Black & Decker | MT250 | MT250 - Service - Black & Decker

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777 - 48 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
MT250
B
A
C
D
E
2
F
G
H
3
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše oscilační nářadí Black & Decker je určeno k různým
aplikacím v domácnosti, jako například k broušení. Je
také vhodné k řezání materiálů ze dřeva, plastu, sádry,
barevných kovů a upevňovacích prvků (např. netvrzené
hřebíky, spony), opracování poddajných dlaždic a škrábání malých ploch. Toto nářadí je určeno pouze pro
spotřebitelské použití.
f.
3.
a.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru nebo vážné poranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Termín „elektrické nářadí“ ve
všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužo-
g.
4.
a.
b.
c.
4
vací kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením zdroje napětí nebo před vložením
akumulátoru a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní
spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
♦
♦
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají
tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e. Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky a práci,
která bude prováděna. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno,
může být nebezpečné.
♦
♦
♦
5. Opravy
a. Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající se oscilačního nářadí
♦
♦
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Řezné příslušenství, které se dostane do kontaktu
s „živým“ vodičem, způsobí, že neizolované kovové
části elektrického nářadí budou také „živé“, což
může obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
♦
♦
Po broušení odstraňte všechen prach.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených
nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova, nebo
při broušení dřevěných nebo kovových materiálů, při
kterém mohou vznikat toxické látky:
♦
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
♦
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
♦
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno tímto
návodem, může představovat riziko zranění
obsluhy nebo riziko způsobení hmotných
škod.
Po uvolnění hlavního spínače bude řezné příslušenství pokračovat v pohybu. Před odložením
nářadí vždy uvolněte spínač a počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení upnutého
příslušenství.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od řezného
prostoru. Ze žádného důvodu nikdy nesahejte
do prostoru pod obrobek. Nevkládejte prsty
nebo palec do blízkosti pilového listu a upínací svorky pilového listu. Nepokoušejte se
stabilizovat pilu uchopením patky pily.
Udržujte pilové listy ostré. Tupé nebo poškozené pilové listy mohou při práci způsobit
vychýlení nebo zablokování pilového listu.
Vždy používejte typ pilového listu odpovídající
materiálu obrobku a typu řezu.
Při řezání trubek a potrubí se ujistěte, zda se
v nich nenachází elektrické vodiče, voda atd.
Nedotýkejte se obrobku nebo pilového listu
ihned po ukončení řezu. Mohou být velmi horké.
Dávejte pozor na skrytá nebezpečí. Před
řezáním do stěn, podlah a stropů zkontrolujte
polohu elektrických vodičů a potrubí.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí prachu vzniklého broušením. Tento prach
může ohrožovat zdraví obsluhy a okolo stojících
osob. Používejte masku proti prachu určenou
speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými látkami a zajistěte, aby byly takto
chráněny všechny osoby nacházející se nebo
vstupující do pracovního prostoru.
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
5
Popis
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Regulátor otáček
3. Upínací páka příslušenství Super-lok™ , bez
použití nástroje
4. Brusná základna
5. Adaptér odsávání prachu (obr. E - pokud je
dodán)
6. Adaptér příslušenství (podložka)
7. Adaptér příslušenství (upevňovací šroub)
Příslušenství
Toto nářadí obsahuje některé, nebo všechna následující
příslušenství. Výkon vašeho nářadí záleží na používaném
příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou
navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu
a jsou určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku,
který vám vaše nářadí může poskytnout.
Oscilace
Deklarovaná úroveň oscilací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň oscilací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Řezná čepel pro ponorný řez pro materiály ze dřeva a měkkých
plastů. (Číslo dílu
- X26105-XJ)
Oddělování, ponorné
řezy a seřezávání
vrstev dřeva a měkkých
plastů. Ideální k opracování dveří, ochranných lišt, okenních říms
a podlah.
Varování!Úroveň oscilací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně oscilací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň oscilací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení oscilací, z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení oscilací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby,
při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Řezná čepel pro
ponorný řez pro
materiály ze dřeva
a kovu. (Číslo dílu X26110-XJ)
Oddělování, ponorné
řezy a seřezávání
vrstev dřeva, plastů,
tenkostěnného potrubí
a protlačovaných
trubek, které nejsou
ze železa, hřebíků
a šroubů.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento
návod k obsluze.
Varování! Při použití tohoto nářadí vždy
používejte ochrannou masku proti prachu.
Řezná čepel pro
ponorný řez pro
materiály ze dřeva
a kovu. (Číslo dílu X26115-XJ)
Oddělování, ponorné
řezy a seřezávání
vrstev dřeva, plastů,
tenkostěnného potrubí
a protlačovaných
trubek, které nejsou ze
železa.
Elektrická bezpečnost
♦
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno možným rizikům.
6
Sestavení
Segmentovaný
pilový list. (Číslo dílu X26120-XJ)
Řezná čepel s dlouhou
životností, ideální
k řezání dřeva, plastů,
tenkostěnných materiálů ze železa a barevných kovů.
Nasazení a sejmutí příslušenství (obr. A - F)
Varování! Před nasazením příslušenství nářadí
odpojte od napěťového přívodu.
Nasazení příslušenství Black & Decker / Piranha
(obr. A - C)
♦
Uchopte nářadí a stlačte upínací páku příslu-
Pevná škrabka. (Číslo
dílu - X26135-XJ)
Ideální k odstranění
tvrdých a měkkých
materiálů z rovných
povrchů, zrovna tak
jako k odstranění podlah z PVC, lepených
koberců, lepených
podlahových dlaždic,
omítek, nátěrů a laků.
♦
šenství (3).
Příslušenství (8) nasuňte mezi hřídel a držák
tak, aby zaskočilo do všech osmi výstupcích
držáku a bylo s hřídelí vyrovnáno.
Upínací páku příslušenství uvolněte.
♦
Poznámka: Některá příslušenství, jako například
škrabky a řezné násady lze podle potřeby upevnit pod
úhlem (obr. C).
Sejmutí příslušenství Black & Decker / Piranha
(obr. A)
Uchopte nářadí a stlačte upínací páku příslu♦
Ohebná škrabka. (Číslo dílu - X26140-XJ)
Ideální k odstranění
pružných materiálů
z tvrdých rovných povrchů v nepřístupných
místech, jako například
silikonových těsnících
tmelů a dalších těsnících materiálů.
♦
šenství (3).
Příslušenství vytáhněte ven z nářadí, ujistěte
se, zda vyskočilo ze všech osmi výstupků
držáku.
Upínací páku příslušenství uvolněte.
♦
Varování: Příslušenství musí být vytahováno rukavicemi,
může být po použití horké.
Nasazení brusného archu (obr. D)
♦
Brusný arch (9) srovnejte se základnou (4)
Karbidová čepel k odstranění malty. (Číslo
dílu - X26125-XJ)
Povrch potažený
karbidem, ideální
k odstranění malty
a lepidla dlaždic
z rovinných ploch a pro
rychlý odběr materiálu
ze dřeva, dřevotřísky
a sklolaminátu.
♦
podle obrázku.
Přitiskněte brusný arch na brusnou základnu
a ujistěte se, zda jsou otvory v brusném archu
srovnány s otvory v brusné základně.
Sejmutí brusného archu
♦
Brusný arch stáhněte ze základny (4).
Varování! Nikdy nepoužívejte základnu nářadí bez nasazeného brusného archu nebo příslušenství.
Karbidová škrabka.
(Číslo dílu - X26130XJ)
Povrch potažený
karbidem, ideální k odstranění malty a pro
rychlý odběr materiálu
z plastů, dřevotřísky
a sklolaminátu.
Nasazení adaptéru odsávání prachu (obr. E) (pokud je
dodán - číslo dílu příslušenství: ‚Položka 58 servisní
strany, kterou naleznete na konci tohoto návodu
k obsluze‘)
Adaptér odsávání prachu (5) srovnejte se
♦
Brusné archy.
Různé zrnitosti k broušení dřeva, natřených
a lakovaných ploch.
Sejmutí adaptéru pro odsávání prachu
♦
Adaptér odsávání prachu (5) vytáhněte
♦
♦
základnou (4) podle obrázku.
Adaptér pevně a stejnoměrně zatlačte do
brusné základny.
K adaptéru odsávání prachu připojte vysavač.
z brusné základny (4) ven.
Nasazení alternativního příslušenství (obr. F)
♦
Umístěte podložku (6) na objímku (10).
♦
Alternativní příslušenství (11) nasuňte do objímky
(10).
7
♦
Pevně zašroubujte upevňovací šroub (7) na
místo tak, aby bylo nasazené alternativní
příslušenství (11) pevně zajištěno.
Poznámka: K upevnění příslušenství Black & Decker se
podložka a upevňovací šroub nepoužívají. Příslušenství
Black & Decker je upevněno pomocí upínací páky příslušenství Super-lok™.
♦
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o výrobek a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před řezáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte, kde se nachází elektroinstalace a potrubí.
Regulace otáček (obr. G)
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí
♦
Regulátor otáček vám umožňuje přizpůsobit otáčky
nářadí danému použití.
♦
Nastavte regulátor otáček (2) na požadovanou
hodnotu. V poloze 1 bude nářadí pracovat
v nízkých otáčkách, 10 000 min-1. V poloze
6 bude nářadí pracovat v maximálních otáčkách, 20 000 min-1.
♦
Zapnutí a vypnutí (obr. H)
♦
Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte hlavní spínač (1)
dopředu (poloha I).
♦
Chcete-li nářadí vypnout, přesuňte hlavní
spínač (1) dozadu (poloha O).
♦
♦
♦
Rady pro optimální použití
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
s hrubými zrny. Na ostatních površích zahajte
práci s brusným papírem se střední velikostí
zrn. V obou případech postupně nahrazujte
hrubější brusný papír jemnějším, abyste
dosáhli dokonalé povrchové úpravy.
Chcete-li získat podrobnější informace o dostupném příslušenství, kontaktujte autorizovaného prodejce.
Nářadí vždy držte pevně. Pro přesnou práci
držte nářadí v přední části.
Kdykoliv je to možné, obrobek si upněte,
zvláště pak při použití řezných násad.
Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak.
kabel od sítě.
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte z něj
akumulátor, je-li zařízení / nářadí napájeno
snímatelným akumulátorem.
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte
nářadí v chodu, dokud nedojde k jeho úplnému vybití.
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící
prostředky nebo rozpouštědla.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Vždy používejte příslušný typ násady odpovídající
materiálu obrobku a typu řezu.
Pravidelně kontrolujte stav příslušenství. Je-li to
nutné, vyměňte jej.
Vyznačte si požadovaný počáteční bod.
Zapněte nářadí a pomalu posuňte příslušenství
k obrobku do počátečního bodu.
Pro dosažení čistého řezu upněte ze zadní
strany obrobku kus překližky nebo měkkého
dřeva a řez veďte touto sestavou.
Řezný nástroj do obrobku netlačte silou. Vezměte v úvahu, že řezání tabulového plechu
zabere více času jak řezání silných dřevěných
obrobků.
Při řezání kovu naneste před zahájením na
řeznou linii tenký olejový film.
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před
nanesením nové vrstvy barvy, používejte
brusný papír s velmi jemnými brusnými zrny.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Na velmi nerovném povrchu nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
8
Prohlášení o shodě
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
MT250
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost Black & Decker na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Technické údaje
Napětí
Otáčky naprázdno
Oscilační úhel
Výkon
Hmotnost
VAC
min-1
Stupně
W
kg
MT250 (Typ 1)
230
10 000 - 20 000
1,4 nebo 2,8
250
1,4
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
25/05/2011
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 79,7 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 90,7 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň oscilací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Řezání dřeva (ah, CW) 10,2 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Řezání kovu (ah, CM) 4,3 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení (ah) 3,3 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
9
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24
měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu;
♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
♦ Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů
Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu
naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naše internetové stránky www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde Váš nový výrobek.
Registrace umožňuje společnosti Black & Decker
informovat zákazníky o průběžných změnách a nových
výrobcích. Další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00155598 - 27-06-2011
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising