M
M E L I S S A
M E L I S S A
645-079
DK
SE
NO
FI
UK
DE
PL
RU
15 bar Espresso & Cappuccino maskine ........................................ 2
15 bar Espresso- & cappuccinomaskin .......................................... 5
15 bars espresso- og cappuccinomaskin ...................................... 8
15 baarin espresso- ja cappuccinokeitin...................................... 11
15 bar Espresso & Cappuccino Maker........................................ 14
15 bar Espresso & Capuccino Maschine ...................................... 17
Ekspres ciÊnieniowy do kawy oraz cappuccino ............................. 20
Кофеварка для эспрессо и капучино с давлением 15 бар ....... 23
Design Function
1
DK
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af din nye espressomaskine,
beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager
espressomaskinen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske
din viden om espressomaskinens funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Almindelig brug af espressomaskinen
• Forkert brug af espressomaskinen kan medføre personskade
og beskadige espressomaskinen.
• Anvend kun espressomaskinen til det, den er beregnet til.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som
følge af forkert brug eller håndtering (se også afsnittet
Garantibestemmelser).
• Brug kun tilbehør, som følger med espressomaskinen eller er
anbefalet af producenten.
• Espressomaskinen må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
• Espressomaskinen eller ledningen til lysnettet må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
• Rør ikke ved espressomaskinen med våde hænder.
• Når espressomaskinen er i brug, bør den holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn, når
espressomaskinen anvendes.
• Kom aldrig varmt eller kogende vand i vandbeholderen. Brug
kun koldt vand. Espressomaskinen skal være slukket, når der
fyldes vand på.
• Vandstanden i vandbeholderen skal være mellem
mærkerne MAX og MIN på vandstandsmåleren på siden af
vandbeholderen.
• Brug ikke bryggefunktionen og mælkeskummefunktionen i
mere end 1 minut ad gangen, og brug dem ikke samtidig.
• Espressomaskinens metaldele bliver meget varme ved brug.
Rør kun ved plastdelene og håndtagene.
• Espressomaskinen må kun tændes, når der er påfyldt vand
eller kalkopløser/kalkfjerner.
• Friskbrygget kaffe og damp til mælkeskumning er meget
varm. Vær forsigtig, så du og andre undgår skoldninger.
• Espressomaskinen er ikke egnet til erhvervsbrug eller
udendørs brug.
Placering af espressomaskinen
• Anbring altid espressomaskinen i sikker afstand fra
varmekilder såsom ovne, kogeplader eller lignende.
• Anbring espressomaskinen bagest på køkkenbordet.
• Espressomaskinen må ikke tildækkes.
• Espressomaskinen må ikke anbringes i
omgivelsestemperaturer på eller under frysepunktet (0° C).
Hvis vandet i vandbeholderen fryser til is, kan det beskadige
espressomaskinen.
• Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og hold den
væk fra varme genstande og åben ild.
Ledning, stik og stikkontakt
• Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget,
og brug ikke espressomaskinen, hvis dette er tilfældet, eller
hvis den har været tabt eller er blevet beskadiget på anden
måde.
• Hvis espressomaskinen, ledningen eller stikket er beskadiget,
skal espressomaskinen efterses og om nødvendigt repareres
af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få
elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere espressomaskinen
selv.
• Tag stikket ud af stikkontakten ved montering
eller afmontering af filteret, før rengøring, og hvis
espressomaskinen ikke skal bruges i længere tid.
• Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af
stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
• Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring
espressomaskinen.
•
•
Hold ledningen på afstand af varmekilder og
espressomaskinens varme dele.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble
over espressomaskinens ledning eller en eventuel
forlængerledning.
OVERSIGT
1. Betjeningspanel
2. Dampregulator
6.
7.
3. Vandbeholder
8.
4. Dampdyse
5. Drypbakke
12.
6. Filterholder
7. Udløsergreb
8. Håndtag
10.
9.
9. Filter, 1 kop
11.
10. Plastindsats
13.
11. Tætningsring
12. Filter, 2 kopper
13. Nedstopper
14. Tænd/sluk-knap
a.
Skumningsposition
b.
Slukket position
c.
Opvarmningsposition
d.
Brygningsposition
15. Brygningsstuds (på undersiden af espressomaskinens
overdel)
14. a. b. c.
d.
2.
1.
3.
15.
4.
5.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Hver enkelt espressomaskine er kontrolleret på fabrikken, men
for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at
espressomaskinen ikke er blevet beskadiget under transporten.
Anbring espressomaskinen på et plant og stabilt underlag, f.eks.
et køkkenbord.
Gennemskylning
Espressomaskinen skal skylles igennem, inden du tager den i
brug.
• Fyld vand i vandbeholderen (3) op til mærket MAX.
o Vandbeholderen kan fyldes, mens den er monteret på
espressomaskinen, eller afmonteres, fyldes direkte under
vandhanen og monteres igen. Husk at sætte låget på, når
vandbeholderen er fyldt. Når du monterer vandbeholderen
igen, skal du sikre dig, at ventilen i bunden af vandbeholderen
passer ned i studsen på selve espressomaskinen.
• Kontrollér, at dampregulatoren (2) er helt lukket ved at dreje
den med uret, da der ellers strømmer vand ud af dampdysen
(4) ved gennemskylningen.
• Anbring en beholder (f.eks. en stor kop) under
brygningsstudsen (15), så den kan opfange vandet fra
brygningsstudsen.
• Drej tænd/sluk-knappen (14) på betjeningspanelet
(1) til brygningsposition (d). Den røde diode over
opvarmningsposition (c) tændes.
2
•
•
Pumpen begynder at arbejde (der lyder en brummen), og kort
efter løber der vand ud i beholderen.
Espressomaskinen er klar til brug, når cirka halvdelen af
vandet i vandbeholderen er løbet igennem. Drej tænd/slukknappen til slukket position (b).
•
•
BRUG
Dampdysen kan roteres omkring et kugleleje, så den kan
pege i forskellige retninger. Indstil dampdysen til en praktisk
position, og hold beholderen med mælken, så enden af dysen
er nede i mælken.
Drej dampregulatoren mod uret for at pumpe damp ned
i mælken. Mælken piskes, og der dannes et lag skum på
mælkens overflade.
Når der er dannet tilstrækkeligt meget skum, og mælken er
varm, skal du lukke dampregulatoren ved at dreje den med
uret. Drej tænd/sluk-knappen til opvarmningsposition (hvis du
vil fremstille flere kopper espresso) eller slukket position.
Espressomaskinen kan bruges til fremstilling af f.eks. espresso
og cappuccino. Når vandet er opvarmet, kan du fremstille flere
kopper espresso efter hinanden, og det er muligt at skumme
mælk til cappuccino m.v. ved hjælp af dampdysen.
•
Opvarmning af espressomaskinen
Kogning af vand
•
•
Sørg fosition tændes, er espressomaskinen klar til brygning.
Dette tager ca. 2 minutter, men espressomaskinen fungerer
bedst, hvis du venter mindst 10 minutter.
•
Fremstilling af espresso
•
•
o
o
•
o
•
o
o
•
•
•
•
•
o
•
Monter tætningsringen (11) i bunden af filterholderen (6), og
kontrollér, at den sidder korrekt.
Monter det ønskede filter:
Hvis du skal brygge én kop espresso, skal du først lægge
plastindsatsen (10) i filterholderen med den hule side opad.
Læg herefter filteret til 1 kop (9) oven på plastindsatsen.
Tapperne på ydersiden af filteret skal passe ind i hullerne på
indersiden af filterholderens kant. Hvis plastindsatsen vender
forkert, flugter overkanten af filteret ikke med filterholderen.
Hvis du skal brygge to kopper espresso, skal du lægge
filteret til 2 kopper (12) i filterholderen (uden at montere
plastindsatsen først). Tapperne på ydersiden af filteret skal
passe ind i hullerne på indersiden af filterholderens kant.
Fyld kaffe (almindelig filterkaffe, espressokaffe eller en såkaldt
kapsel eller ”pod” med færdigdoseret kaffe) i filteret. Brug
evt. nedstopperen (13) til at presse kaffen sammen i filteret
(kaffekapsler skal ikke presses).
Hvis kaffen presses hårdt, løber den langsomt igennem, er
stærkere end normalt og har et mørkt skum. Hvis kaffen
ikke presses sammen, løber den hurtigt igennem, er ikke så
stærk og har et lysere skum. Prøv dig frem, til du finder den
kaffetype og presningsgrad, der giver det bedste resultat.
Monter filterholderen på brygningsstudsen:
Tag fat om håndtaget (8), og hold filterholderen op mod
brygningsstudsen med håndtaget pegende mod venstre.
Drej håndtaget ind mod midten af espressomaskinen, til det
peger lige frem, og filterholderen sidder fast.
Kontrollér, at espressomaskinen er klar til brygning, og stil en
eller to kopper under filterholderen.
Drej tænd/sluk-knappen til brygningsposition. Efter et kort
øjeblik løber der espresso ud af dyserne på filterholderens
underside.
Når den ønskede mængde espresso er løbet igennem, eller
OK-indikatoren slukkes, skal du dreje tænd/sluk-knappen
til opvarmningsposition (hvis du vil fremstille flere kopper
espresso med det samme) eller slukket position.
Ved afmontering af filterholderen er det vigtigt at udligne
trykket efter endt brygning for at undgå, at kaffegrumset
sprøjter op fra filteret. Dette gøres ved at trykke udløsergrebet
(7) på siden af håndtaget ind, inden håndtaget drejes af.
Tøm filteret, skyl det, og fyld det evt. igen, hvis du vil
fremstille flere kopper espresso med det samme.
Bemærk! Kaffen i filteret er meget varm!
Drypbakke med overløbsindikator
Hvis du kommer til at spilde vand, espresso eller mælkeskum
under brygningsstudsen, opsamles det i drypbakken (5). Når
denne er fyldt, stiger en rød overløbsindikator op af et af hullerne
i risten på drypbakken. Tøm risten, når dette sker.
Løft forsigtigt bakken op, fjern risten, og hæld indholdet ud. Pas
på ikke at blive skoldet, hvis indholdet af drypbakken er varmt!
Drypbakken bør tømmes efter hver brug for at forhindre
lugtgener.
Tips
•
•
•
•
•
o
o
Varm kopperne op med kogende vand, inden du hælder
espresso i dem. Så holder de bedre på varmen. Brug små,
men kraftige kopper til espresso.
Den bedste espresso opnås ved at bruge espressokaffe, der
fås i de fleste supermarkeder.
Espresso bør drikkes straks efter tilberedningen.
En cappuccino fremstilles ved at hælde en eller to kopper
espresso i en stor kop og hælde skummet, varm mælk oveni.
Tilsæt evt. sukker efter smag, og drys lidt revet chokolade
eller kakaopulver ovenpå.
RENGØRING
Daglig rengøring
• Før rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, og
espressomaskinen skal køle af.
• Afmonter drypbakken, vask drypbakken og risten, og lad dem
tørre helt, inden du monterer dem igen.
• Selve espressomaskinen rengøres bedst med en let fugtig
klud med varmt vand tilsat lidt opvaskemiddel.
• Brug ikke nogen form for stærke eller slibende
rengøringsmidler på espressomaskinen eller tilbehøret.
Brug aldrig en skuresvamp eller lignende til rengøring af
espressomaskinen, da overfladen kan tage skade.
• Afmonter den yderste del af
dampdysen ved at dreje den mod
venstre og trække den af. Træk
stålkappen af den afmonterede del
af dampdysen, og rengør begge dele
i sæbevand. Aftør den faste del af
dampdysen med en fugtig klud, og
lad samtlige dele tørre helt, inden du
samler og monterer dem igen.
o Bemærk! Kontrollér, at dampdysen
er samlet korrekt, og at de røde
tætningsringe på den faste del
af dampdysen sidder korrekt
inden samlingen (ud for pilene på
illustrationen).
Skumning af mælk
•
•
Opvarm vand som beskrevet i afsnittet Opvarmning
af espressomaskinen, og anbring en beholder under
brygningsstudsen.
Drej tænd/sluk-knappen til brygningsposition. Der løber vand
ud af brygningsstudsen.
Når den ønskede mængde vand er løbet igennem, eller
OK-indikatoren slukkes, skal du dreje tænd/sluk-knappen
til opvarmningsposition (hvis du vil opvarme mere vand eller
fremstille espresso) eller slukket position.
Kontrollér, at dampdysen er monteret korrekt.
Drej tænd/sluk-knappen til skumningsposition (a), og vent, til
OK-indikatoren tændes.
Hæld den ønskede mængde mælk i en beholder.
Bemærk! Mælken bør være køleskabskold.
Mælken udvider sig en del under skumningen. Fyld derfor
ikke beholderen mere end halvt op.
3
•
Tøm vandbeholderen, hvis espressomaskinen ikke skal
bruges i længere tid.
Rengøring af brygningsstudsen (to gange årligt)
•
•
•
•
Afmonter brygningsstudsen ved at løsne skruen i midten af
den.
Aftør området under og omkring brygningsstudsen med en
fugtig klud tilsat lidt rengøringsmiddel.
Rengør brygningsstudsen ved at skylle den under vandhanen
og fjerne eventuelle aflejringer med en børste.
Lad brygningsstudsen tørre helt, og monter den igen.
Afkalkning
Da der er kalk i almindeligt postevand, vil der med tiden aflejres
kalk i selve espressomaskinen. Denne kalk kan løsnes ved
hjælp af eddikesyre (IKKE almindelig husholdningseddike) eller
kalkfjerner, der bl.a. fås i supermarkeder.
• Bland 1 dl eddikesyre med 3 dl koldt vand, eller følg
anvisningerne på emballagen til kalkfjerneren.
• Hæld opløsningen i vandbeholderen, drej tænd/sluk-knappen
til opvarmningsposition, og vent, til OK-indikatoren tændes.
• Kontrollér, at filterholderen ikke er monteret, anbring en
beholder under brygningsstudsen, og drej tænd/sluk-knappen
til brygningsposition.
• Lad halvdelen af opløsningen løbe igennem
espressomaskinen, og drej derefter tænd/sluk-knappen til
slukket position.
• Lad espressomaskinen være slukket i ca. 15 minutter, tænd
espressomaskinen igen, og lad resten af opløsningen løbe
igennem.
• Afmonter og rengør vandbeholderen. Monter den igen,
fyld den med rent vand, drej tænd/sluk-knappen til
brygningsposition, og lad vandet løbe igennem.
• Espressomaskinen er nu klar til brug igen. Skyl evt. maskinen
igennem igen, hvis kaffen har en syrlig smag efter afkalkning.
MILJØTIPS
Når elektriske produkter ikke længere fungerer, bør de bortskaffes
på en måde, så de belaster miljøet mindst muligt, og i henhold til
de regler, der gælder i din kommune. I de fleste tilfælde kan du
komme af med produktet på din lokale genbrugsstation.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
• hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom
behandling eller lidt anden form for overlast
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og
designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i
produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl
4
SE
INTRODUKTION
BESKRIVNING
För att du ska få ut så mycket som möjligt av din
espressomaskin, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning
innan du använder den för första gången. Vi rekommenderar
även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.
1. Kontrollpanel
2. Ångreglage
3. Vattenbehållare
4. Ångrör
6.
7.
8.
5. Droppbricka
6. Filterhållare
7. Lossningsspak
12.
8. Handtag
9. Filter, 1 kopp
10. Plastinlägg
10.
9.
11.
11. Tätningsring
12. Filter, 2 koppar
13.
13. Tryckplatta
14. Reglage för On/Off (På/Av)
a.
Skumningsläge
b.
Frånläge
c.
Upphettningsläge
d.
Bryggläge
15. Brygghuvud (undertill på espressomaskinens övre del)
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av espressomaskinen
• Felaktig användning av espressomaskinen kan leda till
personskador och skada apparaten.
• Använd endast espressomaskinen för dess avsedda ändamål.
Tillverkaren har inget ansvar för skador som uppstår på grund
av felaktig användning eller hantering (läs mer i avsnittet
”Garantivillkor”).
• Använd endast medföljande tillbehör eller sådana som
rekommenderas av tillverkaren.
• Espressomaskinen får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
• Varken espressomaskinen eller sladden får doppas i vatten
eller annan vätska.
• Hantera inte espressomaskinen med blöta händer.
• Låt aldrig espressomaskinen stå obevakad när den är igång
och håll barn under uppsikt.
• Häll aldrig hett eller kokande vatten i behållaren. Använd
endast kallt vatten. Se till att apparaten är avstängd när den
fylls med vatten.
• Vattennivån i behållaren måste vara mellan MAX- och
MIN-markeringarna på nivåvisaren som finns på sidan av
behållaren.
• Använd aldrig bryggningsfunktionen eller
skumningsfunktionen mer än en minut i taget och aldrig på
samma gång.
• Metalldelarna blir mycket heta under användning. Vidrör
endast plastdelarna och plasthandtagen.
• Espressomaskinen ska aldrig sättas på om det inte är vatten
eller avkalkningsmedel i den.
• Ånga från nybryggt kaffe och cappuccino är mycket het. Var
försiktig så att du inte skållar dig själv eller andra.
• Espressomaskinen lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller
bruk utomhus.
1.
14. a. b. c.
d.
2.
3.
15.
4.
5.
Placering av espressomaskinen
• Placera alltid espressomaskinen på säkert avstånd från
värmekällor, t.ex. ugnar, kokplattor eller liknande.
• Placera alltid espressomaskinen långt in på köksbänken.
• Täck inte över espressomaskinen.
• Espressomaskinen får inte stå på en plats där temperaturen
kan sjunka under fryspunkten (0° C). Om vattnet i behållaren
fryser kan maskinen skadas.
• Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en
köksbänk och se till att den inte kommer i kontakt med varma
föremål eller öppen eld.
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
Varje enskild espressomaskin kontrolleras på fabriken, men för
säkerhets skull bör du, efter uppackning, kontrollera noga att den
inte skadats under transporten.
Placera espressomaskinen på en plan stabil yta, som t.ex. en
köksbänk.
Spola igenom
Espressomaskinen ska spolas igenom innan den används första
gången.
• Häll vatten i behållaren (3) upp till MAX-markeringen.
o Behållaren kan fyllas när den sitter på espressomaskinen
eller tas bort och fyllas direkt under kranen och sedan sättas
tillbaka. Glöm inte att sätta tillbaka locket på behållaren
när den fyllts. När behållaren sätts tillbaka måste ventilen
i botten på behållaren passa in i anslutningen på själva
espressomaskinen.
• Kontrollera att ångreglaget (2) är helt stängt genom att vrida
det medsols, annars kan vatten komma ut ur ångröret (4) när
maskinen spolas igenom.
• Ställ en behållare (t.ex. en stor kopp) under brygghuvudet (15)
för att ta upp vattnet som kommer ut.
• Vrid på/av-ratten (14) på kontrollpanelen (1) till bryggläge (d).
Den röda lampan ovanför upphettningsläge (c) tänds.
• Pumpen börjar arbeta (ett brummande ljud hörs) och kort
därefter rinner vattnet ut i behållaren.
• Espressomaskinen är klar för användning när ungefär hälften
av vattnet i behållaren har spolats igenom. Vrid på/av-ratten
till frånläge (b).
Sladd, stickpropp och eluttag
• Kontrollera regelbundet att varken sladden eller stickproppen
är skadad, och använd inte espressomaskinen om de är
skadade. Använd inte heller espressomaskinen om den
tappats eller skadats på något annat sätt.
• Om espressomaskinen, sladden eller stickproppen är
skadade, måste de inspekteras och eventuellt repareras av
en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska
stötar. Försök aldrig reparera den själv.
• Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan du sätter fast eller
tar bort filtret, före rengöring eller om espressomaskinen inte
ska användas under en tid.
• Undvik att dra i sladden när du drar stickkontakten ur
vägguttaget. Håll i stickproppen i stället.
• Sladden får inte snurras eller viras runt apparaten.
• Håll sladden på avstånd från värmekällor och
espressomaskinens varma delar.
• Se till att det inte går att dra ur eller snubbla över
espressomaskinens sladd eller någon förlängningssladd.
5
ANVÄNDNING
•
Espressomaskinen kan användas till att göra espresso eller
cappuccino. När vattnet har blivit upphettat kan man göra flera
koppar cappuccino efter varandra och man kan skumma mjölk till
t.ex. cappuccino med ångröret.
•
Upphettning av espressomaskinen
•
•
•
•
•
Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i behållaren
och tillsätt mer vatten om det behövs (se avsnittet ”Spola
igenom” ovan).
Se till att ångreglaget är vridet medsols så långt som möjligt.
Vrid på/av-ratten till upphettningsläge. Espressomaskinen
hettar upp vattnet och ett bubblande ljud hörs när maskinen
arbetar.
När OK-lampan tänds i upphettningsläge är
espressomaskinen klar för bryggning. Det tar ca 2 minuter,
men espressomaskinen fungerar bäst om du väntar minst 10
minuter.
Koka vatten
•
•
•
Göra espresso
•
•
o
o
•
o
•
o
o
•
•
•
•
•
o
Sätt tätningsringen (11) i botten på filterhållaren (6) och se till
att den ligger rätt på plats.
Sätt på önskat filter:
Om du vill göra en kopp espresso lägger du först i
plastinlägget (10) i filterhållaren med den konkava sidan
uppåt. Sätt sedan i enkoppsfiltret (9) på plastinlägget.
Piggarna på utsidan av filtret måste passas in i hålen på
insidan av filterhållarens kant. Om plastinlägget sitter med fel
sida upp kommer överkanten på filtret inte att ligga jäms med
filterhållaren.
Om du vill brygga två koppar espresso sätter du in
tvåkoppsfiltret (12) i filterhållaren (utan att lägga i
plastinlägget). Piggarna på utsidan av filtret måste passas in i
hålen på insidan av filterhållarens kant.
Lägg i kaffe (vanligt bryggkaffe, espressokaffe eller en
fördoserad kapsel) i filtret. Använd tryckplattan (13) om det
behövs för att trycka till kaffet i filtret (kapslar ska ej tryckas
till).
Om kaffet pressas hårt rinner det igenom sakta och blir
starkare än normalt och ger ett mörkt skum. Om kaffet inte
trycks ned rinner det igenom fortare och blir svagare samt ger
ett ljusare skum. Prova dig fram för att hitta vilken kaffesort
du vill ha och hur mycket du ska pressa det för att få önskat
resultat.
Sätt i filterhållaren i brygghuvudet:
Ta tag i handtaget (8) och tryck filterhållaren uppåt mot
brygghuvudet så att handtaget pekar åt vänster.
Vrid handtaget mot maskinens mitt tills det pekar rakt ut och
filterhållaren sitter rätt på plats.
Kontrollera att espressomaskinen är klar för bryggning och
ställ en eller två koppar under filterhållaren.
Vrid på/av-ratten till bryggläge. Efter en kort stund rinner
espressokaffet ut genom hålen på filterhållarens undersida.
När det runnit igenom så mycket espresso som du vill
ha eller när OK-lampan tänds vrider du på/av-ratten till
upphettningsläge (om du ska göra fler espressokoppar på en
gång) eller till frånläge.
När filterhållaren tas bort är det viktigt att trycket jämnas ut
efter bryggningen så att kaffepulvret inte sprätter upp från
filtret. Gör det genom att trycka in lossningsspaken (7) på
sidan av handtaget och sedan vrida handtaget.
Töm och skölj filtret och lägg sedan i mer kaffe om du ska
göra fler koppar espresso på en gång.
Varning! Kaffet i filtret är mycket hett!
Skumma mjölk
•
•
•
o
o
Kontrollera att ångröret sitter fast ordentligt.
Vrid på/av-ratten till skumningsläge (a) och vänta tills OKlampan tänds.
Häll mjölk i en behållare.
Varning! Mjölken ska vara kylskåpskall.
Mjölken utvidgar sig och tar större plats under skumningen så
fyll inte behållaren mer än till hälften.
Ångröret kan roteras runt ett kullager så att det kan riktas
åt olika håll. Ställ in ångröret i ett praktiskt läge och håll
behållaren så att rörets öppning är i mjölken.
Vrid ångreglaget motsols för att pumpa ner ånga i mjölken.
Det gör att mjölken vispas runt och ett skumlager bildas på
ytan.
När det finns tillräckligt med ånga och mjölken hettats upp
stänger du av ångreglaget genom att vrida det medsols.
Ställ på/av-knappen i upphettningsläge (om du vill göra fler
espressokoppar) eller i frånläge.
Värm upp vatten enligt anvisningarna i avsnittet ”Upphettning
av espressomaskinen” och ställ en behållare under
brygghuvudet.
Vrid på/av-ratten till bryggläge. Vatten rinner då ut genom
brygghuvudet.
När det runnit igenom så mycket vatten som du vill ha
eller när OK-lampan tänds vrider du på/av-ratten till
upphettningsläge (om du ska värma mer vatten eller göra
espresso) eller till frånläge.
Droppbricka med överflödsindikator
Om du spiller vatten, espresso eller mjölkskum under
brygghuvudet samlas det i droppbrickan (5). När den är full
kommer en röd överflödsindikator upp ur ett av hålen i gallret på
droppbrickan. Töm då gallret.
Lyft försiktigt upp brickan, ta bort gallret och häll ut innehållet.
Var försiktig så att innehållet inte är hett och du skållar dig!
Droppbrickan ska tömmas varje gång man använt maskinen så
att den inte står och luktar.
Tips
•
•
•
•
Värm upp kopparna med kokande vatten innan du häller i
espresso i dem. På så vis håller de värmen bättre. Använd
små men kraftiga koppar till espresso.
Använd särskilt espressokaffe för bästa resultat. Det finns i de
flesta livsmedelsbutiker.
Espresso ska drickas direkt efter bryggningen.
Gör en cappuccino genom att hälla en eller två koppar
espresso i en stor kopp och sedan hälla upphettad skummad
mjölk ovanpå. Lägg i socker efter smak och strö över lite riven
choklad eller kakaopulver, enligt smak.
RENGÖRING
Daglig rengöring
• Före rengöring drar du ut stickproppen ur vägguttaget och
låter espressomaskinen svalna helt.
• Ta bort droppbrickan och diska den och gallret. Låt dem torka
helt innan de sätts tillbaka.
• Det bästa sättet att rengöra själva espressomaskinen är att
torka den med en trasa som fuktats med varmt vatten och lite
diskmedel.
• Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel för
rengöring av espressomaskinen och tillbehören. Använd
aldrig en tvättsvamp med slipverkan eller liknande för att
rengöra espressomaskinen, eftersom ytan kan skadas.
• Ta bort den yttre delen av ångröret genom att vrida det åt
vänster och sedan dra bort det. Tag bort stålhylsan från det
avtagna ångröret och diska båda med
vatten och diskmedel. Torka av resten
av ångröret med en fuktig trasa och
låt alla delar torka helt innan du sätter
ihop dem och sätter tillbaka dem.
o Varning! Se till att ångröret har
satts ihop rätt och att de röda
tätningsringarna på den fasta delen
av ångröret sitter rätt på plats innan
du monterar fast det (enligt pilarna på
bilden).
6
•
Töm vattenbehållaren om espressomaskinen inte ska
användas på länge.
Rengöra brygghuvudet (två ggr per år)
•
•
•
•
Ta bort brygghuvudet genom att lossa skruvarna i mitten på
det.
Torka av ytan under och runt brygghuvudet med en fuktig
trasa och lite rengöringsmedel.
Tvätta brygghuvudet genom att skölja det under kranen och
ta bort rester och avlagringar med en borste.
Låt brygghuvudet torka helt och sätt sedan tillbaka det.
Avkalkning
Kalket i vanligt kranvatten gör att avlagringar med tiden
kan bildas inuti espressomaskinen. Dessa kalkavlagringar
kan avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig vinäger) eller
avkalkningsmedel som går att köpa i bl.a. livsmedelsbutiker.
• Blanda 100 ml ättiksyra med 300 ml kallt vatten, eller följ
instruktionerna på förpackningen till avkalkningsmedlet.
• Häll lösningen i behållaren, ställ på/av-ratten i
upphettningsläge och vänta tills OK-lampan tänds.
• Se till att filterhållaren inte är isatt, ställ en behållare under
brygghuvudet och vrid på/av-ratten till bryggläge.
• Låt hälften av lösningen rinna genom espressomaskinen och
vrid sedan på/av-ratten till frånläge.
• Låt espressomaskinen vara avstängd i ca 15 minuter, sätt
sedan på den igen och låt resten av lösningen rinna igenom.
• Ta bort och diska behållaren. Sätt tillbaka den och fyll den
med rent vatten, ställ på/av-ratten i bryggläge och låt vattnet
rinna genom systemet.
• Espressomaskinen kan nu användas igen. Spola igenom den
igen om kaffet smakar surt efter avkalkningen.
TIPS FÖR MILJÖN
När elektriska produkter inte längre fungerar, ska de kasseras
på ett sätt så att de orsakar minsta möjliga belastning på miljön
enligt de lokala miljöbestämmelserna. Oftast kan du lämna in
sådana produkter till din lokala återvinningsstation.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte följs,
• apparaten har modifierats,
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon annan form av skada,
På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på
funktions- och designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.
7
NO
INTRODUKSJON
OVERSIKT OVER DELENE
For å få mest mulig glede av espressomaskinen ber vi deg lese
nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at
du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved
senere anledninger.
1. Betjeningspanel
2. Dampregulator
3. Vannbeholder
4. Dampdyse
6.
7.
5. Dryppbrett
8.
6. Filterholder
7. Utløser
12.
8. Håndtak
9. Filter, 1 kopp
10. Plastinnsats
10.
9.
11. Tetningsring
11.
12. Filter, 2 kopper
13.
13. Presseredskap (tamper)
14. På/av-knapp
a.
Skumming
b.
Av
c.
Oppvarming
d.
Brygging
15. Bryggehode (på undersiden av den øverste delen av
espressomaskinen)
SIKKERHET
Vanlig bruk av espressomaskinen
• Feil bruk av espressomaskinen kan føre til personskader og
skader på apparatet.
• Ikke bruk espressomaskinen til andre formål enn den
er beregnet til. Produsenten er ikke ansvarlig for skader
som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se også
garantibestemmelsene).
• Bruk kun vedlagt tilbehør eller tilbehør som anbefales av
produsenten.
• Espressomaskinen skal kun kobles til 230 V, 50 Hz.
• Ikke legg espressomaskinen eller ledningen i vann eller annen
væske.
• Ikke ta på espressomaskinen med våte hender.
• Ikke forlat espressomaskinen mens den er på, og hold øye
med barn.
• Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun
kaldt vann. Kontroller at apparatet er slått av før du fyller på
vann.
• Vannivået i beholderen må være mellom MAX og MIN på
indikatoren for vannivå på siden av beholderen.
• Bruk aldri bryggefunksjonen eller skummefunksjonen i mer
enn ett minutt om gangen, og aldri samtidig.
• Metalldelene blir svært varme under bruk. Ta kun på
plastdelene og håndtakene.
• Espressomaskinen må ikke slås på med mindre den
inneholder vann eller avkalkingsmiddel.
• Nylaget kaffe og cappuccinodamp er svært varm. Vær
forsiktig slik at ingen skålder seg.
• Espressomaskinen er ikke egnet for kommersiell eller
utendørs bruk.
Plassere espressomaskinen
• Espressomaskinen skal alltid plasseres på sikker avstand fra
varmekilder som ovner, kokeplater osv.
• Espressomaskinen skal alltid plasseres innerst på
kjøkkenbenken.
• Espressomaskinen må ikke tildekkes.
• Espressomaskinen må ikke plasseres et sted der
temperaturen er rundt eller under frysepunktet (0 °C). Hvis
vannet i beholderen fryser, kan apparatet bli skadet.
• Ikke la ledningen henge over bord- eller benkekanten, og hold
den unna varme gjenstander og åpen ild.
Ledning, støpsel og stikkontakt
• Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er
skadet. Ikke bruk espressomaskinen dersom dette skulle
være tilfelle, eller dersom den har falt ned eller blitt skadet på
annen måte.
• Hvis espressomaskinen, ledningen eller støpselet er skadet,
må apparatet kontrolleres og om nødvendig repareres av en
autorisert serviceperson. Hvis ikke dette gjøres, er det fare for
elektrisk støt. Ikke forsøk å reparere apparatet selv.
• Trekk ut støpslet fra veggkontakten før du har i eller tar ut
filteret, før du rengjør espressomaskinen og når den ikke skal
brukes på en stund.
• Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten.
Ta i stedet godt tak i støpselet.
• Ledningen må ikke vikles rundt apparatet.
• Hold ledningen unna varmekilder og de varme delene på
espressomaskinen.
• Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen til
espressomaskinen eller en eventuell skjøteledning.
1.
14. a. b. c.
d.
2.
3.
15.
4.
5.
FØR MASKINEN TAS I BRUK FØRSTE GANG
Hver eneste espressomaskin blir kontrollert på fabrikken, men av
hensyn til sikkerheten bør du kontrollere at maskinen ikke er blitt
skadet under transport når du pakker den ut hjemme.
Plasser espressomaskinen på et flatt, stabilt underlag, f.eks. en
kjøkkenbenk.
La vann renne gjennom
Du må la vann renne gjennom espressomaskinen før den brukes
første gang.
• Hell vann i beholderen (3) til MAX-merket.
o Beholderen kan fylles mens den sitter på espressomaskinen,
eller den kan eventuelt tas ut og fylles direkte under springen
og deretter settes på plass. Husk å sette på lokket når det er
fylt vann i beholderen. Når du setter beholderen på plass, må
du sørge for at ventilen i bunnen av beholderen plasseres i
koplingen på selve espressomaskinen.
• Kontroller at dampregulatoren (2) er helt lukket ved å
dreie den med klokken. Hvis ikke, kommer det vann ut av
dampdysen (4) når du lar vann renne gjennom maskinen.
• Sett en beholder (f.eks. en stor kopp) under bryggehodet (15)
som kan fange opp alt vannet.
• Drei på/av-knappen (14) på betjeningspanelet (1) til stillingen
for brygging (d). Den røde indikatorlampen over stillingen for
oppvarming (c) tennes.
• Pumpen starter (du hører en summende lyd), og etter kort tid
renner vannet ned i beholderen.
• Espressomaskinen er klar til bruk når omtrent halvparten av
vannet i beholderen har rent gjennom. Drei på/av-knappen til
av-stilling (b).
8
BRUKE MASKINEN
•
Espressomaskinen kan brukes til å lage espresso eller
cappuccino. Når vannet er varmet opp, kan du lage flere
kopper med cappuccino – en etter en. Det er også mulig å lage
melkeskum for cappuccino osv. ved å bruke dampdysen.
•
Varme opp espressomaskinen
•
•
•
•
•
Kontroller at det er nok vann i beholderen, og ha eventuelt i
mer vann. (Se “La vann renne gjennom” over.)
Kontroller at dampregulatoren er dreid med klokken så langt
det er mulig.
Drei på/av-knappen til stillingen for oppvarming (b). Vannet
varmes opp. En boblelyd høres når espressomaskinen
arbeider.
Når OK-lampen tennes i stillingen for oppvarming, er
espressomaskinen klar til å lage kaffe. Det tar rundt 2
minutter, men espressomaskinen fungerer best hvis du venter
i minst 10 minutter.
Koke vann
•
•
•
Lage espresso
•
•
o
o
•
o
•
o
o
•
•
•
•
•
o
Sett på tetningsringen (11) nederst på filterholderen (6), og
kontroller at den sitter riktig.
Sett i ønsket filter.
Hvis du ønsker å lage en kopp med espresso, setter du først
inn plastinnsatsen (10) i filterholderen med den skålformede
siden opp. Deretter plasserer du filteret for en kopp (9) over
plastinnsatsen. Tappene på utsiden av filteret må settes
inn i hullene på innsiden av kanten av filterholderen. Hvis
plastinnsatsen står feil vei, vil ikke den øvre kanten av filteret
ligge jevnt med filterholderen.
Hvis du ønsker å lage to kopper med espresso, plasserer du
filteret for to kopper (12) i filterholderen (uten først å sette i
plastinnsatsen). Tappene på utsiden av filteret må settes inn i
hullene på innsiden av kanten av filterholderen.
Ha kaffe (vanlig filterkaffe, espresso eller porsjonsbriketter) i
filteret. Bruk eventuelt pakkeredskapet (13) til å pakke kaffen i
filteret (porsjonsbriketter skal ikke pakkes).
Hvis kaffen pakkes hardt, renner vannet sakte gjennom,
kaffen blir sterkere enn vanlig og det dannes mørkt skum.
Hvis ikke kaffen pakkes, renner vannet raskere gjennom,
kaffen blir ikke så sterk og det dannes lysere skum. Prøv deg
fram til du finner ønsket type kaffe og hvor mye du trenger å
pakke den for å få best mulig resultat.
Plasser filterholderen på bryggehodet på denne måten:
Ta tak i håndtaket (8), og før filterholderen opp til bryggehodet
med håndtaket mot venstre.
Drei håndtaket inn mot midten av espressomaskinen til det
peker rett fram. Da er filterholderen på plass.
Kontroller at espressomaskinen er klar til å lage kaffe, og sett
en eller to kopper under filterholderen.
Drei på/av-knappen til bryggestillingen. Etter en kort stund
renner det espresso ut av dysen under filterholderen.
Når ønsket mengde espresso har rent gjennom, eller OKlampen slukkes, dreier du på/av-knappen til stillingen for
oppvarming (hvis du ønsker å lage flere kopper espresso
umiddelbart) eller til av-stilling.
Når du fjerner filterholderen, er det viktig å utligne trykket
etter at kaffe er laget for å hindre at kaffegrut spruter ut av
filteret. Det gjør du ved å trykke inn utløseren (7) på siden av
håndtaket og deretter dreie håndtaket.
Tøm filteret, skyll det og ha i mer kaffe hvis du ønsker å lage
flere kopper med espresso med en gang.
Forsiktig! Kaffen i filteret er ekstremt varm!
•
o
o
Varm opp vann slik det beskrives i ”Varme opp
espressomaskinen”, og sett en beholder under bryggehodet.
Drei på/av-knappen til bryggestillingen. Vann renner ut av
bryggehodet.
Når ønsket mengde vann har rent gjennom, eller OK-lampen
slukkes, dreier du på/av-knappen til stillingen for oppvarming
(hvis du ønsker å varme opp mer vann eller lage espresso)
eller til av-stilling.
Dryppbrett med overløpsindikator
Hvis du søler vann, espresso eller melkeskum under
bryggehodet, samles dette opp på dryppbrettet (5). Når
dryppbrettet er fullt, spretter en rød overløpsindikator ut av et av
hullene i risten på brettet. Tøm brettet når det skjer.
Løft forsiktig opp brettet, fjern risten og tøm ut innholdet.
Vær forsiktig slik at du ikke skålder deg dersom væsken på
dryppbrettet er svært varm!
Dryppbrettet bør tømmes hver gang maskinen er brukt for å
unngå lukt.
Tips!
•
•
•
•
Varm opp koppene med kokende vann før du heller espresso
i dem. Da holder de bedre på varmen. Bruk små og solide
kopper til espresso.
Bruk spesiell espressokaffe for å få best mulig espresso. Du
får kjøpt slik kaffe på de fleste supermarkeder.
Espresso bør drikkes umiddelbart etter at den er laget.
Cappuccino lages ved å helle en eller to kopper med
espresso opp i en stor kopp og ha varm melk med skum
oppå. Ha i sukker etter smak, og dryss over litt revet
sjokolade eller kakaopulver.
RENGJØRE MASKINEN
Daglig rengjøring
• Trekk støpselet ut av kontakten, og la espressomaskinen
avkjøles før rengjøring.
• Fjern dryppbrettet, og vask det og risten. La disse delene
tørke helt før du setter dem på plass igjen.
• Den beste måten å rengjøre selve espressomaskinen på, er å
tørke av den med en fuktig klut oppvridd i varmt vann tilsatt
litt oppvaskmiddel.
• Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler på
espressomaskinen eller tilbehøret. Ikke bruk skuresvamp eller
lignende til å rengjøre espressomaskinen da dette kan skade
overflaten.
• Fjern den ytterste delen av dampdysen ved å dreie den
mot venstre og trekke den av.
Trekk stålhylsen av den delen av
dampdysen du har fjernet, og rengjør
begge delene i såpevann. Tørk resten
av dampdysen med en fuktig klut, og
la alle delene tørke før du setter dem
sammen igjen og setter dem på plass.
o Forsiktig! Kontroller at dampdysen
er satt riktig sammen, og at de røde
tetningsringene på den delen av
dampdysen som sitter fast, sitter
riktig, før du setter alt sammen. (Se
pilene på illustrasjonen.)
Skumme melk
•
•
Dampdysen kan roteres rundt et kulelager, slik at den kan
peke i ulike retninger. Still inn dampdysen, og hold beholderen
slik at enden av dysen er nede i melken.
Drei dampregulatoren mot klokken, slik at damp pumpes ned
i melken. Dermed piskes melken, og et lag med skum dannes
på overflaten.
Når det er dannet nok skum, og melken er varmet opp, slår
du dampregulatoren av ved å dreie den med klokken. Drei
på/av-knappen til stillingen for oppvarming (hvis du ønsker å
lage flere kopper med espresso) eller til av-stilling.
Kontroller at dampdysen er satt riktig på.
Drei på/av-knappen til skummestillingen (a), og vent til OKlampen tennes.
Hell ønsket mengde melk i en beholder.
Forsiktig! Melken bør tas rett fra kjøleskapet.
Melken utvides til en viss grad under skummingen, slik at
beholderen ikke bør fylles mer en halvfull.
9
•
Tøm vannbeholderen hvis espressomaskinen ikke skal brukes
på lang tid.
Rengjøre bryggehodet (to ganger i året)
•
•
•
•
Fjern bryggehodet ved å løsne skruen midt på hodet.
Tørk området under og rundt bryggehodet med en fuktig klut
og litt rengjøringsmiddel.
Skyll bryggehodet under springen, og fjern alle avleiringer
med en børste.
La bryggehodet tørke helt før du setter det på plass.
Fjerne kalkavleiringer
Springvann inneholder kalk, som gradvis kan føre til at
det dannes kalkavleiringer inne i espressomaskinen.
Kalkavleiringene kan fjernes ved hjelp av eddiksyre (IKKE vanlig
husholdningseddik) eller avkalkingsmiddel som du får kjøpt på
supermarkeder osv.
• Bland 100 ml eddiksyre med 300 ml kaldt vann, eller følg
anvisningene på emballasjen til avkalkingsmiddelet.
• Hell blandingen opp i beholderen, drei på/av-knappen til
stilling for oppvarming og vent til OK-lampen tennes.
• Kontroller at filterholderen ikke er satt på, sett en beholder
under bryggehodet og drei på/av-knappen til bryggestilling.
• La halvparten av blandingen renne gjennom
espressomaskinen, og drei på/av-knappen til av-stilling.
• Slå av espressomaskinen i ca. 15 minutter. Slå den på igjen,
og la resten av blandingen renne gjennom maskinen.
• Fjern og rengjør beholderen. Sett beholderen på plass, fyll
den med rent vann, drei på/av-knappen til bryggestilling og la
vannet renne gjennom maskinen.
• Espressomaskinen er nå klar til bruk. Skyll maskinen igjen
hvis kaffen har en sur smak etter avkalking.
MILJØTIPS
Når et elektrisk produkt ikke fungerer lenger, bør det avhendes på
en slik måte at det påvirker miljøet minimalt og i tråd med lokale
forskrifter. I de fleste tilfeller kan du levere slike produkter til den
lokale gjenvinningsstasjonen.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke
• hvis instruksjonene over ikke følges
• hvis apparatet har blitt endret
• hvis apparatet er brukt feil, utsatt for hard håndtering eller blitt
skadet på en eller annen måte
På grunn av at vi utvikler funksjonen og utformingen til våre
produkter konstant, forbeholder vi oss retten til å endre produktet
uten forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
10
FI
JOHDANTO
OSAT
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta
espressokeittimestäsi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä
ohjeet. Näin voit perehtyä espressokeittimen eri toimintoihin
myöhemminkin.
1. Ohjauspaneeli
2. Höyrysäädin
6.
3. Vesisäiliö
7.
8.
4. Höyrysuutin
5. Valumisastia
12.
6. Suodatinpidike
7. Irrotusvipu
8. Kahva
10.
9.
9. Suodatin, 1 kuppi
11.
10. Muovisisäke
13.
11. Tiivisterengas
12. Suodatin, 2 kuppia
13. Kahvinpuristin
14. Virtakytkin
a.
Vaahdotusasento
b.
Off-asento
c.
Kuumennusasento
d.
Suodatusasento
15. Suodatuspää (espressokeittimen yläosan alapuolella)
TURVALLISUUSOHJEET
Espressokeittimen normaali käyttö
• Espressokeittimen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
• Käytä espressokeitintä vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä johtuvista
vahingoista (katso myös Takuuehdot).
• Käytä vain laitteen mukana toimitettuja tai valmistajan
suosittelemia lisävarusteita.
• Espressokeitin voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on
230 V, 50 Hz.
• Älä upota espressokeitintä tai johtoa veteen tai muuhun
nesteeseen.
• Älä käsittele espressokeitintä märillä käsillä.
• Älä jätä espressokeitintä valvomatta, kun se on käynnissä, ja
varmista, ettei se ole lasten ulottuvilla.
• Älä laita vesisäiliöön kuumaa tai kiehuvaa vettä. Käytä
ainoastaan kylmää vettä. Varmista ennen veden lisäämistä,
että laitteen virta on katkaistu.
• Säiliön vesimäärän tulee olla säiliön sivussa olevan
vesimäärän ilmaisimen MAX ja MIN –merkkien välillä.
• Älä koskaan käytä suodatus- tai vaahdotustoimintoa
kerrallaan minuuttia kauemmin, äläkä käytä toimintoja
samanaikaisesti.
• Metalliosat kuumenevat voimakkaasti espressokeitintä
käytettäessä. Koske ainoastaan muoviosiin ja kahvoihin.
• Espressokeitintä ei saa käynnistää, ellei säiliössä ole vettä tai
kalkinpoistoainetta.
• Vastakeitetty kahvi tai cappuccino ja siitä muodostuva höyry
ovat hyvin kuumia. Varo, ettet aiheuta palovammoja itsellesi
tai muille.
• Tätä espressokeitintä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön
tai ulkokäyttöön.
1.
•
•
•
•
15.
4.
5.
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
Kaikki espressokeittimet on tarkistettu tehtaassa. Kun olet
purkanut espressokeittimen pakkauksesta, tarkista kuitenkin
turvallisuussyistä huolellisesti, ettei keitin ole vaurioitunut
kuljetuksen aikana.
Aseta espressokeitin tasaiselle, vakaalle tasolle, kuten keittiön
pöydälle.
Aseta espressokeitin aina turvallisen etäisyyden päähän
uuneista, keittolevyistä ja muista lämmönlähteistä.
Aseta espressokeitin aina keittiötason takaosaan.
Älä peitä espressokeitintä.
Älä aseta espressokeitintä paikkaan, jossa ympäröivä
lämpötila on n. 0° C tai sitä matalampi. Vesisäiliössä olevan
veden jäätyminen voi vahingoittaa laitetta.
Älä päästä johtoa riippumaan pöydän/tason reunan ylitse ja
pidä se poissa kuumien esineiden ja liekkien läheltä.
Keittimen läpihuuhtelu
Espressokeitintä tulisi käyttää kerran pelkällä vedellä ennen
ensimmäistä, varsinaista käyttökertaa.
• Kaada vettä vesisäiliöön (3) korkeintaan MAX-merkkiin
saakka.
o Vesisäiliö voidaan täyttää, kun se on kiinni keittimessä. Se
voidaan myös irrottaa ja täyttää suoraan hanan alla ja asettaa
sen jälkeen paikalleen. Muista sulkea kansi vesisäiliön täytön
jälkeen. Kun asetat säiliön paikalleen, varmista, että säiliön
pohjassa oleva venttiili sopii espressokeittimen liittimeen.
• Tarkista, että höyrysäädin (2) on täysin suljettu kääntämällä
sitä myötäpäivään. Jos säädin on auki, vesi pääsee ulos
höyrysuuttimesta (4) keittimen läpihuuhtelun aikana.
• Aseta suodatinpään (15) alle astia (esim. suuri kuppi), johon
tippuva vesi kerääntyy.
• Käännä ohjauspaneelin (1) virtakytkin (14) suodatusasentoon
(d). Punainen valo kuumennusasennon (c) yllä syttyy.
• Pumppu alkaa toimia (syntyy humiseva ääni), ja pian vesi
valuu astiaan.
• Espressokeitin on valmis käyttöön, kun noin puolet vesisäiliön
vedestä on kulkenut laitteen läpi. Käännä virtakytkin offasentoon (b).
Johto, pistoke ja pistorasia
•
•
•
•
•
•
•
2.
3.
Espressokeittimen sijoitus
•
14. a. b. c.
d.
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai pistoke
ole vahingoittunut, äläkä käytä espressokeitintä, jos se on
pudonnut tai muuten vaurioitunut.
Jos espressokeitin, virtajohto tai pistoke on vaurioitunut,
valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran takia tarkistettava ja
tarvittaessa korjattava keitin. Älä yritä itse korjata keitintä.
Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin asetat tai poistat
suodattimen, puhdistat keittimen tai kun et käytä
espressokeitintä vähään aikaan.
Älä vedä johdosta, kun irrotat pistoketta pistorasiasta. Ota
sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Virtajohtoa ei saa vääntää tai kiertää laitteen ympärille.
Pidä johto loitolla lämmönlähteistä ja espressokeittimen
kuumista osista.
Varmista, ettei espressokeittimen virtajohtoon tai jatkojohtoon
voi kompastua.
11
KÄYTTÖ
Espressokeitintä voi käyttää espresson ja cappuccinon
valmistukseen. Kun vesi on kuumentunut, voit valmistaa useita
kuppeja cappuccinoa toinen toisensa jälkeen. Höyrysuuttimen
avulla voit vaahdottaa maitoa esim. cappuccinoon.
o
•
•
Espressokeittimen kuumennus
•
•
•
•
Tarkista, että vesisäiliössä on tarpeeksi vettä ja lisää vettä
tarvittaessa (ks. osio Keittimen läpihuuhtelu).
Tarkista, että höyrysäädin on käännetty myötäpäivään niin
pitkälle kuin mahdollista.
Käännä virtakytkin kuumennusasentoon. Espressokeitin
kuumentaa veden, mistä syntyy pulputtava ääni.
Kun kuumennusasennon OK-valo syttyy, espressokeitin on
valmis suodattamaan kahvia. Kuumennus kestää noin 2
minuuttia, mutta keitin toimii parhaiten, jos odotat vähintään
10 minuuttia.
Espresson valmistus
•
•
o
o
•
o
•
o
o
•
•
•
•
•
o
Aseta tiivisterengas (11) suodatinpidikkeen (6) pohjalle ja
tarkista, että se on hyvin paikallaan.
Kiinnitä tarvittava suodatin:
Jos haluat valmistaa yhden kupin espressoa, aseta ensin
muovisisäke (10) suodatinpidikkeeseen kovera puoli ylöspäin.
Aseta sen jälkeen yhden kupin suodatin (9) muovisisäkkeen
päälle. Suodattimen ulokkeiden tulee sopia suodatinpidikkeen
sisäreunojen koloihin. Jos muovisisäke on väärinpäin,
suodattimen yläreuna ei ole samalla tasolla suodatinpidikkeen
reunan kanssa.
Jos haluat valmistaa kaksi kuppia espressoa, aseta kahden
kupin suodatin (12) suodatinpidikkeeseen (ilman, että asetat
ensin muovisisäkettä). Suodattimen ulokkeiden tulee sopia
suodatinpidikkeen sisäreunojen koloihin.
Annostele kahvia (tavallinen suodatinjauhatus,
espressojauhatus tai valmis kahvinappi) suodattimeen.
Käytä tarvittaessa kahvinpuristinta (13) puristaaksesi kahvin
suodattimeen (kahvinappeja ei puristeta).
Jos kahvi puristetaan tiiviiksi, se valuu hitaasti, on vahvempaa
kuin normaali kahvi ja tuottaa tumman vaahdon. Jos kahvia
ei puristeta tiiviiksi, se valuu nopeammin, on miedompaa
ja sen vaahto on vaaleampi. Kokeile eri kahvilaatuja ja
kahvin puristuksen asteita, niin löydät itsellesi sopivimman
lopputuloksen.
Aseta suodatinpidike suodatinpäähän:
Ota kiinni kahvasta (8) ja aseta suodatinpidike suodatinpään
kohdalle kahva vasempaan osoittaen.
Käännä kahvaa varovasti espressokeittimen keskiosaa kohti,
kunnes kahva osoittaa suoraan eteenpäin ja suodatinpidike
on kunnolla paikallaan.
Tarkista, että espressokeitin on valmis kahvinsuodatukseen, ja
aseta yksi tai kaksi kuppia suodatinpidikkeen alapuolelle.
Käännä virtakytkin suodatusasentoon. Pian espressokahvi
valuu ulos suodatinpidikkeen alapuolella olevista suuttimista.
Kun laite on valmistanut tarvittavan määrän kahvia tai kun OKvalo sammuu, käännä virtakytkin joko kuumennusasentoon
(jos haluat heti valmistaa lisää espressoa) tai off-asentoon.
Kun poistat suodatinpidikkeen kahvinvalmistuksen jälkeen,
tasaa keittimen paine, jotta suodattimessa olevat kahvinporot
eivät lennä paineen voimasta ilmaan. Tasaa paine painamalla
kahvan sivussa olevaa irrotusvipua (7) ja kääntämällä sitten
kahvaa.
Tyhjennä suodatin, huuhtele se ja täytä uudelleen kahvilla, jos
haluat heti valmistaa lisää espressokahvia.
Varoitus! Suodattimessa oleva kahvi on erittäin kuumaa!
Maidon vaahdotus
•
•
•
o
Tarkista, että höyrysuutin on asetettu oikein.
Käännä virtakytkin vaahdotusasentoon (a) ja odota, kunnes
OK-valo syttyy.
Kaada tarvittava määrä maitoa astiaan.
Varoitus! Käytä aina kylmää maitoa.
•
Älä täytä astiaa yli puolen välin, sillä maidon tilavuus kasvaa
vaahdotuksen aikana.
Höyrysuutinta voi kuulalaakerin ansiosta kääntää ja käyttää
moneen suuntaan. Aseta höyrysuutin sopivaan asentoon ja
pidä astiaa siten, että suuttimen pää on maidossa.
Käännä höyrysäädintä vastapäivään höyryn pumppaamiseksi
maitoon. Maito vispautuu ja maidon pinnalle muodostuu
vaahtoa.
Kun vaahtoa on tarpeeksi ja maito on lämmennyt, käännä
höyrysäädin pois päältä kääntämällä sitä myötäpäivään.
Käännä virtakytkin kuumennusasentoon (jos haluat valmistaa
lisää espressoa) tai off-asentoon.
Veden keitto
•
•
•
Kuumenna vesi Espressokeittimen kuumennus -osiossa
kuvatulla tavalla, ja aseta astia suodatinpään alapuolelle.
Käännä virtakytkin suodatusasentoon. Vesi valuu ulos
suodatinpäästä.
Kun laitteen läpi on kulkenut tarvittava määrä vettä
tai kun OK-valo sammuu, käännä virtakytkin joko
kuumennusasentoon (jos haluat heti kuumentaa lisää vettä tai
valmistaa lisää espressoa) tai off-asentoon.
Valumisalusta ja ylivalumisosoitin
Jos läikytät vettä, espressoa tai maitovaahtoa suodatinpään alle,
se kerääntyy valumisalustalle (5). Kun se on täynnä, punainen
ylivalumisosoitin nousee esiin yhdestä valumisalustan ritilän
rei’istä. Tyhjennä tällöin ritilä.
Nosta alusta varovasti, poista ritilä ja kaada sisältö pois. Varo,
ettet aiheuta itsellesi palovammoja, jos alustan sisältö on
kuumaa.
Valumisalusta tulisi tyhjentää jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta
ei syntyisi epämiellyttäviä hajuja.
Vinkkejä
•
•
•
•
Lämmitä kahvikupit kuumalla vedellä ennen kuin kaadat niihin
espressokahvia. Näin kahvi pysyy pidempään lämpimänä.
Käytä espressokahville pieniä ja tukevia kuppeja.
Paras espressokahvi syntyy erityisestä
espressojauhatuksesta, jota myydään useimmissa kaupoissa.
Espressokahvi tulisi juoda heti valmistuksen jälkeen.
Cappuccino valmistetaan kaatamalla suureen kuppiin yksi tai
kaksi kuppia espressoa ja sen päälle kuumaa, vaahdotettua
maitoa. Lisää halutessasi sokeria, ja ripottele kahvin päälle
suklaahippuja tai kaakaojauhetta maun mukaan.
PUHDISTUS
Päivittäinen puhdistus
• Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että espressokeitin on
täysin jäähtynyt ennen keittimen puhdistusta.
• Irrota ja pese valumisastia ja ritilä. Anna niiden kuivua
kokonaan, ennen kuin asetat ne paikoilleen.
• Espressokeitin kannattaa puhdistaa kostealla liinalla käyttäen
kuumaa vettä ja pientä määrää pesuainetta.
• Älä käytä espressokeittimen tai sen lisäosien puhdistuksessa
vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita. Älä koskaan puhdista
espressokeitintä hankaussienellä tai vastaavalla, koska
keittimen pinta saattaa vaurioitua.
• Poista höyrysuuttimen ulommainen osa kääntämällä sitä
vasempaan ja vetämällä se irti. Irrota teräskärki irrottamastasi
höyrysuuttimen osasta, ja puhdista
molemmat osat pesuainevedellä. Pyyhi
höyrysuuttimen kiinteä osa kostealla
liinalla, ja anna kaikkien osien kuivua
kokonaan, ennen kuin liität ne toisiinsa
ja asetat ne paikoilleen.
o Varoitus! Tarkista, että höyrysuutin
on koottu oikein, ja että punaiset
tiivisterenkaat suuttimen kiinteässä
osassa ovat oikeilla paikoillaan, ennen
kuin asetat suuttimen paikalleen
(osoitettu piirroksessa nuolilla).
12
•
Tyhjennä vesisäiliö, jos espressokeitintä ei käytetä pitkään
aikaan.
Suodatinpään puhdistus (kahdesti vuodessa)
•
•
•
•
Irrota suodatinpää löysäämällä sen keskellä olevaa ruuvia.
Pyyhi suodatinpään ympärillä ja alla oleva alue kostealla
liinalla ja käytä pientä määrää puhdistusainetta.
Puhdista suodatinpää huuhtelemalla sitä vesihanan alla ja
poistamalla mahdollinen lika harjalla.
Anna suodatinpään kuivua kokonaan ja aseta se paikalleen.
Kalkinpoisto
Tavallisesta vesijohtovedestä voi vähitellen irrota kalkkia
kerrokseksi espressokeittimen sisäpintoihin. Kalkkikerros voidaan
irrottaa etikkahapolla (EI tavallisella etikalla) tai kaupoissa
myytävällä kalkinpoistoaineella.
• Sekoita 100 ml etikkahappoa 300 ml:aan kylmää vettä tai
noudata kalkinpoistoainepakkauksessa olevia ohjeita.
• Kaada liuos vesisäiliöön, käännä virtakytkin
kuumennusasentoon ja odota kunnes OK-valo syttyy.
• Tarkista, ettei suodatin ole paikallaan, aseta astia
suodatinpään alle ja käännä virtakytkin suodatusasentoon.
• Kun puolet liuoksesta on kulkenut espressokeittimen läpi,
käännä virtakytkin off-asentoon.
• Anna espressokeittimen virran olla katkaistuna noin 15
minuuttia, kytke virta sen jälkeen uudelleen ja anna lopun
liuoksesta kulkea keittimen läpi.
• Irrota ja puhdista vesisäiliö. Laita se paikalleen, täytä
puhtaalla vedellä, käännä virtakytkin suodatusasentoon ja
anna veden valua keittimen läpi.
• Espressokeitin on taas käyttövalmis. Jos kahvissa on
kalkinpoiston jälkeen kitkerä maku, valuta uudelleen vettä
laitteen läpi.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on hävitettävä paikallisia
säädöksiä noudattaen siten, että ympäristölle aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa. Laitteet voi yleensä toimittaa
paikalliseen kierrätyspisteeseen.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
• edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
• laitteeseen on tehty muutoksia
• laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita
vaurioita.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua,
minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman
etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
13
UK
INTRODUCTION
To get the best out of your new espresso maker, please read
through these instructions carefully before using it for the first
time. We also recommend that you keep the instructions for
future reference, so that you can remind yourself of the functions
of your espresso maker.
SAFETY MEASURES
Normal use of the espresso maker
• Incorrect use of the espresso maker may cause personal
injury and damage to the appliance.
• Use the espresso maker for its intended purpose only. The
manufacturer is not responsible for any damage resulting
from incorrect use or handling (see also the ‘Guarantee
Terms’ section).
• Use only accompanying accessories or those recommended
by the manufacturer.
• The espresso maker may only be connected to 230 V, 50 Hz.
• The espresso maker or cord must not be immersed in water
or any other liquid.
• Do not touch the espresso maker with wet hands.
• Never leave the espresso maker unattended when in use and
keep an eye on children.
• Never put hot or boiling water in the reservoir. Use cold water
only. Ensure the appliance is switched off when filling with
water.
• The water level in the reservoir must be between the MAX
and MIN marks on the water level indicator on the side of the
reservoir.
• Never use the brewing function or the frothing function for
more than one minute at a time, and do not use them at the
same time.
• The metal parts get very hot during use. Touch the plastic
parts and handles only.
• The espresso maker should never be switched on unless it
contains water or descaler.
• Freshly-brewed coffee and cappuccino steam are extremely
hot. Take care to avoid scalding yourself or others.
• This espresso maker is not suitable for commercial or outdoor
use.
•
Check that it is not possible to pull or trip over the espresso
maker cord or any extension cord.
KEY
1. Control panel
2. Steam regulator
3. Water reservoir
4. Steam nozzle
5. Drip tray
6.
6. Filter holder
7.
8.
7. Release lever
8. Handle
12.
9. Filter, 1 cup
10. Plastic insert
11. Sealing ring
10.
9.
12. Filter, 2 cups
11.
13. Tamper
13.
14. On/Off knob
a.
Frothing position
b.
Off position
c.
Heating position
d.
Brewing position
15. Brewing head (underneath the upper section of the espresso
maker)
1.
14. a. b. c.
d.
2.
3.
15.
4.
5.
Where to put the espresso maker
•
•
•
•
•
Always place the espresso maker at a safe distance from heat
sources such as ovens, cooking rings or similar.
Always place the espresso maker at the back of the kitchen
counter.
Do not cover the espresso maker.
The espresso maker must not be placed anywhere with an
ambient temperature around or below freezing point (0°
C). If the water in the reservoir freezes it may damage the
appliance.
Do not allow the cord to hang over the edge of a table/
counter, and keep it away from hot objects and naked flames.
Cord, plug and mains socket
•
•
•
•
•
•
Check regularly that neither the cord nor plug is damaged
and do not use the espresso maker if it is, or if it has been
dropped or damaged in any other way.
If the espresso maker, cord or plug is damaged, the appliance
must be inspected and, if necessary, repaired by an
authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric
shock. Never attempt to repair it yourself.
Remove the plug from the socket before fitting or removing
the filter, before cleaning, or when the espresso maker is not
to be used for a while.
Avoid pulling the cord when removing the plug from the
socket. Instead, hold the plug.
The cord must not be twisted or wound around the appliance.
Keep the cord away from heat sources and the hot parts of
the espresso maker.
PRIOR TO FIRST USE
Each individual espresso maker is checked at the factory, but for
safety’s sake, after unpacking the appliance, you should check
carefully that it has not been damaged during transport.
Place the espresso maker on a flat, stable surface, such as a
kitchen counter.
Flushing through
The espresso maker should be flushed through before it is used
for the first time.
• Pour water into the reservoir (3) up to the MAX mark.
o The reservoir can be filled while it is on the espresso maker,
or alternatively it can be taken off and filled directly under
the tap and then put back into place. Remember to put the
lid on when the reservoir has been filled. When replacing the
reservoir, ensure that the valve in the bottom of the reservoir
fits into the connector on the espresso maker itself.
• Check that the steam regulator (2) is completely closed by
turning it clockwise, as otherwise water will come out of the
steam nozzle (4) when you flush it through.
• Place a container (e.g. a large cup) beneath the brewing head
(15), to catch any water dripping down.
• Turn the on/off knob (14) on the control panel (1) to brewing
position (d). The red LED over the heating position (c) goes
on.
14
•
•
Frothing of milk
The pump begins to work (a humming noise can be heard),
and shortly after, water runs out into the container.
The espresso maker is ready for use when around half of
the water in the reservoir has been flushed through. Turn the
on/off knob to the off position (b).
•
•
•
o
o
USE
The espresso maker can be used to make espresso or
cappuccino. Once the water has heated up, you can make
several cups of cappuccino one after the other, and it is possible
to froth up milk for cappuccino etc. using the steam nozzle.
•
Heating up the espresso maker
•
•
•
•
•
Check that there is enough water in the reservoir, and add
more water if necessary (see the section on ‘Flushing through’
above).
Check that the steam regulator is turned clockwise as far as it
will go.
Turn the on/off knob to the heating position. The espresso
maker heats up the water, and a bubbling sound can be
heard while the machine is working.
When the OK indicator comes on in the heating position, the
espresso maker is ready for brewing coffee. It takes around
2 minutes, but the espresso maker works best if you wait at
least 10 minutes.
•
Boiling water
•
•
Making espresso
•
•
o
o
•
o
•
o
o
•
•
•
•
•
o
Check that the steam nozzle is fitted correctly.
Turn the on/off knob to the frothing position (a), and wait until
the OK indicator comes on.
Pour the required amount of milk into a container.
Caution! The milk should come straight from the refrigerator.
The milk expands to a certain extent during the frothing
process, so do not fill the container more than half full.
The steam nozzle can be rotated around a ball bearing,
allowing it to point in different directions. Set the steam nozzle
to a practical position, and hold the container so the end of
the nozzle is in the milk.
Turn the steam regulator in an anti-clockwise direction to
pump steam down into the milk. This action whisks the milk,
and a layer of froth forms on the surface of the milk.
Once enough froth has been formed, and the milk has been
heated through, switch the steam regulator off by turning it
in a clockwise direction. Turn the on/off knob to the heating
position (if you want to make more cups of espresso) or the
off position.
Fit the sealing ring (11) in the base of the filter holder (6), and
check that it is correctly in place.
Fit the required filter:
If you want to make one cup of espresso, first place the
plastic insert (10) in the filter holder with the concave side
upwards. Then place the one-cup filter (9) over the plastic
insert. The pins on the outside of the filter must fit into the
holes on the inside of the edge of the filter holder. If the
plastic insert is in the wrong way round, the upper edge of the
filter will not be flush with the filter holder.
If you want to brew two cups of espresso, place the two-cup
filter (12) in the filter holder (without first fitting the plastic
insert). The pins on the outside of the filter must fit into the
holes on the inside of the edge of the filter holder.
Place coffee (ordinary filter coffee, espresso or a pre-dosed
‘pod’) in the filter. Use the tamper, if necessary, (13) to tamp
the coffee in the filter (pods should not be pressed).
If the coffee is tamped hard, it runs through slowly, is stronger
than normal and produces dark foam. If the coffee is not
tamped down, it runs through more quickly, is less strong and
has lighter foam. Use trial and error to find the type of coffee
and how much you need to tamp it to get the result you want.
Fit the filter holder on the brewing head:
Take hold of the handle (8), and hold the filter holder up to the
brewing head with the handle pointing to the left.
Turn the handle in towards the middle of the espresso maker,
until it points straight ahead and the filter holder is correctly in
place.
Check that the espresso maker is ready for brewing coffee,
and place one or two cups beneath the filter holder.
Turn the on/off knob to the brewing position. After a brief
moment, espresso runs out of the nozzles on the underside of
the filter holder.
When the required amount of espresso has run through,
or the OK indicator goes off, turn the on/off knob to the
heating position (if you want to make more cups of espresso
immediately) or the off position.
When removing the filter holder it is important to equalise the
pressure after brewing has ended to avoid coffee grounds
spraying up from the filter. Do this by pressing in the release
lever (7) on the side of the handle and then turning the handle.
Empty the filter, rinse it, and put more coffee in it if you want
to make more cups of espresso straight away.
Caution! The coffee in the filter is extremely hot!
•
Heat water as described in the section ‘Heating up the
espresso maker’, and place a container beneath the brewing
head.
Turn the on/off knob to the brewing position. Water runs out
of the brewing head.
When the required amount of water has run through, or the
OK indicator goes off, turn the on/off knob to the heating
position (if you want to heat more water or make espresso) or
the off position.
Drip tray with overflow indicator
If you spill water, espresso or milk froth under the brewing
head, it collects in the drip tray (5). When it is full, a red overflow
indicator rises out of one of the holes in the grill on the drip tray.
Empty the grill when that happens.
Carefully lift up the tray, remove the grill and pour out the
contents. Take care not to scald yourself if the drip tray contents
are hot!
The drip tray should be emptied after each use to prevent
unpleasant smells.
Tips
•
•
•
•
Heat the cups with boiling water before you pour espresso
into them. This will help them retain the heat better. Use small
but sturdy cups for espresso.
Use special espresso coffee for the best espresso. This is
available from most supermarkets.
Espresso should be drunk immediately after preparation.
A cappuccino is made by pouring one or two cups of
espresso into a large cup and pouring hot frothy milk on top.
Add sugar to taste, and sprinkle over a little grated chocolate
or cocoa powder, according to taste.
CLEANING
Daily cleaning
• Before cleaning, remove the plug from the wall socket and
allow the espresso maker to cool down.
• Remove the drip tray and wash it and the grill, letting them
dry completely before fitting them again.
• The best way to clean the espresso maker itself is to wipe
it with a damp cloth using hot water and a little washing-up
liquid.
• Do not use any kind of strong or abrasive cleaning agent on
the espresso maker or accessories. Never use a scouring
sponge or similar to clean the espresso maker, as the surface
may be damaged.
• Remove the outer section of the steam nozzle by turning it to
the left and pulling it off. Pull the steel cap off the section of
the steam nozzle you have removed, and clean both sections
in soapy water. Wipe the remaining part of the steam nozzle
15
o
•
with a damp cloth, and allow all sections to dry completely
before putting them together again and refitting them.
Caution! Check that the steam nozzle
has been assembled correctly, and
that the red sealing rings on the fixed
part of the steam nozzle are correctly
in place before reassembly (indicated
by the arrows in the illustration).
Empty the water reservoir if the
espresso maker is not going to be
used for a long period.
Cleaning the brewing head (twice a year)
•
•
•
•
Remove the brewing head by loosening the screw in the
centre of it.
Wipe the area under and around the brewing head with a
damp cloth and a small amount of detergent.
Clean the brewing head by rinsing it under the tap and
removing any deposits with a brush.
Allow the brewing head to dry completely and replace it.
Descaling
The lime content of ordinary tap water means limescale may
gradually be deposited inside the espresso maker. This limescale
may be loosened using acetic acid (NOT ordinary vinegar) or
descaler, available in supermarkets, etc.
• Mix 100 ml acetic acid with 300 ml cold water, or follow the
instructions on the descaler packaging.
• Pour the solution into the reservoir, turn the on/off knob to the
heating position, and wait until the OK indicator comes on.
• Check that the filter holder is not fitted, place a container
beneath the brewing head, and turn the on/off knob to the
brewing position.
• Allow half of the solution to run through the espresso maker,
and then turn the on/off knob to the off position.
• Switch the espresso maker off for around 15 minutes, and
then switch it on again, and allow the rest of the solution to
run through.
• Remove and clean the reservoir. Replace it, fill it with clean
water, turn the on/off knob to the brewing position, and allow
the water to run through the system.
• The espresso maker is now ready for use again. Flush it
through again if the coffee has an acidic taste after descaling.
ENVIRONMENTAL TIPS
Once any electrical product is no longer functional, it should be
disposed of in such a way as to cause minimum environmental
impact, in accordance with the regulations of your local authority.
In most cases you can take such products to your local recycling
station.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not followed
• if the appliance has been interfered with
• if the appliance has been mishandled, subjected to rough
treatment, or has suffered any other form of damage
Due to the constant development of our products in terms of
function and design, we reserve the right to make changes to
the product without prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any printing errors.
16
DE
EINLEITUNG
Um möglichst viel Freude an Ihrer neuen Espressomaschine zu
haben, machen Sie sich bitte mit dieser Gebrauchsanweisung
vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen
Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So
können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.
•
SICHERHEITSHINWEISE
•
Normaler Gebrauch der Espressomaschine
• Der unsachgemäße Gebrauch der Espressomaschine kann zu
Verletzungen und zu Beschädigungen der Espressomaschine
führen.
• Die Espressomaschine darf nur zu dem ihr zugedachten
Zweck eingesetzt werden. Der Hersteller ist nicht für
Schäden verantwortlich, die durch den unsachgemäßen
Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung der
Espressomaschine verursacht werden (siehe auch den
Abschnitt ”Garantiebedingungen”).
• Verwenden Sie nur das beigefügte oder vom Hersteller
empfohlenes Zubehör.
• Die Espressomaschine darf nur an 230 V, 50 Hz
angeschlossen werden.
• Die Espressomaschine oder das Kabel dürfen nicht in Wasser
oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.
• Benutzen Sie das Gerät niemals mit feuchten Händen.
• Lassen Sie die eingeschaltete Espressomaschine niemals
unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder.
• Niemals heißes oder kochendes Wasser in den
Wasserbehälter gießen. Verwenden Sie stets kaltes Wasser.
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgeschaltet ist, wenn
Sie es mit Wasser füllen.
• Der Wasserpegel im Behälter muss zwischen den MAXund MIN-Marken der Wasserpegelanzeige an der Seite des
Behälters liegen.
• Verwenden Sie die Brüh- oder die Aufschäumfunktion niemals
ununterbrochen für mehr als eine Minute, und verwenden Sie
nie beide Funktionen gleichzeitig.
• Die Metallteile werden während des Gebrauchs sehr heiß.
Berühren Sie nur die Kunststoffteile und -griffe.
• Die Espressomaschine darf nur eingeschaltet werden, wenn
sich darin Wasser oder Entkalker befindet.
• Frischgebrühter Kaffee und Capuccinodampf ist sehr heiß.
Achten Sie darauf, dass Sie nicht sich selbst oder andere
verbrühen.
• Diese Espressomaschine eignet sich nicht für den
gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
•
•
•
repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen
besteht. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu
reparieren.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den
Filter einsetzen oder herausnehmen, vor der Reinigung, oder
wenn die Espressomaschine für eine Weile nicht verwendet
wird.
Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie statt dessen am Stecker.
Das Kabel darf nicht geknickt oder um das Gerät gewickelt
werden.
Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht mit Hitzequellen oder
heißen Teilen der Espressomaschine in Berührung kommt.
Prüfen Sie, ob gewährleistet ist, dass niemand an dem Kabel
der Espressomaschine oder an einem Verlängerungskabel
ziehen oder darüber stolpern kann.
BESCHREIBUNG
1. Bedienfeld
2. Dampfregler
3. Wasserbehälter
4. Dampfdüse
5. Abtropfschale
6.
7.
8.
6. Filterhalterung
7. Auslösehebel
8. Griff
12.
9. Filter, 1 Tasse
10. Kunststoffeinsatz
11. Dichtungsring
10.
9.
12. Filter, 2 Tassen
11.
13. Stampfer
13.
14. An/Aus-Schalter
a.
Aufschäumposition
b.
Aus-Position
c.
Aufheizposition
d.
Brühposition
15. Brühkopf (unter dem Oberteil der Espressomaschine)
1.
14. a. b. c.
d.
2.
3.
15.
Aufstellen der Espressomaschine
• Stellen Sie die Espressomaschine stets in sicherem Abstand
zu Hitzequellen wie Herden, Kochplatten oder ähnlichem auf.
• Stellen Sie die Espressomaschine stets an die Rückseite der
Küchentheke.
• Die Espressomaschine niemals zudecken.
• Die Espressomaschine darf nicht an Orten mit einer
Umgebungstemperatur am oder unter dem Gefrierpunkt (0°
C) aufgestellt werden. Wenn das Wasser im Wasserbehälter
einfriert, kann dies das Gerät beschädigen.
• Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches/
einer Küchentheke hängen, und lassen Sie es nicht in
die Nähe von heißen Gegenständen oder offenem Feuer
kommen.
4.
5.
Kabel, Stecker und Steckdose
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der
Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie die
Espressomaschine nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn
die Espressomaschine fallen gelassen oder auf andere Weise
beschädigt wurde.
• Wenn die Espressomaschine, das Kabel oder der Stecker
beschädigt ist, muss das Gerät untersucht und, falls
notwendig, durch einen autorisierten Reparaturfachmann
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
Jede einzelne Espressomaschine ist in der Fabrik kontrolliert
worden, zur Sicherheit sollten Sie sich jedoch nach dem
Auspacken vergewissern, dass beim Transport keine Schäden
entstanden sind.
Stellen Sie die Espressomaschine auf eine flache, stabile
Oberfläche, z. B. einen Küchentisch.
17
Durchspülen
Die Espressomaschine sollte vor dem ersten Gebrauch
durchgespült werden.
• Gießen Sie bis zur MAX-Marke Wasser in den Behälter (3).
o Der Behälter kann gefüllt werden, während er sich an der
Espressomaschine befindet; er kann auch abgenommen
und direkt unter dem Wasserhahn gefüllt und an seinen Platz
zurück gebracht werden. Denken Sie daran, den Deckel
aufzusetzen, nachdem der Wasserbehälter gefüllt wurde.
Wenn Sie den Wasserbehälter wieder einsetzen, müssen Sie
darauf achten, dass das Ventil am Boden des Behälters in
den Anschluss der Espressomaschine passt.
• Überprüfen Sie, ob der Dampfregler (2) vollständig
geschlossen ist, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, da
sonst Wasser aus der Dampfdüse (4) austritt, wenn Sie ihn
durchspülen.
• Stellen Sie einen Behälter (z. B. eine große Tasse) unter den
Brühkopf (15), um evtl. abtropfendes Wasser aufzufangen.
• Drehen Sie den An/Aus-Schalter (14) am Bedienfeld (1) in die
Brühstellung (d). Die rote LED über der Aufheizposition (c)
leuchtet auf.
• Die Pumpe beginnt zu arbeiten (ein Summton ist zu hören),
und kurz darauf läuft Wasser in den Behälter.
• Die Espressomaschine ist betriebsbereit, wenn ungefähr die
Hälfte des Wassers im Behälter durchgespült wurde. Drehen
Sie den An/Aus-Schalter auf die Aus-Position (b).
o
•
o
o
•
•
•
•
•
ANWENDUNG
Mit der Espressomaschine kann Espresso oder Capuccino
gemacht werden. Nachdem das Wasser erhitzt wurde, können
Sie mehrere Tassen Capuccino nacheinander machen, und
mithilfe der Dampfdüse kann Milch für Capuccinos usw.
aufgeschäumt werden.
Aufheizen der Espressomaschine
•
•
•
•
Vergewissern Sie sich, dass genügend Wasser im Behälter
ist, und füllen Sie, falls notwendig, Wasser nach (Siehe den
vorstehenden Abschnitt ”Durchspülen”).
Vergewissern Sie sich, dass der Dampfregler soweit wie
möglich im Uhrzeigersinn gedreht wurde.
Drehen Sie den An/Aus-Schalter auf die Aufheizposition. Die
Espressomaschine heizt das Wasser auf, und ein blubbernder
Ton ist zu hören, während sie in Betrieb ist.
Wenn die OK-Anzeige an der Aufheizposition aufleuchtet, ist
die Espressomaschine zum Kaffeebrühen bereit. Es dauert
ungefähr 2 Minuten, aber die Espressomaschine arbeitet am
besten, wenn Sie mindestens 10 Minuten warten.
Espresso machen
•
•
o
o
•
Bringen Sie den Dichtungsring (11) in der Basis der
Filterhalterung (6) an, und überprüfen Sie, ob er richtig sitzt.
Setzen Sie den erforderlichen Filter ein:
Wenn Sie eine Tasse Espresso machen wollen, setzen Sie
zuerst den Kunststoffeinsatz (10) mit der konkaven Seite nach
oben in die Filterhalterung ein. Bringen Sie dann den 1-TasseFilter (9) über dem Kunststoffeinsatz an. Die Stifte an der
Außenseite des Filters müssen in die Löcher an der Innenseite
der Kante des Filterhalters passen. Falls der Kunststoffeinsatz
falsch eingesetzt wurde, schließt die Oberkante des Filters
nicht mit der Filterhalterung ab.
Wenn Sie zwei Tassen Espresso brühen wollen, setzen
Sie den 2-Tassen-Filter (12) in die Filterhalterung ein (ohne
zuerst den Kunststoffeinsatz anzubringen). Die Stifte an der
Außenseite des Filters müssen in die Löcher an der Innenseite
der Kante des Filterhalters passen.
Geben Sie Kaffee (gewöhnlichen Filterkaffee, Espresso
oder einen vordosierten ”Pod”) in den Filter. Verwenden Sie
erforderlichenfalls den Stampfer (13), um den Kaffee in den
Filter zu drücken (Pods sollten nicht gedrückt werden).
o
Wenn der Kaffee stark gedrückt wird, läuft er langsam durch,
ist stärker als normal und erzeugt dunklen Schaum. Wenn
der Kaffee nicht gedrückt wird, läuft er schneller durch, ist
weniger stark und hat einen helleren Schaum. Probieren Sie
aus, welche Kaffeesorte sie wie stark drücken müssen, um
das gewünschte Ergebnis zu erreichen.
Anbringen des Filterhalters am Brühkopf:
Nehmen Sie den Griff (8) und heben Sie den Filterhalter zum
Brühkopf, wobei der Griff nach links zeigt.
Drehen Sie den Griff zur Mitte der Espressomaschine hin, bis
er geradeaus zeigt und die Filterhalterung richtig sitzt.
Überprüfen Sie, ob die Espressomaschine zum Kaffeebrühen
bereit ist, und stellen Sie eine oder zwei Tassen unter die
Filterhalterung.
Drehen Sie den An/Aus-Schalter auf die Brühposition. Nach
einem kurzen Moment läuft der Espresso aus den Düsen an
der Unterseite des Filterhalters.
Wenn die gewünschte Menge Espresso durchgelaufen ist,
oder die OK-Anzeige ausgeht, den An/Aus-Schalter in die
Aufheizposition (falls Sie sofort weitere Tassen Espresso
machen wollen) oder in die Aus-Position drehen.
Beim Entfernen der Filterhalterung ist es wichtig, den Druck
nach Ende des Brühens auszugleichen, um zu vermeiden,
dass der Kaffeesatz aus dem Filter spritzt. Drücken Sie dazu
den Auslösehebel (7) an der Seite des Griffs, und drehen Sie
dann den Griff.
Leeren Sie den Filter, spülen Sie ihn durch und geben Sie
mehr Kaffee hinein, wenn Sie sofort weitere Tassen Espresso
machen wollen.
Vorsicht! Der Kaffee im Filter ist sehr heiß!
Aufschäumen der Milch
•
•
•
o
o
•
•
•
Vergewissern Sie sich, dass die Dampfdüse richtig
angebracht ist.
Drehen Sie den An/Aus-Schalter in die Aufschäumposition (a)
und warten Sie, bis die OK-Anzeige aufleuchtet.
Geben Sie die gewünschte Menge Milch in den Behälter.
Vorsicht! Die Milch sollte direkt aus dem Kühlschrank
kommen.
Die Milch dehnt sich während des Aufschäumens etwas aus,
daher sollten Sie den Behälter nicht mehr als zur Hälfte füllen.
Die Dampfdüse kann um ein Kugelgelenk gedreht werden,
sodass sie in verschiedene Richtungen zeigen kann. Bringen
Sie die Dampfdüse in eine praktische Position und halten Sie
den Behälter so, dass das Ende der Düse in der Milch ist.
Drehen Sie den Dampfregler gegen den Uhrzeigersinn, um
Dampf in die Milch zu pumpen. Dadurch bildet sich eine
Schaumschicht auf der Oberfläche der Milch.
Wenn sich genug Schaum gebildet hat und die Milch
ausreichend aufgeheizt wurde, schalten Sie den Dampfregler
ab, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie den
An/Aus-Schalter in die Aufheizposition (wenn Sie weitere
Tassen Espresso machen wollen) oder in die Aus-Position.
Wasser kochen
•
•
•
Heizen Sie Wasser wie in dem Abschnitt ”Aufheizen der
Espressomaschine” beschrieben auf und stellen Sie einen
Behälter unter den Brühkopf.
Drehen Sie den An/Aus-Schalter auf die Brühposition. Aus
dem Brühkopf läuft Wasser.
Wenn die gewünschte Menge Wasser durchgelaufen ist,
oder die OK-Anzeige ausgeht, den An/Aus-Schalter in
die Aufheizposition (falls Sie mehr Wasser aufheizen oder
Espresso machen wollen) oder in die Aus-Position drehen.
Abtropfschale mit Überlaufanzeige
Wenn Sie Wasser, Espresso oder Milchschaum unter dem
Brühkopf verschütten, sammelt es sich in der Abtropfschale (5).
Wenn diese voll ist, erhebt sich eine rote Überlaufanzeige aus
einem der Löcher in dem Gitter auf der Abtropfschale. Leeren Sie
die Schale, wenn dies geschieht.
Heben Sie die Schale vorsichtig an, entfernen Sie das Gitter und
18
Entkalken
schütten Sie den Inhalt weg. Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich
nicht an dem heißen Inhalt der Abtropfschale verbrühen!
Die Abtropfschale sollte nach jedem Gebrauch geleert werden,
um unangenehmen Gerüchen vorzubeugen.
Aufgrund von Kalk im Wasser wird sich nach und nach Kalk in
der Espressomaschine absetzen. Der Kalk kann durch Essigsäure
(nicht durch Haushaltsessig) oder einen handelsüblichen
Entkalker gelöst werden.
• 100 ml Essigsäure mit 300 ml kaltem Wasser mischen oder
den Anweisungen für den Entkalker folgen.
• Schütten Sie die Lösung in den Wasserbehälter, drehen Sie
den An/Aus-Schalter in die Aufheizposition, und warten Sie,
bis die OK-Anzeige aufleuchtet.
• Vergewissern Sie sich, dass die Filterhalterung nicht montiert
ist, stellen Sie einen Behälter unter den Brühkopf und drehen
Sie den An/Aus-Schalter in die Brühposition.
• Lassen Sie die Hälfte der Lösung durch die
Espressomaschine laufen und drehen Sie danach den An/
Aus-Schalter in die Aus-Position.
• Die Espressomaschine 15 Minuten lang ausgeschaltet
lassen, dann wieder einschalten und den Rest der Lösung
durchlaufen lassen.
• Den Wasserbehälter entfernen und reinigen. Setzen Sie
den Wasserbehälter wieder ein, füllen Sie ihn mit sauberem
Wasser, drehen Sie den An/Aus-Schalter in die Brühposition
und lassen Sie Wasser durch das System laufen.
• Danach ist die Espressomaschine wieder einsatzbereit.
Spülen Sie sie noch einmal durch, wenn der Kaffee nach dem
Entkalken einen sauren Geschmack hat.
Tipps
•
•
•
•
Erwärmen Sie die Tassen mit kochendem Wasser, bevor Sie
den Espresso hinein geben. Dadurch halten sie die Wärme
besser. Verwenden Sie für den Espresso kleine, stabile
Tassen.
Verwenden Sie speziellen Espressokaffee, um den besten
Espresso zu machen. Er ist in den meisten Supermärkten
erhältlich.
Espresso sollte sofort nach der Zubereitung getrunken
werden.
Ein Capuccino wird gemacht, indem ein oder zwei Tassen
Espresso in eine große Tasse gegossen und aufgeschäumte
Milch darüber gegeben wird. Geben Sie je nach Geschmack
Zucker hinzu und streuen Sie ein wenig geriebene
Schokolade oder Kakaopulver darüber.
REINIGUNG
Tägliche Reinigung
• Bevor Sie die Espressomaschine reinigen, vergewissern Sie
sich, dass sie ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der
Steckdose gezogen wurde.
• Entfernen Sie die Abtropfschale und waschen Sie diese und
das Gitter; lassen Sie beide Teile vollständig trocknen, bevor
Sie sie wieder anbringen.
• Die beste Methode, die Espressomaschine zu reinigen, ist, sie
mit einem feuchten Tuch und heißem Wasser mit ein wenig
Spülmittel abzuwaschen.
• Keine starken oder schleifenden Reinigungsmittel zum
Reinigen der Espressomaschine oder des Zubehörs
verwenden. Niemals einen Scheuerschwamm zum Reinigen
der Espressomaschine verwenden, da sonst Oberflächen
beschädigt werden können.
• Entfernen Sie den äußeren Teil der Dampfdüse, indem
Sie diese nach links drehen und abziehen. Ziehen Sie die
Stahlkappe von dem Teil der Dampfdüse, den sie entfernt
haben, und reinigen Sie beide Teile in Seifenwasser. Wischen
Sie den verbleibenden Teil der Dampfdüse mit einem feuchten
Tuch ab, und lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor
Sie sie wieder zusammensetzen und
einbauen.
o Vorsicht! Vergewissern Sie sich,
dass die Dampfdüse richtig
zusammengebaut wurde, und dass
die roten Dichtungsringe am festen
Teil der Dampfdüse richtig sitzen,
bevor Sie die Dampfdüse wieder
montieren (siehe die Pfeile in der
Abbildung).
• Leeren Sie den Wasserbehälter,
wenn die Espressomaschine über
einen längeren Zeitraum hinweg nicht
benutzt werden soll.
UMWELTTIPPS
Ein Elektro-/Elektronikprodukt ist nach Ablauf seiner
Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung
zu entsorgen. Dabei sind die örtlichen Vorschriften Ihrer
Wohngemeinde zu befolgen. In den meisten Fällen können Sie
derartige Produkte bei Ihrer örtlichen Recyclingstation abgeben.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
• falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
• falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
• falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt
oder anderweitig beschädigt worden ist.
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und
Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf
Änderung des Produkts ohne vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
Reinigen des Brühkopfs (zweimal pro Jahr)
•
•
•
•
Entfernen Sie den Brühkopf, indem Sie die Schraube in
seinem Zentrum lösen.
Wischen Sie den Bereich unter und um den Brühkopf mit
einem feuchten Tuch und ein wenig Reinigungsmittel ab.
Reinigen Sie den Brühkopf, indem Sie ihn unter dem
Wasserhahn ausspülen, und entfernen Sie Rückstände mit
einer Bürste.
Lassen Sie den Brühkopf trocknen und reinigen Sie ihn
vollständig, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
19
PL
WPROWADZENIE
•
Przed pierwszym u˝yciem przeczytaj dok∏adnie niniejszà
instrukcj´, aby w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci ekspresu.
Zachowaj instrukcj´, aby w razie potrzeby mieç dost´p do
informacji o funkcjach urzàdzenia.
•
•
•
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA
U˝ytkowanie ekspresu do kawy
• Niew∏aÊciwe u˝ytkowanie ekspresu do kawy mo˝e
spowodowaç obra˝enia cia∏a oraz uszkodzenie urzàdzenia.
• Z ekspresu nale˝y korzystaç wy∏àcznie zgodnie z jego
przeznaczeniem. Producent nie jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody wynikajàce z niew∏aÊciwego u˝ytkowania
bàdê obchodzenia si´ z urzàdzeniem (zobacz tak˝e rozdzia∏
„Warunki gwarancji”).
• Mo˝na u˝ywaç tylko akcesoriów dostarczonych wraz z
ekspresem lub zalecanych przez producenta.
• Ekspres do kawy wolno pod∏àczaç wy∏àcznie do êród∏a
zasilania o napi´ciu 230 V i cz´stotliwoÊci 50 Hz.
• Ekspresu i przewodu zasilajàcego nie wolno zanurzaç w
wodzie ani ˝adnej innej cieczy.
• Ekspresu nie nale˝y dotykaç mokrymi d∏oƒmi.
• Nie wolno zostawiaç ekspresu bez dozoru, je˝eli jest
w∏àczony lub je˝eli w pobli˝u sà dzieci.
• Do zbiornika nie wolno wlewaç goràcej ani gotujàcej si´ wody.
Nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie zimnej wody. Przed przystàpieniem
do nape∏niania wodà nale˝y upewniç si´, ˝e urzàdzenie jest
wy∏àczone.
• Poziom wody w zbiorniku musi byç mi´dzy symbolami
MAX i MIN umieszczonymi na wskaêniku poziomu wody
znajdujàcym si´ po bocznej stronie zbiornika.
• Nigdy nie nale˝y korzystaç z funkcji parzenia lub
pienienia d∏u˝ej ni˝ minut´ ani nie nale˝y korzystaç z nich
jednoczeÊnie.
• Metalowe cz´Êci urzàdzenia nagrzewajà si´ do bardzo
wysokiej temperatury. Nale˝y dotykaç wy∏àcznie cz´Êci i
uchwytów wykonanych z plastiku.
• Ekspresu do kawy nie wolno w∏àczaç, je˝eli nie zosta∏
uprzednio nape∏niony wodà lub Êrodkiem do usuwania
kamienia.
• wie˝o zaparzona kawa oraz pianka cappuccino sà bardzo
goràce. Nale˝y uwa˝aç, aby nie poparzyç siebie lub innych
osób.
• Ekspres nie jest przeznaczony do u˝ytku na wolnym
powietrzu ani do celów komercyjnych.
Przy wyciàganiu wtyczki z gniazdka nie wolno ciàgnàç za
przewód. Nale˝y trzymaç za wtyczk´.
Nie wolno okr´caç ani owijaç przewodu wokó∏ urzàdzenia.
Przewód powinien znajdowaç si´ z dala od êróde∏ ciep∏a i
goràcych cz´Êci urzàdzenia.
Nale˝y si´ upewniç, ˝e przewód ekspresu lub przed∏u˝acz
sà odpowiednio zabezpieczone, tak i˝ nie istnieje ryzyko ich
szarpni´cia lub potkni´cia si´ o nie.
G¸ÓWNE ELEMENTY
1. Panel sterowania
2. Regulator pary
3. Zbiornik na wod´
6.
7.
8.
4. Dysza parowa
5. Taca ociekowa
6. Pojemnik na filtr
12.
7. Dêwignia zwalniajàca
8. Uchwyt
9. Filtr, 1 fili˝anka
10.
9.
11.
10. Wk∏adka plastikowa
11. PierÊcieƒ uszczelniajàcy
13.
12. Filtr, 2 fili˝anki
13. Ubijak
14. W∏àcznik/wy∏àcznik
a. Funkcja spieniania
b. Wy∏àczony
c. Funkcja nagrzewania
d. Funkcja parzenia
15. G∏owica ekspresu (poni˝ej górnej cz´Êci urzàdzenia)
1.
14. a. b. c.
d.
2.
3.
15.
4.
5.
Ustawienie ekspresu do kawy
•
•
•
•
•
Urzàdzenie nale˝y ustawiç z dala od êróde∏ ciep∏a, takich jak
piekarniki, palniki kuchenki itp.
Ekspres nale˝y zawsze umieszczaç na tylnej cz´Êci blatu.
Urzàdzenia nie wolno przykrywaç.
Ekspres nie mo˝e byç umieszczony w jakimkolwiek miejscu,
w którym temperatura otoczenia wynosi oko∏o 0∞C (punkt
zamarzania) lub mniej. Zamarzni´cie wody w zbiorniku mo˝e
spowodowaç uszkodzenie urzàdzenia.
Przewód sieciowy nie mo˝e zwisaç z kraw´dzi sto∏u lub blatu.
Nale˝y umieszczaç go z dala od goràcych przedmiotów i
êród∏a otwartego ognia.
Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania
•
•
•
Nale˝y regularnie sprawdzaç, czy przewód zasilajàcy jest
w dobrym stanie. Je˝eli jest on uszkodzony lub ekspres
do kawy zosta∏ upuszczony albo w jakikolwiek sposób
uszkodzony, urzàdzenia nie wolno u˝ywaç.
Je˝eli ekspres, przewód lub wtyczka sà uszkodzone,
naprawa powinna byç wykonana przez osob´ z odpowiednimi
uprawnieniami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pora˝enia
pràdem. Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiaç urzàdzenia.
Przed montowaniem lub wyjmowaniem filtra, czyszczeniem
oraz je˝eli ekspres ma byç przez pewien czas nieu˝ywany,
nale˝y wyjàç wtyczk´ z gniazdka.
PRZED PIERWSZYM U˚YCIEM
Ka˝dy ekspres do kawy jest testowany w fabryce, jednak dla
bezpieczeƒstwa zalecamy sprawdzenie po rozpakowaniu
urzàdzenia, czy nie uleg∏o ono uszkodzeniu podczas transportu.
Postaw urzàdzenie na równej, stabilnej powierzchni, na przyk∏ad
na stole kuchennym.
Przep∏ukiwanie
Przed pierwszym u˝yciem ekspresu do kawy nale˝y go
przep∏ukaç.
• Nalej wod´ do zbiornika (3) do wskaênika MAX.
o Zbiornik mo˝na nape∏niç wodà, gdy znajduje si´ on na
ekspresie. Mo˝na go równie˝ zdjàç, ustawiç pod kranem z
bie˝àcà wodà, a nast´pnie ponownie umieÊciç na urzàdzeniu.
Pami´taj, aby po nape∏nieniu zbiornika za∏o˝yç pokryw´.
Podczas zak∏adania zbiornika upewnij si´, ˝e umieszczony w
jego dolnej cz´Êci zawór styka si´ ze z∏àczem na ekspresie.
• Przed obróceniem regulatora pary (2) zgodnie z ruchem
wskazówek zegara sprawdê, czy jest on ca∏kowicie
zamkni´ty. W przeciwnym wypadku z dyszy parowej podczas
przep∏ukiwania wyp∏ynie woda.
20
•
•
•
•
•
Aby z∏apaç kapiàcà wod´, umieÊç pojemnik (np. du˝à
fili˝ank´) pod g∏owicà ekspresu.
Przestaw w∏àcznik (14) umieszczony na panelu sterowania
(1) na funkcj´ parzenia (d). ZaÊwieci si´ czerwona dioda
umieszczona nad funkcjà nagrzewania (c).
Uruchomiona zostanie pompa (b´dzie mo˝na us∏yszeç
dêwi´k brz´czenia). Chwil´ póêniej do pojemnika zacznie
sp∏ywaç woda.
Ekspres jest gotowy do u˝ycia po przep∏ukaniu go oko∏o
po∏owà wody znajdujàcej si´ w zbiorniku. Przestaw w∏àcznik
w pozycj´ (b).
•
•
U˚YTKOWANIE
•
Ekspres do kawy nadaje si´ do przygotowywania espresso lub
cappuccino. Po zagotowaniu wody mo˝liwe jest przygotowanie
kilku fili˝anek kawy pod rzàd oraz, przy u˝yciu dyszy parowej,
spienienie mleka do cappuccino.
o
Pienienie mleka
•
•
Nagrzewanie ekspresu
•
•
•
•
Upewnij si´, ˝e w zbiorniku znajduje si´ wystarczajàca iloÊç
wody. W przeciwnym przypadku uzupe∏nij poziom wody
(patrz wy˝ej, cz´Êç „Przep∏ukiwanie”).
Upewnij si´, czy regulator pary jest dokr´cony do oporu,
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Przestaw w∏àcznik na funkcj´ nagrzewania. Ekspres
rozpocznie nagrzewanie wody. W trakcie pracy b´dzie mo˝na
us∏yszeç dêwi´k wydobywajàcych si´ bàbelków.
Gdy wskaênik OK dojdzie do pozycji nagrzewania oznacza
to, ˝e ekspres jest gotowy do parzenia kawy. Trwa to
oko∏o dwóch minut, jednak ekspres pracuje najlepiej, jeÊli
poczekasz przynajmniej dziesi´ç minut.
•
o
o
•
•
Przygotowywanie espresso
•
•
o
o
•
o
•
o
o
•
Prze∏àcz w∏àcznik na funkcj´ parzenia. Po krótkiej chwili
z nasadek znajdujàcych si´ pod uchwytem filtru zacznie
wyp∏ywaç espresso.
Gdy zostanie wykonana ˝àdana iloÊç kawy lub gdy zniknie
wskaênik OK, prze∏àcz w∏àcznik na funkcj´ nagrzewania (jeÊli
chcesz od razu przygotowaç kolejne fili˝anki espresso) lub
wy∏àcz urzàdzenie.
Podczas wyjmowania uchwytu filtru nale˝y pami´taç o
wyrównaniu ciÊnienia po zakoƒczeniu parzenia. Pozwoli to
zapobiec pryskaniu kawy z filtru. Wykonaj to przez naciÊni´cie
dêwigni zwalniajàcej (7) znajdujàcej si´ z boku uchwytu, a
nast´pnie obrócenie uchwytu.
Opró˝nij i przep∏ucz filtr, a jeÊli chcesz przygotowaç od razu
kolejne fili˝anki espresso, wsyp do filtru Êwie˝à kaw´.
Uwaga! Kawa znajdujàca si´ w filtrze jest bardzo goràca!
•
UmieÊç pierÊcieƒ uszczelniajàcy (11) na podstawie uchwytu
filtru (6) i upewnij si´, czy zosta∏ on prawid∏owo zamontowany.
Za∏ó˝ wybrany filtr:
JeÊli chcesz przygotowaç jednà fili˝ank´ espresso,
najpierw w∏ó˝ plastikowà wk∏adk´ (10) do uchwytu filtru
wkl´s∏à stronà do góry. Nast´pnie umieÊç filtr na jednà
fili˝ank´ (9) nad plastikowà wk∏adkà. Bolce znajdujàce si´
na zewn´trznej stronie filtru muszà byç umieszczone w
dziurkach znajdujàcych si´ po wewn´trznej stronie brzegu
uchwytu filtru. JeÊli wk∏adka plastikowa zosta∏a umieszczona
w nieodpowiedni sposób, górna cz´Êç filtru nie b´dzie do niej
pasowa∏a.
JeÊli chcesz zaparzyç dwie fili˝anki espresso, w uchwycie
na filtr umieÊç filtr na dwie fili˝anki (12), bez wk∏adania
wczeÊniej plastikowej wk∏adki. Bolce znajdujàce si´ na
zewn´trznej stronie filtru muszà byç umieszczone w dziurkach
znajdujàcych si´ po wewn´trznej stronie brzegu uchwytu filtru.
W∏ó˝ kaw´ do filtru (zwyk∏à kaw´ filtrowanà, espresso lub
przygotowanà wczeÊniej kapsu∏k´). JeÊli jest to konieczne,
u˝yj ubijaka (13), aby ubiç kaw´ w filtrze (kapsu∏ki nie powinny
byç dociskane).
JeÊli kawa zosta∏a mocno ubita, woda b´dzie przep∏ywaç
przez nià powoli, w wyniku czego napój b´dzie silniejszy i
b´dzie mia∏ ciemnà piank´. JeÊli kawa nie zostanie ubita,
woda przep∏ynie przez nià szybciej, a napój b´dzie s∏abszy i
b´dzie mia∏ jaÊniejszà piank´. Metodà prób i b∏´dów znajdê
najbardziej odpowiedni rodzaj napoju i sprawdê, jak mocno
musisz wówczas ubiç kaw´.
UmieÊç uchwyt filtru na g∏owicy ekspresu.
Z∏ap uchwyt filtru (8) i przy∏ó˝ filtr do g∏owicy parzenia, tak aby
ràczka znajdowa∏a si´ po lewej stronie.
Przestaw ràczk´ na Êrodek, dopóki nie znajdzie si´ dok∏adnie
na wprost urzàdzenia, a filtr nie zostanie umieszczony we
w∏aÊciwym miejscu.
Sprawdê, czy ekspres do kawy jest gotowy do rozpocz´cia
parzenia, a nast´pnie umieÊç jednà lub dwie fili˝anki pod
uchwytem filtru.
Sprawdê, czy dysza parowa jest zamontowana prawid∏owo.
Prze∏àcz w∏àcznik na funkcj´ spieniania (a) i poczekaj, a˝
zaÊwieci si´ wskaênik OK.
Wlej wybranà iloÊç mleka do pojemnika.
Uwaga! Mleko powinno byç wyj´te prosto z lodówki.
Podczas pienienia obj´toÊç mleka ulega zwi´kszeniu. Nie
nape∏niaj pojemnika wy˝ej ni˝ do po∏owy.
Dysza parowa mo˝e byç obracana dooko∏a panewki, dzi´ki
czemu mo˝na jà przestawiaç na ró˝ne strony. Ustaw
wygodnie dysz´ parowà, a nast´pnie przytrzymaj pojemnik
tak, aby koniec dyszy znajdowa∏ si´ w mleku.
Regulator pary przestaw w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara. Spowoduje to wpompowanie pary do
mleka. Rozpocznie si´ ubijanie mleka, w wyniku czego na
jego powierzchni pojawi si´ warstwa piany.
Gdy powstanie wystarczajàca iloÊç piany, a mleko ulegnie
podgrzaniu, wy∏àcz regulator piany przez przekr´cenie
go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. JeÊli chcesz
przygotowaç kolejne fili˝anki espresso, prze∏àcz w∏àcznik na
funkcj´ nagrzewania lub wy∏àcz ekspres.
Gotowanie wody
•
•
•
Podgrzej wod´ tak, jak opisano to w cz´Êci „Nagrzewanie
ekspresu”, a nast´pnie umieÊç pojemnik poni˝ej g∏owicy
ekspresu.
Prze∏àcz w∏àcznik na funkcj´ parzenia. Z g∏owicy ekspresu
zacznie wyp∏ywaç woda.
Gdy w pojemniku znajdzie si´ wystarczajàca iloÊç wody
lub gdy zgaÊnie wskaênik OK, prze∏àcz w∏àcznik na funkcj´
nagrzewania (jeÊli chcesz od razu przygotowaç espresso lub
nagrzaç wod´) lub wy∏àcz urzàdzenie.
Tacka ociekowa ze wskaênikiem przepe∏nienia
Woda, espresso lub pianka z mleka, które rozlejà si´ pod
g∏owicà ekspresu, sp∏ynà do tacki ociekowej (5). Gdy zostanie
ona wype∏niona, w tacce umieszczonej na komorze poka˝e
si´ czerwony wskaênik przepe∏nienia. W takiej sytuacji nale˝y
opró˝niç komor´ ociekowà.
Ostro˝nie podnieÊ tack´, wyjmij komor´ i wylej zawartoÊç.
Uwa˝aj, aby si´ nie poparzyç – zawartoÊç tacki ociekowej mo˝e
byç goràca!
Tacka powinna byç opró˝niona po ka˝dym u˝yciu ekspresu.
Zapobiegnie to powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Wskazówki
•
•
•
•
21
Przed nalaniem espresso do fili˝anek, wyparz je gotujàcà si´
wodà. Pozwoli to na lepsze trzymanie ciep∏a. Do espresso
u˝ywaj ma∏ych, ale solidnych fili˝anek.
Do parzenia espresso u˝ywaj jedynie specjalnej kawy. Jest
ona dost´pna w wi´kszoÊci sklepów.
Espresso powinno byç wypite zaraz po przygotowaniu.
Cappuccino przygotowuje si´ przez przygotowanie w du˝ej
fili˝ance jednej lub dwóch fili˝anek espresso, a nast´pnie
dodanie goràcego, spienionego mleka. W zale˝noÊci od
preferencji dodaj troch´ cukru i posyp cappuccino mielonà
czekoladà lub kakao.
CZYSZCZENIE
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE OCHRONY RODOWISKA
Czyszczenie codzienne
• Przed przystàpieniem do czyszczenia nale˝y wyciàgnàç
wtyczk´ z gniazdka i poczekaç, a˝ ekspres ostygnie.
• Wyjmij tack´ oraz komor´ ociekowà i umyj je. Przed
ponownym za∏o˝eniem, elementy te powinny ca∏kowicie
wyschnàç.
• Najlepszym sposobem czyszczenia samego ekspresu jest
przetarcie go szmatkà, zwil˝onà ciep∏à wodà z niewielkà
iloÊcià p∏ynu do mycia naczyƒ.
• Do czyszczenia ekspresu i jego akcesoriów nie nale˝y
stosowaç silnych ani Êciernych Êrodków czyszczàcych.
U˝ywanie do tego celu ostrych gàbek lub podobnych Êrodków
mo˝e spowodowaç uszkodzenie powierzchni.
• Zdejmij zewn´trznà cz´Êç dyszy parowej przez przekr´cenie
jej w lewo i pociàgni´cie. Zdejmij metalowà nasadk´ z
wyj´tej cz´Êci dyszy, a nast´pnie umyj obydwa elementy
w wodzie ze Êrodkiem czyszczàcym. WyczyÊç pozosta∏à
cz´Êç dyszy suchà szmatkà. Przed ponownym z∏o˝eniem i
zamontowaniem wszystkie elementy powinny byç ca∏kowicie
suche.
o Uwaga! Upewnij si´, ˝e dysza parowa
zosta∏a prawid∏owa z∏o˝ona. Przed
ponownym monta˝em sprawdê, czy
czerwone pierÊcienie uszczelniajàce
na niezdejmowalnej cz´Êci dyszy sà
prawid∏owo umieszczone (tak, jak
pokazujà to strza∏ki na ilustracji).
• JeÊli ekspres do kawy nie b´dzie
u˝ywany przez d∏u˝szy czas, opró˝nij
zbiornik na wod´.
Ka˝dego urzàdzenia elektrycznego, które nie nadaje si´ ju˝ do
u˝ytku, nale˝y si´ pozbyç w sposób jak najmniej szkodliwy dla
Êrodowiska oraz zgodnie z lokalnymi przepisami. Zazwyczaj
taki produkt mo˝na oddaç do najbli˝szego zak∏adu utylizacji
odpadów.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obowiàzuje:
• je˝eli nie przestrzegano niniejszej instrukcji;
• je˝eli urzàdzenie zosta∏o naruszone przez osoby
nieupowa˝nione;
• je˝eli urzàdzenie by∏o u˝ytkowane w sposób niew∏aÊciwy,
nieostro˝ny lub zosta∏o uszkodzone;
Z uwagi na ciàg∏e doskonalenie naszych produktów pod
wzgl´dem ich funkcjonalnoÊci i stylistyki zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.
IMPORTER
Adexi Group
Firma nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku.
Czyszczenie g∏owicy ekspresu (dwa razy rocznie)
•
•
•
•
Zdejmij g∏owic´ ekspresu poprzez obluzowanie Êruby
znajdujàcej si´ na jej Êrodku.
WyczyÊç suchà Êcierkà i niewielkà iloÊcià Êrodka
czyszczàcego obszar pod g∏owicà i dooko∏a niej.
WyczyÊç g∏owic´ ekspresu przez przep∏ukanie jej pod bie˝àcà
wodà i usuni´cie szczoteczkà osadu.
Wysusz dok∏adnie g∏owic´ i zamontuj jà ponownie.
Usuwanie kamienia
ZawartoÊç wapnia w wodzie z kranu powoduje, ˝e wewnàtrz
ekspresu mo˝e si´ stopniowo odk∏adaç kamieƒ. Nale˝y
go usunàç, u˝ywajàc kwasu octowego (NIE wolno u˝ywaç
zwyk∏ego octu) lub specjalnych Êrodków do usuwania kamienia,
dost´pnych w sklepach.
• Wymieszaj 100 ml kwasu octowego z 300 ml zimnej wody
lub post´puj zgodnie z instrukcjà na opakowaniu Êrodka do
usuwania kamienia.
• Wlej roztwór do zbiornika, prze∏àcz w∏àcznik na funkcj´
nagrzewania i poczekaj, a˝ poka˝e si´ wskaênik OK.
• Upewnij si´, ˝e uchwyt filtru nie jest zamocowany, umieÊç
pojemnik pod g∏owicà ekspresu i prze∏àcz w∏àcznik na funkcj´
parzenia.
• Poczekaj, a˝ po∏owa roztworu przep∏ynie przez ekspres, a
nast´pnie wy∏àcz go, u˝ywajàc przycisku wy∏àcznika.
• Wy∏àcz ekspres na oko∏o 15 minut, a nast´pnie w∏àcz go
ponownie i poczekaj, a˝ reszta roztworu przep∏ynie przez
ekspres.
• Wyjmij i wyczyÊç zbiornik na wod´. Zamontuj go ponownie,
nape∏nij czystà wodà, przestaw w∏àcznik na funkcj´ parzenia i
poczekaj, a˝ woda przep∏ynie przez urzàdzenie.
• Po zakoƒczeniu tych zabiegów ekspres jest gotowy do
ponownego u˝ycia. JeÊli po usuwaniu kamienia kawa ma
kwaÊny posmak, przep∏ucz ekspres ponownie.
22
RU
ВВЕДЕНИЕ
Внимательно прочитайте настоящую инструкцию для
ознакомления с функциями новой кофеварки для
приготовления эспрессо перед ее первым использованием.
Кроме того, рекомендуется сохранить эту инструкцию, чтобы
при необходимости можно было снова получить сведения о
функциях кофеварки.
•
•
•
•
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Обычное использование кофеварки
• Неправильное использование кофеварки может стать
причиной получения травм или повреждения прибора.
• Кофеварку следует использовать только по прямому
назначению. Изготовитель не несет ответственности за
повреждения, вызванные неправильным использованием
или обращением (см. также раздел “Условия гарантии”).
• Используйте только принадлежности, поставляемые
в комплекте с кофеваркой или рекомендованные
производителем.
• Кофеварку можно подключать только к сети 230 В, 50 Гц.
• Кофеварку и ее шнур запрещается погружать в воду или
другую жидкость.
• Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
• Во время работы кофеварки обязательно находитесь
рядом и не допускайте к ней детей.
• В резервуар нельзя наливать горячую или кипящую воду.
Наполняйте его только холодной водой. Прежде чем
наливать воду, устройство необходимо выключить.
• Уровень воды в резервуаре не должен превышать
отметку MAX и не должен быть ниже отметки MIN на
индикаторе, расположенном сбоку резервуара.
• Не пользуйтесь функциями варки и вспенивания в
течение более одной минуты и одновременно.
• Во время работы кофеварки металлические части сильно
нагреваются, поэтому дотрагиваться можно только до
пластиковых элементов и ручек.
• Кофеварку следует включать, только если она наполнена
водой или в ней находится средство для очистки от
накипи.
• После приготовления кофе и капучино, равно как и
исходящий от них пар, остаются чрезвычайно горячими.
Необходимо проявлять осторожность, чтобы не обжечь
себя или других.
• Эта кофеварка не предназначена для использования в
коммерческих целях или вне помещений.
•
случае возможно поражение электрическим током. Не
пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.
Отсоединяйте вилку от розетки перед установкой
или снятием фильтра, выполнением очистки или если
устройство не будет использоваться в течение некоторого
времени.
Вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур, а
возьмитесь за вилку.
Шнур нельзя скручивать или наматывать на устройство.
Шнур не должен находиться вблизи источников тепла и
горячих компонентов кофеварки.
Размещайте шнур таким образом, чтобы его нельзя было
случайно задеть или потянуть.
ОПИСАНИЕ
1. Панель управления
2. Регулятор пара
3. Резервуар для воды
6.
7.
8.
4. Сопло для подачи пара
5. Поддон
6. Держатель фильтра
12.
7. Рычаг отсоединения
8. Ручка
9. Фильтр, 1 чашка
10.
9.
10. Пластиковая прокладка
11.
11. Уплотнительное кольцо
13.
12. Фильтр, 2 чашки
13. Устройство прессования
14. Регулятор включения и выключения
a.
Положение вспенивания
b.
Положение выключения
c.
Положение нагревания
d.
Положение варки
15. Варочный узел (расположен под верхней секцией
кофеварки)
1.
14. a. b. c.
d.
3.
15.
4.
Расположение кофеварки для эспрессо
•
•
•
•
•
2.
5.
Кофеварку следует располагать на безопасном
расстоянии от источников тепла, например духовки,
конфорок и т. д.
Не устанавливайте кофеварку на краю кухонного стола.
Кофеварку нельзя накрывать.
Кофеварку нельзя устанавливать в помещении,
температура в котором находится в пределах или ниже
отметки замерзания воды (0°C). Замерзание воды в
резервуаре может привести к повреждению устройства.
Шнур кофеварки не должен свисать с края кухонного
стола. Не допускайте его контакта с горячими
предметами и огнем.
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Все кофеварки для эспрессо проходят заводскую проверку,
но все же в целях безопасности после распаковки
внимательно осмотрите кофеварку на предмет возможных
повреждений, полученных во время транспортировки.
Поместите кофеварку на ровную, устойчивую поверхность,
например на кухонный стол.
Шнур, штепсельная вилка и электрическая розетка
Промывка
•
Перед первым использованием кофеварки для эспрессо ее
необходимо промыть.
• Налейте воду в резервуар (3) до отметки MAX.
o Воду в резервуар можно наливать, когда она установлена
на кофеварке. Кроме того, резервуар можно снять,
наполнить водой из-под крана, а затем установить
на место. После наполнения резервуара обязательно
установите крышку. При установке резервуара на место
убедитесь, что клапан на дне резервуара совместился с
разъемом на кофеварке.
•
Регулярно проверяйте шнур и вилку на предмет
повреждений и не используйте кофеварку в случае их
обнаружения. Кроме того, не пользуйтесь устройством,
если оно было повреждено в результате падения или
какого-либо другого воздействия.
При возникновении неисправности кофеварки, шнура
или вилки следует обратиться к авторизованному
специалисту по ремонту, который осмотрит устройство
и при необходимости отремонтирует его. В противном
23
•
•
•
•
•
Убедитесь, что регулятор пара (2) полностью закрыт. Для
этого поверните его по часовой стрелке. В противном
случае при промывке вода будет вытекать из сопла для
подачи пара (4).
Под варочный узел (15) поместите емкость (например,
большую чашку), в которую будет стекать вода.
Поверните регулятор включения и выключения (14)
на панели управления (1) в положение варки (d). Над
положением нагревания (c) загорится красный индикатор.
Начнет работать насос (будет слышен легкий шум)
и через некоторое время в приготовленную емкость
польется вода.
Кофеварку можно будет использовать, когда для
промывки израсходуется приблизительно половина
имеющейся в резервуаре воды. Поверните регулятор
включения и выключения в положение выключения (b).
o
o
•
•
•
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Кофеварку можно использовать для приготовления эспрессо
или капучино. После нагревания воды можно приготовить
одну за другой несколько чашек капучино. Кроме того,
используя сопло для подачи пара можно вспенить молоко
для капучино и т. д.
Нагревание кофеварки для эспрессо
•
•
•
•
Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды и при
необходимости долейте (см. раздел “Промывка” выше).
Обязательно поверните регулятор пара по часовой
стрелке до упора.
Поверните регулятор включения и выключения в
положение выключения. Вода в кофеварке начнет
нагреваться, при этом будет слышен звук кипящей воды.
Когда в положении нагревания загорится индикатор „OK”,
это означает, что кофеварка готова для приготовления
кофе. Для нагревания требуется приблизительно 2
минуты, но кофеварка будет работать лучше, если
подождать 10 минут.
Приготовление эспрессо
•
•
o
o
•
o
•
Установите уплотнительное кольцо (11) в основании
держателя фильтра (6) и убедитесь, что оно расположено
правильно.
Установите необходимый фильтр.
Если требуется приготовить одну чашку эспрессо,
сначала поместите в держатель фильтра пластиковую
прокладку (10) вогнутой поверхностью вверх. Затем
на пластиковую прокладку поместите фильтр для
одной чашки (9). Штырьки с внешней стороны фильтра
должны совместиться с отверстиями на внутреннем
крае держателя фильтра. Если пластиковая прокладка
установлена неправильно, то верхний край фильтра не
будет установлен вровень с держателем фильтра.
Если требуется приготовить две чашки эспрессо,
поместите в держатель фильтр на две чашки (12)
(устанавливать пластиковую прокладку не требуется).
Штырьки с внешней стороны фильтра должны
совместиться с отверстиями на внутреннем крае
держателя фильтра.
Поместите в фильтр кофе (обычный кофе в фильтрах,
эспрессо или пакет с предварительно расфасованным
кофе). При необходимости воспользуйтесь устройством
уплотнения (13), чтобы утрамбовать кофе в фильтре
(фильтр-пакеты прессовать не требуется).
Если кофе утрамбован слишком сильно, готовый напиток
будет вытекать медленно, при этом он будет крепче
обычного и на нем появится темная пенка. Если кофе не
утрамбован, готовый напиток будет вытекать быстрее,
будет менее крепким и на нем появится светлая пенка.
Методом подбора постарайтесь определить, кофе какой
крепости вам нужен и как сильно его требуется для этого
прессовать.
Установите держатель фильтра на варочном узле.
•
•
o
Возьмитесь за ручку (8) и поднимите держатель фильтра
вверх к варочному узлу так, чтобы ручка указывала
налево.
Поворачивайте ручку к центральной части кофеварки,
пока она не станет указывать вперед, а держатель
фильтра не будет установлен на место.
Убедитесь, что кофеварка готова для приготовления
кофе, а затем поместите одну или две чашки под
держатель фильтра.
Поверните регулятор включения и выключения в
положение варки. Через несколько секунд эспрессо
польется из сопел, расположенных на нижней стороне
держателя фильтра.
Когда нальется необходимое количество эспрессо
или погаснет индикатор „OK”, поверните регулятор
включения и выключения в положение нагревания (если
требуется приготовить подряд несколько чашек эспрессо)
или в положение выключения.
Чтобы предотвратить высыпание молотого кофе из
фильтра при извлечении держателя фильтра, важно
выровнять давление по завершении приготовления кофе.
Для этого необходимо нажать рычаг отсоединения (7),
расположенный с краю ручки, а затем повернуть ручку.
Опустошите и сполосните фильтр, а затем, если
требуется приготовить сразу несколько чашек эспрессо,
добавьте в него большее количество кофе.
Внимание! Кофе, находящийся в фильтре, остается очень
горячим!
Вспенивание молока
•
•
•
o
o
•
•
•
Убедитесь, что сопло для подачи пара расположено
правильно.
Поверните регулятор включения и выключения в
положение вспенивания (a) и дождитесь, когда загорится
индикатор „OK”.
Налейте в контейнер необходимое количество молока.
Внимание! Необходимо наливать охлажденное молоко (из
холодильника).
В процессе вспенивания пена молока увеличивается,
поэтому контейнер следует наполнять до половины.
Сопло для подачи пара можно поворачивать, это
позволяет ориентировать его в нужном направлении.
Установите сопло в удобное положение, подставьте
контейнер и держите его так, чтобы конец сопла был
утоплен в молоке.
Поверните регулятор пара против часовой стрелки,
чтобы подать пар под давлением в молоко. В результате
этого молоко будет взбиваться, а на его поверхности
появится слой пены.
При получении достаточного количества пены и прогреве
молока выключите регулятор пара, повернув его по
часовой стрелке. Поверните регулятор включения и
выключения в положение нагревания (если требуется
приготовить несколько чашек эспрессо) или в положение
выключения.
Вскипание воды
•
•
•
Нагрейте воду, как описано в разделе “Нагревание
кофеварки для эспрессо”, и поместите емкость под
варочный узел.
Поверните регулятор включения и выключения в
положение варки. Из варочного узла польется вода.
Когда нальется необходимое количество воды или
погаснет индикатор “OK”, поверните регулятор включения
и выключения в положение нагревания (если требуется
вскипятить дополнительное количество воды или
приготовить эспрессо) или в положение выключения.
Поддон с индикатором переполнения
Под варочным узлом находится поддон (5), который служит
для сбора пролитой воды, эспрессо и молока. В случае
его заполнения из одного из отверстий в решетке поддона
24
Удаление накипи
появляется красный индикатор переполнения. В этом случае
необходимо опустошить поддон.
Осторожно поднимите поддон, снимите решетку и слейте
скопившуюся жидкость. Будьте осторожны, чтобы не
обжечься, так как содержимое поддона может быть горячим!
Поддон следует опорожнять после каждого использования
кофеварки, чтобы предотвратить появление неприятного
запаха.
Внутри кофеварки может постепенно оседать известь,
содержащаяся в обычной водопроводной воде. Этот
известковый налет можно растворить уксусной кислотой (НЕ
обычным уксусом) или средством от накипи, продающимся в
магазинах.
•
Советы
•
•
•
•
Прежде чем наливать эспрессо в чашку, сполосните ее
кипящей водой. В этом случае будет дольше сохраняться
необходимая температура эспрессо. Для эспрессо
следует использовать маленькие чашки, изготовленные
из прочного материала.
Чтобы достичь максимального эффекта, используйте для
приготовления специальный кофе эспрессо. Его можно
приобрести в большинстве супермаркетов.
Эспрессо следует выпивать непосредственно после его
приготовления.
Для приготовления капучино необходимо налить одну
или две порции эспрессо в большую чашку и добавить
сверху горячее молоко. Добавьте сахар по вкусу, а
затем посыпьте сверху небольшим количеством тертого
шоколада или порошка какао.
•
•
•
•
•
ЧИСТКА
•
Ежедневная чистка
• Перед чисткой выньте вилку из розетки и подождите,
пока кофеварка остынет.
• Снимите поддон и решетку и помойте их. Устанавливать
их на место следует только полностью сухими.
• Для чистки корпуса кофеварки рекомендуется
использовать ткань, горячую воду и небольшое
количество моющего средства.
• При чистке кофеварки и ее принадлежностей не
пользуйтесь сильными или абразивными чистящими
средствами. Во избежание повреждения поверхности
кофеварки запрещается использовать для чистки
жесткую губку или какой-либо подобный материал.
• Чтобы снять внешнюю часть сопла для подачи пара,
поверните ее влево и потяните. Снимите стальной
наконечник с отсоединенной секцией сопла для пара, а
затем вымойте и наконечник, и секцию в мыльной воде.
Протрите оставшуюся часть сопла с помощью влажной
ткани, и, прежде чем собирать все секции воедино и
устанавливать их на место, вытрите их насухо.
o Внимание! Убедитесь, что
уплотнительные кольца (указаны
стрелками на рисунке) на
фиксированной части сопла для
подачи пара установлены на
своих местах и компоненты сопла
собраны правильно.
• Если кофеварка не будет
использоваться в течение
продолжительного времени, слейте
воду из резервуара.
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Неработающий электроприбор следует утилизировать в
соответствии с действующими местными правилами, а
также с наименьшим ущербом для окружающей среды.
В большинстве случаев такое изделие можно сдать на
местную станцию переработки.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия теряет свою силу в следующих случаях:
• если не соблюдались изложенные выше инструкции;
• если устройство было вскрыто;
• если устройство использовалось ненадлежащим образом,
небрежно или было повреждено в результате какоголибо воздействия;
В связи с постоянной работой по совершенствованию
функциональности и дизайна нашей продукции мы
оставляем за собой право вносить изменения в изделие без
предварительного уведомления.
ИМПОРТЕР
Группа Adexi
Компания Adexi не несет ответственности за возможные
опечатки.
Чистка варочного узла (выполняется
дважды в год)
•
•
•
•
Растворите 100 мл уксусной кислоты в 300 мл холодной
воды или выполните инструкции, указанные на упаковке
средства для удаления накипи.
Залейте раствор в резервуар, поверните регулятор
включения и выключения в положение нагревания и
дождитесь, когда загорится индикатор “OK”.
Не устанавливайте держатель фильтра, поместите
емкость под варочный узел и поверните регулятор
включения и выключения в положение варки.
Когда половина раствора пройдет через кофеварку,
поверните регулятор включения и выключения в
положение выключения.
Оставьте кофеварку выключенной приблизительно на
15 минут, затем снова включите ее и подождите, пока не
пройдет весь раствор.
Снимите и вымойте резервуар. Установите его на
место, залейте в него чистую воду, поверните регулятор
включения и выключения в положение варки и
подождите, пока вода пройдет через всю систему.
Кофеварка будет снова готова к использованию. Если
после удаления накипи кофе будет иметь кислый привкус,
снова промойте кофеварку чистой водой.
Для снятия варочного узла ослабьте винт, который
находится в его центральной части.
Протрите участки под варочным узлом и вокруг него
тканью, смоченной водой с добавлением небольшого
количества моющего средства.
Вымойте варочный узел под струей воды и удалите
остатки кофе с помощью чистящей щетки.
Прежде чем устанавливать варочный узел на место,
вытрите его насухо.
25
Download PDF

advertising