Multitech | MT2834ZDXI | HHL-SER - Prosec

akdkh
larmsystem
Installation
Hedengren bolagen:
Finland: tel. +358 9 6828 444, fax +358 9 673 576, Security@hedengren.fi, www.hedengrensecurity.fi
Sverige: tel. +46 8 231600, fax. +46 8 231800, www.hedengrensecurity.se
HHL-32/256+/PRO+
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. MANUALENS REVISIONSHISTORIK........................................................................................................ 6
2. ALLMÄNT .................................................................................................................................................. 7
3. GODKÄNNANDEN .................................................................................................................................... 8
3.1. ALLMÄNT................................................................................................................................................ 8
3.2. KABLAR OCH KABELSKÄRMAR .................................................................................................................. 8
3.3. INSTALLATIONSMILJÖ .............................................................................................................................. 9
4. CENTRALSKÅPET .................................................................................................................................. 10
4.1. ALLMÄNT.............................................................................................................................................. 10
4.2. DIMENSIONER....................................................................................................................................... 10
4.2.1. HHL-32+ ...................................................................................................................................... 10
4.2.2. HHL-256+ .................................................................................................................................... 12
4.2.3. HHL-PRO+ .................................................................................................................................. 14
4.3. INSTALLATION ....................................................................................................................................... 17
5. ADRESSLINJE, ADRESSENHET (PID) OCH DETEKTORLINJE ........................................................... 18
5.1. PRINCIP ............................................................................................................................................... 18
5.2. DETEKTORLINJE ................................................................................................................................... 18
5.3. ADRESSENHET, PID, MW-9232............................................................................................................. 19
5.3.1. Inkoppling av detektor.................................................................................................................. 20
5.3.2. Inkoppling av dörrmagnet ............................................................................................................ 20
5.4. ADRESSENHET, PID, MW-9132............................................................................................................. 21
5.4.1. Inkoppling av detektor.................................................................................................................. 22
5.4.2. Inkoppling av dörrmagnet ............................................................................................................ 22
5.5. KMW-SP8/2 KONCENTRATOR FÖR ADRESSER ....................................................................................... 23
5.5.1. Adress/funktion ............................................................................................................................ 23
6. HHL-KLG MANÖVERPANEL .................................................................................................................. 25
6.1. ALLMÄNT.............................................................................................................................................. 25
6.2. INSTALLATION ....................................................................................................................................... 26
6.3. UPPKOPPLING ...................................................................................................................................... 28
6.3.1. Manöverpanel 1 – 8. .................................................................................................................... 28
2
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
6.3.2. Manöverpanel 9 – 16 ................................................................................................................... 29
6.4. INSTÄLLNINGAR .................................................................................................................................... 30
6.5. UPPSTART ........................................................................................................................................... 31
7. MODERKORTEN ..................................................................................................................................... 32
7.1. HHL-32+............................................................................................................................................. 32
7.1.1. Anslutningar................................................................................................................................. 32
7.1.2. Säkringar ..................................................................................................................................... 33
7.1.3. Programmerbara utgångar........................................................................................................... 34
7.2. HHL-256+........................................................................................................................................... 35
7.2.1. Anslutningar................................................................................................................................. 35
7.2.2. Säkringar ..................................................................................................................................... 36
7.2.3. Programmerbara utgångar........................................................................................................... 37
7.3. HHL-PRO+ ......................................................................................................................................... 38
7.3.1. Anslutningar................................................................................................................................. 38
7.3.2. Säkringar ..................................................................................................................................... 39
7.3.3. Programmerbara utgångar........................................................................................................... 40
7.4. LYSDIODER .......................................................................................................................................... 41
7.5. INSTÄLLNINGAR .................................................................................................................................... 41
7.5.1. HHL-32+/256+ ............................................................................................................................. 41
7.5.2. HHL-PRO+ .................................................................................................................................. 42
7.5.3. Språkval....................................................................................................................................... 43
7.5.4. Nollställning ................................................................................................................................. 43
8. SIREN ANSLUTNING .............................................................................................................................. 44
9. RS-232 ANSLUTNINGAR ........................................................................................................................ 45
9.1. PC-ANSLUTNING ................................................................................................................................... 45
9.2. RS232-ISOLATOR HHL-ISOL................................................................................................................ 46
9.3. SRM-5A ISOLATOR............................................................................................................................... 47
9.4. MODEM MULTITECH MT2834ZDXI/HHL ................................................................................................ 48
9.5. PRINTER .............................................................................................................................................. 48
10. UPPFYLLNING AV SÄKERHETSGRAD 3 OCH 4 ................................................................................ 49
3
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
10.1. HHL-LBR, BATTERIFRÅNKOPPLING ...................................................................................................... 49
10.2. SKYDD FÖR BORRNING AV CENTRALSKÅPET .......................................................................................... 50
11. EXTRA UTRUSTNING ........................................................................................................................... 51
11.1. DIL-128 SERIEKOMMUNIKATIONSADAPTER ............................................................................................ 51
11.2. EXTOUT-8, RELÄKORT ......................................................................................................................... 53
12. KABELDIMENSIONERING .................................................................................................................... 55
12.1. MATNINGSSPÄNNING FÖR ENHETER ...................................................................................................... 55
12.1.1. Minimi funktionsspänningen 7V ................................................................................................. 56
Enheterna placerade med jämna mellanrum på matningskabeln............................................................................ 56
Enheterna är placerade i ändan av kabeln............................................................................................................... 57
12.1.2. Minimi funktionsspännigen 9.5V ................................................................................................ 58
Enheterna är placerade med jämna mellanrum ....................................................................................................... 58
Enheterna är placerade i ändan av kabeln............................................................................................................... 58
Enheterna är placerade i ändan av kabeln............................................................................................................... 59
12.2. PID ADRESSLINJE............................................................................................................................... 60
12.2.1. Adressenheterna placerade med jämna mellanrum................................................................... 61
12.2.2. Adressenheterna placerade i ändan av kabeln .......................................................................... 62
13. TEKNISKT DATA ................................................................................................................................... 63
13.1. CENTRALEN ....................................................................................................................................... 63
13.2. SYSTEMKOMPONENTER ....................................................................................................................... 65
14. PROBLEMSÖKNING ............................................................................................................................. 66
14.1. RS485 DATAFÖRBINDELSE ................................................................................................................. 66
14.2. HHL-KLG.......................................................................................................................................... 66
14.2.1. Störningar på databussen (fel kod matad, sabotage larm)......................................................... 66
14.3. ADRESSLINJE ..................................................................................................................................... 66
14.3.1. Ingen spänning .......................................................................................................................... 66
14.3.2. Inga adressnivåer ...................................................................................................................... 66
14.3.3. Ingen nivå på enskild adressenhet............................................................................................. 67
14.3.4. Nivå 255 på samtliga adresser................................................................................................... 67
14.3.5. Adressnivån varierar .................................................................................................................. 67
4
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
5
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Manualens revisionshistorik
1. Manualens revisionshistorik
13.10.2006 Versio 1.07.
•
Första versionen.
23.6.2008 Version 1.11
•
•
•
•
•
•
Uppdaterat till samma version som Finska manualen.
Lagt till kapitel 5.3 för MW-9232 adressenhet.
Lagt till kapitel 5.5 för KMW-SP8 koncentrator.
Lagt till kapitel 4.2.3 för HHL-PRO+ central.
Lagt till kapitel 7.3 för HHL-PRO+ central.
Lagt till kapitel 7.5.2 för HHL-PRO+ central.
6
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Allmänt
2. Allmänt
Denna manual är avsedd som hjälp vid installation av HHL-32+, HHL-256+ och HHL-PRO+
multiövervaknings-systemen.
Egenskaper och värden, t.ex. antalet slingor (adresser) är beroende på centraltypen.
HHL-CENTRALEN
CENTRALENS LINJER / ADRESSER
LINJE 1
LINJE 2
CENTRAL
1
2
3
4
31
32
33
34
35
36
63
64
HHL-32+
HHL-256+
LINJE 8
HHL-32+
HHL-256+
225 226 227 228
255 256
12VDC UTGÅNGAR
PROGRAMMERBARA UTGÅNGAR (RELÄ + OPEN COLLECTOR)
EXTRA SERIEPORTAR
SERIESKRIVARE
PROGRAMMERING
/ ÖVERVAKNING
PARALLELLDISPLAY
MANÖVERPANEL
Fig. 2-1
7
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Godkännanden
3. Godkännanden
3.1. Allmänt
Detta system är godkännt enligt EN50131 samt EN50081-1 då instruktionerna i denna
anvisning följs.
•
HHL-32+, HHL-256+ centralenheten fullföljer miljöklass I kraven.
•
Manöverpanelen fullföljer Miljöklass II kraven.
•
MW-9132 adressenheten fullföljer Miljöklass II kraven.
Centralen fullföljer i standardutförande larmklass 2. Larmklass 3 och 4 uppfylls med följande
produkter:
Säkerhetsgrad
(larmklass)
3
Produkt
Förklaring
HHL-COVER
Borrskyddat centalskåp
HHL-LBR
Batteriavskiljare
(Frånkopplar batteriet då
spänningen sjunker under
skadlig gräns).
4
X
X
X
X = krav för att nå säkerhetsgraden.
3.2. Kablar och kabelskärmar
Kablar var ledarna är parlindade med skärm runt kabelledarna skall användas. Alla beräkningar
i denna manual är gjorda med ledardiametern 0.5mm.
Centralen är testad och kodkänd med kabeltypen MHS, ledardiametern 0,5mm,
ledarparresistansen 188Ω / km, ledarpar kapasitans 60nF / km.
Isolationsresistansen mellan ledarna och skyddsjord måste vara över 500kΩ. Om
isolationsresistansen är mindre överförs okontrollerbara jordströmmar, vilket medför störningar i
systemet. Problem uppstår ofta i metalldörrar då kabel eller dörrmagneten ”läcker”. Andra
möjligheter är att enheter med metalldosor, i vilka kabelskärmen är fäst, är fast satta i
byggnadens armering via skruvar.
Alla kabelskärmar skall kopplas i centralskåpets chassis. Likaså kopplas kabelskärmen i
externa enheter (manöverpanel etc) i kopplingsplinten märkt S.
Kabeln mellan transformator och centralen är av typen MSK 2x1mm och denna skall vara under
1m lång. Kabeln levereras med central.
8
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Godkännanden
3.3. Installationsmiljö
Vid installation bör systemets och dess komponenters kodkännande beaktas.
9
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Centralskåpet
4. Centralskåpet
4.1. Allmänt
Centralskåpet väger ca 10 kg inclusive 1st 20Ah batteri. Skåpets vikt bör beaktas då väggfästen
planeras. Centralens transformator får installeras med maximalt 1m lång kabel. Kabeln
mellan transformatorn och centralen levereras med centralen. Möjliga extra batterier installeras i
separat batteriskåp nedanför centralskåpet. Batteriskåpets vikt är beroende av antalet extra
batterier.
4.2. Dimensioner
4.2.1. HHL-32+
195 mm
HHL-32+
CENTRAL
SKÅP
1419 +/-50mm
1700 +/-50 mm
Golv
Fig. 4-1
10
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Centralskåpet
267mm
m
m
76
Anslutningsplint för
kabelskärmar
Ø30mm
Ø6mm
251mm
8mm
347mm
261mm
66mm
Fig. 4-2
11
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Centralskåpet
4.2.2. HHL-256+
195 mm
HHL-256+
CENTRAL
SKÅP
1375,5 +/-50mm
1700 +/-50 mm
Golv
Fig. 4-3
12
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Centralskåpet
290 mm
0m
10
m
Anslutningsplint
för kabelskärmar
Ø30mm
270mm
10mm
Ø 6mm
470mm
340.5mm
145.5mm
Fig. 4-4
13
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Centralskåpet
4.2.3. HHL-PRO+
322 mm
HHL-PRO+
CENTRAL
SKÅP
1170 +/-50mm
1700 +/-50 mm
Golv
Fig. 4-5
14
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Centralskåpet
5
14
205 mm
Kabel
genomföring
230VAC IN
Anlsutningsplint
för kabelskärmar
TUFVASSONS
PVS 29/150VAC
TRANSFORMATOR
m
m
29VAC OUT
15 mm
370 mm
Ø 6 mm
Fästen för plast kabelskena
322 mm
720 mm
Kabel
genomföring
Anslutningsplint
för kabelskärmar
Kabel
genomföring
Anslutningsplint
för kabelskärmar
Fästen för plast kabelskena
193 mm
400 mm
Fig. 4-6
15
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Centralskåpet
HHL-LAN
TUFVASSONS
TRANSFORMATOR
29VAC / 150VA
RAM
PROT
SEL
RES
4 3 2 1
RS232-ISOL
HHL-PROG
HHL-RAM
DIL-128
HHL-SER 3+4
TYPE
RAM PROTECTION SEL
CODE
128
64
32
16
8
4
2
1
NONE
CODE
PERM
HHL-SER 1+2
HHL-SER
DIL-128
X4
F
E
D
C
B
A
CARD
ADDRESS
SELECT
SER
1+2
X1
X4
MF1
+ - +
SER
3+4
F3
- + -
F4
F5
+ -
B A TX RX -
C NC NO
1
F6 CPN PRN ALARM
X6
F1
6.3A
F1
MF2
SW+
SW-
PRN
X5
2 3 4 5 6 7
DIGI OUTPUT
TX RX
F6
F5
PRN
F4
F3
PRN
TX RX
TX RX
4
3
2
1
F3
2A
PRG X8
F4
F5
500mA 2A
F6
2A
+
TX
RX
LBC ON
MF3
LBC
RESET
AC FAIL
X9
LINE
1-8
LINE
9-16
X10
X11
LINE
17-24
F2
BAT FAIL
F2
6.3 A
LINE
25-32
X12
X13
+
L8
- + - +
L1
- + - +
L2
X4
- + - +
L3
X2
- + - +
L4
L6
X1
X3
L7
L5
BATTERI
12V / 20Ah
BATTERI
12V / 20Ah
Fig. 4-7
16
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Centralskåpet
4.3. Installation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Borra 4 st. 6-mm2 hål för fästnings ankare. Hålets djup skall vara 20-25mm. Hålens
placering se bild.
Hamra fast ankrarna.
Skruva in 4st. M5 skruvar i ankrarna, så mycket att de hålls fast ordentligt.
Lyft centralskåpet upp på väggen, så att skruvarna kommer igenom skruvskårorna.
Släpp ned på centralen så att skruvarna kommer på sina rätta ställen.
Fäst skruvarna.
Dra alla kablar mellan väggen och skåpet. Trä kablarna igenom kabel genomföringarna.
Obs! Genomföringen i skåpets undre del är för nätspänningsmatningen. Genomföringarna i
skåpets övre del är för övriga kablar.
Förkorta alla kablar så att de är passliga för anslutning.
Skala kablarna för koppling.
Före anslutning av kabelledare måste isolationsresistansen kontrolleras.
Ω
10A
mA
COM
V-Ω
Fig. 4-8
•
•
Isolationsresistansen uppmäts från varje ledare på kabeln, inclusive kabelskärm, mot
skyddsjord. Isolationsresistansen skall vara större än 1MΩ.
Efter detta skall kabelskärmen kopplas till anslutningplinten för kabelskärmar (se bild).
17
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
5. Adresslinje, adressenhet (PID) och detektorlinje
5.1. Princip
För att systemet skall kunna övervaka fastigheten används olika typer av givare. Dessa kan
vara PIR-detektorer, magnetkontakter, nivåbrytare, fuktgivare, rökdetektorer, värmedetektorer
etc.
Varje enskild givare måste ha en egen adress, med vilken centralen skiljer åt lägena på de
anslutna givarna. För detta används adressenheter (PID) eller adresskoncentratorer
(SuperPID).
Många givare behöver driftspänning för att fungera. Om avstånd och kabelns spänningsfall inte
blir för stora matas givarna oftast från centralen, då dessa utgångar automatiskt är övervakade
och batterisäkrade för spänningsavbrott.
5.2. Detektorlinje
PIR-DETEKTOR
blå
DÖRRMAGNET
orange
12 VDC
+
-
röd
NC
C
orange
TAMPER
C
NC
blå
röd
svart
svart
MW-9132
MW-9132
12 V DC
+
_
LINJE
+
_
TILL FÖLJANDE
DETEKTOR
KABELSKÄRM
OBS! Linjens längd max. 2,5 km. Detta gäller den totala kabellängden (ex. i stjärnnät).
Larmkontakten kan i separat störningsfri kabel dras upp till max. 25m avstånd från
PID-enheten.
Fig. 5-1
*
Detektorlinjens maximala längd är 2,5km. Längden gäller
hela kablaget.
I normala fall används en kabel med minst 4 st ledare för detektorlinjen. Vid behov används
flera ledarpar för spänningsmatning till detektorerna.
Kabelskärmen skall förlängas vid varje detektor.
18
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
5.3. Adressenhet, PID, MW-9232
Adressenheten kopplas i centralens adresslinjer. Adressenheterna är numrerade från 01 till 32.
Adresserna på linjen får installeras i fri ordningsföljd. På linjen får endast finnas en
adressenhetn av varje adress, ett flertal av samma adress orsakar funktions- och nivåproblem i
systemet.
01
Adressenheten är av typen MW-9232/xx:
Enheten kopplas med 4 st ledare:
•
•
•
Röd ledare
Svart / brun
Gul ledare
= adresslinjens +.
= adresslinjens -, larmkontaktens gemensamma ledare.
= larmkontaktens ledare.
detektor tamper
röd
gul
+
detektor larmrelä
LINJE
MW-9232
adress 1
_
KABELSKÄRM
svart
MW-9232
adress n
(n=max 32)
Fig. 5-2
Normalt skall larmkontakten alltid vara öppnande (NC). Då kontakten öppnas larmar adressen
eller adressen förbikopplar sektion. Programmässigt kan larmkontakt detektionen dock
inverteras (NO).
Detektorer som behöver 12VDC matningspänning matas med eget ledarpar.
19
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
5.3.1. Inkoppling av detektor
Inkoppling görs med 3 ledare (den svarta ledaren används som larmkontaktens gemensamma).
DETEKTOR
svart
gul
12VDC
-
+
NC
C
TAMPER
röd
MW-9232
12 VDC
LINJE +
Fig. 5-3
5.3.2. Inkoppling av dörrmagnet
Inkoppling görs med 3 ledare (den svarta ledaren används som larmkontaktens gemensamma).
DÖRRMAGNET
röd
gul
NC
C
svart
MW-9232
LINJE +
Fig. 5-4
20
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
5.4. Adressenhet, PID, MW-9132
Adressenheten kopplas i centralens adresslinjer. Adressenheterna är numrerade från 01 till 32.
Adresserna på linjen får installeras i fri ordningsföljd. På linjen får endast finnas en
adressenhetn av varje adress, ett flertal av samma adress orsakar funktions- och nivåproblem i
systemet.
01
Adressenheten är av typen MW-9132/xx:
Enheten kopplas med 4 st ledare:
•
•
•
•
Röd ledaren
Svart / brun
Blå ledare
adresslinjens -).
Orange ledare
detektor tamper
= adresslinjens +.
= adresslinjens -.
= larmkontaktens ena ledare (är i samma potential med
= larmkontaktens andra ledare.
röd
orange
+
LINJE
_
detektor larmrelä
MW-9132
adress 1
KABELSKÄRM
blå
svart
MW-9132
adress n
(n=max 32)
Fig. 5-5
Normalt skall larmkontakten alltid vara öppnande (NC). Då kontakten öppnas larmar adressen
eller adressen förbikopplar sektion. Programmässigt kan larmkontakt detektionen dock
inverteras (NO).
Detektorer som behöver 12VDC matningspänning matas med eget ledarpar.
21
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
5.4.1. Inkoppling av detektor
Inkoppling med 3 ledare (blåa ledaren isoleras).
Inkoppling med 4 ledare.
DETEKTOR
DETEKTOR
svart
blå
orange
orange
12VDC
-
+
C
NC
12VDC
-
TAMPER
+
NC
C
TAMPER
röd
röd
svart
MW-9132
MW-9132
12 VDC
12 VDC
LINJE +
LINJE +
Fig. 5-6
5.4.2. Inkoppling av dörrmagnet
Inkoppling med 3 ledare (blåa ledaren isoleras).
DÖRRMAGNET
Inkoppling med 4 ledare.
DÖRRMAGNET
röd
orange
NC
C
röd
svart
orange
NC
C
blå
svart
MW-9132
LINJE +
MW-9132
LINJE +
Fig. 5-7
22
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
5.5. KMW-SP8/2 Koncentrator för adresser
Adresslinjer med endmotstånd kan anslutas till HHL-systemet med koncentratorn.
Egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
Larmar då adressen är öppen över 0.6s.
Larmar då adressen är kortsluten över 1.2s.
Endmotstånds värde mellan 4.7kΩ - 10kΩ för att kortslutning skall detekteras. I leveransen
medföljer 6.8kΩ motstånd.
Kan anslutas med motståndsvärden under 4.7kΩ eller utan motstånd men kan i detta fall
inte detektera kortslutning.
Isolationsresistans mot skyddsjord skall ligga över 500kΩ.
Adresslinjen max. 5000m.
Avstånd mellan HHL central och koncentrator max. 1000m.
5.5.1. Adress/funktion
Koncentratorn reserverar alltid 8 efter varandra liggande adresser.
Beroende på centralmodell kan man välja 1-8, 9-16, 17-25, 26-32.
Funktion 16/32 väljs enligt centralmodell:
•
•
HHL-16/32/128/256/512 = 16.
HHL-32+/256+/PRO+ = 32.
Fabriksinställningen är adress 1-8, funktion= 16.
*
Koncentratorns strömförbrukning är 16 gånger större än MW-9132
adressenhetens strömförbrukning. Beakta detta vid kabeldimensionering.
23
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
Motstånd mellan
4.7kohm - 10kohm
(normalt 6.8kohm)
1 / 9 2 /10 3 /11 4 /12 5 /13 6 /14 7 /15 8 /16
17/25 18/26 19/27 20/28 21/29 22/30 23/31 24/32
Version
Linjens nollställning
Typ
2
Linjens pollning
25
17
9
1
LINE
+
32
24
16
8
/ 32
/ 16
MODE
Adress/funktion
Kabelskärm kopplas
till HHL-centralens chassis
-
HHL LINJE
+
Fig. 5-8
24
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
6. HHL-KLG manöverpanel
6.1. Allmänt
För att slutanvändare skall kunna styra och övervaka larmet används manöverpaneler. Till
systemet kan anslutas maximalt 16st manöverpaneler. De 8 första kan anslutas direkt till
moderkortets CPN serieport. Om man behöver mer än 8 st manöverpaneler kan dessa anslutas
till centralen via DIL-128 seriekortet till portarna SER1 eller SER2 (HHL-32+/256+) eller
portarna SER3 eller SER4 (HHL-256+). DIL-128 serieporten skall vara byglad för RS485
kommunikation.
För förbindelsen mellan central och manöverpanel behövs en kabel med minst 2 ledarpar (4
ledare) + skärm. Behovet för antalet ledarpar för spänningsmatningen varierar med avståndet.
Om avståndet blir ogynnsamt, ett stort antal ledarpar behövs för spänningsmatning, kan
manöverpanelen spänningsmatas från en lokal strömkälla. Denna strömkälla måste vara av typ
dubbelisolerad, där skyddsjord inte är ansluten. Om annan strömkälla används måste
datakommunikationen mellan central och manöverpanel isoleras med isolationskortet
RS485/ISOL.
Enheterna ansluts på databussen parallellt, antingen i stjärna eller i serie. Enheterna behöver
inte ligga i adressordningsföljd.
KLG
1
KLG
n
KLG
5
n=max 8
HHL-32+
HHL-256+
KLG
3
KLG
2
KLG
4
OBS!
Spänning >8 VDC
Fig. 6-1
*
*
Den maximala längden på databussen är 500m.
Då separata strömkällor används utan RS485/ISOL kort, skall strömkällornas minus
sammankopplas med centralens minus.
Då spänningsmatning och ledarpar beräknas för manöverpanelen måste den maximala
strömförbrukningen användas. Strömförbrukningen varierar beroende på anslutna kortläsare.
25
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
31
m
m
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
143,0 mm
146,0 mm
Fig. 6-2
6.2. Installation
Manöverpanelen installeras på väggen. Installationshöjden för manöverpanelen är 1500 +
(200)mm, som är normal axelhöjd för personer.
26
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
47 mm
60 mm
1425 +200 mm
1500 +200 mm
Golv
1. Borra 4 st hål för fästnings ankare. Hålets djup skall vara 20-25mm. Hålens placering se
bild.
2. Hamra fast ankrarna.
3. Led kabeln genom bottenplattans kabelgenomföring. För ytmontage kan kabeln dras
uppifrån, fila bort den avtunnade delen i manöverpanelens skal.
4. Fäst bottenplattan med 4st. M3 skruvar (insänkning).
5. Kapa och skala kabeln passlig för installation.
6. Koppla den 5-poliga pluggen enligt anvisningen.
7. Koppla kabeln i centraländan enligt anvisningen.
8. Ställ in adress etc. Anslut den 5-poliga pluggen.
9. Fäst manöverpanelen i bottenplattan med insänkta 3mm skruven.
10. Skruven täcks in genom att limma medkommande täckplatta i urgröpningen.
27
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
6.3. Uppkoppling
6.3.1. Manöverpanel 1 – 8.
HHL-32+/256+
10
9
+ 12V 8
7
CPN
1
A
B
+
S
2
3
4
5
MANÖVERPANELENS
KOPPLINGSPLUG
Kabelskärm. Ansluts i centralskåpets
avskärmningspunkt.
Fig. 6-3
Förklaring
HHL-32+ / HHL-256+
HHL-KLG, X2
Data RS485 A
X1, 10
1
Data RS485 B
X1, 9
2
Spänning -
X1, 8
3
Spänning + 12VDC
X1, 7
4
Centralskåpets
avskärmningspunkt
5
Kabelskärmen
28
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
6.3.2. Manöverpanel 9 – 16
1
2
3
4
5
8
PORT A
1
+12
+12
TX
B
PORT B
RX
A
Flatkabel
SER 1-4
_
_
B232
B485
B232
B485
A232
A485
A232
A485
B232
B485
7
S
MANÖVERPANELENS
KOPPLINGSPLUG
-
+
DC 12V
HHL-32+/256+
Kabelskärm. Ansluts i centralskåpets
avskärmningspunkt.
B232
B485
A232
A485
A232
A485
Porten skall vara
byglad för RS485
Fig. 6-4
Förklaring
HHL-32+ / HHL-256+
/ DIL-128
HHL-KLG, X2
Data RS485 A
DIL-128, A
1
Data RS485 B
DIL-128, B
2
Spänning -
X1, 8
3
Spänning + 12VDC
X1, 7
4
Centralskåpets
avskärmningspunkt
5
Kabelskärmen
29
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
6.4. Inställningar
Belysnings
led
Högtalare
Seriekommunikations
leds
Justering av
display kontrast
1 2 3 4 5
RS485
6 7 8 9
- + D0 D1
DC V
A B -
+ S
X1, Anslutning
för knappsats
X2
Adressinställning
X3, kortläsare
Tamper
1. Manöverpanelens adress ställs in med SW1 vridställaren.
2. Fäst pluggen i manöverpanelens pluggstomme X2.
3. Efter spänningspåkoppling bör display kontrasten kontrolleras. Vid behov kan denna
justeras.
4. Fäst manöverpanelen i bottenplattan med insänkt 3mm maskinskruv.
Adress
SW 1
(bakgrundsljuset
släckt)
SW 1
(bakgrundsljuset
tänt)
1
0
8
2
1
9
3
2
A
4
3
B
5
4
C
6
5
D
7
6
E
8
7
F
30
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
HHL-KLG manöverpanel
6.5. Uppstart
Vid uppstart av manöverpanelen, påkoppling av spänning eller omstart, fås följande
meddelande på displayen:
* KLG remote panel * c. 2005 Oy Hedpro Ab.
Om dataförbindelsen är i ordning visas manöverpanelens adress, exempelvis Addr 1,
programversionen på undre raden samt texten ”Polling OK”. Om förbindelsen mot centralen
fungerar byts texten efter en stund ut mot ”Connecting...”.
Om dataförbindelsen inte fungerar visas texten ”No polling”, varefter enheten startas upp på
nytt. Detta pågår tills dataförbindelsen fungerar.
Problem med dataförbindelsen kan kontrolleras, se kapittel problemsökning.
31
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7. Moderkorten
7.1. HHL-32+
+
-
MANÖVERPANEL HHL-KLG
B
+ -
B A
-
C
NC A-UTGÅNG (NR 8)
NO
UTGÅNG 1
UTGÅNG 2
UTGÅNG 3
UTGÅNG 4
UTGÅNG 5
UTGÅNG 6
UTGÅNG 7
MANÖVERPANEL RS 485
12 VDC 1A (F5)
+ - + - + -
TX PRN (PRINTER)
RX PRN (PRINTER)
A
12 VDC 0.5A (F4)
12 VDC (SIRENER) 2A MAX 15 MIN. (F3)
7.1.1. Anslutningar
ADRESSENHET MW-9132/xx
ORANGE
RÖD
PID
BLÅ
SVART
TAMPER
+ - +
F3
- + -
F4
+ -
B A
F5
-
TX RX
C NC NO
CPN PRN ALARM
1
2 3 4 5 6 7
DIGI OUTPUT
+ - +
-
L1
X2, PID LINJE
X1 ANSLUTNIGAR
+
TX
RX
-
MF1, 300mA
F5, 0.5A
F4, 0.5A
4 PC/MODEM
3 ANSLUTNING
2
1
MF2, 300mA
MF3, 300mA
SERIAL 1+2
FÖR DIL-128
F3, 2A
(HHL-SER)
HHL-SER
HHL-RAM
CPN
TX
PRN
TX
- +
F2, 4A
F1, 4A
X5
X6
PRG
RX
PRG
TX
HHL-PROG
FAIL
PR
OFF
RESET
BATTERI TEMP.
KOMPENSATION
12VDC BATTERI
+
24 VAC
SPRÅKVAL (CSEL)
+ TESTMODE
SÄKERHETSGRAD 4
SKALSKYDD MOT
BORRNING AV CHASSIT
(OPTION)
SÄKERHETSGRAD 2
SKALSKYDD (STANDARD)
PVS 60 / 24VAC
230 VAC
Fig. 7-1
32
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.1.2. Säkringar
Centralens säkringar:
Funktion
Säkring
Värde [A]
Pol
Kopplingsplint
24 VAC
F1
4
1, 2
X6
Batteri 12VDC
F2
4
1 (+), 2(-)
X5
Utgång för Siren
F3
2
1 (+), 2(-)
X1
Spänning för
larmsändare
F4
0.5
3 (+), 4(-)
X1
Spänning för externa
enheter
F5
0.5
5, 7 (+), 6, 8(-)
X1
Spänning för
adresslinjen
MF1
0.3 (automatsäkring)
1, 3 (+), 2, 4(-)
X2
Spänning för enhet
anslutet till PRG-porten
MF2
0.3 (automatsäkring)
4
X3
Spänning för DIL-128
kortet
MF3
0.3 (automatsäkring)
-
X9
4
-
-
Batterikabel
33
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.1.3. Programmerbara utgångar
Centralen har 8 programmerbara utgångar på moderkortet. 1 utgång är en reläkontakt som kan
kopplas in normalt öppen (NO) eller normalt stängd (NC). Övriga 7 utgångar är transistorutgångar (open collector). Då dessa utgångar aktiveras dras utgången mot minus.
Utgångarna kan belastas:
Utgång
Funktion
Belastning [A]
Pol
Kopplingsplint
Utgång 1
Open collector
0.1
17 (-)
X1
Utgång 2
Open collector
0.1
18 (-)
X1
Utgång 3
Open collector
0.1
19 (-)
X1
Utgång 4
Open collector
0.1
20 (-)
X1
Utgång 5
Open collector
0.1
21 (-)
X1
Utgång 6
Open collector
0.1
22 (-)
X1
Utgång 7
Open collector
0.1
23 (-)
X1
Utgång 8
Relä, C
1
14
X1
Utgång 8
Relä, NC
1
15
X1
Utgång 8
Relä, NO
1
16
X1
*
Den totala belastningen för utgång 1+ utgång 2 + utgång 3+ utgång 4+ utgång 5+
utgång 6+ utgång 7 är 0.5A (500mA).
34
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.2. HHL-256+
12 VDC (SIRENER) 2A MAX 15 MIN. (F3)
7.2.1. Anslutningar
-
MANÖVERPANEL HHL-KLG
B
ADRESSENHET MW-9132/xx
ORANGE
RÖD
ORANGE
RÖD
PID
PID
BLÅ
SVART
SVART
BLÅ
LINJE 8
-
ADRESSENHET MW-9132/xx
LINJE 1
B A
C
NC A-UTGÅNG (NR 8)
NO
UTGÅNG 1
UTGÅNG 2
UTGÅNG 3
UTGÅNG 4
UTGÅNG 5
UTGÅNG 6
UTGÅNG 7
MANÖVERPANEL RS 485
+ -
TX PRN (PRINTER)
RX PRN (PRINTER)
+ - + -
12 VDC 0.5A (F4)
12 VDC 1A (F6)
A
12 VDC 1A (F5)
+ -
+
TAMPER
+ - +
F3
- + -
F4
+ -
F5
B A
TX RX
-
C NC NO
1
F6 CPN PRN ALARM
2 3 4 5 6 7
DIGI OUTPUT
+ - +
L1
- + - +
L2
L3
- +
L4
- +
L5
- + -
L6
L7
+ -
L8
MF1..8, 200mA
F6, 1A
F5, 1A
MF9, 300mA
F4, 0.5A
(HHL-SER)
F3, 2A
HHL-SER
+
TX
RX
-
4 PC/MODEM
3 ANSLUTNING
2
1
MF10, 300mA
SERIAL 1+2
FÖR DIL-128
HHL-SER
MF11, 300mA
CPN
TX
PRN
TX
HHL-RAM
PRG
RX
PRG
TX
F2, 6.3A
F1, 6.3A
X8
X9
FAIL
HHL-PROG
RESET
SERIAL 3+4
FÖR DIL-128
SPRÅKVAL (CSEL)
+ TESTMODE
SÄKERHETSGRAD 2
SKALSKYDD (STANDARD)
PR
OFF
BATTERI TEMP.
KOMPENSATION
12VDC BATTERI
+
29 VAC
PVS 150 / 29VAC
230 VAC
Fig. 7-2
35
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.2.2. Säkringar
Centralens säkringar:
Funktion
Säkring
Värde [A]
Pol
Kopplingsplint
29 VAC
F1
6.3
1, 2
X9
Batteri 12VDC
F2
6.3
1 (+), 2(-)
X8
Utgång för Siren
F3
2
1 (+), 2(-)
X1
Spänning för larmsändare
F4
0.5
3 (+), 4(-)
X1
Spänning för externa
enheter
F5
1
5 (+), 6(-)
X1
Spänning för externa
enheter
F6
1
7 (+), 8(-)
X1
Spänning för adresslinje 1
MF1
0.2 (automatsäkring)
1 (+), 2(-)
X2
Spänning för adresslinje 2
MF2
0.2 (automatsäkring)
3 (+), 4(-)
X2
Spänning för adresslinje 3
MF3
0.2 (automatsäkring)
5 (+), 6(-)
X2
Spänning för adresslinje 4
MF4
0.2 (automatsäkring)
7 (+), 8(-)
X2
Spänning för adresslinje 5
MF5
0.2 (automatsäkring)
9 (+), 10(-)
X2
Spänning för adresslinje 6
MF6
0.2 (automatsäkring)
11 (+), 12(-)
X2
Spänning för adresslinje 7
MF7
0.2 (automatsäkring)
13 (+), 14(-)
X2
Spänning för adresslinje 8
MF8
0.2 (automatsäkring)
15 (+), 16(-)
X2
Spänning för enhet
anslutet till PRG-porten
MF9
0.3 (automatsäkring)
4
X3
Spänning för DIL-128
kortet SER1+2
MF10
0.3 (automatsäkring)
-
X4
Spänning för DIL-128
kortet SER3+4
MF11
0.3 (automatsäkring)
-
X7
6.3
-
-
Batterikabel
36
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.2.3. Programmerbara utgångar
Centralen har 8 programmerbara utgångar på moderkortet. 1 utgång är en reläkontakt som kan
kopplas in normalt öppen (NO) eller normalt stängd (NC). Övriga 7 utgångar är transistorutgångar (open collector). Då dessa utgångar aktiveras dras utgången mot minus.
Utgångarna kan belastas:
Utgång
Funktion
Belastning [A]
Pol
Kopplingsplint
Utgång 1
Open collector
0.1
17 (-)
X1
Utgång 2
Open collector
0.1
18 (-)
X1
Utgång 3
Open collector
0.1
19 (-)
X1
Utgång 4
Open collector
0.1
20 (-)
X1
Utgång 5
Open collector
0.1
21 (-)
X1
Utgång 6
Open collector
0.1
22 (-)
X1
Utgång 7
Open collector
0.1
23 (-)
X1
Utgång 8
Relä, C
1
14
X1
Utgång 8
Relä, NC
1
15
X1
Utgång 8
Relä, NO
1
16
X1
*
Den totala belastningen för utgång 1+ utgång 2 + utgång 3+ utgång 4+ utgång 5+
utgång 6+ utgång 7 är 0.5A (500mA).
37
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.3. HHL-PRO+
7.3.1. Anslutningar
RAM
PROT
SEL
RES
4 3 2 1
HHL-PROG
PVS 150 / 29VAC
B A
- + -
+ -
B A TX RX -
-
230 VAC
+ -
29 VAC
+ -
UTGÅNG 2
UTGÅNG 3
UTGÅNG 4
UTGÅNG 5
UTGÅNG 6
UTGÅNG 7
+ -
UTGÅNG 1
+ -
C
SER 3+4
DIL-128 (KORT)
NC A-RELÄ (NR 8)
NO
SER 1+2
DIL-128 (KORT)
CARD
ADDRESS
SELECT
TX PRN (PRINTER)
RX PRN (PRINTER)
HHL-SER
X4
F
E
D
C
B
A
12 VDC 1A (F6)
HHL-SER 1+2
+
B
A
MANÖVERPANEL RS 485
TYPE
RAM PROTECTION SEL
CODE
128
64
32
16
8
4
2
1
NONE
CODE
PERM
12 VDC 0.5A (F4)
HHL-SER 3+4
12 VDC 1A (F5)
12 VDC (SIREN) 2A MAX 15 MIN. (F3)
HHL-RAM
PROSESSORIKORTIN LIITIN
SER
1+2
X1
X4
MF1
+ - +
SER
3+4
F3
F4
F5
C NC NO
1
F6 CPN PRN ALARM
X6
F1
6.3A
F1
MF2
SW+
SW-
SABOTAGE KONTAKT
X5
2 3 4 5 6 7
DIGI OUTPUT
PRN
TX RX
F6
PRN
F5
TX RX
F4
F3
PRN
TX RX
PRG
SERIEPORT
4
3
2
1
F3
2A
PRG X8
F4
F5
500mA 2A
F6
2A
+
TX
RX
LBC ON
MF3
LBC
RESET
AC FAIL
X9
LINE
1-8
LINE
9-16
X10
LINJAKORTTI 1
LINJAT 1 - 8
X11
LINJEKORT 2
LINJER 9 - 16
LINE
17-24
X12
LINJEKORT 3
LINJER 17 - 24
F2
BAT FAIL
F2
6.3 A
LINE
25-32
X13
LINJEKORT 4
LINJER 25 - 32
BATTERITEMP.
KOMPENSATION
LBC-RESET
(BATTERIFRÅNKOPPLING)
+ 12VDC BATTERI
MF1..8, 200mA
ADRESSENHET MW-9132/xx
SVART
PID
BLÅ
RÖD
L2
L1
- + - +
ORANGE
- + - +
ADRESSENHET MW-9132/xx
L8
- + - +
L3
X4
- + - +
L4
X2
L6
X1
X3
ORANGE
SVART
PID
RÖD
BLÅ
L7
L5
Fig. 7-3
38
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.3.2. Säkringar
Centralens säkringar:
Funktion
Säkring
Värde [A]
Pol
Kopplingsplint
29 VAC
F1
6.3
1, 2
X9
Batteri 12VDC
F2
6.3
1 (+), 2(-)
X8
Utgång för Siren
F3
2
1 (+), 2(-)
X1
Spänning för larmsändare
F4
0.5
3 (+), 4(-)
X1
Spänning för externa
enheter
F5
1
5 (+), 6(-)
X1
Spänning för externa
enheter
F6
1
7 (+), 8(-)
X1
Spänning för adresslinje 1
MF1
0.2 (automatsäkring)
1 (+), 2(-)
Linjekort
Spänning för adresslinje 2
MF2
0.2 (automatsäkring)
3 (+), 4(-)
Linjekort
Spänning för adresslinje 3
MF3
0.2 (automatsäkring)
5 (+), 6(-)
Linjekort
Spänning för adresslinje 4
MF4
0.2 (automatsäkring)
7 (+), 8(-)
Linjekort
Spänning för adresslinje 5
MF5
0.2 (automatsäkring)
9 (+), 10(-)
Linjekort
Spänning för adresslinje 6
MF6
0.2 (automatsäkring)
11 (+), 12(-)
Linjekort
Spänning för adresslinje 7
MF7
0.2 (automatsäkring)
13 (+), 14(-)
Linjekort
Spänning för adresslinje 8
MF8
0.2 (automatsäkring)
15 (+), 16(-)
Linjekort
Spänning för enhet
anslutet till PRG-porten
MF3
0.3 (automatsäkring)
4
X3
Spänning för DIL-128
kortet SER1+2
MF1
0.3 (automatsäkring)
-
X4
Spänning för DIL-128
kortet SER3+4
MF2
0.3 (automatsäkring)
-
X7
6.3
-
-
Batterikabel
39
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.3.3. Programmerbara utgångar
Centralen har 8 programmerbara utgångar på moderkortet. 1 utgång är en reläkontakt som kan
kopplas in normalt öppen (NO) eller normalt stängd (NC). Övriga 7 utgångar är transistorutgångar (open collector). Då dessa utgångar aktiveras dras utgången mot minus.
Utgångarna kan belastas:
Utgång
Funktion
Belastning [A]
Pol
Kopplingsplint
Utgång 1
Open collector
0.1
17 (-)
X1
Utgång 2
Open collector
0.1
18 (-)
X1
Utgång 3
Open collector
0.1
19 (-)
X1
Utgång 4
Open collector
0.1
20 (-)
X1
Utgång 5
Open collector
0.1
21 (-)
X1
Utgång 6
Open collector
0.1
22 (-)
X1
Utgång 7
Open collector
0.1
23 (-)
X1
Utgång 8
Relä, C
1
14
X1
Utgång 8
Relä, NC
1
15
X1
Utgång 8
Relä, NO
1
16
X1
*
Den totala belastningen för utgång 1+ utgång 2 + utgång 3+ utgång 4+ utgång 5+
utgång 6+ utgång 7 är 0.5A (500mA).
40
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.4. Lysdioder
Moderkortet innehåller ett antal lysdioder som indikerar funktioner och
serieportskommunikation.
RX, mottagning (röd)
TX, sändning (grön)
•
•
•
•
•
•
CPN, TX = Data som skickas via CPN porten (HHL-KLG).
PRN, TX = Data som skickas via PRN porten (printer).
PRG, RX = Data mottaget från enhet ansluten till PRG-porten.
PRG, TX = Data som skickas via PRG porten till ansluten enhet.
FAIL (röd) = Fel i programexekvering, programmet stoppat.
PR OFF (gul) = Skrivskyddat konfigurationsdataminne öppnat för editering.
7.5. Inställningar
7.5.1. HHL-32+/256+
SPRÅKINSTÄLLNINGAR
OCH TESTLÄGE
HHL-PROG
RESET
RESET OMSTART
AV CENTRALEN
Fig. 7-4
41
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.5.2. HHL-PRO+
SPRÅKVAL OCH
TESTLÄGE
OMSTART
AV CENTRALEN
(RESET)
HHL-PRO+ MINNES INSTÄLLNINGAR
RAM
PROT
SEL
RES
4 3 2 1
HHL-PROG
HHL-RAM
HHL-SER 3+4
TYPE
RAM PROTECTION SEL
CODE
128
64
32
16
8
4
2
1
NONE
CODE
PERM
HHL-SER 1+2
HHL-SER
HHL-PRO+ INSTÄLLNINGAR FÖR
SKRIVSKYDD AV MINNET
X4
F
E
D
C
B
A
CARD
ADDRESS
SELECT
Fig. 7-5
42
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Moderkorten
7.5.3. Språkval
Centralen språk ställs in via språkvalet med byglarna 1-3.
Följande inställningar är möjliga:
Språk
1
2
3
Finska
ON
OFF
OFF
Svenska (Sverige)
OFF
ON
OFF
Engelska
ON
ON
OFF
Norska
OFF
OFF
ON
Estniska
ON
OFF
ON
Ryska
OFF
ON
ON
Ändring av språk:
•
•
•
Tillslut RESET bygeln / Ställ RESET brytaren i ON-läget.
Ställ önskat språk med språkvalbyglarna/språkbrytarna 1, 2 och 3.
Öppna RESET bygeln / Ställ RESET brytaren i OFF-läget.
7.5.4. Nollställning
Centralen kan nollställas till fabriksinställningarna på följande sätt:
•
•
•
Tillslut RESET bygeln / Ställ RESET brytaren i ON-läget.
Tillslut språkvalbyglarna 1, 2 och 3 / Ställ brytarna 1,2 och 3 i ON-läget.
Öppna RESET bygeln / Ställ RESET brytaren i OFF-läget.
Välj från manöverpanel adress 1, den nollställning som önskas. Nollställning sker genom att
trycka på 1-knappen samt verifiera genom att trycka på ”shift-knappen”.
Retur till normala programmet:
•
•
•
Tillslut RESET bygeln / Ställ RESET brytaren i ON-läget.
Ställ önskat språk med språkvalbyglarna/språkbrytarna 1, 2 och 3.
Öppna RESET bygeln / Ställ RESET brytaren i OFF-läget.
43
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Siren anslutning
8. Siren anslutning
Spänningsutgång F3 (säkrad med F3=2A) tål tillfälligt en hög belastning . Den kan belastas med
2 A under max 15 minuter.
Utgången är lämplig att driva t.ex. sirener eller blixtfyrar.
Det nedan ritade kopplingsexemplet beskriver inkoppling av siren eller liknande belastning till
utgången F3. Koppla reläts kontakter i serie med belastningen (sirenen) och utgången. Relät
SIREN
RELÄ
+
Diod 1N4004
_
TAMPER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
RELÄ
F6 1A
F5 1A
F4 0.5A
F3 2A
OBS! F3 SÄKRINGEN 12 VDC (FÖR SIREN) 2A MAX. 15 MIN.
SIREN
+
TAMPER
1
2
3
4
5
6
7
F6 1A
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
RELÄ
F5 1A
F4 0.5A
F3 2A
OBS! SIRENENS MAX. STRÖMFÖRBRUKNING 100mA
styrs av centralens utgångar (t.ex. utgång 1) som programmeras med en dragtid på max 15
minuter.
44
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
RS-232 anslutningar
9. RS-232 anslutningar
9.1. PC-anslutning
Vid fabriksleverans och nollställning av centralen inställs PC/modem-porten:
•
•
•
•
•
Hastighet 9600 bit/s.
Facilitetskod 0000000.
Adress 0.
Fast förbindelse.
Kund/klient 000.
För att få upp kontakt mellan styrprogram och central måste dessa inställningar stämma
överens.
Anslutning av en PC till systemet:
modem.
Centralens PRG anslutning för PC eller
PC:-SERIEPORT
PRG
7
5
2
3
3
2
25-PIN
9-PIN
_
+
1
2
3
RX
4
TX
TX
RX
_
4
3
2
1
PC/MODEM
SERIEANSLUTN
PLUGGBAR
PLINT
45
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
RS-232 anslutningar
9.2. RS232-isolator HHL-ISOL
Vid RS-232 serie anslutningar till extern utrustning som är skyddsjordad (skyddsjordad
stickpropp) exempelvis PC / printer, kan det förekomma skadliga jordfel mellan utrustningen.
Detta beror på att utrustningens RS-232 ports minus (-) ofta är inkopplad till apparatens chassi!
Förbindelsen måste byggas upp mha. Lokalmodem eller med RS-232-ISOL enhet, ifall
RS-232 utrustningen och centralen inte är inkopplad på samma säkring
(strömförsörjnings grupp). I praktiken betyder detta att utrustningen skall finnas i samma
rum.
Avståndet får inte vara mer än 20 m utan lokalmodem eller isolationsenhet.
Uppkoppling av RS-232-ISOL:
RS232-ISOL
Anslutnings spänning: 7-15VDC
Strömförbrukning: 50mA
Isolation: 1000V
Max. hastighet: 9600 Baud/s
PRINTER D25
7
7
3
2
2
3
RS232 IN
TX
RX
+
PC D25
5
RX
TX
NC
PC D9
ISOL. 232 OUT
Kabel längd
max. 10m
+
TX
3
HHL-CENTRAL
RX
Kabel längd
max. 500m
OBS! Skärmad kabel måste användas!
Skärmen kopplas in till centralens chassi!
OBS! Om RS232-ISOL enheten placeras utanför
HHL-centralen måste skärmad kabel användas!
Skärmen kopplas in till centralens chassi!
46
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
RS-232 anslutningar
9.3. SRM-5A isolator
Om anslutningen mellan centralapparaten och RS-232 apparaten är mer än 500 m måste
lokalmodemer användas i stället för isolattorenheten (RS-232-ISOL), lokalmodem typ t.ex.
SRM-5A.
PC D25
HHL-CENTRAL
PC D9
PRINTER D25
Vid inkoppling av SRM-5A lokalmodem är max.hastighet 19200 b/s och max. avstånd mellan
apparaterna 12 km (se närmare lokalmodemens medföljande instruktioner). Avståndet är
beroende på hastigheten och av kabeltypen.
3
2
2 DCE
D25
3
2
3
3
7
5
7
7
RCV +
RCV -
XMT +
XMT -
DCE
XMT +
XMT -
RCV +
RCV -
2
TX
3
RX
7
-
OBS! När modemen placeras i centralen
måste kabelns skärm kopplas in i
centralens chassi!
OBS! Skärmad kabel måste användas!
Kabel längd max. 10m.
Skärmen kopplas in i D-anslutningen.
PC D9
PC D25
3
2
2 DCE
3
2
3
3
7
5
7
7
D25
XMT +
XMT RCV +
RCV -
OBS! Skärmad kabel måste användas!
Max. kabel längd 10m
Skärm kopplas in i D-anslutningen.
RCV +
RCV XMT +
XMT -
DCE 2
TX
3
RX
7
-
HHL-CENTRAL
PRINTER D25
SRM-5A modem placerad inne centralen
OBS! När modemen placeras utnför HHL-centralen
måste skärmad kabel användas!
Max kabel längd mellan central och modem, 10 m.
Skärmen skall kopplas in i centralens chassi!
SRM-5A modem placerad utanför centralen
47
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
RS-232 anslutningar
9.4. Modem Multitech MT2834ZDXI/HHL
Med modemet levereras anslutningskabel mellan central och modemet. Kabeln är ej färdigt
uppkopplad. Anslutning av kabelledare till den 4-poliga pluggen, se bild och ledar färger.
Modemförbindelsen programmeras:
•
•
•
•
•
•
Hastighet 2400 bit/s.
Facilitetskod xxxxxxx (valbar 0000000 - 9999999).
Adress x (valbar 0-9).
Uppringd förbindelse.
Kund/klient xxx (valbar 033-999).
Telefonnummer för återuppringning till styrprogrammet.
MODEM
D25-ANSLUTNING
+12V
RX
TX
HHL PRG PLINT
GUL
VIT
BRUN
14
2
3
7
4 +12V
3 TX
2 RX
1
GRÖN
9
20
Anslutning av modem typ MT2834ZDXI
Vid modemförbindelse är det viktigt att kunna lita på modemet. Hedpro initialiserar och
modifierar modemem för HHL-bruk.
•
•
•
•
Strömförbrukning sänks.
Strömförsörjning ändras så att spänning matas från d25 pluggen.
ON / OFF-brytaren frånkopplas.
Modemet initialiseras för HHL-bruk.
9.5. Printer
Anslutning av printer finns som standard i bägge centralmodellerna. Printern skall vara av typ
serieskrivare matrisskrivare med RS232-port.
•
•
Printerportens hastighet skall ställas in lika som inställningen på själva printern.
Printern skall ställas in för skandinaviska tecken.
Printerns
RS-232 D25 plug
-
7
RX
3
11,TX 12,RX 13,-
HHL-32+
HHL-256+
48
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Uppfyllning av säkerhetsgrad 3 och 4
10. Uppfyllning av säkerhetsgrad 3 och 4
10.1. HHL-LBR, batterifrånkoppling
Då centralen skall uppfylla kraven för säkerhetsgrad 3 (security grade 3) måste centralen
kompletteras med HHL-LBR enheten.
Enheten frånkopplar batterierna då deras spänningsnivå sjunker under 10.5V. Frånkopplingen
förhindrar batterierna från att förstöras (förhindrar att spänningsnivån i battericellerna sjunker för
lågt).
Anslutning av enheten och dess placering i centralskåpet.
HHL-CENTRAL
CPN
TX
PRN
TX
F1, 4A
- +
F2, 4A
X5
X6
PRG
RX
PRG
TX
FAIL
PR
OFF
HHL-LBR KRETSKORT
BATTERI
CENTRAL BATT
BATTERI
12V / 17Ah
Fig. 10-1
49
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Uppfyllning av säkerhetsgrad 3 och 4
10.2. Skydd för borrning av centralskåpet
Då centralen skall uppfylla kraven för säkerhetsgrad 4 (security grade 4) måste centralen
kompletteras med ett borrskyddat centralskåp.
I normala fall måste detta anges vid beställning av centralen.
Borrskyddet består av skydd för centrallåcket samt centralbottnet. Borrskyddet kopplas i serie
med centralens normala sabotagekontakt.
SÄKERHETSGRAD 4
SKALSKYDD MOT
BORRNING AV SKÅPET
HHL-PROG
KORTSLUTNINGSPLINTEN
FLYTTAS I LÄGET
Fig. 10-2
50
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Extra utrustning
11. Extra utrustning
11.1. DIL-128 seriekommunikationsadapter
Enheten DIL-128 används för att utvidga centralens serieportar. Via DIL-128 kortet kan man ta
ibruk 2st serieportar SER1+2 eller SER3+4 (inte HHL-32+).
Serieportarna SER1 och SER2 används tex för Extout8, extra manöverpaneler etc.
DIL-128 kortet ansluts till centralen med medkommande flatkabel. Kortet fästs med
medkommande plasttassar i centralskåpet ovanför moderkortet.
För att DIL-128 enheten skall fungera måste medkomande HHL-SER kretsen installeras på
moderkortet, se bild. Centralen måste göras spänningslös (frånkoppla nät+batteri, vänta tills
CPN lysdioden slocknat) före montering av kretsen. Observera riktningen på kretsen.
Urgröpningen (märkt med svart) skall peka till höger mot SER1+2 / SER3+4
flatkabelanslutningen.
Kortets 2 serieportar kan konfigureras för RS-232 eller RS-485 kommunikation. Valet görs
genom att för vald port A eller B ställa 4 st kortslutningsplintar i rätt läge 232 för RS232 eller 485
för RS485. Porten fungerar inte om inte samtliga 4 plintar är ställda lika.
Med kortets lysdioder kan man kolla funktionen på kommunikation på serieporten ATX (port A
sänd), ARX (port A mottagning) och BTX (port B sänd), BRX (port B mottagning).
Obs! Kortets 12V spänningsutgång är endast för RS232-ISOL kortet.
DIL-128 kortets PORT A hänvisar i programmeringen till SER1. Motsvarande hänvisar PORT B
till SER2.
51
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Extra utrustning
PORT B
PORT A
A232
A485
A232
A485
B232
B485
RS-232
B232
B485
(*) RS-485
A232
A485
RX
A232
A485
B
-
_
TX
B232
B485
A
_
RX
RX
A
B
-
TX
B
(*) RS-232
TX
+12
+12
RS-485
A
B232
B485
DIL-128
1
HHL-SER
SERIAL1+2
URGRÖPNING
TILL HÖGER
HHL-SER
SERIAL3+4
URGRÖPNING
TILL HÖGER
(HHL-SER)
+
TX
RX
-
4
3
2
1
FLATKABEL
* ) Fabriksinställning
HHL-SER
HHL-SER
HHL-RAM
SERIAL 1+2
DIL-128 ENHETEN
SERIAL 3+4
DIL-128 ENHETEN
HHL-PROG
Fig. 11-1
52
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Extra utrustning
11.2. Extout-8, reläkort
Kortets 8 reläutgångar är fritt programmerbara.
Max. 16st reläkort kan anslutas. Anslutning kräver DIL-128 enhet.
•
•
•
Reläernas funktion kan väljas NC (Normally Closed) eller NO (Normally Open).
Korets anslutningar är med pluggar som snabbt kan kopplas och frånkopplas.
Kortet kan fästas i 35mm skena.
12V RS485
+ - BA
1248
ADDR
+ - B A
12V 485
EXTOUT8
RX
TX
PLOK
NO
NC
1
8 9
NO
NC
Reläts funktion
väljs med kortslutningsplint
16
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8
NO
NC
Fig. 11-2
Lysdiod
TX
RX
PLOK
Färg
Grön
Röd
Gul
Funktion
Seriekommunikation mottagning
Seriekommunikation sändning
Lyser konstant : Normal funktion
Blinkar: Kortet har startat upp, indikation av
hastigheten
Släckt: Ingen begriplig seriekommunikation
Info
2 blink = 2400bps.
4 blink = 9600bps.
53
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Extra utrustning
Adress
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
0
I
0
I
0
I
0
I
0
I
0
I
0
I
0
I
ADDR
2
4
0
0
0
0
I
0
I
0
0
I
0
I
I
I
I
I
0
0
0
0
I
0
I
0
0
I
0
I
I
I
I
I
8
0
0
0
0
0
0
0
0
I
I
I
I
I
I
I
I
reläkortets motsvarande utgång
HHL centralens utgång
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
9
10
11
12 13
14
15
17 18
19
20 21
22
23
25 26
27
28 29
30
31
33 34
35
36 37
38
39
41 42
43
44 45
46
47
49 50
51
52 53
54
55
57 58
59
60 61
62
63
65 66
67
68 69
70
71
73 74
75
76 77
78
79
81 82
83
84 85
86
87
89 90
91
92 93
94
95
97 98
99 100 101 102 103
105 106 107 108 109 110 111
113 114 115 116 117 118 119
121 122 123 124 125 126 127
129 130 131 132 133 134 135
O8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
0= kortslutningsplint från, I= kortslutningsplint till
HHL-32+/256+ centralerna kräver DIL-128 enhet för ibruktagning av serieportarna SER1-SER4.
Vald serieport måste ställas för RS485 kommunikation.
Skärmad kabel
skärmen ansluts i HHL
centralens avskärmningspunkt
Max. kabellängd 500m
EXTOUT8
1
2
3
4
PORT A
1
+12 TX
+12 B
Flatkabel
SER 1-4
PORT B
RX
A
DIL-128
_
_
B232
B485
B232
B485
A232
A485
A232
A485
B232
B485
B232
B485
A232
A485
+
DC 12V
HHL-32+/256+ (F4,F5,F6)
Porten skall vara
byglad för RS485
A232
A485
Fig. 11-3
54
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Kabeldimensionering
12. Kabeldimensionering
12.1. Matningsspänning för enheter
Alla dessa beräkningar baserar sig på HHL-centralens minimi utgångsspänning 10.0V.
Beroende på avtåndet från centralen, minimi fuktionsspänningen och den maximala
strömförbrukningen kan man beräkna antalet ledarpar för strömförsörjning åt enheten.
Två olika diagram presenteras, där skillnaderna är om enheterna är placerade på ”jämna”
avstånd i kabeln eller om de är placerade i ändan av kabeln. På basen av är enhetrna
placerade i ändan av en kabel eller inte görs beslutet för vilket diagram som används.
55
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Kabeldimensionering
12.1.1. Minimi funktionsspänningen 7V
Enheterna placerade med jämna mellanrum på matningskabeln
Kabelläng i förhållande till strömförbrukning
då enheternas minimi funktionsspänning är 7V
Enheterna är placerade med jämna mellanrum.
400
380
360
340
Strömförbrukning i 1mA enheter
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
2500
2000
1500
Kabellängd [m]
1000
750
500
400
250
200
150
100
75
0
1 ledarpar 0,5mm, 188Ω/km
2 ledarpar 0,5mm, 94Ω/km
3 ledarpar 0,5mm, 62,6Ω/km
4 ledarpar 0,5mm, 47Ω/km
8 ledarpar 0,5mm, 23,5Ω/km
56
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Kabeldimensionering
Enheterna är placerade i ändan av kabeln
Kabelläng i förhållande till strömförbrukning
då enhetens minimi funktionsspänning är 7V
Enheterna är placerade i ändan av kabeln.
400
380
360
340
Strömförbrukning i 1mA enheter
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
2500
2000
1500
Kabellängd [m]
1000
750
500
400
250
200
150
100
75
50
40
0
1 ledarpar 0,5mm, 188Ω/km
2 ledarpar 0,5mm, 94Ω/km
3 ledarpar 0,5mm, 62,6Ω/km
4 ledarpar 0,5mm, 47Ω/km
8 ledarpar 0,5mm, 23,5Ω/km
57
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Kabeldimensionering
12.1.2. Minimi funktionsspännigen 9.5V
Enheterna är placerade med jämna mellanrum
Kabelläng i förhållande till strömförbrukning
då enhetens minimi funktionsspänning är 9.5V
Enheterna är placerade med jämna mellanrum.
400
380
360
340
Strömförbrukning i 1mA enheter
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
2500
2000
750
1500
Kabellängd [m]
1000
500
400
250
200
150
100
75
50
40
25
20
15
10
0
1 ledarpari 0,5mm, 188Ω/km
2 ledarpar 0,5mm, 94Ω/km
3 ledarpar 0,5mm, 62,6Ω/km
4 ledarpar 0,5mm, 47Ω/km
8 ledarpar 0,5mm, 23,5Ω/km
58
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Kabeldimensionering
Enheterna är placerade i ändan av kabeln
Kabelläng i förhållande till strömförbrukning
då enhetens minimi funktionsspänning är 9.5V
Enheterna är placerade i ändan av kabeln.
400
380
360
340
Strömförbrukning i 1mA enheter
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
2500
2000
1500
750
1000
Kabellängd [m]
500
400
250
200
150
75
100
50
40
25
20
15
8
10
5
0
1 ledarpar 0,5mm, 188Ω/km
2 ledarpar 0,5mm, 94Ω/km
3 ledarpar 0,5mm, 62,6Ω/km
4 ledarpar 0,5mm, 47Ω/km
8 ledarpar 0,5mm, 23,5Ω/km
59
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Kabeldimensionering
12.2. PID Adresslinje
Alla dessa beräkningar baserar sig på HHL-centralens minimi linjespänning 14.0V.
Två olika diagram presenteras, där skillnaderna är om enheterna är placerade på ”jämna”
avstånd i kabeln eller om de är placerade i ändan av kabeln. På basen av är enhetrna
placerade i ändan av en kabel eller inte görs beslutet för vilket diagram som används.
MW9132:
•
•
•
•
Maximal strömförbrukning 0.75mA.
Adressenhetens belastning 8V/0.75mA=10666Ω.
Kabeltypen är MHS, ledardiameter 0.5mm.
Adressenhetens minimifunktionsspänning 8V.
Spänningsförlust i kabeln 14 - 8=6V.
MHS-kabelns ledarpar resistans 188Ω/km.
Ledarpar behovet fås av grafen då man känner till antalet adressenheter och kabelavstånd.
Användning:
•
•
•
Välj antalet adressenheter.
Välj kabelavstånd.
Sök korsande punkten i diagrammet.
Om den korsande punkten inte ligger på kurvan, väljs ledarparen enligt följande (till höger
liggande) kurva.
60
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Kabeldimensionering
12.2.1. Adressenheterna placerade med jämna mellanrum
MW-9132 adressenhetens ledarpar med
kabeltypen MHS, ledardiameter 0.5mm
Adressenheterna placera med jämna mellanrum
32
30
28
26
Antal adressenheter
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
Kabellängd / m
HHL-32+,256+ 1 ledarpar 188Ω/km
HHL-32+,256+ 2 ledarpar 94Ω/km
61
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Kabeldimensionering
12.2.2. Adressenheterna placerade i ändan av kabeln
MW-9132 adressenhetens ledarpar med
kabeltypen MHS, ledardiameter 0.5mm
Adressenheterna placerade i ändan av kabeln
32
30
28
26
Antal adressenheter
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Kabellängd / m
HHL-32+,256+ 1 ledarpar 188Ω/km
HHL-32+,256+ 2 ledarpar 94Ω/km
62
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Tekniskt data
13. Tekniskt data
13.1. Centralen
Centralmodell
HHL-32+
Säkerhetsgrad
2
Miljögrad
I
Användnings temperatur [°C]
5 - 40
5 - 40
5 - 40
Dimensioner [l x b x h] [mm]
470x290x100
470x290x100
720x400x145
Vikt [kg] (inclusive 1x20Ah batteri)
10
10
16
Batterivikt [kg] (12V/20Ah)
6.3
6.3
6.3
Antal adresslinjer
1
8
4x8
Antal adresser / linje
32
32
32
Antal adresser totalt
32
256
999
Antal grupper
32
32
32
Nättransformator
60VA / 24VAC
150VA / 29VAC
150VA / 29VAC
Transformator AC in minimum
230VAC – 15% [VAC]
195.5
195.5
195.5
Transformator AC in maximum
230VAC + 10% [VAC]
253
253
253
Maximal batterikapasitet [Ah]
40
80
80
Maximalt antal batterier 12V/20Ah
2
Batteri laddningsström [A]
1.8
4.8
4.8
Batteriladdningsspänning [V] @ 20°C
temperaturkompenserad
13.8
13.8
13.8
Minimi spänning
10.0
10.0
10.0
Maximal spänning
14.5
14.5
14.5
Normal rippel (av nominell spänning) [mV]
50
50
50
Maximal rippel (av nominell spänning)
[mV]
450
450
450
+12VDC F3 (endast vid larm) [A]
2
2
2
+12VDC F4 [A]
0.5
0.5
0.5
+12VDC F5 [A]
0.5
1
2
1)
3)
4)
HHL-256+
2
I
4
1)
3)
4)
HHL-PRO+
3
I
4
2)
3)
5)
Spänningutgångar [V]
63
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Tekniskt data
+12VDC F6 [A]
-
1
2
Strömförbrukning [mA]
100
100
180
(32 adresslinjer)
Säkerhetsgrad 4 / 60h standby
566
1233
1053
Säkerhetsgrad 2 / 12h standby
1000, 14Ah batteri
2500, 32Ah batteri
3000, 40Ah batteri
Reläutgångar [1A]
1
1
1
Open kollektor utgångar [100mA]
7
7
7
Open kollektor utgång 1 – 7 max. [A]
0.5
0.5
0.5
Batterifrånkoppling, HHL-LBR
option
1)
option
1)
standard
Övervakning för borrning av
centralskåpet
option
1)
option
1)
option
Maximal belastbarhet [mA]
Programmerbara utgångar:
1)
Serieportar
PRG
RS232
RS232
RS232
PRN
RS232
RS232
RS232
CPN (för manöverpanel 1-8)
RS485
RS485
RS485
SER1
4)
RS232/485
RS232/485
RS232/485
SER2
4)
RS232/485
RS232/485
RS232/485
SER3
4)
-
RS232/485
RS232/485
SER4
4)
-
RS232/485
RS232/485
1) Säkerhetsgraden är i standardutförandet 2. Säkerhetsgraden kan utökas till 3 genom att
lägga till batterifrånkopplingsenheten HHL-LBR. Säkerhetsgraden kan utökas från 3 till 4 genom
att byta ut standard centralskåpet mot en borrskyddsövervakad modell.
2) Standard central har säkerhetsgraden 3. Säkerhetsgraden kan utökas från 3 till 4 genom att
byta ut standard centralskåpet mot en borrskyddsövervakad modell.
3) Inomhusbruk, 5 – 40°C.
4) Endast ett batteri ryms i centralskåpet. Övriga batterier placeras i ett skilt skåp nedanför
centralskåpet. Kabelavstånd mellan dessa skåp < 1m. Batterikapasiteten är beroende på
säkerhetsgraden och belastningen av systemet.
5) 2st batterier ryms i centralskåpet. Övriga batterier placeras i ett skilt skåp nedanför
centralskåpet. Kabelavstånd mellan dessa skåp < 1m. Batterikapasiteten är beroende på
säkerhetsgraden och belastningen av systemet.
6) Kräver DIL-128 serieportsenhet
64
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Tekniskt data
13.2. Systemkomponenter
Enhet
Förklaring
Säkerhets
grad
Miljö
grad
Temperatur
[°C]
Normal
strömförbrukning [mA]
HHL-KLG
Manöverpanel
2
II
-10 - 50
35
HHL-LBR
Batterispännin
gsövervakning
2
I
5 – 40
48.5
RS232ISOL
RS232
Isolator
2
I
5 – 40
DIL-128
Seriekommuni
kations
adapter
2
I
EXTOUT8
reläkort
(seriekommuni
kation)
2
MW-9232
Adressenhet
MW-9132
KMWSP8/2
Maximal
strömförbrukning [mA]
Spänning
[V]
Dimensioner
[l x b x h] [mm]
8 - 15
143x146x31
48.5
10.5-15
35x43x22
50
50
8-15
37x69x30
5 – 40
10
15
8-15
51x66x30
I
5 - 40
20
270
8 - 40
75x110x50
2
II
-10 - 50
0.5
0.75
8 – 16
(pulseran
de)
14x18x4
Adressenhet
2
II
-10 - 50
0.5
0.75
8 – 16
(pulseran
de)
14x18x4
Adress
koncentrator
2
II
-10 - 50
8
12
8 – 16
(pulseran
de)
100x65x14
65
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Problemsökning
14. Problemsökning
14.1. RS485 Dataförbindelse
Serieporten har oftast lysdioder som indikerar kommunikation. Röd (data mottagning), Grön
(data sändning).
Då den röda lysdioden blinkar mottar enheten någon form av data. Detta betyder dock inte ännu
att enheten skulle uppfatta datat. Detta kan bero på potentialskillnader i systemet som gör att
datat inte kan tolkas. Om olika strömkällor används måste dessa vara skyddsisolerade, ingen
jord.
Då den röda lysdioden lyser konstant skulle detta betyda att dataledarna är fel väg. Byt
ordingen A, B på ledarna.
Dataförbindelsen kan alltid kontrolleras med en lysdiod utan förmotstånd. Lysdioden kan
kopplas in på databussen istället för enheten. Anslut lysdioden mellan A och B -> lysdioden
skall blinka. Anslut lysdioden mellan B och A -> lysdioden skall blinka. Om denna inte blinkar
oavsett polariteten skall ledarna mätas för avbrott.
14.2. HHL-KLG
14.2.1. Störningar på databussen (fel kod matad, sabotage larm)
•
Dessa störningar tyder på jordfel i centralen. Centralen får vara jordad från en punkt i
systemet, då denna jordpunkt är en serieportsansluten RS232 enhet i samma rum (samma
matningsgrupp) som centralenheten. Övriga RS232 enheter måste tillkopplas med
isolationskort. För att mäta jordfel måste möjlig jordad RS232 enhet frånkopplas från
systemet. Efter detta kan man med en ampermätare mäta DC ström från varje
kopplingsplint mot skyddsjord. Ingen ström får flyta mot jord.
14.3. Adresslinje
14.3.1. Ingen spänning
•
•
Om linjespänningen är 0V kontrollera att linjen inte är frånkopplad.
Om linjespänningen fortsättningsvis är 0V, kontrollera linjen för kortslutningar/avbrott.
Frånkoppla linjekabeln från centralen och mät spänningen från centralens kopplingsplint.
Spänningen skall vara >8V <17V.
Centralmoderkortet är defekt om spänning inte kan uppmätas efter dessa åtgärder
14.3.2. Inga adressnivåer
•
•
•
•
Om linjespänningen är 0V kontrollera att linjen inte är frånkopplad.
Kontrollera polariteten på linjen.
Kontrollera polariteten på adressenheten, röd= +, svart= -.
Om linjespänningen fortsättningsvis är 0V, kontrollera linjen för kortslutningar/avbrott.
Frånkoppla linjekabeln från centralen och mät spänningen från centralens kopplingsplint.
Centralmoderkortet är defekt om spänning inte kan uppmätas efter dessa åtgärder
66
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
HHL-32/256+/PRO+
Problemsökning
14.3.3. Ingen nivå på enskild adressenhet
•
•
•
Kontrollera att linjespänningen >8V <17V kan mätas mellan den röda och svarta ledaren på
adressenheten.
Kontrollera att polariteten är röd = +, svart -.
Om detta inte hjälper, pröva adressenheten vid centralens linjeutgång.
Adressenheten är defekt om nivå inte förekommer efter dessa åtgärder
14.3.4. Nivå 255 på samtliga adresser
•
•
Frånkoppla linjekabeln från centralen. Om nivån faller till 0: mät spänningen på kabeln. Om
spänning uppmäts är någon av ledarna i galvanisk kontakt med en spänningskälla. Alla
larmkontakter skall vara potentialfria.
Om nivån fortfarande är 255 tyder det på defekt AD-omvandlare på moderkortet.
14.3.5. Adressnivån varierar
•
Adressnivån varierar normalt mellan 0-5 steg. Detta är fullständigt normalt och tyder inte på
problem. Om nivåvariationen är längre är kabeldimensioneringen för slinglinjen inte
tillräcklig eller kabeln är inte av tillåten typ (inte partvinnad och avskärmad). Adressnivån
kan också variera pga. jordfel i systemet, se kapittel Störningar på databussen (fel kod
matad, sabotage larm).
67
AO-HHL32_256-V1.11-SWE.doc
Download PDF

advertising