Zanussi | ZGG62414WA | Gebruiksaanwijzing 2 User manual 13 Notice d`utilisation 23

Gebruiksaanwijzing 2 User manual 13 Notice d`utilisation 23
NL
EN
FR
DE
Gebruiksaanwijzing
User manual
Notice d'utilisation
Benutzerinformation
Kookplaat
Hob
Table de cuisson
Gas-Kochfeld
ZGG62414
BE
LU
2
13
23
34
Inhoud
Veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bediening _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
7
7
8
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Problemen oplossen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Milieubescherming _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Wijzigingen voorbehouden.
Veiligheidsinformatie
Waarschuwing! Deze aanwijzingen zijn alleen geldig
voor de landen waarvan de identificatiesymbolen op
de voorkant van het instructieboekje en het apparaat zelf
zijn vermeld.
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking
van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig
door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig op de
hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van
het apparaat.
Algemene veiligheid
Waarschuwing! Mensen (met inbegrip van kinderen)
met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en
kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij moeten
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik
van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Kinderbeveiliging
• Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door volwassenen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking of lichamelijk letsel.
• Houd kinderen tijdens en na het gebruik uit de buurt
van het apparaat, totdat het apparaat afgekoeld is.
Gebruik
• Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmateriaal, stickers en de beschermlaag op het roestvrij
stalen paneel van de kookplaat (indien aanwezig). Verwijder niet het typeplaatje. Dit kan de garantie ongeldig
maken.
• Zet de kookzones in de "uit"-stand na ieder gebruik.
2
• Branders en toegankelijke onderdelen worden tijdens
en na het gebruik heet. Leg geen bestek of deksels van
steelpannen op de kookplaat. Kookgerei kan met de inhoud omvallen. Er bestaat gevaar voor brandwonden.
• Heet vet en olie kan snel in brand vliegen. Er kan brand
ontstaan.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd
achter.
• Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
• Laat vloeistoffen niet overstromen in de gaten aan de
bovenkant van de kookplaat
• Gebruik de kookplaat niet zonder kookgerei.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk
gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of
industriële doeleinden.
Let op! Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee
te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.
• Gebruik alleen kookgerei met een diameter die geschikt
is voor de afmeting van de brander. Er bestaat een risico op oververhitting en breken van de glazen plaat (indien toepasselijk).
• Gebruik geen pan met een diameter kleiner dan de afmeting van de brander. Het vuur kan de handgreep van
de pan verhitten. Zie de tabel in het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
• Zet geen kookgerei op het bedieningspaneel.
• Zorg ervoor dat de pannen niet over de randen van het
kookoppervlak vallen en dat de pannen in de midden
van de ringen worden geplaatst om veiligheidsrisico's
te voorkomen.
• Gebruik geen onstabiele pannen of pannen met een beschadigde bodem. Er is een risico op kantelen wat ongelukken kan veroorzaken.
www.zanussi.com
• Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten, en/of onstekingsproducten (gemaakt van plastic of aluminium) in, bij of
op het apparaat. Er kan brand of een explosie ontstaan.
• Gebruik alleen de accessoires die zijn meegeleverd met
het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een
stopcontact. Voorkom contact tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom
dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
Montage
• Lees deze instructies zorgvuldig. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel aan personen of huisdieren
of schade aan eigendom veroorzaakt door het niet opvolgen van de volgende vereisten.
• Om het risico op structurele schade of lichamelijk letsel te voorkomen, mag de installatie, de aansluiting
van het apparaat op het stopcontact en het gassysteem,
de instelling en het onderhoud alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, in overeenstemming met de normen en de lokale voorschriften die van
kracht zijn.
• Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens
het transport Sluit geen beschadigd apparaat aan.
Neem indien nodig contact op met de leverancier.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat
zij ingebouwd zijn in geschikte inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
• Installeer de kookplaat niet op huishoudapparaten als
dit niet is toegestaan volgens de installatie-instructies.
• Installeer het apparaat alleen op een werkblad met een
plat oppervlak.
• Wijzig de specificaties van het product of het product
zelf niet. Risico op letsel en beschadiging van het apparaat.
• De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van
kracht zijn in het land waar het apparaat wordt gebruikt
dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking tot
elektrische installaties, enz.)
• Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en
units in acht.
• Tijdens de installatie moet een antistootbescherming
zijn aangebracht, bv. lades mogen alleen worden aanwww.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gebracht als er onder het apparaat een beschermend
paneel aanwezig is.
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten
beschermd worden tegen vocht met een geschikte afdichting.
Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de
opening tussen het apparaat en het werkblad af te dichten.
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom
en vocht, bv. van een afwasautomaat of oven.
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen. Anders kan het hete kookgerei van de kookplaat
worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.
Controleer voor de installatie of de lokale toevoercondities (gastype -en druk) overeenstemmen met de afstelling van het apparaat. De afstellingscondities voor
het apparaat zijn aangegeven op het typeplaatje, dat
zich naast de gastoevoerleiding bevindt.
Dit apparaat mag niet aangesloten worden op een afvoerinrichting voor verbrandingsproducten. Het moet
in plaats daarvan worden geïnstalleerd en aangesloten
volgens de actuele installatieregels. Bijzondere aandacht moet gegeven worden aan de geldende regels
betreffende ventilatie.
Het gebruik van een kooktoestel op gas veroorzaakt
warmte en vocht in de ruimte waar het geïnstalleerd is.
Zorg dat de ventilatie in de keuken goed is: houd de
natuurlijke ventilatiegaten open of installeer een mechanische ventilatie-inrichting (mechanische afzuigkap).
Meer ventilatie (bijvoorbeeld door het openen van een
venster of het verhogen van het niveau van de mechanische ventilatie, indien aanwezig) is noodzakelijk wanneer u het apparaat gedurende een lange periode intensief gebruikt.
Volg de instructies voor de elektrische aansluitingen
nauwkeurig op. Er kunnen verwondingen ontstaan door
elektrische stroom.
Trek eerst de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat gaat uitvoeren.
De netaansluiting staat onder stroom
Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
Garandeer de bescherming tegen aanraking door een
vakkundige inbouw
3
• Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting van de aansluiting
veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een
gekwalificeerde elektricien
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken
• Gebruik de juiste voedingskabel en vervang de beschadigde voedingskabel door de geschikte kabel. Neem
contact op met uw lokale serviceafdeling.
• Het apparaat moet met een poolschakelaar op een elektrisch circuit zijn aangesloten, met een contactopening
van minstens 3 mm, zodat het apparaat te allen tijde
uitgeschakeld kan worden.
• Als de bevestigingssteun zich in de buurt van het aansluitblok bevindt, controleer dan altijd of de aansluitkabel niet in aanraking komt met de rand van de steun.
• U dient te beschikken over de juiste isolatievoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
Verwijdering van het apparaat
• Om lichamelijk letsel of schade te voorkomen
– Trek de stekker uit het stopcontact.
– Snijd het netsnoer door bij de aansluiting met het
apparaat en gooi het weg.
– Plat de externe gasleidingen af als deze gemonteerd
zijn.
– Vraag bij uw gemeente na hoe u dit apparaat kunt
weggooien.
Montage
Waarschuwing! De volgende instructies over de
installatie en het onderhoud moeten opgevolgd
worden door vakkundig personeel in overeenstemming
met de geldende voorschriften.
Gasaansluiting
De aansluiting op de gastoevoer moet worden uitgevoerd
met behulp van een AGB-kraan. Kies vaste aansluitingen
of gebruik een flexibele leiding in AGB (roestvrij staal), in
overeenstemming met de voorschriften die van kracht zijn.
Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u opletten
dat deze niet in aanraking komen met bewegende onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd worden. Wees ook voorzichtig wanneer de kookplaat wordt samengebracht met
een oven.
De aansluiting moet worden uitgevoerd in overeenstemming met voorschrift NBN D 5I.003.
Belangrijk! Controleer of de gastoevoerdruk van het
apparaat voldoet aan de aanbevolen waarden. De
verstelbare aansluiting wordt op de uitbreidingsbrug
bevestigd met behulp van een schroefdraadmoer G 1/2".
Alle onderdelen die getoond worden op de afbeelding zijn
reeds in de fabriek gemonteerd. Het apparaat werd voor
het de fabriek verliet getest, om voor u de beste resultaten
te verzekeren.
4
1
2
3
1 Uiteinde van as met moer
2 Sluitring
3 Elleboog
Vloeibaar gas: gebruik de rubberen leidinghouder. Koppel
altijd de pakking vast. Ga vervolgens door met de gasaansluiting. De flexibele leiding is klaar voor gebruik als:
– de omgevingstemperatuur op kamertemperatuur is;
maar nooit hoger dan 30º C;
– de leiding niet langer is dan 1500 mm;
www.zanussi.com
– de leiding geen knikken vertoont;
– de leiding niet onderworpen is aan tractie of torsie;
– de leiding niet in aanraking komt met scherpe randen
of hoeken;
– de leiding gemakkelijk toegankelijk is om de toestand
ervan te controleren.
De controle van de staat van de flexibele leiding bestaat
eruit te controleren of:
– deze geen barsten, sneden, vlekken of brandsporen
vertoont op de twee uiteinden en over de volledige
lengte;
– het materiaal niet gehard is, maar de juiste elasticiteit
vertoont;
– de bevestigingsklemmen niet verroest zijn;
– de vervaldatum niet is verstreken.
Als er één of meerdere defecten waarneembaar zijn, mag
de leiding niet worden gerepareerd, maar moet ze worden
vervangen.
Belangrijk! Controleer na voltooiing van de installatie of
elke leidingfitting goed is afgedicht. Gebruik een
zeepoplossing, geen vlam!
Vervanging spuitmonden (alleen voor België)
1.
2.
3.
Verwijder de pansteunen.
Verwijder de branderkappen en -kronen.
Verwijder met een dopsleutel 7 de hoofdsproeiers,
en vervang ze door de sproeiers die vereist zijn voor
het type gas dat u gebruikt (zie de tabel in de sectie
Technische gegevens).
4. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde terug.
5. Vervang het typeplaatje (naast de gastoevoerleiding)
door het plaatje voor het nieuwe type gastoevoer. Het
plaatje kunt u vinden in het zakje dat bij het apparaat
geleverd is.
Als de toevoergasdruk aanpasbaar is of verschilt van de
vereiste druk, moet u een geschikte drukregelaar op de
gastoevoerleiding monteren.
Instellen van het minimumniveau
Het minimumniveau van de branders instellen (alleen voor
België):
1. Steek de brander aan.
2. Draai de knop naar de minimumpositie.
3. Verwijder de knop.
4. Stel de by-passschroefstand in met een dunne
schroevendraaier.
www.zanussi.com
1
1 De by-passschroef
– Als u overschakelt van aardgas G20/G25 20/25
mbar op vloeibaar gas, draai de instelschroef dan
helemaal vast.
– Als u overschakelt van vloeibaar gas op aardgas
G20/G25 20/25 mbar, draai de by-passschroef
dan ongeveer 1/4 draai los.
Waarschuwing! Zorg dat de vlam niet uit gaat als u
de knop snel van de maximale stand naar de
minimale stand draait.
Aansluiting op het elektriciteitsnet
• Aard het apparaat volgens de veiligheidsmaatregelen.
• Zorg ervoor dat het nominale voltage en het type vermogen op het typeplaatje overeenkomen met het voltage en het vermogen van de stroomvoorziening in uw
woning.
• Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer. Dit moet
zijn voorzien van een geschikte stekker, die geschikt is
voor de belasting die vermeld is op het identificatieplatje. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken.
• Alle elektrische onderdelen moeten worden geïnstalleerd of worden vervangen door een technicus van de
service-afdeling of door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
• Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
• Het apparaat moet niet worden aangesloten op een verlengsnoer, een adapter of een meervoudige aansluiting
(brandgevaar). Controleer of de aarding conform de
normen en regelgeving is.
5
• De stroomkabel moet zo worden geplaatst dat er geen
contact wordt gemaakt met een heet oppervlak.
• Sluit het apparaat op de netvoeding aan met behulp
van een voorziening waarmee het apparaat kan worden
losgekoppeld van de alle polen van de netvoeding, met
een contactopening van minimaal 3 mm breed, b.v. een
automatische beschermende stroomonderbreker, aardlekschakelaars of een zekering.
• Geen enkel deel van de aansluitkabel mag een temperatuur van 90°C bereiken. De blauwe neutrale draad
moet worden aangesloten op de eindklem gemarkeerd
met "N". De bruine (of zwarte) fasedraad (gemonteerd
in het contact van de eindklem gemarkeerd met "L")
moet altijd worden aangesloten op de fase van het voedingsnet.
Vervanging van het aansluitsnoer
Gebruik om de aansluitkabel te vervangen alleen het type
H05V2V2-F T90 of een gelijksoortig type. Zorg ervoor dat
de doorsnede van het snoer geschikt is voor het voltage
en de bedrijfstemperatuur. De geel/groene aardedraad
moet ongeveer 2 cm langer zijn dan de bruine (of zwarte)
fasedraad.
Inbouw
min. 100 mm
Keukenmeubel met deur
Het paneel geïnstalleerd onder de kookplaat moet eenvoudig te verwijderen zijn en eenvoudig toegang bieden indien technische hulp nodig is.
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
a) Verwijderbaar paneel
b) Ruimte voor aansluitingen
Keukenmeubel met oven
De afmetingen van de uitsparing voor de kookplaat moeten overeenkomen met de voorgeschreven inbouwmaten
en het keukenmeubel moet voorzien zijn van ventilatiegaten om een continue luchttoevoer te kunnen garanderen.
Om veiligheidsredenen en om een gemakkelijke verwijdering van de oven uit het meubel mogelijk te maken, moeten de elektrische aansluitingen van de kookplaat en de
oven afzonderlijk geïnstalleerd worden.
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
Mogelijkheden voor inbouw
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
30 mm
550 mm
A
B
A) meegeleverde afdichting
B) meegeleverde steunen
6
www.zanussi.com
Beschrijving van het product
Indeling kookplaat
1
2
1 Semi-snelle brander
2 Semi-snelle brander
3 Bedieningsknoppen
4 Sudderbrander
5 Snelle brander
5
4
3
Bedieningsknoppen
Symbool
Symbool
Beschrijving
ontstekingsstand / maximale gastoevoer
Beschrijving
geen gastoevoer / uitstand
minimale gastoevoer
Bediening
Ontsteking van de brander
Waarschuwing! Ga voorzichtig te werk bij het
gebruik van branders (open vuur) in de keuken. De
fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval
van onjuist gebruik van de vlam.
Als de brander na enkele pogingen niet aan gaat,
controleer dan of de kroon en de deksel goed op
hun plaats zitten.
1
De brander steeds aansteken voor u het kookgerei
plaatst.
Om de brander aan te steken:
1. Draai de bedieningsknop tegen de wijzers van de
) en druk
klok in naar zijn maximumstand (
de knop in.
2. Houd de bedieningsknop ongeveer 5 seconden ingedrukt zodat het thermokoppel kan opwarmen. Anders
zal de gastoevoer worden onderbroken.
3. De vlam afstellen zodra deze regelmatig brandt.
www.zanussi.com
2
3
4
1 Dop van de brander
2 Kroon van de brander
7
3 Onstekingsbougie
4 Thermokoppel
Waarschuwing! Houd de bedieningsknop niet langer
dan 15 seconden ingedrukt.
Als de brander na 15 seconden nog niet brandt, de
bedieningsknop loslaten en minstens 1 minuut wachten
voordat u opnieuw probeert de vlam te ontsteken.
Belangrijk! Bij afwezigheid van elektrische stroom kunt u
de brander ontsteken zonder elektrische inrichting. Breng
in dat geval een vlam in de buurt van de brander, druk de
desbetreffende knop in en draai ze tegen de wijzers van de
klok in; naar de stand voor een maximale gasontwikkeling.
Als de brander per ongeluk uitgaat, draai de bedieningsknop dan op de uit-stand en probeer de brander nogmaals aan te steken na minimaal 1 minuut.
De ontstekingsknop kan automatisch starten als u
de netvoeding inschakelt, na installatie of na een
stroomuitval. Dit is normaal.
De brander uitzetten
Om de vlam uit te zetten draait u de knop op het symbool
.
Waarschuwing! Draai de vlam altijd lager of schakel
hem uit voordat u de pan van de brander haalt
Nuttige aanwijzingen en tips
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd deksels op de pannen.
• Draai de vlam lager als de vloeistof begint te koken, zodat deze blijft sudderen.
Waarschuwing! Gebruiken pannen met een bodem
die geschikt is voor de afmeting van de brander.
Gebruik geen kookpannen op de kookplaat die de randen
overschrijden.
Brander
Diameter van het kookgerei
Snel
160 - 260 mm
Halfsnel
120 - 220 mm
Sudderbrander
80 - 160 mm
Waarschuwing! Zet geen pannen op de
bedieningszone. Het vuur verwarmt de
bedieningszone.
Zet één pan niet op twee branders.
8
Waarschuwing! Zorg ervoor dat de pannen niet
uitsteken over de randen van de kookplaat en dat ze
in het midden van de ringen staan voor een lager
gasverbruik en meer stabiliteit.
Plaats geen onstabiele of vervormde pannen op de ringen,
zodat morsen en letsel wordt voorkomen.
Waarschuwing! Vlamverdelers worden niet
aanbevolen.
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente wetenschappelijke informatie
kan het intensief bruinen van levensmiddelen (met name
in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico
vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden
adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage
temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te
veel te bruinen.
www.zanussi.com
Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt. Trek de stekker
van het apparaat uit het stopcontact voordat u reinigingsof onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat gaat
uitvoeren.
Waarschuwing! Het reinigen van het apparaat met
een stoom- of hogedrukreiniger is om
veiligheidsredenen niet toegestaan.
Waarschuwing! Gebruik geen agressieve
reinigingsmiddelen, staalwolpads of zuren. Deze
kunnen het apparaat beschadigen.
Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van het apparaat.
• U kunt de pansteunen verwijderen voor een gemakkelijke reiniging van het kookplaat.
• Was de geëmailleerde delen, het deksel en de kroon
met een warm sopje en laat ze goed drogen alvorens ze
terug te plaatsen.
• Was de onderdelen van roestvrij staal af met water en
droog ze vervolgens met een zachte doek.
• De pannensteunen mogen niet in de afwasautomaat
worden afgewassen. Ze moeten met de hand worden
afgewassen.
• Als u de pansteunen afwast met de hand, let dan op bij
het afdrogen, omdat ze door het emailleerproces soms
scherpe randen hebben. Verwijder hardnekkige vlekken
indien nodig met een pastareiniger.
• Zorg ervoor dat u de pansteunen na de reiniging correct terugplaatst.
• Om ervoor te zorgen dat de branders goed werken,
moeten de armen van de pannensteunen in het midden
van de brander worden geplaatst.
www.zanussi.com
• Ga zeer voorzichtig te werk bij het vervangen van de
pansteunen, dit om schade te voorkomen aan het oppervlak van de kookplaat.
Droog het apparaat na de reiniging af met een zachte
doek.
Het roestvrij staal kan beschadigen als het te heet wordt.
Daarom moet u ook niet koken met grillstenen, aardewerk
potten of pannen van gietijzer. Gebruik geen aluminium
folie om schade aan het oppervlak te voorkomen.
Verwijderen van vuil:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten.
– Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt: kalk- en waterkringen,
vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel
voor het oppervlak van de kookplaat.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een
beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone
doek.
Reinigen van de ontstekingsknop
Dit onderdeel is uitgerust met een keramische ontstekingsbougie met een metalen elektrode. Reinig deze onderdelen altijd grondig, om moeilijkheden bij het aansteken te voorkomen, en controleer of de branderkroonopeningen niet verstopt zijn.
Periodiek onderhoud
Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling, om de
staat van de gastoevoerleiding en de drukregelaar (indien
gemonteerd) te controleren.
9
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
Er is geen vonk als de brander wordt
aangestoken.
Oplossing
• Er is geen elektrische voeding
• Controleer of het apparaat goed is
aangesloten en de elektrische voeding is ingeschakeld.
• Controleer de zekering. Als de zekering meer dan één keer doorslaat, raadpleeg dan een bevoegde
elektricien.
• De branderdeksel en kroon zitten
niet goed op hun plaats.
• Controleer of de branderdeksel en
kroon goed op hun plaats zitten.
De vlam gaat meteen na de ontsteking uit.
• Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd
• Houd, na het ontsteken van de
vlam, de knop circa 5 seconden
ingedrukt.
De gasring brandt onregelmatig.
• De branderkroon is verstopt met
etensresten
• Controleer of de hoofdsproeier
niet verstopt is en of de branderkroon schoon is.
Als er een storing optreedt, probeer dan eerst zelf een oplossing voor het probleem te vinden. Als u niet zelf het
probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling.
Als u het apparaat verkeerd heeft gebruikt, of als de
installatie niet is uitgevoerd door een erkende mon1
Labels meegeleverd in de zak met accessoires
Bevestig de stickers zoals hieronder weergegeven:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Plak de sticker op de garantiekaart en verstuur dit
deel.
10
teur, dan is het bezoek van de klantenservicemonteur of
van uw leverancier mogelijk niet gratis, zelfs niet in de garantieperiode.
2 Plak de sticker op de garantiekaart en bewaar dit
deel.
3 Plak de sticker op het instructieboekje.
www.zanussi.com
Deze gegevens zijn nodig om u snel en goed te kunnen
helpen. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.
• Modelbeschrijving ............
• Productnummer (PNC) .............
• Serienummer (S.N.)..............
Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij onze klantenservice en erkende winkels met
reserveonderdelen.
Technische gegevens
Afmetingen kookplaat
Elektrische voeding:
Breedte:
580 mm
Gasaansluiting:
Lengte:
500 mm
Categorie:
II2E+3+ (België)
I2E (Luxemburg)
Gastoevoer:
G20/G25 (2E+) 20/25
mbar
Inbouwafmetingen kookplaat
Breedte:
550 mm
Lengte:
470 mm
R 1/2 "
Apparaatklasse:
3
Diameters bypass
Branderbelasting
Grote brander:
3,0 kW
Semi-snelle brander:
2,0 kW
Sudderbrander:
1,0 kW
TOTAAL VERMOGEN:
230 V ~ 50 Hz
Brander
Ø by-pass in 1/100 mm
Sudderbrander
28
normaal
32
Snel
42
G20/G25 (2E+) 20/25
mbar = 8 kW
G30 (3+) 28-30 mbar =
567 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 557
g/h
Gasbranders
NORMAAL VERMOGEN
BRANDER
NORMAAL
VERMOGEN
VERMINDERD
VERMOGEN
AARDGAS
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
inj. 1/100
mm
G20 20
mbar
G25 25
mbar
m³/u
m³/u
LPG
(Butaan/propaan) G30/G31 (3+)
28-30/37 mbar
inj. 1/100
mm
G30
G31
g/u
g/u
Sudder
1.0
0.33
70
0.095
0.111
50
73
71
Normaal
2.0
0.45
96
0.190
0.221
71
145
143
3.0 (aardgas)
2.8 (LPG)
0.75
119
0.286
0.332
86
204
200
Snel
www.zanussi.com
11
Milieubescherming
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking.
Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
12
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en
herbruikbaar. De kunststof onderdelen zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
www.zanussi.com
Contents
Safety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Operation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
13
15
18
18
19
Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
What to do if… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technical data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environment concerns _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19
20
21
22
Subject to change without notice.
Safety information
Warning! These instructions are only valid in the
countries whose symbols appear on this booklet's
cover.
For your safety and correct operation of the appliance, read this manual carefully before installation
and use. Always keep these instructions with the appliance even if you move or sell it. Users must fully know the
operation and safety features of the appliance.
General safety
Warning! Persons (including children) with reduced
physical sensory, mental capabilities or lack of
experience and knowledge must not use the appliance.
They must have supervision or instruction for the
operation of the appliance by a person responsible for
their safety.
Child safety
• Only adults can use this appliance. Children must get
supervision to make sure that they do not play with the
appliance.
• Keep all packaging away from children. There is a risk
of suffocation and physical injury.
• Keep children away from the appliance during and after
the operation, until the appliance is cold.
Use
• Remove all packaging, stickers and the protective layer
of the stainless steel hob panel (if applicable) from the
appliance before first use. Do not remove the rating
plate. It can invalidate the guarantee.
• Set the cooking zones to the off position after each use.
• Burners and accessible parts become hot during and
after use. Do not put cutlery or saucepan lids on the
cooking surface. Cookware and its contents can tip
over. There is a risk of burns.
www.zanussi.com
• Hot fat and oil can ignite very quickly. There is a risk of
fire.
• Do not let the appliance stay unattended during operation.
• Always monitor the appliance during operation.
• Do not let the liquids overflow into the holes on the top
of the hob
• Do not use the hob without cookware.
• The appliance is only for domestic use. Do not use the
appliance for commercial and industrial use.
Caution! This appliance is for cooking purposes
only. It must not be used for other purposes, for
example room heating.
• Use only cookware with a diameter applicable to the dimensions of the burners. There is a risk of overheating
and rupture of the glass plate (if applicable).
• Do not use a pan with a diameter smaller than the
burner dimension. Flames can heat up the pan handle.
Refer to the table in the chapter "Helpful hints and
tips".
• The cookware must not enter the control zone.
• Make sure that the cookware does not protrude over
the edges of the cooking surface and that it is centrally
positioned on the rings in order to avoid safety risks.
• Do not use unstable cookware or cookware with damaged bottom. There is a risk of tilting and accident.
• Do not put flammable products or items that are wet
with flammable products, fusible objects (made of
plastic or aluminium) and/or fabrics in, near or on the
appliance. There is a risk of explosion or fire.
• Use only the accessories supplied with the appliance.
• Be careful when you connect the appliance to the near
sockets. Do not let the electricity bonds touch the ap13
pliance or hot cookware. Do not let the electricity
bonds tangle.
Installation
• You must read these instructions. The manufacturer is
not responsible for any injury to persons and pets or
damage to property caused by failure to obey these requirements.
• To prevent the risks of structural damage or physical
injury, installation, connection of the appliance to the
power supply and gas system, setting up and maintenance must only be done by qualified personnel in
compliance with standards and local regulation force.
• Make sure that the appliance is not damaged because
of transport. Do not connect a damaged appliance. If it
is necessary, speak to the supplier.
• Only use built-in appliances after you assemble the appliance into correct built-in units and work surfaces
that obey the standards.
• Do not install the hob over a domestic appliances if the
installation instructions do not allow it.
• Install the appliance only on a worktop with flat surface.
• Do not change the specifications or modify this product. There is the risk of injury and damage to the appliance.
• Fully obey the laws, ordinances, directives and standards in force in the country where you use the appliance (safety regulations, recycling regulations, electrical safety rules etc.)
• Keep the minimum distances to other appliances and
units.
• Install anti-shock protection, for example install the
drawers only with a protective panel directly below the
appliance.
• Prevent damage of the cut surfaces of the worktop
against moisture with a correct sealant.
• Seal the appliance to the worktop with no space left
with a correct sealant.
• Prevent damage to the bottom of the appliance from
steam and moisture, e.g. from a dishwasher or oven.
• Do not install the appliance adjacent to doors and below windows. Hot cookware can be hit off the hob
when you open the doors or windows.
• Before installation, make sure that the local supply
conditions (gas type and pressure) agree with the ad14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
justment of appliance. The adjustment conditions for
the appliance are on the rating plate, which you can
find near the gas supply pipe.
This appliance is not connected to a combustion products evacuation device. It must be installed and connected in accordance with current installation regulations. Particular attention must be given to the relevant
requirements regarding ventilation.
The use of a gas cooking appliance cause heat and
moisture in the room in which it is installed. Make sure
that the ventilation in the kitchen is good: keep natural
ventilation holes open or install a mechanical ventilation device (mechanical extractor hood).
More ventilation (for example opening of a window or
increasing the level of mechanical ventilation where
present) is necessary when you operate the appliance
with intensity for a long time.
Carefully obey the instructions for electrical connections. There is the risk of injury from electrical current.
Disconnect the appliance from the electrical supply,
before you do the maintenance work or you clean it.
The electrical mains terminal is live.
Make electrical mains terminal free of voltage.
Install correctly to give anti-shock protection.
A loose and incorrect mains plug and socket connections can make the terminal become too hot.
A qualified electrician must install the clamping connections correctly.
Use a strain relief clamp on cable.
Use the correct mains connection cable and replace the
damaged mains cable with applicable cable. Speak to
your local Service Force Centre.
The appliance must have the electrical installation
which lets you disconnect the appliance from the
mains at all poles with a contact opening width of minimum 3 mm.
If the fixing bracket is near to the terminal block, always make sure the connection cable does not come in
contact with the edge of the bracket.
You must have correct isolation devices: line protecting cut-outs, fuses (screw type fuses removed from the
holder), ground leakage trips and contactors.
Disposal of the appliance
• To prevent the risk of physical injury or damage
– Disconnect the appliance from the power supply.
www.zanussi.com
– Cut off the mains cable where it connects with the
appliance and discard it.
– Flat the external gas pipes if there are fitted.
– Speak to your local authorised facilities for disposal
of your appliance.
Installation
Warning! The following instructions about
installation, connection and maintenance must be
carried out by qualified personnel in compliance with
standards and local regulations in force.
Gas Connection
It is necessary that the connection to the gas mains are
carried out by means of an AGB tap. Choose fixed connections or use a flexible pipe in AGB (stainless steel) in
compliance with the regulation in force. If you use flexible
metallic pipes, be careful they do not come in touch with
mobile parts or they are not squeezed. Also be careful
when the hob is put together with an oven.
The connection must be done according to regulation
NBN D 5I.003.
Important! Make sure that the gas supply pressure of the
appliance obeys the recommended values. The adjustable
connection is fixed to the comprehensive ramp by means
of a threaded nut G 1/2". All the components shown in the
figure have already been assembled in the factory. The
appliance, before leaving the factory, has been tested in
order to give you the best results.
www.zanussi.com
1
2
3
1 End of shaft with nut
2 Washer
3 Elbow
Liquid gas: use the rubber pipe holder. Always engage the
gasket. Then continue with the gas connection. The flexible pipe is prepared for apply when:
– it can not get hot more than room temperature, higher
than 30°C;
– it is no longer than 1500 mm;
– it shows no throttles;
– it is not subject to traction or torsion;
– it does not get in touch with cutting edges or corners;
– it can be easily examined in order to check its condition.
The control of preservation of the flexible pipe consists in
checking that:
– it does not show cracks, cuts, marks of burnings on the
two ends and on its full length;
– the material is not hardened, but shows its correct
elasticity;
– the fastening clamps are not rusted;
– expired term is not due.
15
If one or more defects are visible, do not repair the pipe,
but replace it.
Important! When installation is complete, make sure that
the seal of each pipe fitting is correct. Use a soapy
solution, not a flame!
Injectors replacement (only for Belgium)
1.
2.
3.
Remove the pan supports.
Remove the caps and crowns of the burner.
With a socket spanner 7 remove the injectors and replace them with the ones which are necessary for the
type of gas you use (see table in Technical Data section).
4. Assemble the parts, follow the same procedure backwards.
5. Replace the rating plate (it is near the gas supply
pipe) with the one for the new type of gas supply.
You can find this plate in the package supplied with
the appliance.
If the supply gas pressure is changeable or different from
the necessary pressure, you must fit an applicable pressure adjuster on the gas supply pipe.
Adjustment of minimum level
To adjust the minimum level of the burners (only for Belgium):
1. Light the burner.
2. Turn the knob on the minimum position.
3. Remove the knob.
4. With a thin screwdriver, adjust the by-pass screw
position.
1
1 The by-pass screw
– If you change from natural gas G20/G25 20/25
mbar to liquid gas, fully tighten the adjustment
screw in.
16
– If you change from liquid gas to natural gas G20/
G25 20/25 mbar, undo the by-pass screw approximately 1/4 of a turn.
Warning! Make sure the flame does not go out when
you quickly turn the knob from the maximum
position to the minimum position.
Electrical connection
• Ground the appliance according to safety precautions.
• Make sure that the rated voltage and type of power on
the rating plate agree with the voltage and the power of
the local power supply.
• This appliance is supplied with a mains cable. It has to
be supplied with a correct plug, able to support the
load marked on the rating plate. The plug has to be fitted in a correct socket.
• Any electrical component must be installed or replaced
by the Service Force Centre technician or qualified
service personnel.
• Always use a correctly installed shockproof socket.
• Make sure that there is an access to the mains plug after installation.
• Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
• The appliance must not be connected with an extension
cable, an adapter or a multiple connection (risk of fire).
Check that the ground connection is in conformity with
the standard and regulations force.
• The power cable must be placed in such a way that it
does not touch any hot part.
• Connect the appliance to the mains with a device that
lets to disconnect the appliance from the mains at all
poles with a contact opening width of minimum 3 mm,
eg. automatic line protecting cut-out, earth leakage
trips or fuse.
• None of a parts of the connection cable can not get a
temperature 90 °C. The blue neutral cable must be
connected to the terminal block label with "N". The
brown (or black) phase cable (fitted in the terminal
block contact marked with "L") must always be connected to the live phase.
Replacement of the connection cable
To replace the connection cable use only H05V2V2-F T90
or equivalent type. Make sure that the cable section is applicable to the voltage and the working temperature. The
www.zanussi.com
yellow/green earth wire must be approximately 2 cm longer than the brown (or black) phase wire.
Building In
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
min. 100 mm
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
a) Removable panel
b) Space for connections
30 mm
550 mm
Kitchen unit with oven
A
B
The hob recess dimensions must obey the indication and
the kitchen unit must be equipped with vents to let a continuous supply of air. The electrical connection of the hob
and the oven must be installed separately for safety reasons and to let easy remove oven from the unit.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
A) supplied seal
B) supplied brackets
Possibilities for insertion
Kitchen unit with door
The panel installed below the hob must be easy to remove
and let an easy access in case a technical assistance intervention is necessary.
www.zanussi.com
17
Product description
Cooking surface layout
1
2
1 Semi-rapid burner
2 Semi-rapid burner
3 Control knobs
4 Auxiliary burner
5 Rapid burner
5
4
3
Control knobs
Symbol
Symbol
Description
ignition position / maximum gas supply
Description
no gas supply / off position
minimum gas supply
Operation
Ignition of the burner
Warning! Be very careful when you use open fire in
kitchen environment. Manufacturer decline any
responsibility in case misuse of the flame
1
2
Always light the burner before you put cookware.
To light the burner:
1. Turn the control knob counterclockwise to the maxi) and push it down.
mum position (
2. Keep the control knob pushed for approximately 5
seconds; this will let thermocouple to warm up. If
not, the gas supply will be interrupted.
3. Adjust the flame after it is regular.
If after some tries the burner does not light, check if
the crown and its cap are in correct positions.
18
3
4
1 Burner cap
2 Burner crown
3 Ignition candle
4 Thermocouple
www.zanussi.com
Warning! Do not keep the control knob pushed for
more than 15 seconds.
If the burner does not light after 15 seconds, release the
control knob, turn it into off position and try to light the
burner again after minimum 1 minute.
Important! In the absence of electricity you can ignite the
burner without electrical device; in this case approach the
burner with a flame, push the relevant knob down and turn
it counter-clockwise to maximum gas release position.
The spark generator can start automatically when
you switch on the mains, after installation or a power cut. It is normal.
Turning the burner off
To put the flame out, turn the knob to the symbol
.
Warning! Always turn the flame down or switch it off
before you remove the pans from the burner.
If the burner accidentally goes out, turn the control
knob to the off position and try to light the burner
again after minimum 1 minute.
Helpful hints and tips
Energy savings
• If possible, always put the lids on the pans.
• When the liquid starts to boil, turn down the flame to
barely simmer the liquid.
Warning! Use pots and pans with bottom applicable
to the dimension of burner.
Do not use cooking vessels on the hotplate that overlap its
edges.
Burner
Diameters of cookware
Rapid
160 - 260 mm
Semi-rapid
120 - 220 mm
Auxiliary
80 - 160 mm
Warning! Make sure pot handles do not protrude
over the front edge of the cooktop and that pots are
centrally positioned on the rings in order to achieve
maximum stability and to obtain lower gas consumption.
Do not place unstable or deformed pots on the rings to
prevent from spill and injury.
Warning! Flame diffuser are not recommended.
Information on acrylamides
Important! According to the newest scientific knowledge, if
you brown food (specially the one which contains starch),
acrylamides can pose a health risk. Thus, we recommend
that you cook at the lowest temperatures and do not brown
food too much.
Warning! Pots must not enter the control zone.
Flame will heat up the control zone.
Do not put the same pan on two burners.
Care and cleaning
Warning! Deactivate the appliance and let it cool
down before you clean it. Disconnect the appliance
www.zanussi.com
from the electrical supply before you do cleaning or
maintenance work.
19
Warning! For safety reasons, do not clean the
appliance with steam cleaners or high-pressure
cleaners.
Warning! Do not use abrasive cleaners, steel wool
pads or acids. They can cause damage to the
appliance.
Scratches or dark stains on the surface have no effect on how the appliance operates.
• You can remove the pan supports to easily clean the
hob.
• To clean the enamelled parts, cap and crown, wash
them with warm soapy water and dry them carefully before you put them back.
• Wash stainless steel parts with water, and then dry
them with a soft cloth.
• The pan supports are not dishwasher proof. They must
be washed by hand.
• When you wash the pan supports by hand, take care
when you dry them as the enamelling process occasionally leaves rough edges. If necessary, remove
stubborn stains using a paste cleaner.
• Make sure you position the pan supports correctly after
cleaning.
• To make the burners work correctly, make sure that the
arms of the pan supports are in the centre of the burner.
• Be very careful when you replace the pan supports to
prevent the hob top from damage.
After cleaning, dry the appliance with a soft cloth.
The stainless steel can become tarnished if it is too much
heated. Refer to this you must not cook with potstones,
earthenware pans or cast iron plates. Do not use aluminium foil to prevent damage the top during operation.
Removing the dirt:
1. – Remove immediately: melting plastic, plastic foil,
and food containing sugar.
– Stop the appliance and let it cool down before
you clean: limescale rings, water rings, fat stains,
shiny metallic discolorations. Use a special
cleaner applicable for surface of hob.
2. Clean the appliance with a damp cloth and some detergent.
3. At the end rub the appliance dry with a clean cloth.
Cleaning of the spark plug
This feature is obtained through a ceramic ignition candle
with a metal electrode. Keep these components well clean
to prevent difficult lighting and check that the burner
crown holes are not obstructed.
Periodic maintenance
Periodically speak your local Service Force Centre to
check the conditions of the gas supply pipe and the pressure adjuster, if fitted.
What to do if…
Problem
There is no spark when lighting the
gas
Possible cause
Remedy
• There is no electrical supply
• Make sure that the unit is connected and the electrical supply is
switched on.
• Control the fuse. If the fuse is released more than one time, refer
to a qualified electrician.
• Burner cap and crown are placed
uneven
• Make sure that the burner cap and
crown are in correct positions.
The flame is blow out immediately af- • Thermocouple is not heated suffiter ignition
cient
• After lightning the flame, keep the
knob pushed for approximately 5
seconds.
The gas ring burns unevenly
• Make sure that the injector is not
blocked and the burner crown is
clear of food particles.
20
• Burner crown is blocked with food
residues
www.zanussi.com
If there is a fault, first try to find a solution to the problem
yourself. If you cannot find a solution to the problem
yourself, speak your dealer or the local Service Force
Centre.
If you operated the appliance incorrectly, or the installation was not carried out by a registered engi1
neer, the visit from the customer service technician or
dealer may not take place free of charge, even during the
warranty period.
Labels supplied with the accessories bag
Stick the adhesive labels as indicated below:
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Stick it on Guarantee Card and send this part
2 Stick it on Guarantee Card and keep this part
3 Stick it on instruction booklet
These data are necessary to help you quickly and correctly. These data are available on the supplied rating plate.
• Model description .................
• Product number (PNC) .................
• Serial Number (S.N.) .................
Use the original spare parts only. They are available at
Service Force Centre and approved spare parts shops.
Technical data
Hob dimensions
Semi-rapid burner:
2.0 kW
Width:
580 mm
Auxiliary burner:
1.0 kW
Length:
500 mm
TOTAL POWER:
G20/G25 (2E+) 20/25
mbar = 8 kW
G30 (3+) 28-30 mbar =
567 g/h
G31 (3+) 37 mbar = 557
g/h
Electric supply:
230 V ~ 50 Hz
Gas connection:
R 1/2 "
Hob recess dimensions
Width:
550 mm
Length:
470 mm
Heat input
Rapid burner:
www.zanussi.com
3.0 kW
Category:
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
21
Gas supply:
G20/G25 (2E+) 20/25
mbar
Appliance class:
3
Burner
Ø By-pass in 1/100 mm
Semi-rapid
32
Rapid
42
By-pass diameters
Burner
Ø By-pass in 1/100 mm
Auxiliary
28
Gas burners
NORMAL POWER
BURNER
NORMAL
POWER
REDUCED
POWER
LPG
(Butane/Propane) G30/G31 (3+)
28-30/37 mbar
NATURAL GAS
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
inj. 1/100
mm
G20 20
mbar
G25 25
mbar
m³/h
m³/h
inj. 1/100
mm
G30
G31
g/h
g/h
Auxiliary
1.0
0.33
70
0.095
0.111
50
73
71
Semi-rapid
2.0
0.45
96
0.190
0.221
71
145
143
3.0 (natural gas)
2.8 (LPG)
0.75
119
0.286
0.332
86
204
200
Rapid
Environment concerns
The symbol on the product or on its packaging
indicates that this product may not be treated as
household waste. Instead it should be taken to the
appropriate collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed
22
information about recycling of this product, please contact
your local council, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the product.
Packaging material
The packaging materials are friendly to the environment and can be recycled. The plastic components
are identified by marking: >PE<,>PS<, etc. Discard the
packaging materials as household waste at the waste disposal facilities in your municipality.
www.zanussi.com
Sommaire
Consignes de sécurité _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conseils utiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
23
25
28
28
29
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En cas d'anomalie de fonctionnement _ _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En matière de protection de l'environnement _ _ _ _ _
30
31
32
33
Sous réserve de modifications.
Consignes de sécurité
Avertissement Ces instructions s'appliquent
uniquement aux pays dont les symboles figurent sur
la couverture de cette notice d'utilisation.
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de
l'appareil, lisez attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions à
proximité de l'appareil. Les utilisateurs doivent connaître
parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité
de l'appareil.
Avertissements importants
Avertissement Cet appareil n'est pas conçu pour
être utilisé par des personnes (y compris des
enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et
de connaissances, à moins qu'une personne responsable
de leur sécurité ne les supervise ou leur donne des
instructions sur la manière de l'utiliser.
Sécurité enfants
• Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes
Surveillez les enfants, pour vous assurer qu'ils ne
jouent pas avec cet appareil.
• Ne laissez aucun emballage à la portée des enfants. Ils
risquent en effet de s'étouffer ou de se blesser.
• Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil
pendant ou après son utilisation, et cela jusqu'à ce
qu'il soit froid.
Application
• Retirez tous les emballages, les étiquettes et le film
protecteur du panneau de la table de cuisson en acier
inoxydable (le cas échéant) avant de l’utiliser pour la
première fois. Ne retirez pas la plaque signalétique Cela peut annuler la garantie.
• Mettez à l'arrêt les zones de cuisson après chaque utilisation.
www.zanussi.com
• Les brûleurs et les parties accessibles sont chauds
pendant et après la cuisson. Ne posez pas de couverts
ou de couvercles sur le plan de cuisson. Les récipients
et leur contenu peuvent basculer. Risque de brûlure.
• Surveillez attentivement la cuisson lors de friture dans
l'huile ou la graisse : les graisses surchauffées s'enflamment facilement. Risque d'incendie !
• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cours de
fonctionnement.
• Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement.
• Evitez tout écoulement dans les orifices de la table de
cuisson.
• N'utilisez jamais l'appareil sans récipients de cuisson
dessus.
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez jamais l'appareil à des fins commerciales ou industrielles.
Attention Cet appareil est exclusivement destiné à
un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des
usages autres que celui pour lequel il a été conçu, à des
fins de chauffage par exemple.
• Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre
correspond aux diamètres indiqués pour chaque brûleur. Risque de surchauffe et de rupture de la plaque en
verre (si votre appareil en est équipé) !
• N'utilisez pas de récipient dont le diamètre est inférieur
à la dimension du brûleur. Des flammes pourraient
brûler le manche du récipient. Reportez-vous au tableau du chapitre « Conseils utiles ».
• Les récipients ne doivent pas toucher la zone de commande.
• Assurez-vous que les récipients ne dépassent pas des
bords de la table de cuisson et qu'ils sont positionnés
23
•
•
•
•
au centre des anneaux afin d'éviter tout risque pour la
sécurité.
N'utilisez pas de récipient instable ou dont le fond est
endommagé. Risque de renversement et d'accident.
Ne placez jamais, dans, sur ou à proximité de l'appareil, des produits inflammables ou des articles imprégnés de produits inflammables ou des objets susceptibles de fondre (en plastique ou en aluminium). Risque
d'explosion ou d'incendie.
N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.
Soyez prudent lorsque vous branchez l'appareil à des
prises électriques situées à proximité. Contrôlez que
les câbles d'alimentation n'entrent pas en contact avec
les surfaces brûlantes de l'appareil ou des récipients
brûlants. Ne laissez pas les connexions s'emmêler.
Installation
• Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Le
fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas
de dommages corporels ou matériels résultant du nonrespect des prescriptions suivantes.
• Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (gaz, électricité,...), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués uniquement par un professionnel qualifié, selon les normes et règlements en vigueur.
• Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant
le transport. Ne branchez jamais un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le magasin vendeur.
• N'utilisez les appareils encastrables qu'après les avoir
installés dans des meubles d'encastrement appropriés
et qui répondent aux normes en vigueur.
• N'installez pas la table de cuisson au-dessus d'un appareil électroménager si celui-ci ne l'a pas formellement prévu.
• Installez l'appareil uniquement sur un plan de travail
dont la surface est plane.
• Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Vous risqueriez de vous
blesser et d'endommager l'appareil.
• Respectez la législation, la réglementation, les directives et les normes en vigueur dans le pays où est installé l'appareil (réglementations de sécurité sur le recyclage, consignes de sécurité électrique et/ou gaz).
• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux
autres appareils.
24
• La protection contre les contacts accidentels doit être
assurée par le montage, par exemple les tiroirs doivent
être installés uniquement avec un panneau de protection directement sous l'appareil.
• Pour protéger l'appareil de l'humidité, mettez du mastic
(joint) adapté sur les surfaces de découpe du plan de
travail.
• Le joint comble les fentes entre le plan de travail et
l'appareil.
• Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur
et de l'humidité émanant, par exemple, d’un lave-vaisselle ou d'un four.
• N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte ou
sous une fenêtre. Les récipients chauds sur la table de
cuisson pourraient se renverser à l'ouverture de cellesci.
• Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, assurez-vous
que les réglages de l'appareil soient compatibles avec
les conditions d'installation du local (type de gaz,
pression du gaz,...). Les paramètres de réglage de l'appareil figurent sur la plaquette située à proximité du
tuyau d'arrivée du gaz.
• Cet appareil n’est pas raccordé à un dispositif d’évacuation des produits de combustion. Il doit être installé
et raccordé conformément aux règles d’installation en
vigueur. Une attention particulière sera accordée aux
dispositions applicables en matière de ventilation.
• L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz conduit à
la production de chaleur et d'humidité dans la pièce où
il est installé. Veillez à assurer une bonne aération de
la cuisine : maintenez ouverts les orifices d'aération
naturelle ou installez un dispositif d'aération mécanique (hotte à extraction mécanique).
• Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut
nécessiter une aération supplémentaire en ouvrant la
fenêtre, ou une aération plus efficace, par exemple en
augmentant la puissance de la ventilation mécanique
(si elle existe).
• Les opérations d'installation et de branchement doivent
être réalisées par un technicien qualifié. Risque de
blessure due à un choc électrique !
• Débranchez l'appareil du réseau électrique avant toute
opération de nettoyage ou d'entretien.
• La borne d'alimentation est sous tension.
• Mettez la borne d'alimentation hors tension.
www.zanussi.com
• Assurez-vous que l'appareil est correctement installé
de manière à éviter tout contact.
• Si les prises males et femelles sont mal serrées ou mal
installées, la borne peut surchauffer.
• Le raccordement électrique ne doit être effectué que par
un électricien qualifié.
• Le câble ne doit pas être tendu.
• Utilisez le câble d'alimentation approprié et remplacezle par un câble spécialement adapté s'il est endommagé. Adressez-vous à votre service après vente pour le
remplacement du câble d'alimentation.
• Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au
réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire, ayant une distance
d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
• Si la patte de scellement se trouve à proximité du répartiteur, vérifiez toujours que le câble d'alimentation
n'entre pas en contact avec le bord de la patte.
• Les dispositifs d'isolement comprennent : des disjoncteurs, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), des disjoncteurs différentiels et des
contacteurs.
Mise au rebut de l'appareil
• Pour éviter tout dommage corporel ou matériel.
– Débranchez l'appareil électriquement.
– Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil
et mettez-le au rebut.
– Ecrasez les tuyaux de gaz extérieures, s'ils existent.
– Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut
de l'appareil.
Installation
Avertissement Les instructions suivantes
concernant l’installation, le raccordement et la
maintenance de l'appareil doivent être effectuées par un
professionnel qualifié selon les normes et règlements en
vigueur.
Raccordement au gaz
Le raccordement à l'arrivée de gaz doit obligatoirement
être effectué par une vanne en acier AGB. Choisissez un
raccordement fixe ou utilisez un tuyau flexible en AGB
(acier inoxydable) conforme à la réglementation en vigueur. Si vous utilisez des tuyaux métalliques, assurezvous qu'ils ne soient pas en contact avec des parties mobiles ou qu'ils ne soient pas écrasés. Faites également
bien attention lors du montage de la plaque de cuisson
avec un four.
Le raccord doit être conforme à la réglementation NBN D
5I.003.
Important Vérifiez si la pression de l'alimentation en gaz
de l'appareil correspond bien aux valeurs recommandées.
Le raccordement réglable est fixé à la rampe complète à
l'aide d'un écrou fileté G 1/2. Tous les composants
apparaissant dans la figure ont déjà été assemblés en
usine. L'appareil a été testé avant de quitter l'usine pour
vous garantir les meilleurs résultats.
www.zanussi.com
1
2
3
1 Vissez un écrou à l'extrémité de l'axe.
2 Rondelle
3 Coude
Gaz liquide : utilisez le détendeur en caoutchouc. Intercalez toujours le joint. Continuez alors le raccordement au
gaz. Le tuyau flexible s'applique lorsque :
– il ne doit pas devenir plus chaud que la température
ambiante, à savoir plus de 30 °C ;
25
–
–
–
–
il n'est pas plus long que 1,50 m ;
il ne montre aucun étranglement ;
il n'est soumis à aucune traction et aucune torsion ;
il n'entre pas en contact avec la découpe ou les coins
tranchants ;
– il est visitable sur toute sa longueur afin de vérifier son
état.
Vérifiez les points suivants pour contrôler le bon état du
tuyau flexible :
– il ne présente aucune fente, coupure, marque de brûlure sur les deux extrémités et sur toute sa longueur ;
– le matériau n'est pas durci, mais présente une élasticité
correcte ;
– les colliers de serrage ne sont pas rouillés ;
– la date d'expiration n'est pas passée.
Si vous constatez au moins un de ces défauts, ne réparez
pas le tuyau, mais remplacez-le.
Important Quand l'installation est terminée, assurez-vous
que chaque raccord est étanche en utilisant une solution
savonneuse, et non une flamme !
Remplacement des injecteurs (pour la Belgique
uniquement)
1.
2.
3.
Démontez les supports des casseroles.
Démontez les chapeaux et les couronnes du brûleur.
À l'aide d'une clé de 7, démontez les injecteurs et
remplacez-les par ceux qui sont nécessaires pour le
type de gaz que vous utilisez (voir le tableau dans la
section Données techniques).
4. Assemblez les pièces et suivez la même procédure
dans l'ordre inverse.
5. Remplacez la plaque signalétique (qui se trouve près
du tuyau d'arrivée de gaz) par celle correspondant au
nouveau type d'alimentation en gaz. Vous trouverez
cette plaque dans le sachet fourni avec l'appareil.
Si la pression de l'alimentation en gaz peut être modifiée
ou est différente de la pression nécessaire, vous devez
monter un système de réglage de la pression sur le tuyau
d'arrivée de gaz.
Réglage du niveau minimal
Pour régler le niveau minimum des brûleurs (pour la Belgique uniquement) :
1. Allumez le brûleur.
2. Tournez la manette en position minimale.
3. Retirez la manette.
26
4.
À l'aide d'un tournevis fin, ajustez la position de la
vis de réglage.
1
1 Vis de dérivation
– Si vous passez du gaz naturel G20/G25
20/25 mbar à du gaz liquéfié, serrez entièrement
la vis de réglage.
– Si vous passez du gaz liquéfié au gaz naturel
G20/G25 20/25 mbar dévissez la vis de dérivation d'environ 1/4 de tour.
Avertissement Assurez-vous que la flamme ne
s'éteint pas lorsque vous tournez rapidement la
manette de la position maximale à la position minimale.
Branchement électrique
• L'appareil doit être relié à la terre en respectant bien les
précautions de sécurité.
• Vérifiez que la tension nominale et le type d'alimentation figurant sur la plaque signalétique correspondent
aux valeurs d'alimentation locales.
• Cet appareil est alimenté à l'aide d'un câble principal.
Une fiche appropriée doit être adaptée au cordon d'alimentation (reportez-vous à la charge électrique spécifiée sur la plaque signalétique). La fiche doit être insérée dans une prise murale appropriée.
• Pour toute intervention sur votre appareil, faites appel
au service après-vente de votre magasin vendeur.
• Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
• Assurez-vous que la prise principale est accessible
après installation.
• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise
de courant.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'un raccordement multiple ou d'une prise
www.zanussi.com
multiple (risque d'incendie). Vérifiez que la prise de
terre est conforme aux règlements en vigueur.
• Le câble d'alimentation doit être placé de manière à ce
qu'il n'entre pas en contact avec une surface chaude.
• Raccordez l'appareil au secteur à l'aide d'un système
permettant le débranchement de l'appareil à tous les
pôles, avec une largeur d'ouverture de contact d'au
moins 3 mm., par exemple, un disjoncteur automatique
de protection, des déclencheurs de perte à la terre ou
un fusible.
• Aucune partie du cordon d'alimentation ne doit afficher
une température supérieure à 90 °C. Le câble neutre
bleu doit être raccordé à la borne « N » de la plaque à
bornes. Le câble de phase marron (ou noir) (partant de
la borne « L » de la plaque à bornes doit toujours être
relié à la phase sous tension.
Remplacement du câble d'alimentation
Ne remplacez le câble de raccordement qu'avec un câble
de type H05V2V2-F T90. Assurez-vous que la section du
câble convient à la tension et à la température de fonctionnement. Le câble de terre jaune/vert doit être plus long
d'environ 2 cm que le câble de phase marron (ou noir).
Encastrable
min. 100 mm
min. 650 mm
Possibilités d'insertion
Élément de cuisine avec porte
Le panneau installé sous la table de cuisson doit être facilement amovible et facile d'accès au cas où une intervention technique serait nécessaire.
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
a) Panneau amovible
b) Espace pour les branchements
Au-dessus d'un four
Les dimensions de la niche d'encastrement de la table de
cuisson doivent être conformes aux indications et l'élément de cuisine doit être équipé d'aérations pour assurer
un apport d'air continu. Les branchements électriques de
la table de cuisson et du four doivent être installés séparément pour des raisons de sécurité et pour permettre de retirer facilement le four de l'ensemble.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
A
B
A) joint fourni
B) équerres fournies
www.zanussi.com
27
Description de l'appareil
Description de la table de cuisson
1
2
1 Brûleur semi-rapide
2 Brûleur semi-rapide
3 Manettes de commande
4 Brûleur auxiliaire
5 Brûleur rapide
5
4
3
Manettes de commande
Symbole
Symbole
Description
alimentation en gaz minimum
Description
pas d'alimentation en
gaz / position arrêt
position d'allumage / alimentation en gaz maximum
Fonctionnement
Allumage du brûleur
3.
Avertissement Faites très attention lorsque vous
utilisez une flamme nue dans une cuisine. Le
fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvais
usage de la flamme
Si, après plusieurs tentatives, le brûleur ne s'allume
pas, vérifiez que la couronne et son chapeau sont
correctement placés.
Une fois que la flamme brûle régulièrement, réglez
son débit.
Allumez toujours le brûleur avant de poser les plats.
Pour allumer le brûleur :
1. Tournez le sélecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position maximale (
), puis appuyer dessus pour l'enfoncer.
2. Maintenez la commande appuyée pendant environ
5 secondes, cela permet au thermocouple de se réchauffer. Sinon, l'alimentation en gaz sera interrompue.
28
www.zanussi.com
1
2
3
4
Important En cas de coupure d'électricité, vous pouvez
utiliser votre table de cuisson sans avoir recours au
système automatique. Dans ce cas, approchez une flamme
du brûleur, enfoncez la manette correspondante et
tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
jusqu'à la position de libération maximum du gaz.
Si le brûleur s'éteint accidentellement, tournez la
manette de commande sur la position Arrêt et attendez au moins 1 minute avant d'essayer une nouvelle fois
d'allumer le brûleur.
Le générateur d'étincelles se déclenche automatiquement à la mise sous tension de l'appareil, après
l'installation ou une coupure d'électricité. Ce phénomène
est normal.
1 Chapeau de brûleur
2 Couronne de brûleur
3 Bougie d'allumage
4 Thermocouple
Pour éteindre les brûleurs
Avertissement Ne maintenez pas la manette de
commande enfoncée plus de 15 secondes.
Si le brûleur ne s'allume pas au bout de 15 secondes,
relâchez la manette de commande, tournez-la sur la
position d'arrêt et attendez au moins 1 minute avant de
réessayer d'allumer le brûleur.
Tournez la manette jusqu'au symbole
.
Avertissement Abaissez ou coupez toujours la
flamme avant de retirer les récipients du brûleur.
Conseils utiles
Économies d'énergie
• Si possible, couvrez les casseroles.
• Lorsque le liquide commence à bouillir, baissez le feu
pour laisser légèrement frémir le liquide.
Avertissement Utilisez des casseroles et poêles dont
le fond correspond à la taille de la zone de cuisson
utilisée.
N'utilisez pas de récipients de cuisson qui dépasseraient
des rebords de la plaque.
Brûleur
Diamètre du récipient
Rapide
160 - 260 mm
Semi-rapide
120 - 220 mm
Auxiliaire
80 - 160 mm
Avertissement Les récipients ne doivent pas entrer
en contact avec les commandes. Les flammes
brûleraient la zone de commande.
Ne placez pas le même récipient sur deux zones de
cuisson.
www.zanussi.com
Avertissement Assurez-vous que les queues des
récipients ne dépassent pas du rebord avant de la
table de cuisson et que les récipients sont placés au
centre des brûleurs pour une stabilité maximale et pour
consommer moins de gaz.
Ne placez pas de casseroles instables ou déformées sur
les brûleurs pour éviter des renversements et des blessures.
Avertissement Il n'est pas conseillé d'utiliser un
diffuseur de flamme.
29
Informations sur l'acrylamide
Important Selon les connaissances scientifiques les plus
récentes, faire brunir les aliments de manière intensive, en
particulier les produits contenant de l'amidon, peut nuire
à la santé à cause de l'acrylamide. C'est pourquoi nous
vous recommandons de faire cuire les aliments à basse
température et de ne pas trop les faire brunir.
Entretien et nettoyage
Avertissement Désactivez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer. Avant tout nettoyage
ou intervention de maintenance, assurez-vous que
l'appareil est débranché de la prise électrique.
Avertissement Pour des raisons de sécurité,
n'utilisez jamais d'appareil à vapeur ou à haute
pression pour nettoyer la table de cuisson.
Avertissement N'utilisez pas d'éponges abrasives,
de tampons en laine d'acier ou d'acides. Vous
risqueriez d'endommager l'appareil.
Les égratignures ou les taches sombres sur la surface n'ont au
• Vous pouvez retirer les supports de casseroles pour
nettoyer la table de cuisson.
• Nettoyez les éléments en émail, le chapeau et la couronne avec de l'eau chaude et un détergent doux et séchez-les soigneusement avant de les remettre en place.
• Lavez les éléments en acier inoxydable à l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.
• Les supports de casseroles ne peuvent pas être lavés
au lave-vaisselle, mais doivent être lavés à la main.
• Lorsque vous lavez les supports de casseroles à la
main, faites attention au moment de les sécher car
l'émaillage produit parfois des aspérités sur les bords.
Si nécessaire, enlevez les taches rebelles à l'aide d'une
crème détergente.
• Après avoir lavé les supports de casseroles, veillez à
les remettre en place correctement.
• Pour que les brûleurs fonctionnent correctement, assurez-vous que les bras des supports de casseroles sont
au milieu du brûleur.
30
• Replacez les supports de casserole avec soin afin de ne
pas endommager le dessus de la table de cuisson.
Après nettoyage, séchez l'appareil à l'aide d'un chiffon
doux.
L'acier inoxydable peut ternir s'il est trop chauffé. Gardez
à l'esprit que vous ne devez pas cuisiner avec des plats en
terre cuite ou en fonte. N'utilisez pas de papier aluminium
pour ne pas endommager la partie supérieure durant le
fonctionnement.
Enlevez les salissures :
1. – Enlevez immédiatement : plastique fondu, feuilles
plastique et les aliments contenant du sucre.
– Mettez l'appareil à l'arrêt et laissez le refroidir
avant de procéder au nettoyage : des cernes de
calcaire, traces d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utiliser un nettoyant spécial pour la surface de la table de cuisson.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et un
peu de détergent.
3. Pour finir essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon
propre.
Nettoyage du générateur d'étincelles
Cette fonction emploie une bougie d'allumage en céramique et d'une électrode métallique. Maintenez ces éléments
propres pour prévenir un allumage difficile et vérifier que
les trous de la couronne du brûleur ne sont pas obstrués.
Entretien périodique
Demandez régulièrement à votre service après-vente local
de vérifier l'état du tuyau d'arrivée de gaz et du régulateur
de pression, si l'appareil en est équipé.
www.zanussi.com
En cas d'anomalie de fonctionnement
Anomalie
Cause possible
Solution
Aucune étincelle ne se produit à l'allumage.
• Il n'y a pas d'alimentation électrique.
• Vérifiez si l'appareil est bien branché et allumé;
• Contrôlez le fusible. Si le fusible
est dégagé plusieurs fois, contactez un électricien qualifié.
• Le couvercle et la couronne du
brûleur sont mal positionnés.
• Assurez-vous que le couvercle et
la couronne du brûleur sont bien
positionnés.
La flamme s'éteint immédiatement
après l'allumage.
• Le thermocouple n'est pas suffisamment chauffé.
• Après avoir allumé la flamme,
continuez à appuyez sur le bouton
pendant environ 5 secondes.
Les flammes sont irrégulières.
• La couronne du brûleur doit être
encrassés avec des restes d'aliments.
• vérifiez si l'injecteur n'est pas
bouché et s'il n'y pas de particules
alimentaires dans la couronne.
Certaines anomalies de fonctionnement peuvent dépendre
d'opérations d'entretien non correctes ou d'oubli et peuvent être résolues à l'aide des indications fournies dans le
tableau, sans faire appel à un service après-vente. Si
l'anomalie persiste, contactez votre magasin vendeur ou
votre service après-vente.
Si un problème résulte d'une mauvaise utilisation
ou si l'installation de l'appareil n'a pas été réalisée
1
par un professionnel qualifié, le déplacement du technicien du service après vente ou du revendeur peut être facturé même en cours de garantie.
Étiquettes fournies avec le sac d'accessoires
Collez les étiquettes adhésives comme indiqué ci-dessous :
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
0049
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Collez-la sur la carte de garantie et envoyez cette
partie
www.zanussi.com
31
2 Collez-la sur la carte de garantie et conservez cette
partie
3 Collez-la sur la notice d'utilisation
Ces informations sont nécessaires pour pouvoir vous offrir une aide rapide et adaptée. Ces données figurent sur la
plaque signalétique fournie.
• Description du modèle ............
• Référence produit (PNC) ............
• Numéro de série (S.N.) ............
Utilisez exclusivement des pièces d'origine certifiées
constructeur. Elles sont disponibles auprès de votre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Dimensions de la table de cuisson
Alimentation électrique :
Largeur :
580 mm
Raccordement au gaz :
500 mm
Catégorie :
Longueur :
230 V ~ 50 Hz
R 1/2 "
II2E+3+ (Belgique)
I2E (Luxembourg)
Dimensions de la niche d'encastrement de
la table de cuisson
Alimentation en gaz :
G20/G25 (2E+) 20/25
Classe de l'appareil :
3
Largeur :
550 mm
Longueur :
470 mm
Diamètres de by-pass
Puissance
Brûleur
Ø by-pass en 1/100 mm
Auxiliaire
28
Brûleur rapide :
3,0 kW
Semi-rapide
32
Brûleur semi-rapide :
2,0 kW
Rapide
42
Brûleur auxiliaire :
1,0 kW
PUISSANCE TOTALE :
G20/G25 (2E+)
20/25 mbar = 8 kW
G30 (3+) 28-30 mbar =
567 g/h
G31 (3+) 37 mbar =
557 g/h
Brûleurs à gaz
PUISSANCE NORMALE
BRÛLEUR
Auxiliaire
32
PUISSAN- PUISSANCE NORCE RÉMALE
DUITE
1.0
0.33
GAZ NATUREL
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
inj. 1/100
mm
70
G20 20
mbar
G25 25
mbar
m³/h
m³/h
0.095
0.111
LPG
(Butane/Propane) G30/G31 (3+)
28-30/37 mbar
inj. 1/100
mm
G30
G31
g/h
g/h
50
73
71
www.zanussi.com
PUISSANCE NORMALE
BRÛLEUR
PUISSAN- PUISSANCE NORCE RÉMALE
DUITE
Semi-rapide
Rapide
GAZ NATUREL
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
inj. 1/100
mm
G20 20
mbar
G25 25
mbar
m³/h
m³/h
LPG
(Butane/Propane) G30/G31 (3+)
28-30/37 mbar
inj. 1/100
mm
G30
G31
g/h
g/h
2.0
0.45
96
0.190
0.221
71
145
143
3.0 (gaz
naturel)
2.8 (LPG)
0.75
119
0.286
0.332
86
204
200
En matière de protection de l'environnement
Le symbole sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
www.zanussi.com
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Emballage
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et
recyclables. Les composants en plastique sont
identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez
jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
33
Inhalt
Sicherheitshinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Montage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerätebeschreibung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betrieb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Praktische Tipps und Hinweise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
34
36
39
39
40
Reinigung und Pflege _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Was tun, wenn … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technische Daten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Umwelttipps _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
42
43
44
Änderungen vorbehalten.
Sicherheitshinweise
Warnung! Diese Anweisungen gelten nur für die
Länder, deren Symbole auf der Umschlagseite
dieser Broschüre abgebildet sind.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, um Gefahren zu vermeiden und einen korrekten
Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung in der Nähe des Geräts auf, auch
wenn Sie dieses anderswo aufstellen. Wenn Sie das Gerät
verkaufen, geben Sie dem Käufer die Bedienungsanleitung
mit. Jeder, der dieses Gerät benutzt, sollte mit der Bedienung und den Sicherheitsmerkmalen vertraut sein.
Allgemeine Sicherheit
Warnung! Erwachsene mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder einem Mangel an Wissen und Erfahrung
sowie Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Solche
Personen müssen von einer Person beaufsichtigt oder bei
der Bedienung des Geräts angeleitet werden, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist.
Sicherheit für Kinder
• Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen. Kinder
müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit
dem Gerät spielen können.
• Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
Andernfalls besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr.
• Halten Sie Kinder während und nach dem Betrieb vom
Gerät fern, bis das Gerät kalt geworden ist.
Gebrauch
• Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts
sämtliches Verpackungsmaterial und alle Aufkleber
vom Gerät sowie die Schutzfolie vom Edelstahlbedienfeld (falls vorhanden). Entfernen Sie nicht das Typen34
•
•
•
•
•
•
•
•
schild. Dies könnte zum Ausschluss der Gewährleistung führen.
Schalten Sie die Kochzonen nach jedem Gebrauch aus
(Position „Aus“).
Die Brenner und zugänglichen Geräteteile sind während des Betriebs und auch noch einige Zeit danach
heiß. Legen Sie kein Besteck und keine Topfdeckel auf
das Kochfeld. Kochgeschirr kann samt Inhalt umkippen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
Überhitzte Fette und Öle entzünden sich sehr schnell.
Es besteht Brandgefahr.
Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
Beobachten Sie das Gerät während des Betriebs.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnungen auf der Oberseite des Kochfelds fließt.
Schalten Sie das Kochfeld niemals ohne Kochgeschirr
ein.
Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Benutzen Sie es nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke.
Vorsicht! Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist als
bestimmungsfremd anzusehen, zum Beispiel das Beheizen
eines Raums.
• Verwenden Sie ausschließlich Töpfe und Pfannen mit
einem Bodendurchmesser, der der Größe der Brenner
entspricht. Die Glasplatte (falls vorhanden) kann überhitzen und zerspringen.
• Verwenden Sie kein Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als dem der Kochzone. Die Griffe des
Kochgeschirrs können von der Flamme erhitzt werden.
Näheres hierzu entnehmen Sie dem Kapitel „Praktische
Tipps und Hinweise“.
• Das Kochgeschirr darf nicht die Bedienelemente behindern.
www.zanussi.com
• Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, stellen Sie sicher,
dass das Kochgeschirr nicht über die Ränder des
Kochfeldes herausragt, und dass es mittig auf den jeweiligen Kochzonen ausgerichtet ist.
• Benutzern Sie kein instabiles Kochgeschirr oder Kochgeschirr mit beschädigtem Boden, da dieses kippen
und einen Unfall verursachen kann.
• Stellen Sie keine entflammbaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten benetzt sind,
und/oder schmelzbare Gegenstände (aus Kunststoff
oder Aluminium) in das Gerät, in die Nähe des Gerätes
oder auf das Gerät. Es besteht Explosions- und Brandgefahr.
• Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Zubehör.
• Gehen Sie beim elektrischen Anschluss des Geräts
sorgsam vor. Achten Sie darauf, dass das Gerät oder
heißes Kochgeschirr nicht von Stromkabeln berührt
wird. Achten Sie darauf, dass elektrische Leitungen
nicht lose hängen oder sich verheddern.
Montage
• Lesen Sie unbedingt die folgenden Hinweise. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Verletzungen
von Personen oder Tieren oder für Schäden am Eigentum, wenn diese auf die Nichteinhaltung der folgenden
Bedingungen zurückzuführen sind.
• Um das Risiko von Sachschäden oder Verletzungen zu
vermeiden, dürfen Installation, Strom- und Gasanschluss, Einstellung und Wartung des Geräts ausschließlich von Fachleuten unter Beachtung der Normen und örtlich geltenden Bestimmungen durchgeführt
werden.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät beim Transport nicht
beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Lieferanten.
• Einbaugeräte dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter
normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten betrieben werden.
• Installieren Sie das Kochfeld nicht über Haushaltsgeräten, wenn die Montageanleitung dies nicht zulässt.
• Montieren Sie das Gerät nur in einer flachen Arbeitsplatte.
• Nehmen Sie weder technische noch anderweitige Änderungen am Gerät vor. Hierdurch besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
www.zanussi.com
• Die im Einsatzland des Geräts geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen sind einzuhalten
(Sicherheits- und Recyclingbestimmungen, Sicherheitsregeln der Elektrotechnik usw.).
• Die Mindestabstände zu anderen Geräten sind einzuhalten.
• Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein. Schubladen müssen zum Beispiel mit einem Schutzboden direkt unter dem Gerät installiert
werden.
• Die Ausschnittkanten an der Arbeitsplatte müssen mit
einem geeigneten Dichtungsmaterial vor Feuchtigkeit
geschützt werden.
• Das Kochfeld muss so eingebaut werden, dass es
spaltfrei mit der Arbeitsplatte abschließt. Dazu ist eine
geeignete Dichtung erforderlich.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor Dampf und
Feuchtigkeit, die z. B. durch einen Geschirrspüler oder
Backofen entstehen können.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt neben Türen oder
unter Fenstern. Andernfalls kann heißes Kochgeschirr
durch das Öffnen von Türen oder Fenstern vom Kochfeld gestoßen werden.
• Prüfen Sie vor Anschluss des Gerätes, ob die örtlichen
Anschlussbedingungen (Gasart und Gasdruck) und die
Geräteeinstellung übereinstimmen. Die Einstellwerte
für das Gerät sind auf dem Typenschild in der Nähe
des Gaszufuhrrohrs angegeben.
• Das Gerät wird nicht an eine Abluftanlage angeschlossen. Es muss gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen installiert und angeschlossen werden Besondere Aufmerksamkeit muss den Bestimmungen
hinsichtlich der Belüftung geschenkt werden.
• Beim Gebrauch eines Gaskochfelds entsteht in dem
Raum, in dem das Gerät installiert wurde, Wärme und
Feuchtigkeit. Sorgen Sie für gute Belüftung in der Küche: Halten Sie natürliche Belüftungsöffnungen offen
oder installieren Sie eine mechanische Absauganlage
(Abzugshaube).
• Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum intensiv
genutzt wird, muss für zusätzliche Belüftung gesorgt
werden (z.B. durch Öffnen eines Fensters oder Höherstellen der mechanischen Belüftungseinrichtung, falls
vorhanden).
• Beachten Sie genau sämtliche Anweisungen zu den
elektrischen Anschlüssen. Es besteht Stromschlaggefahr.
35
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor
Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
• An der Netzanschlussklemme liegt Spannung an.
• Die Netzanschlussklemme muss spannungsfrei gemacht werden.
• Der Berührungsschutz muss durch einen fachgerechten
Einbau gewährleistet sein.
• Lockere und unsachgemäße Steckverbindungen können die Klemme überhitzen.
• Die Klemmverbindungen müssen von einem Elektroinstallateur fachgerecht ausgeführt werden.
• Am Kabel ist eine Zugentlastung erforderlich.
• Verwenden Sie das richtige Netzanschlusskabel. Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel nur durch ein geeignetes
Kabel. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren
Kundendienst.
• Bei der elektrischen Installation des Geräts ist eine Einrichtung vorzusehen, die es ermöglicht, alle Pole des
Geräts mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens
3 mm von der Spannungsquelle zu trennen.
• Wenn sich die Montagehalterung in Nähe der Klemmenleiste befindet, sorgen Sie dafür, dass das Netzanschlusskabel nie in Kontakt mit der Kante der Halterung kommt.
• Geeignete Trenneinrichtungen sind erforderlich: Überlastschalter, Sicherungen (Schraubsicherungen müssen aus dem Halter entfernt werden können), FISchutzschalter und Schütze.
Entsorgung des Geräts
• Um das Risiko von Verletzungen oder Sachschäden zu
vermeiden:
– Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
– Schneiden Sie das Netzkabel in der Nähe des Geräteanschlusses ab und entsorgen Sie es.
– Drücken Sie externe Gasrohre flach, falls montiert.
– Wenden Sie sich zur Entsorgung an die örtlichen
zugelassenen Einrichtungen.
Montage
Warnung! Die in nachstehender Anleitung
beschriebenen Montage-, Anschluss- und
Wartungsarbeiten müssen von Fachpersonal unter
Beachtung der geltenden Bestimmungen und eventuell
lokalen Verordnungen ausgeführt werden.
Geräte das Werk verlassen, werden sie getestet, um Ihnen
optimale Funktion zu bieten.
Gasanschluss
Für den Gasanschluss muss ein Gas-Sicherheitsanschluss (AGB) verwendet werden. Je nach geltenden Bestimmungen kann der Anschluss fest oder durch Verwendung eines flexiblen Edelstahlrohrs mit Gas-Sicherheitsanschluss (AGB) erfolgen. Bei Verwendung flexibler Metallrohre muss darauf geachtet werden, dass sie nicht mit
beweglichen Teilen in Kontakt kommen oder eingeklemmt
werden können. Wenn das Kochfeld mit einem Backofen
installiert wird, muss ebenfalls vorsichtig vorgegangen
werden.
Der Anschluss muss unter Beachtung der Bestimmung
NBN D 5I.003. erfolgen.
Wichtig! Achten Sie darauf, dass der Gasdruck des Geräts
den empfohlenen Werten entspricht. Das verstellbare
Anschlussstück wird an dem Gasanschluss mit einer G
1/2" Gewindemutter befestigt. Alle abgebildeten Teile
wurden bereits werkseitig zusammengesetzt. Bevor unsere
36
1
2
3
1 Schaftende mit Mutter
2 Unterlegscheibe
3 Rohrbogen
www.zanussi.com
Flüssiggas: Verwenden Sie die Gummi-Rohrbefestigung.
Verwenden Sie grundsätzlich die Dichtung. Fahren Sie
dann mit dem Gasanschluss fort. Das flexible Rohr kann
verwendet werden, wenn:
– die Raumtemperatur 30 °C nicht übersteigen kann,
– es höchstens 1500 mm lang ist,
– es nirgendwo gedrosselt wird,
– es weder unter Zug steht noch verdreht ist,
– es keine scharfen Kanten oder Ecken berührt,
– es leicht geprüft und sein Zustand festgestellt werden
kann.
Zur Erhaltung muss das flexible Rohr auf Folgendes geprüft werden:
– Risse, Schnitte, Brandspuren - an beiden Enden und
über die volle Länge,
– Materialverhärtung und ausreichende Flexibilität,
– Korrosion der Rohrschellen,
– Ablauf des Verfalldatums.
Wenn Defekte sichtbar sind, das Rohr nicht reparieren,
sondern austauschen.
Wichtig! Überprüfen Sie nach der Installation, ob alle
Anschlussstücke dicht sind. Verwenden Sie hierfür eine
Seifenlösung und auf keinen Fall eine Flamme!
Ersetzen der Düsen (nur gültig für Belgien)
1.
2.
3.
Nehmen Sie die Topfträger ab.
Nehmen Sie Brennerdeckel und Brennerkronen ab.
Entfernen Sie die Düsen mit einem Steckschlüssel
(7) und ersetzen Sie sie durch für die verwendete
Gasart geeignete Düsen (siehe Tabelle im Abschnitt
Technische Daten).
4. Bringen Sie die Teile wieder an (führen Sie dazu die
obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus).
5. Ersetzen Sie das Typenschild (in der Nähe der Gasversorgungsleitung) durch das Typenschild für die
neue Gasart. Das Typenschild ist im Beipack des Geräts enthalten.
Wenn der Gasdruck der Gasversorgung schwankt oder
nicht dem erforderlichen Druckwert entspricht, muss ein
geeigneter Druckregler im Gaszufuhrrohr montiert werden.
Einstellen der niedrigsten Stufe
So stellen Sie die niedrigste Stufe der Brenner ein (nur
gültig für Belgien):
1. Zünden Sie den Brenner.
2. Drehen Sie den Knopf auf die kleinste Flamme.
www.zanussi.com
3.
4.
Ziehen Sie den Einstellknopf ab.
Stellen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die
Bypass-Schraube ein.
1
1 Bypass-Schraube
– Wenn Sie von Erdgas (G20/G25 20/25 mbar) zu
Flüssiggas wechseln, ziehen Sie die BypassSchraube bis zum Anschlag an.
– Wenn Sie von Flüssiggas zu Erdgas (G20/G25
20/25 mbar) wechseln, drehen Sie die BypassSchraube ca. 1/4 Umdrehung zurück.
Warnung! Vergewissern Sie sich, dass die Flamme
nicht erlischt, wenn Sie den Einstellknopf schnell
von der höchsten zur niedrigsten Stufe drehen.
Elektrischer Anschluss
• Erden Sie das Gerät gemäß den Sicherheitshinweisen.
• Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und frequenz in Ihrer Region mit den auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
• Das Gerät wird mit einem Netzkabel geliefert. Dazu
muss ein passender Stecker verwendet werden, der für
die auf dem Typenschild angegebene Gesamtstromaufnahme ausgelegt ist. Der Stecker muss in eine passende Steckdose gesteckt werden.
• Elektrische Bauteile dürfen nur vom Kundendienst oder
von einer Fachkraft installiert oder ausgewechselt werden.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine sachgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
• Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät
vom Stromnetz trennen möchten. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
• Das Gerät darf nicht mit einem Verlängerungskabel,
Adapter oder an eine Mehrfachanschlussdose ange37
schlossen werden (Brandgefahr). Prüfen Sie, ob die
Erdverbindung den geltenden Normen und Regeln entspricht.
• Das Netzkabel ist so zu verlegen, dass es nicht mit heißen Teilen in Berührung kommt.
• Die elektrische Installation muss über eine Vorrichtung
verfügen, die es ermöglicht, das Gerät mit einer Kontaktöffnungsbreite von mindestens 3 mm allpolig vom
Netz zu trennen (beispielsweise durch automatische
Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter oder Sicherungen).
• Das Anschlusskabel darf nicht wärmer als 90 °C werden. Der blaue Nullleiter muss an die mit „N“ gekennzeichnete Klemme angeschlossen werden. Der braune
(oder schwarze) Phasenleiter (angeschlossen an Klemme „L“ auf der Klemmleiste) muss immer an die Strom
führende Phase angeschlossen werden.
Einbaumöglichkeiten
Netzkabel ersetzen
Unterbaumöbel mit Backofen
Verwenden Sie als Ersatz für das Anschlusskabel nur ein
Kabel des Typs H05V2V2-F T90 o. Ä. Stellen Sie sicher,
dass der Kabelquerschnitt der Spannung und der Betriebstemperatur entspricht. Der gelb-grüne Erdleiter muss
ca. 2 cm länger als der braune (bzw. schwarze) Phasenleiter sein.
Montage
min. 100 mm
Unterbaumöbel mit Tür
Die unter dem Kochfeld eingebaute Platte muss sich leicht
entfernen lassen und einen einfachen Zugang im Fall einer
notwendigen Reparatur ermöglichen.
30 mm
a
60 mm
min 20 mm
(max 150 mm)
b
a) Entfernbare Platte
b) Raum für Anschlüsse
Die Abmessungen der Kochfeldaussparung müssen den
Angaben entsprechen, und die Unterbaumöbel müssen
mit Lüftungsschlitzen versehen werden, um eine ständige
Luftzufuhr zu gewährleisten. Kochfeld und Backofen müssen aus Sicherheitsgründen über separate elektrische Anschlüsse verfügen. Der Backofen muss sich leicht aus
dem Unterbauschrank entfernen lassen.
50 cm2
120 cm2
360 cm2
180 cm2
min. 650 mm
min. 55 mm
470 mm
30 mm
550 mm
A
B
A) Mitgelieferte Dichtung
B) Mitgelieferte Halterungen
38
www.zanussi.com
Gerätebeschreibung
Kochfeldanordnung
1
2
1 Normalbrenner
2 Normalbrenner
3 Einstellknöpfe
4 Hilfsbrenner
5 Starkbrenner
5
4
3
Kochstellen-Schalter
Symbol
Symbol
Beschreibung
Zündstellung / maximale
Gaszufuhr
Beschreibung
keine Gaszufuhr / Gerät
ausgeschaltet
minimale Gaszufuhr
Betrieb
Zünden des Brenners
Warnung! Seien Sie bei der Verwendung von
offenem Feuer in der Küche besonders vorsichtig.
Der Hersteller übernimmt bei Missachtung der
Sicherheitsbestimmungen beim Umgang mit offenem
Feuer keinerlei Haftung.
Überprüfen Sie, ob der Brennerkranz und der zugehörige Brennerdeckel korrekt sitzen, falls sich der
Brenner nach einigen Versuchen nicht zünden lässt.
1
Brenner stets vor dem Aufsetzen von Kochgeschirr
entzünden.
So zünden Sie den Brenner:
1. Drehen Sie den Schalter nach rechts auf die höchste
Stufe (
) und drücken Sie ihn ein.
2. Halten Sie den Kochstellen-Schalter zur Erwärmung
des Thermoelements ca. 5 Sekunden lang gedrückt.
Andernfalls wird die Gaszufuhr unterbrochen.
3. Stellen Sie gewünschte Kochstufe ein, sobald die
Flamme regelmäßig brennt.
www.zanussi.com
2
3
4
1 Brennerdeckel
2 Brennerkrone
39
3 Zündkerze
4 Thermoelement
Sie mindestens 1 Minute und versuchen Sie, den Brenner
dann erneut zu zünden.
Warnung! Halten Sie den Knopf nicht länger als 15
Sekunden gedrückt.
Sollte der Brenner nach 15 Sekunden nicht zünden, lassen
Sie den Knopf los, und drehen Sie ihn in die AusPosition. Warten Sie dann mindestens eine Minute, bevor
Sie den Brenner erneut zünden.
Wichtig! Wenn kein Strom zur Verfügung steht, können
Sie den Brenner auch ohne Strom zünden. Bringen Sie
eine Flamme in die Nähe des Brenners, drücken Sie den
entsprechenden Schalter ein und drehen Sie ihn entgegen
dem Uhrzeigersinn auf die höchste Stufe.
Nach dem Einschalten der Stromversorgung, nach
der Installation oder nach einem Stromausfall kann
sich die Funkenzündung automatisch einschalten. Das ist
normal.
Ausschalten des Brenners
Drehen Sie zum Ausschalten des Brenners den Schalter
.
auf die Position mit dem Symbol
Warnung! Bevor Sie das Kochgeschirr vom Brenner
herunternehmen, drehen Sie die Flamme herunter,
oder drehen Sie sie ganz ab.
Falls der Brenner unbeabsichtigt erlischt, drehen
Sie den Schalter in die Ausschaltposition, warten
Praktische Tipps und Hinweise
Energie sparendes Kochen
• Decken Sie Kochgeschirr möglichst mit einem Deckel
ab.
• Drehen Sie, sobald die Kochflüssigkeit zu kochen beginnt, die Flamme so weit zurück, dass die Siedetemperatur aufrecht erhalten wird.
Warnung! Verwenden Sie Töpfe und Pfannen mit
einem Boden, der der Größe der Brenner entspricht.
Verwenden Sie kein Kochgeschirr auf dem Kochfeld, das
über dessen Ränder hinausragt.
Brenner
Durchmesser des Kochgeschirrs
Starkbrenner
160 - 260 mm
Normalbrenner
120 - 220 mm
Hilfsbrenner
80 - 160 mm
Warnung! Das Kochgeschirr darf nicht über das
Bedienfeld ragen. Die Bedienelemente können sonst
von der Flamme erhitzt werden.
Kochen Sie nicht mit einem Kochgeschirrteil auf zwei
Brennern gleichzeitig.
40
Warnung! Achten Sie darauf, dass die Topfgriffe
nicht über den vorderen Rand des Kochfelds
hinausragen, und stellen Sie zur Reduzierung des
Gasverbrauchs und im Interesse einer größeren Stabilität
die Töpfe mittig auf die Kochzonen.
Stellen Sie keine verformten Töpfe oder solche, die nicht
standfest sind, auf die Kochzonen, um ein Verschütten
und Verletzungen zu vermeiden.
Warnung! Wärmeverteiler werden nicht empfohlen.
Informationen zu Acrylamiden
Wichtig! Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
kann die Bräunung von Lebensmitteln, speziell bei
stärkehaltigen Produkten, eine gesundheitliche
Gefährdung durch Acrylamid verursachen. Daher
empfehlen wir, bei möglichst niedrigen Temperaturen zu
garen und die Speisen nicht zu stark zu bräunen.
www.zanussi.com
Reinigung und Pflege
Warnung! Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen
aus und lassen Sie es abkühlen. Trennen Sie das
Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie Reinigungsund Wartungsarbeiten durchführen.
Warnung! Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät
nicht mit einem Dampfstrahl- oder
Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Warnung! Für die Reinigung keine Scheuermittel,
Stahlwolle oder Säuren verwenden. Andernfalls
kann das Gerät beschädigt werden.
nicht.
Kratzer oder dunkle Flecken auf der Oberfläche beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Geräts
• Sie können die Topfträger entfernen, um das Kochfeld
leichter zu reinigen.
• Reinigen Sie die emaillierten Teile, die Brennerdeckel
und -kronen mit warmen Seifenwasser und trocknen
Sie diese sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder einsetzen.
• Reinigen Sie Edelstahlteile mit Wasser und wischen
Sie sie mit einem weichen Tuch trocken.
• Die Topfhalter sind nicht spülmaschinenfest. Sie müssen von Hand gereinigt werden.
• Falls Sie die Topfträger von Hand spülen, seien Sie
beim Abtrocknen vorsichtig, da durch das Emaillieren
gelegentlich raue Kanten entstehen können. Entfernen
Sie ggf. hartnäckige Flecken mit einer Reinigungspaste.
• Achten Sie darauf, die Topfträger nach der Reinigung
wieder ordnungsgemäß aufzusetzen.
• Damit die Brenner korrekt arbeiten, stellen Sie sicher,
dass sich die Arme der Topfträger in der Mitte des
Brenners befinden.
www.zanussi.com
• Seien Sie beim Wiederaufsetzen der Topfträger vorsichtig, um Beschädigungen der Oberseite des Kochfelds zu vermeiden.
Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung trocken.
Edelstahl kann anlaufen, wenn es zu stark erhitzt wird.
Verwenden Sie zum Kochen keine Topfsteine, Römertöpfe
oder Gusseisenplatten. Verwenden Sie keine Alufolie, da
diese die Oberfläche des Geräts beschädigen kann.
Verschmutzungen entfernen
1. – Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel.
– Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Folgendes entfernen: Kalk- und
Wasserränder, Fettspritzer, metallisch schimmernde Verfärbungen. Verwenden Sie einen Spezialreiniger zur Reinigung der Kochfeldoberfläche.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und
etwas Spülmittel.
3. Am Ende das Gerät mit einem trockenen Tuch abreiben.
Reinigen der Zündkerzen
Diese Funktion erfolgt über eine Keramikzündkerze mit
Metallelektrode. Halten Sie zur Vermeidung von Zündschwierigkeiten diese Bauteile immer sauber; kontrollieren
Sie außerdem, ob die Düsen der Brennerkrone verstopft
sind.
Regelmäßige Reinigung
Lassen Sie regelmäßig vom lokalen Kundendienst den Zustand des Gaszufuhrrohrs und, falls installiert, die Funktionstüchtigkeit des Druckreglers überprüfen.
41
Was tun, wenn …
Problem
Keine Funken beim Betätigen der
elektrischen Zündung.
Mögliche Ursachen
Abhilfe
• Kein Strom.
• Vergewissern Sie sich, dass das
Gerät und die Stromversorgung
eingeschaltet sind.
• Überprüfen Sie die Sicherung.
Wenn die Sicherung mehrmals
ausgelöst hat, wenden Sie sich an
einen qualifizierten Elektriker.
• Brennerdeckel und Brennerkrone
sitzen nicht richtig.
• Stellen Sie sicher, dass der Brennerdeckel und Brennerkrone richtig sitzen.
Gasflamme erlischt sofort nach dem
Entzünden.
• Das Thermoelement ist nicht ausreichend erwärmt.
• Halten Sie den Schalter nach dem
Entzünden ca. 5 Sekunden lang
gedrückt.
Der Gasbrenner brennt ungleichmäßig.
• Speisereste an der Brennerkrone.
• Kontrollieren Sie, dass die Hauptdüse nicht blockiert und die Brennerkrone nicht durch Speisereste
zugesetzt sind.
42
www.zanussi.com
Wenn ein Problem vorliegt, versuchen Sie zunächst, die
Ursache des Problems herauszufinden und das Problem
selbst zu beheben. Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an
den Kundendienst.
sen wurde, kann auch während der Garantiezeit für den
Besuch eines Kundendiensttechnikers oder Händlers eine
Gebühr anfallen.
Im Zubehörbeutel mitgelieferte Aufkleber
Bringen Sie die Aufkleber, wie unten gezeigt, an:
Wenn Sie das Gerät falsch bedient haben oder es
nicht von einer autorisierten Fachkraft angeschlos1
2
3
MOD.
MOD.
PROD.NO.
PROD.NO.
SER.NO
SER.NO
03 IT
DATA
DATA
MADE IN ITALY
MODEL
MOD.
PROD.NO.
SER.NO.
0049
TYPE
230V-50Hz
IP20
MODEL
1 Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und verschicken
Sie diesen Teil
2 Kleben Sie ihn auf die Garantiekarte und behalten
Sie diesen Teil
3 Kleben Sie ihn auf die Gebrauchsanweisung
Halten Sie folgende Angaben bereit, damit Ihr Anliegen
schnell und ordnungsgemäß bearbeitet werden kann. Die
erforderlichen Angaben finden Sie auf dem Typenschild.
• Modell ............
• Produktnummer (PNC) ............
• Seriennummer (S.N.) ............
Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile. Diese
sind beim Kundendienst und autorisierten Ersatzteilhändlern erhältlich.
Technische Daten
Abmessungen des Kochfelds
Heizleistung
Breite:
580 mm
Starkbrenner:
3,0 kW
Länge
500 mm
Normalbrenner:
2,0 kW
Hilfsbrenner:
1,0 kW
Abmessungen der Kochfeldaussparung
Breite:
550 mm
Länge
470 mm
www.zanussi.com
43
GESAMTLEISTUNG:
G20/G25 (2E+) 20/25
mbar = 8 kW
G30 (3+) 28-30 mbar =
567 g/Std.
G31 (3+) 37 mbar = 557
g/Std.
Bypass-Durchmesser
Netzanschluss:
230 V, 50 Hz
Brenner
Ø Bypass 1/100 mm
Gas-Anschluss:
R 1/2 "
Hilfsbrenner
28
II2E+3+ (BE)
I2E (LU)
Normalbrenner
32
Starkbrenner
42
Kategorie:
Gasversorgung:
G20/G25 (2E+) 20/25
mbar
Geräteklasse:
3
Gasbrenner
NORMALLEISTUNG
BRENNER
REDUNORMALZIERTE
LEISTUNG
LEISTUNG
ERDGAS
G20/G25 (2E+) 20/25 mbar
Inj. 1/100
mm
G20 20
mbar
G25 25
mbar
m³/Std.
m³/Std.
LPG-Flüssiggas
(Butan/Propan) G30/G31 (3+)
28-30/37 mbar
Inj. 1/100
mm
G30
G31
g/Std.
g/Std.
Hilfsbrenner
1.0
0.33
70
0.095
0.111
50
73
71
Normalbrenner
2.0
0.45
96
0.190
0.221
71
145
143
3.0 (Erdgas)
2.8 (LPGFlüssiggas)
0.75
119
0.286
0.332
86
204
200
Starkbrenner
Umwelttipps
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem
Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über
das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem
44
Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie
das Produkt gekauft haben.
Verpackungsmaterial
Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich
und wiederverwertbar. Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen wie z. B. >PE<,>PS< usw. gekennzeichnet. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bei
den kommunalen Entsorgungsstellen in den dafür vorgesehenen Behältern.
www.zanussi.com
www.zanussi.com
45
46
www.zanussi.com
www.zanussi.com
47
397234101-A-482011
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising