BHC605
BHC605
60 cm touch control
4 zone keramische
kookplaat
Gebruiksaanwijzing
1
Gebruiksaanwijzing voor uw Baumatic
BHC605
60 cm touch control
4 zone keramische kookplaat
ATTENTIE: Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke
informatie, inclusief veiligheids- en installatie aanwijzingen die
er zorg voor dragen dat u het meeste van uw apparaat krijgt.
Bewaar deze veilig zodat u of iemand die niet vertrouwd is met
de apparatuur deze in de toekomst kan raadplegen.
DD 27/06/11
2
Inhoud
Opmerking milieu
4
Belangrijke veiligheidsinformatie
5–8
Specificaties
Overzicht keramische kookplaat
Overzicht controle paneel
9 – 10
10
10
Gebruik keramische kookplaat
Voor eerste gebruik
Bediening
Aanzetten kookplaat
Aanzetten kook zone en instellen vermogen
Uitschakelen kook zone
Uitschakelen kookplaat
Restwarmte indicator
Veiligheids slot
Timer kookplaat
Instellen countdown tijd
Automatische veiligheids uitschakeling
11
11
11
11
11 - 12
12
12
12 - 13
13
13 – 14
14
15
Richtlijnen kookplaat
15 – 16
Schoonmaak en onderhoud
Reinigen van de kookplaat
Na elk gebruik
Schoonmaak overzicht
Gebruik keramische plaat schraper
Gebruik reinigingsmiddel voor keramische kookplaten
17 - 18
17
17
17
18
18
Installatie
Positioneren
Uitpakken van het apparaat
Installeren apparaat
Elektrische aansluiting
Aansluiten stroomkabel
Vervanging stroomkabel
19 - 24
19
19
20 – 21
22
22 - 23
24
Mijn apparaat werkt niet correct
25- 26
Contact gegevens
27
3
OPMERKING MILIEU
Attentie: Voordat u dit apparaat weggooit, ontkoppel het
van de elektriciteitstoevoer. Verwijder de stekker en snij de
stroomkabel achter het apparaat door zodat niemand dit
meer kan gebruiken. Dit moet worden gedaan door een
competent persoon.
Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese Wetgeving
2002/96/EC voor afval van elektrische en elektronische apparatuur
(WEEE). Door er zorg voor te dragen dat dit apparaat op de correcte
manier wordt weggegooid, zorgt u ervoor dat dit geen negatieve
consequenties heeft voor het milieu en gezondheid van de mens welke
veroorzaakt zou kunnen worden door verkeerd handelen.
Dit symbool op het product en op de begeleidende papieren
betekent dat dit apparaat niet behandeld mag worden als
huishoudelijk afval. Breng het naar een aangewezen recycleperron voor elektrische en elektronische apparaten.
Voor meer informatie waar u dit apparaat veilig kunt weggooien neem
contact op met uw gemeente of uw leverancier.
o De verpakkingen die Baumatic gebruikt zijn milieu vriendelijk en
kunnen gerecycled worden.
o Gooit u alstublieft alle verpakkingen weg op milieuvriendelijke
wijze.
4
Important safety information
Uw veiligheid is belangrijk voor Baumatic. Lees daarom
deze instructies voordat u het apparaat installeert of
gebruikt. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van
de informatie in deze gebruiksaanwijzing, neem dan
contact op met de Baumatic Advies Lijn.
Algemene informatie
o Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en het
koken en bakken van levensmiddelen.
o BELANGRIJK: Naastliggend meubilair en alle materialen
gebruikt voor installatie van dit apparaat moeten tenminste een
temperatuur van 85°C boven de kamertemperatuur kunnen
weerstaan als de kookplaat in gebruik is.
o Sommige types vinyl en laminaat zijn bijzonder gevoelig voor
schade of verkleuring door hitte bij de hierboven beschreven
temperaturen.
o Schade veroorzaakt door het niet opvolgen van bovenstaande of
veroorzaakt door naastliggende meubilair dichter dan 4mm bij
het apparaat te plaatsen zijn de verantwoordelijkheid van de
eigenaar.
o Uw apparaat is gegarandeerd tegen mechanische of elektrische
fouten, onderhevig aan sommige uitzonderingen die beschreven
staan in Baumatic’s garantie voorwaarden.
o Het gebruik van dit apparaat voor andere doeleinden of in
andere omgevingen dan beschreven zonder uitdrukkelijke
goedkeuring van Baumatic zal resulteren in het verliezen van alle
garanties of schadeclaims.
o Gebruik dit apparaat nooit om voorwerpen op te plaatsen of als
een werkoppervlak.
o Er mogen geen veranderingen aan dit apparaat worden
uitgevoerd.
o Plaats geen brandgevaarlijke vloeistoffen of materialen op of bij
dit apparaat. Voorwerpen gemaakt van aluminium, plastic of
plastic film mogen ook niet bij het apparaat geplaatst worden
daar deze aan het apparaat kunnen vastsmelten.
5
o Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een
geauthoriseerde service monteur van Baumatic.
Kinder veiligheid
o Baumatic raad aan dat baby’s en kleine kinderen zich niet in de
buurt van het apparaat kunnen bevinden en nooit het apparaat
kunnen aanraken/bedienen. Gedurende en na gebruik wordt het
apparaat heet.
o Houdt kinderen die zich in de keuken bevinden altijd onder
supervisie.
o Laat oudere kinderen het apparaat alleen bedienen onder
supervisie.
Algemene veiligheid
Laat een gekwalificeerd persoon het apparaat aansluiten en
installeren.
Controleer dat het aanrecht en omliggende units voldoen aan de
gestelde normen.
Als u krassen of scheuren op het apparaat ziet, schakel dan
meteen de stroomtoevoer uit, anders is er gevaar op een
elektrische schok.
Gedurende gebruik
Verwijder alle beschermfolie van de kookplaat voordat u het
apparaat inschakelt.
Werk altijd zorgvuldig met dit apparaat en voorkom
brandwonden.
o Zorg ervoor dat stroomkabels niet in aanraking komen met het
apparaat daar waar het heet kan worden, inclusief pannen die
gebruikt worden.
o Als vetten en oliën oververhit raken kunnen deze spontaan vlam
vatten. Laat daarom het apparaat nooit alleen als u met deze
produkten kookt.
Na gebruik, controleer dat u alle kookzones hebt uitgedaan.
6
Reinigen
o Reinig de kookplaat op een regelmatige basis.
o BELANGRIJK: Het apparaat moet losgekoppeld worden van de
stroomvoorziening en afkoelen voordat u met reinigen begint.
o Volg altijd de schoonmaakinstructies in deze gebruiksaanwijzing.
o Maak de apparaat nooit schoon door middel van stoom reiniging
of met behulp van een hogedrukreiniger.
Installatie
Het installeren van dit apparaat moet gedaan
worden door een gekwalificeerd persoon en
volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.
o Baumatic Ltd. kan geen verantwoording dragen voor
verwonding of schade, zowel persoonlijk als aan het huis
als gevolg van verkeerd gebruik of installatie.
Declaratie van conformiteit
Dit apparaat voldoet aan de volgende Europese Richtlijnen:
-2006/95/CE Algemeen reglement / Laagspanning
-1935/2004/CE 90/128/EEC Dit apparaat is geschikt om in contact
komen met voedsel
-2004/108/CE Elektromagnetische compatibiliteit
o De fabrikant declareert dat deze kookplaat is gefabriceerd met
gebruik van gecerticificeerde materialen en verzoekt dat het
apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de huidige
regelgeving. Dit apparaat moet worden bediend door een
getraind persoon en moet worden gebruikt voor huishoudelijke
doeleinden.
Voorkomen schade aan het apparaat
o Het keramische glas kan beschadigen door er voorwerpen op te
laten vallen.
o De hoekjes van het keramisch glas kan beschadigen door stoten
van kookgerei.
7
o Gietijzeren en aluminium kookgerei met beschadigde bodems
kunnen de keramische plaat beschadigen als deze over de plaat
getrokken worden.
o Plaats pannen op de keramische plaat en trek deze er niet
overheen.
o Zet geen kookzones aan als er geen kookgerei op staat. Schakel
het apparaat ook niet in als het kookgerei leeg is.
8
Specificaties
Afmetingen apparaat:
Hoogte:
Breedte:
Diepte:
520 mm
590 mm
52 mm
Afmetingen inbouw:
Hoogte:
Breedte:
495 mm
565 mm
Specificaties apparaat:
o
o
o
o
o
o
2 x 1.80 kW hyperspeed zones (180 mm diameter)
2 x 1.20 kW hyperspeed zones (145 mm diameter)
Touch controle
4 individuele restwarmte indicatoren
Veiligheidsslot
Timer
Standaard accessories
o Keramische plaat schraper
Elektrische gegevens
Voltage:
Maximale input:
Stroomdraad:
220 - 240 Vac 50 Hz
6 kW
3 core x 4 mm² (niet bijgeleverd)
Voor informatie noteer onderstaande gegevens die u kunt vinden op
het informatieplaatje (onder de kookplaat) en op uw factuur.
Model Number
Serial Number
……………………………….
……………………………….
9
Date of Purchase
……………………………….
Overzicht keramische kookplaat
1)
2)
1.20 kW hyperspeed zones (145 mm diameter)
1.80 kW hyperspeed zones (180 mm diameter)
Overzicht controle paneel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Veiligheidsslot knop
Kook zone min knop
Kook zone indicatie lichtje
Kook zone plus knop
Timer min knop
Timer display
Timer knop
Timer plus knop
10
9.
ON/OFF knop
Gebruik keramische kookplaat
Voor eerste gebruik
BELANGRIJK: Reinig voor het eerste gebruik de kookplaat
(zie hoofdstuk “reinigen en onderhoud”).
o Schakel elke kookzone in voor een periode van 5 minuten op de
hoogste stand. Hierdoor elimineert u mogelijke geuren en
verdampt u mogelijke vochtigheid die tijdens transport ontstaan
kunnen zijn op het verwarmingselement.
o Zet slechts een zone per keer aan.
o U moet een pan halfgevuld met koud water op elke zone
plaatsen voordat u deze aanzet.
Bediening
o Alle operaties worden gedaan door de zogenaamde ‘’touch
controls’’ op het controle panel.
o Elke ‘’touch control’’ heeft een visueel display voor
correspondentie.
Aanzetten kookplaat
o Druk de ON/OFF knop (9) in om het
apparaat aan te zetten.
o De kookplaat zal een signaal geven en alle
kookzone indicatielichtjes gaan even aan en
daarna uit.
o Nu staat de kookplaat in de ‘’stand-by’’ mode.
Aanzetten kookzone en instellen vermogen
BELANGRIJK: Een kookzone moet
binnen 2 minuten geselecteerd worden
nadat het apparaat is aangezet.
o Druk de kookzone plus knop (4) in
voor de kookzone die u wilt
gebruiken.
11
o Stel het vermogen voor de gekozen kookzone in tussen 1 en 9
met gebruik van de plus (4) and min (2) knoppen. Door deze
knoppen in te drukken zal de waarde van de zone indicatie (3)
omhoog of omlaag gaan.
Uitschakelen kookzone
o Druk de kook zone min knop (2) in
van de zone die u wilt uitschakelen.
o Houdt de knop ingedrukt tot de
kook zone indicator op “0” staat. Na
enkele seconden zal de kook zone
vanzelf uitgaan.
o De letter “H” verschijnt in de kook
zone indicator (3), (zie hoofdstuk
“restwarmte indicator” op de volgende pagina).
Uitschakelen kookplaat
o Nadat alle kook zones zijn uitgeschakeld,
kunt u de kookplaat uitzetten.
o Druk de ON/OFF knop (9) in.
o Het is mogelijk om ten alle tijden de kookplaat direct uit te
zetten door de ON/OFF knop (9) in te drukken.
o De kookplaat gaat na 2 minuten automatisch uit als er geen
kookzones in gebruik zijn.
Restwarmte indicator
o Nadat een kook zone is uitgeschakeld zal de
desbetreffende indicator (3) de letter “H” laten
zien Dit betekend dat de temperatuur van deze
kook zone nog boven de 60°C ligt en daarom nog
hoog genoeg om verwondingen te veroorzaken.
o Wanneer de temperatuur van de kook zone onder de 60°C valt,
zal de letter “H” uitgaan.
12
o BELANGRIJK: De restwarmte indicator gaat uit als de
stroomtoevoer onderbroken wordt.
o Het is nog steeds mogelijk om brandwonden op te lopen
van de kookplaat, ook als de temperatuur beneden 60°C
is.
Veiligheidsslot
o Het veiligheidsslot kan geactiveerd
worden door de veiligheidsslot
knop (1) in te drukken terwijl het
apparaat aan staat.
o De timer display (6) laat “L0” zien
om aan te geven dat het slot
geactiveerd is.
o Als het slot geactiveerd is zullen alle andere knoppen
gedeactiveerd zijn, behalve de ON/OFF knop (8).
o Om het slot te deactiveren druk nogmaals de veiligheidsslot
knop (1) in. Het “L0” symbool zal verdwijnen van de timer
display (6) en u kunt alle knoppen weer gebruiken.
Timer kookplaat
Uw kookplaat heeft een timer die aftelt voor een periode tussen 1
minuut en 99 minuten. Aan het einde zal er een signaal klinken.
o Gebruik de timer plus (8) en min knoppen (5) om de countdown
tijd in te stellen.
o De timer display laat de geselecteerde tijd zien.
13
o De timer display vermeerdert met een minuut elke keer als de
timer plus knop (8) wordt ingedrukt.
o De timer display vermindert met een minuut elke keer als de
timer min knop (5) wordt ingedrukt.
o Als de gekozen tijd hoger is dan 99 minuten zal de timer display
weer beginnen op 0.
o Als de timer plus (8) en min knoppen (5) tegelijkertijd worden
ingedrukt zal de timer display weer op 0 beginnen.
Instellen countdown tijd
o Druk de ON/OFF knop (9) in om het apparaat aan te zetten.
o Druk de cooking zone plus knop (4) in van de kook zone die u
wilt gebruiken..
o Stel het gewenste vermogen in tussen 1 en 9 door de plus (4)
en min (2) knoppen te gebruiken. Door het drukken op deze
knoppen zal de waarde van het vermogen in de zone indicator
(3) omhoog of naar beneden gaan.
o Press the timer button (7) and the timer display (6) will flash.
o Stel de gewenste tijd in door de timer plus (8) en min (5)
knoppen te gebruiken.
o Als de gewenste tijd in de timer display verschijnt stop dan met
het indrukken van de knoppen.
o De timer display (6) zal gedurende 5 seconden knipperen. Zodra
deze stopt is de tijd ingesteld. U kunt ook nogmaals de timer
knop (7) indrukken om de gewenste tijd vast te stellen.
o Als de tijd is vastgesteld zal het apparaat een signaal geven en
zal het apparaat uitschakelen.
BELANGRIJK: De countdown tijd controleert de gehele
kookplaat in plaats van een individuele kook zone.
Automatische veiligheids uitschakeling
o Als per ongeluk een of meerdere kook zones niet uitgezet
worden, zal een automatische veiligheids uitschakeling in
14
werking treden. Zie onderstaand schema voor tijden
automatische uitschakel functie:
Vermogen Maximale tijd (uren)
1
8
2
8
3
8
4
4
5
4
6
4
7
2
8
2
9
2
o Als meerdere zones zijn aangelaten zal het apparaat alleen die
zones uitschakelen die hun maximale tijd hebben bereikt.
Richtlijnen kookplaat
o Het is mogelijk dat de eerste paar keer dat u de kookplaat
gebruikt, u een branderige lucht kunt waarnemen. Dit is normaal
en zal na een paar keer gebruik compleet verdwijnen.
o De kookplaat is uitgerust met kookzones in verschillende
groottes en vermogens.
o De kookzones en hittebronnen zijn gemakkelijk te zien. Zorg
ervoor dat u passende pannen gebruikt op de kook zones en zo
efficiënt kunt koken.
o Gebruik geen pannen met beschadigde bodems, hiermee kunt u
uw kookplaat beschadigen.
o Zorg ervoor dat bodems van pannen schoon en droog zijn voor
gebruik.
o De bodems van koude pannen moeten enigzins concaaf zijn
aangezien zij door hitte zullen uitzetten en vervolgens plat op de
kookplaat staan. Zo kan de hitte zich gemakkelijker verplaatsen.
o De meest geschikte bodem dikte van pannen is 2 – 3 mm voor
enamel pannen en 4 – 6 mm voor roestvrijstaal.
o Als deze richtlijnen niet gevolgd worden zal er een verlies van
energie en hitte ontstaan. Hitte die niet geabsorbeerd wordt door
de pan zal zich verspreiden over de kookplaat.
o Probeer te koken met deksel zodat u op een lager vermogen
koken kunt.
15
o Kook groentes en aardappelen altijd in zo weinig mogelijk water
om kooktijden te reduceren.
o Levensmiddelen en vloeistoffen met een hoog suiker gehalte
kunnen de kookplaat beschadigen. Als er gemorst wordt maak
dit dan onmiddellijk schoon met een doekje, echter blijft het
risico dat de keramische plaat beschadigt raakt.
o BELANGRIJK: De keramische kookplaat is sterk, echter niet
onbreekbaar en kan beschadigd raken, vooral door er harde of
scherpe voorwerpen op te laten vallen.
o Gebruik de kookplaat nooit als deze barst of breekt.
Neem in dit geval meteen contact op met Baumatic
Customer Care.
Schoonmaak en onderhoud
Maak alleen schoon als de plaat voldoende is
afgekoeld.
Schakel altijd de stroomtoevoer uit voordat u
begint met schoonmaakwerkzaamheden.
Reinigen van de kookplaat
Uw plaat kan beschadigt raken als er reinigingsmiddelen op
achterblijven. Neem daarom altijd de kookplaat af met een
warm, vochtig doekje en een beetje afwasmiddel.
Gebruik nooit schuurmiddelen of scherpe voorwerpen om schoon
te maken; hiermee beschadigt u de kookplaat. Gebruik warm
water en een beetje afwasmiddel om te reinigen.
Het is soms gemakkelijker om etensresten te verwijderen als de
kookplaat nog warm is. Echter wees voorzichtig om
brandwonden te voorkomen.
Na elk gebruik
o Neem de plaat af met een vochtige doek.
o Droog de plaat met een droge, schone doek.
16
Schoonmaak overzicht
Type vervuiling
Meteen
Schoonmaken Waarmee
schoonmaken? als plaat is
schoonmaken?
afgekoeld?
Suiker of
Ja
Nee
Keramische plaat
levensmiddelen/vloeistoffen
schraper
die suiker bevatten.
Folie of plastic.
Ja
Nee
Keramische plaat
schraper
Vet spetters.
Nee
Ja
Schoonmaakmiddel
voor keramische
kookplaten.
Verkleuring metal.
Nee
Ja
Schoonmaakmiddel
voor keramische
kookplaten.
Water spetters of ringen.
Nee
Ja
Schoonmaakmiddel
voor keramische
kookplaten.
Gebruik keramische plaat schraper
Een keramische plaat schraper is bijgeleverd. Volg onderstaande
richtlijnen met betrekking tot gebruik keramische plaat schraper:
o Plaats de schraper schuin op de kookplaat.
o Verwijder resten door deze met de schraper voorzichtig te
verwijderen.
o Neem de kookplaat vervolgens af met een warme, vochtige doek
en een beetje afwasmiddel.
o Droog vervolgens de plaat met een droge, schone doek.
Gebruik reinigingsmiddel voor keramische kookplaten
Het is mogelijk om een reinigingsmiddel speciaal voor keramische
kookplaten, te kopen.
Controleer altijd dat het middle geschikt is voor uw kookplaat. Volg
vervolgens de instructies op van het produkt.
17
Installatie
De installatie van dit apparaat moet worden
gedaan door een gekwalificeerd persoon.
Positioneren
Naastliggend meubilair en alle materialen gebruikt
voor installatie van dit apparaat moeten tenminste
een temperatuur van 85°C boven de
kamertemperatuur kunnen weerstaan als de
kookplaat in gebruik is.
Dit apparaat heeft Klasse 3 en moet daarom ingebouwd worden. Het
aanrecht moet tenminste 600mm zijn met een minimale dikte van
30mm. De volgende minimale afstanden moeten geobserveerd
worden:
o 700 mm tussen de bovenkant van de kookplaat en de onderkant
van apparatuur/kasten die er boven hangen.
o 50 mm vrije afstand voor de zijkanten en voorkant van het
apparaat.
o 55 mm vrije afstand tussen de achterkant van de kookplaat en
de muur erachter.
o Als de plaat zo geïnstalleerd wordt dat de linker- of rechterkant
aan het einde van het aanrecht is, moet er tenminste 150mm
ruimte zijn tussen het apparaat en het einde van het aanrecht.
Uitpakken van het apparaat.
Controleer tijdens het uitpakken dat het volgende is meegeleverd:
1
1
1
1
4
4
1
Baumatic kookplaat
Keramische plaat schraper
Installatie en instructie handleiding
Baumatic garantie kaart
Beugels
Schroeven
Afwerk strip
18
Installeren apparaat
o Maak een gat in het aanrecht dat overeenkomt met bovenstaand
diagram.
o BELANGRIJK: Zorg ervoor dat
de vereiste afmetingen met
betrekking tot ventilatie in acht
worden genomen.
o BELANGRIJK: Blokkeer nooit de
ventilatie openingen rondom het
apparaat wanneer u deze positioneert
(zie diagram links).
19
o Draai de plaat voorzichtig om en leg deze op een zachte
ondergrond zoals een deken of kussen.
o BELANGRIJK: Gebruik nooit siliconen kit om het apparaat vast
te zetten. Hierdoor wordt het moeilijk om het apparaat in de
toekomst uit de inbouw te nemen, vooral als er reparaties
moeten worden uitgevoerd.
o Plaats de beugels zoals aangegeven op bovenstaande diagram
aan de onderkant van het apparaat.
o Plaats het apparaat nu in het aanrecht. Let op: laat het apparaat
voorzichtig in positie zakken.
o Schroef het apparaat
vervolgens vast in de
gewenste positie. Zorg
ervoor dat de schroeven
stevig worden
aangedraaid.
20
Elektrische aansluiting
Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een
gekwalificeerd persoon en volgens deze Baumatic
richtlijnen.
Voordat u het apparaat aansluit controleer dat het voltage voor dit
apparaat overeenkomt met het voltage in uw huis.
WAARSCHUWING: Dit apparaat moet geaard zijn.
o Zorg ervoor dat de stroomtoevoer ten alle tijden gemakkelijk
bereikbaar is. De aansluiting mag zich nooit boven het apparaat
bevinden en niet meer dan 1.25m van het apparaat af.
o Kabel type: H05 RRF 3 core x 4 mm²
Aansluiten stroomkabel
o De aansluiting voor de kabel bevindt zich aan de onderkant van
het apparaat. Het kapje kan verwijderd worden door de schroef
te verwijderen.
21
o Sluit de kabels aan volgens het bovenstaand diagram (dit
bevindt zich ook aan de onderkant van het apparaat).
o Gebruik een goede schroevendraaier om voorzichtig alle
schroeven secuur vast te draaien.
o Als u het apparaat aanzet en er blijken slechts 2
kookzones te werken, controleer dan eerst dat alle
schroeven goed zijn vastgedraaid alvorens u contact
opneemt met Baumatic.
o BELANGRIJK: Sluit dit apparaat nooit aan door gebruik te
maken van een stekker en stopcontact.
o De kabel kan opgerold worden als dit nodig is echter zorg ervoor
dat deze niet vast komt te zitten onder het apparaat als deze
geïnstalleerd wordt. Laat de kabel nooit contact maken met hete
delen het apparaat.
22
Vervanging stroomkabel
Als de kabel beschadigd raakt moet deze vervangen worden door een
geschikte kabel.
Vervang de kabel door onderstaande instructies te volgen:
o Schakel het apparaat uit door de controle knop uit te
zetten.
o Open de stroom console aan de onderkant van het apparaat.
o Draai de schroefjes van de kabels los.
o Vervang de kabel met een nieuwe die de dezelfde lengte heeft
en overeenstemt met de specificaties op pagina 22.
o De “groene-gele” aarde kabel moet aangesloten worden aan de
. Deze kabel moet ongeveer
aansluiting gemarkeerd met
10mm langer zijn dan de neutrale en live kabels.
o De “blauwe” neutrale kabel moet aangesloten worden op de
aansluiting gemarkeerd met de letter (N) – De ‘’live’’ kabel moet
aangesloten worden op de aansluiting gemarkeerd met de letter
(L).
23
Mijn apparaat werkt niet correct
o De kook zones functioneren niet goed of willen niet aan.
* Het is meer dan 2 minuten geleden dat het apparaat is aangezet.
Schakel het apparaat nogmaals in door de ON/OFF knop in te
drukken en selecteer vervolgens de kook zone(s).
* Het veiligheidsslot is ingeschakeld (zie hoofdstuk ‘’veiligheids
slot’’ om dit te deactiveren).
* Meerdere kook zones zijn tegelijkertijd geselecteerd. Selecteer
een kook zone per keer.
* De automatische veiligheids uitschakeling is geactiveerd. Druk
de ON/OFF knop in om het apparaat weer aan te zetten.
* Controleer dat de stroomvoorziening werkt. Controleer dat er
geen stoppen zijn doorgeslagen.
o De restwarmte indicator gaat niet aan als ik een kookzone
heb uitgezet.
* De kook zone heeft slechts een korte tijd aangestaan en de
temperatuur is daardoor niet boven de 60°C gekomen.
* BELANGRIJK: Mocht de kook zone heter dan 60°C voelen en de
restwarmte indicator brand niet, neem dan contact op met
Baumatic Customer Care.
o Een zoemend geluid is hoorbaar als ik een kook zone
aanzet.
* Dit is normaal; als de kook zone warm wordt zal het zoemend
geluid verdwijnen.
o De kook zones zijn verkleurd.
* Dit kan veroorzaakt zijn door verbrande etensresten op de plaat.
Dit heeft geen gevolgen voor de werking van het apparaat. Zorg
ervoor dat de schoonmaak instructies nauwkeurig gevolgd
worden om verkleuring te voorkomen.
24
BELANGRIJK: ALs u vermoedt dat uw apparaat
niet goed functioneert, schakel dan de
stroomtoevoer af en neem contact op met
BAumatic Customer Care.
PROBEER NOOIT ZELF HET APPARAAT TE
REPAREREN.
In het geval dat een monteur gebeld wordt gedurende de garantie
periode en er blijkt dat het probleem niet veroorzaakt wordt door een
fout met het apparaat, u mogelijk de kosten van de monteur moet
betalen.
Het apparaat moet toegankelijk wezen voor een monteur om
reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren. Mocht het
apparaat dusdanig ingebouwd zijn dat de monteur denkt
schade te veroorzaken aan uw keuken dan zal de monteur geen
werkzaamheden uitvoeren.
Dit geldt ook voor situaties waarbij het apparaat is ingebouwd
met tegeltjes, het apparaat is afgekit of met hout, zoals
plintjes, is afgewerkt.
Leest u het garantiebewijs dat is bijgeleverd zorgvuldig door.
25
United Kingdom
Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom
Sales Telephone
(0118) 933 6900
Sales Fax
(0118) 931 0035
Customer Care Telephone
(0118) 933 6911
Customer Care Fax
(0118) 986 9124
Spares Telephone
(01235) 437244
Advice Line Telephone
(0118) 933 6933
E-mail:
sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk
Website:
www.baumatic.co.uk
Republic of Ireland
Service Telephone
1-890 812 724
Spares Telephone
091 756 771
Czech Republic
Baumatic CR s.r.o.
Lípovà 665
460 01 Liberec 4
Czech Republic
+420 483 577 200
www.baumatic.cz
Slovakia
Baumatic Slovakia, s.r.o.
Galvániho 7/D
Slovakia
+421 255 640 618
Germany
Baumatic Gmbh
Lilienthalstrasse 1
320 52 Herford
Deutschland
+49 5221 694 99-0
www.baumatic.de
Italy
Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)
+3904 9920 2297
www.baumatic.it
Holland
Baumatic Benelux B.V.
Grindzuigerstraat 22
1333 MS ALMERE
Nederland
+3136 549 1555
www.baumatic.nl
26
27
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising