AEG | HK854220FB | HK854220FB - Vanden Borre

HK854220FB - Vanden Borre
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
w
w
w
.v
an
HK854220FB
de
e
.b
re
or
nb
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Bruksanvisning
Keramische
inductiekookplaat
Table de cuisson
vitrocéramique à
induction
Glasskeramisk
induksjonskoketopp
ow
D
Inhoud
nl
2
d
de
oa
m
fro
Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige
kwaliteit.
w
w
w
Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van
optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in
staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten
verlopen. Wij adviseren u deze handleiding op een veilige plaats te bewaren, dan
kunt u hem te allen tijde raadplegen. Geef deze handleiding ook aan een
eventuele toekomstige eigenaar van het apparaat.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
INHOUD
VEILIGHEIDSINFORMATIE
2
MONTAGE-INSTRUCTIES
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4
6
BEDIENINGSINSTRUCTIES
In- en uitgeschakeld
Schakelt de oven uit
Temperatuurinstelling
De automatische opwarmfunctie
De powerfunctie in- en uitschakelen
Timer gebruiken
STOP+GO
7
7
7
8
8
8
9
10
Slot
10
De kinderbeveiliging
10
OffSound Control (In- en uitschakelen van
de geluiden)
10
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
11
ONDERHOUD EN REINIGING
13
PROBLEMEN OPLOSSEN
MILIEUBESCHERMING
Verpakkingsmateriaal
13
14
15
Wijzigingen voorbehouden
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst deze handleiding aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren. Bewaar deze instructies altijd
bij het apparaat, zelfs wanneer u deze verplaatst of verkoopt. Gebruikers moeten volledig
op de hoogte zijn van de bediening en veiligheidsfuncties van het apparaat.
Algemene veiligheid
WAARSCHUWING!
Mensen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mogen dit apparaat niet gebruiken. Zij
moeten onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van dit apparaat van
iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Veiligheid kinderen
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de
gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
ow
D
3
nl
Veiligheidsinformatie
d
de
oa
m
fro
• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking.
• Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het aan staat.
w
w
w
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat kleine kinderen of dieren per ongeluk het apparaat inschakelen,
adviseren wij de kinderbeveiliging te activeren.
an
.v
de
WAARSCHUWING!
Brandgevaar! Oververhitte vetten en oliën kunnen snel in brand vliegen.
Gebruik conform de voorschriften
•
•
•
•
Controleer het apparaat altijd tijdens gebruik.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!
Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
Plaats geen brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of voorwerpen die
kunnen smelten (bijv. plastic folie, plastic, aluminium) op of in de buurt van het apparaat.
• Pas op als u het apparaat aansluit in de buurt van een stopcontact. Voorkom contact
tussen elektrische verbindingen en het apparaat of heet kookgerei. Voorkom dat elektrische verbindingen verstrikt raken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramische oppervlak kan beschadigd raken als er voorwerpen op vallen.
• Kookgerei dat gemaakt is van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems, kunnen krassen veroorzaken op de glaskeramische plaat als deze over het oppervlak worden geschoven.
• Laat kookgerei niet droogkoken, om schade aan het kookgerei en het glaskeramische
oppervlak te voorkomen.
• Gebruik de kookzones niet met leeg kookgerei of zonder kookgerei erop.
• Leg nooit aluminiumfolie over welk deel van het apparaat ook.
• De ventilatieruimte van 5 mm tussen het werkblad en de voorzijde van het onderliggende apparaat mag niet worden afgedekt.
WAARSCHUWING!
Als er een scheur in het oppervlak zit, haalt u de stekker uit het stopcontact om
elektrische schokken te voorkomen.
e
• Verwijder al het verpakkingsmateriaal, stickers en folie van het apparaat, voordat u het
in gebruik neemt.
• Schakel de kookzones na ieder gebruik uit.
• Gevaar voor brandwonden! Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels op
de kookplaat; deze kunnen zeer heet worden.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers moeten hun bovenlichaam op een afstand
van ten minste 30 cm van ingeschakelde inductiekookzones houden.
.b
re
or
nb
Veiligheid tijdens het gebruik
ow
D
4
nl
Montage-instructies
d
de
oa
m
fro
MONTAGE-INSTRUCTIES
w
w
w
Noteer voor de installatie , het serienummer (ser. nr.) op het typeplaatje. Het typeplatje van het apparaat bevindt zich aan de onderkant van de behuizing.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
949 593 274 01
HK854220F-B
58 GBD C2 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG-ELECTROLUX
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING!
Lees deze zorgvuldig!
Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd
apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
Alleen een geautoriseerde onderhoudstechnicus kan dit apparaat installeren, aansluiten
of repareren. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in geschikte
inbouwunits of werkbladen die aan de normen voldoen.
Verander de specificaties van dit product niet en wijzig het niet. Gevaar voor letsel en
schade aan het apparaat.
De wetten, voorschriften, richtlijnen en normen die van kracht zijn in het land waar het
apparaat wordt gebruikt dienen in acht genomen te worden (veiligheidsvoorschriften, correcte recycling overeenkomstig de voorschriften, veiligheidsvoorschriften met betrekking
tot elektrische installaties, enz.)!
Houd de minimumafstanden naar andere apparaten en units in acht!
Tijdens de installatie moet een antistootbescherming zijn aangebracht, bijv. lades mogen
alleen worden aangebracht als er onder het apparaat een beschermende vloer aanwezig is!
De uitgezaagde oppervlakken van het werkblad moeten beschermd worden tegen vocht
met een geschikte afdichting!
Het juiste afdichtmiddel moet worden gebruikt om de opening tussen het apparaat en
het werkblad af te dichten!
Bescherm de onderkant van het apparaat tegen stoom en vocht, bijv. van een afwasmachine of oven!
Installeer het apparaat niet naast deuren of onder ramen! Anders kan het hete kookgerei
van de kookplaat worden gestoten, als de deuren of ramen worden geopend.
WAARSCHUWING!
Risico van verwonding door elektrische stroom. Volg de instructies voor de elektrische
aansluitingen nauwkeurig op.
•
•
•
•
De netaansluiting staat onder stroom.
Schakel de stroomtoevoer naar de netaansluiting uit.
Garandeer de bescherming tegen aanraking door een vakkundige inbouw.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen oververhitting
van de aansluiting veroorzaken.
• Laat de klemaansluitingen correct installeren door een gekwalificeerde elektricien.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
ow
D
5
nl
Montage-instructies
d
de
oa
m
fro
• In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer
van het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.
• Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger). Neem contact op met onze serviceafdeling.
Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt
om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm.
U dient te beschikken over de juiste scheidingsvoorzieningen: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekstrips en contacten.
w
w
w
an
.v
de
min.
50 mm
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
750+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
e
min. 500 mm
.b
re
or
nb
Montage
ow
D
6
nl
Beschrijving van het product
d
de
oa
m
fro
Als u een beveiligingsdoos gebruikt (extra toebehoren), dan zijn de ventilatieruimte voor van 5
mm en de beschermmat onder het apparaat niet
nodig.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Indeling kookplaat
1
2
180
300
mm
mm
180
145
5
4
mm
1 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
2 Inductiekookzone 2400 W met powerfunctie 3700 W
3 Bedieningspaneel
4 Inductiekookzone 1400 W met powerfunctie 2500 W
5 Inductiekookzone 1800 W met powerfunctie 2800 W
mm
3
Uitrusting bedieningsveld
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen.
Sensorveld
te kiezen
1
schakelt de kookplaat in en uit
2
schakelt de toetsblokkering of het kinderslot in
en uit
3
Kookzoneweergaven van timer
tonen voor welke zone u de tijd instelt
4
Timerdisplay
toont de tijd in minuten
ow
D
7
nl
Bedieningsinstructies
d
de
oa
10
schakelt in en uit STOP+GO
Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld
De kookzone is ingschakeld
-
De
-functie is in werking.
De automatische opwarmfunctie is ingeschakeld
Powerfunctie is ingeschakeld
+ cijfer
Er is een storing
/
OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte
/
Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst
Automatische veiligheidsuitschakeling is actief.
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
\ \ Gevaar van brandwonden door restwarmte!
OptiHeat Control geeft het niveau van de restwarmte aan. De inductiekookzones creëren
de voor het koken benodigde warmte direct in de bodem van de pan. Het glaskeramiek
wordt verwarmd door de warmte van de pannen.
BEDIENINGSINSTRUCTIES
In- en uitgeschakeld
Raak
gedurende 1 seconde aan om het apparaat in- en uit te schakelen.
Schakelt de oven uit
De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
e
Kookzone selecteren
.b
9
re
tijdsinstellingen verhogen of verlagen
/
or
8
nb
Bedieningsknop brander
de
Bedieningsstrip
an
7
.v
toont de kookstand
w
Een kookstanddisplay
w
6
w
Schakelt de powerfunctie in
5
m
te kiezen
fro
Sensorveld
ow
D
Bedieningsinstructies
nl
8
d
de
oa
m
fro
• u de kookstand niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld.
• u een of meer sensorvelden door voorwerpen hebt bedekt (een pan, doeken, enz.) langer dan 10 seconden. Het geluid blijft klinken totdat u het voorwerp hebt weggenomen.
• de kookplaat raakt oververhit (bijv. wanneer een pan droogkookt). Voordat u de kookplaat opnieuw gebruikt moet de kookzone zijn afgekoeld.
• u gebruikt ongeschikt kookgerei. gaat branden en na 2 minuten schakelt de kookzone automatisch uit.
• u hebt een kookzone niet uitgeschakeld of hebt de kookstand niet gewijzigd. Na enige
tijd gaat branden en wordt de kookplaat uitgeschakeld. Zie tabel.
Automatische uitschakeltijden
w
w
w
an
.v
de
6 uur
-
-
-
5 uur
4 uur
1,5 uur
Temperatuurinstelling
Raak de bedieningsstrip daar aan waar de gewenste kookstand zich bevindt. Corrigeer naar links
of rechts, indien nodig Laat niet los voordat de
juiste kookstand is bereikt. Het display toont de
kookstand.
P
De automatische opwarmfunctie
De automatische opwarmfunctie stelt de
hoogste kookstand in (niet ) gedurende
enige tijd en verlaagt daarna het vereiste
niveau.
Om functie te starten raakt u aan en
stelt u daarna de benodigde kookstand
in. A gaat branden wanneer de kookzone
op de hoogste kookstand staat.
Om functie te stoppen kookstand wijzigen.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
De powerfunctie in- en uitschakelen
De powerfunctie geeft gedurende max. 10 minuten extra vermogen aan een inductiekook. Om te
zone. Daarna wordt de inductiekookzone automatisch teruggeschakeld naar
starten raakt u aan, hierna gaat branden. Om te stoppen stelt u een kookstand in
.
tussen en
e
Wordt uitgeschakeld na
-
.b
re
or
nb
Temperatuurinstelling
ow
D
9
nl
Bedieningsinstructies
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
Timer met aftelfunctie
Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone wordt gebruikt
voor één kooksessie.
Stel de timer met aftelfunctie in nadat de kookzone is geselecteerd.
U kunt de temperatuur instellen voordat of nadat u de timer hebt ingesteld.
• kookzone selecteren: raak net zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden.
• De timer met aftelfunctie starten: Raak van de timer aan om de tijd in te stellen
( 00 - 99 minuten). Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen,
telt de tijd terug.
• Resterende tijd controleren: selecteer de kookzone met . Het lampje van de kookzone knippert sneller. De resterende tijd verschijnt.
• De timer met aftelfunctie wijzigen: selecteer de kookzone met raak of aan .
• Timer uitschakelen: selecteer de kookzone met . Raak aan . De resterende tijd
telt af tot 00 . Het lampje van de kookzone gaat uit. Om de kookzone uit te schakelen
kunt u ook en gelijktijdig aanraken.
Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
Kookzone wordt uitgeschakeld.
• Geluid uitschakelen: raak aan
CountUp Timer (Timer met optelfunctie)
Gebruik de CountUp Timer om te controleren hoe lang de kookzone wordt gebruikt.
• Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): raak net
zo vaak aan tot het lampje van de gewenste kookzone gaat branden.
• Starten van CountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Wanneer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het
display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten)
• Verstreken tijd controleren: selecteer de kookzone met . Het lampje van de kookzone knippert sneller. De verstreken tijd verschijnt.
e
Timer gebruiken
.b
re
or
nb
Vermogensbeheer
Het vermogensbeheer verdeelt het vermogen
tussen twee kookzones die als een paar samenwerken (zie afbeelding). De powerfunctie zorgt
voor een maximaal vermogen voor één kookzone in het kookpaar en verlaagt automatisch de
tweede kookzone tot een lager vermogen. Het
display voor de verlaagde zone wisselt.
nl
Bedieningsinstructies
ow
D
10
d
de
oa
m
fro
• Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met en raak of aan
om de timer uit te schakelen. Het lampje van de kookzone gaat uit.
Kookwekker
U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan . Raak of van de timer aan om de tijd te selecteren. Als de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en gaat 00 knipperen.
• Geluid uitschakelen: raak aan
w
w
w
an
.v
de
e
De
Als
-functie stelt alle kookzones in voor een warmhoudstand ( ).
loopt, kunt u de warmte-instelling niet wijzigen.
stopt de timerfunctie niet.
• Raak voor het activeren van deze functie
aan. gaat aan.
• Raak voor het uitschakelen van deze functie
aan. De kookstand die u eerder hebt
ingesteld verschijnt.
Slot
U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet . Hiermee wordt voorkomen dat
de kookstand per ongeluk wordt veranderd.
Raak om deze functie te starten aan. Het symbool verschijnt gedurende vier seconden.
De timer blijft aan.
Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld verschijnt.
Als u het apparaat stopt, stopt deze functie ook.
De kinderbeveiliging
Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel de kookplaat in met . Stel de kookstand niet in .
• 4 seconden aanraken Het symbool gaat branden.
• Schakel de kookplaat uit met .
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel de kookplaat in met . Stel de kookstand niet in . 4 seconden aanraken Het symbool gaat branden.
• Schakel de kookplaat uit met .
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie
• Schakel de kookplaat in met . Het symbool gaat branden.
• 4 seconden aanraken Stel de kookstand binnen 10 seconden in. U kunt het apparaat inschakelen.
• Wanneer u de kookplaat uitschakelt met , wordt de kinderbeveiliging weer geactiveerd.
OffSound Control (In- en uitschakelen van de geluiden)
Uitschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak
3 seconden aan.
aan, het geluid is aan. Raak aan, gaat aan, het geluid is uit.
.b
re
or
nb
STOP+GO
gaat
ow
D
11
nl
Nuttige aanwijzingen en tips
d
de
oa
m
fro
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de geluiden alleen horen als:
• u aanraakt
• de kookwekker af gaat
• de timer af gaat
• als u iets op het bedieningspaneel plaatst.
Inschakelen van de geluiden
Schakel het apparaat uit.
3 seconden aan.
Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak
aan, omdat het geluid uit is. Raak aan, gaat aan. Het geluid is aan.
w
w
w
an
.v
de
Gebruik de inductiekookzones met geschikte pannen.
Kookgerei voor inductiekookzones
Bij inductiekoken wekt een krachtig elektromagnetisch veld een vrijwel onmiddellijke
warmte in het kookgerei op.
Kookmaterialen
• geschikt: gietijzer, staal, geëmailleerd staal, roestvrij staal, een meerlaags bodem
(door de fabrikant specifiek gekenmerkt als geschikt).
• niet geschikt: aluminium, koper, messing, glas, keramiek, porselein.
Kookgerei is geschikt voor een inductiekookplaat als …
• ... een beetje water op de hoogste kookstand binnen korte tijd wordt verwarmd..
• ... een magneet vast blijft zitten aan de bodem van het kookgerei.
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
Afmetingen kookgerei : Inductiekookzones passen zich automatisch aan de grootte van
de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de bodem van het kookgerei
moet echter een minimale diameter hebben van ca. ¾ van de grootte van de kookzones.
Energie besparen
• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.
• Zet de pan op de kookzone voordat u deze inschakelt.
Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de kookzone zichzelf eerder uit dan het signaal van de timer met aftelfunctie klinkt. De verwarmingstijdreductie
wordt bepaald door het kookniveau en de kooktijd.
Voorbeelden van kooktoepassingen
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
e
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
.b
re
or
nb
gaat
ow
D
Nuttige aanwijzingen en tips
nl
12
d
de
oa
Tijdstip
Tips
m
Gebruik om:
fro
w
w
w
an
.v
de
Temperatuurinstelling
naar be- Afdekken
hoefte
1-3
Hollandaise saus, smelten: boter, chocolade, gelatine
5-25
min
Tussendoor mengen
1-3
Stollen: luchtige omeletten, gebakken
eieren
10-40
min
Met deksel bereiden
3-5
Zachtjes aan de kook brengen van rijst 25-50
en gerechten op melkbasis Reeds berei- min
de gerechten opwarmen
Voeg minstens tweemaal zoveel
vloeistof toe als rijst, melkgerechten tijdens het bereiden tussendoor roeren
5-7
Groenten stomen, vis smoren vlees
20-45
min
Voeg een paar eetlepels vocht toe
7-9
Aardappelen stomen
20-60
min
Gebruik max. ¼ l water voor 750 g
aardappelen
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden
voedsel, stoofschotels en soepen
60-150
min
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
9-12
Licht gebraden: kalfsoester, kalfs cordonbleu, koteletten, rissoles, worstjes,
lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts
naar be- Halverwege de bereidingstijd omhoefte
draaien
12-13
Door-en-door gebraden, opgebakken
aardappelen, lendenbiefstukken, steaks
5-15
min
14
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van
vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
Geluiden tijdens de werking
Als u een van de volgende geluiden hoort
• krakend geluid: kookgerei is vervaardigd uit verschillende materialen (sandwichconstructie).
• fluiten: u gebruikt een of meer kookzones op hoog vermogen, en het kookgerei is gemaakt van verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: u kookt op hoog vermogen.
• tikken: er vinden elektrische schakelprocessen plaats.
• sissen, zoemen: de ventilator is aan.
De geluiden zijn normaal en geven geen defecten aan.
Informatie over acrylamides
Belangrijk! Volgens recente wetenschappelijke informatie kan het intensief bruinen van
levensmiddelen (met name in producten die zetmeel bevatten), een gezondheidsrisico
e
De Powerfunctie is geschikt voor het verwarmen van grote hoeveelheden water.
.b
Halverwege de bereidingstijd omdraaien
re
or
nb
Bereide gerechten warmhouden
1
ow
D
13
nl
Onderhoud en reiniging
d
de
oa
m
fro
vormen tengevolge van acrylamides. Om die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel
mogelijk bij lage temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen.
w
w
w
an
.v
ONDERHOUD EN REINIGING
de
Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van
het apparaat.
Vuil verwijderen:
1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil het apparaat beschadigen. Gebruik een speciale schraper
voor de glazen plaat. Plaats de schraper schuin op de glazen plaat en verwijder
resten door het blad over het oppervlak te schuiven.
– Verwijder nadat het apparaat voldoende is afgekoeld: kalkvlekken, waterkringen, vetvlekken, glimmende metaalachtige verkleuringen. Gebruik een speciaal
schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
2. Reinig het apparaat met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
3. Wrijf het apparaat ten slotte droog met een schone doek.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Mogelijke oorzaak en oplossing
U kunt het apparaat niet inscha- • Er zijn 2 of meer sensorvelden tegelijk aangeraakt. Raak
kelen of gebruiken.
slechts één sensorveld tegelijk aan.
• Er ligt water op het bedieningspaneel of het paneel is met
vetspatten bedekt. Bedieningspaneel schoonmaken
• Schakel het apparaat opnieuw in en stel de temperatuur binnen 10 seconden in.
• De kinderbeveiliging of toetsblokkering Stop+Go is actief.
Zie het hoofdstuk "Bediening van het apparaat".
Er klinkt een geluid als het apparaat is uitgeschakeld.
Een of meer sensorvelden zijn bedekt. Maak de sensorvelden vrij.
De restwarmte-indicatie gaat
niet branden.
De kookzone is niet heet omdat deze slechts kort was ingeschakeld. Als de kookzone heet moet zijn, neem dan contact op
met de Klantenservice.
De kookstand wisselt
Het vermogensbeheer is actief. Zie hoofdstuk "Vermogensbeheer".
e
WAARSCHUWING!
Scherpe voorwerpen en schurende reinigingsmiddelen beschadigen het apparaat.
Het reinigen van het apparaat met een stoomstraal- of hogedrukreiniger is om veiligheidsredenen verboden.
.b
re
or
nb
Reinig het apparaat na elk gebruik.
Gebruik altijd kookgerei met een schone bodem.
ow
D
Milieubescherming
nl
14
d
de
oa
m
afgedekt . Maak het sensorveld vrij.
w
w
U hebt
w
an
.v
de
Er klinkt een geluid en het apparaat wordt in- en uitgeschakeld. Na 5 seconden klinken er
een of meer geluiden.
Mogelijke oorzaak en oplossing
fro
Probleem
nb
• De automatische uitschakeling is in werking getreden. Schakel het apparaat uit en weer in.
• Oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. Schakel de kookzone uit. Schakel de kookzone weer in.
gaat branden
• Geen pan op de kookzone. Zet een pan op de kookzone.
• Geen correcte pan. Gebruik een geschikte pan.
• De diameter van de bodem van de pan is te klein voor de
kookzone. Zet de pan op een kleinere kookzone.
en een cijfer gaan branden.
Het apparaat heeft een storing.
Koppel het apparaat enige tijd los van de elektrische voeding.
Haal de zekering uit de zekeringenkast in uw huis. Zet de zekering terug. Als
weer gaat branden, neem dan contact op
met de klantenservice.
Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen,
dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice. Geef de gegevens door van het typeplaatje, een driecijferige code voor de glaskeramische plaat (bevindt zich op de hoek van de kookplaat) en de foutmelding die wordt weergegeven.
Bij foutieve bediening van het apparaat wordt het bezoek van de technicus van de klantenservice of de vakhandelaar in rekening gebracht, zelfs tijdens de garantieperiode. De
instructies over de klantenservice en de garantiebepalingen vindt u in het garantieboekje.
MILIEUBESCHERMING
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van
e
De signalen gaan uit.
Schakel de signalen in.
.b
Er klinkt geen signaal wanneer
u de toetsen van het bedieningspaneel aanraakt
Er is een storing opgetreden in het apparaat, omdat er een pan
is drooggekookt of omdat u een ongeschikte pan heeft gebruikt. Oververhittingsbeveiliging voor de kookzone is in werking getreden. De automatische uitschakeling is in werking getreden.
Schakel het apparaat uit. Verwijder de hete pan. Schakel de
kookzone na ongeveer 30 seconden opnieuw in.
zou moeten verdwijnen, restwarmte-indicatie kan blijven staan. Laat
het kookgerei afkoelen en controleer het aan de hand van het
hoofdstuk "Kookgerei voor de inductiekookzone".
re
gaat branden
or
gaat branden
ow
D
15
nl
Milieubescherming
d
de
oa
m
fro
verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit
product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
w
w
w
an
.v
Verpakkingsmateriaal
de
e
.b
re
or
nb
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en herbruikbaar. De kunststof onderdelen
zijn gemarkeerd, bijv.: >PE<,>PS<, etc. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de juiste
afvalcontainer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst.
ow
D
Sommaire
nl
16
d
de
oa
m
fro
Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité.
w
w
w
Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil,
veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser
correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous
recommandons de conserver cette notice à proximité pour une utilisation rapide
et optimale. Si l'appareil devez être vendu ou cédé à une autre personne, assurezvous que la notice d'utilisation l'accompagne.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil.
SOMMAIRE
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
16
18
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
20
NOTICE D'UTILISATION
22
Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt
22
Dispositif d'arrêt de sécurité
22
Le niveau de cuisson
23
Fonction de démarrage automatique de la
cuisson
23
Activation/désactivation de la fonction
Booster
23
Utilisation du minuteur
24
STOP+GO
Verrouillage
Le dispositif de sécurité enfants
OffSound Control (Désactivation et
activation des signaux sonores)
CONSEILS UTILES
24
25
25
25
26
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
28
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
28
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
30
Emballage
30
Sous réserve de modifications
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, lisez attentivement ce manuel
avant l'installation et l'utilisation. Conservez ces instructions à proximité de l'appareil. Les
utilisateurs doivent connaître parfaitement le fonctionnement et les fonctions de sécurité de l'appareil.
Avertissements importants
AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne
les supervise ou leur donne des instructions sur la manière de l'utiliser.
ow
D
17
nl
Consignes de sécurité
d
de
oa
m
fro
Sécurité des enfants
w
w
w
• Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants
n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
• Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Ils pourraient s'asphyxier !
• Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant son fonctionnement.
an
.v
de
AVERTISSEMENT
Danger d'incendie ! Surveillez attentivement la cuisson lors de friture dans l'huile ou la
graisse : les graisses surchauffées s'enflamment facilement.
Utilisation
•
•
•
•
Surveillez toujours l'appareil pendant son fonctionnement.
Votre appareil est destiné à un usage domestique normal.
N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou support.
Ne posez pas ou ne stockez pas de liquides ou des matériaux inflammables, des objets
susceptibles de fondre (plastique, aluminium) sur ou à proximité de l'appareil.
• Faites attention si vous branchez d'autres appareils électriques à des prises situées à
proximité de la table de cuisson. Contrôlez que les câbles d'alimentation n'entrent pas
en contact avec les surfaces brûlantes de l'appareil ou les récipients brûlants. Contrôlez que les câbles ne soient pas enchevêtrés.
Comment éviter d'endommager l'appareil
• Des objets ou des récipients de cuisson peuvent, en tombant, endommager la surface
vitrocéramique.
• N'utilisez pas de récipients en fonte, ni de récipients dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer la table de cuisson.
• Ne faites pas "brûler" les récipients et ne laissez pas le contenu s'évaporer en totalité.
Cela peut entraîner des dégats permanents des récipients et de la table de cuisson.
• Ne placez pas de plats de cuisson vides sur les zones de cuisson et ne mettez pas ces
dernières en fonctionnement sans récipient.
• Ne recouvrez aucune partie de l'appareil à l'aide de feuilles d'aluminium.
• Laissez un espace ouvert de 5 mm sous le plan de travail et à l'avant de l'appareil pour
la ventilation.
e
• Retirez tous les emballages, les étiquettes et les films protecteurs de l'appareil (sauf la
plaque signalétique) avant de l'utiliser pour la première fois.
• Mettez les zones de cuisson à l'arrêt après chaque utilisation.
• Risque de brûlures ! Ne posez aucun objet contenant du métal, comme les couverts et
couvercles de récipients sur la table de cuisson. Ils risqueraient de s'échauffer.
• Les utilisateurs porteurs d'un pacemaker doivent se tenir à une distance d'au moins 30
cm (au niveau du buste) des zones de cuisson à induction mises en fonctionnement.
.b
Utilisation
re
or
nb
AVERTISSEMENT
La sécurité enfants empêche l'utilisation accidentelle ou involontaire de l'appareil.
nl
Instructions d'installation
ow
D
18
d
de
oa
m
fro
AVERTISSEMENT
Si votre table de cuisson est endommagée (éclat, fêlure,...), débranchez votre appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
w
w
w
an
.v
de
Avertissement importants
AVERTISSEMENT
Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation ainsi que les recommandations et les
avertissements qu'elle contient avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de l'appareil.
Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Ne branchez jamais
un appareil endommagé. Si nécessaire, contactez le magasin vendeur.
Les opérations d'installation, de branchement et de réparation sont du ressort exclusif
d'un technicien qualifié. En cas d'intervention sur l'appareil, exigez du Service Après-vente des pièces de rechange certifiées constructeur.
Les appareils encastrables ne peuvent être mis en fonctionnement qu'après avoir été installés dans des meubles et des plans de travail homologués et adaptés.
Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela
représenterait un danger pour vous.
L'installation doit être conforme à la législation, la réglementation, les lignes directrices
et les normes en vigueur dans le pays de résidence (consignes de sécurité électro-techniques et réglementation, recylage conforme et réglementaire, etc.).
Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils !
La protection contre les contacts accidentels doit être assurée par le montage, par exemple les tiroirs doivent être installés uniquement avec un plancher de protection directement sous l'appareil.
Protégez l'appareil de l'humidité en plaçant un joint d'étanchéité dans les rainures du
plan de travail.
Le joint comble les fentes entre le plan de travail et l'appareil.
Protégez la partie inférieure de l'appareil de la vapeur et de l'humidité émanant, par exemple, d'un lave-vaisselle ou d'un four.
N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte ou sous une fenêtre ! Les récipients
chauds sur la table de cuisson risquent de tomber lors de l'ouverture de la porte ou de la
fenêtre.
AVERTISSEMENT
Le courant électrique peut provoquer des blessures. Les opérations d'installation et de
branchement doivent être réalisées par un technicien qualifié.
• La borne d'alimentation est sous tension.
e
949 593 274 01
HK854220F-B
58 GBD C2 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG-ELECTROLUX
.b
Avant d'installer l'appareil , notez le numéro de série qui figure sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sur la partie inférieure de l'appareil.
re
or
nb
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
ow
D
19
nl
Instructions d'installation
d
de
oa
m
fro
• Mettez la borne d'alimentation hors tension.
• Assurez-vous que l'appareil est correctement installé de manière à éviter tout contact.
• Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une surchauffe des
bornes.
• Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié.
• Le câble ne doit pas être tendu.
• En cas de raccordement monophasé ou biphasé, utilisez impérativement le câble d'alimentation approprié de type H05BB-F Tmax 90°C (ou plus).
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial
(type H05BB-F Tmax 90°C ; ou plus). Veuillez vous adresser au Service Après-vente.
Dans le cas d'une installation fixe, le raccordement au réseau doit être effectué par l'intermédiaire d'un interrupteur à coupure omnipolaire, ayant une distance d'ouverture des
contacts d'au moins 3 mm.
Les dispositifs d'isolement comprennent : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support), des disjoncteurs de mise à la terre et des contacteurs.
w
w
w
an
.v
de
min.
50 mm
min.
5 mm
R 5mm
=
600mm
490+1mm
=
750+1mm
min.
50 mm
e
min. 500 mm
.b
re
or
nb
Montage
ow
D
Description de l'appareil
nl
20
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
min.
20 mm
min.
38 mm
min.
5 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
Si vous utilisez un boîtier de protection (accessoire supplémentaire), l'espace ouvert de ventilation de 5 mm et le fond de protection installé directement sous l'appareil ne sont plus nécessaires.
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Présentation de la table de cuisson
1
2
180
300
mm
mm
180
145
5
4
mm
mm
3
1 Foyer à induction 1800 W, avec fonction Booster 2800 W
2 Zone de cuisson à induction 2400 W,
avec fonction Booster 3700 W
3 Bandeau de commande
4 Foyer à induction 1400 W, avec fonction Booster 2500 W
5 Foyer à induction 1800 W, avec fonction Booster 2800 W
ow
D
21
nl
Description de l'appareil
d
de
oa
9
8
5
w
4
w
3
w
2
m
1
fro
Description du bandeau de commande
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
10
7
6
Les touches sensitives permettent de commander l'appareil. Des voyants, des
affichages et des signaux sonores confirment l'activation des fonctions sélectionnées.
Touche sensitive
Fonction
1
Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt de la table de cuisson
2
Activation et désactivation de la fonction de verrouillage des touches ou de la Sécurité enfants
3
Voyants du minuteur des zones de
cuisson
Affichage de la zone à laquelle se réfère le temps
sélectionné
4
Affichage du minuteur
Affichage de la durée en minutes
Activation de la fonction Booster
5
6
Indicateur du niveau de cuisson
Affichage du niveau de cuisson
7
bandeau de commande
Pour régler le niveau de cuisson
8
Augmentation ou diminution de la durée
/
9
Sélection d'une zone de cuisson
10
Activation et désactivation de la fonction STOP
+GO
Indicateurs du niveau de cuisson
Indicateur
Description
La zone de cuisson est à l'arrêt.
La zone de cuisson fonctionne.
-
La fonction
est activée.
La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée.
La fonction Booster est activée.
+ chiffre
Il y a une anomalie.
/
OptiHeat Control (étape 3 Voyant de chaleur résiduelle) : continuer
la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle
/
ow
D
Notice d'utilisation
nl
22
d
de
oa
w
w
w
La sécurité enfants est activée.
m
Description
fro
Indicateur
an
.v
Ustensile de cuisine inadapté ou trop petit ou absence d'ustensile
sur la zone de cuisson
de
re
or
nb
L'arrêt de sécurité est activé.
e
.b
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle - 3 niveaux)
AVERTISSEMENT
/ / La chaleur résiduelle peut être source de brûlures !
OptiHeat Control indique le niveau de chaleur résiduelle. Les foyers de cuisson à induction génèrent la chaleur nécessaire directement sur le fond des plats de cuisson. La table
vitrocéramique est chauffée par la chaleur des récipients.
NOTICE D'UTILISATION
Mise en fonctionnement et mise à l'arrêt
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt.
Dispositif d'arrêt de sécurité
La table de cuisson est automatiquement mise à l'arrêt si :
• toutes les zones de cuisson sont mises à l'arrêt.
• Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après la mise en fonctionnement de la table de
cuisson.
• Vous avez posé un objet (casserole, chiffon, etc.) sur une touche sensitive pendant plus
de 10 secondes. Un signal sonore retentira tant que vous n'aurez pas enlevé l'objet.
• en cas de surchauffe (par ex. une casserole brûle sur le feu). Avant de réutiliser la table
de cuisson, laissez refroidir la zone de cuisson.
• vous utilisez des récipients qui ne sont pas adaptés. s'allume et, 2 minutes après, la
zone de cuisson est automatiquement mise à l'arrêt.
• vous n'avez pas mis à l'arrêt une zone de cuisson ou modifié le niveau de cuisson.
Après un certain temps, s'allume et la table de cuisson se met à l'arrêt. Voir tableau.
Temporisation de l'arrêt automatique
Niveau de cuisson
Arrêt au bout de
6 heures
-
-
-
5 heures
4 heures
1,5 heure.
ow
D
23
nl
Notice d'utilisation
d
de
oa
m
fro
Le niveau de cuisson
P
w
w
w
Appuyez, sur le bandeau de commande, sur le niveau de cuisson souhaité. Corrigez-le au besoin
en effleurant une autre position, à droite ou à
gauche. Ne relâchez pas la pression tant que le
niveau de cuisson souhaité n’est pas atteint. L'affichage indique le niveau de cuisson.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Fonction de démarrage automatique de la cuisson
La fonction de démarrage automatique se
positionne pendant un certain temps sur
le niveau de cuisson le plus élevé (et non
sur ), puis la température diminue jusqu'à atteindre le niveau nécessaire.
Pour lancer la fonction, appuyez sur le symbole , puis réglez la puissance souhaitée. A S'affiche lorsque la zone de cuisson
fonctionne à la puissance maximale.
Pour désactiver la fonction, modifiez le niveau de cuisson.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Activation/désactivation de la fonction Booster
La fonction Booster vous permet d'augmenter la puissance des zones de cuisson à induction pendant 10 minutes au maximum. La zone de cuisson revient ensuite automatiquePour l'activer , appuyez sur et s'active. Pour le désment au niveau de cuisson
.
activer, régler un niveau de cuisson entre et
Gestion du niveau de puissance
Le dispositif de gestion de la puissance répartit
la puissance disponible entre deux zones de cuisson formant une paire (voir la figure). La fonction Booster augmente la puissance sur une zone de cuisson de la paire en la portant au niveau maximum et réduit automatiquement la
puissance de l'autre zone de cuisson couplée.
L'affichage indique en alternance la puissance
maximum et celle de la zone correspondante.
d
de
oa
m
fro
Utilisation du minuteur
nl
Notice d'utilisation
ow
D
24
w
w
w
Minuteur progressif
Utilisez le minuteur progressif pour régler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson pendant une cuisson.
Réglez le minuteur après avoir sélectionné la zone de cuisson.
Vous pouvez régler le niveau de cuisson avant ou après le réglage du minuteur.
• Sélection d'une zone de cuisson : appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le
voyant de la zone de cuisson souhaitée s'allume.
• Utilisation du minuteur progressif : appuyez sur du minuteur pour régler la durée ( 00 - 99 minutes). Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote plus lentement, le décompte de la durée est activé.
• Contrôle du temps restant : sélectionnez la zone de cuisson avec . Le voyant de
la zone de cuisson clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps restant.
• Modification de la durée du minuteur progressif : sélectionnez la zone de cuisson
avec et appuyez sur ou .
• Arrêt du minuteur : sélectionnez la zone de cuisson avec . Appuyez sur . Le
décompte du temps restant s'effectue jusqu'à 00 . Le voyant de la zone de cuisson
s'éteint. Pour mettre à l'arrêt, vous pouvez aussi appuyer sur et en même temps.
an
.v
de
STOP+GO
La fonction
permet de mettre simultanément tous les foyers de cuisson allumés en
position de maintien au chaud ( ).
fonctionne, vous ne pouvez pas modifier le niveau de cuisson.
Lorsque
e
• Désactivation du signal sonore : appuyez sur
CountUp Timer (Minuteur progressif)
Utilisez la fonction CountUp Timer pour contrôler le temps de fonctionnement de la zone
de cuisson.
• Sélection de la zone de cuisson (si plus d'une zone en cours d'utilisation) : appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le voyant de la zone de cuisson souhaitée
s'allume.
• Activation de la fonction CountUp Timer : appuyez sur du minuteur, s'allume.
Lorsque le voyant de la zone de cuisson clignote plus lentement, le décompte est progressif, l'affichage alterne entre et la durée écoulée (minutes)
• Contrôle du temps écoulé : sélectionnez la zone de cuisson avec . Le voyant de
la zone de cuisson clignote plus rapidement. L'affichage indique le temps écoulé.
• Désactivation du CountUp Timer: sélectionnez la zone de cuisson avec et appuyez sur ou pour désactiver le minuteur. Le voyant de la zone de cuisson s'éteint.
Compte-minutes
Vous pouvez vous servir du minuteur comme sablier lorsque vous n'utilisez pas les zones de cuisson. Appuyez sur . Appuyez sur ou du minuteur pour régler la durée.
Dès que la durée sélectionnée est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote.
• Désactivation du signal sonore : appuyez sur
.b
re
or
nb
Dès que la durée sélectionnée est écoulée, un signal sonore retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson s’éteint.
ow
D
25
nl
Notice d'utilisation
d
de
oa
fro
s'allume.
. Le niveau de cuisson précédent s'allume.
m
w
an
.v
Verrouillage
w
w
n'interrompt pas le minuteur.
• Pour activer cette fonction, effleurez
.
• Pour désactiver cette fonction, effleurez
de
Ce dispositif permet d'éviter une utilisation involontaire de l'appareil.
Activation de la Sécurité enfants
• Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec . Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson .
• Appuyez sur pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
• Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec .
Désactivation de la Sécurité enfants
• Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec . Ne sélectionnez aucun niveau de cuisson . Appuyez sur pendant 4 secondes. Le symbole s'allume.
• Mettez à l'arrêt la table de cuisson avec .
Bridage de la sécurité enfants le temps d'une cuisson
• Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec . Le symbole s'allume.
• Appuyez sur pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes qui suivent. Vous pouvez utiliser la table de cuisson.
• Lorsque vous mettez la table de cuisson à l'arrêt avec , la Sécurité enfants est de
nouveau activée.
OffSound Control (Désactivation et activation des signaux sonores)
Désactivation des signaux sonores
Mettez l'appareil à l'arrêt.
Appuyez sur pendant 3 secondes. Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Appuyez sur pendant 3 secondes. s'allume, le signal sonore est activé. Appuyez sur ,
s'allume, le signal sonore est désactivé.
Lorsque cette fonction est activée, l'appareil émet des signaux sonores uniquement dans
les circonstances suivantes :
• quand vous appuyez sur
• quand le minuteur arrive en fin de course
• quand le décompte se termine
• quand vous posez un objet sur le bandeau de commande.
Activation des signaux sonores
Mettez l'appareil à l'arrêt.
e
Le dispositif de sécurité enfants
.b
re
or
nb
Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande à l'exception de la touche . Ce qui
permet d'éviter une modification involontaire du niveau de cuisson par exemple.
Pour démarrer cette fonction, appuyez sur . Le symbole s'allume pendant 4 secondes.
Le minuteur reste allumé.
Pour mettre à l'arrêt cette fonction, appuyez sur . Le niveau de cuisson précédent s'allume.
Lorsque vous mettez l'appareil à l'arrêt, vous désactivez également cette fonction.
nl
Conseils utiles
ow
D
26
d
de
oa
m
fro
Appuyez sur pendant 3 secondes. Tous les indicateurs s'allument et s'éteignent. Appuyez sur pendant 3 secondes. s'allume, le signal sonore est désactivé. Appuyez sur
, s'allume. Les signaux sonores sont activés.
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
Utilisez des récipients adaptés aux zones de cuisson à induction.
nb
CONSEILS UTILES
Récipients de cuisson compatibles avec les zones de cuisson à induction
Les zones de cuisson à induction génèrent un champ électromagnétique qui génère à
son tour une chaleur presque instantanée à l'intérieur des récipients de cuisson.
Matériaux des ustensiles de cuisson
• adapté : un fond en fonte, acier, acier émaillé, acier inoxydable ou avec plusieurs couches de métaux différents (conseillé par les fabricants).
• non adapté : aluminium, cuivre, laiton, verre, céramique, porcelaine.
Les ustensiles de cuisine conviennent pour l'induction si
• ... une petite quantité d'eau entre rapidement en ébullition sur la zone réglée à la puissance maximum..
• ... un aimant adhère au fond du récipient de cuisson.
Le fond du récipient de cuisson doit être lisse, propre et sec, aussi plat et épais que
possible avant chaque utilisation.
Dimensions de l'ustensile : Les zones de cuisson à induction s'adaptent automatiquement au diamètre du fond du récipient utilisé. Cependant, la zone magnétique au fond
du récipient doit avoir un diamètre minimum égal à environ les 3/4 de la taille de la zone
de cuisson.
Économie d'énergie
• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.
• Déposez toujours le récipient sur la zone de cuisson avant de mettre celle-ci en fonctionnement.
Öko Timer (Minuteur Eco)
Pour réaliser des économies d'énergie, le foyer s'éteint automatiquement avant le signal
du minuteur. La réduction du temps de cuisson dépend de la puissance et de la durée de
la cuisson.
Exemples de cuisson
Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont indicatives.
nl
ow
D
27
Conseils utiles
d
de
oa
Durée
Conseils
m
Adapté à :
fro
w
w
w
an
.v
Niveau
de
cuisson
selon
besoin.
Recouvrir
1-3
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine
5-25
min.
Remuer de temps en temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs au plat
10-40
min.
Couvrir pendant la cuisson.
3-5
Riz et plats à base de riz ; cuisson de
petites quantités de pomme de terre
ou de légumes à la vapeur ; réchauffage des plats cuisinés
25-50
min.
Ajouter au moins deux fois plus
d'eau que de riz. Remuer car les aliments à base de lait se séparent durant la cuisson.
5-7
Faire cuire à la vapeur les légumes, le
poisson, la viande
20-45
min.
Ajouter quelques cuillères à soupe
de liquide.
7-9
Faire cuire à la vapeur des pommes de
terre
20-60
min.
Utiliser max. ¼ l d'eau pour 750 g
de pommes de terre.
7-9
Cuisson de grandes quantités d'aliments, ragoûts et soupes
60-150
min.
Ajouter jusqu’à 3 l de liquide, plus
les ingrédients.
9-12
Cuisson à feu doux : escalopes, corselon
dons bleus de veau, côtelettes, rissolet- besoin.
tes, saucisses, foie, roux, œufs, crêpes,
beignets
Retourner à mi-cuisson.
12-13
Cuisson à température élevée des pom- 5-15
mes de terre rissolées, longe de bœuf,
min.
steaks
Retourner à mi-cuisson.
14
Faire bouillir de grandes quantités d'eau, cuire des pâtes, de la viande (goulasch, bœuf
en daube), grande friture pour frites.
de
Conserver les aliments cuits au chaud
1
e
.b
re
or
nb
La fonction Booster convient pour faire chauffer de grands volumes d'eau.
Bruits de fonctionnement
Si vous entendez
• un craquement : l'ustensile est composé de différents matériaux (conception "sandwich").
• un sifflement : vous utilisez une ou plusieurs zones de cuisson avec la fonction Booster et l'ustensile est composé de différents matériaux (conception "sandwich").
• un bourdonnement : vous utilisez la fonction Booster.
• un cliquètement : en cas de commutations électriques.
• un sifflement, bourdonnement : le ventilateur fonctionne.
Ces bruits ne sont pas signe de dysfonctionnement de l'appareil et n'ont aucune
incidence sur son bon fonctionnement.
ow
D
Entretien et nettoyage
nl
28
d
de
oa
m
fro
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
w
w
w
Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.
Utilisez toujours des récipients de cuisson dont le fond est propre et sec, lisse et plat.
an
.v
de
Retrait des salissures :
1. – Retirez immédiatement : plastique fondu, feuilles plastiques et aliments sucrés.
En cas de non-respect de cette consigne, la salissure risque d'endommager l'appareil. Utilisez un racloir spécial pour la vitre. Tenez le racloir incliné sur la surface
vitrée et faites glisser la lame du racloir pour enlever les salissures.
– Une fois que l'appareil s'est suffisamment refroidi, enlevez : les cernes de calcaire, traces d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Utilisez un agent de nettoyage spécial pour vitrocéramique ou acier inoxydable.
2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et un peu de détergent.
3. Et enfin, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon propre.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Symptôme
Cause possible et solution
Impossible de mettre en fonctionnement l'appareil ou de le
faire fonctionner.
• Vous avez effleuré 2 ou plusieurs touches sensitives en même temps. N'effleurez qu'une seule touche sensitive à la fois.
• Il y a de l'eau ou des projections de graisse sur le bandeau
de commande. Nettoyez le bandeau de commande
• Remettez l'appareil en fonctionnement et réglez le niveau
de cuisson dans les 10 secondes qui suivent.
• La sécurité enfants, la fonction verrouillage des touches ou
la fonction Stop+Go est activée. Reportez-vous au chapitre
Utilisation de l'appareil.
Un signal sonore retentit lorsque l'appareil est à l'arrêt.
Vous avez recouvert une ou plusieurs touches sensitives. Dégagez les touches sensitives.
Le voyant de chaleur résiduelle
ne s'allume pas.
La zone de cuisson n'est pas chaude car elle n'a été activée
qu'un court laps de temps. Si la zone de cuisson est censée
être chaude, contactez le service après-vente.
Le niveau de cuisson varie
Le dispositif de gestion de la puissance est activé. Reportezvous au chapitre Gestion de la puissance.
e
Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur
le fonctionnement de l'appareil.
.b
re
or
nb
AVERTISSEMENT
Les objets tranchants et les produits de nettoyage agressifs ou abrasifs endommagent l'appareil.
Par mesure de sécurité, il est interdit de nettoyer la table de cuisson avec un appareil à
jet de vapeur ou à haute pression.
ow
D
29
nl
En cas d'anomalie de fonctionnement
d
de
oa
Cause possible et solution
. Dégagez la touche sensitive.
w
w
w
an
.v
de
s'allume
• Aucun récipient n'est placé sur la zone de cuisson. Placez un
récipient sur la zone de cuisson.
• Plat de cuisson inadapté. Utilisez un récipient de cuisson adéquat.
• Le diamètre du fond du récipient est trop petit pour la zone
de cuisson. Déplacez le récipient sur une zone de cuisson
plus petite.
et un chiffre s'affichent.
Erreur du système électronique.
Débranchez l'appareil de l'alimentation pendant quelques instants. Déconnectez le fusible de l'installation électrique de l'habitation. Rebranchez. Si
s'affiche de nouveau, contactez le
service après-vente.
s'allume
Aucun signal sonore quand
vous appuyez sur les touches
du bandeau
Erreur du système électronique car un récipient brûle ou vous
n'utilisez pas un plat de cuisson adapté. La protection anti-surchauffe de la zone de cuisson est activée. L'arrêt automatique
est activé.
Mettez l'appareil à l'arrêt. Retirez le plat de cuisson chaud. Remettez la zone de cuisson en fonctionnement après 30 secondes environ.
doit disparaître. Le voyant de chaleur résiduelle peut rester allumé. Laissez le récipient refroidir et vérifiez s'il
figure au chapitre Récipients de cuisson compatibles avec les
zones de cuisson à induction.
Les signaux sont désactivés.
Activez les signaux sonores.
Si les indications ci-dessus ne vous permettent pas de remédier au problème, veuillez
vous adresser à votre magasin vendeur ou au Service Après-vente. Veuillez lui fournir les
informations figurant sur la plaque signalétique, la combinaison à 3 lettres et chiffres
pour la vitrocéramique (située dans un des coins de la table de cuisson) et le type de message d'erreur qui s'affiche.
En cas d'erreur de manipulation de la part de l'utilisateur, le déplacement du technicien
du Service Après-vente ou du magasin vendeur peut être facturé même en cours de garantie. Les instructions relatives au Service Après-vente et aux conditions de garantie figurent dans le livret de garantie.
e
• L'arrêt automatique est activé. Mettez l'appareil à l'arrêt
puis remettez-le en fonctionnement.
• La protection anti-surchauffe de la zone de cuisson est activée. Mettez la zone de cuisson à l'arrêt. Remettez la zone de
cuisson en fonctionnement.
.b
s'allume
re
or
nb
Un signal sonore retentit et l'ap- Vous avez recouvert
pareil se met en fonctionnement puis s'arrête. Au bout de
5 secondes, un signal sonore retentit de nouveau.
m
fro
Symptôme
nl
En matière de protection de l'environnement
ow
D
30
d
de
oa
m
fro
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
w
w
w
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité
comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte
et recyclage du matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l’art, nous préservons
l'environnement et notre sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités dans des
conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
an
.v
de
e
Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles : >PE<,>PS<, etc. Veuillez jeter les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié du centre de collecte des déchets de votre commune.
.b
re
or
nb
Emballage
ow
D
31
nl
Innhold
d
de
oa
m
fro
Takk for at du valgte ett av våre høykvalitetsprodukter.
w
w
w
For å sørge for at dette produktet regelmessig yter optimalt, bør du lese denne
bruksanvisningen grundig. Den vil hjelpe deg i å navigere gjennom alle
prosessene på mest effektiv og lettest måte. For at du kan rådføre deg med denne
håndboken når du måtte trenge det, anbefaler vi at du oppbevarer den på et
trygt sted. Den bør følge med maskinen, dersom du gir den videre til en annen
bruker.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Vi håper at du får mye glede av den nye maskinen din.
INNHOLD
SIKKERHETSINFORMASJON
INSTALLASJONSANVISNINGER
31
33
PRODUKTBESKRIVELSE
35
BRUKERVEILEDNING
På og Av
Automatisk utkopling
Effekttrinn
Automatisk oppvarming
Slå powerfunksjonen på og av
Bruke tidsuret
STOP+GO
36
36
36
37
37
37
38
39
Låse
Barnesikring
OffSound Control (Deaktivering og
aktivering av lydene)
NYTTIGE TIPS OG RÅD
39
39
39
40
STELL OG RENGJØRING
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
41
42
MILJØVERN
Emballasjemateriale
43
43
Med forbehold om endringer
SIKKERHETSINFORMASJON
For at du skal bruke apparatet korrekt og sikkert, må du lese denne bruksanvisningen
nøye før apparatet installeres. Oppbevar denne bruksanvisningen sammen med apparatet, også hvis du selger det eller flytter. Den som bruker apparatet må være godt kjent
med sikkerhetsfunksjonene og hvordan apparatet betjenes.
Generelt om sikkerhet
ADVARSEL
Personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse, eller som mangler erfaring
og kunnskaper om bruken, må ikke bruke apparatet. De må ha tilsyn og gis instruksjon
om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barns sikkerhet
• Dette apparatet skal kun brukes av voksne. Hold tilsyn med barn, slik at de ikke leker
med apparatet.
• Hold all emballasje utenfor barns rekkevidde. Det er fare for kvelning.
• Hold barn borte fra apparatet når det er koplet inn.
nl
Sikkerhetsinformasjon
ow
D
32
d
de
oa
m
fro
ADVARSEL
Aktiver barnesikringen for å hindre at små barn og husdyr kan komme til å aktivere apparatet.
w
w
w
an
.v
de
Sikkerhet under bruk
Riktig bruk
•
•
•
•
Ha alltid tilsyn med apparatet under bruk.
Apparatet skal kun brukes for matlaging i private husholdninger!
Ikke bruk apparatet som arbeidplate, og ikke oppbevar ting på den.
Ikke plasser eller oppbevar svært brennbar væske eller materiale, eller smeltbare gjenstander (laget av plast eller aluminium) på eller i nærheten av apparatet.
• Vær forsiktig når du kopler apparatet til stikkontakter som befinner seg nær apparatet.
Ikke la ledninger komme borti apparatet eller varme kokeredskaper. Påse at ledningene
ikke floker seg.
Slik unngår du skade på apparatet
• Hvis gjenstander eller kokeredskaper faller ned på den glasskeramiske overflaten, kan
den bli skadet.
• Kokeredskap av støpt jern, støpt aluminium eller med skadde bunner kan skrape den
glasskeramiske overflaten hvis de skyves over den.
• Ikke la kokeredskaper tørrkoke, for å unngå skade på kokeredskapet og den glasskeramiske overflaten.
• Bruk aldri kokesonene med tomt kokeredskap eller uten kokeredskap.
• Ikke dekk til deler av apparatet med aluminiumsfolie.
• Ikke dekk til ventilasjonsåpningen, som må være 5 mm mellom arbeidsbenken og oversiden av enheten under den.
ADVARSEL
Hvis det er sprekk i overflaten, må strømforsyningen kobles fra for å unngå elektrisk støt.
e
ADVARSEL
Brannfare! Overopphetet fett og olje kan ta fyr veldig raskt.
.b
re
or
nb
• Fjern all emballasje, klistremerker og belegg fra apparatet før første gangs bruk.
• Still kokesonene på "av" etter hver bruk.
• Forbrenningsfare! Ikke legg metallgjenstander, som f.eks. bestikk eller grytelokk på kokefeltet, fordi de kan bli varme.
• Brukere med pacemaker må holde overkroppen minst 30 cm fra induksjonskokesonene
når de er slått på.
ow
D
33
nl
Installasjonsanvisninger
d
de
oa
m
fro
INSTALLASJONSANVISNINGER
w
w
w
Før du monterer koketoppen bør du notere serienummeret (Ser. Nr.) som står på typeskiltet. Typeskiltet finner du på den nedre delen av koketoppen.
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
949 593 274 01
HK854220F-B
58 GBD C2 AU 220-240 V 50-60-Hz Induction 7,4 kW
7,4 kW
AEG-ELECTROLUX
Sikkerhetsanvisninger
ADVARSEL
Dette må du lese!
Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport. Ikke kople til et skadet apparat.
Hvis nødvendig, snakk med leverandøren.
Kun en autorisert servicetekniker kan installere, kople til eller reparere dette apparatet.
Bruk kun originale reservedeler.
Innbygningsprodukter skal bare brukes når de er bygd inn i egnede skrog og arbeidsbenker som oppfyller standardene.
Ikke modifiser eller endre spesifikasjonene på dette produktet. Fare for personskade eller
skade på apparatet.
Følg lovene, forskriftene, direktivene og standardene som gjelder i brukslandet (sikkerhetsbestemmelser, forskrifter for resirkulering, sikkerhetsregler for elektrik osv.)!
Overhold minimumsavstanden til andre apparater og enheter!
Monter berøringsbeskyttelse. Ved montering av skuff direkte under koketpooen skal det
for eksempel monteres beskyttelsesplate!
Beskytt kantene på arbeidsbenken mot fuktighet med en tetningslist som passer!
Apparatet må forsegles til arbeidsbenken uten mellomrom, med en tetningslist som passer!
Beskytt bunnen av apparatet mot damp og fuktighet, f.eks. fra en oppvaskmaskin eller ovn!
Ikke installer apparatet ved siden av en dør eller under et vindu! Ellers kan varme kokeredskaper skyves av platetoppen når dører og vinduer åpnes.
ADVARSEL
Fare for personskade pga. elektrisk strøm. Følg anvisningene om elektrisk tilkopling nøye.
•
•
•
•
•
•
•
Nettilkoplingsklemmen er strømførende.
Skill nettilkoplingsklemmen fra strømnettet.
Montér forskriftsmessig for å sikre berøringsbeskyttelse.
Løse og uforsvarlige kontaktforbindelser kan overopphete klemmen.
Klemmeforbindelsene skal utføres av en kvalifisert elektriker.
Monter strekkavlaster for kabelen.
Bruk riktig strømledning av type H05BB-F Tmaks 90°C (eller høyere) for enkelfase- eller tofaseforbindelser.
• En skadet strømledning skal erstattes med spesiell ledning (type H05BB-F Tmaks 90°C;
eller høyere. Snakk med serviceavdelingen.
Apparatet må ha en enhet i den elektriske installasjonen som gjør det mulig å kople apparatet fra hovedstrømmen ved alle poler med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Du må ha korrekte isoleringsenheter: ledningsbeskyttende strømbrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
ow
D
Installasjonsanvisninger
nl
34
d
de
oa
m
fro
Montering
w
w
w
an
.v
de
min. 500 mm
=
600mm
490+1mm
750+1mm
=
min.
20 mm
min.
25 mm
min.
5 mm
Hvis du bruker beskyttelsessettet ProBox (tilleggsutstyr), er 5 mm ventilasjonsåpning og annen deleplate mellom skuff og koketopp unødvendig.
min.
38 mm
min.
5 mm
e
R 5mm
.b
min.
5 mm
re
min.
50 mm
or
nb
min.
50 mm
ow
D
35
nl
Produktbeskrivelse
d
de
oa
m
fro
PRODUKTBESKRIVELSE
w
w
w
Oversikt over kokefeltet
an
.v
2
1 Induksjonskokesone 1800W, med powerfunksjon på 2800W
2 Induksjonskokesone 2400W, med powerfunksjon på 3700W
3 Betjeningspanel
4 Induksjonskokesone 1400W, med powerfunksjon på 2500W
5 Induksjonskokesone 1800W, med powerfunksjon på 2800W
145
5
4
mm
3
Oversikt over betjeningspanelet
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Bruk sensorfeltene for å betjene apparatet. Indikatorer, displayer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er aktive.
sensorfelt
funksjon
1
aktiverer og deaktiverer komfyrtoppen
2
aktiverer og deaktiverer tastelåsen eller barnesikringen
3
Indikatorer for tidsuret til kokesonene viser hvilken sone tiden er innstilt for
4
display for tidsur
viser tiden i minutter
aktiverer powerfunksjonen
5
6
display for effekttrinn
viser effekttrinn
7
en betjeningslinje
stille inn effekttrinn
8
9
/
øker eller reduserer tiden
velger kokesone
e
180
.b
mm
re
300
mm
or
nb
180
mm
de
1
ow
D
Brukerveiledning
nl
36
d
de
oa
m
funksjon
fro
sensorfelt
w
w
w
aktiverer og deaktiverer STOP+GO
10
an
.v
Effekttrinndisplayer
-funksjonen er aktivert.
Den automatiske oppvarmingsfunksjonen er aktivert
Power-funksjonen er aktivert
+ tall
Det er en feilfunksjon
/
OptiHeat Control (tretrinns restvarmeindikator): koker fremdeles/
varmholding/restvarme
/
Lås/barnesikringen er aktivert
Ikke riktig type eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen
Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert.
OptiHeat Control (3-trinns restvarmeindikator)
ADVARSEL
\ \ Forbrenningsfare pga. restvarme!
OptiHeat Control viser nivået for restvarme. Induksjonskokesonene gir den nødvendige
varmen for tilberedning direkte i bunnen av kokeredskapet. Glasskeramikken blir kun varmet opp av varmen fra kokeredskapet.
BRUKERVEILEDNING
På og Av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller deaktivere apparatet.
Automatisk utkopling
Funksjonen deaktiveres automatisk hvis:
• alle kokesonene er av.
• du ikke stiller inn et effekttrinn etter at du har slått komfyrtoppen på.
• du dekker et sensorfelt med en gjenstand (en gryte, en klut, osv.) i mer enn 10 sekunder. Lydsignalet høres til du fjerner gjenstanden.
• komfyrtoppen blir for varm (f.eks. hvis en kasserolle koker tørr). Før komfyrtoppen brukes igjen, må kokesonene være kalde.
• du bruker feil kokeredskap. vises og etter 2 minutter deaktiveres kokesonen automatisk.
e
Kokesonen er slått på
-
.b
re
or
Kokesonen er slått av
nb
Beskrivelse
de
Display
ow
D
37
nl
Brukerveiledning
d
de
oa
og kom-
m
fro
• du ikke deaktiverer en kokesone eller endrer effekttrinn. Etter en stund vises
fyrtoppen deaktiveres. Se tabellen.
Tider, automatisk utkobling
-
-
-
5 timer
4 timer
1,5 timer
an
-
de
or
nb
6 timer
.v
Slår seg av etter
w
w
w
Effekttrinn
e
.b
re
Effekttrinn
Berør betjeningslinjen ved varmeinnstillingen.
Korriger eventuelt mot venstre eller mot høyre Ikke slipp før effekttrinnet er korrekt. Displayet viser varmeinnstillingen.
P
Automatisk oppvarming
Automatisk oppvarmingsfunksjon angir
høyeste varmeinnstilling (ikke ) før etter en stund, reduserer deretter til riktig nivå.
Trykk på symbolet for å starte funksjonen og still deretter inn ønsket varme. A tennes når kokesonen virker ved
høyeste varmeinnstilling.
Forandre varmeinnstilling for å avbryte
funksjonen.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Slå powerfunksjonen på og av
Powerfunksjonen gir mer effekt til en induksjonskokesone i maks 10 minutter. Når tiden
. For å aktivere den, berør
er ute, stilles induksjonskokesonen automatisk tilbake til
og vises. For å deaktivere den, still inn et effekttrinn mellom og
.
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
Effektstyring
Effektstyringen deler effekten parvis mellom to
kokesoner (se bilde). Powerfunksjonen øker effekten opp til maksimumsnivået for et kokesonepar, og reduserer automatisk effektnivået for
den andre kokesonen. Displayet for den reduserte sonen skifter.
nl
Brukerveiledning
ow
D
38
Bruke tidsuret
Tidsur med nedtelling
Bruk tidsuret til å stille inn hvor lenge en kokesone skal være aktiv under tilberedningen.
Still tidsuret når kokesonen er valgt.
Du kan velge effekttrinn før eller etter at du stiller inn tidsuret.
• Velge kokesone: berør gjentatte ganger, til indikatoren for ønsket kokesone lyser.
• Starte tidsur med nedtelling: berør på tidsuret for å stille inn tiden ( 00 - 99
minutter). Når indikatoren for kokesonen blinker langsommere, har nedtellingen startet.
• Vise resterende tid: velg kokesone med . Indikatoren for kokesonen blinker raskere. Displayet viser gjenværende tid.
• Endre tidsuret med nedtelling: velg kokesone med berør eller .
• Deaktivere tidsuret: velg kokesone med . Berør . Den gjenværende tiden teller
ned til 00 . Indikatoren for kokesonen slukkes. For å deaktivere kan du også berøre
og samtidig.
Når tiden er omme, høres lydsignalet og 00 blinker. Kokesonen slås av.
• Deaktivere lydsignalet: berør
CountUp Timer (Tidsur med opptelling)
Bruk CountUp Timer til å følge med på hvor lenge kokesonen er på.
• Valg av kokesone (hvis mer enn 1 kokesone er på): berør gjentatte ganger, til
indikatoren for ønsket kokesone lyser.
• Starte CountUp Timer: berør på tidsuret tennes. Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, telles tiden opp, displayet skifter mellom og hvor lang tid
som har gått (minutter)
• Vise hvor lang tid som har gått: velg kokesone med . Indikatoren for kokesonen
blinker raskere. Displayet viser hvor lang tid som har gått.
• Deaktivere CountUp Timer: velg kokesone med og berør eller for å slå av
tidsuret. Indikatoren for kokesonen slokker.
Varselur
Du kan bruke tidsuret som et varselur uten at kokesonene er aktive. Berør . Berør
eller på tidsuret for å stille inn tiden. Når tiden er omme, høres lydsignalet og 00 blinker.
ow
D
39
nl
Brukerveiledning
d
de
oa
m
fro
• Deaktivere lydsignalet: berør
w
w
STOP+GO
w
Med
-funksjonen stilles alle de aktive kokesonene på varmholdning. ( ).
opererer, kan du ikke endre varmeinnstillingen.
Når
stopper ikke tidsur-funksjonen.
• For å aktivere denne funksjonen, berør
. lyser.
• For å deaktivere denne funksjonen, berør
. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere,
vises.
an
.v
de
Barnesikring
Denne funksjonen hindrer at koketoppen blir slått på ved et uhell.
Aktivere barnesikringen
• Aktiver koketoppen med . Ikke still inn effekttrinn .
• Berør i 4 sekunder. Symbolet vises.
• Deaktiver koketoppen med .
Deaktivere barnesikringen
• Aktiver koketoppen med . Ikke still inn effekttrinn . Berør i 4 sekunder. Symbolet vises.
• Deaktiver koketoppen med .
Deaktivere barnesikringen når du skal bruke koketoppen.
• Aktiver koketoppen med . Symbolet vises.
• Berør i 4 sekunder. Still inn effekttrinn innen 10 sekunder. Du kan betjene koketoppen.
• Hvis du deaktiverer koketoppen med , blir barnesikringen aktiv igjen.
OffSound Control (Deaktivering og aktivering av lydene)
Deaktivering av lydene
Deaktiver maskinen.
Berør i 3 sekunder Displayene lyser og slukker. Berør
er på. Berør , lyser, lyden er av.
Når denne funksjonen er på, hører du lyder bare når:
• du berører
• Tidsuret kommer ned
• Tidsuret med nedtelling kommer ned
• du legger noe på betjeningspanelet.
Aktivering av lydene
Deaktiver maskinen.
i 3 sekunder.
lyser, lyden
e
Du kan låse betjeningspanelet, men ikke . Det hindrer utilsiktet endring av effekttrinnet.
Trykk på for å starte denne funksjonen. Symbolet vises i 4 sekunder.
Tidsuret er på.
Trykk på for å stoppe denne funksjonen. Effekttrinnet som ble innstilt tidligere, vises.
Når du slår av koketoppen, deaktiverer du også denne funksjonen.
.b
re
or
nb
Låse
ow
D
Nyttige tips og råd
nl
40
d
de
oa
i 3 sekunder.
lyser, fordi
m
fro
Berør i 3 sekunder Displayene lyser og slukker. Berør
lyden er av. Berør , lyser. Lyden er på.
w
w
w
an
.v
NYTTIGE TIPS OG RÅD
de
nb
e
.b
re
or
Bruk egnede kokeredskaper til induksjonskokesonene.
Kokeredskaper for induksjonskokesoner
Ved induksjonskoking generer et kraftig elektromagnetisk felt varme i kokeredskapet nesten momentant.
Kokekarets materiale
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, en bunn med flere lag (merket med
dette av fabrikanten).
• feil: aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.
Kokeredskapet er riktig for induksjonskoketopp hvis …
• ... litt vann koker veldig raskt på en sone med høyeste effekttrinn.
• ... en magnet fester seg til bunnen av kokeredskapet.
Kokeredskapets bunn må være så tykk og jevn som mulig.
Kokekarets dimensjoner : induksjonskokesonene tilpasser seg til dimensjonen på kokekarets bunn automatisk. Men den magnetiske delen av bunnen til kokekaret må ha en
minimunsdiameter på ca. 3/4 av kokesonene.
Energisparing
• Legg om mulig alltid et lokk på kokeredskapet.
• Sett kokeredskapet på kokesonen før du slår kokesonen på.
Öko Timer(Øko-tidsur)
For energisparing, koples varmeelementet for kokesonen av før tiden er ute. Hvor mye
tiden reduseres avhenger av effektnivå og tilberedningstid.
Eksempler på tilberedningsmåter
Opplysningene i tabellen er kun veiledende.
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
Tips
Holde tilberedt mat varm
etter be- Dekk til
hov
1-3
Hollandaise-saus, smelte: smør, sjokolade, gelatin
5-25
min.
Rør av og til
1-3
Stivne: eggeomelett, eggestand
10-40
min.
Tilbered med lokk
1
ow
D
41
nl
Stell og rengjøring
d
de
oa
Tid
Tips
m
Brukes til:
fro
w
w
Effekttrinn
Småkoke ris og melkeretter, varme opp
ferdigretter
25-50
min.
Tilsett minst dobbelt mengde væske til risen, melkeretter røres om
av og til
5-7
Dampkoke grønnsaker, fisk, kjøtt
20-45
min.
Tilsett noen få spiseskjeer væske
7-9
Dampkoke poteter
20-60
min.
Bruk maks. ¼ l vann til 750 g poteter
7-9
Koke større mengder, gryteretter og
supper
60-150
min.
Opptil 3 liter væske pluss ingredienser
9-12
Steke lett: schnitzel, cordon bleu av
kalv, koteletter, kjøttkaker, pølser, lever, sausejevning, egg, pannekaker,
smultringer
etter be- Snus etter halve steketiden
hov
12-13
Steke kraftig, potetlapper, biffer
5-15
min.
14
Koke opp mye vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrsteke pommes frites
w
3-5
an
.v
de
Powerfunksjonen egner seg for oppvarming av mye vann.
Lyder under drift
Hvis du kan høre
• knekkelyder: kokeredskapet er laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• plystrelyder: to eller flere kokesoner er innstilt på høye effekttrinn og kokereskapet er
laget av forskjellige materialer (Sandwichkonstruksjon).
• summelyder: du bruker høye effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske koplinger.
• brumming, during: viften er aktiv.
Lydene er normale og henviser ikke til feil.
Informasjon om akrylamider
Viktig Ifølge ny vitenskapelig viten kan akrylamider utgjøre en helsefare når det stekes
ved høy temperatur (særlig mat som inneholder stivelse). Vi anbefaler derfor at du
tilbereder maten ved så lav temperatur som mulig og ikke steker den for hardt.
STELL OG RENGJØRING
Rengjør apparatet etter hver bruk.
Bruk alltid kokeredskaper med ren bunn.
ADVARSEL
Skarpe og skurende rengjøringsmidler skader apparatet.
For din sikkerhet, ikke rengjør apparatet med damp eller høytrykkspyler.
Striper eller mørke flekker i glasskeramikken påvirker ikke koketoppens funksjon.
e
.b
re
or
nb
Snus etter halve steketiden
ow
D
Hva må gjøres, hvis...
nl
42
d
de
oa
m
fro
Fjerne smusset:
1. – Fjern straks: smeltet plast, plastfolie og mat som inneholder sukker. Hvis ikke,
kan smuss føre til at koketoppen skades. Bruk spesialskrape til glasset. Plasser skrapen på glassflaten i skarp vinkel, og skyv bladet bortover flaten.
– Etter at toppen er avkjølt fjernes: kalkringer, vannringer, fettflekker, blanke metalliske misfarginger. Bruk et spesialrengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikk eller rustfritt stål.
2. Rengjør koketoppen med en fuktig klut og litt rengjøringsmiddel.
3. Til slutt gnir du koketoppen helt tørr med en ren klut.
w
w
w
an
.v
de
Du klarer ikke å slå på eller betjene koketoppen.
• Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig. Berør bare ett
sensorfelt
• Det er vann eller fettsprut på betjeningspanelet. Tørk av betjeningspanelet
• Slå på koketoppen igjen og still inn effekttrinn innen 10 sekunder.
• Barnesikringen, tastelåsen eller Stop+Go er aktivert. Se kapittelet "Bruke apparatet".
Det høres et lydsignal når koke- Du har dekket til ett eller flere sensorfelt. Fjern tildekkingen av
toppen er av.
sensorfeltene.
Restvarmeindikatoren tennes
ikke.
Kokesonen er ikke varm fordi den bare har vært i bruk en kort
stund. Kontakt kundeservice hvis kokesonen burde vært varm.
Alternative effekttrinn
Strømstyringen er aktiv. Se avsnittet "Strømstyring".
Det høres et lydsignal og koketoppen slår seg på og av igjen.
Etter 5 sekunder høres enda et
lydsignal.
Du har dekket til
. Rydd sensorfeltet.
tennes
• Den automatiske utkoblingsfunksjonen er aktivert. Slå av koketoppen og aktiver den igjen.
• Overopphetingsbeskyttelsen for kokesonen er aktiv. Slå av kokesonen Slå kokesonen på igjen.
tennes
• Ingen kokekar på kokesonen. Sett kokekar på kokesonen.
• Feil kokekar. Bruk riktig kokekar.
• Diameteren på kokekarets bunn er for liten for kokesonen.
Flytt kokekaret til en mindre kokesone.
og tall vises.
Det er en feil på koketoppen.
Koble koketoppen fra strømnettet en stund. Koble fra sikringen
i husets sikringsskap. Koble til igjen. Hvis
tennes igjen, må
du kontakte kundeservice.
e
Mulig årsak og løsning
.b
Problem
re
or
nb
HVA MÅ GJØRES, HVIS...
nl
ow
D
43
Miljøvern
d
de
oa
m
Det er en feil på koketoppen, fordi et kokekar har kokt tørt eller
du ikke bruker riktig type kokekar. Overopphetingsbeskyttelsen
for kokesonen er aktiv. Den automatiske utkoblingsfunksjonen
er aktivert.
Slå av koketoppen. Fjern det varme kokekaret. Slå på kokesonen igjen etter ca. 30 sekunder.
skal da forsvinne, mens
restvarmeindikatoren kanskje forblir tent. Avkjøl kokekaret og
kontroller det i henhold til avsnittet Kokekar til induksjonskokesonen.
w
w
w
tennes
Mulig årsak og løsning
fro
Problem
an
.v
de
MILJØVERN
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må
behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du
bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan
medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst
kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Emballasjemateriale
Embalasjen er miljøvennlig og resirkulerbar. Deler av plast er merket med: >PE<,>PS<,
osv. Kast emballasjematerialene som husholdningsavfall i riktig avfallsbeholder ved kommunens avfallsinnsamlingsstasjon.
e
Hvis du har prøvd løsningsforslagene over og ikke kan løse problemet, snakk med forhandleren eller serviceavdelingen. Oppgi opplysningene på typeskiltet, tresiffret bokstavkode
for den glasskeramiske overflaten (den er på hjørnet av kokeflaten) og en feilmelding
som vises.
Ved feil bruk, er hjelp av serviceverksted eller forhandler ikke gratis, selv innenfor garantiperioden. Anvisninger om kundeservice og garantibetingelser finner du i garanti-heftet.
.b
re
or
nb
Du får ikke noe signal når du be- Signalene er slått av.
rører tastene på panelet
Slå på signalene.
d
de
oa
m
fro
w
w
w
an
.v
de
e
.b
re
or
nb
892933134-A-052010
nl
ow
D
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising