ZyXEL Communications | P-2612HW-F1 - | P-2612HW-Fx - Nový eKatalog

P-2612HW-Fx - Nový eKatalog
P-2612HW-Fx
Bezdrátové integrované přístupové zařízení (IAD)
802.11g ADSL VoIP
Výchozí nastavení:
IP adresa: http://192.168.1.1
Uživatelské jméno: admin
Heslo: 1234
Příručka k rychlé instalaci
Firmware v3.70
Leden 2009
Vydání 1
Copyright © 2008. Všechna práva vyhrazena.
Obsah
Popis přístroje ............................................................................................................................. 1
Úvodní informace ........................................................................................................................ 2
Než začnete.................................................................................................................................. 2
Instalace hardwaru...................................................................................................................... 3
LED kontrolky .......................................................................................................................................... 4
Konfigurace pomocí průvodce .................................................................................................. 5
Nastavení připojení k internetu/ bezdrátové sítě ..................................................................................... 6
Nastavení bezdrátové sítě .......................................................................................................... 7
Nastavení bezdrátové sítě s technologií WPS ........................................................................................ 7
Manuální nastavení bezdrátové sítě ....................................................................................................... 9
Jak telefonovat .......................................................................................................................... 11
Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku
1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/.
2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte
přístroj ze stahovacího seznamu.
3. Otevřete požadovanou certifikaci.
P-2612HW-Fx
Popis přístroje
1
P-2612HW-Fx
Úvodní informace
P-2612HW-F1 je router, který v sobě spojuje vysokorychlostní přístup k internetu ADSL,
vestavěný switch, firewall a vysokorychlostní bezdrátový přístup k síti. Navíc má také telefonní
port pro volání přes internet (VoIP).
Než začnete
K instalaci přístroje potřebujete:
•
Přístup k internetu: údaje o internetovém účtu, jak je sdělil poskytovatel připojení (např.
uživatelské jméno, heslo, atd.).
•
Prohlížeč Internet Explorer 6.0 nebo pozdější nebo Netscape Navigator 7.0 nebo pozdější
(se zapnutým JavaScriptem).
Podrobnější informace o přístroji naleznete v Uživatelské příručce na CD disku.
2
P-2612HW-Fx
Instalace hardwaru
Před použitím přístroje P-2612HW-Fx nejprve sejměte plastikovou ochranu.
1
Proveďte připojení k internetu jedním z těchto dvou způsobů:
a.
DSL: Telefonním kabelem propojte tento port s telefonní zásuvkou (nebo konektorem
DSL nebo MODEM na splitteru, jestliže ho používáte).
b.
WAN: Jestliže na síti máte DSL router nebo modem, nebo chcete použít kabelový
modem, přepněte přepínač DSL/WAN do pozice WAN a kabelem Ethernet propojte
tento port s konektorem Ethernet.
3
P-2612HW-Fx
2
ETHERNET:
Kabelem Ethernet připojte k portu počítač pro účely počáteční konfigurace a/nebo přístupu
k internetu.
3
PHONE:
Telefonním kabelem připojte telefonní přístroj k portu PHONE1 nebo PHONE2.
4
Přibaleným napájecím adaptérem připojte přístroj ke zdroji elektrické energie.
5
Zapněte přístroj.
LED kontrolky
Sledujte LED kontrolky na horním panelu přístroje P-2612HW-Fx.
•
Během spouštěcí fáze bliká kontrolka POWER. Rozsvítí se trvale (zeleně), jakmile je
přístroj připraven k provozu.
•
Správné připojení portu ETHERNET se ohlásí rozsvícením příslušné kontrolky. Kontrolka
bliká, když přístroj přijímá nebo odesílá data přes daný port.
•
Kontrolka ADSL svítí, když je navázáno DSL připojení. Při výměně dat kontrolka bliká.
•
Kontrolka WAN svítí, když je tento port správně připojen.
•
Kontrolka INTERNET svítí zeleně, když má přístroj přístup k internetu.
•
Kontrolka PHONE svítí, když je SIP účet zaregistrován. Kontrolka bliká, když je telefonní
sluchátko vyvěšeno.
•
Kontrolka WLAN svítí trvale zeleně, když je připravena bezdrátová síť LAN. Při výměně dat
přes bezdrátovou síť kontrolka bliká.
Jestliže svítí kontrolka PHONE, můžete volat přes internet (viz kapitola „Jak telefonovat“ níže
v textu).
Jestliže žádné kontrolky nesvítí, zkontrolujte správné připojení kabelů. Odpojte
přístroj od zdroje elektrické energie, počkejte několik sekund a znovu připojte
napájení. Jestliže přístroj stále nepracuje, kontaktujte prodejní organizaci.
4
P-2612HW-Fx
Konfigurace pomocí průvodce
•
Jestliže kontrolka INTERNET svítí zeleně, přeskočte na kapitolu „Nastavení bezdrátové
sítě“.
•
Jestliže je přepínač DSL/WAN v pozici DSL a kontrolka DSL svítí, ale kontrolka
INTERNET nesvítí, postupujte podle pokynů na této stránce a nastavte přístup k internetu.
•
Jestliže je přepínač DSL/WAN v pozici WAN a kontrolka WAN svítí, ale kontrolka
INTERNET nesvítí, postupujte podle pokynů v Uživatelské příručce a nastavte připojení
Ethernet WAN na obrazovkách Network (síť) > WAN.
1
Otevřete webový prohlížeč. V řádku
pro vložení adresy zadejte
http://192.168.1.1 (výchozí adresa
přístroje) a stiskněte ENTER.
2
Jestliže se chcete přihlásit jako
administrátor, vložte uživatelské jméno
admin a heslo 1234 (výchozí
nastavení). Pouze administrátor může
konfigurovat SIP účet. Jestliže se
chcete přihlásit jako uživatel, vložte
uživatelské jméno user a heslo také
user. Klikněte na Login (přihlásit).
Jestliže se okno k přihlášení neobjeví, zkontrolujte, zda prohlížeč neblokuje
vyskakovací okna a povoluje JavaScript a Javu. Počítač by také měl být
nastaven k automatickému přidělení IP adresy z DHCP serveru. Podrobnější
informace naleznete v příloze v Uživatelské příručce.
3
Na obrazovce Status (stav) klikněte na ikonu Wizard (průvodce)
rohu.
5
v pravém horním
P-2612HW-Fx
Nastavení připojení k internetu/ bezdrátové sítě
Zadejte přístupové informace přesně tak, jak je sdělil poskytovatel připojení. Tlačítkem Next
(další) se přesunete na další obrazovku, tlačítkem Back (zpět) se vrátíte na předchozí
obrazovku. Vložené údaje na obrazovce se ztratí, když stisknete Back (zpět).
1
Klikněte na volbu INTERNET/WIRELESS SETUP (nastavení internetu/ bezdrátové sítě).
2
Přístroj se sám pokusí detekovat připojení k internetu. Jestliže se mu to nepodaří,
postupujte podle pokynů na obrazovce. Zadejte údaje, které vám sdělil poskytovatel
připojení. U položek, ke kterým vám poskytovatel nedal žádné údaje, ponechte výchozí
nastavení.
3
Na spodní straně přístroje naleznete jedinečný identifikátor SSID bezdrátové sítě (síťové
jméno) a šifrovací klíč WPA-PSK. Jestliže nechcete provádět žádné další nastavení
bezdrátové sítě, můžete průvodce zavřít, jakmile skončíte s konfigurací připojení
k internetu.
Konfigurace bezdrátových klientů připojených k přístroji P-2612HW-Fx je popsána v kapitole
„Nastavení bezdrátové sítě“ níže v textu.
4
Správné nastavení připojení k internetu je indikováno rozsvícením zelených kontrolek DSL
a INTERNET. Až skončíte s nastavením, klikněte na Return to Wizard Main Page (návrat
na hlavní stránku průvodce).
Jestliže se nemůžete připojit k internetu a kontrolka INTERNET svítí červeně,
zkontrolujte, zda jste na obrazovkách průvodce INTERNET/WIRELESS SETUP
(nastavení internetu/ bezdrátové sítě) zadali všechny údaje správně. Jestliže se
jedná o nový internetový účet, kontaktujte svého poskytovatele a ověřte, zda je
účet aktivní. Jestliže se pokoušíte připojit k internetu bezdrátově, musí být
nastavení bezdrátové komunikace a zabezpečení stejné na přístroji P-2612HWFx i na bezdrátových klientech.
6
P-2612HW-Fx
Nastavení bezdrátové sítě
K nastavení bezdrátové sítě potřebujete alespoň jednu bezdrátovou síťovou kartu nebo adaptér.
•
V případě stolního počítače se může jednat o bezdrátový USB adaptér nebo bezdrátovou
PCI kartu.
•
V případě notebooku použijte buď bezdrátový USB adaptér nebo bezdrátovou kartu
CardBus (ta je integrovanou součástí mnoha notebooků).
Nastavení bezdrátové sítě s technologií WPS
Další zařízení můžete do bezdrátové sítě přidávat pomocí
technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup, zabezpečené Wi-Fi
nastavení). Podmínkou je, aby technologii WPS podporovalo také
přidávané zařízení. Jestliže bezdrátové zařízení WPS
nepodporuje, proveďte nastavení bezdrátové sítě manuálně podle
pokynů v kapitole „Manuální nastavení bezdrátové sítě“.
P-2612HW-Fx podporuje dvě metody WPS pro vytvoření bezpečného připojení:
•
Konfigurace pomocí tlačítka: stačí stisknout tlačítko WPS na těle přístroje P-2612HWFx. Viz kapitola „Konfigurace pomocí tlačítka“.
•
PIN konfigurace: je třeba vložit PIN (osobní identifikační číslo) zařízení na konfigurační
obrazovce. Viz kapitola „Konfigurace pomocí identifikačního čísla PIN“.
Musíte použít stejnou metodu na přístroji P-2612HW-Fx i na bezdrátovém klientu.
Konfigurace pomocí tlačítka
1
Zařízení, které chcete připojit, umístěte v dosahu přístroje P-2612HW-Fx.
2
Stiskněte tlačítko WLAN ON/OFF na přístroji P-2612HW-Fx a podržte ho po dobu 5
sekund.
7
P-2612HW-Fx
3
Stiskněte tlačítko WPS na zařízení, které chcete přidat do sítě (nemusí se jednat o fyzické
tlačítko, může to být softwarové tlačítko v utilitě). Nezáleží na tom, které tlačítko stisknete
jako první. Druhé tlačítko však musíte stisknout během 2 minut od stisku prvního tlačítka.
4
Přístroj P-2612HW-Fx a bezdrátový klient vytvoří bezpečné bezdrátové propojení. Celý
proces může trvat až 2 minuty.
5
Nyní se můžete bezdrátově připojit k internetu pomocí přístroje P-2612HW-Fx.
Konfigurace pomocí identifikačního čísla PIN
1
Zařízení, které chcete připojit, umístěte v dosahu přístroje P-2612HW-Fx.
2
Přihlaste se k webovému konfigurátoru P-2612HW-Fx na adrese http://192.168.1.1 (viz
kapitola „Konfigurace pomocí průvodce“).
3
Na obrazovce Status (stav) klikněte na odkaz Network (síť) v levém panelu, a potom
klikněte na Wireless LAN (bezdrátová síť LAN). Na obrazovce Wireless LAN (bezdrátová
síť LAN) klikněte na kartu WPS Station (WPS stanice).
4
Do textového pole Input Station’s PIN number (zadejte PIN stanice) zadejte PIN zařízení,
které chcete připojit. PIN zjistíte v utilitě zařízení nebo bývá vyznačeno přímo na něm.
Prostudujte si dokumentaci k zařízení, pokud nemůžete PIN nalézt.
5
Klikněte na tlačítko Start nebo Apply (použít) na obrazovce připojovaného zařízení během
2 minut od kliknutí na tlačítko Start na obrazovce webového konfigurátoru P-2612HW-Fx.
6
Přístroj P-2612HW-Fx a bezdrátový klient vytvoří bezpečné bezdrátové propojení. Celý
proces může trvat až 2 minuty.
7
Nyní se můžete bezdrátově připojit k internetu pomocí přístroje P-2612HW-Fx.
8
P-2612HW-Fx
Manuální nastavení bezdrátové sítě
Konfigurujte bezdrátová zařízení tak, aby měla stejná nastavení jako přístroj P-2612HW-Fx.
Jestliže jste neprovedli žádnou konfiguraci bezdrátového nastavení přístroje P-2612HW-Fx,
použijte při nastavení výchozí SSID (síťové jméno) a šifrovací klíč WPA-PSK (heslo) vyznačené
na spodní straně přístroje P-2612HW-Fx. Postup nastavení ukážeme na příkladu Windows XP.
1
Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu bezdrátového adaptéru v pravém dolním rohu
obrazovky. Klikněte na View Available Wireless Networks (zobrazit dostupné bezdrátové
sítě).
2
Zvolte SSID jméno přístroje P-2612HW-Fx a klikněte na Connect (připojit) (A). Na našem
příkladě je jako SSID uvedeno „SecureWirelessNetwork“.
9
P-2612HW-Fx
3
Budete vyzváni k vložení hesla (síťový klíč). Zadejte heslo a klikněte na Connect (připojit).
4
Připojení k bezdrátové síti může trvat i několik minut.
5
Nyní jste bezpečně bezdrátově připojeni k přístroji P-2612HW-Fx.
Nyní se můžete bezdrátově připojit k internetu pomocí přístroje P-2612HW-Fx.
Jestliže se nemůžete bezdrátově připojit k P-2612HW-Fx, zkontrolujte, zda jste
zadali správné jméno SSID a správné heslo. Zkontrolujte, zda je zapnutý
bezdrátový síťový adaptér (klikněte na něj a zvolte Enable, zapnout). Více
informací naleznete v Uživatelské příručce.
10
P-2612HW-Fx
Jak telefonovat
Jestliže chcete telefonovat přes internet, postupujte takto:
•
K vytočení čísla SIP, které obsahuje pouze číslice (např. „12345“), stačí zadat číslo na
klávesnici telefonu. Můžete také přiřadit číslo nějakému kódu rychlé volby, a poté číslo
vytočit pomocí tohoto kódu. Podrobnosti jsou v Uživatelské příručce.
•
K vytočení čísla SIP, které obsahuje písmena, nebo pokud chcete provést hovor typu peerto-peer, musíte nejprve číslo uložit pomocí kódu rychlé volby. Podrobnosti jsou
v Uživatelské příručce. Číslo pak vytočte pomocí tohoto kódu.
•
Pokud chcete volat standardní telefonní číslo, postupujte podle pokynů poskytovatele
služby VoIP. Stejně postupujte, když chcete volat telefon, který je připojen k přístroji P2612HW-Fx.
11
P-2612HW-Fx
ZyXEL Communications Corp. tímto prohlašuje, že zařízení P-2612HW-Fx je ve shodě se
základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č.426/2000 Sb.,
Směrnice 1999/5/ES. Zařízení P-2612HW-Fx lze provozovat v České republice v souladu s VOR/12/05.2007-6 vydaným ČTÚ.
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising