Brother | HL-2242D | HL-2300D/HL-2340DW/HL-2360DN lietotāja rokasgrāmata

HL-2300D/HL-2340DW/HL-2360DN lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
HL-2230
HL-2240
HL-2240D
HL-2242D
HL-2250DN
HL-2270DW
HL-L2300D
HL-L2340DW
HL-L2360DN
HL-L2365DW
Saturs
Drošība un likumība
3
Simbolu lietojums pamācībā ............................................................................... 3
Vietas izvēle .............................................................................................................. 4
Aparāta droša izmantošana ....................................................................................... 4
Svarīgi jūsu drošībai ............................................................................................ 6
ES direktīva 2002/96/ EC un EN 50419 .............................................................. 6
1
Drukāšanas veidi
7
Printera priekšpuse un aizmugure ........................................................................ ... 7
.
8
Ieteicamais papīrs un citi materiāli ...........................................................................
Papīra tips un izmērs .......................................................................................... 8
Speciāla papīra uzglabāšana un izmantošana ................................................... 9
Apdrukas laukums ............................................................................................ 10
Drukāšana ............................................................................................................... 11
Drukāšana un gluda, pārstrādāta, raupja, plāna vai bieza papīra .................... 11
Drukāšana uz aploksnēm un uzlīmju papīra .....................................................13
Abpusēja druka ........................................................................................................15
Automātiska abpusēja druka (HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL-2270DW) ...... 15
Manuāla abpusēja druka .......................................................................................... .16
2
Draiveris un programmatūra
17
Printera draiveris ..................................................................................................... 17
Windows ..................................................................................................................17
Printera draivera iespējas .................................................................................. 17
Macintosh ................................................................................................................ 24
Printera draivera iespējas .................................................................................. 24
Printera draivera atinstalēšana ............................................................................... 30
Printera draiveris Windows ............................................................................... 31
Printera draiveris Macintosh ............................................................................. 31
3
Vadības panelis
32
LED (gaismas diodes) ............................................................................................. 32
Servisa indikācijas .................................................................................................. 34
Go taustiņš .............................................................................................................. 35
Testa lapas izdrukāšana ................................................................................... 35
4
Ikdienas apkope
36
Maināmie izejmateriāli ............................................................................................. 36
Pirms izejmateriālu nomainīšanas un printera apkopes .................................... 36
Tonera kasete .................................................................................................... 37
Fotocilindra bloks .............................................................................................. 40
Apkope .................................................................................................................... 43
Printera ārpuses tīrīšana .................................................................................. 43
Korona stieples tīrīšana .............................................................................. 43
Fotocilindra bloka tīrīšana ................................................................................ 45
Papīra pacēlājruļļa tīrīšana .............................................................................. 48
Printera iepakošana un transportēšana ................................................................... 48
1
5
Traucējumi
49
Problēmas noteikšana ............................................................................................ 49
Kļūdu paziņojumi ..................................................................................................... 49
Problēmas ar papīru ................................................................................................ 50
Iesprūdis papīrs ....................................................................................................... 51
Drukas kvalitātes uzlabošana .................................................................................. 55
Drukas problēmas ................................................................................................... 59
2
Drošība un likumība
HL-2230 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2250DN / HL-2270DW
Paldies par Brother aparāta iegādi!
Pirms sākat darboties ar iekārtu vai pirms apkopes veikšanas, izlasiet šo rokasgrāmatu.
Nesekojot norādēm, jūs varat sabojāt iekārtu, palielināt ugunsgrēka vai elektriskā šoka risku.
Šī pamācība nesatur visu informāciju par aparātu. Ja vēlaties iegūt detalizētāku informāciju, lasiet
lietošanas pamācību, kas ir atrodama CD diskā.
Simbolu lietojums pamācībā
Sekojošie simboli tiek lietoti visā pamācībā.
Bold
Vārdi treknrakstā apzīmē
noteiktus taustiņus uz aparāta
darbību paneļa.
Italics
Vārdi slīprakstā uzsver kādu
svarīgu domu vai norāda uz kādu
saistītu tēmu.
Courier Teksts Courier New fontā apzīmē
New
uz aparāta LCD ekrāna redzamos
paziņojumus.
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājumi norāda uz potenciāli
bīstamu situāciju no kuras
neizvairoties var iestāties nāve vai
iegūt nopietnus ievainojumus.
UZMANĪBU
Brīdinājumi norāda uz potenciāli
bīstamu situāciju no kuras
neizvairoties var iegūt nelielus vai
vidējus ievainojumus.
SVARĪGI
Brīdinājumi norāda uz potenciāli
bīstamu situāciju no kuras
neizvairoties var sabojāt iekārtu vai
zaudēt tās funkcionalitāti.
Elektrības briesmu ikona brīdina
par elektriskā šoka iespējamību.
Piezīmes dod padomus kā
rīkoties situācijās, kuras var
rasties, vai informē par to, kā
konkrētā darbība strādātu kopā
ar citām funkcijām.
Nepareiza uzstādīšana, brīdina
jūs par ierīcēm un darbībām, kas
nav savietojamas ar šo aparātu.
Sekojiet visiem brīdinājumiem un norādēm,
kas atrodas uz iekārtas.
Piezīme
Ilustrācijas šinī rokasgrāmatā atbilst
iekārtai HL-2240D.
3
Vietas izvēle
Novietojiet iekārtu uz līdzenas, stabilas virsmas, kas ir brīva no vibrācijām vai triecieniem.
Novietojiet iekārtu standarta iezemētas elektrības ligzdas tuvumā.
Izvēlieties sausu, labi vēdināmu vietu, kur temperatūra ir robežās starp 10° un 32.5° C un mitruma
līmenis ir starp 20% un 80% (bez kondensāta).
BRĪDINĀJUMS
Nepakļaujiet iekārtu tiešiem saules stariem, pārmērīgam karstumam, atklātai liesmai, sāļām vai
korozīvām gāzēm, mitrumam vai putekļiem.
Nenovietojiet aparātu radiatoru, gaisa kondicionētāju,ventilatoru, ledusskapju, ķimikāliju vai ūdens
tuvumā.
UZMANĪBU
Nenovietojiet aparātu vietā, kur ir aktīva kustība.
Nenovietotjiet iekārtu vietā, kur tiek aizklāta tās ventilācijas atvere. Starp ventilācijas atveri un
sienu vajadzētu atstāt apmēram 10 cm.
Nepievienojiet aparātu kontaktligzdai, kuru var kontrolēt ar sienas slēdzi vai automātisko taimeri
vai arī kas ir vienā ķēdē ar lielām iekārtām vai tehniku, kas var radīt strāvas padeves pārrāvumu.
Strāvas pārrāvums var izdzēst aparāta atmiņā esošo informāciju.
Izvairieties no traucējošiem avotiem, tādiem kā bezvadu telefona sistēmas vai skaļruņi.
Pārliecinieties, ka vadi, kas ved uz iekārtu, nerada iespēju aiz tiem aizķerties.
Aparāta droša izmantošana
BRĪDINĀJUMS
Aparāta iekšpusē atrodas augstsprieguma elektrodi. Pirms aparāta
iekšpuses tīrīšanas, pārliecinieties, ka esat atvienojis strāvas padeves
vadu no kontaktligzdas. Šāda darbība novērsīs elektrošoka iespējamību.
Neņemiet kontaktdakšu ar mitrām rokām. Šāda darbība var izsaukt
elektrošoku.
Vienmēr pārliecinieties, ka kontaktdakša ir iesprausta līdz galam.
4
Aparāts ir jāinstalē viegli pieejamas kontaktligzdas tuvumā. Trauksmes gadījumā aparāts jāatvieno
no kontaktligzdas, lai tam pilnībā tiktu pārtraukta strāvas padeve.
Aparāta iekšpuses vai ārpuses tīrīšanai neizmantojiet ugunsnedrošus tīrītājus, jebkāda veida
aerosolus vai organiskus šķīdinātājus/šķidrumus, kas satur alkoholu vai amonjaku. To lietošana
var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
Neizmantojiet putekļusūcēju, lai iztīrītu aparātā izbirušu toneri. Tas var izraisīt ugunsgrēku. Tonera
putekļus uzmanīgi notīriet ar sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu.
Esiet uzmanīgi! Neieelpojiet toneri.
Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskā šoka vai savainošanās riska, vienmēr ievērojiet pamata
drošības nosacījumus:
• Nelietojiet aparātu baseina tuvumā, iekārtu, kuras izmanto ūdeni, tuvumā vai mitrā pagrabā.
• Neizmantojiet aparātu negaisa laikā (pastāv neliela elektriskā šoka iespējamība).
• Neizmantojiet iekārtu gāzes noplūdes gadījumā.
UZMANĪBU
KARSTA VIRSMA
Tūlīt pēc aparāta lietošanas, dažas tā daļas var būt ļoti karstas. Lai izvairītos no savainošanās,
atverot aparāta priekšpusi vai aizmuguri, NEAIZTIECIET attēlā norādītās daļas.
Aparāta iekšpuse
(Priekšpuse)
SVARĪGI
Nenoņemiet un nesabojāt uzlīmes, kas atrodas uz aparāta.
5
Aparāta iekšpuse
(Aizmugure)
Svarīgi jūsu drošībai
1
2
3
4
Izlasiet visas šīs drošības pamācības.
Saglabājiet tās.
Sekojiet visām uz aparāta redzamajām pamācībām un brīdinājumiem.
Pirms aparāta iekšpuses tīrīšanas atvienojiet to no kontaktligzdas. Nelietojiet šķidros vai aerosola
tīrītājus. Tīrīšanai izmantojiet sausu, šķiedras neatstājošu audumu.
5 Nenovietojiet aparātu uz nestabiliem ratiņiem, statīva vai galda. Aparāts var nokrist, nodarot tam
nopietnus bojājumus.
6 Spraugas un atvērumi aparāta aizmugurē un apakšā ir domāti ventilācijai. Lai nodrošinātu
uzticamu aparāta darbību un pasargātu to no pārkaršanas, neaizklājiet un nenobloķējiet šos
atvērumus. Nekad nenobloķējiet šos atvērumus, novietojot aparātu uz gultas, dīvāna, paklāja vai
līdzīgas virsmas. Nekad nenovietojiet to radiatora vai sildītāja tuvumā. Neievietojiet aparātu
iebūvētās instalācijās, ja nav nodrošināta atbilstoša ventilācija.
7 Šis aparāts ir jāpieslēdz pie tāda sprieguma kāds ir norādīts uz marķējuma. Ja jūs neesat
pārliecināts par jums pieejamā sprieguma lielumu, sazinieties ar savu dīleri vai vietējo
energokompāniju.
8 Izmantojiet tikai aparāta komplektācijā esošo strāvas padeves vadu.
9 Nenovietojiet priekšmetus uz elektrības vada. Nenovietojiet aparātu vietā, kur cilvēki var staigāt pa
elektrības vadu.
10 Nelieciet aparāta priekšpusē neko, kas varētu bloķēt izdrukātās lapas.
11 Strāvas vadam, ieskaitot pagarinātājus, nevajadzētu būt garākam par 5 metriem.
Nepievienojiet aparātu strāvas ķēdei, kur jau ir pieslēgtas citas lielas iekārtas, piemēram, gaisa
kondicionētājs, kopētājs, papīra smalcinātājs u.tml..
12 Lietojiet aparātu labi vēdināmā telpā.
13 Pirms lapu paņemšanas, pagaidiet līdz tās pilnībā tiek izvadītas no aparāta.
14 Atvienojiet aparātu no kontaktligzdas un nododiet to Brother servisa darbiniekam pie sekojošiem
apstākļiem:
• Ja elektrības vads ir bojāts.
• Ja aparātā ir iekļuvis šķidrums.
• Ja aparāts ir ticis pakļauts lietus vai ūdens iedarbībai.
• Ja aparāts nedarbojas normāli arī pēc tam, kad esat sekojis instrukcijai, pieregulējiet tikai tās
darbības, kas ir aprakstītas lietošanas pamācībā. Nepareizu pieregulējumu rezultātā var rasties
nopietni bojājumi, kam ir nepieciešami apjomīgi kvalificēta meistara remontdarbi.
• Ja aparāts ir kritis zemē vai ir sabojāts tā korpuss.
• Ja aparāts izrāda pēkšņas izmaiņas veiktspējā, norādot uz servisa nepieciešamību.
15 Lai pasargātu jūsu aparātu no pārspriegojuma, iesakām lietot strāvas aizsardzības iekārtu.
ES direktīva 2002/96/EC un EN50419
Šī iekārta ir marķēta ar augstākredzamo simbolu. Tas nozīmē, ka pēc
aparāta nokalpošanas, tas ir jānodod īpašā savākšanas punktā, nevis
jāizmet kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Tas dos lielu ieguldījumu
vides aizsardzībai.
Tikai Eiropas savienībā
6
1
Drukāšanas veidi
Printera priekšpuse un aizmugure
1
2
11
3
10
9
4
5
8
6
7
1 Izdrukāto lapu atbalsta atloks (atbalsta atloks 2)
2 Izdrukāto lapu atbalsta atloks (atbalsta atloks 1)
3 Vadības panelis
4 Daudzfunkciju papīra padeves sānu atbalsta maliņas
5 Daudzfunkciju padeves atvere
6 Daudzfunkciju padeves atveres vāks
7 Papīra lāde
8 Priekšpuses vāks
9 Strāvas padeves slēdzis
10 Ventilācijas atvere
11 Izdruku uztveres lāde
7
1
2
6
5
4
3
1
2
3
4
5
6
7
7
Aizmugures izdruku lāde
AC strāvas kontaktligzda
HL-2270DW: bezvadu iestatīšanas taustiņš
HL-2270DV: bezvadu aktivitātes LED
USB interfeisa kontaktligzda
HL-2250DN / HL-2270DW: 10BASE-T/100BASE-TX ports
HL-2250DN / HL-2270DW: tīkla statusa LED
Ieteicamais papīrs un citi materiāli
Drukas kvalitāte var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā papīra tipa.
Jūs varat drukāt uz dažāda tipa papīra, uzlīmju papīra un aploksnēm.
Lai iegūtu maksimāli labu rezultātu:
Nelieciet papīra lādē vienlaicīgi dažāda tipa papīru. Papīrs var iesprūst.
Pirms drukāšanas jums datorā printera draiverī ir jāizvēlas tas pats papīra izmērs kāds atrodas
aparāta papīra lādē.
Pirms lielāka papīra apjoma iegādāšanās, izmēģiniet nelielu daudzumu, lai pārliecinātos, ka tas
derēs jūsu printerim.
Papīra tips un izmērs
Printeris ņem papīru vai nu no uzinstalētās papīra lādes vai manuālās padeves.
Papīra lādes apzīmējums printera draiverī un rokasgrāmatā:
Papīra lāde
Manuālās padeves atvere
Abpusējās drukas lāde
automātiskai abpusējai
drukāšanai (HL-2240D/
HL-2250DN/ HL-2270DW)
Papīra tips
Gluds papīrs
Tray 1
Manual
DX
Tray 1
Manual
DX
75 līdz 105 g/m 2
p
p
p
Pārstrādāts papīrs
Raupjš papīrs
Nelīdzens papīrs - 60 līdz
163 g/m 2)
Plāns papīrs
60 līdz 163 g/m 2
p
p
p
p
Recycled Paper
Bond Paper
p
p
Papīra tipa izvēle printera
draiverī
Plain Paper
p
Thin Paper
Biezs papīrs
105 līdz 163 g/m 2
p
Thick Paper vai
Thicker Paper
Uzlīmes
p
Label
A4 vai Letter
Aploksnes
Envelopes
p
Env. Thin
Env. Thick
Izmantojiet kopēšanai paredzētu papīru.
Izmantojiet 75 līdz 90 g/m 2 biezu papīru.
Izmantojiet papīru kas nepārsniedz ap 5% mitruma daudzumu un ar neitrālu PH līmeni.
8
Speciāla papīra uzglabāšana un izmantošana
Aparāts ir radīts, lai strādātu ar lielāko daļu kserogrāfisko un raupjo tipu papīriem. Tomēr atsevišķi papīru
tipi var atstāt iespaidu uz drukas kvalitāti. Vienmēr pirms lielākiem drukas darbiem, pārbaudiet konkrēto
papīra tipu. Glabājiet papīru tā oriģinālajā iepakojumā un turiet to noslēgtu. Glabājiet papīru horizontāli no
mitruma, tiešiem saules stariem un karstuma pasargātā vietā.
Neizmantojiet tintes papīru, jo tas var izraisīt papīra iesprūšanu vai sabojāt jūsu printeri.
Ja izmantojat jau apdrukātu papīru, uz tā esošajai tintei jāspēj izturēt ap 200 temperatūru.
Ja izmantojat raupju papīru vai papīru, kas ir saburzījies vai ielocīts, izdruka var būt zemas
kvalitātes.
o
Papīra tipi no kuriem vajadzētu izvairīties
SVARĪGI
Neizmantojiet sekojoša veida papīru:
ļoti reljefainu
izteikti gludu (slīdīgu) vai spīdīgu
viļņainu vai saburzītu
1
1
1 Pacēlums 2 mm vai vairāk var izraisīt papīra iesprūšanu
ar pārklājumu vai ķīmiski apstrādāts
bojātu vai salocītu
pārsniedz ieteicamo papīra svaru
ar skavām vai saspraudēm
ar apdruku, kas veikta ar zemas temperatūras tintēm vai termodruku
daudzkārtainu papīru vai paškopējošu
kas ir radīts tintes printeriem
Ja jūs izmantosiet kādu no iepriekš minētajiem papīriem, jūs varat sabojāt aparātu. Šādus bojājumus
Brother garantija nesedz.
Aploksnes
Lielākā daļa aplokšņu ir piemērotas jūsu aparātam. Piemērotai aploksnei jābūt ar asām, gludām malām, tā
nedrīkst būt biezāka kā divas papīra lapas kopā ņemot. Aploksne nedrīkst būt maisveidīgas konstrukcijas.
Pirms liela daudzuma drukāšanas, izdrukājiet vienu, lai pārliecinātos, ka rezultāts jūs apmierina.
Aploksnes no kurām vajadzētu izvairīties
SVARĪGI
Neizmantojiet sekojoša veida aploksnes:
bojātas, viļņainas, saburzītas, neregulāras formas, izteikti spīdīgas vai aploksnes ar faktūru
ar saspraudēm, āķiem, klipšiem, pašlīmējošu aizdari, PVC logiem, caurumiem, izgriezumiem vai
perforāciju
ar maisveida konstrukciju, neasi nolocītām malām, iespiestu (izceltu) tekstu vai apdrukātas no iekšpuses
iepriekš apdrukātas ar lāzer / LED iekārtu
kopā saliktas neveido līdzenu kaudzīti
izgatavotas no papīra, kas ir smagāks par printera specifikācijā norādīto papīra svaru
ar šķībām malām
ar līmi uz virsmas kā parādīts zemāk
9
ar dubultatlokiem
ar atlokiem kā parādīts zemāk
ar katru malu nolocītu kā parādīts attēlā
Uzlīmes
Aparāts ir piemērots apdrukāt lielāko daļu no uzlīmju veidiem. Uzlīmju līmei ir jābūt bāzētai uz akrilu, jo tā
ir izturīgāka pret augsto fiksētājkrāsns temperatūru. Līme nedrīkst nonākt kontaktā ar printera detaļām, jo
līme var nonākt fotocilindra vai rullīšiem un izrasīt papīra iesprūšanu vai drukas kvalitātes problēmas.
Uzlīmēm ir jānosedz visa lapa, neviena nedrīkst iztrūkt.
Visām uzlīmēm jāspēj izturēt 200 o temperatūra 0,1 sekundi.
Nemēģiniet uzlīmju lapu apdrukāt atkārtoti.
Uzlīmju veidi no kādiem vajadzētu izvairīties
Neizmantojiet uzlīmes, kas ir bojātas, viļņainas, saburzītas vai neparastas formas.
SVARĪGI
Uzlīmju lapai nevajadzētu pārsniegt printera specifikācijā norādīto papīra svaru.
Apdrukas laukums
Laukums, kas netiek apdrukāts, ir parādīts zemāk:
1
1
2
4
3
2
4
3
10
Drukāšana
Drukāšana uz gluda, pārstrādāta, raupja, plāna vai bieza papīra
Drukāšana no papīra lādes
Izvelciet papīra lādi no printera.
Turot nospiestu zaļo papīra atbalsta maliņas atbrīvošanas sviru, pastumiet atbalsta maliņu līdz jūsu
izvēlētajam papīra izmēram.
Ielieciet papīru lādē un pārliecinieities, ka:
papīrs atrodas zem maksimālās atzīmes ( b b b ). Papīra atrašanās virs šīs atzīmes izraisīs papīra
iesprūšanu.
lapas apdrukājamā puse atrodas uz leju.
papīra sānu atbalsti skar papīra malas.
Uzmanīgi iestumiet papīra lādi printerī.
11
Atlokiet atbalsta atloku, lai izvairītos no izdrukātā papīra noslīdēšanas.
Printera draiverī izvēlieties sekojošo:
Paper Size
A4
Letter
Executive
A5
B5
B6
A6
JIS B5
A5 Long Edge
Media Type
Plain Paper
Thin Paper
Recycled Paper
Paper Source
Tray 1
Nosūtiet datus uz printeri.
Drukāšana no daudzfunkciju padeves
Piezīme
Tiklīdz jūs ieliksiet papīru daudzfunkciju padeves atverē, printeris automātiski pārslēgsies Manual Feed
režīmā.
Atlokiet atbalsta atloku, lai izvairītos no izdrukātā papīra noslīdēšanas.
Atveriet daudzfunkciju padeves atveres vāku.
12
Ar abām rokām pielāgojiet papīra atbalsta maliņas atbilstoši papīra izmēram, kuru gatavojaties izmantot.
Ar abām rokām ielieciet vienu lapu padeves atverē līdz jūtat, ka lapa atduras pret papīra padeves
rullīšiem. Kad jūtat, ka printeris ievelk lapu, atlaidiet to.
Piezīme
Papīru padevē lieciet ar apdrukājamo pusi uz augšu.
Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots taisni un pareizā pozīcijā. Ja tā nebūs, papīrs var iesprūst vai
izdrukāties saburzīts.
Padevē vienlaicīgi nelieciet vairāk par vienu lapu, tas var izraisīt papīra iesprūšanu.
Ja padevē ieliksiet lapu pirms printeris ir Ready režīmā, lapa var izdrukāties bez apdrukas.
Printera draiverī izvēlieties sekojošo:
Paper Size
Platums:
Garums:
76.2 līdz 216 mm
116 līdz 406.4 mm
Media Type
Plain Paper
Thin Paper
Thicker Paper
Bond Paper
Recycled Paper
Paper Source
Manual
Nosūtiet datus uz printeri.
Kad lapa izdrukājas, ievietojiet nākamo lapu kā aprakstīts 4. solī. Atkārtojiet līdz izdrukātas visas lapas.
Drukāšana uz aploksnēm un uzlīmju papīra
Ja tiek nolaista aizmugures izejošā lāde, izveidojas taisnais drukas ceļš no daudzfunkciju padeves atveres
uz printera aizmuguri. Šo drukāšanas veidu izmantojiet, ja vēlaties apdrukāt aploksni vai uzlīmju papīru.
Piezīme
Tiklīdz jūs ieliksiet papīru daudzfunkciju padeves atverē, printeris automātiski pārslēgsies Manual Feed
režīmā.
Atveriet aizmugures izejošo lādi.
13
(Tikai drukājot aploksnes) Nolaidiet zaļās ķepiņas, kas atrodas lādes sānos.
Atveriet daudzfunkciju padeves atveres vāku.
Ar abām rokām pielāgojiet papīra atbalsta maliņas atbilstoši papīra izmēram, kuru gatavojaties izmantot.
Ar abām rokām ielieciet vienu uzlīmju lapu vai aploksni padeves atverē līdz jūtat, ka lapa atduras pret
papīra padeves rullīšiem. Kad jūtat, ka printeris ievelk lapu, atlaidiet to.
Piezīme
Uzlīmju lapu vai aploksni padevē lieciet ar apdrukājamo pusi uz augšu.
Pārliecinieties, ka uzlīmju papīrs vai aploksne ir ievietota taisni un pareizā pozīcijā. Ja tā nebūs, papīrs
var iesprūst vai izdrukāties saburzīts.
Padevē vienlaicīgi nelieciet vairāk par vienu lapu vai aploksni, tas var izraisīt papīra iesprūšanu.
Neizmanotjiet jau reiz apdrukātu uzlīmju lapu vai lapu, kurā trūkst kāda uzlīme.
Ja padevē ieliksiet lapu pirms printeris ir Ready režīmā, lapa var izdrukāties bez apdrukas.
Printera draiverī izvēlieties sekojošo:
Paper Size
Envelopes
Com-10
DL
C5
Monarch
DL Long Edge
Customized paper size 1
1 Jūs varat iestatīt savu papīra izmēru Windows printera draiverī izvēloties User Defined... vai
Macintosh printera draiverī izvēloties Manage Custom Sizes...
14
Label
A4
Letter
Media Type
Envelopes
Env.Thin
Env.Thick
Label
Paper Source
Manual
Piezīme
Aplokšņu izmēriem, kas nav doti printera draivera sarakstā, izmantojiet User Defined... (Windows) vai
Manage Custom Sizes... (Macintosh).
Nosūtiet datus uz printeri.
Kad lapa izdrukājas, ievietojiet nākamo lapu kā aprakstīts 5. solī. Atkārtojiet līdz izdrukātas visas lapas.
(tikai drukājot aploksnes) Kad esat beidzis drukāšanu, novietojiet zaļās sviras, kuras nolaidāt 2. solī,
atpakaļ sākotnējā pozīcijā.
Piezīme
Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, izņemiet no izejošās lādes katru uzlīmju lapu vai aploksni tiklīdz tā ir
izdrukāta.
Ja aploksnes pēc izdrukāšanas ir saburzīta, skat Drukas kvalitātes uzlabošana.
Ja teksts uz aploksnes drukājot izsmērējas, zem Media Type iestatiet uz Thick Paper vai Thicker Paper,
lai palielinātu fiksācijas temperatūru.
Abpusēja druka
Ja papīrs ir plāns, tas var saburzīties.
Ja papīrs ir viļņains, iztaisnojiet to , tad lieciet papīra lādē vai daudzfunkciju padevē. Ja papīrs turpina
viļņoties, nomainiet to.
Ja jūs izmantojat manuālu abpusējo funkciju, ir iepsējams, ka papīrs iesprūdīs vai būs slikta drukas
kvalitāte.
Piezīme
Pārliecinieties, ka papīra lāde printerī ir iestumta līdz galam.
Izmantojiet gludu, pārstrādātu vai plānu papīru. Neizmantojiet raupju papīru.
Automātiska abpusēja druka (HL-2240D/ HL-2242D/ HL-2250DN/ HL-2270DW)
Printera draiverī izvēlieties sekojošo:
Paper Size
A4
Media Type
Plain Paper
Thin Paper
Recycled Paper
Paper Source
Tray 1
Manual
Duplex / Booklet
Duplex
Zem Duplex Settings - Duplex Type
Ir iespējamas 4 opcijas katrai orientācijai.
Zem Duplex Settings - Binding Offset
Jūs varat norādīt novirzi, kas nepieciešama, lai dokumentu varētu iešūt.
Nosūtiet datus uz printeri. Printeris automātiski drukās no abām pusēm.
15
Manuāla abpusēja druka
Printera draiverī izvēlieties sekojošo:
Paper Size
Jūs varat izmantot visus paīra izmērus.
Media Type
Jūs varat izmantot visus papīra veidus, kas norādīti specifikācijā, izņemot papīru kam ir norādīta
apdrukājamā puse, kā arī aploksnes un uzlīmes.
Paper Source
Tray 1
Manual
Duplex / Booklet
Duplex (Manual)
Zem Duplex Settings - Duplex Type
Ir iespējamas 4 opcijas katrai orientācijai.
Zem Duplex Settings - Binding Offset
Jūs varat norādīt novirzi, kas nepieciešama, lai dokumentu varētu iešūt.
Nosūtiet datus uz printeri. Printeris vispirms uz vienas puses uzdrukās nepāra lapas. Tad Windows
draiveris ar paziņojumu norādīs ielikt papīru pāra numura lapu uzdrukāšanai uz otras puses.
Piezīme
Pirms lapu atkārtotas ievietošanas, tās labi iztaisnojiet, lai tās neiesprūstu. Nav ieteicams drukāt uz ļoti
plāna vai bieza papīra.
16
2
Draiveris un programmatūra
Printera draiveris
Printera komplektācijā ir CD disks ar printera draiviem priekš Windows un Macintosh.
Lai uzinstalētu Linux printera draiveri, skat. http://solutions.brother.com/
Drukājot no datora, jūs varat izmainīt sekojošus printera iestatījumus:
Paper Size (papīra izmērs)
Orientation (izkārtojums)
Copies (kopiju skaits)
Media Type (papīra tips)
Resolution (izšķirtspēja)
Print Settings (drukas iestatījumi)
Multiple Page
Duplex / Booklet (abpusēja / bukleta druka) 1
Paper Source (papīra lāde)
Scaling (palielināšana/ samazināšana)
Reverse Print (reversā druka)
Use Watermark (ūdenszīmes izmantošana) 1
Header - Footer Print 1
Toner Save Mode (tonera taupības režīms)
Administrator
Use Reprint (atkārtota izdruka) 1
Sleep Time (’aizmigšanas’ laiks)
Macro 1 2
Density Adjustment (blīvuma pielāgošana) 1
Error Message Printout (kļūdas paziņojuma izdrukāšana) 1
Improve Print Output (izdrukas uzlabošana)
Skip Blank Page (baltas lapas izlasīšana)
Print Profiles 1
1
2
Šie iestatījumi nav pieejami Macintosh printera draiverī.
Šie iestatījumi nav pieejami ar HL-2230, HL-2240, HL-2240D un HL-2242D.
Windows ®
Printera draivera iespējas
Piezīme
Šinī sadaļā ekrāna izkārtojums atbilst Windows ® XP.
Piekļūt Printing Preferences jūs varat uzklikšķinot uz Printing Preferences..., kas atrodas zem
Printing Properties General.
17
Basic logs
1
4
2
3
Izvēlieties Paper Size, Orientation, Copies, Media Type, Resolution un Print Settings (1).
Izvēlieties Multiple Page un Duplex / Booklet (2).
Izvēlieties Paper Source (3).
Spiediet OK, lai apstiprinātu jūsu izvēlētos iestatījumus.
Lai atgrieztos pie sākotnējiem iestatījumiem, spiediet Default, tad OK.
Piezīme
Šinī laukumā (4) parādās patreizējie iestatījumi.
Papīra izmērs (Paper Size)
Ar bultiņas palīdzību atveriet papīra izmēra izvēlni un izvēlieties sev nepieciešamo izmēru.
Izkārtojums (Orientation)
Portrait
Landscape
Kopiju skaits (Copies)
Izvēlieties nepieciešamo izdruku skaitu.
Šķirošana (Collate)
Aktivizējot Collate, vispirms tiks izdrukāts viens pilns dokumenta komplekts, tad pārējie pēc jūsu
izvēlēta skaita. Ja Collate nav aktivizēts, pirmā lapa tiks izdrukāta jūsu izvēlēto reižu skaitu, tad otrā
lapa, trešā u.t.t.
Collate aktīvs
Collate neaktīvs
18
Papīra tips (Media Type)
Jūs varat izmantot sekojoša tipa papīru. Lai iegūtu maksimāli labu izdrukas kvalitāti, izvēlieties jūsu
izmantotajam papīram atbilstošu papīra tipa iestatījumu.
Plain Paper
Thin Paper
Thick Paper
Thicker Paper
Bond Paper
Envelopes
Env. Thick
Env. Thin
Recycled Paper
Label
Izšķirtspēja (Resolution)
Jūs varat izvēlēties attiecīgu izšķirtspēju:
300 dpi
600 dpi
HQ 1200
Drukas iestatījumi (Print Settings)
Graphics (grafiks)
Šis ir labākais režīms teksta, kas satur grafikus, drukāšanai.
Text (teksts)
Šis ir labākais režīms teksta drukāšanai.
Manual (manuāls)
Izvēloties Manual un spiežot Manual Settings... , jūs varat iestatījumus izmainīt manuāli.
Jūs varat iestatīt spilgtumu, kontrastu un citus iestatījumus.
Multiple Page
Šinī iestatījumā var samazināt lapas izmēru, kas ļauj vairākas lapas uzdrukāt uz vienas lapas vai palielināt uzdrukājot vienu lapu uz vairākām.
Page Order (lapu secība)
Kad ir izvēlēta N in 1 iespēja, lapu secību varat izvēlēteis no saraksta.
Border Line (malas līnija)
Drukājot vairākas lapas uz vienas lapas, jūs varat izvēlēties katrai lapai apkārt blīvu līniju, punktotu līniju
vai vispār bez līnijas.
Print cut-out line (lapu secība)
Izvēloties 1 in NxN pages, var izvēlieties Print cut-out line iespēju, kas ļauj uzdrukāt vāju līniju apkārt
uzdrukātajam laukumam.
Abpusēja / bukleta druka (Duplex / Booklet)
None
Abpusējā druka ir deaktivizēta.
Duplex / Duplex (Manual)
Lai veiktu abpusējas izdrukas, izvēlieties kādu no šīm iespējām.
• Duplex (tikai HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN/ HL-2270DW)
Printeris automātiski drukā uz abām pusēm.
• Duplex (Manual)
Printeris vispirms izdrukā pārskaitļa lapas. Tad printeris apstājas un parādās norādes, kas prasa
izdrukātās lapas ielikt atkārtoti. Tiklīdz nospiedīsiet OK, tiks izdrukātas nepāra lapas.
Izvēloties Duplex vai Duplex (Manual), aktivizējas Duplex Settings... taustiņš. , Jūs varat izvēlēties
attiecīgus iestatījumus:
• Duplex Type (abpusējās drukas veids)
Ir iespējami četri abpusējas drukas iesiešanas veidi gan Portrait, gan Landscape virzienam.
Portrait
Long Edge (Left)
19
Long Edge (Right)
Short Edge (Top)
Short Edge (Bottom)
Landscape
Long Edge (Top)
Long Edge (Bottom)
Short Edge (Left)
Short Edge (Right)
• Binding Offset (iesienamā mala)
Šī iespēja ļauj norādīt iesienamās malas nobīdi milimetros.
Booklet / Booklet (Manual)
Šo iestatījumu izmantojiet, lai drukātu bukletus. Šis režīms sarindos lapas pareizā secībā tā, lai salokot
izdrukāto dokumentu pa vidu uz pusēm, izveidojas grāmatiņa.
• Booklet (tikai HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN/ HL-2270DW)
Printeris automātiski drukā uz abām pusēm.
• Booklet (Manual)
Printeris vispirms izdrukā pārskaitļa lapas. Tad printeris apstājas un parādās norādes, kas prasa
izdrukātās lapas ielikt atkārtoti. Tiklīdz nospiedīsiet OK, tiks izdrukātas nepāra lapas.
Izvēloties Booklet vai Booklet (Manual), aktivizējas Duplex Settings... taustiņš. , Jūs varat izvēlēties
attiecīgus iestatījumus:
• Duplex Type (abpusējās drukas veids)
Ir iespējami divi abpusējas drukas iesiešanas veidi gan Portrait, gan Landscape virzienam.
Portrait
Landscape
Left Binding
Right Binding
Top Binding
Bottom Binding
• Booklet Printing Method (bukleta drukāšanas veids)
Izvēloties Divide into Sets: šis iestatījums ļauj jums lapu skaita ziņā apjomīgu bukletu drukāt sadalot
pa mazākiem bukletiem. Jūs varat norādīt lapu skaitu katrā mazākajā bukletā no 1 līdz 15.
• Binding Offset (iesienamā mala)
Šī iespēja ļauj norādīt iesienamās malas nobīdi milimetros.
Papīra lāde
Jūs varat izvēlēties Auto Select, Tray1, Manual, kā arī norādīt lādi no kuras jāņem pirmā lapa un lādi, no
kuras jāņem papīrs sākot ar otro lapu.
Advanced logs
1
2
3
4
5
6
7
Scaling (palielināšana /
samazināšana) (1)
Reverse Print (reversā druka) (2)
Use Watermark (ūdenszīmes
izmantošana) (3)
Header-Footer Print (4)
Toner Save Mode (tonera taupības
režīms) (5)
Administrator (6)
Other Print Options (citas drukas
iespējas) (7)
20
Palielināšana/ samazināšana (Scaling)
Jūs varat izmainīt izdrukas izmēru.
Reversā druka (Reverse Print)
Šo iespēju izmantojiet, la apgrieztu izdruku kārtību par 180 grādiem.
Ūdenszīmes izmantošana (Use Watermark)
Jūs kā ūdenszīmi varat izmantot logo vai tekstu.
Jūs varat izmantot kādu no jau piedāvātajām ūdenszīmēm, bitmap failu vai paša radītu tekstu.
Ja par ūdenszīmi izmantojat bitmap failu, jūs varat izmainīt ūdenszīmes izmēru un novietot to lapā jebkurā
vietā.
Ja par ūdenszīmi izvēlaties tekstu, jūs varat izmainīt Text, Font, Style, Size un Darkness iestatījumus.
Header-Footer Print
Ja šis iespēja ir aktivizēta, uz dokumenta tiks drukāts tāds pats laiks un datums kāds ir jūsu datora sistēmā
un PC login lietotāja vārds vai arī jūsu ievadītais teksts. Nospiežot Settings... jūs varat ievadīt savu tekstu.
ID Print
Ja izvēlaties Login User Name, tiks drukāts jūsu PC login lietotāja vārds. Ja izvēlēsieties Custom un
ievadīsiet tekstu, tiks drukāta jūsu ievadītā informācija.
Tonera taupības režīms (Toner Save Mode)
Izmantojot šo iespēju, jūs varat ietaupīt tonera patēriņu. Kad Toner Save Mode ir iestatīts uz On, teksts
tiks drukāts gaišāks.
Piezīme
• Toner Save Mode nav ieteicams, ja drukājat Photo vai Gray Scale attēlus.
• Toner Save Mode nav pieejams, ja ir izvēlēta HQ 1200 izšķirtspēja.
Administrator
Administratoram ir tiesības ierobežot piekļuvi funkcijām, piemēram, palielināšanai / samazināšanai un
ūdenzīmes drukāšanai.
• Password
Ievadiet šinī logā paroli.
• Set Password...
Spiediet šeit, lai izmainītu paroli.
• Set
Ievadiet patreizējo paroli. Tagad jūs varat izmainīt iestatījumus.
• Copies Lock
Noslēdz kopiju skaita izvēli, lai pasargātu no vairāku kopiju izdrukāšanas.
• Multiple Page & Scaling Lock
Noslēdz patreizējos Multiple Page un Scaling iestatījumus, lai nevarētu tajos veikt izmaiņas.
• Watermark Lock
Noslēdz patreizējos ūdenszīmes iestatījumus, lai nevarētu tajos veikt izmaiņas.
• Header-Footer Print Lock
Noslēdz patreizējos Header-Footer Print iestatījumus, lai nevarētu tajos veikt izmaiņas.
Citas drukas iespējas (Other Print Options...)
Printer Function jūs varat iestatīt:
• Use Reprint (atkārtota izdruka)
• Sleep Time (gaidīšanas režīms)
• Macro (tikai HL-2250DN / HL2270DW)
• Density Adjustment (blīvuma pielāgošana)
• Error Message Printout (kļūdas paziņojuma izdruka)
• Improve Print Output (izdrukas uzlabošana)
• Skip Blank Page (baltas lapas izlaišana)
21
Atkārtota izdruka (Use Reprint)
Printeris pēdējo uz to nosūtīto darbu patur atmiņā. Jūs pēdējo darbu varat atkārtoti izdrukāt neizmantojot
datoru.
Piezīme
Ja vēlaties, lai neviens cits, izmantojot šo funkciju, neizdrukā jūsu drukas darbu, datorā izņemiet ķeksi
pretī Use Reprint.
Gaidīšanas laiks (Sleep Time)
Ja printeris noteiktu laika periodu nesaņem datus, tas aktivizē gaidīšanas režīmu. Šinī režīmā printeris
izskatās tā it kā tas būtu izslēgts. Kad izvēlaties Printer Default, ‘aizmigšanas’ laiks tiks iestatīts uz
specifisko rūpnīcā iestatīto laiku. To var izmainīt draiverī. Intelligent Sleep Mode automātiski pielāgo
vispiemērotāko ‘aizmigšanas’ iestatījumu vadoties no tā cik bieži jūsu printeris tiek izmantots.
Kamēr printeris ir Sleep Mode, Ready LED nedeg, tomēr printeris joprojām var saņemt datus. Saņemot
drukas darbu vai, ja tiek nospiests Go taustiņš, printeris automātiski ‘pamostas’un sāk drukāt.
Macro (tikai HL-2250DN / HL-2270DW)
Jūs varat saglabāt dokumenta lapu printera atmiņā. Jūs saglabāto macro varat pie nepieciešamības
izdrukāt (jūs to varat izmantot kā pārklājumu jebkuram dokumentam). Tā jūs ietaupīsiet laiku un
palielināsiet drukāšanas ātrumu biežāk izmantotajai informācijai tādai kā formas, firmas logo vai rēķiniem.
Blīvuma pielāgošana (Density Adjustment)
Palielina vai samazina drukas blīvumu.
Piezīme
Density Adjustment nav pieejams, ja Resolution ir iestatīts uz HQ 1200.
Kļūdas paziņojuma izdruka (Error Message Printout)
Jūs varat izvēlēties vai printeris izdrukās kļūdas paziņojumu vai nē.
Izdrukas uzlabošana (Improve Print Output)
Šī iespēja ļauj uzlabot izdrukas kvalitāti.
• Improvement Settings (uzlabošanas iestatījumi)
• Reduce Paper Curl (papīra viļņošanās samazināšana)
Ja izvēlēsieties šo iestatījumu, papīra viļņošanās, iespējams, samazināsies. Ja jūs drukājat tikai
dažas lapas, šo iestatījumu nav nepieciešams izvēlēties. Pamēģiniet izmainīt printera draiverī zem
Media Type uz Thin iestatījumu.
• Improve Toner Fixing (tonera fiksācijas uzlabošana)
Ja printeri izmantojat vietā, kur ir augsts mitruma līmenis, šis iestatījums var samazināt pulvera
nefiksēšanos uz papīra. Ja šis iestatījums nepietiekami uzlabo drukas kvalitāti, printera draiverī zem
Media Type iestatiet Thick.
• Reduce Ghosting (tonera izgaišana)
Ja printeri izmantojat vietā, kur ir augsts mitruma līmenis, šis iestatījums var samazināt pulvera
izgaišanu, plankumainību.Neizmantojiet šo iestatījumu, ja mitruma līmenis ir zem 30% vai arī
pulvera klājuma nevienmērīgums var palielināties.
Baltas lapas izlaišana (Skip Blank page)
Ja šis iestatījums ir aktivizēts, printera draiveris automātiski nosaka baltās lapas un tās nedrukā.
Piezīme
Šī iespēja nedarbojas, ja esat izvēlējies sekojošas iespējas:
• Use Watermark
• Header-Footer Print
• N in 1 un 1 in NxN pages zem Multiple Page
• Duplex (Manual), Booklet, Booklet (Manual) un Duplex ar Binding Offset zem Duplex / Booklet
• (tikai HL-2240D) Duplex ar HQ 1200 zem Resolution.
22
Print Profiles logs
1
• Print Profiles (drukas profili) (1)
Printera draiverim ir iepriekš noteikti profili.
Izvēlieties nepieciešamo profilu un spiediet OK,
lai varētu viegli konfigurēt vēlamos iestatījumus.
• Edit a profile (profila rediģēšana) (2)
Jūs varat rediģēt un saglabāt jaunu drukas profilu.
• Restore default profiles (3)
Spiediet, lai atjaunotu visus noklusētos
iestatījumus.
• Always show Print Profile tab first (4)
Ja vēlaties, lai vienmēr vispirms parādās Print
Profiles saraksts, ielieciet ķeksīti šinī lauciņā.
2
3
4
Drukas profila rediģēšana
Printera draiverī konfigurējiet drukas iestatījumus.
Spiediet Print Profiles.
Spiediet Edit a profile taustiņu.
1
2
Izvēlieties no saraksta ikonu (1) un ievadiet profila nosaukumu (2).
Izvēlieties drukas profilu, kuru vēlaties pārrakstīt un spiediet OK.
Piezīme
Jūs varat pārrakstīt iepriekš noteiktos drukas profilus.
Lādes iestatījumi
Piezīme
1
No Start izvēlnes izvēlieties Printers and Faxes . Ar labo peles taustiņu spiediet Brother HL-2230/
HL-2240/HL-2240D/HL-2242D/HL-2250DN/HL2270DW series ikonu un izvēlieties Properties, lai piekļūtu
Tray Settings.
1
Windows 2000 lietotājiem: izvēlieties Settings, tad Printers.
23
Jūs varat noteikt papīra izmēru katrai lādei.
2
• Serial No. (2)
• Paper Source Setting (1)
Šī iespēja identificē papīra izmēru, kas noteikts
katrai papīra lādei.
• Paper Size (papīra izmērs)
Šis iestatījums ļauj noteikt kurš papīra izmērs
1
tiek izmantots lādē un daudzfunkciju padevē.
Izgaismojiet lādi, kurai vēlaties noteikt papīra
izmēru un no saraksta izvēlieties nepieciešamo
izmēru. Spiediet Update, lai apztiprinātu
iestatījumu.
• Default Source
Šis iestatījums ļauj jums izvēlēties noklusēto
papīra lādi no kuras dokuments tiks drukāts. No
saraksta izvēlieties Default Source un spiediet
Update, lai saglabātu iestatījumu. Auto Select
iestatījums automātiski ņems papīru no tās lādes,
kurā atrodas noteiktais papīra izmērs, kas atbilst
jūsu dokumentam.
Nospiežot Auto Detect, printera draiveris sazināsies ar printeri un parādīs sērijas numuru. Ja
draiverim neizdodas saņemt informāciju, uz ekrāna parādīsies „--------------” .
Piezīme
Auto Detect funkcija nav iespējama, ja printeris ir:
• Izslēgts
• Uzrāda kļūdas paziņojumu
• Ir pieslēgts tīklam
• Nav kārtīgi pievienots vads
Status Monitor
Pie drukāšanas ziņo par printera statusu (parādās kļūdas paziņojumi). Ja vēlaties aktivizēt šo iespēju:
Spiediet Start taustiņu, All Programs 1 , Brother, jūsu printeri (piem., Brother HL-2270DW) un Status
Monitor.
1
Windows® 2000 lietotājiem Programs.
Macintosh
Printera draivera iespējas
Printeris atbalsta Mac OS X 10.4.11, 10.5.x un 10.6.x.
Piezīme
Šinī sadaļā ekrāna izkārtojums atbilst Mac OS X 10.5.x..
Lapas iestatīšanas iespēju izvēle
Programmatūrā Aplle TextEdit spiediet File, tad Page Setup. Ppārliecinieties, ka Format izvēlnē ir
izvēlēts jūsu printera nosaukums. Jūs varat izmainīt iestatījumus Paper Size, Orientation un Scale,
tad spiediet OK.
24
Apple TextEdit lietojumprogrammā, spiediet File, tad Print, lai sāktu drukāšanu.
• Mac OS X 10.4.11
• Mac OS X 10.5.x un 10.6.x
Drukas iespēju izvēle
Lai kontrolētu speciālas drukāšanas iespējas, izvēlieties tās Print izvēlnē.
25
Cover Page (pirmā lapa)
Jūs varat izvēleties sekojošus iestatījumus dokumenta pirmajai lapai:
• Print Cover Page (pirmās lapas druka)
Ja vēlaties savam dokumentam pievienot pirmo īpašu lapu, izmantojieti šo funkciju.
• Cover Page Type (pirmās lapas tips)
Izvēlieties pirmās lapas sagatavi.
Layout (izkārtojums)
• Pages per Sheet (lapu skaits uz vienas lapas)
Izvēlieties cik lapas tiks drukātas uz katras lapas puses.
• Layout Direction (izkārtojuma virziens)
Kad nosakāt lapu skaitu uz vienas lapas, jūs varat arī noteikt to izkārtojuma virzienu.
• Border (mala)
Ja vēlaties pievienot malu, izmantojiet šo iespēju.
• Two-Sided (divpusējs)
Skat. Automātiska abpusēja druka (tikai HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW)
• Reverse Page Orientation (tikai Mac OS X 10.5x un 10.6.x)
Atzīmējiet Reverse Page Orientation, lai drukātu lapas apgrieztā secībā.
• Flip Horizontally (Mac OS X 10.6.x)
Atzīmējiet Flip Horizontally, lai izdrukātu kā atspulgu apmestu no kreisās uz labo.
26
Print Setting (drukas iestatījumi)
Jūs varat izmainīt iestatījumu Print Setting sarakstā izvēloties attiecīgo iestatījumu.
• Media Type (papīra veids)
• Plain Paper
• Thin Paper
• Thick Paper
• Thicker Paper
• Bond Paper
•
•
•
•
•
Envelopes
Env.Thick
Env.Thin
Recycled Paper
Label
• Resolution (izšķirtspēja)
• 300 dpi
• 600 dpi
• HQ 1200
• Toner Save Mode (tonera taupības režīms)
Ar šīs iespējas palīdzību jūs varat ietaupīt toneri. Izvēloties Toner Save Mode, druka būs gaišāka.
Noklusētais iestatījums ir Off.
Piezīme
• Toner Save Mode nav ieteicams, ja drukājat Photo vai Gray Scale attēlus.
• Toner Save Mode nav pieejams, ja ir izvēlēta HQ 1200 izšķirtspēja.
• Paper Source (papīra lāde)
Jūs varat izvēlēties Auto Select, Tray1 vai Manual.
• Reverse Print (tikai Mac OS X 10.4.11))
Atzīmējiet Reverse Print, lai pagrieztu datus par 180 grādiem.
Advanced logs
27
• Graphics Quality (grafika kvalitāte)
Jūs varat izmainīt drukas kvalitāti:
• Graphics (grafiki)
Šis ir grafika režīms (prioritāte ir kontrasts). Izvēlieties šo iestastījumu, lai drukātu tekstu un figūras,
piemēram biznesa vai prezentācijas dokumentiem.
• Text (teksts)
Šis ir labākais režīms teksta dokumentu drokāšanai.
• Skip Blank Page (baltas lapas izlaišana)
Ja ir atzīmēts Skip Blank Page, printera draiveris automātiski nosaka baltās lapas un drukājot tās izlaiž.
• Improve Print Output (izdrukas kvaltitātes uzlabošana)
• Reduce Paper Curl (papīra viļņošanās samazināšana)
Ja izvēlēsieties šo iestatījumu, papīra viļņošanās, iespējams, samazināsies. Ja jūs drukājat tikai
dažas lapas, šo iestatījumu nav nepieciešams izvēlēties. Pamēģiniet izmainīt printera draiverī zem
Media Type uz Thin iestatījumu.
• Improve Toner Fixing (tonera fiksācijas uzlabošana)
Ja printeri izmantojat vietā, kur ir augsts mitruma līmenis, šis iestatījums var samazināt pulvera
nefiksēšanos uz papīra. Ja šis iestatījums nepietiekami uzlabo drukas kvalitāti, printera draiverī zem
Media Type iestatiet Thick.
• Reduce Ghosting (tonera izgaišana)
Ja printeri izmantojat vietā, kur ir augsts mitruma līmenis, šis iestatījums var samazināt pulvera
izgaišanu, plankumainību. Neizmantojiet šo iestatījumu, ja mitruma līmenis ir zem 30% vai arī
pulvera klājuma nevienmērīgums var palielināties.
• Sleep Time (gaidīšanas laiks)
Ja printeris noteiktu laika periodu nesaņem datus, tas aktivizē gaidīšanas režīmu. Šinī režīmā printeris
izskatās tā it kā tas būtu izslēgts. Kad izvēlaties Printer Default, ‘aizmigšanas’ laiks tiks iestatīts uz
specifisko rūpnīcā iestatīto laiku. To var izmainīt draiverī. Intelligent Sleep Mode automātiski pielāgo
vispiemērotāko ‘aizmigšanas’ iestatījumu vadoties no tā cik bieži jūsu printeris tiek izmantots.
Kamēr printeris ir Sleep Mode, Ready LED nedeg, tomēr printeris joprojām var saņemt datus. Saņemot
drukas darbu vai, ja tiek nospiests Go taustiņš, printeris automātiski ‘pamostas’un sāk drukāt.
Manuāla abpusēja druka
• Mac OS X 10.4.11
Izvēlieties Paper Handling.
Izvēlieties Odd number pages un spiediet Print.
Apgrieziet izdrukas un lieciet atkārtoti lādē, tad izvēlieties Even numbered pages un spiediet Print.
28
• Mac OS X 10.5.x un 10.6.x
Izvēlieties Paper Handling.
Zem Pages To Print izvēlieties Odd only un spiediet Print.
Apgrieziet izdrukas un lieciet atkārtoti lādē, tad zem Pages To Print izvēlieties Even only un spiediet
Print.
Automātiska abpusēja druka (tikai HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW)
• Mac OS X 10.4.11
Izvēlieties Layout.
Zem Two-Sided izvēlieties Long-edged binding vai Short-edged binding.
Izvēlieties Paper Handling.
Zem Print izvēlieties All Pages un spiediet Print. Jūs varat apdrukāt lapas no abām pusēm.
• Mac OS X 10.5.x un 10.6.x
Izvēlieties Layout.
29
Zem Two-Sided izvēlieties Long-edged binding vai Short-edged binding.
Izvēlieties Paper Handling.
Zem Pages to Print izvēlieties All Pages un spiediet Print. Jūs varat apdrukāt lapas no abām pusēm.
Status Monitor
Pie drukāšanas ziņo par printera statusu (parādās kļūdas paziņojumi). Ja vēlaties aktivizēt šo iespēju:
• Mac OS X 10.4.11
Zem Go izvēlnes izvēlieties Applications, Utilities un aktivizējiet Printer Setup Utility, tad izvēlieties
printeri.
Spiediet Utility un printera statuss tiks aktivizēts.
• Mac OS X 10.5.x
Aktivizējiet System Preferences, izvēlieties Print & Fax, tad izvēlieties printeri.
Spiediet Open Print Queue..., tad spiediet Utility. Printera statuss tiks aktivizēts.
• Mac OS X 10.6.x
Aktivizējiet System Preferences, izvēlieties Print & Fax, tad izvēlieties printeri.
Spiediet Open Print Queue..., tad spiediet Printer Setup. Izvēlieties Utility, tad spiediet Open Printer
Utility. Printera statuss tiks aktivizēts.
Printera draivera atinstalēšana
Piezīme
• Šis nav pieejams, ja printera draiveri instalējāt no Windows ® Add a printer funkcijas.
• Pēc atinstalēšanas iesakām „pārstartēt” datoru, lai izdzēstu failus, kas tika izmantoti atinstalēšanas
laikā.
30
Printera draiveris Windows®
Spiediet Start taustiņu, izvēlieties All Programs 1 , Brother, tad jūsu printeri.
Spiediet Uninstall.
Sekojiet norādēm ekrānā.
1 Windows ® 2000 lietotājiem Programs.
Printera draiveris Macintosh
Mac OS X 10.4.11
Atvienojiet USB vadu no jūsu Macintosh un printera.
Reģistrējieties kā Administrators.
Zem Go izvēlnes izvēlieties Applications, Utilities un aktivizējiet Printer Setup Utility, tad izvēlieties
printeri, kuru vēlaties izdzēst un spiediet Delete.
Mac OS X 10.5.x un 10.6.x
Atvienojiet USB vadu no jūsu Macintosh un printera.
Reģistrējieties kā Administrators.
No Apple izvēlnes izvēlieties System Preferences. Spiediet Print & Fax, tad izvēlieties printeri, kuru
vēlaties izdzēst un spiediet - taustiņu.
31
3
Vadības panelis
LED (gaismas diodes)
1
2
3
4
5
1 Toner LED
Norāda, ka toneris ir beidzies.
2 Drum LED
Norāda, ka fotocilindrs būs drīz jāmaina.
3 Error LED
Deg, ja printeris ir kādā no sekojošiem stāvokļiem:
No Paper (nav papīra) / Paper jam (iesprūdis papīrs) /
Cover open (atvērts vāks)
4 Ready LED
Šī lampiņa degs atkarībā no printera statusa.
5 Go taustiņš
„Pamostas” / Kļūdas atcelšana / Atmiņā esošo datu izdruka /
Darba atcelšana / Atkārtota izdruka / aktivizē vai deaktivizē
bezvadu tīklu (tikai HL-2270DW)
LED indikācijas
LED nedeg.
vai
vai
LED deg.
LED ir dūmakaina.
vai
LED
vai
LED mirgo.
Printera statuss
SLEEP (enerģijas taupības režīms)
Printeris ir miera režīmā (Power Save režīmā). Saņemot datus vai nospiežot
Go, printeris no Sleep režīma pāriet Ready režīmā.
DEEP sLEEP (dziļš miegs)
Šinī režīmā printeris patērē vēl mazāk enerģijas nekā vienkārši Sleep
režīmā. Šinī režīmā printeris pāriet automātiski, ja esot Sleep režīmā
noteiktu laika periodu tas nesaņem nekādus datus. Saņemot datus vai
nospiežot Go, printeris no Deep Sleep režīma pāriet Ready režīmā.
Tikai HL-2270DW: Ja ir aktīvs bezvadu tīkls, printeris nepāriet Deep sleep
režīmā.
READY (gatavs darbam)
Printeris ir gatavs darbam.
PRINTING (drukā)
Printeris pašlaik drukā.
32
LED
Printera statuss
WARMING UP (printeris silst)
Printeris uzsilst.
COOLING DOWN (printeris atdziest)
Printeris atdziest. Pagaidiet dažas sekundes, līdz printeris iekšpusē būs
pietiekami atdzisis.
RECEIVING DATA (printeris saņem datus)
Printeris vai nu saņem datus no datora vai arī apstrādā tos atmiņā.
DATA REMAINING (printera atmiņā ir dati)
Printera atmiņā ir palikuši dati. Ja Ready LED deg ilgāku laiku, bet nekas
nav izdrukāts, spiediet Go, lai izdrukātu printera atmiņā esošos datus.
TONER LOW (tonera kasete drīz beigsies)
Drīz būs jāmaina tonera kasete. Iegādājieties jaunu tonera kaseti, lai tad,
kad parādīsies REPLACE TONER, jūs to varētu nomainīt.
Toner LED 2 sekundes degs, tad 3 sekundes nedegs.
REPLACE TONER (Stop mode) (Nomainiet toneri (Stop režīms))
Nomainiet tonera kaseti ar jaunu.
CARTRIDGE ERROR
Fotocilindra bloks nav kārtīgi ielikts. Izņemot to no printera un ielieciet
kārtīgi atpakaļ.
NO TONER (nav tonera kasetes)
Atveriet priekšējo vāku un ielieciet tonera kaseti.
REPLACE TONER (nomainiet toneri)
Printeris turpina drukāt līdz LED norāda TONER ENDED.
TONER ENDED (toneris beidzies)
Nomainiet tonera kaseti ar jaunu.
33
LED
Printera statuss
DRUM END SOON (fotocilindra resurss drīz beigsies)
Drīz vajadzēs nomainīt fotocilindru.
Drum LED 2 sekundes deg un 3 sekundes nedeg.
REPLACE DRUM (nomainiet fotocilindru)
Nomainiet fotocilindru ar jaunu.
NO PAPER T1 (papīra lādē T1 nav papīra)
Ielieciet papīra lādē papīru. Tad spiediet Go.
MANUAL FEED (daudzfunkciju padeve)
Ielieciet papīru daudzfunkciju padevē.
Servisa indikācijas
Ja printerim ir problēma, kuru nevar atrisināt lietotājs, printeris uz to norādīs ar iedegtām visām LED.
Ja parādās šāds ziņojums par nepieciešamību pēc servisa, izslēdziet strāvas padeves
slēdzi, tad ieslēdziet to un mēģiniet drukāt vēlreiz.
Ja pēc izslēgšanas / ieslēgšanas kļūdas paziņojums nepazūd, spiediet Go, LED
iedegsies kā parādīts zemāk norādot kur ir problēma.
LED kļūdas indikācijas
LED
Galvenā Fiksētājkrāsns Lāzerbloka Motora
Augstas
FAN
problēma problēma voltāžas pr. problēma
PCB probl. problēma 1
Zero Cross
kļūda
Toner
Drum
Error
Ready
1
Ja parādās šī kļūda, izslēdziet printeri, dažas sekundes pagaidiet, tad ieslēdziet printeri. Atstājiet printeri
uz apm. 15 minūtēm ieslēgtu. Ja problēma nepazūd, sazinieties ar Brother servisa centru.
34
Go taustiņš
• Drukāšanas atcelšana
Pātrauciet patreiz drukāto darbu. Kamēr dokuments drukājas, uz apm. 4 sekundēm nospiediet Go
taustiņu līdz visas LED iedegas, tad atbrīvojiet taustiņu. Kamēr darbs tiek atcelts mirgos Ready un
Error LED.
• Printera „pamodināšana”
Ja printeris ir Sleep režīmā, spiediet Go, lai to aktivizētu Ready režīmā.
• Kļūdas atcelšana
Dažas kļūdas printeris atcels automātiski. Ja kļūdas paziņojums netiek atcelts automātiski, spiediet Go,
lai notīrītu kļūdu.
• Atmiņā esošo darbu izdruka
Ja Ready LED ilgāku laiku mirgo, spiediet Go. Printeris izdrukās datus, kas ir palikuši printera atmiņā.
• Atkārtota izdruka
Lai izdrukātu pēdējo drukāto darbu, spiediet Go apm. 4 sekundes līdz visas LED iedegas, tad atlaidoet
to. 2 sekunžu laikā nospiediet Go tik reižu cik kopijas vēlaties. Ja nenospiedīsies Go 2 sekunžu laikā,
izdrukāsies viena kopija.
• Bezvadu tīkla aktivizēšana vai deaktivizēšana
Ja vēlaties pārslēgt bezvadu tīklu no aktīva uz neaktīvu vai otrādi (noklusētais iestatījums ir neaktīvs),
Ready režīmā turiet nospiestu Go taustiņu 10 sekundes. Kad printeris izdrukā Network Configuration
lapu, kas norāda patreizējos tīkla iestatījumus, atlaidiet Go taustiņu.
Testa lapas izdrukāšana
Lai izdrukātu testa lapu izmantojiet Go taustiņu vai printera draiveri.
Izmantojot Go taustiņu
Izslēdziet printeri.
Pārliecinieties, ka priekšpuses vāks ir aizvērts un strāvas padeves vads ir pievienots.
Ieslēdzot strāvas padeves slēdzi, turiet nospiestu Go taustiņu. Turiet Go nospiestu līdz iedegas Toner,
Drum un Error LED. Atbrīvojiet Go. Pārleicinieties, ka Toner, Drum un Error LED nedeg.
Vēlreiz spiediet Go. Printeris izdrukās testa lapu.
Izmantojot printera draiveri
Ja izmantojat Windows ® printera draiveri, zem General spiediet Print Test Page.
35
4
Ikdienas apkope
Maināmie izejmateriāli
Tonera kasete
TN-2210 (1200 lpp.), TN-2220 (2600 lpp.)
Fotocilindra bloks
DR-2200 (12000 lpp.)
Pirms izejmateriālu nomainīšanas un printera apkopes
BRĪDINĀJUMS
Nelieciet tonera kaseti ugunī. Tā var eksplodēt un jūs savainot.
Aparāta iekšpuses vai ārpuses tīrīšanai neizmantojiet ugunsnedrošus tīrītājus, jebkāda veida
aerosolus vai organiskus šķīdinātājus/šķidrumus, kas satur alkoholu vai amonjaku. To lietošana
var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
Esiet uzmanīgi - neieelpojiet toneri.
UZMANĪBU
KARSTA VIRSMA
• Tūlīt pēc printera lietošanas, dažas tā daļas var būt ļoti karstas. Pagaidiet vismaz 10 minūtes, lai
aparāts atdziest, un tikai tad turpiniet ar nākamo soli.
• Lai izvairītos no drukas kvalitātes pasliktināšanās, NEAIZTIECIET zemāk nosrādītās ietonētās daļas.
SVARĪGI
• Brother iekārtas ir radītas darbam ar noteitkas specifikācijas toneri un ar orģinālo Brother tonera kaseti
tiks sasniegts visaugstākās iespējamās kvalitātes sniegums. Brother nevar garantēt izdruku kvalitāti ar
citas specifikācijas tonera kasetēm.
Ja fotocilindram vai kādām citām daļām tiek nodarīts bojājums, jo ir izmantoti cita ražotāja izejmateriāli,
nepieciešamos remontdarbus garantija nesedz.
• Iesakām fotocilindra bloku un tonera kaseti novietot uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru,
gadījumā, ja toneris izbirst.
36
• Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztieciet attēlā redzamos elektrodus.
• Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām. Neaiztieciet attēlā redzamās ietonētās daļas.
• Kad nomaināt izejmateriālus, iesakām iztīrīt printeri.
• Jaunu tonera kaseti no iepakojuma izņemiet tikai tad, kad ir nepieciešama tās nomaiņa. Ja tonera
kasete ir izpakota un netiek lietota ilgāku laiku, tās derīguma termiņš samazinās.
• Jaunu fotocilindra bloku no iepakojuma izņemiet tikai tad, kad ir nepieciešama tāz nomaiņa. Ja tonera
kasete ir izpakota un netiek lietota ilgāku laiku, tās derīguma termiņš samazinās.
• Mainot fotocilindra bloku esiet uzmanīgi, tas var saturēt toneri.
Piezīme
Izlietotā tonera kaseti iepakojiet iepakojumā, kuru var cieši noslēt, lai pulveris nevar izbirt.
Tonera kasete
Piezīme
• Patērētais tonera daudzums ir atkarīgs no izdrukāto lapu aizpildījuma un iestatījumiem.
• Ja jūs izmainīsiet drukas blīvuma iestatījumu uz gaišāku vai tumšāku, patērētā tonera daudzums
mainīsies.
TONER LOW
Toner LED atkārtoti ieslēgsies uz 2 sekundēm, tad uz 3 sekundēm izslēgsies.
Ja LED uzrāda šādu indikāciju, tas nozīmē, ka toneris drīz beigsies. Sagatavojiet
jaunu tonera kaseti, lai tad, kad parādīsies LED indikācija Replace Toner, varētu
to nomainīt.
Piezīme
• Toner LED lampa turpinās mirgot, ja toneris tuvojas beigām.
• Ja izdruka ir blāva, izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku un uzmanīgi sakratiet uz sāniem
vairākas reizes, lai izlīdzinātu toneri vienmērīgi pa visu kaseti.
37
REPLACE TONER
Printeris pārstās drukāt līdz ieliksiet jaunu tonera kaseti.
Tonera kasetes nomaiņa
Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts. Atstājiet printeri vismaz uz 10 minūtēm, lai tas atdziest.
Atveriet priekšpuses vāku.
Izņemiet fotocilindra un tonera kasetes bloku.
Nospiediet zaļo mēlīti un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra bloka.
Izpakojiet jauno tonera kaseti. Uzmanīgi sakratiet to no vienas puses uz otru vairākas reizes,
lai vienmērīgi izlīdzinātu pulveri.
38
Noņemiet aizsargvāku.
Ievietojiet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra blokā līdz dzirdat klikšķi. Ja tonera kaseti būsiet ielicis
pareizi, zaļā svira automātiski pacelsies.
Notīriet korona stiepli,vairākas reizes bīdot zaļo mēlīti no vienas puses uz otru.
1
Piezīme
Beidzot tīrīšanu novietojiet zilo mēlīti sākuma pozīcijā ( ) (1). Ja to neizdarīsiet, uz izdrukas var parādīties
vertikāla strīpa.
Ielieciet fotocilindra un tonera kasetes bloku printerī. Aizveriet priekšējo vāku.
Piezīme
Neizslēdziet aparātu un neatveriet priekšējo vāku līdz iedegas Ready LED.
39
Drukāšanas darbības būs atkarīgas no printera iestatījuma:
• Noklusētais iestatījums (Stop režīms)
Kad LED norādīs REPLACE TONER, printeris pārtrauks drukāšanu līdz būsiet ielicis jaunu tonera
kaseti.
• Turpināšanas (continue) režīms
Lai liktu printerim turpināt drukāšanu pēc tam, kad tas ir uzrādījis REPLACE TONER, spiediet Go
septiņas reizes, lai aktivizētu šo režīmu (visas LED nomirgos divas reizes, tad iedegsies Ready LED).
Printeris turpinās drukāšanu līdz iedegsies TONER ENDED LED.
Piezīme
•
•
•
•
Pirms režīma nomaiņas pārliecinieties vai priekšējais vāks ir kārtīgi aizvērts.
Kad LED uzrāda kļūdu, režīmu nomainīt nav iespējams.
Ja jūs turpināt drukāt continue režīmā, Brother nevar garantēt drukas kvalitāti.
Continue režīmā druka var būt blāva.
• Ready režīms
Kad nomaināt tonera kaseti ar jaunu, printeris pārslēgsies Ready režīmā.
TONER ENDED
Printeris pārstāj drukāt līdz jūs nomaināt tonera kaseti ar jaunu.
Fotocilindra bloks
Piezīme
• Fotocilindra patieso darbībaslaiku ietekmē vairāki faktori, piemēram, temperatūra, izmantotā papīra
tips, vaitiek izmantots oriģinālais toneris, viena drukas darba lapu skaits u.t.t.
• Printeri vajadzētu izmantot tikai tīrā, no putekļiem brīvā vidē ar adekvātu ventilāciju. Labākai drukas
kvalitātei izmantojiet oriģinālo Brother toneri.
• Izmantojot cita ražotāja fotocilindra bloku, jūs varat ne tikai samazināt izdruku kvalitāti, bet arī paša
printera kvalitāti un darbības laiku. Bojājumus, kas radušies izmantojot neoriģinālos izejmateriālus,
garantija nesedz.
DRUM END SOON
Ja mirgo Drum LED, tad fotocilindra bloka darbības laiks tuvojas beigām. Fotocilindra bloku nomainiet ar
jaunu, kad parādās drukas kvalitātes problēmas.
40
REPLACE DRUM
Ja deg Drum LED, tas nozīmē, ka fotocilindra bloks ir jānomaina.
DRUM STOP
Ja deg Drum un Error LED, jums ir jānomaina fotocilindra bloks.
Fotocilindra bloka nomaiņa
Kad nomaināt fotocilindra bloku ar jaunu, jums ir jāatjauno fotocilindra skaitītājs veicot sekojošus soļus:
Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts un Drum LED mirgo. Atstājiet printeri uz vismaz 10 minūtēm atdzist.
Atveriet priekšpuses vāku.
Izņemiet fotocilindra un tonera aksetes bloku.
Nospiediet zaļo mēlīti un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra bloka.
41
Izpakojiet jauno fotocilindra bloku.
Ievietojiet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra blokā līdz dzirdat klikšķi. Ja tonera kaseti būsiet ielicis
pareizi, zaļā svira automātiski pacelsies.
Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā. Neaizveriet priekšējo vāku.
Spiediet un turiet nospiestu Go apmēram 4 sekundes līdz iedegas visas LED lampas, tad atlaidiet Go.
SVARĪGI
Neatjaunojiet fotocilindra bloka skaitītāju, kad nomaināt tonerra kaseti.
Aizveriet priekšējo vāku.
Pārliecinieties, ka Drum LED nedeg.
42
Apkope
SVARĪGI
Izmantojiet neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Tīrīšana ar kodīgiem šķidrumiem tādiem kā atšķaidītājs vai
benzīns sabojās printera virsmu.
BRĪDINĀJUMS
Aparāta iekšpuses vai ārpuses tīrīšanai neizmantojiet ugunsnedrošus līdzekļus vai jebkāda veida
aerosolus. To izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
Printera ārpuses tīrīšana
Izslēdziet aparātu. Atvienojiet visus vadus un pašās beigās no elektrības padeves.
Izvelciet papīra lādi no aparāta.
Ar mīkstu, sausu škiedras neatstājošu lupatu noslaukiet no aparāta putekļus.
Izņemiet papīru no papīra lādes.
Ar mīkstu, šķiedras neatstājošu lupatu noslaukiet lādi no ārpuses un iekšpuses.
Ielieciet lādē papīru un ievietojiet papīra lādi atpakaļ aparātā.
Pieslēdziet aparātu elektrības padevei, pievienojiet visus vadus un ieslēdziet aparātu.
Korona stieples tīrīšana
Ja jums ir drukas kvalitātes problēmas, notīriet korona stiepli.
Atveriet priekšējo vāku un atstājiet printeri uz vismaz 10 minūtēm atdzist.
43
Izņemiet fotocilindra un tonera kasetes bloku.
SVARĪGI
• Iesakām fotocilindra bloku un tonera kaseti novietot uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru,
gadījumā, ja toneris izbirst.
• Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztieciet attēlā redzamos elektrodus.
Notīriet korona stiepli, vairākas reizes bīdot zaļo mēlīti no vienas puses uz otru.
1
Piezīme
Beidzot tīrīšanu novietojiet zaļo mēlīti sākuma pozīcijā ( ) (1). Ja to neizdarīsiet, uz izdrukas var
parādīties vertikāla strīpa.
Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā. Aizveriet priekšējo vāku.
44
Fotocilindra bloka tīrīšana
Ja uz izdrukām atkārtojas balti vai melni pleķi ar 94 mm lielu intervālu, veiciet sekojošo:
Sagatavojiet tīru A4 vai Letter izmēra lapu.
Pārliecinieites, ka printeris ir Ready režīmā.
Atveriet priekšpuses un aizmugures vāku.
Piezīme
Pārliecinieties, zem aizmugurējā vāka esošās divas zaļās aplokšņu sviras ir paceltā stāvoklī.
Spiediet Go piecas reizes.
Aizveriet priekšpuses vāku. Printeris sagatvosies fotocilindra tīrīšanas procesam. Kad printeris būs tam
gatavs, iedegsies Ready LED.
Atveriet daudzfunkciju padeves vāku.
Ar abām rokām pielāgojiet papīra sānu atbalsta maliņas atbilstoši jūsu izmantotajam papīra izmēram.
45
Ar abām rokām ielieciet A4 lapu daudzfunkciju padevē līdz lapas mala atduras pret papīra padeves
rullīšiem. Kad jūtat, ka printeris ievelk lapu, atlaidiet to. Printeris sāk fotocilindra tīrīsanu. Šī procesa
laikā Ready LED mirgos.
Piezīme
• Tīrīšanas laikā printeris izdos mehānisku troksni, jo pretējā virzienā tiek rotēts OPC fotocilindrs.
• Nelieciet daudzfunkciju padevē vienlaicīgi vairākas lapas. Tas var izraisīt papīra iesprūšanu.
• Ja daudzfunkciju padevē būs ielikts nevis A4 vai Letter izmēra papīrs, printeris pārtrauks tīrīšanas
procesu un izstums papīru.
• Pārliecinieties, ka papīrs daudzfunkciju padevē ir ielikts taisni un pareizi. Ja tā nebūs, izdruka var būt
saburzīta vai arī papīrs var iesprūst.
• Fotocilindra tīrīšanas laikā NEAIZVERIET aizmugures vālu.
• Ja printeris saņem drukas darbu pirms esat ielicis lapu daudzfunkciju padevē, printeris pārtrauks
fotocilindra tīrīšanu un izdrukās saņemto drukas darbu.
Kad printeris būs beidzis tīrīšanu, tas atgriezīsies Ready režīmā.
Atkārtojiet no 3 līdz 9 solim vēl divas reizes, katru reizi izmantojot jaunu tīru lapu. Izlietoto papīru
izmetiet.
Ja problēma nav atrisināta:
Izslēdziet printera strāvas padeves slēdzi. Atvienojiet visus vadus, tad atvienojiet no strāvas padeves.
Atstājiet printeri uz vismaz 10 minūtēm atdzist.
Aizveriet priekšpuses vāku.
Izņemiet fotocilindra un tonera kasetes bloku.
SVARĪGI
• Iesakām fotocilindra bloku un tonera kaseti novietot uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru,
gadījumā, ja toneris izbirst.
• Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem
bojājumiem, neaiztieciet attēlā redzamos
elektrodus.
46
Nospiediet zaļo mēlīti un izņemiet
tonera kaseti no fotocilindra bloka.
Pielieciet izdrukāto paraugu pie fotocilindra un atrodiet sliktās izdrukas vietu.
Pagrieziet fotocilindra sānā esošo balto zobratu, lai pārbaudītu gaismjūtīgā cilindra (OPC) (1) virsmu.
1
Kad ieraugāt uz cilindra virsmas substanci, kas atbilst uz izdrukātā parauga esošajiem pleķiem, notīriet
gaismjūtīgā cilindra virsmu ar sausu kokvilnas tamponu, līdz putekļi vai līme ir notīrīta.
SVARĪGI
Netīriet fotocilindra gaismjūtīgo virsmu ar asiem priekšmetiem.
Ievietojiet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra
blokā līdz dzirdat klikšķi. Ja tonera kaseti
būsiet ielicis pareizi, zaļā svira automātiski
pacelsies.
47
Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā.
Ielieciet printerī papīra lādi. Aizveriet priekšpuses vāku. Pieslēdziet printeri elektrības padevei un
pievienojiet visus vadus. Ieslēdziet printeri.
Papīra pacēlājruļļa tīrīšana
Ja papīra pacēlrullis ir netīrs, printeris var nepaņemt papīru.
Izslēdziet printeri. Atvienojiet visus vadus, tad atvienojiet printeri no elektrības padeves.
Izņemiet papīra padeves lādi no aparāta.
Izņemiet papīru no papīra lādes.
Kārtīgi izgrieziet remdenā ūdenī samērcētu šķiedras neatstājošu lupatiņu un notīriet attēlā norādīto
daļu (1).
1
Notīriet abus papīra pacēlājruļļus (1), kas atrodas printera iekšpusē.
1
Ielieciet papīru papīra lādē. Ielieciet papīra lādi printerī.
Pieslēdziet printeri elektrības padevei un pievienojiet visus vadus. Ieslēdziet printeri.
Printera iepakošana un transportēšana
Piezīme
Ja aparātu ir nepieciešams transportēt, izmantojiet oriģinālos iepakojuma materiālus, lai izvairītos no
printera bojājumiem transportēšanas laikā.
Izslēdziet printeri. Atvienojiet visus vadus, tad atvienojiet printeri no elektrības padeves. Atstājiet
printeri izslēgtu uz vismaz 10 minūtēm atdzist.
Atveriet priekšējo vāku.
Izņemiet fotocilindra un tonera bloku.
48
Ielieciet printerī aizsargdaļas ar uzrakstu „REMOVE” pa kreisi, kā parādīts attēlā.
Ielieciet fotocilindra un tonera kasetes bloku atpakaļ printerī.
Izvelciet elastīgo lentu cauri fotocilindra bloka rokturim kā parādīts attēlā.
Aizveriet priekšējo vāku. Ielieciet printeri oriģinālajā iepakojumā.
Putuplasta gabalu ar uzrakstu „RIGHT” uzlieciet prinerim labajā pusē. Savukārt putuplasta gabalu ar
uzrakstu „LEFT” - printera kreisajā pusē.
LEFT
RIGHT
Ielieciet printeri tā oriģinālajā kastē.
49
Ielieciet strāvas padeves vadu un pārējos materiālus kā parādīts attēlā. Aizlīmējiet kasti.
50
5
Traucējumi
Problēmas noteikšana
Vispirms pārbaudiet sekojošo:
• Strāvas padeves vads ir kārtīgi pievienots un printeris ir ieslēgts.
• Visas aizsargdaļas ir noņemtas.
• Tonera kasete un fotocilindra bloks ir kārtīgi ielikts.
• Priekšpuses vāks, aizmugures vāks un fiksētājkrāsns vāks ir kārtīgi aizvērts.
• Papīrs ir kārtīgi ielikts papīra lādē.
• Interfeisa vads ir pareizi pievienots gan printerim, gan datoram.
• Datorā ir izvēlēts un uzinstalēts pareizais printera draiveris.
• Dators ir iestatīts savinojumam ar pareizo printera portu.
Kļūdu paziņojumi
Status Monitor ziņos par problēmām, kas saistītas ar printeri. Ja vēlaties aktivizēt Status Monitor, skat.,
Status Monitor 20 lpp.
Kļūdas paziņojums
CARTRIDGE ERROR
DRUM END SOON
DRUM ERROR
Darbība
 Pārliecinieties, ka fotocilindra un tonera kasetes bloks ir kārtīgi ielikts.
 Drīz vajadzēs nomainīt fotocilindra bloku.
 Skat. Korona stieples tīrīšana.
 Ja, pēc korona stieples tīrīšanas, LED joprojām uzrāda to pašu kļūdas
indikāciju, ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
DRUM STOP
 Nomainiet fotocilindra bloku.
DUPLEX DISABLED 1
 Aizveriet printera aizmugures vāku un ielieciet atpakaļ abpusējās drukās
FRONT COVER OPEN
lādi.
 Aizveriet printera priekšpuses vāku.
FUSER COVER OPEN
 Aizveriet fiksētājkrāsns vāku, kas atrodas aiz printera aizmugures vāka.
FUSER ERROR
 Ja datorā parādās FUSER ERROR paziņojums, izslēdziet printera strāvas
JAM TRAY 1
 Izņemiet iesprūdušo papīru no norādītās vietas.
padeves slēdzi, pagaidiet dažas sekundes, tad ieslēdziet printeri. Atstājiet
printeri ieslēgtu uz 15 minūtēm.
JAM INSIDE
JAM REAR
JAM DUPLEX 1
MANUAL FEED
 Ja daudzfunkciju padeve ir tukša, ielieciet tanī papīru.
 Pārliecinieties, ka izmantojat papīru, kas atbilst Brother ieteiktajām
specifikācijām.
 Izvēlieties papīra izmēru, kas atbilst printera draiverī iestatītajam.
MEMORY FULL
 Lai izdrukātu printera atmiņā palikušos datus, spiediet Go. Ja vēlaties šos
datus izdzēst, atceliet drukas darbu.
 Samaziniet dokumenta sarežģītību vai samaziniet izdrukas izšķirtspēju.
51
Kļūdas paziņojums
NO TONER
Darbība
 Papīra lādē var būt beidzies papīrs vai arī lāde nav kārtīgi ielikta. Ja
beidzies papīrs, ielieciet jaunu un spiediet Go. Ja problēma joprojām nav
atrisināta, iespējams, papīra pacēlājrullis ir netīrs. Notīriet to.
 Ja papīra lādē ir papīrs, pārbaudiet vai tas ir taisni ielikts. Ja papīrs ir
viļņains, pirms drukāšanas iztaisnojiet to. Reizēm palīdz, ja papīra
kaudzīti apgriež otrādi.
 Samaziniet papīra daudzumu lādē un mēģiniet vēlreiz.
 Pārleicienieties, ka izmantojat papīru, kas atbilst Brother ieteiktajām
papīra specifikācijām.
 Ielieciet printera draiverī iestatītajam papīra izmēram atbilstošu izmēru arī
lādē.
 Atveriet priekšpuses vāku un ielieciet tonera kaseti.
PRINT OVERRUN
 Lai izdrukātu printera atmiņā palikušos datus, spiediet Go. Ja vēlaties šos
NO PAPER T1
datus izdzēst, atceliet drukas darbu.
 Ja kļūdas paziņojums nepazūd, samaziniet dokumenta sarežģītību vai
samaziniet izdrukas izšķirtspēju.
 (tikai HL-2250DN / HL-2270DW) Windows ® printera draiverī izmainiet
sekojošus iestatījumus un mēģiniet vēlreiz.
• Graphics 1
• TrueType mode 1
• Use Printer TruType ® Fonts 1
1
Zem Print Settings izvēlieties Basic, tad Manual un spiediet Manual Settings...
REPLACE DRUM
 Nomainiet fotocilindra bloku.
REPLACE TONER
 Skat. Tonera kasetes nomaiņa.
Service call error
 Pārbaudiet LED indikāciju, lai noteiktu kļūdu.
SIZE ERROR DX 1
 Izvēlieties papīra izmēru, kuru atbalsta abpusējās drukas lāde.
TONER ENDED
 Ielieciet jaunu tonera kaseti.
TONER LOW
 Drīz beigsies toneris. Kad parādīsies REPLACE TONER indikācija,
ielieciet jaunu tonera kaseti.
1 Paziņojums ir tikai HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW modeļiem.
Problēmas ar papīru
Problēma
Ieteikums
Printeris neņem papīru
 Ja lādē ir papīrs, pārliecinieties, ka tas stāv taisni. Ja papīrs ir viļņains,
Printeris neņem papīru
no daudzfunkciju padeves.
 Samaziniet papīra daudzumu lādē un mēģiniet vēlreiz.
 Pārbaudiet vai printera draiverī nav izvēlēta Manual (daudzfunkciju padeve).
 Notīriet papīra pacēlājrulli.
 Daudzfunkciju padevē lieciet tikai vienu papīra lapu.
 Pārliecinieties, ka printera draiverī zem Paper Source ir izvēlēts Manual.
Printeris neņem aploksnes.
 Printeris aploksnes ņem tikai no daudzfunkciju padeves. Iestatiet
Iesprūdis papīrs
izlīdziniet to. Reizēm palīdz, ja lādē esošo papīru apgriež otrādi.
drukāšanu uz jūsu izmantotās aploksnes izmēru.
 Izņemiet papīru. Skat.Iesprūdis papīrs.
Printeris nedrukā.
 Pārbaudiet vai vads ir pievienots printerim.
 Pārbaudiet vai printris ir ieslēgts un LED neuzrāda kļūdas paziņojumu.
 Pārliecinieties, ka esat izvēlējies pareizo printera draiveri.
Drukājot uz parastā papīra,
tas krokojas
 Nomainiet printera draivera iestatījumu zem Media Type uz Thin.
52
Problēma
Ieteikums
Papīrs noslīd no izdruku
lādes.
 Paceliet izdruku lādes atbalsta atloku (1).
 Ja papīrs viļņojas un noslīd, paceliet atbalsta atloku (2).
Iesprūdis papīrs
Ja ir iesprūdis papīrs, mirgos Error LED.
UZMANĪBU
KARSTA VIRSMA
• Tūlīt pēc aparāta lietošanas, dažas tā daļas var būt ļoti karstas. Ļaujiet printerim vismaz 10 minūtes
atdzist.
• Lai izvairītos no savainošanās, atverot aparāta priekšpusi vai aizmuguri, NEAIZTIECIET attēlā
norādītās daļas.
Aparāta iekšpuse
(Priekšpuse)
53
Aparāta iekšpuse
(Aizmugure)
Ja iesprūdušais papīrs ir izņemts pilnībā, jūs varat vispirms ielikt papīra lādi, tad aizvērt priekšpuses vāku.
Printeris automātiski atsāks drukāt.
Ja printeris neatsāk automātisku drukāšanu, spiediet Go. Ja printeris joprojām nedrukā, pārbaudiet vai ir
izņemts viss iesprūdušais papīrs. Tad mēģiniet vēlreiz.
Piezīme
• Ja jūs papīra lādē jau esošam papīram pievinojat jaunu papīru, vienmēr izņemiet to no lādes, izvētiet
un izlīdziniet kaudzīti. Tas palīdz izvairīties no tā, ka vienlaicīgi tiek paņemtas vairākas lapas.
• Pārbaudiet vai esat ielicis tonera kaseti un fotocilindra bloku. Ja fotocilindra bloks nebūs ielikts kārtīgi,
papīrs visdrīzāk iesprūdīs.
Atveriet priekšējo vāku un atstājiet printeri vismaz 10 atdzist.
Lēnām izņemiet fotocilindra un tonera kasetes bloku. Veicot šo darbību jūs vienlaicīgi varat arī izvilkt
iesprūdušo papīru, vai arī šādi tiek atvieglota pieeja iesprūdušajam papīram, kuru jūs varat izvilkt.
SVARĪGI
• Iesakām fotocilindra bloku un tonera kaseti novietot uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru,
gadījumā, ja toneris izbirst.
• Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem
bojājumiem, neaiztieciet attēlā redzamos
elektrodus.
Aizveriet priekšpuses vāku.
Piezīme
Vēl nelieciet fotocilindra un tonera kasetes bloku atpakaļ printerī.
Pilnībā izvelciet papīra lādi no printera.
Ar abām rokām lēnām izvelciet iesprūdušo papīru.
54
Atveriet aizmugures vāku.
Nolaidiet sānos esošās sviras, lai atvērtu fiksētājkrāsns vāku (1).
1
Ar abām rokām uzmanīgi izvelciet iesprūdušo papīru no fiksētājkrāsns.
Aizveriet fiksētājkrāsns vāku un aizmugures vāku.
Pilnībā izvelciet abpusējās drukas lādi.
11 Izvelciet iesprūdušo papīru no printera vai abpusējās drukas lādes.
55
12 Pārliecinieties, ka iesprūdušais papīrs pateicoties statiskai elektrībai nav palicis printerī.
13 Ielieciet abpusējās drukas lādi atpakaļ printerī.
14 Ielieciet printerī papīra lādi.
15 Nospiediet zaļo sviru un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra bloka. Izņemiet no fotocilindra bloka
iesprūdušo papīru, ja tāds ir.
SVARĪGI
• Rīkojieties ar tonera kaseti uzmanīgi, jo tā satur pulveri. Ja pulveris nokļūst uz drēbēm vai rokām,
notīriet vai nomazgājiet tās ar aukstu ūdeni.
• Lai izvairītos no izdruku kvalitātes pasliktināšanās, neaiztieciet attēlā redzamās ietonētās daļas.
16 Ievietojiet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra
blokā līdz dzirdat klikšķi. Ja tonera kaseti
būsiet ielicis pareizi, zaļā svira automātiski
pacelsies.
56
17 Atveriet priekšpuses vāku un ielieciet fotocilindra un tonera kasetes bloku printerī.
18 Aizveriet priekšpuses vāku.
19 Pārliecinieites, ka Error LED nedeg, bet deg Ready LED. Ja printeris nesāk drukāt automātiski,
spiediet Go.
Drukas kvalitātes uzlabošana
Ja jums ir problēmas ar drukas kvalitāti, vispirms izdrukājiet testa lapu. Ja izdruka ir laba, iespējams, ka
problēma nav printerī. Pārbaudiet interfeisa vadu vai pamēģiniet pievienot printeri pie cita datora.
Brother neiesaka izmantot cita ražotāja toner akasetes vai arī pildīt jau izlietotas tonera kasetes.
Slikta drukas kvalitāte
Ieteikums
 Izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku. Uzmanīgi sakratiet virzienā
ABCDEFGH
CDEF
defg
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234



Blāva izdruka


ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
uz sāniem, lai toneris vienmērīgi izlīdzinās pa tonera kaseti.
Ja LED uzrāda REPLACE TONER (Continue mode), ielieciet jaunu tonera
kaseti.
Pārbaudiet aparāta vidi, piemēram, augsts mitruma līmenis vai
temperatūra var izraisīt šādu problēmu.
Ja visa lapa ir pārāk gaiša, iespējams, Toner Save Mode, iespējams, ir
aktivizēts. Draiverī zem Print Settings Advanced vai Basic deaktivizējiet
Toner Save Mode.
Ielieciet jaunu tonera kaseti.
Ielieciet jaunu fotocilindru.
 Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst Brother specifikācijām.
 Pārbaudiet aparāta vidi, piemēram, augsts temperatūras un mitruma
līmenis var izraisīt šādu problēmu.
 Ielieciet jaunu tonera kaseti.
 Ielieciet jaunu fotocilindru.
Pelēks fons
 Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst Brother specifikācijām.
Gaistošs
57
Šāda problēma var rasties, ja izmantojat biezu papīru vai papīru ar raupju
virsmu.
 Pārliecinieties, ka printera draiverī papīra tipa iestatījumos ir izvēlēts
atbilstošs papīra tips.
 Printera draiverī izvēlieties Reduce Ghosting režīmu.
 Ielieciet jaunu tonera kaseti.
 Ielieciet jaunu fotocilindru.
 Fiksētājkrāsns var būt nosmērēta. Sazinieties ar Brother servisa centru.
Slikta drukas kvalitāte
Ieteikums
 Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst Brother specifikācijām. Papīrs
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
ar raupju virsmu var radīt šādu problēmu.
 Ielieciet jaunu fotocilindru.
 Fiksētājkrāsns var būt nosmērēta. Sazinieties ar Brother servisa centru.
Tonera traipi
 Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst Brother specifikācijām.
 Printera draiverī izvēlieties Thick Paper režīmu, vai izmantojiet plānāku
papīru par šobrīd izmantoto.
 Pārbaudiet aparāta vidi, piemēram, augsts mitruma līmenis varizraisīt
šādu problēmu.
Nepilnīgs noklājums
 Fotocilindrs var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru.
 Notīriet fotocilindra korona stiepli paslidinot zaļo mēlīti. Pārliecinieties, ka
novietojat to atpakaļ sākuma pozīcijā ( ).
 Fotocilindra bloks var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
Visa melna
 Pārliecinieties, ka izmantojat papīru, kas atbilst Brother norādītajām
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Pāri lapai baltas līnijas
ABCDEFGH
abcdefghijk
specifikācijām. Biezs papīrs vai papīrs ar raupju reljefainu virsmu var
izraisīt šādu problēmu.
 Pārliecinieties, ka printera draiverī ir izvēlēts atbilstošs papīra tips.
 Pārbaudiet vai printerī nav palicis papīra gabaliņš, kas bloķē skeneri.
 Šāda problēma var parādīties arī pati no sevis. Izdrukājiet vairākas
lapas, lai likvidētu problēmu, īpaši, ja aparāts nav lietots ilgāku laiku.
 Fotocilindra bloks iespējams ir bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
 Notīriet korona stiepli fotocilindra blokā.
 Fotocilindrs, iespējams, ir bojāts. Ielieciet jaunu.
ABCD
abcde
01234
Līnijas pāri lapai
 Pārbaudiet aparāta vidi, piemēram, augsts mitruma līmenis vai
temperatūra var izraisīt šādu problēmu.
 Ja problēma nav atrisināta pēc dažu lapu izdrukas, ielieciet jaunu
fotocilindra bloku.
Pāri lapai baltas līnijas,
ieloces vai krunkas
58
Slikta drukas kvalitāte
Ieteikums
 Ja pēc dažu lapu izdrukāšanas problēma nepazūd, uz fotocilindra,
94 mm
iespējams, ir līme no uzlīmju papīra. Notīriet fotocilindru.
 Fotocilindrs var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru.
94 mm
Blati pleķi uz melna
teksta vai grafika ar
94 mm intervālu
94 mm
94 mm
Melni pleķi ar
94 mm intervālu
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Pāri lapai parādās
melnas švīkas
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Fotocilindra bloks var būt bojāts. Ielieciet jaunu bloku.
Tonera kasete var būt bojāta. Nomainiet tonera kaseti.
Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst Brother specifikācijām.
Ja jūs izmantojat uzlīmju papīru, kas domāts lāzerprinteriem, reizēm līme
no lapām var pielipt pie OPC cilindra virsmas. Notīriet fotocilindru.
 Neizmantojiet papīru ar saspraudēm vai skavām, jo tie saskrāpēs
fotocilindra virsmu.
 Ja izpakots fotocilindrs atrodas tiešos saules staros vai dienas gaismā,
tas var tikt bojāts.




 Notīriet fotocilindra korona stiepli paslidinot zaļo mēlīti.
 Pārliecinieties, ka novietojat to atpakaļ sākuma pozīcijā ( ).
 Tonera kasete var būt bojāta. Nomainiet tonera kaseti.
 Fotocilindra bloks var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
 Uz fiksētājkrāsns var būt traips. Sazinieties ar Brother servisa centru.
Vertikāli pāri lapai melnas
līnijas.
Uz izdrukātajām lapām ir
tonera pleķi.
 Ja LED uzrāda REPLACE TONER (Continue mode), ielieciet jaunu
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
tonera kaseti.
 Tonera kasete var būt bojāta. Ielieciet jaunu kaseti.
 Fotocilindra bloks iespējams ir bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru.
Pāri lapai vertikālas
baltas līnijas
FGH
ABCDE i j k
h
abcdefg
ABCD
abcde
01234
Sašķiebusies lapa.
59
 Pārliecinieties, ka papīrs vai cits materiāls ir kārtīgi ielikts papīra lādē
un sānu atbalsta maliņas nav pārāk cieši vai brīvi pie papīra.
 Iestatiet papīra atbalsta maliņas pareizi.
 Ja jūs izmantojat daudzfunkciju padeves lādi, skat. Daudzfunkciju
padeves lāde
 Papīra lāde, iespējams, ir pārāk pilna.
 Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
Slikta drukas kvalitāte
Ieteikums
 Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti. Augsta temperatūra un mitruma
līmenis var izraisīt papīra viļņošanos.
 Ja aparāts reti tiek izmantots, papīrs var būt pārāk ilgi nostāvējis papīra
Viļņaina
B DEFGH
abc efghijk
A CD
bcde
1 34
lādē. Apgrieziet papīru lādē otrādi vai izvētiet to un pagrieziet par 180 o.
 Atveriet aizmugures vāku, lai lapas izdrukājas uz aimugures lādi.
 Ja jūs neizmantojat Brother rekomendēto papīru, printera draiverī
izvēlieties Reduce Paper Curl režīmu.
 Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
 Pārliecinieties, ka papīrs ir ielikts pareizi.
o
 Apgrieziet papīru lādē otrādi vai par 180 .
Krunkaina vai saburzīta
 Pārliecinieties, ka zem aizmugures vāka abas zaļās sviras ir nolaistas.
Saburzīta aploksne
Piezīme
Kad esat beidzis drukāšanu, atveriet aizmugures vāku un novietojiet abas
zaļās sviras sākotnējā pozīcijā.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. 0123456789. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.
 Pārliecinieties, ka zem aizmugures vāka abas zaļās sviras ir paceltas.
 Printera draiverī izvēlieties Improve Toner Fixing režīmu. Ja šis režīms
nenodrošina pieitekamu kvalitāti, zem Media Type iestatījumiem
izvēlieties Thicker Paper.
60
Slikta drukas kvalitāte
Ieteikums
 Ja jūs neizmantojat Brother rekomendēto papīru, printera draiverī
izvēlieties Reduce Paper Curl režīmu.
 Apgrieziet papīru papīra lādē otrādi un drukājiet vēlreiz. Ja problēma
saglabājas, pārslēdziet Anti-Curl sviras sekojoši:
Atveriet aizmugures vāku.
Paceliet sviru (1) un pavirziet divas pelēkās sviras (2) bultas virzienā.
Viļņains
1
2
2
1
2
Drukas problēmas
Problēma
Aparāts sāk negaidīti
drukāt vai drukā
muļķības
Prineris nevar izdrukāt
pilnas dokumenta lapas.
Parādās MEMORY FULL
paziņojums
Datorā Header un Footer
parādās, taču izdrukā ne.
61
Ieteikums
 Pārbaudiet vai printera vads nav pārāk garš. Ieteicamais garums ir ne
garāks par 2 metriem.
 Pārbaudiet vai printera vads nav bojāts.
 Ja izmantojat interfeisa pārslēgšanas iekārtu, atvienojiet to. Pievienojiet
printeri tieši pie datora un mēģiniet vēlreiz.
Pārliecinieties, ka kā „Set as Default Printer” ir izvēlēts pareizais printera

draiveris.
Pārbaudiet vai printeris nav pievienots pie tā paša porta, kur, piemēram,
 skeneris. Atvienojiet visas iekārtas, lai pie porta pievienots ir tikai printeris.
 Lai izdrukāt atmiņā esošās lapas, spiediet Go. Ja vēlaties izdzēst atmiņā
esošos darbus, atceliet drukas darbu.
 Samazniet dokumenta sarežģītību vai izvēlieties zemāku drukas
izšķirtspēju.
 Lapas augšā un apakšā ir laukums, kurā nekas netiek drukāts. Pielāgojiet
dokumenta augšējo un apakšējo malu.
Apciemojiet mūs
http://www.brother.lv
Autorizēts Brother serviss:
Rīga, A.Deglava iela 28
Tālr.67291301
serviss@brother.lv
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising