Cloer | 3890 | CLO-3890 Cloer skrudintuvas - UAB Krinona

CLO-3890 Cloer skrudintuvas - UAB Krinona
CLO-3890 Cloer Skrudintuvas
Trumpa
apžvalga
● Miniskrudintuvas 1 duonos riekelei
● Galėsite skrudinti net atšaldytą ar iš šaldytuvo ištrauktą duoną – skrudintuve įrengtas pašildymo
mygtukas
•
•
Duonos riekelei įstrigus, apsauginis skrudintuvo mechanizmas automatiškai išjungs prietaisą
Įrengtas skrudinimo pertraukimo („Stop“) mygtukas
• Puikūs rezultatai, pasiekiami prietaise esančių
elektroninių sensorių ir duonos riekelės centravimo
mechanizmo dėka
• Baigtos skrudinti riekelės pakėlimo svirtis
• Rankenėle galėsite pasirinkti norimą duonos
apskrudimo lygį
• Skrudintuvas lengvai valomas – jame įrengtas
trupinių surinkimo padėkliukas
• Korpusas iš nerūdijančio plieno ir šilumos
izoliacinių medžiagų
• 600 vatų galia, 230 voltų elektros įtampa
1
Naudotojo vadovas
Skrudinimo pertraukimo („Stop”) mygtukas
Paskrudintos riekelės pakėlimo mechanizmas ir
svirtis
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Duonos trupinių
padėkliukas
Pašildymo mygtukas
Rankenėlė, reguliuojanti skrudinimo intensyvumą
Bendrosios saugumo taisyklės
● Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur gali būti panašiai pritaikomas, pavyzdžiui:
- parduotuvėse, įstaigose ir kitose darbo vietose įrengtose darbuotojų virtuvėlėse;
- ūkiuose esančiose gyvenamosiose patalpose;
- „bed and breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose;
- viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo vietų klientams aptarnauti.
● Cloer firmos elektroniniai prietaisai turi būti taisomi tik Cloer įgaliotų meistrų ar Cloer klientų
techninio aptarnavimo centre. Netinkamai pataisyti ir toliau naudojami prietaisai gali sukelti
grėsmę naudotojo sveikatai bei gyvybei. Prietaisą taisant kitiems nei paminėti asmenims, negalioja
prietaiso garantija.
● Prietaisą junkite tik į įprastas namuose esančias rozetes. Prieš jungdami kištuką į elektros lizdą,
įsitinkite, kad ant prietaiso nurodyta palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos
elektros srovės įtampa.
● Prietaisas turi laidą su „Y“ tipo į rozetę jungiamu kištuku. Skrudintuvo laidą pažeidus, leiskite jį
pakeisti Cloer firmos atstovams, firmos techninio aptarnavimo centrui ar kitam patyrusiam
2
specialistui – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai.
● Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo:
- pastebėję gedimą ar defektą.
- ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso.
- prieš prietaisą valydami.
● Norėdami ištraukti prietaiso laidą iš rozetės, netraukite už paties laido – traukite laikydami kištuką.
● Per daug neištempkite prietaiso laido, kad skrudintuvas neapvirstų.
● Nevyniokite laido aplink aštrias detales.
● Nekelkite ir neneškite skrudintuvo, laikydami už jo laido. Saugokite laid ą nuo liepsnos ir karščio
(elektrin ės virykl ės arba atviros ugnies).
● Maži vaikai nepajėgūs suvokti grėsmių, galinčių kilti netinkamai naudojant elektroninius prietaisus.
● Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių fizinių, jutiminių bei protinių gebėjimų žmonės bei asmenys, kuriems
trūksta žinių ir/ar patirties naudojantis panašiais prietaisais, skrudintuvu naudotis gali tik prižiūrimi už jų
saugumą atsakingų asmenų, prieš tai tinkamai apmokyti ir gerai suvokdami grėsmes, kylančias prietaisu
naudojantis.
● Vaikams draudžiama žaisti prietaisu.
● Draudžiama vaikams valyti ir taisyti prietaisą, nebent jie yra vyresni nei 8-erių metų ir prižiūrimi už juos
atsakingų asmenų.
● Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8-erių metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
● Saugokite prietaisą nuo drėgmės (lietaus, tyškančio vandens).
● Baig ę naudotis skrudintuvu ir prie š jį valydami, leiskite prietaisui atvėsti.
● Naudodamiesi skrudintuvu, nenaudokite išorinio laikmačio ar atskiros nuotolinio valdymo sistemos.
● Kepama duona gali pradėti svilti, todėl nerekomenduojama naudoti skrudintuvo netoli degių medžiagų, tokių
kaip audiniai ir užuolaidos.
● Reguliariai išvalykite skrudintuve susikaupusius duonos trupinius, ištraukdami ir išvalydami trupinių
surinkimo padėklą.
Paru o š im a s nau d ot i
● Nuimkite visus pakuotės elementus ir, jei reikia, lipdukus, bet ne prietaiso etiketę.
● Pastatykite skrudintuvą ant sauso, neslidaus ir lygaus pagrindo.
Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą
● Prieš pirmąkart naudodami skrudintuvą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles.
● Pirmąkart įjungus skrudintuvą, gali pasijusti specifinis kvapas. Todėl siūlome prietaisą naudoti gerai
vėdinamame kambaryje ir vieną ar du kartus, pasirinkus didžiausią skrudinimo intensyvumą, įjungti
prietaisą, prieš tai į jį neįdėjus duonos.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Saugaus prietaiso naudojimo instrukcijos
Niekada nepalikite įjungto skrudintuvo be priežiūros.
Nepalikite prietaiso laido kyboti ant aštrių kampų ir kraštų.
Niekada nekiškite pirštų į duonos skrudinimui skirtą griovelį.
Į skrudintuvą nekiškite metalinių, plastikinių ar kitokių daiktų.
Duonos riekelei įstrigus skrudintuve, prietaisas išsijungs automatiškai.
Tokiu atveju ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti. Tuomet
ištraukite užstrigusios duonos likučius.
Būkite atidūs ir prietaiso nenaudokite greta popierinių, medžiaginių ar kitų degių daiktų.
Atkreipkite dėmesį, kad prietaisą naudojant iš jo į viršų skiriasi karšti garai.
Todėl niekada nelaikykite skrudintuvo po lentynėlėmis, užuolaidomis ar greta degių daiktų.
Specialiai neuždenkite duonai skirtų griovelių.
Nenaudokite skrudintuvo, pirma į jį neįdėję trupinių surinkimo padėklo.
Šis skrudintuvas netinka duonos traškučiams, džiūvėsėliams ar panašiems duonos produktams
3
●
●
●
●
skrudinti.
Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių skrudintuvo dalių.
Sausesnė duona apskrunda greičiau nei šviežia.
Skrudinimo intensyvumo reguliavimo rankenėle galėsite nustatyti norimą duonos apskrudimą.
Riekelės pakėlimo svirčiai užstrigus, skrudintuvas automati škai neišsijungs. Prieš prad ėdami
prietais ą naudoti, įsitikinkite, kad ranken ėlė nesunkiai kilnojasi.
Skrudintuvo įjungimo ir naudojimo instrukcijos
● Įjunkite prietaiso kištuką į elektros lizdą.
● Į tam skirtą ertm ę įdėkite duonos riekutę. Nenaudokite pernelyg didelių ar storų riekių, kad
skrudinama duona ne įstrigtų.
● Nustatykite norimą skrudinimo intensyvumą.
● Prad ėkite nuo mažesnio skrudinimo galingumo – apskrudimo greitis priklauso nuo duonos tipo ir
jos drėgnumo.
● Spustelėkite skrudintuvo svirtį žemyn, kol ji užsifiksuos, – turėtumėte išgirsti spragtelėjimą. Dabar Jūsų
skrudintuvas paruoštas naudoti.
Dėmesio: jei skrudintuvas neįjungtas į elektros lizdą, svirtis neužsifiksuos– to neleis įrengtas
elektromagnetinis apsauginis mechanizmas.
● Skrudinim ą galite bet kada pertraukti, spustelėdami „Stop" mygtuką.
● Duonos riekelei užstrigus skrudintuve, prietaisas automatiškai išsijungs.
● Tokiu atveju ištraukite prietaiso ki štuk ą iš elektros lizdo ir leiskite jam atv ėsti. Atsargiai
išimkite užstrigusi ą riekel ę. Būkite atsarg ūs, kad nepaliestum ėte kaitinimo element ų.
Patarimas: siūlome duonos riekelę dėti per patį duonos skrudinimo ertmės vidurį, kad duona
apskrust ų tolygiai iš visų pusių.
P a š il d y m o m yg t u k a s
Spustelėję šį mygtuką, galėsite skrudinti ir atšaldytą duoną.
Įstatykite duonos riekelę į skrudinimo griovelį, spustelėkite įjungimo/išjungimo mygtuką ir pašildymo
mygtuką.
Skrudinimas užtruks kiek ilgiau, nes duona, prieš ją skrudinant, pirmiausia pašildoma.
Nustatykite tokį skrudinimo intensyvumą, kokį parinktumėte ir įprastai duonai.
Valymas
Prieš skrudintuvą valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite skrudintuvui atvėsti.
Valykite prietaisą drėgnu skudurėliu. Niekada neplaukite skrudintuvo po tekančiu vandeniu.
Nenaudokite stiprių valiklių. Saugokite kaitinimo elementus nuo aštrių daiktų (pvz. peilių, šakučių ir kt.).
Duo nos trupiniai surenkami į tam skirt ą pad ėkl ą. Ištraukite pad ėkl ą, jį išvalykite ir įst at ykite
at gal į viet ą. Prie š ištraukdam i trupini ų pad ėkliuk ą, leiskite prietaisui visi škai atv ėst i.
Aplinkai nekenksmingas prietaiso išmetimas
Prietaiso transportavimui skirta pakuotė pagaminta iš aplinką tausojan čių medžiag ų. Tikim ės, kad
tinkamai perdirbsite pakuotei panaudotus kartono/popieriaus ir plastikinius elementus.
DĖMESIO! Draudžiama elektrinius prietaisus mesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Net ir pasenusiuose ar sugedusiuose elektriniuose prietaisuose yra perdirbimui tinkam ų detalių.
Prietaisu atsikratykite tam skirtose perdirbimo įmonėse ar buitinės technikos surinkimo punktuose.
Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.
Klientų aptarnavimo centras
Sugedus Jūs ų Cloer buitinei technikai, si ūlome kreip tis į prekybos agent ą ar Cloer klient ų
ap tarnavimo centr ą.
Cloer elektriniai prietaisai gaminam i laikantis Euro po s Sąjungos nuro dym ų ir saugumo
4
no rmat yv ų.
Ga r a n t ij o s s ą lyg o s
Cloer suteikia šiam prietaisui gamintojo ribotos atsakomybės garantiją su sąlyga, kad prietaisas naudojamas
tik asmeninėms reikmėms. Aptikus medžiagos ar gamybos defektų, kompanija įsipareigoja nemokamai
pakeisti prietaisą nauju, bet tik jei prietaisu naudojamasi atsargiai ir laikantis instrukcijose aprašytų nurodymų.
Prietaiso taisymas atliekamas pataisant ar pakeičiant prastai veikiančias detales. Pakeistos dalys automatiškai
tampa Cloer firm os nuosavybe. Papildomi parei škimai, ypa č dėl žalo s atlyginimo , netenkinami.
Ši garantija nekeičia ir nepažeidžia pirkėjo prekių įsigijimo teisių, nustatytų pirkimo šalyje. Produktui suteikiama 2
met ų garantija, skaičiuojant nuo produkto pirmo pardavimo datos. Šis laikotarpis neprat ęsiamas,
nepradedamas skai čiuoti iš naujo ir kitaip nekei čiamas, nepaisant vėliau įvykusio produkto
perpardavimo, taisymo ar pakeitimo nauju.
Ši garantija pirk ėjui suteikiama per mažmenininką. Nor ėdami pareik šti pretenzijas, kreipkit ės
tiesiogiai į prekybos agent ą.
Jei kyla klausim ų, susijusių su Cloer produkcija, kreipkit ės į Cloer buitinės technikos importuotoj ą
savo šalyje. Importuotojo adresą ir telefono numerį galite rasti mūsų tinklalapyje
ht tp:// www.cloer.de .
●
●
●
●
●
Kad galiot ų prekės garantija, privalote pateikti pirkimo čekio original ą su pirkimo data ir prekę
pardavusios įmonės adresu. Nepateikus pirkimo čekio, taisymas bus atliktas pirkėjo išlaidomis,
pirkėjo iš anksto neatsiklausus.
Garantija nepadengia taisymo išlaidų šiais atvejais:
jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijas,
kai prietaisas normaliai susidėvi intensyviai naudojant,
įvykus gedimams dėl išorinių poveiki ų (pvz. netinkamo transportavimo, kratymo, didelio karščio,
rūgščių ir t.t.),
nepakankamai dažnai valant nuosėdas*,
naudojant netinkamus priedus.
Garantija negalioja, jei:
● prietaisas naudojamas komercinėms reikmėms,
● prietaisas išrenkamas, atidarinėjamas ar keičiamas be aptarnavimo centro žinios,
● prietaisą taiso ne specialistai ar klientų aptarnavimo centro paskirti asmenys.
Garantija taip pat negalioja keičiamoms detalėms, kurios normaliai sudyla prietaisą naudojant.
* tik elektriniams virduliams / kavavirėms / arbatinukams.
UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso)
centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising