Sony CMT-CX5iP Handleiding

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony CMT-CX5iP Handleiding | Manualzz
4-278-003-52 (1)
Locatie van bedieningsfuncties
Voorbereidingen
is en de volgende sessies in hetzelfde formaat zijn opgenomen, zal
het systeem doorgaan met het weergeven van MP3-bestanden in
meerdere sessies tot het systeem een andere sessie tegenkomt die is
opgenomen in een andere formaat.
Bediening
Apparaat (bovenkant)
Weergave van een cd/MP3-disc
 FM-antenne
Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst
mogelijk is en plaats daarna de antenne.
Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekerkabels
en het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken.
Micro HI-FI
Component System
 Luidsprekers
Sluit de luidsprekerkabels aan op de SPEAKERSaansluitingen van het apparaat.
NL Gebruiksaanwijzing
1 Kies de cd-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
2 Plaats een disc.
Plaats een disc met het label naar voren gericht in de
discsleuf.
Plaats een disc met
het label naar voren
gericht.
1 Sluit het netsnoer op de netadapter aan.
2 Sluit de netadapter op het apparaat aan en sluit het
©2011 Sony Corporation
Printed in China
CMT-CX5iP
Gebruik van de iPod/iPhone
worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwerkt,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,
het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
WAARSCHUWING
Om de kans op brand te verkleinen, mag u de
ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken
met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen
voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het
apparaat.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan
druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met
een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat
worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte,
zoals een boekenkast of ingebouwde kast.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit
u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar
stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van
het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden
gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht,
vuur en dergelijke.
Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet
zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het
apparaat zelf is uitgeschakeld.
Het naamplaatje bevindt zich onder aan de buitenkant
van het hoofdapparaat.
WAARSCHUWING
Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan
de muur worden bevestigd in overeenstemming met de
installatie-instructies.
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat
zal de kans op oogbeschadiging vergroten.
Dit apparaat is
geclassificeerd als een
KLASSE 1 LASER
product. Deze markering
bevindt zich onder aan
de buitenkant van het
hoofdapparaat.
Het apparaat is uitgerust met drie ferrietkernen voor
de luidsprekerkabels en het netsnoer.Verwijder de
ferrietkernen niet. Wanneer u dit wel doet, kunt u EMI
(elektromagnetische interferentie) veroorzaken.
Kennisgeving aan klanten: de volgende
informatie is alleen van toepassing op
apparaten verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
De fabricant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC
en produkt veiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag
naar de addressen in de afzonderlijke service/garantie
documenten.
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten
(Toepasbaar in de Europese
Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
Verwijdering van oude
batterijen (in de Europese
Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop
dat de meegeleverde batterij van dit product niet als
huishoudelijk afval behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in
combinatie met een chemisch symbool. De chemische
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden
toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren,
voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid,
prestaties dan wel in verband met data-integriteit een
permanente verbinding met batterij vereisen, dient
deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel
vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij
op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het
gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te
verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van
dit product of batterij, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast
met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Druk het paneel omhoog  en plaats vóór gebruik een
dockadapter in het dock. Bij gebruik van een iPodmodel gebruikt u de dockadapter die bij uw iPod werd
geleverd. Bij gebruik van een iPhone-model gebruikt
u de dockadapter die bij het systeem werd geleverd.
Raadpleeg voor informatie over de dockadapters de
gebruiksaanwijzing die bij de dockadapters werd
geleverd.
Achterkant
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs
die voldoen aan de Compact Disc (cd)-norm. Onlangs
hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de
markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat
sommige van deze discs niet aan de cd-norm voldoen en
wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.
4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.
De klokinstellingen worden teruggezet op de beginwaarden als u de
stekker uit het stopcontact trekt of als er een stroomstoring optreedt.
iPod/iPhoneaansluiting
Installaties
2 Leg schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt
De standaard aan het systeem
bevestigen
zijn voor de gaten in de achterkant van het
apparaat en in de luidsprekers. Zie de onderstaande
afbeeldingen.
4 Hang het systeem aan de schroeven.
Hang de gaten in de achterkant van het systeem gelijk
met de schroeven en hang het systeem vervolgens aan
4 schroeven.
4,6 mm
10 mm
In deze gebruiksaanwijzing wordt voornamelijk de
bediening uitgelegd met de afstandsbediening, maar
dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden
met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het
apparaat.
Het gebruik van de afstandsbediening
Standaard
Gaten in de achterkant van het
apparaat en in de luidsprekers
Lipjes
verkrijgbare schroeven zouden 3 tot 4 mm uit
moeten steken.
Installeer het systeem aan een verticaal, glad en
versterkt gedeelte van de muur.
Lipjes
190 mm
1 Steek de lipjes van de standaard in de groeven op
het apparaat.
2 Houd de voet van de standaard omlaag en steek de
Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening
 Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.
 Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een
combinatie van verschillende batterijtypen.
 Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de
batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van
batterijen en corrosie te voorkomen.
lipjes van de standaard in de groeven.
De standaard van het systeem verwijderen
3 tot 4 mm
Houd de voet van de standaard omlaag en trek de lipjes
van de standaard uit het apparaat.
Het systeem aan de muur ophangen
U kunt het systeem aan de muur ophangen. Haal
voorafgaand aan de installatie de standaard van het
apparaat.
Opmerkingen
 Controleer of het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd voordat
u het systeem installeert.
 Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het muurmateriaal en de
sterkte van de muur. Neem contact op met een doe-het-zelfzaak of
een professionele installateur met betrekking tot de installatie, het
muurmateriaal of de schroeven.
 Een muur van onvoldoende sterkte of het gebruik van ongeschikte
schroeven kan ertoe leiden dat het systeem valt en beschadigd raakt
en kan tot persoonlijk letsel leiden.
Tips
 Wanneer u de luidsprekers en het systeem dicht bij elkaar
hangt, dient u de schroeven aan de muur te bevestigen in
overeenstemming met de tekens  aan de onderkant zoals
geïllustreerd in deze handleiding.
 De afstand tussen de schroef in het apparaat en een luidspreker
bedraagt minimaal 90 mm. Om het systeem te installeren en
ruimte open te laten tussen het apparaat en de luidsprekers dient
u de lengte van de luidsprekerkabel aan te passen voordat u het
systeem installeert.
 U kunt de luidsprekerkabel rond het uitstekende gedeelte aan de
achterkant van het systeem wikkelen, zoals afgebeeld.
 Een disc uitwerpen
Achterkant van de luidspreker
Opmerkingen
 Zorg dat de schroeven goed zijn uitgelijnd en dat de schroefkoppen
even ver naar buiten steken en ver genoeg om in de gaten in de
achterkant van het apparaat en de luidsprekers te passen.
 Houd er rekening mee dat als er een persoon of voorwerp per
ongeluk tegen het systeem aan komt als dit aan de muur hangt, het
systeem kan vallen.
 Hang niets aan het systeem als het aan de muur hangt en leg er ook
niets op.
 Afhankelijk van het muurmateriaal kan warmte van het systeem of
stof losraken of verkleuring van behang veroorzaken.
 Sony is niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade veroorzaakt
door onjuiste installatie, onvoldoende sterkte van de muur of
onjuiste installatie van schroeven, natuurrampen enzovoort.
Zo krijgt u een betere geluidskwaliteit
U krijgt een betere geluidskwaliteit bij een optimale
locatie van de luidsprekers.
Installeer voor een betere geluidskwaliteit het systeem op
basis van de onderstaande referentie.
 Het is beter om de luidsprekers links en rechts te
hangen, uitgaand van de gebruikelijke richting van de
luisteraar in de ruimte.
 Luidsprekers kunnen beter worden opgehangen op de
gebruikelijke oorhoogte in een ruimte.
1 Plak de bijgeleverde luidsprekerkussentjes aan de
achterkant van de luidsprekers en het apparaat.
Druk op  (weergave) .
 Wanneer u het systeem inschakelt, wordt de disc pas de discsleuf in
getrokken als "No Disc" op de display verschijnt. Probeer de disc niet
in de sleuf te duwen als "No Disc" nog niet is verschenen.
 Plaats geen discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig,
vierkant of stervormig) in de sleuf. De disc kan in het systeem vallen
en onherstelbare schade veroorzaken.
 Wanneer u op  (eject) op het apparaat drukt en de disc die in de
discsleuf verschijnt, vervolgens opnieuw wilt gebruiken, dient u de
disc niet gewoon in de sleuf te drukken. Haal de disc uit de discsleuf
en plaats deze vervolgens opnieuw in de sleuf.
 Schakel het systeem niet uit als er een disc voor de helft in de
discsleuf zit. Hierdoor kan de disc vallen.
 Gebruik geen disc met tape, verzegelingen of lijm erop, want deze
kan storingen veroorzaken.
 Wanneer u een disc uitwerpt, dient u deze bij de rand vast te pakken.
Raak het oppervlak niet aan.
 Plaats geen disc in de discsleuf als het systeem uit is. Hierdoor kan
het systeem storingen gaan vertonen.
 Plaats geen disc van 8 cm met een adapter. Hierdoor kan het systeem
storingen gaan vertonen.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
De weergave te
pauzeren
De weergave te
stoppen
Een map op een
MP3-disc te
kiezen
Een track of
bestand te kiezen
Een punt in een
track of bestand te
zoeken
Drukt u op
 (pauzeren) . Druk nog een
keer op de toets om de weergave te
hervatten.
 (stop) .
(map selecteren) +/ 
herhaaldelijk.
 (achteruit)/ (vooruit) .
Houd tijdens de weergave 
(achteruit)/ (snel vooruit) 
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde
REPEAT  herhaaldelijk totdat
weergave te kiezen "REP" of "REP1" verschijnt.
Een disc
 op het apparaat .
uitwerpen
Druk herhaaldelijk op de toets PLAY MODE  terwijl
het apparaat in de stopstand staat. U kunt kiezen uit de
normale weergavefunctie (" " voor alle MP3-bestanden
in de map op de disc), de willekeurige weergavefunctie
("SHUF" of " SHUF*" voor willekeurige weergave
van een map) en de geprogrammeerde weergavefunctie
("PGM").
*Tijdens het weergeven van een cd-da-disc (audio) werkt de
weergavefunctie (SHUF) op dezelfde manier als de normale
weergavefunctie (SHUF).
™ ®
Hoofdapparaat
Schroef
(Midden)
"REP1" geeft aan dat één track of één bestand wordt herhaald tot de
weergave wordt gestopt.
Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie
 Als de willekeurige weergavefunctie op "SHUF" is ingesteld, geeft het
systeem alle tracks of bestanden op de disc willekeurig weer. Als de
willekeurige weergavefunctie op "
SHUF" is ingesteld, geeft het
systeem alle tracks of bestanden in de geselecteerde map weer.
 Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "
SHUF") geannuleerd
en keert het systeem terug naar de normale weergavefunctie ("
").
Opmerkingen over weergave van MP3-discs
 Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen
op een disc met MP3-bestanden op.
 Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
 MP3-bestanden worden weergegeven in de volgorde waarin ze op de
disc opgenomen zijn.
 Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de extensie ".mp3"
weergeven.
 Zelfs als de bestandsnaam de extensie ".mp3" heeft, als het werkelijke
bestand geen mp3-bestand is, kan het weergeven van dit bestand een
hard geluid genereren dat het luidsprekersysteem kan beschadigen
en een storing kan veroorzaken in het systeem.
 Het maximale aantal:
mappen is 255 (inclusief de hoofdmap).
MP3-bestanden is 511.
MP3-bestanden en mappen die op één disc kunnen staan is 512.
mapniveaus (bestandsstructuur) is 8.
 Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/MP3schrijfsoftwareprogramma's, branders en opnamemedia kan niet
gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen
ruis of onderbroken muziek produceren of kunnen in het geheel niet
weergegeven worden.
 Als de eerste sessie op de disc een cd-da-sessie is, worden de andere
sessies op de disc mogelijk niet herkend, ongeacht het formaat van
de sessie. Alleen de cd-da-tracks in de eerste sessie kunnen worden
weergegeven.
 Als het formaat van de eerste sessie op de disc een cd-rom-sessie
Schroef
Gekozen track- of bestandsnummer Totale weergavetijd van de
gekozen track of het gekozen
bestand
4 Programmeer de geselecteerde track of het
geselecteerde bestand.
 om de geselecteerde track of het
Druk op
geselecteerde bestand in te voeren.
5 Herhaal stap 3 tot en met 4 om extra tracks of
bestanden te programmeren tot maximaal 25 tracks
of bestanden.
6 Druk op de toets   om uw programma van
tracks of bestanden weer te geven.
Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc
uit de discsleuf verwijdert  of de stekker uit het
stopcontact haalt. Om het programma nog een keer
weer te geven, drukt u op de toets  .
Uitschakelen van de geprogrammeerde
weergavefunctie
Druk als de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op
de toets PLAY MODE  totdat "PGM" van de display
verdwijnt.
Laatste track of laatste bestand van het
programma wissen
Druk als de speler in de stopstand staat op de toets
CLEAR .
Programma-informatie bekijken
Druk herhaaldelijk op DISPLAY .
Naar de radio luisteren
1 Kies de TUNER-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
2 Stem af op een kanaal.
Voor automatisch scannen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"AUTO" op de display verschijnt, en druk daarna
op +/ . Het scannen stopt automatisch wanneer
er op een zender is afgestemd, waarna "TUNED" en
"STEREO" (alleen voor stereoprogramma's) op de
display gaan branden.
Opmerking over herhaalde weergave
Opmerkingen over weergave van multisessiediscs
Locatie voor het
opplakken van
de kussentjes
Druk herhaaldelijk op de toets /  totdat
het gewenste track- of bestandsnummer op de display
verschijnt.
Druk bij het programmeren van audiobestanden
herhaaldelijk op
+/  om de gewenste map te
selecteren, en selecteer daarna het gewenste bestand.
3 Start de weergave.
De weergavefunctie wijzigen
3 Bevestig de schroeven in de muur. De in de handel
Verwijderen
Verschuif en verwijder het deksel van het batterijvak
en plaats de twee R6-batterijen (AA-formaat, niet
bijgeleverd), met de  kant eerst en de polen in de
hieronder aangegeven richting.
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS
en andere landen.
 MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten
worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en
Thomson.
 Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of
een handelsmerk van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
 Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de verspreiding van
dergelijke technologie buiten dit product om is
verboden zonder een licentie van Microsoft of van een
erkend dochterbedrijf van Microsoft.
 Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectievelijke houders. In deze handleiding worden
de symbolen en niet vermeld.
Schroef
3
Als "PLAY SET?" knippert, drukt u herhaaldelijk op
/  om "CLOCK SET?" te selecteren, en drukt u
daarna op
(invoeren) .
Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te
stellen en druk daarna op
(invoeren) .
De klok weergeven terwijl het systeem is
uitgeschakeld
Lipjes
Licenties en handelsmerken
Linkerluidspreker
selecteren.
Druk op DISPLAY . De klok wordt gedurende
8 seconden op de display weergegeven.
XB
XT
XE
XH
XG
1 Druk op   om het systeem in te schakelen.
2 Druk op TIMER MENU  om de klokinstelfunctie te
Opmerking
RL
RM
X
Opmerking over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de
ene kant dvd-materiaal is opgenomen en aan de andere
kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het
audiomateriaal echter niet voldoet aan de Compact Disc
(cd)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet
gegarandeerd.
Dockadapter
Het adapternummer wordt onder op de dockadapter
weergegeven.
Gebruik voor iPod-modellen de dockadapter die bij
uw iPod wordt geleverd of schaf een compatibele
dockadapter aan bij Apple Inc.
Druk als de speler in de stopstand staat herhaaldelijk
op de toets PLAY MODE  totdat "PGM" op de
display verschijnt.
Opmerkingen
De klok instellen
Dockadapters voor iPhone-modellen
: voor iPhone
: voor iPhone 3G en iPhone 3GS
: voor iPhone 4
Afstandsbediening
F
XM
XL
XK
XI
Houd het paneel dicht als u geen iPod/iPhone gebruikt.
U verwijdert de dockadapter door deze met uw nagel of
een plat voorwerp omhoog te trekken aan de gleuf in de
adapter.
Wanneer u de klok instelt, gaat het systeem naar de
energiebesparingsfunctie en wordt de demonstratie
geannuleerd.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
3 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer.
netsnoer vervolgens op een stopcontact aan.
De demonstratie verschijnt op de display. Wanneer
u op   drukt, wordt het systeem ingeschakeld
en wordt de demonstratie automatisch beëindigd.
Wanneer u het systeem uitschakelt, verschijnt de
demonstratie weer op de display.
 FM-draadantenne (strek deze
horizontaal uit.)
 Luidsprekerkabel (rechts)
 Luidsprekerkabel (links)
 Naar netadapter
1 Kies de cd-functie.
2 Selecteer de weergavefunctie.
 Voeding
Apparaat (voorkant)
Uw eigen programma
samenstellen (geprogrammeerde
weergavefunctie)
Rechterluidspreker
Schroef
Als "TUNED" niet brandt en het scannen naar FMzenders niet stopt, drukt u op   om het scannen
te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie
hieronder).
Als u afstemt op een FM-zender die RDS-diensten
aanbiedt, wordt er informatie zoals de servicenaam of
zendernaam meegezonden met de uitzending.
Voor handmatig afstemmen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"AUTO" en "PRESET" verdwijnen, en druk daarna
herhaaldelijk op +/  om op de gewenste zender af
te stemmen.
Tip
Om de statische ruis van een zwakke FM-stereozender te
verminderen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE  totdat "MONO"
op de display verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.
Radiozenders voorprogrammeren
1 Stem af op de gewenste radiozender.
2 Druk op TUNER MEMORY  om de
tunergeheugenfunctie te selecteren.
3 Druk herhaaldelijk op +/  om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren.
Als er al een andere zender is toegewezen aan het
geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze
zender vervangen door de nieuwe zender.
4 Druk op  om de zender op te slaan.
5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders in
het geheugen op te slaan.
U kunt maximaal 20 FM-radiozenders als
voorkeurzender instellen.
6 Om een voorkeurzender op te roepen, drukt u
herhaaldelijk op de toets TUNING MODE  totdat
"PRESET" op de display verschijnt, en drukt u
vervolgens herhaaldelijk op de toets +/  om het
gewenste voorkeurzendernummer te kiezen.
Weergeven met de iPod/iPhone
1 Kies de USB-functie.
2 Sluit het USB-apparaat op de
3 Start de weergave.
Andere bedieningsmogelijkheden
De weergave te
stoppen
1 Selecteer de iPod-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
2 Plaats de iPod/iPhone.
3 Start de weergave.
Druk op  .
De iPod/iPhone bedienen
Om
De weergave te
pauzeren
Een track of
hoofdstuk van een
gesproken boek
of een podcast te
selecteren
Een punt in een
track of hoofdstuk
van een gesproken
boek of een
podcast te zoeken
Het geselecteerde
onderdeel te
kiezen
In de iPod-menu's
omhoog/omlaag te
scrollen
Terug te keren
naar het vorige
menu of om een
menu te selecteren
Drukt u op
 (pauzeren) / (stop) .
 (achteruit)/ (vooruit)
. Om snel vooruit of achteruit te
spoelen, houdt u de toets ingedrukt.
Houd tijdens de weergave 
(achteruit)/ (snel vooruit) 
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
(invoeren) .
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(terug) .
Het systeem als acculader gebruiken
U kunt het systeem als acculader voor de iPod/
iPhone gebruiken, ongeacht of het systeem is in- of
uitgeschakeld.
Het opladen begint zodra de iPod/iPhone op de
iPod/iPhone-aansluiting wordt geplaatst . De
oplaadstatus verschijnt op de display van de iPod/iPhone.
Plaats wanneer u de iPod/iPhone oplaadt, deze op de
aansluiting terwijl de iPod/iPhone is gestopt.
Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de
iPod/iPhone.
Het opladen van de iPod/iPhone stoppen
Haal de iPod/iPhone van het apparaat af.
Opmerkingen over het opladen van een iPod/iPhone
 Wanneer er een USB-functie is geselecteerd terwijl het systeem is
ingeschakeld, kunt u geen iPod/iPhone opladen.
 Als de displayfunctie op demonstratie of op de klok staat, kunt u
geen iPod/iPhone opladen, zelfs niet als het systeem uit is.
 Als u een iPod/iPhone oplaadt wanneer het systeem uitstaat, gaat
het systeem nadat het opladen voltooid is, automatisch naar de
energiebesparingsfunctie. De maximale oplaadtijd terwijl het
systeem uit is, bedraagt ongeveer 4 uur.
 Als u op DISPLAY  drukt terwijl u oplaadt als het systeem uit
is, stopt het systeem met het opladen van een iPod/iPhone. Als u
opnieuw begint met het opladen van een iPod/iPhone, sluit u de
iPod/iPhone aan wanneer de display op de energiebesparingsfunctie
staat.
Opmerkingen
 Als de accu van de iPod/iPhone leeg is, herkent het systeem deze
mogelijk niet. Laad deze in dit geval met een computer enzovoort op
en sluit hem dan weer aan op het systeem.
 De prestaties van het systeem kunnen verschillen, afhankelijk van de
specificaties van de aangesloten iPod/iPhone.
 Wanneer u de iPod/iPhone op het apparaat plaatst of van het
apparaat verwijdert, houdt u de iPod/iPhone onder dezelfde hoek als
de iPod/iPhone-aansluiting op het apparaat, en draait of kantelt u de
iPod/iPhone niet om beschadiging van de aansluiting te voorkomen.
 Draag het apparaat niet terwijl er een iPod/iPhone op de aansluiting
is geplaatst. Als u dit doet kan er een storing ontstaan.
 Bij het plaatsen of verwijderen van de iPod/iPhone, houdt u het
apparaat met één hand vast en let u erop dat u niet per ongeluk op
de toetsen van de iPod/iPhone drukt.
 Voordat u de iPod/iPhone van het apparaat haalt, pauzeert u de
weergave.
 Houd /  ingedrukt om snel vooruit (snel achteruit) te
spoelen tijdens het weergeven van video in het geval / 
niet werkt.
 Wanneer de iPhone is aangesloten op het systeem en u een
telefoongesprek ontvangt tijdens het weergeven, wordt de weergave
gepauzeerd zodat u het binnenkomende gesprek kunt aannemen.
 Om het volumeniveau te veranderen, gebruikt u VOLUME +/ .
Het volumeniveau verandert niet als u dit instelt op de iPod/iPhone.
 Dit systeem is uitsluitend bedoeld voor de iPod/iPhone. U kunt geen
andere draagbare audiospelers erop aansluiten.
 Raadpleeg voor het gebruik van de iPod/iPhone de
gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
 Sony is niet aansprakelijk wanneer gegevens die zijn opgenomen op
de iPod/iPhone verloren gaan of beschadigd raken bij gebruik van
een iPod/iPhone met dit apparaat.
Een bestand afspelen van het USBapparaat
Het audioformaat dat op dit systeem kan worden
weergegeven is MP3/WMA*/AAC*.
* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM, Digital
Rights Management) of bestanden die zijn gedownload van een
online muziekwinkel, kunnen niet worden weergegeven op dit
systeem. Als u een van deze bestanden probeert weer te geven,
wordt het volgende onbeveiligde audiobestand weergegeven.
Kijk op de onderstaande websites voor informatie over
compatibele USB-apparaten.
Voor klanten in Europa en Rusland:
<http://support.sony-europe.com/>
Voor klanten in andere landen/gebieden:
<http://www.sony-asia.com/support>
(USB-)poort  aan.
Druk op  .
Om
De weergave te
pauzeren
Een map te
selecteren
Een bestand te
kiezen
Een punt in een
bestand te zoeken
6 Kies de geluidsbron.
3 Kies de AUDIO IN-functie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
Drukt u op
 (pauzeren) . Druk nog een
keer op de toets om de weergave te
hervatten.
 (stop) . Druk op 
(weergave) *1 om de weergave te
hervatten. Druk opnieuw op  *2
om het hervatten van de weergave te
annuleren.
+/  herhaaldelijk.
 (achteruit)/ (vooruit) .
Houd tijdens de weergave 
(achteruit)/ (snel vooruit) 
ingedrukt en laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde
REPEAT  herhaaldelijk totdat
weergave te kiezen "REP" of "REP1" verschijnt.
*1Bij het weergeven van een MP3/WMA-bestand met VBR, kan het
apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt.
*2Bij het hervatten van de weergave wordt teruggekeerd naar de
bovenste map.
De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE . U kunt
kiezen uit de normale weergavefunctie (alle bestanden
op het USB-apparaat op volgorde afspelen), de
mapweergavefunctie (" " voor alle bestanden in de
opgegeven map op het USB-apparaat) of de willekeurige
weergavefunctie ("SHUF").
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/ .
4 Start de weergave.
Start de weergave op de aangesloten component en
stel het volumeniveau in.
Opmerking
Het systeem kan automatisch in de stand-bystand worden gezet als
het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Stel het
volumeniveau van de component in. Zie "De automatische standbyfunctie uitschakelen".
Regeling van het geluid
Om
Het volume in te
stellen
Een dynamischer
geluid te
produceren
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Een geluidseffect
in te stellen
Opmerkingen
 Als u een USB-kabel wilt aansluiten, sluit u de USB-kabel aan
die bij het aan te sluiten USB-apparaat is geleverd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd
geleverd voor informatie over de werkwijze.
 Het kan ongeveer 10 seconden duren voordat "Reading" verschijnt,
afhankelijk van het type USB-apparaat dat is aangesloten.
 Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
 Als het USB-apparaat is aangesloten, leest het systeem alle bestanden
op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USBapparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.
 Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan na een bediening een
korte vertraging optreden voordat deze wordt uitgevoerd door het
systeem.
 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware kan niet
worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software,
kunnen deze bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of
helemaal niet worden weergeven.
 Dit systeem kan de audiobestanden op het USB-apparaat in de
volgende gevallen niet weergeven:
wanneer het totale aantal audiobestanden in een map hoger is dan
100.
wanneer het totale aantal audiobestanden op een USB-apparaat
hoger is dan 10000.
wanneer het totale aantal mappen op een USB-apparaat hoger is
dan 100 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen).
Deze aantallen kunnen verschillen, afhankelijk van de bestandsen mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige
mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.
 Het systeem kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus diep.
 Dit systeem ondersteunt niet altijd alle functies van een aangesloten
USB-apparaat.
 Mappen waarin geen audiobestanden staan, worden overgeslagen.
 U kunt met dit systeem naar de volgende audioformaten luisteren:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
AAC: bestandsextensie ".m4a"
Ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het
werkelijke bestand een andere inhoud heeft, kan het systeem ruis
voortbrengen of kan er een storing ontstaan.
Het systeem als acculader gebruiken
Wanneer het systeem is ingeschakeld, kunt u het systeem
als acculader gebruiken voor USB-apparaten die zijn
uitgerust met een oplaadfunctie.
Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/  om de USBfunctie te selecteren.
Het opladen begint wanneer het USB-apparaat is
aangesloten op de
(USB-)poort . De oplaadstatus
verschijnt op de display van het USB-apparaat. Lees voor
meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw USBapparaat.
Optionele geluidscomponenten
gebruiken
1 Bereid de geluidsbron voor.
Sluit een extra geluidscomponent aan op de AUDIO
IN-aansluiting  van het apparaat met behulp van
een analoge geluidskabel (niet bijgeleverd).
2 Verlaag het volumeniveau.
Druk op VOLUME  .
Druk op  . Het systeem wordt automatisch
ingeschakeld vóór het ingesteld tijdstip.
Als het systeem bij het bereiken van de ingestelde tijd
ingeschakeld is, zal de weergavetimer niet in werking
treden. Gebruik het systeem niet vanaf het moment
waarop het systeem wordt ingeschakeld tot het
moment waarop het weergeven begint.
De instelling controleren
Drukt u op
VOLUME +/ .
1
2 Druk herhaaldelijk op /  om "TIMER SEL?" te
DSGX  op het apparaat.
3 Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SEL?" te
Druk op TIMER MENU .
selecteren en druk daarna op
selecteren en druk daarna op
.
.
De timer uitschakelen
EQ  om "BASS" of "TREBLE" te
selecteren, en druk daarna op /
 om het niveau in te stellen.
De displayinformatie veranderen
Om
De informatie
op de display te
veranderen1)
De displayfunctie
te veranderen (zie
hieronder).
1)
Drukt u op
DISPLAY  herhaaldelijk bij
ingeschakeld systeem.
DISPLAY  als het systeem is
uitgeschakeld.
2)
U kunt bijvoorbeeld informatie over een cd/MP3-disc of het USBapparaat bekijken, zoals;
track- of bestandsnummer
track- of bestandsnaam (" ")
artiestnaam (" ")
album- of mapnaam ("
")
totale weergavetijd en totaal aantal tracks op de cd-da-disc (alleen
wanneer de normale weergavefunctie is geselecteerd en de speler
in de stopstand staat).
totaal aantal mappen (albums) op de MP3-disc (alleen wanneer
de normale weergavefunctie is geselecteerd en de speler in de
stopstand staat).
volumenaaminformatie als deze bestaat op de MP3-disc (alleen
wanneer de normale weergavefunctie is geselecteerd en de speler
in de stopstand staat).
Het STANDBY-lampje  op het apparaat brandt als het systeem
uitgeschakeld is.
2)
Opmerking over herhaalde weergave
Als u "REP" selecteert wanneer het systeem in de normale
weergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave
uit van alle audiobestanden op het USB-apparaat totdat u de
weergave stopt. Als u "REP" selecteert wanneer het systeem in de
mapweergavefunctie staat, voert het systeem een herhaalde weergave
uit van alle audiobestanden in de geselecteerde map totdat u de
weergave stopt.
7 Schakel het systeem uit.
Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "TIMER
.
OFF?" verschijnt in stap 3, en druk daarna op
De instelling wijzigen
Begin opnieuw bij stap 1.
Opmerking
Opmerking over de weergavefunctie
 Wanneer u de willekeurige weergavefunctie "SHUF" kiest, geeft het
systeem alle audiobestanden in het aangesloten USB-apparaat op
willekeurige volgorde weer. Bij de willekeurige weergavefunctie kan
hetzelfde bestand herhaaldelijk worden afgespeeld.
 Wanneer de weergavefunctie is ingesteld op de mapweergavefunctie,
is "REP1" niet beschikbaar.
 Wanneer de weergavefunctie is ingesteld op de willekeurige
weergavefunctie, is de herhaalde weergavefunctie niet beschikbaar.
 Wanneer de herhaalde weergave is ingesteld, is de willekeurige
weergavefunctie niet beschikbaar. Wanneer de herhaalde weergave is
ingesteld op "REP1", is de mapweergavefunctie niet beschikbaar.
 Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde
willekeurige weergavefunctie ("SHUF") geannuleerd en keert de
weergavefunctie terug naar de normale weergavefunctie.
Druk herhaaldelijk op /  tot de gewenste
geluidsbron op de display verschijnt, en druk daarna
.
op
Het systeem kent de volgende displayfuncties.
Displayfunctie
Demonstratie
Energiebesparingsfunctie2)
Klok
3)
Bij uitgeschakeld systeem1)
De demonstratie is ingeschakeld.
De display is uitgeschakeld om
energie te besparen. De timer en de
klok blijven werken.
De klok wordt weergegeven.
Het STANDBY-lampje  op het apparaat brandt als het systeem
uitgeschakeld is.
2)
U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsfunctie.
3)
De klokweergave schakelt na 8 seconden automatisch over naar de
energiebesparingsfunctie.
1)
Opmerkingen over de informatie op de display
 Leestekens die niet kunnen worden weergegeven op de display,
verschijnen als "_".
 De volgende gegevens verschijnen niet op de display:
totale weergaveduur van een MP3-disc en een USB-apparaat.
resterende weergaveduur, behalve in het geval van een cd-da-disc.
 De volgende gegevens worden niet juist weergegeven op de display:
de verstreken weergavetijd van een MP3-bestand dat gecodeerd is
met VBR (variabele bitsnelheid).
namen van mappen en bestanden die niet voldoen aan de norm
ISO9660 niveau 1, niveau 2 of Joliet in het expansieformaat.
 De volgende gegevens verschijnen wel op de display:
resterende weergaveduur voor een track op een cd-da-disc.
ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wanneer ID3-tags van
versie 1 en versie 2 worden gebruikt (de weergave van ID3taginformatie van versie 2 heeft voorrang wanneer ID3-tags van
zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde MP3bestand).
De timers gebruiken
Het systeem kent 2 timerfuncties. Bij gebruik van beide
timers heeft de slaaptimer voorrang.
Slaaptimer:
Als u een USB-apparaat als timer selecteert en er veel bestanden
of mappen op dat apparaat staan, duurt het even voordat het USBapparaat is gelezen en veroorzaakt dit enige vertraging voordat de
weergave begint als reactie op de timer.
Opmerkingen voor de iPod/iPhone-gebruiker
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone niets weergeeft tijdens het gebruik
van de weergavetimer.
 De weergavetimer wordt mogelijk niet geactiveerd, afhankelijk van
de status van de aangesloten iPod/iPhone.
Tip
De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling niet
handmatig wordt geannuleerd.
Storingen verhelpen
1 Controleer of het netsnoer en de luidsprekersnoeren
op de juiste wijze en stevig zijn aangesloten.
2 Zoek uw probleem op in de onderstaande
controlelijst en voer de aangegeven corrigerende
handeling uit.
Neem als het probleem blijft bestaan, contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Als het STANDBY-lampje knippert
Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact en controleer de onderstaande punten.
 Maken de draden + en - van de
luidsprekersnoeren kortsluiting?
 Worden de ventilatieopeningen van het systeem
ergens door geblokkeerd?
 Maakt de iPod/iPhone-aansluiting kortsluiting ?
Nadat het STANDBY-lampje  stopt met knipperen,
sluit u het netsnoer weer aan en schakelt u het
systeem in. Neem als het probleem blijft bestaan,
contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Druk op TIMER MENU .
3 Stel de weergavetimer in.
Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY SET?" te
.
selecteren en druk daarna op
4 Stel het tijdstip in waarop u de weergave moet
beginnen.
Druk herhaaldelijk op /  om het uur in te
. Volg bovenstaande
stellen en druk daarna op
procedure om de minuten in te stellen.
5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in te
stellen waarop de weergave moet stoppen.
Het geluid slaat over of weergave van de disc is
niet mogelijk.
 Maak de disc schoon en plaats deze daarna weer in het
systeem.
 Zet het systeem op een plaats neer waar geen trillingen
optreden (bijvoorbeeld op een stabiele standaard).
 Plaats de luidsprekers uit de buurt van het systeem of
plaats ze elk op een aparte standaard. Het overslaan
van het geluid kan veroorzaakt worden door de
luidsprekertrillingen op een hoog volumeniveau.
Weergave begint niet bij de eerste track.
 Druk om terug te keren naar normale weergave
herhaaldelijk op de toets PLAY MODE  totdat de
aanduidingen "PGM" en "SHUF" allebei verdwijnen.
De weergave begint later dan normaal.
 De volgende discs kunnen de benodigde
voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen:
een disc met een ingewikkelde mapstructuur.
een multisessiedisc.
een disc die nog niet gefinaliseerd is (een disc
waaraan nog gegevens toegevoegd kunnen worden).
een disc met veel mappen.
iPod/iPhone
Er is geen geluid.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone muziek weergeeft.
 Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de
meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/
iPhone dan voordat u deze met het systeem gebruikt.
 Stel het volumeniveau in.
Het geluid is vervormd.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 Verlaag het volumeniveau.
 Stel de instelling "EQ" van de iPod/iPhone in op "Off "
of "Flat".
De iPod/iPhone werkt niet.
De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen.
 Is het netsnoer aangesloten?
Het systeem is onverwacht in de stand-bystand
gezet.
 Dit is geen storing. Het systeem wordt automatisch
in de stand-bystand gezet wanneer er gedurende
30 minuten geen bediening plaatsvindt of geen
geluidssignaal wordt verzonden. Zie "De automatische
stand-byfunctie uitschakelen".
De klokinstelling of de
weergavetimerbediening is onverwacht
geannuleerd.
Er is geen geluid.
2 Selecteer de timerinstelfunctie.
Cd/MP3-speler
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
De demonstratie wordt op de display
afgebeeld nadat de stekker van het netsnoer
van het systeem in het stopcontact is gestoken,
zelfs als het systeem niet is ingeschakeld.
Weergavetimer:
Bereid de geluidsbron voor, en druk daarna op
VOLUME +/  om het volumeniveau in te stellen.
Op basis van een bepaalde cd-track of een bepaald
audiobestand, maakt u uw eigen programma.
 Het is mogelijk dat de aanduiding STANDBY 
niet onmiddellijk uitgaat nadat de stekker uit het
stopcontact is getrokken. De indicator gaat na ongeveer
40 seconden uit. Dit is geen storing.
 Druk eenmaal op DISPLAY  terwijl het systeem
uitgeschakeld is. De demonstratie verdwijnt.
Algemeen
 Als ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat er op
knoppen wordt gedrukt, wordt de klokinstelling of de
weergavetimerinstelling automatisch geannuleerd. Voer
de bediening opnieuw uit vanaf het begin.
1 Bereid de geluidsbron voor.
De aanduiding STANDBY  blijft branden
nadat de stekker uit het stopcontact is
getrokken.
 Als de accu van de iPod/iPhone leeg is, werkt deze
mogelijk niet op het systeem. Laad deze in dit geval met
een computer enzovoort op en sluit hem dan weer aan
op het systeem.
 Sluit eventuele andere iOS-toepassingen die op de
iPod/iPhone worden uitgevoerd. Raadpleeg voor meer
informatie de gebruiksaanwijzing van uw iPod/iPhone.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 Controleer of de iPod/iPhone is bijgewerkt met de
meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/
iPhone dan voordat u deze met het systeem gebruikt.
 Omdat de bediening van het systeem anders is dan
die van de iPod/iPhone, kunt u de iPod/iPhone niet
bedienen met de toetsen op de afstandsbediening of
het apparaat. Gebruik in dit geval de toetsen op de
iPod/iPhone.
U kunt met muziek in slaap vallen. Deze functie werkt
zelfs als de klok niet is ingesteld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP .
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt
door muziek vanaf een cd, FM-zender, iPod/iPhone of
USB-apparaat . Zorg ervoor dat de klok is ingesteld.
 Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor op het systeem.
 Breng de afstandsbediening dichter naar het systeem.
 Maken de draden + en - van de luidsprekersnoeren
kortsluiting?
 Maakt u alleen gebruik van de bijgeleverde
luidsprekers?
 Worden de ventilatieopeningen van het systeem ergens
door geblokkeerd?
 De opgegeven zender zendt tijdelijk mogelijk niet uit.
Geluidsweergave uit slechts één kanaal of de
geluidssterkte van het linker- en rechterkanaal
is niet gelijk.
 Plaats de luidsprekers zo symmetrisch mogelijk.
 Sluit alleen de bijgeleverde luidsprekers aan.
Zware brom of ruis.
 Houd het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
 Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
 Monteer een ruisfilter (niet bijgeleverd) op het
netsnoer.
De afstandsbediening werkt niet.
 Verwijder elk obstakel tussen de afstandsbediening
en de afstandsbedieningssensor op het apparaat 
en houd het apparaat uit de buurt van fluorescerende
lampen.
 Als de accu van de iPod/iPhone leeg is, kan het systeem
deze mogelijk niet opladen, zelfs niet als u deze op
het systeem aansluit. Laad deze in dit geval met een
computer enzovoort op en sluit hem dan weer aan op
het systeem.
 Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is
aangesloten.
 Als u een iPod/iPhone oplaadt wanneer het systeem
uitstaat (stand-bystand), zal het systeem de iPod/
iPhone niet opladen als deze volledig is opgeladen.
 Controleer of het systeem niet op de USB-stand staat.
De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen in de USBstand.
 U kunt de iPod/iPhone niet opladen, zelfs niet als u de
USB-kabel die bij uw iPod/iPhone wordt geleverd, op
de USB-aansluiting op het systeem aansluit.
Het volumeniveau van de beltoon van de
iPhone verandert niet.
 Stel het volumeniveau van de beltoon in op de iPhone.
USB-apparaat
Wanneer beide apparaten tegelijkertijd zijn
aangesloten, wordt de iPod/iPhone of het USBapparaat niet opgeladen.
 U kunt de iPod/iPhone en het USB-apparaat niet
tegelijkertijd opladen. Selecteer de USB-functie om een
USB-apparaat op te laden.
Gebruikt u een ondersteund USB-apparaat?
 Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit,
kunnen de volgende problemen optreden. Controleer
de informatie op de websites over compatibele USBapparaten aan de hand van de URL's vermeld onder
"Een bestand afspelen van het USB-apparaat".
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Bestands- of mapnamen verschijnen niet op dit
systeem.
Weergave is niet mogelijk.
Het geluid slaat over.
Er is ruis.
Het geluid is vervormd.
Er is geen geluid.
 Het USB-apparaat is niet op de juiste wijze aangesloten.
Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat weer
aan.
Er is ruis hoorbaar, het geluid slaat over of het
is vervormd.
 Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat weer
aan.
 De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid
is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens
het maken van de muziekgegevens als gevolg van
de omstandigheden van de computer. Maak de
muziekgegevens opnieuw.
 Voor het coderen van de bestanden werd een lage
bitsnelheid gebruikt. Stuur bestanden gecodeerd met
een hogere bitsnelheid naar het USB-apparaat.
"Reading" verschijnt lange tijd op de display, of
het duurt erg lang voordat de weergave begint.
 Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen.
Er staan veel bestanden of mappen op het USBapparaat.
De bestandsstructuur is uitermate complex.
De geheugencapaciteit is extreem.
Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Foutieve display
 Stuur de muziekgegevens nogmaals naar het USBapparaat, aangezien de gegevens die in het USBapparaat zijn opgeslagen, beschadigd kunnen zijn.
 De tekens die op de display van dit apparaat kunnen
worden weergegeven, zijn alleen letters en cijfers.
Overige tekens worden niet juist weergegeven.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat aan en schakel tenslotte het systeem weer in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's
vermeld onder "Een bestand afspelen van het USBapparaat".
 Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor
informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
De weergave begint niet.
 Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USBapparaat aan en schakel tenslotte het systeem weer in.
 Controleer de informatie op de websites over
compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's
vermeld onder "Een bestand afspelen van het USBapparaat".
 Druk op   om te beginnen met de weergave.
Weergave begint niet bij de eerste track.
 Stel de weergavefunctie in op de normale
weergavefunctie.
De bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
 Het audiobestand heeft niet de extensie ".mp3", ".wma"
of ".m4a".
 De gegevens zijn niet opgeslagen in het MP3/WMA/
AAC-formaat.
 Een USB-opslagmedium dat is geformatteerd in een
ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 wordt niet
ondersteund.*
 Als u een USB-opslagmedium met partities gebruikt,
kunnen alleen de bestanden in de eerste partitie worden
weergegeven.
 Bestanden die zijn gecodeerd, met een wachtwoord
beveiligd enzovoort, kunnen niet worden weergegeven.
* Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en
FAT32, maar sommige USB-opslagmedia ondersteunen
niet al deze systemen. Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-opslagmedium of neemt u
contact op met de fabrikant.
Tuner
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk. (De aanduiding
"TUNED" of "STEREO" knippert op de display.)
 Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
 Zoek een positie en richting waarbij een goede
ontvangst mogelijk is en stel daarna de antenne weer
op.
 Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekerkabels
en het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken.
 Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.
Het systeem terugzetten op de
fabrieksinstellingen
Als het systeem nog steeds niet naar behoren
functioneert, moet u het systeem terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
Gebruik de toetsen op het apparaat om het systeem terug
te zetten op de fabrieksinstellingen.
1 Haal de stekker uit het stopcontact, steek de stekker
daarna weer terug in het stopcontact en schakel het
systeem in.
2 Druk op   en FUNCTION  op het apparaat en
houd 3 seconden of langer ingedrukt.
Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen,
zoals de voorkeurzenders, de timer en de
klokinstelling, worden gewist.
De automatische stand-byfunctie
uitschakelen
Dit systeem is uitgerust met een automatische
stand-byfunctie. Met deze functie wordt het systeem
automatisch in de stand-bystand gezet wanneer
gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of
geen geluidssignaal wordt uitgevoerd.
Standaard is de automatische stand-byfunctie
ingeschakeld.
Druk op de knoppen op het apparaat om de automatische
stand-byfunctie uit te schakelen.
Houd   ingedrukt terwijl het systeem is
ingeschakeld, totdat "AUTO STBY OFF" op de display
verschijnt.
Om de functie in te schakelen, herhaalt u de
procedure totdat "AUTO STBY ON" op de display
verschijnt.
Opmerkingen
 "AUTO STBY" verschijnt gedurende 2 minuten op de display
voordat het systeem in de stand-bystand wordt gezet.
 De automatische stand-byfunctie werkt niet voor de tunerfunctie
(FM), ook niet wanneer deze is ingeschakeld.
 Mogelijk wordt het systeem niet automatisch in de stand-byfunctie
gezet in de volgende gevallen:
wanneer er een audiosignaal wordt waargenomen.
tijdens weergave van audiotracks of bestanden.
terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer of slaaptimer wordt
uitgevoerd.
 Als het systeem rechtstreeks van een koude naar
een warme omgeving wordt gebracht, of in een zeer
vochtige ruimte wordt gezet, kan vocht condenseren op
de lens in de cd-speler, wat kan leiden tot storingen in
het systeem. In dit geval moet u de disc verwijderen en
het systeem ingeschakeld ongeveer een uur laten staan
totdat het vocht verdampt is.
Warmteophoping
 Warmteophoping in het apparaat tijdens gebruik is
normaal en geen reden voor bezorgdheid.
 Raak de behuizing niet aan als het systeem gedurende
langere tijd op een hoog volumeniveau continu in
gebruik is geweest, omdat de behuizing dan warm kan
zijn geworden.
 Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden.
Luidsprekersysteem
Meldingen
CD Over : u hebt het einde van de disc bereikt terwijl u
op   hebt gedrukt tijdens het weergeven of in de
pauzestand.
Error : het USB-apparaat kon niet worden herkend of er
is een onbekend apparaat aangesloten.
LOCKED : de discsleuf werkt niet. Neem contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
No Device : er is geen USB-apparaat aangesloten of het
aangesloten USB-apparaat is gestopt.
No Disc : er is geen disc in de speler geplaatst, of u hebt
een disc geplaatst die niet kan worden weergegeven.
No Memory : het geheugenmedium is niet in het USBapparaat geplaatst.
No Step : alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.
No Track : het afspeelbare bestand op het USB-apparaat
is niet in het systeem geladen.
Not in Use : u hebt geprobeerd een bepaalde bediening
uit te voeren onder omstandigheden waarin die
bediening niet mogelijk is.
Not Supported : Er is een niet-ondersteund USBapparaat of niet-ondersteunde iPod aangesloten of er is
een iPod/iPhone aangesloten waarvan de accu leeg is.
Push STOP! : U hebt tijdens weergave in de cd-functie
op de toets PLAY MODE  gedrukt.
Step Full! : u hebt geprobeerd om meer dan 25 tracks of
bestanden (stappen) te programmeren.
TIME NG! : de begin- en eindtijden van de weergavetimer
zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.
Dit luidsprekersysteem heeft geen magnetische
afscherming en daardoor kan het beeld op
televisietoestellen die zich dichtbij bevinden
magnetisch vervormd raken. In dat geval schakelt u het
televisietoestel uit, wacht u 15 tot 30 minuten en schakelt
u het daarna weer in.
Als er geen verbetering optreedt, plaatst u de luidsprekers
ver uit de buurt van het televisietoestel.
De behuizing reinigen
Maak dit systeem schoon met een zachte doek die
een beetje bevochtigd is met een oplossing van een
mild schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een
schuursponsje, schuurpoeder, of een oplosmiddel zoals
verdunner, wasbenzine of alcohol.
Technische gegevens
Versterker
Europese, Russische en Israëlische modellen:
Uitgangsvermogen (nominaal): 15 W + 15 W (8 ohm bij 1 kHz, 1 % THV)
Continu RMS-uitgangsvermogen (referentiewaarde): 20 W + 20 W (8 ohm
bij 1 kHz, 10 % THV)
Muziekuitgangsvermogen (referentiewaarde): 20 W + 20 W (8 ohm bij
1 kHz, 10 % THV)
Andere modellen:
Uitgangsvermogen (nominaal): 15 W + 15 W (8 ohm bij 1 kHz, 1 % THV)
Continu RMS-uitgangsvermogen (referentiewaarde): 20 W + 20 W (8 ohm
bij 1 kHz, 10 % THV)
Ingang
AUDIO IN (stereominiaansluiting): gevoeligheid 700 mV, impedantie
47 kilo-ohm
Uitgangen
SPEAKERS: geschikt voor een impedantie van 8 ohm
Voorzorgsmaatregelen
Discs die WEL met dit systeem kunnen worden
weergegeven
 Audio-cd
 Cd-r/cd-rw (audiogegevens/MP3-bestanden)
Discs die NIET met dit systeem kunnen worden
weergegeven
 Cd-rom
 Cd-r/cd-rw-discs die op een andere manier zijn
gebrand dan met het muziek-cd-formaat of MP3formaat volgens ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet
 Cd-r/cd-rw-discs die gebrand zijn in multisessie en
waarvan de sessie niet "afgesloten" is
 Cd-r/cd-rw-discs van een slechte opnamekwaliteit,
cd-r/cd‑rw-discs waarop krassen zitten of die vuil
zijn, of cd‑r/cd-rw-discs die zijn gebrand op een
incompatibel opnameapparaat
 Cd-r/cd-rw-discs die niet op de juiste wijze
gefinaliseerd zijn
 Discs die andere bestanden dan MPEG 1 Audio Layer-3
(MP3-bestanden) bevatten
 Discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld
hartvormig, vierkant of stervormig)
 Discs waarop plakband, papier of een sticker zit
 Verhuurdiscs of tweedehands discs waarop een sticker
zit en waarvan de lijm onder de sticker uitkomt
 Discs waarop een label is afgedrukt, waarvan de inkt
plakkerig aanvoelt
Opmerkingen over discs
 Voordat u een disc gaat weergeven, moet u deze met
een schoonmaakdoekje vanuit het midden naar de rand
schoonvegen.
 Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals
wasbenzine, thinner, in de handel verkrijgbare
schoonmaakmiddelen of antistatische sprays bedoeld
voor langspeelplaten.
 Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals bijvoorbeeld een warme
luchtstroom, en laat ze niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat.
Voor uw veiligheid
 Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat
langere tijd niet gebruikt. Als u de stekker uit het
stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken.
Trek nooit aan het snoer zelf.
 Mocht er ooit een vast voorwerp of vloeistof in het
systeem komen, dan schakelt u het systeem uit en laat u
het controleren door gekwalificeerd personeel, voordat
u het weer gaat gebruiken.
 Het netsnoer mag alleen vervangen worden door een
erkend onderhoudsbedrijf.
Installeren
 Zet het systeem niet op een hellende ondergrond en
niet op plaatsen die erg heet, koud, stoffig, vuil of
vochtig zijn of waar onvoldoende ventilatie is, en niet
op plaatsen met trillingen, in direct zonlicht of onder
een felle verlichting.
 Wees voorzichtig met het plaatsen van het apparaat
of de luidsprekers op een ondergrond die een speciale
behandeling heeft ondergaan (bijvoorbeeld met was,
olie of poetsmiddel), want dit kan tot vlekken en
verkleuringen op het oppervlak leiden.
Cd-speler-gedeelte
Systeem: compactdisc- en digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen*: Minder dan 44,6 µW
*Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van 200 mm vanaf
het oppervlak van de objectieflens op het optisch-opnameblok met een
diafragma van 7 mm.
Frequentiebereik: 20 Hz  20 kHz
Signaal-ruisverhouding: meer dan 90 dB
Dynamisch bereik: meer dan 90 dB
Tuner-gedeelte
FM-stereo, superheterodyne FM-tuner
Afstembereik:
87,5 MHz  108,0 MHz (stappen van 50 kHz)
Antenne: FM-draadantenne
iPod/iPhone-gedeelte
Compatibele iPod/iPhone-modellen:
iPod touch 4e generatie
iPod touch 3e generatie
iPod touch 2e generatie
iPod touch 1e generatie
iPod nano 6e generatie
iPod nano 5e generatie (videocamera)
iPod nano 4e generatie (video)
iPod nano 3e generatie (video)
iPod nano 2e generatie (aluminium)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch
accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op, respectievelijk, een iPod
of iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet
aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de
werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en
overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een
iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.
USB-gedeelte
Ondersteunde bitsnelheden:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps  320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps  192 kbps, VBR
AAC: 48 kbps  320 kbps
Bemonsteringsfrequenties:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
(USB-)poort: Type A, maximale stroomsterkte 500 mA
Luidspreker
Luidsprekersysteem: 2-weg luidsprekersysteem met basreflex
Luidsprekereenheden:
woofer 80 mm, conustype
tweeter 40 mm, conustype
Nominale impedantie: 8 ohm
Afmetingen (b/h/d):
ca. 140 mm × 245 mm × 103 mm
Gewicht: ca. 1,2 kg netto per luidspreker
Aantal: 2 (links/rechts)
Algemeen
Stroomvereisten:
netadapter
Ingangsspanning: 100 V  240 V AC, 50/60 Hz
Uitgangsspanning: DC 19,5 V 3,9 A
Energieverbruik: 28 W
Afmetingen (b/h/d) (zonder luidsprekers):
ca. 250 mm × 245 mm × 130 mm
Gewicht (zonder luidsprekers): ca. 2,2 kg
Aantal hoofdapparaten: 1
Bijgeleverde accessoires: Standaard (1), afstandsbediening (1), netadapter (1),
netsnoer (1), FM-draadantenne (1), kussentjes voor muurbevestiging (1 vel),
dockadapters voor iPhone-modellen (1 set)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen
zonder voorafgaande kennisgeving.
Stroomverbruik in stand-by: 0,5 W

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement