Black & Decker | GTC800L | INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL GTC800 - Service

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone
do lekkich prac
ogrodowych
505202-84 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GTC800
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Nożyce do żywopłotu Black & Decker są przeznaczone
do przycinania żywopłotów i krzewów.
Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.
Ładowarka Black & Decker nadaje się tylko do ładowania
dostarczonych akumulatorów Black & Decker.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Uwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
Przechowuj niniejszą instrukcję.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Obszar pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządek
w miejscu pracy grozi wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj
żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub
e.
4
znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,
czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie
włosy mogą zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia używane przez
niedoświadczone osoby są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy naprawić. Powodem
wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia
robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Uwaga! Używanie innych nasadek i wyposażenia
dodatkowego, niż zalecane w tej instrukcji, lub
wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
produktu może doprowadzić do wypadku.
Przed użyciem sprawdź narzędzie i kabel, czy są
całkowicie sprawne. Nie zapomnij przy tym o ruchomych
elementach. By zapewnić nienaganną pracę narzędzia,
wszystkie części muszą być właściwie zamontowane. Nie
używaj narzędzia, gdy jakaś jego część jest niesprawna.
Uszkodzone elementy, urządzenia zabezpieczające
i wyłączniki powinny być prawidłowo naprawione
lub wymienione przez jeden z naszych warsztatów
serwisowych. Nie próbuj samemu ich naprawiać.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy nożyc
do żywopłotu
•
Przy cięciu nad głową nie stój w miejscu, gdzie
spadają gałęzie.
•
Odległość bezpieczeństwa między ścinaną gałęzią
a osobami, budynkami lub innymi przedmiotami
powinna wynosić przynajmniej 2,5-krotność
długości gałęzi. Osoby, budynki lub inne przedmioty
znajdujące się w tym obszarze są narażone na
trafienie spadającą gałęzią.
•
Zaplanuj bezpieczną drogą ucieczkową przed
walącymi się drzewami lub spadającymi gałęziami.
Sprawdź, czy na drodze tej nie ma jakichś przeszkód,
które mogą utrudnić lub uniemożliwić ucieczkę.
Pamiętaj, że wilgotna trawa jest śliska.
•
Miej świadomość kierunku, w którym może spaść
gałąź. Uwzględnij wszelkie okoliczności, które
mogą wpłynąć na zmianę kierunku upadku, jak na
przykład:
drzewa i inne przeszkody, jak przewody
napowietrzne w najbliższym sąsiedztwie,
splecenie z innymi gałęziami,
prędkość i kierunek wiatru.
•
Poproś drugą osobę, by na wszelki wypadek
obserwowała ścinanie (ale w bezpiecznej
odległości).
•
Nie używaj nożyc, stojąc na drzewie, drabinie lub
innej niestabilnej powierzchni.
•
Zachowuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej.
•
W razie nadmiernego lub nieprzyjemnego hałasu
zakładaj słuchawki ochronne.
•
Gdy silnik pracuje, mocno trzymaj nożyce obiema
rękami.
•
Gdy nożyce mają być transportowane lub
przechowywane, zawsze wyjmuj z nich akumulator
i zakładaj osłonę na noże.
•
Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek
regulacji, napraw lub prac konserwacyjnych wyłącz
nożyce, odczekaj, aż noże się zatrzymają, i wyjmij
akumulator.
•
Stosuj tylko oryginalne części zamienne
i akcesoria.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
Przed włożeniem akumulatora sprawdź, czy
elektronarzędzie jest wyłączone. Wkładanie
akumulatora do załączonego elektronarzędzia może
doprowadzić do wypadku.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez producenta.
W przypadku ładowarki przeznaczonej tylko do
określonego rodzaju akumulatora włożenie innego
akumulatora grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu
ciała i pożaru.
Nieużywane akumulatory trzymaj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, gwoździ,
śrub i innych małych przedmiotów metalowych,
które mogą spowodować zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie
dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu
spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, zgłoś się ponadto do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie
oczu lub oparzenia.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
W niniejszej instrukcji opisano zastosowanie
elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Do ciężkich
prac nie używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
akcesoriów. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Nie wykorzystuj
elektronarzędzi do celów innych, niż przewidziane przez
producenta, np. ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni
drzew i gałęzi.
5
Symbole ostrzegawcze
Na nożycach do żywopłotu umieszczono następujące
symbole ostrzegawcze:
Ładowarka do akumulatorów
•
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
•
Nie otwieraj ładowarki.
•
Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do
ładowarki.
Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Nie używaj nożyc w wilgotnym otoczeniu i nie
wystawiaj ich na działanie deszczu.
Przy korzystaniu z nożyc zakładaj okulary
ochronne.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
Elementy nożyc do żywopłotu
Uważaj na spadające przedmioty. Nie
dopuszczaj innych osób do miejsca pracy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Niebezpieczeństwo dla życia na skutek
porażenia prądem elektrycznym! Nie zbliżaj
się do przewodów napowietrznych na odległość
mniejszą niż 10 m.
Wyłącznik
Przycisk blokujący
Rękojeść główna
Głowica tnąca
Noże
Osłona na noże
Akumulator
Rys. A
8. Ładowarka
9. Wskaźnik ładowania
10. Wskaźnik stanu
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Montaż
Akumulatory
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
•
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 oC.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 4 oC i 40 oC.
•
Akumulator ładuj tylko przy użyciu dostarczonej
ładowarki.
•
Przy likwidacji akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona
środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie
zauważenia cieczy na obudowie akumulatora:
Ostrożnie zetrzyj szmatą roztwór z akumulatora.
Uważaj, by ciecz nie zetknęła się ze skórą.
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub
w oczy, zastosuj się do następującej porady.
•
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór wodorotlenku
potasowego o stężeniu od 25% do 30%, który jest
szkodliwy dla zdrowia. Gdyby środek ten zetknął
się ze skórą, natychmiast obficie spłucz ją wodą.
Zobojętnij roztwór łagodnym kwasem, jak sok
cytrynowy lub ocet. Gdyby roztwór prysnął w oczy,
przepłucz je dużą ilością czystej wody przez
przynajmniej 10 minut. Zgłoś się do lekarza.
•
Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
•
Nie próbuj ładować uszkodzonego akumulatora
Uwaga! Przed wykonaniem opisanych niżej czynności
upewnij się, czy akumulator jest wyjęty, by nie doszło do
jakiegoś przypadkowego uruchomienia, i czy pochwa jest
założona na noże. Zaniedbanie tego zwiększa ryzyko
doznania ciężkiego urazu ciała!
Zakładanie i zdejmowanie głowicy tnącej (rys. D)
Zakładanie głowicy tnącej
•
Zewnętrzny rowek na końcu króćca rękojeści (3)
zgraj z wewnętrznym występem na końcu króćca
głowicy tnącej (4).
•
Nasuń króciec głowicy tnącej (4) na króciec rękojeści
(3).
•
Dosuń kołnierz (13) do króćca rękojeści i nakręć go
w prawo do oporu.
Uwaga! Regularnie sprawdzaj połączenia, czy są dobrze
dokręcone. Kołnierz jest prawidłowo nakręcony, gdy nie
widać pomarańczowego gwintu.
Zdejmowanie głowicy tnącej
•
Oprzyj rękojeść (3) o ziemię, odkręć kołnierz (13)
i zdejmij głowicę tnącą (4).
Regulacja kąta pochylenia głowicy tnącej (rys. E)
Głowicę tnącą można obracać o 180o i zablokować w tym
zakresie w pięciu pozycjach.
Uwaga! By nie przyciąć sobie palców, załóż rękawice
ochronne i chwyć elektronarzędzie tak, jak pokazano
na rysunku.
6
•
Oprzyj rękojeść (3) o ziemię, przesuń pierścień
(14) do dołu i odchyl głowicę tnącą (4) do żądanej
pozycji. Sprawdź, czy głowica tnąca dobrze się
zablokowała.
Załączanie
•
Przycisk blokujący (2) przesuń kciukiem do tyłu
i jednocześnie naciśnij wyłącznik (1).
•
Zwolnij przycisk blokujący (2).
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. B)
•
By włożyć akumulator (7), odpowiednio ustaw go
względem uchwytu, a następnie wsuń w uchwyt aż
do zatrzaśnięcia.
•
By wyjąć akumulator, naciśnij przycisk zwalniający
(11) i jednocześnie wyciągnij akumulator
z uchwytu.
Wyłączanie
•
Zwolnij wyłącznik (1).
Uwaga! Nigdy nie próbuj blokować włączonego
wyłącznika.
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
•
Najpierw przytnij żywopłot u góry. Lekko pochyl
nożyce (najwyżej pod kątem 15 o względem
powierzchni cięcia) kierując ostrza noży w kierunku
wzdłużnym żywopłotu (rys. G1). W ten sposób noże
osiągają maksymalną sprawność. Utrzymuj nożyce
pod żądanym kątem i równomiernie przesuwaj je
wzdłuż linii cięcia. Ponieważ noże znajdują się po
obydwu stronach, możesz ciąć zarówno w lewo, jak
i w prawo.
•
By osiągnąć bardzo równą powierzchnię, rozepnij
żyłkę na żądanej wysokości wzdłuż całego żywopłotu.
Żyłki tej użyj jako prowadnicy przycinając żywopłot
bezpośrednio powyżej.
•
By osiągnąć równe boki, przycinaj je w kierunku do
góry. Gdy noże prowadzisz do dołu, młode pędy
wyginają się na zewnątrz i płaszczyzna cięcia staje
się poszarpana (rys. G2).
•
Uważaj, by nie zawadzić o jakieś obce przedmioty,
a zwłaszcza twarde, jak metalowy drut lub siatka,
gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia noży.
•
Regularnie smaruj noże olejem.
Zakładanie zakrywki akumulatora (rys. C)
Uwaga! Na czas transportu i przechowywania załóż
zakrywkę (12) na akumulator (7).
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania
elektronarzędzia.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
narzędzia i gdy jego moc zaczyna wyraźnie spadać.
Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub po
dłuższym okresie składowania, jego ładunek osiąga
tylko 80% pojemności znamionowej. Akumulator daje się
naładować do pełna dopiero po kilku cyklach ładowania
i rozładowania. Podczas ładowania akumulator może się
nagrzewać, ale jest to normalne zjawisko.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 oC lub powyżej 40 oC. Zalecana temperatura
ładowania wynosi około 24 oC.
•
Kiedy należy przycinać?
•
Żywopłoty, które tracą liście na jesieni, zasadniczo
przycinaj w czerwcu i w październiku.
•
Żywopłoty wiecznie zielone przycinaj w kwietniu i
w sierpniu.
•
Drzewa iglaste i inne szybko rosnące rodzaje
krzewów można przycinać, poczynając od maja, co
ok. 6 tygodni.
By naładować akumulator (7), wyjmij go
z elektronarzędzia i włóż do ładowarki (8). Akumulator
daje się wsunąć do ładowarki tylko w jednej pozycji.
Nie używaj siły. Sprawdź, czy akumulator został
całkowicie wsunięty do ładowarki.
Ładowarka 3-godzinna
Po około 3 godzinach akumulator jest całkowicie
naładowany. W każdej chwili można go wyjąć z ładowarki
lub pozostawić w niej na nieograniczony okres czasu.
Czyszczenie,
i przechowywanie
Ładowarka 1-godzinna
Sprawdź, czy zapaliła się czerwona lampka kontrolna
ładowania (9). Gdy zamiast niej zapali się zielona lampka
(10) informująca o zakończeniu cyklu ładowania, to
znaczy że akumulator jest za gorący. W takim wypadku
wyjmij go z ładowarki, pozostaw na około godzinę w celu
ochłodzenia i ostatecznie znów włóż do ładowarki.
konserwacja
Elektronarzędzie akumulatorowe firmy Black & Decker
odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jego regularne
czyszczenie. Natomiast ładowarka nie wymaga żadnej
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych wyjmuj akumulator z elektronarzędzia.
Przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Po około godzinie ładowania gaśnie czerwona lampka
i zapala się zielony wskaźnik stanu. Akumulator jest teraz
całkowicie naładowany.
•
Wyjmij akumulator z ładowarki.
Po użyciu i przed składowaniem
•
Po każdym użyciu ostrożnie oczyść noże. Dla
ochrony przed korozją po oczyszczeniu nasmaruj
noże niewielką ilością oleju maszynowego.
Załączanie i wyłączanie (rys. F)
Ze względów bezpieczeństwa nożyce do żywopłotu
zostały wyposażone w dwa wyłączniki, by w ten
sposób zapobiegać niezamierzonemu załączeniu
elektronarzędzia.
7
•
•
•
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmatki czyść szczeliny wentylacyjne
w nożycach.
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących
ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Przed użyciem i po użyciu sprawdzaj wszystkie
wyłączniki, czy nie są zanieczyszczone.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Przechowywanie
Nawet gdy nożyce do żywopłotu nie są używane przez
kilka miesięcy, najlepiej jest pozostawiać je przyłączone
do ładowarki. Jeżeli to niemożliwe, wykonaj następujące
operacje:
Całkowicie naładuj akumulator.
Wyjmij akumulator z elektronarzędzia.
Przechowuj nożyce i akumulator w bezpiecznym
i suchym miejscu. Temperatura w miejscu
przechowywania zawsze powinna wynosić między
+5 oC i 40 oC. Umieść akumulator na płaskiej
powierzchni. Przed ponownym użyciem nożyc
po dłuższym okresie przechowywania całkowicie
naładuj akumulator.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Akumulatory firmy Black & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zlikwidować zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
Usuwanie usterek
Gdyby nożyce do żywopłotu nie działały prawidłowo,
sprawdź następujące punkty:
Usterka
Możliwa
przyczyna
Środek
zaradczy
•
Nożyce nie
włączają się.
Akumulator nie
jest prawidłowo
przyłączony.
Sprawdź
podłączenie
akumulatora.
•
Akumulator jest
rozładowany.
Całkowicie
naładuj
akumulator.
Nie został
naciśnięty
przycisk
zwalniający.
Załącz nożyce
zgodnie
z procedurą.
Bieguny
akumulatora
nie są dobrze
dokręcone.
Sprawdź
połączenia.
Akumulator nie
jest prawidłowo
przyłączony.
Sprawdź
podłączenie
akumulatora.
Akumulator nie
ładuje się.
Całkowicie rozładuj akumulator i odłącz go od
urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe
podlegają recyklingowi. W celu ponownego
wykorzystania lub zgodnej z przepisami likwidacji
oddaj je swojemu dilerowi lub do komunalnego
zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Napięcie
Prędkość skokowa noży
(na biegu jałowym)
Długość zespołu noży
Rozwartość noży
Czas hamowania noży
Masa (bez akumulatora)
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Masa
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
8
VDC
obr/min
cm
mm
s
kg
GTC800
18
2400
43
12
<1,0
3,2
VDC
Ah
kg
18
1,5
0,9
Ładowarka
Napięcie
VAC
Czas ładowania (w przybliżeniu) h
Masa
kg
3h
230
3
0,4
2h
230
1
1,2
Deklaracja zgodności z normami UE
Firma Black & Decker deklaruje, że nożyce do żywopłotu
GTC800 są zgodne z następującymi normami: 98/37/
EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 60745, EN 55014,
EN 61000, EN 60335, 2000/14/EWG, ISO 10517 (ISO/
TC23/SC13N570)
Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony
2000/14/EWG:
moc akustyczna A
moc akustyczna A
gwarantowana moc akustyczna A
Ważona wartość skuteczna przyśpieszeń
na rękojeści zmierzona wg normy EN 50144
wg normy
82 dB(A)
93 dB(A)
95 dB(A)
< 2,5 m/s2
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
1-3-2006
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
9
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00055237 - 10-01-2008
10
CORDLESS CLIPPER 1
©
GTC800 - - - A
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 244 403 247
Fax: 241 770 167
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 577 008 550/551
Fax: 577 008 559
http://www.bandservis.cz
PL
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 033/55 11 063
Fax: 033/55 12 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
01/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising