AEG | BC3331300 | BC3331300 - Electrosound

SQ
BG
Udhëzimet për përdorim
Furrë
Ръководство за употреба
Фурна
2
28
BC3331300
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................6
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË...................................................................7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.............................................................................7
6. FUNKSIONET E ORËS...................................................................................... 9
7. PËRDORIMI I AKSESORËVE..........................................................................10
8. FUNKSIONET SHTESË................................................................................... 11
9. UDHËZIME DHE KËSHILLA............................................................................ 11
10. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 19
11. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 23
12. INSTALIMI...................................................................................................... 24
13. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................26
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
Kur përdoret, pajisja nxehet nga brenda. Mos i prekni
elementet e nxehjes që gjenden në pajisje. Përdorni
gjithmonë doreza furre për të hequr ose për të futur
aksesorët ose enët në furrë.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Përpara punimeve të mirëmbajtjes, shkëputni
furnizimin me rrymë elektrike.
Në mënyrë që të shmangni mundësinë e goditjes
elektrike, sigurohuni që pajisja të jetë e fikur përpara
se të zëvendësoni llambën.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar xhamin e derës,
sepse këto mund të gërvishtin sipërfaqen, gjë e cila
mund të rezultojë në krisjen e xhamit.
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Për të hequr mbështetëset e rafteve, nxirrni fillimisht
jashtë pjesën e përparme të mbështetëses së raftit
dhe pastaj pjesën e pasme nga paretet anësore.
Montojini mbështetëset e rafteve në rendin e kundërt.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instaloj
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Sigurohuni që pajisja të jetë e
instaluar nën dhe pranë strukturave të
sigurta.
Anët e pajisjes duhet të jenë pranë
pajisjeve ose njësive me të njëjtën
lartësi.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllin elektrike. Nëse kablloja e
korrentit duhet zëvendësuar, kjo
duhet kryer nga Qendra e Autorizuar
e Shërbimit.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i lini kabllot që të prekin ose të
afrohen me derën e pajisjes,
veçanërisht kur dera është e nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
neutral dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh dhe
goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
•
•
•
•
5
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijoj një përzierje alkooli dhe
ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjer në kontakt
me shkëndija apo flakë të hapura kur
hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të pajisjes.
– Mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– Mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– Bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit nuk ndikon në
funksionimin e pajisjes. Ai nuk
konsiderohet defekt në kuptimin e ligjit
për garancinë.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje është vetëm për përdorime
gatimi. Ajo nuk duhet të përdoret për
funksione të tjera, për shembull për
ngrohje dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet e xhamit të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Lidhuni me qendrën e shërbimit.
Tregoni kujdes kur ta hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Yndyra ose ushqimi i mbetur brenda
pajisjes mund të shkaktojë zjarr.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
PARALAJMËRIM!
Rrezik nga goditja elektrike.
•
•
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
2.6 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
2.5 Drita e brendshme
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
1
2
3
4
5
6
9
2
1
10
7
8
9
10
11
3.2 Aksesorët
•
Rafti rrjetë
•
Paneli i kontrollit
Çelësi i funksioneve të furrës
Treguesi/simboli/llamba e energjisë
Programuesi elektronik
Çelësi i temperaturës
Llamba/simboli/treguesi i
temperaturës
Elementi nxehës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
Pozicionet e rafteve
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
Tavë pjekjeje
SHQIP
•
Për ëmbëlsirat dhe biskotat.
Tavë skare/pjekjeje
Për të pjekur ose si tavë për të
mbledhur yndyrën.
•
7
Shinat teleskopike
Për raftet dhe tabakatë.
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
4.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga pajisja.
Drejtojuni kapitullit "Kujdesi
dhe pastrimi".
Pastroni pajisjen përpara përdorimit të
parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen në pozicionin e
tyre fillestar.
4.2 Vendosja e orës
Për të vënë në përdorim furrën, cilësoni
në fillim orën.
Treguesi i funksionit Ora e ditës pulson
kur lidhni pajisjen me prizën, nëse ka
pasur shkëputje energjie ose kur
kohëmatësi nuk është vendosur.
ose
për të
Shtypni butonin
vendosur orën e saktë.
Pas rreth pesë sekondash, pulsimi do të
ndalet dhe në ekran do të afishohet ora
që keni regjistruar.
Shtypni
vazhdimisht derisa të pulsojë
treguesi i funksionit të orës së ditës.
Për të vendosur një kohë të re referojuni
"Regjistrimi i orës".
4.4 Ngrohja paraprake
Ngroheni paraprakisht pajisjen bosh për
të djegur yndyrën e mbetur.
dhe
1. Vendosni funksionin
temperaturën maksimale.
2. Lëreni pajisjen të punojë për rreth 1
orë.
3. Vendosni funksionin
dhe
temperaturën maksimale.
4. Lëreni pajisjen të punojë për 15
minuta.
5. Vendosni funksionin
dhe
temperaturën maksimale.
6. Lëreni pajisjen të punojë për 15
minuta.
Aksesorët mund të nxehen më shumë
sesa zakonisht. Pajisja mund të nxjerrë
aromë të keqe dhe tym. Kjo është
normale. Sigurohuni që të ketë ajrosje të
mjaftueshme në dhomë.
4.3 Ndërrimi i orës
Nuk mund ta ndryshoni orën
e ditës nëse përdoret
funksioni Kohëzgjatja
ose Përfundimi
.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Dorezat e palosshme
Për të përdorur pajisjen, shtypni çelësin
e kontrollit. Çelësi i kontrollit del jashtë.
8
www.aeg.com
5.2 Aktivizimi dhe çaktivizimi
i pajisjes
Në varësi të modelit,
pajisja juaj ka simbole në
çelës, tregues ose llamba:
• Treguesi ndizet kur furra
nxehet.
• Llamba ndizet kur pajisja
është në punë.
• Simboli tregon nëse
çelësi komandon
funksionet e furrës ose
temperaturën.
1. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës për të zgjedhur një funksion
furre.
2. Rrotullojeni çelësin e temperaturës
për të zgjedhur një temperaturë.
3. Për ta çaktivizuar pajisjen, rrotullojeni
çelësin e funksioneve të furrës dhe
temperaturës në pozicionin e fikjes.
5.3 Funksionet e furrës
Funksionet e furrës
Përdorimi
Pozicioni fikur
Pajisja është e fikur.
Të lehta
Për të aktivizuar llambën pa një funksion gatimi.
Gatim tradicional
Për të pjekur ushqim në 1 pozicion rafti.
Nxehja nga sipër
Për të pjekur bukë, kekë dhe ëmbëlsira. Për përfundi‐
min e gatimeve.
Nxehtësia e
poshtme
Për pjekjen e kekëve me bazë krokante dhe për ruajt‐
jen e ushqimit.
Pjekja në skarë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta dhe për të
thekur bukë.
Skarë e shpejtë
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta në sasi të
mëdha dhe për të thekur bukë.
Pjekje me skarë
turbo
Për të pjekur copa mishi më të mëdha ose shpezë me
kocka në 1 pozicion rafti. Gjithashtu për të pjekur dhe
karamelizuar.
Ventilator i plotë
Për të pjekur në 3 pozicione të raftit njëkohësisht dhe
për të tharë ushqimin.Vendos temperaturën 20 - 40°C
më poshtë se sa për gatimin tradicional.
Cilësimi për pica
Për të pjekur ushqim në 1 pozicion rafti, për pjekje më
intensive dhe bazë krokante. Vendosni një temperaturë
20°C - 40°C më të ulët se për gatimin tradicional.
SHQIP
9
5.4 Ekrani
A
B
C
A) Treguesit e funksioneve
B) Afishimi i kohës
C) Treguesi i funksionit
5.5 Butonat
Butoni
Funksioni
Përshkrimi
MINUS
Për vendosjen e orës.
CLOCK (Ora)
Për të vendosur një funksion ore.
PLUS
Për vendosjen e orës.
6. FUNKSIONET E ORËS
6.1 Tabela e funksioneve të orës
Funksioni i orës
Përdorimi
Ora e ditës
Për të vendosur, ndryshuar ose kontrolluar orën ditore.
Kujtuesi i minu‐
tave
Për vendosjen e kohëmatësit. Ky funksion nuk ndikon në
funksionimin e pajisjes.
Kohëzgjatja
Për caktimin e kohës së gatimit të furrës.
Përfundimi
Për caktimin e orës së ditës kur duhet të çaktivizohet furra.
Mund të përdorni funksionet
Kohëzgjatja
dhe
Përfundimi
njëkohësisht
për të caktuar kohën në të
cilën duhet të përdoret
pajisje dhe se kur duhet të
çaktivizohet pajisja. Kjo ju
lejon të aktivizoni pajisjen
me një vonesë në kohë. Në
fillim cilësoni Kohëzgjatjen
dhe më pas Përfundimin
.
6.2 Cilësimi i funksioneve të
orës
Për funksionin Kohëzgjatja
dhe
Përfundimi
, vendosni një funksion të
furrës dhe temperaturën e gatimit. Kjo
nuk është e nevojshme për Kujtuesin e
minutave
.
vazhdimisht derisa të
1. Shtypni
fillojë të pulsojë treguesi i funksionit
të nevojshëm të orës.
2. Shtypni
ose
për të vendosur
kohën për funksionin e nevojshëm të
orës.
10
www.aeg.com
Funksioni i orës vihet në punë. Ekrani
shfaq treguesin për funksionin e orës që
vendosët.
6.3 Anulimi i funksioneve të
orës
Për funksionin Kujtuesi i
minutave, ekrani tregon
kohën e mbetur.
3. Kur përfundon koha, treguesi i
funksionit të orës pulson dhe bie një
sinjal akustik. Shtypni një buton për
ta ndalur sinjalin.
4. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës dhe çelësin e temperaturës në
pozicionin e fikjes.
1. Shtypni
vazhdimisht, derisa
treguesi i funksionit të dëshiruar të
fillojë pulsimin.
2. Shtypni dhe mbani .
Pas pak sekondash funksioni i orës fiket.
Me funksionet Kohëzgjatja
dhe Përfundimi
pajisja çaktivizohet
automatikisht.
7. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
°C
7.1 Shinat teleskopike
Ruajini udhëzimet për shinat
teleskopike për përdorim në
të ardhmen.
Me shinat teleskopike mund t'i fusni e
nxirrni raftet më lehtë.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në enëlarëse.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
1. Tërhiqni jashtë shinat teleskopike të
krahut të djathtë dhe të majtë.
2. Vendoseni raftin me rrjetë mbi shinat
teleskopike e më pas shtyjini ato me
kujdes brenda pajisjes.
°C
SHQIP
11
Sigurohuni që shinat teleskopike t'i fusni
brenda plotësisht në pajisje përpara se të
mbyllni derën e furrës.
8. FUNKSIONET SHTESË
8.1 Ventilatori ftohës
8.2 Termostati i sigurisë
Kur pajisja është në punë, ventilatori
ftohës aktivizohet automatikisht për t’i
mbajtur sipërfaqet e pajisjes të ftohta.
Nëse çaktivizoni pajisjen, ventilatori i
ftohjes mund të vazhdojë të punojë
derisa të ftohet pajisja.
Përdorimi i pasaktë i pajisjes ose pjesët
me defekt mund të shkaktojnë mbinxehje
të rrezikshme. Për ta parandaluar këtë,
furra ka një termostat sigurie që ndërpret
furnizimin me energji. Furra ndizet
aktivizohet përsëri automatikisht kur bie
temperatura.
9. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
•
•
9.1 Ana e brendshme e derës
Në disa modele, në anën e brendshme
të derës do të gjeni:
•
•
numrat e pozicioneve të rafteve.
të dhëna për funksionet e furrës,
pozicionet e këshilluara për raftet dhe
temperaturat për gatesa tipike.
9.2 Informacione të
përgjithshme
•
•
•
Pajisja ka pesë pozicione të raftit.
Numërojini nivelet e raftit pajisjes
duke filluar nga poshtë.
Pajisja ka një sistem të veçantë që
qarkullon ajrin dhe riciklon
vazhdimisht avullin. Me këtë sistem ju
mund të gatuani në një mjedis me
avull dhe ta mbani ushqimi të butë
nga brenda dhe krokant nga jashtë. Ai
ul kohën e gatimit dhe konsumin e
energjisë në minimum.
Në pajisje ose në panelet e dyerve
prej xhami mund të kondensohet
lagështi. Kjo është normale. Qëndroni
gjithmonë pak larg pajisjes kur hapni
derën e pajisjes ndërsa është në
punë. Për të ulur kondensimin,
përdoreni pajisjen bosh për 10 minuta
para gatimit.
Fshini lagështinë e formuar pas çdo
përdorimi të pajisjes.
Mos vendosni objekte drejtpërdrejt
mbi bazën e pajisjes dhe mos i
mbuloni pjesët e pajisjes me letër
alumini gjatë gatimit. Kjo mund të
ndryshojë rezultatet e pjekjes dhe
mund të shkaktojë dëmtimin e smaltit
të furrës.
9.3 Pjekja e kekëve
•
•
Mos e hapni derën e furrës para se të
ketë kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
Nëse përdorni dy tava pjekjeje
njëkohësisht, mbajeni një nivel bosh
mes tyre.
9.4 Gatimi i mishit dhe
peshkut
•
•
•
Përdorni një tavë të thellë për
ushqimet me shumë yndyrë, për të
ruajtur furrën nga njollat që mund të
mos ikin më.
Lëreni mishin afro 15 minuta përpara
se ta shponi, në mënyrë që lëngu të
mos derdhet jashtë.
Për të parandaluar tymin e tepërt në
furrë gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në
tavën e thellë. Për të parandaluar
kondensimin e tymit, shtoni ujë sa
herë që të thahet.
12
www.aeg.com
9.5 Kohët e gatimit
më të mira (përzgjedhjet e nxehtësisë,
kohët e gatimit, etj.) për gatesat tuaja,
recetat dhe sasitë përkatëse kur përdorni
pajisjen.
Kohët e gatimit varen nga lloji,
shpeshtësia dhe vëllimi i ushqimit.
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e
pajisjes kur gatuani. Gjeni përzgjedhjet
9.6 Tabela e pjekjes dhe skuqjes
Kekë
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni
i raftit
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni i
raftit
170
2
160
3 (2 dhe 4) 45 - 60
Në një
formë keku
Brumë i
170
shkrifët për
ëmbëlsira
2
160
3 (2 dhe 4) 20 - 30
Në një
formë keku
Kek me
gjalpë qu‐
mështi e
krem bul‐
meti
170
1
165
2
60 - 80
Në një
formë keku
26 cm
Kek me
170
mollë (Ëm‐
bëlsirë me
2
160
2 (majtas
dhe djath‐
tas)
80 - 100
Në dy for‐
ma keku 20
cm në një
raft me
rrjetë
Recetat
me brumë
të rrahur
Koha
(minuta)
mollë)1)
Komente
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Në një tavë
pjekjeje
Ëmbëlsirë
me reçel
170
2
165
2 (majtas
dhe djath‐
tas)
30 - 40
Në një
formë keku
26 cm
Pandis‐
panjë
170
2
160
2
50 - 60
Në një
formë keku
26 cm
Kek krisht‐ 160
lind‐
jesh/Kek
2
150
2
90 - 120
Në një
formë keku
20 cm
1
160
2
50 - 60
Në një tavë
buke
me fruta1)
Kek me
kumbulla1)
175
SHQIP
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni
i raftit
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni i
raftit
Kekë të
vegjël - në
një nivel
170
3
140 - 150
Kekë të
vegjël - në
dy nivele
-
-
Kekë të
vegjël - në
tre nivele
-
13
Koha
(minuta)
Komente
3
20 - 30
Në një tavë
pjekjeje
140 - 150
2 dhe 4
25 - 35
Në një tavë
pjekjeje
-
140 - 150
1, 3 dhe 5
30 - 45
Në një tavë
pjekjeje
Biskota/
140
rripa brumi
të shkrifët në një ni‐
vel
3
140 - 150
3
30 - 35
Në një tavë
pjekjeje
Biskota/
rripa brumi
të shkrifët në dy ni‐
vele
-
140 - 150
2 dhe 4
35 - 40
Në një tavë
pjekjeje
Biskota/
rripa brumi
të shkrifët në tre ni‐
vele
-
140 - 150
1, 3 dhe 5
35 - 45
Në një tavë
pjekjeje
Mafishe në një ni‐
vel
120
3
120
3
80 - 100
Në një tavë
pjekjeje
Mafishe në dy ni‐
-
-
120
2 dhe 4
80 - 100
Në një tavë
pjekjeje
Kuleçë1)
190
3
190
3
12 - 20
Në një tavë
pjekjeje
Ekler - në
një nivel
190
3
170
3
25 - 35
Në një tavë
pjekjeje
Ekler - në
dy nivele
-
-
170
2 dhe 4
35 - 45
Në një tavë
pjekjeje
Torta të
sheshta
180
2
170
2
45 - 70
Në një
formë keku
20 cm
vele1)
14
www.aeg.com
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni
i raftit
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni i
raftit
Kek i pa‐
160
sur me fru‐
ta
1
150
Sanduiç
"Viktoria"
1
160
170
Koha
(minuta)
Komente
2
110 - 120
Në një
formë keku
24 cm
2 (majtas
dhe djath‐
tas)
50 - 60
Në një
formë keku
20 cm
Koha
(minuta)
Komente
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
Bukë dhe pica
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni i Tempera‐
raftit
tura (°C)
Pozicioni i
raftit
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 copë,
500 g për
copë
Bukë
thekre
190
1
180
1
30 - 45
Në një tavë
buke
Simite1)
190
2
180
2 (2 dhe 4) 25 - 40
6 - 8 simite
në një tavë
pjekjeje
Pica1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Në një tavë
pjekjeje
ose tavë të
thellë
Gurabije1)
200
3
190
3
10 - 20
Në një tavë
pjekjeje
Koha
(minuta)
Komente
Bukë e
bardhë1)
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
Ëmbëlsira
Ushqim
Gatim tradicional
Tempera‐
tura (°C)
Ventilator i plotë
Pozicioni i Tempera‐
raftit
tura (°C)
Pozicioni i
raftit
Bazë brumi 200
2
180
2
40 - 50
Në një
formë
Pite me
perime
200
2
175
2
45 - 60
Në një
formë
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
Në një
formë
SHQIP
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Koha
(minuta)
Komente
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni i Tempera‐
raftit
tura (°C)
Pozicioni i
raftit
Lazanja1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Në një
formë
Kaneloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Në një
formë
Koha
(minuta)
Komente
15
1) Ngroheni furrën paraprakisht për 10 minuta.
Mish
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni i Tempera‐
raftit
tura (°C)
Pozicioni i
raftit
Mish lope
200
2
190
2
50 - 70
Në një raft
me rrjetë
Mish derri
180
2
180
2
90 - 120
Në një raft
me rrjetë
Mish viçi
190
2
175
2
90 - 120
Në një raft
me rrjetë
Rosto viçi
angleze, e
pjekur pak
210
2
200
2
50 - 60
Në një raft
me rrjetë
Rosto viçi
angleze, e
pjekur me‐
satarisht
210
2
200
2
60 - 70
Në një raft
me rrjetë
Rosto viçi 210
angleze, e
pjekur mirë
2
200
2
70 - 75
Në një raft
me rrjetë
Shpatull
derri
180
2
170
2
120 - 150
Me lëkurë
Kërci derri
180
2
160
2
100 - 120
2 copë
Mish qengji 190
2
175
2
110 - 130
Kofshë
Pulë
220
2
200
2
70 - 85
E plotë
Gjel deti
180
2
160
2
210 - 240
I plotë
Rosë
175
2
220
2
120 - 150
E plotë
Patë
175
2
160
1
150 - 200
E plotë
Lepur
190
2
175
2
60 - 80
I prerë në
copa
16
www.aeg.com
Ushqim
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
Koha
(minuta)
Komente
Tempera‐
tura (°C)
Pozicioni i Tempera‐
raftit
tura (°C)
Pozicioni i
raftit
Lepur i
egër
190
2
175
2
150 - 200
I prerë në
copa
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
I plotë
Koha
(minuta)
Komente
Peshk
Ushqim
Gatim tradicional
Tempera‐
tura (°C)
Ventilator i plotë
Pozicioni i Tempera‐
raftit
tura (°C)
Pozicioni i
raftit
Troftë/Krap 190
deti
2
175
2
40 - 55
3 - 4 peshq
Peshk ton/
Salmon
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileto
Tempera‐
tura (°C)
Koha (minuta)
190
9.7 Pjekje në skarë
Ngrohni paraprakisht furrën
bosh për 3 minuta përpara
se të gatuani
Ushqim
Sasia
Copë
(g)
Ana e 1-rë Ana e 2-të
Pozicioni i
raftit
Biftek fileto 4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biftek
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Salsiçe
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Kotëleta
derri
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Pulë (e
ndarë në 2
pjesë)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Qebapë
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Gjoks pule
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger 6
600
maks.
20 - 30
-
4
Filetë
peshku
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
4
SHQIP
Ushqim
Sasia
Tempera‐
tura (°C)
Koha (minuta)
Ana e 1-rë Ana e 2-të
17
Pozicioni i
raftit
Copë
(g)
Sandviçë
të thekur
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Bukë e
thekur
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
9.8 Pjekje me skarë turbo
Mish lope
Ushqim
Sasia
Bërxolla gjedhi ose
fileto, e gatuar
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raf‐
tit
për cm trashësi 190 - 200
5-6
1 ose 2
për cm trashësi 180 - 190
6-8
1 ose 2
për cm trashësi 170 - 180
8 - 10
1 ose 2
pak1)
Bërxollë gjedhi ose
fileto, e gatuar me‐
satarisht1)
Bërxollë gjedhi ose
fileto, e gatuar
mirë1)
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Mish derri
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raf‐
tit
Shpatull, qafë,
kofshë
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 ose 2
Bërxolla, brinjë
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 ose 2
Qofte
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 ose 2
Nyje derri (gjysmë
e gatuar)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 ose 2
Mish viçi
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raf‐
tit
Mish viçi i pjekur 1
160 - 180
90 - 120
1 ose 2
Nyjë viçi
160 - 180
120 - 150
1 ose 2
1.5 - 2
18
www.aeg.com
Mish qengji
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raf‐
tit
Kofshë qengji,
rosto qengji
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 ose 2
Shpinë qengji
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 ose 2
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raf‐
tit
Porcione shpe‐
zësh
0,2 - 0,25 secila
200 - 220
30 - 50
1 ose 2
Gjysma pule
0,4 - 0,5 secila
190 - 210
35 - 50
1 ose 2
Pulë, pulastren
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 ose 2
Rosë
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 ose 2
Patë
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 ose 2
Gjel deti
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 ose 2
Gjel deti
4-6
140 - 160
150 - 240
1 ose 2
Pulë
Peshk (i gatuar me avull)
Ushqim
Sasia (kg)
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raf‐
tit
Peshk i plotë
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 ose 2
9.9 Tharja - Gatim me
ventilator të plotë
•
•
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën
pasi ka kaluar gjysma e kohës së
tharjes, hapni derën dhe lëreni të
ftohet gjatë gjithë natës që të thahet
plotësisht.
Zarzavate
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Fasule
60 - 70
Speca
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Perime për t'u
tharbëtuar
60 - 70
5-6
3
1/4
Kërpudha
50 - 60
6-8
3
1/4
SHQIP
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
40 - 50
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Pozicioni i raftit
Kumbulla
60 - 70
Kajsi
Erëza
19
Fruta
Ushqim
1 pozicion
2 pozicione
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Feta molle
60 - 70
6-8
3
1/4
Dardha
60 - 70
6-9
3
1/4
10. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
10.2 Pajisjet prej inoksi ose
alumini
Pastrojeni derën e furrës
vetëm me sfungjer të lagur.
Thajeni me leckë të butë.
Mos përdorni tel krues, acide
ose materiale gërryese, pasi
ato mund të dëmtojnë
sipërfaqen e furrës. Pastroni
panelin e kontrollit të furrës
duke marrë të njëjtat masa
paraprake.
10.1 Shënime për pastrimin
•
•
•
•
•
•
Pastroni pjesën e përparme të
pajisjes me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues.
Për të pastruar sipërfaqet metalike,
përdorni agjent të zakonshëm
pastrimi.
Pastrojeni pjesën e brendshme të
pajisjes pas çdo përdorimi.
Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të
ushqimeve të tjera mund të shkaktojë
zjarr. Rreziku është më i lartë për
tavën e skarës.
Ndotjet e forta pastrojini me një
pastrues të posaçëm për furrat.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo
përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të
ngrohtë dhe agjent pastrues.
Nëse keni aksesorë që nuk ngjisin,
mos i pastroni duke përdorur lëndë
agresive, sende me cepa të mprehta
ose në enëlarëse. Kjo mund t'i
shkaktojë dëmtime veshjes së
pajisjes.
10.3 Pastrimi i guarnicionit të
derës
•
•
Guarnicionin e derës kontrollojeni
rregullisht. Guarnicioni i derës
ndodhet rreth kornizën së hapësirës
së furrës. Mos e përdorni pajisjen
nëse guarnicioni i derës është i
dëmtuar. Lidhuni me një qendër
shërbimi të autorizuar.
Për të pastruar guarnicionin e derës
shikoni informacionin e përgjithshëm
mbi pastrimin.
20
www.aeg.com
10.4 Heqja e mbajtëseve të
raftit dhe e paneleve
katalitike
Për të pastruar furrën, hiqni
mbështetëset e rafteve dhe hiqni panelet
katalitike.
KUJDES!
Bëni kujdes kur hiqni
mbajtëset e rafteve. Panelet
katalitike nuk janë të ngjitura
me muret e furrës dhe mund
të bien kur hiqni mbajtëset e
rafteve.
1. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
Mbani shinat e pasme rrëshqitëse
dhe panelin katalitik në vend me
dorën tjetër.
10.5 Pastrimi katalitik
KUJDES!
Mos e pastroni sipërfaqen
katalitike me spërkatës për
furrat, pastrues gërryes,
sapun ose agjentë të tjerë
pastrues. Kjo do të dëmtonte
sipërfaqen katalitike.
Njollat ose çngjyrosja e
sipërfaqes katalitike nuk
kanë asnjë ndikim në vetitë
katalitike.
PARALAJMËRIM!
Mbajini fëmijët larg gjatë
pastrimit të furrës në
temperaturë të lartë.
Sipërfaqja e furrës nxehet
shumë dhe ka rrezik
djegieje.
Përpara se të aktivizoni
pastrimin katalitik, hiqni të
gjithë aksesorët nga furra.
Muret me veshje katalitike janë
vetëpastruese. Ato e thithin yndyrën që
mblidhet nëpër mure gjatë funksionimit të
pajisjes.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë murit
anësor dhe hiqeni.
Për të ndihmuar procedurën e
vetëpastrimit, nxeheni rregullisht furrën
bosh.
1. Pastroni pjesën e poshtme të furrës
me ujë të ngrohtë dhe solucion larës
e pastaj thajeni.
1
2
Montojini mbështetëset e rafteve në
rendin e kundërt.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
2. Caktoni funksionin .
3. Caktojeni temperaturën e furrës në
250°C dhe lëreni furrën të punojë për
1 orë.
4. Kur pajisja të ftohet, pastrojeni me
një sfungjer të njomë dhe të butë.
10.6 Pastrimi i derës së
furrës
Dera e furrës ka tre panele xhami.Derën
e furrës dhe panelet e brendshme të
xhamit mund t'i hiqni për t'i pastruar.
SHQIP
21
Dera e furrës mund të
mbyllet nëse përpiqeni t'i
hiqni panelet e xhamit
përpara se të hiqni derën.
KUJDES!
Mos e përdorni pajisjen pa
panelet e xhamit.
1. Hapeni derën deri në fund dhe gjeni
menteshën në anën e djathtë të
derës.
2. Shtyni komponentin shtrëngues
derisa ai të shtyhet mbrapa.
5. Ngrini dhe rrotulloni levën mbi
menteshën e majtë.
3. Mbajeni komponentin të shtypur me
njërën dorë. Përdorni një kaçavidë
me dorën tjetër për të rrotulluar levën
e menteshës së djathtë.
4. Gjeni menteshën në anën e majtë të
derës.
6. Mbylleni derën e furrës deri në
gjysmë në pozicionin e parë të
hapjes. Më pas tërhiqeni përpara dhe
hiqeni derën nga vendi.
22
www.aeg.com
90°
10. Në fillim ngrijini me kujdes panelet e
xhamit dhe më pas hiqini një e nga
një. Filloni nga paneli i sipërm.
7. Vendoseni derën mbi një leckë të
butë në një sipërfaqe të
qëndrueshme.
1
8. Lëshojeni sistemin e kyçjes që të
hiqni panelet e xhamit.
2
11. Pastrojini panelet e xhamit me ujë
dhe sapun. Thajini panelet e xhamit
me kujdes.
Kur pastrimi të ketë mbaruar instaloni
panelet e xhamit dhe derën e furrës.
Kryejini hapat e mësipërm në rend të
kundërt.
Sigurohuni që panelet e xhamit (A dhe B)
t'i vendosni sërish në rendin e
duhur.Paneli i parë (A) ka një kornizë
dekoruese. Zona e afishimit duhet të
vendoset përballë anës së brendshme të
derës. Sigurohuni që pas montimit
sipërfaqja e kornizës së panelit të xhamit
(A) në zonat e afishimit të mos jetë e
ashpër kur e prekni.
9. Rrotullojini dy mbërthyeset me 90°
dhe hiqini nga vendi.
SHQIP
A
23
parandalon dëmtimet në mbulesën prej
qelqi të llambës dhe në hapësirën e
furrës.
B
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike!
Hiqni siguresën përpara se
të zëvendësoni
llambushkën.
Llamba dhe mbulesa prej
qelqi e llambës mund të jenë
të nxehta.
KUJDES!
Llambën halogjene kapeni
gjithmonë me një rrobë për
të evituar djegien e mbetjeve
të yndyrshme mbi llambë.
Sigurohuni që panelin e mesit ta instaloni
siç duhet në vendin e tij.
1. Çaktivizoni pajisjen.
2. Hiqni siguresat nga kutia e
siguresave ose çaktivizoni stakuesin.
Llambushka e pasme
10.7 Ndërrimi i llambës
1. Rrotullojeni mbulesën prej xhami të
llambushkës në drejtim të kundërt të
akrepave të orës për ta çmontuar.
2. Pastroni mbulesën prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300°C.
4. Montoni kapakun prej qelqi.
Vendosni një pëlhurë në fund të pjesës
së brendshme të pajisjes. Kjo
11. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Ndreqja
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë vendosur cilësimet
e nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të duhura.
24
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Ndreqja
Furra nuk nxehet.
Ka rënë siguresa.
Sigurohuni që shkaku i mos‐
funksionimit është siguresa.
Nëse siguresa lirohet vazh‐
dimisht, kontaktoni një
elektricist të kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën e
furrës.
Mbi ushqim dhe në brendësi
të furrës është formuar avull
dhe kondensim.
Ushqimi i gatuar është lënë
në furrë për një kohë të
gjatë.
Mos i lini gatesat në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Në ekran shfaqet "12.00".
Ka pasur ndërprerje të ener‐
gjisë.
Rivendosni orën.
11.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj ose me një
qendër shërbimi të autorizuar.
specifikimeve. Pllaka e specifikimeve
gjendet në pjesën e përparme të kasës
së brendshme të pajisjes. Mos e hiqni
pllakën e specifikimeve nga kasa e
brendshme e pajisjes.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit gjenden në pllakën e
Ju rekomandojmë që t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri i serisë (S.N.)
.........................................
12. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Drejtojuni kapitujve për
sigurinë.
SHQIP
12.1 Montimi
12.3 Instalimi elektrik
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi nëse nuk i ndiqni
masat e sigurisë të përfshira
në kapitujt mbi sigurinë.
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
25
min. 560
589
594
573
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kabllo
elektrike.
12.4 Kablloja
Llojet e kabllove të përshtatshme për
instalim ose zëvendësim:
594
5
3
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Për pjesën e kabllos shikoni fuqinë totale
te pllaka e specifikimeve dhe tek tabela:
548 21
min. 550
20
590
558
16
Fuqia totale (W)
Prerja e kabllos
(mm²)
maksimumi 1380
3 x 0,75
maksimumi 2300
3x1
maksimumi 3680
3 x 1,5
114
min. 560
589
594
573
594
Teli i tokëzimit (kablloja jeshile/e verdhë)
duhet të jetë 2 cm më i gjatë se telat e
fazës dhe të nulit (blu dhe kafe).
5
3
12.2 Sigurimi i furrës me
dollapin
A
B
26
www.aeg.com
13. EFIKASITETI ENERGJETIK
13.1 Fleta shoqëruese e produktit dhe informacioni rreth tij
sipas EU 65-66/2014
Emri i furnizuesit
AEG
Identifikimi i modelit
BC3331300M
Treguesi i efikasitetit energjetik
103.2
Kategoria e efikasitetit energjetik
A
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, modali‐
teti tradicional
0.95 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, modali‐
teti i detyruar nga ventilatori
0.88 kWh/cikël
Numri i hapësirave
1
Burimi i nxehtësisë
Energjia elektrike
Volumi
72 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Pesha
35.6 kg
EN 60350-1 - Pajisjet shtëpiake elektrike
të gatimit - Pjesa 1: Diapazonet, furrat,
skarat dhe furrat me avull - Mënyrat e
vlerësimit të performancës.
13.2 Kursimi i energjisë
Pajisja ka disa karakteristika që ju
ndihmojnë të kurseni energji gjatë gatimit
të përditshëm.
•
Të dhëna të përgjithshme
– Sigurohuni që dera e furrës të jetë
e mbyllur mirë gjatë funksionimit
të pajisjes dhe mbajeni atë të
mbyllur sa më gjatë të mundeni
gjatë gatimit.
– Për të përmirësuar kursimin e
energjisë, përdorni enë metalike.
– Kur është e mundur, futeni
ushqimin në furrë pa e nxehur
atë.
•
•
– Kur gatimi zgjat më shumë se 30
minuta, reduktoni temperaturën e
furrës në minimum, 3-10 minuta
përpara përfundimit të kohës së
gatimit, në varësi të kohëzgjatjes
së gatimit. Nxehtësia e mbetur
brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
– Përdoreni nxehtësinë e mbetur
për të ngrohur ushqimet e tjera.
Gatimi me ventilator - kur është e
mundur, përdorni funksionet e gatimit
me ventilator për të kursyer energji.
Mbajeni ushqimin të ngrohtë - nëse
dëshironi që nxehtësinë e mbetur ta
përdorni për të mbajtur gatimin të
ngrohtë, zgjidhni cilësimin e
temperaturës më të ulët të
mundshme.
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
SHQIP
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
27
28
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ...................................................................29
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................30
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................. 33
4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................33
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 34
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 36
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 37
8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................37
9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 38
10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 46
11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................50
12. ИНСТАЛИРАНЕ.............................................................................................51
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................52
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
29
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са
вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за
30
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
фурна при изваждане или поставяне на аксесоари
или съдове за печене.
При ремонтиране, изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след
това и задната част от страничките стени.
Поставете носачите на скарата в обратна
последователност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Никога не дърпайте уреда за
дръжката.
•
•
•
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Уверете се, че уредът се монтира
под и в близост до безопасни
конструкции.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
•
31
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
уреда.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла не
оказва влияние върху работата на
уреда. Това не е дефект по
смисъла на закона за гаранциите.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
2.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се със
сервиза.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
•
•
•
•
Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.5 Вградена лампичка
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.6 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
БЪЛГАРСКИ
33
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1 2 3
4
5 6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
3.2 Принадлежности
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
Тава за печене
За сладкиши и курабийки.
1 Kомандно табло
2 Бутон за функциите на фурната
3 Лампичка за захранване/символ/
индикатор за температурата
4 Електронен програматор
5 Бутон за температурата
6 Лампичка/символ/индикатор за
температурата
7 Нагревател
8 Лампичка
9 Вентилатор
10 Опора на скарата, демонтируема
11 Позиции на скара
•
•
Дълбок тиган за печене
За печене на тестени и месни
храни или като съд за събиране на
мазнина.
Телескопични водачи
За полици и тави.
4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
4.1 Първоначално
почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда преди първата
употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
4.2 Настройки на времето
Трябва да настроите времето преди
да използвате фурната.
Индикаторът на функцията "Часово
време" свети, когато свържете уреда
към електрическо захранване, а се
окаже, че няма ток или таймерът не е
зададен.
Натиснете бутон
или
за
задаване на правилното време.
След приблизително пет секунди
премигването спира и екранът показва
часа, който сте настроили.
34
www.aeg.com
4.3 Промяна на времето
Не можете да промените
часовото време, ако
функциите Времетр.
или Край
работят.
Натиснете
неколкократно, докато
индикаторът за Часово време започне
да мига.
За да настроите ново време, вижте
"Настройване на времето".
4.4 Предварително
загряване
Загрейте празния уред
предварително, за да изгорите
остатъчната мазнина.
1. Задайте функцията
и
максималната температура.
2. Оставете уреда да работи един
час.
3. Задайте функцията
и
максималната температура.
4. Оставете уреда да работи 15
минути.
5. Задайте функцията
и
максималната температура.
6. Оставете уреда да работи 15
минути.
Принадлежностите могат да се
нагреят повече от обичайното. От
уреда може да излиза миризма и дим.
Това е нормално. Осигурете
достатъчна вентилация в стаята.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Прибиращи се
регулатори
Натиснете ключа за управление, за да
използвате уреда. Ключът за
управление излиза.
5.2 Активиране и
деактивиране на уреда
Зависи от модела, ако
вашият уред има
символи на ключа,
индикатори или лампи:
• Индикаторът светва,
когато фурната се
нагрява.
• Лампичката светва,
когато уредът работи.
• Символът показва дали
ключът управлява
функциите на фурната
или температурата.
1. Завъртете ключа за функция на
фурната, за да изберете функция.
2. Завъртете ключа за
температурата, за да изберете
температура.
3. За да деактивирате уреда,
завъртете ключовете за функциите
на фурната и на температурата до
позиция изключено.
БЪЛГАРСКИ
35
5.3 Функции във фурната
Функция във фурната
Приложение
Изключено
положение
Уредът е изключен.
Лампа
За активиране на лампата без функция за готвене.
Горно + долно
нагряване
За печене на тестени и месни храни на 1 ниво.
Топлина отгоре
За запичане на хляб, кексове и сладки. За запичане
на сготвени ястия.
Долно
нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Единичен грил
За запичане на плоска храна или препичане на
хляб.
Двоен грил
За печене на тънки пластове храна в големи
количества и за препичане на филийки.
Турбо грил
За печене на по-големи парчета месо или птици с
кости на 1-ва позиция на рафта. Също и за
запичане и запеканки.
Топъл въздух
За печене на 3 позиции на скарата едновременно и
за сушене на храна.Задайте температурата 20 - 40
°C по-ниско отколкото за Горно + долно нагряване.
Пица нагряване
За готвене на 1 ниво на храна до по-интензивно
запичане и хрупкава основа. Задайте температура с
20 - 40 °C по-ниска отколкото за Горно + долно
нагряване.
5.4 Екран
A
B
C
A) Индикатори за функция
B) Екран за време
C) Индикатор за функция
36
www.aeg.com
5.5 Бутони
Бутон
Функция
Описание
МИНУС
За настройка на времето.
ЧАСОВНИК
За настройка на функция на часовника.
ПЛЮС
За настройка на времето.
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
6.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
Часово време
За настройка, промяна или проверка на часовото време.
Таймер
За да се настрои обратно отброяване. Тази функция не
влияе върху работата на уреда.
Времетраене.
Задаване на времетраене на готвенето.
Край
Задаване на часа, когато фурната трябва да се изключи.
Можете да използвате
функциите Времетраене
и Край
едновременно, за да
зададете времето на
работа на уреда и кога да
се деактивира. Това ви
позволява да активирате
уреда с отложен старт.
Първо настройте
Времетраене
Край
и после
.
6.2 Настройка на функциите
за време
За Времетр.
и Край
, задайте
функция на фурната и температура на
готвене. Това не е необходимо за
Таймера
.
1. Натискайте , докато
индикаторът за необходимата
функция на часовника започне да
мига.
2. Натиснете
или , за да
зададете времето на желаната
функция на часовника.
Функцията на часовника работи.
Екранът показва индикатора на
зададената функция на часовника.
За функцията "Таймер",
дисплеят показва
оставащото време.
3. Когато времето свърши,
индикаторът на функцията на
часовника започва да мига и се
чува звуков сигнал. Натиснете
някой бутон, за да спрете сигнала.
4. Завъртете ключа за функциите на
фурната и този за температурата
до изключено положение.
Уредът автоматично спира
да работи с функциите
Времетр.
и Край
.
БЪЛГАРСКИ
6.3 Отмяна на функциите на
часовника
1. Натискайте
постоянно, докато
индикаторът на желаната функция
започне да мига.
37
2. Докоснете и задръжте .
Функцията на часовника изгасва след
няколко секунди.
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Телескопични водачи
2. Поставете скарата на
телескопичните водачи и
внимателно ги бутнете вътре в
уреда.
Запазете инструкциите за
монтаж на телескопичните
водачи за бъдещи справки.
°C
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте скарите по-лесно.
ВНИМАНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
1. Издърпайте навън десния и левия
телескопичен водач.
Уверете се, че телескопичните водачи
са напълно вкарани в уреда, преди да
затворите вратичката на фурната.
°C
8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
8.1 Охлаждащ вентилатор
8.2 Предпазен термостат
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
38
www.aeg.com
отново автоматично, след като
температурата спадне.
9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
•
•
Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.
При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
покривайте компонентите с
алуминиево фолио. Това може да
промени резултатите от печенето и
да повреди емайла на фурната.
9.3 Печене на кексове
9.1 Вътрешна страна на
вратичката
•
В някои модели от вътрешната
страна на вратичката можете да
намерите:
•
•
9.4 Приготвяне на месо и
риба
•
номерата на позициите на
рафтовете.
информация за функциите на
фурната, препоръчителните нива
на скара и температури за типични
ястия.
9.2 Обща информация
•
•
•
Уредът има пет позиции на
полиците. Позициите на рафтовете
се броят от дъното на уреда.
Уредът е снабден със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С
тази система е възможно да се
готви на пара и да се поддържат
ястията меки отвътре и хрупкави
отвън. Тя намалява до минимум
времето за готвене и консумацията
на електроенергия.
В уреда или по стъклата на
вратичката може да кондензира
влага. Това е нормално. Винаги
отстъпвайте от уреда, когато
отваряте вратичката по време на
готвене. За да намалите конденза,
включете уреда да работи 10
минути преди готвене.
•
•
•
Не отваряйте вратичката на
фурната, преди да е изтекло 3/4 от
зададеното време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
Използвайте дълбоката тава за
много мазна храна, за да
предпазите фурната от петна,
които могат да бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително
15 минути преди нарязване, така че
сокът да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим
във фурната по време на печене,
налейте малко вода в дълбоката
тава. След като водата се изпари,
доливайте още, за да не
кондензира димът.
9.5 Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред.
БЪЛГАРСКИ
39
9.6 Таблица за печене на тестени продукти и месо
Кейкове
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температу Положен
ра (°C)
ие на
скарата
Температ
ура (°C)
Положен
ие на
скарата
Рецепти с
бита смес
170
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Във форма
за кекс
Маслено
тесто
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Във форма
за кекс
Масленомлечен
чийзкейк
170
1
165
2
60 - 80
Във форма
за кекс 26
см
Ябълков
кейк
(Ябълков
170
2
160
2 (ляво и
дясно)
80 - 100
В две
форми за
кекс по 20
см, на
скара
175
3
150
2
60 - 80
В тава за
печене
Сладкиш 170
с
мармалад
2
165
2 (ляво и
дясно)
30 - 40
Във форма
за кекс 26
см
Пандишпа 170
н
2
160
2
50 - 60
Във форма
за кекс 26
см
Коледен
кейк /
Богат
плодов
160
2
150
2
90 - 120
Във форма
за кекс 20
см
175
1
160
2
50 - 60
Във форма
за хляб
Малки
170
кексчета едно ниво
3
140 - 150
3
20 - 30
В тава за
печене
Малки
кексчета две нива
-
140 - 150
2и4
25 - 35
В тава за
печене
пай)1)
Щрудел
кейк1)
Сладкиш
със
сливи1)
-
40
www.aeg.com
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температу Положен
ра (°C)
ие на
скарата
Температ
ура (°C)
Положен
ие на
скарата
-
-
140 - 150
1, 3 и 5
30 - 45
В тава за
печене
Бисквити / 140
сладкиши
на
пръчици едно ниво
3
140 - 150
3
30 - 35
В тава за
печене
Бисквитки / панделки
- на две
нива
-
140 - 150
2и4
35 - 40
В тава за
печене
Бисквитки / панделки
- на три
нива
-
140 - 150
1, 3 и 5
35 - 45
В тава за
печене
Целувки - 120
едно ниво
3
120
3
80 - 100
В тава за
печене
Целувки -
-
-
120
2и4
80 - 100
В тава за
печене
190
3
190
3
12 - 20
В тава за
печене
Еклери 190
едно ниво
3
170
3
25 - 35
В тава за
печене
Еклери две нива
-
-
170
2и4
35 - 45
В тава за
печене
Плоски
сладкиши
180
2
170
2
45 - 70
Във форма
за кекс 20
см
Богат
плодов
кейк
160
1
150
2
110 - 120
Във форма
за кекс 24
см
Викториан 170
ски
сандвич
1
160
2 (ляво и
дясно)
50 - 60
Във форма
за кекс 20
см
Малки
кексчета три нива
две нива1)
Кифличк
и1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
БЪЛГАРСКИ
41
Хляб и пица
Храна
Горно + долно
нагряване
Температ
ура (°C)
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Положени Температ
е на
ура (°C)
скарата
Положени
е на
скарата
Бял хляб1) 190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 броя,
по 500 г
всеки
Ръжен
хляб
190
1
180
1
30 - 45
Във
форма за
хляб
Хлебчет
190
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
по 6 - 8
броя в
тава за
печене
Пица1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
В тава за
печене
или
дълбока
тава
Курабийк
200
3
190
3
10 - 20
В тава за
печене
Време
(мин)
Забележк
и
а1)
и1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ
ура (°C)
Положени Температ
е на
ура (°C)
скарата
Положени
е на
скарата
200
2
180
2
40 - 50
Във
форма
Зеленчуко 200
в флан
2
175
2
45 - 60
Във
форма
Кишове1)
180
1
180
1
50 - 60
Във
форма
Лазаня1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във
форма
Канелон
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във
форма
Макароне
н флан
и1)
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
42
www.aeg.com
Mесо
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ
ура (°C)
Положени Температ
е на
ура (°C)
скарата
Положени
е на
скарата
Говеждо
200
2
190
2
50 - 70
На
скарата
Свинско
180
2
180
2
90 - 120
На
скарата
Телешко
190
2
175
2
90 - 120
На
скарата
Английско
говеждо
печено,
полуизпеч
ено
210
2
200
2
50 - 60
На
скарата
Английско
говеждо
печено,
средно
изпечено
210
2
200
2
60 - 70
На
скарата
Английско
говеждо
печено,
добре
изпечено
210
2
200
2
70 - 75
На
скарата
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
С кожата
Свински
джолан
180
2
160
2
100 - 120
2 броя
Агнешко
190
2
175
2
110 - 130
Бутче
Пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цялo
Пуйка
180
2
160
2
210 - 240
Цялo
Патица
175
2
220
2
120 - 150
Цялo
Гъска
175
2
160
1
150 - 200
Цялo
Заек
190
2
175
2
60 - 80
Нарязан
Див заек
190
2
175
2
150 - 200
Нарязан
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цялo
БЪЛГАРСКИ
43
Риба
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ
ура (°C)
Положени Температ
е на
ура (°C)
скарата
Положени
е на
скарата
Пъстърва
/ Ципура
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 риби
Риба тон /
сьомга
190
2
175
2
35 - 60
4-6
филета
Температ
ура (°C)
Време (мин)
1-ва
страна
2-ра
страна
9.7 Единичен грил
Нагрейте предварително
празната фурна за 3
минути преди готвенето.
Храна
Количества
Положени
е на
скарата
Парчета
(г)
Пържоли
филе
4
800
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Пържоли
говеждо
4
600
макс.
10 - 12
6-8
4
Наденици
8
-
макс.
12 - 15
10 - 12
4
Свински
пържоли
4
600
макс.
12 - 16
12 - 14
4
Пиле
(разрязан
о на 2)
2
1000
макс.
30 - 35
25 - 30
4
Шишчета
4
-
макс.
10 - 15
10 - 12
4
Пилешки
гърди
4
400
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Хамбургер 6
600
макс.
20 - 30
-
4
Рибно
филе
4
400
макс.
12 - 14
10 - 12
4
Печени
сандвичи
4-6
-
макс.
5-7
-
4
Препечен 4 - 6
и филийки
-
макс.
2-4
2-3
4
44
www.aeg.com
9.8 Турбо грил
Говеждо
Храна
Количества
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Говеждо печено
или филе,
на см
дебелина
190 - 200
5-6
1 или 2
на см
дебелина
180 - 190
6-8
1 или 2
на см
дебелина
170 - 180
8 - 10
1 или 2
полуизпечено1)
Говеждо печено
или филе, средно
изпечено1)
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено1)
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Плешка, врат, бут
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Котлет, гърди
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 или 2
Руло "Стефани"
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 или 2
Свински джолан
(предварително
сварен)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Телешко
печено
1
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Телешки
джолан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Агнешки бут,
1 - 1.5
агнешко печено
150 - 170
100 - 120
1 или 2
Агнешко филе
160 - 180
40 - 60
1 или 2
Телешко
Агнешко
Храна
1 - 1.5
БЪЛГАРСКИ
45
Птиче
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Порции птиче
месо
0,2 - 0,25 всяка
част
200 - 220
30 - 50
1 или 2
Пиле,
половинка
0,4 - 0,5 всяка
част
190 - 210
35 - 50
1 или 2
Пиле, млада
кокошка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 или 2
Патица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 или 2
Гъска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 или 2
Пуйка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Пуйка
4-6
140 - 160
150 - 240
1 или 2
Риба (задушена)
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Риба, цяла
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 или 2
9.9 Сушене - Топъл въздух
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови
растения
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселяване
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
46
www.aeg.com
Плодове
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Сливи
60 - 70
Кайсии
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови
резени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
10.2 Уреди от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на
вратичката на фурната
използвайте само мокра
гъба. Подсушете с мека
кърпа.
Не използвайте стоманена
вълна, киселини или
абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното
табло на фурната, като
следвате същите
предпазни мерки.
10.1 Бележки относно
почистването
•
•
•
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
фурната с мека кърпа с гореща
вода и препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
обикновен почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте всички
принадлежности на фурната след
всяко ползване и ги оставяйте да
изсъхнат. Използвайте мека кърпа
с топла вода и почистващ
препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
10.3 Почистване на
уплътнението на
вратичката
•
•
Редовно проверявайте
уплътнението на вратичката.
Уплътнението на вратичката се
намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте уреда, ако
уплътнението на вратичката е
повредено. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата
информация за почистване.
БЪЛГАРСКИ
10.4 Демонтиране на
носачите на скарата и
каталитичните панели
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата и махнете
каталитичните панели.
ВНИМАНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте носачите на
скарата. Каталитичните
панели не са прикачени
към стените на фурната и
могат да изпаднат, когато
сваляте носачите на
скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена. Задръжте
задните водачи на скарата и
каталитичния панел на местата им
с другата ръка.
47
10.5 Каталитично
почистване
ВНИМАНИЕ!
Не почиствайте
каталитичната повърхност
със спрейове за фурна,
абразивни почистващи
препарати, сапун или
други почистващи
средства. Те ще повредят
каталитичната повърхност.
Обезцветяването на
каталитичната повърхност
не влияе върху
каталитичните свойства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Пазете децата далеч,
когато почиствате фурната
при висока температура.
Повърхността на фурната
се нагорещява силно и
има опасност от изгаряния.
Преди да активирате
каталитичното почистване,
отстранете всички
приставки от фурната.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
Стените с каталитично покритие са
самопочистващи се. Те поглъщат
мазнината, която се събира по
стените, докато уредът работи.
За по-лесно протичане на процеса по
самопочистване редовно загрявайте
празния уред без храна.
1. Почистете дъното на фурната с
топла вода и течен почистващ
препарат, след това го подсушете.
1
2
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
2. Задайте функцията .
3. Задайте температурата на
фурната на 250 °C и я оставете да
работи в продължение на 1 час.
4. Когато уредът изстине, почистете
го с мека и влажна гъба.
10.6 Почистване на
вратичката на фурната
Вратичката на фурната има три
стъклени панела.Можете да извадите
48
www.aeg.com
вратичката на фурната и вътрешните
стъклени панели, за да ги почистите.
Вратичката на фурната
може да се затвори, ако
опитате да извадите
стъклените панели преди
да сте извадили
вратичката на фурната.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте уреда без
стъклените панели.
1. Отворете изцяло вратичката и
открийте пантата на дясната
страна на вратичката.
2. Натиснете закрепващия
компонент, докато се дръпне
назад.
3. Задръжте натиснатия компонент с
една ръка. Използвайте отвертка с
другата ръка, за да повдигнете и
обърнете лостчето на дясната
панта.
4. Открийте пантата на лявата
страна на вратичката.
5. Повдигнете и завъртете лостчето
на лявата панта.
6. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
БЪЛГАРСКИ
49
дръпнете напред и извадете
вратичката от гнездото.
90°
10. Първо внимателно повдигнете и
след това отстранете стъклените
панели един по един. Започнете от
най-горния панел.
7. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
1
8. Освободете системата за
заключване, за да извадите
стъклените панели.
9. Завъртете двата фиксатора на 90°
и ги извадете от гнездата им.
2
11. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъклените панели.
Когато почистването е завършено,
монтирайте стъклените панели и
вратичката на фурната. Направете
гореизброените стъпки в обратен ред.
Уверете се че поставяте стъклените
панели (A и B) обратно в правилната
последователност.Първият панел (A)
има декоративна рамка. Зоната с
щампованата маркировка трябва да е
обърната към вътрешната страна на
вратичката. Уверете се, че след
монтажа, когато докосвате зоните с
щампа по повърхността на рамката на
стъкления панел (A) не усещате
грапавини.
50
www.aeg.com
A
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
ВНИМАНИЕ!
Винаги дръжте
халогенната лампа с
кърпа, за да
предотвратите изгарянето
на остатъчната мазнина
върху лампата.
Уверете се, че монтирате средния
стъклен панел правилно в гнездото.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
Задната лампа
10.7 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
11.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилно зададени.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Предпазителят е
изключил.
Проверете дали
предпазителят е причина
за неизправността. Ако
предпазителят
продължава да изключва,
обърнете се към
квалифициран
електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на фурната.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго
време.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на
готвенето.
На дисплея се показва
"12.00".
Имало е спиране на тока.
Настройте часовника.
11.2 Данни за обслужване
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
12. ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
51
52
www.aeg.com
12.1 Вграждане
12.3 Електрическа
инсталация
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
min. 560
589
594
573
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
12.4 Кабел
594
5
3
Типове кабели, подходящи за
инсталация или подмяна:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност (на табелката
с информация на уреда) и в
таблицата:
Обща мощност
(W)
Напречно
сечение на
кабела (мм²)
максимум 1380
3 x 0,75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1,5
594
5
3
12.2 Закрепване на уреда
към шкафа
A
Заземителният проводник (зелен/
жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от
фазовия и неутралния проводник (син
и кафяв).
B
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
13.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
AEG
БЪЛГАРСКИ
Идентификация на модела
BC3331300M
Индекс на енергийна ефективност
103.2
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, конвенционален режим
0.95 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, засилен вентилационен режим
0.88 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
72 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
35.6 кг
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове Методи за измерване на
производителността.
13.2 Енергоспестяваща
Уредът съдържа функции, които ви
позволяват да икономисвате енергия
при ежедневното готвене.
•
Основни подсказки
– Уверете се, че вратичката на
фурната е правилно затворена,
когато уредът работи и я
дръжте така, колкото може подълго по време на готвене.
– Използвайте метални чинии, за
да спестите енергия.
– При възможност поставяйте
храната във фурната без да я
нагрявате.
•
•
53
– Когато времето на готвене е подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 - 10 минути, в
зависимост от времето на
готвене преди да свърши то.
Остатъчната топлина във
фурната ще продължи да готви.
– Използвайте остатъчната
топлина, за да затопляте други
храни.
Готвенето с вентилатор - когато е
възможно, използвайте функциите
с вентилатор за готвене, за да
спестите енергия.
Задръжте храната топла - ако
искате да използвате остатъчната
топлина, за да запазите ястие
топло, изберете най-ниската
възможна настройка на
температурата.
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
54
www.aeg.com
БЪЛГАРСКИ
55
867310629-A-362014
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising