Electrolux | EWF 168541 W | Downloaded from www.vandenborre.be

nl
ow
D
d
de
oa
gebruiksaanwijzing
notice d'utilisation
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wasmachine
Lave-linge
EWF 148541 W
EWF 168541 W
nl
ow
D
2 electrolux
d
de
oa
Electrolux. Thinking of you.
Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Belangrijk! Zorgvuldig lezen en voor
toekomstige raadpleging bewaren.
• De veiligheid van uw apparaat voldoet
aan de voorschriften en de wettelijke vereisten met betrekking tot de veiligheid
van apparaten Wij vinden echter dat wij,
als fabrikant, de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven.
• Het is erg belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de machine bewaard zodat
u later nog eens iets kunt nalezen. Als het
apparaat aan iemand anders verkocht of
geschonken wordt, of als u verhuist en
de machine achterlaat, zorg er dan voor
dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de werking van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen.
• U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine
te installeert of in gebruik neemt.
• Controleer uw machine op eventuele
schade, die ontstaan kan zijn tijdens het
transport, voordat u hem in gebruik
neemt. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier.
• Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de temperatuur onder nul is. Zet
de wasmachine 24 uur in een ruimte met
kamertemperatuur voordat u hem in gebruik neemt.
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze
veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
• Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het deurglas heet worden. Niet
aanraken!
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Om
dit te voorkomen dient u de trommel vóór
het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen
en mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u
te veel doseert, kunnen kledingstukken
beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking
tot de hoeveelheden.
• Was kleine artikelen zoals sokken, veters,
wasbare ceintuurs enz. in een waszak of
kussensloop, omdat deze tussen de kuip
en de trommel terecht kunnen komen.
• Gebruik uw wasautomaat niet om artikelen met baleinen, materialen zonder
zoom of gescheurde materialen te wassen.
• Trek na gebruik, reiniging en onderhoud
van de machine altijd de stekker uit het
stopcontact en draai de kraan dicht.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
8
8
12
Wasprogramma's
13
Onderhoud en reiniging
16
Problemen oplossen
20
Technische gegevens
23
Verbruikswaarden
23
Montage
24
Aansluiting aan het elektriciteitsnet
27
Milieubescherming
28
Wijzigingen voorbehouden
w
Dagelijks gebruik
Nuttige aanwijzingen en tips
2
4
5
8
w
Veiligheidsinformatie
Beschrijving van het product
Bedieningspaneel
Het eerste gebruik
Aanpassing aan persoonlijke wensen
m
fro
INHOUD
m
•
fro
•
•
•
Veiligheid van kinderen
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht
gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van
een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen
• De verpakkingsmaterialen (zoals plastic folie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd ze buiten het bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren
niet in de trommel kunnen klimmen. Om
te voorkomen dat kinderen of huisdieren
in de trommel vast komen te zitten, heeft
deze machine een speciale functie. Om
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de
•
instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
Doe niet te veel wasgoed in de machine.
Zie de "Wasprogramma"-tabel.
Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te
zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn. Was geen
gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roest en gras
eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugelbeha's mogen
NIET machinaal worden gewassen.
Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten
mogen niet in de machine gewassen worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen
zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat
de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasautomaat
doet.
Trek de stekker nooit aan het snoer uit
het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het
werkblad of de sokkel beschadigd zijn,
waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.
d
de
oa
Installatie
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
als u het apparaat verplaatst.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het
apparaat bij twijfel niet en neem contact
op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden
verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan
dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben.
Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op de toevoer- en afvoerslang staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet platdrukt tegen de muur.
• Als het apparaat op een tapijtvloer wordt
geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren.
• Let er altijd op of er na de installatie geen
water lekt uit de slangen en de aansluitingen.
• Als het apparaat geïnstalleerd is op een
plaats waar het kan vriezen, lees dan het
hoofdstuk "Bevriezingsgevaren.
• Eventuele voor de installatie van dit apparaat noodzakelijke loodgieterswerkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door
een gekwalificeerde loodgieter.
• Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische
werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
nl
ow
D
• Probeer in geen geval zelf de machine te
repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of
ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om
originele vervangingsonderdelen.
electrolux 3
Om deze functie uit te schakelen en de
mogelijkheid te herstellen om de deur te
sluiten, draait u de knop naar links tot de
groef verticaal staat.
d
de
oa
m
fro
deze functie te activeren draait u de knop
(zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts tot de
groef horizontaal staat. Gebruik zo nodig
een muntstuk.
nl
ow
D
4 electrolux
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Uw nieuwe apparaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling
van wasgoed met een laag verbruik van water, energie en wasmiddel. Zijn nieuwe wassysteem maakt het volledige gebruik van wasmiddel mogelijk en vermindert het waterverbruik om energie te besparen.
1
2
3
4
5
6
1 Wasmiddellade
2 Bedieningspaneel
3 Deurhandgreep
4 Typeplaatje
5 Afvoerpomp
6 Verstelbare pootjes
nl
ow
D
electrolux 5
d
de
oa
Wasmiddellade
m
fro
Vakje voor wasmiddel voor de voorwasen inweekfase of voor vlekkenverwijderaar
die gebruikt wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase (indien beschikbaar). Het voorwas- en inweekmiddel wordt aan het begin
van het wasprogramma ingespoeld. De vlekkenverwijderaar wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase ingespoeld.
Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas. Als u vloeibaar
wasmiddel gebruikt, schenk dit dan in net
voordat u het programma start.
Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).
Volg de aanbevelingen van de fabrikant van
het product voor de gebruikte hoeveelheid
en zorg dat u het merkteken «MAX» in de
wasmiddellade niet overschrijdt. Wasverzachter of stijfsel moet in het vakje voor vloeibare toevoegingen worden gegoten voordat u het wasprogramma start.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BEDIENINGSPANEEL
Hieronder is het bedieningspaneel afgebeeld. Het laat de programmakeuzeknop zien
alsook de verschillende toetsen, controlelampjes en het display. Deze onderdelen worden weergegeven met bijbehorende nummers op de volgende pagina's.
1
1
2
3
4
5
6
2
Programmakeuzeknop
Display
Toets TEMPERATUUR
Toets KORT Centrifugeren
Toets VOORWAS
Toets EXTRA SPOELEN
3
4
5
6
7
8
9
7 Toets UITGESTELDE START
8 Toets START/PAUZE
9 Toetsen TIJDSINSTELLING
Programmakeuzeknop
Hiermee kunt u het apparaat aan/uit schakelen en/of een programma selecteren.
(extra spoelgang), kiest u deze optie. De machine voert enkele extra spoelgangen uit. Deze optie wordt aanbevolen voor personen
die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.
d
de
oa
Huishoudelijk
Met deze toets kunt u de wastemperatuur
verhogen of verlagen.
nl
ow
D
6 electrolux
fro
m
Toets centrifugeren
Door op deze toets te drukken kunt u de
centrifugesnelheid van het geselecteerde
programma wijzigen.
Tijd
Met deze toetsen kunt u de wastijd aanpassen die de wasmachine automatisch heeft
voorgesteld.
Display
2.12
2.1 2.2 2.3
2.4
2.5
Het display toont de volgende informatie:
2.1: Temperatuurwaarde
2.2: Temperatuurpictogrammen , koud
.
Tijdens de wascyclus toont het display het
bewegende temperatuursymbool om aan te
geven dat het apparaat begonnen is met
het opwarmen van het water in de kuip.
2.3: Centrifugewaarde
2.4: Pictogrammen centrifugesnelheid.
• Niet centrifugeren
• Spoelstop
• Nachtcyclus
Tijdens de centrifugefase beweegt het spiraaltje.
De Niet centrifugeren -optie annuleert alle
centrifugegangen en verhoogt het aantal
spoelgangen voor sommige programma's.
Spoelstop: als u deze optie kiest wordt het
laatste spoelwater niet weggepompt, om te
voorkomen dat het wasgoed kreukelt. Als
het programma is afgelopen verschijnt op
het display knipperend
, het pictogram 2.8 wordt nog weergegeven, het lamp-
2.6 2.7 2.8
2.11 2.10
2.9
je van toets 8 is uit en de deur is vergrendeld om aan te geven dat het water eerst
moet worden afgevoerd. Om het water weg
te pompen leest u paragraaf "Aan het einde
van het programma".
Nachtcyclus: als u deze optie kiest zal de
machine het water na de laatste spoelgang
niet afvoeren, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Omdat er niet wordt gecentrifugeerd, is deze wascyclus zeer stil en geschikt om 's nachts of in de voordeeluren te
wassen. Bij sommige programma's gebruiken de spoelgangen meer water. Als het programma is afgelopen verschijnt op het display knipperend
, het pictogram 2.8
wordt nog weergegeven, het lampje van
toets 8 is uit en de deur is vergrendeld om
aan te geven dat het water eerst moet worden afgevoerd. Om het water weg te pompen leest u paragraaf "Aan het einde van
het programma".
2.5: Optie-pictogrammen : Extra spoelen
of Strijkvrij
.
2.6: Pictogram Uitstel
e
.b
Extra spoelen
Dit apparaat is ontworpen om energie te besparen. Als het noodzakelijk is het wasgoed
te spoelen met een extra hoeveelheid water
Start/Pauze
Met deze toets kunt u het geselecteerde programma starten of onderbreken.
re
Voorwas
Als u deze optie kiest, voert de machine
een voorwascyclus uit voordat de hoofdwasfase begint. De wastijd zal worden verlengd. Deze optie wordt aanbevolen voor
sterk vervuild wasgoed.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Startuitstel
De start van het hoofdwasprogramma kan
met 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en vervolgens steeds met 1 uur tot een maximum
van 20 uur met deze toets worden uitgesteld.
nl
ow
D
seconden weergegeven en het geïntegreerde rode lampje van toets 8 gaat knipperen.
• Alarmcodes
In geval van problemen met de werking
kunnen er alarmcodes weergegeven worden, bijvoorbeeld
(zie paragraaf
«Wat te doen als...»).
• Waarde vertragingstijd
2.10: Pictogrammen vervuilingsgraad
• Intensief
• Normaal
• Dagelijks
• Licht
• Kort
• Extra kort
• Opfrissen
• Super Opfrissen
(zie paragraaf "Kies optie Time Manager").
2.11: Klokpictogram
Nadat het programma gestart is, wordt de
duur weergegeven en beweegt het klokpictogram.
2.12: Symbolen fases wasprogramma
Bij het selecteren van het wasprogramma,
worden de pictogrammen die bij de verschillende wasfases van het programma horen,
weergegeven in het bovenste gedeelte van
het display. Nadat u op toets 8 heeft gedrukt, blijft het pictogram van de lopende fase aan.
• Voorwas
(dit pictogram gaat branden
wanneer de toets voor de bijbehorende
optie ook is geselecteerd)
• Hoofdwas
• Spoelgangen
• Pompen
• Centrifugeren
d
de
oa
m
fro
Tabel met symbolen
= Katoen
= Hemden
= Synthetisch
= Cool clean
= Fijne was
= Speciaal
= Wol
= Handwas
= Temperatuur
= Lingerie
= Kort centrifugeren
= Spoelen
= Voorwas
= Pompen
= Extra spoelen
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Het gekozen uitstel, ingesteld met de betreffende toets, wordt gedurende enkele seconden op het display weergegeven, daarna verschijnt de duur van het eerder gekozen programma. Het betreffende pictogram gaat
branden. De vertragingstijd neemt elk uur
met eenheden van een uur af, daarna, wanneer er nog 1 uur resteert, neemt de tijd af
met eenheden van één minuut.
2.7: Kinderslot
(zie hoofdstuk "Personalisatie").
2.8: Pictogram deur vergrendeld
Nadat u op de toets 8 heeft gedrukt en de
machine gestart is, gaat het pictogram branden en blijft alleen het pictogram van de lopende fase aan. Als het programma is afgelopen, verschijnen er drie knipperende nullen (
) op het display en verdwijnt dit
pictogram.
2.9:
• Duur van het gekozen programma
Nadat u een programma gekozen heeft,
wordt de tijdsduur in uren en minuten
weergegeven (bijvoorbeeld
). De
duur wordt automatisch berekend op basis van de aanbevolen maximale lading
voor elk type wasgoed. Na de start van
het programma wordt de resterende tijd
elke minuut bijgewerkt.
• Einde programma
Als het programma is afgelopen verschijnen er drie knipperende nullen (
)
het pictogram 2.8 verdwijnt en de deur
kan geopend worden.
• Verkeerde optiekeuze
Als een optie wordt gekozen die niet compatibel is met het ingestelde wasprogramma, wordt de boodschap Err wordt onderaan het display gedurende een aantal
electrolux 7
= Katoen eco
d
de
oa
= Centrifugeren
nl
ow
D
8 electrolux
= Uitgestelde start
= kinderslot
fro
= Start/Pauze
= Antikreuk
= Time manager
m
= Dekens
w
or
nb
de
an
.v
w
w
= 14 Min.
HET EERSTE GEBRUIK
gramma op de hoogste temperatuur
draaien zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten
uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker
wasmiddel in het vakje voor de hoofdwas en start de machine.
AANPASSING AAN PERSOONLIJKE WENSEN
Geluidssignalen
De wasmachine is voorzien van een geluidssysteem, dat in de volgende gevallen te horen zal zijn
• aan het einde van een cyclus
• als er een storing is
Door tegelijkertijd te drukken op de toetsen
5 en 6 gedurende ongeveer 6 seconden ,
wordt het geluidssignaal gedeactiveerd (behalve als er een storing is). Door nogmaals
op deze 2 toetsen te drukken, wordt het geluidssignaal weer ingeschakeld
Kinderslot
Dankzij deze voorziening kunt u het apparaat onbeheerd laten, u hoeft zich dan geen
DAGELIJKS GEBRUIK
Wasgoed in de machine doen
Open de deur voorzichtig door de handgreep naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; schud
het eerst zo goed mogelijk uit. Sluit de vuldeur.
zorgen te maken dat kinderen gewond raken of het apparaat schade toebrengen. Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking is
Er zijn twee manieren om deze optie in te
stellen:
1. Voor het drukken op knop 8 : kan de machine niet worden gestart.
2. Na het drukken op knop 8 : kan een ander programma of andere optie niet worden gewijzigd.
Om deze optie in- of uit te schakelen tegelijkertijd gedurende ongeveer 6 seconden
drukken op de toetsen 6 en 7 tot op het display het pictogram
verschijnt of verdwijnt.
e
.b
re
• Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
• Verwijder het polystyreenblok en evt.
andere materialen uit de trommel.
• Laat, voordat u de machine voor de
eerste keer gebruikt, het katoenpro-
nl
ow
D
electrolux 9
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Wasmiddel en wasverzachter doseren
Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar
buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af, giet het vervolgens in het vak
voor de hoofdwas
of in een ander vak
als het geselecteerde programma/de optie
dit vereist (zie voor meer informatie "Wasmiddeldoseervakje")
Giet indien gewenst wasverzachter in het
vakje
(de gebruikte hoeveelheid mag niet
de markering "MAX" in de lade overschrijden). Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig in.
Kies het gewenste programma met de
programmakeuzeknop (1)
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. De wasmachine zal
een temperatuur voorstellen en automatisch
het voor het door u gekozen programma
maximale centrifugetoerental selecteren. U
kunt deze waarden veranderen met de bijbehorende toetsen. Het groene controlelampje van toets 8 begint te knipperen.
De programmakeuzeknop kan met de klok
mee of tegen de klok in worden gedraaid.
Draai naar stand
om het programma te
resetten/ De machine uit te schakelen.
Aan het einde van het programma moet
u de programmakeuzeknop op stand
zetten om de machine uit te schakelen.
Let op! Als u de
programmakeuzeknop op een ander
programma zet als de machine in
werking is, zal het rode controlelampje
van toets 8 3 keer knipperen en
verschijnt het bericht Err op het
display, om aan te geven dat er een
verkeerde keuze is gemaakt. De
machine zal het nieuw gekozen
programma niet uitvoeren.
Kies de temperatuur door toets 3 in te
drukken
Bij het kiezen van een programma stelt het
apparaat automatisch een standaardtemperatuur voor.
Belangrijk! Het gekozen uitstel kan alleen
veranderd worden nadat u het
wasprogramma opnieuw gekozen heeft.
De optie Uitgestelde start kan niet gekozen
worden bij het programma POMPEN .
Start het programma door op toets 8 te
drukken
Druk op toets 8 om het gekozen programma te starten. Het bijbehorende groene controlelampje van toets 8 stopt met knipperen. Het pictogram 2.8 verschijnt op het display om aan te geven dat de machine in
werking is getreden en dat de deur vergrendeld is.
Om een lopend programma te onderbreken
drukt u op toets 8 : het groene controlelampje begint te knipperen.
Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waarop het werd onderbroken,
toets 8 nogmaals indrukken. Als u een uitgestelde start gekozen heeft, begint de machine af te tellen.
Als een onjuiste optie is geselecteerd, knippert het rode controlelichtje van toets 8 driemaal en wordt de boodschap Err gedurende een paar seconden weergegeven.
Kies de optie Time Manager door op
toets 9 te drukken
Door herhaaldelijk op deze toetsen te drukken, kunt u de duur van de wascyclus verlengen of verkorten. Een pictogram 2.10
verschijnt op het display om de gekozen vervuilingsgraad aan te geven. Deze optie is alleen beschikbaar bij de programma's Katoen , Synthetisch en Fijne was .
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
Selecteer de uitgestelde start door op
toets 7 te drukken
Als u de start wilt uitstellen, druk dan herhaaldelijk op toets 7 , voordat u de machine
start. Het bijbehorende pictogram 2.6 verschijnt boven in het display.
Het gekozen uitstel (max. 20 uur) verschijnt
gedurende enkele seconden op het display,
daarna verschijnt de duur van het programma weer.
U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u de
toets 8 indrukt.
U kunt de vertragingstijd te allen tijde annuleren, voordat u toets 8 indrukt.
De uitgestelde start kiezen:
1. Kies het programma en de gewenste opties.
2. Kies het Startuitstel met toets 7 .
w
Zie voor de mogelijke combinaties van
wasprogramma's en opties hoofdstuk
"Wasprogramma's".
m
Selecteer de beschikbare opties door
te drukken op toetsen 4, 5 en 6
Afhankelijk van het programma, kunnen er
verschillende functies gecombineerd worden. Deze functies moeten geselecteerd
worden nadat u het gewenste programma
gekozen heeft en voordat u toets 8 indrukt.
Als deze toetsen worden ingedrukt, verschijnen de bijbehorende pictogrammen. Als deze opnieuw worden ingedrukt, verdwijnen
de pictogrammen. Als er een verkeerde optie is gekozen, knippert het geïntegreerde
rode controlelampje van toets 8 3 keer en
verschijnt het bericht Err gedurende enkele
seconden.
fro
Verlaag het centrifugetoerental door op
toets 4 te drukken
Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het maximale centrifugetoerental voor dat programma voor.
Druk herhaaldelijk op toets 4 om het centrifugetoerental te veranderen, als u wilt dat
uw wasgoed op een ander toerental wordt
gecentrifugeerd.
3. Druk op toets 8 :
– de machine begint de tijd af te tellen
in uren.
– Het programma zal beginnen als het
gekozen uitstel is afgelopen.
Annuleren van de uitgestelde start nadat op
toets 8 is gedrukt:
1. zet de wasmachine op PAUZE door op
toets 8 te drukken.
2. Druk eenmaal op toets 7 tot het symbool ' wordt weergegeven
3. druk nogmaals op toets 8 om het programma te starten.
d
de
oa
Druk herhaaldelijk op deze toets om de temperatuur te verhogen of te verlagen, als u
wilt dat uw wasgoed wordt gewassen op
een andere temperatuur.
nl
ow
D
10 electrolux
nl
ow
D
Soort weefsel
Een programma annuleren
Draai de keuzeknop op
om een lopend
programma te annuleren.
U kunt nu een nieuw programma kiezen.
m
fro
Dagelijks
Voor dagelijks vervuild wasgoed
Verlichting
Voor licht vervuild
wasgoed
Snel
Voor heel licht vervuild wasgoed
Super snel 1)
Voor artikelen die
slechts korte tijd gebruikt of gedragen
zijn
Opfrissen 1)
2)
Voor het alleen opfrissen van items
Super opfrissen 1)
2)
Voor het alleen opfrissen van een paar
items
1) Wij adviseren u om een kleinere hoeveelheid wasgoed
in de machine te doen (zie tabel Wasprogramma's).
2) Als u deze optie kiest verschijnt het betreffende
pictogram eventjes en verdwijnt dan direct.
Een optie of lopend programma wijzigen
Het is mogelijk om een optie te veranderen
voordat het programma deze uitvoert .
Voordat u iets kunt veranderen, moet u de
machine op PAUZE zetten door op de toets
8 te drukken (als u de optie Time Manager
wilt veranderen, moet u het lopende programma annuleren en uw keuze opnieuw
maken).
U kunt een lopend programma alleen veranderen door het te resetten. Draai de programmakeuzeknop eerst op
en dan op
de stand van het nieuwe programma. Start
het nieuwe programma door nogmaals op
toets 8 te drukken. Het water in de kuip zal
niet worden weggepompt.
Een programma onderbreken
Druk op toets 8 om een lopend programma
te onderbreken. Het bijbehorende groene
controlelampje begint te knipperen.
Druk nogmaals op de toets om het programma opnieuw te starten.
Aan het einde van het programma
De machine stopt automatisch; Er verschijnen drie knipperende nullen (
) op
het display en het controlelampje 8 van
toets gaat uit. Gedurende enkele minuten
klinken er geluidssignalen.
Als er een programma of optie wordt gekozen waarbij het water in de trommel niet
wordt weggepompt, blijft het pictogram 2.8
branden om aan te geven dat het water
eerst moet worden weggepompt voordat
de deur geopend kan worden.
Volg onderstaande instructies om het water
af te voeren:
1. Draai de programmakeuzeknop naar
.
2. Kies programma POMPEN of CENTRIFUGEREN.
3. verlaag indien nodig het centrifugetoerental met de betreffende toets.
4. Druk op toets 8 .
Als het programma is afgelopen, verdwijnt
het pictogram 2.8 en kan de deur geopend
worden. Draai de programmakeuzeknop op
om de machine uit te schakelen.
Verwijder het wasgoed uit de trommel en
controleer goed of de trommel helemaal
leeg is. Als u niet van plan bent om nog een
e
.b
Voor normaal vervuild wasgoed
re
Normaal
or
nb
de
an
.v
w
Voor sterk vervuild
wasgoed
w
Intensief
De deur openen
Nadat het programma gestart is (of tijdens
de uitgestelde start), is de deur vergrendeld. Als u hem moet openen, moet u het
apparaat eerst laten pauzeren door op de
toets 8 te drukken.
Als het pictogram 2.8 na enkele minuten verdwijnt, kan de deur geopend worden.
Als het pictogram 2.8 niet uit gaat, betekent dit dat de machine al aan het opwarmen is, of dat het waterniveau te hoog is.
Probeer in dat geval de deur niet te forceren!
Als u de deur niet kunt openen terwijl dit
toch nodig is, schakelt u de machine uit
door de keuzeknop op
. Na enkele minuten kan de deur worden geopend (let op
het waterniveau en de temperatuur! .
Nadat u de deur gesloten heeft, moet u het
programma opnieuw selecteren en op de
toets 8 drukken.
w
Het
bijbehorende
symbool
d
de
oa
Vervuilingsgraad
electrolux 11
nl
ow
D
12 electrolux
schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
Stand-by : zodra het programma is geëindigd, wordt na enkele minuten het energiebesparingssysteem ingeschakeld. De helderheid van het display wordt verminderd.
Door op een willekeurige toets te drukken
haalt u het apparaat uit de energiebesparende modus.
d
de
oa
was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat
de deur open staan om de vorming van
m
fro
Vlekken verwijderen
De kans bestaat dat hardnekkige vlekken
niet kunnen worden verwijderd met alleen
water en wasmiddel. Het is daarom aan te
bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.
Bloed: behandel verse bloedvlekken met
koud water. Laat opgedroogde vlekken een
nacht in water met een speciaal wasmiddel
inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.
Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met
wasbenzine, leg het kledingstuk op een
zachte doek en dep de vlek; herhaal de behandeling enkele keren.
Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de
vlek met terpentine, leg het kledingstuk op
een zacht oppervlak en dep de vlek met de
vingertoppen en een katoenen doek.
1) gebruik geen aceton op kunstzijde
Wasmiddelen en
nabehandelingsmiddelen
Een goed wasresultaat is ook afhankelijk
van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspilling te voorkomen en het milieu te sparen.
Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote
hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren.
e
.b
Voordat u de was in de machine doet
Was witte en bonte was nooit samen. Wit
kan in de was zijn "witheid" verliezen.
Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als
zij de eerste keer worden gewassen; was
dit soort kleding de eerste keer dan ook
apart.
Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange
riemen vast.
Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.
Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een
speciaal wasmiddel of reinigingspasta.
Behandel vitrage met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net.
Roest: oxaalzuur opgelost in warm water
of een roestverwijderingsproduct dat koud
wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude
roestvlekken omdat de cellulosestructuur in
dat geval beschadigd zal zijn en de kans
groot is dat de vlek een gat wordt.
Schimmelvlekken: behandel de vlek met
bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte
en kleurechte weefsels).
Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte
weefsels).
Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton1), leg het kledingstuk op een zachte
doek en dep de vlek.
Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton
zoals hierboven, vervolgens de vlekken met
brandspiritus behandelen. Behandel evt.
achtergebleven sporen met bleekmiddel.
Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen.
Behandel evt. achtergebleven sporen met
bleekmiddel.
Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het
type inkt eerst met aceton1) en dan met
azijnzuur; behandel evt. achtergebleven sporen op wit textiel met bleekmiddel; daarna
grondig uitspoelen.
Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.
re
De was sorteren
Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en
de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol.
or
nb
de
an
.v
w
w
w
NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS
nl
ow
D
Hoeveelheid wasmiddel
Het type en de te gebruiken hoeveelheid
wasmiddel hangen af van het type weefsel,
de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water.
Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden.
Gebruik minder wasmiddel als:
• als u een kleine lading wast
• het wasgoed licht vervuild is
• er veel schuimvorming is tijdens het wassen.
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Graden van waterhardheid
De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde hardheidsgraden. Informatie over de hardheid van het water in
uw omgeving kan worden verkregen bij het
desbetreffende waterleidingbedrijf. Als de
waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant opvolgt. Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.
WASPROGRAMMA'S
Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type wasgoed
Opties
Katoen
90° - Koud
Hoofdwas - spoelgangen
Centrifugesnelheid bij maximumsnelheid
Max. belading 8 kg - gereduceerde belading 4 kg
Wit en bont katoen (normaal vervuilde artikelen).
KORT CENTRIFUGEREN
NACHTCYCLUS
SPOELSTOP
NIET CENTRIFUGEREN
VOORWAS1)
EXTRA SPOELING
TIJDSINSTELLING2)
Synthetisch
60° - Koud
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugesnelheid bij 900 toeren
Max. belading 4 kg - gereduceerde belading 2 kg
Synthetische of gemengde stoffen: ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimpvrije overhemden, blouses.
KORT CENTRIFUGEREN
NACHTCYCLUS
SPOELSTOP
NIET CENTRIFUGEREN
VOORWAS1)
EXTRA SPOELING
TIJDSINSTELLING2)
Wasmiddelvakje
e
.b
re
De keuze van het wasmiddel hangt af van
het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.),
de kleur, wastemperatuur en de mate van
vervuiling.
Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden
gebruikt:
• waspoeder voor alle soorten weefsels
• waspoeder voor tere weefsels (60°C
max) en wol
• vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor
wasprogramma's op lage temperatuur
(60°C max) voor alle soorten weefsels, of
speciaal voor alleen wol.
De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.
Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar
wasmiddel, dient een programma zonder
voorwas te worden gekozen.
De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik
van geconcentreerd wasmiddel mogelijk
maakt.
Volg de aanbevelingen van de fabrikant op
voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en overschrijd het «MAX» teken in
de wasmiddellade niet .
electrolux 13
nl
ow
D
14 electrolux
Wasmiddelvakje
KORT CENTRIFUGEREN
NACHTCYCLUS
SPOELSTOP
NIET CENTRIFUGEREN
VOORWAS1)
EXTRA SPOELING
TIJDSINSTELLING2)
m
Spoelen
Spoelgang - Lang centrifugeren
Centrifugesnelheid bij maximumsnelheid
Max. belading 8 kg
Met dit programma is het mogelijk om katoenen kledingstukken die met de hand gewassen zijn, uit te
spoelen en te centrifugeren. Om de spoelactie te intensiveren, selecteert u de optie EXTRA SPOELING. De
machine zal extra spoelgangen uitvoeren.
KORT CENTRIFUGEREN
NACHTCYCLUS
SPOELSTOP
NIET CENTRIFUGEREN
EXTRA SPOELING
Pompen
Water wegpompen
Max. belading 8 kg
Om het laatste spoelwater af te voeren in programma's met de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met water in de trommel.
e
.b
KORT CENTRIFUGEREN
NACHTCYCLUS
SPOELSTOP
NIET CENTRIFUGEREN
re
Lingerie
40° - Koud
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugesnelheid bij 1000 toeren
Max. belading 2 kg
Dit programma is geschikt voor hele tere artikelen
zoals lingerie, BH's en ondergoed. De maximale centrifugesnelheid wordt automatisch verlaagd.
or
nb
de
an
.v
w
Een enkel of groot stuk wasgoed kan een verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg hebben. Als de machine de laatste centrifugefase
niet uitvoert, voeg dan meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens het centrifugeprogramma.
w
KORT CENTRIFUGEREN
NACHTCYCLUS
SPOELSTOP
NIET CENTRIFUGEREN
w
Wol / Handwas
40° - Koud
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugesnelheid bij 1000 toeren
Max. belading 2 kg
Wasprogramma voor in de machine te wassen en met
de hand te wassen wollen artikelen en fijne was waarin het «handwas»-symbool staat.
Opties
fro
Fijne was
40° - Koud
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugesnelheid bij 700 toeren
Max. belading 4 kg - gereduceerde belading 2 kg
Fijne was: acryl, viscose, polyester.
d
de
oa
Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type wasgoed
nl
ow
D
d
de
oa
Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type wasgoed
electrolux 15
Opties
Wasmiddelvakje
fro
KORT CENTRIFUGEREN
Katoen Eco
90° - 40°
Hoofdwas - spoelgangen
Centrifugesnelheid bij maximumsnelheid
Max. belading 8 kg
Wit en kleurecht katoen .
Dit programma kan worden geselecteerd voor licht of
normaal vervuilde katoenen stukken. De temperatuur
wordt verlaagd en de wastijd wordt verlengd. Zo wast
u doeltreffend en bespaart u energie.
KORT CENTRIFUGEREN
NACHTCYCLUS
SPOELSTOP
NIET CENTRIFUGEREN
VOORWAS1)
EXTRA SPOELING
Dekens
40° - 30°
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugesnelheid bij 700 toeren
Max. belading 2,5 kg
Voor een enkele wasbare synthetische deken of dekbed.
KORT CENTRIFUGEREN
Antikreuk
60° - Koud
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugesnelheid bij 900 toeren
Max. belading 1 kg
Als dit programma wordt geselecteerd, wordt het wasgoed behoedzaam gewassen en gecentrifugeerd om
kreuken te voorkomen. Op deze manier is strijken gemakkelijker. Bovendien zal de machine extra spoelgangen uitvoeren.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
NIET CENTRIFUGEREN
VOORWAS1)
EXTRA SPOELING
14 min.
30°
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugesnelheid 900 tpm
Max. belading 2 kg
Korte wascyclus ideaal voor wasgoed dat alleen opgefrist hoeft te worden.
KORT CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
NIET CENTRIFUGEREN
Overhemd
30°
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugesnelheid bij 900 toeren
Max. belading 1 kg
Een speciaal programma voor licht vervuilde overhemden.
KORT CENTRIFUGEREN
NIET CENTRIFUGEREN
m
Centrifugeren
Pompen en lang centrifugeren
Maximale centrifugesnelheid bij 1400 toeren
Max. belading 8 kg
Aparte centrifugegang voor kledingstukken die met de
hand gewassen moeten worden en na programma's
met de optie geselecteerd, waardoor het programma
eindigt met water in de trommel. U kunt de snelheid
met behulp van de betreffende toets aanpassen aan
de stoffen die gecentrifugeerd moeten worden.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
16 electrolux
Wasmiddelvakje
KORT CENTRIFUGEREN
NIET CENTRIFUGEREN
SPOELSTOP
EXTRA SPOELING
m
O = UIT
Om het lopende programma te annuleren of om de machine uit te schakelen.
1) Als u gebruik maakt van vloeibaar wasmiddel, moet u een programma zonder VOORWAS selecteren.
2) Als u de optie Supersnel selecteert door te drukken op de toetsen 9 , raden we u aan de maximale belading te
beperken, zoals aangegeven in de tabel. Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder
goed zijn. Als u de optie voor opfrissen of super opfrissen gebruikt, raden we u aan om de belading nog meer te
beperken.
ONDERHOUD EN REINIGING
Waarschuwing! U moet het apparaat
loskoppelen van de elektrische
voeding, voordat u welke reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden dan ook
kunt uitvoeren.
Ontkalken
Het water dat wij gebruiken bevat gewoonlijk kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig een waterontharder in de machine te gebruiken. Doe dit apart van het wassen van
wasgoed en volgens de aanwijzingen van
de fabrikant van de waterontharder. Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag.
Na elke wasbeurt
Laat de deur een tijdje open staan. Dit helpt
om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes in het apparaat te voorkomen. Door de deur een tijdje open te laten
staan na een wascyclus blijft de afdichting
van de deur ook beter bewaard.
Onderhoudswasbeurt
Bij wasbeurten op lage temperaturen is het
mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant
van de trommel blijft zitten.
Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren.
Om een onderhoudswasbeurt uit te voeren:
• Moet de trommel leeg zijn.
• Moet u het heetste wasprogramma voor
katoen kiezen.
• Gebruik een normale hoeveelheid wasmiddel, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen.
Schoonmaken van de buitenkant
Maak de buitenkant van het apparaat alleen
schoon met water en zeep, droog het daarna grondig af.
Belangrijk! Gebruik geen brandspiritus,
oplosmiddelen of soortgelijke producten om
de buitenkant van de machine te reinigen.
De wasmiddellade schoonmaken
De wasmiddellade moet regelmatig worden
schoongemaakt.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als het toegevoerde water kouder is dan 6°C dan
warmt de machine het water kort op. Het wasmiddel moet gebruikt worden met de bijgeleverde of een geschikte doseerbol (gebruik de hoeveel wasmiddel die door de wasmiddelenfabrikant wordt aanbevolen)
Opties
fro
Cool clean
Koud
Hoofdwas - spoelgangen
Maximale centrifugesnelheid bij 1200 toeren
Max. belading 3 kg
Zeer zuinig koud programma voor licht vervuilde was
van katoenen, synthetische of gemengde stoffen.
Voor dit programma is wasmiddel nodig dat al actief is
in koud water.
d
de
oa
Programma – Maximale en minimale temperatuur - Cyclusbeschrijving – Maximale centrifugesnelheid – Maximale belading - Type wasgoed
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
De lade voor was- en nabehandelingsmiddelen moet regelmatig worden schoongemaakt.
Verwijder de lade door de vergrendeling
naar beneden te drukken en de lade naar
buiten te trekken.
electrolux 17
Wastrommel
Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer
bevat.
Spoel de lade af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen.
Om het schoonmaken te vergemakkelijken
kan het bovenste gedeelte van het vakje
voor nabehandelingsmiddelen verwijderd
worden. Maak alle onderdelen schoon met
water.
Belangrijk! Maak de trommel niet schoon
met zure ontkalkingsmiddelen,
schuurmiddelen die chloor bevatten of
staalwol.
1. Verwijder alle roestaanslag op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
2. Draai een wascyclus zonder was in de
trommel om restanten van reinigingsmiddelen te verwijderen.
Programma: Kort katoenprogramma op
maximale temperatuur en voeg ong. een
kwart maatbeker wasmiddel toe.
Deurrubber
Controleer van tijd tot tijd het deurrubber en
haal evt. aanwezige voorwerpen weg die in
de manchet terecht zijn gekomen.
Maak de onderdelen van de wasmiddellade
schoon met een borstel.
nl
ow
D
18 electrolux
d
de
oa
4. Plaats een opvangbak dichtbij de pomp
om het vrijkomende water op te vangen.
5. Trek de noodafvoerslang naar buiten,
plaats hem in de opvangbak en verwijder de dop.
m
fro
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u de pompdeur
opent.
Ga hiervoor als volgt te werk:
1. trek de stekker uit het stopcontact.
2. Wacht indien nodig tot het water is afgekoeld.
3. Open het pompdeurtje.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Afvoerpomp
De pomp moet regelmatig worden gecontroleerd en in het bijzonder als:
• de machine niet pompt en/of niet centrifugeert;
• de machine tijdens het pompen een abnormaal geluid maakt als gevolg van veiligheidsspelden, munten, enz. die de
pomp blokkeren.
• een probleem met de waterafvoer wordt
gedetecteerd (zie hoofdstuk "Wat te
doen als..." voor meer informatie).
6. Als er geen water meer naar buiten
komt, schroef dan het deksel van de
pomp los door deze naar links te draaien en verwijder het filter. Gebruik indien
nodig een tang. Houd altijd een oude
doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen.
Spoel het filter af onder een kraan om
eventuele resten waspoeder te verwijderen.
7. Verwijder vreemde materialen en waspoeder van het filter en het schoepenrad.
8. Controleer nauwkeurig of het schoepenrad draait (het draait schokkering). Als
het niet draait dient u contact op te nemen met de klantenservice.
nl
ow
D
electrolux 19
d
de
oa
Waarschuwing!
m
fro
Als het apparaat in werking is en afhankelijk
van het gekozen programma kan er heet water in de pomp aanwezig zijn.
Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een
wascyclus, wacht altijd tot de machine de
cyclus heeft afgemaakt en u het wasgoed
uit de trommel heeft gehaald. Wanneer u
het deksel weer vastschroeft, dient u goed
te controleren of het stevig is vastgezet om
lekkages te voorkomen en te voorkomen
dat jonge kinderen het kunnen verwijderen.
De watertoevoerfilters schoonmaken
Als u merkt dat het langer duurt om de machine met water te vullen, controleer dan of
het zeefje in de watertoevoerslang niet is verstopt.
1. Draai de waterkraan dicht.
2. Schroef de watertoevoerslang los.
3. Reinig het zeefje in de slang met een harde borstel.
11. Sluit het pompdeurtje.
4. Schroef de waterslang weer op de kraan.
5. Schroef de slang los van de machine.
Houd een oude doek bij de hand om
eventueel gemorst water te kunnen opvegen.
6. Maak het filter in de klep schoon met
een stevige borstel of met een doek.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
9. Plaats de dop terug op de noodafvoerslang en zet de slang terug op zijn plaats.
10. Vervang het filter in de pomp door het
op de juiste wijze in de speciale geleiders te plaatsen. Schroef de pompklep
stevig vast door het naar rechts te draaien.
nl
ow
D
20 electrolux
d
de
oa
kracht in de opvangbak moeten lopen.
Als de opvangbak vol is, plaatst u de
stop weer terug op de filterkap. Gooi de
opvangbak leeg. Herhaal deze procedure totdat er geen water meer uit de
slang komt;
6. reinig indien nodig de pomp, zoals hierboven beschreven;
7. schroef de pomp weer vast en sluit het
deurtje.
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
PROBLEMEN OPLOSSEN
Bepaalde problemen zijn het gevolg van
een gebrek aan eenvoudig onderhoud of
van onoplettendheid; dergelijke problemen
kunnen gemakkelijk zonder de hulp van een
monteur worden opgelost. Controleer voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling eerst de onderstaande checklist.
Als de machine is ingeschakeld, is het mogelijk dat het rode controlelampje van toets
8 knippert, een van de volgende alarmcodes op het display verschijnt en tegelijkertijd
iedere 20 seconden geluidssignalen te ho-
ren zijn om aan te geven dat de machine
niet werkt.
•
: probleem met de watertoevoer.
•
: probleem met de waterafvoer.
•
: deur open.
•
: anti-overloopsysteem geactiveerd.
Druk, nadat het probleem is verholpen, op
toets 8 om het programma opnieuw te starten. Als het probleem zich na alle controles
nog steeds voordoet, neemt u contact op
met onze serviceafdeling.
e
.b
Machine legen in geval van nood
Ga, als het water niet wordt afgevoerd, als
volgt te werk om de machine leeg te laten
lopen:
1. trek de stekker uit het stopcontact;
2. draai de waterkraan dicht;
3. wacht indien nodig totdat het water is afgekoeld;
4. open het pompdeurtje;
5. plaats een opvangbak op de grond. Verwijder de noodafvoerstop uit de filterkap. Het water zou door de zwaarte-
re
7. Schroef de slang terug op de machine
en zorg dat de aansluiting stevig vastzit.
8. Draai de waterkraan open.
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Als de machine op een plaats staat waar de
temperatuur tot beneden het vriespunt kan
dalen, ga dan als volgt te werk:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Schroef de watertoevoerslang los.
4. Plaats het uiteinde van de toevoerslang
in een op de vloer geplaatste opvangbak, open de noodafvoerstop van de filter en laat het aanwezige water weglopen.
5. Schroef de noodafvoerstop weer op de
filterkap en plaats de watertoevoerslang
weer op de kraan.
6. Als u de machine opnieuw wilt starten,
controleer dan of de omgevingstemperatuur boven de 0°C ligt.
nl
ow
D
d
de
oa
Probleem
electrolux 21
Mogelijke oorzaak/oplossing
De machine wordt niet met
water gevuld:
De waterkraan is dicht.
• Draai de waterkraan open.
De toevoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
Het zeefje in de toevoerslang is verstopt.
• Maak het zeefje van de toevoerslang schoon.
De deur is niet goed gesloten.
• Doe de deur stevig dicht.
m
fro
De wasmachine start niet:
De deur is niet goed gesloten.
• Doe de deur stevig dicht.
De stekker zit niet goed in het stopcontact.
• Steek de stekker in het stopcontact.
Er staat geen spanning op het stopcontact.
• Controleer de elektrische installatie in uw woning.
De hoofdzekering is doorgebrand.
• Vervang de zekering.
De keuzeknop staat niet op de juiste stand en toets 8 is niet ingedrukt.
• Draai de keuzeknop en druk nogmaals op toets 8 .
De uitgestelde start is gekozen.
• Als het wasgoed meteen gewassen moet worden, annuleert u
de uitgestelde start.
Het kinderslot is geactiveerd.
• Deactiveer het kinderslot.
De machine pompt het water niet weg en/of centrifugeert niet:
De afvoerslang is bekneld of geknikt.
• Controleer de aansluiting van de afvoerslang.
Het afvoerfilter is verstopt.
• Maak het afvoerfilter schoon.
Er is een optie of programma gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt of een programma dat alle spoelgangen onderdrukt.
• Kies het programma pompen of centrifugeren.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
Er ligt water op de vloer:
Er is te veel of een verkeerd wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming).
• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander middel.
Controleer of een van de koppelingen van de toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water
langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig
is.
• Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang.
De afvoer- of toevoerslang is beschadigd.
• Vervang deze door een nieuwe.
De dop op de noodafvoerslang is na het schoonmaken niet teruggeplaatst of het filter is niet goed vastgeschroefd.
• Zet de dop terug op de noodafvoerslang en draai het filter volledig aan.
e
.b
Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich te laag.
• Zie de betreffende paragraaf in het hoofdstuk "Waterafvoer".
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Er stroomt water in de machine en dat loopt meteen
weer weg:
d
de
oa
Probleem
nl
ow
D
22 electrolux
Mogelijke oorzaak/oplossing
De deur gaat niet open:
Het programma loopt nog.
• Wacht tot het wasprogramma is afgelopen.
De deur is niet ontgrendeld.
• Wacht tot het pictogram
uit is
Er staat water in de trommel.
• Kies het programma voor pompen of centrifugeren om het water te verwijderen.
De machine staat te schudden of maakt lawaai:
De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd.
• Controleer of de machine correct geïnstalleerd is.
De steunvoetjes zijn niet afgesteld.
• Controleer of de machine goed waterpas staat.
Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
Mogelijk bevat de trommel te weinig wasgoed.
• Plaats meer wasgoed in de trommel.
Centrifugeren begint traag
of de machine centrifugeert
niet:
de elektronische voorziening voor het detecteren van een verkeerd
evenwicht is ingeschakeld, omdat het wasgoed niet gelijkmatig in
de trommel is verdeeld. Het wasgoed wordt opnieuw verdeeld doordat de machine de trommel in tegenovergestelde richting ronddraait. Dit kan verschillende keren nodig zijn voordat de verkeerde
balans verdwijnt en het normale centrifugeren kan worden hervat.
Als het wasgoed na 10 minuten nog steeds niet gelijkmatig in de
trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel het
wasgoed in dat geval met de hand in de trommel en selecteer het
programma centrifugeren.
• Verdeel het wasgoed opnieuw.
De lading is te klein.
• Voeg meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw
en kies vervolgens het programma centrifugeren.
De machine maakt een
vreemd geluid:
De machine is uitgerust met een type motor die vergeleken met andere traditionele motoren een vreemd geluid maakt. Deze nieuwe
motor zorgt voor een soepelere start en een betere verdeling van
het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren en voor een
betere stabiliteit van de machine.
Er is geen water zichtbaar
in de trommel:
Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg
zuinig en verbruiken weinig water zonder dat dit ten koste gaat
van de prestatie van de machine.
Op het display verschijnt de
alarmcode
:
Anti-overloopsysteem geactiveerd.
• Trek de stekker uit het stopcontact, draai de waterkraan dicht
en neem contact op met onze service-afdeling.
m
fro
Onbevredigende wasresultaten:
Er is te weinig of een verkeerd wasmiddel gebruikt.
• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
Hardnekkige vlekken zijn niet vóór het wassen behandeld.
• Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige vlekken te behandelen.
De juiste temperatuur was niet gekozen.
• Controleer of u de juiste temperatuur hebt gekozen.
Te veel wasgoed in de trommel.
• Verminder het wasgoed in de trommel.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
nl
ow
D
d
de
oa
m
fro
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen, neem dan contact op met onze Klantenservice. Noteer alvorens te bellen het model, serienummer en de aankoopdatum van
de machine: de Klantenservice zal om deze
informatie vragen.
electrolux 23
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
Breedte
Hoogte
Diepte
60 cm
85 cm
60 cm
Elektrische aansluiting
Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje
aan de binnenkant van de deur van het apparaat.
Leidingwaterdruk
Minimaal
Maximaal
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximale belading
Katoen
8 kg
Centrifugetoerental
Maximaal
1400 tpm (EWF148541W)
1600 tpm (EWF168541W)
VERBRUIKSWAARDEN
Programma
Energieverbruik
(kWh)
Waterverbruik (liter)
Witte katoen 90°
2.5
62
Katoen 60°
1.7
63
1.03
57
Katoen 40°
0.97
62
Synthetische stoffen
40°
0.55
51
Fijne was 40°
0.53
68
Wol/Handwas 30°
0.32
64
Katoen ECO 60°
1)
Programmaduur (Minuten)
Raadpleeg voor de
duur van de programma's, het display op het bedieningspaneel.
1) "Katoen ECO" op 60°C met een belading van 8 kg is het referentieprogramma voor de gegevens die op het
energielabels staan, overeenkomstig de richtlijnen 92/75/EEG.
De verbruiksgegevens in deze tabel zijn slechts richtlijnen, ze kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid en soort wasgoed, de temperatuur van het aangevoerde water
en de omgevingstemperatuur.
e
.b
re
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Uitpakken
Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen moeten worden verwijderd alvorens de
machine in gebruik te nemen.
Wij raden u aan alle transportbeveiligingen
te bewaren, zodat zij kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens
moet worden vervoerd.
1. Nadat u al het verpakkingsmateriaal verwijderd heeft, de machine voorzichtig op
zijn achterkant leggen om de basis van
piepschuim van de onderkant te kunnen
verwijderen
d
de
oa
MONTAGE
nl
ow
D
24 electrolux
3. Draai de drie bouten los.
2. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders op de
achterkant van het apparaat
4. Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar buiten.
nl
ow
D
electrolux 25
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5. Open de vuldeur en verwijder het polystyreen blokje dat op de afdichting van
de deur zit.
6. Maak het kleine gaatje aan de bovenkant en de twee grotere gaten dicht met
de plastic doppen die in het zakje bij de
gebruiksaanwijzing zitten.
Opstellen
Installeer de machine op een vlakke harde
vloer. Zorg er voor dat de luchtcirculatie
rond de machine niet wordt belemmerd
door tapijten, kleedjes enz. Controleer of de
machine vrij staat van de muur of andere
keukenmeubelen. Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te zetten. Het kan enige moeite kosten om de
pootjes te verstellen omdat ze voorzien zijn
van een zelfborgende moer, maar de machine MOET horizontaal en stabiel staan. Controleer de afstelling, indien nodig, met een
luchtbelwaterpas. Alle noodzakelijke afstellingen kunnen uitgevoerd worden met een
moersleutel. Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking.
Let op! Leg nooit karton, hout of iets
dergelijks onder de machine om
oneffenheden van de vloer te
compenseren.
nl
ow
D
26 electrolux
d
de
oa
vindt, draai de ringmoer dan weer vast
om lekkage te voorkomen.
4. Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"schroefdraad. Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Watertoevoer
Een waterslang is meegeleverd; deze is te
vinden in de trommel van de machine. Gebruik voor aansluiting op de waterleiding
niet de slang van uw vorige machine.
Belangrijk! Dit apparaat moet aangesloten worden op een koud watertoevoer.
35°
45°
1. Open de vuldeur en neem de toevoerslang uit de trommel.
2. Sluit de slang met de haakse aansluiting
op de machine aan. Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek
naar links of naar rechts, afhankelijk van
de plaats waar de waterkraan zich bevindt.
3. Breng de slang in de juiste positie door
de ringmoer los te draaien. Als de toevoerslang zich in de juiste positie be-
De toevoerslang mag niet worden verlengd.
Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt
verplaatsen, zult u een nieuwe, langere
slang moeten kopen die speciaal voor dit
doel is gemaakt.
Waterstop
De toevoerslang is voorzien van een waterstop, een beveiligingsvoorziening tegen
schade veroorzaakt door waterlekkage die
kan ontstaan door natuurlijke slijtage van de
slang. Deze storing wordt aangegeven door
een rood vlak in venster "A" . Indien dit gebeurt, de kraan dichtdraaien en contact opnemen met de Klantenservice om de slang
te laten vervangen.
A
Waterafvoer
Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie
manieren worden geplaatst.
• Over de rand van een afvoer buigen
met behulp van de plastic slanggeleider
nl
ow
D
• In een aftakking van een gootsteenafvoer. De aftakking dient zich boven de sifon te bevinden, zodat de bocht zich ten
minste 60 cm boven de grond bevindt.
• Direct in een afvoerpijp op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet
meer dan 90 cm. Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn,
d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang. De afvoerslang mag niet geknikt zijn.
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
die bij de machine is meegeleverd. Zorg
er in dit geval voor dat het uiteinde niet
van de rand kan losschieten als de wasautomaat aan het leeglopen is. U kunt de
slang met een stuk touw aan de kraan
vastbinden of aan de wand bevestigen.
electrolux 27
De afvoerslang kan verlengd worden tot een maximum van 4 meter. Een extra afvoerslang en koppelstuk zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice bij u in de buurt.
AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET
Informatie over de elektrische aansluiting
staat op het typeplaatje aan de binnenkant
van de deur van het apparaat.
Controleer of de elektrische installatie in uw
woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.
Sluit de machine aan op een
geaard stopcontact.
De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of
letsel die voortkomt uit het niet
opvolgen van bovengenoemde
veiligheidsvoorschriften.
Het aansluitsnoer moet na de
installatie van de machine
toegankelijk zijn.
or
nb
de
an
.v
w
Milieutips
Om water en energie te besparen en om
het milieu te helpen beschermen, raden wij
u aan de volgende tips ter harte te nemen:
• Normaal vuile was kan zonder voorwas
worden gewassen om wasmiddel, water
en tijd te besparen (ook het milieu wordt
zo beschermd!).
• De machine werkt economischer als hij
volledig wordt gevuld.
• Met de juiste voorbehandeling kunnen
vlekken en vuil worden verwijderd; het
wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
• Doseer het wasmiddel aan de hand van
de waterhardheid, de mate van vervuiling
van het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.
e
.b
re
zijn recycle-
w
Verpakkingsmaterialen
Materialen met het symbool
baar.
>PE<=polyethyleen
>PS<=polystyreen
>PP<=polypropyleen
Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor
bestemde containers.
w
Het symbool
op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden behandeld,
maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de
juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zich zouden kunnen voordoen in
geval van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
m
fro
MILIEUBESCHERMING
gebeuren door onze
Klantenservice.
d
de
oa
Indien de voedingskabel moet
worden vervangen, dan moet dit
nl
ow
D
28 electrolux
nl
ow
D
electrolux 29
d
de
oa
Electrolux. Thinking of you.
Partagez notre imagination sur www.electrolux.com
En cas d'anomalie de fonctionnement
Caractéristiques techniques
Valeurs de consommation
Installation
Branchement électrique
En matière de protection de
l'environnement
47
50
50
51
54
or
nb
de
an
.v
w
w
55
Sous réserve de modifications
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Important Veuillez lire attentivement cette
notice et la conserver pour toute
consultation future.
• La sécurité de nos appareils est conforme aux règles reconnues de la technique
et à la législation sur la sécurité des appareils. Cependant en tant que fabricant,
nous vous rappelons les règles de sécurité suivantes.
• Conservez cette notice d'utilisation avec
votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurezvous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors
être informé du fonctionnement de celuici et des avertissements s'y rapportant.
• Pour des raisons de sécurité et dans le
but de garantir un usage correct de l'appareil, nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation ainsi que
les recommandations et les avertissements qu'elle contient avant de procéder
à l'installation et à la première utilisation
de l'appareil.
• Avant la première utilisation, vérifiez si l'appareil n'a pas été endommagé pendant
le transport. Ne procédez pas à l'installation d'un appareil endommagé. Si l'appareil présente un endommagement, adressez-vous à votre magasin vendeur.
• Si votre appareil est livré au cours d'un
mois d'hiver, lorsque la température est
inférieure à 0°C. Laissez l'appareil dans
un local à température ambiante pendant
24 heures avant de le mettre en service.
Sécurité générale
• Il est interdit de modifier ou d'essayer de
modifier les caractéristiques techniques
de cet appareil.
• Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage à température élevée. Ne le touchez pas !
• Veillez à empêcher vos animaux familiers
de se glisser dans le tambour. Pour éviter
cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant
chaque utilisation de l'appareil.
• Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les
vis, les cailloux ou tout autre objet dur,
tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• N'utilisez que les quantités de lessive et
d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux
doses préconisées par les fabricants.
• Groupez les petits articles, tels que les
chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une
taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.
• Ne lavez pas en machine le linge avec
des baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
e
.b
re
29
31
32
35
35
35
39
40
43
w
Consignes de sécurité
Description de l'appareil
Bandeau de commande
Première utilisation
Personnalisation
Utilisation quotidienne
Conseils utiles
Programmes de lavage
Entretien et nettoyage
m
fro
SOMMAIRE
m
Sécurité enfants
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils
sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable
qui puisse leur assurer une utilisation de
l'appareil sans danger.
• Empêchez les enfants de jouer avec l'appareil.
• Les matériaux d'emballage (par ex. les
films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les enfants (risque
d'asphyxie) Conservez-les hors de la portée des enfants.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors
de la portée des enfants.
• Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas
dans le tambour. Pour empêcher que
des enfants et des animaux domestiques
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Utilisation
• Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des
fins commerciales ou industrielles ou
pour d'autres buts que celui pour lequel il
a été conçu.
fro
Installation
• Cet appareil est lourd. Faites attention
lors de son déplacement.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. En cas de doute, ne
l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
• L'appareil doit être débridé avant la première utilisation. L'élimination incomplète
des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages
à l'appareil et aux meubles voisins. Voir le
chapitre correspondant dans cette notice
d'utilisation.
• Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le
tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange et que le plan de travail ne coince pas
le câble d'alimentation contre le mur.
• Si l'appareil est placé sur une moquette,
ajustez les pieds afin de permettre à l'air
de circuler librement sous l'appareil.
• Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
• Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le
chapitre "Précautions contre le gel".
• Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à
un plombier qualifié.
• Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le
branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
• Lavez en machine uniquement les articles
pouvant supporter ce traitement. Suivez
les indications se trouvant sur l'étiquette
dont chaque article est muni.
• Ne surchargez pas l'appareil. Consultez
le tableau des programmes de lavage.
• Avant le lavage, videz les poches et fermez les boutonnières et les fermetures à
glissière. Evitez de laver les articles effilochés ou déchirés, et traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de
rouille et d'herbe. Les soutiens-gorge à armature NE doivent PAS être lavés en machine.
• Les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc., ne doivent
pas être mis dans un lave-linge. Si de tels
détachants sont utilisés avant le lavage
en machine, il faudra attendre que le produit se soit évaporé avant d'introduire les
articles dans l'appareil.
• Le câble d'alimentation ne doit jamais
être tiré au niveau du câble ; mais toujours au niveau de la prise.
• N'utilisez jamais l'appareil si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le
plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.
d
de
oa
• Débranchez toujours la prise de courant
et fermez le robinet de l'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.
nl
ow
D
30 electrolux
nl
ow
D
Pour désactiver ce dispositif et permettre
la fermeture du hublot, tournez le bouton
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce que la rainure soit verticale.
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
ne pénètrent dans le tambour, l'appareil
est doté d’un dispositif spécial. Pour activer ce dispositif, tournez le bouton (sans
appuyer) situé à l’intérieur du hublot dans
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la rainure soit horizontale. Si
nécessaire, utilisez une pièce de monnaie.
electrolux 31
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
Votre nouvel appareil répond à toutes les exigences de traitement moderne du linge
en économisant l'eau, l'énergie et la lessive. Le nouveau système de lavage permet
d'utiliser toute la lessive et d'économiser l'eau et donc l'énergie.
1
2
3
4
5
6
1 Boîte à produits
2 Bandeau de commande
3 Poignée d'ouverture du hublot
4 Plaque signalétique
5 Pompe de vidange
6 Pieds réglables
nl
ow
D
32 electrolux
d
de
oa
Boîte à produits
m
fro
Lessive en poudre utilisée pendant le prélavage et le trempage ou détachant utilisé
avec l'option Taches (si disponible). La lessive de prélavage et de trempage est ajoutée au début du programme de lavage. Le
détachant est ajouté pendant la phase d'action contre les taches.
Lessive en poudre ou liquide pour le lavage principal. Pour les lessives liquides, versez-les juste avant le démarrage du programme.
Additifs liquides (assouplissant, amidon).
Respectez le dosage indiqué sur le flacon,
en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. Ne dépassez pas les doses maximales . Par
contre, l'assouplissant ou les additifs d'amidon doivent être versés dans le compartiment correspondant avant le démarrage du
programme de lavage.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
BANDEAU DE COMMANDE
Le bandeau de commande est illustré ci-dessous. Il comporte le sélecteur de programmes, les touches, les voyants et l'afficheur. Ceux-ci sont signalés tout au long de la
notice par les numéros auxquels ils se réfèrent.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
Sélecteur de programme
Affichage
Touche TEMPÉRATURE
Touche réduction d'ESSORAGE
Touche PRÉLAVAGE
Touche RINÇAGE PLUS
Touche DÉPART DIFFÉRÉ
Touche DÉPART/PAUSE
4
5
6
7
8
9
9 Touches TIME MANAGER
Sélecteur de programmes
Il vous permet de mettre l'appareil en fonctionnement ou à l'arrêt et/ou de sélectionner un programme.
Température
Cette touche permet d'augmenter ou de diminuer la température de lavage.
fro
Départ différé
En appuyant sur cette touche, le programme peut être différé de 30 min, 60 min, 90
min, 2 heures, puis d'heure en heure jusqu'à un maximum de 20 heures.
m
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Départ/Pause
Cette touche permet de lancer ou d'interrrompre le programme sélectionné.
Time Manager
À l'aide de ces touches, vous pouvez modifier la durée du programme proposée automatiquement par la machine.
Affichage
2.12
2.1 2.2 2.3
2.4
2.5
L'affichage indique les informations suivantes :
2.1 : Température
2.2 : Symboles de température , Froid
.
Au cours du cycle de lavage, l'affichage indique le symbole de température animé
pour indiquer que l'appareil a entamé la phase de chauffe de l'eau dans la cuve.
2.3 : Vitesse d'essorage
2.4 : Symboles de la vitesse d'essorage.
• Aucun essorage
• Arrêt cuve pleine
• Nuit silence plus
Au cours de la phase d'essorage, la spirale
est animée.
L'option Exclusion d'essorage supprime
toutes les phases d'essorage et augmente
le nombre de rinçages de certains programmes.
Arrêt cuve pleine : en choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter le froissement du linge.
Une fois le programme terminé,
clignote dans la fenêtre d'affichage, le symbo-
2.6 2.7 2.8
2.11 2.10
2.9
le 2.8 est affiché, le voyant de la touche 8
est éteint, et le hublot est verrouillé pour signaler que l'eau doit être vidangée. Pour vidanger l'eau, reportez-vous au paragraphe
"Fin du programme".
Nuit Silence Plus : en choisissant cette option, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter le froissement du linge.
Comme toutes les phases d'essorage sont
supprimées, ce cycle de lavage est très silencieux et peut être sélectionné la nuit ou
aux heures creuses pour profiter d'un tarif
avantageux. Certains programmes utilisent
plus d'eau lors du rinçage. Une fois le programme terminé,
clignote dans la fenêtre d'affichage, le symbole 2.8 est affiché, le voyant de la touche 8 est éteint, et
le hublot est verrouillé pour signaler que
l'eau doit être vidangée. Pour vidanger
l'eau, reportez-vous au paragraphe "Fin du
programme".
2.5 : Symboles des options : Rinçage
plus
ou Repassage facile
.
2.6 : Symbole Départ différé
e
.b
re
Rinçage plus
Cet appareil est conçu pour consommer
peu d'énergie. S'il est nécessaire de rincer
le linge avec une quantité d'eau supérieure
(Rinçage Plus), sélectionnez cette option.
Le lave-linge effectuera quelques rinçages
supplémentaires. Cette option est recom-
mandée pour les personnes allergiques aux
produits de lessive, et dans les zones où
l'eau est très douce.
d
de
oa
Prélavage
En choisissant cette option, l'appareil effectue une phase de prélavage avant le lavage
principal. La durée de lavage sera prolongée. Cette option est recommandée pour le
linge particulièrement sale.
nl
ow
D
Essorage
En appuyant sur cette touche, vous pouvez
modifier la vitesse d'essorage du programme sélectionné.
electrolux 33
m
fro
Tableau des symboles
= Coton
= Chemises
= Synthétique
= Cool clean
= Délicats
= Spécial
= Laine
= Lavage à la main
= Température
= Lingerie
= Essorage
= Rinçage
= Prélavage
= Vidange
= Rinçage+
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Après la sélection de la touche 8 et le démarrage de l'appareil, ce symbole s'allume
et seul le symbole de la phase en cours reste allumé. Dès que le programme est terminé, trois zéros (
) clignotent dans la
fenêtre d'affichage et ce symbole disparaît.
2.9 :
• Durée du programme sélectionné
Après sélection d'un programme, la durée s’affiche en heures et en minutes (par
exemple
) .La durée est calculée automatiquement sur la base de la charge
maximale recommandée pour chaque type de textile. Après le démarrage du programme, le temps restant est réactualisé
toutes les minutes.
• Fin de programme
Lorsque le programme est terminé, trois
zéros clignotants (
) apparaissent,
le symbole 2.8 disparaît et le hublot peut
être ouvert.
• Sélection d'option erronée
Si vous sélectionnez une option incompatible avec le programme choisi, le message Err s'affiche pendant quelques secondes et le voyant rouge de la touche 8 clignote.
• Codes d'alarme
En cas d'anomalie de fonctionnement,
des codes d’alarme s'affichent, par exemple :
(reportez-vous au chapitre
« Que faire si... »).
• Départ différé
2.10 : Symboles du niveau de salissure
• Intensif
• Normal
• Quotidien
• Léger
• Rapide
• Très rapide (*)
• Rafraîchir
• Bref rafraîchissement
(reportez-vous au chapitre "Sélection de
l'option Time Manager").
2.11 : Symbole de l'horloge
Après le départ du programme, la durée s'affiche et le symbole de l'horloge s'anime.
2.12 : Symboles des phases du programme de lavage
En sélectionnant le programme de lavage,
les symboles de déroulement du lavage correspondant aux différentes phases du programme apparaissent dans la partie supérieure de la fenêtre d'affichage. Après avoir
sélectionné la touche 8 , seul le symbole de
la phase en cours reste allumé :
• Prélavage
(ce symbole s'allume si la
touche d'option correspondante a été sélectionnée)
• Lavage principal
• Rinçages
• Vidange
• Essorage
d
de
oa
En appuyant sur la touche correspondante,
le délai sélectionné apparaît dans la fenêtre
d'affichage pendant quelques secondes,
puis la durée du programme sélectionné
s'affiche. Le symbole correspondant s'allume. La valeur du départ différé sélectionné
diminue d'heure en heure puis, lorsqu'il ne
reste plus qu'une heure, elle diminue de minute en minute.
2.7 : Sécurité enfants(
(reportez-vous
au chapitre "Personnalisation").
2.8 : Symbole de verrouillage du hublot
nl
ow
D
34 electrolux
nl
ow
D
= Coton Eco
d
de
oa
= Essorage
electrolux 35
= Départ différé
= Sécurité enfants
fro
= Marche/Arrêt
= Repassage facile
= Time manager
or
nb
de
an
.v
w
température la plus élevée, sans placer de linge dans l'appareil, afin d'éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utilisés lors de la
fabrication. Versez 1/2 mesure de lessive dans le compartiment de lavage
principal et démarrez le programme.
PERSONNALISATION
Signaux sonores
L'appareil est doté d'un dispositif sonore
qui retentit dans les cas suivants :
• à la fin du cycle
• en cas d'anomalie de fonctionnement.
Appuyez simultanément sur les touches 5
et 6 pendant environ 6 secondes pour
désactiver le signal sonore (sauf en cas
d'anomalie de fonctionnement). Appuyez
de nouveau sur ces deux touches pour réactiver le signal sonore.
Sécurité enfants
Cette option permet d'éviter le départ d'un
programme par inadvertance ou la modifica-
UTILISATION QUOTIDIENNE
Chargement du linge
Ouvrez le hublot en tirant avec précaution
vers l'extérieur à l'aide de la poignée. Placez les articles un à un dans le tambour, en
les dépliant le plus possible. Refermez le hublot.
tion d'un programme en cours. Elle reste active même si l'appareil n'est pas en fonctionnement.
Il y a deux types de verrouillage :
1. avant d'appuyer sur la touche 8 : il est
alors impossible de démarrer l'appareil.
2. après avoir appuyé sur la touche 8 : il
est alors impossible de modifier une option ou le programme.
Pour activer ou désactiver cette option, appuyez simultanément sur les touches 6 et 7
pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que
le symbole
apparaisse ou disparaisse de
l'afficheur.
e
.b
re
• Assurez-vous que les raccordements
électriques et hydrauliques sont conformes aux instructions d'installation.
• Retirez le bloc en polystyrène et tout
autre matériel se trouvant dans le tambour.
• Avant la première utilisation, lancez
un cycle BLANC COULEURS à la
w
PREMIÈRE UTILISATION
w
= 14 Min.
m
= Couette
nl
ow
D
36 electrolux
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Dosage des produits lessiviels
Tirez la boîte à produits jusqu'à la butée. Dosez la lessive en poudre, versez-la dans le
compartiment pour le lavage principal
ou
dans le compartiment correspondant si l'option/le programme sélectionné l'exige (pour
plus d'informations, voir le chapitre "Boîte à
produits").
Versez, le cas échéant, l'assouplissant
dans le compartiment
(sans dépasser le
niveau "MAX"). Fermez doucement la boîte
à produits.
Sélectionnez le programme souhaité
en tournant le sélecteur sur (1)
Tournez le sélecteur sur le programme souhaité. Le lave-linge proposera une température et sélectionnera automatiquement la valeur d'essorage maximum prévue pour le
programme choisi. Vous pouvez modifier
ces valeurs à l'aide des touches correspondantes. Le voyant vert de la touche 8 clignote.
Le sélecteur de programmes peut être tourné vers la droite ou vers la gauche. Positionnez-le sur
pour réinitialiser le programme/
mettre le lave-linge à l'arrêt.
À la fin du programme, le sélecteur doit
être tourné sur la position
pour mettre l'appareil à l'arrêt.
Attention Si vous tournez le sélecteur
de programmes sur un autre
programme quand le cycle est en
cours, le voyant rouge de la touche 8
clignote trois fois et le message Err
s'affiche pour indiquer l'erreur de
sélection. L'appareil n'effectuera pas le
nouveau programme sélectionné.
Sélection de la température à l'aide de
la touche 3
Lors de la sélection d'un programme, l'appareil propose automatiquement une température par défaut.
Appuyez sur cette touche par pressions successives pour augmenter ou diminuer la température si vous souhaitez que votre linge
Important Le délai sélectionné ne peut être
modifié qu'après avoir sélectionné de
nouveau le programme de lavage.
Le départ différé ne peut pas être sélectionné avec le programme VIDANGE .
Lancez le programme en appuyant sur
la touche 8
Pour lancer le programme sélectionné, appuyez sur la touche 8 , le voyant vert correspondant à la touche 8 cesse de clignoter.
Le symbole 2.8 s'affiche pour indiquer que
l'appareil a démarré et que le hublot est verrouillé.
Pour interrompre un programme en cours,
appuyez sur la touche 8 : le voyant vert clignote.
Pour faire repartir le programme là où il a
été interrompu, appuyez de nouveau sur la
touche 8 . Si vous avez sélectionné un départ différé, l'appareil commence son décompte.
Lorsqu'une option non compatible est sélectionnée, le voyant rouge de la touche 8 clignote 3 fois tandis que le message Err s'affiche pendant quelques secondes.
Sélection de l'option Time Manager à
l'aide des touches 9
Appuyez par pressions succcessives sur
ces touches pour prolonger ou écourter la
durée du cycle de lavage. Le symbole 2.10
apparaît sur l'affichage pour indiquer le degré de salissure choisi. Cette option peut
être sélectionnée uniquement avec les programmes Coton , Synthétiques et Linge
délicat .
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Sélection de l'option Départ différé à
l'aide de la touche 7
Avant de lancer le programme, si vous souhaitez en différer le départ, appuyez par pressions successives sur la touche 7 pour sélectionner le délai souhaité. Le symbole 2.6
correspondant apparaît dans la partie supérieure de la fenêtre d'affichage.
Le départ différé sélectionné (jusqu'à 20 heures) apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant quelques secondes, puis la durée du
programme apparaît de nouveau.
Vous devez sélectionner cette option après
avoir réglé le programme et avant d'appuyer sur la touche 8 .
Vous pouvez modifier ou annuler le départ
différé à tout moment, avant d'appuyer sur
la touche 8 .
Sélection du départ différé :
m
Pour plus d'informations sur la compatibilité des programmes de lavage et
des options, reportez-vous au chapitre
"Programmes de lavage".
fro
Sélection des options disponibles à
l'aide des touches 4, 5 et 6
Selon le programme, différentes fonctions
peuvent être combinées. Ces dernières doivent être sélectionnées après le choix d'un
programme et avant la sélection de la touche 8 .
Si vous appuyez sur ces touches, les symboles correspondants s'affichent. Si vous
appuyez à nouveau, les symboles disparaissent. Lorsqu'une option non compatible est
sélectionnée, le voyant rouge de la touche 8 clignote 3 fois et le message Err s'affiche pendant quelques secondes.
1. Sélectionnez le programme et les options requises.
2. Sélectionnez l'option Départ différé en
appuyant sur la touche 7 .
3. Appuyez sur la touche 8 :
– l'appareil commence son décompte.
– Le programme démarre à l'expiration
du départ différé sélectionné.
Annulation du départ différé après la sélection de la touche 8 :
1. Mettez le lave-linge en PAUSE en appuyant sur la touche 8 .
2. Appuyez une fois sur la touche 7 jusqu'à ce que le symbole ' s'affiche
3. Appuyez de nouveau sur la touche 8
pour lancer le programme.
d
de
oa
Réduction de la vitesse d'essorage à
l'aide de la touche 4
Une fois que vous avez sélectionné le programme souhaité, l'appareil propose automatiquement la vitesse d'essorage maximale autorisée pour ce programme.
Appuyez sur la touche 4 par pressions successives pour modifier la vitesse d'essorage, si vous souhaitez que votre linge soit essoré à une vitesse différente de celle proposée par l'appareil.
nl
ow
D
soit lavé à une température différente de
celle proposée par le lave-linge.
electrolux 37
nl
ow
D
38 electrolux
Icône
Type de textile
Pour les articles peu
sales
Rapide
Pour les articles très
peu salis
Court 1)
Pour les articles portés brièvement
Rafraîchir 1)
2)
Pour rafraîchir le linge uniquement
Rafraîchir
plus 1)
2)
Pour rafraîchir très
peu de linge uniquement
1) Nous vous conseillons de réduire la charge de linge
(voir le tableau « Programmes de lavage »).
2) Lorsque vous choisissez cette option, l'icône
correspondante apparaît un bref instant et disparaît
immédiatement.
Modification d'une option ou d'un
programme en cours
Il est possible de modifier des options d'un
programme en cours avant que l'appareil
ne les exécutent.
Avant d'effectuer un changement, vous devez mettre l'appareil en PAUSE en appuyant sur la touche 8 . Seule l'option Time Manager ne peut pas être modifiée après le départ du programme. Si vous souhaitez modifier l'option Time Manager, vous devez annuler le programme en cours et effectuer
une nouvelle sélection.
Si le programme est en cours, il n'est possible de le modifier qu'en le réinitialisant.
Tournez le sélecteur sur
, puis sur le nouveau programme. Démarrez le nouveau programme en appuyant de nouveau sur la touche 8 . L'eau reste dans la cuve.
Interruption d'un programme
Appuyez sur la touche 8 pour interrompre
le programme en cours, le voyant vert correspondant clignote.
Appuyez de nouveau sur la même touche
pour redémarrer le programme.
À la fin du programme
L'appareil se met automatiquement à l'arrêt. Trois zéros (
) clignotent dans la
fenêtre d'affichage et le voyant de la touche
8 s'éteint. Un signal sonore retentit pendant
quelques minutes.
Si vous avez sélectionné l'option ARRÊT CUVE PLEINE, l'eau reste dans la cuve à la fin
du programme. Le symbole 2.8 reste affiché pour indiquer que l'eau doit être vidangée avant d'ouvrir le hublot.
Suivez les instructions ci-dessous pour vidanger l'eau :
1. Tournez le sélecteur de programmes sur
.
2. Sélectionnez le programme de vidange
ou d'essorage.
3. Réduisez la vitesse d'essorage, si nécessaire, en appuyant sur la touche correspondante.
4. Appuyez sur la touche 8 .
À la fin du programme, le symbole 2.8 disparaît et le hublot peut être ouvert. Tournez
le sélecteur de programmes sur pour mettre l'appareil à l'arrêt.
e
.b
Éclairage
Ouverture du hublot
Après le départ du programme (ou pendant
le décompte du départ différé) le hublot est
verrouillé, si vous devez l'ouvrir, mettez
d'abord l'appareil en PAUSE en appuyant
sur la touche 8 .
Si le symbole 2.8 disparaît au bout de quelques minutes, le hublot peut être ouvert.
Si le symbole 2.8 reste allumé, cela signifie
que l'appareil est déjà en phase de chauffe
ou que le niveau de l'eau est trop élevé. N'essayez pas de forcer le hublot !
S'il n'est pas possible de l'ouvrir mais que
cela est absolument nécessaire, mettez l'appareil à l'arrêt en tournant le sélecteur sur
. Au bout de quelques minutes, le hublot
pourra être ouvert (Attention au niveau et
à la température de l'eau !) .
Après avoir refermé le hublot, vous devrez
sélectionner de nouveau le programme et
les options et appuyer sur la touche 8 .
re
Pour les articles salis
au quotidien
or
nb
de
an
.v
w
Quotidien
w
Pour les articles normalement sales
w
Normale
m
Pour les articles très
sales
fro
Intensif
Annulation d'un programme
Pour annuler un programme en cours, tournez le sélecteur de programmes sur
.
Vous pouvez à présent sélectionner un nouveau programme.
d
de
oa
Niveau de
salissure
nl
ow
D
electrolux 39
blot ouvert pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.
Mode Veille : une fois le programme terminé, le système d'économie d'énergie s'active au bout de quelques minutes. La lumino-
sité de l'écran est réduite. Pour sortir du mode d'économie d'énergie, il suffit d'appuyer
sur n'importe quelle touche de l'appareil.
or
nb
de
an
.v
w
Taches de gras séchées : étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez
avec de l'essence de térébenthine.
Rouille : utilisez un produit anti-rouille en suivant attentivement les conseils du fabricant.
Pour les vieilles taches, assurez-vous que la
nature du textile supporte le produit.
Taches de moisi : traitez avec un agent
de blanchiment (blancs et couleur bon teint
seulement).
Herbe : savonnez légèrement, traitez avec
un agent de blanchiment (blancs et couleur
bon teint seulement).
Crayon à bille et colle : imprégnez d'acétone 2) étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez.
Rouge à lèvres : tamponnez à l'acétone
comme ci-dessus et traitez les taches avec
de l'alcool dénaturé. Traitez les marques résiduelles avec un agent de blanchiment.
Vin rouge : faites tremper dans de l'eau et
un produit nettoyant. Rincez et traitez avec
de l'acide acétique ou citrique, puis rincez.
Traitez les marques résiduelles avec un
agent de blanchiment.
Encre : en fonction du type d'encre, imbibez le tissu d'acétone 2) puis d'acide acétique ; traitez les marques résiduelles sur les
tissus blancs avec un agent de blanchiment
et rincez.
Cambouis - goudron : étalez un peu de
beurre frais sur la tache, laissez reposer
puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.
Choix de la lessive
Les fabricants de lessive indiquent sur les
emballages la quantité de lessive à utiliser
selon la charge de linge. Conformez-vous
aux doses et aux instructions préconisées
sur les emballages.
e
.b
re
2) ne pas utiliser d'acétone sur de la soie artificielle,
w
Traitement des taches
Les taches résistantes ne s'éliminent pas
toujours avec de l'eau et de la lessive. Il est
donc conseillé de les traiter avant le lavage.
Sang : traitez les taches fraîches avec de
l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez
tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécial. Savonnez, frottez
et rincez.
Peinture à l'huile : tamponnez à l'aide
d'un solvant après avoir étalé le vêtement
sur un chiffon propre ; répétez plusieurs fois.
w
Avant le chargement du linge
Lavez les articles "blancs" et les couleurs séparément. Les articles blancs peuvent perdre de leur blancheur au cours du lavage.
Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois,
les articles de couleur peuvent perdre de
leur couleur et déteindre sur d'autres pièces
de linge ; ils doivent donc être lavés séparément la première fois.
Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression, les crochets. Nouez les ceintures et les rubans.
Traitez les taches tenaces avant le lavage.
Frottez les endroits particulièrement sales à
l'aide d'un détergent ou d'une pâte spécifique.
Apportez un soin tout particulier aux rideaux. Enlevez les crochets ou placez-les
dans une housse ou un filet.
m
Tri du linge
Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque
article est muni et les instructions de lavage
du fabricant. Nous vous conseillons de trier
le linge : d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un repassage
énergétiques, de l'autre, le linge délicat qu'il
convient de traiter avec précaution.
fro
CONSEILS UTILES
d
de
oa
Sortez le linge et vérifiez que le tambour est
vide. Débranchez la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Laissez le hu-
nl
ow
D
40 electrolux
Conformez-vous aux doses préconisées
par le fabricant sans dépasser le niveau
«MAX» du bac à lessive .
d
de
oa
fro
Dosage des produits lessiviels et
additifs
Le type et la quantité de lessive à utiliser varie en fonction de la charge de linge à laver,
du type de textile, du degré de salissure et
de la dureté de l'eau.
Suivez les instructions du fabricant concernant les quantités à utiliser.
Utilisez moins de lessive si :
• vous lavez peu de linge
• le linge n'est pas très sale
• vous constatez qu'il y a trop de mousse
pendant le lavage.
m
Degrés de dureté de l'eau
L'eau a plusieurs degrés de dureté. Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en
contactant la compagnie de distribution
d'eau de votre région ou tout autre service
compétent. En cas de dureté d'eau moyenne ou élevée, nous recommandons d'ajouter de l'adoucissant en suivant les instructions du fabricant. Si le degré de dureté de
l'eau est peu élevé, adaptez la quantité de
lessive.
PROGRAMMES DE LAVAGE
Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage
maximale - Charge de linge maximum - Type de
linge
Options
Coton
90° - Froid
Lavage principal - Rinçages
Essorage à vitesse maximale
Charge max. 8 kg – Charge réduite 4 kg
Coton blanc et couleur (articles normalement sales)
RÉDUCTION D'ESSORAGE
NUIT SILENCE PLUS
ARRÊT CUVE PLEINE
EXCLUSION D’ESSORAGE
PRÉLAVAGE 1)
RINÇAGE PLUS
TIME MANAGER2)
Synthétique
60° - Froid
Lavage principal - Rinçages
Vitesse d'essorage max. de 900 tr/min
Charge max. 4 kg – Charge réduite 2 kg
Textiles synthétiques ou mélangés : sous-vêtements, vêtements couleurs, chemises irrétrécissables,
chemisiers.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
NUIT SILENCE PLUS
ARRÊT CUVE PLEINE
EXCLUSION D’ESSORAGE
PRÉLAVAGE 1)
RINÇAGE PLUS
TIME MANAGER2)
Compartiment
du produit de lavage
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Bien qu'ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités,
peuvent bouleverser le fragile équilibre de la
nature.
Le choix de la lessive dépend du type de textile (délicats, lainages, coton, etc.), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure.
Toutes les marques de lessives courantes
vendues dans le commerce peuvent être utilisées avec cet appareil :
• lessives en poudre pour tous les types de
textiles
• lessives en poudre pour les tissus délicats (60°C max) et les lainages
• lessives liquides, de préférence pour les
programmes de lavage à températures
peu élevées (60°C max.) pour tous les types de tissus, ou lessives spéciales pour
les lainages uniquement.
La lessive et les additifs doivent être versés
dans les compartiments correspondants de
la boîte à produits avant le démarrage du
programme.
Pour les lessives liquides, sélectionnez un
programme sans prélavage.
L'appareil comprend un système de recirculation qui permet une utilisation optimale
des lessives concentrées.
nl
ow
D
m
RÉDUCTION D'ESSORAGE
NUIT SILENCE PLUS
ARRÊT CUVE PLEINE
EXCLUSION D’ESSORAGE
PRÉLAVAGE 1)
RINÇAGE PLUS
TIME MANAGER2)
e
.b
re
Rinçage
RÉDUCTION D'ESRinçage - Essorage long
SORAGE
Essorage à vitesse maximale
NUIT SILENCE PLUS
Charge max. 8 kg
ARRÊT CUVE PLEINE
Ce programme permet de rincer et d'essorer des vêteEXCLUSION D’ESments en coton qui ont été lavés à la main. Pour intenSORAGE
sifier l'action de rinçage, sélectionnez l'option RINÇARINÇAGE PLUS
GE PLUS. L'appareil effectuera quelques rinçages supplémentaires.
or
nb
de
an
.v
w
RÉDUCTION D'ESLingerie
40° - Froid
SORAGE
Lavage principal - Rinçages
NUIT SILENCE PLUS
Vitesse d'essorage max. de 1000 tr/min
ARRÊT CUVE PLEINE
Charge max. 2 kg
EXCLUSION D’ESCe programme convient aux articles très délicats, comSORAGE
me la lingerie, les soutiens-gorge et les sous-vêtements. La vitesse d'essorage maximum est automatiquement réduite.
w
Un article seul ou volumineux peut provoquer un
balourd. Si l’appareil n'effectue pas la dernière
phase d'essorage, ajoutez du linge, répartissezle manuellement, puis sélectionnez le programme
d'essorage.
w
RÉDUCTION D'ESSORAGE
Laine/Lavage à la main
NUIT SILENCE PLUS
40° - Froid
ARRÊT CUVE PLEINE
Lavage principal - Rinçages
EXCLUSION D’ESVitesse d'essorage max. de 1000 tr/min
SORAGE
Charge max. 2 kg
Programme de lavage pour la laine lavable en machine ainsi que pour les lainages et les tissus délicats lavables à la main (portant le symbole « lavage à la main »).
Vidange
Vidange de l'eau
Charge max. 8 kg
Pour évacuer l'eau du dernier rinçage des programmes qui prennent fin alors que de l'eau se trouve encore dans la cuve.
Compartiment
du produit de lavage
Options
fro
Délicats
40° - Froid
Lavage principal - Rinçages
Vitesse d'essorage max. de 700 tr/min
Charge max. kg 4 - Charge réduite kg 2
Tissus délicats : acrylique, viscose, polyester.
d
de
oa
Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage
maximale - Charge de linge maximum - Type de
linge
electrolux 41
nl
ow
D
42 electrolux
d
de
oa
RÉDUCTION D'ESSORAGE
Coton Eco
90° - 40°
Lavage principal - Rinçages
Essorage à vitesse maximale
Charge max. 8 kg
Coton blanc et couleur grand teint .
Ce programme peut être sélectionné pour les articles
en coton peu ou normalement sales. La température
est réduite et la durée de lavage prolongée. Ce programme permet donc d’obtenir un lavage efficace
tout en réalisant des économies d’énergie.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
NUIT SILENCE PLUS
ARRÊT CUVE PLEINE
EXCLUSION D’ESSORAGE
PRÉLAVAGE 1)
RINÇAGE PLUS
Couette
40° - 30°
Lavage principal - Rinçages
Vitesse d'essorage max. de 700 tr/min
Charge max. 2,5 kg
Pour une seule couette synthétique lavable ou un duvet.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
Repassage facile
60° - Froid
Lavage principal - Rinçages
Vitesse d'essorage max. de 900 tr/min
Charge max. 1 kg
En choisissant ce programme, le lavage et l'essorage
sont effectués en douceur pour éviter le froissement
du linge. Il sera ainsi plus facile à repasser. De plus,
l'appareil effectue des rinçages supplémentaires.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
EXCLUSION D’ESSORAGE
PRÉLAVAGE 1)
RINÇAGE PLUS
14 min.
30°
Lavage principal - Rinçages
Vitesse d’essorage max. de 900 tr/min
Charge max. 2 kg
Cycle de lavage court idéal pour le linge qui a uniquement besoin d'être rafraîchi.
RÉDUCTION D'ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
EXCLUSION D’ESSORAGE
m
Essorage
Vidange et essorage long
Vitesse d'essorage max. de 1400 tr/min
Charge max. 8 kg
Essorage séparé pour les vêtements lavés à la main
ou après un programme qui prend fin avec de l'eau
dans la cuve ; vous pouvez choisir la vitesse d’essorage à l’aide de la touche correspondante, en fonction
des textiles à essorer.
e
.b
re
RÉDUCTION D'ESSORAGE
EXCLUSION D’ESSORAGE
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Chemises
30°
Lavage principal - Rinçages
Vitesse d'essorage max. de 900 tr/min
Charge max. 1 kg
Programme spécial pour laver les chemises légèrement sales.
Compartiment
du produit de lavage
Options
fro
Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage
maximale - Charge de linge maximum - Type de
linge
nl
ow
D
RÉDUCTION D'ESSORAGE
EXCLUSION D’ESSORAGE
ARRÊT CUVE PLEINE
RINÇAGE PLUS
m
O = ARRÊT
Pour annuler un programme en cours ou mettre l'appareil à l’arrêt.
1) Si vous utilisez des produits de lavage liquides, sélectionnez un programme sans PRÉLAVAGE.
2) Si vous sélectionnez l'option Rapide en appuyant sur les touches 9 , nous vous conseillons de réduire la charge
maximale comme indiqué dans ce tableau. La charge à pleine capacité est possible, mais elle n'offre pas les
mêmes résultats de lavage. Si vous sélectionnez l'option Rafraîchir ou Rafraîchir Plus, nous vous conseillons de
réduire davantage la charge.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Avertissement Vous devez
débrancher l'appareil du réseau
électrique avant toute opération de
nettoyage ou d'entretien.
Détartrage de l'appareil
L'eau du robinet contient du calcaire. Toutefois, il n'est généralement pas nécessaire
de détartrer l'appareil si le produit lessiviel
est bien dosé. Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas
corrosif, spécialement conçu pour les lavelinge, que vous pourrez vous procurer dans
le commerce. Respectez le dosage indiqué
sur l'emballage.
Après chaque lavage
Laissez le hublot entrouvert après chaque
utilisation. Ceci empêchera la formation de
moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil et permettra d'aérer la cuve.
Entretien régulier
Les lavages à basse température peuvent
provoquer l'accumulation de résidus à l'intérieur du tambour.
Nous vous conseillons d'effectuer un lavage
d'entretien régulier.
Pour lancer un lavage d'entretien :
• Le tambour doit être vide.
• Sélectionnez le programme de lavage
pour coton le plus chaud.
• Utilisez une mesure de lessive normale,
un type de poudre ayant des propriétés
biologiques.
La carrosserie
Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et
séchez soigneusement.
Important N'utilisez jamais d'alcool, de
produits abrasifs ou caustiques.
Nettoyage du bac à produits
Le bac à produits doit être nettoyé régulièrement.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
En cas de température d'arrivée d'eau inférieure
à 6°C, l'appareil effectue une brève phase de
chauffage. Le produit de lavage doit être utilisé
avec une boule doseuse fournie ou appropriée
(utilisez la quantité de produit de lavage recommandée par le fabricant).
Compartiment
du produit de lavage
Options
fro
Cool clean
Froid
Lavage principal - Rinçages
Vitesse d'essorage max. de 1200 tr/min
Charge max. 3 kg
Lavage à froid très économe en énergie pour le linge
peu sale en coton, en tissus synthétiques ou mélangés. Ce programme exige l'emploi d'une lessive active à froid.
d
de
oa
Programme - Température maximum et minimum - Description du cycle - Vitesse d'essorage
maximale - Charge de linge maximum - Type de
linge
electrolux 43
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Les compartiments à lessive et à produits
additifs doivent faire l'objet d'un nettoyage
régulier.
Sortez-le de son logement en appuyant sur
le taquet de sécurité, et tirez-le vers vous
pour le dégager.
nl
ow
D
44 electrolux
Le tambour
Des corps étrangers sujets à la rouille dans
le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour.
Lavez-le sous l'eau courante pour éliminer
les résidus de poudre.
Pour faciliter le nettoyage, la partie supérieure du compartiment réservé à l'additif doit
être enlevée. Nettoyez tous les éléments
sous l'eau courante.
Important Ne nettoyez pas le tambour
avec des produits de détartrage acides,
des produits abrasifs contenant du chlore
ou avec une paille de fer.
1. Éliminez les dépôts de rouille à l'intérieur
du tambour avec un produit de nettoyage pour acier inoxydable.
2. Effectuez un cycle de lavage sans linge
pour éliminer les résidus de produits de
nettoyage.
Programme : bref programme pour Coton à température maximale auquel
vous devez ajouter environ le quart
d'une dose de lessive.
Le joint du hublot
Contrôlez régulièrement qu'il n'y ait pas de
corps étrangers dans le joint d'étanchéité
du hublot.
Nettoyez les différents compartiments à l'aide d'une brosse.
nl
ow
D
electrolux 45
d
de
oa
4. Placez un récipient sur le sol à proximité de la pompe pour recueillir l'eau qui
pourrait éventuellement en sortir.
5. Sortez le petit tuyau d'évacuation de
son siège, placez-le dans le récipient et
enlevez le bouchon.
m
fro
Avertissement Avant d'ouvrir le volet
de la pompe, mettez l'appareil à l'arrêt
et débranchez-le de la prise.
Procédez comme suit :
1. Débranchez l’appareil.
2. Si nécessaire, attendez que l’eau refroidisse.
3. Ouvrez le volet de la pompe.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Pompe de vidange
La pompe doit être contrôlée régulièrement
et surtout si :
• l'appareil ne vidange pas ou n’essore pas ;
• l'appareil fait un bruit inhabituel pendant
la vidange en raison d'un blocage de la
pompe par des objets tels que des épingles de sûreté, pièces de monnaie, etc. ;
• un problème a été détecté avec l'évacuation d'eau (pour plus de détails, reportezvous au chapitre « Que faire si… »).
6. Quand l’eau ne sort plus, dévissez et enlevez le filtre de la pompe en le tournant
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Utilisez des pinces si besoin
est. Conservez toujours à portée de
main un chiffon pour essuyer l’eau qui
s’écoule de la pompe lors du retrait du
couvercle.
Nettoyez le filtre sous l'eau courante
pour éliminer toute trace de peluches.
7. Enlevez les corps étrangers et les peluches du filtre et de la turbine de la pompe.
d
de
oa
m
fro
8. Vérifiez attentivement que la turbine de
la pompe tourne (elle tourne par àcoups). Si elle ne tourne pas, veuillez
contacter votre service après-vente.
nl
ow
D
46 electrolux
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Avertissement
9. Replacez le bouchon sur le petit tuyau
d’évacuation et remettez-le en place.
10. Replacez le filtre dans la pompe en l'insérant correctement dans les glissières
prévues à cet effet. Vissez fermement
le filtre de la pompe en le tournant dans
le sens des aiguilles d'une montre.
11. Fermez le volet.
Lorsque l’appareil fonctionne et selon le programme sélectionné, la pompe peut contenir de l’eau chaude.
Ne retirez jamais le couvercle de la pompe
pendant un cycle de lavage ; attendez toujours que le cycle soit terminé et que l’appareil soit vide. Lors de la remise en place du
couvercle, refixez-le avec soin pour éviter
une fuite et empêcher les enfants de le retirer.
Nettoyage des filtres du tuyau d'arrivée
d'eau
Si l'eau est très dure ou contient des traces
de dépôts de calcaire ou si vous remarquez
que l'appareil prend plus de temps à se remplir, le filtre est peut-être obstrué. Il est
donc recommandé de le nettoyer de temps
en temps.
1. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
2. Dévissez l'embout du tuyau d'arrivée.
3. Nettoyez le filtre du tuyau à l'aide d'une
petite brosse dure.
nl
ow
D
electrolux 47
d
de
oa
Vidange de secours
Si l'appareil ne vidange pas, procédez de la
façon suivante pour évacuer l'eau :
1. débranchez l'appareil ;
2. fermez le robinet d'arrivée d'eau ;
3. si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse ;
4. ouvrez le volet de la pompe ;
5. placez un bol sur le sol. Retirez le bouchon d'évacuation d'urgence du filtre.
L'eau s'écoulera par gravité dans le récipient. Lorsque le récipient est plein, remettez en place le bouchon dans le filtre. Videz le récipient. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de sortir ;
6. nettoyez la pompe si nécessaire, comme décrit plus haut ;
7. vissez le couvercle de la pompe et fermez le volet.
m
fro
7. Revissez le tuyau sur l'appareil et vérifiez le raccordement.
8. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Précautions contre le gel
Si votre appareil est exposé à des températures inférieures à 0 °C, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil.
2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Dévissez l'embout du tuyau d'arrivée.
4. Placez l'extrémité du tuyau d'arrivée
d'eau et du petit tuyau d'évacuation d'urgence dans un récipient placé au sol,
après avoir retiré le bouchon du petit
tuyau et laissez l'eau s'écouler.
5. Remettez le tuyau d'évacuation à sa place après l'avoir bouché et revissez le
tuyau d'arrivée d'eau.
6. Pour faire fonctionner de nouveau votre
appareil, assurez-vous qu'il est installé
dans un local où la température est supérieure à 0°C.
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Certaines anomalies résultent d’un manque
d'entretien ou d’opérations incorrectes et
peuvent être résolues sans faire appel à un
technicien. Nous vous recommandons de
faire les vérifications suivantes sur votre lavelinge avant d'appeler le service après-vente.
En cours de fonctionnement, il est possible
que le voyant rouge de la touche 8 clignote, qu'un des codes d'alarme suivants s'af-
fiche et que des signaux sonores retentissent toutes les 20 secondes pour indiquer
une anomalie.
•
: problème d'arrivée d'eau.
•
: problème d'évacuation d'eau.
•
: hublot ouvert.
•
: déclenchement du système de sécurité anti-débordement.
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
4. Revissez correctement le tuyau sur le robinet.
5. Dévissez le tuyau de l'appareil. Conservez à portée de main un chiffon pour essuyer l'eau qui s'écoule de la pompe.
6. Nettoyez le filtre du robinet à l'aide
d'une petite brosse dure ou d'un chiffon.
fro
Anomalie
les vérifications, contactez votre service
après-vente.
d
de
oa
Après avoir éliminé le problème, appuyez
sur la touche 8 pour redémarrer le programme. Si le problème persiste malgré toutes
nl
ow
D
48 electrolux
Cause possible/solution
m
L'appareil ne se remplit
pas :
Le robinet d'arrivée d’eau est fermé.
• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
Le tuyau d'arrivée d'eau est écrasé ou plié.
• Vérifiez le raccordement du tuyau d’arrivée d'eau.
Le filtre du tuyau d’arrivée d'eau est obstrué.
• Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
Le hublot n’est pas correctement fermé.
• Fermez correctement le hublot.
L'appareil se remplit d'eau
mais vidange immédiatement :
l'extrémité du tuyau de vidange est placée trop bas.
• Reportez-vous au paragraphe correspondant au chapitre « Vidange ».
L'appareil ne vidange pas
et/ou n'essore pas :
le tuyau de vidange est écrasé ou plié.
• Vérifiez le raccordement du tuyau de vidange.
Le filtre de vidange est obstrué.
• Nettoyez le filtre de vidange.
Vous avez sélectionné une option ou un programme qui prévoit de
garder l'eau dans la cuve à la fin du programme ou qui élimine les
phases d’essorage.
• Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage.
Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour.
• Répartissez le linge dans le tambour.
e
.b
Vous avez utilisé trop de lessive ou une lessive qui n’est pas adaptée au lavage en machine (trop de mousse).
• Réduisez la quantité de lessive ou utilisez un autre produit de lavage.
Vérifiez l'absence de fuite aux raccordements du tuyau d'arrivée
d'eau. Il n’est pas toujours facile de voir si de l’eau s'écoule le long
d’un tuyau ; vérifiez s’il est mouillé.
Il y a de l'eau au pied de l’ap• Vérifiez le raccordement du tuyau d’arrivée d'eau.
pareil :
Le tuyau de vidange ou d’alimentation est endommagé.
• Remplacez-le par un neuf.
Le bouchon du petit tuyau d'évacuation n'a pas été remis en place ou bien le filtre n'a pas été revissé correctement après le nettoyage de la pompe.
• Bouchez à nouveau le petit tuyau d'évacuation ou revissez le filtre à fond.
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Le lave-linge ne démarre
pas :
le hublot n'est pas fermé.
• Fermez correctement le hublot.
La fiche n'est pas correctement insérée dans la prise d'alimentation.
• Insérez la fiche dans la prise d'alimentation.
La prise n'est pas alimentée.
• Vérifiez votre installation électrique domestique.
Le fusible de l’installation électrique est endommagé.
• Remplacez le fusible.
Le sélecteur n’a pas été correctement positionné et la touche 8
n’a pas été appuyée.
• Tournez le sélecteur et appuyez de nouveau sur la touche 8 .
Le départ différé a été sélectionné.
• Si le linge doit être lavé immédiatement, annulez le départ différé.
La sécurité enfants a été activée.
• Désactivez la sécurité enfants.
nl
ow
D
d
de
oa
Anomalie
electrolux 49
Cause possible/solution
Le hublot ne s'ouvre pas :
le programme n'est pas terminé.
• Attendez la fin du cycle de lavage.
Le dispositif de verrouillage du hublot n’est pas désactivé.
• Attendez que le voyant
soit éteint.
Il y a de l’eau dans le tambour.
• Sélectionnez le programme de vidange ou d’essorage pour évacuer l'eau.
L'appareil vibre ou est bruyant :
Vous n'avez pas retiré l’emballage ou les dispositifs de protection
utilisés pour le transport.
• Vérifiez la bonne installation de l’appareil.
Vous n’avez pas réglé les pieds.
• Vérifiez que l’appareil est de niveau.
Le linge n'est pas correctement réparti dans le tambour.
• Répartissez le linge dans le tambour.
Il y a peut-être trop peu de linge dans le tambour.
• Ajoutez du linge.
m
fro
Les résultats de lavage ne
sont pas satisfaisants :
vous avez utilisé trop peu de lessive ou une lessive qui ne convient
pas au lavage en machine.
• Augmentez la quantité de lessive ou utilisez une autre lessive
mieux adaptée.
Les taches tenaces n’ont pas été préalablement traitées.
• Utilisez des produits du commerce pour traiter les taches tenaces.
Vous avez sélectionné une température de lavage inadaptée.
• Assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne température.
Charge de linge excessive.
• Réduisez la charge.
l’appareil est équipé d’un moteur qui, par rapport aux moteurs traditionnels, émet un bruit particulier. Ce nouveau moteur permet,
lors de l'essorage, un démarrage en douceur et une répartition
plus uniforme du linge dans le tambour, ainsi qu'une stabilité accrue de l'appareil.
On ne voit pas d'eau dans
le tambour :
les machines fabriquées selon des technologies modernes fonctionnent de façon beaucoup plus économique, en utilisant moins
d'eau que les anciens modèles, sans que cela n'affecte les performances.
L'afficheur indique le code
d’alarme
:
Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.
• Débranchez l'appareil, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le service après-vente de votre magasin vendeur.
e
.b
L'appareil fait un bruit inhabituel :
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
le dispositif de sécurité anti-balourd électronique s'est activé parce
que le linge n'est pas bien réparti dans le tambour. Pour répartir le
linge, le tambour effectue des rotations en sens inverse et cela jusqu’à ce qu'il n'y ait plus de balourd. Ensuite, l’appareil procède normalement à l’essorage. Cependant, si au bout de 10 minutes, la
L'essorage démarre tardivecharge n’est toujours pas correctement répartie, l’essorage final
ment ou l'appareil n'essore
n’a pas lieu. Dans ce cas, répartissez la charge manuellement,
pas :
puis sélectionnez le programme d’essorage.
• Répartissez le linge dans le tambour.
La charge est trop petite.
• Ajoutez des articles, répartissez la charge manuellement, puis sélectionnez le programme d’essorage.
nl
ow
D
50 electrolux
d
de
oa
m
fro
Si vous ne pouvez pas identifier ou résoudre le problème, contactez le service aprèsvente. Lorsque vous appelez le service
après-vente, indiquez le modèle, le numéro
de série et de produit et la date d'achat de
l’appareil : le service après-vente a besoin
de ces informations.
Mo
Prodd. ...
. No ... ...
. ...
...
..
Se
r. No
. ...
...
...
or
nb
de
an
.v
w
w
w
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur
60 cm
85 cm
60 cm
Branchement électrique
Les informations concernant le branchement électrique figurent
sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot
de l'appareil.
Pression de l'eau d'alimentation
Minimale
Maximale
0,05 MPa
0,8 MPa
Charge maximale
Coton
8 kg
Vitesse d'essorage
Maximale
1400 tr/min (EWF148541W)
1600 tr/min (EWF168541W)
VALEURS DE CONSOMMATION
Programme
Consommation
d'énergie (kWh)
Consommation
d'eau (litres)
Coton blanc 90°
2.5
62
Coton 60
1.7
63
Programme coton économie d'énergie 60 1)
1.03
57
Coton 40
0.97
62
Synthétiques 40
0.55
51
Délicats 40
0.53
68
Laine/Lavage main 30
0.32
64
Durée du programme (minutes)
Pour la durée des
programmes, reportez-vous à l'affichage du bandeau de
commande.
1) Le programme « Coton économie d'énergie » à 60 C pour une charge de 8 kg est le programme de référence
pour les données de l'étiquette d'énergie, conformément aux normes CEE 92/75.
Les données de consommation qui figurent dans le tableau sont fournies à titre indicatif, car elles peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température d'arrivée de l'eau ainsi que de la température ambiante. Elles se réfèrent à la température la plus élevée pour chaque programme.
e
.b
re
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ... ... ...
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Déballage
Avant la première utilisation de l'appareil, retirez tous les dispositifs de protection et l'emballage utilisés pour le transport.
Conservez ces dispositifs de protection afin
qu'ils puissent être remontés pour tout autre transport de l'appareil.
1. Après avoir enlevé les protections de
transport, appuyez avec soin sur la partie arrière de l’appareil pour retirer le
bloc en polystyrène qui constitue le socle de l’emballage.
nl
ow
D
INSTALLATION
electrolux 51
3. Desserrez les trois vis.
2. Redressez l'appareil et retirez la fixation
du câble d'alimentation électrique et du
tuyau de vidange placée à l’arrière de
l’appareil.
4. Faites glisser délicatement les goujons
en plastique correspondants.
nl
ow
D
52 electrolux
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
5. Ouvrez le hublot et enlevez le bloc en polystyrène fixé sur le joint du hublot.
6. Bouchez le petit trou supérieur et les
deux gros orifices à l'aide des bouchons
en plastique fournis dans la pochette
contenant la notice d'utilisation.
Emplacement
Placez l'appareil sur un sol plat et dur. Veillez à ce que la circulation d'air autour de l'appareil ne soit pas entravée par des moquettes, tapis etc. Veillez à ce que l'appareil ne
touche pas le mur ou les autres meubles de
la cuisine. Procédez à la mise à niveau de
l'appareil en relevant ou en abaissant les
pieds. La vis autobloquante des pieds peut
rendre leur réglage difficile, mais l'appareil
DOIT être à niveau et bien calé. Le cas
échéant, vérifiez le niveau avec un niveau à
bulle. Utilisez une clé pour l'ajuster le cas
échéant. Une mise à niveau correcte évite
les vibrations, le bruit ou des déplacements
de l'appareil au cours de son fonctionnement.
Attention Ne placez jamais de cales
en carton, en bois ou autre sous
l'appareil pour compenser l'irrégularité
du sol.
nl
ow
D
electrolux 53
d
de
oa
mentation, veillez à revisser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.
4. Vissez le raccord du tuyau d'alimentation sur le nez fileté du robinet d'arrivée
d'eau (20 x 27). Utilisez toujours le tuyau
livré avec l'appareil. Vissez correctement
pour éviter toute fuite.
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Arrivée d'eau
Le tuyau d'alimentation livré avec l'appareil
se trouve dans le tambour. N'utilisez jamais
pour le raccordement un tuyau déjà utilisé
précédemment.
Important Cet appareil est conçu pour
être raccordé à l'eau froide.
Dispositif d'arrêt de l'eau
Le tuyau d'alimentation est équipé d'un dispositif de protection contre les dégâts des
eaux. Si le tuyau inférieur devait se détériorer à cause d'une usure naturelle, ce dispositif bloquera l'arrivée d'eau à l'appareil. Ce
défaut est signalé par l'apparition d'un secteur rouge dans la fenêtre " A " . Dans ce
cas, fermez le robinet d'arrivée d'eau et appelez un service après-vente.
35°
45°
1. Ouvrez le hublot et sortez le tuyau.
2. Branchez le tuyau d'alimentation à l'appareil. Ne raccordez jamais le tuyau d'arrivée d'eau verticalement. Orientez le
tuyau en angle vers la direction (droite
ou gauche) la plus proche du robinet de
l'eau.
Le tuyau d'alimentation ne doit pas être rallongé. S'il est trop court et que vous ne souhaitez pas déplacer le robinet, vous devrez
acheter un nouveau tuyau conçu pour ce type d'utilisation.
3. Pour ajuster l'orientation du raccord du
tuyau d'alimentation, dévissez la bague
de serrage placée à l'arrière de l'appareil. Après avoir positionné le tuyau d'ali-
A
• Dans un conduit de vidange (ou dans
une dérivation de la vidange d'un lavabo). Le branchement doit être prévu à
une hauteur minimale de 60 cm du sol.
• Un conduit d'évacuation à une hauteur minimale de 60 cm et maximale de
90 cm. Il est indispensable de prévoir une
entrée d'air à l'extrêmité du tuyau de vidange pour éviter tout siphonnage éventuel. En outre, le tuyau de vidange ne devra former aucun coude. Il devra être placé au niveau du sol, la crosse devra se
trouver à la hauteur indiquée précédemment.
d
de
oa
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
Vidange de l'eau
L'extrémité du tuyau de vidange peut être
positionnée de trois façons.
• Sur le bord d'un lavabo à l'aide d'un guide en plastique livré avec l'appareil. Dans
ce cas, assurez-vous que l'extrémité du
tuyau ne peut pas être décrochée lorsque l'appareil est en cours de vidange. A
cet effet, vous pouvez fixer le tuyau au robinet à l'aide d'une ficelle ou le fixer au mur.
nl
ow
D
54 electrolux
Le tuyau de vidange peut être allongé jusqu'à 4 mètres maximum. Un tuyau de vidange
supplémentaire et un raccord sont disponibles auprès de votre service après-vente. L'inobservation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement anormal de votre appareil.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Les informations concernant le branchement électrique figurent sur la plaque signalétique apposée sur le bord intérieur du hublot de l'appareil.
Vérifiez que le compteur de l'abonné et les
fusibles peuvent supporter l'intensité absor-
bée par la machine compte tenu des autres
appareils électriques branchés.
Branchez l'appareil sur une prise
reliée à la terre.
Le remplacement du câble
d'alimentation de l'appareil doit
être effectué par le service aprèsvente de votre magasin vendeur.
d
de
oa
m
fro
or
nb
de
an
.v
w
w
w
L'appareil une fois installé, assurezvous que le câble d'alimentation
est facilement accessible.
nl
ow
D
Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommage
ou blessure, suite au non-respect
des consignes de sécurité
mentionnées dans ce chapitre.
electrolux 55
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
e
.b
Matériaux d'emballage
Tous les matériaux marqués du symbole
sont recyclables.
>PE<=polyéthylène
>PS<=polystyrène
>PP<=polypropylène
Vous pouvez les déposer dans des conteneurs de collecte adaptés pour qu'ils puissent être recyclés.
Conseils écologiques
Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous recommandons de
respecter les conseils suivants :
• Le linge normalement sale ne nécessite
pas de prélavage : vous réaliserez des
économies de lessive, d'eau et de temps
(l'environnement s'en trouvera également
protégé !).
• L'appareil fonctionne de manière plus économique s'il est rempli à pleine capacité
en veillant toutefois à ne pas surcharger
le tambour.
• Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un prétraitement adéquat ; le linge peut alors
être lavé à une température plus basse.
• Dosez la lessive en fonction de la dureté
de l'eau, du degré de salissure des articles ainsi que de la charge de linge à laver.
re
Le symbole
sur le produit ou son
emballage indique que ce produit ne peut
être traité comme déchet ménager. Il doit
être remis au point de collecte dédié à cet
effet (collecte et recyclage du matériel
électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
de ce produit, veuillez prendre contact avec
les services de votre commune ou le
magasin où vous avez effectué l'achat.
nl
ow
D
d
de
oa
www.electrolux.com/shop
m
fro
e
.b
re
or
nb
de
an
.v
w
w
w
132942940-A-292010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising