 De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, niet-
originele onderdelen zijn gemonteerd of reparaties aan de kachel zijn
verricht door derden.
4 Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals het brandermatje
en het brandstofhevelpompje, vallen buiten de garantie.
5 De garantie geldt uitsluitend als u de originele, gedateerde aankoopbon
overlegt en als daarop geen veranderingen zijn aangebracht.
6 De garantie geldt niet bij schade ontstaan door handelingen die afwijken van
de gebruiksaanwijzing, door verwaarlozing en door het gebruik van verkeerde of verouderde brandstof. Verkeerde brandstof kan zelfs gevaarlijk zijn*.
7 De verzendkosten en het risico van het opsturen van de kachel of onderdelen
daarvan, komen altijd voor rekening van de koper.
Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan eerst altijd zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing te raadplegen. Wanneer deze geen uitkomst biedt, geef de
kachel dan in reparatie bij uw dealer.
* Licht ontvlambare stoffen kunnen bijvoorbeeld leiden tot een oncontroleerbare verbranding, met uitslaande
vlammen als gevolg. Probeer in dat geval nooit de kachel te verplaatsen, maar zet de kachel onmiddellijk uit.
In noodgevallen kunt u een brandblusser gebruiken, maar dan uitsluitend van het type B: een koolzuur- of poederblusser.
11 T I P S V O O R E E N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
V E IL IG
G E B R U IK
Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen om er zeker van te
zijn dat zij niet met het apparaat spelen.
Verplaats de kachel niet als deze brandt of nog heet is. In dat geval ook
niet bijvullen en geen onderhoud verrichten.
Plaats de voorkant van de kachel op minimaal 1,5 meter van muur,
gordijnen en meubels.
Gebruik de kachel niet in stoffige ruimtes, of op plaatsen waar het sterk
tocht. U krijgt dan geen optimale verbranding. Gebruik de kachel nooit
in natte ruimtes zoals in de nabijheid van een bad, douche of zwembad.
Zet de kachel uit voordat u vertrekt of naar bed gaat. Bent u langere
tijd weg (bv. vakantie), trek dan ook de stekker uit het stopcontact.
Bewaar en vervoer de brandstof uitsluitend in de daarvoor bestemde
tankjes en jerrycans.
Zorg ervoor dat de brandstof niet bloot staat aan hitte of extreme
temperatuurverschillen. Bewaar de brandstof altijd op een koele,
droge en donkere plaats (zonlicht tast de kwaliteit aan).
Gebruik de kachel nooit op plaatsen waar schadelijke gassen of dampen
aanwezig kunnen zijn (bv. uitlaatgassen of verfdampen).
Het rooster van de kachel wordt heet. De kachel mag niet afgedekt worden
(brandgevaar).
Zorg altijd voor voldoende ventilatie.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht wordt gehouden op en instructies worden gegeven voor het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Defecte elektrische apparaten en batterijen horen niet bij het huisafval. Zorg voor
een goede recycling waar mogelijk. Vraag eventueel uw gemeente of uw lokale
handelaar voor een deskundig recycling advies.
1
91
co_SRE229TC_4.1.qxd:co_SRE229TC_4.1.qxd 14-06-12 09:39 Page 6
�
� �
쐄
쐃
�
쐇
�
쐋
쐅
씋
쐈
씊
씈
쐉
씉
  
--- --- -- ----- -- --- ------ -- --- ------ ---- -- ----
-- -- --- ------ -- --- ------- --- -- ----- ---- -- ----
www.zibro.com
Distributed in Europe by PVG Holding B.V.
D Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website www.zibro.com, oder setzen Sie sich mit
unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf www.zibro.com).
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til www.zibro.com eller det lokale Kundecenter (telefonnumre findes i www.zibro.com).
Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web www.zibro.com, o póngase en contacto con el servicio cliente
(hallará el número de teléfono en www.zibro.com).
F Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.zibro.
com) ou contactez notre service client (vous trouverez l’adresse et numéro de téléphone sur www.zibro.com).
Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu verkkosivustoon osoitteessa www.zibro.com tai kysy neuvoa PVG
kuluttajapalvelukeskuksesta (www.zibro.com).
If you need information or if you have a problem, please visit the our website (www.zibro.com) or contact our sales support (you find its phone
number on www.zibro.com)
I Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web www.zibro.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il numero
di telefono, consultate www.zibro.com).
N Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene www.zibro.com. Alternativt kan du kontakte
med PVG’ forbrukertjeneste (telefonnummeret i www.zibro.com).
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de onze website (www.zibro.com) of neem contact op met de afdeling
sales support (adres en telefoon op www.zibro.com).
P Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site www.zibro.com ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone
o www.zibro.com)
W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową Zibro dostępną pod adresem www.zibro.
com lub skontaktuj się z Centrum kontaktów Zibro (www.zibro.com)
S Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka www.zibro.com eller kontakta Zibro kundtjänst (du
hittar telefonnumret på www.zibro.com).
Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja na naslovu www.zibro.com ali pokličite na telefonsko (www.zibro.com).
man_SRE229TC
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.zibro.com adresindeki Zibro Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde
bulunan Zibro müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: www.zibro.com).
PVG Traffic
avg©120614
Zibro® is registered trademark of TOYOTOMI Co., Ltd. for paraffin heaters.
ZIBRO brand paraffin heaters are made in Japan and imported by PVG Holding B.V.
Rev. 06/12
Printed in Japan
8162001921
Download PDF

advertising