Zanussi | ZUT 113S | Anunturi din 22 noiembrie 2013

JURNALUL NA}IONAL Vineri, 22 noiembrie 2013
14
Anun]uri
OFERTE SERVICIU
Pim`ria Mih`ile[ti, jude]ul Buz`u organizeaz` concurs de
recrutare pentru ocuparea func]iei publice de execu]ie vacante de inspector I debutant în cadrul compartimentului
de asisten]` social` în data de 23.12.2013. Rela]ii suplimentare la telefon: 0238-584.005.
Academia Român` -Filiala Timi[oara, cu sediul în Timi[oara,
Bdul Mihai Viteazul nr. 24, organizeaz` concurs pentru ocuparea urm`toarelor posturi: -1 post de cercet`tor [tiin]ific
gradul I, în domeniul Hidrodinamic` [i Cavita]ie. Concursul
se va desf`[ura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarele de concurs
se depun în termen de 30 de zile de la data apari]iei
anun]ului, la Compartimentul Resurse Umane al Institutului. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la biroul
Resurse Umane al Academiei Române -Filiala Timi[oara, la
tel.: 0256.491.823 sau 0256.491.816 (secretariat).
Prim`ria comunei Segarcea Vale, jude]ul Teleorman organizeaz` concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nederminat` a func]iei publice vacante de execu]ie de consilier (manager de proiect ), clasa I, gradul asistent (compartiment urbanism [i investi]ii). Condi]iile pentru
participare la concurs: -studii superioare de lunga durata
absolvite cu diploma de licenta in specialitatea inginerie; 1 an vechime in specialitatea studiilor; -cunoastera unei
limbi straine nivel mediu; -cunostinte de calculator nivel
mediu ; Concursul se va desf`[ura la sediul Primariei
Segarcea Vale,astfel: - \n data de 23.12.2013 , orele 10: 00. proba scrisa; interviu (data interviului va fi comunicat`
odat` cu afi[area rezultatelor la proba scris`). Dosarele se
pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a III-a la sediul
Primariei Segarcea Vale ,comuna Segarcea Vale judetul
Teleorman str. {os.Turnu Magurele nr.102. Date de contact
institutie: tel/fax 0247/358794.
PRESTåRI SERVICII
Autorizat ISCIR repara]ii/ montaj centrale termice, instala]ii
sanitare. 0722.223.669, 0767.060.072.
Acoperi[uri, tip lindab+accesorii, mansard`ri, tabl` zincat`, orice tip repara]ii, polistiren, 10% reducere.
0731654677/0753800096.
V|NZARI DIVERSE
V~nd trichinoscop, pret convenabil. Tel. 0765.602.442.
O carte „punte de suflet pentru rom~nii de peste hotare”,
menit` s` ne reaminteasc`: str`mo[ii nostri, tracii, s-au constituit pe aceste meleaguri acum 5000 de ani, iar urma[ii
lor dacii, daco-romanii [i poporul rom~n au tr`it aici f`r`
\ntrerupere [i f`r` a schimba locul. 0761.674.276.
|NCHIRIERI OFERTE
Intercontinental, parter/3, renovat, central` proprie, teras`
acoperit`, mobilat, liber, interfon. 0724.874.366
DIVERSE
SC Pro Serv Gal societate în lichidare, cu sediul social in
Mun. Ia[i, Str. Clopotari, Nr. 30, Bl. 670, Sc. B, Et. 4, Ap. 18,
jud.Ia[i înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr.
J22/1873/2006, CUI 18901450 prin administrator statutar
este chemata la Tribunalul Ia[i, din Iasi str. Nicolae Gane nr.
20A, jud.Ia[i, în data de 10.12.2013, ora 9.00 în calitate de
pârât pentru Fond – Procedura Insolventei conform Legii
nr. 85/2006, în dosarul nr. 6081/99/2013 (332/2013).
Lichidatorul judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL notific`
creditorii cu privire la deschiderea procedurii falimentului
prev`zut` de Legea nr. 85/2006 împotriva debitoarei SC
Plasterra Company SRL cu sediul în Arad, Calea Andrei Saguna nr. 12-14, jude]ul Arad, J02/1043/2003, CUI 15685735, în
dosarul 4352/108/2013 aflat pe rolul Tribunalului Arad,
Sec]ia Civil`. Termenul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]elor în vederea întocmirii tabelului suplimentar -27.12.2013, termenul de verificare a crean]elor, de
întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului suplimentar de
crean]e -24.01.2014, termenul de depunere a contesta]iilor
-14.02.2014, termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidate -24.02.2014. Urm`torul termen de judecat` a fost
fixat pentru data de 23.01.2014. Pentru rela]ii: 021-318.74.25.
SC Expo Nord – Oltenia SA anun]` organizarea de c`tre Consiliul Local C`lim`ne[ti, a procedurii de selec]ie /evaluare a
candida]ilor ce urmeaz` a fi propu[i de consiliul local
C`lim`ne[ti pentru 2 func]ii de membri ai consiliului de administra]ie al SC. „Expo Nord-Oltenia” SA. SC Expo NordOltenia SA anun]` organizarea, de c`tre Consiliul Local
C`lim`ne[ti, în calitate de autoritate public` tutelar`, prin
Comisia de selec]ie prealabil` a candida]ilor ce urmeaz` a
fi propu[i de Consiliul Local C`lim`ne[ti pentru 2 func]ii de
membri ai Consiliului de administra]ie al SC Expo Nord-Oltenia SA, numit` prin Dispozi]ia Primarului ora[ului
C`lim`ne[ti nr. 510 din 30 octombrie 2013, a procedurii de
selec]ie/evaluare prealabil` a candida]ilor pentru func]iile
de membrii ai Consiliului de Administra]ie al SC Expo NordOltenia SA, în conformitate cu prevederile Ordonan]ei de
Urgen]` a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernan]a corporativ` a întreprinderilor publice, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, dup` cum urmeaz`: Posturi în selec]ie:
2 administratori. În cadrul procesului de recrutare [i selec]ie,
pot depune candidaturi persoane fizice române sau str`ine,
sau persoane juridice înregistrate în România sau în alte
state, cu experien]` în activitatea de administrare /management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor
societ`]i comerciale profitabile din domeniul de activitate
al întreprinderii publice. Pentru ocuparea func]iilor de
membri ai Consiliului de administra]ie, fiecare candidat trebuie s` întruneasc` urm`toarele: l. CONDI]II GENERALE [I
SPECIFICE. l.1 Condi]ii generale: -s` aib` cet`]enia român`,
cet`]enia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apar]inând Spa]iului Economic European [i domiciliul în România; - s` cunoasc` limba român` (scris [i vorbit); -s` aib` capacitate deplin` de exerci]iu; -s` aib` starea
de s`n`tate corespunz`toare func]iei pentru care candideaz`, atestat` pe baz` de documente medicale; - s` nu
fi fost destituit dintr-o func]ie public` sau s` nu-i fi încetat
contractul individual de munc` pentru motive disciplinare
în ultimii 5 ani; - s` nu fi desf`[urat activitate de poli]ie
politic`; - s` nu fie incapabil, potrivit legii,s`nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloas`, abuz de încredere,
fals, uz de fals, în[el`ciune, delapidare, m`rturie mincinoas`, dare sau luare de mit`, pentru infrac]iunile
prev`zute de Legea pentru prevenirea [i sanc]ionarea
sp`l`rii banilor, precum [i pentru instituirea unor m`suri
de prevenire [i combatere a finan]`rii actelor de terorism nr.
656/2002, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i cele prev`zute de art.143-145 din Legea privind procedura insolven]ei nr.85/2005, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare. În situa]ia în care, în exercitarea
mandatului, un membru în cadrul Consiliului de administra]ie devine incapabil sau este condamnat pentru
s`vâr[irea acestor infrac]iuni, mandatul acestuia înceteaz`
; -s` nu fac` parte din mai mult de 5 consilii de administra]ie
ale unor regii autonome sau societ`]i comerciale. ll.2
Condi]ii specifice: -studii superioare economice, tehnice sau
juridice, absolvite cu diplom` de licen]`; - experien]` în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societ`]i
comerciale profitabile din domeniul de activitate al SC
Expo Nord-Oltenia SA de cel pu]in 1 an; -cel pu]in unul dintre membrii Consiliului de administra]ie trebuie s` aib`
studii superioare economice [i experien]` în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel pu]in 5
ani. -s` dovedeasc` excelente abilit`]i de interrela]ionare,
atât în interiorul societ`]ii cât [i în rela]ia cu autoritatea
tutelar`. Se recomand` ca persoanele care candideaz` la
func]iile de membri în Consiliul de administra]ie al SC Expo
Nord-Oltenia SA s` aib`: - experien]a în coordonare de
proiecte, în domeniul achizi]iilor publice [i al acces`rii fondurilor structurale; - experien]` în domeniul turismului.
Preciz`ri: -cel mult doi membri ai Consiliului de
administra]ie pot s` fie selecta]i din rândul func]ionarilor
publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorit`]ii publice tutelare, ori din cadrul altor autorit`]i sau
institu]ii publice; - majoritatea membrilor consiliului de
administra]ie este format` din administratori neexecutivi
[i independen]i, în sensul art. 1382 din Legea societ`]ilor
nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. ll. Criterii de selec]ie /evaluare: Îndeplinirea
condi]iilor de participare, dovedite prin con]inutul dosarului de participare; cuno[tin]e de afaceri specifice obiectului de activitate al întreprinderii publice [i cuno[tin]e
juridice; experien]` în elaborarea/dezvoltarea de strategii
corporative; cunoa[terea legisla]iei privind societ`]ile, a
celei privind guvernan]a corporativ` a întreprinderile publice (Legea societ`]ilor nr.31/1990, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare [i Ordonan]a de
Urgen]` a Guvernului nr.109/2011, privind guvernan]a corporativ` a întreprinderilor publice, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare), precum [i a dispozi]iilor legale în
vigoare care se refer` la incompatibilit`]i; abilit`]i manageriale evaluate pe baza urm`toarelor criterii: a) capacitate
de analiz` [i sintez`; b) orientare c`tre rezultate pozitive;
c) capacitate de luare a deciziei, inclusiv în situa]ii de criz`;
d) capacitate de control [i autocontrol; e) abilit`]i de comunicare(scris [i vorbit) [i posibilitatea de a realiza feedback-ul. lll. Documente necesare pentru depunerea
candidaturii: A. Documente necesare pentru depunerea
candidaturii persoanelor fizice: 1. curriculum Vitae în format Europass (model aprobat prin Hot`rârea Guvernului
nr.1021/2004); 2. cazier judiciar; 3. copii legalizate de pe
actele de studii ( pentru cei care au finalizat studiile în
str`in`tate este necesar` dovada echival`rii studiilor eliberate de Ministerul Educa]iei Na]ionale–Centrul Na]ional de
Recunoa[tere [i Echivalare a Diplomelor); 4. cazier fiscal; 5.
copie act de identitate; 6. copie carnet de munc`/documente doveditoare; 7. dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul); 8. copie a Bilan]ului
împreun` cu recipisa de validare, referitor la exerci]iul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de c`tre candidat, sau copie a Balan]ei
contabile certificate, pe fiecare pagin`, pentru conformitate cu originalul; 9. adeverin]` care s` ateste starea de
s`n`tate corespunz`toare, eliberat` cu cel mult 2 luni anterior datei depunerii candidaturii, de c`tre medicul de familie al candidatului sau de c`tre unit`]ile sanitare abilitate.
Adeverin]a va con]ine, în clar, num`rul, data, numele emitentului [i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit
de Ministerul S`n`t`]ii; 10. declara]ie notarial` pe proprie
r`spundere prin care candidatul va confirma c` nu se afl`
într-una din situa]iile prev`zute la art. 6 din Ordonan]a de
Urgen]` a Guvernului nr.109/2011, privind guvernan]a corporativ` a întreprinderilor, publice, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, ori c` nu a suferit o condamnare pentru
o infrac]iune legat` de conduit` profesional`; 11. declara]ie
notarial` pe propria r`spundere prin care candidatul va
men]iona dac` are sau nu statutul de ‘’independent’’ în
sensul art.1382 din Legea societ`]ilor nr.31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; 12. dovada
locului de munc` actual sau documente care atest` sau nu
calitatea de angajat; Not` : dosarul va fi opistat [i numerotat. Toate documentele men]ionate mai sus sunt obligatorii (lipsa cel pu]in a unuia din documentele men]ionate
mai sus atrage respingerea candidaturii). B. Documente
necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor juridice: 1. certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer]ului, din care s` rezulte obiectul de activitate,
structura ac]ionariatului, capitalul social, sediul social, rezultatele economice la sfâr[itul ultimului exerci]iu financiar; 2.
contract de administrare /management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societ`]i comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii
publice; 3.ultimul bilan] contabil al societ`]ii , împreun`
cu recipisa de validare a formularului. Reprezentantul desemnat al persoanei juridice candidate la un post de administrator trebuie s` îndeplineasc` condi]iile de
eligibilitate de mai sus. lll. DEPUNEREA CANDIDATURILOR.
Candidaturile [i documentele solicitate prin prezentul
anun] se depun în termen de 15 zile de la data public`rii
anun]ului, la registratura Prim`riei Ora[ului C`lim`ne[ti, în
plic închis [i sigilat.Candida]ii vor primi un num`r de înregistrare cu data depunerii candidaturii. Plicul va avea
men]ionat ‘’Candidatura pentru func]ia de membru în Consiliul de administra]ie al SC Expo Nord-Oltenia SA, precum
[i numele [i prenumele/denumirea, datele de contact,
domiciliul/sediul candidatului. lV. Etapele de desf`[urare a
procedurii de selec]ie/evaluare: 1. Selec]ia dosarelor de înscriere (prob` eliminatorie). Rezultatul selec]iei dosarelor
se va publica în termen de 5 zile lucr`toare de la data limit`
de depunere a acestora pe site-ul SC Expo Nord - Oltenia SA
– HYPERLINK "http://www.oltexpo.ro/" www.oltexpo.ro.
Candida]ii declara]i admi[i la etapa de selec]ie a dosarelor
vor fi evalua]i în cadrul unui interviu. 2. Interviul
candida]ilor selecta]i, care se va face pe baza bibliografiei
urm`toare: - Ordonan]a de Urgen]` a Guvernului
nr.109/2011, privind guvernan]a corporativ` a întreprinderilor publice, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Legea societ`]ilor nr.31/1990, republicat`, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare. - Codul penal, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare; - Managementul organiza]iei. Pentru interviu se stabile[te un punctaj maxim de 100 puncte,
rezultatul ob]inut de candidat reprezentând suma punctajelor ob]inute la aceast` prob`. Punctajul minim necesar
pentru a fi declarat “admis” este de 70 de puncte. Interviul
se va desf`[ura la sediul Prim`riei Ora[ului C`lim`ne[ti.
Data, ora [i locul desf`[ur`rii interviului se vor afi[a pe siteul S.C. Expo Nord - Oltenia SA – HYPERLINK "http://www.oltexpo.ro/" www.oltexpo.ro, cât [i pe site- ul Prim`riei
ora[ului C`lim`ne[ti, www. prim`ria-c`lim`ne[ti.ro.
Selec]ia se realizeaz` cu respectarea principiilor nediscrimin`rii, tratamentului egal [i transparen]ei [i cu luarea
în considerare a specificului domeniului de activitate al SC
Expo Nord-Oltenia SA. Rela]ii la sediul Prim`riei Ora[ului
C`lim`ne[ti, persoane de contact: Scîrlea Ion , consilier juridic, telefon 0250-750.080.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar
în dosarul 7406/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Prodserv-Complex SRL CUI 3673257
J05/1696/1991 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Prodserv-Complex SRL este data
de 28.11.2013; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 09.12.2013; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 16.12.2013
[i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 23.12.2013; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor
va avea loc în data de 16.12.2013, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar
în dosarul 7420/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Ghiutu Trans SRL CUI 17146001
J05/104/2005 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Ghiutu Trans SRL este data de
28.11.2013; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 09.12.2013; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 16.12.2013
[i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 23.12.2013; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor
va avea loc în data de 16.12.2013, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar
în dosarul 7362/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Flagrant SRL CUI 10256643
J05/269/1998 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Flagrant SRL este data de
22.11.2013; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 02.12.2013; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 09.12.2013
[i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 09.12.2013; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor
va avea loc în data de 06.12.2013, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar
în dosarul 7405/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Ronaldinho SRL CUI 15684713
J05/1097/2003 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Ronaldinho SRL este data de
28.11.2013; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 09.12.2013; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 16.12.2013
[i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 23.12.2013; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor
va avea loc în data de 16.12.2013, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în
dosarul 7534/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea SC Valdres Construct SRL CUI 25149386
J05/236/2009 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea nr. 85/2006 [i,
în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de
admitere a crean]ei dumneavoastr` asupra averii debitoarei
SC Valdres Construct SRL este data de 29.11.2013; 2. termenul
limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de 09.12.2013;
3. termenul pentru solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi
data de 16.12.2013 [i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor va fi data 16.12.2013; 4. prima [edin]` a adun`rii
creditorilor va avea loc în data de 13.12.2013, ora 14.00, la adresa
Private Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2
ap. 11, jude]ul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar în
dosarul 7403/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea SC Dorocip Serv SRL CUI RO26170416
J5/1355/2009 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea nr.
85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr` asupra
averii debitoarei SC Dorocip Serv SRL este data de 29.11.2013;
2. termenul limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are
[i comunicare a tabelului preliminar al crean]elor va fi data de
09.12.2013; 3. termenul pentru solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 16.12.2013 [i termenul pentru afi[area
tabelului definitiv al crean]elor va fi data 23.12.2013; 4. prima
[edin]` a adun`rii creditorilor va avea loc în data de 16.12.2013,
ora 14.00, la adresa Private Liquidation Group IPURL, Oradea,
str. Avram Iancu nr. 2 ap.11, jude]ul Bihor.
Private Liquidation Group IPURL numit lichidator judiciar
în dosarul 7402/111/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea SC Maxpel SRL CUI RO27799040
J5/1585/2010 îi anun]` pe to]i creditorii societ`]ii sus
men]ionate c` s-a deschis procedura prev`zut` de Legea
nr. 85/2006 [i, în consecin]`: 1. termenul limit` pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]ei dumneavoastr`
asupra averii debitoarei SC Maxpel SRL este data de
29.11.2013; 2. termenul limit` de verificare a crean]elor, întocmire, afi[are [i comunicare a tabelului preliminar al
crean]elor va fi data de 09.12.2013; 3. termenul pentru
solu]ionare eventualelor contesta]ii va fi data de 16.12.2013
[i termenul pentru afi[area tabelului definitiv al crean]elor
va fi data 23.12.2013; 4. prima [edin]` a adun`rii creditorilor
va avea loc în data de 16.12.2013, ora 14.00, la adresa Private
Liquidation Group IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr. 2 ap.11,
jude]ul Bihor.
Societatea Profesional` Mit Insolv SRL, administrator judiciar al societ`]ii Genicom SRL, CUI RO 165459, debitoare în
procedura de insolven]` în dosarul nr.1177/1259/2013 al Tribunalului Arge[,aduce la cuno[tin]` termenele stabilite în
procedura: depunerea declara]iilor de crean]`30.12.2013;
tabelul preliminar 13.01.2014; tabelul definitiv 24.01.2014;
adunarea creditorilor 17.01.2014; termen continuare procedur` 13.12.2013.
LICITA}II
Ora[ul Berbe[ti, organizeaz` procedura de licita]ie public`
pentru delegarea serviciului public de alimentare cu ap` [i
canalizare al ora[ului Berbe[ti, jude]ul V~lcea pentru o perioad` de 5 ani. Documenta]ia de licita]ie se poate procura
de la sediul Prim`riei Ora[ului Berbe[ti, str. Principal` nr.
256, jude]ul V~lcea, prin solicitare direct`, iar documentele
de participare se depun p~n` la data de 08.01.2014, ora
11:00. Licita]ia va avea loc la sediul Prim`riei. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine de la biroul de achizi]ii publice, telefon 0722.626.845. Termenul legal al public`rii HG nr.
717/2008.
Consiliul Local al municipiului Oradea, prin Administra]ia
Imobiliar` Oradea, cu sediul în Oradea, P-]a Unirii nr.1, organizeaz` licita]ie public` cu strigare pentru vânzarea
spa]iului cu alt` destina]ie decât aceea de locuin]a, situat
în Oradea, Parcul Traian, nr.7. Calendarul licita]iei: - în perioada 22.11.2013 – 10.12.2013 orele 10:00 se vor depune documentele de calificare de c`tre poten]ialii ofertan]i,
conform caietului de sarcini pus la dispozi]ie de c`tre organizatorul procedurii; - deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de 10.12.2013 orele
12:00, în prezen]a comisiei de vânzare [i a reprezentan]ilor
ofertan]ilor; - [edin]a de licita]ie public` cu strigare [i adjudecarea va avea loc la data de 10.12.2013, orele 13:00. Documentele de calificare necesare pentru participarea la
licita]ie: a) pentru societ`]i comerciale: 1. copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului
comer]ului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate
actele adi]ionale relevante [i de pe certificatul de înregistrare fiscal`; 2. scrisoare de bonitate financiar`, eliberat`
de o banc` comercial` român`; 3. dovad` privind achitarea
obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 3.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia General` a
Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor c`tre bugetul
general consolidat al statului, valabil; 3.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul
prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz` ofertantul, valabil;
3.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Administra]ia
Imobiliar` Oradea privind plata obliga]iilor bugetare; 4.
declara]ie pe propria r`spundere a reprezentantului legal
al societ`]ii comerciale, din care s` rezulte c` aceasta nu se
afla în reorganizare judiciar` sau faliment; 5. împuternicire pentru persoana participant` la strigare din partea
ofertantului. 6. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participareoriginal [i xerocopie. b) pentru persoane fizice,
comercian]i, prestatori de servicii sau asocia]ii familiale: 1.
copie de pe actul de identitate [i de pe autoriza]ia de
func]ionare eliberat` de autoritatea competenta sau de
pe actul legal de constituire, dup` caz, 2. dovad` privind
achitarea obliga]iilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscal`, eliberat de organul fiscal competent; 2.1 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia
General` a Finan]elor Publice privind plata obliga]iilor
c`tre bugetul general consolidat al statului, valabil; 2.2 Certificat de atestare fiscal` eliberat de Direc]ia Finan]e Locale din cadrul prim`riei în raza c`ruia func]ioneaz`
ofertantul, valabil; 2.3 Certificat de atestare fiscal` eliberat
de Administra]ia Imobiliar` Oradea privind plata
obliga]iilor bugetare; 3. documentele justificative privind
plata contravalorii taxei de participare [i a garan]iei de participare-original [i xerocopie. Suprafa]a util` total` a construc]iei: 44,48 mp. Suprafa]a construit` total`: 60 mp.
Cot` parte de teren aferent: 73 mp. Pre]ul de pornire a
licita]iei cu strigare: 81.843 euro + TVA. Pasul de licitare:
5% din pre]ul de pornire. Garan]ia de participare la licita]ie
este de 5.000 lei [i se constitui pân` la data de 10.12.2013,
orele 10:00, prin virament bancar în contul RO74 TREZ 0765
006X XX00 5460 deschis la Trezoreria Oradea, titular de
cont Administra]ia Imobiliar` Oradea, cod fiscal 21982927
sau scrisoare bancar` pentru participarea la licita]ie. Taxa
de participare este de 200 lei, se va achita la casieria Administra]iei Imobiliara Oradea – Sala Ghi[eelor – parter
pân` la data de 10.12.2013, orele 10:00, [i nu se restituie.
Numele, prenumele [i num`rul de telefon ale persoanelor
desemnate s` dea rela]ii suplimentare: - Marge Adina
–Birou Achizi]ii Publice, Prim`ria Municipiului Oradea, tel.
0259/437.000, int. 233. - Brad Rodica – [ef Serviciu, Adminsitratia Imobiliara Oradea, tel. 0259/437.000, int. 188. Instruc]iunile de organizare [i desf`[urare a procedurii: se
pot desc`rca accesând site-ul www.oradea.ro , sec]iunea
Licita]ii.
Lichidator judiciar Extrem Insolv IPURL cu sediul \n Ploie[ti,
str. Gheorghe Doja, Nr.21, Bl.35A2, Parter, ap.1, jud. Prahova
anun]` deschiderea procedurii simplificate de insolven]`
a debitoarei SC New Urban Building SRL
(D:7698/105/2013). Fixeaz` termen depunere crean]e
25.12.2013, tabel preliminar 03.01.2014, tabel definitiv
17.01.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la data
08.01.2014, ora 12.00 la sediul lichidatorului judiciar.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal` Direc]ia General` Regional` a Finan]elor
Publice Cluj Napoca. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor
Publice S`laj. Anun]ul Privind Vânzarea Pentru Bunuri Mobile. Anul 2013 luna decembrie ziua 05. În temeiul art. 162
alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, se face cunoscut c` în ziua de 05
decembrie 2013, ora 12,00, în localitatea Zal`u str. P-]a Iuliu
Maniu, nr. 15 se vor vinde prin licita]ie urm`toarele bunuri
mobile, proprietate a debitorului SC Taxi Ucu SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Zal`u, str. Dumbrava Nord, bl. F
4/A , et. 1, ap. 4, jud. S`laj, cod de identificare fiscal`:
16240581. Societatea nu este pl`titoare de TVA. 1. Autoturism, marca Renault, tipul LMR2 / Megane, nr. de identificare VF1LMR2B534070252, cap. cilindric` 1461, sursa de
energie motorin`, tip motor K9K – F7, serie D 216385, an
fabrica]ie – 2005, culoare ALB, nr. înmatriculare SJ 99 DAF.
Pre]ul de pornire a licita]iei este de 6.250 lei, valoarea acestuia fiind diminuat` cu 50%, deoarece se afl` la a treia
licita]ie. Pre]ul de evaluare este exclusiv TVA. Invit`m pe
cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri s`
în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilit` pentru vânzare. Cei interesa]i în
cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prezinte, pân` în
ziua precedent` termenului de vânzare, dar nu mai târziu
de ora 16:30 oferte de cump`rare; dovada pl`]ii taxei de
participare, reprezentând 10% din pre]ul de pornire a
licita]iei; împuternicirea persoanei care îl reprezint` pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate
român`, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comer]ului; pentru persoanele
juridice str`ine, actul de înmatriculare tradus în limba
român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emis` de creditorii fiscali c` nu
au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data
stabilit` pentru vânzare [i la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce
contesta]ie la instan]a judec`toreasc` competent`, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cuno[tin]`, în
conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Potrivit dispozi]iilor art. 9 alin.( 2) lit. d)
din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003, republicat`, cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare,când urmeaz` s` se
ia m`suri de executare silit`, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i
adresa la sediul nostru sau la telefon num`rul
0260616048. Data afi[`rii:22.11.2013
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în Ploie[ti,
Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. Prahova, scoate la vânzare prin licita]ie public` urm`toarele bunuri ce apar]in
debitoarei SC Universalmontaj Darzeu SRL, dup` cum
urmeaz`:Sableza (ap cu nisip, granule + furtun +piese) Contracor DBS 200 -10 -5.404,39 lei; Ma[ina de îndoit ]eava
Transfluid DB 20 101K + accesorii (10 tije, 9 patine teflon, 9
role, 9 bacuri – 90.368,96 lei; Electropalan 1 ton` – 466,68
lei; Polizor cu banda -463,18 lei; Polizor cu banda -545,80 lei;
Sistem de c`ldur` cu tuburi radiante Alke -1.927,31 lei; Extractoare fum sudur` cu filtru metalic Kemper + unitate de
comand` -3.947,76 lei; Sursa sudur` Master 220, Kemppi251,37 lei; Sursa sudur` Powertec 350C PRO-1.872.73 lei;
Sursa sudur` Powertec 350C PRO-1.515,21 lei; Sursa sudur`
Selco XP, Neomig-2.410,02 lei; Sursa sudur` Esab ARC 25111.586,82 lei; Aparat sudur` Invertec V 250 S-201,29 lei; Polizor mâna (Makita 6, Bosch 3)-27,54 lei; Aspirator industrial
pilitura Karcher IV 60/30-3.102,03 lei; Ma[ina de debitat
]eav` cu banda Imet BS 350 CH-4.842,07 lei; Ma[ina de debitat ]eav` cu banda Imet S 600 -4.826,05 lei; Electropalan 214,81 lei; Perdele protec]ie sudura-40,06 lei; Sistem de
c`ldur` cu tuburi radiante Alke -1.927,31 lei; Aeroterma cu
aer cald Tecnoclima-3.062,47 lei; Circular Umaro-3.104,53 lei;
Abric Umaro-2.453,58 lei; Banc lucru Umaro-901,32 lei; Palan
Yale-155,23 lei; Pres` hidraulic` 200 t-88,13 lei; Prese
hidraulice 50 t-42,56 lei; Strung pentru lemn Umaro- 926,35
lei lei; Vestiar dublu-151,22 lei; Centrala termic` Buderus 24
kw + boiler 100 l-587,36 lei; Radiatoare 1200/600-55,08 lei;
Aer condi]ionat Samsung-319,47 lei; Centrala termic` Vaillant-634,93 lei; Radiatoare -55,08 lei; Vestiar dublu-151,22
lei; Radiatoare-55,08 lei; Centrala termic` Buderus + boiler
100 l-587,36 lei ; Radiatoare-55,08 lei; Polizor mic-29,54 lei;
Strung SN 502-3.755,48 lei; Strung SNA 800-4.156,07 lei; Vestiar 2 usi-43,06 lei; Vestiar 3 usi-77,11 lei; Polizor fix-225.33 lei;
Sistem de c`ldur` cu tuburi radiante Alke -1.927,31 lei; Polizor cu banda GRIT GI 75-463,18 lei; Sistem de c`ldur` cu
tuburi radiante Alke -1.927,31 lei; Circular fabricat artizanal-
Publicitate
199,29 lei; Ma[ina debitat ]eav` cu banda Imet S 600 / BS
350 CH-4.826,05 lei; Ma[ina de g`urit mic` GVM - 6A-405,59
lei; Electropalan 5 to-1.126,65 lei; Perdele protec]ie sudura40,06 lei; Compresor aer 1 bar Abac-748,09lei;Ma[ina sp`lat
industrial` -169,25 lei; Ma[ina sp`lat Bosch-135,20 lei; Aer
condi]ionat Nordstar-322,97 lei; Centrala termic` Wiesmann
Vitopend-1.492,18 lei; Stabilizator centrala-27,04 lei; Casa de
bani-134,20 lei; Radiator-55,08 lei;Ascensor 3 persone
hidraulic 250 kg + panou comanda-9.401,23 lei; Radiator
2000/600-117,67 lei; Radiator 1600/600-55,08 lei; Aer
condi]ionat Sanyo-365,03 lei; Lavoar inox-19,53 lei; Masa
inox-167,74 lei; Plita electrica-45,07 lei; Lampa UV Namicom
pt control nedistructiv-588,36 lei; Aparat m`surat grosimi
strat vopsea Tine-707,03 lei; Aparat m`surat grosimi metale Namicom-2.196,71 lei; Aparat radiometru UVR 365 Namicom-565,83 lei; Aparat m`surat intensitate luminoas`
Namicom L 595576-291,93 lei; Aparat control cu ultrasunete
Krautkramer-1.655,92 lei; Jug magnetic pt control cu pulberi
Namicom-292,43 lei; Aparat m`surat temperatura [i umiditate Neda WB-DEW Point-172,25 lei; Etaloane (cutie)-83,12
lei; Transformator, lampa Uv-47,07 lei; Bec UV-3.00 lei; Termometru electric cu laser -559,82 lei; Panson-7,51 lei;
Manometru presiune-19,03 lei Defectoscop cu ultrasunete
USM 25 Krautkramer-4.124,02 lei; Aparat digital pentru
m`surat grosimi USN 50 Krautkramer-2.322,89 lei; Termometru piese Namicom MT 100 KC-84,62 lei; Aspirator
auto Karcher NT 65/2 Eco Tc-930,36 lei; Pompa presiune
Maxim` BM2 200 bar-110,16 lei; Bazin fibr` de sticl` 2000 l
+ suport metalic-6,01 lei; Hidrofor 4 bari-113,67 lei; Generator sudur` Lincoln Electric Classic III D-6.097,90 lei; Bormasina-33,05 lei; Compresor Atlas Copco XAS 96-6.637,19
lei; Sursa sudur` Lincoln Elec Powertec 350C Pro-1.103,11 lei;
Sursa sudur` Lincoln Elec Powertec 250C Pro-1.483,17 lei; Ciocan rotopercutor Bosch-60,09 lei; Ciocan rotopercutor
Wurth-94,64 lei; Sursa sudur` Kempotig AC/DC 250-649,45
lei; Sistem de c`ldur` cu tuburi radiante Alke -1.927,31 lei;
Perdele protec]ie sudura-40,06 lei;Centrala termic` Junkers576,84 lei; Ansamblu plita + hota + cuptor-5.051,88 lei; Marmita-1.689,97 lei; Masa inox-167,74 lei; Sp`l`tor inox 2
cuve-27,54 lei; Dulap inox mare-73,61 lei; Dulap inox mic23,03 lei; Aragaz-88,13 lei; Aragaz-69,60 lei; Robot bucatarie301,44 lei; Dulap frigorific Arneg-280,91 lei; Lada frigorific`
Zanussi-230,34 lei; Robot buc`t`rie (toc`tor)-301,44 lei;
Masa inox-167,74 lei; Sp`l`tor inox 2 cuve-27,54 lei; Robot
cur`]at cartofi-191,28 lei; Chiuveta inox-19,53 lei; Sp`l`tor
inox -22,53 lei; Dulap inox-23,03 lei; Aer condi]ionat Samsung-255,87 lei; Fi[et metalic-32,05 lei; Radiator electric-18,53
lei; Aer condi]ionat Philips-365,03 lei; Camera frogorifica
congelator 6/4 m (-20 C)-4.506,58 lei; Camera refrigerare
6/4 m-4.506,58lei; Lada frigorific` Frigor-94,14 lei; Lada frigorific` Bejan-69,10 lei; Lada frigorific` Austria Haustechnik71,10 lei; Centura de siguran]` + ham-41,06 lei; Cric hidraulic
5 t-25,54 lei; Teodolit + trepied + rigla de masurare-1.641,90
lei; Chei fixe 46 - 50 antiexplozie-2,50 lei; Chei fixe 55 - 60
antiexplozie-2,50 lei; Trifor cu cablu 1,5 to-180,26 lei; Trifor
cu cablu 3,2 to-189,28 lei; Pistolet argon nou-185,77 lei;
Ma[ina [anfrenat tabla Gullco GBM – 18-3.734,45 lei; Ciocan 3 kg-14,02 lei; Masca gaze (f`r` cartu[)-20,03 lei; Masca
sudura-9,51 lei; Tub uscare (etuv`) electrozi-129,19 lei; Costum sablare complet-181,77 lei; Casca protectie-2,50 lei;
Echipament protec]ie sudor-58,59 lei; Pantaloni sudor-53,58
lei; Sârm` (bagheta) sudura ø 2,4 x 1000-20,53 lei; Arz`tor
butelie sudura-41,56 lei; Ma[ina debitat plasm` L. E. Invertec PC 100 -514,25 lei; Trusa oxigaz Rotes TTDA 300 (incomplet`)-97,14 lei; Pistol sablare pneumatic cu cuie-190,28
lei; Reductor acetilena-56,58 lei; Reductor CO2-48,57 lei; Furtun oxigaz-1,50 lei; Pistol argon cu furtun-302,94 lei; Sârm`
pt sudur` (tubulara pe role) otel-carbon ø 1,8 mm 22,7
kg/cutie x 84 cutii L.E.-19,03 lei; Sârm` pt sudur` (tubulara
pe role) otel-carbon ø 1,7 mm 22,7 kg/cutie x 48 cutii L.E.19,03 lei; Suport ceramic pt sudur` Gullco 20 buc/cutie x 42
cutii-11,52 lei; Robot sudur` automat` Gullco + c`rucior +
cale rulare-15.231,24 lei; Robot sudur` automat` Gullco +
c`rucior + cale rulare-13.897,29 lei; Robot sudur` automat`
Gullco + c`rucior + cale rulare-17.285,24 lei; Sârm` sudur`
carbon Esab-12,52 lei; Nipluri inox-2,50 lei; Teuri inox-2,50 lei;
Coturi inox-2,50 lei; Sârm` pt sudur` inox ø 2,4 mm-23,54
lei; Sârm` pt sudur` P5-13,52 lei; Electrozi inox-15,02 lei; Electrozi P5 4 buc x 4,2 kg-19,02 lei; Electrozi Nibaz 65 2 buc x 4
kg-10,01 lei; Boloboace -3,51 lei;Ochelari protec]ie flex-2,00
lei; Disc t`iat abraziv 180 x 2,5-1,00 lei; Disc t`iat abraziv 350
x3-6,01 lei; Disc abraziv de polizat 180 x 6-1,50 lei; Disc
abraziv de polizat 125 x 6-1,00 lei; Disc abraziv de polizat 230
x 6-3,00 lei; Set pansoane (incomplete)-1,00 lei; Electrozi
supertit 2,5-4,51 lei; Electrozi sudur` P11-8,51 lei; Sârm`
sudur` P11 2,5 x 1000-5,01 lei; Pelerina ploaie-4,51 lei; Set
tarozi ø 20-11,02 lei; Trusa t`iere oxiacetilenic` -157,73lei;
Cle[te ampermetru (Clamp Meter)-148,72 lei; Multimetru
Victor VG 9801 A-48,57 lei; Mandrina ]eav` (dispozitiv)-6,01
lei; Viziere cu suport-2,50 lei; Micrometru-23,53 lei; Nivela7,51 lei; Diuze ceramice pistol argon 6 buc/cutie-12,52 lei; Aspirator industrial Karcher 60/30-3.102,03 lei; Butelie
gaz-10,01 lei; Trusa chei filetat (cuple) incompleta-87,13 lei;
Ma[ina t`iat cu plasm` Jackle 120 S-1.560,28 lei; Sursa
sudur` L.E. Invertec V 350 PRO-1.401,55 lei; Borma[ina Bosch49,57 lei; Borma[ina Black & Dekker-58,59 lei; Dispozitiv [lefuit inox Fein WPO 12-27 E (noi)-95,64 lei; Trusa t`iere cu
oxiacetilena-115,67 lei; Ma[ina de în[urubat Bosch GSR 14/494,14 lei; Pres` hidraulic` 20 to-180,26 lei; Sursa sudur` Master 5000-90,63 lei; Dispozitiv t`iat ]eav` cu rol-112,66 lei;
Pistol pneumatic de în[urubat Rodcraft 5750-243,36 lei; Pistol pneumatic de în[urubat Rodcraft 3000- 319,97 lei; [lefuitor Makita38,56 lei; Ma[ina [anfrenat tabla Promotech
BM 20-372,54 lei; Clocitoare automat` (panou comanda +
rezervor + tablou)-45,57 lei; Ma[ina [anfrenat tabla Bosch
CBC-471,19 lei; Ma[ina [anfrenat tabla Riobi DE 382 NP372,54 lei; Cheie dinamometrica-35,55 lei; Ma[ina curbat
]eava + accesorii-85,63 lei; Ma[ina [anfrenat tabla GVS 10125 Bosch-471,19 lei; Scara sfoar` 10 m-5,51 lei; [uf` textila 6
to-30,04 lei; Cablu electric 4x4-2,00 lei; Furtun oxiacetilena1,50 lei; Avometru (volt - ampermetru)-35,05 lei; Cle[te ampermetru -42,56 lei; Sârm` (rola)-2,00 lei; Aparat lipit
polipropilena-153,22 lei; Cle[te t`iat polipropilena-15,02 lei;
Cle[te sertizat-10,01 lei; Întrerup`tor capsulat 380 v-20,53
lei; Rola prelungitor-42,56 lei; Electropalan 1 to nou-290,92
lei; Sursa sudur` L.E. Powertec 350 PRO-1.103,11 lei; Sursa
sudur` L.E. Invertec V 275 S-332,49 lei; Sursa sudur` Invertec
STT-239,35 lei; Sursa sudur` Invertec V 300 I-239,35 lei; Robot
pornire LN 25-154,73 lei; Sursa sudur` Telwin 260 CC-329,98
lei; Cheie dinamometric` Plarad-237,35 lei; Ma[ina [anfrenat Protem U[ 25-862,76 lei; Cauciucuri 225x55x16 vara-67,10
lei; Cauciucuri 225x55x16 iarna-67,10 lei; Polizor (flex) Bosch92,64 lei; Biax-56,58 lei; Centuri de siguranta-26,54 lei; Furtun oxiacetilenic (cu reductor)-60,59 lei; Vestiar dublu-151,22
lei; Band` pentru t`iat teava-24,54 lei; Ma[ina de roluit
tabla-91,13 lei; Dispozitiv cu disc pentru debitat teava-125,18
lei; Compresor Bottarini KS 59 + vas tampon-14.523,71 lei;
Compresor Kaser-1.602,34 lei; Balan]a 200 kg-200,29 lei;
Bar`ci metalice (container)-1.825,17 lei; Container barac`
modular-4.731,91 lei; Panouri izopan 12m x 1m (10,5 buc)16,02 lei; Transpalet-189,28 lei; Troliu electric-68,60 lei; Container pentru span-182,77 lei; Schela metalic` mobila
5m-332,99 lei; C`rucior cu troliu-87,13 lei. Bunurile se vând
numai în bloc. Licita]iile se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar sau al societ`]ii debitoare, ofertan]ii urmând a li se aduce la cuno[tin]` acest aspect, dup`
depunerea ofertelor. Înscrierea la licita]ie se poate efectua
cel mai târziu 48 de ore înaintea datei tinerii licita]iei, mai
multe rela]ii precum [i achizi]ionarea regulamentului de
vânzare se pot ob]ine de la lichidatorul judiciar, la adresa
s` mai sus men]ionat`, nr. de telefon 0723357858/0244597808 sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licita]iile se vor organiza în dat` de 26.11.2013 ora 15:00, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramat`
pentru dat` de 28.11.2013, 02.12.2013, 05.12.2013, 09.12.2013,
12.12.2013, 16.12.2013, 19.12.2013, 06.01.2014, 09.01.2014
Consiliul Jude]ean Arge[, cu sediul în Pite[ti, Pia]a Vasile
Milea, nr.1, telefon/fax 0248/220075, CUI 4229512, organizeaz` licita]ie public` în vederea atribuirii unor contracte
de închiriere, dup` cum urmeaz`: Spa]iu destinat cabinetului în suprafa]` de 12,12 mp (camera 75 etaj), situat în incinta Policlinicii II, Bulevardul I.C. Br`tianu, Bl. A2-A3-A4, cu
drept de folosin]` [i cot` indiviz` din holul comun, în
suprafa]` de 2 mp. Spa]iul destinat cabinetului în
suprafa]` de 13,99 mp(camera 85 etaj) situat în incinta Policlinicii II, Bulevardul I.C. Br`tianu, Bl. A2-A3-A4, cu drept de
folosin]` [i cot` indiviz` din holul comun, în suprafa]` de
2 mp. Data limit` pentru depunerea ofertelor este de
02.12.2013, orele 09.00. Ofertele vor fi redactate în limba
român` [i vor fi depuse la sediul Consiliului Jude]ean
Arge[, Pia]a Vasile Milea, nr.1, Registratur`- parter. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Consiliului
Jude]ean Arge[, Pia]a Vasile Milea, nr.1Mezanin, cam.52, în
ziua de 02.12.2013, orele 10.00, în prezen]a reprezentan]ilor
împuternici]i ai ofertan]ilor. Documenta]ia pentru elaborarea [i prezentarea ofertelor, se poate ob]ine de la sediul
Consiliului Jude]ean Arge[, Pia]a Vasile Milea, nr.1,
Mezanin, cam. 52, Compartimentul Licita]ii [i Achizi]ii Publice Directe, relefon/fax:0248.220075, începând cu data de
25.11.2013, orele 08.30-13.00, costul acesteia fiind de 50 lei.
Garan]ia de participare va fi constituit` în cuantum de 220
lei pentru spa]iul destinat cabinetului în suprafa]` de 12,12
mp ( camera 75 etaj), situat în incinta Policlinicii II, Bulevardul I.C. Br`tianu, bloc A2-A3-A4, cu drept de folosin]` [i
cot` indiviz` din holul comun, în suprafa]` de 2mp [i de
260 lei pentru spa]iul destinat cabinetului în suprafa]` de
13,99 mp (camera 85 etaj), situat ]n incinta Policlinicii II,
Bulevardul I.C.Br`tianu, Bloc A2-A3-A4, cu drept de
folosin]` [i cot` indiviz` din holul comun, în suprafa]` de
2 mp. Ofertele r`mân valabile 60 de zile de la data deschiderii ofertelor. Nu se pot depune oferte alternative.
Pre[edinte Constantin Nicolescu.
Aun]ul privind vânzarea pentru bunuri imobile anul 2013
luna noiembrie ziua 11. |n temeiul art. 162 din Ordonan]a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, Dlrectia
General` Regional` a Finan]elor Publice Timi[oara prin Serviciul Fiscal or`[enesc Moldova-Nou` cu sediul \n loc.
Moldova-Veche nr, 224 jud. Cara[-Severin, vinde la licita]ie \n
data de 06.12.2013, la ora 11, urm`toarele bunuri Imobile: Denumire bcin imobil: chio[c aluminiu - spa]iu comercialsuprafa]` util` 15,5 mp; acoperi[ din tabla de aluminiu; geamuri termopan \n cadre de aluminiu; utilit`]i - curent electric, apa curenta, canal, înc`lzire cu soba; stare tehnic`
general` bun`, situat in localitatea Moldova-Noua jud. Cara[Severin I~ng` sta]ia de autobuz - bloc turn, proprietate a
debitorului SC As Novas Prest SRL, cu domiciliul fiscal \n localitatea Moldova-Noua str. Al Cuza bl.13 8C.2 ap.8 jud. CarasSeverin si CU118201000. Pre]ul de pornire al licita]iei - termen
III este de 4739 lei, f`r` TVA Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la sediul Serviciului Fiscal or`[enesc Moldova-Noua,
cu sediul in Ioc. Moldova-Veche nr. 224 Ia camera 6 la
num`rul de telefon 0255/540643 sau accesând pagina de
Internet a Agen]iei Na]ionale de Administrare Fiscala, sec]iunile Anun]uri / Valorificare bunuri sechestrate.
1.SC FISE Electrica Serv S.A -SISE Electrica Transilvania Nord,
cu sediul în Cluj Napoca, Str.Taberei. nr.20, tel.
+40372.640.302, Fax: +40264.205.504, achizi]ioneaz` „Baterii de Acumulatori [i Redresoare" în cantit`]ile [i condi]iile
prev`zute în documenta]ia de atribuire. Adresa la care se
poate solicita documenta]ia de atribuire: SISE Electrica Transilvania Nord, Cluj Napoca, Str.Taberei, nr.20, Tel.
+40372.640.302, Fax: +40264.205.504. Documenta]ia de
atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor economici gratuit, în urma solicit`rii acestora. 2.Procedura aplicat`:
licita]ie deschis` cu o etap` de negociere. 3.Locul de livrare
a produselor: SISE Transilvania Sud-Bra[ov. 4.Natura [i cantitatea produselor ce se vor achizi]iona: „Baterii de Acumulatori [i Redresoare" în cantit`]ile prev`zute în
documenta]ia de atribuire. 5.Durata contractului: 2 luni. Termenul de livrare al produselor: Durata contractului este 2
luni de la data semn`rii contractului de c`tre ambele p`r]i.
Termenul maxim de livrare va fi 15 decembrie 2013. Contractul se încheie cu condi]ie suspensiv`. În cazul în care produsele nu vor fi livrate pân` în data de 15 decembrie 2013
contractul va fi suspendat pân` la o nou` comand` din
partea beneficarului final al achizi]iei, respectiv FDEE Electrica Distribu]ie Transilvania Sud SA. În cazul în care condi]ia
nu este îndeplinit` pân` la data de 15.02.2014 contractul se
consider` reziliat de drept. 6.Data limit` de primire a ofertelor: 04.12.2013, ora 11.00. Data deschiderii ofertelor:
04.12.2013, ora 12.00. 7.Adresa la care se depun ofertele:
sediul SISE Electrica Transilvania Nord, Cluj Napoca,
Str.Taberei, nr.20, secretariat general. 8.Limba de redactare
a ofertelor: limba român`. 9.Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. 10.Criteriul de
atribuire a contractului: „pre]ul cel mai sc`zut”.
Publicitate
Vineri, 22 noiembrie 2013 JURNALUL NA}IONAL
15
Sport
EPA/INTACT IMAGES
LIGA 1
ETAPA A 15-A
AZI
18:30, DigiSport
Concordia – S`geata
Hagi, o catedral`.
Mutu, doar un bordel
Dan
Dumitrescu
19:00, DolceSport
Ceahl`ul – ACS Poli
dan.dumitrescu@jurnalul.ro
21:00, DigiSport
O]elul – FC Vaslui
Punctul pe Ei
MÅINE
20:00, DigiSport
Pandurii – Steaua
DUMINICå
18:30, DigiSport
Astra – FC Boto[ani
Salva]i de
adversari!?
21:00, DigiSport
Dinamo – Gaz Metan
LUNI
18:30 DigiSport
“U” Cluj – Corona
19:00 DolceSport
FC Bra[ov – CFR Cluj
21:00 DigiSport
Petrolul - Viitorul
Mihai Igiro[anu
mihai.igirosanu@jurnalul.ro
Clasament
1. Steaua
2. Astra
3. Petrolul
4. Pandurii
5. Ceahl`ul
6. Gaz Metan
7. CFR Cluj
8. Dinamo
9. ACS Poli
10. FC Boto[ani
11. FC Vaslui
12. S`geata
13. Concordia
14. O]elul
15. FC Bra[ov
16. Viitorul
17. “U” Cluj
18. Corona
11
13
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
11
14
14
13
13
14
27-7
33-14
19-10
31-17
18-12
18-16
17-16
20-15
14-15
14-17
14-12
15-26
12-15
14-26
15-19
6-21
10-25
9-22
29
29
27
26
23
22
21
19
19
19
18
15
14
14
13
10
7
6
Conform unei dezv`luiri din presa
elen` de ieri, confirmat` [i de statistica de vinerea trecut` prezent` pe
site-ul oficial al FIFA, Rom~nia ar fi
trebuit s` piard` meciul tur din barajul cu Grecia, cu 0-3! |naintea confrunt`rii de la Pireu, responsabilii
FRF au omis s`-l treac` pe foaia oficial` de joc [I pe stelistul Ciprian
T`t`ru[anu, de[i regulamentul forului interna]ional prevede clar obligativitatea inser`rii \n respectivul
document a tuturor celor trei portari. Aten]i, oficialii Federa]iei grece[ti, se pare avertiza]i de c~]iva
reprezentan]i ai presei ateniene, l-au
informat prompt pe selec]ionerul Fernando Santos despre acest aspect.
Edi]ia online a Gazetei Sporturilor,
citeaz` o declara]ie acordat` de direc-
torul tehnic al forului elen, Takis Fyssas pentru site-ul sport-fm.gr. “Gre[eala a fost sesizat` de Mihalis Tsapidis, ofi]erul nostru de pres`, în urma
protocolului încheiat cu partea
român`, prin care oficialii celor dou`
echipe î[i schimbau foile de meci înc`
de dup` [edin]a tehnic` de la pr~nz”.
Conform acelora[i surse, oficialii
greci au convocat o [edin]` intern`
chiar la stadionul Karaiskakis, la care
a fost prezent [i selec]ionerul Fernando Santos. “Nu! F`r` memorii!
Vreau s` juc`m corect, spune]i-le
asta românilor!”, ar fi sunat reac]ia
portughezului la aflarea informa]iei,
dup` care elenii le-au semnalat
rom~nilor eroarea.
“Într-adev`r, am pus un juc`tor
de c~mp drept al treilea portar. Îns`
nu v` pot spune pe cine”, a declarat
directorul sportiv al FRF, Ovidiu
Coste[in.
Anun]uri
CITA}II
Niculai Maria, Jarda Raveca, Razvan]a Anto, Joj` Leonte
(lui T`nase), Sohorca C`t`lina, Flori Ili[iu, Alexandru Ili[iu.
Solomon Ili[iu, Augustin Eremia, Gabor Maria (n.
V`lean). Sunt cita]i \n calitate de p~r~ti pt data de
12.12.2013 la Judec`toria N`s`ud \n dosar 1630/265/2012
unde reclamant este George[ Traian.
Ifrim Elena, Ifrim Claudia [i Ifrim Constantin cu domiciliul cunoscut în com.Pietroasele, sat [arânga, jud.Buz`u
este citat la Judec`toria Buz`u, pentru termenul din
21.01.2014, în dosar de partaj succesoral nr.
26454/200/2012, de pe urma defunctului Ifrim Dumitru.
Bogdan Xenia Felicia cu ultimul domiciliu cunoscut [i
declarat în Bucure[ti, str. Lucre]iu P`tr`[canu nr. 3, bl. T1,
ap. 10, sectorul 3 [i pe teritoriul Germaniei, identificat`
cu BI seria X nr. 550945/12.08.1971, este chemat` în
judecat` în calitate de pârât` la Judec`toria sectorul 1,
Bucure[ti, completul 4 civil, camera 210, în ziua de
10.12.2013, ora 8,30 cu sediul în Bucure[ti, str.
Danielopol nr. 2-4, sectorul 4, în dosarul civil nr.
16842/299/2009 ce are ca obiect uzucapiune+ accesiune, reclamant` Angheluta Valentina Ana, în caz de
neprezentare, se va putea trimite un înscris, judecata
urmând a se face în lips`.
SC Sangeo SRL, cu sediul \n Mun. Ia[i, {os. Nicolina, bloc
1005B, Tr. 3, etaj P, jud. Iasi, J22/2032/1991, CUI 1962615,
este chemata la Tribunalul Iasi Sectia II Civila-Faliment,
Str. N. Gane nr. 20A, jud. Jud. Iasi, în ziua de 02, luna 04,
anul 2014, ora 9,00, în calitate de debitor in dosar nr.
10043/99/2013, pentru FOND-procedura insolventei.
Numitul Papa Cornel este citat la Judec`toria Petro[ani
la data de 06.12.2013 în dosarul nr. 9723/278/2012 în calitate de pârât pentru ac]iune în constatare.
D`sc`liac Dumitru este citat la Judec`toria Boto[ani în
dosar nr. 12612/193/2012 cu termen la 5.12.2013 în proces cu D`sc`liac [tef`nica, pentru divor].
Se citeaz` Vasiliu Dumitru Dan la Judec`toria Boto[ani,
dosar nr. 15255/193/2012, termen 14.01.2014.
Se citeaz` Anastasiu Mihai Vasile ca pârât în dosarul
nr. 977/193/2013 la Judec`toria Boto[ani cu termen la
data de 09. 12. 2013.
Se citeaz` pârâtul Ciobanu Constantin C`t`lin, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat B`deni, comuna
Scobin]i, jud. Ia[i s` se prezinte la Tribunalul Ia[i, in
data de 08.01.2014, complet civ. CM5, ora 09:00, în
dosar nr. 5688/99/2013 având ca obiect „ac]iune în
r`spundere patrimonial`” – fond, în contradictoriu cu
SC Ami Turing SRL.
Chiril` Mihai [i Chiril` Mihaela Daniela din Boto[ani,
strada Transilvaniei nr. 12, chem`m în judecat` pe Cimpoi Silviu, [i personal pentru interogatoriu, în dosarul
nr. 4253 /193/2012 pentru anulare act contract de vânzare apartament în Boto[ani, în data de 10.12.2013, ora
08:00, la Judec`toria Boto[ani.
Papuc Ion cu ultimul domiciliu cunoscut în Republica
Moldova, raionul Hance[ti, satul Voinescu este citat la
Judec`toria Zal`u, la 05.12.2013, ora 8.30, în proces cu
Baidoc Livia Elena, pentru stabilire domiciliu minor [i
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti, dosar nr.
4552/337/2012.
Chitacu Zoica cu ultimul domiciliu în Fierbin]i Târg, sat
Fierbin]ii de Sus, Str.Calea Urziceni, nr.109, jude]ul
Ialomi]a este citat` c` pârât` la Judec`toria Urziceni
pe 04.12.2013, ora 08.30, completul 4, în dosarul
2180/330/2013 în partaj judiciar.
Numi]ii Lucin Todor [i Lucin Petru cu domiciliul necunoscut sunt cita]i pentru termenul din 02.12.2013 la
Judec`toria Bistri]a, sala 2, ora 9, \n calitate de p~r~]i, \n
dosarul nr. 10.187/190/2012 pentru ac]iune \n constatare [i validare antecontract de v~nzare-cump`rare,
\n proces cu Givan Nicolae [i Silvia, reclaman]i.
}ibuleac Negrea Rodica Lumini]a este citat` la Tribunal
Prahova \n proces civil cu Curteanu Elena, dosar
1424/259/2010 la data de 06.12.2013.
Numitul C`lin Claudiu – Daniel, cu ulimul domiciliu \n
C`l`ra[i, str. Atelierului nr. 13, jud. C`l`ra[i, este citat \n
calitate de p~r~t, \n dos. 25118/245/2013, al Judec`toriei Ia[i, av~nd ca obiect divor], la data de 11 decembrie
2013, ora 8.30, complet 12, sala 1 C.
Numitul Hulea Ionel, domiciliat \n sat Bal[, com. T\rgu
Frumos, jud. Ia[i, este citat la Judec`toria Ia[i, \n calitate de p~r~t, \n dosarul 3465/245/2013, la data de 9
decembrie 2013, sala 3P.
Neagu Marian Bogdan [i Neagu Geilenko Constantin
[tefan din comuna Pietrari, jude]ul Vâlcea, sunt cita]i în
09.12.2013, la Judec`toria Horezu, jude]ul Vâlcea, în proces de partaj.
Pârâ]ii L`z`resc Marina cu domiciliul în Petro[ani, str.
D`r`ne[ti, nr. 8, jud. Hunedoara [i Szarc Rica Laura cu
domiciuliul în Oradea, str. Cazaban, nr. 46A, bl. X158,
ap.42, jud. Bihor, sunt cita]i la Judec`toria Petro[ani
pentru ziua de 27 noiembrie 2013, orele 09.00, la camera 27 în dosarul nr. 1715/278/2012, pentru sistare indiviziune.
NOTIFICåRI
CII Liahu Doru notific` deschiderea procedurii de insolven]` împotriva debitoarei SC Danro Interna]ional
SRL prin încheierea nr. 821 din 19.11.2013 pronun]at` de
Tribunalul Boto[ani în dosarul 5139/40/2013. Rela]ii la
tel. 0743.129.943.
CII Liahu Doru notific` deschiderea procedurii de insolven]` împotriva debitoarei SC Cesom SRL prin
încheierea nr. 818 din 19.11.2013 pronun]at` de Tribunalul Boto[ani în dosarul 5098/40/2013. Rela]ii la
tel. 0743.129.943.
Notificare privind deschiderea procedurii de insolven]` Nr.
6.517/19.11.2013. Date privind dosarul: num`r dosar
5970/99/2013 (307/2013) Tribunal Ia[i, Sec]ia II Civil` - Faliment, Judec`tor sindic Nicoleta Lenu]a Zaharia. Debitor:
SC Alshorfa SRL, cod de identificare fiscal` 16901063, sediul
social în Municipiul Ia[i, b-dul Independen]ei nr.2, bl. Carmen (79), demisol, jude]ul Ia[i, num`r de ordine în registrul comer]ului J22/2356/2004. Subscrisa Lichidator
Company 2003 SPRL, în calitate de administrator judiciar
al debitorului SC Alshorfa SRL conform Sentin]ei Civile
nr.1781/12.11.2013 pronun]at` de Tribunalul Ia[i, Sec]ia II
Civil` – Faliment, în dosarul 5970/99/2013 (307/2013), în
temeiul art. 61 alin.(1) [i art.62 alin.(1) [i urm`toarele din
Legea privind procedura insolven]ei, coroborate cu art.33
alin.(6), art.35 [i art.28 alin.(2) din acela[i act normativ, Notific`: Deschiderea procedurii generale a insolven]ei fa]`
de debitorul SC Alshorfa SRL, conform Sentin]ei Civile
nr.1781/12.11.2013 pronun]at` în dosarul de Tribunalul Ia[i,
Sec]ia II Civil` – Faliment, în dosarul nr. 5970/99/2013
(307/2013). Debitorul SC Alshorfa SRL are obliga]ia de a
depune la dosarul cauzei în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii actele si informatiile prev`zute de
art.28 alin.(1) din Legea 85/2006. Creditorii debitorului SC
Alshorfa SRL trebuie s` procedeze la înscrierea la masa
credal` a acestuia prin depunerea cererii de admitere a
crean]ei în condi]iile urm`toare: Termenul pentru
depunerea cererii de admitere a crean]ei. Termenul limit`
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean]elor
asupra averii debitorului este 27.12.2013. În temeiul art. 76
alin. (1) din Legea privind procedura insolven]ei, nedepunerea cererii de admitere a crean]ei pân` la termenul
men]ionat atrage dec`derea din drepturi privind crean]a/crean]ele pe care le de]ine]i împotriva debitorului. Alte
termene stabilite prin hot`rârea de deschidere a procedurii: Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, întocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al
crean]elor este 16.01.2014. Termenul limit` pentru
depunerea eventualelor contesta]ii la tabelul preliminar
este de cinci zile de la publicarea acestuia în BPI. Termen
pentru solutionarea eventualelor contesta]ii formulate
împotriva tabelului preliminar al crean]elor [i definitivarea
tabelului este 13.03.2014, iar termenul pentru afi[area
tabelului crean]elor este la 18.03.2014. Adunarea creditorilor. Se notific` faptul c` prima Adunare a creditorilor va
avea loc la Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civil` - Faliment, din Ia[i,
str.N.Gane nr.20 A, în data de 21.01.2014 orele 14.00, având
ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea pre[edintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu [i
stabilirea renumera]iei acestuia.Deschiderea procedurii
insolven]ei se notific` Oficiului registrului comer]ului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i pentru efectuarea men]iunii. Administrator judiciar, Lichidator Company 2003 SPRL, coordonator, ing. Diaconu Elena, practician în insolven]`
LICITA}II
1.SC FISE Electrica Serv SA -SISE Electrica Transilvania
Nord, cu sediul în Cluj Napoca, Str.Taberei, nr.20, tel.
+40372.640.302, fax: +40264.205.504, achizi]ioneaz`
„Anvelope pentru Post Trafo 20/0,4 Kv" în cantit`]ile si
condi]iile prev`zute în documenta]ia de atribuire.
Adresa la care se poate solicita documenta]ia de
atribuire: SISE Electrica Transilvania Nord, Cluj Napoca,
Str.Taberei, nr.20, Tel. +40372.640.302, Fax:
+40264.205.504, Documenta]ia de atribuire se pune la
dispozi]ia operatorilor economici gratuit, în urma solicit`rii acestora. 2.Procedura aplicat`: licita]ie deschis` cu o etap` de negociere. 3.Locul de livrare a
produselor: AISE Tg.Mure[. 4.Natura [i cantitatea produselor ce se vor achizi]iona: „Anvelope pentru Post
Trafo 20/0,4 Kv" în cantit`]ile prev`zute în documenta]ia de atribuire. 5.Durata contractului: 2 luni.
Termenul de livrare al produselor: Durata contractului este 2 luni de la data semn`rii contractului de c`tre
ambele p`r]i. Termenul maxim de livrare va fi 15 decembrie 2013. Contractul se încheie cu condi]ie suspensiv`. În cazul în care produsele nu vor fi livrate
pân` în data de 15 decembrie 2013, contractul va fi suspendat pân` la o nou` comand` din partea beneficarului final al achizi]iei, respectiv FDEE Electrica
Distribu]ie Transilvania Sud SA. În cazul în care
condi]ia nu este îndeplinit` pân` la data de 25.08.2014
contractul se consider` reziliat de drept. 6.Data limit`
de primire a ofertelor: 05.12.2013, ora 11.00. Data deschiderii ofertelor: 05.12.2013, ora 12.00. 7.Adresa la
care se depun ofertele: sediul SISE Electrica Transilvania Nord, Cluj Napoca, Str.Taberei, nr.20, Secretariat
general. 8.Limba de redactare a ofertelor: limba
român`. 9.Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile
de la data deschiderii ofertelor. 10.Criteriul de atribuire
a contractului: "pre]ul cel mai sc`zut".
SC Fise Electrica Serv SA -SISE Electrica Transilvania
Sud, cu sediul în Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, CUI
14493251, tel. 0268/305598, fax: 0268/305594,
achizi]ioneaz` „Consumabile pentru imprimante HP”,
Cod CPV 30125110-5 –Tonere pentru imprimantele
laser/ faxuri; în cantit`]ile [i condi]iile prev`zute în documenta]ia de atribuire. Adresa la care se poate solicita
documenta]ia de atribuire: SISE Electrica Transilvania
Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, tel:
0268/305598, fax: 0268/305594. Documenta]ia de
atribuire se pune la dispozi]ia operatorilor economici
gratuit, în urma solicit`rii scrise a acestora; 2. Procedura aplicat`: „Licita]ie deschis`”; 3. Locul de livrare a
produselor: DDP beneficiar la depozitele din Bra[ov, str.
13 Decembrie nr. 17 A; Cluj: str. Taberei nr. 20; Ploie[ti:
str. Deltei nr. 40; Bucure[ti: ?os. ?tefan cel Mare nr 1 A;
4. Natura [i cantitatea produselor ce se vor achizi]iona:
„Consumabile pentru imprimante HP” în cantit`]ile
prev`zute în documenta]ia de atribuire; 5. Durata contractului: 1 an. Termenul de livrare: max. 10 zile de la
data semn`rii contractului subsecvent; 6.a. Data limit`
de primire a ofertelor: 09.12.2013, ora 09.00. Data deschiderii ofertelor: 09.12.2013, ora 10.00; 6.b. Adresa la
care se depun ofertele: sediul SISE Electrica Transilvania Sud, Bra[ov, Str. 13 Decembrie nr. 17 A, etaj I, secretariat general; 6.c. Limba de redactare a ofertelor:
limba român`; 7. Modalit`]ile de finan]are: surse proprii; 8. Criterii de calificare conform prevederilor din
Fi[a de date. 9. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de
zile de la data deschiderii ofertelor; 10. Criteriul de
atribuire a contractului: „pre]ul cel mai sc`zut”.
PIERDERI
Pierdut card acces Enel pe numele Oprea Adriana. Îl declar nul.
Pierdut atestat de transport marf`, eliberat pentru But
Aurel, seria CPCA 0301903. Îl declar nul.
Pierdut certificat constatator nr. 2280 –2 buc`]i, eliberate la 07.02.2011 de O.R.C. Vrancea pe numele Ene Ion,
domiciliat în comuna Maicanesti, jud. Vrancea. Se declar` nule.
Ghinea Florea din Tulcea, str. C. Bratescu, reclamant în
Dosar nr. 45/327/2013 citeaz` pentru termenul de judecat` din 08.12.2013, ora 10.00 pe Bogacev Nicolae, în
calitate de pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut în Tulcea, Str. Timi[oarei nr.4.
Declar pierdut procesul verbal ata[at contractului de
vânzare cump`rare cu plata în rate cu num`r
54390/38425/2201 din 1998, nume- Dragomir Alexandru, Dragomir Ana.
Pierdut Adeverin]` plat` integral` locuin]`, pe numele
Ionil` Gelu B`di]`. O declar nul`.
Adeverin]` achitare integral` în baza Contractului nr.
2686 cu chitan]a nr. 6300/18.06.1997, pe numele Ion
Radu. O declar nul`.
Dezam`girea este sentimentul cu
care românul se confrunt` cel mai
adesea. Dar persecu]ia neîmplinirilor
nu deranjeaz` nicicum iner]ia
p`guboas` care ne poart` prin via]`.
Pentru c` foarte rar suntem dispu[i s`
ne asum`m responsabilitatea vinov`]iei personale. Asumare care ne-ar
ajuta în sensul corec]iei pozitive. Mult
mai comod`-i la[itatea de a acuza
soarta potrivinic` sau doar culpabilitatea celor de lâng` noi. Numai c`
a te l`sa în voia soartei reprezint`
re]eta sigur` de conservare a netrebniciei, a iner]iei p`guboase despre
care vorbeam.
Ratarea barajului [i rezultatele
echipei na]ionale reclam` o
neputin]` ap`s`toare a fotbalului
nostru. Un fotbal rezultat din structuri de baz` alterate de incompeten]`,
derbedeism, s`r`cie [i minciun`.
Impostorii care au p`truns în
fenomen î[i r`sfa]` prostia distrugând
cluburi [i echipe, l`sând copiii [i
juniorii orfani de orice condi]ii de
formare, b`tându-[i joc de meseria[ii
fotbalului în locul c`rora promoveaz`
mercenari second-hand. Iar, apoi, cu
tupeu maxim [i nesim]ire cât
cuprinde, impostorii reclam` rezultatele proaste ale echipelor reprezentative.
Microbi[tii, la rândul lor, înc`rca]i
de furia generat` de neîmpliniri, prefer` atacurile unidirec]ionale.
Selec]ionerul a devenit pentru ace[tia
]inta unic`. O astfel de reac]ie are
deja caracter ritualic. Fiindc` li se
pare lor, microbi[tilor, mai eficient
discursul pe o singur` idee decât
abordarea ampl` a realit`]ii de fapt.
Votan]ii fotbalului nu se deosebesc cu
nimic de votan]ii republicii. Microbi[tii procedeaz` identic cu cei care
au ales selec]ionerii de la Cotroceni.
Foarte mul]i au fost aceia care i-au
ova]ionat la instalare pe selec]ionerii Cotrocenilor [i tot atât de mul]i
au fost aceia care au huiduit la debarcare. Dar de alegeri bune nu suntem
capabili? Nu! Pentru c` nu judec`m.
Adrian Mutu
este unul care a
crezut c` se poate
în`l]a pe valul
anti-Pi]urc`
Pentru c` vot`m schimbarea cu
bucurie de nebuni. Pentru c`, pân` la
urm`, asta e democra]ia. O dictaur`
mediocrit`]ii.
Incon[tien]a creeaz` majorit`]i
covâr[itoare. Iar vuietul turmei este
c`l`rit deseori de prizonieri ai prostiei
care, pe proprie r`spundere, nu ar
reu[i niciodat`. Adrian Mutu este
unul care a crezut c` se poate în`l]a
pe valul anti-Pi]urc`. Dar s-a în[elat
amarnic. A dat în gropi cu mult`
gra]ie. Minciunile lui nu mai prind
la public. Adrian Mutu nu a reu[it
decât s`-[i etaleze din nou acea
ordin`rie care i-a m`cel`rit cariera.
A mai încercat Mutu s` se a[eze lâng`
Hagi. Grav` eroare. Hagi reprezint`
o catedral` a fotbalului nostru. Mutu,
doar un bordel.
Publicitate
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising