Avanti | VM165 | Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XIV. Budapest 1930.

Á MAGYAR P R O T E S T Á N S
IRODALMI TÁRSASÁG
KIADVÁNYAI
Szerkeszti
ZSINKÁ
FERENC
f
A TUDOMÁNYOS KÖNYVSOROZAT XXXIII. KÖTETE
B
U
D
A
P
E
S
T,
1 9
3
0
MAGYAR P R O T E S T Á N S
EGYHÁZTÖRTÉNETI
ADATTÁR
Szerkeszti
MÁLYUSZ
ELEMÉR
XIV. ÉVFOLYAM
M. kir. ErzséM - Tufl. Eayetem.
Magyar egyháztört. és
egyházjagi szemináriuita.
L e l t szám:
B
KIADjA
1
U
D
A
9
MAGYAR
A
P
PROTESTÁNS
E
S
IRODALMI
3
l/cl-
T
TÁRSASÁG
0
Sárkány
Nyomda R . T . Budapest, V I . , Horn Ede-utca 9.
Vezetők: Dr. Wessely Antal és Wessely József.
T e l . : 221—90.
ELŐSZÓ
Nemcsak
a kegyelet érzése parancsolja,
hogy
bevezető
s o r a i n k a t Z s i n k a F e r e n c n e v é v e l k e z d j ü k e l . T ö b b v o l t ő, m i n t
az A d a t t á r
legutóbbi szerkesztője, akinek érdemeiről
sablo­
nos
első helyen
nélkül
módon
illik
megemlékezni.
Túlzás
m o n d h a t j u k , h o g y az e g é s z p r o t e s t á n s e g y h á z t ö r t é n e t í r á s
lendítése terén szerzett m a r a d a n d ó érdemeket. A
ség, igaz, n e m i s m e r i m ű k ö d é s é n e k
fel­
nagyközön­
ezt a részét, m i v e l k e d ­
venc t e r v e i n e k m e g v a l ó s í t á s á n m i n d e n h i v a l k o d ó z a j t k e r ü l v e
csendben, b á r
annál
fáradhatatlanabbul
évvel tragikusan h i r t e l e n
eltávozása
dolgozott. M a ,
után, a m i k o r
h a t u n k az őt t ú l é l ő a l k o t á s o k b i z o n y s á g á r a , i d ő s z e r ű n e k
szik, h o g y t ö r e k v é s e i r ő l t e l j e s t á r g y i l a g o s s á g g a l
egy
hivatkoz­
lát­
felvilágosít­
suk olvasóinkat.
Zsinka Ferenc úgy látta, hogy a m a g y a r protestáns
ház múltjának
kutatása
kb.
a X X . század kezdetétől
nem tart lépést történetírásunk
egy­
fogva
fejlődésével. A szűkebb
egy­
háztörténelem művelői, a k i k t e v é k e n y s é g ü k e t még a m u l t szá­
zadban
nyert
lelkesedéssel
iskolázottságukkal
dolgozták
kezdték,
ugyan k i továbbra
megingathatatlan
is e g y i k
értékes
tanulmányukat a másik után, n e m c s a t l a k o z t a k azonban hoz­
zájuk
a háború
előtti történetíró-generáció
képviselői,
hogy
vállvetve segítsenek idősebb kortársaiknak
megírni azokat
monográfiákat,
hosszas
amelyeknek
anyaggyűjtése
levéltári
kutatásokat
tételez fel. E g y egész történetkutató
életmunkája
m a r a d t t e h á t e l s ez az o k a , h o g y m i n d
hiányzanak azok a protestáns egyháztörténeti
a
nemzedék
máig
részletmunkák,
amelyekhez hasonlókat pedig hazai történetírásunk
o l y nagy
t ö m e g b e n m u t a t h a t f e l s a m e l y e k n e k az a l e g e g y s z e r ű b b i s ­
m e r t e t ő j e g y ü k , h o g y az e g é s z s z é t s z ó r t l e v é l t á r i
forrásanyag
tervszerű
A
és rendszeres összegyűjtése a l a p j á n
legjellemzőbb a protestáns
csolódására talán
korából"
készültek
egyháztörténet-kutatók
el.
kikap­
az „ E g y h á z t ö r t é n e l m i e m l é k e k a
hitújítás
amelyben a katolikusok vezető
irodalmi
sorozata,
testülete ugyancsak
katolikus tudósok
kutatásai
és
munkál­
kodása eredményeképen adta k i a protestantizmus legspeciá­
lisabb p r o b l é m á j á r a vonatkozó
Bár
nyokra
nem önvédekezést
óhajtjuk
a
anyagot.
a k a r u n k írni, s ő t i n k á b b
figyelmet
felhívni,
a
hiá­
mégis mindjárt
meg
k e l l j e g y e z n ü n k , h o g y az e m l í t e t t s z o m o r ú j e l e n s é g e k b ő l n e m
vonható
le
o l y megállapítás,
tudományosság
nek, h o g y a háború
ténetírás
a
magyar
protestáns
körüli években a protestáns
és a m a g y a r
különbség
mintha
belső erői elsorvadtak volna. A n n a k a
történettudomány
tény­
egyháztör­
között
fejlődésbeli
á l l o t t e l o , m á s o k a i v a n n a k . N e m t ú l z á s , ha
azt
m o n d j u k , h o g y száz év óta v a g y protestáns származású, vagy
velük azonos világnézetű történetírók alakították k i a m a g y a r
m u l t összképét. Protestáns
az e g é s z m a g y a r s á g
történetíró
a nagyobb
probléma,
é l e t é v e l f o g l a l k o z h a t o t t úgy, h o g y m u n ­
k á j a k ö z b e n a m a g a t ö r t é n e t s z e m l é l e t é n e k és v i l á g n é z e t é n e k
l e p l e z e t l e n ü l é s — h i t e s z e r i n t — az i g a z s á g h o z h í v e n a d h a t o t t
kifejezést.
Ezért nem
meneküljön
egyháza
érezte
annak
múltjának
szükségét,
egy-egy
hogy
olyan
vissza­
epizódjához,
a m e l y n e k megelevenítése közben élheti k i szubtilis protestan­
t i z m u s á t . É p p e n s é g g e l n i n c s o k u n k s z é g y e n l e n i az e l m ú l t év­
tizedek protestáns vallású magyar történetíróinak
munkássá­
gát, sőt b ü s z k é k lehetünk a r r a , h o g y a p r o t e s t a n t i z m u s
adta
őket. A z t azonban megállapíthatjuk, hogy amennyivel gazda­
gabb l e t t a m a g y a r
a protestáns
történetirodalom,
a n n y i v a l szegényedett
egyháztörténetírás.
D e b á r m i l e g y e n is az o k , a h i á n y m a k é t s é g t e l e n ü l m e g ­
van, káros hatása pedig egyre jobban érezhető. Ugyanis ma
már
a történettudomány
ponthoz
ahhoz
a
jutott el, hogy egy-egy korszakot nem kizárólag
a
kimondottan
merni,
hanem
általános
levéltári forrásanyag
fejlődése során
alapján
igyekszik megis­
azt v a l a m e n n y i szellemi tudomány
segítségül
hívásával összes vonatkozásaiban igyekszik rekonstruálni. A z
egyháztörténelem terén ennek a szintetizáló iránynak
erősebb
érvényesülése
szilárd alap,
elé gördít
hatalmas
akadályt,
amelynek m i n d e n történeti
ha
hiányzik
a
rekonstrukció
szá­
mára a kiindulási pontot k e l l jelentenie. A levéltárakban
lap­
pangó forrásanyagnak
az
akadálynak
az
egyháztörténetírás
a közkinccsé tétele így egyenlő
elhárításával,
szabadabb
amely a
modern
lendületének
annak
szellemű
útjában
van.
t e r v s z e r ű f o r r á s g y ű j t é s és f o r r á s k i a d á s e z é r t s z ü k s é g e s
dési fok t u d o m á n y s z a k u n k
életében; nélküle csak
az
lehetséges.
egy helyben veszteglés
stagnálás,
Ebből a szomorú állapotból a k a r t a a rendszeres
kiadással a protestáns
emelni.
Arra
A
fejlő­
forrás­
egyháztörténetírást Zsinka Ferenc k i ­
törekedett,
hogy minél
inkább
mentesítse
a
jövő k o r s z a k t ö r t é n e t í r ó j á t a levéltári kutatások ídőtrabló és
sokszor
egészséget gyilkoló terhétől.
Tisztában
volt
azzal,
h o g y ez a c é l csak ö n f e l á l d o z á s s a l , l e m o n d á s s a l é r h e t ő e l . S
a j o b ö j ö v ő é r t m e g is h o z t a a m a g a á l d o z a t á t : l e m o n d o t t a z
önálló alkotás gyönyöreiről és e n e r g i á j á t a forráskiadás
meg­
szervezésére fordította. N e m l a n k a d v a elérte, a mostoha v i ­
szonyok
dacára
Adattár
s ezzel ismét l e t t o l y orgánumunk,
szétszórt,
is, h o g y f e l t á m a d t
töredékes
adatokat
az
1911. óta
publikálja.
szünetelő
a m e l y az
egyes
Tevékenységének
igazi súlypontja azonban máshol volt. A M a g y a r Történelmi
Társulat által elnöke, Gróf Klebeisberg Kunó
sére megindított nagy forráskiadás,
kori
történetének
szemei
döntő
előtt,
forrásai"
amely
fontosságú,
a
mintájára
protestáns
központi
kezdeményezé­
a „Magyarország
újabb-
oly vállalat
lebegett
egyháztörténet
egy-egy
problémájára
vonatkozó
egész
i r a t a n y a g o t összegyűjti, abból azonban csak a valóban
érde­
mes a k t á k a t publikálja, még p e d i g a k é r d é s történetét
min­
den oldalról megvilágító alapos feldolgozás kíséretében, hogy
így a tudományos érdek és a nagyközönség é r d e k l ő d é s e
egy­
aránt kielégülést találjon.
A
kérdések,
amelyekre
vonatkozólag
egy-egy
kötetnyi
anyagot akart Zsinka Ferenc megjelentetni, a következők: a
gályarabságra
küldött
protestánsok
sorsa, a
Carolina
l u t i o és e l ő z m é n y e i , t o v á b b á a I I . J ó z s e f - f é l e t ü r e l m i
let
s az
1790-i vallásügyi
törvény
resorende­
keletkezése. Ezekben
kötetekben valóban a magyar protestantizmus életének
a
sors-
d ö n t ő f o r d u l a t a i k e r ü l n é n e k m e g v i l á g í t á s r a . A z e l s ő k e t t ő az
ellenreformáció
korlátokat nem ismerő elnyomó
törekvéseit,
a h a r m a d i k p e d i g a p r o t e s t a n t i z m u s X I X . s z á z a d i új é l e t é n e k
alapjait
tárná
fel. A z első kötet előkészítését maga
Zsinka
Ferenc vállalta, a másodikét P a u l i n y i Oszkár, a magyar kor­
m á n y bécsi levéltári megbízottja, a harmadikét pedig e sorok
írója. A z egész t e r v felvetőjét feladatának
sajnos
elvégzésében
—
— k o r á n m e g a k a d á l y o z t a a h a l á l . M é g az a n y a g g y ű j ­
tés közben h u l l o t t k i kezéből a t o l l , szívós agítálásával azon­
ban
elérte,
hogy dédelgetett
vállalkozását
megtörő
szemei
véglegesen biztosítottnak láthatták. Segítségére v o l t — s ezt
bizonyos
büszkeséggel
mindkét protestáns
és elégtétellel állapíthatjuk
meg
—
egyház vezetőinek megértő jóindulata
és
b e l á t á s a . Ők úgy találták, hogy n e m szabad k i m a r a d n i o k a
magyar protestáns
az
történetíróknak
abból a gárdából,
amely
összeomlás után v a l a m e n n y i világtájról összeseregelve a
H a b s b u r g o k b é c s i l e v é l t á r a i b a n az a d d i g c s a k n e h e z e n , v a g y
egyáltalán hozzá n e m férhető forrásanyagból
új
megvilágítást lehetővé tevő adatokat.
a k n á z z a k i az
S e belátástól
ve­
z e t v e , az i g e n s ú l y o s a n y a g i v i s z o n y o k d a c á r a k ö l t s é g v e t é s i l e g
i s l e k ö t n i i g y e k e z t e k b i z o n y o s ö s s z e g e t , h o g y az u t o l s ó
d á l y is e l t ű n j ö n a p r o t e s t á n s
dabb fejlődésének
egyháztörténeti
kutatás
aka­
szaba­
útjából.
A n y a g i l a g így biztosítva lévén a nagy vállalkozás,
hisszük, hogy rövid néhány éven belül nemcsak
azt
a már emlí­
t e t t k ö t e t e k , h a n e m r a j t u k k í v ü l ú j a b b a k is n a p v i l á g o t
láthat­
n a k . H á l a K á r o l y i Á r p á d á l l a m t i t k á r úr, a b é c s i H a u s - , H o f und
Staatsarchiv
egykori
igazgatója
bölcs tanácsainak,
az
e r e d e t i p r o g r a m m á r j e l e n t é k e n y e n k i is b ő v ü l t . í g y p l . t e r v b e
vétetett
a protestáns
ifjak
külföldi
iskolázására
vonatkozó
b é c s i l e v é l t á r i a n y a g n a k az ö s s z e g y ű j t é s e , v a l a m i n t az 1 7 9 1 - i
protestáns
zsinat
történetét
első a protestantizmusnak
az európai
művelődés
megvilágító iratok
közvetítőjének szerepét
másik pedig a protestáns
kiadása.
m i n t a magyar kulturális
Az
élet és
jellemezné, a
egyházak belső szervezeti
reform­
terveit ismertetné meg.
E nagy vállalkozás, a „Protestáns Fontes" kötetei nem­
c s a k e d d i g a l i g i s m e r t s 1918 e l ő t t l e g n a g y o b b r é s z t
hozzá-
férhetetlen
forrásanyagot
fognak közkinccsé tenni, hanem
legfőbb k é r d é s e k f e l d o l g o z á s á v a l
ják alakítani a protestáns
jelentős mértékben
a
fog­
egyház történetéről m e g r a j z o l t és
ma közkeletű képet
is. M e l l e t t ü k a z o n b a n ,
Adattár
éppen
lesz
későbbi
kötetek
nem
át
felesleges.
összeállításánál
is
egy-egy fontos történeti k é r d é s r e
Mint
úgy hisszük,
a
arra
törekszünk,
vonatkozó
az
jelenleginél, a
akták
hogy
lássanak
n a p v i l á g o t . C é l u n k az, h o g y a p u b l i k á l t a n y a g l e h e t ő l e g n a g y
tömeg irat átvizsgálása alapján kerüljön k i . A
közlemények
s z e r z ő i t e h á t n e m c s a k l e m á s o l n a k egyes, e s e t l e g e s e n k e z ü k b e
került iratokat, hanem
k a t vizsgálnak
összegyűjtsék
részben
módon
tervszerűen
egész levéltári
át, h o g y a z o k b ó l e g y - e g y p r o b l é m a
s ezt
részben
egész terjedelmében
pedig kivonatosan, jegyzetekben
az
olvasó nagy
anyag
lényeges
sorozato­
anyagát
közöljék,
értékesítsék.
részeit
a
s z e r i n t ö s s z e t ö m ö r í t v e k a p j a k e z é b e , h o g y í g y m é g az
kintés is m i n é l k ö n n y e b b l e g y e n
Ilyen
lehetőség
átte­
számára.
A z Adattár egy-egy évfolyama valósággal kisebb Fontesk ö t e t l e h e t idővel, a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y b e n n ü k a r é s z ­
letesebb t ö r t é n e t i b e v e z e t é s t m e l l ő z z ü k s az a n y a g o t is i n k á b b
lelőhelye szerint csoportosítjuk.
P l . következő
az
Thurzó-levéltárnak
nagyér­
t é k ű X V I . sz. végi és X V I I . sz. e l e j i a n y a g á t f o g j a
közölni.
Országos
Nemcsak
Levéltárban
Thurzó
őrzött
Györgynek,
a
híres
évfolyamunk
protestáns
nádornak
n a g y j e l e n t ő s é g ű s z e r e p l é s é t f o g j a ez a p u b l i k á c i ó f e l t á r n i , h a ­
n e m a k o r v a l l á s i á l l a p o t a i t is p o n t o s s e d d i g s z i n t e t e l j e s e n
i s m e r e t l e n a d a t o k k a l f o g j a m e g v i l á g í t a n i . A k ö z l e m é n y szer­
zője, dr. I I a Bálint levéltáros e munkájához előzőleg rendsze­
resen végigvizsgált egy egész levéltári osztályt s igen
nagy
terjedelmű anyagból válogatta k i a nyomdafestékre
érdemes
iratokat.
iratokat
Közleményében
egész terjedelműkben
az
elsőrangú
fontosságú
fogja k i n y o m a t n i , a kevésbbé lényege­
seket m á r csak k i v o n a t o s a n , o l y m ó d o n , h o g y e g y - e g y j e l l e m z ő
részt
közöl
szószerint,
azokat
a
darabokat
pedig,
amelyek
csak az e g é s z e n s p e c i á l i s i r á n y b a n k u t a t ó s z a k e m b e r t é r d e k l i k ,
szinte regesztaszerűen
fogja ismertetni. K ö z l e m é n y e
azonban
a n n a k d a c á r a , h o g y n e m lesz i g e n n a g y t e r j e d e l m ű , a T h u r z ó levéltár teljes protestáns egyháztörténeti vonatkozású
anyagát
ELÖSZO
10
t a r t a l m a z z a m a j d , úgy, h o g y a j ö v ő b e n a p r o t e s t á n s
egyház­
t ö r t é n e t m ű v e l ő j e n y u g o d t l e h e t affelől, h o g y az O r s z á g o s L e ­
v é l t á r i l l e t ő r é s z é b e n n e k i e g é s z e n felesleges k ü l ö n
kat
kutatáso­
végezni.
N e m k a l á s z o k a t , v a g y egyes „ é r d e k e s e b b " i r a t o k a t ó h a j ­
t u n k t e h á t k ö z ö l n i , a m e l y e k k e l k a p c s o l a t b a n az o l v a s ó soha
sem tudhatta, hogy ugyanazon levéltárban vagy iratcsomóban
nem maradt-e még tízszer a n n y i ismeretlen anyag.
Hasonló módon szeretnők a következő években, ha anyagi
erőink
bécsi
és
olvasóközönségünk
Staatsarchiv
pártfogása
nagyértékű
lehetővé
Hungarica
teszi,
sorozatának
a
pro­
t e s t á n s e g y h á z t ö r t é n e t i d a r a b j a i t k ö z ö l n i , az O r s z á g o s L e v é l ­
tárból pedig a I I , R á k ó c z i Ferenc korának vallásügyi állapo­
t a i r a v o n a t k o z ó a k t á k a t . E z e n k í v ü l t e r v b e v e t t ü k az egyes,
nehezen hozzáférhető helyeken őrzött kisebb-nagyobb családi
és e g y é b l e v é l t á r a k
egyháztörténeti
vonatkozású
anyagának
i s m e r t e t é s é t és r é s z b e n k ö z l é s é t is, h o g y e l ő m o z d í t s u k a k u t a ­
tás körébe való fokozatos bevonásukat.
dolástól
vezettetve
szeretnők
vidéki közgyűjteményeink
nak ínventáriumszerű
Ugyanezen
meggon­
közölni nagyobb budapesti
protestáns
vonatkozású
és
kéziratai­
jegyzékét,
E z főbb v o n a l a i b a n p r o g r a m m u n k t á r g y i r é s z e . S z e l l e m ­
ben Z s i n k a F e r e n c nemes hagyományait
dolását és terveit óhajtjuk
á p o l v a , az ő e l g o n ­
megvalósítani.
Mályusz
Elemér
I R A T O K
K a s s a sz. k i r . v á r o s 1603—1604-ben m e g k í s é r e l t
rekatolízálásának történetéhez
A kassai főtemplom elvétele ismert mozzanata a magyarhoni p r o ­
testantizmus történetének. Ismeretét a magyar történetírás osztatlan tisz­
telettel övezett nesztorának: K á r o l y i Á r p á d n a k köszönhetjük, akinek fél­
századot meghaladó munkássága a protestáns egyháztörténet p a r i a g á n
is derekas, gazdag vetésre váró törést szántott.
A „Huszonkettedik artikulus" volt az a t a n u l m á n y , amelyben azillusztris szerző a vallás-kérdés t á r g y a l á s a során a kassai templomfog­
lalás genezisét s lefolyását tisztázta, indítékait s mozgatóit személyszerint
megállapította, nemkülönben tudományosságának tárgyilagos és érzékeny
mérlegén lemérte a látszólag magában álló szórványos esetnek jelentősé­
gét és széles körökben gyűrűző kihatásait a korszak további a l a k u l á s á r a .
A vallásgyakorlat súlyos kérdése 1604, tavaszán, a pozsonyi ország­
gyűlésen az országgyűlések évkönyveiben minden előzményt nélkülö­
zőn, hirtelen tolul a legégetőbb országos politikai problémák élére és
éppen a kassai eset az, amely kirobbantja ez országgyűlés viharzó v a l ­
lásügyi tárgyalásait s avatja azt a Bocskay-felkelés komor előzményévé,
A kassai templomfoglalás tehát egyik kiemelkedő, kihatásaiban minden
korábbinál jeíentőségteljesebb mozzanata az egyre jobban nekilendülő
ellenreformációnak.
A z alább következő iratok kivétel nélkül elbírálásra s földolgozásra
találtak már az imént idézett tanulmányban. Könnyen megeshetik te­
hát, hogy olvasóinkban kétely merülhet fel: mi szükség a m á r ismert
és felhasznált írások közzétételére. A z alábbiakban megkíséreljük a
megnyugtató válasz megadását.
Károlyi Á r p á d örökbecsű tanulmánya nem magának a kezdeti e l ­
lenreformációnak, hanem csupán végső kicsendülésének: a valláskérdés
politikummá s a r j a d z á s á n a k van szentelve s ilyen módon természetes,
hogy a kassai templomfoglalás esetével is csupán ezen téma keretei közt
foglalkozik. A z előadás kiterjed ugyan az epizód minden lényegesebb for­
dulatára, a fősúlyt azonban mégsem m a g á r a az akcióra, hanem annak
történetesen adódott kihatásaira kellett helyeznie; következéskép
a
nagy körültekintéssel, lelkiismeretes gondossággal fölkutatott forrás­
anyagnak csak egy, a t á r g y v á l a s z t á s kereteibe beleilleszkedő részét —
igaz: nagyobbik részét — értékesítette. A z egyháztörténet s a j á t o s
szempontjaiból indulva ki, a tanulmány a végső fejlemények vizsgála­
tában a kezdődő magyar ellenreformáció történetének nem az utolsó
ecsetvonásig befejezett képét, lezárt szintézisét akarta adni; ellenke1
1
Budapesti Szemle 1889. évf. és egyidejűleg különnyomat; újból
kiadva: Károlyi Árpád. Néhány történeti tanulmány, Budapest, 1930.,
154—226. 11.j v. ö. a Magyar országgyűlési Emlékek X . kötetében ( B u d a ­
pest, 1890) az 1604. országgyűlés történetét is.
zőleg; a szilárd adatokra épített megállapításaival, a mélyebben fekvő,
de épen ezért messzibbre ható összefüggések feltárásával az lett volna
inkább a rendeltetése, hogy ösztönzője legyen a magyar ellenreformáció­
val foglalkozó kutatásnak. Sajnos, egyháztörténetírásu k — s ez jel­
lemző szegénységünkre — a Bocskay-korszak történetírójának munkás­
ságát a m a g á r a nézve kényelmesebb, mert terhes feladat alól mentesítő
előbbi értelemben m a g y a r á z t a s ösztönzést belőle mindmáig nem tudott
meríteni. Történelmünknek ez — elsősorban az egyháztörténet munká­
s a i r a váró — fejezete maradt, mi volt: kevéssé munkált terület.
A z ellenreformáció kezdeteiben — épen úgy, mint ahogy hazánk­
ban a reformáció elterjedése is — az egyes esetekben jelentéktelennek
látszó aprólékos tevékenységnek a folyamata volt. Kisebb-nagyobb kö­
rökben érvényesülően sokféle tényező hat, számos elem munkál benne,
egymástól látszólag függetlenül, inkább egymás mellett, csak olykor­
olykor egymásbafolyón: de mindannyi egy s ugyanazon végső cél érde­
kében. H a valahol, úgy egyháztörténetünk e szegmentumánál teljes é r ­
vényesülést követel a történeti módszertannak azon alaptétele, hogy a
részletnek, az egyes történésnek jelentősége csak az egésszel való öszszefüggéseiben ismerhető fel és hogy az egyetemlegesebb, az átfogóbb
folyamat ismeretképe csakis a részletek kölcsönös egymásrahatásaiból,
belülről kifelé vetítve hívható elő.
E z é r t szükséges a részleteknek, a kezdeti ellenreformáció egyes
mozzanatainak a mozgalmat hol többé, hol kevésbbé tudatosan hordozó
személyeknek, tevékenységüknek és törekvéseiket fűtő eszme- és érzés­
világuknak minél behatóbb megismerése. És mert mindehhez a részle­
tekbevesző forrásanyagnak gazdag bősége szükséges és mert a szintetikus
ismeretképnek ily mozaik-technikájú megalkotásánál a sokszor látszó­
lag jelentéktelen adat is nemcsak díszítő színt, de jellegzetes alapvo­
nást rejthet magában: úgy véljük, nem fölösleges a Károlyi Á r p á d által
jelentősebb vonatkozásaikban m á r értékesített iratokat teljes szövegük­
ben közreadni. S tesszük ezt annál nyugodtabb lélekkel, mert e kútfők
első feltárójának s feldolgozójának is, m á r akkor, évtizedek előtt terve
s szándéka volt ezt megtenni.
A d h a t j u k azonban közleményünk megjelentetésének egy alkalmi
indokolását is, mely azt időszerűvé teszi.
A magyar történetnek az a legújabb nagyszabású összefoglalása,
mely Hóman Bálint és Szekfü G y u l a tollából most van megjelenőben s
amely szerzőinek kimagasló történetírói egyéniségénél fogva arra is
hivatva van, hogy hatékony alakítója legyen a legközelebbi 10—20 esz­
tendő történeti köztudatának, a Bocskay-felkelés kitörését megelőző fej­
lődés rajzában, a felkelésben kirobbanó ellentétpárok fölvonultatásában
a vallás-kérdésnek oly megítélését n y ú j t j a , amely nem épen határozott
formulázásában is lényegesen elüt attól, mely az utolsó évtizedek tuda­
tában főként K á r o l y i Á r p á d munkái nyomán alakult volt ki.
Szerzőnk — Szekfü G y u l a — felfogása szerint ,,a vallás ügye a
kitörésnél kevés szereppel bírt s csak később, a protestáns prédikáto­
rok csatlakozásával, kísérte folyton növekvő zúgással a fölkelés mene­
tét". A protestánsok ellen irányuló cselekmények száma — írja tovább
— a felkelést megelőző időkből csekély; mindössze két esetről van szó:
S z u h a y n a k a kassai s Pethe Mártonnak a szepességi városi templomok
visszavételére irányuló akciójáról, amelyek így „szinte kizárólag városi
lakosságot érintettek". (371. 1.) „Nem városlakók, azaz nemesség, vagy
jobbágyság ellen vallási akciót ekkor nem szerveztek, a vallási sérelem
B o c s k a y előtt tehát tisztán a városok sérelme volt, melyet utóbb tettek
magukévá a rendek" (373. 1.). „Szuhay és Pethe akciója tehát a királyi
2
2
Szekfü G y u l a : A tizenhatodik száza d, Budapest, é. n. 371—375. 11.
városok r e k a t o l i z á l á s á r a s z o r í t k o z o t t . . . " S ehhez — fejtegeti tovább a
szerző — a cuius regio eius religio elvének hallgatagon elismert érvé­
nyessége mellett kellő jogalapot t a l á l t a k az évszázados közfelfogásban,
amely szerint „a városok szorosabb viszonyban, szinte magánjogiban
vannak a királyhoz, mint a többi rend", következésképen azokra, mint
„a szent koronának s őfelségének mint M a g y a r o r s z á g királyának" peculiumára nézve az uralkodó vallásmegszabó e l h a t á r o z á s a mérvadó. (373. 1.)
Mindjárt ezután azonban — fentiekben ismertetett
fejtegetéseivel
szemben nem minden ellenmondás nélkül — szerzőnk maga is megálla­
pítja: hogy „a nemesség nem nézhette közönyösen ezt a harcot, mely
vallási és közjogi szempontból őt is közelről érdekelte"; hogy ,,a v á ­
rosok protestáns vallásgyakorlatának k o r l á t o z á s a magában véve is felháborítólag kellett hogy hasson a vidéki protestáns nemességre, nem
kevésbbé az a körülmény, hogy e vallásháborítást a kormány, még a
katolikus tanácsosok is, a királyi hatalom extenzív m a g y a r á z a t a segé­
lyével, tehát a királyság közjogi hatókörének kibővítésével a k a r t á k vég­
rehajtani" s innen érthető, hogy a kassaiak sérelme nyomán a városi
követek kezdeményező segélykérelmére az 1604. országgyűlésen létrejő
a nemesi és városi rend egyezsége „a fennálló vallási birtokállomány
védelmére és a királyi hatalomkör visszaszorítására"; m a j d a z z a l z á r j a
idevonatkozó fejtegetéseit a szerző, hogy e vallási kérdést, mely erede­
tileg szűkkörű városi probléma volt, végül is ők maguk (értsd: az u d ­
var), nevezetesen M á t y á s főherceg állították az országos, immár közjogi
érdeklődés központjába" az 1604. évi X X I I . törvénycikkel, amelynek
tartalma az ország nagy részében kellett, hogy elkeseredést szüljön
(374—75. 11.).
Summája e megállapításoknak: a vallás-kérdés csak az
1604:
X X I I . törvénycikkel vált országos jelentőségűvé s a felelősség érte az
udvari köröket, főleg M á t y á s főherceget terheli. E z t megelőzőleg csupán
a városokra szorítkozó s a kor felfogásában kielégítő jogalapra t á m a s z ­
kodó rekatolizálási törekvésekkel találkozunk, úgy, hogy a p r o t e s t á n ­
soknak nem is igen lett volna okuk, miért nyugtalankodni.
A z ellenreformáció nyitányának egy r é s z l e t - m o z z a n a t á r a vonatkozó
forrásanyagnak a közzétételénél nem vállalkozhatunk arra, hogy a k é r ­
dést: minő a jelentősége és a súlya a valláskérdésnek a B o c s k a y - f e l kelés gyúanyagában, s minő része van az ellenreformációnak e gyúanyag
kitermelésében? — a maga teljességében vizsgálat alá vegyük. A z t
azonban nem hallgathatjuk el, hogy a részlet-adatokból levonható követ­
keztetések is az ellenreformáció kezdeti k o r s z a k á n a k ismeretképén oly
vonásokat tüntetnek föl, amelyekkel Szekfü G y u l a ítéletét nem tudjuk
összeegyeztetni.
E z ítélet megalapíthatónak vélt hiányai igénytelen
véleményünk
szerint két okra vezethetők vissza. A z egyik, hogy Szekfü a kezdődő
ellenreformáció egyes, a kutatás mai állása mellett is megközelíthető
mozzanatait túlságosan a maguk elszigeteltségében nézi és mérlegeli; a
másik pedig, hogy az egész mozgalmat egy oly szempontból: a tételes
vagy legalább a szokásjog gyakorlatához igazodó jogérzet szempontjá­
ból vizsgálja, amely megakadályozza abban, hogy az egyébként írói
egyéniségét annyira sajátosan — s tegyük hozzá: nagy előnyére — j e l ­
lemző magaslati szempontra emelkedhessek; az egész mozgalom h á t t e ­
rébe, cselekvő és szenvedő hordozóiba pedig torzított eszmei tartalmat
vetít.
Pedig ez az eszmei tartalom a k u l c s a a mozgalom kielégítő t ö r t é ­
neti értékelésének!
A z ellenreformáció mozgalmának, egyes cselekményeinek végső for­
rása s tulaj donképeni eszmei lendítő-kereke nem a szűkebb értelemben
vett, akár tételes a k á r szokásjog normáihoz alkalmazkodó jogtrzet,
PAULINYI
14
OSZKÁR
hanem az ember gondolat- és érzésvilágának egy sokkalta hatalmasabb
eleme: a hitbeli meggyőződés. A szilárd, ingadozást nem ismerő s a
maga kizárólagos helyességére esküvő hitbeli meggyőződés, mely ön­
magában, a maga kizárólagos helyességének kételyt nem ismerő t u d a t á ­
ban t a l á l j a meg elhatározásainak, cselekményeinek Isten és ember előtt
igazoló jogalapját. A hitbeli meggyőződés, mely a maga egyedül-igaz
egyedül-üdvözítő hitének terjesztésében nem ismer korlátokat, hanem
azt a hatalom, kényszer eszközeivel is terjeszteni: Isten és tévelygő
embertársaival szemben fennálló lelkiismeretbeli kötelességének tekinti.
És mint utóbb a diadalmas mozgalomnak győzelemaratóit: a Pázmányo­
kat, a Szelepcsényieket, a Kolonichokat ugyanúgy ez a hitbeli meg­
győződés és a fanatizmusnak belőle fakadt, minden akadályt elsöpörni
vélő lendülete tölti el az ellenreformáció kezdeti mozgatóit is; az iro­
dalmi téren, a belső, lelkekbe-markoló egyházépítő munkában tevékeny­
kedőket csak úgy, mint a hitterjesztésnek az egyházon kívül eső, világi
eszközei felé fordulókat, a m á r inkább „politikus" egyéniségeket: a
Draskovich Györgyöket, a F o r g á c h Ferenceket, a Pethe Mártonokat, a
Szuhay Istvánokat.
E z a hitbeli meggyőződés és egyháza, „katolikus hite" belőle fakadt
gondja hevíti Szuhay Istvánt is, a tetteknek, a csak céljánál megnyu­
godni tudó a k a r á s n a k erélytől duzzadó férfiát, mikor — eltelve a
vággyal: „Istene gálád eretnekségtől aláásott dicsőségét" régi fényében
visszavarázslani — szemét „eretnekségtől" elárasztott egyházmegyéjé­
nek vezető helyére, K a s s á r a veti. L a n k a d a t l a n buzgalmát az a meggyő­
ződése táplálja, hogy a végbeviendő tett „Istennek tetsző, kegyes csele­
kedet', mely munkálóinak örök dicsőséget szerez és „az eretnekség r a ­
gályától mételyezett, de imígy az örök haláltól s pusztulástól megváltott
lelkekből is" a megváltóik örök üdvösségéért közbenjáró könyörgéseket
v á l t a n d j a k i . És ugyanez a vallási érzésből, egyházának a tridenti zsi­
nat szellemétől áthatott tanításaiból élő meggyőződés volt az, mely a
kormányférfi és egyháznagy s z á m á r a megértő meghallgatást biztosított
a legfőbb világi hatalom birtokosánál, az uralkodónál, akinek szintén
nincs hőbb vágya, mint hogy Isten dicsőségét napról-napra terjessze, az
ősi hitet fölvirágoztassa, és „az istentelen eretnekséget kiirtsa".
D e a hittel — hit áll szemben! A z ellenfélnek, a protestantizmus
fiának hite.
Hit, mely el van telve vallásának egyedül-üdvözítő tudatával,
amely Isten igéjének igaz tanítását a maga s z á m á r a foglalja le kizáró­
lagosan, csakúgy, ugyanazzal a kételyt nem ismerő határozottsággal,
amint ezt az ellenfél önmagáról hirdeti; amely a római egyházban az
„antikrisztus" birodalmát, az „istentelenséget" látja, amelynek cselek­
ményeiben a k á r a hatalom kényszerítő p a r a n c s á r a részt venni: bűn és
k á r h o z a t . Kemény hitbeli meggyőződés, mely a vallás ügyét a lelkiis­
meret dolgának tekinti. És a lelkiismeret e r e j é r e támaszkodva ellen­
állnak a protestánsok a hatalom kényszerítő parancsának is: „vagyo­
nukat, életüket, vérüket készséggel áldozzák fel őfelsége szolgálatára
— hangzik a kassaiak Belgioiosonak adott válasza — de kérik, vallás­
szabadságuk hagyassék meg nekik s ne kényszeríttessenek akaratuk el3
4
5
6
7
3
Iratok: 4. szám.
Iratok: 2. szám.
Rudolf királynak E r d é l y rekatolizálása ügyében 1603. december
28-án kelt rendelkezéseiből: Károlyi Á.: Néhány történelmi tanulmány,
176. 1.
Iratok: 19. szám.
Iratok: 27. szám.
4
5
6
7
8
lenére, mert ebbe semmiképen bele nem nyugodhatnak."
De az erő
megnyugtató érzete mellett, ott él a hitben a fanatizmus elszántsága is,
mely nem riad vissza a dolgok ultima ratiojától s az e r ő s z a k r a erő­
s z a k k a l felel. E z az elkeseredett elszántság tolul m á r az 1604. évi or­
szággyűlés protestáns rendjeinek a j k á r a a tiltakozás komoran fenyegető
szavaiban: ha — ami félő — a vallásügyben — szól a tiltakozás — b á r ­
k i részéről kísérlet történnék a vallás-kérdés fennálló állapotainak
megváltoztatására, ők ennek ellenében jogaikkal élni fognak s az ebből
netán származó veszedelmekért a felelősséget maguktól előre elhárít­
j á k . E z a fanatizmus fűti K a s s a fegyverkező polgárságát, amely a
szomszédos megyék hittestvér-nemességét hívja segítségül;
ez ful­
laszt ja botrányba a katolicizmus kizárólagos uralmába hajtani vélt
K a s s a első úrnapi k ö r m e n e t é t ; s ez emel fegyvert ugyanez év szeptem­
berében Lőcsén az országnak a Szepesség templomainak elfoglalására
érkező királyi helytartója, Pethe M á r t o n kalocsai érsek e l l e n ,
hogy
aztán mihamar egy országos felkelés lendületében robbanjon k i .
A z egymással homlokegyenest ellenkező törekvéseknek a mellett
semmi mérséklője, tompító fékezője nincs. A mozgalomnak sem cse­
lekvő, sem szenvedő részeseinél a jogszerűség nem irányító, vezető zsi­
nórmérték. A z ellenreformáció mozgatói hitbeli meggyőződésükben ab­
szolút erkölcsi jogosultságot találnak az ellenfél teljes megtörésére s
egyedüli ösztönzőjük saját erejük, hatalmuk érzete, amely mellett csak
igen halk szava van — amikor épen van — az államérdek politikai m é r ­
legelésének, s amely mellett a tételes vagy szokásjognak megfelelő jog­
szerűség hangoztatása inkább csak az ellenfél ellenállásának gyengíté­
sét célozza. Viszont a másik oldalon a protestánsok is a rekatolizáló
törekvéseknek egyes cselekményeit nem a szerint mérlegelik s fogják
fel sérelemnek: megmaradnak-e azok vagy sem az idők folyamán meg­
rögződött gyakorlat keretei között, hanem az ellenfélnek minden, még a
legcsekélyebb, akár csak belső erősbítését szolgáló megmozdulásait is
izgatólag, hitük sérelme gyanánt veszik tudomásul és mindenkori ere­
jükhöz, hatalmukhoz képest igyekszenek azokat visszaszorítani.
A vallásügyi probléma ilyen szellemi tartalmából m a g y a r á z v a az ese­
ményeket, megérthetjük, hogy a rekatolizáció mozgalmának Bocskay
támadását megelőző, látszólag helyi jelentőségű, szűkebb körre szorít­
kozó cselekményei is miként hozhatták forrásba a magyarországi pro­
testantizmus egész egyetemét. Hogy forrásba hozták, annak az 1604. évi
országgyűlésnek Károlyi Á r p á d tanulmányából ismert drámai feszült­
séggel telített légköre cáfolhatatlan igazolása. S hogy minő súllyal bírt
a már ugyanazon esztendő őszén kitört felkelés gyúanyagában, annak
beszédes bizonyítékát nyújtják a prágai udvarnak mindjárt a felkelés
legelején, annak harmadik hetében, tett rendelkezései. A prágai kor­
mánykörök t. i., miután Belgioiosnak a gyorsan pergő események azon
melegében kelt adorjáni, váradi s szepesváraljai jelentéseiből kénytele­
nek voltak megállapítani, hogy ,,a hajdúk és magyarok l á z a d á s a a re­
formáló törekvéseknek és a valláskérdésnek a r o v á s á r a kívánkozik", a
legégetőbb teendőnek azt tartják, hogy Belgioioso ezt a „hiedelmet a
nemesség és a városok fejéből kiverje" s őket a számbajövő városokhoz
és megyékhez egyidejűleg kibocsátott királyi kiáltványok szellemében
9
10
11
12
s
Iratok: 27. szám.
Károlyi Á.: Magyar Országgyűlési Emlékek, X . kötet, Budapest,
1890. 523—26. 11.
Iratok: 29. szám.
Iratok' 27. szám.
Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a
Szepességen, Budapest, 1922. 189. s köv. 11.
I
1 0
I I
1 2
P A U L I N Yl
16
OSZKÁR
meggyőzze: a királytól mi sem áll távolabb, mint hogy őket épen most,
a török háború gondjai közepette vallásuk gyakorlatában h á b o r g a s s a .
A vallás-kérdésnek ez a kétségtelenül megállapítható súlyos jelen­
tősége a Bocskay-felkelés kifej lésében még érthetőbbé válik, ha figye­
lembe vesszük, hogy a protestánsok ellen irányuló cselekmények csak
látszólag bírtak szűkkörű helyi jelleggel, a valóságban azonban egyre
kiterjedtebb méreteket öltő protestáns-ellenes
akcióvá kezdtek
szé­
lesülni.
A z eredetileg csak K a s s a r e k a t o l i z á l á s á r a irányuló terv már az
1603. év második felében egy általánosabb, a királyi városokat egész
összességükben érintő t á m a d á s s á b ő v ü l
és a kassai templom elfoglalá­
sával s az itteni protestánsok vallásgyakorlatának
felfüggesztésével
(1604. január 8.) csaknem egyidőben (1604. január 16.) Pozsony váro­
sában is kivitelre k e r ü l , míg további előkészületeivel már a Szepesség
városait is fenyegeti.
D e a mozgalom fő mozgatójának, Szuhay Ist­
vánnak korántsem volt szándékában itt megállani. Még el sem ült a
kassai templomfoglalás nyomán t á m a d t első izgalom, amikor a hata­
lomnak e kíméletlen g y a k o r l ó j a m á r az eddigieknél is súlyosabb elha­
t á r o z á s o k a t forral magában: „Nunc paulo maiora canamus" — írja
1604. február 13. előtt M á t y á s főhercegnek s diocesise alapos megtisz­
t í t á s á r a , klérusa teljes r e f o r m á l á s á r a tör s ennek érdekében a kálvi­
nisták sárospataki főiskolájára veti s z e m é t .
S ugyanekkor egy másik
oldalról csendes, a kavargó események hátterében meghúzódó munkával
igyekeztek a t á m a d á s térnyerését a sikeres betörés pontján elmélyíteni.
Belgioioso, k i kassai új állomáshelyének elfoglalása óta, úgy tet­
szik, igen szoros viszonyban áll az ott működő jezsuita misszióval,
az első pillanattól kezdve, hogy K a s s a rekatolizálásának munkáját az
uralkodó meghagyásából elkezdhette, azon fáradozik, hogy e várost —
a templomfoglalás alkalmával történetesen Kassán tartózkodó provin­
ciálissal, C a r i l l o A l f o n z z a l folytatott megbeszélései értelmében — egy
jezsuita-kollégium létesítése által a katolikus hitélet virágzó gócpont­
jává t e g y e . B á r e l h a t á r o z á s a a világi papság, így az első sorban érdekelt
egri k á p t a l a n körében nem is talált osztatlan t e t s z é s r e ,
sőt nem vá­
gott — minden látszat szerint — magának Szuhaynak a terveivel sem,
sikerült mégis elérnie, hogy az uralkodó a provinciálist megfelelő né­
met, magyar és tót ajkú hitszónokok kiküldésére u t a s í t o t t a , s még a
n y á r folyamán a jezsuitáknak adatta át a kassai városi iskolát i s .
A jezsuiták tanultságától, példaadó életétől s pasztorációjától remélte,
v á r t a Belgioioso a rekatolízáció nagy feladatának maradéktalan valóra-
13
14
15
18
17
18
19
20
21
22
23
1 3
Iratok: 39. és 40. szám.
K á r o l y i Á.: Néhány tört. tanulmány, 178. 1.
Ugyanott 2. sz. jegyzet.
B r u c k n e r G y . : i. m. i. h.
K á r o l y i Á.: i. m. 183—84. 11.
Veress E n d r e : C a r i l l o Alfonz levelezése s iratai, Budapest, 1906.
380—81. 11. Iratok: 24. és 35. sz.
Iratok: 11. szám.
Iratok: 24. szám.
E r r e vélünk következtethetni ama körülményből, hogy 1604. n y a ­
rán az új prágai nuncius, majd 1604. augusztus 2-án maga V I I I . K e l e ­
men pápa is felszólítják Szuhayt, hogy K a s s á r a jezsuitákat vigyen; sőt
az utóbbi egyenesen azt is meghagyja, hogy a kassai teplomot a je­
zsuitáknak a d j a át. (A. O. Meyer: Nuntiaturberichte aus Deutschland,
I V . Abt. 267. e. és 270. sz.
Iratok: 17. szám, v. ö. a 24. számmal is.
A . O. Meyer: i. m. 196. és 300. sz.
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 0
2 0
2 1
2 2
2 3
váltását és pedig nem csupán a városfalak h a t á r a i n belül, hanem a t á ­
vol vidék pór-népére s nemességére is messze k i t e r j e d ő n .
Mi sem áll távolabb tőlünk, mint a katolikus egyház e reorganizáló,
belső építőmunkájában a protestantizmus „jogsérelmét" keresni. A z i n ­
dokolt „jogsérelem" hiánya azonban korántsem jelenti azt, hogy a
jezsuita-rend kassai térfoglalása — önmagában véve a katolikus egyház
legsajátabb belső ügye — ne hatott volna izgatólag a protestánsokra.
Ellenkezőleg: minél örvendezőbb reményekkel néztek katolikus részről
e kezdeményezések sikere elébe, annál nagyobb aggodalommal töltöt­
ték el azok a protestánsok szívét, akiknek épp oly jól kellett tudniok,
hogy a kassai „reformáció" ezzel széles körben kiható jelentőséget nyer.
24
25
Tervek, cselekmények, a nyomukban járó hióbhirek együttes h a t á ­
sából s nem csekély mértékben a legközvetlenebbül
érdekelt városi
elem lázasan támogatást, védelmet kereső i z g a t ó - p r o p a g a n d á j á b ó l
így
sűrűsödik össze a valláskérdésnek az az izzó légköre, amelynek hevé­
ben a magyar protestantizmus összességének elkeseredése rövid néhány
hét alatt, m á r az 1604. márciusában összeülő országgyűlés megnyitására
közel a lobbanásig, lángotvetésig izzik. Mert hogy a vallás-probléma
végsőkig feszült lázas izgalma m á r itt, ekkor, az egész o r s z á g r a kiter­
jedően hatalmába kerítette a lelkeket, ennek m e g á l l a p í t á s á r a — Szekfü
G y u l a felfogásától eltérően — K á r o l y i Á r p á d többször idézett tanul­
mányának meggyőző előadásában szilárd alapot vélünk találhatni. A z
ominózus X X I I . artikulusnak, amelytől Szekfü G y u l a a vallás-kérdés
országos jelentőségét d a t á l j a , m á r csupán az izzó z s a r á t n o k r a öntött
olaj szerepe jutott.
26
És ezzel kapcsolatban még egy kérdést k e l l érintenünk. K i t terhel
a közvetlen politikai felelősség azért, hogy az ország épen ekkor, a
legfelajzottabb reményekkel, a darabokra szakadt államtest egységének
helyreállításáért kezdett török háború idején sodortatott a v a l l á s - p r o ­
bléma mély szakadékának szélére? A választ keresve meg k e l l álla­
pítanunk, hogy ez a politikai felelősség elsősorban az ú. n. „katolikus
magyar tanácsosokat" terheli. A szűkebb udvari köröktől sem a kassai
„reformáció" tervének Szuhay általi felvetésekor, sem annak további
fejleményeinél a kérdés kényes voltának legalább megsejdítését és a n ­
nak a célszerűség, az időszerűség szempontjából való mérlegelését nem
lehet megtagadnunk. Ámbár meg van felőle győződve, — írja a k i r á l y
Szuhaynak a kassai templomra vonatkozó folyamodványával kapcsolat­
ban M á t y á s főherceghez — hogy az egri püspök kérelme kegyes és
igazságos és néki magának is leghőbb óhaja, hogy a katolikus vallásról,
annak erősbödéséről kielégítő
gondoskodás történjék: mindazonáltal
tart tőle, „hogy a vallási téren keresztülviendő ily természetű hirtelen
változtatások a háborús viszonyok közepette oly zavarokat idézhetnek
elő, melyek azután nem egy könnyen lesznek lecsillapíthatok.
És
az 1604. évi országgyűlés viharainak h a t á s a alatt szóhoz jut a prágai
kormánykörök e politikai óvatossága utóbb a kassaiak orvoslást kérő
folyamodásának t á r g y a l á s a k o r i s .
A z államérdek e politikai meggon­
dolásaitól indíttatva P r á g a mindkét alkalommal kikéri hát a jobbára
egyháznagyokból kikerült, de legnagyobbrészt az ország politikai k o r ­
mányzatában is cselekvően tevékenykedő s épen ezért a viszonyok ís27
28
2 4
Iratok:
"' Iratok:
Károlyi
Iratok:
Iratok:
2
2 8
2 7
2 8
Prot. Egyházt
11. és 17. szám.
24. sz. és A . O. Meyer í. m. 300. sz.
Á. idézett tanulmánya passim; Iratok: 26. sz.
7. szám.
22. szám.
Adattár.
PAULINYI
18
29
OSZKÁR
30
meretére hivatott katolikus magyar t a n á c s o s o k
véleményét.
Ezzel
szemben annak, ami P r á g á t meggondolásra készteti: az államérdek, a
politikai cél- és időszerűség (tegyük hozzá: a következmények által a
legteljesebben igazolt) mérlegelésének — halvány árnyéka sincs a k a ­
tolikus magyar tanácsosok véleményében. Eltelve az akció abszolút
erkölcsi jogosultságának a hitbeli meggyőződésből merített tudatával,
nem kételkednek a hatalom kényszerítő erejének sikerében, s távol a
kérdés messzire kiható horderejének, a tényleges erőviszonyoknak csak
figyelemre méltatásától is, a jogszerűség minden kimeríthető érvének
felvonultatásával a leghatározottabban az akció megindítása, illetőleg
engedményt nem tevő folytatása mellett törnek l á n d z s á t .
Hogy tehát a Bocskay-felkelés sok elemből összetevődő gyúanyagában a valláskérdés rendkívüli feszítő ereje is kirobbanhatott, ennek
politikai felelőssége első sorban a katolikus magyar tanácsosok vállára
nehezedik.
D e amikor ezt megállapítjuk, szükségét érezzük kijelenteni, nem
követ
akarunk vetni emlékezetükre. Amit tettek,
meggyőződésből,
őszinte érzelmekkel, s nem földi hatalom, emberi parancsolások meg­
hunyászkodó eszközeiként, hanem magasabb, szellemi erő
varázsköré­
ben cselekedték. A Szuhay Istvánoknak, a F o r g á c h Ferenceknek, a Z a lathnokyaknak a terhes felelősséggel a vállukon is azoknak kell maradniok, amik voltak: maroknyi fajtánk nemesebb értékű kristályainak.
31
A közölt anyag azokat az iratokat öleli fel, amelyek a kérdésre
vonatkozólag az egykori bécsi (illetőleg prágai) központi kormányszer­
vek levéltáraiban a címbenfoglalt kérdésre ez idő szerint feltalálhatók
voltak. Sajnálatos véletlen folytán azonban a közlemény nem ölelheti
fel hiánytalanul mindazon, iratokat, amelyeket e kérdésre vonatkozólag
annak idejében Károlyi Árpádnak felkutatni módjában volt. E g y számra
nézve kisebb, de forrásértéket tekintve nem csekély értékű töredék ez
alkalommal a legszorgosabb kutatás ellenére sem volt feltalálható. A
bécsi udvari kamarai levéltár darabjairól van szó, amelyek utóbb egy,
m á r a K á r o l y i Á r p á d munkája nyomán haladó kutató rendelkezésére
bocsátva, a használat után minden valószínűség szerint tévesen helyez­
tettek vissza s így helyükön nem találhatók. A közlött iratok magyarázó
jegyzeteiben ezeket a kapcsolatos, de ez idő szerint lappangó iratokat
a maguk helyén közelebbről megjelöltük.
A z olasz nyelvű iratokat — eltekintve a szóvégi tompa hangsúly­
tól, melynél a mai írásmódot követtük — eredeti helyesírásukkal adjuk,
míg a latin és német nyelvű daraboknál a Magyar Történelmi Társulat
forráskiadási szabályzatát tartottuk szem előtt.
A z iratok megőrzési helyének feltüntetésénél használt rövidítések
a következők: St. A. = bécsi házi, udvari s állami levéltár; Hk. A. =
bécsi udvari k a m a r a i levéltár; Kr. A. = bécsi hadi-levéltár; 0 . L . =
budapesti Országos Levéltár.
A z olasz nyelvű darabok összeolvasásánál Dollhopf
Renate kisaszszony, a bécsi állami levéltár tisztviselője, dr. Hutter Ferenc bécsi áll.
allevéltárnok és Göbl József
tanárjelölt urak voltak segítségünkre. Szí­
vességükért fogadják e helyütt is leghálásabb köszönetünket.
~
!l
3 0
3 1
Személy szerint 1. a 69. 1. 8. jegyzetében.
Iratok: 2., 7., 22. szám.
Iratok: 3. és 26. szám.
1.
Keltezetlen.
Szuhay
István
egri
(1603.
püspök
február
folyamodványa
11
előtt)
Rudolf
császárhoz
Kéri, hogy a kassai plébánia templomnak az egri k á p t a l a n részére
való á t a d á s a ügyében őrgróf Gonzaga Ferdinándhoz intézett, de az ő r ­
gróf távozása következtében teljesítetlenül maradt p a r a n c s á t a szepesi
kamarával és a kassai helyőrség parancsnokaival hajtassa végre.
Eredeti: St. A . Ungarn, 274 csomó „Die K i r c h e zu K a s c h a u . . . "
feliratú köteg.
Sacratissíma
Caesarea
Domine Domine
Regiaque
Maiestas,
Clementissime,
Servitiorum meorum humillimam perpetuamque commendationem. S u p p l i c a v e r a m nuper Sacratissimae caesareae regiaeque M a i e s t a t i Vestrae, D o m i n o D o m i n o meo
clementiss i m o , d i g n e t u r c l e m e n t e r ac s e r i o d e m a n d a r e c i v i t a t i C a s s o viensi, ut t e m p l u m p a r o c h i a l e i b i d e m h a b i t u m a catholicis pie
et s a n c t e e x t r u c t u m ,
sed i a m ab i p s i s d e s o l a t u m et p r o f a n a t u m c a p i t u l o m e o A g r i e n s i " a b s q u e o m n i m o r a et e x c u s a t i o n e a l i q u a t r a d e r e n o n n e g l i g e r e n t . A d q u o s (!) h u m i l l i m a s
supplicationes meas benigne Sacratissima caesarea M a i e s t a s
1
1
A ma közönségesen dóm néven ismert kassai Szent E r z s é b e t - t e m p ­
lom építkezése tulajdonképen csak a X V . század elején indult meg, ko­
rábban csak az alapok lerakása történt. Főrészeiben az építkezés a szá­
zad végére nyer befejezést. A templomépítés anyagi terheit elsősorban
a város polgársága viselte (Mihalik József: E g y fejezet a kassai Sz.
Erzsébet-templom történetéből, Budapesti Szemle 1922.). 1553-ban ke­
rült a protestánsok birtokába, k i k azt 1604-ig zavartalanul birtokolták.
A Belgioioso-féle foglalás után 1619-ben Bethlen Gábor a fennálló szám­
arány alapján ismét a többségben lévő ág. hitv. evangélikusoknak ítélte
oda, míglen 1687-ben Fenessy egri püspök azt a protestánsoktól ismét
visszavette. (Rupp J a k a b : Magyarorsz. h e l y r a j z i története stb. I I . köt.
Budapest, 1872., 253. 1.) A X V I I . század eleje óta, a magyar refor­
mátus elem megerősödésével a templomot a reformátusok az evangé­
likusokkal együttesen használták zavartalanul egész a század köze­
péig; a század közepén azonban a többségében az evangélikus német
polgárságot képviselő városi tanács részéről a reformátusok k i z á r á s á r a
irányuló törekvésekkel találkozunk (Egri k á p t a l a n tanúkihallgatások­
ról szóló tanúsítványa 1647-ből: 0 . L . : Kincst. oszt., A c t a publica,
Fase. 24. No. 38.).
2
A z Eger várának elvesztővel 1596-ban hontalanná vált egri k á p ­
talan s z á m á r a az 1597. évi X X X V I I I . tc. jelölte k i K a s s á t ideiglenes
székhelyül, hangsúlyozván a város kiváltságainak megóvását.
V e s t r a se r e s o l v e r a t e t g r a t i o s e h a n c r e s t i t u t i o n e m e x e q u e n dam
illustrissímo p r i n c i p i F e r d i n a n d o ä Gonzaga commiser a t . V e r u m c u m is i n p á t r i á m se r e c e p i s s e t , h a c t e n u s n i h i l
e l a b o r a r i i n hac causa p o t u i t .
3
P r o i n d e o r o h u m i l l i m e , d i g n e t u r v i c i s s i m clementer dem a n d a r e dominó praefecto camerae Scepusiensis
caeterisque
consiliariís et signanter d o m i n i s c o m m i s s a r i i s T r a n s i l v a n i a e
et p r a e t a c t i p r a e s i d i ( ! ) Cassoviae v i c e g e n e r a l i " et c a p i t a neo e i u s d e m p r a e s i d i ( ! ) e x e r c i t u s H u n g a r i c i ,
ut tandem
Sacratissimae caesareae regiaeque M a i e s t a t i s t a m sanctiss i m u m p r o p o s i t u m et mandátum exequentur. Q u a m g r a t i a m
S a c r a t i s s i m a e M a i e s t a t i s V e s t r a e p e r p e t u i s s e r v i t i i s et o r a tionibus p r o m e r e r i una c u m c a p i t u l o meo conabor.
4
5
a
a
Clemens
responsum
Maiestatis
a
Maiestate
Vestrae
7
Vestra
Sacratissima
Sacratissimae
humillimus
Stephanus
episcopus
a
expectans
capellanus;
Szuhay
8
Agriensis
„praesidii" értendő!
Gonzaga F e r d i n á n d őrgróf; Rudolf zsoldjában állott zsoldosvezér;
1601. februárjában nevezik k i másodízben — elsőízben 1595-ben viselte e
tisztet — felsőmagyarországi főkapitánnyá, de a következő év januárjában
már kéri másutt való a l k a l m a z á s á t (bécsi Kriegsarchiv: Bestallungen No676. és Hofkriegsrat, E x p e d i t 1603. J ä n n e r No 1.). Szuhaynak e korábbi
folyamodását s Rudolf királynak erre adott legfelsőbb elhatározását nem
ismerjük. Némi világot vet ez első akcióra a 2. sz. alatt közölt ügyirat.
Migazzi Miklós nagyváradi püspök, 1. 31. 1. 5. jegyzet.
B á r ó Molart J á n o s és Burghausen Miklós 1602. november máso­
dik felében nyerték megbízásukat, s december 2 - á n m á r K a s s á r a s 23-án
G y u l a f e h é r v á r r a érkeztek (Erdélyi orsz. gyűlési emlékek V . k. 38. 1.).
Minthogy a kassai templom ügyében bárminő megbízatásnak érdemle­
gesen csak K a s s á n átutaztukban tehettek volna eleget — mert hiszen
küldetésük tulajdonképeni célja E r d é l y volt — abból, hogy Szuhay a
templom visszavételében
való közreműködésüket
javasolja, arra kelL
következtetnünk, hogy Szuhay e folyamodványa még 1602 őszéről, a
biztosok elindítása előtti időből való.
A 3. sz. alatti ügyiratból következtetve ez időben alkapitány sem
volt Kassán, k i a Gonzaga F e r d i n á n d őrgróf távozása (V. ö. fent 3. jegy­
zet) ó t a betöltetlen főkapitányi ügykört ellátta volna.
A korabeli haderő különböző elemeire nézve 1. a 102. 1. 1. jegy­
zetében i. m.
Szuhay István: 1593 előtt pozsonyi nagyprépost; 1593. m á j . 24—
1598. á p r . 16. váci püspök; 1598. á p r . 16—1607. október 5. egri püspök,
s 1603—1607. július 4-ig egyszersmind esztergomi érseki adminisztrátor
is; 1607. okt. 5—1608. április elején bekövetkezett haláláig kalocsai érsek;
amellett 1596. aug. 19-től haláláig elnöke a pozsonyi magyar udvari k a ­
marának. A bécsi béke V . § - a , kamaraelnöki működését
büntetendő,
száműzte. E pont azonban valójában nem került végrehajtásra. Alacsony
3
4
5
8
7
8
Kívül:
1. Felzet:
S u p p l e x l i b e l l u s S t e p h a n i Szuhay e p i s c o p i A g r i e n s i s .
//. Az elintézés
során tett hátirati
feljegyzések:
1. U t t e m p l u m
p a r o c h i a l e Cassoviense e manibus c i v i u m Cassoviensium except u m c a p i t u l o A g r i e n s i assignetur, opus p l a n e p i u m et
iustum
esset. Sed q u i a n o n tarn facile, ut o p i n a m u r , censerem demisse,
ut cum n u n t i i s c i v i t a t i s i l l i u s i n f u t u r a d i a e t a H u n g a r i c a
per
m o d u m i n s i n u a t i o n i s ageretur, et q u i d p o r r o f i e r i deberet, cum
d o m i n i s c o n s i l i a r i i s H u n g a r i s c a t h o l i c i s ea de re t r a c t a r e t u r et
í i n i t i s c o m i t i i s i n effectum deduceretur.
9
Himelreich, m.
2. I d e m nunc quoque sentio, et
diaeta H u n g a r i c a commode decerni.
11. F e b r u a r i i
posset de
hac
re
in
p.
1 0
futura
1603.
Himelreich m.
3. További két rövidebb, ceruzával írt h á t i r a t i jegyzet
olvasható. A z egyikben a „ P e z z e n "
világosan kivehető.
p.
nem
11
származásból (atyja mészáros lett volna a pozsonymegyei Szuhán) küz­
dötte fel magát nagy hatalmú egyházi s világi tisztségeibe. T i s z t a kezű,
túlságosan becsvágyó, az erőszakosságig energikus egyéniség, akinek a
liatalom birtoklása valósággal éltető eleme. H a t a l o m v á g y a kielégítésé­
ben az eszközökben nem válogatós, lefelé kíméletlen, fölfelé azonban
meghunyászkodó. Politikai vonatkozásban királyi urának föltétlen híve
s a kialakulóban lévő abszolutizmusnak a magyarok közt egyik legel­
szántabb előharcosa; lelki konstitúciójából hiányoztak azok a szálak,
amelyek rezdülése ráeszméltethette volna a r r a a valóságra, hogy az
egyébként nagy feladatokra hivatott abszolutizmus idegenek s egy vele­
jéig romlott kormányzat — aminő Rudolfé volt — által képviselt formá­
jában a magyar államiság alapjait is fenyegeti. Hogy politikai egyéni­
ségének kialakulásában mennyi része volt féktelen h a t a l o m v á g y á n a k
s mennyi a szinte megoldhatatlan kormányzati feladatokból leszűrődött
elvi meggyőződésnek, ennek elbírálása működésének beható vizsgálatá­
val még jövő történetírásunk feladata. Vallási téren a hatalom nyers
eszközeivel dolgozó ellenreformációnak egyik legelső zászlóhordozója.
Hogy ez irányú vakbuzgóságát a másik oldalon kiegészíti-e s mennyire
a belső egyházépítés áldozatos munkája, erre a kérdésre ezideig még
a d ó s a válasszal egyháztörténetünk. Egyéniségének eleddig legbehatóbb
s igen tárgyilagos jellemzését K á r o l y i Á r p á d n a k köszönhetjük
(Illésházy István hűtlenségi pöre 29—33. 11. és Néhány történelmi tanulmány
177—78. 11.).
A z 1603. évi országgyűlés február 24-re volt összehíva Pozsonyba.
Himelreich Tibor a m. kir. kancelláriának a prágai udvarban mű­
ködő titkára; körmöcbányai családból származott; mint előadónak, j e ­
lentékeny szerepe volt a magyar ügyek intézésében; működésére sok­
oldalú megvilágítást vetnek K á r o l y i Á r p á d n a k a Magy. orszgy. emlé­
kek korabeli köteteihez írt bevezetései, valamint a . . X X I I . articulus" c.
tanulmánya (Néhány történelmi tanulmány B p . 1930).
L . a 28. 1. 5. jegyzetét; de lehet, hogy itt Pezzen B e r t a l a n birod.
ajidv. tanácsosról van szó.
9
1 0
1 1
1603.
Rudolf
király
március
rendelete
3.
Prága.
Mátyás
főherceghez
Közli Szuhay István egri püspöknek és esztergomi adminisztrátor­
nak a kassai főtemplom visszaszerzése iránti kérvényét s hivatkozással
őrgróf Gonzaga F e r d i n á n d n a k 1601. november 14-én a felsőmagyaror­
szági vallási viszonyokról tett jelentésére, valamint az ez ügyben 1601.
december 7-én kelt legfelsőbb e l h a t á r o z á s r a utasítja, hogy kérje k i a z
ü g y r e nézve a magyar t a n á c s megbízhatóbb s katolikus vallású tagjai­
nak véleményét s azt a maga javaslatával együtt terjessze fel.
Fogalmazvány:
81—82. 11.
St. A . , Ungarn,
Rudolphus
144.
csomó,
január—áprilisi
köteg,.
etc.
Serenissime Princeps, F r á t e r noster charissíme. Saluet f r a t e r n i a m o r i s c o n t i n u m (!) i n c r e m e n t u m .
I n q u o n o b i s fídelis noster, r e v e r e n d u s S t e p h a n u s Z u h a y
e p i s c o p u s A g r i e n s i s ac a d m í n i s t r a t o r i n s p i r i t u a l i b u s m e t r o polítanae ecclesíae Strigoniensís, cameraeque nostrae H u n g a r i c a e p r a e f e c t u s et c o n s i l i a r i u s n o s t e r r a t i o n e t e m p l i p a r o c h í a l í s C a s s o v i e n s i s d e n u o h u m i l i t e r s u p p l i c e t , hoc i p s u m e x
inclusa i l l i u s s u p p l i c a t i o n e Dilectío V e s t r a uberíus intelliget.
Sic q u o q u e D i l e c t i o n e m V e s t r a m a d h u c m e m í n i s s e n o n a m b i g i m u s , q u a e i l l u s t r i s F e r r a n t e G o n z a g a etc. de d e c í m a
q u a r t a N o v e m b r í s a n n i 1 6 0 1 . de s t a t u r e l i g i o n i s s u p e r i o r u m
r e g n i n o s t r i H u n g á r i á é p a r t i u m a d nos s c r i p s e r i t , q u i d v e nos
ea i n r e de s e p t i m a D e c e m b r i s e i u s d e m a n n i D i l e c t i o n i V e s t r a e
perscripserimus.
C u m a u t e m e t i a m n u m n i h i l p r i u s aut magis cupiamus,
q u a m u t d i v i n i n o m i n i s g l o r i a i n dies m a g i s p r o p a g e t u r et
catholicis ecclesiae D e i i t e r u m r e s t i t u a n t u r l i b e r u m q u e r e l i ­
g i o n i s a v i t a e e x e r c i t i u m u b i q u e i n t r o d u c a t u r et f l o r e a t . Q u a p r o p t e r a D i l e c t i o n e V e s t r a f r a t e r n e p e t i m u s , u t hoc n e g o t i u m
p r i m o quoque tempore fidelibus consiliariis nostris Hungaris*
et q u i d e m c a t h o l i c i s et c o n f i d e n t i o r i b u s a d p a r t e m p r o p o n i
et c o m m u n i c a r i c u r a r e , i l l u d q u e u t i n a c c u r a t a m d e l i b e r a t i o n e m a c c i p i a n t et d i l i g e n t e r s u p e r eo c o n s u l t e n t , eis e d i c e r e
ac q u i c q u i d de r e s t i t u t i o n e p r a e f a t i t e m p l i Cassoviensis a d
m a n u s e c c l e s i a s t i c a r u m et c a t h o l i c a r u m p e r s o n a r u m
deque
tem
1
2
1
L . az 1. sz. a.
Sem Gonzaga F e r d i n a n d őrgróf jelentését,
rendeletet nem ismerjük; pedig kivált az elsőből
léseket vélnénk meríthetni a Bocskay-felkelést
lenreformáció kezdeti körülményeire. Gonzagára
L . 69. 1. 8. jegyzet.
2
3
sem az említett királyi
további jelentős értesü­
megelőző erőszakos e l ­
1. 20. 1. 3. jegyz.
v i a et m o d o i l l u d e m a n i b u s c i v i u m e x c í p i e n d i u n a n í m i t e r
c o n c l u s e r i n t , i l l o r u m s u p e r i n d e v o t a e x í g e r e ac p e n e s i l l a
s u a m q u o q u e o p i n i o n e m et s e n t e n t í a m D i l e c t í o V e s t r a n o b í s
p e r s c r i b e r e et m a t u r e t r a n s m i t t e r e v e l i t , q u o nos c o m m o d i u s p o s t e a r e s o l v e r e et t a r n p i u m D e o q u e p l a c i t u m o p u s sine
d i l a t i o n e a l i q u a a d d e b i t u m et o p t a t u m f i n e m
perducere
possimus.
Quod Dilectíonem V e s t r a m non gravatim facturam conf i d i m u s , q u a m de c a e t e r o f e l e c i s s i m e (!) v a l e r e c u p i m u s .
P r a g a e 3. M á r t i i , a n n o 1603.
4
3.
1603.
A magyar
tanács
március
katolikus
26.
tagjainak
véleményes
fel­
terjesztése
A kassai plébánia-templom á t a d á s a az egri káptalannak nehe­
zebben lesz keresztülvihető, mint korábban lett volna. Mindazonáltal a
városi hatóság szigorú királyi paranccsal utasítandó volna az á t a d á s
végrehajtására. S ha ezt megtagadnák, a t a n á c s hét-nyolc tekintélye­
sebb tagját az ok felfedése nélkül Bécsbe k e l l idézni, s ott addig fogva
tartani, amíg a kir. rendeletnek eleget nem tesznek.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 274. csomó „Die K i r c h e zu K a s c h a u . . . "
feliratú köteg.
Sacratissimae caesareae regiaeque M a i e s t a t i s c o n s i l i a r i i
H u n g a r i c i i n t e l l e x e r u n t d e m i s s e ea, q u a e p e r S u a m S e r e n i t a t e m i p s i s e x b e n i g n o S u a e M a i e s t a t i s m a n d a t o de r e s t i t u t i o n e t e m p l i Cassoviensis a d m a n u s e c c l e s i a s t i c a r u m et
e a t h o l i c a r u m p e r s o n a r u m d e q u e v i a et m o d o i l l u d e m a n i b u s
c i v i u m e x c i p i e n d i e i s d e m p r o v o t o et o p í n i o n e e o r u n d e m
transmisit.
Licet restitutionem hanc m a i o r i nunc c u m difficultate,
q u a m a n t e a f i e r i posse e x i s t i m a n t d o m i n i c o n s i l i a r i i , p r a e sertím quod nullus nunc Cassoviae catholicus generalis capitaneus aut eiusdem vicegerens resideat.
A t t a m e n strictissimis Sacratissimae caesareae regiaeque M a i e s t a t i s m a n d a t i s
s e n a t u m et c o m m u n i t a t e m C a s s o v i e n s e m c o m p e l l e n d a m c e n 1
2
4
A katolikus magyar tanácsosok véleményes jelentését 1. 3. szám
alatt. M á t y á s főherceg javaslatát nem ismerjük.
A hivatkozott királyi rendeletet 1. 2. szám alatt.
Gonzaga F e r d i n a n d őrgróf 1602. j a n u á r j á b a n felmentését kérte a
felsőmagyarországi főkapitányság alól s távozása óta
Belgioiosonak
1603. júliusában történt kinevezéséig ( K r . A . Bestallungen No. 749.) e
iŐkapitányság betöltetlen volt.
1
2
scnt, u t d i c t a m c c c l c s i a m p a r o c h i a l e m , q u a n d o q u i d c m c a p e l l a
c a p i t u l i A g r i e n s i s e t i n a b s t r u s o l o c o s i t a est c t ( u t i f e r t u r )
m a i o r i p a r t e e x u s t a , ac i d e m t e m p l u m Cassoviense p e r c a t h o l i c o s a d c u l t u m d i v i n u m i u x t a r i t u m sanctae et o r t h o d o x a e
e c c l e s i a e R o m a n a e i b i d e m e x e r c e n d u m o l i m e x t r u c t u m fuer i t , c a p i t u l o (!) a b s q u e o m n i u l t e r i o r i c u n c t a t i o n e et r e n i t e n t i a
ipsí c a p i t u l o A g r i e n s i assignent atque i b i sacra more cathol i c o c e l e b r a r i et p e r a g i p a t i a n t u r , i m o i p s i m e t q u o q u e cives
e i d e m c u l t u i divino frequentes intersint.
Q u o d si a u t e m h u i c S u a e M a i e s t a t i s m a n d a t o sese o b sequentes non exhibuerint, extunc septem v e i octo ex p r i m a r i i s eiusdem senatus personis V i e n n a m accersendos p u t a n t
d o m i n i c o n s i l i a r i i (causa t a r n e n c i t a t i o n i s e o r u m n u l l a e x p r e s s a ) , ac i b i d e m sub a r e s t o e o u s q u e d e t i n e n d o s , donec assignatio t e m p l i parochíalis capitulo A g r i e n s i fienda effectum
sortiatur.
I d e m c u m S o p r o n i e n s i b u s q u o q u e a n t e a f a c t u m fuisse
c o n s t a t . A t q u e hac r a t i o n e C a s s o v i e n s i b u s q u o q u e e c c l e s i a m
hanc absque m a i o r i aliquo s t r e p i t u a d i m e n d a m domini con­
s i l i a r i i censent.
3
4
5
E x c o n s i l i o H u n g a r i c o , 26. M á r t i i 1603.
Lippay p. m.
(!
Kívül:
I . Felzet:
Opinio dominorum consiliariorum Hungaricorum.
II. Az elintézés
során kelt hátirati
feljegyzés:
A d caesarem
cum v o t o p l .
7
3
L . 72. 1. 12. jegyzet.
A tanácsosok e javaslatukat megismételték a következő esztendő­
ben is (1. 26. sz. alatt 73—74. 11.). Szuhay azonos javaslatát 1. a 6. sz. a.
s Belgioiosoét ismételten 27, 36. sz. a.
Sopront, az erőszakos ellenreformáció első áldozatát három íz­
ben is — 1584. április—májusában, majd szeptember—októberében és
harmadszor 1595. m á r c i u s — m á j u s havában — az itt javasolt módon,
tisztviselőinek
Bécsbe idézésével s fogvatartásával kényszerítették az
evangélikusok szabad v a l l á s g y a k o r l a t á t megszüntető, illetőleg korlátozó
királyi rendeletek v é g r e h a j t á s á r a . ( P a y r Sándor: A soproni evangélikus
egyházközség története, I . köt. Sopron 1917. 154. s köv. 11.)
L i p p a y J á n o s 1604. elejéig királyi titkár; 1604. elején a közbül
hűtlenségbe esett J o ó J á n o s utódjaként királyi személynökké
nevezik
k i ; a protestáns rendek részéről kedveltségnek éppen nem örvendett.
( K á r o l y i Á r p á d , Néhány történelmi tanulmány 196. 1. és Magyar országgyül. emlékek X . köt. 346. 1. 1. jegyzet, és X I . köt. 372. 1.)
M á t y á s főherceg e jelentését nem ismerjük.
4
8
6
7
4.
1603.
Szuhay
István
egri
április
püspök
a császári
10.
Nagyszombat.
s esztergomi
titkos
érseki
adminisztrátor
tanácsnak
Kéri, pártolják Rudolf királyhoz intézett kérvényét, amelyben az
uralkodó támogatását kéri az eretnekek
ellen; egyben figyelmükbe
a j á n l j a Almássy Pált, akit a magyar udv. k a m a r a a sághi prépostságra
jelölt.
Eredeti (Szuhay gyűrűs z á r ó p e c s é t j é v e l ) : St. A . , Ungarn, 144. csomó,
J a n u á r — á p r i l i s i köteg, 133—34. 11.
Illustrissimi
Domini,
Domini
Patroni
Colendíssími.
Catholicae religionis bono incitatus p r o officii m i h i i n c u m b e n t i s r a t i o n c S a c r a t i s s i m a e M a i e s t a t i s caesareae, d o m i n i
nostri clementissimi b e n i g n u m subsidíum contra haeresiarchas et D e i ecclesiae t u r b a t o r e s h u m i l i b u s m e i s l i t e r i s , q u e m a d m o d u m ex iis copiosius D o m i n a t i o n e s V e s t r a e I l l u s t r i s s i m a e i n t e l l i g e r e d í g n a b u n t u r , s u p p l e x i m p l o r a v i . Q u a e res
c u m D e i o p t i m i m a x i m i h o n o r e m et S a c r a t i s s i m a e M a i e s t a ­
tis caesareae a u t h o r i t a t e m d i g n i t a t e m q u e c o n c e r n a t , r o g o I I l u s t r i s s i m a s D o m i n a t i o n e s V e s t r a s demisse, v e l i n t p r o e a r u n d e m i n c o m m u n e m n o s t r a m r e l i g i o n e m z e l o et v e i D e i ac
d i v o r u m i n t u i t u , q u o r u m decus et g l ó r i a a p e r f i d i s h a e r e t i c i s
p e n i t u s l a b e f a c t a t u r , i u s t a e ac p i a e h u i c m e a e p e t i t i o n i g r a tiose f a v e r e . I d p i e t a t i s o f f i c i u m , u t i d i v i n o n u m i n i g r a t í s s i m u m f u t u r u m est, sic I l l u s t r i s s i m i s D o m i n a t i o n i b u s V e s t r i s
n o n o r i f i c u m s e m p i t e r n a ab o m n i p o s t e r i t a t e m e m o r i a c e l e b r a n d u m ; et i l l a e i p s a e a n i m a e i a m h a e r e s i s c o n t a g i o n e i n f e c t a e
tandemque Illustrissimarum Dominationum Vestrarum gratioso p a t r o c i n i o a p e r p e t u a m o r t e atque i n t e r i t u liberatae a d
D e u m pro earundem incolumitate felicitateque devotissimas
continue fundent preces.
I n d e m o r t u i p r a e p o s i t i Saghiensis l o c u m c a m e r a H u n ­
g a r i c a r e v e r e n d u m P a u l u m A l m a s s y etc. p r o p t e r i p s i u s i n signes q u a l i t a t e s et f i d e l i a e r g a M a i e s t a t e m S a c r a t i s s i m a m
servitia h u m i l i b u s líteris substitui censuit. Cuius v i r t u t i b u s
ego q u o q u e p e l l e c t u s b o n a f i d e et q u a m p o s s u m e f f i c i o s i s s í m e
e u n d e m I l l u s t r i s s i m a r u m D o m i n a t i o n u m V e s t r a r u m f a v o r i ac
gratiae commendo, enixe orans, d i g n e n t u r benignam illius
r a t i o n e m p r a e a l i i s ea i n p a r t e h a b e r e .
Servet Deus Illustrissimas Dominationes Vestras
flarentissimasque a d annos innumeros.
T y r n a v i a e , 10. Á p r i l i s , a n n o 1603.
Illustrissimarum Dominationum Vestrarum
mes
incolu-
servitor devinctissimus
Stephanus Szuhay
administrator Strigoniensis m . p.
2
Kívül:
Címzés:
I l l u s t r i s s i m i s Dominis, D o m i n i s N . N . Sacratissimae
caesareae regiaeque Maiestatis sanctioris ac secreti c o n s i l i i Prae­
s i d i et C o n s i l i a r i i s etc. D o m i n i s Patronis Colendissimis. Pragae.
5.
1603.
A
Bécsben
május
visszahagyott
7.
tanácsosok
és
Bécs.
Rudolf
császárhoz
királyhoz
F e l t e r j e s z t i k a magyar katolikus tanácsosoknak a Szuhay István
egri püspök által a kassai plébánia-templom visszaszerzése
ügyében
előterjesztett kérelmére vonatkozó véleményes javaslatát.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 144. csomó, május—júliusi köteg, 3—4. 11.
Allerdurchleüchtigister großmechtigister römischer K a i ­
ser! E ü r r ö m i s c h e n k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t sein u n s e r a l l e r u n terthenigiste Dienst gehorsamist zuvor.
A l l e r g e n e d i g i s t e r H e r r , E u r kaiserliche M a j e s t ä t haben
n o c h v o m d r i t t e n v e r w i c h n e n M o n a t s M á r t i i a u f des B i s c h o f ­
fen v o n E r l a Stephani Szuhay wegen R e s t i t u i e r u n g der K i r c h
zu K a s c h a u beschehenen A n b r i n g e n genedigist bevolchen,
d i se S a c h e n m i t d e n e n c a t h o l i s c h e n v e r t r a u t i s t e n R ä t e n z u
c o m m u n i c i e r n u n d i n r e i f e B e r a t h s c h l a g u n g z u n e m e n , alsodann E ü r M a j e s t ä t m i t Guetbedunken zuübersenden. W e l ­
ches d a n n d e r L o c u m t e n e n s v e r s c h i n e n h u n g e r i s c h e n L a n d ­
t a g a l s o v o l z o g e n u n d uns h e i l i g e n d e O p i n i o n e n d e r h u n g e ­
r i s c h e n R ä t z u e k o m e n lassen.
W a n n w i r d a n n unsers T a i l s w i d e r solch Guetachten
k a i n e B e d e n k e n , also h a b e n w i r dasselb E ü r M a j e s t ä t h i e m i t z u e s e n d t . Z u e d e r o g e n e d i g i s t e n G e f a l l e n stehet, w e s s e n
1
2
3
2
1
2
19.
8
L . 2. 1. 4. jegyz.
L . a 2. szám alatt.
Hethesi Pethe Márton, kalocsai érsek, szepesi prépost. V . ö. 74. 1.
jegyzet.
L . a 3. szám alatt.
sy sich h i e r ü b e r a l l e r g e n e d i g i s t r e s o l v i e r e n wollen. — T h u e n
benebens E ü r k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t u n s z u G n a d e n , g e h o r ­
samist bevelchend.
Geben i n der Statt W i e n n , den sibenten T a g M a i i , anno
aintausent sechshundert u n d d r i t t e n .
E u r römischen Kaiserlichen M a j e s t ä t
allerunterthenigiste
gehorsamiste
N . deroselben hinterlassene
d e p u t i e r t e R ä t e daselbst.
4
Kívül:
Címzés:
Der römischen kaiserlichen auch i n H u n g e r n u n d
Behaimb küniglichen M a j e s t ä t etc. Erzherzogen zu Österreich
etc. unserm allergenedigisten H e r r n .
Hátirati
elintézés
(eredetileg ceruzával, később tintával át­
írva) : Piacet opinio, ubi generalis i n superiore Hungária fuerit. "
(ceruzával) A l s (?) ein General, alsdan ein Bevelch.
5
6.
1603.
Szuhay
István
május
egri püspök
30.
Nagyszombat.
stb. a császári
titkos
tanácshoz
A kassaiak könyörgésére nem hallgatva, a kassaiaknak s L a s s o t á nak parancsolják meg, hogy a templomot a d j á k át az egri káptalannak;
célszerű volna, ha Pezz J á n o s t utasítanák, hogy csapataival átvonulóban álljon meg Kassán e parancs v é g r e h a j t á s á r a . Minthogy pedig a
város küldöttei ennek ellenkezőjét szorgalmazzák, a j á n l a t o s n a k t a r t a n á ,
ha azokat az ügy elintézéséig fogva t a r t a n á k .
Eredeti: St. A . , Ungarn, 274. csomó, „Die K i r c h e von K a s c h a u " fel­
iratú köteg.
Illustrissimi Domini, Domini Patroni Colendissimi,
Intellexi, D o m i n i illustrissimi, cíves Cassovíenses a p u d
S a c r a t i s s i m a m M a i e s t a t e m c a e s a r e a m et r e g i a m , d o m i n u m
n o s t r u m c l e m e n t í s s i m u m v e h e m e n t e r i n s t a r e , ne t e m p l u m ,
cuius gratia a longo i a m t e m p o r e a p u d Sacratissimam M a i e s t a t e m c a e s a r e a m et i l l u s t r í s s í m a s D o m i n a t i o n e s V e s t r a s h u 1
4
Rudolfnak P r á g á b a költözése óta a központi
kormányszervek,
így a titkos tanács is, megosztva működtek; egyik részük P r á g á b a n ,
ezek voltak az „anwesende Räte", másrészük pedig visszamaradt a
helytartói hatáskörrel Bécsben székelő E r n ő , majd M á t y á s főhercegek
mellett, utóbbiak értendők a „hinterlassene R ä t e " megjelölés alatt.
V . ö. 23. 1. 2. jegyzet.
A kassaiak ez 1603-ik évi folyamodásának közelebbi körülményeit
nem ismerjük.
5
1
militer supplico, catholicis restituatur, verum ad propagan­
d á m f a l s a m e o r u n d e m s e c t ä m et h a e r e s i n ipsis r e l i n q u a t u r .
Q u í a v e r o i d n o n p r o h a e r e t i c i s , sed a d D e i ac d i v o r u m h o ­
n o r e m , atque i n u s u m sanctae religionis catholicae a divis
q u o n d a m r e g i b u s m a g n o ac v a r i o a p p a r a t u e x t r u c t u m est,
a t q u e a d c a t h o l i c o s de i u r e s p e c t a t , nec n i s i v i o l e n t e r h a c t e n u s et c o n t r a fas et a e q u u m ab i i s possessum, i l l u s t r i s s i m a s
D o m i n a t i o n e s V e s t r a s p r o p t e r D e u m o r o , ne eis hac i n p a r t e
f a c i l e s et b e n i g n a s a u r e s e x h i b e a n t , q u i n p o t i u s p r o e a r u n d e m
z e l o s o e r g a d i v i n u m n u m e n d i v o s q u e (quos i l l i et v e r b i s et
f a c t i s h a u d d i g n e et i m m e r i t o p r o s c i n d u n t ) f e r v o r e i p s u m
t e m p l u m c a t h o l i c i s ac m e o c a p i t u l o A g r i e n s i , hoc t e m p o r i s
Cassoviae misere, c u m l o c u m d i v i n a officia p r o dignitäte
p e r a g e n d i n o n habeat, residenti r e s t i t u i gratiose demandent.
Q u o d c o m m o d i s s i m e f i e t , si c i v i b u s C a s s o v i e n s i b u s et
L a s s o t a e s e r i o ac f i r m i t e r f u e r i t d e m a n d a t u m , u t i l l u d sine
u l l a d i f f i c u l t a t e , s i n e u l l o s t r e p i t u , sub m a x i m i s q u i b u s q u e
p o e n i s , s i secus f e c e r i n t , c h a t o l i c i s r e s t i t u a n t . I m o c o n s u l t i s s i m u m , a t q u e o p t i m u m f o r e d e m i s s e c e n s e r e m , si s p e c i a l i
c a e s a r e a e M a i e s t a t i s m a n d a t o d o m i n ó J o a n n i B a p t i s t á é Pezz e n c o m m i t t e r e t u r , u t is i n t r a n s i t u C a s s o v i a m c u m suis cop i i s i n g r e d e r e t u r et v e l ea o c c a s i o n e t e m p l u m r e c i p e r e t ac
m a n i b u s d i c t i c a p i t u l i A g r i e n s i s e i u s d e m caesareae M a i e s t a ­
tis n o m i n e assignaret. Q u a e u t illustrissimae Dominationes
V e s t r a e b e n i g n e et c l e m e n t e r d e c e r n e r e d i g n e n t u r , h u m i l l i m e
d e n u o s u p p l i c o . H o c e n i m t a r n i n s i g n i ac p r a e c l a r o i l l u s t r i s ­
s i m a r u m V e s t r a r u m D o m i n a t i o n u m f a c i n o r e p r i s t i n u s D e i ac
S a n c t o r u m cultus restituetur, p l u r i m a e animae ex i n t e r i t u ad
v i t á m r e v o c a b u n t u r , h a e r e s i s e x u l a b i t ac t a n d e m r e l i g i o catholica p u l l u l a r e novosque producere flores a d
perpetuam
Sacratissimae M a i e s t a t i s caesareae eiusdemque augustissimae
prosapiae A u s t r i a c a e glóriám laudemque perennem incipiet.
Recepturáé illustrissimae quoque Dominationes Vestrae pro
t a r n p i o , s a n c t o et l a u d a b i l i o p e r e ab o m n i p o s t e r i t a t e p e r petua memoria celebrando a Deo optimo maximo, bonorum
o m n i u m remuneratore liberalissimo mercedem amplissimam,
assiduis p i o r u m C h r i s t i f i d e l i u m orationibus procurandam.
2
3
4
5
2
V . ö. 19. 1. 1. jegyzet.
L . 72. 1. 12. jegyzet.
L a s s o t a E r i c h felsőmagyarországi mustramester.
P e z z (Pezzen) J á n o s ezredes, k i a X V I — X V I I . század forduló­
j á n ismételten szerepel ezredével Felsőmagyarországon. E z évben is volt
megbízása egy ezred állítására, amely 1603. május—júniusában ellen­
őrző mustra céljából a Morva-mezőn (Marchfeld) gyülekezett ( K r . A .
Hofkriegsrat-Protokolle, E x p e d i t és Registratur 1603. évi kötetei passim;
.-az index szerint); 1604. október 15-én az adorjáni csatában sebesül­
ten B o c s k a y hadainak fogságába került (Hadtört. Közi. 1893. 58. 1.).
3
4
5
Q u o d supercst, me i l l u s t r i s s i m a r u m D o m i n a t i o n u m V e ­
s t r a r u m gratioso favori demisse commendans, quibus i n n u m e r o s et f o r t u n a t i s s i m o s dies p r e c o r .
T y r n a v i a e 3 0 . M a i i , a n n o D o m i n i 1603.
Illustrissimarum Dominationum Vestrarum
servitor devinctissimus
Stephanus Szuhay
episcopus A g r i e n s i s
administrator archiepiscopatus Strigoniensis m . p .
6
P. S. Q u i a v e r o i p s i c i v e s i n c o n t r a r i u m s u p p l i c a n t , p u t a r e m i l l o s hac o c c a s í o n e i n a r e s t o t a r n d i u r e t i n e n d o s d o n e c
res e x e c u t i o n i d e m a n d a r e t u r et o p t a t u m p r o D e i g l ó r i a e v e n t u m s o r t i r e t u r . I d t a r n e n et a l i a o m n i a s a p i e n t i s s i m o i l l u s t r i s ­
s i m a r u m D o m i n a t i o n u m V e s t r a r u m iudicio demisse subiiciens.
7
Kívül:
Címzés:
Illustrissímís D o m i n i s , D o m i n i s N . N . Sacratissimae
caesareae et regíae Maiestatis sanctioris et secretioris c o n s i l i i
Praesidi atque C o n s i l i a r i i s etc., dominis p a t r o n i s colendissimis. —
Pragae.
7.
Rudolf
1603.
szeptember
19.
király
rendelete
Mátyás
Kassa.
főherceghez
Közli vele Szuhay Istvánnak a kérvényét, a k i a kassai főtemplomot
az egri káptalannak kéri átadni. Kérését ugyan jogosultnak t a l á l j a s hő
óhaja, hogy a katolikus vallás ügye F e l s ő m a g y a r o r s z á g o n felkaroltassék, mégis mivel tart tőle, hogy a háborús állapot közepette a nem
várt változás esetleg igen súlyos, alig lecsillapítható z a v a r g á s o k a t vált­
hat ki, utasítja a főherceget, hogy a kérdést a királyi helytartóval és
a magyar tanácsosokkal vitassa meg.
Fogalmazvány: H k . A . , Ungarn, sub dato.
R u d o l p h u s etc.
P r i n c e p s etc. E x p r a e s e n t i b u s a d i u n c t í s b i n i s l i t e r i s f í d e lis n o s t r i r e v e r e n d i S t e p h a n i S z u h a y
(titulus)
Dilectio
Vestra uberius intelliget, quantopere p r o t e m p l o parochialí
1
6
Szuhay előző folyamodását
L . a magyar tanács hasonló
Szuhay ez újabb kérvényét,
zett két rendbeli ( L . 4. és 6. sz.
ismerjük.
7
1
1. 1. és 4. sz. alatt.
értelmű j a v a s l a t á t 3. sz. a.
h a csak nem a titkos tanácshoz inté­
alatt) beadványát k e l l értenünk, nem
PAULINYI
30
OSZKÁR
C a s s o v i c n s i , e m a n i b u s c i v i u m e x i m e n d o et c a p i t u l o suo A g r i ­
e n s i a s s i g n a n d o a p u d nos i n s t e t . T a m e t s i v e r o a p i o et i u s t o
n i h i l a l i e n u m d i c t u s e p i s c o p u s A g r i e n s i s p e t a t et nos q u a m
m a x i m é c u p e r e m u s , u t r e l i g i o n i c a t h o l i c a e , eiusque i n c r e m e n t i s i n i l l i s p a r t i b u s r e g n i n o s t r i H u n g á r i á é s u p e r i o r i b u s , hoc
p o t i s s i m u m t e m p o r e , o p t i m e esset p r o s p e c t u m , q u i a t a m e n v e r e m u r , i n hisce b e l l i m o t i b u s ne h u i u s m o d i i m p r o v i s s e m u t a tíones aliquas turbas forte moveant, quae n o n facile postea
sedari queant, idcirco a Dilectione Vestra fraterne petimus,
u t hoc n e g o t i o l o c u m t e n e n t i et c o n s i l i a r i i s n o s t r i s H u n g a r i s
c o m m u n i c a t o et i n a c c u r a t a m d e l i b e r a t i o n e m a s s u m p t o o m n i busque eiusdem circumstantiis diligenter perpensis, q u o n a m
t e m p o r e , a n ín í n s t a n t i , v e i a n t e a u t p o s t d i a e t a m H u n g a r i c a m , p r o x í m e v o l e n t e D e o a f f u t u r a m et c e l e b r a n d a m hoc ne­
g o t i u m m o v e r i et d i c t u m t e m p l u m Cassoviense e manibus c i ­
v i u m e x i m i et c a p i t u l o A g r i e n s i t r a d i et a s s i g n a r i et c u i n a m
h u i u s r e i e x e c u t i o c o m m o d e et c u m f r u c t u d e m a n d a r i et c o m m i t t i p o s s i t ac debeat, ab i l l i s e x a c t e i n t e l l i g e r e et p o s t m o d u m p e n e s e o r u m v o t a s u a m q u o q u e o p i n i o n e m et s e n t e n t i a m
n o b i s D í l e c t i o V e s t r a n o n g r a v a t i m m a t u r e p e r s c r i b e r e velít,
q u o nos p o s t e a eo m e l i u s s u p e r i n d e r e s o l v e r e et t a r n p í u m
n e g o t i u m a d d e b i t u m fínem p e r d u c i c u r a r e p o s s i m u s .
D e caetero Dilectíonem V e s t r a m foelicissime valere
cupímus,
2
3
4
D a t u m i n acre nostra
m e n s i s S e p t e m b r i s 1603.
Archíducí
regia Pragensi,
decima nona
die
Mathíae.
8.
1603.
Migazzi
Miklós
Unverzagt
szeptember
váradi
Farkas
püspök
udv.
20.
Kassa.
bizalmas
kamarai
jelentése
báró
elnökhöz
Jelenti, hogy B á t h o r y titkos gyűlésre hívta össze a környék nemes­
ségét, s félő, hogy a katolikus klérus ellen tervez valamit; javasolja,
hogy a kassai főkapitány utasíttassék az ily tiltott gyűlések megaka­
dályozására.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 144. csomó, augusztus—decemberi
köteg,
53—54. 11.
2
L . 26. 1. (5. sz.) 2. jegyzet.
L . 69. 1. 8. jegyzet.
Sem a magyar tanácsosoknak,
vaslatát nem ismerjük.
3
4
sem a főhercegnek
e második
ja
I l l u s t r i s s i m e ac m a g n í f i c e D o m i n e , D o m i n e P a t r o n e col e n d i s s i m e ! P r a e m i s s a s a l u t e o r a t i o n u m et s e r v í t i o r u m dedítissimorum commendatione.
1
Audio dominum Bathori conventiculum quoddam clam
m a g n a t i b u s et n o b i l i b u s ac c o m í t a t i b u s i n d i x i s s e , " i n q u o q u i d
volet tractare i g n o r a t u r . Suspicor tarnen c o n t r a c l e r u m cathol i c u m a l i q u i d i l l u m v e l l e m o l i r i ac sub hac specie a l i u d
q u i d decernere. C u m a u t e m p u b l i c o decreto h u i u s m o d i conventicula p r o h i b i t a sint fieri, quae i n n u l l u m p u b l i c u m b o n u m
c a d u n t , i d e o q u a m o c i s s í m e m a n d a n d u m d o m i n ó g e n e r a l i Cass o v i e n s i , ' u t o m n i b u s m ó d i s p r o h i b e a t et a v e r t a t h u i u s m o d i
p r i v a t a s c o n s u l t a t í o n e s p r a e t e r s c i t u m et v o l u n t a t e m d o m i n i
g e n e r a l i s susceptas. N i h i l e n i m B a t h o r i u s u n q u a m b o n i t a l i bus c o n v e n t i c u l i s c o n c l u s i t , i m o c o n t r a p u b l i c u m d e c r e t u m
crebro alia statuit. Sicuti vetus c a l e n d a r i u m t e m e r a r i e usque
a d p r a e c e d e n t e m a n n u m s e r v a v í t et d e f e n d i t .
H a e c i l l u s t r i s s i m a e ac m a g n i f i c a e D o m i n a t i o n i V e s t r a e
secreto v o l u i p e r s c r i b e r e . Q u a m i n r e l i q u o p r o s p e r r i m e et
diutissime valere cupio, cuique unice commendo.
Cassoviae, 20 S e p t e m b r i s 1603.
I l l u s t r i s s i m a e ac m a g n i f i c a e D o m i n a t i o n i s V e s t r a e
humilis capellanus
Nicolaus Micatius
episcopus Varadiensis m . p .
4
Kívül:
1. Címzés:
I l l u s t r i s s i m o ac magnifico dominó dominó W o l f gango Unverzagt"' liberó b a r o n i i n N . N . sacrae caesareae Maiesta­
tis aulicae camerae praesidenti ac i n t i m o c o n s i l i a r i o etc. dominó
dominó patrono colendissimo. Pragae. — C i t o . cito.
1
E c s e d i Báthori István országbíró, az ecsedi-ág utolsó férfisarja;
júl. 25-én.
L . a 9. szám alatti ügyiratot.
Barbiano J a k a b J á n o s , Belgioioso grófja 1604. júliusában nevez­
tetett ki felsömagyarországi főkapitánnyá. L . még a 33. 1. 4. jegyzetét.
Migazzi (Mikáczy) Miklós 1598. ápr. 16.—1613-ig nagyváradi
püspök. 1599—1609. a szepesi k a m a r a elnöke ( 0 . L . Kincst. o., Liber
dignitatum). 1604-ben Zalathnoky György pécsi püspökkel együtt Bocskay fogságába kerül, a bécsi béke V . § - a kamaraelnöki működését szám­
űzetéssel bünteti, amely alól azonban utóbb az 1609: 71. t.-c. feloldja.
Petronelli báró Unverzagt F a r k a s 1601-től haláláig (1605. márc.
31.) a bécsi udv. kamara elnöke. Hivatalnoki p á l y á j á t az alsóausztriai
tartományi kormányszéknél kezdte, honnan 1567. m á j . 2 8 - á n került át
a német birodalmi kancellária német o s z t á l y á r a mint titkár. Egyben
udvari titkári tisztet is tölt be s 1568-ban m á r csak a titkos t a n á c s tit­
k á r a . Rudolfnak P r á g á b a költözésével mint a német birodalmi kancel­
l á r i a irodájának vezetője nagy befolyásra tesz szert a Bécsben t a r t ó z fl605.
2
3
4
5
2. Az elintézés
során
tett hátirati
feljegyzés:
Denen H e r r n
k a i s . geheimen R ä t e n w u r d e diss Schreiben c o m m u n i c i r t ( ? ) ,
w e i l Gefer dabei, m a n des B a t h o r i W i d e r s p e n s t kains (?) weiß.
So k u n t m i t R a t der a l l h i e s i g e n (?) ungerischen Rate a l s o b a l d die
N o t t u r t e x p e d i e r e n . — Daneben dem Bassta u n d Conte B e l i o i o s a
geschrieben. I t e m d u r c h die
m i t den u n ­
gerischen R ä t e n die N o t t u r f f t beratschlagen (?) werden. — D i e
H o f k a m e r w i l der oberungarischen (?) Camer die N o t t u r f t auch
bevehlen. — 5 O c t o b r i s 1603.
7
9.
1603.
Gróf
Belgioioso
október
Jakab
jelentése
11.
Kassa.
felsőmagyarországi
Rudolf
főkapitány
császárhoz
A t a r t o m á n y rendjei az egri káptalantól szenvedett állítólagos s é ­
relmeik miatt Gálszécsre gyűlést hirdettek, melynek megtartását azon­
ban a vett rendelet értelmében megakadályozta. Emlékiratban a követ­
kező panaszokat a d t á k elő: a káptalaniak az ő papjaiktól nyolcadot s
negyedet szednek amely ügy eldöntését az országgyűlés békésebb időkre
halasztotta; a k á p t a l a n i a k önkényesen járnak el a tizedszedésnél; a
negyedet oly helyeken is szedik, ahol emberemlékezet óta nem illette
meg őket; papjaikat a vikárius elé idézik, kiközösítik s világi hatóság
által büntetik. Kérésük: a p a p j a i k k a l szemben felmerülő panaszokat
ne a vikárius, mint ellenfél, hanem saját uraik s patrónusaik elé ter­
jesszék. Ő azt a választ adta, hogy mindezekben a döntés a királyt
illeti. ( A továbbiakban a jelentés kizárólag katonai természetű ügyek­
k e l foglalkozik.)
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274. csomó, „Die K i r c h e von Kaschau be­
treffend" feliratú köteg.
Sacra
Cesarea
Maestá.
Per dar p a r t e a V o s t r a M a e s t á secondo l'obligo mio d i
q u a n t o passa per d i qua, vengo a far sapere a V o s t r a Maestá,
c h e g l ' o r d i n i d e l l a p r o v i n t i a a c a u s a de c e r t í a g g r a v í i , c h e
d i c o n o I i sono f a t t i d a l l i c a p í t u l a r i d ' A g r i a , h a v e v a n o p u b l í c a t a
u n a c o n g r e g a t í o n e g e n e r a l e a G á l z é c , l a q u a l e n o n hebbe eff e c t o , p e r c h e l a m a n d a i a i m p e d i r e , p e r i l c h e q u a n d o sono v e n u t i q u a a l l a p u b l í c a t i o n e d e i g o v e r n o , che V o s t r a M a e s t á m i
1
kodó E r n ő és M á t y á s főhercegek környezetében. E nexusai végül is a z
udv. k a m a r a elnöki székébe emelik. (Dr. Gross Lothar bécsi áll. főlevéltárnok úr szíves közlése, v. ö. 48. 1. 4. jegyz.) Jellemzését 1. K á ­
rolyi Á r p á d : Illésházy István hűtlenségi pere 62—64. 11. és A r n o l d O s k a r
Meyer: l\ untiaturberichte aus Deutschland, Wien, Prag 1603—1606., Ber­
lin 1913., L X X I X . 1.
E rendeletet nem ismerjük.
B i z o n y á r a a 8. sz. alatt közölt ügyiratban említett gyűléssel azonos.
T
7
1
ha f a t t x r m e r c e d e p e r i n t e n d e r l a v o l o n t a d i q u e l l a . H a n n o i n
m e m ó r i á i é d a t t o p e r p r i m a q u e r e l l a , che I i d e t t i c a p i t u l a r i
l e v a n o a l o r o p r e d i c a t o r i h e r e t i c i l e o t t a v e et l e q u a r t e , c h e
n e l l a d i é t a f u r i m e s s o a t e m p i p i ü p a c i f i c i , et p r e g a n o , n o n
si v o g l i a i n c i ö f a r n o v i t a a l c u n a ; l a s e c o n d a , che i c a p i t o l a r i
t i r a n i c a m e n t e p r o c e d o n o n e l c o g l i e r l e d e c i m é ; t e r c a , che p r e t e n d o n o l e q u a r t e i n a l c u n i l o c h i , che a m e m o r i a d ' h u o m i n i
n o n h a n n o h a u t o . Q u a r t a , che p e r o g n i p a r o l a , che n e l l e p r e d i c h e c o n t r a a l l a fede C a t o l i c a , i l o r o p a s t o r i , c o m e c o n t r a r i i
dicono, g l i citano avanti i l vicario, g l i scomunicano e cercano
di perseguitarli con i l braccio seculare. P e r c i ö domandano,
che h a v e n d o q u e r e l l a c o n t r o i l o r o p r e d i c a t o r i , n o n si d e b b a
a v a n t i i l vicario come adversario, m a appresso a suoi s i g n o r i
o patroni dargliela.
A t u t t e q u e s t e cose ho r i p o s o , che a V o s t r a M a e s t á t o c a
i l d e c i d e r l e et c o m a n d a r e , q u a n t o s a r a s e r v i t a , che f r a t a n t o
n o n si faccia inovatíone.
3
D i C a s s o v i a a 11 O t t o b r e 1603.
D i V o s t r a M a e s t á cesarea
humilissimo e fidelissimo servítore
Gio. Jacomo Barbiano Belgioioso
4
2
E z t a rendeletet, amely nyilván azonos a 8. sz. a. ügyirat h á t ­
irati feljegyzésében említettel, nem ismerjük.
A z 1603. országgyűlés kir. előterjesztései többek közt követelték
a tized fizetését azon jobbágyoktól is, kiket a nemesek e kötelezettség
alól felmentettek, vagy akiktől a tizedet maguk a nemesek veszik meg.
A rendek azonban az előterjesztés e pontját azzal, hogy e tekintetben
világosan intézkednek a korábbi törvények, elvetették s e cikkely nem
is került be a törvénykönyvbe. (Károlyi Á r p á d : Magy. Országgyül. E m ­
lékek, X . köt., Bpest, 1890. 137. s 142. 11.)
T e l j e s nevén: Giovani Jacomo Barbiano, conte di Belgioioso. T e ­
kintettel arra, hogy a magyar irodalomban általában Belgioioso J a k a b
néven ismeretes, a kivonatokban s jegyzetekben e néven említjük.
1565-ben született Navarrában, hol atyja, L a j o s , parancsnok volt. M á r
kora ifjúságában a katonai szolgálatba lép Spanyolországban, m a j d a
pármai herceg seregében Németalföldön
és F r a n c i a o r s z á g b a n . 1603.
nyarán Rudolf császár felsőmagyarországi főkapitánnyá nevezi k i . Itteni
szereplése közismert. A Bocskay-felkelés felidézésének vádjával ter­
helten elveszti a prágai udvar kegyét s ekkor ismét spanyol szolgálatba
tér vissza Németalföldre. Meghalt 1626-ban Lüttichben. ( K r . A . B e ­
stallungen No 749. és Zedier J . H . U n i v e r s a l - L e x i k o n , H a l l e u. L e i p z i g
1733. B . I I I . Spalte 416—17.)
3
4
Prot. Egyházt. Adattár.
3
1604.
Gróf
Belgioioso
január
Jakab
jelentése
4.
Kassa.
felsőmagyarországi
Mátyás
főkapitány
főherceghez
A magyar kancellár útján megkapta mind a királynak,
főhercegnek a r r a vonatkozó rendeletét, hogy az egri káptalant
főtemplom és a magyar kápolna birtokába helyezze. A váradi
püspökkel megbeszélte a végrehajtás módozatát s szerdán vagy
kön a parancsot végrehajtják.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274.
K a s c h a u e r K i r c h e . . . " feliratú köteg.
csomó,
„Die
mind a
a kassai
és pécsi
csütörtö­
Angelegenheit
der
Serenissímo Signore.
1
I I gran cancelliere d'Ongaria m i ha presentato lettere
d i Sua M a e s t á e d i V o s t r a A l t e z z a , nelle q u a l i m i comanda,
c h e d e b b i f a r m e t t e r i n possesso d e l l a c h í e s a p a r o c h i a l e et
della capella Ongara d i questa cittá l i c a p i t u l a r i d ' A g r i a .
L ' h o c o m m u n i c a t o con i l vescovo d i V a r a d i n o e q u e l delle
Cínque Chiese e t r a t t a t o con loro per p i g l i a r l'espediente
n e c e s s a r i o p e r l ' e s e c u t i o n e d i q u e s t o c o m a n d a m e n t o , accio
2
3
4
1
Miután az esztergomi érseki szék s vele együtt a főkancellári
(summus cancellarius) szék is ez időben betöltetlen volt a ,,gran can­
celliere" alatt csak az ú. n. „Ordinarius cancellarius"-t, a m. kir. udv.
kancellária ügyvitelének tulajdonképeni vezetőjét érthetjük, mely tiszt­
ségnek 1603. j a n u á r 24. ó t a 1607. július 4-ig, esztergomi érsekké és fő­
k a n c e l l á r r á történt kinevezéséig F o r g á c h F e r e n c nyitrai püspök volt
a viselője ( 0 , L . Kincst. o., Liber dígnitariorum). F o r g á c h ez idő tájt
magánügyekben történetesen K a s s a környékén tartózkodott. (Károlyi
Á r p á d : Néhány tört. tanulmány Bpest, 1930. 181. 1.)
A Belgioiosohoz intézett királyi rendelet 1603. november 8-án
kelt s a főkapitányt a r r a utasította, hogy a kassai tanácsot a váradi
s pécsi püspökök jelenlétében szólítsa fel a főtemplom á t a d á s á r a , ha
pedig felszólítása sikertelen maradna, a templomot katonai karhatalom­
mal vegye el. „Élj a kezeid közt levő hatalommal illendőképen, helyezd
be a k á p t a l a n t fegyveres erővel a templom birtokába, ez által Istennek
tetsző dolgot mívelvén". (Károlyi Á-, i- m. 180/81. 1.) A rendelet fogal­
m a z v á n y a K á r o l y i Á r p á d idézete szerint megvolt a bécsi HofkammerA r c h i v „Ungarn" sorozatában, ahol azonban ez idő szerint a kassai
templom
elvételére vonatkozó t á r g y a l á s i iratok legnagyobb részével
együtt — valószínűleg az iratok téves visszahelyezése folytán -— nem
található. A főherceg rendeletét nem ismerjük.
* L . 31. 1. 4. jegyzet.
Zalatnoky György 1602. december 20. — 1605. (Gams: Series
episcop., Ratisbonae, 1873. 377. 1.); jellemzését 1. Károlyi Á., i. m. 177. 1.
Püspöki székhelye török kézen lévén állandóan K a s s á n tartózkodott
(v. ö. 27. sz. i r a t t a l ) ; a Bocskay-felkelés idején Migazzi nagyváradi
püspökkel együtt a felkelők fogságába került, ahonnan csak 1605-ben
szabadult a lengyel király k ö z b e n j á r á s á r a . (Károlyi: Magy. Országgyűlési
Emlékek, X I . Bpest, 1899. 647. 1. 1. jegyzet.)
2
4
s i f a c c i con q u e l d e c o r o , che c o n v i e n e et che c o s t o r o n o n p e r d i n o i l r i s p e c t o (!) m e r c o r d i o ' g i o v e d i ' si m e t t e r a i n e f f e c t o
c o n l ' a g i u t o d ' I d d i o , d i q u a n t o s a r a successo, ne a v i s a r ő
subito a V o s t r a A l t e z z a serenissima, a l l a quale h u m i l m e n t e
faccio riverenza.
D i C a s s o v i a a 4 d i G e n a r o 1604,
di V o s t r a A l t e z z a serenissima
Gio.
devotissímo servitore
Jacomo Barbiano Belgioioso
11.
1604.
Gróf
Belgioioso
január
8.
Kassa
felsőmagyarországi
főkapitány
Mátyás
főherceghez
jelentése
Miután 4 lovas századot a várostól mintegy V2 mérföldnyire helye­
zett volt el s az alsókapu őrségét megerősítette, — hogy a lovasság
szükség esetén erre bevezettethessék — kedden este a városi t a n á c s o t
másnap reggelre magához idézte. Másnap a bíró — k i sejthette az idé­
zés célját, mert fegyveres készültségbe helyezte az egész polgárságot —
a tanács néhány tagjával megjelent nála, kijelentvén, hogy a többiek
azért nem jöttek, mert ez kiváltságaikat sértené. E r r e az időközben á t ­
hívott magyar főkancellár, a v á r a d i és pécsi püspök jelenlétében á t a d t a
nekik a király és a főherceg parancsát. Miután ezt közölték a p o l g á r ­
sággal, megkísérelték az alkudozást s minden módon igyekeztek elodázni
a parancs végrehajtását. Végül m á r az est is beállván, berendelte a lo­
vasságot, a főtérre tüzérséget vonultatott fel s erre végül elszánták m a ­
gukat a templom kulcsainak á t a d á s á r a . J ó l l e h e t ekkor m á r h a j n a l i 2—3
ó r á r a járt az idő, a templomot a püspökök közreműködésével a k i r . r e n ­
delet értelmében átvette s reggel a szokásos s z e r t a r t á s s a l felszentelték. A
templom felszereléséről leltárt vettek fel, amelyet a pécsi püspöknek
adott át. Mivel K a s s á n nem áll megfelelő számú katonaság rendelke­
zésre, esetleges zavargásoknak elejét veendő, a t a n á c c s a l a másolatban
mellékelt kötelezvényt irattá alá, hogy semmi olyat nem tesznek, ami
a királyi rendelkezésekkel ellenkeznék. A végrehajtás során tanúsított
minden ügyessége mellett csak Isten a k a r a t á n a k köszönhető,
hogy
mindez — v á r a k o z á s a ellenére — ily békésen folyt le. K a s s á n igen
kevés a katolikus, aminthogy nincsenek is helyben hasznos és példás
papok. A káptalaniak katolikusok ugyan, de mégis szükségét l á t n á en­
gedelmes és tanult papoknak, aminők pl. a jezsuiták, s kivált magyar
és német prédikátorra lenne szükség. Kívánatos lenne, ha az uralkodó
küldetne a provinciálissal egy magyar s egy német pátert, kiknek rend­
ház céljaira a dominikánusok omladozó templomát lehetne átadni, az
ahhoz tartozó, az idő szerint a város által élvezett jövedelmekkel együtt.
Működésüktől remélné, hogy 4—5 év alatt úgy a városban, mint a vidé­
ken igen megsokasodna a katolikusok száma.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 274.
Kaschauer K i r c h e . . . " feliratú köteg.
5
csomó,
„Die
Angelegenheit
der
1604. január 7., i l l . 8. A parancs végrehajtásáról szóló jelentést 1.
a 11. szám alatt.
Serenissimo
Signore.
S c r í s s i a V o s t r a A l t e z z a s e r e n i s s i m a , che h a v e v a r i c e u t o
l e l e t t e r e d i S u a M a e s t á e Sue, n e l l e q u a l i m i c o m a n d a v a ,
che d o v e s s i f a r í n t e g r a r a l l í c a p i t u l a r i d ' A g r i a l a chiesa p a r o c h i a l e d i q u e s t a c i t t á , e l a c a p e l l a O n g a r a e che m e r c o r d i
l ' h a v e i p r o c u r a t o d i m e t t e r i n e f f e c t o . C o s i m a r t e d i " sera
m a n d a i a d i r e a l g i u d i c e , che c o n i l m a g í s t r a t o e c i t t a d i n i
g i u r a t i si dovesse r i t r o v a r l a m a t t i n a s e g u e n t e , che I i h a v e v a
a t r a t a r e d i cose a p p a r t e n e n t i a l s e r v i t i o d i S u a M a e s t á hav e n d ' i o p r i m a d a t t o o r d í n e , che q u a t r o c o m p a g n i e de c a v a l l i
s i d o v e s s e r o g i o n t a r e a m e z a l e g h a v i c i n o a q u e s t a c i t t á et
s p a r s o voce, che v o l e v a a n d a r a v i s i t a r e l e p i a z z a s u g e t t e a
questo governo.
E la mattina dei mercordi alla ponta d i l
g i o r n o fossero a l l a p o r t a c h i a m a t a i n f e r i o r e , a l l a q u a l e f e c i
r i n f o r z a r e l a g u a r d i a , p e r t e n e r l a se occoresse i n m a n i e r a
che a m í o b e n e p l a c i t o h a v e s s i p o t u t o f a r i n t r a r a l a c a v a l l e r i a .
H o r a detto giudice con a l c u n i pochí dei magistrato, ancor
che sospetasse l a c a u s a p e r che e r a c h i a m a t o , p e r che h a v e v a
fatto star t u t t i l i c i t t a d i n i a v e r t i t i , con le l o r o a r m i vene da me
s e c o n d o l ' o r d i n e , d í c e n d o che n o n v e n i v a seco i l r e s t o de c i t ­
t a d i n i , p e r -me c í ö e r a c o n t r o l i l o r o prívilegii. E t h a v e n d o
io f a t t o g í o n t a r quí d a m e i l g r a n c a n c e l l i e r e d ' O n g r i a , i l
v e s c o v o d i V a r a o i n o et i l v e s c o v o d e l l e C i n q u e Chiese" d i e d i
a questi d e i m a g i s t r a t o le lettere d i Sua M a e s t á e V o s t r a
A l t e z z a . L e q u a l i l e t t e et r i f f e r t o i l c o n t e n u t o d i esse a l l í
a l t r í c i t t a d i n i p a r e n d o l í d u r a cosa d i a b b a n d o n a r i l possesso
d e l l a chiesa d a l o r o p o s s e d u t a p e r t a n t ' a n n i , v o l e v a n o c a p i t o l a r m e c o et i o d í c e n d o l i , che c o n v e n i v a che obedissero a l
c o m a n d a m e n t o d i Sua M a e s t á , come erano obligati. E t io
i n f a r g l i e l o o b e d i r e c o n m o l t i m o d í discuse a n d o r n o d i l a t a n d o
l a r i s s o l u t i o n e q u a n t o p o t e r o . M a v i s t o i o , che giá si faceva
n ő t t e et che n o n d e l i b e r a v a n o , feci i n t r a r l a c a v a l l e r i a et
m e s s a n e l l a m a n i e r a , che c o n v e n i v a n e l l a c i t t á et f a t t o m e t 1
3
4
5
7
1
L . 34. 1. 2. jegyzet.
1604. január 6.
1604. január 7.
F o r g á c h F e r e n c nyitraí püspök (v. ö. 34. 1. 1. jegyzet) királyi
meghagyásra a megjelenésében a k a d á l y o z o t t Szuhay István egri püspö­
köt képviselte a icmplomfoglalásnál, az 1603. december 26-án kelt p a ­
rancs fogalmazványát idézi K á r o l y i Á r p á d , i. m. 181. 1.; ez idő szerint
lappang.
L . 31. 1. 4. jegyzet.
L . 34. 1. 4. jegyzet.
Nyilván a 10. sz. alatti iratban említett rendeleteket kell alatta
értenünk. A kassaiak azonban külön is fel lettek szólítva a templom
á t a d á s á r a ; az ez ügyben 1603. kelt királyi rendeletet közli: K a t o n a I .
História Critica, X X V I I I . 189—92. 11.
2
3
4
5
6
7
ter a l c u n i pezzi d ' a r t i g l i e r i a sopra l a piazza, d e l i b e r o r n o d i
p o r t a r m i le c h i a v e d e l l a chiesa, c o n l e q u a l i ( a n c o r che fossi
giá d o i h o r e d i n ő t t e ) a n d a i c o n l i t r e r e v e r e n d í s s i m i n o m í n a t i a l l a chiesa et f a t t a a p r í r e d a l m e d e s m o g i u d i c e et a l c u n
a l t r i d e i m a g i s t r a t o , g l i e l a feci c o n s í g n a r e , c o n f o r m e a l l ' o r d i n e d i Sua M a e s t á et t o r n a t a a s e r a r e et s i g i l l a r e l a sacrestia; questa m a t i n a con le c e r i m o n i e acostumate, é statta
b e n e d e t t a et i n essa si é c a n t a t o m e s s a et p o i l i d i v i n i o f f i t i i .
Si é f a t t o i n v e n i a r i o d i q u a n t o si é t r o v a t o i n d e t t a c h i e s a
et 1 ho c o n s i g n a t o a l v e s c o v o d e l l e C i n q u e Chiese, c o m e f e c i
le c h i a v e d e l l a chiesa d i c e n d o l i q u a n t o d a S u a M a e s t á e
V o s t r a A l t e z z a m i é s t a t t o c o m a n d a t o . E t p e r che i o n o n
tengő quí s o l d a t e s c a , c o n l a q u a l e p o s s i t e n e r f r e n o a q u e s t o
p o p o l o , que n o n t e n t i q u a l c h e t u m u l t o , h o d e l i b e r a t o d i f a r m i
fare da q u e l l i d e i m a g i s t r a t o una obligatione, c o p p i a d e l l a
q u a l e v a ' c o n q u e s t a , che n o n i n o v e r a n o cosa a l c u n a c o n t r a ­
r i a a q u a n t o Sua M a e s t á ha c o m a n d a t o i n q u e s t o p a r t i c o l a r e ,
senza n o v o o r d i n e d i S u a M a e s t á s o t t o l e p e n e a r b i t r a l i d i
Sua M a e s t á .
V o s t r a A l t e z z a s e r e n i s s i m a p u ö s e r v i r s i d i e r e d é r e , che
a n c o r che i o h a b b i u s a t o t u t t o i l m o d o che c o n v i e n e p e r serv i t o r e d i Sua M a e s t á c o n ogní m a g í o r e d e s t r e z z a i n q u e s t o
r.egotio, c h ' I d d i o c i h a messo l a sua s á n t a m a n o , i n e s e g u i r l o
cosi p a c i f i c a m e n t e
et che n o n h a v e v a p o c o d u b b i o d e i
contrario.
E t p e r che s c r i v o a S u a M a e s t á q u a n t o sto o b l i g a t o p e r
s e r v i t i o d e l l a s á n t a f i d e e Suo, l o f a c c i o a n c o s a p e r e a V o s t r a
A l t e z z a . Q u i c i sono p o c h i s s i m i c a t o l i c i e q u a s i n i u n o t a n t o
p e r l'uso i n v e r t a t o d e l l ' h e r e s i a d e g l ' a n t e c e s s a r i d i q u e s t a c i t t á ,
c o m e p e r n o n e s s e r c i s a c e r d o t t i u t i l i et e x e m p l a r i , a n c o r che
q u e s t i c a p i t o l a r i siano a s s i s t e n t i a l c u l t o d i v i n o , p e r ő é n e cessario, che anco ce ne siano de d o c i l i , c o m e s a r r e b e r o q u a l i c h e P a d r i G e s u i t i et i n p a r t i c o l a r e p r e d i c a t o r i d e l l a l i n g u a
O n g a r a et A l l e m a n a . S i S u a M a e s t á si c o m p i a c e r á d i c o m e n d a r e a l p a d r e p r o v i n t i a l e , che ce ne m a n d i u n o p e r c i a s c u n a
delle d o i lengue, sara m o l t o bene.
E t a n c o se c o s i a S u a
s
0
30
8
Közölte Némethy L a j o s Czobor B é l a Egyházművészeti L a p j a 1883.
évfolyamában. V . ö. Veress E n d r e : C a r i l l o Alfonz levelezése és iratai
1591—1618. M . Tört. E m i . I . oszt. 32. köt. Bpest, 1906. 378. 1. 5. jegyzet.
E z nincs meg; e kötelezvényen kívül azonban még túszt is vett
a városiaktól Rainer Menyhért személyében (Veress E n d r é n e k idézett
műve, 379. 1.).
A főkapitány e javaslatát az akkor E r d é l y felé utaztában t ö r t é ­
netesen Kassán tartózkodó C a r i l l o Alfonz jezsuita tartományfőnökkel t ö r ­
tént előzetes megállapodás a l a p j á n terjeszti elő ( 1 . utóbbinak 38. 1. 12.
jegyzetében idézett levelét Szuhayhoz); C a r i l l o 1600. szept. 4-től 1608.
március 7-ig volt a rend ausztriai tartományfőnöke. M a g y a r o r s z á g ek9
1 0
PAULINYI
38
OSZKÁR:
M a e s t á fosse g r a t o c o n c e d e r l i l a c h i e s a de d o m i n i c a n i d i
questa cittá,
c h ' h o r a é d i s t r u t a , e che se v i p i a n t a s s e u n
c o l l e g í o . c o n c e n d o l i q u e l l e p o c h e i n t r a t e , che t i e n e
detta
c h i e s a ( a l p r e s e n t e u s u r p a t e d a q u e s t i c i t t a d i n i ) p e r i l sust e n t o d e l l i p a d r i che v i h a b i t a s s e r o ; l i q u a l i sarebbero d i g r a n díssímo f r u t o , t a n t o p e r l a l o r o v i t a e x e m p l a r e come per che
i n s e g n e r e b b e r o et m e t t e r e b b e r o , n e l l a s t r a d a d e l l a s á n t a fede
m c l t i . O n d e s p e r o , c h e ín m a n c o d e q u a t r o o c i n q u e a n n i si
t r o v e r e b b e g r a n d é q u a n t i t á de c a t o l i c i , t a n t o i n questa cittá,
c o m e ín t u t t a l a p r o v i n t i a , l i q u a l i h a v r i a n o s e m p r e c a u s a d i
p r e g a r l ' a l t i s s i m o D i o per o g n i maggior e p i u c o m p i t a glória
d e l l a M a e s t á S u a e d i V o s t r a A l t e z z a , p o i che c o n c o s í s a n i o
proposito havriano ricuperato anci salvato l'anime loro.
1 1
Che con ciö humilímente
faccio riverenza.
D i Cassovia
a 8 di Genaro
Di Vostra Altezza
a
Vostra
Altezza
serenissima.
1604.
Serenissima
devotissimo
Gio.
Jacomo
servitore
Barbiano Belgioioso
1 2
kor nem alkotott külön rendi tartományt, hanem az ausztriaihoz tarto­
zott, amely a két Ausztrián, Stájerországon, Karintián és K r a j n á n kí­
vül C s e h - és Morvaországot, valamint Magyarországot és E r d é l y t fog­
lalta magába. (Veress E n d r e : C a r i l l o A l f o n z . . . levelezése és iratai
1591—1618, a Magy Tört. E m i . I . oszt. 32. kötet, Bpest. 1906. X L I — X L I I .
és X L V . 11.)
A domonkosok kassai rendháza m á r a X V I . század derekán tel­
jesen elnéptelenedett s annak s a hozzátartozó templomnak — egyébként:
az 1556. tűzvész alkalmával leégett — épületét Rudolf király éléstár
céljaira K a s s a városának a d o m á n y o z t a azzal a kötelezettséggel,
hogy
a rend visszatérése esetén azt ismét utóbbi rendelkezésére tartoznak
bocsátani. (Rupp J a k a b : M a g y a r o r s z á g h e l y r a j z i története stb. I I . kötet,
Pest, 1872., 254. 1.)
T e l j e s e n egybehangzóan, de Belgioioso jelentésénél sokkal szem­
léletesebben t á r j a elénk a templomfoglalás lefolyásának izgalmas rész­
leteit, s főként a polgárság makacs ellenállását az események másik fő­
hősének, az a k k o r i városbírónak, Bocatius J á n o s n a k 1617. június 20-ról
kelt tanúsítványa. Közölte a lőcsei városi levéltár eredetijéről: Veress
E n d r e , i. m. 379—380. 11. Mint szemtanú ír az eseményekről Carillo A l ­
fonz jezsuita tartományfőnök is 1604. j a n . 8 - á n Kassáról Aldobrandini
Cinzio pápai államtitkárhoz s Szuhay István egri püspökhöz
intézett
leveleiben (u. o. 377—78. és 380—81. 11. Utóbbit kiadta előzőleg F e j é r pataky is: Tört. T á r 1879. 1. 813/14. 11.). V . ö. a 14. sz.-mal is. A temp­
lom elvételén kívül p á r nappal utóbb Belgioioso általában eltiltotta a
protestánsoknak mindennemű a k á r nyilvános, akár magán vallásgyakorla­
t á t s papjaikat fölszólította, hogy a várost hat héten belül hagyják el..
V . ö. erre nézve a 14., 15., 21. számokkal.
1 1
1 2
12.
1604.
Gróf
Belgioioso
január
13.
felsőmagyarországi
főkapitány
Mátyás
főherceghez
A kassai városi t a n á c s néhány tagja bizonyos kéréssel fog eléje
járulni. Tekintettel arra, hogy kivált a templom tekintetében az uralkodó
hűséges alattvalóinak bizonyultak, t á m o g a t j a kérésüket.
Eredeti: St. A . , Ungarn, fasc. 274. „Die Angelegenheit der K a schauer K i r c h e . . . ' feliratú köteg.
Serenissimo
Signore!
A l c u n i dei magistrato d i questa cittá vengono da V o s t r a
Altezza per supplicarii qualche gratia,
m i hano
ricercato
che l i a c c o m p a g n i c o n q u e s t a m í a . N e h o p o t u t o l a s c i a r d i
d a r g l i e l a , p e r h a v e r l o r o m o s t r a t o esser f i d e l l i v a s s a l l i d i
Sua M a e s t á et p r o n t i a d o d i d i r e I i suoi c o m a n d a m e n t i
et
quelli d i V o s t r a A l t e z z a serenissima nel p a r t i c o l a r
della
chiesa, che c o n c i o h u m i l m e n t e V e s t r a A l t e z z a s e r e n i s s i m a
faccio r i v e r e n z a , p r e g a n d o l i da I d d i o c o m p i t a glória,
1
D i C a s s o v í a a 13 d i G e n a r o 1604.
D i V o s t r a A l t e z z a serenissima
Gio.
devotissimo servitore
Jacomo Barbiano Belgioioso.
13.
Kelet
Kassa
város
nélkül.
(1604.
felségfolyamodványa
január
13.
Rudolf
körül)
1
királyhoz
A felsömagyarországi főparancsnok január 7-én karhatalommal e l ­
vette a templomukat s papjaikat úgy nyilvánosan, mint magánházakban
mindennemű vallásgyakorlattól eltiltotta. Minthogy azonban ők ágos­
tai hitvallásúaknak születtek s így is nőttek fel, mivel a templom
kegyurasága őket illeti, azt a maguk költségén t a r t o t t á k fenn s bőví­
tették, végül mivel félő, hogy a polgárság s az iparos elem a városból
elköltözik, kérik, tartsa meg őket kiváltságaikban s vagy a főtemplomot
vagy a magyar kápolnát a plébániával adassa nékik vissza, hogy ott
papjaik szolgálatát igénybevéve vallásukat gyakorolhassák. K é r i k továbbá
hogy a király p a r a n c s á r a újabban beszállásolt vallon lovasságot r e n 1
A kassaiak e folyamodványát 1. 14. sz. alatt. Belgioioso ez a j á n ­
lásának komolvtalanságára 1. a 44. 1. 5. jegyzetét.
A z irat kelte hozzávetőlegesen a 14. sz. alatt közölt, M á t y á s fő­
herceghez intézett kérvényből állapítható meg, amelyben kérik p á r t ­
fogó közbenjárását felségfolyamodványuk
kedvező
elintézéséhez.
Az
utóbbi, M á t y á s főherceghez intézett kérvény kelte viszont Belgioiosonak
12. sz. alatti levele alapján h a t á r o z h a t ó meg — persze szintén csak
hozzávetőlegesen — mint amelyek kölcsönösen utalnak egymásra.
1
PAULINYI
40
OSZKÁR
dei je vissza rendes szállásaira; ennek jelenléte a főparancsnoknak a
rend s nyugalom m e g t a r t á s á r a vonatkozólag adott kötelezvényük mel­
lett fölösleges.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274. csomó, a „Die Angelegenheit der
K a s c h a u e r K i r c h e . . f e l i r a t ú kötegben.
Allerdurchleüchtígster großmechtigster römischer Kaiser,
auch zu H u n g a r n u n d Behaimb König!
A l l e r g n e d i g i s t e r H e r r ! E ü r kaiserliche u n d künigliche
M a j e s t ä t a l l e r u n d e r t e n i g i s t a n z u f l i h e n , d r i n g t uns arme u n d
aufs h ö c h s t b e t r ü b t e L e ü t u n s e r a l l e r d i e f e s t e u n d h ö c h s t e
N o t . N e m l i c h e n d i e d e n s i e b e n d e n J a n u a r i i dises l a u f e n d e n
1604 J a h r s d u r c h d e n H e r r e n V e l d o b r i s t e n i n O b e r h u n g e r n
beschehene B e n e m u n g unserer K i r c h e n , darzue w i r je u n d
a l l e z e i t das i u s p a t r o n a t u s g e h a b t u n d g e n c z l i c h e E i n s t e l l u n g
unserer augspurgischen R e l i g i o n s - B r e ü c h e n u n d Übungen, da­
b e i w i r s o w o l d u r c h E ü r K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t selbst als d e r o selben geliebten H e r r n V a t t e r n u n d A n h e r r e n hochlöblich­
ster Gedechtnus bis anher a l l e r g n e d i g s t e r h a l t e n u n d d a r a n
niemals v e r h i n d e r t w o r d e n . Welches aber an jetzo auf E ü r
k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t e r n s t e s M a n d a t also p l ö z l i c h m i t A u f ­
b i e t u n g des i n d e r S t a t t d i n e n d e n F a h n e r K r i g s v o l k s u n d
h i n u n d w i e d e r i n d i e O r d n u n g g e s t e l l t e n fünf
Fahnen
R e u t e r , so a l l e Platz u n d G a s s e n e i n g e n o m m e n , a u c h H e r ­
f ü r z i e h u n g e n aus E ü r M a j e s t ä t A r t o l e r e i g r o ß e r g e l a d e n e r
S t u c k b e s c h e h e n , das w i r dies O r t s k e i n e n A u f s c h u e b a u c h
der gemeinen Burgerschaft E u r kaiserlichen Majestät Be­
fehlich fürzueweisen u n d desswegen a l l e r u n d e r t e n i g i s t dieselb E ü r k a i s e r l i c h e M a j e s t ä t z u i n t e r p e l l i e r n e r l a n g e n künn e n . S o n d e r n s e i n u n s ü b e r das a u c h u n s e r e b e s o l d t e K i r ­
chendiener, teütscher, hungarischer u n d windischer Nation,
alle E x e r c i t i a i m Predigen, Taufen, C o p u l i r e n , Begrebnussen
auch i n p r i v a t Heusern eingestellt u n d bei höchster, ja Leibs­
u n d L e b e n s s t r a f u n d e r s a g t , w i e d a n n n i t a l l e i n si, s o n d e r n
a u c h w i r solches i h m e H e r r n V e l d o b r i s t e n z u v e r s p r e c h e n
u n d g a r z u e r e v e r s i e r e n g e d r u n g e n w o r d e n , das w i e r h i e w i d e r n i t allein nichts attentiern, sondern auch ainigen A u f 2
3
4
2
A templomfoglalásra nézve mondottakat V . ö. a 11. sz. alattival.
K e m é n y L a j o s , K a s s a város néhai levéltárnokának Veress E n d r e
i. m. 380. 1. 1. jegyzetében olvasható közlése szerint a templomfoglalás
idején Fabritius G y ö r g y és Vedáni F e r e n c voltak a kassaiak lelkészei.
E közlés helytálló volta esetén a t ó t a j k ú híveknek nem volt külön lel­
késze, ezek szükségleteit is az említett két lelkész valamelyike, nyilván
Fabritius látta el. Vedáni F e r e n c ugyanis az 1. 1. 1. jegyzetében idézett
tanuvallatási tanúsítvány szerint a reformátusok lelkésze volt; egyéb­
ként valószínűleg egy M a g y a r o r s z á g o n működött olasz építész leszárma­
zottja (Dr. Herzog J ó z s e f orsz. lvlt. igazgató úr szíves közlése).
A vallásgyakorlat teljes eltiltására nézve v. ö. még a 14., 15., 21.
számokkal.
3
4
stand oder T u m u l t n i t erregen w o l l e n , welches w i r z w a r selbst
nie g e m a i n t gewesen, n o c h i n S i n n g e n o m m e n , s o n d e r n u n s
nach aller Müglicheit E ü r kaiserlichen M a j e s t ä t B e v e h l c h
alls gehorsamiste U n d e r t a n e n , inmassen w i r noch bisher
iderzeit (ohn R u m ) erfunden w o r d e n , z u a c c o m o d i f n beflißen. D a h e r d a n n u n s , d e r g a n z e n S t a t t u n d B u r g e r s c h a f t
so i n d e r a u g s p u r g i s c h e n R e l i g i o n g e b o r n u n d e r z o g e n , s o l c h e
plözliche m i i G e w a l t . W e h r u n d W a f f e n beschehene M u t a ­
t i o n so h o c h s c h m e r z l i c h fällt, das n i c h t s , d e n j e m m e r l i c h s
Seufzen, W a i n e n u n d W e h k l a g e n g e h ö r e t w i r d , s o n d e r l i c h
w e i l m e n i g l i c h b e w u s t , das d i e S t a t t z u o b g e d a c h t e r
Kir­
chen, w i e v e r m e l t , das ius p a t r o n a t u s i e d e r Z e i t gehabt, d i e ­
selbe, n a c h d e m si i n n e r h a l b fünfzig J a h r e n
d r e i m a l abg e b r u n n e n , w i d e r u m e r b a u e t , d e n K i r c h t u r m d a r n e b e n , so
zuvor n u r ein hülzernes D a c h gehabt, m i t K u p f e r
und
Plech gedeckt u n d w o l v e r w a r t , die große G l o c k e n m i t
i h r e m U n c o s t e n g i e ß e n lassen, a u c h d i e h u n g e r i s c h e C a p e l ­
len u n d die Schuelen g r ö ß e r gebauet, zu w e l c h e m a l l e m w e ­
d e r das e r l a u e r n o c h a i n a n d e r s C a p i t l n i e b e r e c h t i g t g e w e ­
sen, s o n d e r n i n d e r S t a t t f r i d l i c h e n Possess v i e l J a r h e r o
verbliben.
W i e d a n n a u c h a n n o 1597, d a das v o r g e d a c h t e e r l a u e r
C a p i t l b e i uns z u C a s c h a u r e s i d i e r n s o l l e n , ín d i a e t a P o s o niensi in die articulos regni,' welche E ü r kaiserliche M a j e s t ä t
allergnedigist c o n f i r m i r t , inseriert w o r d e n : salvis tarnen i p sius c i v i t a t i s C a s s o v i e n s i s l i b e r t a t i b u s m a n e n t i b u s ,
W e i l dann zuebesorgen, auch albereit g e m e r k t w i r d ,
sintemal die Burgerschaft i h r e Heuser, H a a b u n d G ü e t e r
anfangen zuverkaufen u n d h i n w e g zuziehen, bei solcher
Confusion u n d V e r w i r r u n g sich niemands m e h r i m Statt­
wesen u n d bürgerlichen A e m t e r n w i r d gebrauchen lassen
w o l l e n u n d das H a n d w e r k s g e s i n d l s i c h v e r l a u f t . W e l c h e s
d o c h z u v o r m i t s o n d e r m V l e i ß h e r z u g e z i g l t w o r d e n , das diese
alte künigliche F r e i s t a t t m i t i h r e r w o l h e r g e b r a c h t e n Policei,
F r e i h e i t e n u n d Z ü n f t e n d e m g a n z e n L a n d zue N a c h t e i l u n d
Schaden, auch per Consequenz z u E ü r k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
E i n k o m m e n s S c h m e l e r u n g gar z u G r u n d gehen u n d l e t z l i c h ain bloßes G r a i n z h a u s w e r d e , w e l c h e je hoch zuerbarmen were,
B i t t e n d e r o w e g e n E ü r k a i s e r l i c h e M a j e s t ä t h i e m i t sam e n t l i c h u m G o t t e s u n d des j ü n g s t e n G e r i c h t s w i l l e n ganz
u n d e r t e n i g i s t a n r u e f e n d u n d f l e h e n d , Sie g e r u h e n , d e m s e l ­
b e n h o c h l ö b l i c h i s t e n V o r f a h r e n E x e m p e l n a c h , uns, a l s v o r ­
hin wegen der ausgestandenen Brunstschaden, großen M i ß 5
1597. évi X X X V I I I .
t.-c.
wachs an W e i n u n d Getraid, auch nechstverwichenen Jars
N i d e r f a l l s des V i e c h s u n d a n d e r e r U n g l ü c k g e n u g s a m u n d
uberflüssig betrüebte u n d elende Leute bei unsern u r a l t e n
P r i v i l e g i e n u n d F r e i h e i t e n a l l e r g n e d i g i s t z u e r h a l t e n u n d uns
e n t w e d e r die weggenommene K i r c h wegen der großen M e n g
ermelter dreier N a t i o n bei der Statt w i d e r einräumen oder
die hungerische C a p e l l sambt d e m P f a r h o f u n d der Schuel e n , s o w o l d e m G e l e ü t ( w e i l des e r l a u e r i s c h e n C a p i t e l s G e i s t ­
liche m i t den i h r i g gar eine k l e i n e A n z a h l u n d m i t der gros­
sen P f a r k i r c h e n s a m t i h r e r v o r i g e n C a p e l l s i c h w o l k ö n n e n
benügen) zuelassen u n d darneben die allergnedigiste V e r ­
o r d n u n g zuthuen, d a m i t w i r unser Religionsexercitium u n d
Gottesdienst der u n v e r r u c k t e r augspurgerischen
Confession,
bei w e l c h e r w i e r geboren u n d erzogen, noch einen andern
f ü g l i c h e n u n d b e q u e m e n O r t , d a w i r eine K i r c h e r b a u e n k ö n ten, haben mügen u n d d a r b e i samt unsern v o r i g e n Seelsor­
g e r n , so s i c h b e i u n s h e ü s l i c h n i d e r g e l a s s e n , e r h a l t e n w e r d e n .
Endlichen weil auch Eür kaiserliche Majestät allergne­
d i g i s t b e v o h l e n , d i e w a l l o n i s c h e R e u t e r é i i n d e r S t a t t b e i uns
e i n l o s i r e n z u l a s s e n , das u n s u n d d e r g a n z e n B u r g e r s c h a f t
höchbeschwerlich, den die S t a d t k l e i n , die Leüt a r m u n d
nach der B r u n s t n o c h n i c h t a l l e r d i n g s aufgebauet u n d ohn
das e i n j e d e r W i r t für d i e h i e h i s c h e K r i g s l e ü t e i n L o s a m e n t
o h n e B e z a h l u n g geben t u e t . W e g e n i t z i g e n Z u s t a n t s a b e r
H e r r V e l t o b r i s t e r unsers Teils alles T u m u l t s u n d A u f s t a n d s
w o l v e r s i c h e r t i s t , w i e w i r u n s d e r e n t h a l b e n gegen i h m h o c h
reversiern müssen u n d die Burgerschaft m i t Freilassung u n ­
ser C o n f e s s i o n u n d v o r i g e n g e i s t l i c h e n Ü b u n g e n b e f r i d i g e t
k a n n werden. A l s geruehen mehrmals Eür kaiserliche M a ­
jestät oftermeltem H e r r e n Veldobristen allergnedigist an­
z u b e f e h l e n , das e r g e d a c h t e W a l l o n e n i n i r e r Q u a r t i e r , d o h i n sie s o n s t gehörig, v e r w e i ß u n d lasse. E n t g e g e n w o l l e n
w i r als bisher i d e r z e i t i n gehorsamister T r e u erfundene U n dertanen E ü r kaiserlichen M a j e s t ä t unser allerundertenigiste D i e n s t u n d S t a n d h a f t i g k e i t m i t D a r s t e l l u n g Leibs u n d
L e b e n s , G u e t s u n d B l u t s z u e r w e i s e n i d e r z e i t b e f l i ß e n sein.
D e r s e l b e n u n s z u v e r h o f f e n d e m a l l é r g n e d i g i s t e n B e s c h e i d ge­
horsamist bevelhend
E ü r römischen kaiserlichen Majestät
allerundertenigiste u n d gehorsamiste
Undertanen
N . R i c h t e r , R a t u n d die ganze B u r g e r ­
schaft z u Caschau.
7
7
A kassaiak további folyamodásait a szabad vallásgyakorlat viszszaállítása ügyében 1. 16., 21. sz. alatt.
Kívül:
Felzet:
A n die römische kaiserliche auch zu H u n g a r n u n d
Böhaimb königliche M a j e s t ä t N . Richter, Rats u n d der ganzen
Burgerschaft zu Caschau höchstdrungenliches allerundertenigistes;
Supplicieren, Flehen u n d B i t t e n .
14.
Keltezetlen
Kassa
város
(1604.
folyamodványa
január
13.
1
körül)
Mátyás
főherceghez
Elvett templomuk, s eltiltott vallásgyakorlatuk ügyébea a k i r á l y h o z
fordulnak orvoslásért. Minthogy azonban félő, hogy a Belgioioso által
bizonyos rendelkezései v é g r e h a j t á s á r a megállapított hat heti h a t á r i d ő
előbb jár le, mintsem a királyi elhatározást kieszközölhetnék,
kérik,
utasítsa a főparancsnokot a további végrehajtás felfüggesztésére és j á r ­
jon közbe a királynál vallásuk szabad g y a k o r l a t á n a k meghagyása é r ­
dekében.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 274, csomó, „Die Angelegenheit der
Kaschauer K i r c h e . . . " feilratú köteg.
Durchlauchtigster Erzherzog!
Genedigister F ü r s t u n d H e r r ! E ü r fürstliche D u r c h l e u c h t
w e r d e n s o n d e r a l l e n Z w e i f e l a l b e r a i t e r i n n e r t w o r d e n sein,
wasmaßen der römischen kaiserlichen u n d küniglichen M a ­
jestät unsers allergnedigisten H e r r n V e l d o b r i s t e r i n O b e r H u n g a r n , H e r r G r a f B e l g i o i o z a , d e n 7 J a n u a r i i dies 1604
J a h r s uns n i t a l l e i n u n s e r e K i r c h e z u C a s c h a u , d a r z u e w i r das
ius p a t r o n a t u s gehabt, d a r b e i a u c h b i s h e r s o w o l v o n I h r e r
kaiserlichen M a j e s t ä t als deroselben hochlöblichisten V o r f o r ­
dern erhalten worden, hinweggenomen u n d dem erlauer Ca­
p i t l eingeantwortet, sondern auch unsere augspurgische r e l i g i o n i s G e b r e u c h u n d Ü b u n g e n als P r e d i g e n , T a u f e n , B e g r e b nussen b e i h ö c h s t e r S t r a f g ä n z l i c h e n e i n g e s t e l l t u n d v e r b o ­
t e n , d a r z u e a u c h uns z u e n t l i c h e r N a c h k o m m u n g seines B e v e l c h s sechs W o c h e n u n d T a g T e r m i n g e g e b e n . W e l c h e s w i r
z w a r auf empfangenen k a i s e r l i c h e n B e v e l c h , als gehorsamiste
U n d e r t a n e n , o h n e a l l e n T u m u l t o d e r E m p ö r u n g a l s o gesche­
h e n lassen, uns a u c h n e b e n m ü n d l i c h e r A n g e l o b u n g u n d V e r ­
s p r e c h e n d e s w e g e n s c h r i f t l i c h gegen i h m e r e v e r s i e r t . D a ­
n e b e n a b e r i h m e d e r g a n z e n S t a t t u n d B u r g e r s c h a f t , so i n
ermelter augspurgischen R e l i g i o n geborn u n d erzogen, j ä m ­
m e r l i c h e s Seufzen W a i n e n u n d H e u l e n e n t d e c k e t u n d das
w i r deswegen verursacht u n d W i l l e n s w e r e n , solche unsere
2
1
Hozzávetőlegesen meghatározható az irat kelte a 12. sz. alatt
levélből, amelyre alább a 44.
l.-on hivatkozás is történik.
A vallásgyakorlat általános eltiltására nézve 1. még a 15., 21.
számokat.
közölt
2
h ö c h s t e B e s c h w e r an h ö c h s t g e d a c h t e k a i s e r l i c h e u n d künigliche Maiestät allerundertenigist gelangen zuelassen,
ver­
h o f f e n d d u r c h unser B i t t , F l e h e n u n d Seufzen e n t w e d e r die
W i d e r e i n s t e l l u n g oder aber M i l d e r u n g der Sachen zuer­
langen.
W e l c h e s d a n n er uns n i t a l l e i n z u tuen haimgestellt,
sondern auch ein Schreiben an E u r fürstliche D u r c h l e u c h t
(so S i h i e b e i g n e d i g i s t z u e m p f a h e n )
w i e a u c h ains an I h r
k a i s e r l i c h e M a j e s t ä t s e l b s t m i t g e b e n , d a r i n n e n er uns, sei­
n e m V e r m e l d e n nach, unsers gelaisten Gehorsams recomm e n d i e r t u n d für u n s i n t e r c e d i e r t . W e i l w i r a b e r b e s o r g e n ,
es m ö c h t e s i c h e t w a s l e n g e r , d a n n d e r T e r m i n gegeben, v e r ­
w e i l e n , bis w i r v o n I h r e r k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t a l l e r g n e d i giste R e s o l u t i o n erlangen u n d entzwischen nach verstriche­
n e m T e r m i n wolgedachter H e r r V e l d o b r i s t e r m i t der fer­
r e r n E x e c u t i o n f o r t f a h r e n . So h a b e n w i r n i t u m g e h e n k ü n n e n , E ü r f ü r s t l i c h e D u r c h l e u c h t , als u n s e r n g n e d i g i s t e n H e r r n
h i e m i t u n d e r t e n i g i s t z u b i t t e n , si g e r u h e n u n s n i t a l l e i n a n
den H e r r n V e l d o b r i s t e n ainen Bevelch, d a m i t er m i t ferrer
E x e c u t i o n , bis s i c h I h r e M a j e s t ä t a l l e r g n e d i g i s t r e s o l v i e r t ,
a l l e r d i n g s i n h a l t e . D i e R e u t e r a u c h , w e i l o h n e das a i n i e d e r
B u r g e r für d i e K r i e g s l e u t a i n Z i m m e r d a r g i b t u n d z u b e s o r ­
gen, d a m a n v i e l H e u u n S t r e u i n d i e S t a t t führen s o l l t e , das
n o c h m e h r e r B r ü n s t e n a u s k o m m e n u n d d a r d u r c h die Statt i n
höchstes V e r d e r b e n u n d Schaden geraten wurde, i n ihre
Q u a r t i e r , s o n d e r l i c h w e i l er m i t u n s e r m g e f e r t i g t e m R e v e r s
a l l e s T u m u l t s u n d A u f s t a n d s u n s e r e s T a i l s w o l v e r s i c h e r t ist,
w e i s e u n d v e r b l e i b e n lasse. B e n e b e n s a u c h a n I h r e k a i s e r l i ­
che M a j e s t ä t a i n I n t e r c e s s i o n - S c h r e i b e n
gnedigist zuertail e n , d a m i t u n s w o j e n i t d i e K i r c h e n w i d e r u m eingegeben,
j e d o c h unser R e l i g i o n s e x e r c i t i u m frei gelassen w e r d e , außer
dessen d a n sich die B u r g e r s c h a f t v e r l a u f f e n , a l l e G e w e r b u n d
H a n t i e r u n g abnemen, die kaiserlichen E i n k o m m e n m e r k ­
l i c h g e s c h m e l e r t u n d d i e S t a t t , d i e d o c h n a c h O f e n d i e fürnemste i n O b e r - H u n g e r n gewesen, gar z u nichten u n d n u r
z u ainem bloßen Gränizhaus gemacht w u r d e .
!
4
5
G e t r ö s t e n uns h i e r a u f u n d e r t e n i g i s t E u r e r
fürstlichen
D u r c h l e u c h t g n e d i g i s t e r W i l l f ä h r i g k e i t u n d w o l l e n es a u c h
3
L . 13. sz. alatt.
12. sz. alatt közölt irat.
Nem ismeretes. Belgioioso ajánló leveleit nem szabad komolyan
venni, ezeket csak azért írta, hogy a kassaiakban sérelmeik orvoslásá­
nak reményét keltve, az izzó kedélyeket lecsillapítsa és esetleges for­
rongásuknak — kellő karhatalom híjján — ilymódon vehesse elejét.
U g y a n a k k o r azonban gondoskodott róla, hogy ajánló sorainak a kas­
saiak valamiképen hasznát ne vegyék (15. sz. alatti irat, 47. 1.).
4
5
u m dieselb m i t Zuesetzung Leibs u n d Lebens, Guets u n d
Bluts gehorsamiste U n d e r t a n e n zuverschulden, die Zeit u n sers L e b e n s b e f l i ß e n s e i n . D e r o w i r u n s a u c h z u G n a d e n ge­
horsamist bevelhen.
Eurer
fürstlichen
Durchleucht
undertenigiste u n d
N.
Richter,
Rat
und
Statt
gehorsamiste
ganze
Bürgerschafft
Caschau.
der
6
Kívül:
Felzet:
A n die fürstliche D u r c h l e u c h t , E r z h e r z o g M a t t h i a s e n
zu Österreich etc. N . R i c h t e r Rats u n d der ganzen B ü r g e r ­
schaft der
Statt
Caschau
höchstgedrungenlichs
undertenigists
Supplicieren.
Elintézés
során
tett
den 19 F e b r u a r 1604.
feljegyzés:
Ist
per
decretum
expediert
7
15.
1604.
Gróf
Belgioioso
János
január
felsőmagyarországi
Antalhoz,
a titkos
14.
Kassa
főkapitány
tanács
Barvitius
titkárához
A templom visszavétele után szándokában volt, hogy a t a r t o m á n y
néhány helyét a sérelmek orvoslása végett meglátogatja. Minthogy azon­
ban úgy értesült, hogy forrongástól lehet tartani, nem indult el. V a s á r ­
nap reggel, amint a nép visszatért házaiba, a prédikátorok l á z a d á s r a
kezdték izgatni. Mihelyst erről értesült, a prédikátorokat elzavartatta,
s az egybegyűlt tömeget szétoszlatta; a prédikátorokat, másfél hónapi
haladékot adván nekik javaik e l a d á s á r a , t á v o z á s r a szólította fel s a d ­
dig is fő és jószágvesztés terhe alatt eltiltotta őket hivatásuk gyakor­
lásától. Mikor a polgárok látták, hogy vallásgyakorlatuk minden esz­
közétől megfosztattak, elhatározták, hogy a bírót a királyhoz küldik
sérelmeik orvoslásának kieszközlése végett, tőle pedig kérelmük elintézé­
séig egy temető használatának az átengedését kérték. E z t legfelsőbb jóvá­
hagyás reményében meg is adta. A bíró visszatértéig legalább nyugton
lesznek s ez alatt is számosan megerősödnek a katholikus hitben, m i ­
után megengedték nekik, hogy a templomba j á r j a n a k , ott házasságot
kössenek, kereszteltessenek,
amint egyesek ezt m á r meg is tették.
Néhány magyar és német nyelvű pap működésétől sokak visszatérését
6
E kérvénnyel s annak s z o r g a l m a z á s á r a külön küldöttséget menesz­
tettek Bécsbe és P r á g á b a , melynek vezetője maga a város bírája, B o catius J á n o s volt (46. 1.; Bocatiusra 1. még 73. 1. 13. jegyz.); tagjai közül
még Herczeg István városi tanácsost ismerjük (1. a 26. sz. iratot a
74. l.-on).
M á t y á s főhercegnek ez egyébként nem ismeretes közbülső intéz­
kedését csak a város küldötteinek egy újabb folyamodására (St. A .
Ungarn, 274. csomó „Die Angelegenheit der kaschauer K i r c h e . . . " fel­
iratú köteg) tudták kieszközölni.
7
remélné, mivel egyesek ily óhajukat m á r kinyilatkoztatták. Ugy tudja,
hogy a bíró egy templomot kér m a j d a nevükben az uralkodótól s hogy
jól el vannak látva pénzzel, kérésük szorgalmazására. H a a löcseiekre
s eperjesiekre szigorúan r á p a r a n c s o l n á n a k , hogy a d j á k át a templomai­
kat, ez nem maradna eredmény nélkül. A z eperjesiek m á r is kijelentet­
ték volna, hogy egy másik templom ellenében szívesen lemondanak a
mostaniról. Mindkét helyre jezsuitákat kellene küldeni. J ó n a k látná,
l i a az uralkodó a kassai bírót a kérelem elintézésével az országgyűlés
befej eztéig, illetőleg a prédikátorok t á v o z á s á r a megszabott hatheti határ­
idő leteltéig fentartaná, hogy ily módon hamis hitük gyakorlásának
lehetőségétől megfosztva, az igaz hithez közeledjenek.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274. csomó, „Die Angelegenheit der K a schauer K i r c h e . . ." feliratú köteg.
Illustrissimo Signore M i o
Osservandissimo!
D o p p o d ' h a v e r messo a e f f e c t o i l c o m a n d a m e n t o d i
S u a M a e s t á n e l p a r t i c o l a r d e l l a chiesa p a r o c h i a l e d i q u e s t a
cittá, conforme a quanto ho scritto a V o s t r a Signoria illustrissima, haveva deliberato d ' a n d a r a visitar alcune piazze d i
q u e s t a p r o v i n t i a p e r r i m e d i a r e a g l ' i n c o n v e n i e n t i che c i sono.
M a e s s e n d o s t a t o a v i s a t o et a n c o d u b i t a n d o , che q u e s t o p o p o l o fosse p e r i n t e n t a r q u a l c h e novitá, d e l i b e r a í d i n o n p a r t i r m i , per veder l'esito e rímediami.
Et dominica mattina
q u e s t i p r e d i c a n t i , r i d o t t o i l p o p o l o i n d i v e r s e case, c o n le sue
pestífere vocí concítavano i l p o p o l o a qualche t u m u l t o . O n d e
avisato io d i questo, subito m a n d a i a sturbar le prediche e
d i s s o l v e r l a g e n t e u n i t a et a l l í p r e d i c a n t i h o d a t t o t e m p ó u n
m e s e e m e z ő d i v e n d e r l e sue r o b b e et a n d a r s e n e d i q u á f i n i t o
detto termine facendoli obligare la vita e la robba d i r o n
e s e r c i t a r l e l o r o m i n i s t r á t i o n i , se d a S u a M a e s t á n o n v e n i r á
o r d i n e i n c o n t r a r i o . V í s t o questi c i t t a d i n i esserli levato la
chiesa, i l c i m i t e r i o , l e c a m p a n e et o g n i c o m m o d i t á d i p r o s e g u i r i l suo f a l s o r i t o , s i sono d e l i b e r a t i d i m a n d a r e da S u a
M a e s t á i l giudice della cittá per supplicarla d i qualche mér­
c é d é , a f r a t a n t o á me hanno r i c e r c a t o l i concedi u n címínt e r í o p e r s e p p e l i r e I i l o r o m o r t i , I I che g l i ho concesso,
q u a n d o p e r ö S u a M a e s t á cosi si c o n t e n t i . H o v i s t o v o l o n t i e r i
c h e i l g i u d i c e sia v e n u t o c o s t i , i q u a l e n o n ho p o t u t o l a s c i a r
d ' a c c o m p a g n a r e c o n u n a m i a l e t t e r a , p e r che essendo l ' h u o m o ,
c h e c o n c o s t o r o h a a u t o r i t á e c r e d i t o , m e n t r e a s p e t e r a n o , che
sia d a S u a M a e s t á d i s p a c c i a t o , p a s s e r á q u a l c h e g i o r n i , ne
q u a l i starano quíeti e fra t a n t o p o t r a n o m o l t i edificarsi n e l l a
f e d e C a t o l í c a , c o n v e n e n d o l i a n d a r n e l l a chiesa a f a r l i l o r o
m a t r i m o n i i et l i b a t e s m i p e r m a n c a m e n t o d i a l t r a c o m o d i t á ,
c o m e h a n o d i g i a í n c o m í n c i a t o l ' u n o e l ' a l t r o . S p e r o che se
c i fossero q u a l c h e p r e d i c a t o r i i n l e n g u a O n g a r a et A l l e m a n a
1
1
Bocatius J á n o s (v. ö. 73. 1. 13. jegyz.).
v a l e n t ' h u o m i n i , che m o l t i v i s i r i d u r i a n o , essendosi a l c u n i
l a s c i a t i i n t e n d e r , che l o d e s i d e r a n o . I o s t a r ö m o l t o a t e n t o i n
t u t t o q u e l l o che c o n v i e n e a l s e r v i t i o d i D i o a d i S u a M a e s t á
et d i q u a n t o s u c c e d e r á l ' a v i s a r ó .
Q u e s t o g u i d i c e i n t e n d ő che v i e n e con i n t e n t i o n e a n o m e
d i costoro d i s u p p l i c a r e a Sua M a e s t á , che l i c o n c e d a u n a
c h i e s a e t v e n g o n o b e n a r m a t i de d a n a r i p e r c a v a r q u e s t o n e gotio
secondo
i l loro intento.
Sua
Maestá
é
prudent i s s i m a , che so d e l i b e r e r á c o m e c o n v i e n e . P e r c i ö n o n d i r o
a l t r o , ho v o l u t o a v i s a r l o a V o s t r a S i g n o r i a I l l u s t r i s s i m a come
a n c o , che se a q u e l l i d i E p e r i e s e L a i t z
Sua M a e s t á m a n d e r á c o m a n d a m e n t o r i g o r o s o et a m e che faccia o s s e r v a r l o ,
p e r che d i a n o le l o r o chiese a c a t o l i c i , f a c i l m e n t e le d a r r a n o ,
v é d e n d ő q u e l l o , che q u e s t a c i t t á ha f a t t o et i n p a r t i c o l a r e
q u e l l i d ' E p e r i e s p e r q u a n t o sono a v e r t i t o , h a n o gia d e t t o ,
che se S u a
M a e s t á l i dara u n ' a l t r a c h i e s a ,
rinontierano
q u e l l a che tengono, n e l l a q u a l e et n e l l ' a l t r a d i L a i t z c o n v e n i r i a m e t t e r e i d e l l i G e s u i t i , p e r che c o m e V o s t r a S i g n o r i a
I l l u s t r i s s i m a sa s o n o d i l l i g e n t i e t u t í l í p e r i l f r u t o d e l l a f e d e
c a t o l i c a . S a r a b e n e c h e S u a M a e s t á m e n i a l l a l o n g a l a esp e d i t i o n e de g i u d i c e , f r a t a n t o c h e si f i n i s c a l a d i é t a e t i l
m e s e e m e z ő , che h o p e r m e s s o d i t e m p ó a p r e d i c a n t i , a c c i ö
2
3
2
Rudolf udvarának züllöttsége mellett (Szilágyi: Magyar Nemz.
Története V . 565—66. 11.) a kassaiak sikert csak a tanácsosok megvesz­
tegetésétől remélhettek; a költséget nem kímélték, C o r a d u z z i titkos t a ­
nácsosnak s birodalmi alkancellárnak p l . 400 a r a n n y a l kedveskedtek
(Károlyi Á r p á d : Néhány tört. tanulmány 185. 1. 2. jegyzet.).
Á kassai templomfoglalás a magyar ellenreformáció korabeli főmozgatóinak, Szuhay István egri püspök s esztergomi érseki adminisz­
trátornak és hethesi Pethe M á r t o n kalocsai érseknek a bécsi k o r m á n y ­
köröknél megértő fülekre talált elgondolásában csak nyitánya lett volna
egy általánosabb jellegű akciónak, mely — a soproni példán indulva
(1. P a y r Sándor id. monográfiáját) — hivatva lett volna a protestan­
tizmust az erőszak nyers eszközeivel a többi szabad királyi városból
is kiszorítani. A terv annak a vizsgálatnak a során került volna k i ­
vitelre, mely a szepesi és pozsonyi k a m a r á k egyértelmű javaslataira
1603 őszén rendeltetett el a városi közigazgatás felülvizsgálására. A
vizsgálat tulajdonképení célja eredetileg a szabad k i r városok pénz­
ügyi gazdálkodásának az ellenőrzése lett volna ( L . a szepesi és po­
zsonyi kamarák ez irányú előterjesztéseit: H k . A . , Ungarn, 1603. júl.
28 alatt.). A vallási kérdés, az egyes templomokban a katholikus v a l ­
lásgyakorlat helyreállítása s azoknak visszaadása a katholikus egyház
kezébe, csak később vetődik fel a kiküldendő bizottság feladata gya­
nánt, de a súlypont azután hova-tovább erre a pontra terelődik át.
így 1604 február elején Pozsonyban a bizottság a protestáns papok e l ­
űzésével kezdi munkáját
(Károlyi Á r p á d : Néhány történelmi tanul­
mány 178. 1.) s utóbb a vizsgálat megejtését a szepességi városokban
a szepesi k a m a r á n á l főként ezért sürgetik. ( L . alább a 25. s z á m o t ) .
E vizsgálattal, illetőleg annak céljával függ össze Belgioiosonak a lőcsei
s eperjesi templomokra vonatkozó e megjegyzése is.
3
che c o s í o r o r e s t i n o p r i v i d ' o g n i c o m o d i t á , p e r s e g u i r l a l o r o
f a l s a i n t e n t i o n e et s ' a p p r o g g i n o a l l a v e r a fede.
B a s c i o a V o s t r a S i g n o r i a I l l u s t r i s s i m a l e m a n i e da I d d i o
l i prego c o l m o d'ogni felicitá.
D i C a s s o v i a a 14 d i G e n a r o 1604.
D i Vostra Signoria Illustrissima
affezzionatissimo servitore
Gio, Jacomo Barbiano Belgioioso.
Az első
lap bal alsó
sarkán
u. a. kéztől:
4
„ B r e u i t i o " (?),
16.
Keltezetlen.
Kassa
város
küldötteinek
(1603.
február
folyamodványa
19.
körül)
Rudolf
királyhoz
A z egri k á p t a l a n téves s megcáfolható információi a l a p j á n fő­
templomukat elvétette s a nevezett káptalannak adatta át, jóllehet ők
mint benszülöttek annak jogos birtokosai, a k á p t a l a n pedig csak be­
költözött vendég. Kérik, hogy a káptalannak ez ügyben tett előterjesz­
téseit közöljék velük, hogy azokra nézve megtehessék a maguk észre­
vételeit, aminthogy az ő kérvényüket a káptalannal közölték volt.
Kérik továbbá a város részéről a templom visszaadása ügyében elő­
terjesztett kérelemnek mielőbbi kedvező elintézését.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274.
K a s c h a u e r K i r c h e . . . " feliratú köteg.
4
csomó
„Die
Angelegenheit
der
E jegyzet kétség kívül a címzettet jelöli, de a tisztázó a nevet
valószínűleg elírta s abban alighanem dr. Barvitius J á n o s Antalt, a
németbirodalmi kancellária latin osztályának titkárát s vezetőjét
és
a titkos t a n á c s titkárát sejthetjük. A németalföldi származású B a r v i ­
tius, k i széleskörű tudományos műveltséggel rendelkezett s a jogi és
filozófiai tudományokban a doktori fokozatot is elnverte, különböző biro­
dalmi udvaroknál kezdte hivatali pályafutását. Rudolf 1588-ban a bajor
udvar szolgálatából hívta őt meg a német birodalmi kancellária latin
o s z t á l y á n a k élére; mint ennek s egyben a titkos tanácsnak titkára,
egyike volt a legbefolyásosabb egyéniségeknek Rudolf környezetében.
B á r Rudolf kegyeltjeinek sorsát ő sem kerülte el s egy időben át­
menetileg kegyvesztett lett, utóbb és pedig még Rudolf életében elérte
a titkos tanácsosságot s befolyásos tagja maradt M á t y á s kormány­
zatának is, A pápai nunciusok a katolikus egvház szempontjából igen
megbízható s hasznavehető embernek ismerik. ( A Barvitiusra s U n v e r zagtra (31. 1. 6. jegyz.) vonatkozó adatokat Gross Lothar bécsi áll. főlevéltárnok. egvetemí t a n á r úrnak köszönheti ük, k i szíves volt a né­
met birodalmi kancellária történetéről készülő munkájának vonatkozó
részét kéziratban rendelkezésünkre bocsátani. Kedves
kötelességünk­
nek tartjuk, rendkívüli, lekötelező szívességéért e helyütt is leghálá­
sabb köszönetünket nyilvánítani).
Megvan Belgioiosonak egy másik, ugyanerről a napról keltezett
levele, melynek címzettjét nem ismerjük, s mely a záró formulától és
néhány lényegtelen eltéréstől eltekintve teljesen megegyezik jelen le­
vélnek „quanto succederá l'avisarö" szavakban végződő első bekezdé­
sével ( A levél eredetije ugyanott.).
Allerdurchlauchtigster Grosmechtigster Römischer K a i ser, a u c h z u H u n g a r n u n d B ö h a i m b K ö n i g !
A l l e r g n e d i g s t e r H e r r ! N a c h d e m aus E u r e r k a i s e r l i c h e n
u n d königlichen M a j e s t ä t allergnedigisten, an R i c h t e r u n d
Rat z u Caschau dirigirten M a n d a t e n w i r Nachrichtung ha­
b e n , w i e das e r l a u e r i s c h e C a p i t l , z u B e f ü r d e r u n g i h r e r S a c h ,
u n s e r e P f a r k i r c h b e t r e f f e n d d u r c h w i d e r l e g l i c h e Grund u n d
Schein mehrhöchstgedachte E ü r kaiserliche u n d königliche
M a j e s t ä t z u m i l d i n f o r m i r e n d ( d a d o c h , w e n n u n s i h r , des
e r l a u e r i s c h e n C a p i t i s I n t e n t d a r f ü r b e w u s t , gegen E u r e k a i ­
serliche M a j e s t ä t w i r uns v e r a n t w o r t e n u n d gründlichen G e ­
genbericht hetten tuen künnen, d a r d u r c h w i r unser K i r c h er­
halten u n d diser M ü h u n d B e s c h w e r l i c h k e i t geübrigt w e r ­
den) zur A b n e h m u n g der alzeit unser J u r i s d i c t i o n u n d f r i d l i c h e n Possessions K i r c h e n c o m m o v i r t u n d g e b r a c h t h a b e n ,
solche v o n uns als d e n l e g i t i m i s p o s s e s s o r i b u s , d i e w i r m i t
W e i b u n d K i n d i n diser Statt Cascha geboren u n d erzogen,
z u n e h m e n u n d F r e m d e n , so n u e r i n q u i l i n i u n d h o s p i t e s , b e ­
h e n d i g e n u n d e i n r e ü m e n z u lassen, o h n a n g e s e h e n , das sie
o h n das e i n e n e h r l i c h e n u n d g e n ü g s a m e n O r t b e h a b t , d a ­
r i n sie i h r C e r e m o n i e n f r i d l i c h e n u n d u n v e r h i n d e r t e r ( w i e
dann auch fürstliche Personen d a r m i t w o l content gewesen)
verrichten können.
1
2
A n i t z o a b e r e i n e r g a n z e n B u r g e r s c h a f t das
tiefste
u n d eüserste U n g e m a c h zuzuzihen u n d e t l i c h tausend Seh­
l e n aufs h ö h i s t z u b e t r i e b e n s i c h u n d e r f a n g e n , d a r d u r c h d e r
g e m e i n e M a n n aus U n g e d u l t u n d S c h w e r m ü t i g k e i t g a r i n
Verzweifelung geraten möchte, w o nicht von E u r e r kaiserl.
u n d königl. M a j e s t ä t auf unser eingerichtes demütiges S u p p l i c i r n e i n a l l e r g n e d i g i s t e r B e s c h e i d u n s e r v o l g e t . A l s o ge­
l a n g e t a b e r m a l s u n s e r a l l e r u n d e r t e n i g i s t e B i t t , es g e r u h e n
E u r e kaiserl, u n d königl. M a j e s t ä t die allergnedigiste V e r ­
o r d n u n g z u t u e n , d a m i t uns o b a n g e z o g e n e s e r l a u e r i s c h e n
Capitels a l l e r darfür w i d e r uns eingebrachter Sachen, samt
dem, was noch weiters eingereicht u n d fürgewendt
wird
(weil auch unsrem Gegenteil unserer eingereichter S u p p l i cation Par ervolget), Copei u n d Abschrift communiciert u n d
m i t e r t e i l t w e r d e n möge, auch uns der v o r h i n a r m e n aus­
geschöpften, abgebrunnener,
betrübter
u n d elender
Statt
Caschau
Abgesandten,
s o v i e l m ö g l i c h aufs
eheist
einen
a l l e r g n e d i g i s t e n u n d e r w ü n s c h t e n B e s c h e i d , dessen w i r m i t
großen V e r l a n g e n gewertig, w i d e r f a h r e n lassen.
1
2
L . 36. 1. 7. jegyzet.
V . ö. 72. l.-on mondottakat.
Prot. Egyházt. Adattár.
Eurer
kaiserlichen
und
königlichen
Majestät
alleruntertenigiste
und
gehorsamste
Undertanen
Der
Statt
Caschau
Abgesandten.
3
Kívül:
Feltet:
A n die römische k a i s e r l i c h e , auch zu H u n g a r n u n d
B ö h a i m etc. königliche M a j e s t ä t der S t a t t Caschau Abgesandten
undertenigist Suppliciren.
17.
I
1604.
február
gioioso
felsőmagyarországi
Mátyás
21.
Kassa.
főkapitány
jelentése
főherceghez
Kellő karhatalom híján — 100 főt ugyanis közbül V á r a d biztosítá­
s á r a kellett küldenie — a főtemplomhoz t a r t o z ó javak visszaadását e l ­
rendelő királyi parancs v é g r e h a j t á s a tekintetében nem akart túl eré­
lyesen fellépni a t a n á c c s a l szemben, inkább csak szépszerével t á r g y a l t
velük. Á t a d t á k neki a tudomásuk szerint a templomhoz t a r t o z ó javak
jegyzékét azzal, hogy v á r j a be, míg a t a n á c s idősebb tagjai az udvar­
ból és az országgyűlésről hazatérnek, akik m a j d pontos kimutatással
szolgálnak neki s a javakat át fogják adni. Kilátásba helyezték, hogy
bemutatják a saját birtokaikra vonatkozó okleveleiket is. Többek közt
a másolatban felterjesztett ígéretet tették. B e m u t a t t á k neki Zsigmond
k i r á l y egy kiváltságlevelét, mely a papválasztás jogát biztosítja szá­
m u k r a s kérték, járjon közbe annak megerősítéséért. Szeretnék, ha az
uralkodó kifejezetten rendelkezne a felől, hogy a templomhoz tartozó
javak kizárólag a papok e l t a r t á s á r a és iskolák fentartására szolgálja­
nak s az egri kanonokoknak mi sem engedtessék át belőlük. Carillo
jezsuita provinciális megérkezett Erdélyből; közölte vele a főherceg
levelét, amelyben felszólítja, hogy K a s s á r a magyar, német és tót ajkú
jezsuita p r é d i k á t o r o k a t küldjön. Meg fogja tenni. Kért tőle rendtago­
kat az iskolák s z á m á r a is, amire azonban azt felelte, hogy erre nincs
utasítása. Sokat v á r a rend működésétől, amelynek nemcsak a köznép,
hanem a nemesség körében is h a t á s a lesz.
E r e d e t i : St. A . Ungarn, 274. csomó,
K a s c h a u e r K i r c h e . . ." feliratú köteg.
Serenissimo
„Die
Angelegenheit
der
Signore!
P e r r í t r o v a r m i q u i senza l a soldatesca necessaria, havendo m a n d a t o a V a r a d í n o cento soldati d i questa guarniggíone per sicurtá
d i q u e l l a piazza, come scrissi a V o s t r a
A l t e z z a , n o n ho v o l u t o con t e r m i n e rigoroso far m e t t e r i n
esecutione i l c o m a n d a m e n t o d i Sua M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a ,
1
3
A küldöttség
(46. 1.1.
vezetője maga a város bírája, Bocatius
János
volt
a q u e s t i d e i m a g i s t r a t o , p e r che r e s t i t u i s c o n o l i b e n n i spet a n t i a l l a chiesa" d a l o r o a l p r e s e n t e g o d u t i , m a c o n o g n i
d e s t r e z z a ho t r a t a t o i l n e g o t i o , o n d e m i h a n n o d a t t o i n l i s t a
l i b e n n i , che d i c o n o sono a sua n o t i t i a essere d e l l a chiesa,
e pregato vogli asperate i l r i t o r n o d e l l i a l t r i p i u vecchi dei
m a g i s t r a t o , che sono p a r t e d a S u a M a e s t á et p a r t e a l l a d i é t a ,
p e r che m i m o s t r e r a n o p a r t i c o l a r m e n t e l i b e n n i , che a l l a
chiesa a p p a r t e n g o n o , e m e I i d a r r a n o . E t p e r p i ü g i u s t i f i c a t i o n e m i m o s t r e r a n o l i p r i v i l e g i i d e l l i b e n i che sono s u o i , p e r
che q u e l l i chiesa l i p o s s i p i g l i a r e , f r a t a n t o m i h a n n o f a t t o l a
p r o m e s s a , che p o t r á s e r v i r s e d i v e d e r é V o s t r a A l t e z z a p e r
la qui inclusa coppia.
M i hanno anco m o s t r a t o u n p r i v i l e g g i o d e i re Sígismondo,
nel quale l i concede autoritá d i poter a loro voto ellegger i l
p a r o c h i a n o d e l l a chiesa, m i h a n n o p r e g a t o , che l o f a c c i sap e r e a V o s t r a A l t e z z a e l a s u p p l i c h i v o g l i i n t e r c e d e r , p e r che
g l i l o c o n f i r m i ; m a c o n c o n d i t i o n e p e r ö , che sia a p p r o b a t o
d a m e l a e l e c t i o n e o d a c h i V o s t r a M a e s t á (!) c o m a n d e r á .
H a n n o m o s t r a t o d ' h a v e r m o l t o gusto, che S u a M a e s t á
si sia c o m p i a c i u t a d i c o m a n d a r e , che l i b e n n i a p p a r t e n e n t i
a l l a chiesa siano p e r s u s t e n t a r e l i s a c e r d o t i d e l l a c h i e s a et
scole, d e l l i q u a l i b e n n i p o t r á eser che l i p r e t i A g r i e n s i v o l e s s e r o s u p p l i c a r , che se l i concedesse q u a l c h e p a r t e , i l che n o n
si p o t r á fare, se si h a u r a d a s u s t e n t a r l a chiesa e l e scole
q u a n t o p i u che d e t t i p r e t t i h a n n o i l l o r o s u s t e n t o d a l l i c a n o n i c a t i , che g o d o n o .
I n questo ponto é a r r i v a t o q u i i l p a d r e C a r i l l o p r o v i n t i a l e de G e s u i t i d e l l a p r o v i n t i a de Ä u s t r i a , che v i e n e d i
T r a n s i l v a n i a , a c h i ho p r e s e n t a t o l a l e t t e r a d i V o s t r a A l t e z z a ,
che l i c o m a n d a d e b b i l a s c i a r q u i p r e d i c a t o r i d e l l a l e n g u a
O n g a r a , A l l e m a n a e S c h i a v o n a , i l che m e t e r á i n e f f e c t o . E t
p e r che I i ho r i c e r a t o , che d e b b i l a s c i a r a n c o a l t r i p a d r i p e r
l e scole, m ' h a d e t t o d i n o n h a v e r t a l o r d i n e ; l u i v i e n e d a
V o s t r a A l t e z z a , é m o l t o n e c e s s a r i o che h a b b i t a l o r d i n e e d i
m o l t o u t i l e p e r l a fede c a t o l i c a , p e r I i f i g l i o l i , che n o n s o l o
d e i p o p o l o , m a de i c a v a l l i e r i d e i r e g n o et a l t r i v i c o n c o r r e r a n o , o n d e s p e r o che i n b r e v i s s i m o t e m p ó l a f e d e c a t o l i c a
3
4
5
2
V . ö. a 25. és 27. számokkal.
Nem tudni, hogy a kassaiak e kötelezvénye mire vonatkozott, az
említett mellékleteket nem ismerjük.
M á t y á s főherceg e levelét nem ismerjük. V . ö. 37. 1. 10. jegyzettel
és a 24. számmal.
Utóbb ez is megtörtént, amennyiben Rudolf király rendeletéből
Belgioioso a nyár folyamán a kassai városi iskolát á t a d t a a jezsuiták­
nak. (Arnold Oskar Meyer: Nuntiaturberichte aus Deutschland, I V . Abt.
Wien, P r á g a 1603—1606. No. 196. és 300.)
3
4
J
s' h a b b i g r a n d e m e n t e a d a m p l i a r e , c o n g i e t u r a n d o l o d a l b u o n
p r i n c í p i o , che h o r a si v e d e , che c o n c i ö a V o s t r a A l t e z z a h u m i i m e n t e faccio r i v e r e n z a .
D i Cassovía a 21 d i F e b r a r o
Di Vostra Altezza
1604.
serenissima
devotissimo
Gío.
Jacomo
servitore
Barbiano Belgioioso.
18.
A
szepesi
1604.
március
kamara
jelentése
4.
Kassa
Mátyás
főherceghez
A kassai főtemplom szolgálatát ellátó egri egyházmegyebeli papok
el vannak látva az egri káptalan jövedelmeiből; ellátásukról, addig is,
míg a templomhoz t a r t o z ó jövedelmek á t a d á s a megtörténik, külön gon­
doskodni nem szükséges.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 145. csomó, febr.—márciusi
Serenissime
tissime.
princeps,
Domine
Domine
köteg.
nobis
clemen-
F í d e l i t a t i s s e r v i t u t i s q u e n o s t r a e d e m i s s a e i n g r a t i a m Serenitatis Vestrae h u m i l l i m a m commendationem. Intelleximus
demisse clemens mandátum Serenitatis Vestrae die decima
tertía p r a e t e r i t i mensis F e b r u a r í i a d C a m e r a m hanc dátum,
i n q u o b e n i g n e i n i u n g i t , u t c u m e c c le s ia Cassoviensis episcop a t u i A g r i e n s i i a m a s s i g n a t a sit, S e r e n i t a t e m V e s t r a m de­
misse e d o c e a m u s , q u o n a m p a c t o s a c e r d o t e s i n t e r i m , donec
proventus et beneficía ecclesiastica restituantur, i n t e r t e n e r i
possint.
Sacerdotes catholici ad episcopatum A g r i e n s e m pertinentes, q u i n u n c C a s s o v i a e d e g u n g t e c c l e s i a m q u e r e g u n t , h a b e n t
satis a m p l o s p r o v e n t u s e x d e c i m í s et q u a r t i s v i n o r u m et f r u gum alíísque c a p i t u l i Agriensis reditibus. N o n videmus itaque,
c u m n u l l a p r e m a n t u r inopia, quare ex proventibus episcopatus A g r i e n s i s v e i aliunde eisdem p r o intertentione q u i p p i a m
s u b m i n i s t r a n d u m sit. D e u s s e r e n i t a t e m V e s t r a m d i u t i s s i m e
salvam atque i n c o l u m e m conservare dignetur.
C a s s o v i a e , d i e q u a r t a M á r t i i , a n n o 1604.
Serenitatis Vestrae
h u m i l l i m i et f í d e l e s s e r v i t o r e s
Nicolaus Orlle m. p.
Georgius Kapronczai m. p.
1
Kívül:
1. Címzés:
Serenissimo p r i n c i p i ac dominó dominó M a t t h i a e
a r c h i d u c i A u s t r i a e , d u c i B u r g u n d i á é , c o m i t i T y r o l i s etc, dominó
xlomino nobis clementissimo. Viennae, ad C a m e r a m a u l i c a m .
2. Elintézés
d i t i o n über das
r i c h t zu geben,
során
tett feljegyzések:
A u f die k a i s . H o f e x p e daselbst schon unlengst e r v o l g t e D e c r e t zu B e ­
4
14. M á r t i i 1604
Hofkamer
19.
1604.
Leiser
Polycarpus
március
a kassai
tartózkodó
5,
tanácsnak
Drezda
a prágai
udvarban
kiküldötteihez
Nagy hálátlanság, s csak az ördögtől való dolog lehet, h a a ven­
dég a házigazdát kimarja, mint ezt az egri pápista k á p t a l a n cselekedte
azzal, hogy K a s s a városát a szabad vallásgyakorlattól eltiltatta, a
tiszta evangéliom hirdetőit kimarta, s ami Isten igéje által megtisztult,
azt a római antikrisztus szennyével bemocskolja. Isten azonban l á t j a
mindezt, s nem kerülik el sújtó kezét az egri papok. Őszinte rész­
véttel osztozik szenvedéseikben. C s a k tartsanak k i az evangeliom igaz­
sága mellett. Igen helyes, hogy a császárhoz fordultak panasszal. A z
ilyen dolgok gyakran az ő tudta nélkül történnek. Reméli s kívánja,
hogy orvoslást találjanak. D e h a ez mégsem következnék be, úgy sem
ő, sem más evangélikus prédikátor nem t a n á c s o l h a t j a nekik, hogy a
városbíró, a t a n á c s és a céhmesterek a pápista körmeneteken s szer­
tartásokon részt vegyenek, mert ezáltal maguk is részeseivé válnának
az istentelenségnek. T u d j a , hogy vannak, k i k a gyermekek megkeresztelését, mivel a keresztség lényege a pápistáknál még megvan, valamint
az esketést s a holtak eltemetését a katolikus s z e r t a r t á s szerint kénys z c ^ e ' y ^ t b e n megengedhetőnek t a r t j á k ; e tekintetben ő sem a k a r j a
senki lelkiismeretét megkötni, de ő nem tenné, mivel bűn minden, ami
nem hitből fakad.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 145. csomó, február—márciusi köteg, 50—
53. 11.
Gottes G n a d u n d Segen z u s a m t E r b i e t u n g m e i n e r w i l l i g n
Dienst u n d getreuen Gebets zuvorn. Ehrnveste, achtbare, w o l gelerle u n d w o l w e i s e gunstige liebe H e r r n u n d F r e u n d . Es ist
ein große U n t r e u , w e n n der Gast den W i r t ausbeißet. U n d
k o m m e t solche U n t r e u n i c h t her v o n e i n e m g u t e m Geist, son­
d e r n v o n d e m l e i d i g e n S a t a n a . W i e sie a u c h f ü r g e b i l d e t w i r d
i n den verdrießlichen Unziefer, den Fucis oder H u m m e l n , w e l ­
che d i e g u t e n u z l i c h e B i n l e i n a u s i h r e n N ä s t e r n a u s z u b e i ß e n ,
sich d a r e i n z u setzen u n d derselben gemachten H o n i g a u f z u ­
fressen z u v e r z e h r e n u n d z u v e r d e r b e n p f l e g e n .
F ü r s o l c h e T e u f e l s h u m m e l n u n d W e s p e n s i n d a u c h das
e r l a u i s c h e p a p i s t i s c h e T h u m - C a p i t e l z u a c h t e n , d a ß sie a l s
r e c h t e u n d a n k b a r e Gast d i e g u t e c h r i s t l i c h e S t a d t C a s c h a u
um
i h r f r e y e s offenes R e l i g i o n s e x e r c i t i u m b r i n g e n , r e i n e
evangelische L e h r e r ausbeißen, sich i n i h r e K i r c h e n einsetzen
u n d was bishero d u r c h Gottes W o r t u n d die heilsame Sacram e n t a g e r e i n i g e t i s t w o r d e n , d a s s e l b i g n u n hinfüro m i t des
r ö m i s c h e n R a t t e n k ö n i g s u n d A n t i c h r i s t s U n f l a t w i e d e r be­
s c h m e i ß e n u n d b e s u d e l n wollen.
N u n G o t t siehet solches u n d ob er es w o h l e i n Z e i t l a n g
z u geschehen verhenget, der seinen G l a u b e n , G e d u l t u n d
B e s t e n d i g k e i t d a r d u r c h z u p r o b i r n , d e n n o c h so w a c h e t er z u l e z t a u f u n d s t r a f e t s o l c h e u n d a n k b a r e fucos u n d H u m m e l s G ä s t e ü b e r d i e M a ß e n s c h r ö c k l i c h , w i e solches v i e l E x e m p l a
u n d H i s t o r i e n der W e l t bezeugen. Dieser G o t t lebet noch,
der k a n unversehens einer a n d e r n H o r n i s s e n w i n k e n , die
diese e r l a u i s c h e H u m m e l n a u f d i e L e n d e n steche, a u s s t e u b e r e
u n d h i n w e g j a g e , d a ß sie n i c h t w i s s e n , w o sie b l e i b e n s o l l e n .
D a r u m w i e i c h m i t den H e r r n u n d i h r e r ganzen christ­
l i c h e n G e m e i n w e g e n dieses i h r e s b e t r ü b t e n u n d l e i d i g e n
U n f a l s ein herzliches t r e u l i c h e s M i t l e i d e n trage, also w i l l die
H e r r n ich treuherziger W o h l m e i n u n g erinnert und vermahnet
h a b e n , d a ß sie j a diese H i z d e r A n f e c h t u n g s i c h n i c h t wol­
l e n b e w e g e n lassen, d a ß sie v o n d e r e r k a n t e n u n d b e k a n t e n
W a r h e i t des h e i l i g e n E v a n g e l i i a b w e i c h e n w o l t e n , s o n d e r n
a n d i e S p r u c h des H e r r n C h r i s t i g e d e n k e n : W e r V a t e r , M u t ­
ter, Haus, H o f lieber hatt denn mich, der ist meiner nicht
w e r t . I t e m , W a s h e l f e es e i n e m M e n s c h e n , w e n n er g l e i c h
die g a n z e W e l t g e w ö h n e u n d n e h m e S c h a d e n a n seiner See­
len? Unterdessen sind d i H e r r n auf rechten Wegen, daß
sie diese i h r e B e s c h w e r d d e r r ö m i s c h - k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
etc, i h r e m a l l e r g n e d i g s t e n H e r r n u n d h o h e n O b r i g k e i t k l a ­
gen u n d a l l d a r als an d e m rechten O r t Schutz u n d Hülf
s u c h e n . E s h a l t e n s a u c h i h r v i e l darfür, es geschehe sehr v i e l
i n s o l c h e n S a c h e n , o h n e I h r e r M a j e s t ä t etc. V o r b e w u ß o d e r
doch z u m wenigsten ohne derselben W i l l e n , W o nun dem
a l s o , so w e h r e z u h o f f e n , d i e H e r r n w u r d e n g n e d i g s t e n B e ­
scheid erlangen, w i e i c h den n i c h t a l l e i n v o n H e r z e n wün­
schen t u e , s o n d e r n a u c h n e b e n a n d e r n C h r i s t e n t r e u l i c h be­
t e n w i l l , G o t t w o l l e i h r e r M a j e s t ä t etc, H e r z also l e n k e n u n d
r e g i r n , d a ß d i e s e l b e i h r e r g e t r e u e n U n t e r t o n e n Seufzen, F l e ­
hen u n d W e h e k l a g e n allergnedigst erhöre u n d m i t gutem
g e w e h r l i c h e m u n d e r f r e u e t e m B e s c h e i d sie v e r s e h e .
S o l t é aber solches f e i l s c h l a g e n ( w e l c h e s d o c h d e r A l l m e c h t i g e g n e d i g a b w e n d e n w o l l e ) , so k a n w e d e r i c h n o c h
kein einiger evangelischer Prödiger nicht raten, daß R i c h ­
t e r u n d R a t o d e r d i e Z e c h m e i s t e r , so u n s e r e r C o n f e s s i o n v e r ­
w a n d t , sich bei einigem papistischen U m g a n g oder a n d e r n
s o l e n n i b u s sacris g e b r a u c h e n lassen. D e n n d a r m i t m a c h e n
sie s i c h t e i l h a f t i g a l l e s des G r e u e l s u n d d e r A b g ö t t e r e i , so
darbei getrieben werden. V o n der T a u f der jungen K i n d e r ,
dieweil die substantialia b a p t i s m i bei den Papisten noch z u
finden, desgleichen v o n der C o p u l a t i o n der E h e l e u t u n d B e g r e b n ü s d e r T o t e n w e i ß i c h w o h l , d a ß es e t l i c h e so h o c h
nicht fechten u n d darfür h a l t e n , eine solche t y r a n n i d e m möge
m a n g e d u l d e n , w e i l m a n s n i c h t e n d e r n k ö n n e , w e n n m a n es
n u r t u e absque a b n e g a t i o n e suae c o n f e s s i o n i s , u n d d a w i l l
i c h n a c h eines j e d e n O r t s u n d d e r Z e i t G e l e g e n h e i t d i e G e ­
w i s s e n n i c h t b i n d e n , a b e r i c h k ö n n t e es n i c h t t u n , d i e w e i l
i c h w e i ß , das es h e i ß : Q u i c q u i d non, e x f i d e f i t , p e c c a t u m est,
u n d h a t t d i e K i r c h des a l t e n T e s t a m e n t s b e i d e s i n E g y p t e n
u n d z u B a b e l v i e l a u s g e s t a n d e n u n d g e d u l d e t , das sie n i c h t
g e t h a n hette, w e n n sie i h r e F r e i h e i t i n i h r e m L a n d g e h a b t
hette. W e r aber sich d a r v o n los w i r k e n k a n , der t u t a m si­
c h e r s t e n , d e n n es h e i ß e t : G e h e t aus v o n i h r , m e i n V o l k , das
i h r n i c h t t e i l h a f t i g w e r d e t i h r e r S ü n d e n , a u f das i h r n i c h t
e m p f a h e t e t w a s v o n i h r e n P l a g e n etc, A p o c , 18, D i e ß h a b e
i c h d e n H e r r n k ü r z l i c h w i e d e r a n t w o r t e n w o l l e n , Sie u n d
d i e ganze S a c h e n g ö t t l i c h e r G n a d e n t r e u l i c h e m p f e h l e n d e ,
u n d bin ihnen ferners z u dienen bereit, D a t u m , Dresden, den
5. M á r t i i a n n o 1604,
Der H e r r n jederzeit
dienstwilliger
Polycarpus Leiser D , m, p ,
1
Kívül:
1. Címzés:
Den ehrnvesten, achbarn, w o l g e l e r t e n u n d w o h l ­
w e i s e n H e r r n N . N . R i c h t e r n u n d Ratsverwandten der königli­
chen Stadt Caschaw, i n obern K r e i s Hungern, Abgesandten, jetzo
zu Prag, meinen besonders günstigen H e r r n u n d Freunden.
2. A címzettől
származó
feljegyzések:
7, M a r t . V , 17, N . A c ceptae 23. Mártii. P o l y c a r p i Leiserí D .
1
Drezdai udvari lelkész, a lutheri irányzat egyik
előharcosa.
t l 6 1 0 - b e n Drezdában. L . bővebben: Hauck: Realencyklopädie für Pro­
testant. Theologie u. Kirche, B a n d 11., Leipzig, 1902. 428—29. 11.
1604.
Gróf
Belgioioso
március
6.
felsőmagyarországi
Kassa
főkapitány
Mátyás
jelentése
főherceghez
A helybeli k a m a r a révén értesült ama parancsáról, amellyel el­
rendeli annak kivizsgálását, hogy k i bírja az eperjesi, lőcsei és bártfai
templomokhoz t a r t o z ó birtokokat és jövedelmeket s hogy miként szerez­
hetők azok vissza. Nem t u d j a m a g y a r á z a t á t találni, miért nem bízták
ő r e á ezt az ügyet, mikor tudnivaló, hogy a k a m a r a tisztviselői mind
eretnekek s elfogultságukban eltitkolják a valóságot. H a vehetné a fő­
hercegnek ily értelmű parancsát, nem mulasztja el utána járni, vájjon
a templomok ügyében nem t ö r t é n t - e eltitkolás valaki részéről. Ruber
ezredes jelentése szerint a Breiner-ezred katonái három mértföldnyire
voltak akkor tőle. Meghagyta neki, hogy ha m á r a befagyott Tiszán
való átkelésüket nem a k a d á l y o z h a t t a meg, bírja r á őket valamiképen a
visszatérésre, vagy legalább addig t a r t ó z t a s s a őket, míg az uralkodó
vagy a főherceg parancsa megérkezik.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274. csomó,
K a s c h a u e r K i r c h e . . ." feliratú köteg.
,,Die
Angelegenheiten
der
Sereníssimo Signore!
Q u e l l i d i questa camera m i hanno mostrato una lettera
d i V o s t r a A l t e z z a serenissima, nella qualle g l i comanda,
c h e d e b b i n o f a r i n q u i s í t i o n e d e l l i b e n n i et i n t r a t e d e l l e chiese
d i E p p e r i e s , L e ü t s c h o v í a e W a r t f f a , c h i l e p o s s e d e et c o m si
p o t r e b b e r o r i c u p e r a r e , a q u a l i dissi, che d o v e s s e r o c u m p l i r e
et o b e d i r e a l c o m a n d a m e n t o d i V o s t r a A l t e z z a , m a n o n ho
p o t u t o i m a g i n a r m i l a causa, p e r che V o s t r a A l t e z z a n o n si
e s e r v í t a d i c o m a n d a r e a m e l'istesso, s a p e n d o che t u t t i
q u e s t i d e l l a c a m e r a sono h e r e t í c i e c e t t é i l p r e s s i d e n t e et
che per passíone l i potrebbero occultare, ciö dico per i l desid e r i o che h o d i s a t i s f a r e a l l ' o b l i g o d e i s e r v i t i o d i Sua M a e s t á
e V o s t r a A l t e z z a , c o n q u e l l a f e d e l i t á , che d e v o á h u m i l i s s i m o
c r e a t o e s e r v i t o r e l o r o . P e r ö q u a n d o V o s t r a A l t e z z a si c o m p i a c e r á d i c o m a n d a r e cosa c o m p e t e n t e a l suo s e r v i t o r e , c o n
o g n i p u n t u a l i t á s a r a d a m e messa a effecto, n o n l a s c i a n d o
p e r ö d i s t a r a v e r t i t o et i n q u i r i r e , se d a a l c u n o fosse o c c u l t a t o q u e l l o , che t o c c a a l l e chiese et ne d a r ö p a r t e a V o s t r a
A l t e z z a . A l l a q u a l e f a c c i o sapere, che l i s o l d a t i d e i r e g i m e n t o d e i c o l l o n e l l o P r a i n e r , per q u a n t o i n questo ponto m i
1
2
3
4
1
Kétségkívül a 25. sz. alatti iratban a 66. l.on említett rendelet,
amelyet azonban ?zövegében nem ismerünk.
V . ö. 47. 1. 3. jegyzettel és a 25. sz. ügyirattal.
A z elnök Migazzi Miklós váradi püspök volt, a tanácsosok közül
ismeretesek: O r l l e Miklós és K a p r o n c z a v György.
B r e i n e r (Preiner) J á n o s udv. haditanácsos a század fordulóján
csaknem évenként kapott megbízást egy ezred állítására.
2
3
4
5
avísa i l collonello R u b e r , erano d i s t a n t i da l u i t r e leghe, a l
q u a l e ho o r d í n a t o giá che n o n l i puö v i e t a r e i l passo d e i T i b i s c o p e r esser g e l a t o , c h e p r o c u r i i n q u a l c h e m o d o d i f a r l i
t o r n a r a d i e t r o a c o n r a g g i o n e o p e r f o r z a o p u r e se c o s i p o t r á
i n t r a t e n e r l i fino che venga l ' e s p i d i t i o n e d i Sua M a e s t á o d i
V o s t r a A l t e z z a , a l l a quale h u m i l m e n t e faccio r i v e r e n z a .
D i Cassovia
a 6 di Marzo
di Vostra Altezza
1604.
serenissima
devotissimo servitore
Jacomo Barbiano Belgioioso
Gio,
21.
Keltezetlen
Kassa,
Lőcse,
Bártía,
ványa
(1604.
Eperjes
Rudolf
március
és
12.
Kisszeben
előtt)
1
felségfolyamod­
királyhoz
A I I . L a j o s király h a l á l á t követő forrongások közepette tanúsított
hűségükért I . F e r d i n á n d király nemcsak jelentékeny
kiválságokkal
jutalmazta őket, hanem ágostai hitvallásuk szabad g y a k o r l a t á t is enge­
délyezte számukra, amelyben azóta, hogy 1548-ban igazolták annak az
ágostai hitvallással egyező voltát, a közelmúltig zavartalanul meg is
hagyattak. A közelmúltban azonban a k a s s a i templomnak
királyi
parancsra való elvétele s mindennemű, a k á r nyilvános, akár magán
vallásgyakorlatnak eltiltása által ebben súlyosan megzavartattak. Kérik,
hogy tekintettel hűségükre s az eddig élvezett vallásszabadságra, hagyja
meg őket továbbra is ágostai hitvallásuk szabad gyakorlatában s a kas­
saiakra is a templommal kapcsolatban legven tekintettel. A n n a k igazolá­
s á r a , hogy semmi közük a különböző szektákhoz, bemutatják az öt v á ­
rosnak 1548-ban I . F e r d i n á n d királynak, m a j d utóbb 1560-ban és 1573ban Verancsics A n t a l királyi h e l y t a r t ó n a k bemutatott hitvallását. H a l l ­
gassa meg könyörgésüket annál inkább, mert különben az eddigi á l l a ­
potok megváltoztatásával a városok a legbiztosabb romlásnak néznek
elébe, s képtelenek lesznek a megszokott a d ó viselésére is.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 145. csomó, február—márciusi köteg 58—
59. 11.
Allerdurchleuchtigister, grosmechtigister römischer K a i etc. a u c h z u e H u n g a r n u n d B ö h a í m b e t c . K ö n i g e t c .
ser
A l l e r g n e d i g i s t e r H e r r etc. E ü r K a y . M a j e s t ä t ist gut
wissent
d e r e l e n d e Z u s t a n d des K ö n i g r e i c h s U n g a r n n a c h
t o d l i c h e n A b g a n g des K ö n i g s L u d o v i c i s e c u n d i etc., w a s m a ß e n
dasselbig geteilet u n d v o n König F e r d i n a n d o hochlöblichster
Gedechtnus m i t viel Mühe, Sorg u n d Gefahr w i d e r u m zur
5
Rub'ír J á n o s ezredes, tokaji parancsnok.
A folyamodvány kelte hozzávetőlegesen megállapítható Rudolf
királynak a 22. sz. alatt közölt rendelete alapján, amellyel az vélemé­
nyezés végett M á t y á s főhercegnek lőn elküldve.
1
E i n i g k e i t hat müssen gebracht w e r d e n , w i e auch damals die
fünf f r e i e n S t e t t i n O b e r - U n g e r n b e i A b f a l l f a s t des g a n z e n
L a n d s deroselben höchstgedachten kön. M a i e s t ä t ihre alte
T r e u , B e s t e n d i g k e i t u n d G e h o r s a m vielfeltig m i t ihrer gros­
sen G e f a h r u n d S c h a d e n e r z e i g t u n d b e w i s e n , w e l c h e s h ö c h s t ­
gedachter K ö n i g F e r d i n a n d u s h e r n a c h e r dieselben Stet der­
m a ß e n g e n i e ß e n l a s s e n , d a s e r sie n i t a l l e i n m i t s c h o n e n P r i ­
v i l e g i e n g e z i r e t u n d begnadet, ob denselben v l e i s i g u n d vätterlich gehalten, sondern auch Ihnen vornehmlich ihr liberum
e x e r c i t i u m religionis A u g u s t a n a e confessionis allergnedigst
vergönnet u n d zuegelassen. U n d o b w o h l hernacher bei mehrhöchstgedachter K a y . u n d Kön. Majestät durch etliche Miß­
g ö n n e r d i s e Stadt e t w a s z u m i l d a n g e g e b e n , a l s s o l t e n sie
von
der A u g s p u r g e r i s c h e n Confession gewichen u n d
dem
C a l v i n i s c h e n S c h w e r m e r g e i s t b e i g e f a l l e n s e i n , so h a b e n d o c h
d i e s e l b i g b a l t h e r n a c h , a l s sie d u r c h d i e m ü t i g s t S u p p l i c i r e n
neben schriftlicher Überreichung der Stett Confession u n d Re­
l i g i o n a n n o etc. 4 8 b e s c h e h e n g r u n d l i c h e r b e r i c h t e t w o r d e n ,
g e m e l t e fünf f r e i e Stadt w i e v o r h i n a l s o a u c h f o r t a n d i e
Z e i t I h r e r R e g i r u n g i n l i b e r o e x e r c i t i o religionis confessio­
nis
Augustanae
a l l e r g n e d i g s t gelassen," w e l c h e m
Exempl
n a c h sich auch volgents K a i s e r M a x i m i i i a n u s seeligster u n d
hochmiidister Gedechtnus wie dann auch Euer K a y . Majestät
2
A z emlékirat itt a „confessio pentapolitana"-ra utal. A felső­
magyarországi öt sz. k i r . város ( K a s s a , Lőcse, Bártfa, Eperjes, K i s szeben)
e néven ismert hitvallása az 1548. évi 11. törvénycikknek
köszöni létre jövetelét. E törvénycikk u. i. az anabaptisták és sacramentariusok (helvét hitvallásúak) kiűzését rendelte el s annak végre­
h a j t á s á r a királyi biztosok küldettek k i , hogy vizsgálják meg az egyhá­
zak hitéletét s a netán előforduló anabaptistákat és sacramentariusokat kiűzzék. Nehogy e vizsgálat során az ágostai hitvalláson alapuló
hitelveik tévtanoknak bélyegeztessenek s vallásgyakorlatuk netán csor­
bát szenvedjen, az öt város e l h a t á r o z t a , hogy hitvallását írásbafoglalja,
így jött létre Stockei Lénárt fogalmazásában az öt város hitval­
lása. A királyi biztosok — Dudich Ágost váci püspök és Sibrik Gergely
tanácsos — nem t a l á l t a k semmi kivetni valót a bemutatott hitvallásban,
az utóbb 1560-ben Verancsics A n t a l egri püspök és Oláh Miklós eszter­
gomi érsek, m a j d 1573-ban Verancsics A n t a l mint esztergomi érsek
által jóváhagyólag tudomásul vétetett, sőt állítólag még 1558-ban F e r ­
dinánd királynak is be lőn mutatva (Bruckner Győző: A reformáció és
ellenreformáció t ö r t é n e t e a Szepességen, I . köt. Bpest, 1922., 110. s köv.
11. — A hitvallás megjelent három nyelven K a s s á n 1613-ban és Ribini
J . Memorabilia eccl. A . C . in regno Hung., Posonii 1787. 79—86. 1.;
tartalma ismertetve B r u c k n e r id műve 114. 1. 14. jegyzetében; egy ez
alkalommal — 1604-ben — felterjesztett példánya a folyamodás mel­
lékleteként a St. A . - b a n is t a l á l h a t ó . ) . E tényekre, főként azonban az
országgyűlési végzésben gyökeredző h a t á s k ö r r e l felruházott biztosok r é ­
széről történt tudomásvételre jogosan hivatkozhattak az említett váro­
sok evangélikusai, mint szabad vallásgyakorlatuk törvényes j o g a l a p j á r a ,
(V. ö. alább a katolikus magyar tanácsosok érvelését a 69., 70. l.-on.)
d i e ganze Z e i t I h r e r R e g i r u n g b i s h e r o g e h a l t e n u n d g e d a c h t e n
fünf S t e d e n s a m t d e r o s e l b e n E i n w o h n e r b e i d e m e x e r c i t i o
A u g s p u r g e r i s c h e r C o n f e s s i o n , w i e d i e s e l b i g a n n o etc. 3 0 d e m
g r o s m e c h t i g s t e n K a i s e r u n d K ö n i g C a r o l o q u i n t o v o n des
heil. R o m . Reichs Ständen eingereicht u n d übergeben w o r d e n ,
u n v e r h i n d e r t a l l e r g n e d i g i s t e r h a l t e n . W e i l es s i c h a b e r k u r z v e r s c h i n n e n begeben, das o b g e d a c h t e fünf f r e i e S t e t e i n e s ­
teils albereit in solchem i h r e m exercitio religionis A u g s ­
purgerischer Confession d u r c h E u r e k a y . M a i e s t ä t ernste m a n data neben d e m eußerlichen G e w a l t gar u n v e r h o f f t , u n v e r ­
sehens u n d p l ö z l i c h e n s e i n d v e r h i n d e r t w o r d e n m i t E n t n e h ­
m u n g d e r K i r c h e n z u C a s c h a u ( d a r z u sie d o c h v o n v i e l e n u n d
l a n g e n J a r e n , j a ab i p s a f u n d a t i o n e das i u s p a t r o n a t u s u n d
possessionis o r d e n t l i c h e r w e i s h a b e n , w e l c h e sie a u c h n u n
zum driten m a l i n wehrender Augspurgerischer Confession
n a c h so v i l B r u n s t s c h a d e n r e s t a u r i r e t u n d i n B a u e n e r h a l t e n )
mit Einstellung aller Kirchen-Ceremonien, Taufen, Grabbegengnussen, a u c h p r i v a t S i n g e n u n d L e s e n ,
anderteils
aber gleicher G e s t a l t betrauet w o r d e n , ist n i t auszusprechen,
w i e ü b e r d i e M a s s e n h o c h sie b e s t ü r z e t w o r d e n , k ö n n e n a u c h
n i t ä n d e r s t g e d e n k e n (ob sie I n e n w o l d u r c h a u s k e i n e r U n ­
treu, U n g e h o r s a m oder sonsten ichtes V e r l ö b l i c h e s bewußt)
als das sie m ü s s e n b e i E u e r k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t i h r e m a l ­
l e r g n e d i g i s t e n H e r r n aufs H ö c h s t e a n g e g e b e n u n d a l s o i n
d i e g r ö s t e U n g n a d d e r s e l b i g e n g e r a t e n sein, d e n j a i n h ö c h ­
ster W a h r h e i t sie fast i n k e i n e m a n d e r n O r t n i t a n g r i f f e n
h a t t e n k ü n n e n , d a es i n e n s c h m e r z l i c h e r g e w e s e n , a l s e b e n
a n d i s e m . D e r o h a l b e n d e n aus h o c h t r i n g e n d e r u n d u n v e r m e i d e n l i c h s t e r N o t , g l e i c h d e n j e n i g e n , so t ö d l i c h e n v e r w u n d det sich z u krümen, z u w i n d e n u n d w e n d e n , a l l e r l e i M i t l ,
W e i s u n d W e g v o r z u n e h m e n , a l l e Hülf u n d R a t z u suchen,
ehe sie i n d i e e u s e r s t e G e f a h r , U n h e i l u n d V e r z w e i f l u n g ge­
raten, nit underlassen, w i r auch änderst n i t t u n können,
dann zu Euer kay. Maiestät unserm allergnedigisten H e r r n
zuflihen, deroselben ein diemütigisten F u s f a h l z u t u n u n d e r t e n i g s t u n d g e h o r s a m s t aus h o c h u n d e ü s e r s t b e t r ü b t e n
H e r z e n u m G o t t e s seiner B a r m h e r z i g k e i t u n d des j ü n g s t e n
Gerichts willen bittend u n d flehend, Eür kay. Maiestät w o l ­
l e n aus a n g e b o r n e r k a i s e r l i c h e n gegen u n s b i s d a t o n o c h a l l e ­
zeit vielfeltigist erwisener G ü t e u n d S a n f t m u t ein gnediges
A u g u n d H e r z auf uns w i e w o l A r m e u n d H o c h b e t r a n g t e ,
doch j e d e r z e i t Getreue w i e bis anhero also a u c h ferner ha­
ben u n d w e n d e n u n d i n disem auch unserer iederzeit E u e r
kaiserl. Maiestät u n d dem hochlöblichen Haus von Österreich
3
* V . ö. 38. 1. 12. jegyzettel és a 14., 15. szám alatti iratokkal.
PAULINYI
«60
OSZKÁR
g e l e i s t e n G e h o r s a m s , T r e u u n d B e s t e n d i g k e i t , n e b e n d e r son­
derlichen derzeit ausgestandenen Trübseeligkeit, Elendes,
E n t s c h ö p f u n g a l l e r G ü t e r , K u m m e r u n d N o t , lassen g e n i ß e n
und w i e w i r u n d unsere V o r f a h r e n under dem gnedigisten
Schuz E u e r k a i s e r l . M a j e s t ä t hochlöblichister Gedechtnus
Herrn Vätern und Anherrn Maximiliani und Ferdinandi,
a u c h d e r o s e l b s t e n bis a n h e r o i n das 3 2 . J a r i h r e r h ö c h l ö b l i c h sten R e g i r u n g bei unserer R e l i g i o n s u b u n g Augspurgischer
Confession u n v e r h i n d e r l i c h gewesen u n d e r h a l t e n w o r d e n ,
also auch hinfuro allergnedigist erhalten u n d verbleiben
lassen, s o w o l d i e S t a t t C a s c h a u w e g e n d e r b e n u m b n e r P f a r kirchen allergnedigist bedenken. U n d damit Euer kaiserl.
M a j e s t ä t a l l e r g n e d i g i s t sehen m ü g e n , d a ß w i r uns d u r c h a u s
von der A r i a n i s c h e n Nestorianischen, Calvinischen u n d W i dertauferischen S c h w e r m e r Geistern abscheiden u n d i n dem
wenigsten m i t denselbigen einige Gemeinschaften oder Corespondenz halten, haben w i r n i t umgehen künnen unser C o n fessions A r t i k l , w i e d i e s e l b e n K a i s e r F e r d i n a n d o h o c h l ö b ­
l i c h s t e r Gedechtnus anno 48 u n d h e r n a c h der L o c u m t e n e n t i
in U n g a r i a , reverendissimo domino A n t o n i o V e r a n t i o anno
6 0 u n d 73 e i n g e r e i c h t w o r d e n , e i n z u r e i c h e n u n d z u ü b e r g e ­
ben,"' w i e v o r m a l s a l s o a u c h n o c h u m G o t t e s seiner B a r m ­
h e r z i g k e i t u n d des j ü n g s t e n G e r i c h t s w i l l e n , aufs a l l e r u n ­
dertenigist, diemütigist u n d sehnlichst b i t t e n d u n d flehend,
E u e r k a y . M a j e s t ä t g e r u h e n I h r e gefaste U n g n a d gegen uns
f a l l e n , entgegen ein gnediges A u g u n d H e r z z u w e n d e n u n d
wie bishero also auch hinfuro bei unser Religionsubung i n
heiligenden A r t i c k e l n verfast, sowoln i n unsern u r a l t e n P r i ­
vilegien u n d Freiheiten allergnedigist erhalten u n d verbleiben
z u lassen, m i t s o n d e r l i c h e r E r w e g u n g , das aus v o r s t e h e n d e r ,
angefangner, unverhoffter V e r n e u e r u n g i n G r u n d u n d W a r heit g e w i s l i c h änderst nichts, den e n d l i c h e Verwüstung diser
Stet, höchste A r m u t u n d eußerst U n v e r m ö g e n z u r gewönlichen C o n t r i b u t i o n neben a n d e r n U n h e i l mehr entspringen
w ü r d e n , w e l c h e s d a n n w i r als E u e r k a i s e r l . M a j e s t ä t a l l z e i t
Getreue anzuteuten schuldigist Gehorsams deroselben u n d
dem ganzen L a n d z u m Besten nicht U m g a n g haben nehmen
k ü n n e n . W i r v e r p f l i c h t e n u n d v e r b i n d e n u n s s o n s t e n gegen
E u e r k a i s e r l . M a j e s t ä t u n d d e m ganzen hochlöblichen Haus
von Österreich neben u n s e r m andechtigen u n d inbrünstigen
G e b e t gegen G o t t w e g e n E u r k a i s e r l . M a j e s t ä t l a n g w i r i g e r
Gesundheit, W o l f a r t u n d glücklicher R e g i r u n g m i t gewönli4
4
az
1560-ban Oláh Miklós esztergomi érsek volt a helytartó. V . ö.
56. 1. 1. jegyzetében foglaltakkal.
A hitvallás e mellékelt példánya a folyamodvány mellett fekszik.
5
chem
und
Gehorsam,
Bluts
in
Lieb,
Treu,
ja m i t Darsezung
Allerundertenigkeit
aufs
Leibes,
gehorsamst
Guts;
ieder-
zeit z u verschulden. S e i n d also v o n E u r k a i s e r l . M a j e s t ä t
mit
flehentlichen
und
gnedigisten
herzlichen Begehren
Beschaids gehorsamst
Deroselben
kaiserl. und
gewünschter
Antwort
gewertig.
königl.
Majestät
allzeit getreue gehorsame
Undertanen
N . Richter, R a t samt der ganzen B u r ­
gerschaft
der
fünf
freien
Stett
obern
Crais
U n g e r n : Caschau, Leutsch, B a r t p f e l t ,
Epperies
und
Zeben
etc.
Kívül:
I. Felzet:
A n d i e Rom. K a y . auch z u H u n g a r n u n d B ö h a i m
etc. Kün. M a j e s t ä t etc. Underteniges S u p p l i c i r e n N . R i c h t e r u n d
Rat samt der ganzen Burgerschaft der fünf freien Stet i n OberU n g e r n Caschau, Leutsch, B a r t t p f e l t , E p p e r i e s u n d Zeben etc.
//. Elintézés
során
tett feljegyzések.
D o m i n o l o c u m t e n e n t i et
c o n s i l i o H u n g a r i c o c a t h o l i c o p r o v o t o et o p i n i o n e , q u i d d i c t i s c i vitatibus, m a x i m é vero civibus Cassoviensibus per suam M a i e s t a ­
tem Caesaream et R e g i a m r e s p o n d e n d u m sit, i n c l u d a t u r .
6
22.
1604.
Rudolf
király
március
rendelete
12.
Mátyás
Prága
főherceghez
Közli vele a kassaiaknak s a többi felsőmagyarországi városnak a
vallás ügyében előterjesztett kérvényét s meghagyja, k é r j e k i ez ügyben
előbb Szuhay István egri püspök, azután a többi püspök s a katolikus
vallású magyar tanácsosok véleményét és azokat a s a j á t j a v a s l a t á v a l
együtt terjessze fel.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 145. csomó, február—márciusi köteg, 6 0 —
60a. 11.
6
Rudolf király az öt város folyamodványát 1604. m á r c . 12-iki r e n ­
deletével (1. 22. sz. alatt) küldte meg M á t y á s főhercegnek azzal, hogy
az elintézés m ó d j á r a nézve k é r j e k i S z u h a y István s a többi katholikus
tanácsosok véleményét s utóbbit s a j á t javaslata kíséretében terjessze
fel. A kath. magyar tanácsosok véleményét hethesi Pete M á r t o n k i r .
helytartó 1604. május 1 6 - á n terjesztette M á t y á s főherceg elé (1. 27.
sz. alatt). M á t y á s főherceg j a v a s l a t á t nem ismerjük, de nem valószínű,
hogy eltért volna a magyar tanácsosokétól. Végleges, írásban adott leg­
felsőbb elhatározást a kassaiak nem is kaptak. A z országgyűlés befeje­
zése után nagy sokára, június elején a z z a l a szóbeli válasszal bocsát­
tattak el küldötteik, hogy a vallás ügyében további intézkedésig a leg­
utóbbi országgyűlés végzéséhez — a hírhedt X X I I . articulushoz — tart­
sák magukat. E tudvalevőleg a törvénykönyvbe utólagosan, a k a n c e l ­
lárián beleiktatott végzés a protestánsok semmiféle vallási sérelméről
R u d o l p h u s secundus D e i g r a t i a electus R o m a n o r u m i m ­
p e r á t o r S e m p e r a u g u s t u s ac G e r m a n i a e , H u n g á r i á é , B o h e m i a e etc. r e x etc.
Serenissime Princeps fráter noster charissime, salutem
ac f r a t e r n i a m o r i s c o n t i n u u m i n c r e m e n t u m . V e n e r u n t a d nos
i n c a u s a r e l i g i o n i s s u p p l i c a t u m n u n c i i c i v i t a t i s n o s t r a e Cass o v i e n s i s , a t t r a c t i s e t i a m a d se a l i i s c i v i t a t i b u s n o s t r i s r e giis i n s u p e r i o r i Hungária habitis, p r o u t D i l e c t i o V e s t r a ex
a d i u n c t a i l l o r u m supplicatione eique annexis caeteris script i s u b e r i u s i n t e l l i g e t . E t q u i a s u p e r hoc n e g o t i o p r o p t e r certas r a t i o n e s sub hisce p r a e s e r t i m c o m i t i i s H u n g a r i c i s nos t a m
subito resolvere i l l i s q u e respondere non possumus, ideo a
Dilectione Vestra fraterne petimus, ut p r i m o quidem fidelem
nostrum reverendum Stephanum Szuhay episcopum A g r i e n s e m etc. s u p e r i n d e a u d i r e , d e i n d e v e r o hoc i p s u m n e g o t i u m
c u m c a e t e r i s q u o q u e e p i s c o p i s et c o n s i l i a r i i s n o s t r i s H u n g a r i s
c a t h o l i c i s c o m m u n i c a r e et c o n s u l t a r e et q u i d p o s t m o d u m d i c t i s c i v i b u s C a s s o v i e n s i b u s p e r nos r e s p o n d e n d u m sit, penes
e o r u m v o t a s u a m q u o q u e o p i n i o n e m et s e n t e n t i a m p r o c o m m o d i o r e nostra resolutione nobis D i l e c t i o V e s t r a non gravat i m p e r s c r i b e r e v e l i t . Q u a m de c a e t e r o í o e l i c i s s i m e v a l e r e
cupimus. D a t u m i n arce nostra regia Pragensi, duodecima die
mensis Mártii, anno domini millesimo sexcentisimo quarto.
1
Eiusdem
Dilectionis Vestrae
bonus fráter
Rudolphus m, p.
Himmelreich m. p.
Kívül:
1. Címzés:
Serenissímo p r i n c i p i M a t t h i a e a r c h i d u c i Austriae,
d u c i Burgundiáé, Styriae, C a r i n t h i a e , Carniolae, c o m i t i T y r o l i s
et G o r i t i a e etc. f r a t r i nostro charissimo.
//. Az elintézés
során
tett feljegyzések:
1. Sacra caesarea
Maiestas p e t i t v o t u m et o p i n i o n e m , q u i d Cassoviensibus respon­
d e n d u m sit i n causa r e l i g i o n i s .
2. Asservetur donec o p i n i o d o m i n o r u m c o n s i l i o r u m Hungar o r u m advenerit.
nem vett tudomást s azoknak országgyűlésen való tárgyalását, a katho­
likus vallás védelmére korábban hozott törvények egyidejű megerősí­
tése mellett, a jövőre nézve eltiltotta. ( L . Rudolf király 1604. júl. 12-iki
rendeletét M á t y á s főherceghez 28. sz. alatt; a X X I I . articulusra vonat­
kozólag pedig Károlyi Á r p á d : Néhány tört. tanulmány, Bp. 1930. 154.
s köv. 1.) A kassai küldöttség visszatérésének időpontjára nézve 1.
Belgioioso 1604. jül. 8-i jelentését 27 sz. alatt.)
L . 61. 1. 6. jegyzet.
1
23.
1604.
Gróf
Belgioioso
március
13.
felsőmagyarországi
Mátyás
Kassa
főkapitány
felterjesztése
főherceghez
A vallás ügye a városban szépen halad előre s hiszi, hogy a hely­
zet hova-tovább javulni fog; nemcsak a városbeliek, hanem a szomszé­
dos urak közül is némelyek kérték magyar jezsuita kiküldését, k i
őket a katholikus vallás tanításaival megismertetné. V á r egy német hit­
szónokot is; sokan kívánták s ezek — reméli — rövidesen megtérnek.
H a nem bizakodnának abban, hogy a bíró kívánságaiknak
megfelelő
végzést eszközöl k i az udvarnál, m á r számosan más e l h a t á r o z á s r a jutot­
tak volna. A z egri k á p t a l a n kérte a paplak és az iskola átengedését.
A z t felelte nekik, hogy a főherceg parancsa értelmében csak a templom
volt nekik átadandó, s hogy tudomása szerint a főherceg nem óhajtja,
hogy a városiakat jogaiktól megfosszák. A sziléziai adó még nem é r k e ­
zett meg. Kéri, hajtassa végre a főherceg ez irányú rendelkezéseit, hogy
a katonák zsoldját kifizethesse s a fegyelmetlenségnek elejét vehesse.
Eredeti: St. A . , Ungarn,
Kaschauer K i r c h e . . . " feliratú
274. csomó,
köteg.
,,Die
Angelegenheiten
der
Serenísimo Signore!
N o n posso l a s c í a r e p e r s a t i s f a t i o n e d e l T o b l i g o m i o d i
f a r s a p e r c o n o g n i h u m i l t a a V o s t r a A l t e z z a , c o m e l e cose
d e l l a v e r a r e l i g i o n e i n q u e s t a c i t t á v a n o a u g u m e n t a n d o et h o
fede i n D i o , che o g n i g i o r n o p i u s ' a n d e r a n o a v a n z a d o ,
p e r che n o n solo n e l l a c i t t á , m á a l c u n i b a r o n i q u i v i c i n i h a n o
mandato a chiamare un padre Gesuita predicatore Ongaro,
p e r t r a t a r c o n l u i p e r d e s i n g a n a r s i (!) et i n s t r u i r s i n e l l a fede
R o m a n a c a t o l í c a . S t o a n c o a s p e t a n d o , che a r r i v i q u i u n p r e d i ­
c a t o r e A l l e m a n o , " p e r che v i e n e d e s i d e r a t o d a m o l t i , l i q u a l i
v o p e n s a n d o , che p r e s t o si r i d u r a n o a l l a v e r a s t r a d a . E t se
m o l t i d e l l a c i t t á n o n a s p e t a s s e r o , che i l g i u d i c e , che h o r a é
costi, fosse secondo le sue e l o r o d i m a n d e d i s p a c c i a t o d a
V o s t r a M a e s t á , giá c r e d o h a v e b b e r o f a t t a a l t r a r i s s o l u t i o n e .
L i c a p i t o l a r i d ' A g r i a m ' h a n o r i c h i e s t o , che l i c o n c e d i l a
casa d e l l a p a r o c h i a et scole. I o I i h o r i s p o s o , che l ' o r d i n e che
h a v e v a da V o s t r a A l t e z z a e r a d i c o n s i g n a r l i solo l a chiesa,
i n c o n s i d e r a t i o n e , che l o r o n o n p o n n o star i n A g r i a et che
c r e d o che V o s t r a A l t e z z a n o n v o r r á , che si l e v í n o a q u e s t i
c i t a d i n i l i privílegii de s u o i a n t i p a s s a t i .
I I d e n a r o d i S l e s í a n o n é a n c o r a r r i v a t o et p e r c i ö n o n
si puö d a r a l c u n a s a t i s f a t i o n e a q u e s t a s o l d a t e s c a . S u p p l i c o
V o s t r a A l t e z z a h u m i l m e n t e d i c o m a n d a r e , che sia e s e q u i t o ,
q u a n t o ha c o m a n d a t o , a c c i ö che si p o s s i r i m e d i a r e a l l a n e 1
1
2
V . ö. a 37. 1. 10. Jegyzetében mondottakkal.
L . még erre vonatkozólag Breiner J á n o s n a k 24. sz. alatti
levelét.
c e s s í t á de s o l d a t i et e v i t a r e I i d e s o r d e n i che s o p r a s t a n o , c o n
cíö h u m i l m e n t e a V o s t r a A l t e z z a s e r e n i s s i m a faccio r i v e renza e da nostro Signore l i prego sommá glória.
Di
Cassovia
a
13 d i m a r z o
di Vostra Altezza
1604.
serenissima
devotissimo servitore
Jacomo Barbiano Belgioioso
Gio.
24.
1604.
Breiner
János
április
2.
Mátyás
Kassa
főherceghez
Hallotta, hogy egy németajkú pátert, éppen az ö gyóntatóját, már ki
is rendeltek volna hitszónoknak K a s s á r a , de azután ismét visszatartották.
Kéri, vesse közbe tekintélyét, hogy az udvarnál eljáró városbíró semmi
olyasmit k i ne eszközölhessen, ami a jezsuitákat megkezdett munkájukban
a k a d á l y o z h a t n á , vagy hogy éppen visszarendelnék őket, — mely vonat­
kozásban némelyek az ottani káptalan kanonokjaira is gyanakodnak, —
hanem ellenkezőleg a hitszónok ismét kirendeltessék.
Eredeti:
6. 11.
St.
A.,
Ungarn,
145.
csomó,
április—májusi
köteg,
5—
Durchleichtigister Erzhörzog, genedigister Fürst
und
H e r r etc. D i e U r s a c h w a r u m i c h m i c h u n t e r s t e E u r e fürstl.
D u r c h l a u c h t m i t d i s e m S c h r e i b e n z u b e h ö l l i g e n , i s t so n o t ­
w e n d i g u n d guet, das i c h h o f f e , d i e s e l b w e r d e n es v i l l m e h e r
m i t G e n a d e n als änderst v o n m i e r aufnemen. W e i l d a n n i c h
die k u r z e Z e i t , so i c h h i e b i n s h b i e r e n h a b k i n e n , das z u
w i d e r Erhöbung der catolischen Religion ein deutscher P r ö d i g e r g r o ß e r N u z shaffete, a l s o a u c h e i n S h u e l d i e J u g e n d
z u l e r n e n u n d u n t e r w e i s e n seher h e i l s a m w e r e u n d s o l l i c h e s
z u v e r r i c h t e n n i t w o l d u r c h a n d e r e als d u r c h d i e P a t r e s v o n
der Societet Jesu verbessert k a n w e r d e n u n d meines Wissens
s h o n e i n P r ö d i g e r , so m e i n P e i c h t v a t e r ist, h e r e i n v e r o r d n e t
u n d w i d e r a u f g e h a l t e n i s t w o r d e n , h a t m i c h m e i n eigenes
Gewissen, darneben aber auch der hieig V e l d - O b r i s t u n d
z w e n P a t r e s aus d e r S o c i e t e t v e r u r s a c h t , dise B i t a n E u e r
fürstl. D u r c h l a u c h t g e l a n g e n z u lassen, das d i e s e l b g e n e d i gest i r f ü r s t l i c h e A u t o r i t e t i n t e r p o n i e r e n w o l t e n , d a m i t n i t
n a c h des h i e i g e n S t a t r i c h t e r s B e g e r e n so z u P r a g d e r h a l b e n
anhölt, die hieigen Patres i n diesem W e r k verhindert, ia
gar vorshaffen sollen w e r d e n , w i e m a n dan einesteils Cano­
n i c i des h i e i g e n C a p i t l a u c h i n g l e i c h e m V e r d a c h t w i l l haben,
s o n d e r n das d e r P r ö d i g e r w i d e r h e r e i n v e r o r d n e t u n d ob
1
inen H a n d gehalten werde.
H i e r a n b e z e i g e n E u r fürstl.
Durchlaucht ein christlichs u n d G o t t angenemes W e r k
und mier, auch v i l A n d e r n die soliches v o m H e r z e n wünshen u n d b e g e r e n , e i n f ü r s t l i c h e h o h e G e n a d , w i e r t a u c h
ob G o t t w i l l E u r e r fürstl. D u r c h l a u c h t z u A u f n e m u n g f r i e d ­
licher u n d ewiger W a l l v a r t ershbrieslich u n d n u z l i c h sein.
W i l l m i c h also i n dero fürstlichen H u l d e n u n d G e n a d e n
h i e m i t i n u n d e r t e n i g e n G e h o r s u m aufs d i e m u e t i g i s t u n t e r ­
geben u n d b e v e h l e n .
D a t u m C a s s ä , d e n 2. A p r i l a n n o
Euer
furstl.
1604
Durchlaucht zu allen Zeiten
untertenigist- u n d gehorsumister
Hanns Breiner m. p.
etc.
2
Felzet:
D e m durchleuchtigisten hochgebornen Fürsten u n d
H e r r n , H e r r n M a t h i a Erzherzogen zu Osterreich, Herzogen zu B u r ­
gund, Steyer, Kärnten, C r a i n u n d W i r t e n b e r g , Grafen zu Habspurg, T i r o l u n d Görz etc. meinem genedigisten Fürsten u n d H e r r n .
25.
1604.
Mátyás
főherceg
április
19.
felterjesztése
Bécs.
Rudolf
királyhoz
Hivatkozással február 10-ről kelt r e n d e l e t é r e felterjeszti a szepesi
kamara jelentését, amely szerint: a kassai templom felszerelését s k i n ­
cseit a főparancsnok az egri káptalannak adta át; a kamara véleménye
szerint ezek, a legszükségesebb felszerelés kivételével megőrzés végett a
királynak vagy a k a m a r á n a k volnának átadandók; a templomra vonat­
kozó alapító- s egyéb okleveleket, — a ládák kulcsai az országgyűlésen
s P r á g á b a n távollevő bíró s vezető tanácstagok kezén lévén — nem tud­
ták megtekinteni; a többi városnál (Lőcse, E p e r j e s , B á r t f a ) a vizsgálat
ezideig nem volt végrehajtható, de a legrövidebb időn belül v é g r e ­
hajtják.
Eredeti: H K . A.,
irat kelte alatt.
Ungarn,
Allerdurchleuchtigster,
14422 csomó
(1604.
großmächtigster
április—május)
az
Kaiser!
E u e r k a i s e r l . M a j e s t ä t etc, sein m e i n g e h o r s a m w i l l i g
Dienst jeder Zeit wolberait. Gnedigister geliebter H e r r u n d
Brueder, W a s E u e r kaiserliche M a j e s t ä t vermüg derselben
von zehenden F e b r u a r i i negsthin an m i c h getanen gnedigis1
E z ügyre nézve nincsenek közelebbi értesüléseink,
Breiner J á n o s udv. hadítanácsos, a k i ez években ismételten egy
ezred állítására vonatkozó megbízással rendelkezik ( K r . A . B e s t a l l u n ­
gen No. 680.); a Breiner ezred ez időben csaknem évenként szerepel
a magyarországi hadszintéren.
2
Prot. Egyházi. Adattár.
5
1
ten Schreiben v o n wegen I n v e n t i e r u n d beisamen B e h a l t u n g deren bei der K i r c h e n z u Caschau gewesten Zier, Schatz
u n d Clenodien, Ersehung der alten Stiftungsbrief u n d E r ­
k u n d i g u n g der E i n k o m b e n , desgleichen auch wegen N a c h ­
fragung der andern K i r c h e n Beschaffenheit zu Leutsch,
E p e r i e s u n d B a r t f e l d bei der Zipserischen C a m e r zuverfüeg e n g n e d i g i s t b e g e r t , das h a b i c h i e r d e r C a m e r i n a i n e m
u n d a n d e r m also anbevolhen.
W a s n u n d i e s e l b d a r a u f g e a n t w o r t u n d v e r m e l d t , das
ist hiebei u n d k u r z l i c h sovil daraus zubefinden: demnach
E u e r M a j e s t ä t V e l d o b r i s t e r daselbst angeregte C l a i n o d i e n
u n d K i r c h e n o r n a t d e m C a p i t l z u E r l a u a n g e h e n d i g t , das i e r ,
d e r C a m e r E r a c h t e n s d i e s e l b e n , w e i l si n i t d e m C a p i t l z u e gehörig, sondern v o n den A l t e n z u r P f a r k i r c h e n zu Caschau
verschafft u n d gestiftet, den C a p i t u l a r n nit, allerdings vorab
d i e c ö s t l i c h i s t e n S a c h e n , s o n d e r n a l l e i n d a s j e n i g , w a s si z u m
täglichen Gottsdienst bedörfen,
g e f o l g t , das a n d e r
aber
s i c h e r l i c h u n d d a m i t es i n E u e r M a i e s t ä t o d e r d e r C a m e r
S t a n d e n sei, v e r w a h r t u n d a u f g e h e b t w e r d e n m ö c h t e .
W e g e n Herausgebung der Stiftbrief u n d dergleichen,
hette die C a m e r m i t denen v o n Caschau gehandelt, die sich
a b e r m i t d e m e n d s c h u l d i g t , das s i a b w e s e n d des R i c h t e r s
u n d d e r f ü e r n e m s t e n des R a t s , so t a i l s z u P r a g , t a i l s z u
P r e s p u r g a u f m L a n d t a g gewesen, z u denen T r u c h e n , d a r i n
berüerte B r i e f v e r w a h r t , n i t k o m e n künden. Z u deren W i d e r k u n f t aber w o l t e die Camer weiter bei inen anhalten.
D i e I n q u i s i t i o n b e i d e n a n d e r n S t e t t e n h a b e b i s h e r füegl i c h n i t a n g e s t e l t w e r d e n k u n n e r i . Es s o l l e a b e r n a c h m a l s
m i t ehistem beschehen. W e l c h e s E u e r M a j e s t ä t i c h i n m i t l s
auf obberüertes derselben Schreiben gehorsam brüederlich
unangefüegt n i t lasen w o l l e n . D i e haben darüber sonderlich
d e r K i r c h e n - K l e i n o d i e n halber, ob dieselben a l l e d e m er­
l a u i s c h e n C a p i t l z u lassen, o d e r s o n s t e n z u v e r w a h r n , d i e v e r 2
3
4
5
1
Szövegében nem ismerjük.
Szövegében nem ismerjük. 1604. március 6-$.n azonban már le­
érkezett volt a szepesi k a m a r á h o z (1. 20. sz. irat, 56. 1.).
1604. március 14-ről kelt; K á r o l y i Á r p á d (Néhány történelmi ta­
nulmány 178. 1. 2. iegyzet) idézi a H k . A . - b a n őrzött példányát,
melynek a főherceg jelen jelentése mellett kellene feküdnie; ezidő sze­
rint azonban ott nem t a l á l h a t ó , lappang.
V . ö. a 17. és 27. számmal.
Bocatius J á n o s bíró, k i közvetlenül a templomfoglalás s Belgioiosonak a vallásgyakorlatot betiltó rendelkezései után, január 13-ika
körül felutazott Bécsbe és P r á g á b a a városnak orvoslást kereső küldött­
ségével (45, 1. 6. jegyz.), s az országgyűlésen is szorgalmazója volt
ügyüknek, csak június elején került h a z a küldetéséből (27 sz.).
L , 41. 1. 3. jegyzet.
2
3
4
5
6
ner
Notturft
gneidigist zu
bedenken
und
zu
verordnen.
ich m i c h benebens z u k a i s e r l i c h e n G n a d e n u n d
Hulden
xlen
gehorsames
neunzehenden
Euer
Vleiß
Április
römischen
bevelhen
anno
kaiserlichen
tue.
Der
brüederlichen
Geben
sechtzehenhundert
zu
Wien
vier
Majestät
gehorsamer
Bruder
M a t t h i a s m. p.
Ernst zu Egkh m. p.
Wolff Fuert m. p.
7
8
Kiuül:
Címzés:
Der römisch, k a i s e r l , auch zu H u n g e r n u n d B e h a i m
künigl. M a j e s t ä t meinem gnedigisten geliebten H e r r n u n d B r u e d e r ,
:zu Händen dero Hofcamer. — P r a g , •
Az elintézés
során
tett feljegyzés:
Bis sich das oberhungar i s c h e Wesen s t i l t , aufzuheben. 10. Jan.
1605.
26.
1604.
Hethesi
Pethe
Márton
felterjesztése
május
16.
kalocsai
Mátyás
Pozsony.
érsek,
királyi
főherceghez
helytartó
Előterjeszti a magyar tanács katholikus tagjainak véleményét az
öt felsőmagyarországi városnak a vallásgyakorlat ügyében benyújtott
felségfolyamodványáról. Nem felel meg a valóságnak, hogy az ágostai
hitvallás akár F e r d i n á n d király, a k á r utódai alatt királyi megerősítést
nyert volna, erre vonatkozólag nincs az országnak törvényes végzéseAlaptalanul s a királyi jogok sérelmével igényli a város a kassai
templom kegyuraságát. A z uralkodó királyi s apostoli mivoltánál fogva
kegyura az ország valamennyi egyházának, s mivel a kassai templom
kegyuraságát senkinek el nem adományozta, az a királyt illeti, míg a
város a püspöki megerősítés feltételéhez kötötten csak a papválasztás
jogát gyakorolja. Nem felel meg a valóságnak, hogy templomukat el­
vették volna, csak a régi orthodox vallást hozták vissza, amelyre á t ­
térni s a templomot használni, mindenkinek szabadságában áll. Helyes,
hogy szertartásaikat eltiltották, annál is inkább, mert az elmúlt eszten­
dőben ismételt parancsok ellenére sem engedték meg, hogy a temp­
lomban az anyakirálynő elhunyta alkalmából katolikus
istentisztele­
tet tartsanak. Hasztalan panaszolják, hogy a katolikus vallás miatt az
iparosok a várost elhagyják, élnek ezek katolikus városokban is és
7
E c k Ernő udv. k a m a r a i tanácsos, k i az udvari k a m a r á n a k a M á ­
tyás főherceg mellett Bécsben visszahagyott részénél, az ú. n. Hinterlassene Hofkammernél működött. K h l e s l bíbornok egy F e r r e r i nunciushoz intézett levelében igen kedves, derék embernek, az udvar hűséges
szolgáiénak s jó katolikusnak jellemzi ( A r n o l d O s k a r Meyer: Nuntiaturberichte aus Deutschland, 17. J h . , D i e Prager Nuntiatur des G . St.
F e r r e r i und die Wiener Nuntiatur der Giac. S e r r a 1603—1606. Berlin,
1913. 809. 1.).
Udv. kamarai tanácsos, előzőleg alsóausztriai vicedom.
s
ha pillanatnyilag valóban csökkent volna a számuk, ez a háborúval v a n .
összefüggésben, t. i. r á u n v a piszkos mesterségükre, beállnak katonának.
Nem helytálló a m a érvelésük, hogy a templomnak, mint benszülöttek,
ők a jogos tulajdonosai, míg a káptalaniak csak beköltözöttek. E z állhat
a polgári h á z a k r a nézve, hol a káptalaniak inquilinusoknak tekinthetők,
de
nem a templomra
vonatkoztatva.
Túlzás,
ha azt mondják,
hogy ők az eretnekek
különböző
szektáitól
távol állanak, mert
tudvalevő, hogy a magyarok túlnyomó része kálvinista, mások pedig,
egyéb hamis dogmáknak hódolnak.
Hogy
a három ízben
leégett
templomot kijavították, ezzel, h a egyszer használták, tartoztak s az
egyház, kivált a dominikánus rendház bőséges javaiból könnyen meg­
tehették. Hogy nekik az egyik vagy másik kápolnát visszaadják s
istentiszteleteik t a r t á s á t , vagy egy új templom építését megengedjék,
ezt nem t a r t j á k tanácsosnak, mert h a csak valamelyes engedményt is
tesznek nekik s a tett rendelkezéseken változtatnak, a katholikus v a l ­
lás előbbrevitele megbukott, s a gazdagságukban dölyfös szakadár pol­
gárok és példájukon indulva mások is még engedetlenebbek lesznek az:
uralkodóval és az egyházi renddel szemben. A megkezdett művet foly­
tatni k e l l ; a város falain belül és kívül csak a katolikus vallás gyakorlata
engedtessék meg; a városi tanácsba, úgy itt mint m á s városokban is,
katolikusok választandók, h a ugyan ilyenek találhatók; a vagyonos
elem s az iparosok elköltözésétől nem k e l l tartani; a helyőrség a fő­
kapitány felterjesztései értelmében megerősítendő. H a a folyamodók
ebbe nem nyugodnának bele, a király a város nyolc előkelő polgárát
idézze Pozsonyba, Bécsbe vagy P r á g á b a s tartsa fogva őket mindaddig,
míg föltétlen engedelmességet
nem fogadnak.
A megidézendők közt
többek közt névszerint megjelöli Bocatius J á n o s t , a város bíráját s
leglelkesebb hívét, Herczeg Istvánt, mint akik otthon a népet s a közel­
múlt országgyűlésen a rendeket is z a v a r g á s o k r a s zajos jelenetekre
tüzelték.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274. csomó,
K a s c h a u e r K i r c h e . . . " c. iratkötegben.
Serenissíme Princeps
a
„Die
et D o m i n e D o m i n e
Angelegenheit
der
Clementissime!
O r a t i o n u m et h u m i l i u m s e r v i t i o r u m m e o r u m i n
Serenitatis Vestrae h u m i l l i m a m commendationem.
gratiam
Cassoviensis r e l i q u a r u m q u e c i v i t a t u m l i b e r a r u m p a r t i u m
r e g n i s u p e r i o r u m i n causa r e l i g i o n i s sacrae caesareae regiae­
que Maiestatí, dominó nostro clementissimo porrectas supplícationes ex mandato Serenitatis Vestrae cum catholicis domi­
nis consiliariís, reverendissimis A g r i e n s i , " electo T r a n s i l v a n i e n s i et V a r a d í e n s i p r a e l a t i s i n m a t ú r á m sumentes d e l i b e r a t i o n e m haec p r o n o s t r i i n g e n i i capacitate rescribenda v i d e b a n t u r . R e v e r e n d i s s i m u s v e r o d o m i n u s c a n c e l l a r i u s , ' comes T h o ­
mas E r d e o d y et Sigismundus F o r g á c h per literas meas r e q u i s i t i i d e m s e n t i u n t , c o e t e r i n o n d u m sua v o t a d e d e r u n t .
1
3
4
6
7
8
1
2
3
4
H
6
L . 21. szám alatt.
Szuhay István, 1. még 20. 1. 8. jegyzet.
Napragyi Demeter 1596—1606.
Migazzi Miklós, 1. 31. 1. 4. jegyzet.
^"orc?^h F e r e n c nyitrai püspök, 1. 34. 1. 1. jegyzet.
E r d ő d y P é t e r horvát bán fia, "1558, f 1624; a török elleni harcok-
Q u i n q u e i n p r i m i s c i v i t a t e s (si t a r n e n a l i a e q u a t u o r c i v i ­
tates i t a c o n s e n t i u n t , q u a de r e i n t e r r o g a n d a e essent) o r d i u n t u r s u p p l i c e m l i b e l l u m a f a c t i o n i b u s et c a l a m i t a t i b u s t e m ­
pore Ludovíci secundi
regis H u n g á r i á é e x o r t i s
multisque
c u r i s , l a b o r i b u s et d i f f i c u l t a t i b u s p e r d o m i n u m i m p e r a t o r e m
F e r d i n a n d u m , a v u m V e s t r a r u m M a i e s t a t u m sanctae memó­
r i á é c h a r i s s i m u m a d u n i t a t e m et t r a n q u i l l i t a t e m r e g n u m esse
r e d u c t u m , i n q u o sua c o n s t a n t i a , o b e d i e n t i a et f i d e l i t a t e m ú l ­
t ú m se c o m m o d a s s e , e x i n d e q u e p r i v i l e g i i s e x i m i i s q u i n q u e
p r a e t a c t a s c i v i t a t e s fuisse o r n a t a s , e x e r c i t i u m v e r o A u g u s t a ­
nae confessionis n o n s o l u m s i b i p e r m i s s u m , v e r u m i n eo p e r
praelibatam Suam Maiestatem caesaream tutatas
quoque
fuisse, l í b e r a l i u s q u a p a r est p r o p o n u n t . Q u o l o c o et a l i b i
per t u m u l t u m v u l g i non leviter suspicari licet latentes m i nas eos t e x e r e , p r o u t et s o l e n t f a c e r e ac m i n a r i , a u t h o r e s
seditionum illius quoque temporis, quo Johannes i n t e r r e x a d
T u r c a r u m opem i m p l o r a n d a m confugerat, existentes;
tunc
enim in Hungária iam praecesserant haeretici etiam publico
decreto condemnati, A d hanc regní perturbatíonem sopíendam, penitusque e l i m i n a n d a m piissimus princeps praelibatus
Ferdinandus omnes ingenii, industriae, v i r i u m q u e nervos i n tendit, quo tarnen i n d i s c r i m i n e , regnique conservatione alios
m u l t o f e r v e n t i o r e s Suae M a i e s t a t i s f i d e l e s p r a e l a t o s ,
barones a l i o s q u e v i r o s c a t h o l i c o s a u g u s t i s s i m a e d o m u i A u s t r i a c a e
a d d i c t o s fuisse, i p s a s v e r o c i v i t a t e s e x o r b i t a s s e , n o t u m est,
S e d esto, p r o f i d e l i t a t e et c o n s t a n t i a e x h i b i t a g r a t i a m m e r e a n tur, quae m a i o r compensatio beneficii d a r i potest, q u a m q u o d
nak korának többi neves magyar k a p i t á n y a mellett egyik legvitézkedőbb
részese; ismételten a horvát báni méltóság viselője, utóbb tárnokmester;
16Ü'yben r-'orgách Zsigmonddal a nádori méltóságra jelölve,
*1565, f 1621; 1599-től magy, kir. tanácsos; 1606—1618 országbíró,
1618—21 nádor. P r o t e s t á n s n a k született s míg öccse Ferenc, a későbbi
primás már kora ifjúságában katolizált, ő csak meglett férfi korában,
1603-ban tért át a katolikus hitre; áttérését hethesi Pethe M á r t o n k a ­
locsai érsek fáradozásának tulajdonítják. Politikai és katonai p á l y a f u t á s á r a
1. különösen a Magyar Orszgy. Emlékek X I . kötetének a korponai or­
szággyűlés történetéről szóló fejezetét és A n g y a l Dávid: M a g y a r o r s z á g
története I I . Mátyástól I I I . Ferdinándig (Milleniumi történet, V I . köt.)
korabeli fejezeteit. Szekfü G y u l a : Bethlen Gábor. Budapest 1929.
A magyar tanácsnak Károlyi Á r p á d által (Illésházy István hűtlenségi pere, Budapest, 1883. 48. 1.) közölt 1601. évi névsora után iga­
zodva, az említetteken kívül ez időben még a következők voltak a t a ­
nács katolikus tagjai: U j l a k y L a j o s veszprémi, Radosich P é t e r váci,
Zalatnoky György pécsi, Verancsics F a u s t csanádi, B a r t a l i c h Simon
zágrábi, Draskovich M á t y á s tinini püspökök, Draskovich J á n o s horvát
bán és Istvánffy Miklós nádori helytartó; protestáns tagja ekkor a t a ­
nácsnak — Zrínyi György és Nádasdy F e r e n c h a l á l a után — m á r csak
• egy volt: Thurzó György.
7
M
S u a M a i e s t a s ab e r r o r e n o x i o p e r d i t i o n e q u e a n i m a r u m a d
v i a m salutis
g r e m i u m q u e ecclesiae eos r e d u c e r e
satagat.
M a n i f e s t a m e r g o t a m zeloso a s s e r t o r i q u e c a t h o l i c a e r e l i g i o ­
nis eximio, imperátori F e r d i n a n d o (cui suam confessionem
a n n o 1548 se o b t u l i s s e c o n s e n s u m q u e o b t i n u i s s e a s s e r u n t )
i n u r u n t iníuriam, q u o d i n haeresi, e x e r c i t i o q u e A u g u s t a n a e
c o n f e s s i o n i s d i c t a s c i v i t a t e s defensas fuisse i a c t i t a n t , q u o d
nullus m o r t a l i u m sibi persuadebit. Nec privilegia civitatum
aliud continent, q u a m catholicae religionis cultum, in qua
tunc fuerunt, quando p r o p t e r fidelitatem ex catholica fide
p r o f e c t a m prívilegiis e x o r n a r i m e r u e r u n t . I m o ut facilius i n
s u p p l i c a n t e s haec f a b a r e c u d a t u r , c o n s t a t e x p u b l í c o r e g n i
d e c r e t o p r a e f a t a m c a e s a r e a m et r e g i a m M a i e s t a t e m i n f r e quenti dominorum praelatorum,
baronum,
caeterorumque
u n i v e r s o r u m s t a t u u m et o r d í n u m c o n v e n t u , n u n c i i s q u o q u e
h a r u m c i v i t a t u m h a u d dubíe praesentibus, hic Posonii pro.
festő beati Lucae evangélistáé personaliter existentem plane
c o n t r a r i u m s t a t u i s s e et c o m m u n i r e g n í c o l a r u m v o t o L u t h e r a n i s m u m p r o s c r i p s i s i s s e , u t e x a r t i c u l i s sub l i t e r a A . c o m p r e hensis, u t p l u r i m i a l i i o m i t t a n t u r , p a t e t .
Q u o d s i t a r n e n a u g u s t i s s i m u s M a x i m i l í a n u s et p e r c o n sequens m o d e r n a c a e s a r e a a t q u e r e g i a M a i e s t a s , d o m i n i n o s t r i clementissimi, p r o p t e r i n i u r i a m temporis d i u t u r n a m episcopatus Agriensis vacantiam magnamque sacerdotum i n o p i a m
a d haec t e m p ó r a p e r t u l e r u n t , íd d í s s i m í l a t u m et p r o r o g a t u m
p o t i u s q u a m p e r m i s s u m fűit.
I a m v e r o p r a e l i b a t a Sua Maiestas p i o i d revolvens a n i m o
a n i m a d v e r t i t g l ó r i á m D e i i n eo v e r s a r i , u t u n i c a v e r a c a t h o ­
lica fide Deus colatur, ideo non minus i n salutem a n i m a r u m
q u a m defensíonem s u o r u m fídelium i n t e n t a praesentemque
n a c t a o c c a s i o n e m , d e s i d e r i o C h r i s t i a n a e suae p i e t a t i s m e m o r a b i l i hoc l a u d a t i s s i m o q u e e x e m p l o s a t i s f a c i e n d u m
benigne
e x i s t i m a v i t . U n d e í m m e r i t o ac i g n o m i n i o s e o b i i c i u n t confessioni Augustanae, dominó C a r o l o q u o n d a m imperátori obl a t a e q u i d e m , s e d n u n q u a m c o n f i r m a t a e Suas
Maiestates,
o r t h o d o x a e religionis propugnatores, assensum permissionemq u e d e d i s s e , q u i a n u l l a s u p e r eo c o n s t i t u t i o r e g n i e x t a t .
P e r p e r a m e t i a m c o n t r a r e g i a m a u t h o r i t a t e m et i n p r a e i u d i c i u m Suae M a i e s t a t i s ius p a t r o n a t u m l e g i t i m a m q u e poss e s s i o n e m t e m p l i C a s s o v i e n s i s s i b i u s u r p a r e n i t u n t u r . Sua eten i m M a i e s t a s c a e s a r e a t a n q u a m r e x et a p o s t o l u s n o s t e r c l e mentissimus o m n i u m i n regno ecclesiarum, multomagis i n peculio Sacrae C o r o n a e e x i s t e n t i u m ius p a t r o n a t u m manutenet.
9
10
Hiányzik.
E z érveléssel szemben 1. az 58. 1. 2. jegyzetében
mondottakat.
c p i s c o p i s v e r ő ac r e l i q u o s t a t u i e c c l e s i a s t í c o t a n q u a m o r d i n a riis speculatoribus a u t h o r i t a t e Suae M a i e s t a t i s regendas, g u b e r n a n d a s v e ecclesias c o n f e r t e t t r a d i t . S í m í l i t e r e c c l e s i a e
q u o q u e Cassoviensis, q u a m S e r e n i s s i m i q u o n d a m S i g i s m u n d u s
et M a t t h i a s , i n c l y t i , reges H u n g á r i á é ( u t p r i v i l e g i a c i v i t a t i s
docent) construxerunt, ditaruntque, ius patronatus, quia nem i n i d o n a v i t , s e d s i b i r e s e r v a v i t , est S u a e M a i e s t a t i s . C i v i t a t i
vero parochos saltem aliosque beneficiatos n o m i n a n d i , suoque o r d i n a r i o A g r i e n s i episcopo p r a e s e n t a n d i facultas et i u r i s d i c t i o r e l i c t a ac i n e p i s c o p i a p p r o b a t í o n e e t consensu, a n r e cipiendi v e i reiiciendi sint, consistit.
Observatur hoc i n aliis quoque dioecaesíbus et c i v i t a t i bus S o p r o n i e n s i , P o s o n i e n s i , T y r n a v i e n s í e t Z a k o l c e n s i , nec
contra n u t u m praelatorum quispiam recipitur. Hanc quoque
i u r i s d i c t i o n e m c i v i t a s C a s s o v i e n s i s eo, q u o d a p l u r i b u s a n n í s
v i r o s c a t h o l i c o s i u x t a m e n t e m ac d i s p o s i t i o n e m f u n d a t o r u m
c a t h o l i c o r u m videlicet r e g u m n o n praesentavit, sed haeresia r c h a s f o v i t . amisisset, n i h i l o m i n u s ín r e s t i t u t i o n e t e m p l i d o ­
m i n i c o m m i s s a r i i Suae M a i e s t a t i s i u x t a a n t i q u a m n o r m á m
ipsis r e l i q u e r u n t .
T e m p l u m q u o q u e a d e m p t u m esse m a l e c o n q u e r u n t u r , q u i a
a n t i q u a s o l u m et o r t h o d o x a religio, quae i l l i n c e x u l a b a t , est
i n t r o d u c t a , i n q u a ingressus, ususque t e m p l i c u m a p p l a u s u
Suae M a i e s t a t i s f a c i l e c o n c e d i t u r , n e c c u i p i a m d e n e g a t u r .
Ceremonías, quas praeter cantilenas habent nullás, i n h i b i t a s esse o p t i m e f a c t u m est, i m o g r a v í s s i m a m S u a e M a i e s ­
tatis indignationem n o n i m m e r i t o i n c u r r e r u n t , q u o d anno
s u p e r i o r i d i v a e i m p e r a t r i c í s , V e s t r a r u m M a i e s t a t u m genetricis sanctissimae memóriáé i n t e m p l o Cassoviensi p e r duas
tresve horas r i t u catholico peragere n o n p e r m i s e r u n t . Q u o d
expressam eorum contumaciam mínusque dignam affectionem
erga r e g i n a m Hungáriáé p i i s s i m a m repraesentat, f a c t u m q u e
magis aggravat, q u o d e g o locumtenens a u t h o r i t a t e Suae M a ­
ies atis t e r i o eis s i c u t e t o m n í b u s r e g n i c o l i s d e m a n d a v i , O r d i ­
n a r i u s p r a e l a t u s sub p o e n a e x c o m m u n i c a t í o n i s i n i u n x i t e t
c a m e r a Suae M a i e s t a t i s H u n g a r i c a n o n s o l u m r e q u i s i v i t , s e d
et c r e b r i s p e t i t i o n i b u s f r u s t r a ab e i s d e m f l a g i t a v i t , q u i n u l ­
lius h o r u m condígnum habentes respectum obstinato pectore
reclamarunt. E x t r e m a m desolationem civitatis ex parte o p i f i c u m m e c h a n i c o r u m ob fídem c a t h o l i c a m f r u s t r a i n g e m i n a n t ,
tales n a m q u e a r t i f i c e s n i h i l c u m r e l i g i o n e c o m m u n e h a b e n ­
tes ac i n c a t h o l i c i s c i v í t a t í b u s f r e q u e n t e s n u l l u m i p s i s i n c o m m o d u m v e i d e t r i m e n t u m inserunt. Praesens v e r o defectus,
q u e m si iuste praetendunt, f i t p r o p t e r bella, q u o d s o r d i d a m
suam pertaesi a r t e m signa sequantur m i l i t a r i a . Q u i n potius
magis efflorescent, c o m m u n i o n e m habiturae n o n t a n t u m m e r c i u m , s e d e t i a m r e l i g i o n i s c a t h o l i c a e c u m r e g n i s ac p r o v i n c i i s
c a t h o l i c i s , q u a e h a c t e n u s istas q u a s i h a e r e t i c a s a b h o r r u e r u n t .
N e q u e i l l u d v a l e t , q u o d a i u n t , se i b i n a t o s et e d u c a t o s , i d e o q u e esse l e g i t i m o s t e m p l i possessores, c a p i t u l u m v e r o A g r i ense, c u i t e m p l u m a s s í g n a t u m est, esse s a l t e m i n q u i l i n u m ,
n a m s i p e r t y r a n n i d e m T u r c i c a m s e d i b u s suis p u l s i c a p i t u l a res ín d o m i b u s c i v i l i b u s s u n t i n q u i l i n i , n o n t a r n e n i n d e s e q u i t u r , ín e c c l e s i a q u o q u e esse i n q u i l i n o s , c u m i n d i o e c e s i
A g r i e n s i u b i q u e s u u m habeant l o c u m et r e s i d e n t i a m . Cives
autem, q u e m a d m o d u m m o d e r n u s i u d e x et coeteri m a i o r i e x
p a r t e e x t r a grémium ecclesiae i n c i v i t a t e quoque sunt a d venae, nec a l i o s q u a m c l e r i c o s t a r n c o n t u m e l i o s e t a x a n t e t
v i r u s s u u m i n eos e f f u n d u n t , c u m t a r n e n c a p i t u l u m S t r i g o n i ense a m u l t i s a n n i s T y r n a v i a e r e s i d e a t , J a u r i e n s e v e r o
a m i s s o c o n f i n i o S o p r o n i u m et C h a z m e n s e Z á g r á b i a m n e m i n e
contradicente fuerint translata.
U b i v e r o se a v a r i i s h a e r e s i a r c h a r u m sectis s e p a r a t o s
esse s c r i b u n t , n o n p a r u m i n eo i m p i n g u n t ; c o n s t a t n a m q u e
H u n g a r o s m a i o r i ex p a r t e Calvinistas, alios autem diversis
f a l s o r u m d o g m a t u m t e n e b r i s esse i m p l i c i t o s .
T e r combustum t e m p l u m restaurare, sartum tectum conservare, a m p l i a r e v e u s u m habentes m e r i t o debuerunt, q u o d
ex o p i m i s ecclesiae reditibus, p r a e s e r t i m m o n a s t e r i i D o m i n i canorum
facile praestari potuerint. E x i l e m , angustissimamq u e c a p e l l a m , q u a m p r o p r i n c i p i b u s , s i m i l i t e r et c a p i t u l o
sufficientem
fuisse satis l a r g e a s s e r u n t , S e r e n i s s i m u s n a m ­
q u e p r i n c e p s e t d o m i n u s d o m i n u s M a x i m i i i a n u s etc. f r a t e r V e ­
strae Serenitatis dilectissimus, dominus noster benignissimus
p r o sua t a n t u m p i e t a t e e t d e v o t i o n e a n t e p a u c o s a n n o s i n p a r ­
t e u n a p a l a t i i a d a u d i e n d u m p e r a l i q u o t dies s a c r u m a l t a r i a
e x t r u i c u r a v i t , u b i hactenus divina officia capitulares peragere coacti sunt.
Sacram igitur aedem Deo i a m reconciliatam, maiorem
vel m i n o r e m , hanc v e l i l l a m c a p e l l a m ipsis restituere, ritus
ceremoniasque ecclesiae e x adverso v e l vicino s e c t a r i o r u m
1 1
1 2
1 1
V . ö. 38. 1. 11. jegyzetével.
Alighanem M i k s a főherceg 1598. évi t a r t ó z k o d á s a idejére tehet­
jük az említett kápolna berendezését, amikor az E r d é l y kormányzójává
kinevezett főherceg útjában csak Kassáig jut el s szeptember—november
hónapokat K a s s á n tölti el (Veress E n d r e : B a s t a György levelezése és
iratai I . köt. = Magy. Tört. Emlékek, O k m á n y t á r á n a k X X X I V . köt.,
Budapest, 1909. X X X I I I — X X X I V . 11.). A palatium alatt alighanem a
X V I I . s z á z a d közepéig a felsőmagyarországi főkapitányok székházául
szolgált fegyverházi épületet — az a k k o r i Nagy-utcában — kell é r t e ­
nünk, melyet I I I . F e r d i n á n d király 1649-ben a várostól visszavétetve a
1 2
c l a n g o r e , d i v e r s i s c a n t i l e n i s ac f e s t i v í t a t u m c e l e b r a t i o n e c u m que i n discreto t u m u l t u a n t i s p o p u l i c o n c u r s u i m p e d i r e , a u t
novi fani aedificationem permittere dominis consiliaris ad
evitandos t u m u l t u s c o n s u l t u m n o n v i d e t u r , sed d i g n e t u r p o t i u s S u a M a i e s t a s e x e m p l o d i v o r u m r e g u m i n hoc l a u d a b i l i
coepto pie clementerque persístere, i u x t a q u e articulos aug u s t i s s i m i F e r d í n a n d i a n n o 1548 p e r ipsos a l l e g a t o e d i t o s a b
e r r o r u m caligine ad l u m e n verae fidei ( q u e m a d m o d u m Sanctus r e x Stephanus gentem H u n g a r i c a m c o n v e r t i t ) o r t h o doxamque religionem reducere.
P r o quo zelo pietatísque fervore d i v i n a m m i s e r i c o r d i a m
ac p r o e m i u m (!) s e m p i t e r n u m i n e x t r e m o iudicíi d i e ( p e r q u o r u m merita supplícantes obstantur) Vestrae Maiestates h a u d
d u b i e m e r e b u n t u r . C o n s i d e r a n d u m n a m q u e m a x i m o p e r e est,
q u o d si q u i d p i a m i l l i s p e r m i s s u m f o r e t , a u t i s t a d í s p o s i t i o
c o n t r a d i g n i t a t e m et a u t h o r i t a t e m s a e p e f a t a e S u a e M a i e s t a ­
tis i n aliaqua sui p a r t e s a l t e m i m m u t a r e t u r , p r o m o t i o n e m
catholicae religionis penitus
casuram
sectariosque
cives
o p i b u s et dívitiis u t c u n q u e t u m e n t e s et a l i o s i p s o r u m e x e m p l o
tarn contra S u a m M a i e s t a m q u a m o r d i n e m e c c l e s í a s t í c u m i n solentiores futuros ovantesque e x u l t a t u r o s . A d praecavendas
itaque imposterum maíores difficultates i n salutari instituto
p r o c e n d e n d u m , c i v i b u s ín n u l l o p o s t u l a t o r u m a n n u e n d u m ,
n u l l u m íntra vel e x t r a c i v i t a t e m e x e r c i t i u m religionis prae­
ter c a t h o l i c u m a d m i t t e n d u m , i m o ex speciali, strictissimoque
Suae M a i e s t a t i s m a n d a t o v i r o s c a t h o l i c o s , s i q u i r e p e r t i f u e rínt, ín s e n a t u m c i v i t a t i s , q u o d et i n a l í í s c í v í t a t i b u s f a c i e n d u m esset, r e c i p i e n d o s , m i g r a t i o n e m l o c u m p l e t u m c i v i u m ac
a r t i f i c u m minimé m e t u e n d u m , praesidíum, quale Sua Maiestas
maluerit, a d coercendos r e l u c t a n t i u m obstrepentiumque c i ­
v i u m a n i m o s p e n e s i n f o r m a t i o n e m i l l u s t r i s s i m i d o m i n i gene­
ralis in civitatem locandum aliaque oportuna
reformandae
r e l g i o n i s r e m e d i a a d h i b e n d a c a t h o l í c i d o m i n i c o n s i l i a r i i oranes u n a n í m i s u f f r a g i o d e m i s s e c e n s e n t .
Q u o d si a u t e m p r a e s c r i p t o r u m a l i o r u m q u e a u g m e n t o r u m r e s o l u t i o n e s u p p l i c a n t e s c i v e s c o n t e n t í esse n o l l e n t , nec
ímportunam inquieti animi molestationem remittere vellent,
existimant
domini
consiliarii
octo
personas
praecipuas,
quatuor ex senatu, nomínatim a u t e m J o h a n n e m B o c a t i u m ,
iudícem civitatis m o d e r n u m , paucos ante annos magístrum
scholae E p e r i e s i e n s i s p r e t a s t r u m ( ? )
verbosumque
sophi1 3
jezsuitáknak adatott át (Rupp J a k a b , M a g y a r o r s z á g h e l y r a j z i története.
I I . köt. Budapest, 1872., 258. 1.); v. ö. fentebb 23—24. 11.
Bocatius (Bock) J á n o s . 1549-ben született Wetzschauban ( L a u ­
sitz). Szászországban folytatott tanulmányai végeztével F e l s ő m a g y a r o r 1 3
1 4
stam, Stephanum Herczegh,
s o c i u m et c o a d i u t o r e m p r a e f a t i
B o c a t í i , q u i d o m i p l e b e m , ín i t i n e r e suae f a r i n á é h o m í n e s
c l a n c u l u m c o n v e n í e n d o , s t a t u s q u o q u e et o r d í n e s ín p r a e t e r l a p s a d i a e t a a d t u m u l t u s et c l a m o r e s c o n c í t a r u n t ,
Melchiorem item Reiner
et A n d r e á m M a t e r n a
ac q u a t u o r a l i o s
e x c e n t u m v i r i s h u c P o s o n i u m a u t V i e n n a m sive P r a g a m , p r o u t
S u a e M a i e s t a t i v í s u m f u e r i t , t a n q u a m p e c u l i a r e s suos subd i t o s esse e v o c a n d o s ac t a m d i u d e t i n e n d o s , d o n e c p e r f e c t a m
f i d e l i b u s q u e subdítis c o n f o r m e m m e d i a n t i b u s strictissimis reversalibus polliciti fuerint obedientiam expressaeque Vestra­
r u m M a i e s t a t u m v o l u n t a t i ac m a n d a t o ín e x e m p l u m a l i a r u m
q u o q u e c i v i t a t u m p a r i t u r o s sese o b s t r i n x e r í n t .
Alias non
d e e r i t t a n d e m S u a e M a i e s t a t i m o d u s eos r e f r e n a n d i c o n t u m a c i a m q u e i t a c o m p e s c e n d i , q u e m a d m o d u m i n a l i i s l o c i s et c i v i t a t í b u s f a c t u m esse m e m i n i m u s .
Quae ad benignum Vestrae Serenitatis mandátum de­
misse r e s c r í b e n d a visa sunt.
Servet Deus Serenitatem V e s t r a m díutissíme i n c o l u m e m .
15
1 6
1 7
18
P o s o n i i 16 d i e m e n s i s M a i i , a n n o D o m i n i 1604.
Serenitatis Vestrae
humíllimus capellanus
et s e r v i t o r p e r p e t u u s
Martinus
archíepiscopus
Colocensis
et l o c u m t e n e s m . p .
1 9
szagra jött, hol több helyütt tanárkodott, míg végül 1594-ben átvette az
eperjesi kollégium vezetését. 1596-ban Wittembergben megszerezte a magísteri fokozatot. 1598-ban „koszorús császári költő" címet s magyar
nemességet nyert, 1599-ben a kassai iskolák élére kerül. 1604—1605
kassai bíró. B o c s k a y n a k lelkes híve és bizalmasa. Elkíséri a rákosi török
t a l á l k o z á s r a is, 1605-ben, mikor B o c s k a y küldetésében Németországban
jár, a braunschweigi herceg elfogatta s kiszolgáltatta a prágai ud­
varnak. Itt politikai szerepléséért életfogytiglani fogságra ítélték, amely­
ből azonban öt évi raboskodás után sikerült megszöknie s utóbb kegyel­
met is nyert. Élete utolsó éveiben Bethlen Gábor pártfogását élvezi,
k i tanácsosi címmel a gyulafehérvári könyvtár őrévé nevezte k i s ismé­
telten felhasználta diplomáciai küldetésekre is (Szinnyei J . : Magyar írók,
I , köt, Budapest, 1891, 1114—1118, h a s á b ) .
A kassai városi t a n á c s egyedüli magyar, de annál nagyobb tekinté­
lyű s kíméletlen erélyű tagja. ( L . K á r o l y i Á r p á d : Magyar Orszgyül. E m i .
X I . köt., Budapest, 1899. 375. 1.)
Célzás a protestáns rendek t i l t a k o z á s á r a az 1604. országgyűlé­
sen. ( L . K á r o l y i Á r p á d : i m. X . köt. 378. s köv. 11. és Néhány történeti
t a n u l m á n y 190. s köv 11.)
V . ö. 37. 1. 9. jegyz. és 36. sz. utóiratával.
Közelebbit nem tudunk felőle.
A t a n á c s hasonértelmű j a v a s l a t á t 1603-ból 1. 3. sz. alatt.
1582. febr. 21—1587. ápr. 29. szerémi, 1587. ápr. 29—1598 ápr. 16-ig
nagyváradi, 1598. ápr. 16—1605. október 3-án bekövetkezett haláláig
1 4
1 5
1 8
1 7
1 8
1 9
Kivül:
Címzés:
Serenissimo p r i n c i p i et dominó dominó M a t t h i a e
archiduci A u s t r i a e , duci Burgundiáé etc., Styriae, C a r i n t h i a e , .
Carniolae etc. c o m i t i T y r o l i s e t c , dominó clementissimo, —
Viennae,
27.
1604.
Gróf
Belgioioso
kassai
július
8.
főkapitány
Kassa
felterjesztése
Mátyás
főherceghez
Váradról visszatérve otthon t a l á l t a a bírót s a többi küldöttet. A
helyzetről vett írásbeli értesülései valóknak bizonyultak. A küldöttek
visszatérése reménységgel töltötte el a népet, hogy vallását k i k i szaba­
don gyakorolhatja: ez téliesen megzavarta a viszonyoknak addigi, m á r
kedvező irányt vett alakulását s a papok a g g o d a l m á r a sok b a j n a k és
az úrnapi körmenet alkalmával nyilvános b o t r á n y n a k vált az okozójává.
A z ő távollétében az egri vikárius k é r d ő r e vonta a bírót a történtekért,
győri püspök s 1599-től egyszersmind kalocsai érsek is (O. L . kincst. o.
Liber dignitariorum). E változó egyháznagyi méltóságai mellett 1587,
aug. 27-től egész haláláig betölti a szepesi prépostságot is, A világi k o r ­
mányzatban m á r a 80-as évek elején a kir. t a n á c s tagja ( P i r h a l l a M . :
A szepesi prépostság vázlatos története, L ő c s e 1899. 305, 1.), 1598—1602
m. kir. udv. kancellár és 1602—haláláig királyi h e l y t a r t ó (a fentebb idé­
zett Liber dignitariorum). A század végén meginduló ellenreformáció­
nak egyik legharcosabb a l a k j a . Különösen a főurak áttérítésével szer­
zett magának érdemeket. De nem kevésbbé volt elemében az erőszakos
rekatolizálás terén, aminek különösen a soproni evangélikusok üldözé­
sével ÍPavr Sándor: A soproni ev. egyház tört. Sopron, 1917.154. s köv. 1.),
majd 1604. őszén, Szuhay kassai kezdeményezéséhez csatlakozva, a sze­
pességi városok ellen indított akciójával adta tanújelét (Bruckner Győző:
A reformáció és elenreformáció története a Szepességen, Budapest, 1922.
185. s köv. 11. P i r h a l l a M á r t o n n a k egyébként is fogyatékos iskolázott­
sággal készült fentidézett munkája a vallásügyi küzdelmekre vonatkozó
részeiben nélkülözi a kellő tudományos tárgyilagosságot s P e t h é r ő l n y ú j ­
tott jellemzése — 303. s köv. 11. — teljesen elrajzolt, valósággal lég­
ből kapott). A protestánsokkal szemben megnyilvánuló
fanatizmusa
azonban korántsem párosul
igazi ,,reformátori" lélekkel, amely a hit­
beli harc m a r a d a n d ó sikerének biztosítékát egyházának belső ú j j á é p í ­
tésében keresi. A mutatós, gyors siker türelmetlen hajszolója, akinek
nincs érzéke a csak távoli jövőben termő igazi építő munka iránt, s
akinél tetteinek indítékai közül nem hiányzanak a szellemi emelkedett­
ségre, s önzetlenségre épen nem valló anyagias rugók sem. A z anwe­
sende Hofkammer katholikus urai hangsúlyozzák ezt nála, amikor nem
javasolják s z á m á r a a szabad végrendelkezés engedélyezését. Nyilván
írják — a testvéreire akar hagyni mindent, aminthogy egyébként is te­
kintélyes jövedelmei ellenére sem a győri sem a szepesi prépostsági egy­
házaknak gondját nem viseli, az ezekhez szükséges egyházi személyeket
nem látja el kellőkénen, ellenben a tizedet emeli s Sopron v á r o s á t v a l ó ­
sággal a romlásba üldözi (Hk. A . Ungarn, 1603. júl. 15. L . még P a y r
i. m.).
a k i azt felelte, hogy k i k i tetszése szerint odamehet, ahová akar.
További bajoknak elejét veendő a bírót — k i visszatérte után harmad­
n a p r a sem jelentkezett nála — tiszttársaival együtt magához hivatta,
hogy megtudja a történtek okát. Megtudta tőlük, hogy ügyükben nem
k e u legtelsöbb elhatározás, de hogy biztató Ígéretekkel bocsátották el
őket. A történtekért a z z a l mentegetőztek, hogy nem voltak tisztában a
vakmerőséggel, amelyre a nép magától vetemedett. Minthogy ügyükben
érdemleges döntést nem hoztak, figyelmeztette őket, hogy tartsák be
a kötelezvényükben tett ígéretüket, álljanak el szándékaiktól, ellenben
látogassák a főtemplomot s 15 napon belül rendezzék a templomhoz
t a r t o z ó j a v a k ügyét. Hosszas t á r g y a l á s után azt felelték, hogy meggyő­
ződésük ellenére katolikus templomba nem mennek, hogy a szabad
v a l l á s g y a k o r l a t őket megilleti s ezt sértő kényszerbe nem törődhetnek
bele. Figyelmeztette őket, hogy az uralkodó kegyének elvesztését koc­
k á z t a t j á k , s hogy a város rendjéért felelősséggel tartoznak. Végül is a
mellékelt írásbeli választ adta nekik. Mivel csak 70 német zsoldos van
a városban, a v á r o s i a k a t felszólította az őrség kiegészítésére, most
a z u t á n annyi embert állítanak, hogy 4 németre 10 magyar esik. Amellett
a megyékhez is fordultak segítségért. A pécsi püspök h á z á r a gúny­
iratokat ragasztanak. Ügy véli, azt is gondolták, hogy a mult héten a
r á c o k n a k s hajdúknak adott parancsai (az Egerbe érkezett t a t á r o k por­
tyázásainak m e g z a v a r á s á r a Szikszóra rendelte volt őket) ellenük irányul­
nak, amire azonban egyáltalán nem gondolt. Szándéka volt T o k a j b a
menni, hogy annak biztonságáról gondoskodjék. L á t v a azonban vak­
merőségüket s az egri k á p t a l a n félelmét, útját el kellett halasztania,
míg a vallás kellő védelméről nem gondoskodott. Hogy az erőszak
végső eszközéhez ne k e l l j e n folyamodnia — amire szükség esetére úgy
a királytól mint a főhercegtől felhatalmazása van — kéri, hogy a
h e l y t a r t ó s a többi főpapok t a n á c s á t követ-e, a város bírái át s néhány
t a n á c s o s t az udvarba idéztesse, s mint a királyi parancsok áthágóit s
l á z a d ó k a t büntesse meg. A hajdúk nagy k á r o k a t okoznak. A megyéket
nem a k a r j a összehívni, de alighanem összejönnek maguktól, mivel az
idei országgyűlés utolsó törvénycikke igen elkeserítette őket. Kéri, intéz­
kedjék a hadi nép zsoldjának megküldése iránt. A rácoknak 2000 tal­
lért utaltatott k i előlegül a mustrára. Kéri utasítását, vájjon a 6000
h a j d ú számába belevegye-e a 2000 rácot is, akik Dampiere gróf alatt
kívánnak szolgálni. Értesülései szerint a t a t á r o k Huszt t á j é k á r a szán­
dékoznak törni. A szatmári parancsnokot utasította a t á m a d á s elhárí­
tására.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274. csomó,
TCaschauer K i r c h e . . . " feliratú köteg.
Serenissimo
„Die
Angelegenheit
der
Signore
1
Come scrissí a V o s t r a A l t e z z a serenissima,
a l mío r i t c r n o d i V a r a d i n o t r o v a i i l g i u d i c e e g l i a l t r i d i p u t a t i , che
f u r n o c o s t i e r a n o a r r i v a t i q u a et che si c o m e son s t a t o a v i ­
s a t o p e r l e t t e r e c o s i i n e f f e c t o t r o v a i . che a l l o r o a r r i v o d i e d e r o s p e r a n z a a l p o p o l o d i l i b e r t á d i c o n s c i e n z a et che p o tesse a n d a r e c i a s c u n o a l l e p r e d í c h e h e r e t i c h e i n q u a l o n q u e
l o c o g l i piacesse, l a q u a l cosa d i e d e occasione d u t u r b a r e le
cose ( g i a f e l í c i m e n t e i n c a m i n a t e ) i n p r e g i u d i t i o d e i s e r v i t i o
d i S u a M a e s t á et V o s t r a A l t e z z a et c o n t i m o r e d e i s a c e r d o t i e
1
Belgioioso e jelentését nem ismerjük.
r e l i g i o s i et a l t r i a d h e r e n t i a l l a n o s t r a f e d e et f a r n a s c e r e
m o l t i inconvenienti, e n e l l a processione dei sanctissímo corpo
di Christo grandé e publico scandalo. I I vicario dei capitolo
d ' A g r i a , si risolse d u r a n t e l a m i a absenza d a n d á r d a l g i u ­
d i c e p e r saperei p e r c h e s i f e c e v a q u e s t o , g l i r i s p o s e , che o g n '
u n o a suo g u s t o p o t e v a a n d a r e d o v e l i p i a c é v á . E p a r e n d o m i
c o n v e n i e n t e r i m e d i a r e , che g l i p r i n c i p i i n o n c a u s a s e r o m a g gíori i n c o n v e n i e n t i , v é d e n d ő che i l g i u d i c e , p a s s a t o t r e g i o r n i
d o p p o i l m i o a r r i v o , n o n veneva da me, l o feci c h i a m a r e g i o n tamente con l i suoi collega ricercandolí d e l l a causa d i questa
novitá, r í c o r d a n d o l i l e o b l i g a t i o n i d a t e m i , d i n o n i n n o v a r e
c o n t r a g l i o r d e n i d i V o s t r a A l t e z z a cosa a l c u n a , g l i d o m a n d a í anco, se p e r d e m e n t e r i s s o l u t i o n e d i S u a M a e s t á et
Vostra A l t e z z a havevano forsi portato alcun comandamento
o o r d i n e s o p r a q u e s t o n e g o t í o . E t t r o v a i , che cosi, c o m e n o n
havevano h a u t o alcuna rissolutione, s'erano d a l i a corte, con
parole d i speranza p a r t i t i , cosi si scusavano n o n haver h a u t o
c o g n i t i o n e a l c u n a d e l l ' a r d i r e , che i l p o p o l o h a v e v a p r e s o d a
se stesso. P e r ö g l i r i c e r c a í , giá che n o n p o r t a v a n o r i s s o l u ­
t i o n e a l c u n a , che s o t t o p e n o d e l l a d i s g r a t i a d i S u a M a e s t á e
V o s t r a A l t e z z a , dovessero conforme a c o m a n d a m e n t i h a u t i
et o b l i g a t i o n i d a t t e m i , g u a r d a r s i d ' u s c i r e a ' g l i e s s e r c i t i i d e l l e
sete l o r o , m a f r e q u e n t a r e l e p r e d i c h e e s a c r i o f f i c i i d e l l a p a r o c h i a l l o r o chiesa e n o m i n a r e g l i b e n n i e c c l e s i a s t i c i d a l o r o
f i n a l d i d ' h o g g i u s u r p a t i . " L a c o g n i t i o n e de q u a l i b e n n i a v a n t i
l o r d i n a r i o g i u d i c e de c o m i t a t i d e v e n o esser i n v e s t i g a t i e c o n o s c i u t i d a i p r i v í l e g i i l o r o , i n t e r m i n e de q u i n d e c i g i o r n i .
Finalmente doppo p i u consulte m i é stata datta la rissolu­
t i o n e , che l o r o n o n v o g l i o n o c o n t r a l a sua c o n s c i e n t i a a n d a r
a l l a chiesa c a t o l i c a ; ne b a s t a n o d ' i m p e d i r e , che n o n v a d i
c g n ' u n o a l l e p r e d i c h e et a n e g o t i i s u o i d e n t r o e f u o r i c o m e
i n c i t t á l í b e r a ne d i s f o r z a r e a l c u n o d ' e n t r a r e i n q u e l l a chiesa,
che l a r e l i g i o n sua n o n I i c o n c e d e v a ; che l o r o e r a n o p a r a t í
e p r o n t i d i s p e n d i r l e f a c u l t á , l e v í t e e t i l s a n g u e suo p e r
s e r v i t i o d i S u a M a e s t á , m a che p r e g a v a n o , che g l i sia c o n cessa l a l i b e r t á d e l l a c o n s c i e n z a l o r o ne s f o r z a t i i n essa
c o n t r o i l suo v o l e r e , che i n q u e s t o n o n p o t e v a n o a c c o n s e n t i r e
ín m o d o a l c u n o . I o g l i t o r n a i a d a m o n í r e , che sí g u a r d a s s e r o
d ' i n c o r r e r e n e l l a d i s g r a t i a d i S u a M a e s t á et d i V o s t r a A l ­
tezza, che l o r o e r a n o i c a p i , a c h i t o c c a v a r e g g e r e l a c i t t á
2
4
5
2
Ez
V.
A
sz. alatt
V.
4
5
ü
eseményekről nincsenek közelebbi értesüléseink.
ö. 28. 1.
kassaiaknak P r á g á b a n adott v á l a s z r a nézve 1. Rudolfnak a 28.
közölt rendeletét.
ö. a 17. és 25. számmal.
t u t t a , che d e i b u o n g o v e r n o e l ' h o n o r e e l a c o m p e n s a t i o n e d i
S u a M a e s t á v e n i v a a l o r o , s i c o m e d ' o g n i m a l e h a v e v a n o da
r e n d e r c o n t o , che se l o r o n o n si t r o v a v a n o a t t i a g o v e r n a r e
e r e g g e r e i l p o p o l o , che S u a M a e s t á h a v i r a s a p u t o o r d i n ä r e
m a g i s t r a t o f a l é , che sapesse e g o v e r n a r e e f a r s i o b e d i r e , c o n forme a i comandamentí loro con raggione. E t ultimamente
v o l s i d a r g l i i n s c r i t t o , p r o t e s t a n d o l'istesso m a n d a t o , c o m e
V o s t r a A l t e z z a sara servita d i vederé dalia coppia qui i n ­
d u s a . F r a t a n t o n o n c o m e c o n v i e n e a f i d e l l i et o b e d i e n t i
s u d i t i . senza conenso, o r d i n e o s a p u t a m i a h a n n o c o m i n c i a t o
a d o m a n d a r e d a l c o m i t a t o agiuto, a far soldati, a tener c o r p i
d e g u a r d i a ín d i v e r s i l o c h i d e l l a c i t t á , a s t a r se ne o g n ' u n o
i n casa sua, c o n l a m a n o a r m a t a . E t s e c o n d o che sono p o c o
p i u de 70 s o l d a t i a l l e m a n i ín q u e s t a c i t t á , che i l r e s t a n t e si
mandő a V a r a d i n o per ordine d i Vostra Altezza, fu ordinato
a q u e s t i c i t t a d i n i , che d o v e s s e r o c o n q u a l c h e gente s u p p l i r e
p e r l e g u a r d í e ; h o r a c i m e t t o n o t a n t i h u o m i n i , che s u p e r a l a
g u a r d i a a l l e m a n a i n m o d o ; che o g n i q u a t r o a l l e m a n i sono
díeci ongari.
7
H a n n o f a t t o p a s q u í n a t e e c a r t e l l i et d i n ő t t e a t t a c a t i
s o p r a l a p o r t a d e l l a casa d e i vescovo d e l l e C i n q u e C h i e s e /
I n s o m m á c o m e i n o b e d i e n t i e r i b e l l i si sono m a n i f e s t a m e n t e m o s t r a t i c o n t r a i c o m a n d a m e n t i d i Sua M a e s t á e V o s t r a
A l t e z z a , H a n o anco per quanto ho p o t u t o i m a g i n a r m i cred u t o , che g l i o r d i n i , che i o d i e d i l a s e t t i m a n a p a s s a t a a R a c z i a n i et H a i d u g g i , p e r c h é a n d a s s e r o a l p o s t o d i X i s o ' ' p e r
s t u r b a r e l e s c e r r e r i e , che si d u b i t a v a d o v e s s e r o f a r e l i T a r ­
t a r i , che e r a n o a r r í v a t i a A g r i a , l i q u a l i p e r q u e s t a d i l l i g e n t i a s i sono r e t i r a t i , fosse p e r v e n i r e a l o r o adosso c o n q u a l ­
che r u v i n a , cosa d a m e n o n p e n s a t a ne i m a g i n a t a ; a n c i son
a n d a t o c o n l a m a n o d o l c e , d i s s i m u l a n d o , t u t t e l e sue a c t i o n i ,
c o m e se n u l l a sapesse, et n e g o t i a n d o seco, ho c e r c a t o d i r e d u r l i a d o b e d i r e g l i o r d e n i d i Sua M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a
d e l l a b e n i g n i t á de q u a l i v e r s o d i l o r o g l i ho s e m p r e a s s i c u r a t i .
M a v e n d e n d o che d i g i o r n o i n g i o r n o si v a d a m u l t i p l i c a n d o i l suo a r d i r e et i n s o l e n t i a , h a v e n d o i o i n a n i m o d i
andar a T o k a y , come avísai a V o s t r a A l t e z z a , per metter quei
r í m e d í i e f a r q u e l l e p r o v i s i o n i , q u e p o t r o e sono necessarie,
p e r o s t a r a l p e r i c o l o , che d ' o g n i b a n d a v i e n e m i n a c i a t o a
quella fortezza, e trovando i l capitolo d ' A g r i a e t u t t i g l ' a l t r i
religiosi e catolíci con timore. non m'é parso dover partire d i
qua, senza assicurar p r i m a i l stato d i questa cittá e d e l l a
7
8
9
A melléklet hiányzik,
Zalathnoky G y ö r g y 1. 34. 1. 4. jegyzet.
Nyilván Szikszót k e l l alatta értenünk.
n o s t r a r e l i g í o n e . E p e r che n o n posso t r o v a r e piü c o m o d o
modo per facilitarmi l'andata a T o k a y , acciö la longa d i m o r a
n o n sia causa d i f a r p a t i r e i l s e r v i t i o d i S u a M a e s t á e V o s t r a
A l t e z z a , p e r i l d a n n o e p e r i c o l o , che p u ö o c c o r e r e a q u e s t a
p r o v i n t i a , p e r s c h i f a r q u a n t o p i ü sia p o s s i b l e i l t e r m i n e d e l l a
f o r z a (secondo l ' o r d i n e d i S u a M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a , che
m i d e b b i a v a l e r e d e l l a sua s o l d a t e s c a , se s a r a n e c e s s a r í o , p e r
d i f f e s a de q u e s t i c a n o n i c i e r e l i g i o s i e f a r che c o s t o r e e s e q u i scano q u a n t o Sua M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a c o m a n d a n o ) , a c c i o
n o n segui m a g g i o r i n c o n v e n i e n t e , v e n g o c o n q u e s t a h u m i l m e n t e a s u p p l i c a r V o s t r a A l t e z z a s e r e n i s s i m a , sia s e r v i t a
c o n f o r m e a q u e l l o che giá i l l o c o t e n e n t e et a l c u n i a l t r i v e s e o v i
e p r e l a t i d i questo regno hanno c o n s i g l i a t o Sua M a e s t á , d i
c h i a m a r i l g i u d i c e et a l c u n i s e n a t o r i d i q u e s t a c i t t á a l l a sua
c o r t e p e r p o t e r l i c o m e t r a n g r e s s o r i de i o r d e n i d i S u a M a e s t á
e V o s t r a A l t e z z a , a n c i r i b e l l i , che sono ( h a v e n d o c o n s p i r a t o
c o n t r a i c a p i t o l a r i e c o n t r a l a p e r s o n a m i a e senza m i a sap u t a , m e z z o gente a r m a t a n e l l a c i t t á et c i t t a d i n i c o m e z z o d i
s t a r a r m a t i , m e t t e n d o c o r p i de g u a r d i a n e l l a c i t t a ) , d a r l i i l
g i u s t o castigo, c o n f o r m e a q u a n t o V o s t r a A l t e z z a , si c o m p i a c e r á d i c o n s í d e r a r e , che c o n v e n g a .
1 0
Q u e s t i A i d u c h i f a n n o g r a n d i s s i m i d a n n i s o p r a i l paese,
ne i o g l i posso r i m e d i a r e , p e r c h é a n c o r che ne c a s t i g h i t r e
o quatro non é n u l l a . N e faccio giontar l i c o m i t a t i per o p p o n e r s e g l i , n o n o s s a n d o p e r l e c o n s e q u e n t i e che c i sono, m a
dubíto, che n o n s i g i o n t i n o d a l o r o istessi et c o n q u a l c h e a l t r o
fíne, p e r esser d i s g u s t a t i d e l l ' u l t i m o a r t i c u l o d e l l a d i é t a d i
q u e s t ' a n n o , s u p p l i c o V o s t r a A l t e z z a s e r e n i s s i m a sia s e r v i t a
d i c o m a n d a r e , p e r che si m a n d i p r e s t o i l r i m e d i o de d a n a r i
p e r l a l e v a t a d i q u e s t a gente. A l i i R a z z i a n i h o f a t t o d a r e
d o i m i l l e t a l e r i sopra la m i a p a r o l a (per i n t r a t e n e r l i ) a b o n c o n t o d e l l a l e v a che si f a r a d i essi. S u p p l i c o a n c o V o s t r a
A l t e z z a d i f a r m i sapere, se n e l n u m e r o d e l l i sei m i l l i a
A i d u c h i , v i si p u ö i n c l u d e r q u e s t i R a z z i a n i , l i q u a l i c e r s a n o
e desiderano d i servire sotte l a condota d e i conte D a m p i e r o .
D e l l ' u n o e l ' a l t r o h u m i l m e n t e s u p p l i c o a V o s t r a A l t e z z a Se­
r e n i s s i m a m i f a c c i s a p e r e l a sua v o l o n t á s u b i t o et f a r m a n d a r l i d e n a r i p e r essi, a c c i ö che p o s s i d o p p o i m a n d a r l í d i l a
d a l T i b i s c o i n q u a l c h e q u a r t i e r e , p e r s e r v i r s e n e q u a n d o sia
bisogno, e si l e v i l ' o c c a s i o n e d i t u m u l t o i n q u e s t i c o m i t a t i .
H o a v i s i , che l i T a r t a r i h a n n o d i s s e g n o de i n t r a r n e l l a
p r o v i n t i a p e r l a p a r t e de H u s t . H o o r d i n a t o a l c o l l o n e l l o d i
1 1
1 0
L . a 73—74. l.-on.
Gróf Dampierre D u v a l Henrik, Belgioioso egyik
időben a Tisza-vidéken harcolt.
1 1
ez
alkapitánya, k i
Z a c m a r , che c o n l i c o m i t a t i v i c i n i , a q u a l i si é m a n d a t o o r ­
d i n e p e r q u e s t o effecto, d e b b i a t e n e n d o a l c u n a v i s o s u b i t o
s o c c o r e r q u e l l a p a r t e e s t u r b a r e i l passo a T a r t a r i , o ve d i s s e g n a n o d ' i n t r a r e . C o n che a V o s t r a A l t e z z a faccio h u m i l
riverenza.
D i C a s s o v i a a 8 de L u g l i o 1604.
D i V o s t r a A l t e z z a Serenissima
devotissimo servitore
Gio. Jacomo Barbiano Belgioioso
Kívül:
1. Címzés:
A Sua A l t e z z a Serenissima.
2. Elintézés
kapcsán
tett feljegyzések:
a) E x t r a h a t u r cito. —
b) I s t hierauf der Richter zu Caschau samt i h r vier Ratperso­
nen e r f o r d e r t w o r d e n .
— E x p e d i e r t . — c) Z u den Caschauer
Sach zu legen.
12
28.
1604.
Rudolf
király
július
rendelete
12.
Prága
Mátyás
főherceghez
Közli vele a kassaiaknak különféle sérelmeik orvoslása ügyében be­
nyújtott felségfolyamodványát. A vallás ügyében azt a választ kapták,
hogy további intézkedésig a legutóbbi országgyűlés vonatkozó végzése
mérvadó. Egyéb panaszaikat azonban vizsgálja meg.
F o g a l m a z v á n y : H K . A . , Ungarn, 14424. csomó (1604. július—augusz­
tus), az irat kelte alatt.
Rudolf
etc.
E u e r L í e b d e n w e r d e n h í e b e i v e r w a r t e r sub A m i t
m e h r e r e n v e r n e h m e n , wessen sich N . R i c h t e r u n d R a t
s a m t d e r g a n z e n B ü r g e r s c h a f t i n C a s s a w u m das si d u r c h
unseren V e l d o b r i s t e n aldort, den (tit.) Joan. Jacob Grafen
Belioiosa i n u n t e r s c h i d l i c h e n P u n c t e n w i d e r die Gebuhr u n d
altes H e r k o m b e n beschwert beklagen, auch der Lenge nach
ausfuhren tun, was der dem Hans L u k y n erteilte Exceptionb r i f , w e n d e r s e l b e ä n d e r s t i n E f f e c t kerne, i h n e n a n i r e n
b ü r g e r l i c h e n N a h r u n g e n für N a c h t e i l u n d S c h a d e n b r i n g e n
wurde.
1
1 2
E rendeletet szövegében nem ismerjük, de az kétségkívül a vá­
rosi t a n á c s n a k a 79. lapon javasolt Bécsbe idézésére vonatkozott. A kas­
saiak azt Belgioioso ú t j á n az augusztus 14-ike előtti napokban vették
kézhez, amint azonban Belgioiosonak erre vonatkozó jelentéséből követ­
keztethetjük (30. sz.). nem siettek annak eleget tenni.
A kassaiak e folyamodását nem ismerjük.
1
N u n s e i n d z w a r si, d i e v o n C a s s a u , w a s d e n R e l í g i o n s punct betrift auf den jüngsten gewesen Landtags-Beschlus*
g e w i s e n w o r d e n , d a r b e i es n u n z u d i e s e m M a l bis a i n a n ­
ders e r f o l g t b i l l i g v e r b l e i b t .
D i e w e i l w i r aber n i t g e r n w o l t e n , das s o n s t e n w i d e r i r e
P r i v i l e g i a i n e n a i n a n d e r s z u g e m u t e t o d e r a u c h des L u k y n
ausgebetiste
(?) B e f r e i u n g u n d Dienstbrief, d a r v o n A b ­
s c h r i f t h i e b e i m i t B . l i g t , i n e n n a c h t a i l i g sein solte, s i n t e m a l
si als u n s e r C a m e r g u e t d e n n o c h b e i i r e r N a h r u n g u n d b ü r ­
gerlichem Wesen zuerhalten.
A l s gesinnen W i r an E u r e n L i b d e n hiemit f r e u n d ­
lich u n d gnediglich begerend, si ires A n b r i n g e n s Beschaffen­
h e i t s i c h a i g e n t l i c h e r k u n d i g e n u n d d a si b e f u n d e n , das i n e n
durch den Veltobristen m i t Sperrung irer Comercien oder
S u c h u n g ( ? ) i r e r N a h r u n g e t w a s z u v i e l beschehe, d a s s e l b e
a b s t e l l e n u n d s o n d e r l i c h w e g e n des L u k y n F r e i b r i f d i e S a ­
chen i n mehrere Beratschlagung zihen u n d ob derselbe ime
zulassen oder w i d e r aufzuheben, uns m i t G u e t a c h t e n f u r d e r lich berichten wellen.
W i e E u e r L i e b d e n b r u d e r l i c h z u t u e n w i s s e n , d a r a n etc.
G e b e n P r a g d e n 12. J u l i i , a n n o 1604.
3
A n die fürstliche D u r c h l a u c h t , den E r z h e r z o g M a t t h i a s e n .
29.
1604.
Gróf
Belgioioso
augusztus
felsőmagyarországi
Mátyás
3.
Kassa
főkapitány
főherceghez
felterjesztése
A vett parancsoknak s főként a július 17-inek végrehajtása közben
látnia kellett hogy a városiak a templomhoz t a r t o z ó j a v a k á t a d á s á r a
vonatkozó királyi rendeleteknek nem engedelmeskednek, sőt fegyver­
keznek s kérik a megyék t á m o g a t á s á t is. E lázadó m a g a t a r t á s u k r a e l ­
határozta, hogy a város minden birtokát lefoglalja s közülük csak azo­
kat a d j a vissza — ha a főherceg így kívánja, — amelyek tulajdonjogát
kellőkép igazolják, a templomhoz t a r t o z ó többi birtokot pedig vissza­
tartja. Kéri, hogy ijesztés végett rendelje el a j a v a k elkobzását, hogy
könyörgésre kényszeríttessenek. J ó volna, h a lázadó m a g a t a r t á s u k é r t ,
nagyobb pénzbüntetéssel sújtanák őket; a pénzre most nagy szükség
volna, hogy a katonák zsoldját kifizethessék. Időközben a termést is
betakarítják, mely igen bőségesnek ígérkezik s jól fel lesz használható
a végek ellátására. A z esetben, ha a király a termést utóbb visszaadatja
a városnak, annak értéket el lehet m a j d számolni rendes évi adójuk
fejében. Miután a városiak két küldöttet menesztenek a főherceghez,
szükségesnek tartotta, hogy t á j é k o z t a t á s t nyújtson a helyzetről.
2
3
A z emlékezetes 22. artikulus.
A kassaiak folyamodásait 1. 13., 16. és 21. számok
Prot. Egyházt. Adattár.
alatt.
6
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274. csomó,
K a s c h a u e r K i r c h e . . f e l i r a t ú köteg.
Serenissimo
,,Die
Angelegenheit
der
Signore!
I n e s e c u t i o n e de g l i c o m a n d a m e n t i d i S u a M a e s t á e
V o s t r a A l t e z z a , e t i n p a r t í c u l a r e d e H ' u t l i m o d e l l i 17 d e i
mese p a s s a t o , v é d e n d ő che q u e s t i c i t t a d i n i i n o b e d i e n t i d i
e s e g u i r e a q u a n t o S u a M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a g l i ha piü
v o l t é c o m a n d a t o , che d o v e s s e r o c o n s i g n a r m i l i b e n n i a p p a r t e n e n t i a l l e chiese, ne v o l e n d o l o f a r e , a n c í m o s t r a n d o s i i n o ­
b e d i e n t i , e si p u ö d i r r e b e l l í de i c o m a n d a m e n t i d i Sua
M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a mettendosi i n arme, congiurati per
f u g g i r l a o b e d i e n t i a , c h i a m a n d o a g i u t o d a l l i c o m i t a t i , m i son
r i s s o l u t o d i p í g l í a r i l possesso d i t u t t i l i b e n n i , che a p p a r t e n g o n o a l m a g i s t r a t o p e r p o t e r p o i se V o s t r a A l t e z z a cosi
c o m a n d e r á r e s t i t u i r g l i q u e l l i , che a l o r o t o c c a s s e r o et a p p a r í s s e r o l o r o p r i v í l e g i i et i n s t r u m e n t i , e t e n i r solo q u e l l i , che
d e d r i t t o t o c c a a l l e chiese. E t p e r che d e t t i d e i m a g i s t r a t o
c o m e i n o b e d i e n t i m e r i t a n o esser p r i v i de t u t t i l i b e n n i et a n c o
d e l l i p r i v i l e g í i , che l o r o h a n o , se V o s t r a A l t e z z a t r o v a bene
d i m a n d a r m i u n c o m m a n d a m e n t o , che g l i l e v i l i b e n n i et
p r í v i l e g i i , s a r í a u n r i d u r l i i n t e r m i n e , d i d o v e r s u p p l i c a r Sua
M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a per la restítutione dell'uno e deli'
a l t r o . E t a l l ' h o r a si p o t r e b b e ( r e s t i t u e n d o g l i ) c o n d e n a r l i p e r
e x e m p l a r c a s t i g o d e l l a sua e v i d e n t e r i b e l l i o n e i n u n a b o n a
s o m m á de d a n a r i m o l t o o p p o r t u n a , p e r d a r q u a l c h e satis­
f a t i o n e a l l a s o l d a t e s c a d i q u e s t i p r e s s i d i i . E t f r a t a n t o si
f a r r e b b e l a r i c o l t a , l a q u a l e p e r l a I d d i o g r a t i a sara q u e s t '
a n n o de g r a n i e de v i n i a b o n d a n t i s s i m a , et de q u e l l i v a l e r sene p e r a g i u t o a l l e p i a z z e d e l l e f r o n t i e r e . E t i n caso p o i
che S u a M a e s t á fosse s e r v í t a d i c o m a n d a r e , che g l i fosse r e s t i t u i t o l i v i n i o g r a n i , che si fossero r a c c o l t i q u e l l i si p o t r e b ­
b e r o d í s c o n t a r e c o n i l t e m p ó s o p r a l e tasse, che sono o b l i gati d i pagare a Sua M a e s t á ogn'anno. S u p p l i c o V o s t r a A l ­
t e z z a S e r e n i s s i m a d i r i c e v e r p e r b e n e q u a n t o ho f a t t o , et
q u e l l o che g l i r e p p r e s e n t o , che t u t t o é p e r a c e r t a r n e l servítio d i S u a M a e s t á e Suo s u p p l i c a n d o l a anco d i s e r v í r s e
di m a n d a r m i ordine quanto nell'uno e nell'altro particulare
d e b b o f a r e , che l ' e s e g u í r ó c o m e sto o b l í g a t o .
1
2
E t p e r che so, che q u e s t i c i t t a d i n i h a n n o m a n d a t o da
V o s t r a A l t e z z a d o i h u o m i n i ho v o l u t o s i g n i f i c a r l i q u a n t o d i
3
1
E rendeletet nem ismerjük. V . ö. a 17., 25., 27. számokkal.
V . ö. a kassaiaknak és a szepességi városoknak 31., 32. sz. alatti
folyamodásaival s Belgioiosonak 38. sz. alatti jelentésével.
L . 100. 1. 4. jegyzet.
2
3
-sopra, a c c i ö sia i n f o r m a t a d i q u e l l o che passa. E t a V o s t r a
-Altezza Serenissima faccio riverenza.
D i C a s s o v i a a 3 d ' A g o s t o 1604.
D i Vostra A l t e z z a Serenissima
devotissimo servitore
Gio. Jacomo Barbiano Belgioioso
Kívül:
Címzés:
A Sua A l t e z z a Serenissima.
30,
1604.
Gróf
Belgioioso
augusztus
14.
felsőmagyarországi
Mátyás
Kassa
főkapitány
jelentése
főherceghez
Kollonich ügynökei a 30.000 tallért kifizették. Hétfőn indul T o k a j b a ,
hogy a hajdúk mustráját megtartsa. A sziléziai lovasság a szepességi
13 város területére érkezett, itt egyesültek s 1 9 — 2 0 - á n folytatják
menetüket. A Pezzen-ezred alezredese jelentette, hogy minden lehetőt
elkövet mielőbbi érkezése érdekében és hogy szekerek hiányában az
500 gyalogost semmikép sem küldheti. A főherceg parancsát, hogy fel­
menjenek, továbbította a városiakhoz; írásban a mellékelt választ a d t á k
neki. P é l d á s büntetést érdemelnek vakmerőségükért.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 274. csomó,
Kaschauer Kirche . . ." feliratú köteg.
„Die
Angelegenheit
der
Serenissimo Signore!
Servírá questa per far saper a V o s t r a A l t e z z a Serenis­
sima, che l i a g e n t i d e i c o l l o n e l l o C o l l o n i z z o h a n n o p a g a t o l i
30 m i l a t a l e r i et che i o l u n e d i a D i o p i a c e n d o a n d e r ö a
T o k a y per far passar m o s t r a a l l i aiduchi. L a c a v a l l e r i a d i
Slesia é a r r i v a t a s u l t e r r i t o r i o d e l l e 13 c i t t á , i v i si u n i s c o n o
e giovedi o v e n e r d i seguente m a r c h í e r a n o a questa v o l t a .
I I locotenente collonello dei regimento dei collonello
P e z z e n m i avisa, che fara l a d i l l i g e n t i a , che p o t r á p e r v e n i r
q u a n t o p r i m a , e che n o n p u ö ín a l c u n m o d o m a n d a r l i 500
f a n t i come V o s t r a A l t e z z a haveva c o m a n d a t o p e r m a n c a mento dei carriaggi.
Vostra A l t e z z a m i mando u n comandamento per presentar a q u e s t i d e l l a v i l l a p e r che v e n i s s e r o c o s t i , m i h a n n o
r i s p o s o ín s c r í t t o , q u e l l o che V o s t r a A l t e z z a p ó t r a s e r v í r s e
2
a
3
a
E kikezdés mellett a lapszélen a következő az elintézés során
tett feljegyzés: Pro Hofexpedition describatur — Factum.
A Pezzen-ezred ekkor V á r a d o n állomásozott. V . ö. 28. 1. 5. jegyz.
Belgioiosonak ez irányú javaslatát 1. a 79. l.-on.
2
3
4
d i v e d e r é p e r l a q u i i n c l u s a c o p p i a . N o n posso l a s c i a r d i
d í r e a V o s t r a A l t e z z a S e r e n i s s i m a , che c o s t o r o m e r i t a n o
e x e m p l a r c a s t i g o , che l a sua a u d a c i a a r r i v a t r o p p o a v a n t i .
C o n che h u m i l m e n t e a V o s t r a A l t e z z a S e r e n i s s i m a faccio
riverenza.
D i C a s s o v í a a 14 d ' A g o s t o 1604.
D i V o s t r a A l t e z z a Serenissima
devotissimo servitore
G i o . J a c o m o B a r b i a n o Belgioioso^
Kívül:
Címzés:
A Sua A l t e z z a
Serenissima,
31.
Keltezetlen
Kassa
város
(1604.
közönségének
augusztus
31.
emlékirata
a szepesi
tanácsához
előtt)
kamara
1
Ismételten kérik támogató közbenjárását, hogy a főkapitány zak­
latásaitól
megszabadíttassanak.
Birtokainak lefoglalása
végromlással
fenyegeti a várost, mert semminő közszükségleteiről nem tudnak gon­
doskodni. Amellett a szokásos különböző közszolgáltatásokat a királyl y a l szemben teljesíteniök kell. Egyedüli reményük, hogy az uralkodó
a valóságnak megfelelő t á j é k o z t a t á s esetében megvédi őket kiváltsá­
gaikban.
E r e d e t i : St. A , , Ungarn, 274.
K a s c h a u e r K i r c h e . . ." c, köteg.
Reverendissími generosi
observandíssimí,
bís
csomó,
„Die
Angelegenheit
et egregií D o m i n i ,
Patroni
der
no-
Q u a m v i s í a m s e m e l a t q u e i t e r u m i n u n a e a d e m q u e causa
r e v e r e n d i s s i m a m et g e n e r o s a s D o m i n a t i o n e s V e s t r a s demisse
r e q u i s í v e r i m u s et h u m i l i t e r s u p p l í c a v e r í m u s , u t e a e d e m g r a t i o s a a p u d S e r e n i t a t e m S u a m , d o m i n u m nobis b e n i g n i s s i m u m
i n t e r c e s s i o n e a d i u m e n t o esse d i g n e n t u r , u t a m o l e s t i í s , d i v e x a t í o n í b u s et iníuriis, q u a s i l l u s t r i s s i m u s d o m i n u s g e n e r a l i s i n
nobis c o n t r a i u r a r e g n i exercere n o n desistit, a l i q u a n d o liber e m u r , Q u a m v i s e t i a m s p e r a m u s eo n o m i n e n u n c a d S e r e n i ­
t a t e m S u a m p e r s c r i p t u m esse, q u o n i a m t a r n e n i n dies m a g i s
et m a g i s nos a g g r a v a r i e t r e i p u b l i c a e ístius a t a r n l o n g o
4
A melléklet, mely egy kicsiny, háromágú virágot s W , M , monogrammot
ábrázoló
gyűrűs
pecséttel
volt a jelentéshez
ragasztva,
nincs meg.
A szepesi k a m a r a a kassaiak e kérvényét a többi négy felsőmagyarországi sz. kir. város azonos értelmű folyamodásával (1. 32. sz.)
együtt 1604. aug. 31-én Mátyás főherceghez terjesztette fel (1, 33. sz. a.).
1
t e m p o r e c o n s e r v a t a e r u i n a m et i n t e r i t u m p a r a t u m esse v i d e a m u s et s e n t i a m u s , d u m b o n í s p o s s e s s i o n a r i í s o m n i b u s t a m
ín t e r r i t o r i o n o s t r o , q u a m a l i b i e x i s t e n t i b u s a n o b i s a b l a t i s
sic e n e r v a t o s nos r e p e r i a m u s , u t n u l l a c i v i t a t i s p u b l i c a n e g o t i a t r a c t a r e nec a e d í f i c i a i n m o e n i b u s , m o l i s et a l i i s c o n t i nuare, resque fere nullás civiles d i r i g e r e queamus, hac p r a e s e r t i m a n n i p a r t e , q u a n d o a g r i essent a r a n d i et c o l e n d i . a d
v i n e a s (quas nos a n n i s p r a e t e r i t i s m a g n o s u m p t u c o l u i m u s
et n u n c i d e o f r u c t u m a l i q u e m p e r c i p e r e d e b e r e m u s ) d i v e r s o r u m l o c o r u m necersaria devehenda, q u a n d o q u i d e m colonos
« t s u b d i t o s n o n b.abeamus, q u o r u m o p e r a haec o m n i a a n t e a
praestare solíti sumus. N i h i l o m i n u s a u t e m a sacra caesarea
•et r e g i a M a i e s t a t e et a S u a S e r e n i t a t e , d o m i n i s n o s t r i s c l e m e n t i s s i m i s , b e n i g n i s s i m a a c c e p i m u s m a n d a t a de t a x i s d a n dis, equis a r t e l o r i c i s et i u m e n t i s i n t e r t e n e n d i s , a l i i s q u e c o m m u n i b u s et e x t r a o r d i n a r i i s s e r v i t i i s n o s t r o s u m t u p r a e s t a n dis et p r a e s t i t i s , s i c u t i t a x a m c u m a n n u o c e n s u p e r s o l v i m u s ,
80 equos s u s c e p i m u s et c u m c o e t e r i s r e g n i c o l i s i u x t a M a i e ­
statis Suae m a n d á t u m t r a n s i g e r e et p r o l i m i t a t i o n e c o n d i g n a
p r o p t e r 800 boves m u t u a m c u p e r e m u s h a b e r e c o r r e s p o n d e n t i a m . A quibus tarnen p r o p t e r ademptos pagos e x c l u d i m u r ,
ubi nunc iussu d o m i n i generalis castellanus Lucas K i s c u m
sibi adiunctis decimas percepit, i n a l l o d i o c i v i t a t i s s u b u r b i i
t r i t u r a t i o n e m i n s t i t u i t et p r o v e n t u s i n m o l i s ( q u o nec n o b i s
aditus patet, d u m iussu d o m i n i generalis a l i q u o t g e r m a n i
m i l i t e s i b i d e m a d e x c u b i a s a g e n d a s n o c t e s a t q u e dies p r a e stolantur) sitis ante portas civitatis nobis n o n p e r m i t t u n t u r .
Q u o n i a m e t i a m i d e m dominus generalis aperte nobis i n d i c a v i t , se p r a e t e r haec a d h u c p l u r i m a h a b e r e , q u a e i n effect u m r e a l e m d e d u c e r e v e l i t , i d c i r c o nos e t u n i v e r s i cives et
i n h a b i t a t o r e s n i l a l i u d , q u a m d i s t r a c t i o n e m b o n o r u m et r e c u l a r u m n o s t r a r u m et h i n c a l i o d i s c e s s u m a n i m o v o l v e n t e s ,
nescimus, p e r D e u m i m m o r t a l e m q u i d n a m a m p l i u s c o g i t a r e
e t q u o nos i n hac i m m e r i t a et i n s p e r a t a r e r u m o m n i u m c o n fusione r e i q u e p u b l i c a e p r i v i l e g i o r u m e t l i b e r t a t u m n o s t r a r u m
o p p r e s s i o n e v e r t e r e d e b e a m u s , a t t o n i t i , f o r m i d a n t e s et de O m ­
n i b u s d e s p e r a n t e s . C o n f i d e n t e s t a r n e n , s i s t a t u s p r a e s e n s et
i n n o c e n t i a n o s t r a Suis M a i e s t a t i b u s r e c t i u s p r o p o n e r e n t u r et
H a d e m m e l i u s i n f o r m a r e n t u r , f o r e , u t nos e x e m p l o c o e t e r o r u m Suae M a i e s t a t i s f i d e l i u m i n l i b e r t a t i b u s n o s t r i s p o t i u s
d e f e n d a m u r et m a n u t e n e a m u r .
2
3
Quamobrem propter misericordiae divinae viscera obs e c r a m u s et s u p p l i c a m u s , d i g n e t u r r e v e r e n d i s s i m a et g e n e 2
3
V . ö. 29., 37. sz.
A kassai helyőrség v á r n a g y a .
rosae D o m i n a t i o n e s Vestrae a d hanc e t i a m n o s t r a m h u m i l l i m a m i n s t a n t í a m e t r e i t e r a t a s p r e c e s m i s e r i a m et c a l a m i t a t e m
n o s t r a m gratiosa a p u d Suas M a i e s t a t e s intercessione
sublev a r e , u t t a n d e m a l i q u a n d o r e s p i r a r e et i u x t a l i b e r t a t é m p r i s t i n a m absque g e m i t u et l a c r i m i s M a i e s t a t i Suae i n s e r v i r e et o f f i ­
c i u m n o s t r u m facere possimus.
Reverendissimae
strarum
ac
generosarum
Dominationum
Ve­
observantissími
N . iudex iuratique cum tota
c o m m u n i t a t e c i v i t a t i s Casso­
viensis
Kívül:
Felzet:
A d r e v e r e n d i s s i m u m N . praefectum, generosos e t
egregios sacrae cesareae regiaeque M a i e s t a t i s c o n s i l i a r i o s camerae Scepusiensis etc., d o m i n o s et p a t r o n o s nobis observandissimos..
32.
Keltezetlen
Lőcse,
Bártfa,
emlékirata
(1604.
Eperjes
és
augusztus
Kisszeben
a szepesi
31
előtt)
sz.
kir.
városok
1
kamara
tanácsához
A kassai főkapitány részben az ottani német helyőrség kapitánya,
részben várnagya, K i s L u k á c s által, részben pedig T o k a j b a menet szemé­
lyesen lefoglalta K a s s a v á r o s á n a k minden birtokát s azokból befolyó
jövedelmeit, úgy, hogy a város közigazgatása s közmunkái teljesen meg­
bénultak. A főkapitány ugyan azt véli, hogy eljárásához a városiaknak a
vallásügyi rendelkezésekkel szemben tanúsított engedetlensége elegendő
jogalapot nyújt, de királyi parancsot nem tudott felmutatni. Véleményük,
hogy a kassaiak ezt nem érdemelték meg, annál kevésbbé, mert úgy a
nekik adott Ígéretből, mint az 1 5 9 7 : X X X V I I I . törvénycikk rendelkezésé­
ből kiváltságaikban való meghagyásukat remélhették. H a pedig valaki
igényt t á m a s z t birtokaikra, ezt törvény útján kell érvényesítenie, mivel a
kassaiak is az őket és a többi rendeket megillető kiváltságok védelme
alatt állanak. M i v e l pedig a kassai példából magukra nézve semmi jót
nem remélhetnek s hasonló törvénytelenségtől kell tartaniok, szüksé­
gesnek látják, hogy a maguk részéről kérjék a kamara közbelépését az
uralkodónál oly irányban, hogy a kassaiak velük együtt hasonló t ö r ­
vénytelen t á m a d á s o k ellen megoltalmaztassanak.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274.
K a s c h a u e r K i r c h e . . . " c. köteg.
1
val
csomó,
„Die
Angelegenheit
der
A szepesi kamara 1604. aug. 3 1 - é n ezt a kérvényt is, a k a s s a i a k é ­
(31, sz.) együtt, felterjesztette M á t y á s főherceghez (1. 33. sz.-ot).
Reverendissime,
gratiosissimi.
generosi
et
egregíi
Domini,
Patroni
Q u a n d o q u i d e m a t a m m u l t i s annis, donec caesareae r e ­
g i a e q u e Suae M a i e s t a t i s d o m i n i d o m i n i n o s t r i c l e m e n t i s s i m i
a q u o c a m e r a i s t a S c e p u s i e n s i s est f u n d a t a , nos q u i n q u e r e giae l i b e r a e q u e c i v i t a t e s , t a n q u a m S u a e M a i e s t a t i s et C o r o nae h u i u s U n g a r i c a e p e c u l i u m , i n o m n i b u s n o s t r i s n e c e s s i t a t i b u s s e m p e r et i n p r i m i s n o n m o d o r e q u i s i v e r i m u s , sed e t i a m
i u s t a m defensionem et p a t r o c i n i u m c o n t r a quosvis i l l e g i t i m o s
i m p e t i t o r e s n o s t r o s ab e a d e m e x p e r t í f u e r í m u s .
Idcirco animadvertentes in praeiudicium vetustissimarum
n o s t r a r u m l i b e r t a t u m , i u r i u m r e g n i et e o r u n d e m d e r o g a m e n
absque o m n i c a u s a v i o l e n t e r et i n d e b i t e n u n c c o n t r a nos p r o c e d i , s i c u t i v i d e m u s hoc e x n o s t r i s sociae c i v i t a t i C a s s o v i e n s i
a n t e a satis a f f l i c t i s s i m a e a c c i d e r e , i n eo q u o d i l l u s t r i s s í m u s
dominus generalis, nescitur quibus ductus rationibus, e o r u m
o m n i a p u b l i c a b o n a , pagos, a l l o d i a , m o l e n d i n a , t e r r a s a r a b i l e s , p r a t a , v i n e a s i n t e r r i t o r i o C a s s o v i e n s i et a l i b i e x i s t e n ­
tes r e a l i t e r , p a r t i m p e r c a p i t a n e u m m i l i t u m G e r m a n o r u m
Cassoviae e x i s t e n t í u m et L u c á m K i s c a s t e l l a n u m e i u s d e m
C a s s o v i e n s i s p r a e s i d i i p e r q u e i p s i s a d í u n c t o s m i l i t e s et h o mines, p a r t i m ipsémet his diebus T o k a i n u m p r o f i c i s c e n d o ,
n o m i n e Suae M a i e s t a t i s a r e s t a v i t et i n e i u s d e m r a t í o n e m occ u p a v i t , " s e r i o q u e sub p o e n a c a p i t i s et b o n o r u m a m i s s i o n e
i u d i c i b u s et c e t e r i s u t i n p a g i s sic e t i a m i n c i v i t a t e m C a s s o v í e n s e m (!) a d se c o n v o c a t i s i n t e r d i x i t , q u o d a m o d o d e í n ceps p r a e f a t a e c i v i t a t i C a s s o v i e n s i n i h i l a m p l i u s s o l v e r e v e l
m i n i m a servitia praestare debeant, sicut i d e m praefectis a l l o d i o r u m , m o l a r u m c i v i t a t i s et a l i i s s e v e r i s s i m e d e m a n d a v i t ,
a l i i , n i m i r u m s u p r a d i c t o c a s t e l l a n o p r a e f e c t u r a m p a g o r u m et
ceterorum omnium publicorum bonorum cum ipsorum direct o r i o d e m a n d a n s , s i c u t i n u n c is d e c i m a s f r u g u m i n p a g i s p a s sim, r e d i t u s q u e ceteros ipsis penitus exclusis percepit, adeo
u t p u b l i c a c i v i t a t i s m u n i a et o f f i c i o l a t u s p l a n e cessent et
omnia i n t e r r u p t a iaceant, aedificia m o e n i o r u m post t r i e n n e m
illám conflagrationem n o n d u m penitus restaurata, i n quibus
h a c t e n u s i n dies l a b o r a t u m est, s u m m o c u m i p s o r u m d i s p e n d i o et c i v i t a t i s d a m n o a d f i n e m p e r d u c i n o n p o s s i n t .
Licet autem supranominatus dominus generalis i p s o r u m
p r a e t e n d a t i n o b e d i e n t i a m , q u o d t e m p l u m f r e q u e n t a r e et ce­
t e r a i p s o r u m r e l i g i o n i et c o n s c i e n t i a e c o n t r a r i a s u b i r e n o l i n t
et d u b i o p r o c u l satis se i d e o h a b e r e c a u s a e p u t a t , q u a m v i s
n u l l u m caesareum superinde mandátum exhibeat, neque illos
2
V . ö. 29., 30. sz.-mal.
t a l e q u i d c o m m e r i t o s esse c e n s e a m u s , s i q u i d e m i n suis l i b e r tatibus antiquis potius gaudere et i n iisdem m e r i t o manere
cogitent i u x t a factam quoque ipsis promissionem, perque
Suam caesaream Maiestatem clementíssime superinde factam
a n n u e n t i a m et r a t i f í c a t i o n e m c o n f i r m a t i o n e m q u e a r t i c u l i 3 8
a n n o 1597 f a c t i , u b i d i c i t u r : , , Q u i a c a p i t u l u m A g r i e n s e p o s t
amissam A g r í a m hactenus l o c u m residentiae non habuit, ideo
ínterim donec A g r i a r e c u p e r a b i t u r , n o m i n a t u r ei loco resi­
d e n t i a e C a s s o v i a s a l v i s t a r n e n l i b e r t a t i b u s ípsius c i v i t a t i s p e r m a n e n t i b u s " . C u m q u e n o n n i s i i u r i s o r d i n e , si q u i s p i a m se
p u t a r e t h a b e r e i u s i n i p s o r u m b o n i s , i l l u d f i e r i deceat, q u i a
et i p s i l i b e r t a t i b u s i i s d e m , u t et nos c u m c e t e r i s r e g n i c o l i s et
M a i e s t a t i s S u a e f i d e l i b u s , g a u d e n t et m e r i t o f r u i d e b e r e n t .
Q u o n i a m a u t e m c o n t r a p a t r i a s leges et l i b e r t a t e s n o s t r a s
c o m m u n e s a d e o ipsos o p p r i m i v i d e a m u s , d o l o r e sane i n g e n t i
afficimur, n i l q u e a l i u d i n d e nobis p o l l i c e r i possumus, quam,
si i p s i t a n q u a m m e t r o p o l i t a n a c i v i t a s sub i u g u m hoc r e d i g a n t u r , e a d e m n o b i s e v e n i r e posse m e t u a m u s . Q u o d e q u i d e m d o l e n d u m esset, e x c i v i t a t e t a m v e t u s t a l i b e r t a t i b u s i p s i u s sic
p r o s t r a t i s et r e d i t i b u s o m n i b u s p u b l i c í s a d e m t i s i a m q u a s i
p a g u m f i e r i , q u a e t a r n e n p o t i s s i m u m i n p r i v i l e g i i s et l i b e r t a ­
t i b u s suis m a n u t e n e r i a t q u e c o n s e r v a r i d e b e r e t , u t p o t e q u o d
u n a nobiscum semper Suae caesareae regiaeque M a i e s t a t i f i d e l i s s í m a p a c i s et b e l l i t e m p o r e p r a e s t i t i t s e r v i t i a .
I p s o r u m i g i t u r c a l a m i t a t e nos m o t i a t q u e d u c t i p u t a v i m u s c o n d i g n u m et u t i l e r e v e r e n d i s s i m a m et generosas D o m i ­
n a t i o n e s V e s t r a s i d e o esse r e q u í r e n d a s . E a e d e m N . D o m i n a ­
t i o n e s V e s t r a e l o n g o u s u et e x p e r í e n t i a i a m p r o b e n o v e r u n t ,
h a e c i t a et n o n a l í t e r se h a b e r e . C i v i t a t e s n i m i r u m nos n o n
t a n t u m socias esse, v e r u m e t i a m c o m m u n i o p e
et a u x i liís S u a e M a i e s t a t i s e m p e r f i d e l i s s í m e s e r v i i s s e et i n a e t e r n u m s e r v i r e et f i d e l í t a t e m n o s t r a m e x h i b e r e v e l l e . S u p p l i c a m u s i g i t u r demisse, d i g n e n t u r r e v e r e n d i s s i m a et generosae
D o m i n a t i o n e s V e s t r a e g r a t i o s e p r o s a e p e f a t a socia n o s t r a
civitate Cassoviensi a p u d ipsam Suam Maiestatem interced e r e et s t a t u m p r a e s e n t e m e x p o n e r e , q u o m o d o q u e c u m n o s t r i s
3
3
A z említett öt szabad királyi város közt szorosabb közjogi kap­
csolat tulajdonképen nem állott fenn; érdekeiknek bizonyos mértékig
azonos volta és a szolidaritásnak gyakorlati előnyei azonban már a X V .
század folyamán minden fontosabb ügyben az öt város együttes fellépé­
sét, esetről esetre való szövetkezését hívja életre (Iványi B é l a : B á r t f a
sz. kir. város levéltára I . kötet, passim;) egyházi téren a confessio
pentapolitana óta különálló esperességet alkottak (Bruckner i. m. 111.
1.). A kérvény szövege nyilvánvalóan azért hangsúlyozza a szorosabb
közösség fennállását, hogy ezzel kellő m a g y a r á z a t á t adhassa a kassaiak
ügyében való fellépésüknek.
et C a s s o v i e n s i u m l i b e r t a t i b u s c o m p a r a t u m sit, h a u d g r a v a t i m i n f o r m a r e , idque efficere, u t Cassovienses u n a n o b i s c u m
c o n t r a has et a l i a s i l l e g i t i m a s i m p e t i t i o n e s , í u r i b u s q u é et l i ­
b e r t a t i b u s r e g n i p r a e i u d i c a n t e s , a d S u a e M a i e s t a t i s et t o t i u s
Coronae Hungáriáé d a m n u m potius q u a m u t i l i t a t e m cedentes m a n u t e n e a n t u r a t q u e d e f e n d a n t u r . S i c u t i c o n f i d i m u s r e v e r e n d i s s i m a m et g e n e r o s a s D o m i n a t i o n e s V e s t r a s p r o r e i
v e r i t a t e i l l u d p r a e s t i t u r a s et, q u a e a d c o m m o d u m S u a e M a ­
iestatis spectant, i n f o r m a r e S u a m M a i e s t a t e m non neglecturas esse.
Q u o d nos de r e v e r e n d i s s í m a et generosis D o m í n a t i o n i bus V e s t r i s v i c i s s i m o m n i b u s n o s t r i s p o s s i b i l i b u s s e r v i t i i s
precíbusque ad D e u m effundendis sedulo p r o m e r e r i non i n termittemus.
R e v e r e n d i s s i m a e , g e n e r o s a r u m et e g r e g i a r u m D o m i n a t i o ­
num Vestrarum
h u m i l l i m i clientes
N . i u d e x et i u r a t i q u a t t u o r r e g i a r u m
liberarumque civitatum
Leutschoviae,
B a r t p h a e , E p p e r i e s et C i b i n i i .
Kívül:
Felzet:
A d reverendissimum, generosos et egregios N . praefectum et consiliarios Sacrae caesareae regiaeque Maiestatis ca;merae Scepusiensis etc. dominos patronos nobis gratiosissimos.
33.
1604.
A
szepesi
kamara
augusztus
felterjesztése
31.
Kassa
Mátyás
főherceghez
Érdemleges elbírálás végett pártolólag felterjeszti K a s s a v á r o s á ­
nak, valamint Lőcse, Bártfa, E p e r j e s és Kisszeben sz. kir. városoknak
-együttes kérvényeit.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 274. csomó, „Die Angelegenheit
der
Kaschauer K i r c h e . . . " c. köteg.
S e r e n i s s i m e P r i n c e p s ac D o m i n e , D o m i n e n o b i s c l e m e n tissime!
Fidelítatis servitutisque nostrae demissae i n g r a t i a m
Serenitatis Vestrae h u m i l l i m a m commendationem.
J u d e x et i u r a t i cives c i v i t a t i s Cassoviensis ac c o e t e r a e
l i b e r a e c i v i t a t e s q u i d a b hac c a m e r a p e t a n t , e x s c r i p t i s i p s o ­
r u m nobis e x h i b i t i s et hisce a d i u n c t i s S e r e n i t a s V e s t r a be1
1
A két folyamodványt
1. 31. és 32. sz- alatt.
n í g n e i n t e l l i g e t . Q u a r e S e r e n i t a t e m V e s t r a m demisse o r a m u s ,
d i g n e t u r q u e r e l i s et s u p p l i c a t i o n i b u s i p s o r u m b e n i g n a s a u r e s
p r a e b e r e et sese s u p e r i n d e c l e m e n t e r r e s o l v e r e . Q u a m Sere­
n i t a t i s V e s t r a e g r a t i a m penes ipsas f i d e l i b u s n o s t r i s s e r v i tiis h u m i l l i m e p r o m e r e r i contendemus.
Deus conservet Serenitatem V e s t r a m diutissime salvam
atque incolumem.
C a s s o v i a e d i e u l t i m a A u g u s t i a n n o 1604.
Serenitatis Vestrae
h u m i l l i m i ac f í d e l e s c a p e l l a n u s et
servitores
Nicolaus episcopus Varadiensis m . p . ' Nicolaus
Orlle m . p. Georgius Kapronczai m. p.
Kivül:
Címzés:
Serenissimo p r i n c i p i ac D o m i n o , D o m i n o M a t t h i a e
a r c h i d u c i A u s t r i a e , D u c i Burgundiáé, c o m i t i T y r o l i s etc. D o m i n o
D o m i n o nobis clementissimo. Wíennae, ad cameram aulicam.
34.
1604.
Gróf
Belgioioso
szeptember
felsőmagyarországi
Mátyás
8.
főkapitány
felterjesztése
főherceghez
Igen fájlalná, ha bárkinek a jelentése a királynak s a főherceg­
nek beléje helyezett bizalmát megingathatná. Ügy gyanítja, hogy a hely­
beli k a m a r a elnöke tehetett kerülő úton jelentést működéséről. E z é r t
kéri a főherceget, küldjön k i biztosokat működésének felülvizsgálására,
de egyben vizsgáltassa felül velük az említett kamarai elnökök hivatali
ténykedését is; meg van r ó l a győződve, hogy súlyos mulasztásokat fog­
nak megállapítani. A z eretnekek javainak lefoglalásánál kizárólag a
szolgálat érdeke vezette, minthogy a kassaiak nem a k a r t á k a templomhoz
tartozó javakat kiszolgáltatni s az erre vonatkozó rendelkezéseknek lá­
zadók m ó d j á r a ellenszegültek.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274. csomó,
K a s c h a u e r K i r c h e . . . ' feliratú köteg.
„Die
Angelegenheit
der
Serenissimo Signore!
L a s í n c e r i t á e f i d e l i t á , c o n l a q u a l e h o s e r v i t o e servo a
S u a M a e s t á et a V o s t r a A l t e z z a , é t a l e , che t r o p p o d i s p i a c e r
s e n t i r e i , se l a r e l a t i o n e d i q u a l c h e d ' u n e havesse d'esser
c a g g i o n e , che n e l b e n i g n í s s i m o a n i m o d i S u a M a e s t á e d i
V o s t r a A l t e z z a si n u t r i s s e c o n c e t t o d i v e r s o d a l fine che i o
tengő d i operare sempre conforme al servitio d'ambidoi et
2
L . 31. 1. 4.
jegyzet.
a l d e b í t o m i o . P e r c i ö h a v e n d o p r e s e r i t i t o , che i l p r e s s i d e n t e
d i q u e s t a c a m e r a h a b b i a c o n sue l e t t e r e i n f o r m a t o a l t u t t o
i n d í r e c t a m e n t e , q u a l i siano le a c t i o n í m i e . H o d e l i b e r a t o c o n
o g n i m a g g i o r h u m í l t á s u p p l í c a r V o s t r a A l t e z z a sia s e r v i t a ,
p e r f a r m i b e n i g n i s s i m a g r a t i a d i c o m a n d a r e , che si m a n d i
q u i a l c u n c o m m i s s a r i o o c o m m i s s a r i í , che e s q u i s i t a m e n t e f a c c i n o i n q u i s i t i o n e d i q u a n t o ho o p e r a t o , d o p p o i che i o sono q u i
i n s e r v i t i o d i S u a M a e s t á , a c c i ö che r i t r o v a n d o , che i o sia
m e r í t e v o l d i c a s t i g o c o n l a sua g í u s t i s s i m a d e l í b e r a t í o n e V o s t r a
A l t e z z a m i f a c c i p u n i r e , se a n c o si t r o v e r á e s s e r m i d a t t o i n giusta q u e r e l l a , possi r e s t a r s a t i s f a t o , che V o s t r a A l t e z z a m i
conosca p e r q u e l h u m i l i s s i m o e f i d e l i s s i m o s e r v i t o r e che sono.
S u p p l i c o p e r ö anco h u m i l m e n t e V o s t r a A l t e z z a , che ne p i u
ne m a n c o sia s e r v i t a d i c o m a n d a r e a d e t t i c o m m i s s a r i i , che
r i v e d i n o g l i a n d a m e n t i et l ' a m i n i s t r a t i o n e d i d e t t o p r e s s i d e n t e ,
che m ' a s s i c u r o t r o v e r á V o s t r a A l t e z z a t a n t e cose i n d e t r i mento e danno dell'hazienda e servitio d e l l a M a e s t á Sua e
V o s t r a A l t e z z a , che p a r í n c r e d i b i l e ne r i f f e r i s c o a V o s t r a
A l t e z z a d i s t i n í a m e n t e le cose, che m i sono s t a t e d e t t e , h a
f a t t o d e t t o p r e s s i d e n t e , r i m e t e n d o m i a q u a n t o si p o t r á p e r
l ' i n f o r m a t i o n e conoscere, p e r l a q u a l e v e d e r á V o s t r a A l t e z z a
d i che d e g n o c a s t i g o e g l i é. E t se f o r s i d i r a mosso d a p a s sione d e i p r o p r i o i n t e r e s s é , che i o h a b b i f a t t o e r r o r e ín c o n fiscar l i b e n n i a q u e s t i h e r e t i c í , d i c o c o n v e n i v a i n o g n i m o d o
a l s e r v i t i o d i Sua M a e s t á p i g l i a r q u e s t a r i s s o l u t i o n e , p e r che
non havendo l o r o v o l u t o r e n d e r e l i benni delle chiese, anci
contradetto a l l i c o m a n d a m e n t i d i Sua M a e s t á e V o s t r a A l ­
t e z z a c o n e v i d e n t e r i b e l l i o n e , c o m ' é c h i a r i s s i m o , n o n si t o v e r á m a i , che h a v e s s i a l t r o i n t e r e s s é , che q u e l l o che h o p r o fessato de f i d e l i s s i m o e d i v o t i s s i m o s e r v i t o r e d i S u a M a e s t á
e V o s t r a A l t e z z a , come devo nel servitio loro, E supplicand o l a d i n o v o h u m i l í s s í m a m e n t e sia s e r v í t a d i c o m a n d a r e s í
mandíno commissarii per p i g l i a r l'una e Tártra informatione,
g l i faccio r í v e r e n z a e d a n o s t r o S i g n o r e p r e g o a l l a s e r e n i s ­
sima persona d i V o s t r a A l t e z z a i n f i n i t i e gloriosi anni.
D i C a s s o v i a a 8 d i S e t t e m b r e 1604.
1
2
D i Vostra A l t e z z a Serenissima
devotissimo
Gio.
Kívül:
Címzés:
1
2
Jacomo
servitore
Barbiano
Belgioioso
A Sua A l t e z z a Serenissima.
Migazzi Miklós nagyváradi
V . ö. 29. sz.-mal.
püspök. V . ö. a 36.
számmal.
1604.
Zehender
János
szeptember
jezsuita
püspök
páter
9.
Kassa
Khlesl
s császári
Menyhért
bécsi
tanácsoshoz
A kassaiak ismét két megbízottat küldtek Bécsbe, egyikük Reiner
Menyhért tanácsos; a bírót nem engedték. A város birtokainak lefogla­
lásában neki magának és t á r s á n a k semmi részük nincs, azt Belgioioso
a nagyváradi püspök t a n á c s á r a h a t á r o z t a el. A városi urakat ez igen
f á j d a l m a s a n érinti, mert most kitűnik, mekkora jövedelmeket gazdál­
kodtak el egyéni hasznukra. Nem igaz, hogy Belgioiosot önző egyéni
érdek
vezette
volna
ez elhatározásában. E z irányú
vizsgálat
a
legteljesebb mértékben igazolná Belgioioso gazdálkodásának tisztaságát.
D e mert kissé serény és a katolikus vallás terjesztésén fáradozik,
zsarnoknak kiáltják k i . H a Belgioioso a maga érdekét nézné, másként
j á r t volna el a k a s s a i a k k a l s összejátszva velük, súlyos ezrek felett
rendelkezhetnék. H a a király megmarad elhatározása mellett, úgy a v a l ­
lás tekintetében nyert ügyük van, de h a nem engednek nekik, minden el­
veszett.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274.
K a s c h a u e r K i r c h e . . . " feliratú köteg.
Reverendíssime
in
Christo
csomó,
Pater
„Die
ac
Angelegenheit
Domine
der
Patrone
Observandissime.
Ich behellige Euer Gnaden abermalen m i t meinem Schrei­
b e n . A b e r es m u e ß s e i n . D i e C a s c h a u e r h a b e n a b e r m a l z w e n
L e g a t e n naher W i e n geschickt. D e r e n einer M e l c h i o r Ren­
n e r haist u n d der R e t e n einer ist. D e n R i c h t e r gelast n i c h t
z u k o m m e n . W a n n m a n ihnen glauben w i l l , w i r d k a i n gröser e r T y r a n n n i e m a l e n g e w e s e n s e i n , a l s d e r H e r r G e n e r a l ge­
g e n i h n e n i s t . I c h m a i n s T a i l s , k a n m i t G o t t b e z e u g e n , das
w e d e r ich noch m e i n socius
ihme, H e r r n Generain,
was
ains oder anders a n t r i f f t u n d m i t den C a s c h a w e r n sich ver­
l o f f e n hat, n i c h t s g e r a t e n o d e r i n s i n u i r t haben, s o n d e r n er
f i r s i c h s e l b m i t R a t des H e r r n B i s c h o f e n v o n W a r a d e i n
h a t s i c h r e s o l v i r t , i h n e n i h r e G ü e t e r z u a r r e s t i r e n , b i s sie
e n t l i c h anzeigen, was f i r G ü e t e r vor Zeiten zu der
Pfarr­
k i r c h e n o d e r K l o s t e r g e h ö r t h a b e n u n d sie w i d e r s o l c h e I h r e r
k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t e r n s t l i c h e n B e v e l c h n a c h , d a sie h i n keren, restituieren u n d sonderlich, weil
sie s i c h a u c h
so
1
2
3
4
1
Minden bizonnyal elírás Reiner helyett, k i a 96. lapon is, a tanács
egyik legtekintélyesebb tagjaként van említve. A kassaiak e küldöttsé­
géről nincs közelebbi
értesülésünk.
Kassán ez időben egy jezsuita misszió működött, másik tagját
nem ismerjük.
Belgioioso.
Migazzi Miklós, 1. 31. 1. 4. jegyzet.
2
3
4
5
r e b e l l i s c h e r z a í g t . V o n w e l c h e m A r r e s t i c h k a i n W o r t gew u s t bis ü b e r e t l i c h T a g e r s t o h n e g e f ä r d t , a l s er i s t s c h o n
firgenommen w o r d e n . Das s c h m i r z t die gueten H e r r n übel,
das m a n i h n e n so g e n a u a u f d i s e W e i s i n d i e K a r t e n
sichen u n d i m A u s k e r e n f i n d e n w i r d , w i e v i e l sie i ä r l i c h e s
E i n k o m m e n gehabt, dessen I h r k a i s e r l i c h e M a j e s t ä t u n d d i e
gemeine S t a t t d o c h a m w e n i g s t e n genossen, s o n d e r n sie h a bens f e i n v e r t r a u l i c h u n d e r a i n a n d e r g e t e i l t u n d h a t t i h n e n
eben w o l i n d i e K u c h l g e d i e n t . E s i s t k a i n a n d e r e W e i s ge­
wesen, sie z u m B r e t t z u t r e i b e n . Sie w e n d e n f i r ( w e l c h e s a n ­
d e r e a u c h , d i e es a m w e n i g s t e n t u n s o l t e n ,
naher Hoff
f ä l s c h l i c h , d e m geen H e r r n G e n e r a l U n g n a d z u e r w e c k e n ,
b e r i c h t h a b e n ) e r t u e es a l l e s u m seines G e w i n s w i l l e n .
A b e r es w ü r d s i c h a u f b e s c h e h e n e I n q u i s i t i o n b e f i n d e n , das
d e m n i c h t also u n d v o n d i s e n a r r e s t i r t e r G ü e t e r n , d i e v o n
e i n e m g e s c h w o r n e n P r o v i s o r n , d e r l u t h e r i s c h u n d aus d e r
G e m e i n m i t t e l ist, v e r w a l t e t w e r d e n , a i n i g e s P f e n n i g s w e r t
vom H e r r n Grafen weder begehrt noch empfangen w o r d e n
sei. So h a t er a u c h i e d e r Z e i t f r e u n d l i c h u n d b e s c h e i d e n lich m i t ihnen gehandlet. Es habe d a n n bisweilen i h r U n b e ­
scheiden u n d G r o b h e i t e i n a n d e r e s e r f o r d e r t . S u m m a : d e r
H e r r Graf, w e i l er etwas a i f e r i g u n d die catholisch R e l i g i o n
z u b e f i r d e r n b e g ü r i g ist, d e r k a i n M e n s c h e n a u f s e i n e r
Seiten hat, mueß s o w o l v o n l u t h e r i s c h e n als k a l t o l i s c h e n (!)
den N a m e n haben, den i h m die T o n a u h n i t abwaschen k a n ,
das er e i n T y r a n n sei u n d d e r S a c h e n z u v i l t u e .
6
7
8
E r H e r r G r a f aber u n d i c h haben ein sonders h e r z l i ­
ches V e r t r a u e n s o n d e r l i c h z u E u r e m G n a d e n , sie w e r d e n
i h m e i n so r e c h t m e ß i g e n S a c h e n g n e d i g u n d v ä t t e r l i c h d a r z u
k r e f t i g p a t r o c i n i r e n . W o l t e G o t t , es w ü s t e u n d e r k e n t e m e n ­
n i g l i c h , v/ie a u f r e c h t u n d t r e u l i c h er G o t t u n d I h r k a i s e r ­
l i c h e n M a j e s t ä t d i e n e u n d z u d i e n e n b e g e h r e . W a n n er sein
N u t z e n suchte, w i r d er w o l a n d e r s m i t d e n C a s c h a u e r n p r o cedirt u n d m i t C o n i u r i r e n etlich v i l tausend F l o r e n i , die i m e
non obscure angeboten sein w o r d e n , erschnappet haben.
A b e r er h a t t l i e b e r sein S c h a d e n i n v i l e n D i n g e n t u n wol­
l e n , als d u r c h d i e F i n g e r sehen i n S a c h e n , d i e G o t t , d i e R e ­
ligion und I h r kaiserlichen M a j e s t ä t gnedigsten W i l l e n an5
6
7
V . ö. a 29. sz.-mal.
V . ö. 47. 1. 3. jegyzetben mondottakat.
V . ö. Belgioioso jelentését Migazziról az előző és következő
szám
alatt.
8
E z z e l a Belgioiosora nézve annyira hízelgő véleménnyel szemben
lásd a Belgioioso felelősségének
kivizsgálására
1605-ben
kiküldött
bizottság íelentését ÍTört. T á r 1878. 923—24. 11.), amely konkrét esetek
terhelő adatait sorolja fel.
t r o f f e n h a b e n . I c h k a n es b e i m e i n e m G w i s s e n b e z e u g e n ,
d a n n i c h w a i s es a l l z u w o l , das er a l l sein S i l b e r g e s c h ü r e ,
C l i n o d i a ee v e r s e t z t , d a m i t er a i n w e n i g G e l t m a c h e n u n d I h r
k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t so v i l i m m ü g l i c h t r e u l i c h d i e n e n
I c ö n d e . E b e n v o n d e n e n , so G e s c h e n k n a c h d e r
Schwere
n e m m e n , m u e ß er n i c h t s d e s t o w e n i g e r h ö r e n , das sie h i n
und
w i d e r berichten, der G e n e r a l hab sich d u r c h Present
e b e n w o l b e g r a s e t . A b e r er i s t b e r a i t b e i seinen E h r e n z u
sagen, das e r i n Z e i t seines G e n e r a l a t s f i r G e s e n k (!) u n d
G a b e n , k l e i n e u n d g r o ß e e i n g e n o m m e n h a b e . I c h w o l t e sei­
n e n A d v e r s a r i i s k a i n a n d e r e P e n i t e n z w ü n s c h e n , als
das
sie n i c h t m e h r h e t t e n als d e r g u t G r a f h a t . W i e b l o ß er i n
d a s F e l d ziehe, w a i ß i c h w o l , k a i n M e n s c h w i l l i m h e l f e n .
v>ed n o n est m i r u m , q u i a o m n e s o f f i c i a l e s u s q u e a d u n u m
haeretici sunt.
G o t t h e l f i m , das er e t w a s G u e t e s a u s r i c h ­
t e n m ö g e . W e l c h e s g e s c h e h e n w ü r d , so l a n g G o t t g e l i e b e n
w i r d W u n d e r w e r k z u t u n . D i e Sachen seind also anges t e l t , d a ß er n i e m a n d v e r t r ö s t e n k a n , ob sie 8 T a g i m V e l d
des l i e b s e l i g e n B r o t s d i e N o t u r f t w e r d e n h a b e n . S e d haec
hactenus. E u e r G n a d e n w i r d den Caschauern die Puls z u
greifen u n d ihr Liegsucht u n d faule Ausflüchten zu curiren
wissen.
9
10
W a n n m a n fest h a l t e n u n d s i c h I h r M a j e s t ä t u n d d e r
p. mascule
resolviren werden, hat m a n i n der W a r h e i t kein
Ungelegenheit diser O r t e n zubesorgen. W ü r d m a n ihnen aber
eines F i n g e r s l a n g n a c h g e b e n , w e r d e n sie d e n ganz A r m
h a b e n w o l l e n u n d w ü r d i n d e r W e l t n i c h t s s t o l z e r s gese­
hen werden. A l l e Benachbarte lautern darauf. W i r d man
w i e sie es v e r d i n e t m i t i h n e n p r o c e d i r e n , so h a b e n w i r i n R e ­
ligionssachen diser O r t e n ein gewonnenes Spil. Hengt m a n
i h n e n n a c h , so i s t a l l e s v e r l o r e n . D e r m e h r e r T e i l a l h i e sa­
gen, w a n n sie n u r g w i s s w ü s t e n u n d s p ü r e n k ö n t e n , das es
I h r e r k a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t a i g e n t l i c h e r W i l l sei, d a ß sie
s o l l e n c a t h o l i s c h w e r d e n , w o l t e n sie s i c h b a l d r e s o l v i r e n ,
1 1
Ignoscat, quaeso, p r o l i x i t a t i , A m o r dei, zelus a n i m a r u m ,
commiseratio erga d o m i n u m generalem, rei integritás
me
i m p e l l u n t . E u r e n G n a d e n h a l t i c h f i r ein guten ia besten N o t ­
h e l f e r , Sie h e l f t e n u r r e d l i c h , so w i r d G o t t r e i c h l i c h be­
l o h n e n u n d so k i n f t i g e r Z e i t a l h i e N u t z s o l t e
geschaffen
w e r d e n , würden E u e r G n a d e n nicht die geringste M a n i p u l o s
d a r v o n t r a g e n . E u e r G n a d e n w ü n s c h l a n g e s L e b e n , d e r See-
9
1 0
1 1
L . előző lap 8, jegyzetét.
V . ö. Belgioioso jelentését a 20. sz. a.
Nem tudjuk, kire céloz.
l e n u n d L e i b S t e r k e , d a m i t sie n o c h l a n g u n d n u t z l i c h a r b e i ­
t e n mög. D e n s e l b e n t u e i c h m i c h z u G n a d e n b e v e h l e n .
D a t u m C a s c h a u 9. S e p t e m b r i s a n n o
Eurer Gnaden
1604
Diener in H e r r n
Joannes
Zeender
1 2
Kivül:
Címzés: Reverendissimo p a t r i i n C h r i s t o et d o m i n o M e l c h i o r i
Kleselio, episcopo Viennensi, a d m i n i s t r a t o r i Neostadensi, Sacrae
•caesareae Maiestatis consiliario ac c o n c i o n a t o r i aulico etc., do­
m i n o ac patrono suo colendissimo. — Viennae.
36.
1604.
"Gróf
Belgioioso
szeptember
felsőmagyarországi
(valószínűleg
Khlesl
11.
Rakamaz
főkapitány
püspökhöz)
ismeretlenhez
Köszöni Pezz kapitány és Zehender J á n o s atya útján vett megemlé­
kezését. Inkább az életét feláldozná, mintsem hogy egy alkalmat is elszalasszon a vallás terjesztésére. A kassai dolognak m á r régen vége
volna, ha azok, akiknek t á m o g a t á s á r a elsősorban számíthatna, így min­
denekelőtt a váradi püspök, ajándékokkal megvesztegetve, nem segí­
tenék az eretnekeket. Hogy távollétében az egri kanonokoknak ne
legyen mitől tartaniok, jó volna, ha a király a kassaiak ott t a r t ó z ­
kodó küldöttjeit, első sorban pedig Reiner Menyhértet elfogatná.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 274. csomó,
K a s c h a u e r K i r c h e . . ." feliratú köteg.
„Die
Angelegenheit
der
Reverendissime D o m i n e atque A m i c e nobis observandissime.
S a l u t e m ac s e r v i t i o r u m n o s t r o r u m p a r a t o r u m c o m m e n dationem. R e l a t a nobis per m a g n i f i c u m d o m i n u m c a p i t a n e u m
P e z z e n et r e v e r e n d u m p a t r e m J o a n n e m Z e h e n d e r p r o p e n s i s s i m i a n i m i e r g a nos a f f e c t u o s a v o l u n t a t e i n t e r m i t t e r e n u l l a
ratíone potuimus, quin praesentibus nostris p r o aliquo grati
a n i m i i n d i c i o et s a l u t a r e m u s q u a m h u m a n i s s i m e et i n f i n i t a s
de e x h i b i t a n o b i s a b s e n t i b u s et i g n o t i s b e n e v o l e n t i a i n f i n i ­
tas (!) a g e r e m u s g r a t í a s , sicque absentes a l i q u a l e f a c e r e m u s
a m i c i t i a e i n d i c i u m , q u e m a d m o d u m o m n i a s t u d í a et p a r a t i s 1
1 2
2
A levél tartalma s a jezsuita rend címerét ábrázoló zárópecsét
után ítélve a kassai jezsuita misszió tagja. Közelebbi adataink nincse­
nek személyére vonatkozólag.
L . 28. 1. 5. jegyzet.
L . fentebb a 12. jegyzetet.
1
2
sima servitia nostra i n occasionibus offerimus reverendissimae
Dominationi Vestrae dedicamusque.
A d r e l i g i o n i s q u o d a t t i n e t negotium, sibi certo persuad e r e p o t e s t , nos v i t á m p o t i u s c u m m o r t e c o m m u t a t u r o s , q u a m
u l l a m occasionem eam propagandi intermissuros. Neque t a m d i u n o b i s c u m C a s s o v i e n s i b u s n e g o t i u m hoc i m p e r f e c t u m m a n sisset, n i s i i p s i m e t i l l i , i n specie v e r o e p i s c o p u s W a r a d i e n s i s ,
q u i m i h i d e x t e r a esse d e b u i s s e t ( u t n u n c p r i m u m ín Cogni­
t i o n e n ! v e n i m u s ) c o n s i l i o et o p e r a , i n d u c t u s c o r r u p t u s q u e
m u n e r i b u s h a e r e t i c i s , t a n q u a m n o n e p i s c o p u s sed e o r u m f a r i ­
n á é fuisset, a u x i l i o esse v o l u i s s e t , ' q u e m a d m o d u m n o n so­
l u m c o n t i n u o f a c i t , sed et n o s t r a e n o n p a r u m r e p u t a t i o n i
suis s i n i s t r i s i n f o r m a t í o n i b u s p r a e i u d i c a r e p r a e s u m i t . I d q u e
t a m i n d i g n e , u t c o a c t i f u e r i m u s S u a m M a i e s t a t e m caesaream,,
d o m i n u m n o s t r u m clementissimum humillíme requirere, dignetur commissarios ídoneos deputare, q u i nostris a m b o r u m i n dagatis actionibus de r e i v e r i t a t e S u a m M a i e s t a t e m infor­
m a r e ( ! ) . Q u a n t a e n i m sit a c t i o n u m n o s t r a r u m differentia,
reverendissimae Dominationi Vestrae ad oculum demonstrare
possemus, nisi m o l e s t u m fore t i m e r e m u s . Q u a p r o p t e r o b latis denuo servitiis nostris paratissímis reverendissimam Dom i n a t í o n e m V e s t r a m d i v í n a e p r o t e c t i o n i suis nos (!) o r a t i o nibus commendamus.
4
D a t a e i n c a s t r i s a d R a k o m a s 11-a S e p t e m b r i s , a n n o 1604.
Reverendissimae
Dominationís Vestrae
amícus paratissímus
Gio.
et
servus
Jacomo B a r b i a n o conte
Belgioioso
di
P . S. S o l l i c i t a n t C a s s o v i e n s e s n o s t r i p e r a b l e g a t o s suos
a l i q u o t suas p r a e t e n s í o n e s ; ' u t a u t e m n o b i s a b s e n t í b u s n í l
c a n o n i c i A g r i e n s e s , q u o d t i m e r e n t , h a b e a n t et i n r e d d i t u
q u o q u e nos eo c o m m o d i u s S u a e M a i e s t a t i s c h r i s t i a n i s s i m a m
v o l u n t a t e m e x e q u í p o s s i m u s , n e c e s s a r i u m esset, u t et S e r e ­
n i s s i m o A r c h í d u c i et S u a e M a i e s t a t i p r o p o n e m u s ( ! ) , cives i b i
existentes, praeeipue vero M e l c h i o r q u i d a m Reiner ' captívus
detineretur.
1
Kívül:
Irodai
3
4
5
ö
V.
V.
L.
V.
ö.
ö.
a
ö.
feljegyzés:
18 Septembris
(nyilván a beérkezés k e l t e ) ,
34. sz.-mal s 1. még a 31. 1. 4. jegyzetét.
a 34. sz.-mal.
kassaiak kérvényét a következő szám alatt.
37. 1. 9. jegyzet és 74. 1.
37.
Keltezetlen.
Kassa
sz.
kir.
(1604.
város
Mátyás
szeptember
11
közönségének
előtt)
folyamodványa
főherceghez
Engedelmes türelemmel viselték a háború szenvedéseit s készség­
gel hoztak minden áldozatot, abban a reményben, hogy legalább kivált­
ságaikat s ősi szokásjogukat m e g t a r t h a t j á k . Legutóbb azonban m á r
ezekben is súlyos sérelmeket kellett elszenvedniük. A z o k orvoslásáért
ismételten fordultak a főherceghez. Minthogy azonban kérelmeik mindezideig elintézés nélkül maradtak s a város közönsége a z ó t a kiváltságaí­
nak még súlyosabb megsértését volt kénytelen elszenvedni, panaszaik­
k a l újra a főherceghez fordulnak. Belgioioso főkapitány minden t ö r ­
vényes ítélet vagy v é g r e h a j t ó - p a r a n c s nélkül lefoglalta s a király nevé­
ben birtokbavette a város valamennyi birtokát s jövedelmét, jobbágyait
pedig a szokásos szolgáltatások teljesítésétől eltiltotta. A paplak le­
foglalása alkalmával adott ígérete ellenére lefoglalta s eladta a v á r o s ­
nak ott e l r a k t á r o z o t t gabonáját. A városba szállásolta el a vallon
lovasságot, jóllehet elég terhet jelent a beszállásolt gyalogság is; amel­
lett a készletek ilyetén felélése könnyen megbosszulhatja magát az e l ­
lenség esetleges t á m a d á s a esetén. Véleményük szerint a főkapitány e l ­
j á r á s a nélkülöz minden jogalapot s közönséges hatalmaskodás. H a v a l a ­
kinek jogigénye van birtokaikra, az a törvény útján érvényesíthető.
Kérelmüket most m á r harmadízben terjesztvén elő, kérik, orvosolja
sérelmeiket, és a főkapitányt utasítsa, hogy kiváltságaikat s ősi szo­
kásjogukat tartsa tiszteletben s minden ezekkel ellenkező újítást szün­
tessen meg.
Eredeti: St. A . , Ungarn, 274. csomó,
Kaschauer K i r c h e . . ." feliratú köteg.
Durchlauchtigíster
„Die
Angelegenheit
der
Erzherzog!
Gnedigíster Fürst u n d H e r r ! Ob w i r w o l laíder m i t
eußerstem unserem Schaden u n d V e r d e r b e n in gnuegsamer
E r f a h r u n g , was bei öffentlichen K r i e g e n den L ä n d e r n
und
L a n d s c h a f t e n , w o h i n s i r ü h r e n , für g r o ß e B e s c h w ä r , U n o r d ­
nung, Confusionen, L a n d u n d Leüt V e r d e r b u n d Verödun­
gen unempörlich daraus entstehen u n d oft an mehrers d u r c h
die,
so z u S c h u t z w i d e r d e n F e i n d a l s v o n d e m F e i n d
s e l b s t b e t r a n g t , e r s c h ö p f t u n d a u s g e s a u g t w e r d e n , so h a b e n
w i r doch alles bíshero vast über V e r m ö g e n u m der gemai­
nen N o t u n d A n l i g e n w i l l e n als p u b l i c a m c a l a m i t a t e m m i t
gehorsamister G e d u l t ertragen u n d gleichsam Guet u n d B l u e t
zugesetzt, das w i r z u m w e n i g s t e n u n s e r e r e c h t e F r e i h e i t e n
und alt H e r k o m m e n erhalten möchten.
N u n aber uns auch dieselbigen n i t sicher u n d unange­
fochten bleiben, sonder i n denselben großer Eingrif, W i d e r ­
wertigkeit
und
Trangsal
zugefuegt
worden. Also
haben
w i r n i t lenger u m g e h e n künnen, solche hohe u n l e i d l i c h e B e ­
schwerungen an
E u r fürstliche D u r c h l e u c h t
durch etliche
Prot. Egyházt. Adattár.
y
u n d e r s c h i e d l i c h e g e h o r s a m i s t e S u p p l i c i e r e n g e h o r s a m i s t ge­
l a n g e n z u l a s s e n . W e i l uns a b e r w e d e r a u f eins n o c h das
a n d e r B e s c h a i d e r v o l g t u n d d a h e r n i t w i s s e n k ö n n e n , ob
die bei E u r fürstlichen D u r c h l e u c h t f u r k o m e n u n d furbracht
w o r d e n oder n i t , nichts desto weniger viel u n d m a n i g f e l t i g
w i r u n d die ganze Burgerschaft w i d e r unsere Privilegien,
F r e i h e i t e n u n d A l t h e r k o m m e n über die M a ß e n
bedrangt
w e r d e n . So s e i n d w i r z u d i e s e r v e r r e r n h o h e n B e s c h w e e r Supplication eüsseristen
N o t gedrungen
u n d geben
Eür
f ü r s t l i c h e n D u r c h l e u c h t u n d e r t e n i g i s t z u e r k e n n e n , das w i r
über die vorige angebrachte hohen Beschwerung
durch
unseren H e r r n Veldobristen H e r r n Johann Jacob Barbiani
Grafen von Belgioiosa sonderlich in dem
hochbeschwert
s i n d , das e r u n s d i e z u d e r S t a t t g e h ö r i g e D o r f e r , U n d e r tanen, G ü t e r u n d E i n k o m m e n , die w i r u n d unsere V o r ­
fahrn v o n soviel unerdenklichen J a r n hero durch rechtm e ß i g e Possess z u g e m a i n e r S t a t t a l l e Z e i t f r i e d l i c h r u e b i g (!)
u n d u n p e r t u r b i e r t i n n e n g e h a b t u n d genossen, o h n e a i n i c h e
unser wissentliches V e r s c h u l d e n auch unangezeigter
Ursa­
c h e n , v i e l w e n i g e r B e r e c h t i g u n g , U r t a i l s o d e r e x e c u t i o n , als
d e f a c t o e n t z o g e n u n d u n s d e r s e l b e n g ä n z l i c h entseczt, s i c h
aber derselben i n N a m e n I h r e r k a i s e r l i c h e n u n d küniglichen
Majestät
unsers
allergnedigisten
Herrn
aigenmechtiglich
underfangen, die a r m e n U n d e r t a n e n z u Anlübung u n d Schwer u n g , a u c h das s i u n s d u r c h a u s k a i n e n G e h o r s a m
mehr
laisten sollen, aufgeredt u n d gedrungen,
i h n e n a u c h neue
A m t l e ü t v e r o r d n e t , als K i s s L u c a t z , B u r g g r a f f e n z u C a s c h a u ,
w e l c h e r i e c z i g e r Z e i t d e n Z e h e n t aus d e n D ö r f e r n e i n n i m t ,
s c h a f f t u n d gebeut, das w i r a l l e s m i t u n a u s s p r e c h l i c h e m
Schmerzen u n d hoher Betrübnus ansehen müessen.
E r l e ß t es a b e r a u c h b e i d e m n i t b l e i b e n , s o n d e r n h a t
uns zugleich gemeiner Statt Weingärtn, A c k e r l e n d e r , Maírh ö f u n d M ü h l e n v e r b o t e n , sein G u a r d i v o n S o l d a t e n d a h i n
gestellt. Daher w i r w e d e r unser J u r i s d i c t i o n noch gemainer
S t a t t E i n k o m m e n m e c h t i g , s o n d e r n d e r s e l b e n ganz p r i v i e r t
s e i n d u n d s o l l e n g l e i c h w o l d i e v o r i g e n G a b e n r a i c h e n , die
A r t o l l o r e i - F u h r d a r z u w i r i n die achtzig R o ß m i t schwerem
Uncosten underhalten
müessen
u n d i n der
Beraitschaft
haben. A l s o auch andere dergleich Dienst volkomentlich wie
zuvor I h r e r M a j e s t ä t laisten sollen, welches nun nit allain
u n s e r s V e r m ü g e n s n i t ist, s o n d e r n m u e s s a u c h d a r b e i l a i d e r
alles Stattwesens nottwendige Gebeü u n d
Underhaltung
d a r n i d e r l i g e n u n d z u G r u n d gehen.
E s i s t a u c h a n d e m n i t genueg, s o n d e r H e r r V e l d o b r i s t e r
1
1
A kassaiak előző folyamodásait 1. 13., i l l 14, és 21. sz. alatt.
w i l l uns a u c h u n s e r a i g e n G e t r a i d , das w i r v o r d i e s e m i m
Pfarrhof aufgeschütt u n d auf ein N o t aufbehalten n i t f o l ­
g e n lassen, s o n d e r d a s s e l b e v e r k a u f t u n d d i s t r a h i e r t , so es
d o c h z u m P f a r r h o f o d e r K i r c h e n n i t g e h ö r t , s o n d e r n u m ge­
mainer Statt pares G e l t erkauft u n d allein beheltnusweis
e i n g e s c h ü t t w o r d e n u n d das w i d e r s e i n s e l b s t Z u s a g e n ,
da
e r i n E i n n e h m u n g des P f a r h o f s u n s v e r s p r o c h e n , n i c h t s d a r i n n uns z u v e r k e r e n o d e r v o r z u h a l t e n , s o n d e r n a l l e s e r v o l g e n z u lassen, d e m e a b e r z u w i d e r er h e r n a c h das G e t r a i d
Gersten, H a b e r n ohne unser V o r w i s s e n u n d W i l l e n v e r k a u f t
und anbringet.
U n d d a m i t er u n s u n d g e m a i n e r S t a t t N a m e n T r a n g u n d
Z w a n g zufüge, h a t er a u c h d i e w a l l o n i s c h e R e u t e r é i i n u n d
a u ß e r h a l b d e r S t a t t l o s i e r t u n d e i n neues Q u a r t i e r g e m a c h t ,
wo doch zuvor die Reuteréi a l d a nie eingelegt w o r d e n , ' i n
B e d e n k u n g , w e i l d i e S t a t t o h n e das m i t d e m F u e ß v o l k genuegsam beschwert u n d ein jeder W i e r t ohne alle B e z a l l u n g
a i n f r e i L o s a m e n t für j e d e n L a n d s k n e c h t geben m u e ß , so
ist a u c h d i e ß z u b e d e n k e n , das u n s d e r E r b f e i n d g a r n a h e n d
u n d w a n n i n der Statt u n d V o r s t a t t , also auch i n den n a h e n ­
d e n b e i d e r S t a t t u m g e l e g e n e n D ö r f e r n aines u n d a n d e r s
aufgezehrt, i n N o t f a h l d u r c h M a n g e l der P r o f i a n t a i n ver­
hoffender Schade n i t n u r allein der Statt, sondern auch d e m
ganzen L a n d i n O b e r - H u n g e r n ervolgen möchte.
S o v i e l w i r diese b e s c h w e r t e N e u e r u n g i n u n s e r G e r i n g ­
füge v e r s e h e n , e r w e g e n u n d s c h m e r z h a f t e m p f i n d e n , i s t d i e
w i d e r alles L a n d r e c h t u n d B i l l i c h e i t auch v e r h o f f e n t l i c h o h n
alles unser V e r s c h u l d e n ein lauttere ubermachte G e w a l t t e t i g k e i t z u u n s e r m u n d des L a n d s e ü ß e r i s t e m V e r d e r b e n ,
n i c h t ohne m e n n i g l i c h s große V e r w u n d e r u n g . S i c h a u c h hievor kein V e l d o b r i s t e r n i e m a l n u n d e r s t a n d e n noch angemaßt
in gemainer Stattgüeter u n d E i n k o m m e n einzugreifen oder
dieselben u n d e r sich z u ziehen u n d z u aignen, w o aber j e ­
m a n d z u uns o d e r g e m a i n e r S t a t t G ü t e r r e c h t l i c h e S p r u c h
und Berechtigung zu haben vermaint, seind w i r gebüerlicher Orten u n d Stell zu Recht w o l zu finden, auch R e d u n d
A n t w o r t z u geben, n i e i n V e r w i e d e r u n g o d e r U n g e h o r s a m
erfunden w o r d e n . D a h e r uns dieß procedere, als an L a n d
verderbliche Neuerung u n d gewaltsamer Eingrief, soviel
schmerzlicher u n d unerträglicher f a l l n w i l l , z u m a l w i r uns
in Ihrer Majestät schuldigisten Gehorsam nach alle Zeit
undertenigist finden lassen, auch keines a n d e r n n o c h m a l e n
2
V . ö. a 36. és 42. 11.
e n t s c h l o s s e n s i n d , d a r u m w i r uns a u c h g n e d i g i s t e n S c h u t z
für G w a l t z u R e c h t g e h o r s a m i s t u n d b i l l i c h z u g e t r ö s t e n
haben sollen.
Dieser u n d andern hohen Beschweer u n d Bedrangnusen
halber w i r über vorige underschiedliche gehorsamiste Supp l i c i e r e n a u c h m ü n d l i c h d u r c h u n s e r e A b g e s a n d t e beschehene undertenigiste Ansuchung getrungenlich verursacht, aber
u n d z u m dritten M a l Supplicieren u n d hochflehentlichen
B i t t e n abzufertigen m i t höchster größter u n d tiefster, auch
d u r c h die B a r m h e r z i g k e i t Gottes gehorsamister Bitt, E ü r
f ü r s t l i c h e D u r c h l e u c h t w o l l e n aus l o b w ü r d i g i s t e n , a b g e b o r n e n
fürstlichen M i l d e n u n d G n a d e n sich unser u n d der armen,
doch gehorsamen Statt Caschau unser bishero treüwilligster
Pflichtigen Dienst u n d Zusetzung Guets u n d Bluets w i l l e n
gnedigist erbarmen u n d annemen, unsere Beschwerungen
m i l d i g l i c h e n a n h ö r e n u n d i n g n e d i g i s t e r E r w e g u n g unser
u n d des L a n d s , dessen w i r M i t g l i e d e r s e i n d , d a r a u f b e r u e n d
u n v e r m e i d l i c h e n Verderbens u n d vieler a n d e r n besorgenden
I n c o n v e n i e n z d e m H e r r n V e l d o b r i s t e n g n e d i g i s t verfügen,
das e r u n s w i d e r d i e G e b ü e r u n s e r e L a n d s f r e i h e i t e n , G e ­
r e c h t i g k e i t e n u n d a l t e n H e r k o m m e n n i t also b e t r a n g t , s o n d e r
gemainer Statt Güter, Undertanen u n d Einkommen, wie
auch alle ander bishero furgenomben, u m z i m l i c h e n Neue­
r u n g e n g e n z l i c h e n t h a l t e u n d uns d a r b e i , w i e w i r s b i s h e r
r u e w i g l i c h i n n g e h a b t , also a u c h h i n f o r t m i t R e s t i t u i r u n g a l ­
les, w a s u n s b i s h e r o i n a i m u n d a n d e r n e n t z o g e n w o r d e n
u n p e r t u r b i e r t v e r b l e i b e n lasse, s c h ü t z e u n d h a n d h a b e , d a r gegen a u c h w i r u n s e r eusseristes, w i e v e r h o f f e n t l i c h b i s h e r
g e h o r s a m i s t beschehen, a l s o a u c h h i n f u r o b e i I h r e r M a j e s ­
t ä t u n d d e m K ö n i g r e i c h H u n g e r n als u n s e r m V a t e r l a n d so
w o l d e m hochlöblichen Haus Österreich schuldigisten Ge­
h o r s a m s z u seczen w o l l e n . U n s z u g n e d i g i s t e r s p r i e s l i c h e n
Erhörung u n d W i l l f a h r u n g undertenigist bevelhend,
E ü r fürstlichen D u r c h l e u c h t
: 1
undertenigiste u n d gehorsamiste
N . R i c h t e r u n d R a t samt der geschwornen Gemain und ainhelligen armen
B u r g e r s c h a f t d e r kün. F r e i s t a t t
Caschau.
4
Kívül:
1. Felzet:
A n die fürstliche Durchleucht, Erzherzogen M a thiassen zu Österreich etc. N . Richter u n d Rate samt der ge3
L . 98. 1. 1. jegyzet.
A kassaiak e folyamodványát két küldöttjük vitte Bécsbe, kiknek
egyike Reiner Menyhért tanácsos volt (1. fentebb 92. és 96. 11.).
4
schworenen
G e m a i n u n d ganzen a i n h e l l i g e n höchstbedrangten
Burgerschaft der kün. F r e i s t a t t C a s c h a ü u n d e r t e n i g i s t e S u p p l i cieren u n d gehorsamístes B i t t e n ,
2. Elintézés
során
tett feljegyzések:
F i a t quamprimum commissio et d i r i g a t u r ad d o m i n u m l o c u m t e n e n t e m , q u i alias i n p a r ­
tes superiores iter habet, et ad d o m i n u m camerae Scepusiensis,
ut super his et a l i i s querelis c i v i t a t i s Cassoviensis q u a m p r i m u m i n f o r m a t i o n e m capiat, s i n g u l a r i t e r vero, anne r e l i g i o n i s r e f o r m a t i o n i
i n omnibus satisfecerint, bona ad ecclesias et p a r o c h i a m et r e l i qua beneficia r e s t i t u e r i n t , q u a l i a ista bona sint, de q u o r u m
ademptione i p s i c o n q u e r u n t u r . E t s i q u i d e m r e p e r e r i n t , ea n o n ad
ecclesias v e l beneficia pertinere, o m n i n o efficiat, u t i n his n o n
molestentur et super omnibus et singulis q u a m p r i m u m , q u o d ac­
t u m , quodve p o r r o agendum, o p i n i o n e m suam rescribat.
5
Per
15,
serenissimum
Septembris
Archiducem
anni
1605
a
G, S c h r ö t t e r
(?)
38.
1604.
Gróf
Belgioioso
szeptember
l'elsőmagyaroszági
Mátyás
16.
Rakamaz
főkapitány
jelentése
főherceghez
Megkapta rendeletét, amelyben tudósítván őt az ellenségnek Alsó­
magyarország ellen irányuló mozdulatairól, meghagyta neki, hogy a
dicán fogadott csapatokat a t a r t o m á n y rendes csapataival együtt Ruber
ezredes Darancsnoksága alatt hadba küldje. A k a m a r a azideig nem
tudta a dica-katonaság mustrájához szükséges pénzt előteremteni. R a k a mazon megállott, hogy a további előnyomulás esetére az ottani részek
biztonságáról gondoskodjék, mivel különben az ellenség az egri őrség
felerészével
könnyen
elfoglalhatná
Szendrőt, Putnokot,
Ónodot és
Isiért ( ? ) s K a s s á t veszélyeztethetné. Feltétlenül szükséges, hogy E r ­
dély felé előnyomuljon, minthogy a lázadók a Temesvárott visszamaradt
s egyéb őrségekkel együtt ama végek felé közelednek. A dica-katona­
ság mustrájának tehát legfőbb ideje. Értesülései szerint az ellenség
száma nem nagyobb a m á r jelentett 40—50.000 főnél; a t a t á r o k nem
egyesültek vele. A kassaiak emlékiratát ismeri. J a v a i k elfoglalásának
okát adta korábbi jelentéseiben. Felszólította őket a t e m p l o m h o z tar­
tozó javak á t a d á s á r a , amire azok a másolatban mellékelt irat tanul­
sága szerint kötelezték is magukat; ők azonban egy-két jelentéktelen
jövedelemtől e l t e k i n t v e , a kérdéses javakat egyáltalán nem jelölték
meg s ismételt felszólítására azzal feleltek, hogy népeiket beszólítot­
ták a városba s felfegyverezték, vagyis nyilvánvaló lázadással mega
Elírás 1604. helyett.
HetViesi Pétbe Márton kalocsai érsek s szepesi prépost ekkor
indult a Szepességre, hogy az ottani városokból az evangélikus prédi­
kátorokat eltávolítsa s az evangélikusok szabad vallásgyakorlatának
véget vessen (Bruckner, i. m. 185. s köv. 11.); az említett parancsokat
nem ismerjük.
5
t a g a d t á k az engedelmességet. C s a k ekkor foglaltatta le javaikat, hogy
ily módon kényszerítse k i a fenti rendelkezések végrehajtását. K e z e ­
lésükre külön provizort rendelt s a termést a végvárak e l l á t á s á r a kí­
vánná felhasználni. Valótlan, hogy a katonák a javakat a saját egyéni
hasznukra foglalták le. A z ellenség alsómagyarországi mozdulataira való
tekintettel a megyéket felszólította az insurrectiora; ezek azonban csak
egy hónapi hadiszolgálatra vannak kötelezve.
E r e d e t i : St. A . , Ungarn, 274. csomó,
K a s c h a u e r K i r c h e . . . " feliratú köteg.
Serenissimo
„Die
Angelegenheit
der
Signore!
H o inteso d a l i a lettera d i V o s t r a A l t e z z a quello, che'é
s t a t a s e r v i t a d ' a v i s a r m i de g l i a n d a m e n t i d e i n e m i c o et c o m e
s i e r a v o l t a t o v e r s o l a p a r t e d e l l ' O n g a r i a i n f e r i o r e et c h e
per ciö m i c o m a n d a v a dovessi m a n d a r i a l campo la gente
d e l l a d i c a insieme con le compagnie o r d i n a r i e d i questa
p r o v i n t i a con i l collonello Ruber.
H u m i l m e n t e r i s p o n d o a V o s t r a A l t e z z a , che f i n adesso
la camera non ha trovato i l dinaro, per far dar mostra a l l a
g e n t e d e l l a d i c a , n o n o b s t a n t e t u t t e l e d i l l i g e n t i e che h o
f a t t o et f a c c i o . H o f a t t o p e r ö a l t o q u i , a c c i ö che m a r c h i a n d o
o l t r e possi lasciar queste p a r t i con qualche sicurtá come é
n e c e s s a r i o , p e r che i l n i m i c o c o n l a m i t ä d e l l a gente, che
tiene i n A g r i a , p o t r i a i m p a t r o n i r s i d i Sendrö, Putnok, O n o d
e I s i e r e c o r r e n d o senza o s t a c o l o fíno a C a s s o v i a m e t t e r l a i n
p e r i c o l o e f a r g r a n d i s s i m i d a n n i i n t u t t o i l paese. T a n t o piü,
c o m e V o s t r a A l t e z z a si s e r v e d i a v i s a r m i , che l i T a r t a r i
s c o r e r a n o p e r q u e s t e p a r t i . E s s e n d o necessario, che i n o g n i
m o d o i o m i a v a n z i v e r s o l a T r a n s i l v a n i a , p e r essersi a v i c i n a t i a q u e i c o n f i n i l i r i b e l i d'essa g i o n t a m e n t e con l a gente
r e s t a t a i n T e m i s w a r et a l t r a . H o v o l u i o a v i s a r a V o s t r a A l ­
t e z z a q u a n t o o c c o r r e , p e r che f r a t a n t o che si d i a l a m o s t r a
a d e l l a g e n t e d e l l a d i c a p o s s i c o m a n d a r m i q u a n t o si c o m p i a c e r ä , che i o f a c c i a , che n o n o b s t a n t e l e s o p r a d e t t e c o n siderationi, h u m i l i s s i m a m e n t e eseguiro quanto V o s t r a A l ­
t e z z a c o m a n d a , c o m e son o b l i g a t o . A l l a q u a l e f a c c i o sapere,
che p e r l e n o v e , che d i m o l t e p a r t i t e n g o , i l n i m i c o n o n é
p i ü f o r t e d i q u a n t o a v i s a i a V o s t r a A l t e z z a de 4 0 — 5 0 m i l l e ,
ne c o n l u i s i e r a n o g i o n t a t i l i T a r t a r i .
I I m e m o r i a l e d e l l i c i t t a d i n i d i C a s s o v i a ho v e d u t o . L a
1
2
:i
1
A „dica-katonaság", a magyar mezei zsoldos sereg, melyet az
országgyűlésileg megajánlott adóból
(dicaból) toboroztak minden év
tavaszán s tartottak hadban őszig. A korabeli haderő különböző ele­
meire vonatkozólag 1. K á r o l y i Á r p á d : Magyar Országgyűl. Emlékek, X .
köt. Bpest, 1890. 350—51. 11.
L . 57. 1. 5. jegyzet.
L 37. sz. alatt.
2
3
causa p e r che i o g l i p i g l i a i l i b e n n i l ' h a v r a V o s t r a A l t e z z a
p o t u t a v e d e r é d a a l c u n e m i e l e t t e r e , che g l i h o s c r i t t o , d a n d o l i p a r t e p u n t u a l e d i q u a n t o é o c c o r s o . E f u che h a v e n d o
Sua M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a c o m a n d a t o , che d e t t i c i t t a d i n i
r e s t i t u i s s e r o l i b e n n i a p p a r t e n e n t i a l l e chiese, g l i l i r i c e r c a i
et l o r o p e r s c r i t t u r a sua, c o m e a p a r e p e r l a q u i i n c l u s a c o p p i a si o b l i g o i n o d i f a r l o , p e r ö n o n h a v e n d o d í c h i a r a t o
se
n o n m i n i m a p a r t e d i q u e l l o che a l l e chiese p e r v e n i v a n o , ecc e t t o u n c a m p o et a l c u n e d e c i m é de v i g n e e c e r t e p o c h e
cose, che n o n sono d i r i l e v o , che t o c c a v a a l l a p a r o c h i a l e , g l i
r i c h i e s i , che d o v e s s e r o c u m p l i r e a l c o m a n d a m e n t o d i S u a
M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a . M a chiamando l o r o gente n e l l a
c i t t á et m e t t e n d o s i i n a r m í c o n t r a d i s s e r o a l l a v o l o n t a d i S u a
Maestá e V o s t r a A l t e z z a , come faro constare a V o s t r a A l ­
t e z z a p e r i n f o r m a t i o n e se cosi c o m a n d e r á e c o n e v i d e n t e
ribellione negorno l'obedientia. Per tanto per questa consid e r a t i o n e , c o m e ho a v i s a t o a V o s t r a A l t e z z a p i g l i a i i l p o s sesso de t u t t i i b e n n i f r a t a n t o che c o n s i g n a s s e r o q u e l l i d e l ­
ié chiese, r e s t a n d o i l r e s t o a l l a d e l i b e r a t i o n e d i S u a M a e s t á
e Vostra A l t e z z a . C o n fargliene gratia e l e v a r g l i l i come anco
l i p r i v i l e g i i . E p e r c i ö , c o m e a v i s a i a V o s t r a A l t e z z a , si é
d i p u t a t o u n p r o v i s o r e , che r a c c o l t i I i f r u t i l i c o s t u d i s c a e
ne r e n d i b u o n c o n t o . A d v e r t e n d o a V o s t r a A l t e z z a , che l i
scrissi,'' c o m e d e l l i g r a n i d i d e t t a r a c c o l t a si p o r t r i a v a l e r e ,
per dar a l l i soldati d i Sua M a e s t á n e l l i confini. E t q u a n d o
p o i p e r d e l i b e r a t i o n e d i Sua M a e s t á e V o s t r a A l t e z z a s i
havessero da r e s t i t u i r e l i b e n n i e f r u t i d i quest'anno a l l a
c i t t á a p p a r t e n e n t i , che si p o t r e b b e d i s c o n t a r g l i l i s o p r a q u e l l o
che p a g a n o a Sua M a e s t á , p e r s e r v i t i o d i l q u a l e e d i V o s t r a
A l t e z z a son v e n u t o a l l ' e f f e c t o d i c o t a l d i m o s t r a t i o n e
e
g l i e l ' h o s i g n i f i c a t o q u a n d ' é successo p e r p i u d ' u n a m i a l e t t e r a .
E t se d i c o n o d e t t i c i t t a d i n i , che l i s o l d a t i o c c u p i n o d e t t i
benni e g l i usino come p r o p r i i , i n f o r m a n o falsamente V o s t r a
A l t e z z a , n o n essendo successo n i s s u n a cosa p i u d i q u a n t o
g l i ho con h u m i l t á r a p p r e s e n t a t o , che é l a p u r a
veritá.
Q u e s t o é q u a n t o posso d i r e i n q u e s t o p a r t i c u l a r e a V o s t r a
Altezza, la supplico humilmente comandare conforme
a
q u a n t o é s e r v i t a , che i o e s e q u i s c a i n esso, a c c i ö p o s s i m e t t e r lo i n esecutíone.
4
5
0
D e l B e g h d i B a c k si e s e q u i r a q u a n t o V o s t r a A l t e z z a
comanda.
I n c o n s i d e r a t i o n e d e l l e n o v e , che V o s t r a A l t e z z a é ser4
5
6
L . 29. s 34. sz. alatt.
A melléklet hiányzik.
L . 29. sz. alatt.
v i t a d i a v i s a r m i de g l i p r o g r e s s i d e i n i m i c o i n O n g a r i a i n ­
feriore, ho s c r i t t o a l l i c o m i t a t i per la i n s u r r e c t i o n e , l i q u a l i
c o m e n o n sono o b l i g a t i d i star piü d ' u n mese i n c a m p a g n a .
E t h o r a s i a m o a l l a m i t á d i q u e s t o , p r i m a che si g i o n t i n o ,
sara l a f i n e e p i ü ö l t r e , H o v o l u t o p e r ö a n t i c i p a r e , a c c i ö
p o s s i n o esser a t e m p ó d i s e r v i t i o , s u p p l i c o V o s t r a A l t e z z a
d i t e n e r l o per bene, a l l a q u a l e h u m i l m e n t e faccio r i v e r e n z a ,
D i l c a m p o a p p r e s s o d i R a k o m a s a 16 de
Di
Vostra
Altezza
devotissímo
(címeres k ö r i r a t o s
1. Címzés:
A
Sua
1604.
Serenissima
Gi.
Kívül:
Settembre
Altezza
servitore
Jacomo Barbiano
Belgioioso,
zárópecséttel):
Serenissima.
2. Az elintézés
kapcsán
tett hátirati
feljegyzés:
a) I m ersten
des
oberhungerischen
Kriegsvolks
Herauschickung
betreffend
ist dem B e l g i o s o a a l b e r e i t A n t w o r t e r f o l g t ,
i m anderen P u n c t
H e r r n v o n K r e n b e r g zu zustellen. — b) (más k é z t ő l ) : B e i der
C a n z l e i vleißig a u f z u h a l t e n 25, September 1604,
7
8
39.
1604.
Rudolf
király
rendelete
november
gróf
5.
Belgioioso
Prága
Jakab
főkapitányhoz
Minthogy a hajdúk és a kassaiak l á z a d á s á t általában a vallás­
ügyi rendelkezések terhére írják, a legfontosabb teendő, hogy ezt a
véleményt mind a megyei nemesség, mind a városok fejéből kiverjék
s meggyőzzék őket arról, hogy a felkelés egyedüli forrása Bocskay
hűtlensége. I l y értelmű rendeleteket küldött a megyéknek s a kassai­
aknak is Hosszútóthy útján. E h h e z alkalmazkodjék ő is s vallási téren
a nemességgel s hajdúkkal, valamint a városokkal szemben további
lépésektől t a r t ó z k o d j é k . Hogy K a s s á t ú j r a hűségre bírja, ennek érde­
kében minden lehetőt el k e l l követnie. A hűtlen erdélyiek részéről
fenyegető veszedelem e l h á r í t á s á r a az alsómagyarországi táborból kül­
denek B a s t a vagy R u s s w u r m vezérlete alatt segítséget. A d d i g is a
B o c s k a y v a l bizalmas lábon álló urak közvetítésével mindenképen igye­
kezzék B o c s k a y t ú j r a hűségre téríteni. Amellett azonban nyomozzon
annak is utána, nem állnak-e mások is B o c s k a y háta mögött. Sennyey
P o n g r á c ajánlkozott 10—15.000 székely megnyerésére, R a d u l vajdával
is lehet számolni szükség esetén. A z igénybevételük esetére szükséges
parancsokat mellékeli. A h a j d ú k a t is esetleg pénzbeli ígéretekkel r á
lehet venni hogy B o c s k a y t élve vagy halva kiszolgáltassák. A z elvesz­
tett főzászló p ó t l á s a felől intézkedett, Tegyen jelentést, mint került
ez a hajdúk kezére. Tegye megfontolás t á r g y á v á , hogy a már elenge­
dett s hazavonulóban pusztító vallonokat nem kellene-e újra
felfo-
7
8
Nem ismerjük.
Krenberg U l r i k
csász. tanácsos, osztrák főkancellár.
gadni, mely esetben azonban szigorú fegyelem t a r t a n d ó közöttük. A
véghelyek megerősítéséről feltétlenül gondoskodjék az e célra megsza­
vazott robot vagy robotváltság felhasználásával. Legyen gondja r á ,
hogy a Thököly-féle 1500 köböl gabonát a véghelyekre elszállítsák.
Sennyey Pongrácot, Pethe Lászlót s a többi hűségen maradottakat,
valamint Bocskay három emberét kéreti, hogy őt, Belgioiosot továbbra is
támogassák; jutalmazásukra tegyen javaslatot.
Fogalmazvány-tisztázat: St.
von K a s c h a u " feliratú köteg.
Rudolf
A . , Ungarn, 274.
csomó,
„Die
Kirche
etc.
U n s s e i n t d e i n e u n d e r s c h i d l i c h e S c h r e i b e n aus A d o r i a n ,
G r o ß w a r d e i n u n d i e z t l e z t l i c h e n aus Z i p s e r h a u s g e h o r s a m i s t
f ü r b r a c h t w o r d e n , d a r a u s w ü e r d a n n i t a l l a i n des m a i n a i d i g e n B o t s c h k a y A b f a l l u n d beses B e g ü n n e n b e n e b e n s d e m
ganzen V e r l a u f m i t denen H e y d u g g e n u n d Caschauern be­
sehenen v a s t u n g e r n v e r n o m b e n , s o n d e r n a u c h d a r ü b e r d i s e
w e i t a u s s e h e n d e S a c h e n i n n o t w e n d i g e r B e r a t s c h l a g u n g ge­
zogen h a b e n . U n d d e m n a c h s i c h b e f i n d e t , d a ß s o n d e r l i c h d e r
Heyduggen und Hungern Empörung dem Reformationwesen
u n d der Religion zuegeschriben w e r d e n w o l l e , d i e w e i l denen
von Caschaw zugleich alle iere Dörfer u n d Güeter, sowol
w e l t l i c h e s u n d aigens als K ü e r c h e n g ü t e r e i n g e z o g e n u n d d i e
Reformation auch bei den andern oberhungerischen
Stet­
ten gleich iezo u n d e r ainsten d u r c h unsern L o c u m t e n e n t e m
f ü r g e n o m b e n w o r d e n sei. So i s t d e r o h a l b e n a i n h o h e N o t t u r f t dise g e f a ß t e O p i n i o n v o n d e r R e l i g i o n d e m A d l u n d
S t e t t e n aus d e m S i n n z u r e d e n u n d d a g e g e n w o l e i n z u b i l d e n ,
d a ß d e r A n f a n g s o l i c h e n T u m u l t s a l l a i n aus des B o t s c h k a y
ausgebrochnen U n t r e u e u n d V e r r ä t e r e y herflüeßte, inmassen
wüer auch soliches a l l e n Spanschaften u n d oberhungerischen
Stetten, insonderheit aber der Statt Caschaw, w i e d u hiebeil i g e n d z u sehen," z u e g e s c h r i b e n u n d d a m i t d e n ( t i t l . ) H u s s o toti zu inen abgefertigt haben. B e w e i c h e n dier also h i e m i t
genediglich u n d w o l l e n , daß D u D i c h disem gemeß aecomod i e r e s t u n d i n R e l i g i o n s s a c h e n gegen d e n e n S t e n d e n u n d A d l
s o w o l d e n a n d e r n S t e t t e n als H e y d u g g e n n o c h a n d e r s i n
gemain der Zeit nichts weiters monierest, m i t denen v o n
Caschaw aber neben i n A c h t n e m u n g unserer
kaiserl, und
k ü n i g l i c h e n A u t h o r i t e t g e m a c h gehest, das F u n d a m e n t w i e
v e r s t a n d e n g l e i c h w o l l a u c h a l l a i n aus des B o t s c h k a y U n ­
treue u n d Practicen stellest u n d die R e l i g i o n simpliciter auf
angezognes
unser
Schreiben
remittierest,
sondern
dich
1
:!
1
2
3
Nem ismerjük.
L . a következő számot.
Hosszútóthy.
d u r c h d i c h selbst u n d a u c h andere taugliche Subiecta aufs
h ö c h s t e d a h i n b e a r b a i t e s t w i e d i e S t a t t C a s c h a w als d i e
H a u p t s t a t t u n d sowol die a n d e r n Stett i n unser D e v o t i o n
und Gehorsam erhalten u n d aller U n r a t gestilt werde. U n d
d a m i t der m a i n a i d i g e n Sybenbürger Füerbruch sovil müglich
zu verhieten, w e r d e n unsers f r e u n d l i c h e n geliebten B r u e d e r s E r z h e r z o g M a t t h i a s e n L i e b d e n aus u n s e r m L a g e r i n
Nider-Hungern alspalt ain A n z a l Kriegsvolk zu Roß und
F u e ß u n d d a m i t aintweders den Basta
oder
Rußwurnr'
hineinverordnen, underdessen
D u d i c h , w o es n i t b e r a i t
s c h o n beschehen, n e b e n d e m L a s s o t a " u n d V e l t z a l m a i s t e r be­
mühen wellest, vermitels deß Ragozy, Turzo, , M e l i t h Balas
o d e r A n d e r e , so d e m B o t s c h k a y v e r t r a u e t u n d z u i m e z u v e r mügen, ine d u r c h a l l e r h a n d dienstliche Persuasiones, sonder­
l i c h aber, d a ß wüer ine n o c h a n d e r e L a n d l e u t i n religione
z u b e s c h w ä r e n n i t b e d a c h t seien, v o n s e i n e m b ö s e n F ü r nemen abwenden u n d z u m schuldigen Gehorsam
bewegen
möchtest, w i e d u ihne auch auf sollichen F a l l unserer G n a d
u n d P e r d o n z u v e r s i c h e r n hast, d i e w ü e r a n i e z o o b g e d a c h t e n H u s s e t o t i i n o m n e m e v e n t u m m i t g e b e n lassen, d a b e y d u
g l e i c h w o l d e i n geheime u n d fleißige Nachforschung z u h a l ­
ten, o b n i t e t w o a n d e r e u n d w e l i c h e m i t e r n a n t e n B o t s c h k a y
under der Tecken ligen,
4
7
s
B e i d i s e m w ü e r d i e r n i t b e r g e n , das s i c h d e r Segnei
P o n g r ä z , dessen gegen uns g e h o r s a m i s t A n e r b o t e n i m N o t ­
f a l l a u f u n s e r n B e v e l c h v o n 10. bis i n t a u s e n d Z ä c k l auf­
z u b r i n g e n , a l s o s o l l e a u c h R a d u l W e y d a n i t u n g e n a i g t seien,
da n u n derowegen die Sachen i n Sybenbürgen u n d diser O r ­
t e n so g e f e h r l i c h , so h e t t e s t d u d e m n a c h dise b a i d e i n C r a f t
h i e b e i l i g e n d e r S c h r e i b e n a n si s a m t A b s c h r ü f t e n
davon
z e i t l i c h a u f z u n e m e n u n d D i c h also ieres Zuesprungs zugebrauchen. U n d o b w o l e n denen H e y d u g g e n nicht zu trauen,
so w e r e n d o c h u n s e r s E r a c h t e n s a l l e M i t l z u v e r s u e c h e n , si
von dem B o t s c h k a y w i d e r abwendig zu machen, weliches
villeicht m i t Versprechung unserer Perdon u n d Ergözung
9
4
Gróf B a s t a G y ö r g y táborszernagy; az év nyara óta a Duna men­
tén
harcoló a l s ó m a g y a r o r s z á g i haderő parancsnoka (Veress E n d r e :
B a s t a G y ö r g y levelezése, I I . köt., Magy. Tört. Emlékek I . oszt. 37. köt.,
Bpest, 1913. X X I — X X I I . 11.
Gróf R u s s w u r m Kristóf tábornagy.
L . 28. 1. 4. jegvz.
V . sz. R á k ó c z i L a j o s .
Gróf Thurzó György.
Sennyey P o n g r á c , 1593—1606. években jelentékeny szerepet ját­
szik Erdélyben. Rudolfnak feltétlen híve s Bocskay ellenében is egyik
vezére.
5
6
7
8
9
o d e r , d a es j a ä n d e r s t n i t z u e r h a l t e n , m i t Z u e s a g u n g u n d
E r s t a t t u n g a i n e r g e w i ß e n S u m m a G e l t s aus des B o t s c h k a y
G u e t e r n s o l c h e r G e s t a l t b e s c h e h e n k i n d e , d a ß si u n s d e n
B o t s c h k a y selbst l e b e n d i g o d e r t o t l i f e r n s o l t e n . W e i l w ü e r
a u c h n i t i n k l a i n e r S o r g stehen, es m ö c h t e n d i e P o l l ä c k e n
wüssent oder u n w i s s e n t ieres K ö n i g s an disen G r ä n z e n
e t w a s a n i a h e n , so h a b e n w ü e r e r m e l t e n K ü n i g a n i e z o u m
Füerseh- u n d R e m o d i e r u n g zuegeschriben u n d derowegen
ainen aignen H o f d i e n e r z u i m e a b f e r t i g e n lassen.
W e i l e n die vorige H a u b t f a h n e n v e r l o r n , ist berait ain
a n d e r e z u m a c h e n v e r o r d n e t , so d i e r m i t d e m e h i s t e n z u e geschickt w e r d e n solle.
Danebens begern wüer aber genediglich z u wissen, diew e i l d u s e l b s t als V e l t o b r ü s s t e r b e i d e r j ü n g s t e n d e r H a y duggen I b e r f a l l oder Schlacht n i t gewest, d u r c h w a s M i t l
soliche H a u b t f a h n e n i n i r der H e y d u g g e n H a n d k o m m e n ist.
Zu dem werden wüer gehorsamist berichtet, daß die bal o n i s c h e n P f ä r d a m H e r a u s z i e h e n seien, d i e v i l l e i c h t d a r i n ­
nen wider den F e i n d noch w o l z u gebrauchen
gewest
w ä r e n , d i e w e i l si a b e r sogar aus a l l e r K r i e g s d i s c i p l i n k o m ­
m e n u n d das g a n z e L a n d v e r w ü s t e t , d a h e r d u r c h s i n o c h
m e h r I b e l s c a u s i e r t u n d l e i c h t l i c h das g a n z e L a n d z u m A u f ­
stand bewegt w e r d e n möchte, da doch ieziger Zeit a l l a i n z u
sehen, w i e d i s e r U n r u h e f ü r k o m b e n w e r d e , so s t e l l e n w ü e r
demnach dier u n d deinen bei dier habenden Krüegsheuptern
z u b e d e n k e n h a i m , ob s o l c h e R e i t e r e i w e i t e r z u b e h a n d len u n d zu behalten oder n i t v i l m e h r u m iere gleichsam
g e w o h n t e E x c e s s w i l l e n g a r a b z u l a s s e n , d a n n d a si j e l e n g e r
b e l e i b e n s o l t e n , so m ü e ß t e n si gegen g u e t e n e m p f a n g e n e n
Bezahlung auch i n scharfer D i s c i p l i n u n d O r d n u n g erhalten,
inen der betrotte M u e t w i l l u n d B l i n d e r e i unserer gehorsa­
men L a n d s t e n d u n d U n d e r t o n e n n i t gestattet, sondern soliches v o r h e r o a u s t r u c k e n t l i c h a n g e z a i g t u n d a l s d a n d i e V e r ­
brecher nach Ungnaden gestraft w e r d e n .
Ü b e r das h a b e n w ü e r m i t s o n d e r n M ü ß f ä l l e n v e r s t a n ­
den, das k a i n G r ä n z h a u s n u r a u f e t l i c h w e n i g T a g p r o v i a n t i e r t sei, s o w o l a u c h das d e r o s e l b e n O b r ü s t e d u r c h d i e
R o b a t n o c h d e r K r ü e g s l e u t H i l f a n d e n V e s t u n g e n so g a r
nichts pauen oder pessern, sondern gleich alles m i t p a r e m
G e l t g e r i c h t h a b e n w o l l e n o d e r d i e G e b e i e i n g e h e n lassen,
da doch järlich die gratuitos labores i m L a n d t a g b e w i l l i g t
und w i e fürkombt
i n G e l t u n d Robat gericht wüerdet, w e m
a b e r s o l l i c h e s z u N u z k o m b t , das i s t a n d e n V e s t u n g e n n i t
z u s p ü e r n . B e v e l c h e n d i e r d e m n a c h , das d u i n e n d e n O b r ü s t e n soliches i n u n s e r m N a m e n e r n s t l i c h v e r w e i s e s t , g l e i c h -
w o l a u c h füer d e i n P e r s o n d a r a u f d e i n fleißig A u f m e r k e n
habest u n d die Obrüsten z u pesserer W ü e r t s c h a f t antreibest,
d a n e b e n s d i c h , w i e es m i t d e r j ä r l i c h e n L a n d r o b a t u n d d e m
G e l t d a r f ü e r a i n B e s c h a f f e n h a i t u n d w e m e dasselb z u G u t e m
k o m b t , m i t V l e i ß e r k u n d i g e s t u n d u n s des B e f u n d s gehor­
s a m l i c h berichtest, w i e wüer d a n wegen P r o v i a n t i e r u n g der
Heuser unserer zipserischen Camer die N o t t u r f t absonderlich
b e v e l c h e n , d a b e y d u füer d e i n P e r s o n g l e i c h s f a l l s d e i n
m ü g l i c h i s t t u e n u n d des T e k h e l y 1500 K u b l T r a i d , d a h i n
es a m m a i s t e n v o n N ö t e n , a b f ü e r e n lassen w e l l e s t .
S c h l i e ß l i c h e n w e i l e n sich der Segnei Pangräz, Pette
Laßla
u n d A n d e r e b i s h e r o so g e t r a u e a u f r e c h t u n d s t a n d ­
haft gehalten, magst d u si w i e auch i n Sonderhait die d r e i
Botschkayschen Diener aller gnedigsten Erkantnus u n d Ergezung versichern, w i e d a n n h i e m i t unser gnedigister Bevelch,
dich m i t unsern drinnigen R ä t e n zu beratschlagen u n d M i t len nachzudenken, auch m i t Guetachten
heraus berichten
w o l l e t , w a s j e d e m b e s o n d e r s z u G n a d e n u n d w o h e r das­
selb z u n e m e n sein m ö c h t e . A n d i s e m A l l e m b e s c h ü e c h t
u n s e r g n e d i g i s t e r g e f e l l i g e r W i l l e n u n d M a i n u n g . U n d sein
d i e r b e n e b e n s m i t G n a d e n w o l g e w o g e n . P r a g , d e n 5. N o ­
v e m b e r 1604.
1 0
A n Conte Belgioiosa
Veldt-obristen in Oberhungern.
40.
1604.
Rudolf
király
szeben,
felhívása
Nagybánya
november
7.
Kassa,
Lőcse,
és Várad
Prága.
Bártfa,
városok
Eperjes
Kis-
polgárságához
B o c s k a y hitbeli meggyőződése védelmének ürügye alatt
fegyvert
fogott s fellázadt, holott a török háború gondjai közepette mi sem állt
távolabb tőle, mintsem hogy őket váratlanul megtámadja. A kassai
rendelkezéseknek csak az volt a célja, hogy az ottani főtemplomot ere­
deti rendeltetésének visszaadja. Verjék ki a fejükből azt a feltevést,
mintha zaklatni a k a r t a volna őket. Felhívja tehát őket, hogy Bocskayt
ne támogassák, ellenkezőleg ellene fegyvert fogjanak. Annál is inkább
mivel a hajdúktól amúgy sem v á r h a t n a k jót.
F o g a l m a z v á n y : St. A . , Ungarn, 274.
26—27. 11.
1 0
csomó,
1604.
novemberi
köteg,
Hethesi Pethe László, M á r t o n érsek s kir. helytartónak az ö c c s e
a felsőmagyarországi mezei magyar hadak főkapitánya
(Károlyi Á..
Magy. Országgyűlési Emlékek, X I . köt., Bpest, 1899. 12. 1.)
Rudolphus
etc.
P r u d e n t e s ac c í r c u m s p e c t i f i d e l e s n o b i s d i l e c t i . I n n o t u i s se V o b i s i m o r e i p s a q u o q u e V o s h a c t e n u s e x p e r t o s esse n o n
d u b i t a m u s , q u a e n a m t u r b a e et p e r i c u l o s í t o t i r e i p u b l i c a e
m o t u s i n hisce r e g n i n o s t r i H u n g á r i á é p a r t i b u s s u p e r i o r i b u s
hoc t e m p o r e v i g e a n t e a q u e o m n i a e x S t e p h a n i B o c h k a y d e
K i s m a r i a ( q u i p o s t h a b i t a o m n i f i d e et f i d e l i t a t e sua n o b i s
t a n q u a m r e g i et d o m i n ó suo n a t u r a l i et s a c r a e r e g n i i s t i u s
n o s t r i H u n g á r i á é c o r o n a e d e b i t a sub p r a e t e x t u , u t i n o b i s r e l a t u m et h o m i n u m e i u s m o d i p e c u l i a r e est, v i n d i c a n d a e et t u t a n d a e suae i n r e l i g i o n e o p i n i o n i s n o b i s a p e r t e r e b e l l a r e
l e v a t i s q u e c o n t r a nos i m p i i s a r m i s m i l i t e s n o s t r o s h i s c e d í e bus h o s t i l i t e r a g g r e d i et d o l o r e c i r c u m v e n t o s c o n c i d e r e n o n
est v e r i t u s ) t e m e r a r i o a u s u e t m a c h i n a t i o n e p r o r u p i s s e sens i m q u e haec m a l a s e r p e r e et a d n o c i v a m m i n u s q u e e x p e c t a t a m s e d i t i o n e m t e n d e r e . S i c u t i n o n sine a n i m i n o s t r i m o l e s t i a
ea i n t e l l e x i m u s , i t a i n c o n s i d e r a t u m et m a l i t i o s u m h o c i l l i u s
factum n e u t i q u a m p r o b a r e possumus, s i q u i d e m g r a v i b e l l o
Turcico, quod pro regni huius nostri Hungáriáé recuperatione
a d e o q u e V e s t r u m o m n i u m s a l u t e ac p e r m a n s i o n e c o n t r a t a r n
i m m a n e m et p o t e n t e m h o s t e m í m m e n s i s n o s t r i s s u m p t i b u s
V e s t r a q u e s i n g u l a r i c u m v i r t u t e n o n sine m a g n a s a n g u i n i s
V e s t r i e f f u s i o n e et b o n o r u m V e s t r o r u m p r o f u s i o n e l a u d a b i l i
c o n t e s t a t i o n e a t o t i a m a n n i s g e r i m u s et c o n t i n u a m u s , h o c
tempore occupati nihil minus intenderimus, quam Vos inpraes e n t i a r u m i n o p i n a t o i m p e t e r e et m o l e s t a r e , p r o u t c u n c t a d e i n ceps s e d a t í s a n i m i m o t i b u s et p e r t u r b a t i o n í b u s V e s t r i s e x a c t u i s v e r a c i t e r c o g n o s c e t i s et i n t e l l i g e t i s V o s q u e m i n u s s i n cere et d e x t r e de n o s t r a b e n i g n a et p a t e r n a p r o r s u s i n t e n t i o n e i n f o r m a t o s et p e r s u a s o s fuisse r e i p s a c o m p e r i e t i s .
Q u o d e n i m i n c i v i t a t e hac n o s t r a C a s s o v i e n s i p a u l o a n t e
f i e r i c o n t i g i t , ea s a l t e m i n t e n t i o n e f a c t u m s c i t o t e , q u o d e c c l e siam ibidem parochialem a divis q u o n d a m regibus Hungáriáé,
nostris videlicet praedecessoribus, pie fundatam, a e d i f i c a t a m
et d o t a t a m a d d i u t u r n a m e t v e h e m e n t e m f i d e l i u m n o s t r o r u m
r e v e r e n d i et h o n o r a b i l i u m S t e p h a n i Z u h a y e p i s c o p i et c a p i t u l i Agriensis instantiam praehabito e t i a m t u m ecclesiasticorum t u m vero secularium consiliariorum nostrorum Hungar o r u m consilio, q u o d per serenissimum p r i n c i p e m M a t t h i a m
a r c h i d u c e m A u s t r í a e etc. f r a t r e m n o s t r u m c h a r i s s i m u m s o l i c i t e e x q u i s i v i m u s et q u o d i u s t i c i a e e t i a m r a t i o a n o b i s p o s t u l a b a t , ne i n i p s u m e p i s c o p u m et c a p i t u l u m A g r í e n s e i n i q u i
esse i l l o s q u e i n causa i u s t a d e s e r e r e v i d e r e m u r , i n p r i s t i n u m
f u n d a t i o n i s s t a t u m r e d u c e r e et r e s t i t u e r e v o l u e r i m u s et n o n ,
q u o d V o s hoc t e m p o r e s i c u t i p e r p e r a m p e r s u a s i estis et s í -
nistre o p i n a m i n i , molestare et gravare cogitaverimus, p r o u t
V o s q u o q u e v a n a s has c o g i t a t i o n e s e m e n t í b u s V e s t r í s e x c u t e r e c u p í m u s . C u m a u t e m de s i n c e r o a t q u e f i d e l i V e s t r o
e r g a nos a m o r e et s t u d i o . n i h i l p l a n e d u b i t e m u s , sed p o t i u s
de v i r t u t e et constantia V e s t r a nobis alias perspecta o p t i m a
quaeque nobis polliceamur, idcirco fidelitatem
Vestram
b e n i g n e h o r t a n d o r e q u i r i m u s V o b i s q u e et V e s t r u m s i n g u l i s
h a r u m serie c l e m e n t e r ac f i r m i t e r c o m m i t t i m u s et m a n d a m u s ,
u t n o n s o l u m d i c t i Stephani B o c h k a y sedítiosis motibus non
m o v e r i n e q u e u l l i s i n i q u i s eius et q u o v i s c o l o r e p a l l i a t i s p e r s u a s i o n i b u s l o c u m d a r e a u t a c t i o n e s eius p e s s i m a s a e m u l a r i
v e l f i d e l i t a t i s n o b i s d e b i t a e l i m i t e s egressi e i V o s c o n g i u n g e r e
et c o n t r a M a i e s t a t e m N o s t r a m a l i q u i d h o s t i l e et i m p i u m m o l i r i , sed p o t i u s i n s t a r m a i o r u m et a n t e c e s s o r u m V e s t r o r u m , u t i
f i d e l e s d o m i n i q u e e t r e g n i s u i a m a n t e s s u b d i t o s decet, i n
d e b i t a f i d e l i t a t e et c o n s t a n t i a p e r s i s t e r e et c i v i t a t e m h a n c
n o s t r a m c o n t r a hostes et r e b e l l e s n o s t r o s a n i m o s e et f o r t i t e r t u e r i et c o n s e r v a r e a t q u e d i c t i B o c h k a y i n i q u o s c o n a t u s
p e n e s e x e r c i t u m ac g e n e r a l e m e t i a m n o s t r u m et n o s t r o s s i b i
a d i u n c t o s r e g í o s c o m m i s s a r i o s , q u i c u n q u e t a n d e m is et i i f u t u r i
s u n t , s e p o s i t o o m n i r a n c o r e , o d i o et s i m u l t a t e o m n i o p e et
a u x i l i o b e n e v o l e a s s i s t e n d o a n i m o s e et v i r i l i t e r r e t u n d e r e et
p r o p u l s a r i i u v a r e o m n i m o d e v e l i t i s et d e b e a t i s . A c eo q u i d e m magis, q u o d n o n ignoretis, nisi tempestive p e r f i d i h i mot u s r e p r e s s i e t s u b l a t i f u e r i n t ac r u s t i c a haec et i n f i m a e sor­
t i s h o m i n u m H a y d o n u m t u r b a i n u n d a t i s (!) et r a p i d i t o r r e n t i s
i n s t a r í n v a l u e r i t , i l l a p o s t m o d u m et c a s t r a e t u r b e s e x p u g n a r e
a t q u e V o s ipsos e x s e d i b u s et d o m i b u s V e s t r i s d e t u r b a r e e i
e i i c e r e V e s t r a q u e b o n a et f o r t u n a s a r r i p e r e et V o s u n a c u m
c o n i u g i b u s et l i b e r i s V e s t r i s i n e x i l i u m et p e r p e t u a s m i s e r i a s
et a e r u m n a s e x t r u d e r e c o n e t u r . C e r t o s V o s a u t e m esse v o l u m u s , q u o d f i d e i e m h a n c V e s t r a m o p e r a m et c o n s t a n t i a m
c a e s a r e a et r e g i a n o s t r a g r a t i a et d e m e n t i a , q u a V o s et V e s ­
t r u m s i n g u l o s b e n i g n e c o m p l e c t i m u r , o b l a t a occasione r e c o g n o s c e m u s . E x e c u t u r i a u t e m i n h o c d e m e n t e m et o m n i m o d a m v o l u n t a t e m n o s t r a m nec secus f e c e r i t i s .
a
b
D a t u m i n a r c e n o s t r a r e g i a P r a g e n s i , s e p t i m a d i e mensis
Novembris, anno d o m i n i m i l l e s i m o sexcentesimo quarto.
A d civitates liberas: Cassoviam, Leuchoviam, B a r t h p h a m ,
Eperyes, Kyszebin, Nagybania, V a r a d i n u m .
1
Paulínyi Oszkár.
a
E sornál
„seposito
zet, utólag van
V . ö. az
b
1
a lapszélen más kéztől: „ad solos Cassovienses".
— simultate" rész u. azon kéztől, mint az
alatti jegy­
a sor fölé betoldva.
előző számmal.
a
A WITTENBERGI E G Y E T E M MAGYARORSZÁGI
HALLGATÓINAK NÉVSORA
1601—1812
A wittenbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsorát 1817-ben
adta ki Bartholomaeides
J á n o s „Memoria Ungarorum, qui in universitate V i t e n b e r g e n s i . . . studia confirmarunt" című művében. E z a munka
azonban nemcsak hiányos, mert nem közli az erdélyi hallgatókat, hanem
pontatlan is, azonkívül ma m á r oly ritka, hogy hozzáférhetőnek is alig
tekinthető. A mult század második negyedében toerstemann
indította meg
a hallei egyetemi könyvtárban őrzött wittenbergi anyakönyvek kiadá­
sát. A z „Album A c a d e m í a e Vitebergensis"-ből
1841—1892-ig három
kötet jelent meg, amelyek 1600-ig közölték a hallgatóság névsorát.
Ennek alapján közölte Révész
Imre a Történelmi T á r V I . kötetében a
magyarországi hallgatók jegyzékét 1560-ig, Melanchton haláláig,
Fraknói
Vilmos pedig „A hazai és külföldi iskolázás a X V I . században" című
művében 1600-ig, nem különben az erdélyiek névsorát K a r i
Fabritius
1560-ig az A r c h i v des Vereines für siebenb. Landeskunde új folyamának
I I . köt.-ben (1857). B á r a Foerstemann-féle kiadvány folytatása készül,
a közeljövőben megjelenő I V . kötet 1660-ig fogja a névsort folytatni
(a magyar nevek mai helyesírás szerinti átírását a mutató részére H a l ­
léban ép én voltam szerencsés elvégezni), a teljes anyakönyv megjele­
nése azonban csak messzi évtizedek múlva remélhető. így nem látszik
feleslegesnek, a hallei egyetemi könyvtárban őrzött eredeti anyaköny­
vekből sajtó alá rendezni a wittenbergi egyetem magyarországi hallga­
tóinak jegyzékét. Egyidejűleg feldolgoztam a filozófiai karnak ugyanott
őrzött dékáni könyveit, nem különben 1711-ig a wittenbergi egyházi
levéltárban őrzött wittenbergi keresztelési, házassági és halálozási a n y a ­
könyvek magyar anyagát is. A kutatást óhajtottam nagymértékben egy­
szerűsíteni azzal, hogy a szétszórt, de egy egyénre vonatkozó adatokat
jegyzetben közöltem. A dékáni könyvből vett adatokat DB (DekanatBuch), a keresztelő könyvből TB (Tauf-Buch), a házassági anyaköny-okbnl Trav-B (Trau-Buch) és a halálozási anyakönyvből vetteket pedig
TR (Toten-Register) jelzéssel rövidítve közlöm. A kötet oldalszám j e l ­
zése, miután a bejegyzések szigorúan időrendben követik egymást s így
az utánkeresés a könyvekben igen egyszerű, felesleges volt. Közlésünk­
ben a neveket megelőző számok az iktatás hónapját és n a p j á t jelzik.
A z anyakönyvek 10 fólió kötetet tesznek ki. A z iktatott hallgatók név­
sorát az irnok a rector jegyzetei a l a p j á n a félév végén jegyezte be,
rendszerint igen kaligrafikus írással. A X V I — X V I I . századi kötetek a
rectorok festett címerével vannak illustrálva. A z 1601-es év a I V . kötet
közepén kezdődik. Mivel a bemásoló nem végzett pontos munkát, elő­
fordul, hogy kétségtelenül tudott hallgatók nyomát nem leljük meg az
anyakönyvben.
I . 25. Johannes R o t h . T r a n s y l v a n u s .
26. J o a n n e s S c h a e l C l y s i u s T r a n s y l v a n u s .
26. J o a n n e s C r e m p e s K a t z í e n s i s T r a n s y l v a .
I I . 7. J a c o b u s G r e i f C o r o n e n . T r a n s y l v a n u s .
I I . Georgius Hirscherus
Transylvanus.
V . 30. J a c o b u s A i c h i n g e r Posoniensis.
V I . 4. T h o m a s B a r t a U d v a r h e l i n u s S z i l a g i n u s .
15. M a r t i n u s W e i g m a n n u s S c o p u s i u s B a r t p h e n s i s .
25. J o a n n e s D u r u s . B i t s c h e n s i s P a n n o n i u s .
I X . 26. C h r i s t o p h o r u s Pastoris Decius. ( j j g 26. J o h a n n e s F a b r i c i u s S z e p s i n u s .
X . 24, L u d o v í c u s ä B u n c k h o f e n . N o v o s o l i e n s i s P a n n o n i u s .
X I . 5. M a r c u s H o r v v a t h , a l i t e r S t a n h i t h d e G r a d e c z B a r o , i n
N e e r e r et S c h v v o b e l k .
5. N i c o l a u s H o r v á t h M l a d o s s e w i t z d e K e ö r m e n d . P a n n o n i u s .
X I I . 11. D a n i e l Reupchius Coronensis Transylvanus.
u
n
a
r
1
1
1602.
I I I . 4. N i c o l a u s S u u a r t z T r a n s y l v a n u s .
30. L a u r e n t i u s O s s i t í u s N e o s o l i e n s i s .
I V . 30. M a t t h i a s T h o m a s Iglavíensis.
V I . Paulus Cramerius Leutschoviensis.
V I I . Georgius Gilbertus Ungarus.
I X . Stephanus Pertinger Posoniensis Ungarus natione.
Christophorus Pertinger Posoniensis
Pannonius.
X I . 23. S t e p h a n u s K e g e l i u s Posoniensis
Pannonius.
3
1603.
I I 3. N i c o l a u s F i d i c i n i s B a i m o c i e n s i s H u n g a r u s ,
I I I . 22, C h r i s t i a n u s B e n c k n e r u s C o r o n a e u s T r a n s y l v .
24. S i m o n M a s s a j u n i o r C o r o n a e u s T r a n s y l v a n u s .
I V . 19. G e o r g i u s L y s t h e n i u s S c h e s b u r g T r a n s y l v .
19. L u c a s K u s c h S c h e s b u r g e n s i s S a x o T r a n s y l v .
19. T h o m a s C i l l S c h e s b u r g T r a n s y l v a n u s .
19. J o h a n n e s W e y r a u c h S c h e s b u r g . T r a n s y l v .
25. J o h a n n e s S c h a r k a n g e r u s
Coronens, Trans,
25. P a u l u s H i r s c h e r u s C o r o n e n s i s T r a n s y l v a ,
25, P e t r u s R o s e u s C o r o n e n s i s T r a n s y l v a n u s ,
27. A n d r e a s Z i e g l e r u s C o r o n e n s i s .
27. M a t t h i a s S o r v a c i a n u s C o r o n e n s T r a n s y l v .
V . 11. Andreas Hasellanus Cibiniensis Transylv.
a Júniustól szeptemberig az iktatás napjai nincsenek jelezve.
„Dániel Reipoldus theologie studíosus von Cronstadt" 1606. I I I .
3. házasságot kötött néhai A r t u s A r n o l d „oeconomus" leányával, M á r i á ­
val.
Trau-B.
1
25. Stephanus Snobel R i v a l i n u s
25. Stephanus Feier D o b r o n i u s
2 5 . Stephanus Pastoris Desinius
25. Stephanus Tonsoris V a r a d i n u s
2 5 . Benedictus Nagy Nadastinus
> Vngari
25. Lucas M e r c a t o r i s V a r a d i n u s
25. Joannes Santa A e g o p o l i t a n u s
25. M i c h a e l Sartoris Szikelinus
2 5 . Stephanus C h i n a d i Butcisinus
V I . 13. M i c h a e l P e l l i o n i s V a r a d i n u s m a j o r 1 V n é a r i
13. Johannes H u n i o r V i s o l i n u s
/
2 5 . Wolffgangus Ischatterus Poson. Pannon.
25. Jacobus G i l l i g Posoniensis Pannonius.
V I I . 1. Paulus H a d m e r Iglaviensis.
X I I . 2 9 . Thomas F r a n c i s c i M a r t i n o p o l i e n s . Pann.
8
1604.
I I I . 17. Nicolaus Pebroetz Ungarus.
17. Stephanus B o g a d i Trenchiniensis U n g .
22. Seraphinus W i l h e l m i Pannonius.
24. M a r t i n u s M e l d d i u s Coronensis T r a n s y l v .
V. Valentinus Wistius Neapol. Transylvanus.
23. Jacobus F r a n t z Eperiensis I n i u r a t u s .
V I . 2 6 . Johannes Nigrínus Pannonius.
V I I . 13. D a n i e l Listhenius Scheesburg. T r a n s y l .
19. D a n i e l K l e i n Mediensis T r a n s y l v a n u s .
V I I I . 14. Emericus Rosos Ketskemetius Ungarus.
14. Andreas Fogas Debrecinus Ungarus.
X . 2 4 . Nicolaus Lanius V d v a r d i n u s Vngarus.
X I I . 3 0 . Sebastianus T u r c k Leutschovia Ungarus.
3
1605.
I . 2 4 . Paulus L a r i c i u s L y p t o w i e n s i s Pannonius,
I V . 19, Franciscus A r m p r u s t e r Posoniensis Ungarus.
19. Georgius Sickh Jauriensis Pannonius.
I X . D a n i e l Schiebel Chemnicensís.
X . M i c h a e l Schwer Neapolitanus Pannonius.
X I . Georgius K a u n t z Transylvanus i n j u r a t u s .
13
3
1606.
V . 17. Christopherus Dresderus Barthensis Ungarus.
19. Tobias Platzschius Epperiensís Pannonius G r a t i s .
28. Johannes Teubelius Cossoviensis Pannonius.
c
a
Injuratusnak nevezték a 18-ik életévüknél fiatalabb hallgatókat,
b Szeptembertől decemberig az avatások n a p j a nincs jelezve.
Tandíjmentes.
Mivel a Chemnicensís, Schemnicensis, Cremnicensis írása
nem
következetes, egyes egész ritka kétes esetekben a Chemnicensís jelzésű
ifjakat is felvettem.
c
3
Prot. Egyházt. Adattár.
8
29. D a n i e l L a r i c i u s Pannonius Lyptoviensis.
V I . 12. Christianus Clee Chemniciensis.
V I I I . 23. Johannes M i n o r Caismarcensis Scepuseus.
I X . 28. Johannes Haschkovius Neocomiensis Ungarus.
X I . 14. C o r n e l i u s Bidermannus Chemnicensis.
1607.
I I . 25. Gregorius Farcas V a r a d i n u s Ungarus.
25. Stephanus D o r m a n Debrecinus Ungarus.
I V . 16. Franciscus
Schimerus Kembergensis
Saxo-Transylvanus.
V . 6. Johannes Q u i r i n u s Heltensis Transylvanus.
V I . 9. Joannes H e r t e l i u s Caismarcensis Scepusius.
V I I I . 15. Stephanus Lucius Miscolczinus Ungarus.
15. M i c h a e l Lanius Szepsius Ungarus.
15. Petrus Szantzer Bessermenius Ungarus.
15. Johannes K a r a c z o n y Budaeus Ungarus.
15. M a r t i n u s Sartoris T o t h f a l v i Ungarus.
15. Stephanus Mező M e g y e r i n u s Ungarus.
15. Joannes D a y k a K o s e r w j Ungarus.
15. M i c h a e l Pastoris Foctőinus. Vngarus.
I X . 7. G a b r i e l Pastoris Szentsinonius Ungarus.
26. Johannes C e l l a r i u s Posoniensis Pannonius.
29. M i c h a e l Senensis Cremnicensis Pannonius.
X . 12. Bartholomaeus L e p o r i n u s Belensis Vngarus.
X I I . 14. Johannes B a r t h o l o m a e i Heltensis Transylvanus.
14. Georgius K n i d e r u s Cibinie, Transylvanus.
1608.
I I I . 14. Matthaeus L a d i s l a i Szepsius Ungarus.
14. Stephanus Siderius E i k s t a i .
14. Joannes B u r á s Kecskemethi.
24. A n d r e a s B r o l l e r u s T r a n s y l v a n u s Bistriciensis.
24. M a r t i n u s Urischerus B i s t r i t i e n s i s T r a n s y l .
V . M a r t i n u s Meisnerus C i b i n . T r a n s y l v .
Andreas Deidritius Cibin. Transylv.
I X . Paulus Spickelíus C o r o n . T r a n s y l v .
G a l l u s Wagnerus Coronens. T r .
N i c o l a u s K l u t s c h i u s Prasmarinus Trans.
X . 27. A d a m u s Radwanensis Pannonius.
27. Jonas B a l l á Thurocensis Pannonius.
3
1609.
I . 16. Johannes H a i t o Fegyvernekinus Unga:
26. N i c o l a u s Bano Kükowiensis Ungarus.
a
Májusból mintegv 68—70 név hiányzik, valószínű, hogy magyar
országiak is hiányoznak. Májustól szeptemberig
az iktatások napja
nincs bejegyezve.
30. Stephanus K u n K e m y e i n i n u s
i
30. Stephanus B a n Pankotanus
Ungari.
30. M i c h a e l Pintes K a r a t z t e l e k i n u s '
I V . 2 8 . Johannes H o d i k i u s . Thurocensis Pannonicus.
V . 12. Matthaeus Sitopius C o r o n a - T r a n s y l v a n u s .
12. Petrus K e m m e l i u s Coronensis-Transylvanus.
29. Wolffgangus L i b o r i u s Chemnic.
V I I . 18. M a r t i n u s Wagnerus Bartphens, Pannonius.
X . 14. Johannes Ritschius Pannonius Neosoliens.
14. Paulus T a r t i a n u s Leutschoviens Pannon.
X I . 2 2 . Bartholomaeus K y s z Somoginus U n g .
2 2 . Stephanus Lethenicinus H u n g .
4
1610.
I V . 18. Petrus Dingisch Hungarus.
18. M a r t i n u s H e l l n e r Caismar. Hungarus.
18. G r a t i s Thomas Sommer Caismar. Pannonius.
V . 3. Johannes Pinnerius Teutopronensis Pannonius.
23. Jacobus Peschkovius Leützoviensis Scepus. G r a t i s
scriptus.
24. Georgius D e y d r i c i u s C o r o n ä - T r a n s s y l v .
24. Johannes Sigerus C o r o n a Saxo T r a n s y l v .
V I . 16. Johannes Bornemissa T i r n a v i e n s i s Ungarus.
16. Nicolaus Lengyel C o m a r i n u s Ungarus.
X . 2 5 . M a t t h i a s P l a t a n i Prívidiensis Pannonius.
25. Johannes K r m a n u s P r i v i d i e n s i s Pannonius.
X I . 25, Jacobus Dubovianus Schemnicio-Pannonius.
30. Andreas Kruchius Medien, Transylvanus.
1611.
ín-
5
I V . 19. M a r t i u s R i m a n o v i u s Bocensis Ungarus.
25. Michael Kaufmannus H a n d l o v i a n u s Pannonius.
V I I . Simon S o l m a n Magnischenkensis T r a n s y l v a n u s .
X I . M i c h a e l C r a y k a N o v i l i k o t : Pannonius.
Casnarus Caprinü Jassonowiensis Pannonius.
Andreas Pogner Neosoliensis Pannonius.
3
1612.
V . Georgius Stephanides L i t t i l e n s i s Panno.
Matthaeus V i e t o r i u s Bzenicensis Pannonius.
Georgius B a y n o k Brisnensis Pannonius.
Joannes Bornagius Brisnensis Pannonius.
a
1611. júl.—1612. júl. között az iktatások napja jelezve nincs.
Magisterré avattatott 1610. I X . 18-án. DB.
„Melchior Schnellius Leutschoviensis Pannonius" 1611. I I I . 12-én
magisterré avattatott. DB. Neve nem fordul elő az anyakönyvben, mert
valószínűleg 1608. májusában íktatkozott, amikor az anyakönyv hiányos.
Bartholomaeides ugyan az iktatását 1605. I V . 29-re teszi.
4
5
Joannes Berger Olsznaviensis Scepusio-Hungarus.
Stephanus Gönczius Lynduensis Hungarus.
V I . V a l e n t i n u s Toperzer Ungarus Popradiensis.
X . 14. D a n i e l Paulinus P r i u i d i e n s . Pannonius.
14. N i c o l a u s M o l i t o r i s Turocens. Pannonius.
1613.
I . 15. Georgius Leouei Ungarus.
15. Johannes O u a r i Ungarus.
15. Thomas Miklosuarí Transylvanus.
V I . 19. M i c h a e l Söpörni Ungarus.
28. M a r t i n u s Samsondi Ungarus.
28. Caspar F l o r i a n Comarinus Hungarus.
28. Joannes B . Szanci Ungarus.
28. Stephanus B . Szanki Ungarus.
I X . 22. Stephanus P o t y o n d i Ungarus.
22. Stephanus Lossiűs Szaladinus.
1614.
I I . 3. Johannes Honterus.
) r^..^„„„„„
_ .
A ii 1f Coronenses
3, ísimon Albelius.
j x
lvani
3, Bartholomaeus Hirscherus. '
I I I . 20. D a v i d Bencknerus Coronensis Saxo-Transylvanus.
V . 14. M i c h a e l Nundoroschides Corponensis Pannonius.
25. Generosus et i l u s t r i s Caspar Szionyogh de Jessenicze l i ­
ber baro i n B u d e t h i n , dominus i n Beckow. C z i m b u r k et P a r t i u m
F i l e c k etc.
25. Isaacus L a n i i Turocensis Pannonius.
V I . 14, Petrus Zoana Oedenburgensis Pannonius.
V I I . 9. M i c h a e l Hönnek Coronensí Transylvanus.
25. M a r t i n u s Damascenus Epperiensis Ungarus.
V I I I - 11. M a r t i n u s A l b i n u s Coronensis T r a n s y l v .
23, Tobias Beiglerus Epperiensis Hungarus,
23, Jeremias L u t z i u s Briznens. Pannonio, H u n g ,
I X , 3. Paulus K a n d l e r u s Baccabaniens. H u n g .
10. Bartholomaeus H e n r i c i Probstdorfensis Transylvanus.
19. Leonhartus W a g n e r Barthphens. Panno.
X . 10. Samuel
Barthossowitzius Veterosolien. Pannonius.
19. Johannes L u p i n u s Prasmarinus T r a n s y l v . Sax.
0
r a n s v
3
6
7
8
1615.
I I I . 25. N i c o l a u s Neostadiens. Pannonius.
I V . 22. D a n i e l Weinsperger Cassoviensis Hungarus.
V . 19. Raphael M a r t i n u s Kaismarcensis Pannonius.
a
Díszes kiemelkedő betűkkel írvák.
M a g i s t e r r é avattatott 1615. I X . 26. DB.
„Martinus Weiss theologie studiosus" 1615.
sától megsebesíttetve, jan. 24>-én meghalt. TR.
M a g i s t e r r é avattatott 1624. I I I . 16. DB.
6
7
8
jan. 17. egyik
tár­
25. Jacobus G l a t z i u s Hungarus B a r t p h a .
V I . 2 5 . Joachimus Böshaupt Cibiniensis Saxo-Transylvanus.
V I I . 1. Georgius Paludinus N i c o p o l i t a n u s Pannon.
27. P e r i l l u s t r i s generosus atque magnificus dominus Comes
Emericus T h u r z o de Bethlemffalua, liber ac haereditarius comes
de A r w a , eiusdemque comitatus A r w e n s i s supremus ac perpetuus
comes etc. i l l u s t r i s s i m i c o m i t i s G e o r g i i Hungáriáé proregis f i l i u s , cui rectoratus sequentis h y b e r n i semestris commissus fűit.
27. Franciscus A r m b r u s t e r N o b . Hungar. I l l i u s I l l u s t r i s M a gnificentiae morum-praefectus.
27. Georgius T h u r c h a n i , de eadem N o b . Hungar.
27. Stephanus D a r o c h i j N o b i l i s Hungarus.
X . 2. Benedictus B a k a y Cassoviensis Pannonius,
16. Andreas ó é A A O J t o i C ü c . Coronens. T r a n s y l v .
3 1 . Johannes Lochmannus Neosoliensis Pannonicus.
X I . 2 9 . Petrus Blauweber Coroniensís Saxo T r a n s y l v a n u s .
X I I . 2 1 . Franciscus Paczoth de Beokj Ungarus B a r o .
3
1616.
I I . 14. Johannes Oszrositth de G y l e t i n e z L , B . i n I l l a w a .
14, Paulus Szenotei N o b . Ungarus.
14. Johannes Ledeczky Ungarus.
19. Paulus Scaevola Cibiniensis Saxo Transylvanus.
I V . 2 5 . A n d r e a s Heilmannus Bistriciensis S a x o - T r a n s y l v .
25. Petrus L a n i o Kischelkensis
J
25. A d a m u s C r i n i t u s Bist.
í Saxo25, Stepanus Hasselanus Cibiniensis i T r a n s y l v a n i .
25. Josephus Schüllerus B i s t .
V . 6. Gregorius L a n y j T h u r o c e n . P a n n o n i u s .
14. Johannes S i m p l i c i u s Prividensis P a n n o n i u s ,
V I . 6. Christopherus Ledwesch H e r r n g r u n d e r u s Pannon.
V I I . 13. Jacobus K o t a y Pannonius.
9
10
31
3
A z anyakönyv következő V . 62/a lapján egy az egész fólió lapot
betöltő vízfestmény. F e n t középen 1 2 X 1 5 cm. Thurzó-címer, felette egy
lapot t a r t ó két angyal. A lapon „V. V . V . " felírás. A címer előtt két
szimbolikus női alak, egyik száján lakattal, másik kezében horgonnyal.
A l a t t a szöveg: ,,In silentio — et spe". L e n t szöveg: „Anno Christiano
M D C X V . X V . K I . Novembr. Rector Academiae Witenbergensis electus
et pronunciatus est Comes E m e r i c u s T h u r z o de Bettlenffalwa, comes
perpetuus ac haereditarius de A r w a etc. Regni Hungáriáé palatini filius,
Dominus in Lethva, Thokai, et Bittsche". A z anyakönyv V . 72/b. l a p ­
ján olvassuk: „ P o r r o princípium huius rectoratus (quod in principio
debebamus monere.)
nobile fecit discessus illustris domini Comitis
E m e r i c i Thurzo etc. qui abdicato rectoratu hinc ad suos iterum profectus est." T h u r z o r e c t o r s á g a alatt „Summa inseriptorum C C C C X I I .
E x quibus gratis recepti sunt X I V . "
1616. V I I I . 11-én B u l m a n J á n o s n é n á l , a Neu-Gasseban meghalt.
TR.
„Georgius L a n i j Bitzschensis Hungarus" magisterré avattatott
1617. ápr. 8. DB.
Magisterré avattatott 1616. szept. 24. DB.
9
1 0
1 1
I X . 11, S i m o n H e r b e r t h u s Misnensis Saxo-Transylvanus,
11. P a u l u s G a r n i u s Cibiniensis S a x o - T r a n s y l v a n u s ,
X . 7, J e r e m i a s S o p u t i u s V a m e n s i s P a n n o n i u s ,
11. C h r i s t o p o r u s Stephani C r e m n i c i o - M o n t a n u s H u n g a r .
X I . 15. M i c h a e l C m e l l i u s P a n n o n i u s .
19. J a c o b u s F a u t o r Ö d e n b u r g e n s i s U n g a r u s .
1 2
1617.
I . 3 1 . G r e g o r i u s G a l l i Scepusiensis.
I V , 23. G e o r g i u s R o t h N o v i z o l i e n s i s H u n g a r u s .
V I I . 28. N i c o l a u s M a t u l a G a l g o c h i n u s U n g a r u s .
X . 10. T h o m a s R o t h C i b i n e n s i s S a x o T r a n s y l v a n u s .
10. M i c h a e l M a l l í n d o r f f i u s A p p o l d i n u s T r a n s y l v a n u s .
10. M a r c u s D o r o t h a e u s C o r o n e n s i s S a x o T r a n s y l v .
20. V a l e n t i n u s Czechius D i l n e n s i s U n g a r u s .
30, M i c h a e l B a u m c h e r u s C o r o n e n s i s
Saxo-Transylvanus.
X I . 12. J o h a n n e s F r i d e r i c u s P o g g i u s d e F a h e n d o r f f S c h e m niczio-Montanus Hungarus.
15, C a s p a r u s P ü h l e r u s N o v o s o l i o - M o n t a n u s H u n g .
29. A d a m u s M a t t h a e j
Teutolypschen-Pannon,
1 3
1 4
1618.
I V . 23. M a r t i n u s D e c k i u s C o r o n e n s .
Transylvanus.
25, D a n i e l H o d i k i u s , T h u r o c e n s . H u n g a r u s .
25, Z a c h a r i a s L á n y i , T h u r o c z i e n s , H u n g a r ,
V , 5. C a s p a r u s B e r g e r u s O l a s s i e n s . H u n g a r u s .
I X , 4. D a n i e l W i d o s Cassov. U n g a r u s .
X . 3. D a n i e l D u b r a v i u s S o l n e n s i s U n g a r u s ,
1 3
1619.
I V . 13. L a u r e n t i u s S c h e l í z e r u s T r a n s y l v a n u s .
14. F r i d e r i c u s F l e i s c h e r S c h e m n i t i o - M o n t a n u s H u n g ,
20, J a c o b u s S p i g l e r u s C o r p o n e n s i s
Pannonius.
V . 4. G e o r g i u s C h r i s t o p h o r i S a x o - T r a n s y l v a n u s
Celnicensis
7. M a r c u s B i n k n e r u s C o r o n e n s i s
.
7. J a c o b u s K l u t s c o v i u s C o r o n e n s i s
Transilvanj
7. M a r c u s S c h u n c k a b u n c k C o r o n e n s i s
'
V I . 29. F r a n c i s c u s N é m e t h L e u c , H u n g a r u s .
V I I . 27. M a t t h i a s C r u d i B a í m o c z i n u s H u n g a r u s .
V I I I . 25. V a l e n t i n u s T i n d e l i u s C e m n i t i o U n g a r u s '
X . 5. T i m o t h e u s L o w c z a n i S o l n a P a n n o n i u s .
1
1 2
5
M a g i s t e r r é avattatott 1618. .szept. 22. DB.
„ J o n a n n e s Gruberus. Heinä-Misnicus. I n pastoratu Schembnicensi
Hungáriáé adjunctus absens" 1617. szept. 23. magisterré avattatott. DB.
„Marcus Dorthes von Kronstadt aus Sibenbürgen theologiae
Studiosus" 1621. m á j . 9-én meghalt Wittenbergben. TR.
M a g i s t e r r é avattatott 1619. szept. 22. DB.
M a g i s t e r r é avattatott 1621. márc. 20. DB. Meghalt Wittenberg­
ben az új kollégiumban 1621. márc, 28-án esti 11 és 12 közt. TR.
1 3
1 4
1 5
1 6
9. J o h a n n e s E r n e s t u s P r a s m a n n u s T r a n s y l v a n . - S a x o ,
X I . 17. M i c h a e l C o r v i n u s C r e m n i c e n s i s U n g a r u s g r a t i s .
1 7
1620.
I . 25. M a r t i n u s C o n r a d u s B i s t r i c i e n s i s T r a n s y l v a n u s .
V . 27. A b s o l o n B o h e m u s C r e m b n i c e n s i s H u n g a r u s g r a t i s .
28. S t e p h a n u s Z w o n a r i t s S a r u a r i e n s i s U n g a r u s ,
28. G e o r g i u s Z w o n a r i t s S a r u a r i e n s i s U n g a r u s .
V I . 15. J o h a n n e s J e c k e l i j C o r o n e n s i s T r a n s y l v a n .
16. J o h a n n e s C e b n e r u s B a r t p h á P a n n o n i u s .
1621.
I . 9. J o h a n n e s H a l z i u s S c h e m b n i z i e n s i s H u n g a r u s .
I V . 9. D á n i e l S t u r m i u s L e u c o - H u n g a r u s .
9. F r i d e r i c u s B r e s l e r u s L e u c o - H u n g a r u s .
28. C a s p a r u s S c h e r e r u s B a r t p h a H u n g a r u s .
I X . 10. M a r c u s F u c h i u s C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
12. P a u l u s G r a f f i u s M e b u r g e n s i s T r a n s y l v a n u s ,
X . 20. F r a n c i s c u s Zobas P e t r i U n g a r u s .
20. B e n e d i c t u s P a s t o r i s B i h a r i U n g a r u s ,
20, M i c h a e l P a s t o r i s B a l a i U n g a r u s .
X I . 26. J o h a n n e s W u i l a v i u s C i b i n i e n s i s
Saxo-Transylvanus.
1622°
IV. Joachimus Unger
Oedenburgä-Ungarus.
V . 8, M a r t i n u s C i b a T h e y f f a l v i N o b . U n g a r u s .
23. S á m u e l C h a l u p k a T e v t o L i p t s e n s . P a n n o n i u s .
23. G e o r g i u s H a i s k í T u r o c e n s i s P a n n o n i u s ,
V I . 8. S t e p h a n u s R e g i s C i b i n i e n s . T r a n s y l v a n u s .
X I I . 16. P e t r u s F r o n i u s
Coronä-Transylvanorum,
16, M a r c u s D r a u f f C o r o n a T r a n s y l v a n o r ,
1623.b
V . 24. M i c h a e l L a n i u s P a n n o n i u s .
V I I I . 11. J o n a t h a n T h a n n Cassoviensis Hungarus.
X , 10, S t e p h a n u s G y a r m a t h i u s H u n g a r u s .
10. A n d r e a s L i t e r a t i H u n g a r u s .
1624.
I . 5, J o h a n n e s Z a b e l e r u s L e u t s o . U n g a r u s .
V I I . 8, J o h a n n e s S c h o p p e l i u s C o r o n e n s i s h i c p r o p t e r
tem minorennem non iuravit,
I X , 13, J o h a n n e s D u c h o n M o s o n i e n s i s U n g a r u s .
13. J o h a n n e s S c h e r e d i S c h a r o s c h i e n s i s
Ungarus.
a
aeta•
A z április havi iktatások n a n i a nincs jelezve.
A beiratkozó magyarhoni hallgatók számának 1618-cal kezdődő
fokozatos csökkenése, amely 1633—1634-ben és 1639—41-ben kulminál,
a 30 éves háború zavaros viszonyaival függ össze.
Magisterré avattatott 1622. ápr. 9. DB.
b
1 7
11. 25. M a r t i n u s Dorotheus C o r o n a Saxo Transylvanus.
25, Georgius Sadlerus C o r o n a Transylvanus.
V I I . 7. Johannes Schlandt Saxo C o r o n a Transylvanus.
22. Stephanus L i n c z i i n g h Kleinschenkerus Saxo Transylvanus.
22, Georgius L y c i u s Trenschiniensis P a n n o n i u s .
X, 29, Jacobus Schnitzlerus Cibiniensis Transylvanus.
X I I . 20. Severimus S c u l t e t i A l n o v i o Pannonius.
18
1626°
V I I . Johannes W i n d i s c h Leutschoviensis
11
Scepusius. '
1627.
I I I . Samuel H e r m e l i u s Saxo C o r o n a T r a n s y l v a n .
Georgius L a n g Saxo C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
V I I . D a v i d F r ö l i c h i u s Caesareopolitanus
Sepusio-Pannoniua.
V I I I . 17. Dániel L a n i j , T h u r o c z . U n g a r u s .
17. Jonas H a d i k i u s . Rajeczens. P a n n o n i u s .
17. Josephus A l a u d a , Leutschoviens, H u n g .
I X . 20. Thomas V i a t o r i s Corona-Saxo T r a n s y l v .
20. Georgius Güntherus Corona-Saxo Transyvanus.
X I , 6. M i c h a e l Wagnerus Corona. Saxo Transylvanus.
X . 17. Johannes B r e y s z i n g Coronä-Transylvanus.
19. S i m o n Massa Corona T r a n s y l v a n u s .
20
21
2 2
1628.
I I I . 22. G a b r i e l Piscator B a n o v i c z i o Gradensis Ungarus.
22. A n d r e a s M a i jer M o n t a n o - B a d i n u s Ungarus.
V . 5. Sebestianus Crügerus, C r e m n i t i o - H u n g a r u s .
12. Sámuel Pentekius Carponensis H u n g a r u s .
23. Johannes P r o l l e r u s Epperiensis H u n g a r u s .
24. Joachimus G o l t z i u s Igloviensis Pannonius.
24. M i c h a e l W o h n e r u s Saxo, Schenckio-Transylvanus.
V I I . 4. V a l e n t i n u s Braverus C o r o n a T r a n s y l v : Saxo.
V I I I . 7. A n d r e a s Güntherus Caesareopolio — Pannonius.
X I . 10. Petrus S c u l t e t i Ochtinensis Hungarus.
17. Georgius H e n d e l i u s B i s t r i c i e n s i s T r a n s y l v .
23
24
1629.
V I . 1. C h r i s t i a n u s V a l b e r t u s Saxo Transylvanus.
V I I I . 29. Johannes Creckius Orbocensis Saxo-Transylvanus.
a
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
1627. aug.-ig az iktatások n a p j a nincs jelezve.
Magisterré avattatott 1627. márc. 13. DB.
Magisterré avattatott 1629. márc. 26. DB.
Disputált 1628. dec. 11. Magisterré avattatott 1629. márc. 26. DB.
Disputált 1628. dec. 20. DB.
Disputált 1629. márc. 23. DB.
S. Penteckius s. s. stud. meghalt 1631. aug. 10. TR.
Disputált M . V a l . Kinlenius elnöklete alatt 1629. márc. 14. DB.
29. Johannes R o t h m a n n i Regnensis Saxo T r a n s y l v a n u s .
29. Georgius Fabricius Cibiniensis Saxo T r a n s y l v a n u s .
I X . 28. Christianus M a r t h i u s Posonio-Ungarus.
X . 25. Basilius K a l m a n t h e i Legradino-Pannonius.
X I . 7. Casparus Budackaerus Bist. T r a n s y l v a n ,
1630.
I . 11. Johannes Trepies
I I I . 15. Petrus Zablerus
Coroná-Barcziae Transylv.
Leutschoviä-Ungarus.
1631.
I . 17. Nicolaus Z w o n a r i c h Sarvarino Hungarus.
17. Stephanus L e t h e n y Ungarus.
I V . 14. Johannes Büringerus Posonio-Pannonius.
V I I I . 16. Lucas E r a s m i Schesburgensis Saxo T r a n s y l v .
16. Johannes Schulerus Mediensis Saxo T r a n s y l v .
25
1632.
I X . 19. Johannes Schullerus Cibiniensis Transylvanus.
19. Georgius F r e n t e l l i n u s Epperiensis U n g a r u s .
26
1635.
V I . 3. Georgius Poch Soproniensis Hungarus.
I X . 16. Samuel Cramerus Leutschoviä-Hung. non i u r a v i t p r o p ­
ter aetatem.
X I I . 20. Georgius B u d a c h Sandariensis Hungarus.
20. Andreas Horváth, Perenyiensis H u n g a r u s .
27
1636.
I I . 7. Stephanus Deseluies Pannonio-Jauriensis.
7. M a r t i n Tzuchius. G e o r g i o p o l i t a n u s Pannon.
X . 7. Johannes Georgius K i b s t e i n Semporiensis Ungarus.
1638.
I I I . 6. Samuel Graffius Megyesino-Transylvanus. G r a t i s .
I V . 20. M a r t i n u s Spilenberger G ö l n i c i o Pannonius.
2 5
Magisterré avattatott 1634. márc. 26. DB.
1633, 1634, 1637, 1639, 1640, 1641-ben nem iratkozott be új ma­
gyarországi hallgató az egyetemre. E z e k b e n az években alig volt h a l l ­
gatója az egyetemnek. Míg rendesen 400 körül j á r t egy félév új hallgatói­
nak száma, addig például az 1637. évi tavaszi szemeszterben csak 12
új iktatkozó akadt. Szomorúan jellemzi az 1635—1639. közti viszonyo­
kat, hogy a kis Wittenbergben évente 2000 haláleset is volt; száz s z á m r a
voltak — amint a halálozási anyakönyv írja — „Personen, welche ohne
sonderbahr Geleütte neben andern L e i c h e n mit beygesetzet worden,
deren theilsz in den wüsten Häusernn: off den Gaßen und T h o r e n gestorbenn, und todt fundenn, derer Nahmen die wenigsten erfahren zu
könen . . ." Legnagyobb volt az elhaltak száma 1637-ben: 2675. Ebből
1671-en hulltak el pestisben és 923 egyént nem lehetett agnoszkálni.
Disputált M . J o h . Sperling t á r s a s á g á b a n 1637. júl. 5. DB.
2 6
2 7
25. Johannes Jacobus K l o c o v i u s Semproniensis
V . 16. Casparus P i r g l e r Posoniensis U n g a r u s .
Hungarus.
28
29
X I . 10. A n d r e a s G r o s c h i u s
10. C h r i s t i a n u s J e n t z s c h
31
30
I Posoniensis
I Ungari
&
1 1
| ^^aetati^ *
) ,
« derectum.
s
f
10. J o h . K u t s c h e r a , Pannon,
10. E l i a s Schmiddeg Pannon,
1642.
I I I , 18. A n d r e a s F i l t h o w i n i Batensis Hungarus.
X , 7. J o h , U r b a n y u s , alias Tuchmacher, Caesareopolit.
garus.
Hun­
1643.
VII.
10. M a t t h i a s Langius
Sempronío-Hungarus.
32
1644.
3 3
V . 6. D á n i e l K l e s c h i u s I g l o v i a ) Hung.
6. B a t h o l o m a e u s Bussaeus Leuca- í i n j u r a t i .
X . 2 3 . M a r t i n u s T a r n o c z i Beczkoviensis.'"'
23. Jobus Zabelerus Leutschoviensis. P a n n o n .
34
30
1645.
V I . 6. C h r i s t o p h e r u s M e l c h i o r i s de Zuanna Sempronio
garus.
6. Georgius Cramerus S e m p r o n i o Hungarus.
Hun­
37
2 8
Meghalt W.-ben 1638. dec. 24. TR.
Disputált M . Mich. W e n d e r vezetésével 1639. m á j . 15. DB.
Disputált „De paedagogia sive institutione puerorum" cím alatt
1641. márc. 27. DB.
Disputált „De bello" 1641. j a n . 16, és „De corruptiones rerumpublicarum" 1642. m á j . 12. Magisterré avattatott 1644. ápr. 25. DB.
Lang Mátyást
1648. júl. 17-én avatták lelkésszé a wittenbergi
városi templomban. Önéletírása olvasható a wittenbergi egyházi levél­
tárban őrzött „Wittenberger Ordiniertenbuch" V I I . kötetében, 1 6 4 8 —
1649-ben mint a wittenbergi városi templom diakónusa működött. A z
egyházi anyakönyvek szerint 1648. I I . 17. és 1647. okt. 28. közt 7 ízben
vállalt keresztapaságot, ebből kettőt még hallgató korában. E g y esketést
is végzett: 1649. szeptember 11-én ő eskette össze Schaller Mihály
halászmestert Pechei Jeromos A n n a nevű özvegyével.
Magisterré avattatott 1649-ben. DB. Mint Szentgyörgy város meg­
hívott rectora feleségül vette 1649. szept. 18-án Nulli J á n o s volt wit­
tenbergi városi iskolai rector özvegyét Anastaziát. Trau-B.
1644. okt. 21-én veszi kezdetét az anyakönyv 6-ik kötete. A z
5-ik kötet összegezése szerint 1502—1645. között összesen 63320 hall­
g a t ó j a volt az egyetemnek; Magyarországról tehát ezalatt mintegy 3%-a
rekrutálódott az összhallgatóságnak.
Magisterré avattatott 1647-ben. DB.
Magisterré avattatott 1648. á p r . 25. DB.
Disputált M . J o h . Sperling vezetésével „De sole" címen 1646.
szept. 26. DB.
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
8 8
3 7
V I I . 31. Johannes Noscovíus W a r a l i o - H u n g a r u s ,
X . 15. A n d r e a s Reggerus C i b i n i o T r a n s y l v a n ,
20. Lecnhardus Kuschius Schesburg T r a n s y l v a n u s
Saxo.
1646.
V . 4. Marcus M e l c h i o r i s de Zuanna S e m p r o n i o - H u n g a r u s .
V I I . 15. Johannes F r a n c k B i s t r i c i o - T r a n s y l v a n u s .
15. Georgius Hermannus C i b i n i o T r a n s y l .
15. Georgius Potschnerus B i s t r i c o T r a n s y l .
15. Simon Engesser B i s t r í c i o T r a n s y l .
29. Georgius B a r t h i u s C i b i n i o T r a n s y l .
X . 2. Blasius F r o n í u s Ariasensis Saxo T r a n s y l .
38
3 9
4 0
1647.
I I I . 16. Tobias Engel B e l ä Ungarus.
V. 8. Andreas H o i f n e r u s Cappuschiano T r a n s y l v .
8. A n t o n i u s Wachsman B i r t h a l b i n o T r a n s y l v .
17. Georgius Pochius Sempronio Hungarus.
V I . 5. Christophorus Kleschius Igloviä H u n g a r u s .
11. Johannes Homerus P u r i p o n t a n u s T r a n s y l v .
11. Simon Weissius Coronensis T r a n s y l v .
19. Laurentius Schoppelius C o r o n a T r a n s y l v a n u s ,
19. Johannus C o t t a j Cassovia U n g a r u s .
19. V a l e n t i n u s Forgatzius C o r o n a T r a n s y l v .
V I I . 9. Thomas Schullerus M a r i a v a l l T r a n s y l v .
9. M i c h a e l Jacobides Musnä T r a n s y l v ,
X . 2. Michael Höberius N o v o s o l i o Hungarus.
41
42
1648.
I V . 28. Johannes W i d t m a n n u s . N e o - p o l . : Trans-sylvanus.
V . 23. Georgius G a u d i j U g r o t z e n . Pannon.
V I I . 5. Christianus Schunnius G e r h a r d i n o - T r a n s y l .
5. M a t t h i a s Gärtner, C i b i n i o - T r a n s y l v .
X . 28. V a l e n t i n u s Perach, Caproviensis Pannonius.
X I . 27. Wolffgangus A r n t n e r u s , Semproniö-Ungarus.
X I I . 5. Georgius F i g u l i , F e l m e r o - T r a n s y l v a n u s .
a
a
A z 1643-as tavaszi félév iktatásai után 3 sűrűn teleírt oldalon
olvasható a westphaliai békekötés szövege: „Summa instrumenti pacis
Caesareo-Sueciae." és „Summa instrumenti pacis Caesareo-Gallicae. '
" Meghalt Valser Kristóf lakásán 1648. jún. 20. TR.
Meghalt a kollégiumban 1647. ápr. 4. TR.
Meghalt 1647. m á j . 22. TR.
Mint menekült magisterré avattatott 1674. oct. 15-én DB.
„Johannes K o t a y s. s. theol." feleségül vette néhai W i l c k e r
Bertalan borbély leányát Erzsébetet 1652. febr. 3-án. Trau-B.
3 9
4 0
4 1
4 2
a
I V . 17. Georgius Schobelius Streiffordiens. T r a n s .
V I . 1. Johann. Gobius T o t t p r o n e n s . H u n g .
1. Georg. Simonides T o t t p r o n e n s . H u n g . non j u r a v i t .
15. Dániel N e c k e l Teutopronens. H u n g .
15. Johannes Schwartz Sempron. H u n g .
2 1 . Lucas V i e t o r i s Rosaevallens. T r a n s y l v .
I X . 1. Zachar. K a l i n c k i u s H u n g . Rosoberg. L i p t o v .
X . 6. Stephan F r a n c i s c i Solnens. H u n g .
11. Johann. H r a b s k i R a d w a n o P a n n o n .
12. J o h a n n . G u t t . A p p o l d i n o - T r a n s y l .
12. Johann. W a r t n e r K e l n k i n o T r a n s y l .
X I . 16. Lucas G r a f f i u s M e d j e s s i n i T r a n s y l v .
4 3
44
43
1650.
I I I . 9. Casparus Janosch Schwädt: Ungarus gratis.
V . 4. D a v i d Spielenberger Leutschoviä Ungarus.
V I . 29. Georgius K l o s s i u s C o r o n a Transylvanus.
29. Johannes Fuchsius C o r o n a T r a n s y l . i n j u r a t u s .
V I I . 11. M i c h a e l T h a y s C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
I I . Johannes Dechent C i b i n i o Transylvanus.
V I I I . 1. Paulus F a b r i c i u s C i b i n i o Transylvanus.
3 1 . Jesaias F a b r i c i u s Teuto-Lipschä Pannonius.
I X . 17. Johannes H a n t z e l i u s B r i s n ä - P a n n o n i u s .
X . 2. Stephanus F a b r i c i u s D a r ó c i T r a n s y l .
2. Johannes Schellius Jacobitanus T r a n s y l .
46
1651.
I I I . 6. Georgius Schneller Sempronio-Hungarus.
I V . 15. Georgius Kesslerus B o l g a t z i o - T r a n s y l v a n u s .
30. M a t t h i a s Mledossevich C r o a t a Zagrabiensis N o b i l i s ä
Strenianecz. gratis.
V . 1. G o d o f r i d u s Langius C r e m n i c i o - H u n g a r u s non i u r a v i t .
9. Georgius F a b r i c i u s Prividiä Ungarus.
9. D a n i e l F r a n c i s c i Solnensis Hungarus.
9. Johannes M i l s c h o w i n u s Solnensis Hungarus.
24. P h i l i p p u s Heutschius V a r a l i o - U n g a r u s .
V I . 11. Petrus W o l f f i u s Coronä-Transylvanus.
11. Georgius Hermannus Coronä-Transylva.
11. Petrus F r o m i u s Coronä-Transylvanus.
47
a
Esetleg „ F r a n c " ( ? )
A wittenbergi városi iskolánál negyedik tanító lett. Feleségül
vette 1652. szept. 2 1 - é n Hammer Lukács kántor leányát Krisztinát.
Trau-B.
F i u k , Dániel 1653. jún. 28. született. TB.
Magisterré avattatott 1651. á p r . 29. DB.
Magisterré avattatott 1651. okt. 14. DB.
Magisterré avattatott 1652. okt. 12. DB.
Magisterré avattatott 1653. ápr. 26. DB.
4 3
4 4
4 5
4 8
4 7
28. Samuel Serpilius Caesareoforensís Hungarus.
28. L e o n h a r d . F a b i n i C i b i n i o Ungarus.
V I I . 5. Thomas Kesslerus Schenken Saxo-Transylvanus.
5. M a r t i n u s A l b r i c h i u s Mediensis S a x o - T r a n s y l .
26. M i c h a e l Briccius, C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
V I I I . 16. Petrus Olesius C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
16. A n t o n i u s Schirmer C i b i n i o - T r a n s .
16. Bartholomaeus Bauschnerus, Schäsburgä T r a n s .
16. Johannes Hozmannus Rosevallo T r a n s y l v .
I X . 6. Johannes Schlandt C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
13. Christophorus Langius ex H u n g a r i s Rustensis.
13. Andreas F r a n c k S. Agathensis T r a n s y l v .
13. Zacharias F i l k e n i u s Schesburgä Trans.
13. Johannes Leo Schenk. T r a n s y l v a n u s .
27. C h r i s t o p h Löhner, N o v i s o l i e n s . Hungarus.
X . 1 1 . A n d r e a s Z a s k a l i c z k i A r v e n s i s Ungarus.
1 1 . Elias Sartorius Neopoliens. Pannonius.
X L 4 . Thomas Sifftius Meburgens. T r a n s y l v a n u s .
4. M a r t i n u s Jacobi Darocensis T r a n s y l v a n u s .
1 1 . Johannes Reüsner C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
1 1 . Georgius Reüsner C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
11. Simon Wagnerus C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s .
I I . Elias L a d i v e r T u r o c a n o - H u n g a r u s .
48
1652.
I I I . 9. Georgius Veöreös M o d r a - H u n g a r u s .
9. Zacharias Roscher Schemnitzio H u n g a r .
26. Johann. Joseph. D a n i e l i s Schemnicio H u n g a r u s .
3 1 . Stephanus M i t i s Puchovio-Pannonius.
3 1 . M e l c h i o r Gärtner Schemnitzio-Hungarus.
V . 5. Johannes Pastochius Gybbensis Hungarus.
6. Simon Teutsch A g a t i n o T r a n s y l v a n u s .
6. Petrus B o r d a n C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
8. Johannes H a d i k i u s Trencheniens. Ungarus.
13. Georgius Hermannus Lőrmengeschi T r a n s y l v .
13. M a t t h i a s Schönhäer F r a u e n d o r f f i n o T r a n s y l v .
24. Georgius Reissius T o t t p r o n e n s i s Pannonius.
V I . 2 2 . M i c h a e l Regius H e l t a T r a n s y l v a n u s .
V I I . 3. Casparus H a i n Leutschoviensis Hungarus.
I X . 3. Theodorus Pinnerus Novisoliensis H u n g .
4. M i c h a e l K l e i n Schönbergä T r a n s y l v a n u s .
4. A n t h o n i u s Fernengel Schönberga T r a n s y l v a n u s .
19. M a r t i n u s Grosthaisius Coronä-Transylvanus.
X . 10. Georgius Zember N e o s o l i o - H u n g a r u s .
49
5 0
4 8
Magisterré avattatott 1652. okt. 12. A DB. megjegyzi: „Secundus
ex Transylvanis, qui in hoc seculo magistri titulum indeptus est i n
hac academiä." A z első „1600 I X . C a l . Octobris . . . Franciscus
Schinnerus
Mediensis, Saxo-Transylvano . . . " DB. I I . köt. 397. 1.
Magisterré avattatott 1652. ápr. 26. DB.
Magisterré avattatott 1652. okt. 12. DB.
4 9
5 0
15,
XI.
23,
30.
30.
30.
Johannes Langíus Cremniciensis Hungarus,
11. Paulus Gündesch H e l t a - T r a n s y l v . Saxo,
V a l e n t i n u s Perenius Kősseghino-Hungarus.
Georgius L i n t z i g C i b . T r a n s y l v a n u s ,
Christhían G ä r t n e r Cibinö-Transylv,
Johannes V i e t o r Cibins. S a x o - T r a n s y l v .
1653.
11. 7. Johannes H a b e r m a n n C o r o n a Transylvanus.
18. Michael Pancratius Sabesiensio Saxo Transylvanus.
I I I . 24. M i c h a e l Baumgartnerus B i r t h a l b i n o T r a n s y l v .
24. Johannes Ambestus A g a t h i n o Transylvanus.
I V . 5. Thobias C r e l l i u s I g l o v i a Hungarus.
5. Georgius Visliczenus B u c h o v i o Hungarus,
29. M i c h a e l M a r c h w a r t C r e m n i c i o Hungarus.
30. Paulus L a n g Coronä-Transylvanus.
30. Paulus B r e i s z i n g h C o r o n a T r a n s y l v .
30. Paulus R e i n h o l d t Busdensis T r a n s y l v .
V . 10. Georgius H r a b s z k y Radnensis Hungarus.
12, M a t t h i a s H e r m a n n D a r o c z i Saxo Transylvanus.
12. A n d r e a s L i n t z i u s A l m a k e r e k i SaxoTransylvanus.
28. M a t t h i a s G u n b i t z ex A r g e n t a r i i s Schemnicio Pannonius.
V I . 3. J o h a n n C h r i s t o p h Scholtz Sempronio Hungarus.
6. Georgius K l e i n , ex Sepusio o r i u n t u s Pannonius,
V I I . 1. M i c h a e l Czapko B a r t p h a Hungarus.
7. M a t t h i a s M a r c i Katzensis T r a n s y l v a n u s .
7. Joannes K r e m p e r Katzensis T r a n s y l v a n u s .
7. S i m o n T h o l K i s h o r r e o T r a n s y l v a n u s .
7. A n d r e a s M o l i t o r i s Scharossino T r a n s y l v a n u s .
7. Johannes A n t h o n y Schwarz Katzensis Saxo Transylvanus.
7. Thomas B i k k e s c h B a j o n i T r a n s y l v a n u s .
7. Leonhartus M a r t i n i Jacobitanus Transylvanus.
9. M a r t i n u s V i n t z i u s Coronens. T r a n s y l .
7. Joannes Greissingius Coronä-Transvlv.
9. Paulus Newnachbar Coronä-Transylv.
9. Johannes H o n t e r u s C o r o n a - T r a n s y l v .
9. Georgius Teutsch T r a n s y l v a n u s .
9. D a n i e l Lassei Coronensis T r a n s y l v .
16. Johannes H a y C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s .
I X . 23. Johannes Beyer Eperiessino-Hungarus.
27. Georgius V a l e n t i n i Coronä-Transylvanus.
X . 7. Esaias L a n g Dobschensis H u n g . g r a t i s .
X I I . 17, S i m o n Ohrsendius H o r r e o - T r a n s y l v a n u s ,
51
52
13
a
Bartholomaeides
szerint „Matthias Wurbicz
ex Argentinariis
Schemnitz."
Magisterré avattatott 1657. okt. 15. D. B.
Magisterré avattatott 1657. ápr. 28. K a r b a kebeleztetett 1658. okt.
29. D. B. A karba kebelezett magister mint adjunctus valaminő átmene­
tet jelentett a mai m a g á n t a n á r és rendkívüli t a n á r közt.
, , M . Christopherus Bohemus Radebergensis designatus Posoniensis
gymnasij rector" 1653. nov. 15. a bölcsészeti karba kebeleztetett. D. B
8 1
5 2
5 3
1654.
I . 3. Christianus Haaz Cibiniő-Transylvanus.
3. Georgius Cursoris C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
25. Nicolaus Simonius C e i d i n o - T r a n s y l v .
25. S i m o n L a d i s l a i Honigsberga T r a n s y l v a n u s .
V I . 2. Johannes v o n Hellenbach C r e m n . U n g .
2. Johann C h r i s t o p h , v o n Hellenbach C r e m . U n g .
16. Johannes Sixtus B r i z n a Pannonius.
16. Paulus Kövesdi H u n g . Trans-Danubianus.
16. Petrus Gagesch R o s o n d ä T r a n s y l v a n u s .
16. Georgius Guistius T r a n s y l v . Segesdi.
16. Petrus F r o n i u s C i b i n i o T r a n s y l v ,
16. Casparus Meglerus Stoltzenburgä T r a n s y l .
16. Thomas Boess C o r o n a T r a n s y l v .
V I I . 3. Paulus Bolloeradenus B o l l e s c h k o Pannonius.
8. M a t h i a s C h r i s t o p h . Crombachiens. H u n g .
V I I I . 29. A d a m u s B i e r g k Schemnizio Ungar.
29. A n t o n i u s F e l l n e r Schemnic Pannonius.
I X . 18. M i c h a e l Gockesch C o r o n . T r a n s y l v .
18. Stephanus Schellckerus C o r o n . T r a n s y l v .
Johannes Popradius Beiens. H u n g .
X I . 6. A n d r . Günther Caesareopolit. Ungarus.
54
5 5
5 6
1655.
V . 5. Paullus G a l l i D i v o Geörgiensis Ungarus.
5. M a t t h i a s Lochmannus T e u t o - L y p s c h a Pannonius.
18. Andreas F r i e d r i c h C o r o n a T r a n s y l v a n u s ,
18. Jacobus Güntherus Caesareopolis Ungarus.
18. Andreas M a j u s C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
18. Georgius Spickelius C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
18. Johannes Gunesch C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s .
V I I . 17. Johannes M a l l e n d o r f f i u s C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
17. Johann R u d o l p h u s Kegelius Posonio-Hungarus.
17. A b r a h a m u s Pinnerius N o v i s o l i o - H u n g a r u s ,
5 4
Cursoris „der H . Schrifft Studiosus" Mauer M á r t o n törvényszéki
irnok házánál 1655. aug. 23-án elhalálozott. T. R.
Mathias Christophorus von Crompach „ theol. studiosus und ministerij candidatus" 1657. nov. 10-én nőül vette K a t i é n F e r e n c polgár és
tanácsnok leányát M á r i a Magdalénát. 1661. nov. 4-én meghalt leányuk
Mária Erzsébet. Trau. B. és T. R. A wittenbergi Augusteum könyvtárá­
ban felfedeztem két ezzel a halálesettel foglalkozó, eddig ismeretlen a l ­
kalmi nyomtatványt. E z e k szerint „Mathias Christophorus" , . , „Not. Publ.
Caesar". Mivel szintén felsőmagyarországi és más M . Christophorus nem
iratkozott be az egyetemre, kénytelen voltam az 1657-ben papjelölt
és
az 1661-ben jogász M . Christophorust egynek venni. Még 1659. okt. 4-én,
mint Wolfgang Braunschweig késes leányának, A n n a D o r o t t y á n a k a ke­
resztapja „theol. studiosus" gyanánt jelenik meg a keresztelési a n y a ­
könyvben.
Magisterré avattatott 1654. oct. 10-én „ J o h a n n e s Mattheides W i zoviceno-Moravus gimnasii Eperiensis in Hungária rector". D. B.
5 5
5 6
IX.
XI.
6.
6.
13.
14. Johannes Schnitzlerus C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s .
5. Paulus K u n z i u s M e g a l o m n i c . Pannonius.
M i c h a e l W a l t e r Rupensis Transylvanus.
A u g u s t i n u s Schnellius Tykoss. T r a n s y l . gratis.
Johannes K a l i n k i u s N e o p o l . Hungarus.
1656.
I . 5. Paulus Jacobus M e l c h i o r e s de Zuanna Semp. Ungarus.
I I . 12. Johannes B a b t i s t o Fögglerus Semp. H u n g .
I I I . 2. Joachius E r y t h r u n u s B e l ä P a n n .
I V . 5. Johannes K r a u s z C i b i n i o Trans.
5. M i c h a e l Bender Medgieschino Transylvanus.
30. Johannes C h r i s t o p h o r u s G a l l i . S. Georgiens. H u n g .
V I I . 1. L a u r e n t i u s W o l f f i u s C o r o n a Transylvanus.
1. Joannes K l e i n Hesio C o r o n a Transylvanus.
1. Georgius L a h m C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
V . 8. M a r t i n u s N e l l i u s Corona-Transylvanus.
8. M a r c u s H o m m o r o d i u s Corona-Transylvanus.
8. M a r c u s D r a n d t C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
8. Johannes B l e i m i u s C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
8. Thomas Heiser C o r o n a T r a n s y l v a n u s gratis.
10. Johannes G a l l i k i u s Rosnaviensis Ungarus.
13. Jacobus Schnitzlerus C i b i n i o T r a n s y l .
X . 20. P h i l i p p u s Czickius W a r a l i e n s i s Pannonius.
20. Georgius Sebastiani Leutschoviä T e p l i c e n . H u n g .
X I . 12. A n t o n i u s Fernengelius Schesburga ' T r a n s i l v a •
12. Johannes U l l r i c h i u s G a l a t a
'
12. P h i l i p p u s H e l v i g Rupensis I
,
19 S
S ii m
n
lla n i .
12.
m oonn R
B äa sochh PCiiKb i n ii o
I 1l 'T«a«n yS yl v
57
58
5 9
T
1657.
I V . 6. Johannes Sextius B r i c z n a Pannonius.
V . 26. Johannes W i t t m e d i i i n ett de M u s a y N o b i l . Ungar.
26. Joannes L o s i N o b i l : U n g .
V I . 1. Georgius F a b r i c i u s C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s .
19. Isacus Zabanius B r o d s a n o - P a n n o n i u s .
19. Johannes Raphanides Arvä Ungarus.
19. E l i a s Lachanosartus Dobsenensis H u n g .
19. Joachimus Mocoschinus Teutolipschensis Pannonius.
19. M a t t h i a s Stürzer N e o s o l i o P a n n o n i u s .
60
61
5 7
A m i n t az a n y a k ö n y v V I . kötetének 145b és 146a lapja feljegyzi,
Föggler
az 1662/63. őszi félévben orvosdoktorrá avattatott. ( A z anya­
könyv minden félév végén felsorolja a félévben avatott theol., jogász és
orvosdoktorokat. A bölcsészmagisterek csak számösszegben, név mellő­
zésével vannak feltüntetve.)
Magisterré avattatott 1658. okt. 14. D. B. Bartholomaeides
,,Erythraeus"-nak írja, valamint a D. B. is.
Magisterré avattatott 1658. okt. 14. K a r b a kebeleztetett 1661.
m á j . 29. D. B.
'
Magisterré avattatott 1659. ápr. 26. D. B.
Stürtzer magisterré avattatott 1659. ápr. 26. D. B.
M
5 9
6 0
8 1
6 2
19. Johannes K e m m e l i u s Leutschoviä H u n g .
19. Timotheus G r e t t n e r t i u s , M o n t a n o - V a l e n s i s H u n g .
20. Matthaeus F r e m b d Mediess. T r a n s y l .
V I I . 27. A n d r e a s T h a n n Georgio-montanus Hungarus.
I X . 26. Lucas R o t h E r k e d i n o T r a n s y l v .
26. Georgius Zachariae Medgyeshino T r a n s y l v .
X . 6. Samuel G e l e j i Sziksovius U n g .
6. Stephanus K e r o t s e n i Ungar.
X I I . 7. Paulus Jacobus Reisinger Semproniensis Ungarus.
6 3
1658.
1. 8. Jacobus Jekelius L a p i d e T r a n s y l v a n u s .
26. Johannes Hnilícenus Rajeceno Hungarus.
26. Eleas Jakisius Z o l n a Hungarus.
I I . 16. Christophorus E c k h a r d t Posoniensis U n g a r u s .
19. Johannes M o l d n e r Neosoliensís Hungarus.
I I I . 2. Johannes N o s t i t i u s S o l n á Pannonius.
10. M a r t i n u s Leütmannus T e u t o p r o n i H u n g a r .
22. M i c h a e l K a u n t z T r a p o l d i n o Schesburg T r a n s y l v ,
V . 8. V a l e n t i n u s K i s z l i n g Leschkirchensís T r a n s y l v a n u s .
13. Johannes W i t t m a n n u s Corosio-Pannonius.
V I . 5. M i c h a e l Ungerus Német Uyvarinö H u n g .
5. M a t t h i a s Rosnerus Semproniensis
( „
5. Georgius S o m m e r k o r n i u s Módra.
•
&'
V I I . 5. Jacobus G o t t e r b a r m e l Medieso- \
A n d r e a s G r e l l i u s Schesburgensis
r
.
5. Georgius Moschner C o r o n a ( Iransylvani
5. M a t t h i a s M i l l e s Medieso'
5. Johannes Ensel H u n g . E x C o m i t a t u Soproniensi.
14. Thomas G r a f f i u s C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
17. Johannes H e y d e n r e i c h B a r t p h ä - P a n n o n .
23. Johannes L i p p i s c h i u s Bartphä-Hungarus.
V I I I . 1. Bartholomaeus K l e i n , L e i i b i c i o Pannonius.
14. M a t t h i a s Höherus Montanus-Schemniciö Hungarus.
I X . 2. Johannes F a l k o Rupensis \
2. M i c h a e l R o t h Rupef r~
, .
2. Franciscus M e y f a r t C i b i n i o - í
^
2. Matthaeus G e o r g i Rupensis
'
8. Stephanus Fekete Szencziensis H u n g a r u s .
64
65
6 6
n
67
8 2
Magisterré avattatott 1658. okt. 14. D. B.
Grelvertius magisterré avattatott 1659. ápr. 16. D. B.
Magisterré avattatott 1660. ápr. 26. D. B.
Leutmann a wittenbergi városi leányiskola tanítója lett. Elvette
1662. febr. 11-én Mencius B a l t a z á r néhai kántor leányát, A n n a Salomét.
Trau B. Fiuk, J á n o s György 1667. dec. 1-én született T. B. A z újszü­
lött fiú 1685. jún. 23-án iratkozott be az egyetemre s 1694. aug. 24-én
szenteltetett pappá. A Leutmann házaspár mint keresztszülő számos eset­
ben fordul elő a keresztelési anyakönyvben.
Magisterré avattatott 1661. októberében. D. B. A dékáni könyv­
ben ezután hiánv van s így az 1662. őszi avatásokat nem ismerjük.
Fekete „Ecclesiarum Augustanae confessionis i n inferiori H u n 6 3
6 4
6 5
6 6
8 7
Prot. Fgyházt. Adattár.
9
13. Stephanus W e y s z Schesburg Transylvanus.
X I I . 20. M e l c h i o r Thomae Coronä-Transylvan.
1659.
I . 27. M i c h a e l F a b r i c i u s T r a p o l d i n o T r a n s y l v .
I V . 6. Johannes Pinnerus Neosol, Ungarus.
6. Samuel Zwetonius Turoczeno Ungarus.
6. M i c h a e l S c h ö n T e u t o p r o n a Ungarus.
2 1 . Georgius Lowczanus Novisoliens-Ungarus.
2 1 . M a t t h i a s Losinzerus N o v i s o l . U n g .
V . 18. D a n i e l Sinapius, Thuroczeno Hungar.
V . 7. J o h a n n - U l r i c h u s de Franckenberg Schemnic. Ung,
27. A d a m u s P o p r a d i u s B e l a Hungarus.
27. N i c o l a u s K a r a n c s y , Hungarus.
27. Georgius Simonis V a r a l l i a H u n g a r .
27. Georgius H u t t e r u s C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
27. Benedictus Schelkerus C i b i n i o Transylvanus.
27. Stephanus G u n t h a r d u s M e d i e s o T r a n s y l v a n u s .
V I I . 8. M a r t i n u s G u b i t z Schemnicío Ungar.
9. Colomannus Gotzmeister C i b i n i o Transylvanus.
9. M a r c u s F r o n i u s C i b i n i o T r a n s y l v .
9. Johannes W o l b e r t u s C i b i n i o T r a n s y l v .
26. A u g u s t i n u s L a z a r i Caesaroforo Hungarus.
26. A n d r e a s R o t h , Beela Hungarus.
28. Jeremias H e n r i c i P r o b s t d o r f f i n o T r a n s y l v a n .
28. Johannes Gorgias C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
28. Johannes Wagnerus C o r o n a T r a n s y l v .
V I I . 14. J o h a n n D a v i d Lemberger Schemnic. U n g . G r a t i s .
28. Paulus Zarevucius I g l o H u n g a r .
X . 5. N i c o l a u s W i s l i c e n u s Puchoviens. Hungarus.
5. Paulus Regius C i b i n i o (Hungarus) T r a n s .
17. M a r t i n u s B r a t h Magariens. T r a n s y l v . Saxo.
X I I . 30. Johannes F r i e d e l i u s Semproniensis H u n g .
3 1 . Georgius Kapesius Szenavereschino
i
M i c h a e l Clausenburgerus M e d i a
i
Samuel Sylvanus C o r o n a
Johannes Fuchsius C o r o n a
} Transylvanus (!)
Lucas Hermannus L a p i d e n : L a p i d e
Jacobus G a a l C o r o n a
Georgius M o l n a r C e i d i n o
'
6
3
6 9
gariä Slavonicarum superintendens generalis et propter persequutionem papisticam exul". 1674. ápr. 29. magisterré avattatott. D. B.
A Hungarus később zárójelben van s a Trans, nem sokkal utóbb
kelt, más kéz írása. Bartholomaeides magyarországinak veszi.
Lemberger, a k i egy selmeci szabó fia volt, Wittenbergben bús­
komorságba esett s a felső kolostori lakásán 1660. dec. 25-én késével
szíven szúrta magát s meghalt. Temetése másnap este alkonyat után
minden szertartás mellőzésével folyt le. T. R.
Magisterré avattatott 1663. okt.-ben. D. B.
3
6 8
6 9
Johannes Krauss C o r o n a
.
rp.
o r m o n l u t i u s Corona
n
c
1 T
I
m
J. I r a n s y l v a n u s (!)
/
3
v
1
1660.
I . 13. Sebestianus Hurrenberger Höfleino Hungarus,
I I . 2 6 . M e l c h i o r Geitner V a r a l l i e n s i s Hungarus.
V . 4 . A n t o n i u s F e l l n e r Schemnicio M o n t . H u n g .
7. Andreas Richter Bazingä Hungarus.
7. Andreas Lanius Rustensis Hungarus.
16. Cacparus Schön Eperiensis H u n g .
2 1 . D a v i d Güntherus Caesareopol. H u n g .
V I . 19. M e l c h i o r R o t h Cassoviensis Hungarus.
19. Johannes B r e w e r Leutschoviens. H u n g .
2 2 . Andreas Deckius C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
2 2 . D a v i d E r a s m i Corona T r a n s y l v a n u s .
I X . 8. Simon Massa C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
gratis.
7 0
7 1
1661.
I V . 6, Johannes Börmius C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
V . 6. D a n i e l G u i l i e l m u s Müller Poson. Pannon.
8. M a r t i n u s F a l c k Rupe T r a n s y l v a n u s Saxo.
8. Andreas R o t h , K i r c h b e r g a - T r a n s y l v a n . Saxo.
V I . 6. C a r l Rayger, Posonio Hungarus.
6. C h r i s t i a n P i h r i n g e r Posonio-Hungarus.
V I I . 3. Joseph Seltenreich Caesareof: Ungarus.
9. Andreas Göbelius Corona T r a n s y l v a n u s .
9 . Casparus Raus Corona Transylvanus.
I X . 1 1 . A d a m u s Lasius Cassensis U n g a r u s .
X . 2 1 . Johannes Bihhesch Saxo T r a n s y l v a n u s .
72
1662.
I V . 2 . Augustinus Serpilius Caesareoforens. H u n g a r .
V . 1 1 . Andreas H i e r o n y m i Cubniensis H u n g .
30. Georgius D u d a r i Ungar. Sarvariens.
30. Matthias Reberus Hungar. Turocziens. gratis.
V I I I . 8. Georgius Lutsch Cibiniens, T r a n s y l v . s i m u l depositus.
16. Simon Johann Greinz Posoniensis H u n g a r . s i m u l de­
positus.
X . 10. Johannes F r i d e l i u s Poson. U n g a r .
17. Nicolaus Scharffoy Sempronio H u n g .
20. Johannes Olmützer N o b i l . H u n g .
73
74
7 0
A karba kebeleztetett 1665. okt. 7-én. D. B. Magisteri a v a t á s a a
dékáni könyvből hiányzó időre, 1662. őszére eshetett.
A z orvostudományi licetiatusért disputált
1664. okt.-ben, l i centiatust nyert 1664. nov. 11. (Egyetemi anyakönyv. I V . k. 159/a
és 163/a 11.)
Magisterré avattatott 1665. okt. 16. D. B.
Magisterré avattatott 1664. okt. 13. D. B.
„De angina" címmel disputált az 1666. nyári szemeszterben az
orvostudományi licentiatusért. (Anyakönyv. V I . 147/a. 1.)
7 1
7 2
7 3
7 4
75
I . 5. F e r d i n a n d u s K h i e n , M o n t a n o — N o v i s o l i e n s .
I I I . 3 1 . Jonas H e i n r i c i u s Rosenberg: H u n g .
I V . 16. L u d o v i c u s L u t z i u s C r e m n i c i o — H u n g a r u s .
V . 5. Samuel Wencelius Sempronio H u n g .
, V I . 11. Johannes Möllerus Günsino Pannonius.
18. M i c h a e l R i t t h a l e r u s , Modrensis Pannonius m a n u p r o p r i a . (!):
29. N i c o l a u s B e l u s k y , Beluschenö Ungarus.
29. N i c o l a u s Zarewucius Neocomio — Ungar.
29. Bernhardus K r y b a l t h Solnens. Ungarus.
V I I . 2. Paulus P a u l i n i C i b i n i o T r a n s y l v a n . depositus et n o n
juratus.
3, Georgius Weisz B e e l á — Hungarus depos.
V I I I . 24. M i c h a e l Thomae P e l l i o n i s Keresdiensis T r a n s y l ­
vanus.
I X . 2 1 . Constantinus L a n i Caesaropolitanus Hungarus. gratis..
26. Paulus Rospeundtnerus Posoniő H u n g .
X . 17. Johannes R o t h , Beelensis Hungarus.
19. Johannes C i l i k i u s T e p l i c i o — Hungarus.
26. M i c h a e l Schmeiszelius Corona T r a n s y l v a n .
X I I . 2, E l i a s A u g u s t i n i Dubnicenus Hungarus.
76
1664.
1. 8. M a r t i n u s Csikerus Jaadensis Transylvanus.
12. Johannes F a b r i t i u s Musnensis Transylvanus.
I I I . 12. Georgius C h l a d n i M o n t a n o — V a l i e n . H u n g .
12. Georgius F r a n c i s c i Salatnen. H u n g .
I V . 2. Paulus Fischerus Sempronio H u n g a r u s .
V I . 2. Johannes Schoppelius, Medieso Transylvanus.
2. A n d r e a s F a b r i c i u s . Schaesburgo—Transylvanus.
2. Paulus B i n t z i c h , S t r e i f f o r d i — T r a n s y l v a n u s .
6. Georgius F r i d e r i c u s Magnus, P o s o n i o — H u n g a r u s .
21. Johannes Fabricius, Á r v a Hungarus p h i l o s o p h . et a r t i u m
l i b e r a l i u m magister.
X . 24. Matthaeus Koscha, Moschovia Hungarus, gratis.
X I . 13. Paulus Pfaff, Teutopronensis Hungarus.
77
78
1665.
I . 7. M i c h a e l Gyndesch, C i b i n i o \ ™
,
7. Johannes Syllesius, C i b i n i o /
Y I V , 10. Johannes Schnatzinger, M o n t a n , Vallensis Hung.
V I . 27, Paulus Grosz Keismarcensis Hungarus
27, M i c h a e l B e l i Rupe
(
.
27, M i c h a e l B o h t Schäsburg. / T r a n s y l v a n i .
l r a n s
l v
T
7 5
1666/67. téli félévben disputált az orvostudományi licentiatusért.
(Anyakönyv. V I . 179/b. 1.)
M a g i s t e r r é avattatott 1764. okt. 15. D. B.
F i s c h e r ,,der Rechten Studiosus" 1664. ápr. 20-án Arnurus J á ­
nos városbíró és gyógyszerész házánál meghalt.
Magisterré avattatott 1665. okt. 16. D. B.
7 6
7 7
7 8
V I I . 4 Georgius M ü l l e m s Seligstadio I ~,
,
.
4. G r i l l u s Greissingh Corona
I Transylvani.
V I I I . 16. Christianus Sterrer Posonio Hungarus.
,
X . 3. Johannes W o h l m u t h Rustensis Hungarus.
6. Johannes Ketschau Módra Hungarus.
X I . 13. D a v i d Czak. C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
14. Thomas Steller Slabosseno Pannon, g r a t i s .
79
80
1666.
I I . 26. Samuel Brewer Leutschovia H u n g a r .
27. Petrus Deckius Corona Transylvanus.
27. Johannes Sigerus Corona Transylvanus.
27. Georgius Colbius Corona T r a n s y l v a n u s .
27. Georgius B r e n d o r f f i u s Corona Transylvanus.
27. Johannes Greiszing C o r o n a T r a n s y l v .
I I I . 9. M a r t i n u s F r i e d r i c h Corona T r a n s y l v a n u s .
V . 5. Georgius F i g u l i , Szenicio Hungarus.
5. Paulus M a j o r , P r i v i d i a Hungarus.
5. Christophorus Parschitius, Roseberga Hungarus.
15. M a t t h i a s Gosnovicerus, Leuthoviá Hungar.
26. M a r t i n u s M u r a t o r i s , Kis-Schenkio T r a n s y l v .
3 1 . Joannes K a r f f y , Sarfőiensis Ungarus, gratuitus.
I X . 25. Johann A d a m Mez, M e r x h e i m i o Hunnus.
X . 1. Esaias P i l a r i k , Teplicensis Hungarus.
1. Andreas P i l a r i k , M a t t h e i v i l l a Hungar.
1. Stephanus P i l a r i k , M a t t h e i v i l l a H u n g a r .
2. M a t t h i a s F r ö l i c h , Leuchoviens H u n g .
81
8 2
1667.
I . 3. Johannes Schulerus Prudensis T r a n s y l v .
3. M a r t i n u s K ö l c k s Schasburgo T r a n s y l v .
I I . 26. Samuel Bognerus Coronensis T r a n s y l v a n u s i n i u r a t u s .
I V . 2. Georgius L a n i Trenschinio Hungarus g r a t i s .
V I . Johannes Schallachius I g l o H u n g .
V I I . M a t t h i a s M o l s c h a n i Selecenus H u n g a r .
X . 22. Johannes M a r t h i u s , Modrä-Hungarus.
X I . 1. Johannes W i n d i s c h W a r a l l í e n s i s H u n g a r u s .
10. Johann Murgaschius, Turoceno Hungarus.
10. Johannes Gokesch, Coronä-Transylvanus.
19. Christophorus A n d r e a s Hirchveger, Sempronius-Hungarus, gratis,
83
a
84
a
Június és júliusban az iktatások n a p j a nincs feltüntetve.
C z a k Dávid magisterré avattatott 1666. okt. 15. D. B.
Magisterré avattatott 1668. okt. 15, D. B.
Magisterré avattatott 1670. ápr. 28. D. B.
Magisterré avattatott 1668. okt. 15. D. B.
Brewer, Fridelíus és K h i e n ünnepélyes o r v o s d o k t o r r á a v a t á s a
1667. ápr. 23-án történt. (Anyakönyv. V I . 180/a. 1.)
Magisterré avattatott 1669. ápr. 27. D. B.
7 9
8 0
8 1
8 2
8 8
8 4
85
I . 6. Samuel L a d i v e r , Solnä-Hungarus.
I V . 12. A n d r e a s Gallíkius Rosnaviensis Hungarus.
17. Johannes Jeremias, Transylvanus.
V . 8. M a r t i n u s Leonhardus R u x e r C r e m n i t z H u n g .
V I . 13. Johannes Bencknerus Corona Transylvanus.
13. Georgius D i e t r i c h C o r o n a Transylvanus.
13. Georgius Gockesch C o r o n a Transylvanus.
13. Josephus B o l t h o s C o r o n a Transylvanus.
13. Johannes Nöszer C o r o n a Transylvanus.
27. M i c h a e l C o r v i n i Hungar. Cremniciens.
27. Georgius W i l h e l m K r a l o w i t z Posoniens, Ungarus.
V I I . 8. Sámuel Kochmeister N o v i s : Hungarus.
V I I I . 29. Georgius F i d i c i n i s Lopei—Soliensis Hungarus.
X I . 5. M i c h a e l P a v l o v i z , Turoceno Jessenensis H u n g . s i m u l
depositus.
9. M i c h a e l M a r c i , Leibicensis Scepusio Pannonius, simul de­
positus.
9. M i c h a e l D o m i n i c h Olassiensis Scepusio Hungarus. s i m u l
depositus.
1669.
I . 19. Georgius S c h r e l l C i b i n i o Transylvanus.
2 1 . Johannes A d a m i , Víngardino Transylvanus.
I V . Georgius W i n d i s c h , W a r a l l i o Hungarus.
5. W o l f g a n g u s Keüblingerus Günsino—Hung. simul depositus.
V . B a r t h o l o m a e u s F i l k e n i u s Schesburgo T r a n s y l v a n u s .
X . A m b r o s i u s M a r t h i u s Cibiniensis Ungarus. T r a n s .
26. Johannes Németh, L e u t s c h o v i a — U n g a r u s .
X I . 22. Johannes B r a x a t o r i s , B a n o v i t i o — H u n g a r u s .
22. Georgius Femgerus, C i b . T r a n s y l v .
3
b
86
1670.
I . 12. Thomas K o c h i u s C i b i n . T r a n s y l v .
I I . 22. Paulus Brauschig, C o r o n a T r a n s y l v .
I V . 26. M a r t i n u s Tamisch, Semproniensis Hungarus.
V . 25. Johannes Rézig, Nitrá — Hungarus.
a
A z 1667. nyári félévben az iktatások napja nincs feltüntetve.
A Trans, sző későbbi kéz írása.
L a d i v e r „Illust. Comit. T e l e k i surrogatus ab institutione" magis­
t e r r é avattatott 1670. okt. 13. D. B.
Némethnek, a k i teológiát hallgatott 1670. július 23. és 27. között
bizonyos B ö t z e n özvegyével, A n n a Katherinával való viszonyából lánya
született, akit M á r i a Katherinának kereszteltek. (T. B.) Német az özvegvet (Bötzen, vagv Götzin) 1671. aug 4-én nőül vette.
(Trau.-B.)
1674. jún. 18-án született második leányuk A n n a Dorottya. (T. B.) —
Egyetemi hallgató, mint törvénytelen gyermek atyja — száz számra for­
dul elő, közülük 1710-ig Németh az epvetlen magyar, nem különben ő az
egyetlen, a k i gyermeke anyját utóbb feleségül is veszi.
b
8 5
8 6
25. M i c h a e l A u g u s t i n i S o l n ä — Hungarus.
V . 13. Paulus Blecher Leutschoviens. H u n g .
13. D a v i d Peucker D i v o — G e o r g . H u n g .
V I I . 1. Samuel Schnitzlerus C i b i n i o Transylvanus.
1. Andreas Guntsch, C i b i n . T r a n s y l v a n u s .
1. Georgius R o t h , Schesburgensis T r a n s y l v .
1. Georgius D e i d r i c i u s K i r c h b e r g i n o T r a n s y l .
26. Paulus Platanus. Hungar. M u o t o v i e n s i s .
I X . 19. Clemens Guhr,
Caesareopoli—Hungarus.
X . 3. Paulus Paskony, dictus Michaelides Szalatnensis H u n g .
5. Georgius Lutsch, C i b i n i o — T r a n s y l v a n u s .
5. Paulus Schullerus,
Mediä—Transylvanus.
5. Petrus Belzelius, Magarinö—Transylv.
6. Johannes M a r c k f e l n e r , L e u c h o v i a — H u n g .
X I . 23. A n d r e a s Szántó, Rabaközino Hungarus.
87
88
1671.
I . 9. Johannes K a m p a u r , Leutschoviensis Hungarus.
16. Johannes Saarossy. Hungarus N a g y Sarosiensis.
12. Nicolaus Pusoczy, Hungarus Transdanubianus.
I I I . 2. Johannes Bayer, Corona Transylvanus.
6. Simon Czelkelius, Schäsburga T r a n s y l v a n u s .
I V . 6. Samuel Bandner, Schäsburga T r a n s y l v a n u s .
V I . 11. M a t t h i a s Kienastius Poson. P a n .
I X . 2 1 . Petrus Lesch Transylvanus.
21. Johannes Reckerus Corona T r a n s y l v .
X . 14. Johannes F r i d e r i c u s Etelius Posoniens. H u n g .
89
90
91
1672.
I . 8. Georgius H e n r i c i Probstdorffensis T r a n s y l v a n . depos.
I I I . 5. M a t t h i a s Braschius Sabeno—Trans.
12. Johannes Henncke W a r a l l i o — H u n g a r .
V . 3. Georgius A n d r e a s Parttenstein 1 Sempronienses
3. Johannes R ö s c h e l
8 7
Magisterré avattatott 1673. okt. 14. D. B. Feleségül vette Müller
Kristóf szatócs árváiát, M á r t a Erzsébetet 1682. ian. 31-én.
Trau.-B.
Meghalt 1688. jún. 10-én. T. R. Özvegyét elvette 1691. szept. 14 és 22
közt Tobias Georgius wittenbergi theol. studens. Trfii. B.
Feleségül vette 1671. V I I I . 8-án a labetzi Richter J á n o s l e á n y á t ,
Máriát. Trau.-B.
Leányuk, M á r i a M a g d a l é n a szül. 1672. márc. 19. T. B.
Magisterré avattatott 1673. okt. 14. D. B.
„Paul Schilling s. s. theol. stud. aus Siebenbürgen" meghalt 1671.
ápr. 18-án. T. R. A neve nem fordul elő az egyetemi anyakönyvben.
Magisterré avattatott 1676. ápr. 27. D. B.
Magisterré avattatott 1674. okt. 15-én D. B.
Magisterré avattatott 1677. okt. 17. D. B. A karba kebeleztetett
1*80. dec. 10. D. B. 1700 mám. 18-án disputált a theol. doktori címért.
„De eminentissima harmónia harmoniarum in Jehovah E l o h i m " címen.
( A z egyetemi anyakönyv V I I . kötetének 246/b. lapjáról.) U g y a n e k k o r
(1699/1700. téli félév) Röschelius a bölcsész k a r d é k á n j a volt másod­
ízben. A theologiai doktori avatás ünnepélyes külsőségek közt 1700.
8 8
8 9
9 0
9 1
9 2
9 3
V I I . 11. Johannes I t a l i , C i b i n i o — T r a n s y l v a n u s .
25, M a t t h i a s K l e t z k o Schemniziens. Panno.
94
1673.
I V . 24. J o h a n n E p h r a i m B ö h m Posoniensis
25. Johannes Georgius O b e r l a n d Cremnic. Hungarus.
25. A n d r e a s Simonis Poson. Hungarus.
V . 12. Johannes S a r t o r i u s Eperjessensis H u n g a r u s .
12. S á m u e l Faschko Pannon. Basing:
V I . 29. C h r i s t o p h Jentsch Poson, Hung,
V I I . 12, A n d r e a s R e i c h a r d t Posoniensis Hungarus.
V I I I . 2. M i c h a e l B u l y o w s k y Turociensis H u n .
I X . 18. Georgius Peücker, Neosolio Hungarus.
X . 11. M a r t i n u s M o n t s c h k a W a r a l i e n s i s Hungarus.
I I . Johannes D r a u d t h C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
X I . 15. Johannes Wachlatsch, N o v i s o l i o U n g . gratis ratione
absolut: depositus et inscriptus.
95
00
1674.
I . 27. Petrus S t u r m i j , Corona Transylvanus.
I I I . 3. C h r i s t o p h o r u s Mazär, Thamasfalvensis Ungarus,
tis inscriptus,
I V . 7. V a l e n t i n u s Greissing, Corona T r a n s y l v .
V . 7. D a n i e l R o x e r H u n g . Scepus.
7. Jacobus König V a r a l , H u n g .
V I . 3. M i c h a e l Czekelius T a t a r l a k i Transylvanus.
9. E l i a s Tschech Lubeta M o n t a n u s Hungarus.
17. A n d r e a s T i t i u s Poson. H u n g .
18. Paulus Chressels S a x o - C o r o n ä Transylvanus.
20, G a b r i e l S c u l t e t i Selecenus H u n g a r u s .
Gra­
97
9 8
99
ápr. 2 2 - é n volt. A z 1700. máj.—okt. szemeszterben az egyetem rektori
méltóságát viselte. A wittenbergi Augusteum levéltárának iratai sze­
rint 1652. V . 9-én született Sopronban. 1693-ban lett a fizika t a n á r a .
A theológia licentiatust m á r a doktorátus előtt, 1699-ben megszerezte.
1712. május 25-én halt meg s a wittenbergi vártemplomban temették el.
A levéltár 6 személyi okmányát őrzi, többek közt az 1710. jan. 22-i fo­
l y a m o d v á n y á t a könyvtárigazgatóságért.
1676. jan. 11-én keresztapja lett K l o s t e r m a n n György cipész
A n n a M á r i a nevű leányának. T. B.
Magisterré avattatott 1678. okt. 11-én. D. B.
1673/74. nyári félévében Pomarius Sámuel theol. doktort, a k i
mint exul jött Wittenbergbe Eperjesről, ahol a gimnázium igazgatója
volt, a theol. k a r rendkívüli tanárul alkalmazta. (Anyakönyv. V I . k.
229/a. 1.)
Magisterré avattatott 1676. ápr. 27. D. B. A karba kebeleztetett
1679. ápr. 12. D. B.
„ A d a m u s Titius" magisterré avattatott 1675. okt. 14-én. D. B.
Adamus
Titius nem fordulván elő az anyakönyvben, a dékáni könyv
Adamus-a
valószínűen elírás Andreas helyett. Bartholomaeides is Andreas-nak ismeri.
Magisterré avattatott 1679. ápr. 28. D. B.
9 4
9 5
9 8
9 7
9 8
9 9
X . 11. M i c h a e l i s Dürrius M e l l i m . Trans.
X I I . 3 1 . V a l e n t i n u s Grosz Reginio T r a n s y l v a n .
1675.
I . 9. Johannes Reísner B a r a n y k u t i n o T r a n s y l .
9. Christianus W o h l Nagy-Schenkino — T r a n s y l v .
27. M . Christophorus Seelmann Coburgo-Francus, ab A c a d e m i a
Wittenbergensi i n Hungáriám i n f e r i o r e m ad r e c t o r a t u m gymnasii Semproniensis evocatus, postea pastor C r e m n i t i i i n M o n t a n i ,
itemque Leutschovia' i n Hungária S u p e r i o r i ; E x u l dein C h r i s t i ,
ab e x i l i o m o x ecclesiae Megaletzensi pastor designatus ss. t h e o l .
candidatus.
I V . 16. A d a m u s Zimmermannus Hungarus.
28. G a b r i e l Trusius, Veterosoliensis Hungarus. gratis.
29. C h r i s t o p h . F r i e d e r i c . Grattenauer St. G o t t h a r d i n . H u n g .
V . 5. Johann Georg W e y x l e r Neosoliens. H u n g .
5. Georgius Michaelides, Steinensis H u n g .
29. Johannes Mayerus, A l n o v i e n s i s Hungarus.
V I . 9. Paulus Michaelis, Panno. L i p t o v i e n s i s D i v o - A n d r e ensis, hactenus i n I l l u s t r i s s i m i Statu E y a n g e l i c o r u m q u o d i n H u n ­
gária superiori est C o l l e g i o pöesis deinde o r a t o r i o n i s et históriáé
P r o f e s s o r publicus nunc C h r i s t i et v e r i t a t i s causa e x u l .
V I I . 8. Thomas D e n t u l i n i ex C o m i t a t u T r e n c h i n i e n s i p a t r i a
Dritoma.
29. Georgius Gassitius Berzevicio — H u n g a r u s .
29. Esaias P i l a r i k , S. A n d r e e n s i s — H u n g a r u s .
V I I I . 2. Joh. Gothofredus Simonis, Posoniensis H u n g .
I X . 3. Johannes Georgius C r a u d i N o v i s o l . H u n g .
X . 6. Johannes Hackstock, Rustio—Hungarus.
6. Simon Neustädter, Bazingä—Hungarus.
X I I . 4. M a t t h i a s W a l t h e r Petelsdorff Hungarus.^
1 0 0
1 0 1
1 0 2
103
104
3
1676.
I . 10. Elias Bruchner Novisoliens, Hungarus.
15. Tobias Masnicius K ó s t o l n a Hungarus o l i m ecclesiae I l l a viensis diaconus, tunc e x u l ex I t a l i a redux. G r a t i s nec j u r a v i t .
15. Johannes Simonides Olasio Hungarus q u o n d a m Reg.
a
Vége az egyetemi anyakönyv V I . kötetének, mely 1644 okt. 21-től
1675. okt. végéig 11620 iktatás emlékét őrzi. A z egyetem alapításától,
1502-től 1675. őszéig tehát 74.940 hallgatója volt az egyetemnek.
b Kezdetét veszi a V I I . kötet, amely 1675. nov.-től 1710-ig megy.
Magisterré avattatott 1681. ápr. 25. D. B. A d j u n c t u s E x t r a o r d i ­
narius 1702. okt. 16. D. B. A d j u n c t u s 1707. ápr. 28. D. B. „moritur
Vitenbergae aetat. 86 a. 1725. d. 12, Octobr." D. B. Azonos a witten­
bergi magvar könyvtárt alapító K a s s a i Mihállval.
Magisterré avattatott 1678. ápr. 29. D. B.
Magisterré avattatott 1682. okt. 16. D. B.
Magisterré avattatott 1676. ápr. 27. D. B.
Magisterré avattatott 1671. okt. 16. D. B.
1 0 0
1 0 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4
Liberaeque C i v i t a t i s Brisnensis scholae rector, praesenti tempore
post carceres varios superatos, ex Itália r e d u x e x u l . G r a t i s nec
juravit.
I I . Petrus Theodorus Seelmann Semproniens. H u n g a r u s .
I V . 16. Johannes Herberthus Homorodiensis Transylvanus.
17. Georgius Unger Sempronio Hungarus.
V . 22. Johannes Messerschmied v o n Schmied Egg. C r e m n i zens. Hungarus.
24, Georgius Schulerus C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
V I I I . 19. Johannes F r i e d e r i c u s Sartorius Poson. H u n g .
I X . 23. D a v i d H a u c k Leutschoviä—Hungarus.
24, Johannes O l t a r d u s Cibiniensis.
24. Stephanus Pockius Schenckensis.
24. Johannes F r i d e r i c h C i b i n i o T r a n s y l v a n ,
24, M a r t i n u s D u b o v s z k i Soln. H u n g .
X . 10. M e l c h i o r P r i n t z Posoniensis Hungarus.
11. G a b r i e l P i l a r i k Threntschiens. H u n g . G r a t i s .
X I . 18. Jeremias P i l a r i c k . Scep. H u n g a r u s .
X I I . 3 1 . M i c h a e l Gütschius, Kesdinő Transylvanus.
105
106
107
108
1677.
I I . 24. Franciscus Czekelius M e d i a \
24. L a u r e n t i u s Vagner Schäsburgo
/
24. Georgius T u t i u s , Kisschenkino
> Transylvani
24. Johannes F r a n c k , B i s t r i c i o
\
24. Johannes R o t h , Á r k á d i a
/
I I I . 6. Jeremias H a h n w a l d . Neezpaliensis Hungarus.
V . 5. Georgius C h r i s t o p h o r u s M e l c h i o r i s de Zuanna Sempr,
Hung.
7. Georgius Sutorius Sempronio H u n g .
I I . Thomas Zachariae C i b i n i o — T r a n s y l v .
26. M a t t h i a s A l b r e c h t M o n t a n o Vallensis Hungarus.
V I . 27. N i c o l a u s Lucae Richnö-Scepusiorum Hungar.
X . 5. Johannes L a n g Rustensis H u n g ,
X I . 13, Johannes E p h r a i m Bohemus Posoniensis Hungarus.
X I I . 24. A n d r e a s Löwius Semproniensis H u n g a r u s .
109
1678.
I , 6. Lucas T e i l m a n n Schaesburgä T r a n s y l v a n u s .
I I I . 22, A n d r e a s W a r a n a y N o v i s o l i o Hungarus.
1 0 5
Magisterré avattatott 1676. okt. 16. D. B.
1678. márc. 5. keresztatyja Müller A n d r á s breslaui szekeres
A n n a M á r i a nevű leányának. T. B.
„Stephanus Zoch s. s. theo, stúdiós.'" megh. 1681. m á j . 30. T. R.
Magisterré avattatott 1679. okt. 14. D. B. Feleségül vette 1680.
júl. 5-én Zechmeister J á n o s szász fejedelmi titkár A n n a Barbara nevű
leányát. (Trau. B.) Neje meghalt 1695. jún. 5. (T. R.) Másodszor 1696.
aug. 24-én nősült, ekkor Wetig György J á n o s árvái át, Máriát vette el.
P i l a r i c k a wittenbergi gimnázium t a n á r a volt. A T. B. és T. R.-ben
12 gyermekéről tétetik említés.
Magisterré avattatott 1679. okt. 14. D. B.
1 0 6
1 0 7
1 0 8
1 0 9
TV. 27. Georgius Carponaides I l l a v i e n s i s Hungarus.
27. Leonhardus Jacoberus V a l l e n s i s Hungarus.
V I . 28. Johannes F r ö l i c h Warallíö—Hungarus.
28, Georgius M a r c k e l i u s Albaecclesiensis T r a n s y l v a n u s ,
28. Johannes Reisnerus Medburgá—Transylvanus,
V I I . 22, M a t t h i a s Langius SemDronio H u n g a r .
I X . 14. Casparus Brestovinus V a l l e n s i s H u n g .
24. M i c h a e l Czeckelius Schasburgíensis T r a n s y l v a n u s .
X . 14. M i c h a e l Euserus Mediä T r a n s y l v a n u s .
14. Casparus Cramerus C i b i n i o — T r a n s y l v a n u s .
X I . 20, M i c h a e l A g n e t h l e r C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
110
1679.
I V . 23. Paulus D a v i d i s M o n t a n u s B a c c a b a n i ö Hungarus.
26. M a t t h i a s ä Schmidegg Cremnicío N o b i l i s H u n g .
26. Johannes Jacobus M a s k o C r e m n i c i o N o b i l i s H u n g . I n j u r a tus ob aetatem.
V . 12. Johannes C h r i s t o p h o r u s L a n g Posoniensis.
12. Johannes Neustaedter, B a s i n g ä H u n g .
13. M a r t i n u s Stürtzer N o v i - S o l i o M o n t a n u s Ungarus.
21. Rudolphus M a t t h i a s Müller Sempron. H u n g .
V I I I . 12. Stephanus Hagelbauer Sempronio Hungarus.
I X . 8. Stephanus Bockius R o h r b a c h i n o — T r a n s y l v a n u s .
8. Georgius B o o h t Musná T r a n s y l v a n u s .
8. G a b r i e l R i t t e r C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
8. Johannes W a l t h e r u s Cruce T r a n s y l v .
8, M a r t i n u s Czíglerus Corona T r a n s y l v .
X . 6. E p h r a i m Kretschmer Leutschoviá Hüng.
10. Johannes B r a x a t o r i s Terstensis Hungarus.
X I I . 23. D a n i e l Schobelius L a p i d e T r a n s y l v a n u s .
23. M a r t i n u s K e l p i u s Holdvilagíno T r a n s y l v a n u s .
23. Johannes K e l l e r u s Centum c o l l i t a n o T r a n s y l v a n u s .
23. Stephanus V a d i n u s Ermenyeschinő T r a n s y l v a n u s .
1680.
I . 16. Johannes Semelius P r i v i d i e n s i s Hungarus.
27, Stephanus Dengelius Keresdiensis T r a n s y l . gratis.
I V . 7. Johannes Krempes C i b i n i o T r a n s y l .
V . 6. Johannes Lischowinus B i s t r i z a ad V a g u m Hungarus.
Gratuitus.
. ?6. Qoorgius D a n i e l R e h l i n . Posoniens, H u n g ,
X I I . 20. Johannes K l e i n , Schonberga i ^
,
.
20. Dániel L a n g Marpodíno
< Transylvani
29. V a l e n t i n u s Gockesch Corona T r a n s y l v a n u s .
1 1 1
V T T
1 1 0
7
1 6 9 . aug. 5. keresztatyja G a l l i n i M á r t o n katona M á r i a
bet nevű leányának. T. B.
Magisterré avattatott 1682. ápr. 27. D. B.
1 1 1
Erzsé­
I I . 9. Petrus Wolffíus, C o r o n a T r a n s y l v a n .
9. M a r c u s F r o n i u s . C o r o n a T r a n s y l v a n .
9. M i c h a e l B e l l , Corona Transylvanus.
9. Johannes A l b r i c h i u s , Corona T r a n s y l v a n .
9. Samuel H e r r m a n n u s Darotzens. Transylvanus,
V I I I . 1. D a n i e l K r o n e r Corona—Transylvanus.
I X . 12. Paulus B i r c k e Poson, Hungarus. G r a t u i t u s .
X . 2. F e r d i n a n d u s Clement N o v i s o l i o Hungarus,
112
113
1682.
I I I . 23. Georgius Rhenerus B i s t r i c i ä —
23. Johannes H o c h Mediä —
23. S i m o n Schwartz Mediä —
Transylvani
23, A s a r e l a Mederus Corona —
23. Lucas Seülerus C o r o n a —
23, M i c h a e l M a u r i t z i u s Mediä —
23. Bartholomaeus Melas Schaesburgo—Trans.
23. Johannes Dürr C o r o n a — T r a n s y l v a n .
I V . 30. A n d r e a s M a l b e r t h i A g a t h o T r a n s y l v .
V . 13. M i c h a e l W e i s z Montano—Belobaniensis Hungarus,
24, Samuel A t z m a n n i Montano—Lubethensis Hungarus. G r a t i s .
V I . 25. E l i a s C h r i s t i a n G ä r t n e r Gönzä Hungarus.
V I I . 10. Christianus M a t t h i a s Wislicenus, Petersdorfa H u n ­
garus.
I X . 22. M a r t i n u s T u t i u s K i s - S c h e n c k i n ö T r a n s y l v ,
X . 1. D a n i e l K e r m a n n u s Trenchiniens. H u n g . Semigratis.
1683.
I I . 13. Johannes K e v e r i Folkuschoviensis H u n g . Gratis.
I I I . 26. Stephanus H a d i k i u s , Banov. Hungarus. G r a t i s .
30. Johannes M a n c k i s c h , Corona Transylvanus.
30. A n d r e a s Scharfius, M e d i a Transylvanus.
I V . 27. M i c h a e l Strompff, F i l c a v i a Hungarus.
27. Petrus Paulus Fekno, Galgoc. Hungarus.
29, Paulus Zekelius, Transylvanus. G r a t i s .
V I . 12. Georgius P s y l l i u s Sempronio Hungarus.
V I I . 4, Johannes L e t k o I l l a v i a — Hungarus.
28. A n d r e a s Sattlarus B i s t r i z i o — T r a n s y l v a n u s .
V I I I . 17. Jeremias Christianus Seelmann C r e m n i t i o — H u n ­
garus.
I X . 18. M a r c u s Königer v o n Hermanstadt.
X I I . 30. Johannes Czastolowsky, Sakoltza H u n g .
114
1 1 2
1 1 3
1 1 4
M a g i s t e r r é avattatott 1682. ápr. 27. D. B.
M a g i s t e r r é avattatott 1683. ápr. 24. D. B.
M a g i s t e r r é avattatott 1684. okt. 15. D. B.
1684.
I V . 1. Johannes K l e i n B i s t r i z i o — T r a n s y l v a n u s .
1. Johannes W i d m a n n u s Schäsburga T r a n s y l v a n u s .
V I I , 14. Jacobus Czultnerus \
. ^
,
14. Petrus Closius
/
Transylvan.
I X . 23. D a n i e l K i r t s c h e r u s Medeső
23. D a n i e l W o l f f F i l l e t e l k i n o
Transylvani
23, A n d r e a s Schullerus B i s t r i c i o
23. Bartholomes Göldnerus T r a p o l d i n o
27. Johannes A r t z t Schveischerius — T r a n s y l v a n u s .
C
o
r
o
n
a
1 1 5
1685.
11. 7. A n d r e a s W i s l i c e n u s , Gönz. H u n g .
I I I . 17. M i c h a e l V i e t o r i s C i b i n i o — T r a n s y l v a n u s .
17. A n d r e a s Neckesch C i b i n i o — T r a n s y l v a n u s .
V . 1. A n d r e a s D e m i a n i Hunisvillä H u n g . grat.
15. Nicolaus K a r a n c z i T r a n s y l v a n u s .
V I . 23. Johannes Georgius L e u t m a n n Wittenbergensis Saxo.
N o n j u r a v i t ob a e t a t e m .
V I I I . 29. Johannes Girischerus, Bistriciensis Saxo T r a n s y l ­
vanus.
X. 1. Johannes S i m o n Orchendius C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
2. Georgius Fleischer B i s t r . T r a n s y l v a n u s .
116
1686.
I I I . 13. Simon L y n t z i u s K i s s c h e l k i n o T r a n s y l v a n u s .
13. M i c h a e l B i n d e r V o r m l o c h i n o T r a n s y l v a n u s .
22. Michael Gütschius Schäsburgö T r a n s y l v a n u s .
22. V a l e n t i n u s G r a u C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
I V . 1. Christianus Greissingius C o r o n a — T r a n s y l v a n u s .
1. Georgius H e r b e r t h C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
1. Johannes F r a n c i s c i C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
V . 12. Paulus L a n i Ugrocinö — Hungarus.
12. M i c h a e l Kühler B i s t r . T r a n s y l v .
V I I . 6. Jacobus Naszwetter B i s t r i c i o — T r a n s y l v .
V I I . 2. Samuel Spelner R e g n ä Saxo T r a n s y l v a n u s .
X. 1. Georgius Prandstetterus. N o b i l i s H u n g .
117
118
1 1 9
1 1 5
Magisterré avattatott 1687. ápr. 28. D. B.
* A németprónai Leutmann M á r t o n fia. L á s d 1658. I I I . 10. alatt. L e l ­
késszé avattatott Wittenbergben 1694. aug. 9-én. Önéletírásában hivatko­
zik atyja magyar voltára: „natus sum a patre Martino Leutmanno Hungaro". (Lásd wittenbergi egyházi levéltárban őrzött „Wittenberger O r d i niertenbuch" című kézirat V I I I . kötetében 188. sorszámú bejegyzést.)
Theológus volt. Megh. 1686. ápr. 6. T. R.
Magisterré avattatott 1688. ápr. 26. D. B.
A z anyakönyvben ( V I I . 102/b.) említés van téve B u d a visszafogla­
lásáról. Bebelius Baltazárt, a theológia t a n á r á t az örömhírre megütötte
a guta és meghalt.
u
1 1 7
1 1 8
1 1 8
X I I . 4. Johannes Balthasar
4. Georgius Schertfez
4. M a r c u s D r a u d e
4. A n d r e a s T a r t l e r u s
4. Paulus Teutsch
1 2 0
i
; Corona Transylv.
\
'
1687.
I I I . Johannes P a y r Sempron. H u n g . N o n j u r a v i t
aetatem.
17. Dániel Rheinius C o r o n a — T r a n s y l v .
17. Johannes A l b r i c h i u s Schäsburga T r a n s y l v .
17. Lucas Graffius Mediä Transs,
17. M i c h a e l Gross Schäsburg Transs.
17. M i c h a e l Schweischer Schäsburg. Transylvanus.
I X . 3. J o h a n n : H u l d r e i c h M e d i a T r a n s y l v .
3. A n d r e a s L e o n h a r d i B i s t r i c i o — Trans,
X . 9. Johannes Langius Rupe Transylvanus,
9. Johannes Decani B i s t r i c , T r a n s .
X I . 10. Johannes S c u l t e t i V e t e r i z o l i o H u n g .
10. Johannes P i l a r i k Oczowä H u n g .
propter
1688.
11. 17. Lucas R ö m e r Veidenbachensis
17. J o h a n n A b r a h a m i P r a s m a r i n o
Transylvani
17. M a r t i n u s Cramerus Enyediensis
17. Lucas S t i r n Schaesburgö
I V . 2. Christianus S c h ä s e r C o r o n a T r a n s y l v .
2. A n d r e a s Krausz, C o r o n a
V I . Georgius Ohrendius P u r o - m o n t e T r a n s y l v .
6. Johannes Sutorius Grosz-Schenck T r a n s y l v .
6. S i m o n W o l f f C i b i n i o T r a n s y l v a n .
6. D a n i e l Müllerus Lapidó T r a n s y l v .
6. A n d r e a s Teütschius Schaesburgö Trans.
16. M a r t i n u s C h l a d n i , Cremniz, H u n g a r u s .
V I I . 22, Jacobus Zablerus B a r t f ä — Hungarus,
I X , 18. Johannes Haasius C i b i n i o —
j
18. Petrus Melas N a d o s d i n o —
> Transylvani
18. Stephanus A d a m i Kisselykensis — \
24. A n d r e a s L a n d i n u s Leutschoviensis Hungarus. N o n j u r a ­
v i t p r o p t e r aetatem.
121
1 2 0
Theológus volt. Meghalt 1688. okt. 16, T. R.
Magisterré avattatott 1690, ápr. 28. D. B. A theológiai licentiatusért disputált 1704. márciusában. (Anyakönyv. V I I . 291/a 1.) Chladni
a wittenbergi Augusteum levéltárának iratai szerint szül. Eperjesen
1669. X . 25. Wittenbergbe jött 1688. Lelkész lett Ubiganban 1695-ben,
Superintendens 1704-ben Jessenben, 1710-ben lett theológiai prof. W i t ­
tenbergben. 1719-től a wittenbergi vártemplom lelkésze lett. Ugyanott
temették el 1725. I X . 12-én. A z Augusteumban őriztetik egy 1703. okt.
25-én kelt ismeretlen címzetű levele és egy k a r i ülésről való szavazó­
lapja. (Reformations-Museum: Egyetemi levéltár.)
1 2 1
24.
X.
garus.
29.
XI.
26.
Georgius W a l t h e r u s , Demetriensis T r a n s y l v a n u s .
10. Georgius Ferdinandus Gleichgrossius, Posonio
Hun­
122
Johannes Berger, C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
16. Bartholomaeus Bausnerus, B i r t h a l b i n o T r a n s y l v .
Laurentius C o n r a d i , Regna Transylvanus,
1689.
I I I . 1. Johannes Czultnerus, C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
15. Johannes Brennerus, C i b i n i o .
.
15. Stephanus Franck, Schaesburgö \
15. M i c h a e l K e m m e l i u s , Mercurinő í T r a n s y l v a n i
15. M a t t h i a s Czoppelt, Seidnä
I
15. Johannes L e p o r i n i Neosol, Hungarus.
19. M a r c u s Manckisch, Corona T r a n s y l v a n u s .
I V . 25. M a t t h i a s P i a t o n i , Dravecensis Hungarus.
V I . 17. M a r t i n u s F a l c k Sabeskino T r a n s y l v a n u s .
V I I . 5. M a t t h i a s Stürtzer Neosoliensis Hungarus.
5. Samuel N i c l e t z i u s Neogradiensis Pannonius.
25. M i c h a e l Unger
25. Christianus S o w i t s c h
| Sempron. H u n g a n
25. Jacob E r h a r d P r e i n i n g
25, Georgius Tügh Pynz Hungarus.
25. M i c h a e l T ü r c k Sopr. H u n g .
V I I I . 27. D a v i d Clausenburger M e d i a T r a n s y l v a n u s .
I X . 2, A n d r e a s C u n r a d i M e d i a — T r a n s y l v ,
(
123
1690.
I I I , 4, Thomas Scharfius M e d , T r a n s y l v a n u s ,
8. Johannes Nösner Örmenyelino T r a n s y l v a n u s .
8. Stephanus O r t h i u s Kesdinö Transylvanus,
16, S i m o n Gajesch Mediä Transylvanus,
16, Joannes F u h r m a n n B i s t r i c i o Transylvanus,
V . 15, D a n i e l Oechernal T y r n a v a — H u n g a r u s .
15. M a r t i n u s Schickert B i s t r i c i o — T r a n s y l v a n u s .
V I I . 1. A n d r e a s Schulerus I p
^ Trans Ív
1, Laurentius Pleckerus
'
^
V I I I . 6. Georgius M a t t h i a s Caesareoforens. H u n g , G r a t i s ,
23. Matthaeus Oczovay H u n g , Oczova, G r a t i s .
I X . 1. Johannes W e l l m a n n u s M a g i o r i e n s i s T r a n s y l v a n u s .
Gratis.
1. Johannes Hofmannus Rupe—
.
Michael B i n d e r Rosaevallens.
I
,
1. M i c h a e l M e t z Bolgatziens.
f Iransylvani
1. M a r t i n u s Haner Bolgatzíno
•
X . 13. C h r i s t i a n Budaeus Leutschovia — H u n g .
13. D a n i e l Budaeus C i b i n i o H u n g .
o
1 2 2
1 2 3
r
o
n
Magisterré avattatott 1693. m á j . 10. D. B.
Theológus volt. Meghalt 1689. dec. 9. T. R.
1 2 4
I V . 5. Georgius Haner, Schäsb. T r a n s y l v .
2 1 . Johannes Preschner, Cremnic. H u n g .
24. A n d r e a s Czeirend, Regna T r a n s y l v .
V . 12. D a n i e l Cossian Solna — Hungarus.
12. Thomas G r a u C i b . T r a n s y l v .
12. A n d r e a s Gorgias C o r o n . T r a n s y l v .
13. Johannes H e i n r i c h , B i s t r . T r a n s y l v .
V I I . 4. M a r t i n u s Grosz Leibniziensis Hungarus.
14. Paulus Regius C z i b i n i o Hungarus.
20. Johannes Groszmann Regiomontan. Hungarus. G r a t i s .
X . 29. D a n i e l Möllerus T i r n a v . Hungar. G r a t i s .
X I . 3. Georgius F r a n c k f u r t e r C r e m n i c i o H u n g .
10. Christianus M a r t i n u s Seelmann Leutschov. H u n g .
1 2 5
1 2 6
1692.
I . 8. Georg ius H e g y f a l u s i Hegyfalvensis i n i n f e r i o r i Hungária.
Gratis.
I I I . 8. Christianus Siffthius F e i m e r i n o Transylvanus.
8. W o l f g a n g u s Brenner L e s c h k i r c h i n o T r a n s y l v .
8. M a r t i n u s B i n d e r M a r t i n i a n u s T r a n s y l v .
8. Jacobus T u t i u s Coronens. T r a n s y l v .
8, M a r c u s F r a n c i s c i Corona — T r a n s y l v .
26. J o h a n n R o t h Mediä Transylvanus.
26. Bartholomaeus Capesius Schäsburgo T r a n s y l v .
26. M i c h a e l W e l l m a n n u s Schäsburgo T r a n s y l v .
26. Thomas M e i t z e r Schenckensis T r a n s y l v . G r a t i s .
I V . 16. A n d r e a s T o r k o s Jauriensis Hungarus. G r a t i s .
16. M i c h a e l Csereti Jauriensis Hungarus. G r a t i s .
V . 3. Johannes F r i d e r i c i Gyrdalinő I
3, M i c h a e l Bretz, D o b o r c ä
(y
i
3. D a n i e l Birthälmer, C o r o n a
[
^
3. Johannes Böhm, C o r o n a
6. Johannes / / e y l . Z a k o l z a — H u n g a r u s .
24. Johannes W o h l m u t h , Rustensis Hungarus.
V I I . 13. E p h r a i m u s Petroselinus, Rachoviensis Hungarus.
1 2 7
128
129
130
1 2 4
Magisterré avattatott 1692. okt. 13. D. B.
Magisterré avattatott 1694. okt. 16. D. B.
Magisterré avattatott 1693. m á j . 10. D. B.
Mint „vocatus pastor Jauriensis in Inferiori Pannónia" magis­
t e r r é avattatott 1692. ápr. 28. D. B.
Magisterré avattatott 1694. okt. 16. D. B.
Magisterré avattatott 1694. okt. 16. D. B.
„ J o n a n n K e y l " magisterré avattatott 1694. okt. 16. D. B. Bartholomaeide; „Joh. Heyli" iktatását 1695 m á j . 19-re teszi. Hogy Bartholomaeides értesülése rossz, abból is látszik, bogy e napra ő még 3 más ik­
tatást is tesz, amely közül kettő: „ J o h . A d a m u s Hoffstödterus"
és „ J o h .
Gottfried Tiefftrunk" elő sem fordul az anyakönyvben.
1 2 5
1 2 6
1 2 7
1 2 8
1 2 9
1 3 0
V I I I . 31. Paulus B r e l f f t , C i b : T r a n s y l v a n u s .
31. A n d r e a s Veidembächer C i b : T r a n s y l v .
31. Georgius Reiszner Cib. T r a n s y l v a n .
I X . 26. M a t t h i a s K r a j n a y , Gönziensis Hungarus.
X . 22. D a n i e l Schullerus, M e d i a T r a n s y l v .
22. Georgius K l e i n , B i s t r i c i o , T r a n s y l v a n .
1693.
I I . 24. Georgius Nuszbächer, C o r o n a \
24. S i m o n R o t h , Schenkinő
24. Johann Satz, Schenkinő
24. M i c h a e l Schuller, Rohrbachio
J Transylvani
24. Stephanus Andreáé, Schenkinő
24. Lukas Westherus, Schäsburgo
24. A n d r e a s G u l l Schenkinő
'
I I I . 1. Johannes Bartsch, Leutschov. Hungarus. G r a t i s .
11. Johannes H e l g y t i u s , Peschonis T r a n s y l v . G r a t i s .
I V . 19. E p h r a i m K l e i n , W a g . Hungarus. G r a t i s .
V . 6. Paulus S i n g e r l Oedenb. Hungarus.
V I . 30. A n d r e a s Brennerus C i b i n i o
\
30, Johannes K i n d e r Saxo C i b i n i o
f
,
.
30. Georgius Soterius B u d a
( Transylvani
30. S i m o n Stieler Saxo C i b i n i o
V I I . 21. M a r t i n u s Pölsüczi Rosnavia Hungarus. G r a t u i t u s .
I X . 17. D a n i e l Dubravius, Zakolczä Hungarus.
28. Georg S p i t k o Hungarus Belensis.
X . 4. Georgius R o t h Leuchoviä Hungarus,
5, Johannes Cseff
j
5. M a r t i n u s W e r n e r
[ Bistriciensis T r a n s y l v a n i .
5. M i c h a e l Steinhayer '
10. Christianus H e n n i n g Corona T r a n s y l v a n u s .
X I . 31. A n d r e a s P i n x n e r Siebenbürger aus Hermanstadt.
1 3 1
1 3 2
T
1694.
I . 15, Georgius D a n i e l F r i e d e l i u s Sempronianus,
I V , 10, Michael Biglerus Szenaveroschino T r a n s y l v a n u s , Saxo.
10, Georgius H i t s c h B i r t h a l m i n o T r a n s y l v . Saxo.
V . 7. D a n i e l F r o n i u s \
.
,
.
n n
TV i • u
Corona — l r a n s y l v a n i
7. Georgius D i e t r i c h
X . 8. Paulus N e y d e l Corona T r a n s y l v a n u s .
8. Georgius T o d t B i s t r . Transylvanus.
17. Jacobus A u r e l i u s L a n g C i b i n i o — T r a n s y l v a n u s .
20. Jonas Coledanus, U y h e l i o — Hungarus.
n
1
1 3 1
Magisterré avattatott 1702. okt. 17. D. B.
Meggyilkolta később az 1694. nov. 13-án beiratkozott Hendel
J á n o s Györgyöt. „ J o h a n n Georgius Hendelius, Curiä-Variscus, qui post1 3 2
Prot. Egyházi Adattár.
10
I I . 10, S i m o n Gaitzer, C o r o n a Transylvanus.
28. Johannes Czekelius, M a r t i n i - M o n t a n o — Trans.
I I I . 2. Georgius Krügerus, B a r o t h , Saxo.
2, Johannes B i n d e r , M e d g y c h i n o — Trans.
2. J o h a n n Gottschleng, B i r t h a l b i n o — Trans.
2. M a r t i n u s Hermannus, C o r o n a — Trans.
2. S i m o n D r a u t h , C o r o n a T r a n s y l v .
2. Seraphim Schoppel C o r o n a T r a n s y l v .
V . 19. Johannes H r a d s k y B e l l a Hungarus.
X I . 5. Johannes Georgius Scheicker Barothensis Saxo,
X I I . 23. Johannes Okesius C i b . T .
1696.
I I . 29. Lucas F r i e d e r i c u s C o r o n a Transylvanus.
29. Johannes Gockesch C o r o n a Transylvanus.
V . 4. Paulus B o r n a g i u s F i l k a v i e n s i s H u n g a r u s .
8. Josephus Boichosch, Corona Transylvanus.
8. M i c h a e l L o r e n i u s B i r t h a l b i n o T r a n s y l v .
15. M a r t i n u s Westher, B a t h o v i ä Hungarus.
X . 10. Stephanus H i r l i n g , Saxoburgo Transylvanus Saxo.
X I . 16. Johannes Nuszbächer, C o r o n a Transylvanus.
20. M i c h a e l F r o n i u s , Coronensis Transylvanus.
133
1697.
I I . 20. M a t t h i a s Tischlerus, Segesvár, T r a n s y l v a n .
20. Johannes F r a n c k , Gros-Schinck. T r a n s y l v .
V . 8, Johannes Veber, C y b i n . Transylvanus.
8. Johannes Graffius, C i b i n i o T r a n s y l v .
8. Samuel C o n r a d i , M e d i a T r a n s y l v .
8. J o h a n n Fischer a l i t e r Piscatoris, Solnens. H u n g .
V I I . 3. A n d r e a s Decani, Bistriciensis T r a n s y l v .
3. Petrus Hermannus, C i b i n i o Transylvanus. G r a t .
X I . 1. Samuel Vest, T r a n s y l v a n .
16. Lucas R o t h , Schäsburgo Transylvanus.
16. M i c h a e l Thais, C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
20. Johannes F r o n i u s , C i b i n . T r a n s y l v a n u s . G r a t i s .
X I I . 11. A n d r e a s K l o s , C i b i n . T r a n s y l v a n .
22. T h e o p h i l u s Ränner, Posoniensis Hungarus.
22. Johannes H e i n r i c h T h o r r , Posoniensis Hungarus.
1 3 4
1 3 5
1698.
I . 19. M a r t i n u s L e o n h a r d . C i b i n . Transylvanus.
I I , 3, Lazarus Nüster, Schemniciensis Hungarus.
modum mucrone Johannis K i n d e r i Transilv. vita privatus est," ( A n y a ­
könyv. Hendel iktatása mellé tett megjegyzés.)
Magisterré avattatott 1699. ápr. 27. D. B.
Magisterré avattatott 1699. ápr. 27. (D. B.) Bartholomaeides
az
iktatását 1698. febr. 3-ra teszi!
Magisterré avattatott 1699. ápr. 27. D. B.
1 3 3
1 3 4
1 3 5
3. Johann Gottfried Lang, Schemniciensis H u n g a r u s .
13. Georgius Kisch, Cibin. Transylvanus.
24. Johannes Henrici, Kis-Senckino Transylv.
27. Georgius Marci, Coron. Transylvanus.
27. Georgius Croner, Lebnekensis Transylvanus.
27. Michael Herrmannstadter, Corona Transylvanus.
27. Andreas Blasius, Corona Transylvanus.
V I I . 28. Martinus Schmiedt, Cibinio Transylvanus.
X . 26. Johannes Pataczicz, Transylvanus.
X I . 7. Johannes Fabricius, Rosnavia Hungarus.
136
., v
1699.
I . 2. Matthias Unger, Sempron. Hung.
I I I . 4. Christophorus Frohnius, Cibin. Transylv.
12. Johannes Reiner, Novavillä
\
12. Martinus Lerzius, Mediä
( ~.
,
12. Johannes Schuller, Mediä
(
y
™
12. Michael Filkenius, Trapoldino )
I V . 8. Martin Dietrich von Neustadt aus Siebenbürgen.
V . 1. Johannes Buris, Solnä — H u n g a r u s .
8. Michael Conradt, Mediensis Transylvanus.
18. Simon Herman. Cibin. Transylv. G r a t .
27. Georgius Tekeldt, Transylv.
V I I . 6. Nicolaus Varga Győri de Sz. Sz. Marton, Ungarus.
14. Georgius Regis, Baccabaniensis Hungarus. Grat.
V I I I . 15. Johannes Bentzius de Darotz, Saxo Transylvanus.
20. Georgius Czech, Saxo Cibin. Transylvanus.
20. Martinus Schöser, Megariensis j
20. Matthias Gerhard I C i b i n i o — [ Transylvani
20. Stephanus K l e i n
'
j
X . 2. Casparus Klein, Transylvanus.
9. Georgius Artzt Kirchenbergis Transylvan. Grat
27. Michael Blaum
j
27. Daniel Gütsch
| Cibinio—Transylvani
27. Johannes Röhrich '
27. Matthias Müller, Saxopoli Transylvanus.
l
r
a
n
s
l
v
a
137
11
1700.
I. 14. Michael B e l l Szenaverösino Transylvanus,
16. Johannes Phleps, Kisselkino l
16. Johannes Porus K a c z a
| Transylvani
16. Andreas Molitoris, Cibinio
1 3 8
a
A z anyakönyv V I I . 236/b. l a p j a megemlíti a karlovici béke meg­
kötését.
A z orvostudományi licentiatusért „De filo medicínali" címen
disputált 1702. okt. 12-én. Anyakönyv. V I I . 275/b.
,,Jo. Buritz". Magisterré avattatott 1705. áprilisában. D. B. B a r tholomaíides Burius-nak ismeri.
1702. jan. 4. keresztatyja E b e i P á l szabómester M á r i a E r z s é ­
bet nevű leányának. T. B.
1 3 a
1 3 7
1 3 8
I V , 19, Johannes K i s l i n g i u s , C i b i n i o T r a n s y l v a n u s .
V I . M i c h a e l Aachs, Hungarus Nemes Csoiensis. G r a t .
26, Georgius Belzelius,
26. M a t t h i a s Vagner,
' Cibinio
T
I
26, Samuel Moesz,
*
Transylvani
26. S i m o n H i n t z e l , Szénaver:
V I I . 3. András Mős, Transylvanus Szentagatensis.
X . 9. Johannes Beichel, Caesareof, Hungarus. G r a t .
12. Matthaeus Schwartz, T a t a r l a k i n o Transylvanus,
X I . 3, Stephanus Keszlerus, Schenkinő T r a n s y l v a n u s .
12. D a n i e l R e g u l i , Solna Hungarus.
X I I . 10. Samuel B e n k o v i t z , Leutschoviensis Ungarus.
10. Georgius D o l o w i z e n y , T o t f a l v a Ungarus.
1701.
I I I . 22. J o h a n n Müller, Saxo
\
22, M a t t h i a s Göldner, T r a p o l d i n o
f ^
,
.
22, Georgius Capesius, Szenaveraschino í ransy a n i
22. J o h a n n Phlagnerus, Rupe
V , 7. Johannes F e l l n e r , Schemnitiensis, Hungarus, Gratuitusv
9. A n d r e a s H e n r i c h , C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
25. Johannes Schaller.
I n•. <»
I
V
25. Johannes G ö l d n e r
I
Transylvani
V I I . 16. J o h a n n Bartenseiler, Mediensis )
19. Georgius K l e i n , C i b i n i o
Transylvani
19. Georgius F r o n i u s , M e d i a —
2^, Petrus K i s Körmendino H u n g .
30. D a n i e l Jeszenius, Thuroczeno — H u n g a r u s .
30, A n d r e a s Grosz, Scepusio Hungarus.
I X . 8. B a r t h o l o m a e u s F i l k e n i u s i f r a n s l v a n i
8. Paulus A u r l i c h B i n d e n
)
L I_
8. M i c h a e l T e l l m a n n u s
Schaesburgens.
10, M i c h a e l H o n n i u s , M e d i ä T r a n s y l v a n u s .
X 8. Georgius Lutsch, Megiens, T r a n s y l v a n ,
23. N i c o l a u s P r i v i g y e i , N o b . Pannon,
X I . 12. Petrus Langius j Coronä-Transylvani
12, Johannes K l e i n
23. M i c h a e l H e r r m a n n , K i r c h b e r g a T r a n s y l v a n u s .
23. A n d r e a s Venczel, Szenaveroschino j
23. Georgius A n d r e a e , Saroschino
> Transylvani
23. Johannes H e r r m a n n , C i b i n i o
T
139
B
e
t
u
l
a
140
C
{
1
141
1 3 9
„H. J o . Göldner Studiosus aus Siebenbürgen ist mit Johanna
B a r b a r a Elstermannin auf Bescheidie Consistorii in Consistorio v. H .
M . V r i s z m a n n den 29 J u n i i 1703. copuliret worden." A házassági anya­
könyvben 1560-tól kezdve, amióta az fennmaradt, példátlanul álló eset!
Trau-B.
„D. Jessensky" magisterré avattatott 1703. áprilisában. D. B.
„Michael G e r m a n n S. S. Theol. Studiosus" 1702. m á j . 19. meg­
halt T. R.
21,1
1 4 1
1702.
I . Stephanus K a r o l y , Szergínio Ungarus.
17. Johann Francke, v o n B i s t r i t z aus Siebenbürgen.
17. A n d r e a s Gebei, v o n B i s t r i t z aus Siebenbürgen. N o n j u r .
I I I . 24. M i c h a e l Müller, Czickm, 1 ^
24. Johannes W o n n e r , Schaesb.
1 transylvan.
V . 16. A n d r e a s Schencker, M e b u r g o i
16. M i c h a e l Schuller, D e d r a d i n o
j Transylvani
16. Georgius Czeck, C i b i n i o
'
17. Nauthanäel Trausch l
„
,
.
17. Christianus Servitius /
Transylvani
20. Christophorus Zieglerus, C o r o n a T r a n s y l v a n u s ,
22. Johann T h e o p h i l u s H o l s t e i n i n U n g . Presburg.
I X 8. Johannes Dietericus I
, Transylvani
8. Matthaeus H a l t r i c h
!
X . 9, M i c h a e l E c k h a r d , C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
9. S i m o n Hust, C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
I I . Stephanus G a n i 1 Mediä
)
11. A n d r e a s Seiler J
; Transylvani
11, Andreas Schoppel, C o r o n a
]
12. Johann Sculteti, M o d r ä
I jJ rf i
12, D a n i e l Stransky, G a l g o c i o I
n
C
o
r
o
M
n
e
a
d
i
e
n
s
1 4 2
u n
a r
8
1703.
I I I . 18. A n d r e a s K l o s i u s Coronensis 1
24. Georgius K l o c k n e r C i b i n i o
> Transylvani
24. Georgius Nösner Corona
)
V I . 18. Georgius Lycius, M o n t a n o Shemniciens. Hungarus.
X I I . 19. M a t t h i a s W i s s n o w s k i , L i p t o u v i e n s i s Hungarus. G r a t .
1704.
V I I . 25. Paulus Simonides, Radvanensis
Hung.
a
1705.
I I . 7. Joanes Clement, N e o s o l i o Hungarus.
I V . 22. Johann George Schulze, B a r u t h . Sax. G r a t .
29. Johann Blasius, Thurozeno — H u n g .
29. Samuel N i g r i n i , Düllnens. H u n g .
29. Samuel Bochus, Neosol. H u n g .
29. Johann V i r g i l i u s Freyseysen. C r e m n . H u n g .
V I I . 18. M a r t i n u s Regis, L i p t o v i e n s . H u n g .
X . 29. Johann Georgius Sixtus, M o d r a H u n g .
X I I , 19. Joannes T h u r z o , H u n g .
b
a
A Rákóczi-mozgalomnak ideje érezhető a hallgatók számának
csökkenésében.
Bartholomaeides
szerint ekkor bizonyos „Samuel Zelenka, K e r o v i ensis" is iktatkozott volna.
Magisterré avattatott 1703. okt. 17. D. B.
b
1 4 2
I V . 20. M i c h a e l Thays, C i b i n i o - T r a n s y l .
V . 19. A n d r e a s Busner, Bistrizeus. T r a n s y l v . Theologiae Stu­
diosus grat.
V I I . 16. Johannes Hambacher, Neosol. H u n g . . .
22. Johannes Müller, Märtesbergino-Transylvanus.
X . 12. G o t t e f r i d u s T h e r n , Leutschov. Vngarus.
24. M i c h a e l Lange, Hungar. Scepusiens. g r a t .
X I . 2 1 . Jacobus Schnauss
\ ^eusoliens
2 1 . Jeremias N i c l e t i u s grat.
g
27. Johannes K o g l e r ,
J
X I I . Jeremias Jezovitz, Leutschov. H u n g . grat.
1 4 3
144
H
1 4 5
u
n
a
r
i
>
s
1707.
IX.
17.
22.
X.
XI.
14. J o h . Georgius Hermannus, Cassov. H u n g .
J o h . C h r i s t o p h o r u s D e k a r d , Sempr. H u n g .
J u l . Georgius H e r m a n . Regnens. T r a n s y l v .
12. Matthaeus Hanckius, Libethensis H u n g .
8. Georgius Bohuss. N o v i z o l . Hungarus.
!
1708.
I . 5. Johannes Noesner, C i b i n i o T r a n s y l .
I V . 27. Georgius Gürtlerus, Düllna H u n g . G r a t .
V . 11. M i c h a e l Salmen, Schenkinő Trans.
I I . Johannes Deibelius
i Mediä-Transilv.
11. btephanus A u n e r u s
f
11. Georgius Wagner, C i b i n i o T r a n s y l v .
11. Johannes F r i d e r i c u s , C i b i n i o Trans.
11. Franciscus Czekelius, M e d i a - T r a n s .
11. Johannes H e r b e r t h , M e d i a - T r a n s .
2 1 . Johannes Georgius V e t t , C i b i n i o - T r a n s .
2 1 . Johannes A l b r i c h i u s , Corona T r a n s i l v .
22. A n d r e a s Goekelius, C i b i n i o T r a n s i l v .
V I . 13. Paulus Jesseniczky, P r i t e r d i n o - H u n g .
13. M i c h a e l K r u m b h o l t z , Olassino H u n g .
V I I . 26. Johannes Rosman, Regnä \
26. Johannes Renherus, B i s t r i t z i o } T r a n s i l v .
26. Georgius Bognerus, Regna
'
X . 16. Paulus B i n t z i c h , S t r e i f f o r d i a Trans.
16. Christianus Rhenerus, S o m b o r i n . Trans.
18. Jeremias Carolus I P i l a r i c k Viteberga Saxon.
18. J o . Godofredus
I gratuisi.
1 4 0
1 4 3
A7 orvostudományi licentiatusért disputált 1710. jun.-ban. A n y a ­
könyv. V I I . 331/b. 1.
M a g i s t e r r é avattatott 1707. m á j . 14. D. B.
M a g i s t e r r é avattatott 1712. m á j . 14. D. B.
A z orvostudományi licentiatusért dissertált ,,De vulneribus, eorundemque symptomatis" címen 1712. áprilisában. Anyakönyv.
VIII.
11 /a. 1.
1 4 4
1 4 5
1 4 6
19. Johannes Cuzmani T h u r o z ,
19. A n d r e a s B l a h o Oszonetz
} ^
^
19. Peter P a u l Topperzer V a r a l l y i e n s i s Hungarus.
1 1 1 1
1709.
V . 2. A n d r e a s F a b r i M e n h a r d i v i l l a \ Yixmúaxi
2. Jonas N i g r i n i , Dulnensís
)
7. F r i d r i c h K a r b . Neosoliens. H u n g .
V I . 11. L e o p o l d G o t t f r i e d ä Schmidegg Cremniz, H u n g .
11. Johann Siegmund W i n d i g Cremniz H u n g .
V I I . 24. Elias Fischer, H u n g . Remethens.
V I I I . 6 Alexander Kray j K e s m a r c k e n s i s
6. D a n i e l L a n y
1
J Hungari
6. Johannes Richter Modrensis
}
I X . 24. Elias Hagner Nicogartacens: H u n g .
X. 3. Stephanus Baschmegyei T r e n c h i n : H u n g :
14. M a r t i n Gaspar F a b r i Leutschov. I H u n g a r i .
14. Dániel H o o c k Neosoliensis
í
X I . 18. Peter Holzenburger I
Transylvani
18. Georg Engieter
)
X I I . 19. Petrus Magulacs A l n o v i e n s I j j u n g a r i
19. Joannes Benedeck Rosnavia
I
C
b
i
n
i
o
1710.
Februarius et Március carent.
I V . 29. M i c h a e l Plenyner Hungarus.
V . 6. Joannes Szeff. Sempron. H u n g a r u s .
3
1711.
I . 10. M a r t i n u s Hegiesch, C i b i n i o T r a n s y l v .
17. Stephanus Frochnius, M e d i a T r a n s y l . G r a t i s .
I V . 27. Johann Sröter, Zolnens. H u n g .
V . 19. Johannes Thomae, Transylvanus,
19. M a r t i n u s Wagner, \
19. Andreas H i r l i n g , f y
,
19. A n d r e a s Alesius, l
^
19. Johannes Schell, 1
V I I . 2 1 . Samuel Sartorius, Hungarus.
23. Zacharias D e k a r d , Hung.-Soproniensis.
V I I I . 25. Georg. F r a n c i s c i , Leuschoviens. H u n g .
X . 10. Georgius Zultnerus, Coronä-Transylv.
X I . 28. Joh. Schmidt. Alnoviá H u n g :
1712.
I I . 19. Simon Ebesdorffius C i b i n n o ) T j - a ^ g y i ,
19. M i c h a e l Mess. Grosz. Schenck.
í
a Vége az anyakönyv V I I . kötetének. A következő V I I I . kötet
tői 1745-ig halad.
1710^
I V . 12. A b r a h a m u s A e g i d i u s Dobnerus, Semproniensis
a Rautenhoff
V . 18. D a v i d Frühauff, Leusch. H u n g .
V I . 8. J o h a n n E g e r l a n d , H u n g . Jaurinens.
V I I . 23. M i c h a e l K e r m a n n , M y a v i e n s . H u n g .
I X . 30. M i c h a e l K l e i n
1 Lebnecenses
30. Johannes Herbert, grat. f
l T
i
30. M a r t i n u s P i l d n e r
I
í
y '
30. Georgius H o f f m a n n J
}
30. M a r t i n u s Thomae Tyükosiens, Trans.
30. A n d r e a s F a b r i t i u s , grat. ( Schössburgenses
30. Stephanus Gross
1
Transilv.
X . 6. Johannes Schaller, Bistricensis T r a n s y l v .
12. Johann C h r i s t o p h Poch, Semproniens. H u n g .
14. M i c h a e l B e l l , Coronensis T r a n s y l v .
15. Samuel H e r b e r t h , Coronensis T r a n s y l v .
X L 19. J o h a n n Legier, Hungarus Schemniciensis.
Hunj
147
i r a n s
R
u
p
e
n
s
e
l v
s
p
1713.
1. 2. G a b r i e l Pelargus, Hungarus
2. A l e x a n d e r Gerhart, H u n g .
I V . 22. Franciscus Orchius, S a x o - T r a n s y l v . Zagoni.
V . 15. M a r t i n u s Schuler, Trans. N a d o s i
15. Johannes Cseff, B i s t r i c i o Transylvanus.
15. Stephanus V a l e n t i n i , T r a n s y l v . U g r a .
V I I . 23, Josephus Richter, Schemnic. H u n g .
V I I I . 4. Elias Sartorius, Cassovia Ungarus.
X . 6. A n d r e a s Pauer, Hungarus.
12. Joseph Eccard, Kesmarckiensis. Hungarus.
13. Georgius Lendvay, F ö l s ö , Lendvaensis. H u n g .
1714°
b
I I I . Franciscus H o r w a t h . L e g r a d . H u n g a r u s .
I V . Joh. Stoltz
J o h . Teüchert
' r>- . • • T
I
o.
r>
Bistricio-transylvani.
bimon Lroner
\
M a r t i n Rohrmann
V . 16. Georgius Gerhart, Veterosoliensis H u n g .
20. A n d r e a s P a r v i , Solnensis Hungarus.
20. Stephanus B o c l a i , K o l t a - H u n g a r u s .
V I . 27. Jeremias P i l a r i c k , V e t u s o l . H u n g .
V I I I . 25. S i m o n Czeckelius, Schaesburgens. T r a n s y l .
X . 4. Johannes Schusterus, Mediensis T r a n s i l v .
4. D a n i e l A u n e r u s , Mediensis T r a n s i l v .
13. Franciscus H o c h , Mediensis T r a n s i l v .
1
a A márc. és április hónapokban az iktatások n a p j a hiányzik,
b „Ornatus est gradu m a g i s t e r i i . . . pridie K a i . Maias F r a n c i s c u s
H o r v á t h Bibithy Neogradiensis Hungarus." D. B.
M a g i s t e r r é avattatott 1713. m á j . 14. D. B.
1 1 7
13.
18.
18.
19.
19.
19,
.
Bartholomaeus Melas, Schaesburg T r a n s y l v .
A n d r . Conr. de H e y d e n d o r f f , Mediens, T r a n s y l v .
M a r t i n u s Deuay, Késmárk. H u n g ,
Justus Georgius Chladensis, V b i g a n , Saxo,
Theodorus Chladenius, L a u s s i c i o - M i s n .
Jo. M a r t i n u s C h l a d e n i u s
I \ /u u c
.
1.1 i / ^ t i J •
i vvitenb. b a x o n e s .
148
Y
a
f t D
19,Beniam, (jrottlob Chladenius
1715.
l
I V . 12, D a n i e l A g n e t h l e r , C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s .
V . 17. Johannes Sattler, B i s t r i c i o T r a n s y l v a n . l i t t e r a r u m S t u ­
diosus.
V I . 4, Johannes M a t o l a i . Ungarus
Veterosoliensis T h e o l .
Stud. gratuitus.
4, D a n i e l Hainoczí, Vagh-Beszterczino-Ungarus T h e o l . S t u d . gr.
V I I I . 9. Franciscus T e m l i n , Muraszombathiens.
Hungarus.
grat.
X . 3. Jacobus Westherus, M e d . Trans. Theologiae S t u d .
5. Petrus Penckert, M e d . Trans. Theologiae Stud.
19. Thomas H a r t m a n n , Ruschnens. Trans. Theologiae S t u d .
3 1 . Christianus Schmidt, Trans. Cibiniensis. Theologiae S t u d .
X I I . 12. D a n i e l Körnerus, B i s t r i c i a - T r a n s y l v . Saxo.
1716.
V . 8. Petrus Salmen, C i b . Trans.
9. Samuel Lutsch Regna Transylvanus, Saxo.
V I I . M a r t i n u s Dubowszky, C a r p o n a - H u n g .
19. Samuel Rosner, Leuchouia-Hungarus.
19. A d a m u s Simonides L i p t o v i a - H u n g a r u s .
19. M i c h a e l H e r t e l i u s , Scepusio-Hungar.
X . 2 0 . Laurentius W e i d e n f e l d e r , C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s .
X I . 2 1 . M i c h a e l Capp, Cibiniens T r a n s i l u . Saxo.
2 1 . Johannes H e r m e l . C i b i n i o - T r a n s .
1717.
I I I . 16. Samuel Hruscouiz, C a r p o n . Hungar.
16. A n d r e a s Janossik, Aruensis, H u n g a r .
I V . 2 2 . Jacobus Salcovinus, K e s m a r k , V n g .
29. Jeremias Carolus P i l a r i c k , W i t e m b e r g Saxo. grat.
V . 7. Casparus Müllerus, K e s m a r k i n o - U n g a r u s .
22. Joannes Jacobus N e u h o l d , Sempr. U n g .
V I . 15. Lucas Graffius, Mediens
Saxo-Transylvanus.
X . D a n i e l Köstler, Schaesburgo-Transylvanus,
Saxo.
a
A négy Chladni-íiú
neve arannyal van beírva a matriculába. A z
atyjuk, Chladni Márton ebben a félévben rector volt s a rectorfiákkal
szemben ez a kitüntetés általános szokás az anyakönyvben. A p j u k r ó l
lásd az 1688. jún. 16-hoz fűzött jegyzetet.
Magisterré avattatott 1731. okt. 17. — 1742. a leipzigi egyete­
men az egyházi régiségek t a n á r a . — 1743. a coburgi gimn. igazgatója.
1 4 8
10. A n d r e a s Walthütler, Schaesburg. T r a n s i l u . Saxo.
10. D a n i e l G e o r g i i , Schenckino T r a n s i l v . Saxo.
1718.
V I T . 30. L a u r e n t i u s Graff, Hungarus.
V . 14. A n d r e a s Weber, Mediens. T r a n s y l v .
V I 8 Joannes Fleischer, Saxo-Transylvanus.
V I I . 29. Georgius A m b r o s i u s Cubino, A r v e n s . Hungarus.
X . 9. Lucas Christianus Melas, Schaesburg T r a n s i l v a n .
9. Georgius E c k a r d t , C i b i n i o - T r a n s i l v .
9. Joannes V e y i e n d , M e d i a T r a n s y l v . Saxo.
19. M a r t i n u s K e l p , Schaesburgo-Transylv.
1719.
1 4 9
I V . 4. A n d r e a s W e i n e r t , Leutschov. H u n g .
V . 8. Lucas R o t h , Schäsburgo Transylvanus.
X . 5. Johannes S a r t o r i u s H u n g . Rosnavia. g r a t .
10. Paulus Jacobaei, B e r e n c s i n o - P r i t r z ä N i t r i e n s i s Hungarus.
X I . 15. Johannes T h u r z o , R a d v a n - H u n g .
150
1720.
V.
12.
31.
X.
26.
26.
11. Petrus L e n d r a y , T o t t f a l v a Hungarus.
Johannes H e d e r i c h , Schaessburgo Transylvanus.
M i c h a e l A l b r i c h , Homorodiensis, Transylvanus.
10. D a n i e l W o l f f , M e d i a - T r a n s y l v a n u s .
A d a m u s T a p l e r , Német-Uyuariensis. Ungar.
Joannes Pelcz, Gönzieensis Ungarus.
1721.
I I I . 24. M i c h a e l Regius, Regnensis Transylvanus.
I V . 15. Georgius Sartoris, Rachovia H u n g .
19. Michael D e h a n y i , ex Brezna Hungarus.
V . 1. Ernestus M a r t i n u s C h l a d e n i u s .
V i t e n b e r g . Rectoris.
Filius.
1. Johannes Georgius Reisoner, C i b i n i o T r a n s y l v .
23. M i c h a e l Syrach, Rupensis T r a n s y l v a n .
X . 3. Sigismondus Stettner, Castiferens. H u n g .
4. M i c h a e l Bekes, Medea Saxo-Trans.
X I . 15. Paulus H e r m a n n , C i b i n i o - T r a n s y l .
15. M i c h a e l K l e i n , C i b i n i o T r a n s y l .
151
a
1747. theológiai doctor és prof. Erlangenben. — A wittenbergi karba
kebeleztetett 1732. okt. 4. D. B.
A r a n n y a l van beírva. Chladni M á r t o n az 1720—21. téli semesterben is rector volt.
Magisterré avattatott m á r mint a lőcsei gimn. conrectora 1723.
m á j . 14. D. B.
Magisterré avattatott . . . okt. 17. D. B.
isi 1744, á p , 30, jogi d o k t o r r á avattatott. Anyakönyv. V I I I . 217/a.
lap. Magister lett 1744. á p r . 30. m á r mint a jogtudományok doktora.
a
1 4 9
1 5 0
r
15. Stephanus H e r m a n n , C i b i n . Trans.
15. Sámuel i h e o d o r u s Scharpius, M e d i a
Transylvanus.
1722.
I . 25. J o h a n n Georg Reiszner v o n Reissenfels. N o b i l . T r a n ­
sylv. denuo inscriptionem... petüt et i m p e t r a v i t t a m q u a m n o b i l i s .
V . 2 . Simon W ä c h t e r , A g a t h a T r a n s y l v .
2. Georgius Orendius, Gross
Schenkino-Transylv.
2. M i c h a e l Orendius, Gross-Schenk. T r a n s .
29. Christianus R o t h , C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s .
V I . 2 0 . Matthaeus Czoppelt. Mediens. T r a n s y l .
20. Gallus Binder, Mediens. T r a n s y l v .
20. Georgius B e l l , Schaeschburg T r a n s y l v .
20. A n d r e a s A u n e r , M e d i a - T r a n s y l v .
V I I I . 2 8 . M i c h a e l G o t t l i e b Fleischerus, C i b i n . T r a n s y l v a n u s .
X . 5. Georgius Balthes, Rosaevallensis T r a n s y l v .
5. Josephus Czeidner, Trans. Coronens.
5. Johannes Isgenius, M a r i a e v a l l e T r a n s .
10. Johannes K u s t i u s S. S. T h e o l . Stud, Schaesburgö. T r a n s y l v .
10. Stephanus Kauffmann, Schaesb. T r a n s y l v .
10. Georgius Theodorus K r a u s . Schaesb. T r a n s y l v .
12. D a n i e l Zieglerus, C i b i n i o - T r a n s y l v .
X I . 2 2 . Joannes B e r ä c s , Ratkoviensis H u n g .
X I I . 13. Joannes Szij, Ungarus ex I n s u l a R á b a k ö z de Sz.
Andras.
13. M i c h a e l Gréczius, Rosnavia Ungarus.
29. Johannes Godofredus P i l a r i c k , V i b e m b . Saxo. g r a t .
29. Samuel G o t t l o b P i l a r i k . D r e s d a - M i s n i c .
3
152
153
1723.
IV.
26.
28.
28.
VI.
2 6 . Joannes F r i d e r i c u s Michäelides, Neosoliensis Ungarus.
Samuel Severini, Garamszegiensis Ungar.
Georgius Saarosy, Hungarus, Sarosin, grat.
H . Herrmann, Cibinio-Transylvanus.
12. Thomas Ungar, Szenaverösino-Transylvanus.
1746-ban a hűbéri jog professzora lett a witterbergi egyetemen. A szép­
tudományok karába kebeleztetett 1744. márc. 31. D. B.
Egyedülálló megjegyzés!
Magisterré avattatott . . . nov. 14-én. Utóbb haynai superintendens lett. D. B.
Magisterré avattatott 1729. okt. 17. D. B., J . G .
Pilarick-nak
utóbb két fia (Fried. Gottheit P i l a r i c h és Johannes Godofredus P i l a r i k )
végzett Wittenbergben (1. 1751. ápr. 15. alatt), akik ott papi vizsgát
is tettek. A z Ordiniertenbuch
I X . kötetében levő önéletrajzukból meg­
állapítható, hogy atyjuk, a szóban forgó J o h . Godofredus Pilarick
a
szintén Németországban lelkészkedő P i l a r i c k Istvánnak Soohia E l e o n ó r a
nevű lányát vette el. Később Wittenbergben volt I V . lelkész s onnan
került a superintendensi székbe. Bővebben ír róla a Wittenberg.
Wochenbl. 1801. évfolyama. (32 lap.) E z a Pilarick, a Wittenbergben gimn.
tanár lett Pilarick Jeremias 1705. I V . 5-én született fia. Meghalt 1765ben. (Lásd a matricula 1676. X I . 18. bejegyzéséhez írt jegyzetet.)
a
1 5 2
1 5 3
V I I I . 27. M a t t h i a s Olamius,
Neogradino-Alsó-Sztregowiens.
Hung.
X . 7. D a n i e l Kessler, Schenckino-Trans.
8. Johannes Veber, C i b i n i o T r a n s y l .
9. Johannes Sztransky, Galgoc. Hungarus.
9. M i c h a e l C o l o p h o n , Hungarus Arvensis.
1724.
V . 6. Thomas Seüllerus, Szenaveröensis T r a n s y l .
12. Johannes Lutsch, Regensis T r a n s y l .
16. N i c o l a u s Glítz, Schemnizio-Hungar.
16. J o h a n n B l a h o , Neosoliensis-Ungarus.
16.
G o t t o f r . Sagrovsky, Caesareoforensis U n g .
V I I . 8. Johannes Szallay, Hungarus A l n o v i e n s ,
X . 12 D a n i e l C o n r a d ab H e y d e n d o r f f , T r a n s y l v . Mediensis.
14. M a r t i n u s V a n d l i k , V e t u s o l i o - H u n g a r u s .
23. M i c h a e l H o n o r i s Ebner. U n g . Sempron.
23. Georgius Lepossai, Ungar. Hodosiens.
X I . 28. Johannes H r a d s k y Hungarus N y i t r i e n s i s .
1725.
I V . 20. A n d r e a s Martschek, A r v e n s i s Hungarus.
20. Georgius K o m z i k , Goemöriensis Hungarus.
V . 9. Georg. B r i c k n e r , Transylvaniensis Stud. Iuris, grat.
15. M i c h a e l P o h l Castriferrens Ungar. T h e o l . St.
15. Johannes L a n x , Vetusoliens. U n g . T h e o l . Stud.
V I I . 13. M i c h a e l Schmitz, C i b i n i o Transylvanus, Stud. T h e o l .
31. E p h r a i m u s Sagrowsky, H u n g . Kesmarkiensis.
I X . 7. Jacobus M r a k a y , H u n g . Scepusiens S. S. T h e o l . Stud.
21. A n d r e a s B o l e m a n y P a t r i a Bathens H u n g . Stud. T h e o l .
21. Georgius F a b r i c i u s Teriniensis Hungar. SS. T h e o l . et
P h i l . St.
X . 28. Stephanus Salomon, Teschensis Hungarus SS, T h e o l .
Stud.
28. Johannes P e r l a k y , nobilis hungarus. Gömöriensis, T h e o l .
Stud.
1726.
Th.
V . 17. M a r t i n u s Chovan, Vetusoliens Ungarus. T h . Stud.
22. Georgius H a n n , C i b i n i o T r a n s y l v a n . T h . Stud.
31. Samuel H r a d s k i , B o t t f a l v i e n s i s T h . Stud.
V I . 29. Joannes Lehoczky, Sarosiensis Ungarus.
V I I I . 18. Georgius Mázorfi, Calnoviens Hungarus. T h . St.
18. Johannes Farkas, Garabiens. Hungarus. T h . St.
X . 1. Georgius Horethus, Saxo Transylvanus Bistriciensis.
St.
1. D a n i e l H o r e t h B i s t r i t i o T r a n s y l v a n u s St. T h .
7. Johannes Brenner, C i b i n i o T r a n s y l v T h . St,
7, Georgius Jeremias Haner, M e d i a T r a n s y l v , Sax, T h , St.
7. M i c h a e l O l e r t , Saxo T r a n s y l v . T h . St.
7. Georgius W o l f f , F i l l e t e l k i n o T r a n s y l v . T h . St.
X I . 17. Georgius C o r o n i , Hontensis Hungarus.
17. M a t t h i a s K o r j e n k o , Schvaboezens. Hungarus.
17. M a r t i n u s Bisenyei, Hungarus.
1727.
I V . 24. Johannes Seuerini, Garamszegiens. Vngarus.
24. Paulus Dolechalius, Szakolczens, Vnger.
27. M a t t h i a s B a h i l , R a h o v i a - K i s - H o n t h e n s . Hungarus.
27. Johanes H o x a , Hungarus Carponens.
27. A n d r e a s S c h m a l l . Neezpalino Thurociensis Hungarus.
27. Franciscus D a v k o , R u t k a - T u r o c i e n s i s Hungarus.
V . 16. A n d r e a s Neubaur, T r a n s y l v a n o B i s t r i z i e n s . T h . St,
V I . 16. Johann D a n i e l P e r l i c i u s Caesaroforensis. H u n g . M e d .
Cand.
I X . 2 1 . Georgius J a m r i t s k a , Hungarus Thurozens. T h e o l . St.
21. D a n i e l Sartorius, Hungar. Gömöriens. T h . S t u d .
21, M a t t h i a s Clementis, H u n g . N a g y h o n t . T h . St.
X . 26. Thomas Pataky, L y p t o v i e n s i s Hungarus.
154
1728.
I V . 15. Dániel Matthesius, Míjaviens. Vngarus.
15. Johannes Steiner, Semproniens. Vngarus.
15. Stephanus Varjú, Nemeskeriens. Ungarus.
19. A n d r e a s Stuhar, Kishontiensis.
22. A n d r e a s R o t h , Schaesburg, Saxo T r a n s y l v a n u s .
22. Nathanael Schulerus; M e d i a T r a n s y l v . Saxo.
22. M i c h a e l Kessel, Vajalens. Saxo. T r a n s y l v a n .
22. Georgius K r e i t n e r , B i s t r i c i o T r a n s y l v a n u s Saxo.
22. Christianus H e r t z o g , Bistriciens. T r a n s y l v . grat.
29. A n d r e a s U m l i n g . Schaesb. T r a n s y l v a n .
V . 14. Joannes Szakolczai, Hungarus C o m i t a t u s N i t r i e n s i s .
14. Paulus K a m i k , Hungarus Neogradinus.
I X . 19. Johannes M a r t i n i , T a x a v i a Kís-Honthensis. Hungarus.
19. M a r t i n u s Kiszeliní B o h u n i c z i o Nagi-Hontensis. Hungarus.
X . 2. M a t t h i a s G a l l i , Veteriosoliens. Vngarus.
2. Georgius F a b r i Osgyaniens. Hungarus: K i s h o n t .
1729.
I V . 16. Johannes W e i g e l i N a g y - H o n t - H u n g .
16. Georgius F a b r i , O s z t r o l u k a - Z o l i e n s H u n g .
V . 14. Georgius Lutsch Bathoschiens. T r a n s y l v . T h . St.
V I . 3. Petrus L u t t h a r i t z . Szentbenedickiens. Hungarus.
3. Johann Polonius, Neosoliens. H u n g .
3. Johann F r i e d e r i c u s W e r n e r , H u n g . Sceousius Belensís.
V I I 7. Christianus Graffius, Mediens. Saxo-Trans.
V I I I . 13. Johannes Nehrer, Caesareopolit. H u n g .
Magisterré
avattatott
. . . nov.
16. D.
B.
I X . 13. M a t t h i a s T e m l i n , H u n g . Castriferens. Stud. M e d .
X I I . 9. Samuel W e i n e r t , Leutschovia-Hungarus.
10. Samuel Chovvan, V e t e r i s o l i o Hungarus.
1 5 5
1730.
V I . 22. Joann. G e o r g . D o l e u i c z e n i T o p p o r c z i n o Scepusiens.
Hungarus.
X . 10. Georgius E c k a r d , Transilvanus.
19. Jacobus Nicolaídes Hungarus.
19. Joannes N i g r i n i Hungarus.
X I . 28. A n d r e a s Radazschy Hungarus.
• « •.
?.''. t
'
1731.
I V . 17. Joannes T r n k o z i Hungarus.
17. M i c h a e l Zaborsky. Thurocziens. Hungarus.
18. Joannes Blasius Trenschinio H u n g .
20. Joannes T h e i l Schaessburg. Transylvanus.
V . 2. F e r d i n a n d u s Ochtz Rustensis Hungarus.
2. Joannes I n t i b u s A r v e n s i s Hungarus.
V I I . 16. J o . A d a m u s Moess. Caesareop. H u n g .
16. Jacobus T u b e l Cibinio-Saarosiens. H u n g .
X . 5. Joannes A d l e p h i u s Regno-Transylvan.
10. Joannes H e r c h l , N i t r i o - S r e p t e n e z Uitzaluensis. Hung.
19. A n d r e a s B o d i c z k y Thomassino Hungarus.
1732.
156
I V . 7. Christianus Frühauff Leutschov. H u n g a r u s .
12. Petrus M e h r b r o d t . G e h u l . Transylvanus.
2 1 . Stephan L y c i
1
Hungari.
2 1 . Jeremias b e v e n n i J
26. Joannes Gergar, Castrifer. H u n g .
V . 2. Joannes Chareschiz, Nouisoliens. H u n g .
10. Petrus W a c h s m a n n B i r t h a l b e n s . Transylvanus.
10. M i c h a e l Jung Lechniciensis Transylvanus.
V I I . 16. Johannes Pyachek Neogradiensis ) Hunéari
16. M i c h a e l C o r o n i Nagy-Honthensis
/
I X . 9. Josephus T o r k o s J a u r y n . H u n g .
X I . 3. Georgius Tessack Hungar. T h u r o c i n .
3. D a n i e l Leuconides. N e o g r a d . Hungarus.
X I I . 4. Jo. Csernanszky, Rajecsio Trenchiniensis Hungarus.
S
o
l
i
e
n
s
i
s
1 5 7
1 5 5
A z orvostudományi licentiatusért disputált „De catarrhis ignorantiae asylo" címen 1736. nov. 2. A szépművészetek magistere lett
1738. m á j . 14. K a r b a kebeleztetett 1738. m á j . D. B. és Anyakönyv. V I I I .
179/a. 1.
M a g i s t e r r é avattatott 1746. m á j . 14. A karba bekebeleztetett
1746. jun. 19. D. B.
M a g i s t e r r é avattatott 1736. apr. 30. D. B.
1 5 6
1 5 7
1733.
I V . 28. L a u r e n t i u s Szarvas Kishontens. H u n g a r .
28. Georgius B l a h o N e o g r a d . Hungarus.
28. Ladislaus Eördegh Thurocziens Hungarus.
30. M i c h a e l C h r i s t i a n W e l l m a n n A c a d . M e d i a - T r a n s y l v a n .
30. J o h a n n Schirmer Sabesiens. T r a n s y l v .
30. Joannes Szarkoczy Belluss Trencheniens. Hungarus.
V I I . 11. Jacobus C l a u d i n i Hungarus.
V I I I . 8. Joannes Georgiades Neosol. H u n g .
I X . Franciscus Györgyi H u n g a r u s .
Nicolaus R á t k o t y Hungarus.
M a t t h i a s P o l d t Jauriensis Hungarus.
Moses Regis Berzetensis Hungarus.
X . M i c h a e l Wagner C o r o n a - T r a n s y l v . A c a d .
M i c h a e l Heiner, Jacobitano-Transylvanus.
3
b
1734.
I I . 20. Paulus M a j o r . Cremniziens. H u n g a r .
I V . 24. Paulus P a n t z i k H u n g a r . Kishontensis.
V . 15. Paulus K u s m a n i I v a n k a f a l v a Thurocziens.
29. A n d r e a s Hassko N i t r i e n s . H u n g .
V I I . 12. M a r t i n u s H e r c h N o v i s o l i e n s . Hungarus.
I X . 11. A n d r e a s M a g d o T r a n s y l v a n o Hungarus.
14. M a t t h i a s M e h r b r o d Saxo T r a n s y l v a n u s .
X . 2. Johannes M a r t i n i T u r o p o l i e n s . Hungarus.
Hungarus.
1735.
i
I V . 29. M a r t i n u s K r a u s Hungarus.
30. Stephanus K e l l e r Hungarus T r e n t s c h i n .
30. Paullus S z a l l a y Hungarus Nagyhontens.
V . 3. Georgius B u k o v s k y Thurocziensis Hungarus.
3. S t e p h a n u s Kutsán Castriferrensis Hungarus.
30. Andreas Nóvák Sarosiensis Hungarus.
V I I . M i c h a e l N e o g r a d i Hungarus C o m i t a t u s . ( ! )
X . Theophilus M e z i b r o d s z k y M o d r a . H u n g .
Georgius Farkas Hungarus C o m i t a t u s Neogradiens.
c
1 5 8
1736.
I I I . 27. Georgius Greguss Patna Thuroczens. Hungarus.
27. M a r t i n u s M u d r o n y L e s t i n a - A r v e n s . Hungarus.
I V . 11. Elias W e i g e l i u s N a g y - H o n t h , Hungarus.
11. M i c h a e l K o r s i s Hungarus Castriferrensis.
29. Georgius N a u t a Thurocziensis Hungarus.
V . 3. Elias H o d u l Thurociensis Hungarus,
d
a
Szept. és okt. hónapokban az iktatások napjai hiányoznak.
,,Acad" jelzéssel a más egyetemekről jötteket jelöli az anyakönyv.
Júliustól októberig az iktatások napjai hiányzanak.
d Bartholomaeides
szerint Kotsis.
Magisterré avattatott 1740. m á j . 14. D. B.
b
c
1 5 8
11. Georgius H a b e r e h r n Bela-Scepusiensis Hungarus.
I I . A n d r e a s S á r k á n y Csetnekeino Goemoerienolis Hungarus.
1737.
I V . 15. Sámuel Csernanszky Rajeczino Trenchieno. H u n g .
gratis.
V . 6. N i c o l a u s W a l e n t i Nagy-Slabossa Hungarus.
V I I . Samuel Raphanides, N a g y Honthensis H u n g a r u s .
I X . D a v i d Droschel, Scepus. Kesmarckiens. Hungarus.
Stephanus Severini Garamsegino-Zoliensis Hungarus.
X . Christianus, Teutsch C o r o n a T r a n s y l v a n u s .
3
1738.
I . 16. G a b r i e l Balassowiz G u t h a . Neograd. H u n g .
I V . 23. A n d r e a s L i p t a y A r u e n s . Hungarus.
26. M i c h a e l Rotharides Hungarus Goemoeriens.
V I . 23. Samuel Hambacher Hungarus Eperiessino Saarosiensis,
V I I . 28. Johannas Schwarcz B i s t r i z i e n s , Transylvanus.
V I I I . 21. Samuel K r a u d y Epperiessino Saarossiensis Hungarus
X . 13. Georgius A n d r e á é Schaesburgo-Transylvan. A c a d .
13. Michael B e r t l e f f Schenckinus T r a n s y l v a n . A c a d .
X I . 8. Georgius Regis Eperiessino-Hungarus.
25. Johannes Paltsek Hungarus Thurocziensis.
1739.
III.
IV.
19.
VI.
13. A d a m u s B a l o g Hungarus Jauriensis.
19. Georgius L a n y Eperiessino Hungarus.
Paulus P a r v i Sacolzensis H u n g a r u s .
17. Georgius W a g h y V e s p r i m i o Hungarus.
159
1740.
I . 29. D a v i d K r i s a r Comaromíensis Vngarus.
I V . 25. Georgius Schuhaidi Ungar. Castriferrens.
V . 22. Samuel L a u r o N e o g r a d . Hungar.
X . 1. Samuel M i x a d t , N e o g r a d . Hungar.
1. Sámuel I n s t i t o r i s N o v i s o l . H u n g .
4. Sigismondus K i s Hungar. Castriferrensis.
1741.
I . 20. A n d r e a s C h r a p p a n N e o g r a d . H u n g .
I I I . 21. Jacobus M o k o s i n i N a g y - H o n t e n s . Hungarus.
I V . 5. Paulus H o l v a i t h Goemoer. H u n g .
a A z 1737. évi nyári félévben az iktatások napjai hiányzanak.
159 B r u c k n e r J á n o s erdélyi, szebeni hallgató 1739. ápr. 30-án ma­
gisterré avattatott. E k k o r m á r meg volt híva Szebenbe conrectornak.
D. B. Bruckner
a hallei egyetem hallgatója volt, hol utóbb tanítósko­
dott is. Neve a wittenbergi a n y a k ö n y v b e n nem fordul elő. Bizonnyal
iktatás nélkül szerezte meg a magisterséget.
P h i l i p p u s Jacobus Czabkay C i b i n i o Hungarus.
6. Mathias H o l k o Goemoer H u n g .
22. Joannes Jacobaei, M ó d r a H u n g a r u s
22. Gasparus Peyer, Scepusio-Hung.
V I I . 18. Josephus Hrebanda Cserencsino-Hungar.
18. A d a m u s Ganay Geömerino-Hung.
18. D a n i e l Fabriczius, Scepusiens. H u n g .
I X . 3 0 . M i c h a e l G i r a l d u s Corona T r a n s y l v a n u s .
X . 16. Jacobus L a n y Caesareoforo Scepusensis Hungarus.
16. M i c h a e l Cicatricis, Hungarus Comítat. Trenchiniens,
16. Samuel I v a n c k a y Hungarus Saarossiensís.
160
161
1742.
I I I . 12. Johannes H o l l e c t y , Trenchíniensis Vngarus.
12. D a n i e l Újhelyi Novizoliensis Ungarus.
V . 2 1 . A n d r e a s Stehlo, Slana Geomeriens, Hungaricus.
V I I I . 4. A n d r . Horváth Castríferreo Hungarus.
I X . 15. D a n i e l Quiersfeld, Cassoviensis ex C o m i t a t u A b a u j variensi.
27. Jac. Solkovius Dobschina Gomeríensís H u n g .
27. Israel M a r k o v i t z Dobschina Gomeriens. H u n g .
X . 5. Jo. Nicletius, Neogradíens, Hungar,
2 7 . Johannes Sebő e C o m i t a t u Barsensi. G r a t u i t 1743.
V I . 2 6 . Samuel H a j n o t z i , N i t r i e n s i s Hungar. íncrs. Jenae.
V I I . 15. Johannes K r e s n y i a k , Trans-Tibiscanus Hungarus.
25. M a t t h i a s P r u n y , Threnschíniensis H u n g ,
I X , 3 0 . Joannes Ruffiny, T r e n t s c h i n o - H u n g .
X . 5. Johannes Losterius, Rupe Transylvanus,
1 1 , Joannes Hlíuay, Zoliens. Hungar,
25, M i c h a e l T o r k o s , J a u n e n s Vngarus,
1744.
IV.
VI.
X.
XI.
2 5 , Joannes Eilerus, Módra Hungar,
3, Jo, F r i d e r i c u s K a r p e , N o v i Solio. H u n g .
12. Jo. Perlicius Gyöngyei, Hungar. Turoczíensís.
2 2 . Johannes L a n y , P o p r a d i n o Hungar.
1745.
11. 2 0 . A n d r e a s G r a s k o w i t z de Raszka H u n g . C o m i t a t . Z e m pleniensis, Semigrat.
I V . 14. Franciscus
Szálai, H u n g . Szalokíno Veszprimiens.
V . 10. M i c h a e l B i n d e r , Rupe-Transylvanus.
12. B e n j a m i n Gegusch, Neosoliensis H u n g .
22. M a r t i n B i l d n e r , Rupe-Transylvanus.
1 6 0
1 6 1
Magisterré avattatott
Magisterré avattatott
Prot Egyházt. Adattár.
1744. ápr. 30. D. B.
1746. nov.-ben. D. B.
11
24. A n d r e a s Simonides, Hungarus Gömörino Padariensis.
V I . 21. Andreas Stollmann, Cibinio Transilvan.
V I I I . 23. Georgius Veber, Schesburger T r a n s y l v a n . G r a t .
3 1 . Johannes Tensoris, V e r b o u i a . N i t r i e n s . H u n g .
X . 4. M a r t i n u s Kutschera Posonío-Bazinions. H u n g .
13. M a t t h i a s A m b r o s i u s A l s o - K u b i n i o - A r v e n s i s . H u n g a r .
X I . 19. M a r t i n u s Gerengay K o k a v a Kis-Hontensis Hungarus.
19. J o h . Jacobus G a l l y Dopschino Gomeriensis H u n g .
3
1746.
V , 2. Paulus A u g u s t i n i , Trenchiniensis Hungarus.
2. Tobias M e d v e c z k y Kiss Bisztercze Arvensis Hungar,
7. Johannes Szokohl Göllnic B á n i j a Scepusio H u n g .
20. Johannes Thessarus, Neogradiensis Hungar.
20. Johannes K o l b a n y , Neograd. Hungar,
20. Josephus D l h a n y K i s h o n t i n i o Brezoviensis H u n g ,
V I I . 11. Johannes P o l l e r e t z k i Hungar, Thurociens.
X . 1. Paulus Ghecs, Pestiensis Hungarus,
22, D a n i e l Sztranszky, Cremnitzio-Barschiensis Hungar,
1747.
I V . A n d r e a s F r i d e l y , Bazinio-Posoniensis Hungar.
22. Joannes S z i k r a y Nagy-Hono-Terniensis Hungar.
22. Joannes G r e n e r t z i Bistra-Gömöriensis Hungar.
22. Joannes M a i o r Kövinio-Gömöriensis Hungar.
22. Samuel Huszagh Vetu-Zoliensis Hungar.
V I , 16, Joannes Bartholomaeides Pesto-Pilisiensis Hung,
V I I , 2 1 , Johann H e r b e r t Rupe Transylvanus.
X . 2, Matthaeus
D o r c o v i c z . Hungar,
Dobrania. Zoliensis
2. Josephus Schmid, ex C o m i t a t u N a g y - H o n t e n s i Dacso-Lamensis Hungarus,
2, Joannes Simonides Hungarus ex C o m i t a t u Scepusiensi
Leutschoviensis,
2. Georgius Horváth, Hungarus ex C o m i t a t u Soproniensi, U n densis. g r a t i s ,
9. Thomas Penckert, M e d i a Transilvanus,
17. Samuel D r o z d i k , Trenchino-Hungar-eodem ex C o m i t a t u
Trenchiensi d i c t o .
X I . 19. Samuel M a g d o , B a r t z i n Hungarus.
X I I . 18. M a r t i n u s Déuai B a r t z i a Hungarus,
162
1748.
I . 8. Samuel Bellanssevicz, Vngarus.
I I I . 26. Johannes Beck Caesareoforo Hungarus.
I V . 11. A n d r e a s Spiner, Caesariopolitano H u n g . Scepusiens.
a
Véget ér az anyakönyv V I I I . kötete, amely 7844 iktatást tartal­
maz. A következő I X . kötet 1802-ig halad.
Magisterré avattatott
1749. m á j . 14. (Sabariensis Hungarus).
D. B.
1 6 2
V. 3. Samuel M o k o s i n i , Cívis Hungarus N a g y Hontens.
8. Georgius Eger, N e o g r a d i n o Kurstösiensis Hungarus.
24. Andreas Graff, R u p e - T r a n s i l v a n , A c a d . Jenens.
29. Andreas Simonides, Pesthino-Albertiensis.
V I I I . 13. C h r i s t i a n Packen, R o s n a v i a - H u n g a r u s .
X . 4. M a r t i n u s V i c t o r i n y , Nagyhontens, H u n g a r .
4. B e n i a m i n Plavetz Hungarus Schemniciensis.
4. Nicolaus Jan, Gömöriensis Hungarus.
4. Joannes Sárosí, Scepusiensis Hungarus.
4. A d a m u s L e p o r i n y , Pestiensis H u n g .
5. Andreas G r e n e r t z i , B i s t r o - G ö m ö r i e n s i s .
X I . 15. Jeremias Labath, Estergaro H u n g .
22. D a v i d Müller, Rosnaviensis H u n g .
163
1749.
V I . 13. Georgius Fejess S z k a l n o k i n o Honthens-Hung.
X. 3. Andreas Ozgon M o d r a Hungarus.
3. M a t t h i a s A u g u s t i n i T r e n t s i n o - H u n g .
13. M a r t i n u s G e o r g i i N a g y - S c h e n c k i n o - T r a n s i l v . A c a d .
nensis,
13. Georg. H o f f m a n n Rupe T r a n s i l v . A c a d . Jenensis.
Je-
1750.
164
I I I . 18. Christianus Fredericus Chladenius, H a y n e n s i s .
I V . 13. Carolus de Lindenfes, B e l g r a d o - H u n g . A c a d . Jenens.
17. Franciscus Laho, Neosoliensis H u n g a r .
V . 9. Stephanus N a g y Hungar. Jauriensis.
9. Ladislaus M l i n a r i k H u n g a r . Jauriensis.
1751.
IV.
15.
30.
VI.
IX.
X.
12.
1 6 3
15. Joh. G o d o f r i e d P i l a r i c k H a y n a Misens. g r a t i s .
F r i d e r i c u s G o t t h e l f f P i l a r i k , Lubena L u s a t u s .
Jo. Páluss Nagy-Hontens. H u n g .
9. Paulus Netinaeus, Szenitza, N i t r i e n s . Hungar.
15. Elias K u b i n y i , K i s h o n t h i n o K l e n o v i e n s .
8. Andreas Bader, Schäsburg T r a n s y l v a n .
A l e x i u s Révay. H u n g a r . g r a t i s .
165
166
167
„De causis et effectis plethorae" címen disputált 1751. szept.
az orvostudományi licentiatusért. Anyakönyv. I X . 28/b. 1.
„De uxoris jactura datis si maritum deserit malitiose" c. dis­
putált 1755. márc. 20. a jogtudományi licentiatusért. Anyakönyv. I X .
43/a. 1.
Magisterré avatták 1762-ben. A v a t á s i adata hiányzik a dékáni
könyvből, jelen adatot az Ordiniertenbuch
I X . kötetében C C C C . sorszám
alatt található önéletírásából vettem.
Magisterré avattatott 1753. ápr. 30. D. B. Önéletírása szintén
olvasható a Wittenb. Ordiniertenbuch
I X . kötetében. (Sorszáma: C C X V I I . )
„Alexius Liber B a r o de R e v a Hungerus Verboviensis ex comi­
tatu Nitrensi, olim guardianus et superior monasterii Nitrensis in
'5-én
1 6 4
1 6 5
1 6 6
1 6 7
X L 8. Joannes Cherny, T r e n c h i n o Hungarus.
8. Joanes D r o z d i k , T r e n c h i n i o Hungarus.
1752.
I V . 22. Andreas Petroczy, Posonio-Hungar.
22. Stephanus B e n k o t z i , Schemnitzio H u n g .
X I . 30- Josephus F r a t y T r a n s y l v a n u s Hungarus gratuitus1753.
III.
V.
11.
17.
17.
22.
X.
16.
29.
26. Joannes K l a t s a n g i T h u r o c z i o . Hungarus.
11. A d a m u s L a t s n i T u r o t z i o Hungarus.
Samuel B o b o r Nagy-Honthensis Hungaricus.
J o h a n n M i c h a e l Hauser Hungarus Leutschoviens.
M a r t i n u s T h a n M o n t e Georgius. H u n g .
J o h a n n C h r i s t i a n S z i l l a g y Leutsch. Hung.
16. Jo. Cloosius C o r r n a e i Transylvanus ínscr. Jenae.
M i c h a e l Schüller Schaesburgö T r a n s y l v . Inscr. Jenae.
Matthias Thommann Nouisolio Ung.
1754.
V . 4. J o h a n n Schelcker Transiluanus, A c a d . Halens, et H e l m stad.
7. P a u l l u s M i t s c h o w s k y Liptscha Soliensis Hungarus.
29. Samuel A b h o r t i s Scepusio Lomniczens. Hung.
V I . Paulus F a b r i Neosoliensis Hungarus.
I X . 26. L a u r e n t i u s Steinhofer Hungarus Jauriensis gratis.
26. Josephus M a t u s a Hungarus gratis.
X . 3. Sigísmundus K u k e z Sarosiensis Epperiessino. H u n g
A c a d . Grufswaldensis.
9. Michael Szinovitz Neosoliensi Hungar.
30. C h r i s t i a n Schochter, Rupe Transylvanus Semi gratuitus.
1755.
I V . 14. J o h . G u n d t h a r d t T r a n s i l v a n u s Cibiniens.
21. Georg, K i n d e r n a y , Nemethfalva Solnensis Hungarus S. S.
Theolog. C u l t o r .
21. Sam, H r a b o v s z k i j ex C o m i t a t u Sumegiensis. Hungarus.
S. t h e o l . Stud.
24. A n d r . L u p t a k . Lübethbanya Hungarus.
V . 1. A n d r e a s Casparides, almaschino hung. A c a d . H a l e n s .
V I I . 6. J o h . Raduch B o l d o g - A s z s z o n f a l v a Liptoviensis. H u n ­
garus,
1 6 8
100
H u n g á r i a , factus nunc Lutheranus" magisterré avattatott 1754. m á j . 14.
D B.
Mint respondens résztvett 1756. jun. 3-án Casparides
János
karbakebelezési dissertálásán. D. B.
Magisterré avattatott 1756. m á j . 14. Karbakebeleztetett 1756.
jun. 3. D. B.
1 6 8
1 6 9
1756.
1 7 0
V . 7. J o h a n n G e o r g T i n s c h , H u n g a r u s .
10. G a b r i e l I n s t i t o r i s M o s s t z i i H u n g . G y ö n g y ö s i n o H e v e s i e n s .
10. J o h a n n G e i t z T r e n c h i n i e n s i s H u n g a r u s .
V I I . 18. A n d r e a s J o n a s B e n e d i c h C s e t n e k i n o G o m o r e n s . H u n g .
X . 8. M i c h . I n s t i t o r i s M o s z o t z i H u n g a r .
8. S a m u e l P r i v i t z k i j H u n g a r u s .
1757.
IV.
X.
rectoris
11,
11.
17. P a u l K i s z e l i n i , H u n g a r u s Z o l i e n s i s .
11. Ernst Florens F r i e d r i c h Chladenius, Vittenbergensis
filius ex p r i v i l e g i o R e c t o r i s .
L u d w i g W i l h e l m Chladenius Dresdensis I ex p r i v i l .
Carl Ernst Cladenius Dresdens
) rectoris.
1 7 1
1758.
X I I . 22.
Joachim
Ernst
Liedemann, Szepusio
Hungarus.
1759.
1 7 2
X . 22. P e t r u s M a d a a t s c h R o s n a v i a H u n g . A c . H a l l e n .
29. A d a m Textoris, Vetusoliensis Hungarus. A c . Altafinus.
1761.
X . 8. S a m ,
Christian. H o r w a t h , Vitebergens
(!)
gratuit,
1763.
X . 5. S a m u e l K u s m a n n i N e o g r a d o H u n g . A l t d o r f .
5. S a m u e l P e t k o N a g y H o n t e n s . H u n g . A l t d o r f .
1764.
Lips.
VI.
14.
gr.
1 7 0
Joannes
Jacobaei,
Nagy-Honthensis
Hung.
Acad.
A wittenbergi egyetemen Mária Terézia és Nagy Frigyes t r ó n r a ­
lépte óta egyre csökken a hallgatók száma, különösen érezhető ez a hét
éves háború alatt E k k o r vannak évek (1760, 1762, 1765), amikor nincs
új magyarországi hallgató, különben is csak 1—2 jelentkezik évenként
1757-től 1766-ig, azok is más német egyetemről jönnek. A z egyetem
gyengülését főleg Nagy Frigyes
szászországi betörése indította meg.
Erről Georgius Gvilielmus Kirchmaierus
rector a matricula I X . köteté­
ben 1756. tavaszán emlékezik meg. A hallgatók száma a következő
években a 30 éves háború legnehezebb éveihez hasonlóan leesik, így pl.
1760. tavaszi félévben mindössze csak 17 új hallgató keresi fel a híres
Académiát.
Magisterré avatásának nincs nyoma. A karba bekebeleztetett az új
1758. márc. 25-iki bekebelezési szabályzat szerint (D. B . I I I . 563. 1.)
1783. aug. 16-án. D. B.
M a d á c s „Polonna Gömöriensis Hung." 1770-ben disputált „De
modo regenerationis varorum" címmel az orvostudományi licentiatusért.
Anyakönyv. TX. 101/a. 1.
1 7 1
1 7 2
V I . 19. Samuel Spannagel. Leutschoviens. ex C o m i t . Scepusiens. H u n g .
I I I . 14. Johannes Samuel M a r t i n y Neosolio-Zoliens. H u n g .
X . 11. C h r i s t i a n W i l h e l m P i l a r i k . Redekina-Magdeburg. A c a d .
Hallens.
X I . 19. A n d r e a s Zemko Szantovia Abaujuariensis. Hungarus.
gratis.
19. M i c h a e l Zvantzínger, Leutschovia Hungarus. gratis.
1 7 3
1767.
V . 19. Joannes H r a d s z k y , Módra Posoniensis Hungarus.
V I . 5. A n d r e a s L i t t m a n n C i b i n i o Transylvanus.
I X . 12. M i c h a e l Bretz. C i b i n i o . Transylvanus Semi gratuitus..
X . 6. T h e o p h i l u s Szilvágyi, Hungarus, Lovasz-Patona Vesz­
prém.
I
ü
6. Ferdínandus V e n d l e r . Hungarus Cremnicio-Barsiensis,
6. Samuel M í x a d t T u r o p o l y a Nogradíensis Hungarus.
6. M i c h a e l Miser, T r a n s y l v a n o Cibiniensis.
27. J o h a n n T i s c h l e r y , Neosolio Zolién. Hungar.
30. Samuel M i l c k o , Thurocziens. Hungar.
X I . 23. M a r t i n Klanítza, M a r t i n o p o l . Thuroc. Hungar.
23. E l i a s Martsek, M a r t i n o p o l . T h u r o c . H u n g .
23. C h r i s t o p h L y c i , Posoniens. H u n g .
1768.
IV.
23.
23.
VI.
X.
2 1 . Georg Porubszky L y p t o v i e n s . H u n g .
J o h a n n Zübeck, Threnchiníens H u n g .
D a n i e l M a j o r o s , Gömöriens. H u n g .
23. Johannes Szarvas Eperiessino Saross. Hungar.
13. M i c h a e l Grosius Neogradino-Sziraghiensis H u n g ,
1769.
IV.
15.
15,
IX.
X.
10. Sámuel Schimert, C i b i n i o Transylvanus.
Joannes Csipkay, B a r t p h a Hungarus.
Samuel B u t t h , Ebeczkino-Neograd. H u n g .
26. M i c h a e l Magulacs Honthensis Hungarus.
19. Georgius A c k n e r Szenaverősino T r a n s y l v . Semigr..
1770.
I V . 11. Joannes R o t h , C i b i n i o Transylvanus.
11. M i c h a e l H i t s c h , M e d i a - T r a n s y l v a n u s .
V . 3. M a t t h i a s Bentsok Nagy-Honthensis H u n g .
3. Paulus Huszág V e t o s o l i o Zolíensis H u n g .
3. Georgius B u k o w s k y H u n g . Pesthiensis.
8. Stephanus D o l o v i c z e n y Scepusio H u n g . A c a d . G r y p h i s w a l d .
V I I . 7. M a r t i n u s Phleps, Transylvanus,
1 7 3
Magisterré avattatott
az 1769—70. évben. D.
B.
X . 29. Stephanus Kutschan, H u n g , ex C o m i t , J a u r i n .
29. Paulus Dóczi ez C o m i t a t u Soproniens, H u n g ,
1771.
V . 13. Petrus G r o m e n C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s ,
V I . 18. Andreas B i n d e r C i b i n i o T r a n s y l v .
V I I . 11. M a r t i n u s Czay Schaesburg. T r a n s y l v .
X. 14. Joannes M i x a d t Hungar. T u r o p o l . Neogr,
14. A d a m u s Kárász, Hungar, P a l o t t a Weszprimiens.
14. M i c h a e l M a r t i n i Thamassino N e o g r a d . H u n g .
1772.
V.
29.
IX.
14.
X,
26.
garus.
26.
16. M a t t h i a s Lang S a n c t o - M a r t i n o Thurocziens. H u n g .
Joannes W o l f f C i b i n i o - T r a n s y l v a n u s .
14. M i c h a e l Eusebius Rupe T r a n s y l v a n u s .
B a r t h o l o m , G o t t l i e b Jeckel Corona T r a n s y l v a n ,
19. Joannes P r u n y , Laposino Saarosiensis Hungarus.
Samuel L y p t a y , F e l s ö - P o k o r a g y i n o Kis-Hontensis. H u n ­
M i c h a e l S i l l m a n n , C i b i n i o Transylvanus, A c a d . Lipsiens,
1773.
I . 22. Tobias Thomas E r n s t Lomniz-Scepusiens.
Hungarus.
Conversus ex Sabatu. gratis.
I I I . 29. Andreas Muszszy, Hungarus Posoniensis.
I V . 29. Andreas K i r c h n e r y , Tsank N a g y - H o n t e n s i s .
174
1774.
I V . 22. Andreas Severinus C i b i n i o - T r a n s i l v .
22. Andreas Sontag C i b i n i o - T r a n s i l v .
22. Georg. H e i n r i c h C i b i n , T r a n s i l v ,
V , 20, Joann, H i n t z e Saxo-Transilvan, ex O p p i d o Ujegyház.
20. M a t t h i a s W o l l m a n n S a x o - T r a n s i l v . Holzmengensis.
I X . 27. Joannes M i c h a l i t s k a D e z e r i t z i o Trenchiniens. Hungar.
1775.
V . 3. Andreas C l a u d i n i
3. M a r t i n u s Martschek
X . 19. M a r t i n u s B a r t h a
22. Stephanus K o m á r y
Hungar. Neogradiensis A c a d . Jenens.
T h u r o c z i o - H u n g . A c a d . Jenens.
Corona Transylvanus.
B u d i n o - M a g n o t l o n r . Hungar.
1776.
V . 2. Samuel H o r w a t h ex C o m i t a t u V e s z p r i m i e n s i Csernyensis Hungarus.
10. Joannes M e i n d t Rupe Transylvanus.
1 7 4
D.
B.
„Kirchner, sacr. litt, cultor" magisterré avattatott
1774. okt.
17.
10- A n d r e a s M a r t i n i T r a n s y l v . Szénavörösensis.
12. M i c h a e l Solnensis Hungar. e C o m i t a t u Arvenssi.
12. D a n i e l M a k o v i n y Hungar. e C o m i t . Neogradiens, uterque
ez A c a d , L i p s i e n s i .
20. A n d r e a s M i k i t t a Lossonczino, Neogradiens, Hung, ex
A c a d , Lips,
25, M i c h a e l Petyian, Hungarus Neogradiens,
V I I I . 19. M i c h a e l
Ferdinandi
maiori-Revutza
Gömöriens,
Hungarus.
I X . 23- Sigismondus P a u l l i n i Pestino H u n g ,
X . 13. Joannes Vagner M e d i a Transilvanus.
13. M a t t h i a s T h a l l m a n n Schaesburgö T r a n s i l v ,
1777.
I . 9- Josephus Stokker Hungar, Lookensis.
V I . 4, Joseph, Hrebenda T a x o v i a Kis-Honthensis Hungar,
12. A n t o n Teutscher Hungar, M a g n o Varadiens gratuit,
1779.
I V . 14. Johannes Míchalecz Mijava-Nitréens. Hung, A c , Lips.
20. F r i e d . A b r a h a m Schuchadrtus Leutschoviensis A c , Lips.
V . 11. Joannes Sutorís Transilvanus gratis i n s r i p t .
X . 9. M a r t i n u s B o b o r Hungarus ex C o m i t a t u Hontsensi possessione Házas T e r é n y oriundus.
30. Blasius Berke H u n g . ex K á n c s o c z C o m . C a s t r i f e r r e i .
1780.
I V . 2 1 . M i c h a e l G o t t h a r d Dobschina-Gömöriens. H u n g a r .
175
1781.
IV.
V.
17.
IX.
24.
X.
4.
19.
2 1 . Joannes L a u r o , Neogradiensis Hungarus,
17. Samuel P u l l i n y i R a t k o u i a Gömöriensis Hungar.
M a t t h i a s H o l k o Hontensis Hungarus.
24. Ladislaus B a r t h o l o m e i d e s Hungarus,
G a b r i e l Petjan ex C o m i t a t u Neogradiensi Hungar,
4, Joannes B i l s z k y Neogradiensis Hungarus.
Stephanus Schimko Trenchiniensis Hungarus.
F e r d i n a n d u s O t t Modrensis Hungar.
1782.
V . 1. Georgius S e x t i j , Kövinio Gömöriensis Hungar.
1. Paulus T a t a y S o p r o n i o Hungarus.
13. Samuel P o n i c z k y V e t e r o s o l i o Soliensis H u n g .
V I I I . 13. D a v i d P e r l i c z y Vesprimiensis Hungar.
I X . 2 1 . Joannes P o d h r a d s z k y M o d r a Posoniens. Hungar.
Acad. Hallens.
X . 2 1 . Joannes B á r á n y , Szemere Jauriens. H u n g .
1 7 5
M a g i s t e r r é avattatott
1782. okt.
17, D.
B.
X L 4. Paullus Csery D r j n o v a Nagy-Hontensis Hungar.
4. Joannes H a m a r y Szuchanino Nagy-Hontens. H u n g .
13. Georg Lágler Sopronio-Hungarus.
X I I . 3 1 . Georgius de Laska Cibinien. H u n g . g r a t u i t .
1783.
I V . 2 7 . Joannes Csapkovits ex Alsó Vadasz i n C o m i t . A b a u j variense. A c a d . H a l e n s .
V . 17. Stephanus
Németh,
Kiss-Somloino
Castrifferrens.
Hungar.
17. Petrus Mészáros Simonio e C o m i t a t u Castriferr. Hungar.
V I . 2 8 . Dániel Zubeck, Trenchiniens. Hungar.
170
1784.
V. 22. A d a m David
Teutonune. A c a d . L i p s .
Lovich
Hungarus
Liptoviensis. Liptsa-
1785.
I . 3. Joannes Czelg. Schaesburgens. Transilvanus.
1786.
V . 2 9 . Samuel M a r t i n y , Hungarus B a z i n i o i n C o m . Posoniens.
29. M a r t i n u s R o t h Transylvanus.
V I . 2. Josephus H a y n o t z i Hungarus.
V I I . 2 4 . Georgius H r a b o v z k y J a u r i n o Hungarus.
24. A d a m u s Németh J a u r i n o Hungarus.
X . 19. Andreas K r a l o w a n s z k y Szutsanino-Thurocziens. H u n ­
garus.
19. M i c h a e l Zorkóczy Hungar. Z o r k o c z Thurocziens.
1787.
V . 3. M i c h a e l B e r k y , Hungarus e C o m i t . C a s t r i f e r r e i
Gércze.
V I . 2 5 . Georgius Gross, Schaesburgö Transylvanus.
loco
1788.
I V . 4. Joannes Pauer, Hungar. Gotsua-Goemeriens.
X . 7. C h r i s t o p h Orgony, Módra ex C o m i t a t , Posoniens, H u n g .
15. Georgius Milecz, M a r t i n o p o l i é x C o m i t . Thurocziens.
Hung.
1789.
V . 2. Stephanus Kolosváry, Rosnavia Gömöriens, Hungar,
V I . 5. Joannes Petyjan, P o l i c h n a Neogradiens, H u n g .
1 7 8
„Csaplovics, Alsó-Sztregova Hungarus ecclesiae Bohemicae Z i t tauiensis pastor substitutus" magisterré avattatott 1787. m á j . 14. D. B.
X- 14. Daniel Lamer, Breznobanya Zoliensis Hungar.
14. Godofredus Quirsfeld, Hartha Pestiensi, Hungar.
22. Martinus Lovtsányi Lossontzino Neogradiens.
Hungar.
1790.
I V . 13. Samuel Kollár Hungar. A c a d . Halens.
25. Jacobus Glatz, Popradiensis Hungar.
1791.
V . 12, Godofredus Koch, Neozolio-Zoliensis
X . 21. Samuel Orphanides Miskolzino Hungar.
1792.
I V . 27. Paulus K u z m a Vetero Zoliens. Hungar.
27, Samuel K u z m a Vetero Zoliens. Hungar.
V. 12. Adamus Petyian Polychna Neogradiens. Hungarus.
1793.
I V . 22. Paulus Húrban, Szobotistino-Nitrensis Hungar.
27. David Lautsek Szakoltza Nitriensis Hungar.
1794.
V.
12.
IX,
X.
29.
7, Martinus Balaschovicz Penczino-Hungarus.
Samuel Michaelides, Gömörino-Hungar, Academ.
30. Jacobus Krenis, F e l k a Hungar.
11. Emericus K a l m a r Adalberthino Pesthiensis Hungar.
Sámuel Hegedős, Gömörino Kövvy Hungar.
1795.
I V . 27. Andreas Bedinszky, N a g y - F a l u Hung.
27. Sámuel Lackner, Modrensis. Hung.
V , 5, Andreas Goliany, Brezno-Banya Hungar.
5. Jonathan Lautsek, Szakolcza-Hungar.
X . 7. Andreas Longauer, Regiomonto Hungar.
7. Chrystoph Roesler, Posonio Hungar.
29. Matthaeus Blaho Bisztricska Thurocziens. Hungar.
1796.
I V . 14. Joseph Thomazy Csetnekino Gömöriens. Hung.
14. Joann B l a n á r L j e s z k o Trenchiniens. Hung.
14. Stephanus Fuszek T u r o - L u k a Nitriensis Hung.
14. Michael T e r r a y Rhedova Gömorensis Hungar.
18. Joannes B a k a y Szarvasino Békesiensis Hungar.
28. Georgius Bukva, ex Hungária.
V . 6. Samuel Stantsek Kövinio Gömöriens. Hungar.
12. Josephus Trentsiny Koza-Hungar.
X . 8. Michael Schimka Nagyszelesino Barschiens. Hungar.
8. Josephus K i s , Jaurensis Hungar.
1 7 7
13. Joan. M i c h a e l Schwartz Ginsiensis H u n g .
13. Petrus Paulus Schramko Klenotzens. H u n g .
1797.
V.
X.
10.
10.
10.
6. A l e x a n d e r M a j o r Gömörpanyith Gömöriensis
10. Jacobus G a l l y , R i b a r i n o - Z o l i e n s i s Hungar,
Samuel Veszter Neosolio-Zoliensis H u n g a r .
Joannes R o i k o Neosolio-Zoliensis H u n g a r .
Samuel B e n k ő B a t h o v i a M . Hontensís Hungar.
1798.
I V . 30. D a n i e l Záborszkij Hungarus.
30. M i c h a e l Benedictíj Hungarus.
30. Josephus Szekerka Hungarus.
V . 22. Jacobus L i p t a i Szaszy Zoliensis H u n g a r .
V I . 25. Josephus Gyenizse H a l a s i n o ex Cumania m i n o r H u n g .
Helvét. Confess. a d d i c t u s .
V I I I . 3, Josephus Spannagel B u l k e z i n o H u n g a r .
X , 11. Petrus T r a u g o t t Teutsch C o r o n a T r a n s y l v a n .
19, Paulus Schuvada, Oroszlány. Comaromiens. H u n g a r .
30. Samuel K e l l n e r , N a g y R ő c z a Gömöriens. H u n g .
X I I . 18. A l e x a n d e r Bongya, P a l o t a W e s p r i m i e n s i s .
3
1799.
IV.
15.
15.
IX.
15. Joannes K r i s t o i f y Kövinio-Gömöriens.
Georgius Rosa B i s z t r i s k a Thurocziens.
D a n i e l K a n k a , Veterosoliens.
30. M a t t h i a s Sachoni, Papa. Ungar.
1800.
V I , 30, Gabriele Szelesi Ungarus,
I X , 17, Joannes F ü l e y , Hungarus.
24. A l e x a n d e r U r i , Hungarus.
24, Gasparus H e r m a n y i Hungarus.
X . 14. Joannes D h l a n y i Hungarus.
X I I , 30. Stephan Horváth J a u r i n o - H u n g a r ,
30, Paulus Horváth Soproniens. H u n g ,
b
1801.
V.
5.
5.
5.
5.
5. M i c h a e l Schuleck. Hungarus.
Samuel B r a d o w c a , Hungar.
Joannes B l a s k o v i c h , H u n g a r .
Joannes Kossina Hungar,
Samuel Stech, Hungar.
a
Bartholomaeides
nem tud róla.
*> Utólag valaki ceruzával Dklanyi-ra
javította.
„Dlhanyi"-nak írja és az iktatást 12-re teszi.
Magisterré avattatott 1798. ápr. 30. D. B.
1 7 7
Bartholomaeides
5. M i c h a e l Laukonidesz, H u n g .
X , 5. C a r o l u s K e l l n e r , Nagy-Rötza Gömör. H u n g .
5. J o a n . Georg. O p i a t k a y , M ó d r a Com. Posoniens. H u n g .
9. Samuel Schelmetzy, Tvarozsna L i p t o v i e n s . H u n g .
20. Joannes Ragyoczy Hungarus.
28. Samuel Theschedik, Pesthino Aszodiensis. Hungar.
X I . 18. Georgius Turcsányi, Osgyanino-Kis-Hontensis H u n g .
1802.
V . 4. Samuel Sztretsko, Zempliensis Hungarus.
4. Georgius Szikszay, N a g y Honthensis Hungarus.
4. Stephanus Petrucha N i t r i e n s i s Hungarus.
4. Josephus Lányi, L i p t o v i e n s i s Hungarus.
4. Johannes K o s z t r a , Thurocziensis H u n g a r .
X . 23. D a n i e l V r a n a y Oroszlán-kő, Comaromiensis
24. Samuel D u b o r a y Enese, Jauriensis.
26. Joannes T a r n i c k , P r i b e l y Honthensis Hungarus.
3
b
1803.
I . 11. Samuel Urbanecz, Hungarus.
V . 27. A l e x a n d e r Vetsey, I s a k f a l v a Hungar.
I X . 19. Josephus L a k y , Hungarus.
1804.
V.
25.
25.
VI,
IX.
2. Matthaeus Scheverlay, Hungarus.
Petrus M i c h a e l Melas, Siebenbürg.
Joannes Gross. Siebenbürgen.
15. Stephanus H a n n , Siebenbürgen.
13. L e o p o l d . Joann, B e l l o h o r s z k y , Hungar,
IV,
V.
10.
10.
X.
22.
22.
25.
25.
18, Stephanus H o l l a y , K a l n o Neogradiensis, Hungar,
3. M i c h a e l D o l e s c h a l l , Hungarus.
G o t t l i e b K o w a c s . Hungarus.
J o h a n n H a h n , Hungarus.
22. A n d r e a s B o d i t z k y , H u n g . L i p t s a , L i p t o v i e n s i s .
Stephanus Scholz, H u n g . L i p t s a L i p t o v i e n s i s .
M a r t i n u s D o r n y a k , H u n g . Lazistye, Liptoviensis.
Joannes A l b r i c h , T r a n s y l v a n u s Rupensis,
M i c h a e l A c k n e r Schaesburg. T r a n s y l v a n u s .
1805.
1806.
I V . 24. Georgius Peter, Hungar. Süvettiensis.
24. Joannes Ladislaus Bartholomaeides, Ochtina-Gömöriensis
Hungar.
0
a Vége az anyakönyv I X . kötetének, a következő X . kötet már fél­
benmaradt.
b Átjavítva Dubroaz-ra.
Bartholomaeides „Dubovay"-nak
írja.
c A „Memóriáé Ungarorum" stb. c. a bevezetésben idézett mű szer­
zője.
V . 2. G a b r i e l Döbrentei, Baba C a s t r i f e r r e i , Hungarus.
8. Josephus K r t s m e r y , T e u t o - L i p t s a , L i p t o v i e n s i s H u n g a r u s . .
8. Joannes Gryssa, Teuto L i p t s a L i p t o v i e n s i s H u n g .
X . 4, A n d r e a s K a l i v o d a , Hungar.
17, Joannes B l a h o , Hungar, Honthens.
17. Josephus Bistersky, Hungar. Honthensis.
20. Samuel Gaber, Hungarus O z d i n Neogradiensis,
20. Samuel Agonas Hungarus Gömöriensis,
20, Samuel L i p t a y , Hungarus Cíno B a n y a Neogradiensis.
20. Paullus H o n e t z y . Hungarus O z d i n Neogradiensis.
20, Andreas K o v a c h , H u n g . T u r í t s k a Neogradiens.
1807.
118
X . 16. Joannes Balassa, L a k i n o C a s t r i f e r r e i , H u n g .
26. Joannes Szomor, Hungar.
1808.
V , 9. Sigismund. Szalay S z i l i S á r k á n y Soproniensis H u n g ,
16, Jonathan Farnek, Cserna Veszprimienses H u n g ,
25, Andreas B e l l o h o r s z k y Ruttka-Thuroczíensís H u n g ,
X , 18. D a n i e l M a l a t i d e s , V e s z p r i m i e n s i s .
24, Samuel Zsígmondy Studios.
Th. ex H u n g , P i l i s , Pest,
24, Joannes G e d u l y Stud.
Theol.
Hungarus Tamasino.
24. Carolus B e n e d í c t y Stud. Theol. Hungarus. Nagy
Liber.
29, Johannes Kiss Pereino
Veszprim.
Hungarus
Theologiae
Candidatus.
a
1810>
V,
10.
10,
12,
VI.
10. Josephus F r í e d e l y , Süvette Gömöriensis.
Joannes Sztehlo, Petrovacz, Batsiensis,
Paulus G a l y , T ó t h - K o m l ó s , Bekessiensís,
Michael Kossina, Mossotz-Thurotziensis.
1. Carolus Cancriny, Körmend Castriferrensis.
1811.
I V . 4, D a n i e l Josephus Petrovits, Hungarus. A c a d . Jenensis.
V . 7. A n t o n L u d o w . M u n y a i Cibiniensis ex Hungária
Superi­
ori Comitatu
Sárosiensi
studiosus
theologiae
et
philosophiae,
bey
Suhters.
a
a Ebből a félévből (1808. X.—1809. I V . ) fennmaradt az eredeti rectori bejegyzés az iktatottakról, amely lényegesen bővebb a róla másolt
matricula adatainál. A szöveget itt az eredeti után adom, ami a könyv­
ből hiányzik kurzívval
jelzem.
1809-ben, az utolsó nemesi felkelés évében nem jelentkezik új
magyarországi hallgató.
„Napoleontem Francogallorum imperatorem et Italorum regem,
cum exer^ito victore urbem nostram d. X I I . oct. 1806. ingressum duosque
in ea dies commoratum publice salutavit academiae rector cum
b
17M
V . 2. D a n i e l P ovazsay Szarvassino B é k e s s i e n s i s Hungarus,
c a n d i d a t u s theologiae: i n F r i d e r i c i a n o . A c a d . W i e n n e n s i s .
8. Casparus Schuleck T a x o v i a Gömöriensis Hungarus theo­
logiae c a n d i d a t u s . H a b i t a t a p u d v i d u a m D . Schuhr. i n F r i d e r i ­
ciano. A c a d e m i a Viennensis.
26, Nathanaél P a u l i n y Budígfalva Gömöriensis C a n d i d a t der
Theologiae.
b
0
Schroeckhio, hist. professor." A rector Michael Weber
volt. E k k o r
kezdődik az egyetem haldoklása. A z idézet a matricula X . kötetének
25/a. lapján található s a Rector bejegyzése.
A kurzív rész a fennmaradt eredeti rectori feljegyzésből pótolta­
tott. A h o l a másoló a rector írását nem tudta elolvasni, ott az illető
nevet nem másolta be az anyakönyvbe. így 2 név maradt k i az 181 l-es
nyári és 8 név (!) az 1811—12. téli félévben. E z jellemző fényt vet a
másolók pontosságára s így az anyakönyv teljességére is. A z anya­
könyvben 1812. ápr. 30-ról kelt az utolsó bejegyzés. Eredetiben ránk­
maradtak még az 1812. m á j . 1-től okt. 17-ig terjedő félév rectori fel­
jegyzései. A következő 3 nevet abból közlöm. E z z e l a wittenbergi hall­
gatók anyakönyve lezárul. Több új hallgató nem vétetett fel s a
Napoleon által h a l á l r a ítélt egyetem 1817. jun. 21-én a hallei egyetembe
olvadt.
A z „ A c a d . Wienensis" kitétel utólag áthúzva.
A szövegben előforduló rövidítéseket, ahol azok nem mennek a
könnyen érthetőség rovására, nem oldottam fel, s a névmutatóban a fel­
tűnően elírt neveket átírtam. A wittenbergi egyetem magyar hallgatói
iránt érdeklődőket alábbi közleményeimre és cikkeimre utalom, amelyek
jelen közlésemet szervesen kiegészítik: „A wittenbergi
egyetemi
könyv­
tár Wittenbergben
maradt részének
régi magyar könyvállománya"
(M.
Prot. E g y h á z t ö r t . A d a t t á r X I I . ) , „Wissenschaftliches
Leben in der
Wittenberger
Ungarischen
Gesellschaft
im 16. Jahrhundert"
(Ung. J a h r ­
bücher. 1930.), „Magyar
diákok
előadásáról
szóló rektori
hirdetmények
Wittenbergből.
1652—1656." (M. Könyvszemle 1930.), „Személyi
vonat­
kozású adatok a wittenbergi
egyetem erdélyi
hallgatóiról.
1554—1750."
( E r d é l y i Múzeum 1931. 7—9. füz.) és „Régi
magyar
nyomtatványok
emlékei
a wittenbergi
bölcsészeti
kar dékáni könyveiben"
(M. Könyv­
szemle. 1931. S a j t ó alatt.).
a
b
c
Asztalos Miklós.
NÉVMUTATÓ.
Aachs Mihály 148.
Abaúj vm. 161, 166, 169.
Abhortis Sámuel 164.
Ábrahámi J á n o s 142.
A c k n e r György 166.
A c k n e r Mihály 172.
Ádámi István 142.
Ádámi J á n o s 134.
Adlephius J á n o s 158.
Adorján
Bihar vm. 28, 105.
Aegopolis
1. Egyed.
Agnethler Dániel 153.
Agnethler Mihály 139.
Agonas Sámuel 173.
Aichinger J a k a b 112.
A l a u d a József 12Ö.
Albelius Simon 116.
Albert Mátyás 138.
Alberti Pest vm. 163, 170.
Albinus Márton 1. Weiss.
Albrich J á n o s 140, 142, 150, 172.
A l b r i c h Márton 125.
A l b r i c h Mihály 154.
Aldobrandini Cinzio pápai állam­
titkár 38.
Alesius A n d r á s 151.
Almakerék
Alsófehér vm. 126.
Almás
(Felső-) Hont vm. 164.
Almássy Pál 25.
Alnovia 1. Jolsva.
Alsó-Kubin
Á r v a vm. 162.
Alsó-Sztregova
Nógrád vm. 156,
169.
Alsómagyarország
102, 104,
106.
Alsó-Vadász
Abaúj vm. 169.
Altdorf
(Németország) 165.
Ambestus J á n o s 126.
Ambrosius György 154.
Ambrosius Márton 162.
Ambruster v. Armpruster F e r e n c
113.
A n d r e á é György 148, 160.
Andreáé István 145.
A n g y a l Dávid 69.
Apolde
1. Trappold.
Aranyos
Alsófehér
v. T o r d a a r a nyos vm. 123.
A r d t György 1. Lővei.
Árkádia
1. E r k e d .
Armbruster F e r e n c 117.
A r n t n e r F a r k a s 123.
A r n u r u s J á n o s 132.
A r t u s A r n o l d leánya M á r i a 112.
A r t z t György 147.
A r t z t J á n o s 141.
Árva
vm.
117,
125,
128,
132,
153—154, 158—159, 162, 168.
Asszonyfalva
(Frauendorf)
Nagyküküllő vm. 125.
Aszód
Pest vm. 172.
Atzmanni Sámuel 140.
Augustini Illés 132.
Augustini M á t y á s 163.
Augustini Mihály 135.
Augustini P á l 162.
A u n e r A n d r á s 155,
A u n e r Dániel 152.
A u n e r István 150.
Ausztria 38.
Babilon 55.
Bába V a s vm. 173.
Bács-Bodrog
vm. 173.
Bácsmegyei István 151.
Bader A n d r á s 163.
B a h i l M á t y á s 157.
Bajmóc
Nyitra vm. 112, 118.
B a j n o k György 115.
Bajom Nagyküküllő vm. 126.
Bakabánya,
Hont vm. 116,
139,
147.
B a k a y Benedek 117.
B a k a y J á n o s 170.
Balaj Abaúj vm. 119.
Balásovics M á r t o n 170.
Balassowiz Gábor 160.
B a l l á J ó n á s 114.
B a l l a s s a J á n o s 173.
Balog Ádám 160.
B a l t h a z á r J á n o s 142.
Balthes György 155.
Bán
(Banowce,
Banowitz)
Trencsén vm. 120, 134, 140.
B á n István 115.
B á n ó Miklós 114.
B á r á n y J á n o s 168.
Báránykút
Szeben vm. 137.
Barbiano J a k a b J á n o s , Belgioioso
grófja 14—16, 19, 24, 31—40,
42,-44,
46—48, 50—52,
56,
57, 63—65, 76—85, 87, 90—
108, 110.
Barbiano L a j o s , Belgioioso grófja
33.
Barcza
(Bartzin, Bartzia) Abaúj
v. Borsod vm. 162.
Baromlaka
(Vormlek)
Nagyküküllő vm. 141.
Bárót Háromszék vm. 146, 149.
Bars vm. 161—162, 166, 170.
B a r t a T a m á s 112.
B a r t a l i c h Simon zágrábi
püspök
69.
Bártfa
Sáros vm. 56, 58, 61, 65,
87—89, 110, 112—113, 115—
116, 119, 126, 129, 142, 166.
B a r t h György 123.
Báth Hont vm. 122, 146, 156, 171.
B a r t h a Márton 167.
Bartenseiler J á n o s 148.
Bartholomaeides
J á n o s 111, 115,
128, 130. 136, 162.
Bartholomaeides
János
Bertalan
113, 144—147, 149, 159, 171—
172.
Bartholomaeides László 168.
Barthossowitzius Sámuel 116.
Bartsch J á n o s 145.
Barvitius J á n o s A n t a l 46—48.
B ä s c h Simon 128.
B a s t a György gróf 32, 106.
Báthory
István,
ecsedi,
ország­
bíró 31, 32.
Baumcherus Mihály 118.
Baumgartner Mihály 126.
Bauschner Bertalan 125.
Bausner B e r t a l a n 143.
B a y e r J á n o s 135.
Bazin Pozsony vm. 131, 136—137,
139, 162, 169.
Bebelius B a l t a z á r 141.
B e c k J á n o s 162.
Bécs (1. W i e n alatt is) 24, 31, 45,
74, 80, 92.
Beczkó
Trencsén vm. 116, 122.
B e d i n s z k y v. Dedinszky
András
Beichel J á n o s 148.
Beiglerus Tóbiás 116.
Bekes Mihály 154.
Békés vm. 170, 173—174.
Bél v. Beel Hont vm. 132.
Béla
(Bélabánya) Hont vm. és
Új Béla Szepes vm. 118, 123,
127—128, 130, 132, 140, 145—
146, 149—151, 157, 159—160.
Belgioioso 1. Barbiano alatt.
Belgrád
163.
Beli Mihály 132.
B e l l György 155.
B e l l Mihály 140, 147, 152.
Bellanssevicz Sámuel 162.
Bellohorszky A n d r á s 173.
Bellohorszky Lipót J á n o s 172.
Belus
Trencsén vm. 132.
Belusky Miklós 132.
Belzelius György 148.
Belzelius P é t e r 135.
Benckner Dávid 116.
Benckner J á n o s 134.
Benckner Keresztély 112.
Bender Mihály 128.
Bene
(Mehburg)
Udvarhely vm.
119, 125, 145.
Benedek J á n o s 151.
Benedich v. Benedikti András J ó ­
nás 165.
Benedicti Mihály 171.
Benedicty K á r o l y 173.
Benkótzi István 164.
Benkovitz Sámuel 148.
Benkő Sámuel 171.
Bentsok M á t y á s 166.
Bentz J á n o s 147.
B e r á c s J á n o s 155.
Berencs-Várallya
v.
Podbráncsi
Nyitra vm. 154.
Berethalom
Nagykülküllő vm. 123,
126, 143, 145—146, 158.
Berger G á s p á r 118.
Berger J á n o s 116, 143.
B e r k e Balázs 168.
B e r k y Mihály 169.
Bertleff Mihály 160.
Berzék
Zemplén vm. 159.
Berzevice
Sáros vm. 137.
Besztercze
(Vág-B.) Nyitra vm.
114, 117, 119—121, 123, 138,
140—146, 149—150, 153, 156—
157, 160.
Besztercebánya
(Neosolium)
Zó­
lyom vm. 112, 115, 117—118,
123, 125, 127—130, 132, 134,
136—140, 143, 149—151, 156—
161, 163—164, 166, 170—171.
Bethlen Gábor 19, 74.
Bethlenfalva,
Szepes vm. 117.
Betula ( ? ) E r d é l y 148.
Beyer J á n o s 126.
Bicse Trencsén vm. 112, 117.
Bidermann Kornél 114.
Biergk Ádám 127.
Bigler Mihály 145.
Bihar vm. 119.
Bihhesch J á n o s 131.
Bikkes Tamás 126.
Bildner Márton 161.
Binden Pál 148.
Binder A n d r á s 167.
Binder Gál 155.
Binder J á n o s 146.
Binder Mihály 141, 143, 161.
Binknerus Márk 118.
Bintzich Pál 132, 150.
Bircke P á l 140.
Birthälmer Dániel 144.
Bisenyei Márton 157.
Bistersky József 173.
Bisztra v. Sebespatak Gömör vm.
162—163.
Bisztricska
T u r ó c vm. 170—171.
Blaho A n d r á s 151,
Blaho György 159,
Blaho J á n o s 156, 173,
Blaho Máté 170.
B l a n á r J á n o s 170.
Blasius A n d r á s 147.
Blasius J á n o s 149, 158.
Blaskovich J á n o s 171.
Blaum Mihály 147.
Blauweber Péter 117.
Blecher Pál 135.
Bleim J á n o s 128.
Bobor Márton 168,
Bobor Sámuel v. Dániel 164,
Bocatius (Bock) J á n o s kassai bíró
36—38, 45—47, 50,
63—65,
73—77, 79, 92.
Bockius István 139.
Boclai (Bodczay?) István 152.
Bocskay István 11—13, 15, 18, 28,
33—34, 74, 105—110..
Bocza Liptó vm. 115.
Bodiczky A n d r á s 158, 172.
Bodony
Sáros, Heves v. Nógrád
vm. 120.
Boess Tamás 127.
Bogádi István 113.
Bogner György 150.
Bogner Sándor 133.
Prot. Egyház*. Adattár.
Bohemus Absolon 119.
Bohemus J á n o s E . 138.
Bohemus Kristóf 126,
Boht Mihály 132.
Bohus Sámuel 149.
Bohuss György 150.
Boichosch J ó z s e f 146.
Boldogasszonyfalva
Liptó vm. 164.
Bolemany A n d r á s 156.
Bolkács v. Bolgács Szeben vm. 124,
143.
Bollesó
Trencsén vm. 127.
Bollobradenus
v.
Bolloeradenus
P á l 127.
Bolthos J ó z s e f 134.
Bongya Sándor 171.
Booht György 139.
Bornagius v. Bornagy J á n o s 115,
Bornagius v. Bornagy P á l 146.
B o r d á n P é t e r 125.
Bornemisza J á n o s 115.
Böhm J á n o s 144.
Böhm J á n o s E . 136.
Börmius J á n o s 131.
Böshaupt J o a h í m 117.
Böszörmény
Hajdú vm. 114.
Botfalva Nyitra v. Ung vm. 156.
Bötzen vagy Götzin özvegye A n n a
K a t h e r i n a 134.
B r a d o w k a Sámuel 171.
Brandt 1. Drandt.
Braschius M á t y á s 135.
Brassó
112—121, 123—136, 139—
152, 155, 159—161, 167, 171—
172.
B r a t h Márton 130.
Braunschweig
74.
Braunschweig F a r k a s leánya A n n a
Dorottya 127.
Brauschig P á l 134.
B r a v e r Bálint 120.
Braxatoris J á n o s 134, 139.
Breiner (Prainer) J á n o s udv. h a d i ­
tanácsos 56, 63—65.
Beiszingh Pál 126.
Brelfft P á l 145.
Brendorff György 133.
Brenner A n d r á s 145.
Brenner F a r k a s 144.
Brenner J á n o s 143, 156.
Breslau
Szilézia 138.
Bresler G á s p á r 119.
"Rrestovínus G á s p á r 139.
Bretz Mihály 144, 166.
Brewer J á n o s 131.
Brewer Sámuel 133.
Breyszing J á n o s 120.
12
Breznóbánya
(Brisna) Zólyom vm.
115—116, 124, 127—128, 138,
154, 170.
Brezova Hont vm. 162.
Briccius Mihály 125.
B r i n c k n e r György 156.
Bród (Prud) Nagyküküllő vm. 133.
Bród Zemplén vm. 128.
B r o i l e r A n d r á s 114.
Bruchner v. Büchner Illés 137.
B r u c k n e r Győző 15, 16, 58, 75, 88.
B r u c k n e r J á n o s 160.
Bucsa Zólyom vm. 113.
Buda 44, 114, 141.
Buda
(Szász-B.) Nagyküküllő vm.
145.
B u d a c h György 121.
B u d a c k a e r G á s p á r 121.
Budaeus D a n i e l 143.
Budaeus Keresztély 143.
Budetin T r e n c s é n vm. 116.
Bugyikfalva
Gömör vm. 174.
Bukócz N y i t r a v. Sáros v. Zemplén
vm. 126.
B u k o v s k y György 159.
B u k o w s k y György 166.
B u k v a György 170.
B u l m a n J á n o s n é 117.
Bulkesz B á c s - B o d r o g vm. 171.
B u l y o w s k y Mihály 136.
Bunckhofen L a j o s 112.
B u r á s J á n o s 114.
Burghausen
Miklós erdélyi
kir.
biztos 20.
Buris V, B u r i u s v. Buritz J á n o s
147.
Busner A n d r á s 150.
Busseus B e r t a l a n 122.
Butth Sámuel 166.
Büringer J á n o s 121.
Buzd
(Szász-B.) Szeben vm. 126.
Bzenica v. Szénafalu B a r s vm. 115.
C a n c r i n y K á r o l y 173,
Capesius B e r t a l a n 144,
Capesius György 148,
C a r i l l o Alfonz 16, 37, 38, 51.
Carponaides György 139.
Casparides A n d r á s 164.
Casparides J á n o s 164.
Cassovia
1. K a s s a
Castriferrei
1. V a s vm.
Cebnerus J á n o s 119.
Cellarius J á n o s 114.
Cenfum-collitanum
1.
Százhalom
139.
C h a l u p k a Sámuel 119.
Chareschiz J á n o s 158.
Cherny J á n o s 164.
Chladni Benjámin G . 153.
Chladni E r n ő F . F . 165.
C h l a d n i E r n ő Márton 154.
C h l a d n i György 132, 153.
C h l a d n i J á n o s Márton 153.
Chladni K á r o l y Ernő 165.
C h l a d n i Keresztély Frigyes 163.
Chladni Márton 142.
C h l a d n i Tódor 153.
Chovan Márton 156.
Chovan Sámuel 158.
C h r a p p a n A n d r á s 160.
Chressels P á l 136.
Christophori György 118.
Christophorus Mátyás 127.
Ciba Márton 119.
Cicatricis Mihály 161.
Cike (Szike) Nyitra vm. 113.
Cikmántor
Kisküküllő vm. 149.
C i l i k i u s J á n o s 132.
C i l i T a m á s 112.
Claudini A n d r á s 167.
Claudini J a k a b 159.
Clausenburger Dávid 143.
Clausenburger Mihály 130.
Clement Ferdinánd 140.
Clement J á n o s 149.
Clementis Mátyás 157.
Cloosius J á n o s 164.
Closius P é t e r 141.
C / y s = K l u s 1. Kolozsvár
Cmellius v. Chmellius Mihály 118.
Colbius v. K o l b György 133.
Coledanus J á n o s 145.
Colophon Mihály 156.
Conradi Lőrinc 143.
Conradi Sámuel 146.
Conradt Mihály 147.
Conradus Márton 119.
Copp Mihály 153.
Coraduzzi. titkos tanácsos, 47.
Corona,
Kronstadt,
Stadt
Crona
1. Brassó.
Coroni György 157.
Coroni Mihály 158.
Corvini Mihály 134.
Corvinus Mihály 119.
Cossian Dániel 144.
Cramer Gáspár 139.
Cramer Márton 142.
C r a u d i J á n o s György 137.
Creckius J á n o s 120.
Crellius Tóbiás 126.
Croner György 147.
Croner Simon 152.
Cruce 1. Keresztúr.
Csapkovics vagy Csaplovics J á n o s
169.
Csánk Hont vm. 167.
Csázma 72.
Csehország
38.
Cseff J á n o s 145, 152.
Cseh 1. Tschech.
Csejd
Maros-Torda vm. 127, 130.
Cserenes
Hont vm. 161.
Csereti Mihály 144.
Csermanszky J á n o s 158.
Csermanszky J á n o s 158.
Csermanszky Sámuel 160.
Csernye Veszprém vm. 167, 173.
Csery P á l 169.
Csetnek Gömör vm. 160, 164, 170.
Csikerus Márton 132.
Csinádi István 113.
Csipkay J á n o s 166.
Cunradi A n d r á s 143.
Curia-Varíscus=Stadtamhof,
Bajor­
ország 145.
Cursoris György 127.
Czabkay Fülöp J a k a b 161.
C z a k Dávid 133.
Czapkó Mihály 126.
Czastolowsky J á n o s 140.
C z a y Márton 167.
Czech György 147.
Czechi Bálint 118.
Czeck György 149.
Czeidner József 155.
Czeirend A n d r á s 144.
Czekeli Ferenc 138, 150.
Czekeli J á n o s 146.
Czekeli Mihály 136, 139.
Czekeli Simon 152.
Czelg J á n o s 169.
Czelkelius Simon 135.
Czigler Márton 139.
C z i k i v. C z i k Fülöp 128.
Czino-bánya
Nógrád vm. 173.
Czobor Béla 37.
Czoppelt Máté 155.
Czoppelt M á t y á s 143.
Czultner J a k a b 141.
Czultner J á n o s 143.
Dacsó-Lám
Hont vm. 162.
D a j k a J á n o s , keserűi 114.
Damascenus Márton 116.
Dampierré Duval Henrik gróf 79.
Danielisz J á n o s József 125.
Daróc Nagyküküllő vm. 124—126,
140, 147.
Daróchy István 117.
Davidis P á l 139.
Davko F e r e n c 157.
Debrecen
113—114.
Decani A n d r á s 146.
Decani J á n o s 142.
Dechent J á n o s 124.
Deckius A n d r á s 131.
Deckíus M á r t o n 118.
Deckius P é t e r 133.
Décs N y i t r a vm. 112,
Dedrád
Kolozs vm, 149.
Dehanyi v. D l h a n y i Mihály 154.
Deibelius J á n o s 150.
Deidrícíus György 135.
Deidritius A n d r á s 114.
D e k a r d J á n o s Kristóf 150.
D e k a r d Zakariás 151.
Demeter, ( K i s vagy Nagy Demeter)
Beszterce Naszód vm. 143.
Demiani A n d r á s 141,
Dengelius István 139.
Dentulini T a m á s 137,
Deselvics István 121,
Desinius
( ? ) 113.
Dévay Márton 153, 162.
Deydricius György 115.
Dezsér
Trencsén vm. 167.
Dietrich György 134, 145.
Dietrich M á r t o n 147.
Dietericus J á n o s 149.
Diln v. Düllen 1. Béla (Bélabánya)
Dingisch P é t e r 115.
D k l a n y i v. D h l a n y i v. D l h a n y i
J á n o s 171.
D l h a n y i J ó z s e f 162.
Doborka
Háromszék vm. 144,
Dobner Ábrahám 152.
Dobrona Zólyom vm. 113, 162.
Dobsina
Gömör
vm.
126,
128,
161—162, 168.
Dóczi Pál 167.
Dolechal P á l 157.
Doleschall Mihály 172.
Doleviczeni J á n o s 158.
Doloviczeny István 166.
Dolowicenv György 148.
Dominich Mihály 134.
Dorcovicz M á t é 162.
Dorman István 114.
Dornyak Márton 172.
Dorothaeus v. Dorthes M á r k 118,
Dorotheus Márton 120.
Döbrentei Gábor 173.
Drandt v. Brandt M á r k 128.
Draskovich J á n o s horvát bán 69.
Draskovich M á t y á s tiníní
püspök
69.
Draude M á r k 142.
Draudth J á n o s 136.
Drauff M á r k 119.
Drauth Simon 146.
Dravec Szepes vm. 143.
Dreno v. Drino Hont vm. 169.
Dresser v. Dresserus Kristóf 113.
Dresden,
Drezda, Szászország 55,
155, 165.
Dritoma Trencsén vm. 137.
Droschel Dávid 160.
Drozdik J á n o s 164.
D r o z d i k Sámuel 162.
Dubnica Nyitra vm. 132.
Duboray v. Dubovay v. Dubroaz
Sámuel 172.
Dubovszki M á r t o n 138.
Dubowszky Mihály 153.
Dubovianus J a k a b 115.
Dubravius Dániel 118, 145.
Duchon J á n o s 119.
D u d a r i György 131.
Dudich Ágost váci püspök 58.
Duna 93.
Dunántúl
127, 135.
Durus J á n o s 112.
Dürr J á n o s 140.
Dürrius Mihály 137.
Ebeck Nógrád vm. 166.
E b e i P á l leánya Mária Erzsébet
147.
Ebesdorfius Simon 151.
E b n e r Mihály Honor 156.
E c c a r d József 152.
E c k E r n ő udv. kamarai tanácsos
67.
E c k a r d György 158.
E c k a r d t Györgv 154.
E c k h a r d t Kristóf 129.
E c k h a r d Mihály 147.
Eger 16, 19, 20, 23, 28, 30, 34, 3 6 „
41, 49, 51, 52, 54, 63, 65, 7 0 —
72, 77, 78, 88, 96, 102, 109.
Eger György 163.
E g e r l a n d J á n o s 152.
Egyed
( ? ) Aegopolis-Sopron vm.
113.
Egyptom 55.
Eikstai
( ? ) 114.
E i l e r J á n o s 161.
Elstermannin Johanna B a r b a r a 148.
Enese Győr vm. 172,
E n g e l Tóbiás 123.
Engesser Simon 123.
Engieter György 151.
E n s e l J á n o s 129.
Enyed,
Nagy-, Alsófehér vm. 142..
Eördög László 159.
Eperjes
Sáros vm. 47, 56, 58, 61,
65, 73—74, 87—89, 110, 113,
116, 120—121, 126, 131, 136,
160, 164, 166.
E r a s m i Dávid 131.
E r a s m i Lukács 121.
Erdély
20, 38, 51, 72, 102, 106,.
111—173.
E r d ő d y Tamás gróf 68.
E r h a r d Jakab 143.
Erked
(Árkádia?)
Nagyküküllő
vm. 129, 138.
Erlangen
Németország 153.
Ernestus J á n o s 119.
Ernő főherceg 27, 32.
E r n s t Tóbiás T a m á s 167.
Erythrunus v. Erythraeus J o a k i m
128.
Esztergály
Nógrád vm. 163.
Esztergom 72.
Eusebius Mihály 167.
Euserus Mihály 139.
Etelius J á n o s Frigyes 135.
F a b r i András 151.
F a b r i György 157.
F a b r i P á l 164.
F a b r i Márton Gáspár 151.
Fabini Lénárt 125.
Fabricius András 132.
Fabricius Ésaiás 124.
Fabricius György
121, 124, 128,
156.
Fabricius István 124.
Fabricius J á n o s 112, 132, 147.
Fabricius Mihály 130.
Fabricius P á l 124.
Fabriczius Dániel 161.
Fabritius András 152.
Fabritius György kassai
prédiká­
tor 40.
Fabritius J á n o s 132.
Fabritius, K a r i 111.
F a l c k Márton 131, 143.
F a l k o J á n o s 129.
F a r k a s György 114, 159.
F a r k a s J á n o s 156.
F a r n e k v. F a r n i k J o n a t á n 173.
F a s c h k ó Sámuel 136.
Fautor J a k a b 118.
Fegyvernek
Heves v. Hont vm. 114»
F e j ess György 163.
F e j é r István 113.
F e i é r p a t a k y László 38.
Fekete István 129.
F e k n o P é t e r Pál 140.
Felka Szepes vm. 140, 146, 170,
Fellner A n t a l 127, 131.
Fellner J á n o s 148.
Felmér
Nagyküküllő vm. 123, 144.
Felső-Lendva
V a s vm. 152.
Felsőmagyarország
22, 27—28, 30,
32, 44, 46, 58, 67, 68, 73, 79,
99, 100, 109.
Felső-Pokorágy
Gömör
v.
Hont
vm. 167.
Femgerus György 134.
Fenessy egri püspök 19.
Ferdinand I . 57—59, 69, 70, 73.
Ferdinand, I I I . 72.
Ferdinandi Mihály 168.
Fernengel A n t a l 125, 128.
F e r r e r i prágai nuncius 67.
Fídicinis György 134.
Fidicinis Miklós 112.
Figuli György 123, 133.
Fílken Mihály 147.
Filkenius Bertalan
148.
Filkenius Zakariás 125.
Filthowini v. Fitkovini András 122.
Finkenius Bertalan 134.
Fischer Illés 151.
Fischer P á l 132.
Fischer vagy Piscatoris J á n o s 146.
Fleischer Frigyes 118.
Fleischer György 141.
Fleischer J á n o s 154.
Fleischer Mihály G . 155.
Flórián Gáspár 116.
Foerstemann 111.
Fogas András 113.
Foktő Pest vm. 114.
Folkusfalva
Turóc vm. 140.
F o r g á c s Bálint 123.
Forgách Ferenc nyitrai püspök 34,
36, 68, 69.
F o r g á c h Zsigmond 68, 69.
Föggler K e r . J á n o s 128.
Franciaország
33.
Francisci Dániel 124.
Francisci György 132, 151.
Francisci István 124.
Francisci Márk 144.
Francisci Tamás 113.
F r a n c k András 125.
F r a n c k István 143.
F r a n c k J á n o s 123, 138, 146.
F r a n c k e J á n o s 149.
Franckenberg J á n o s U l r i k 130.
Franckfurter György 144.
F r a k n ó i Vilmos 111.
F r a n t z Jakab 113.
F r a t y József 164.
Frauendorf
1, Asszonyfalva
Frembd M á t é 129.
Frentellinus v. Frendellinus
György 121.
Freyseysen J á n o s V i r g i l 149.
Fridelius J á n o s 131.
Fridelius György Dániel 145.
F r i d e l i u s J á n o s 130.
F r i d e l y A n d r á s 162.
F r i d e l y József 173.
Fríderici J á n o s 144.
Fridericus J á n o s 150.
Friedericus Lukács 146.
F r i e d r i c h A n d r á s 127.
F r i e d r i c h J á n o s 138.
F r i e d r i c h M á r t o n 133.
Frochnius István 151.
Frohnius Kristóf 147.
Fronius Balázs 123.
Fronius Dániel 145.
Fronius György
148.
Fronius J á n o s 146.
Fronius M á r k 130, 140.
Fronius Mihály 146.
Fronius P é t e r 119, 127.
Fromius P é t e r 124.
Frölich Dávid 120.
Frölich J á n o s 139.
Frölich M á t y á s 133.
Frühauff Keresztély 158.
Fuchius Márk 119.
Fuchs J á n o s 124, 130.
F u h r m a n n J á n o s 143.
F ü e r t F a r k a s udv. kamarai t a n á ­
csos 67.
Fülek
Nógrád vm. 116.
Fületelke
Kisküküllő vm. 157, 141.
F ü l e y J á n o s 171.
Frühauff Dávid 152.
G a a l J a k a b 130.
Gaber Sámuel 173.
Gagesch P é t e r 127.
Gaitzer Simon 146.
G a i e s c h Simon 143.
Galata ( ? ) E r d é l y 128.
Galgóc N y i t r a vm. 118, 140, 149,
156.
G a l l i György 118.
G a l l i J á n o s Kristóf 128.
G a l l i M á t y á s 157.
G a l l i P á l 127.
G a l l i k i u s A n d r á s 134.
G a l l i k i u s J á n o s 128.
G a l l i n i Márton leánya M á r i a E r ­
zsébet 139.
G a l l y J a k a b 171.
G a l l y J á n o s J a k a b 162.
Gálszécs
32.
G a m s 34.
G a n a y Á d á m 161.
G a n i István 149.
Garáb Nógrád vm. 156.
Garamszeg
Zólyom vm. 155, 157,
160.
G a r n i u s P á l 118.
Gärtner Illés Keresztély 140.
Gassitius György 137.
G a u d i György 123.
G ä r t n e r Keresztély 126.
G ä r t n e r M á t y á s 123.
G ä r t n e r J ó b 125.
Gebei A n d r á s 149.
G e d u l y J á n o s 173.
Gegus Benjámin 161.
Gehul ( ? ) E r d é l y 158.
Geitner J ó b 131.
Geitz J á n o s 165.
G e l e y Sámuel 129.
Georgi M á t é 129.
Georgiades J á n o s 159.
Georgii Dániel 154.
Georgii M á r t o n 163.
Georgio-Montanus
1. Szepesszombathely.
Georgius Tóbiás 135.
Gerce V a s vm. 169.
Gerengay M á r t o n 162.
Gergar v. Gregar J á n o s 158,
Gerhard
( ? ) E r d é l y 123.
G e r h a r t György 152.
G e r h a r d M á t y á s 147.
Gerhart Sándor 152.
Georgiopolis
1. Szentgyörgy.
Gerdály
Nagyküküllő vm. 144.
Ghecs P á l 162.
Gilbertus György 112.
G i l l i g v. G i l l i n g J a k a b 113.
Ginsium v. Günsium 1. Kőszeg
G i r a l d Mihály 161.
Girischerus J á n o s 141.
G l a t z J á k o b 116, 170.
Gleichgrossius
György F e r d i n á n d
143.
G l i t z Miklós 156.
Gobius J á n o s 124,
Gockesch Bálint 139.
Gockesch György 134.
Gockesch J á n o s 146.
Gockesch Mihály 127.
Gócs Gömör vm. 169.
G o e k e l A n d r á s 150.
Gokesch J á n o s 133.
Golíany A n d r á s 170.
Goltzius Joakim 120.
Gonsaga Ferdinánd őrgróf 20, 22Gorgias A n d r á s 144.
Gorgias J á n o s 130.
Gosnovicerus Mátyás 133.
Goterbarmel J a k a b 129.
Gotthard Mihály 168.
Gottschleng J á n o s 146.
Gotzmeister Kálmán 130.
Göbel A n d r á s 131.
Göldner Bertalan 141,
Göldner J á n o s 148.
Göldner Mátyás 148.
Göllnic Szepes vm. 121, 162.
Gömör
vm.
156—157,
160—163,
165, 168—174.
Gömörpányit
Gömör vm. 171.
Gönc Abauj vm. 140, 141, 144, 154.
Gönczi István 116.
Graff A n d r á s 163.
Graff J á n o s 146.
Graff Keresztély 157.
Graff Lőrinc 154.
Graff Lukács 124, 142, 153.
Graff P á l 119.
Graff Sámuel 121.
Graff T a m á s 129.
Graskowitz A n d r á s 161.
G r a u Bálint 141.
G r a u T a m á s 144.
Grattenauer Kristóf Frigyes 137»
Gréczius Mihály 155.
Greff J a k a b 112.
Greguss György 159.
G r e i n z J á n o s Simon 131.
Greissing Bálint 136.
Greissing G r i l l 133.
Greíssing J á n o s 126, 133.
Greíssing Krisztián 141.
G r e l l A n d r á s 129.
Grenertzi A n d r á s 163.
Grenertzi J á n o s 162.
Grettnertius v. Grelvertius Timót
129.
Gromen P é t e r 167.
Grosch A n d r á s 122.
Grosius v. Glosius Mihály
Gross György 169.
Gross István 152.
Gross J á n o s 172.
Gross Mihály 142.
Grosthaisius Márton 125.
Grosz A n d r á s 148.
Grosz Bálint 137.
Grosz Márton 144.
Grosz P á l 132.
166.
Groszmann J á n o s 144.
Gruber J á n o s 118.
Grufswald
Németország 164, 166.
G r y s s a J á n o s 173.
Gubitz Márton 130.
Guhr Klemens 135.
Guistius György 127.
G u l l A n d r á s 145.
Gunbitz v. Wurbicz M á t y á s 126.
Gunthard István 130.
Gundthardt J á n o s 164.
Gunesch J á n o s 127.
Guta Nógrád vm. 160.
Guntsch A n d r á s 135.
Gutt J á n o s 124.
Gündisch Pál 126.
Günther András 120.
Günther Dávid 131.
Günther György 120.
Günther J á k o b 127.
Günther v. Günthner A n d r á s
127.
Gürtler György 150.
Gütsch Dániel 147.
Gütsch Mihály 141.
Gütschius Mihály 138.
Gyarmathi István 119.
Gybely v. Gibely Szepes vm, 125.
Gyenizse József 171.
Gyndesch v. Gündesch Mihály 132.
Gyöngyei
(?) T u r ó c vm. 161.
Gyöngyös Heves vm. 165.
Győr 113, 121, 144, 152, 158—161,
163—164, 167—172.
Györgyi Ferenc 159.
Győri V a r g a Miklós 147.
Gyulafehérvár
20, 139.
Haas J á n o s 142.
Haaz Keresztély 127.
Haberehrn György 160.
Habermann J á n o s 126.
Hachstock J á n o s 137.
Hadik István 140.
Hadik J á n o s 125.
Hadik J ó n á s 120.
Hadmer Pál 113.
Hagelbauer István 139.
Hagner Illés 151.
Hahn J á n o s 172.
Hahnwald Jeremias 138.
Hain Gáspár 125.
Haiszki György 119.
Hajnotzi Sámuel 161.
Hajtó J á n o s 114.
Halle a. d. Saale 111, 160,
166, 168—170.
Hals J á n o s 119.
164—
Haltrich M á t é 149.
H a m a r y J á n o s 169.
Hambacher J á n o s 150.
Hambacher Sámuel 160.
Hammer L u k á c s leánya
124.
Hanckius Máté 150.
Krisztina
Handiowa 1. Krikehaj.
Haner György 144.
Haner György J e r e m i á s 156.
Haner Márton 143.
H a n n István 172.
H a n n György 156.
Hantzel J á n o s 124.
Harta Pest vm. 170.
Hartmann T a m á s 153.
Haschko J á n o s 114.
Hasellanus A n d r á s 112.
Hassko A n d r á s 159.
Hauck Dávid 138.
Häuser J á n o s Mihály 164.
H a y J á n o s 126.
Haynotzi J ó z s e f 169.
Házas-Terény
Hont vm. 168.
Hederich J á n o s 154.
Hegedős Sámuel 170.
Hegyes Márton 151.
Hegyfalu V a s . vm. 144.
Hegyfalusi György 144.
Heina-Misnicus
118.
Heilmann A n d r á s 117.
Heinrich György 167.
Heinrich J á n o s 144.
Heinricius J ó n á s 132.
Heiser T a m á s 128.
Helg György 144.
Helgytius J á n o s 145.
Hellenbach J á n o s 127.
Hellenbach J á n o s Kristóf 127.
Helmstadt Németorsz. 164.
Hellner Márton 115.
Heiner Mihály 159.
Heltau 1. Nagydisznód,
Helvig Fülöp 128.
Hendel György 120.
Hendel J á n o s György 145.
Henncke J á n o s 135.
Henning Keresztély 145.
Henrich A n d r á s 148.
Henrici B e r t a l a n 116.
Henrici György 135.
Henrici J á n o s 147,
Henrici J e r e m i á s 130.
Herberth György 141.
Herberth J á n o s 138, 150, 152, 162.
Herberth Sámuel 152.
Herberth Simon 118.
Herch Márton 159.
Herchl J á n o s 158.
Herczeg István kassai városi t a n á ­
csos 45, 74.
Hermann György
123,
124,
125,
150.
Hermann H . 155.
Hermann István 155.
Hermann J á n o s 148.
Hermann J á n o s György 150.
Hermann L u k á c s 130.
Hermann M á t y á s 126.
Hermann Márton 146.
Hermann P á l 154.
Hermann P é t e r 146.
Hermann Sámuel 140.
H e r m á n Simon 147.
Hermányi Gábor 171.
Hermann v. Germann Mihály 148.
Herrmannstadt
1. Nagyszeben
Herrmannstadter Mihály 147,
Hermel J á n o s 153,
Hermelius Sámuel 120,
Hertel J á n o s 114,
Hertel Mihály 153.
Hertzog Keresztély 157.
Heutsch F ü l ö p 124.
Heves vm. 165.
Heydendorff A n d r á s K o n r á d 153.
Heydendorff Dániel K o n r á d 156.
Heydenreich J á n o s 129.
H e y l v. H e y l i v. K e y l J á n o s 144.
Hieronimy A n d r á s 131.
Himelreich Tibor m. kanc. titkár
21.
Hintze J á n o s 167.
Hintzel Simon 148.
Hirchveger v. Kirchveger Kristóf
A n d r á s 133.
Hirling A n d r á s 151.
Hirling István 146.
Hirscher B e r t a l a n 116.
Hirscher György 112.
Hirscher P á l 112.
Hitsch György 145.
Hítsch Mihály 166.
H l i v a y J á n o s 161.
Hnilicenus J á n o s 129.
Hoch F e r e n c 152.
Hoch J á n o s 140.
Hodikius v. Hodik Dániel 118.
Hodikius v. Hodik J á n o s 115.
Hódos M agyaror s z ág 156.
Hódul v. Hoduli Illés 159.
Ő8AA0JT0lu)g A n d r á s 117.
Hofmann J á n o s 143.
Hoffmann György 152, 163.
Hoffner A n d r á s 123.
Hoffstädter J á n o s Ádám 145.
Holczmány
(Holzmengen) Szeben
vm. 167.
Holdvilág Nagyküküllő vm. 139.
Holko M á t y á s 161, 168.
Hollay István 172.
Hollecty v. Holletzi J á n o s 161.
Holstein J á n o s Teofil 149.
Holvaith P á l 160.
Holzenburger Péter 151.
Holzmengen 1. Holczmány.
Homerus J á n o s 123.
Homoród,
Nagyküküllő vm. 138,
154.
Homoródi Márk 128.
Honetzy Pál 173.
Honigberg
1. Szászhermány.
Honnius Mihály 148.
Hont vm. 157—160, 162—168, 171
—173.
Honter J á n o s 116, 126.
Hoock Dániel 151.
Horeth Dániel 156.
Horeth György 156.
Horreus
1. Kiscsűr.
Horvát F e r e n c 152.
Horvát Sámuel 167.
Horváth A n d r á s 121, 161.
Horváth György 162.
Horváth István 171.
Horváth Márk, gradeczi báró, 112.
Horváth P á l 171.
Horwath Sámuel Krisztián 165.
Hosszutothy ( I s t v á n ? ) 105, 106.
H o x a J á n o s 157.
Hozmán J á n o s 125.
Höber v. Höhör Mihály 123.
Höfflein
Sopron vm. 131.
Höherus M á t y á s 129.
Hönnek Mihály 116.
Hrabovszky György 169.
Hrabovszky Sámuel 164.
H r a b s k i J á n o s 124.
Hrabszky György 126.
H r a d s k i Sámuel 156.
H r a d s k y J á n o s 146, 156, 166.
Hrebanda v. Hrebenda József 161,
168.
Hruskovitz Sámuel 153.
Huldreich J á n o s 142.
Hunfalva Szepes vm. 141.
Hunyor J á n o s 113.
Húrban P á l 170.
Hurrenberger v. Huppenberger
bestyén 131.
Se­
Huszág Pál 166.
Huszágh Sámuel 162.
Husit 79.
Hutter György 130.
Igló
(Neocomium)
Szepes
vm.
112—114, 120, 122—123, 126,
130, 132, 133.
lllava
Trencsén vm.
117,
137,
139—140.
Institoris Sámuel 160.
Intibus J á n o s 158.
Ipolyság
25.
Isákfalva
V a s vm. 172,
Ischatterus F a r k a s 113.
Isgenius J á n o s 155.
Istvánfíy Miklós nádori helytartó
69.
Itali J á n o s 136.
Itália 137—138.
Ivánhafalva
Gömör v. T ú r ó c vm.
159.
Ivánkay Sámuel 161.
Iványi Béla 88.
Jacobaei J á n o s 161, 165.
Jacobaei P á l 154,
Jacoberus Lénárt 139.
Jacobi Márton 125.
Jacobides Mihály 123.
Jád Bsezterce-Naszód vm. 132.
Jakabfalva
Nagyküküllő vm. 124,
126, 159.
Jakisius Illés 129.
Jamritska György 157.
J á n Miklós 163.
J á n o s Gáspár 124.
J á n o s magyar király 69.
Janossik András 153.
Jeckel Bertalan G . 167.
J e k e l i J á k o b 129.
Jeckelius v. J é k e l y J á n o s 119.
Jena Németország, 161, 163, 167,
173.
Jentsch Kristóf 136.
Jentzsch Keresztély 122.
Jeremias J á n o s 134.
Jessen Németország, 142.
Jesseniczky Pál 150.
Jeszenic
Trencsén vm. 116.
Jeszenius v. Jessensky Dániel 148.
Jeszenova
v. Jaszanova
Árva vm.
115, 134.
Jolsva
(Alnovia) Gömör vm. 120,
137, 151, 157.
-JQÓ J á n o s kir. személynök 24.
Jozovitz J e r e m i á s 150.
Jung Mihály 158.
Kaca Fogaras vm. 112, 126, 147.
K a l i n k i u s J á n o s 128.
K a l i n k i u s Zakariás 124.
K a l i v o d a A n d r á s 173.
Kalmanthei B a l á z s 121.
K a l m á r Imre 170.
Kálna B a r s vm. 156.
Kálnó Nógrád vm. 172.
K a m p u r v. Rompauer J á n o s 135.
Kancsocz
V a s vm. 168.
K a n d l e r u s v. Randlerus P á l 116.
K a n k a Dániel 171,
Kamjonka
(Stein) Szepes vm. 137.
Kapesius György 130.
K a p r i n y G á s p á r 115.
Kapronca
Nógrád vm. 123.
K a p r o n c z a y György szepesi k a m a ­
rai tanácsos 52, 56, 90.
Kapus Kolozs v. Torda-aranyos v,
Nagyküküllő vm, 127.
K a r a n c s y Miklós 130.
K a r á c s o n y J á n o s 114.
K a r a n c z i Miklós 141.
K á r á s z Á d á m 167.
Karatztelek
( ? ) 115.
K a r b Frigyes 151.
Karffy J á n o s 133.
Karinthia
38.
Karlovic
147.
K a r n i k P á l 157.
Károly, V . , 59, 70.
Károlyi Á r p á d 11, 12, 14—17, 21,
24, 32—34. 36, 47, 62, 65, 69,
74, 102, 108.
Károlyi István 149.
K a r p e Frigyes 161.
Kassa
Abaúj vm. 11—24, 26—30,
34, 36—47, 49—52, 54,
55,
57—64, 66, 68, 70—74, 76—94,
96—103, 105, 106, 109, 110, 113,
117—119, 123, 131, 150, 152,
161.
K a s s a i Mihály 137.
Katién F e r e n c leánya M á r i a M a g ­
daléna 127.
K a t o n a István 36.
Kauffmann István 155.
Kaufmann Mihály 115.
K a u n t z György 113.
K a u n t z Mihálv 129.
Kecskemét
113, 114.
Kegelius
István 112.
Kegelius J á n o s Rudolf 127.
Kelemen, V I I I . pápa 16.
K e l l e r István 159.
K e l l n e r K á r o l y 172.
K e l l n e r S á m u e l 171.
Kelnek
v. Kelnik
(Celnic) Szeben
vm. 118, 124.
K e l p M á r t o n 139, 154.
Kemberg
( ? ) E r d é l y 114.
Kemény
(Kemyein) B i h a r vm. 115.
K e m é n y L a j o s 40.
Kemmelius J á n o s 129.
Kemmelius M i h á l y 143.
Kemmelius Péter 115.
Kér N ó g r á d , Nyitra, Hont v. Aba­
új vm. 149.
Keresd
Alsófejér vm. 132, 139.
Keresztényi alva (Neustadt) B r a s s ó
vm. 147.
Keresztúr
(Szász- v. S z é k e l y - K e resztúr) 139.
K e r m a n n Mihály 152.
K e r m a n n v. K r m a n n Dániel 140.
Kerotseni v. Keretseni István 129.
Keserű
B i h a r vm. 114.
Keserűi D a j k a 1. Dajka.
Késmárk
Szepes vm. 114—116, 120,
122, 125, 127, 130—132, 135,
143, 144, 148, 151—153, 1 5 6 —
158, 160—162.
K e s s e l M i h á l y 157.
K e s s l e r G y ö r g y 124.
K e s s l e r D á n i e l 156.
K e s s l e r T a m á s 125.
K e s z l e r István 148.
K e t s c h a u J á n o s 133.
Keüblinger F a r k a s 134.
K e v e r i J á n o s 140.
Kézd
(Szászkézd)
Nagyküküllő
vm. 138, 143.
K h i e n F e r d i n a n d 132.
K h l e s l M e n y h é r t bíbornok 67, 9 2 —
96.
Kibsteín J á n o s G y ö r g y 121.
Kienastius M á t y á s 135.
K i n d e r J á n o s 145—-146.
K i n d e r n a y G y ö r g y 164.
Kinlenius Bálint 120.
Királyhegy
(Regiomontium) B a r s
vm. ( ? ) 140—147.
Kirchberg
1. K ü r p ö d
K í r c h m a i e r G y ö r g y Vilmos 165.
K i r c h n e r A n d r á s 167.
Kirtscher D á n i e l 141.
K i s B e r t a l a n 115.
Kis-Beszterce
Á r v a vm. 162.
Kis-Csűr
(Kis-horreum) Szeben vm.
126.
K i s József 170.
K i s c h G y ö r g y 147.
Kiskunhalas
171,
K i s l i n g J á n o s 148.
K i s L u k á c s , kassai v á r n a g y 85, 87,
93, 98.
K i s Péter 148.
Kisselyk
N a g y k ü k ü l l ő vm. 1 4 1 —
142, 147.
Kissink N a g y k ü k ü l l ő vm. 120, 133,
138, 140—141, 147.
K i s s J á n o s 173.
Kis-Somlyó
V a s vm. 169.
Kisszeben
58, 61, 87—89, 110.
K i s Zsigmond 160.
K i s z e l i n i M á r t o n 157.
Kiszelini P á l 165.
K i s z l i n g Bálint 129.
K l a n i t z a M á r t o n 166.
Klatsángi v. Klatsányi J á n o s 164.
K l e e Keresztély 114.
K l e i n Bertalan 129.
K l e i n Daniel 113.
K l e i n E f r a i m 145.
K l e i n G á s p á r 147.
K l e i n G y ö r g y 126, 145, 148.
K l e i n István 147.
K l e i n J á n o s 128, 139, 141, 148.
K l e i n M i h á l y 125, 152, 154.
Klenany v. Kelenya Hont vm. 163.
Klenocz
Z e m p l é n vm. 171.
K l e s c h Dániel 122.
K l e s c h Kristóf 123.
K l e t z k o M á t y á s 136.
Klockner v. Glockner G y ö r g y 149.
Klokovius J á n o s J a k a b 122.
K l o s A n d r á s 146, 149.
K l o s s G y ö r g y 124.
Klostermann G y ö r g y leánya A n n a
M á r i a 136.
Klutschius M i k l ó s 114.
Klutschovius J a k a b 118.
Kniderus G y ö r g y 114.
K o c h G o d o f r é d 170.
K o c h T a m á s 134.
Kochmeister S á m u e l 134.
Kocsis v. Korsis M i h á l y 159.
Kogler J á n o s 150.
Kokava G ö m ö r v. Kishont vm. 162.
Kolbany J á n o s 162.
Kollár S á m u e l 170.
Kollonich (Collonizzo) 83.
K o l o s v á r y István 169.
Kolozsvár
(Clys) 112.
Kolta K o m á r o m v. V a s vm. 152.
Komár Z e m p l é n vm. 115—116.
Komárom
160, 171—172.
K o m á r y István 167.
Komzik v. Komzil György 156.
Korjenko Mátyás 157.
Koros Nyitra vm. 129.
Korpona Zólyom vm. 116, 118, 120,
153, 157.
Koscha v. Kósa Máté 132.
Koss Nyitra vm. 170.
Kossina J á n o s 171.
K o s s i n a Mihály 173.
Kosztolna
Trencsén vm. 137.
K o s z t r a J á n o s 172.
K ó t a y Jakab 117.
Kottaj v. Kotay J á n o s 123.
Kovács A n d r á s 173.
Kovács Teofil 172.
Kőhalom
(Rupes) Nagyküküllő vm.
128—129, 131—132, 142—143,
148, 152, 154, 161—164, 167,
172.
Kölcks Márton 133.
König J a k a b 136.
Königer Márk 140.
Körmend
V a s vm. 112, 148, 173.
Korner Dániel 153.
Köstler Dániel 153.
Kőszeg
(Ginsium) V a s vm. 126,
132, 134, 171.
Kővár = Lapide ( ? ) Szolnokdo­
boka vm. 129—130, 139, 142.
Kövesdi P á l 127.
Kövi Gömör vm. 162, 168, 170—171.
K r a j k a Mihály 115.
Krajna
38.
K r a i n a y Mátyás 145.
Kralovitz György Vilmos 134,
Kralowanszky A n d r á s 169.
K r a m e r György 122.
Kramer Pál 112.
K r a m e r Sámuel 121.
K r a u d y Sámuel 160.
K r a u s György Tódor 155.
K r a u s Márton 159.
K r a u s s J á n o s 131.
K r a u s z András 142.
K r a u s z J á n o s 128.
K r a y Sándor 151.
Kreitner György 157.
Kremper J á n o s 126.
Krempes J á n o s 112, 139.
Krenberg U l r i k osztrák főkancel­
lár 104.
Krenis J a k a b 170.
Kresnyiák J á n o s 161.
Kretsmér Efráim 139.
Krikehaj
(Handlowa) Nyitra vm.
115.
K r i s a r Dávid 160.
Kristóffy J á n o s 171.
K r o m a n n J á n o s 115.
Krompach Szepes vm. 127.
Kroner Dániel 140.
K r t s m e r y J ó z s e f 173.
Kruchius A n d r á s 115.
K r u d i M á t y á s 118.
Krumbholtz Mihály 150.
Krüger György 146.
Krüger Sebestyés 120.
K r y b a l t h B e r n á t 132.
Kubin Á r v a vm. 131, 154.
K u b i n y i Illés 163.
K u c s e r a J á n o s 122.
K u c s e r a Márton 162.
K u k e z v. K u k s z Zsigmond 164.
Kukowa
v. Kükemező
Sáros vm..
114.
Kún István 115.
K u n z P á l 128.
K u s c h L é n á r t 123.
K u s c h L u k á c s 112.
K u s m a n n i v. Kuzmányi
Sámuel
165.
Kustius J á n o s 155.
Kutsán István 158.
Kutschan István 167.
K u z m a P á l 170.
K u z m a Sámuel 170.
K u z m a n i P á l 159.
Kuzmány J á n o s 151.
Kühler Mihály 141.
Kürpöd
Szeben vm. 131, 135, 147—
148.
Kürtös
( K i s - v. Nagy-)
Nógrád'
vm. 163.
Labath J e r e m i á s 163.
Lachanosartus Illés 128.
L a c k n e r Sámuel 170.
L a d i s l a i Máté 114.
L a d i s l a i Simon 127.
Ladiver Illés 125.
L a d i v e r Sámuel 134.
Lagler György 169.
L a h m György 128.
L a h o F e r e n c 163.
Lak V a s vm. 173.
L a k y J ó z s e f 172.
L a m e r Dániel 170.
Landinus A n d r á s 142.
L a n g E s a i á s 126.
Lang Godofréd 124.
Lang György 120.
L a n g J a k a b Aurél 145.
Lang J á n o s 126, 138, 142.
Lang J á n o s Gottfried 147.
L a n g J á n o s Kristóf 139.
L a n g Kristóf 125.
Lang M á t y á s 122, 139, 167.
L a n g Pál 126.
L a n g P é t e r 148.
Lange Mihály 150.
L a n y Dániel 151.
Lányi A n d r á s 131.
Lányi Dániel 120.
Lányi György 117, 133, 160.
Lányi Izsák 116.
Lányi J a k a b 161.
Lányi J á n o s 161.
Lányi József 172.
Lányi Konstantin 132.
Lányi Mihály 114, 119.
Lányi Miklós 113.
Lányi P á l 141.
Lányi Zakariás 118.
L a n x J á n o s 156.
Lapide 1. Kővár.
Lapos Sáros vm. 167.
L a r i c i u s Dániel 114,
Larícius P á l 113.
L a s i u s Ádám 131.
L a s k a i György 169.
L a s s e l Dániel 126.
Lassota
Erich
mustramester
106.
28,
Latsni Ádám 164.
Laucsek Dávid 170.
Laukonidesz Mihály 172.
L a u r o J á n o s 168.
L a u r o Sámuel 160.
Laussiz Németország 153.
L a u t s e k J o n a t á n 170.
L a z a r i Ágiston 130.
Lazistye Liptó vm. 172.
Lebnek Nagyküküllő vm. 147, 152.
L e d e c z k y J á n o s 117.
Ledves Kristóf 117.
Ledves Kristóf 117.
Legier J á n o s 152.
Légrád
121, 152.
Lehoczkv J á n o s 156.
Leibitz Szepes vm. 129, 134, 144.
Leipzig Németorsz. 153, 165, 1 6 7 —
169.
Leiser Polycarpus drezdai lelkész
53—55.
Lekencze
(Lechnitz)
Torda-Aranyos vm. 158.
Lemberger J á n o s Dávid 130.
L e n d r a y Pál 154.
Lendva
(Lindva) Z a l a vm. 116.
L e n d v a y György 152.
L e n g y e l Miklós 115.
Lengyelország
107.
Leo J á n o s 125.
Leonhard Márton 146.
Leonhardi András 142.
Leporini J á n o s 143.
Leporinus Bertalan 114.
Leporiny Ádám 163.
Lepossai György 156.
L e r z Márton 147.
Lesch Péter 135.
Leschkirch
1. Üjegyház
Lesses
(Schönberg)
Nagyküküllő
vm. 125, 139.
Lestine Árva vm. 159.
Leszkó
v. Lieszkó Trencsén
v.
Nógrád vm. 170.
Lethenianus v. Lethenicinus István
115.
Letheny v. Letheney István 121.
Letkó J á n o s 140.
Leuconides Dániel 158.
Leutmann J á n o s György 141.
Leutmann Márton 129, 141.
Libetbánya
Zólyom vm. 136, 140,
150, 164.
Liborius F a r k a s 115.
Liedemann Joakim Ernő 165.
Linczigh István 120.
Lindenfels Károly 163.
Lintz A n d r á s 126.
Lintzig György 126.
Lipcse
1. Németlipcse
és
Tót­
lipcse.
L i p p a y J á n o s , kir. titkár 24.
Lippischius J á n o s 129.
L i p t a y A n d r á s 160.
L i p t a y J a k a b 171.
L i p t a y Sámuel 167, 173.
Liptó vm. 113—114, 124, 149, 153,
157, 164, 166, 169, 172—173.
Lischowinus J á n o s 139.
Listhenius Dániel 113.
Litta (Lutilla) Bars vm. 115.
Litterati András 119.
Littmann A n d r á s 166.
Lochmann J á n o s 117.
Lochmann Mátyás 127.
Lók 168.
Lomnic
(Megalomnic) Szepes vm.
128.
Lomnic Szepes vm. 164, 167.
Longauer András 170.
Lopej
Zólyom vm. 134.
Lorenius Mihály 146.
L o s i J á n o s 128.
Losinzerus Mátyás 129.
Losonc Nógrád vm. 168, 170.
Lossi István 116.
Loster J á n o s 161.
Lovász-Patona
Veszprém vm. 166.
Lovcsáni György 130.
Lovcsányi Márton 170.
Lovcsanyi Timót 118.
Lovich Ádám Dávid 169.
Lőcse Szepes vm. 15, 47, 56, 58, 61,
65, 87—89, 110, 112—113, 115,
118—122, 124—125, 128—129,
131, 133—135, 137—139, 142—
145, 148, 150—154, 158, 162,
164, 166, 168.
Löhner Kristóf 125,
Lörmenges (Örményes?) E r d é l y 125.
Lővei György (Ardt G y ö r g y ? ) 116.
Löwius A n d r á s 138.
Lucae Miklós 138.
Lucius István 114.
Luczius J e r e m i á s 116.
L u k y n J á n o s 80, 81.
Lupinus J á n o s 116.
Luptak A n d r á s 164.
Lutsch György 131, 135, 148, 157.
Lutsch J á n o s 156.
Lutsch Sámuel 153.
Luttharitz Péter 157.
Lutzius L a j o s 132.
Lüttich 33.
L y c i István 158.
L y c i Kristóf 166.
Lycius György 120, 141.
L y n t z Simon 141.
Lysthenius György 112,
Madács Péter 165.
Magariens,
Megeriens, Megiensis,
Magarinus, Magioriens ( ? ) E r ­
dély 130, 135, 143, 148.
Magdeburg Németország 166.
Magdo András 159.
Magdo Sámuel 162.
Magnus György Frigyes 132.
Magulács Mihály 166.
Magulács P é t e r 151.
Maior J á n o s 162.
Major Pál 133, 159.
Majoros Dániel 166.
Majos Sándor 171.
Május A n d r á s 127.
Makoviny Dániel 168.
Malatides Dániel 173.
Malberthi A n d r á s 140.
Mallendorff J á n o s 127.
Mallindorffius Mihály 118.
Manckisch J á n o s 140.
Manckisch Márk 143.
Marci György 147.
Marci M á t y á s 126.
M a r c i Mihály 134.
Marchwart Mihály 126.
Marckfelner J á n o s 135.
Merckelius György 139.
Mária Terézia 165.
Mariaevall.
(Marienthal) 1. M o r gonda.
Markovitz I z r a e l 161.
Mardopinus
( ? ) 139.
Marthius J á n o s 133.
Martini A n d r á s 168.
Martini J á n o s 157, 159.
Martini L é n á r t 126.
Martini Mihály 167.
Martiny J á n o s Sámuel 165.
Martiny Sámuel 169.
Martinopolis
1. Szentmárton.
Martinus v. Martius Raphael 116.
Marthius Ambrosius 134.
Marthius Keresztély 121.
Mártonhegy
(Martinimontanus,
Märtesberg) Nagyküküllő vm.
146, 150.
Martschek A n d r á s 156.
Martschek M á r t o n 167.
Martsek Illés 166.
Maskó J á n o s J a k a b 139.
Mascinus Tóbiás 137.
Massa Simon 120, 131.
Massa Simon ífj. 112.
Materna A n d r á s kassai városi ta­
nácsos 74.
Matejóc
(Matthaeivilla)
Szepes
vm. 133.
Matolai J á n o s 153.
Matthaei Ádám 118.
Matthaei-villa
1. Matejóc.
Mattheides J á n o s 127.
Matthesius Dániel 157.
Matthias György 143.
Matula Miklós 118.
Matusa J ó z s e f 164.
M a y e r A n d r á s 120.
Mayer v. M a j o r J á n o s 137.
Mauer M á r t o n 127.
Mauritz Mihály 140.
Meyer A r n o l d O s k a r 16, 32, 51, 67.
M a z á r Kristóf 136.
Mázorfi György 156.
M á t y á s főherceg 13, 16—17, 22—
24, 27, 29—30, 32, 34—39,
43—46, 48,
50—53,
56—57,
61—68, 72—86, 89—91, 96—
98, 100—104, 106, 109.
Märtesberg
1. Mártonhegy.
Medgyes
(Mediasch)
Nagyküküllő
vm. 113, 115, 121, 124—125,
128—130, 132, 135, 138—157,
159, 162, 166, 168.
Mederns A s a r e l a 140.
Medveczky Tóbiás 162.
Megyer
Pest vm. 114.
Megler G á s p á r 127.
Mehburg
1. Bene.
Mehrbrod M á t y á s 159.
Mehrbrodt P é t e r 158.
Meindt J á n o s 167.
Meisner M á r t o n 114.
Mekvásár
(Streiffort)
Nagyküküllő
vm. 124, 132, 150.
Melanchton F ü l ö p 111.
Melas B e r t a l a n 140, 153.
Melas Lukács Keresztély 154.
Melas P é t e r 142.
Melas P é t e r Mihály 172.
Melchioris György Kristóf, de Z u anna 138.
Melchioris Kristóf, de Zuanna 122.
Melchioris Márk, de Zuana 123.
Melchioris P á l J a k a b , de Zuanna
128.
Melddius M á r t o n 113.
Melith B a l á z s 106.
Mellim
( ? ) E r d é l y 137.
Meitzer T a m á s 144.
Mencius
B a l t a z á r leánya
Anna
Salome 129.
Menyhértfalva
151.
Mercatoris L u k á c s 113.
Mercurium
1. Szerdahely.
Merxheim
( ? ) 133.
Mess Mihály 151.
Messerschmied J á n o s , von Schmidegg 139.
Mészáros P é t e r 169.
Metz Mihály 143.
Mez J á n o s Á d á m 133.
Mezibrodszky Teofil 159.
Mező István 114.
Meyfart F e r e n c 129.
Miava N y i t r a vm. 152, 157, 168.
Migazzi Miklós nagyváradi püspök
20, 31, 34, 36, 56, 68, 90—93,
96, 101.
Michalecz J á n o s 168.
Michaelides G y ö r g y 137.
Michäelides J á n o s Frigyes 155.
Michaelídes Sámuel 170,
Michaelis P á l 137.
Michalitska J á n o s 167.
Mihalik J ó z s e f 19.
Mikitta A n d r á s 168.
Miklósfalva
(Nicopolis)
Szepes
vm. 117.
Miklósvári T a m á s 116.
M i k s a magyar király 58—59, 70.
M i k s a főherceg 72.
Milecz György 169.
Milkó Sámuel 166.
Miiles M á t y á s 129.
Milochovinus v. Milschowinus J á ­
nos 124.
Minor, J á n o s 114.
Miser Mihály 166.
Miskolc Borsod vm. 114, 170.
Mitis J á n o s 125.
Mitschovszky P á l 164.
Mixadt J á n o s 167.
Mixadt Sámuel 160, 166.
Mladossewitz Horváth Miklós 112.
Mladossevich Mátyás, strenianeczi
124.
Mlinarik László 163.
Módra Pozsony vm. 125, 129, 132—
133, 149, 151, 159, 161, 163,
166, 168—170, 172.
Moess J á n o s Ádám 158.
Moesz Sámuel 148.
Mokosini J a k a b 160.
Mokosini J o a k i m 128.
Mokosini Sámuel 163.
Moldner J á n o s 129.
Molart J á n o s báró, erdélyi kir.
biztos 20.
Molitoris A n d r á s 126, 147.
Molitoris Miklós 116.
Molnár György 130.
Molschani M á t y á s 133.
Montano-Badinus
1. Bodony.
Montano-Valensis
( ? ) 129, 132, 138.
Montska Márton 136.
Morgonda
Nagyküküllő vm. 155.
Morva-mező
28.
Morvaország
38.
Moschner György 129.
Mosóc Turócz vm. 132, 173.
Mosón 119.
Moszotzi Institoris Mihály 165.
Mossótzy Institoris Gábor 165.
M r a k a y v. Mrakota J a k a b 156.
Möller Dániel 144.
Möller J á n o s 132.
Mős A n d r á s 148.
Mudrony Márton 159.
Munyai A n t a l L a j o s 173.
Muotowá
1. Mutyó
Muratoris Márton 133.
Murgács J á n o s 133.
Muszszy A n d r á s v. Ádám 167.
Mutyó
(Muotowá) Zemplén vm.
135.
Muzsna Nagyküküllő vm. 117, 123.
132, 139.
Müller A n d r á s leánya A n n a M á r i a
138.
Müller Dániel 142.
Müller Dániel Vilmos 131.
Müller Dávid 163.
Müller G á s p á r 153.
Müller György 133.
Müller J á n o s 148, 150.
Müller Kristóf á r v á j a M á r t a E r ­
zsébet 135,
Müller Mátyás 147.
Müller Mihály 149.
Müller Rudolf M á t y á s 139.
Nádas Kolozs vm. 142, 152.
Nagybánya
(Rivulus)
Szathmár
vm. 110, 113.
Nagy Benedek 113.
Nagydisznód
(Heltau) Szeben vm.
114, 125, 126.
Nagy falu Nógrád vm. 170.
Nagy Frigyes porosz király 165.
Nagy István 163.
Nagy-Libercse
Nógrád vm. 173,
Nagy-Rőcze
Gömör vm. 168, 171,
172.
Nagysáros
135.
Nagy-Sink
(Groß-Schenk)
Nagy­
küküllő vm. 115, 120, 125, 137,
138, 142, 144—146, 148, 150—
151, 154—156, 160, 163.
Nagyszeben
Szeben vm. 112, 114,
117—121, 123—132, 134—136,
138—151, 153—156, 160, 162,
164, 166—167.
Nagyszelezsény
B a r s vm. 170.
Nagy-Szlabos
Gömör vm. 160.
Nagyszombat
(Tyrnavia) Pozsony
vm. 71—72, 115, 143—144.
Nagyvárad
50, 76, 78, 83, 105, 110,
113, 168.
Napoleon, I . , francia császár 173.
Napragyi Demeter erdélyi püspök
68.
Naszwetter Jakab 141.
Nauta György 159.
Navarra 33.
Nádasdy Ferenc 69.
Nadasd Magyarország 113.
Nádpatak
(Rohrbach) Nagyküküllő
vm. 139, 145.
Neckel Dánlel 124.
Nekesch András 141.
Neczpál
T u r ó c vm. 138, 157.
Neerer ( ? ) 112.
Nehrer J á n o s 157.
Nellius M á r t o n 128.
Nemescsó
V a s vm. 148.
Nemes-Kér
Sopron vm. 157,
Neocomium 1. Igló.
Neográdi Mihály 159.
Neopolis
1. Üjvár.
Neosolium 1. Besztercebánya.
Neostadiensis Miklós 116.
Netinaeus P á l 163.
Neubaur A n d r á s 157.
Neuhold J á n o s J a k a b 153.
Nuenachbar P á l 126.
Neustaedter J á n o s 139.
Neustädter Simon 137.
Neydel P á l 145.
Németalföld
33.
Német Ádám 169.
Németfalva
Zólyom vm. 164.
Németh F e r e n c 118.
Németh István 169.
Németh J á n o s leánya M á r i a K a therina és A n n a Dorottya 134.
Némethy L a j o s 37.
Németlipcse
Liptó vm. 118—119,
124, 127—128, 164, 169, 173.
Németország
74,
Németpróna
N y i t r a vm. 115, 124,
129—130, 132, 141.
Németújvár
V a s vm. 129, 154.
Nicletius J á n o s 161.
Nicletius J e r e m i á s 150.
Nicletzius Sámuel 143.
Nicogartacens
( ? ) 151.
Nicolaides J a k a b 158.
Nicopolis
1. Miklósfalva.
Nigrini J á n o s 158.
Nígrini J ó n á s .151.
Nigrini Sámuel 149.
Nigrinus J á n o s 113.
Noesner J á n o s 150.
Nógrád
vm. 143, 156—163, 165—
170, 172—173.
Noscovinus v. Noscovius J á n o s 123.
Nostitius J á n o s 129.
Nóvák A n d r á s 159.
Novavilla 1. Üjfalu.
Novilikot
( ? ) 115.
Nösner György 149.
Nösner J á n o s 143.
Nöszer J á n o s 134.
Nulli J á n o s özvegye
Anasztázia
122.
Nüster L á z á r 146,
Nußbächer György 145.
Nußbächer J á n o s 146.
Nundoroschides v. Nudoschorides
Mihály 116.
Nyitra város és vm. 134, 154, 156—
157, 159, 161—163, 168, 170,
172.
Oberland J á n o s György 136.
Ochtina Gömör vm. 120, 172.
Ochtz v. Ochß F e r d i n á n d 158.
Ocsova Zólyom vm. 142—143.
Oczovay M á t é 143.
Oechernal Dániel 143.
Ohrendius György 142.
Ohrsendius Simon 126.
Okes J á n o s 146.
Olamius M á t y á s 156.
Olaszi
Szepes vm. 116, 118, 134,
137, 150.
Oláh Miklós esztergomi érsek 58,
60.
Olerth Mihály 156.
Olesius P é t e r 125.
Olmützer J á n o s 131.
O l t a r d J á n o s 138.
Ónod 102.
O p l a t k a y J á n o s György 172.
Orbó
(Szász-Orbó)
Szeben
vm.
120.
Orchendíus J á n o s Simon 141.
Orchius F e r e n c 152.
O r l l e Miklós szepesi k a m a r a i ta­
nácsos 52, 56, 90.
Orend György 155.
Orend Mihály 155.
Orgony Kristóf 169.
Oroszlánykő
K o m á r o m vm. 171—
172.
Orphanides Sámuel 170.
O r t h István 143.
Osgyán
Gömör v. Hont vm. 157,
172.
Ossitius Lőrinc 112.
Oszonetz v. Oszorultz ( ? ) 151.
Osztroluka
Zólyom vm. 157,
Osztrosith J á n o s gyletinezi 117.
Ott F e r d i n á n d 168.
Óvári J á n o s 116.
Ózd Borsod vm. 173.
Ozgon A n d r á s 163.
Ó-Zólyom
v. Zólyom
(Veterosolium) Zólyom vm. 116, 137, 142,
152—153, 156—158, 162, 165—
166, 168, 170—171.
Ödenburg
1. Sopron.
Örményes
Nagyküküllő vm. 139.
Paczoth Ferenc, beoki 117.
Padár Gömör vm. 162.
Palota Veszprém vm. 167, 171.
Paltsek J á n o s 160.
Paskony v. Michaelídes P á l 135.
Paludinus György 117.
Pancratius Mihály 126.
Bankota B i h a r vm. 115.
Pantzik P á l 159.
Parschitius Kristóf 133.
Partenstein György András 135.
P a r v i A n d r á s 152.
P a r v i P á l 160.
Páluss J á n o s 163.
Pápa Veszprém vm. 171.
Pastochius J á n o s 125.
Pataczicz J á n o s 147.
P a t a k y Tamás 157.
Patna T u r ó c vm. (?) 159.
Paulinyí Fülöp Náthán 174.
Pauliini Zsigmond 168.
Pauer A n d r á s 152.
Pauer J á n o s 169.
Paulini P á l 132.
Paulinus Dániel 116.
Pawloviz Mihály 134.
P a y r J á n o s 142.
P a y r Sándor 24, 47, 75.
Packen Keresztély 163.
P á s z t o r Benedek 119.
P á s z t o r Gábor 114.
Pásztor István 113.
P á s z t o r Kristóf 112.
P á s z t o r Mihály 114, 119.
P e b r ö c Miklós 113.
Pechei Jeromos özvegye A n n a 122.
Pelargus Gábor 152.
Pelcz J á n o s 154.
Pellionis Mihály 113.
Pellionis Mihály Tamás 132.
Pelsöczy (Pölsüczi) Márton 145.
Penckert T a m á s 162.
Penckert v. Peuckert P é t e r 153.
Pénteki Sámuel 120.
Perach Bálint 123.
Pere Veszprém vm. 173.
Peréni Bálint 126.
Perény
Abaúj vm. 121.
P e r l a k y J á n o s 156.
Perlicius J á n o s 161.
Perlícius J á n o s Dániel 157.
Perlíczy Dávid 168.
Pertinger István 112.
Pertinger Kristóf 112.
Peschonis
Transylvanus ( ? ' 145.
Peschovius v. Peschkövius Jakab
115.
Pest-Pilis
162, 173.
Pest
város és megye 162—163,
166—167, 170, 172.
Péterfalva
(Pétersdorf) N y i t r a vm.
137, 140.
Pethe László, hethesi 108.
Pethe Márton, hethesi;
kalocsai
érsek 12, 15, 26, 30, 47, 61,
68—68, 71, 74—75, 79, 101,
108.
Petko Sámuel 165.
Petróczy András 164.
Petjan Gábor 168.
Petri Abaúj v. Borsod vm. 119.
Petroselinus E p h r a i m 144,
Petrovácz
B á c s - B o d r o g vm. 173.
Petrovics Dániel József 173.
Péter György 172.
Petrucha István 172.
Petyian Ádám 170.
Petyian Mihály 168.
Petyjan J á n o s 169.
Peucker Dávid 135.
Peücker György 136.
Peyer G á s p á r 161.
Pezz (Pezzen) Bertalan birodalmi
udv. tanácsos 21,
Pezz (Pezzen) J á n o s ezredes 21,
28, 83, 95.
Phlagner J á n o s 148.
Pfaff P á l 132.
Phleps J á n o s 147.
Phleps Márton 166.
Píhringer Keresztély 131.
Pilarik András 133.
Pilarik Ésaiás 133, 137.
Pilarik Frigyes Gotthelff
163.
Pilarik Gábor 138.
Pilarik István 133.
Pilarik J á n o s 142.
P i l a r i k J á n o s G . 155, 163.
P i l a r i k J e r e m i á s 138, 152,
P i l a r i k J e r e m i á s K á r o l y 150, 153.
Pilarik József Gottfried 150.
Pilarik Keresztély Vilmos 166.
Pilarick Sámuel G . 155.
Pildner Márton 152.
Pinc Nógrád vm. 143, 170.
Pinner Ábrahám 127.
Pinner J á n o s 115, 130.
Pinner T ó d o r 125.
Pintes Mihály 115.
Pinxner A n d r á s 145.
Pirgler v. Pilgler G á s p á r 122.
P i r h a l l a Márton 75.
Piscator Gábor 120.
Prot. Egyházt, Adattár.
Platanus M á t y á s 115.
Platanus P á l 135Platoni V . P l a t á n y i M á t y á s 143,
Platsonius
v. Patzschius
Tóbiás
113.
Plavetz Benjámin 163.
Plecker Lőrinc 143.
Plenyner Mihály 151.
Poch J á n o s Kristóf 152.
Poch György 121, 123.
Pockius v. Zoch István 138.
Podhradszky J á n o s 168.
Poggius J á n o s Frigyes, fahendorfi
118.
Pogner A n d r á s 115.
Pohl Mihály 156.
Poldt M á t y á s 159.
Polichna
Nógrád vm. 169—170,
Polleretzkí J á n o s 162.
Polonius J á n o s 157.
Pomarius Sámuel 136.
Poníczky Sámuel 168.
Poprád
Szepes vm. 116, 161, 170.
P o p r á d i Á d á m 130.
P o p r á d i J á n o s 127.
Porubszky György 166.
Pórus J á n o s 147.
Potschner György 123,
Potyondi István 116.
Povazsay Dániel 174.
Pozsony
város és megye 16, 21,
47, 65, 70—71, 74, 112—114,'
121—122, 126, 129, 131—140,
143, 146, 149, 162, 164, 166—
170, 172.
Prandstetterus György 141.
Prága 31, 45, 55, 65, 67, 74, 77.
Prásmár
B r a s s ó vm. 114, 116, 119,
142.
Prépostfalva
(Probstdorf)
Nagy­
küküllő vm. 116, 130, 135.
Preining
( ? ) 143,
Preschner J á n o s 144,
Pribély
Hont vm, 172.
Printz J ó b 138.
Pritersd
Nyitra vm. 150.
Privigye N y i t r a vm. 115—117, 133,
139.
Privigyei Miklós 148.
Privitzky Sámuel 165.
Probstdorf
1. Prépostfalva.
Proller J á n o s 120.
Prűd 1. B r ó d .
Pruny J á n o s 167.
Pruny M á t y á s 161.
Psyllius György 140.
13
Puchó Trencsén vm. 125, 130.
P u l l i n y i Sámuel 168.
Puripontanus
1. Tisztaviz.
Puro-Monte
1. Tisztahegy.
Pusóczy Miklós 135.
Putnok Gömör vm. 102.
Pühler Gáspár 118.
Pyachek v. Piacsek J á n o s 158.
Quiersfeld Dániel 161.
Quirinus J á n o s 114.
Quirsfeld Godofréd 170.
Rábaköz
135, 155.
Radazschy A n d r á s 158.
Radeberg
Szászország 126.
Radna A r a d vm. 126.
Radosich P é t e r váci püspök 69.
R a d u l v a j d a 106.
R a d u c h J á n o s 164.
Radváni Ádám 114,
Radvány
Zólyom
vm.
124,
149,
154.
R a g y ó c z y J á n o s 172.
Rahó M á r a m a r o s vm. 144, 154, 157.
Rainer Menyhért kassai városi ta­
nácsos 37, 74, 92, 96, 100.
Rajecz Trencsén vm. 120, 129, 158,
160.
Rákóczi Ferenc, I I . 149.
„Rákóczy L a j o s 106.
Raphanides J á n o s 128.
Raphanides Sámuel 160.
Ráska Zemplén vm. 161.
Ratkó Gömör vm. 155, 168.
R á t k o t y v. Rátkoczi Miklós 159.
R a u s G á s p á r 131.
Rayger v. Reyger K á r o l y 131.
Ränner Teofil 146.
Reberus M á t y á s 131.
Recker J á n o s 135.
Regger A n d r á s 123.
Regis György 147, 160.
Regis István 119.
Regis Márton 149.
Ragiomontium
1. Királyhegy.
Regis Mózes 159.
Regius Mihály 125, 154.
Regius P á l 130, 144.
Regna 1. Szászrégen.
Reguli Dániel 148.
R e l h i n György Dániel 139.
Reichardt A n d r á s 136.
Reiner J á n o s 147.
Reinholdt P á l 126.
Reinius Dániel 142.
Reipoldus (Reupchius) Dániel 112.
Reisinger P á l J a k a b 129.
Reisner J á n o s 137, 139.
Reisoner J á n o s György 154.
Reiss György 125.
Reiszner György 145.
Reiszner J á n o s György 155.
Remete Szepes vm. 151.
Renher J á n o s 150.
Reüsner György 125.
Reüsner J á n o s 125.
Révay E l e k 163.
Révész Imre 111.
Rézig J á n o s 134.
Rhedova Gömör vm. 170.
Rhener Keresztély 150.
Rhener György 140.
Ribini J . 58.
Richnyó Szepes vm. 138.
Richter A n d r á s 131.
Richter J á n o s 151.
Richter J á n o s leánya Mária 135.
Richter József 152.
Rimanovius Márton 115.
Ritschius J á n o s 115.
Ritter Gábor 139.
Ritthaler Mihály 132.
Rivulus 1. Nagybánya.
Roesler Kristóf 170.
Rohrbach
1 Nádpatak.
Rohrmann Márton 152.
R o j k o J á n o s 171.
Rompauer 1. Kampur.
Rósa György 171.
Roscher Zakariás 125.
Roseus Péter 112.
Roseual 1. Rovás.
Rosman J á n o s 150.
Rosner M á t y á s 129.
Rosner Sámuel 153.
Rospeundtner v. Rosperudmer Pál
132.
Rosos Imre 113.
Roth A n d r á s 130—131, 157.
Roth Gvörgy 118, 135, 145.
Roth J á n o s 112, 121, 132, 138, 144,
166.
Roth J ó b 131.
Roth Keresztély 155.
Roth Lukács 129, 146, 154.
Roth Márton 169.
Roth Mihály 129.
Roth Simon 145.
Roth T a m á s 118 .
Rotharides Mihály 160.
Rovás (Roseval) Nagyküküllő vm.
124—125 143, 155.
Roxer Dániel 136.
1
Rózsahegy
Liptó vm. 132—133.
Rozsnyó Gömör vm. 128, 134, 145,
147, 151, 154—155, 163, 165,
168.
R'ozsonda Nagyküküllő vm. 127.
Röhrich J á n o s 147.
Römer Lukács 142.
Röschel J á n o s 135.
Ruber J á n o s ezredes 57, 102.
Rudolf, L , magyar király 14, 17,
19—23, 25—27, 29—34, 36—
44, 46—51, 54, 56—62, 65—66,
68, 70—71, 73—74, 76—80, 82,
85, 87—91, 94, 96, 98—100,
103, 105—110.
Ruffiny J á n o s 161.
Rupes 1. Kőhalom.
Rusz Szeben vm. 153.
Rupp J a k a b 19, 38, 73.
Russwurm Kristóf gróf, tábornagy
106.
Ruszth Sopron vm. 125, 131, 133,
137—138, 144, 158.
Rutka Turóc vm. 157, 173.
Ruxer Márton Lénárt 134.
Sabaria 1. Szombathely.
Sabesium 1. Szászsebes.
Sachoni v. Szakonyi M á t y á s 171.
Sadler György 120.
Sagrovsky Gotfried 156.
Sagrowsky Efraim 156.
Sajó (Slana) Gömör vm. 161.
Salamon István 156.
Salcovius J a k a b 153.
Salkó Nagvküküllő vm. 143.
Salmen Mihály 150.
Salmen Péter 153.
Sámsondi Márton 116.
Sándorfalu
Nyitra vm. 121.
Sánta István 113.
Sárfő
Bihar, Nyitra v. Pozsony
vm. 133.
Sárfői Miklós 131.
Sárkány A n d r á s 160.
Sáros 119, 155—156, 158—161, 164,
166, 167, 174.
Sáros
(Kissáros, Nagysáros vagy
Szászsáros) Nagyküküllő vm.
126, 148.
Sárosi J á n o s 163.
Sárossy J á n o s 135.
Sárosy György 155.
Sárospatak
16.
Sartoris György 154.
Sartoris Márton 114,
Sartoris Mihály 113.
Sartorius Dániel 157.
Sartorius Illés 125, 152.
Sartorius J á n o s 136, 154.
Sartorius J á n o s Frigyes 138.
Sartorius Sámuel 151.
Sárvár V a s vm. 119, 121.
Sattlarus A n d r á s 140.
Sattler J á n o s 153.
Satz J á n o s 145.
Saxoburg
1. Szászváros.
Saxopolis
1. Szászváros.
Scaevola P á l 117.
Schael J á n o s 112.
Schallach J á n o s 133.
Schaller J á n o s 148, 152.
Schaller Mihály 122.
Scharf A n d r á s 140.
Scharf T a m á s 143.
Scharkangerus J á n o s 112.
Scharpius Sámuel T ó d o r 155.
Schäser Krisztián 142.
Schäßburg
1. Segesvár.
Scheicker J á n o s György 146.
Schertfez v. Serfőző György 142.
Scheicker J á n o s 164.
Schelker Benedek 130.
Schell J á n o s 124, 151.
Schellcker István 127.
Scheltzerus Lőrinc 118,
Schemnicium
1. Selmeczbánya.
Schenker A n d r á s 149.
Scherer G á s p á r 119.
Schickert Márton 143.
Schiebel Dániel 113.
Schilling P á l 135.
Schimer F e r e n c 114.
Schimert Sámuel 166.
Schímka Mihály 170.
Schinner F e r e n c 125.
Schirmer A n t a l 125.
Schirmer J á n o s 159.
Schlandt J á n o s 120, 125.
Schmall A n d r á s 157.
Schmeiße! Mihálv 132.
Schmid J ó z s e f 162.
Schmiddeg Illés 122.
Schmidegg Lipót G . 151.
Schmideggi M á t y á s 139.
Schmiedt Márton 147.
Schmidt J á n o s 151.
Schmidt Keresztély 153.
Schmitz Mihálv 156.
Schnatzinger J á n o s 132.
Schnauss J a k a b 150.
Schnell Ágoston 128.
Schneller György 124.
Schnellius J ó b 115.
Schnitzler J a k a b 120, 128.
Schnitzler J á n o s 128.
Schnitzler Sámuel 135.
Schobel Dániel 139.
Schobel György 124.
Schochter Keresztély 164.
Scholtz J á n o s Kristóf f26.
Scholz István 172.
Schoppel A n d r á s 149.
Schoppel J á n o s 119, 132.
Schoppel Lőrinc 123.
Schoppel Serafin 146.
Schön G á s p á r 131.
Schön Mihály 130.
Schönberg
1. Lesses.
Schöser M á r t o n 147.
Schönhaér M á t y á s 125.
Schramko P é t e r P á l 171.
Schrell v. Schnell György 134.
Schroeck prof. hist. 173.
Schuchardt F r i g y e s Ábrahám 168.
Schuhr D . 174.
Schuleck G á s p á r 174.
Schuleck Mihály 171.
Schüler A n d r á s 143.
Schüler György 138.
Schüler J á n o s 133.
Schüler M á r t o n 152.
Schüler Náthán 157.
Schuller A n d r á s 141.
Schuller Dániel 145.
Schuller J á n o s , medgyesi 121.
Schuller J á n o s , nagyszebeni 121.
Schuller Mihály 145, 149.
Schuller P á l 135.
Schuller T a m á s 123.
Schulze J á n o s György 149.
Schum Keresztély 123.
Schunkabunk M á r k 118.
Schuvada P á l 171.
Schüller J ó z s e f 117.
Schwarcz J á n o s 160.
Schwartz J á n o s 124.
Schwartz J á n o s Mihály 171.
Schwartz M á t é 148.
Schwartz Miklós 112.
Schwartz Simon 140.
Schwarz J á n o s A n t a l 126.
Schweischer Mihály 142.
Schweißer
1. Sövénység.
Schüller Mihály 164.
Schwer Mihály 113.
Sculteti Gábor 136.
Sculteti J á n o s 142, 149.
Sculteti P é t e r 120.
Sculteti Sevér 120.
Sebő J á n o s 161.
Sebastiani György 128.
Seelmann J e r e m i á s K . 140.
Seelmann Keresztély Márton 144.
Seelmann Kristóf 137.
Seelmann P é t e r Tódor 138.
Segesd Nagyküküllő vm. 127.
Segesvár
Nagyküküllő vm. 112—
113, 121—123, 125, 128—130,
132—135, 138—146, 148—149,
152—155, 157—158, 160, 163—
164, 167—169.
Seidná 1. Salkó.
Seiler András 149.
Seligsstadt
(Boldogfalva) K i s küküllő vm. 133.
Selmeczbánya
Hont vm. 113—115,
118—120, 124—127, 129—132,
134, 136—139, 142, 144, 146—
149, 151—152, 156, 159, 162—
164, 166.
Selmeczi Sámuel 172.
Seltenreich József 131.
Semelius J á n o s 139.
Sempronium
1. Sopron.
Senensis Mihály 114.
Sennyey P o n g r á c 106, 108.
Serédi J á n o s 119.
Serfőző 1. Schertfez.
Serpilius Ágoston 131.
Serpilius Sámuel 125.
Servitius Keresztély 149.
Seüler Lukács 140.
Seüller T a m á s 156.
Severini István 160.
Severini J á n o s 157.
Severini J e r e m i á s 158.
Severini Sámuel 155.
Severinus A n d r á s 167.
Severlay Máté 172.
Sextius J á n o s 128.
Sexty v. Sextij György 168.
Sibrik Gergely kir. főtanácsos 58.
Sickh György 113.
Siderius István 114.
Sifft T a m á s 125.
Siffth Keresztély 144.
Sigerus J á n o s 115, 133.
Sillmann Mihály 167.
Simkó István 168.
Simon Miklós 127.
Simonides Á d á m 153.
Simonides A n d r á s 162—163.
Simonides György 124.
Simonides J á n o s 137, 162.
Simonides P á l 149.
Simonis A n d r á s 136.
Simonis J á n o s G . 137.
Simonius György 130.
Simonyi V a s vm. 169.
Simplicius J á n o s 117.
Sínapius Dániel 130.
Singerl P á l 145.
Sitopius Máté 115.
Sixtus J á n o s 127.
Sixtus J á n o s György 149.
Slana 1. Sajtó.
Snobel István 113.
Soliensis 1. Zólyom vm.
Solkovius J a k a b 161.
Solman Simon 115.
Solnensis v. Zólyomi Mihály 168.
Sombor 1. Szászzsombor.
Sommer T a m á s 115.
Sommerkorn György 129.
Somogy B a r s vm. 115.
Sontag A n d r á s 167.
Söpörni v. Soproni Mihály 116.
Sopron 24, 71—72, 116, 118—119,
121—124, 126, 128—140, 142—
145, 147, 150—153, 156—157,
168—169, 171, 173.
Sopron vm. 129, 162, 167.
Soputius J e r e m i á s 118.
Sorvacianus A n d r á s 112.
Soterius György 145.
Sowitsch Keresztély 143.
Sövénység
(Schweißer)
Nagyküküküllő vm. 141.
Spannagel József 171.
Spannagel Sámuel 166.
Spanyolország
33.
Spelner Sámuel 141.
Sperling J á n o s 121—122.
Spickelius György 127.
Spickelius P á l 114.
Spielenberger Dávid 124.
Spigler Jakab 118.
Spilenberger Márton 121.
Spiner A n d r á s 162.
Spitkó György 145.
Srőter J á n o s 151.
Stantsek Sámuel 170.
Stech Sámuel 171.
Stájerország
38.
Stehlo A n d r á s 161.
Stein 1. K a m j o n k a .
Steinhayer Mihály 145.
Steinhofer Lőrinc 164.
Steiner J á n o s 157.
Stephanides György 115.
Stephani Kristóf 118.
Steiler Tamás 133.
Sterrer Krisztián 133.
Stettner Zsigmond 154.
Stieler Simon 145.
Stirn Lukács 142.
Stokker J ó z s e f 168.
Stollmann A n d r á s 162.
Stoltz J á n o s 152.
Sioltzenburg
1. Szelindek.
Stockei L é n á r d 58.
Stransky Dániel 149.
Streiffort
1. Mekvásár.
Strompff Mihály 140.
Stuhar A n d r á s 157.
Sturm Dániel 119.
Sturmij P é t e r 136.
Stürzer v. Stürtzer M á t y á s 128.
Stürtzer M á t y á s 143.
Stürtzer M á r t o n 139.
S u h a j d i György 160.
Sutoris J á n o s 142, 168.
Sutorius György 138.
Sümeg
164.
Süvéte Gömör vm. 172—173.
Svablovka
(Schv/obelk)
Szepes
vm. 112, 157.
Syllesius J á n o s 132.
Sylvanus Sámuel 130.
S y r a c h Mihály 154,
Szakolca Nyitra vm. 71, 140, 144—
145, 157, 160, 170.
Szakolczai J á n o s 157.
Szálai F e r e n c 161.
Szalatna,
Nógrád Zólyom v. Hont
vm. 132, 135.
Szalay Zsigmond 173.
Szalkszentmárton
Pest vm. 147.
S z a l l a y J á n o s 156.
S z a l l a y P á l 159.
Szalók
Szepes v. S á r o s vm. 161.
Szánki B . J á n o s 116.
Szánky B . István 116.
Szántó Abaúj vm. 166.
Szántó A n d r á s 135.
Szantzer P é t e r 114.
Szarkóczy J á n o s 159.
Szarvas Békés vm. 170, 174.
Szarvas J á n o s 166.
Szarvas Lőrinc 159.
Szászhermány
(Honigberg) B r a s s ó
vm. 127.
Szászország
73.
Szászrégen
Marostorda vm. 121,
137, 141, 143—144, 150, 153—
154, 156, 158.
Szászsebes
(Sabesium) Szeben vm.
126, 143, 159.
Szász
v. Németpelsöc
(Szászy)
Zólyom vm. 171.
Szászváros
(Saxopolis)
Hunyad
vm. 146—147.
Szászzsombor
Szolnok-Doboka vm.
150.
Szatmár
80.
Százv. Szászhalom
Szeben vm.
Szeben vm. 139.
Szeben
(Kisszeben) Sáros vm. 158,
161, 169, 173.
Szeff J á n o s 151.
Szelec
Trencsén v. Zólyom vm.
133, 136.
Szelesi Gábor 171.
Szelindek
(Stoltzenburg)
Szeben
vm. 127.
S z e k e r k a J ó z s e f 171.
Szekfű G y u l a 12—13, 17, 69.
Szemere Győr vm. 168.
Szene Pozsony vm. 114, 129.
Szenicz
(Szenitza) Nyitra vm. 133,
163.
Szenotei P á l 117.
Szent-Ágota
Nagyküküllő
vm.
125—126, 140, 148, 155.
Szentandrás
Liptó vm. 137.
Szent András
(Rábaköz) 137, 155.
Szentbenedek
B a r s vm. 157.
Szentgotthárd
V a s vm. 137.
Szent-György
Szepes
vm.
122,
127—128, 135.
Szent-György
(Georgiopolis)
121.
Szentmárton
(Martinopolis)
113,
166—167, 169.
Szénaverős
Kisküküllő
vm.
130,
145, 147—148, 155—156, 166,
168.
Szendrő
Borsod vm. 102,
Szépesszombathely
(Georgii Möns.)
Szepes vm. 129, 164.
Szepes vára 105.
Szepes
vm. és Szepesség
12—13,
16, 47, 75, 82—83, 101, 112,
114, 118, 126, 134, 136, 138,
150, 153, 156—158, 160—167.
Szerdahely
(Mercurium)
Szeben
vm. 143.
Szergény
Sopron vm. 149.
Szij J á n o s 155.
Szike 1. Czike.
S z i k r a y J á n o s 162.
S z i k s z a y György 172.
Szikszó
Abaúj vm. 78, 129.
Sziliagy v. Szilassy J á n o s K e r e s z ­
tély 164.
Szilágyi Sándor 20, 47, 69.
Szili-Sárkány
Sopron vm. 173.
Szilézia 63, 83.
Szilvágyi Teofil 166.
Szinovitz Mihály 164.
Szinnyei József 74,
Szirák Nógrád vm. 166.
Szkálnok
Hont v. Gömör vm. 163
Szlabos Gömör vm. 133.
Szobotist
Nyitra vm. 170.
Szokohl J á n o s 162.
Szombathely
V a s vm. 162.
Sztehlo J á n o s 173.
Sztranszky Dániel 162.
Sztransky J á n o s 156.
Sztretsko
Sámuel 172.
Szucsán Turóc vm. 169.
Szuhay István egri püspök 12, 14
16—17, 19—22, 24—29, 36—
38, 47, 61—62, 68, 71, 75, 109
Szuhány Hont vm. 169.
Szunyogh Gáspár 116.
T a m á s M á t y á s 112.
Tamásfalva
Gömör v. Szepes
136.
Tamási Nógrád vm. 158, 167,
Tamisch Márton 134.
Tapler Ádám 154.
Tarnick J á n o s 172.
Tarnoczi Márton 122.
Tartianus P á l 115.
T a r t l e r A n d r á s 142,
T a t a y P á l 168.
Tatárlaka
Nagyküküllő
vm.
148.
Taxovia 1. Tiszolcz.
Teifalu Pozsony vm.
Tekeldt György 147.
Teleki gr. 134.
Tellmann Lukács 138.
Tellmann Mihály 148.
Temlin M á t y á s 158.
Tensoris J á n o s 162.
Teplic Trencsén v. Szepes vm.
132—133.
Terény Hont vm. 162, 156.
T e r r a y Mihály 170.
Tersztin
v. Nádas Szepes vm.
Tessack G v ö r é v J 58.
Tessény
( ? ) Teschen B a r a n y a
156.
Teubelius J á n o s 113.
Teuto-lipscha
1. Németlipcse.
Teutsch A n d r á s 142.
Teutsch György 126.
Teutsch Keresztély 160.
Teutsch P á l 142.
Teutsch P é t e r T . 171.
Teutsch Simon 125.
vm
173
136
128
139
vm
Teutscher A n t a l 168.
Teüchert J á n o s 152.
Textorís Ádám 165.
Thais Mihály 146.
Thallmann M á t y á s 168.
Than Márton 164.
T h a n n A n d r á s 129.
T h a n n Jonathan 119.
T h a y s Mihály 124, 150.
T h e l J á n o s 158.
Thern Gottfried 150.
Theschedik v. Teschedik
Sámuel
172.
Thessarus J á n o s 162.
Thol Simon 126.
Thomae J á n o s 151,
Thomae J ó b 130.
Thomae Márton 152.
Tholmann Mátyás 164.
Thomazy József 170.
Thorr J á n o s Henrik 146.
Thököly Sebestyén 108,
Thurchányi György 117.
Thurzo György 69, 106, 117.
Thurzo Imre 117.
Thurzo J á n o s 149, 154.
Tiefftrunk Gottfried 145.
Tindelius Bálint 118.
Tinsch v. Tirtsch J á n o s György
165.
Tischler Mátyás 146.
Tischlery J á n o s 166.
Tisza 57, 79.
Tiszántúl
161.
Tíszolcz
(Taxovia)
Gömör
vm.
157, 168, 174.
Tisztahegy Szeben vm. 142.
Tisztaviz Szeben vm. 123.
Titius Ádám 136.
Titius A n d r á s 136.
Temesvár
102,
Todt György 145.
Tokaj Zemplén vm. 78—79, 83, 87,
117.
Toperzer Bálint 116.
Toperczer P é t e r Pál 151.
Toporc Szepes vm. 158.
Torkos András 144.
Torkos József 158.
Torkos Mihály 161.
Tótfalva Heves vm. 114, 148, 154.
Tót-Komlós
Békés vm. 173.
Tótlipcse Zólyom vm. 164.
Tót-Próna
T u r ó c vm. 124—125.
Trappold
(Apolde)
Nagyküküllő
vm. 118, 124, 130, 141, 147—
148.
Trausch Náthán 149.
Trencsén
113, 125, 133, 137—138,
140, 151, 158—170.
Trentsiny J ó z s e f 170.
Trepies J á n o s 121.
T r n k o z i J á n o s 158.
Trusius Gábor 137,
Tschech v. Cseh Illés 136.
Tubel J a k a b 158.
Tuchmacher J á n o s 1. Urbányi.
Turcsányi György 172.
Turicska
Nógrád vm. 173.
Túróc vm. 114—120, 125, 130—134,
136, 148—151, 157—162, 164,
166—167, 169—173.
Turócszentmárton
144.
Turólúka
Nyitra vm. 170.
Turopolya
Nógrád vm. 159, 166—
167.
Tuszek István 170.
Tutius György 138.
Tutius J a k a b 144.
Tutius M á r t o n 140.
Tutius Simon 131.
Tügh György 143.
Türck Mihály 143.
Tűrck Sebestyén 113.
Tvarozsna
Liptó vm. 172.
Tyrnavia 1. Nagyszombat.
Tzuchi v. T z u k a Márton 121.
Tyukos
(Tykos) Nagyküküllő vm,
128, 152.
Ubigau Németország 142, 153.
Udvard Sopron vm. 113.
Udvarhely
112.
Ugra Nagyküküllő vm. 152.
Ugróc B a r s v. Trencsén vm. 123,
141.
Ú jegyház
Szeben vm. 129, 144, 167.
Újfalu (Novavilla) E r d é l y 147.
Újhely
Trencsén, Zeplén v. Nyitra
vm. 145.
Újhelyi Dániel 161.
Újlaki L a j o s veszprémi püspök 69.
Újvár Neopolis E r d é l y 113, 123.
Újvár Neopolis Magyarország 113,
125, 128.
U l l r i c h J á n o s 128.
Umling A n d r á s 157.
Und Sopron vm. 162.
Ungar Tamás 155.
Unger György 138.
Unger J o a k i m 119.
Unger M á t y á s 147.
Unger Mihály 129, 143.
Urbanecz Sámuel 172.
Urbányi v. Tuchmacher J á n o s 122.
U r i Sándor 171.
Urischer M á r t o n 114.
Unverzagt F a r k a s báró, petronelli,
bécsi udv. k a m a r a elnöke 31,
48.
Vadinus István 139.
Vág-Beszterce
Trencsén vm. 139.
Vág Sopron vm. 145.
Vagner J á n o s 168.
Vagner M á t y á s 148.
Vagner Lőrinc 138.
Vájasd
Alsófehér vm. 157.
Valbert Keresztély 120.
Valentini György 126.
Valentini István 152.
Váll F e h é r vm. 139.
V a l s e r Kristóf 123.
Vám (Szárazvám) Sopron vm. 118.
V a n d l i k M á r t o n 156.
Várad
(Bars vm.?) 113—114.
Várallya
(Felvidék) 123—124, 128,
130—131, 133—136, 139, 151.
V a r a n a y v. W a r a n a y A n d r á s 138.
V a r g a Miklós, győri 147.
V a r j ú István 157.
Vas vm. 154, 156, 158—161, 168 —
169, 173.
Veber György 162.
Veber J á n o s 146, 156.
V e d á n i F e r e n c kassai prédikátor 40.
Veidembächer A n d r á s 145.
V e n c z e l A n d r á s 148.
Vendler F e r d i n á n d 166.
Verancsics A n t a l esztergomi érsek
58, 60.
Verancsics Faustus csanádí püspök
69.
Verbóc Nyitra vm. 162—163.
Veress E n d r e 16, 37—38, 40, 72,
106.
Vest Sámuel 146.
Veszprém
város és megye 160—
161, 166—168, 171, 173.
Veszter Sámuel 171.
Veterosolium
v. Vetusolium
1. Özólyom
(Zólyom).
Vetsey Sándor 172.
Vett J á n o s György 150.
Wetzschau
(Lausitz) 73.
V e y i e n d J á n o s 154.
Viatoris T a m á s 120.
Vica
(Uitzalvensis)
Sopron
vm.
158.
Victoriny M á r t o n 163.
Vidombák
(Weidenbach)
Brassó
vm. 142.
Vidos Dániel 118.
Vietor J á n o s 126.
Vietoris Lukács 124.
Vietoris Mihály 141.
Vietorius Máté 115.
Vingárd Alsófehér vm. 134.
Vintz Márton 126.
Visliczenus György 126.
Viso M á r a m a r o s vm. 113.
Vormlek 1. Baromlaka.
Vörös György 125.
V r a n a y Dániel 172.
Vriszmann M. 148.
Wahlatsch J á n o s 136.
Wachsman A n t a l 123.
Wachsmann P é t e r 158.
Waghi v. Vági György 160.
Wagner Gál 114.
Wagner György 150.
Wagner J á n o s 130.
Wagner Lénárt 116.
Wagner Márton 115, 151.
Wagner Mihály 120, 159.
Wagner Simon 125.
Walenti Miklós 160.
W a l t e r Mihály 128.
Walther György 143.
Walther M á t y á s 137.
Waltherus J á n o s 139.
W a l t h ü t l e r A n d r á s 154.
Wartner J á n o s 124.
W ä c h t e r Simon 155.
Weber A n d r á s 154.
Weber Mihály 173.
Weidenfelder Lőrinc 153.
Weigel Illés 159.
Weigeli J á n o s 157.
Weigmann Márton 112.
Weinert A n d r á s 154.
Weinert Sámuel 158.
Weinsperger Dánlei 116.
Weiss v. Albinus Márton 116.
Weiss Simon 123.
W e i s z György 132.
Weisz Mihály 140.
Weisz István 130.
W e l l m a n n J á n o s 143.
W e l l m a n n Mihály 144.
W e l l m a n n Mihály Keresztély
159.
Wencel Sámuel 132.
Wender Mihály 122.
Werner J á n o s Frigyes 157.
Werner Márton 145.
Westher Jakab 153.
Westher Lukács 145.
Westher Márton 146.
Wetig György J á n o s á r v á j a M á r i a
138.
Weyrauch J á n o s 112.
W e y x l e r J á n o s György 137.
Widmann J á n o s 141.
Widtmann J á n o s 123.
Wien, Vienna A u s z t r i a 174.
Wilcker Bertalan leánya Erzsébet
123.
Wilhelmi Szerafin 113.
Windig J á n o s Zsigmond 151.
Windisch György 134.
Windisch J á n o s 120, 133.
Wislicenus A n d r á s 141.
Wislicenus Keresztély M á t y á s 140.
Wislicenus Miklós 130.
Wissnowski Mátyás 149.
Wistius Bálint 113.
Wittenberg 74, 111—174.
Wittmann J á n o s 129.
Wittmedi v. Wittnyedi J á n o s 128.
Wohl Keresztély 137.
Wohlmuth J á n o s 133, 144.
Wohner Mihály 120.
Wolbert J á n o s 130.
Wolff Dániel 141, 154.
Wolff György 157.
Wollf J á n o s 167.
Wolff Lőrinc 128.
Wolff Péter 124, 140.
Wolff Simon 142.
Wollmann Mátyás 167.
Wonner J á n o s 149.
Wuilavius J á n o s 119.
Zabanus Izsák 128.
Zabeler J á n o s 119.
Zabler J a k a b 142.
Zabler J ó b 122.
Zabler Péter 121.
Záborsky Mihály 158.
Záborszki Dániel 171.
Zachariae György 129.
Zachariae T a m á s 138.
Zágon Háromszék vm. 152.
Zágráb Horvátország 72, 124.
Zala vm. 116.
Zalathnoky György pécsi
püspök
31, 34, 36—37, 69, 78.
Zarevucius Miklós 132.
Zarevucius P á l 130.
Zaszkaliczki A n d r á s 125.
Zechmeister
J á n o s leánya
Anna
B a r b a r a 138.
Zedier J . H . 33.
Zehender J á n o s jezsuita 92—95.
Zekelius P á l 140.
Zelenka Sámuel 149.
Zember György 125.
Zemko A n d r á s 166.
Zemplén
vm. 161, 172.
Ziegler A n d r á s 112.
Ziegler Dániel 155.
Ziegler Kristóf 149.
Zimmermann Ádám 137.
Zoana v. Zvana P é t e r 116.
Zobas F e r e n c 119.
Zoch v. Pockius Isvtán 138.
Zoliensis 1. Zólyom vm.
Zólyom
vm. 118, 124, 129, 131, '
134—135, 138, 144, 146—148.
151—152, 158, 160—162, 164—
168, 170—171.
Zólyom 1. Ó-Zólyom.
Zólyomi 1. Solnensis Mihály.
Zorkóc T u r ó c vm. 169.
Zorkóczy Mihály 169.
Zrínyi György 69.
Zubeck Dániel 169.
Zubeck J á n o s 166.
Zultner György 151.
Zvantzinger Mihály 166.
Zwetonius v. Quetonius
Sámuel
130.
Zwonarich P é t e r 121.
Zwonarits György 119.
Zwonarits István 119.
Zsigmondy Sámuel 173.
T A R T A L O M .
Mályusz Elemér: Előszó
Paulínyi
Oszkár:
Iratok
Kassa
1603—1604-ben megkísérelt
nak
sz.
kir.
város
rekatolizálásá-
történetéhez
Asztalos Miklós: A wittenbergi egyetem magyar­
országi hallgatóinak névsora,
Névmutató
1601—1812
Download PDF

advertising