Electrolux | ERES31800 | mikosoft praha sro mikosoft praha sro mikosoft prah

of
t
os
ik
m
of
t
os
ik
m
pr
ah
a
pr
ah
a
.
r.o
s.
.
r.o
s.
os
m
ik
os
m
ik
N·vod k pouûitÌ
ERES 31800 W, ERES 31800 X
os
m
ik
os
m
ik
VÌt·me V·s u Electroluxu!
2
.
r.o
s.
pr
ah
a
of
t
os
ik
m
m
ik
os
of
t
pr
ah
a
s.
r.o
.
R·di bychom V·m podÏkovali, ûe jste se rozhodli pro prvot¯ÌdnÌ v˝robek firmy
Electrolux, kter˝ v·m urËitÏ p¯inese mnoho radosti.
Je naöÌ snahou nabÌzet öirokou paletu kvalitnÌch v˝robk˘, kterÈ pom·hajÌ uËinit v·ö
ûivot ponÏkud pohodlnÏjöÌm. VÏnujte nÏkolik minut k p¯eËtenÌ tÏchto informacÌ pro
uûivatele, abyste mohli plnÏ vyuûÌvat vöech p¯ednostÌ vaöeho novÈho spot¯ebiËe.
Jsme p¯esvÏdËeni, ûe se v·ö ûivot v budoucnosti alespoÚ trochu ulehËÌ.
P¯ejeme v·m p¯ÌjemnÈ dalöÌ chvÌle.
27
os
m
ik
os
Funkce vaöÌ novÈ chladniËky se moûn·
odliöujÌ od funkcÌ vaöeho spot¯ebiËe, kter˝
dosud pouûÌv·te.
ProËtÏte si laskavÏ peËlivÏ tento n·vod
k pouûitÌ p¯ed uvedenÌm spot¯ebiËe do
provozu, abyste tak zajistili jeho spr·vnou
obsluhu a oöet¯ov·nÌ
Tento n·vod k pouûitÌ uschovejte
n·slednÏ na bezpeËnÈm mÌstÏ.
M˘ûete n·vod pozdÏji kdykoliv v p¯ÌpadÏ
pot¯eby pouûÌt nebo jej p¯edat d·le
tehdy, kdyû by spot¯ebiË zmÏnil svÈho
uûivatele.
Oblast pouûitÌ
s.
pr
ah
a
of
t
os
ik
m
s.
pr
ah
a
of
t
os
ik
m
26
ï ChladniËka je urËena pro uchov·v·nÌ
potravin a k v˝robÏ sycenÈ nebo
nesycenÈ studenÈ vody pro norm·lnÌ
pouûitÌ v dom·cnosti podle tohoto
n·vodu k obsluze.
ï PouûitÌ tlakovÈ bombiËky k jinÈmu
˙Ëelu, neû pro kter˝ je urËena, stejnÏ
jako doplÚov·nÌ neopr·vnÏn˝mi
osobami m· automaticky za n·sledek, ûe odpad· jak·koliv z·ruka.
Aby byla zajiötÏna spr·vn· funkce
za¯ÌzenÌ, smÌ se pouûÌvat v˝hradnÏ
origin·lnÌ tlakovÈ bombiËky.
r.o
.
st¯ediskem, avöak jen p¯i splnÏnÌ podmÌnky uvedenÈ
v p¯edchozÌm bodu.
Po provedenÌ z·ruËnÌ opravy je AutorizovanÈ
servisnÌ st¯edisko povinno vydat KupujÌcÌmu
Ëitelnou kopii OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûÌ
k prokazov·nÌ pr·v KupujÌcÌho, proto ve vlastnÌm
z·jmu p¯ed podpisem OpravnÌho listu zkontrolujte
jeho obsah a kopii OpravnÌho listu peËlivÏ
uschovejte.
Jestliûe nebude reklamovan· vada zjiötÏna nebo
nejde-li o z·ruËnÌ vadu, za kterou odpovÌd·
Prod·vajÌcÌ, Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ
AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku shora
uvedenou souËinnost, je KupujÌcÌ povinen
nahradit Prod·vajÌcÌmu i AutorizovanÈmu
servisnÌmu st¯edisku veökerÈ p¯ÌpadnÈ n·klady,
kterÈ jim v souvislosti s tÌm vzniknou.
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek
platÌ pouze na ˙zemÌ »eskÈ republiky. Nevztahuje
se na opot¯ebenÌ nebo poökozenÌ v˝robku (vËetnÏ
poökozenÌ zp˘sobenÈho poruchami v elektrickÈ
sÌti, pouûitÌm nevhodn˝ch n·plnÌ, nevhodn˝mi
provoznÌmi podmÌnkami aj.), p¯Ìpadn˝ nedostatek
jakosti nebo uûitnÈ vlastnosti (kter˝ nenÌ z·vadou)
ani na v˝robek pouûit˝ nad r·mec bÏûnÈho
pouûÌv·ni v dom·cnosti (nap¯. k podnikatelsk˝m
˙Ëel˘m aj.).
PoskytnutÌm z·ruky nejsou dotËena pr·va
KupujÌcÌho, kter· se ke koupi v˝robku v·ûÌ podle
kogentnÌch ustanovenÌ zvl·ötnÌch pr·vnÌch
p¯edpis˘.
Prod·vajÌcÌ je povinen p¯edat KupujÌcÌmu p¯i
prodeji v˝robku a na poû·d·nÌ KupujÌcÌho
poskytnout mu i kdykoli potÈ aktu·lnÌ seznam
Autorizovan˝ch servisnÌch st¯edisek v »eskÈ
republice, vËetnÏ jejich telefonnÌch ËÌsel.
JakÈkoli bliûöÌ informace o Z·ruce a Autorizovan˝ch servisnÌch st¯ediscÌch poskytnou:
- prod·vajÌcÌ,
- Electrolux Service, a to buÔ na telefonu:
261126112, nebo na adrese provozovny
ELECTROLUX s.r.o., Electrolux Service,
BudÏjovick· 3, 140 21 Praha 4,
- Bezplatn· telefonnÌ INFOLINKA: 800-160016.
r.o
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek
je poskytov·na pouze kupujÌcÌmu spot¯ebiteli
(d·le takÈ jen "KupujÌcÌ") a jen na v˝robek slouûÌcÌ
k bÏûnÈmu pouûÌv·nÌ v dom·cnosti.
Prod·vajÌcÌ poskytuje KupujÌcÌmu spot¯ebiteli
Z·ruku v trv·nÌ dvaceti Ëty¯ mÏsÌc˘, a to od data
p¯evzetÌ prodanÈho v˝robku KupujÌcÌm.
KupujÌcÌ m· v r·mci Z·ruky pr·vo na bezplatnÈ,
vËasnÈ a ¯·dnÈ odstranÏnÌ vady, pop¯ÌpadÏ - nenÌ-li
to vzhledem k povaze (tzn. p¯ÌËinÏ i projevu) vady
ne˙mÏrnÈ - pr·vo na v˝mÏnu v˝robku. Pokud
nenÌ takov˝ postup moûn˝, je KupujÌcÌ opr·vnÏn
û·dat p¯imϯenou slevu z ceny v˝robku. Pr·vo na
v˝mÏnu v˝robku nebo odstoupenÌ od kupnÌ
smlouvy lze uplatnit jen p¯i splnÏnÌ vöech
z·konn˝ch p¯edpoklad˘, a to pouze tehdy, nebyl-li
v˝robek nadmÏrnÏ opot¯eben nebo poökozen.
PodmÌnkou pro uplatnÏnÌ kaûdÈho pr·va ze Z·ruky
p¯itom je, ûe:
a) v˝robek byl instalov·n a uveden do provozu i
vûdy provozov·n v souladu s n·vodem k obsluze,
b) veökerÈ z·ruËnÌ nebo jinÈ opravy Ëi ˙pravy
v˝robku byly vûdy prov·dÏny v AutorizovanÈm
servisnÌm st¯edisku,
c) KupujÌcÌ p¯i reklamaci v˝robku p¯edloûÌ platn˝
doklad o koupi.
Pr·vo na odstranÏnÌ vady v˝robku (i vöechna
p¯Ìpadn· dalöÌ pr·va ze Z·ruky) je kupujÌcÌ povinen
uplatnit v nejbliûöÌm AutorizovanÈm servisnÌm
st¯edisku. Z·roveÚ musÌ AutorizovanÈmu
servisnÌmu st¯edisku umoûnit ovϯenÌ existence
reklamovanÈ vady, vËetnÏ odpovÌdajÌcÌho
vyzkouöenÌ (pop¯. demont·ûe) v˝robku, v provoznÌ
dobÏ tohoto st¯ediska.
KaûdÈ pr·vo ze Z·ruky je nutno uplatnit v
p¯ÌsluönÈm AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku
bez zbyteËnÈho odkladu, nejpozdÏji vöak do konce
z·ruËnÌ doby, jinak zanik·.
AutorizovanÈ servisnÌ st¯edisko posoudÌ opr·vnÏnost reklamace a podle povahy vady v˝robku
rozhodne o zp˘sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen
poskytnout AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku
souËinnost pot¯ebnou k prok·z·nÌ uplatnÏnÈho
pr·va na odstranÏnÌ vady, k ovϯenÌ existence
reklamovanÈ vady i k z·ruËnÌ opravÏ v˝robku.
BÏh z·ruËnÌ doby se stavÌ po dobu od ¯·dnÈho
uplatnÏnÌ pr·va na odstranÏnÌ vady do provedenÌ
z·ruËnÌ opravy Autorizovan˝m servisnÌm
D˘leûitÈ pokyny pro zachov·nÌ bezpeËnosti
.
m
ik
Z·ruËnÌ podmÌnky
ï V chladicÌ nebo v mrazicÌ Ë·sti
spot¯ebiËe nikdy neukl·dejte v˝buönÈ
plyny nebo tekutiny. Tyto l·tky by
mohly explodovat a mohlo by dojÌt jak
ke zranÏnÌ osob, tak i k vÏcn˝m
ökod·m.
ï Nep¯ipusùte, aby se dostal chladicÌ
systÈm na zadnÌ stranÏ spot¯ebiËe nebo
ve vnit¯nÌ Ë·sti chladniËky do styku
s ostr˝mi p¯edmÏty.
P¯ÌpadnÈ poruöenÌ nebo dokonce
otvory v chladicÌm systÈmu mohou
vÈst jak k poökozenÌ spot¯ebiËe, tak
i ke zkaûenÌ potravin, uloûen˝ch ve
vnit¯nÌm prostoru.
ï ChladniËka je tÏûk·. JejÌ hrany, stejnÏ
jako vyËnÌvajÌcÌ Ë·sti by mohly b˝t
ostrÈ. Dopravujte proto spot¯ebiË p¯i
zachov·nÌ maxim·lnÌ opatrnosti a p¯i
manipulaci a dopravÏ spot¯ebiËe
pouûÌvejte ochrannÈ rukavice.
DÏti
ï V kaûdÈm p¯ÌpadÏ dbejte na to, aby si
malÈ dÏti nehr·ly s ovl·dacÌmi prvky
spot¯ebiËe, ani neöplhaly do jeho
vnit¯nÌho prostoru.
Likvidace star˝ch spot¯ebiˢ
Symbol na v˝robku nebo jeho balenÌ ud·v·, ûe tento v˝robek nepat¯Ì do dom·cÌho
odpadu. Je nutnÈ odvÈzt ho do sbÏrnÈho mÌsta pro recyklaci elektrickÈho a elektronickÈho za¯ÌzenÌ. ZajiötÏnÌm spr·vnÈ likvidace tohoto v˝robku pom˘ûete zabr·nit
negativnÌm d˘sledk˘m pro ûivotnÌ prost¯edÌ a lidskÈ zdravÌ, kterÈ by jinak byly
zp˘sobeny nevhodnou likvidacÌ tohoto v˝robku.
PodrobnÏjöÌ informace o recyklaci tohoto v˝robku zjistÌte u p¯ÌsluönÈho mÌstnÌho
˙¯adu, sluûby pro likvidaci domovnÌho odpadu nebo v obchodÏ, kde jste v˝robek
zakoupili.
3
os
m
ik
os
m
ik
Obsah
V˝mÏna û·rovky ......................................... 16
V˝mÏna filtru s aktivnÌm uhlÌm .............. 16
Pokud spot¯ebiË nepouûÌv·te ................ 16
Jestliûe spot¯ebiË nefunguje ............... 17
TECHNICK… ⁄DAJE .............................. 19
INSTALACE ........................................... 20
VybalenÌ ........................................................ 20
»iötÏnÌ ........................................................... 20
OdstraÚte ochrannÈ prvky
pro p¯epravu ............................................... 20
P¯ipojenÌ hadice vody .............................. 21
Instalace filtru s aktivnÌm uhlÌm ............ 22
Kabel pro p¯ipojenÌ spot¯ebiËe .............. 22
UmÌstÏnÌ spot¯ebiËe .................................. 22
Kdyû se vodnÌ systÈm poprvÈ uv·dÌ
do provozu .................................................. 24
P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti .......................... 25
Z·ruËnÌ podmÌnky ............................... 26
P¯ipojte dodanou tlakovou bombiËku
n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
- OdstraÚte ochrannou krytku tlakovÈ
bombiËky a naöroubujte pevnÏ
bombiËku na k tomuto ˙Ëelu urËenÈ
spojovacÌ hrdlo (3), kterÈ je umÌstÏno
na ventilu.
PouûÌvejte p¯i tÈto Ëinnosti jen sÌlu
rukou, û·dnÈ n·stroje.
3
4
ik
os
of
t
pr
ah
a
s.
r.o
.
4
.
m
m
ik
os
of
t
pr
ah
a
s.
r.o
D˘leûitÈ pokyny pro zachov·nÌ
bezpeËnosti ............................................ 3
Likvidace star˝ch spot¯ebiˢ ..................... 3
Obsah ............................................................... 4
Popis chladniËky ................................... 5
P¯ed prvnÌm uvedenÌm chladniËky
do provozu ..................................................... 5
Ovl·dacÌ prvky ............................................... 5
DISPLEJ ............................................................ 6
PrvnÌ uvedenÌ do provozu .......................... 6
Funkce menu ................................................. 6
Volba / VypnutÌ / ZapnutÌ ........................... 6
NastavenÌ teploty .......................................... 6
VypnutÌ chladniËky ...................................... 7
Funkce teploty mÌstnosti ............................ 7
Funkce dÏtskÈ pojistky ............................... 7
Funktion Shopping / n·kup ...................... 8
Funkce reûimu Eco / energeticky
˙sporn˝ ........................................................... 8
Funkce pro rychlÈ vychlazenÌ n·poj˘ ..... 8
PouûitÌ chladniËky ........................................ 9
NastavenÌ teploty .......................................... 9
ZapnutÌ pro dobu dovolenÈ ...................... 9
Slyöiteln· v˝straha p¯i otev¯en˝ch
dve¯Ìch ............................................................. 9
Ovl·dacÌ prvky (d·vkovaË vody) ........... 10
Vnit¯nÌ prostor chladniËky ...................... 11
Demont·û drû·ku pro l·hve
a plechovky ................................................. 13
PRAKTICK… RADY ................................ 13
Tipy pro ˙sporu energie ........................... 13
Ochrana ûivotnÌho prost¯edÌ ................... 14
ChladniËka a ûivotnÌ prost¯edÌ ............... 14
OäETÿOV¡NÕ A ⁄DRéBA .................... 14
VyjmutÌ vÏtracÌ m¯Ìûky .............................. 14
»iötÏnÌ ........................................................... 14
Oöet¯ov·nÌ a ËiötÏnÌ d·vkovaËe vody .. 15
⁄drûba bÏhem provozu ........................... 15
Odmrazov·nÌ ñ chladicÌ prostor ............ 16
- UvolnÏte d·vkovaË vody. Viz odstavec
ÑFunkce d·vkovaËe vodyì. Zvolte
sycenou vodu a odeberte asi 1,5 litr
vody. Na zaË·tku m˘ûe vych·zet
trochu vzduchu.
- UmÌstÏte tlakovou bombiËku se
spojovacÌm hrdlem na ventilu a dejte
p¯itom pozor na to, aby se nach·zely
h·Ëky ventilovÈho t¯menu pod nosiËi
na spojovacÌm hrdle (5). Potom
p¯eklopte nep¯eruöovan˝m pohybem
sklopnou p·ku t¯menu (6) smÏrem
nahoru. Viz takÈ obr·zek a pokyny na
vnit¯nÌ stranÏ dv̯ek pro ˙drûbu.
5
6
- UvolnÏte d·vkovaË vody a odeberte
dalöÌho asi 1,5 litru vody nebo aû bude
vytÈkat z d·vkovaËe sycen· voda.
- NynÌ je systÈm p¯ipraven˝ k provozu.
Aby se zÌskal maxim·lnÏ moûn˝ v˝kon
spot¯ebiËe, mÏlo by se poËkat, dokud
se nedos·hne nastavenÈ provoznÌ
teploty. NÌzk· teplota zajiöùuje vÏtöÌ
sycenÌ vody, vysok· teplota poskytuje
mÈnÏ sycenou vodu.
Z·mÏna zavÏöenÌ dve¯Ì.
Z·mÏna zavÏöenÌ dve¯Ì nenÌ moûn·.
P¯es z·vÏs dve¯Ì je vedeno vodnÌ potrubÌ
k d·vkovaËi vody.
Pro zÌsk·nÌ vÏtöÌho mnoûstvÌ informacÌ
se obraùte na svÈho odbornÈho prodejce.
P¯ipojenÌ k elektrickÈ sÌti
P¯ipojte spot¯ebiË na z·suvku s ochrann˝m kontaktem.
NapÏtÌ: 230 V.
JiötÏnÌ: 10 A.
Respektujte v˝konov˝ ötÌtek, umÌstÏn˝
vlevo ve vnit¯nÌ Ë·sti spot¯ebiËe.
25
os
+10 ∞C aû +32 ∞C
N
+16 ∞C aû +32 ∞C
ST
+18 ∞C aû +38 ∞C
T
+18 ∞C aû +43∞C
Pokud se t˝k· umÌstÏnÌ, instalace a ËiötÏnÌ
spot¯ebiËe, pouûijte informace, uvedenÈ
v kapitole ÑInstalaceì.
Zkontrolujte, zda se odpadnÌ hadice
nach·zÌ nad odkap·vacÌ miskou na zadnÌ
stranÏ sk¯ÌnÏ, a zda je p¯ipojena odpadnÌ
hadice na sk¯ÌÚ. Viz obr·zek.
Vybalte filtr, kter˝ je souË·stÌ dod·vky
a p¯ipojte jej n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
- OdstraÚte ochrannou krytku filtru a
zasuÚte p¯ipojovacÌ Ë·st filtru do tÏlesa
filtru naho¯e a otoËte ji tak, jak je
uvedeno na obr·zku, aû filtr zaskoËÌ a
nos filtru smϯuje p¯esnÏ na znaËku
na plastovÈm pouzdru. Viz takÈ
obr·zek a pokyny na vnit¯nÌ stranÏ
dv̯ek pro ˙drûbu.
1
Ponechte spot¯ebiË p¯ed
p¯ipojenÌm k elektrickÈ sÌti a
p¯edtÌm, neû se smÌ poprvÈ uvÈst
do provozu p¯ibliûnÏ po dobu
4 hodin st·t. Pokud tak neuËinÌte,
mohl by se poökodit kompresor.
BÏhem klidovÈ f·ze m˘ûe natÈci
olej zpÏt ke kompresoru.
2
r.o
P¯ed instalov·nÌm spot¯ebiËe zkontrolujte, zda je za˙stÏna odtokov· hadice
na zadnÌ stranÏ do z·chytnÈ misky.
P¯ed prvnÌm uvedenÌm chladniËky do provozu
.
SN
Popis
r.o
pro rozmezÌ
okolnÌ teploty
se provede tehdy, kdyû je teplota dostateËnÏ nÌzk·. Led, vyroben˝ v prvnÌch
24 hodin·ch, by se nemÏl pouûÌvat, neboù
vznik· nebezpeËÌ nep¯ÌjemnÈ p¯Ìchuti.
.
Klimatick·
t¯Ìda
m
ik
os
m
ik
ï Instalujte chladniËku na suchÈm mÌstÏ,
jehoû teplota prost¯edÌ odpovÌd· klimatickÈ t¯ÌdÏ*, pro kterou je spot¯ebiË
dimenzov·n.
* Klimatick· t¯Ìda je uvedena na typovÈm
ötÌtku vlevo ve vnit¯nÌ Ë·sti chladniËky.
N·sledujÌcÌ tabulka informuje, jak· okolnÌ
teplota odpovÌd· p¯ÌsluönÈ klimatickÈ
t¯ÌdÏ.
s.
s.
Ovl·dacÌ prvky
Kdyû je spot¯ebiË spr·vnÏ p¯ipojen na sÌù
pro z·sobov·nÌ vodou budovy, je nutno
provÈst n·sledujÌcÌ kroky:
Otev¯ete kohout na vodnÌ p¯Ìpojce
a spusùte chladniËku. V˝robnÌk ledu
se spustÌ automaticky. NaplnÏnÌ vodou
24
pr
ah
a
of
t
os
ik
m
ik
Kdyû se vodnÌ systÈm poprvÈ
uv·dÌ do provozu
A B
C
D E
A ñ tlaËÌtko ZAP / VYP
B ñ tlaËÌtko pro regulov·nÌ teploty
C ñ indikace teploty a funkcÌ
D ñ tlaËÌtko pro aktivov·nÌ funkcÌ
E ñ potvrzovacÌ tlaËÌtko
m
os
of
t
pr
ah
a
Jestliûe instalujete chladniËku do rohu se
z·vÏsy dve¯Ì smϯujÌcÌmi ke stÏnÏ, musÌ
Ëinit vzd·lenost mezi stÏnou a spot¯ebiËem nejmÈnÏ 230 mm, aby bylo moûno
dve¯e otevÌrat tak dalece, ûe bude moûnÈ
bezproblÈmovÈ vyjÌm·nÌ ukl·dacÌch
podl·ûek.
P¯ipojovacÌ sÌùov· z·strËka musÌ b˝t
po instalaci chladniËky dosaûiteln·.
5
os
m
ik
os
m
ik
DISPLEJ
V˝straha p¯i nadmÏrnÈ teplotÏ
a indikace v˝strahy p¯i otev¯en˝ch
dve¯Ìch (pokud je uvaûov·na)
Jestliûe je ukazatel zapnut,
je indikov·na aktivnÌ funkce
dÏtskÈ pojistky
P¯i zapnutÌ je zobrazen· teplota,
teplota mÌstnosti
Jestliûe je ukazatel zapnut,
je indikov·no, ûe je aktivnÌ
funkce Shopping /n·kup.
Kladn· nebo z·porn· indikace
teploty
r.o
s.
Jestliûe je ukazatel zapnut,
je indikov·na funkce reûimu Eco /
energeticky ˙spornÈ chlazenÌ
PrvnÌ uvedenÌ do provozu
Funkce menu
P¯i kaûdÈm stisknutÌ tlaËÌtka D se aktivujÌ
r˘znÈ funkce. Kaûdou funkci je nutno
potvrdit s pouûitÌm tlaËÌtka E. Jestliûe se
6
ik
os
of
t
toto potvrzenÌ bÏhem nÏkolika sekund
neprovede, displej se vypne a menu je
moûno norm·lnÏ obsluhovat.
Jsou zobrazeny n·sledujÌcÌ funkce:
- Teplota mÌstnosti
- Funkce dÏtskÈ pojistky
- Funkce Shopping / n·kup
- Funkce reûimu Eco / ekonomick˝ provoz
- Funkce reûimu rychlÈho vychlazov·nÌ
n·poj˘ (nebo funkce ËasovaËe)
m
m
ik
os
of
t
Pokud se po zasunutÌ nap·jecÌ z·strËky
do z·suvky displej nerozsvÌtÌ, je nutno
stisknout tlaËÌtko (A) pro zapnutÌ
spot¯ebiËe.
Aby bylo zaruËeno zachov·nÌ spr·vnÈho
stavu uloûen˝ch pokrm˘, doporuËuje se
aktivovat funkci reûimu Eco a spot¯ebiË
m˘ûe nastavit n·sledujÌcÌ teplotu:
cca + 5 ∞C v chladÌcÌ Ë·sti
ï Pro nastavenÌ jinÈ teploty viz odstavec
ÑTlaËÌtka pro nastavenÌ teplotyì.
Volba / VypnutÌ / ZapnutÌ
NastavenÌ teploty
Teplotu je moûno v chladniËce zvolit
stisknutÌm tlaËÌtka (B).
a)
b)
50mm
pr
ah
a
pr
ah
a
s.
r.o
.
Ukazatel teploty
a) p¯Ìmo nad spot¯ebiËem nebo
b) za a nad spot¯ebiËem. V tomto
p¯ÌpadÏ musÌ z˘stat za chladniËkou
voln· vzd·lenost minim·lnÏ 50 mm.
.
Jestliûe je ukazatel zapnut,
je indikov·na funkce reûimu
rychlÈho vychlazov·nÌ n·poj˘
Zkontrolujte, zda nejsou kabel pro
p¯Ìvod elektrickÈho proudu a / nebo
sÌùov· z·strËka sev¯eny zadnÌ stranou
chladniËky a zda nejsou poökozeny.
ï Poökozen˝ p¯ÌvodnÌ sÌùov˝ kabel a /
nebo sÌùov· z·strËka se mohou
p¯eh¯Ìvat a b˝t p¯ÌËinou poû·ru.
Na sÌùov˝ p¯ÌvodnÌ kabel nestavte
û·dnÈ tÏûkÈ p¯edmÏty, resp. spot¯ebiË
samotn˝.
ï HrozÌ nebezpeËÌ zkratu a poû·ru!
Nezasunujte sÌùovou z·strËku nikdy do
uvolnÏnÈ nebo poökozenÈ z·suvky.
ï HrozÌ nebezpeËÌ zkratu a poû·ru!
Aby bylo moûno optim·lnÏ vyuûÌvat
v˝konnosti chladniËky, mÏly by b˝t
bezpodmÌneËnÏ zachov·ny d·le
uvedenÈ pokyny:
ï Spot¯ebiË instalujte na suchÈm,
chladnÈm mÌstÏ, na kterÈm nebude
vystaven p¯ÌmÈmu sluneËnÌmu z·¯enÌ.
ï Vyvarujte se instalovat chladniËku
v blÌzkosti tepeln˝ch zdroj˘, jako nap¯.
vedle spor·ku nebo automatickÈ myËky
n·dobÌ.
ï Spot¯ebiË musÌ st·t rovnÏ a musÌ
spoËÌvat na vöech Ëty¯ech rozÌch,
kromÏ toho nesmÌ b˝t op¯en o stÏnu.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby se¯iÔte noûky
s pouûitÌm klÌËe, kter˝ je souË·stÌ
dod·vky chladniËky.
ï Okolo celÈ chladniËky musÌ b˝t
zajiötÏna dobr· cirkulace vzduchu.
V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nesmÏjÌ b˝t
blokov·ny vÏtracÌ ötÏrbiny, nach·zejÌcÌ
se pod a za chladniËkou. VÏtracÌ
prostor nad spot¯ebiËem a vöemi
z·vÏsn˝mi sk¯ÌÚkami na potraviny musÌ
b˝t velk˝ nejmÈnÏ 4 cm. Prostor pro
vÏtr·nÌ m˘ûe b˝t buÔ
23
os
3
m
ik
os
m
ik
2
Stiskem tlaËÌtka (B) zobrazuje ukazatel
teploty blikajÌcÌ hodnotu nastavenÈ
teploty. Pro potvrzenÌ volby je nutno
stisknout tlaËÌtko (E ).
Ozve se v˝straûn˝ sign·l, displej
zobrazuje na nÏkolik sekund zvolenou
teplotu a potom zobrazÌ opÏt aktu·lnÌ
vnit¯nÌ teplotu.
NastavenÈ teploty musÌ b˝t dosaûeno
bÏhem 24 hodin.
Pokud je chladniËka na delöÌ dobu
odstavena z provozu, nenÌ nutnÈ teplotu
znovu nastavovat, neboù z˘stane uloûena
v pamÏti.
Kabel pro p¯ipojenÌ spot¯ebiËe
os
ik
m
os
ik
m
22
1
pr
ah
a
of
t
Jestliûe se instalujÌ dvÏ sk¯ÌnÏ vedle sebe,
mÏly by se mezi nÏ nalepit dva prvky
k zajiötÏnÌ odstupu, kterÈ jsou p¯iloûeny
k dod·vce v plastovÈm s·Ëku, viz obr·zek.
s.
UmÌstÏnÌ spot¯ebiËe
of
t
pr
ah
a
s.
P¯i dod·nÌ je filtr s aktivnÌm uhlÌm zabalen
v plastovÈm s·Ëku, aby tak byla zajiötÏna
jeho neporuöenost. P¯ed spuötÏnÌm
chladniËky je nutno filtr instalovat za
m¯Ìûku.
M¯Ìûka se otev¯e souËasn˝m vtlaËenÌm
p·Ëky vpravo od m¯Ìûky (1) a natoËenÌm
klapky smÏrem ven (2). Filtr s aktivnÌm
uhlÌm se potom usadÌ do vodÌtek na zadnÌ
hranÏ klapky (3).
S filtrem je nutno manipulovat velmi
opatrnÏ, aby se neuvolÚovaly û·dnÈ
Ë·steËky na jeho povrchu.
r.o
.
P¯i uv·dÏnÌ chladniËky do provozu
nesouhlasÌ bÏhem nabÌhacÌ a
stabilizaËnÌ f·ze indikace teploty
s hodnotou zvolenÈ teploty. V
pr˘bÏhu tÈto doby jsou moûnÈ
takÈ odliönÈ zobrazenÈ ˙daje, neû
je zvolen· hodnota.
r.o
Instalace filtru s aktivnÌm uhlÌm
Pozor
.
DoporuËujeme, aby byla chladniËka
instalov·na na odkap·vacÌ rohoûi, urËenÈ
pro chladniËky / mrazniËky, a bylo tak
moûno snadnÏji zjistit p¯ÌpadnÈ
netÏsnosti. Odkap·vacÌ rohoûe se
prod·vajÌ u vaöeho odbornÈho prodejce.
Nikdy nevytahujte z·strËku ze z·suvky
s pomocÌ kabelu, zvl·ötÏ kdyû se
spot¯ebiË vysunuje z v˝klenku.
ï PoökozenÌm sÌùovÈho kabelu m˘ûe dojÌt
ke zkratu, zasaûenÌ elektrick˝m proudem nebo hrozÌ nebezpeËÌ poû·ru.
ï Aby se zamezilo ohroûenÌ uûivatele,
smÌ poökozen˝ kabel pro p¯ipojenÌ
spot¯ebiËe do elektrickÈ sÌtÏ vymÏÚovat
v˝hradnÏ pracovnÌci servisnÌ sluûby,
p¯ÌpadnÏ p¯ÌsluönÏ kvalifikovan˝
odborn˝ person·l.
VypnutÌ spot¯ebiËe
Jestliûe se stiskne tlaËÌtko ÑAì na dobu
delöÌ neû 1 sekundu, chladniËka se vypne.
P¯itom se zobrazÌ mÌsto teploty
ÑodeËÌt·nÌì ñ 3 - 2 ñ 1.
Po vypnutÌ chladniËky se zobrazÌ teplota
prostoru a nad·le svÌtÌ p¯Ìsluön˝
symbol .
Funkce teploty mÌstnosti
ZobrazenÌ funkce teploty mÌstnosti se
aktivuje stisknutÌm tlaËÌtka D (pokud je
to zapot¯ebÌ, musÌ se tlaËÌtko stisknout
nÏkolikr·t), dokud se neobjevÌ p¯Ìsluön˝
obrazov˝ symbol .
PotÈ je zobrazov·na teplota mÌstnosti.
Volbu tohoto nastavenÌ je t¯eba potvrdit
bÏhem nÏkolika sekund stisknutÌm tlaËÌtka E. Ozve se akustick˝ sign·l a nad·le
svÌtÌ odpovÌdajÌcÌ symbol.
Funkci je moûno kdykoliv odstavit
stisknutÌm tlaËÌtka D, dokud neblik·
odpovÌdajÌcÌ symbol , potom je t¯eba
stisknout tlaËÌtko E.
Funkce dÏtskÈ pojistky
Funkce dÏtskÈ pojistky se aktivuje
stisknutÌm tlaËÌtka D (pokud je to
zapot¯ebÌ, musÌ se tlaËÌtko stisknout
nÏkolikr·t), dokud se neobjevÌ p¯Ìsluön˝
obrazov˝ symbol .
Volbu je t¯eba potvrdit bÏhem nÏkolika
sekund stisknutÌm tlaËÌtka E. Ozve se
v˝straûn˝ sign·l a nad·le svÌtÌ odpovÌdajÌcÌ
symbol.
Pokud je tato funkce aktivnÌ, nemajÌ za
tÈto podmÌnky tedy p¯ÌpadnÈ manipulace
s tlaËÌtky û·dn˝ ˙Ëinek.
Funkci je moûno kdykoliv odstavit
stisknutÌm tlaËÌtka D, dokud neblik·
odpovÌdajÌcÌ symbol, potom je t¯eba
stisknout tlaËÌtko E.
7
os
8
os
ik
m
m
ik
os
of
t
s.
pr
ah
a
Funkce reûimu Eco se aktivuje stisknutÌm
tlaËÌtka D (pokud je to zapot¯ebÌ, musÌ
se tlaËÌtko stisknout nÏkolikr·t), dokud
se neobjevÌ p¯Ìsluön˝ obrazov˝ symbol
.
Volbu je t¯eba potvrdit bÏhem nÏkolika
sekund stisknutÌm tlaËÌtka E. Ozve se
v˝straûn˝ sign·l a nad·le svÌtÌ odpovÌdajÌcÌ
symbol.
V tomto p¯ÌpadÏ je nastavena teplota
automaticky (+ 5 ∞C) na optim·lnÌ
podmÌnky pro uchov·nÌ potravin.
Funkci je moûno kdykoliv zruöit zmÏnou
nastavenÌ teploty.
of
t
s.
pr
ah
a
Funkce reûimu Eco /energeticky
˙sporn˝
r.o
.
Tato funkce m· dvÏ oblasti pouûitÌ:
1. RychlÈ vychlazenÌ plechovek / lahvÌ na
ukl·dacÌ ploöe pro rychlÈ chlazenÌ.
2. P¯i souËasnÈm uloûenÌ vÏtöÌho
mnoûstvÌ zboûÌ s pokojovou teplotou,
jeû se m· vychladit.
Funkce rychlÈho vychlazenÌ se aktivuje
stisknutÌm tlaËÌtka D (pokud je to
zapot¯ebÌ, musÌ se tlaËÌtko stisknout
nÏkolikr·t), dokud se neobjevÌ p¯Ìsluön˝
obrazov˝ symbol
. Volbu je t¯eba
potvrdit bÏhem nÏkolika sekund
stisknutÌm tlaËÌtka E. Ozve se v˝straûn˝
sign·l a nad·le svÌtÌ odpovÌdajÌcÌ symbol.
Po uplynutÌ cca 6 hodin se funkce
rychlÈho vychlazenÌ automaticky vypne.
Funkci je moûno kdykoliv odstavit
stisknutÌm tlaËÌtka D, dokud neblik·
odpovÌdajÌcÌ symbol, potom je t¯eba
stisknout tlaËÌtko E.
Za tÈto podmÌnky pracuje ËasovaË se
zadanou hodnotou 30 minut, a lze jej
mÏnit v rozmezÌ od 1 do 90 minut,
poûadovan˝ Ëas zvolÌte stisknutÌm
tlaËÌtka B.
r.o
Po uplynutÌ cca 6 hodin se funkce Shopping automaticky vypne.
Funkci je moûno kdykoliv odstavit
stisknutÌm tlaËÌtka D, dokud neblik·
odpovÌdajÌcÌ symbol, potom je t¯eba
stisknout tlaËÌtko E.
Potom se p¯ipojÌ vodnÌ hadice na
vodovodnÌ kohout s vnÏjöÌm
z·vitem (3/ 4ì). Pr·ci by mÏl
prov·dÏt vyuËen˝ instalatÈr. Sk¯ÌÚ
se p¯ipojÌ p¯es uzavÌracÌ kohout.
Na trhu existujÌ r˘znÈ vhodnÈ
schv·lenÈ kohouty a armatury.
VodnÌ hadice nesmÌ b˝t zalomen·,
sev¯en· nebo ohnut· do p¯Ìliö
malÈho oblouku.
Funkce pro rychlÈ vychlazenÌ
n·poj˘
.
Jestliûe se m· uloûit do chladniËky vÏtöÌ
mnoûstvÌ tepl˝ch potravin, nap¯Ìklad po
provedenÈm n·kupu, doporuËuje se
aktivovat funkci Shopping / n·kup, aby
se zboûÌ rychleji ochladilo a zamezilo se
tak zv˝öenÌ teploty pokrm˘, kterÈ jsou
jiû v chladniËce uloûeny.
Funkce Shopping / n·kup se aktivuje
stisknutÌm tlaËÌtka D (pokud je to
zapot¯ebÌ, musÌ se tlaËÌtko stisknout
nÏkolikr·t), dokud se neobjevÌ p¯Ìsluön˝
obrazov˝ symbol
. Volbu je t¯eba
potvrdit bÏhem nÏkolika sekund
stisknutÌm tlaËÌtka E. Ozve se v˝straûn˝
sign·l a nad·le svÌtÌ odpovÌdajÌcÌ symbol.
m
ik
os
m
ik
Funkce Shopping / n·kup
P¯ipojenÌ hadice vody
Pokud pot¯ebujete delöÌ hadici, neû je
hadice, kter· je souË·stÌ dod·vky
chladniËky, musÌte pouûÌt p¯ÌvodnÌ hadici
150 38 85-02/0, vyzkouöenou institucÌ
VDE, a kterou zakoupÌte v odbornÈm
obchodÏ.
D¯Ìve, neû uvedete sk¯ÌÚ do provozu
a instalujete ji na svÈm definitivnÌm mÌstÏ,
mÏli byste se p¯esvÏdËit, zda bylo
p¯ipojenÌ vody spr·vnÏ provedeno a na
p¯Ìpojce k vodnÌmu ventilu sk¯ÌnÏ nebo
k vodovodnÌmu kohoutu neprosakuje
û·dn· voda, a d·le zda jsou 4 distanËnÌ
kusy usazeny podle obr·zku vûdy na
urËenÈm mÌstÏ.
21
os
NejvyööÌ p¯Ìpustn˝ tlak vody:
5 bar (500 kPa)
Jestliûe je tlak vody niûöÌ,
neû 2,5 bar, poraÔte se se sv˝m
instalatÈrem.
P¯i tlaku vody vyööÌm neû 5 bar
se musÌ namontovat redukËnÌ
ventil (lze jej zakoupit v odbornÈ
prodejnÏ)
m
ik
os
m
ik
NejniûöÌ p¯Ìpustn˝ tlak vody:
2,5 bar (250 kPa)
Na konci nastavenÈ doby se objevÌ
n·sledujÌcÌ indikace:
- na displeji blik· symbol ;
- blik· symbol ;
- blik· symbol ;
- ozve se akustick· v˝straha, dokud se
nestiskne tlaËÌtko E.
Funkci je moûno kdykoliv odstavit
stisknutÌm tlaËÌtka D, dokud neblik·
odpovÌdajÌcÌ symbol, potom je t¯eba
stisknout tlaËÌtko E.
Nep¯ipojujte spot¯ebiË na p¯Ìvod vody v mÌstnostech, ve kter˝ch m˘ûe
klesnout teplota prost¯edÌ pod bod mrazu.
ChladniËka se smÌ p¯ipojit jen na potrubÌ pitnÈ vody.
ChladniËka se musÌ p¯ipojit v˝hradnÏ na potrubÌ studenÈ vody.
PouûitÌ chladniËky
INSTALACE
NastavenÌ teploty
20
Pozor
s.
P¯Ìliö ËastÈ otevÌr·nÌ dve¯Ì nebo
p¯Ìliö dlouhÈ ponech·nÌ
otev¯en˝ch dve¯Ì m˘ûe mÌt za
n·sledek kolÌs·nÌ teploty v chladÌcÌm prostoru.
Odchylky mohou b˝t zp˘sobeny
takÈ p¯Ìliö velk˝m mnoûstvÌm novÏ
uloûen˝ch tepl˝ch potravin do
prostoru chladniËky.
pr
ah
a
of
t
os
ik
m
ik
os
Vymyjte vnit¯nÌ prostor chladniËky
pomocÌ mÏkkÈ utÏrky vlaûnou vodou s
mÌrn˝m mycÌm prost¯edkem.
m
s.
pr
ah
a
»iötÏnÌ
of
t
Nep¯ipusùte, aby si s obalem hr·ly
dÏti. P¯i hranÌ s plastov˝mi fÛliemi
by se mohly dÏti udusit.
r.o
.
V norm·lnÌm provozu je na displeji
indikov·na st¯ednÌ teplota chladicÌho
prostoru.
r.o
Spot¯ebiË vybalte a zkontrolujte, zda
nebyl bÏhem dopravy poökozen. Pokud
by byla urËit· poökozenÌ spot¯ebiËe
zjiötÏna, informujte neprodlenÏ svÈho
odbornÈho prodejce. Obalov˝ materi·l z
chladniËky odevzdejte k recyklaci. BliûöÌ
informace k likvidaci zÌsk·te u spr·vy
obce nebo ve svÈ odbornÈ prodejnÏ.
OdstraÚte ochrannÈ prvky pro
p¯epravu
OdstraÚte lepicÌ p·sek a ochrannÈ prvky
pro p¯epravu
ï na bocÌch dve¯Ì
ï na ukl·dacÌch podl·ûk·ch
OdstraÚte ochrannÈ prvky pro p¯epravu
ze sklenÏnÈ desky tak, ûe p¯itlaËÌte
ochrann˝ prvek nejprve podÈl hrany
sklenÏnÈ desky tak daleko dop¯edu,
jak je to moûnÈ. N·slednÏ p¯idrûte
sklenÏnou desku pevnÏ na zadnÌ hranÏ a
vyt·hnÏte ji spoleËnÏ s ochrann˝m prvkem ven, aû se sklenÏn· deska p¯eklopÌ
dop¯edu a je moûno ochrann˝ prvek
odstranit. U nÏkter˝ch model˘ je pod
spot¯ebiËem molitanov· v˝plÚ pro
zvukovou izolaci. Tato v˝plÚ by se nemÏla
odstraÚovat.
.
VybalenÌ
P¯ednost: NenÌ jiû moûnÈ ne˙myslnÈ
zav¯enÌ dve¯Ì chladniËky, p¯ÌpadnÏ
p¯iraûenÌ dve¯Ì nedopat¯enÌm osobami,
kterÈ majÌ bÏhem vaöÌ nep¯Ìtomnosti
p¯Ìstup do vaöich obytn˝ch prostor.
Bez zapnutÌ pro dovolenou by to mÏlo
za n·sledek vytv·¯enÌ pachu a plÌsnÌ
ve vnit¯nÌm prostoru chladniËky.
Reûim funkce pro dovolenou sepnete
tlaËÌtkem pro snÌûenÌ teploty. V ukazateli
teploty se mÏnÌ zobrazen· teplota od
+ 8 ∞C v krocÌch po 1 ∞C do hodnoty
+ 2 ∞C.
Za hodnotou + 2 ∞C n·sleduje v indikaci
pÌsmeno ÑHì. Pro potvrzenÌ stisknÏte
tlaËÌtko E.
NynÌ se nach·zÌ chladicÌ prostor v energeticky ˙spornÈm reûimu pro dobu
dovolenÈ.
ZapnutÌ pro dobu dovolenÈ
P¯i zapnutÌ pro dobu dovolenÈ m· zadan·
teplota pro chladÌcÌ prostor hodnotu
+ 15 ∞C.
M·te tÌm moûnost ñ aniû by doch·zelo
k tvo¯enÌ pachu nebo plÌsnÏ ñ ponechat
p¯i delöÌ nep¯Ìtomnosti v bytÏ (nap¯.
bÏhem dovolenÈ) pr·zdn˝ chladicÌ
prostor mÌsto otev¯en˝ rovnÏû v zav¯enÈm stavu.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ!
ChladÌcÌ prostor musÌ b˝t p¯i
zapnutÈ funkci H pr·zdn˝.
Slyöiteln· v˝straha p¯i
otev¯en˝ch dve¯Ìch
Slyöiteln· v˝straha se vypne, kdyû se
ponechajÌ dve¯e po dobu asi 5 minut
otev¯enÈ.
Stav v˝strahy otev¯en˝ch dve¯Ì je indikov·n pomocÌ:
- blik·nÌ symbolu
- akustickÈho sign·lu.
Pro odstavenÌ v˝strahy stisknÏte tlaËÌtko
(E).
P¯i opÏtovnÈm obnovenÌ norm·lnÌho
stavu (zav¯enÈ dve¯e):
- akustick˝ sign·l se vypne.
9
os
m
ik
os
m
ik
F
G
K
P¯Ìliö mal˝ tok vody.
VyjmÏte sÌtko v p¯ipojovacÌm ventilu
a vyËistÏte je.
Usazenina ve vodÏ. VymÏÚte filtr nebo
instalujte p¯ed¯azen˝ filtr.
P¯i odbÏru vody p¯ich·zÌ jen
plyn.
P¯Ìliö vysok˝ vstupnÌ tlak vody. Instalujte
redukËnÌ ventil.
Je p¯ekroËen· souËasn· kapacita.
PoËkejte asi 10 minut.
OsvÏtlenÌ d·vkovaËe vody
blik·.
NetÏsnost v p¯Ìpojce vody. OdstraÚte
netÏsnost a vypr·zdnÏte sk¯ÌÚ vyt·hnutÌm
ËervenÈ z·tky.
Viz obr·zek k odstavci ÑP¯ipojenÌ vodnÌ
hadiceì.
J. V˝dej vody
Aktivuje se, kdyû se tlaËÌ sklenicÌ nebo
podobnou n·dobou nahoru proti klapce.
Kontrolka blik·.
Filtr je vypot¯ebovan˝. VymÏÚte filtr.
.
Ovl·dacÌ prvky (d·vkovaË vody)
Kontrolka svÌtÌ trvale ûlutÏ.
80 % filtraËnÌ kapacity je vypot¯ebov·no.
Kupte nov˝ filtr.
J
L
H
I
- SlouûÌ pro zapnutÌ a vypnutÌ podsvÌcenÌ.
- VypÌn· kontrolku pro v˝mÏnu vodnÌho
filtru.
G. TlaËÌtko pro sycenou vodu
- TlaËÌtko se pouûÌv· pro volbu odbÏru
sycenÈ vody.
- SlouûÌ pro zapnutÌ a vypnutÌ uzamykacÌ
funkce.
I. élut· kontrolka
Kontrolka svÌtÌ, kdyû se musÌ vymÏnit
vodnÌ filtr.
s.
L. OsvÏtlenÌ
OdbÏr vody se po urËitÈ chvÌli
p¯eruöÌ.
Funkce d·vkovaËe vody.
Pro trvalÈ odemknutÌ:
Drûte tlaËÌtka (G) a (H) souËasnÏ stisknut·
po dobu 3 sekund. OdemknutÌ je indiko-
10
os
of
t
K aktivov·nÌ uzamykacÌ funkce:
Drûte tlaËÌtka (G) a (H) souËasnÏ stisknut·
po dobu asi 3 sekund.
Aktivov·nÌ je indikov·no rozsvÌcenÌm
ûlutÈ kontrolky (F).
ik
m
ik
os
Pro doËasnÈ odemknutÌ:
Drûte tlaËÌtko (G) nebo tlaËÌtko (H) po
dobu asi 3 sekund stisknutÈ, dokud
nezhasne ûlut· kontrolka (F).
Po pouûitÌ se opÏt automaticky po
uplynutÌ asi 3 sekund aktivuje uzamykacÌ
funkce.
v·no rozsvÌcenÌm tlaËÌtka (G) nebo
tlaËÌtka (H).
m
of
t
Funkce uzamknutÌ tlaËÌtek:
Z v˝robnÌho z·vodu je aktivov·na funkce
pro uzamknutÌ tlaËÌtek.
Volba a odbÏr vody:
Voda se zvolÌ tak, ûe se p¯ed odbÏrem
stiskne buÔ tlaËÌtko pro sycenou vodu
(G) nebo tlaËÌtko pro norm·lnÌ vodu (H).
Aktu·lnÌ volba je indikov·na rozsvÌcenÌm
p¯ÌsluönÈho tlaËÌtka. Druh vody je moûno
bÏhem odbÏru mÏnit.
Dos·hlo se maxim·lnÌ doby 2 minut.
ZaËnÏte s odbÏrem vody znovu.
pr
ah
a
s.
pr
ah
a
r.o
K. Klapka
r.o
H. TlaËÌtko pro odbÏr norm·lnÌ vody.
- TlaËÌtko se pouûÌv· pro volbu odbÏru
norm·lnÌ vody.
.
F. élut· kontrolka
Kontrolka svÌtÌ, kdyû je aktivov·na
uzamykacÌ funkce.
TECHNICK… ⁄DAJE
Model
»ist˝ objem chladÌcÌho prostoru l
Spot¯eba energie / rok
kWh
RozmÏry
mm
V˝öka
ä̯ka
Hloubka
ERES 31800 W / ERES 31800 X
311
173
1800
595
650
P¯Ìpustn˝ tlak vody (aby bylo moûno zajistit spr·vnou funkci)
Celkov˝ chod systÈmu se m˘ûe mÏnit s mÌstnÌmi podmÌnkami pro vodu a/nebo
s tlakem vody.
19
os
m
ik
os
ChladniËka je p¯Ìliö hluËn·.
ChladicÌ systÈm vytv·¯Ì neust·le urËitÈ
zvuky. Je vnÌmateln˝ impulsnÌ zvuk, kdyû
je chladicÌ kapalina Ëerp·na do chladicÌch
kan·l˘ spot¯ebiËe. P¯i zapnutÌ a p¯i vypnutÌ
kompresoru je slyöitelnÈ ùuknutÌ.
Hladina zvuku je z·visl· na aktu·lnÌm
provozu spot¯ebiËe.
Pokud by se v·m zd·la hladina zvuku
abnorm·lnÌ: OdehnÏte kan·ly na zadnÌ
stranÏ spot¯ebiËe od sebe a zajistÏte,
aby se kan·ly vz·jemnÏ nedot˝kaly.
Jestliûe by se uvolnily vloûky (mezi stÏnou
spot¯ebiËe a kan·ly), musejÌ se znovu
upevnit. Dodrûujte p¯esnÏ pokyny, uvedenÈ
v kapitole ÑInstalace, umÌstÏnÌ spot¯ebiËeì.
é·dn˝ kysliËnÌk uhliËit˝.
18
Tlakov· bombiËka je pr·zdn·.
VymÏÚte tlakovou bombiËku.
Nad·vkujte vÏtöÌ mnoûstvÌ sycenÈ vody.
(Asi 1 litr).
Je p¯Ìliö nÌzk˝ vstupnÌ tlak vody.
OsvÏtlenÌ:
P¯i odbÏru vody se automaticky zapne
osvÏtlenÌ (L) d·vkovaËe vody.
Funkce filtru s aktivnÌm uhlÌm
VestavÏn˝ filtr s aktivnÌm uhlÌm
umoûÚuje uloûenÌ zboûÌ se silnou v˘nÌ
v blÌzkosti jin˝ch potravin, aniû by tyto
potraviny chuù nebo v˘ni p¯evzaly.
r.o
pr
ah
a
of
t
os
ik
Z¯eÔte norm·lnÌ vodou.
(Viz odstavec ÑFunkce d·vkovaËe vodyì).
m
m
P¯Ìliö sycen· voda.
Je p¯Ìliö nÌzk˝ vstupnÌ tlak vody.
Nad·vkujte vÏtöÌ mnoûstvÌ sycenÈ vody.
(Asi 1 litr).
KysliËnÌk uhliËit˝ je brzy vypot¯ebov·n.
VymÏÚte tlakovou bombiËku.
Teplota uloûenÌ je p¯Ìliö vysok·. Sniûte
teplotu ve sk¯Ìni.
V tomto stavu se doporuËuje zakoupit
nov˝ n·hradnÌ filtr. Jestliûe kontrolka
blik·, je vodnÌ filtr vypot¯ebov·n na
100 % svÈ celÈ doby ûivotnosti. V tom
p¯ÌpadÏ je nutno filtr vymÏnit
neprodlenÏ.
Po v˝mÏnÏ filtraËnÌ vloûky, viz odstavec
Ñ⁄drûba bÏhem provozuì, je moûno
kontrolku vypnout, kdyû se drûÌ tlaËÌtko
pro norm·lnÌ vodu (H) stisknutÈ po dobu
cca 3 sekund, dokud kontrolka nezhasne.
s.
r.o
s.
pr
ah
a
ik
os
of
t
P¯Ìliö malÈ nasycenÌ vody.
Postup odbÏru se spustÌ p¯itisknutÌm
sklenice nebo jinÈ n·doby smÏrem nahoru
proti klapce (K). OdbÏr vody se p¯eruöÌ
odd·lenÌm sklenice nebo n·doby od
klapky smÏrem dol˘ (K). P¯ÌpadnÏ rozlit·
nebo p¯elit· voda se shromaûÔuje
v odkap·vacÌ misce pod d·vkovaËem
vody. Po skonËenÈm odbÏru vody se
provede kr·tkÈ opl·chnutÌ. Odkap·vacÌ
misku je moûno v p¯ÌpadÏ pot¯eby ruËnÏ
odstranit a vypr·zdnit.
Pro trvalÈ osvÏtlenÌ:
1. Zkontrolujte, zda se nach·zÌ d·vkovaË
vody v odemknutÈm stavu.
2. Drûte potom tlaËÌtko pro norm·lnÌ
vodu (H) po dobu asi 3 sekund
stisknutÈ, dokud se osvÏtlenÌ nezapne.
OsvÏtlenÌ je potom zapnuto s p¯ibliûnÏ
50 % plnÈ intenzity.
.
Spot¯ebiË nenÌ zapnut.
Spot¯ebiË nenÌ p¯ipojen k dod·vce
elektrickÈho proudu.
(Zkuste p¯ipojit do z·suvky jin˝ elektrick˝
spot¯ebiË).
NenÌ v po¯·dku jiötÏnÌ.
SÌùov· z·strËka nenÌ spr·vnÏ p¯ipojena.
.
m
ik
Cel˝ spot¯ebiË nefunguje.
NefungujÌ chlazenÌ nebo
vnit¯nÌ osvÏtlenÌ. NesvÌtÌ
û·dn· kontrolka.
K vypnutÌ osvÏtlenÌ:
1. Zkontrolujte, zda se nach·zÌ d·vkovaË
vody v odemknutÈm stavu.
2. Drûte potom tlaËÌtko pro norm·lnÌ
vodu (H) po dobu asi 3 sekund
stisknutÈ, dokud se osvÏtlenÌ nevypne.
Vnit¯nÌ prostor chladniËky
Ukl·dacÌ roöty a dve¯nÌ p¯ihr·dky jsou
vyjÌmatelnÈ a lze je snadno p¯emisùovat.
UrËitÈ ukl·dacÌ roöty se musejÌ pro
vyjmutÌ vzadu nadzvednout.
Kontrolka pro vodnÌ filtr:
D·vkovaË vody je vybaven kontrolkou (I),
kter· indikuje dobu, kdy se musÌ vymÏnit
vodnÌ filtr. Jestliûe svÌtÌ kontrolka
nep¯etrûitÏ, je vodnÌ filtr na 80 % svÈ
celÈ doby ûivotnosti vypot¯ebov·n.
11
os
m
ik
os
m
ik
DolnÌ dve¯nÌ p¯ihr·dka, stejnÏ jako
sklenÏn· deska nad prostorem pro
zeleninu se nesmÏjÌ pro zajiötÏnÌ spr·vnÈ
cirkulace vzduchu p¯esazovat.
Jestliûe spot¯ebiË nefunguje
Pokud by se v·m zd·lo, ûe se bÏhem provozu spot¯ebiËe projevujÌ urËitÈ
nepravidelnosti, proËtÏte si laskavÏ peËlivÏ nejprve n·sledujÌcÌ pokyny, d¯Ìve neû
p¯ÌpadnÏ zbyteËnÏ p¯ivol·te servisnÌ sluûbu. ÿadu p¯Ìznak˘ poruch si m˘ûete odstranit
sami.
Moûn· p¯ÌËina / opat¯enÌ pro odstranÏnÌ
V ukazateli teploty se objevÌ
Ñ ì.
Vznikla z·vada p¯i mϯenÌ teploty.
Informujte svoji servisnÌ sluûbu.
(Potraviny budou nad·le chlazeny;
nenÌ moûnÈ nastavovat teplotu).
Teplota v chladniËce je p¯Ìliö
vysok·.
Nastavte niûöÌ teplotu.
Potraviny musejÌ b˝t v chladniËce spr·vnÏ
uloûeny. ProËtÏte si odstavec ÑTeplota
v chladniËceì.
Rozloûte potraviny v chladniËce takov˝m
zp˘sobem, aby bylo zajiötÏno, ûe m˘ûe
chladn˝ vzduch okolo nich cirkulovat.
P¯esvÏdËte se, zda jsou dve¯e chladniËky
zcela zav¯eny, zda je celÈ tÏsnÏnÌ v po¯·dku
a je dokonale ËistÈ.
r.o
r.o
.
OznaËenÌ modelu
.
Dr·tÏnÈ koöe
Sk¯ÌÚ chladniËky je vybavena dvÏma
dr·tÏn˝mi koöi, kterÈ je moûno vyjmout
a tÌm uvolnit prostor p¯ed dv̯ky pro
˙drûbu.
Dr·tÏnÈ koöe je moûno pouûÌt takÈ pro
p¯en·öenÌ lahvÌ a jinÈho zboûÌ nebo takÈ
jako "snÌdaÚov˝ koöÌk".
HornÌ ukl·dacÌ plocha je odnÌmateln·.
N·doba na zeleninu m· dvÏ p¯estavitelnÈ
dÏlÌcÌ p¯ep·ûky s pÏti r˘zn˝mi
moûnostmi volby k oddÏlenÌ r˘zn˝ch
druh˘ uloûenÈ zeleniny.
12
s.
pr
ah
a
Teplota v chladniËce je p¯Ìliö
nÌzk·.
Nastavte vyööÌ teplotu.
Na podlahu vytÈk· voda.
UmÌstÏte odtokovou hadici, kter· se nach·zÌ
na zadnÌ stranÏ spot¯ebiËe, nad odchyt·vacÌ
n·dobu. ProËtÏte si kapitolu ÑP¯ed uvedenÌm
chladniËky do provozuì.
Kompresor je nep¯etrûitÏ
v provozu.
Nastavte vyööÌ teplotu.
P¯esvÏdËte se, zda jsou dve¯e chladniËky
zcela zav¯eny, zda je celÈ tÏsnÏnÌ v po¯·dku
a je dokonale ËistÈ
ik
os
of
t
Odkl·dacÌ plocha pro rychlÈ
vychlazenÌ n·poj˘
SpodnÌ odkl·dacÌ plochu pro rychlÈ
vychlazenÌ je moûno umÌstit v nÏkterÈ z
hornÌch liöt. Aby se zÌskala optim·lnÌ
funkce, mÏla by se ukl·dacÌ plocha
umÌstit do druhÈ liöty od hornÌho konce.
m
m
ik
os
of
t
pr
ah
a
s.
Ukl·dacÌ roöty se zv˝öen˝m okrajem by
se mÏly usazovat okrajem k zadnÌ stÏnÏ
chladniËky.
N·doba na zeleninu m· ventilaËnÌ liötu,
kterou se zvyöuje cirkulace vzduchu a
zamezuje se tvo¯enÌ kondenz·tu.
17
os
1
r.o
2
3
V˝mÏna filtru s aktivnÌm uhlÌm
Aby byla zachov·na optim·lnÌ funkce, mÏl
by se filtr s aktivnÌm uhlÌm vymÏnit p¯i
norm·lnÌm pouûÌv·nÌ spot¯ebiËe jednou
za rok.
NovÈ filtry s aktivnÌm uhlÌm je moûno
zÌskat u vaöeho obchodnÌka nebo v servis-
16
pr
ah
a
PRAKTICK… RADY
Pokud spot¯ebiË nepouûÌv·te
ik
os
of
t
Spot¯ebiË vypnÏte a vyt·hnÏte sÌùovou
p¯ÌvodnÌ z·strËku z n·stÏnnÈ z·suvky.
VyËistÏte chladniËku zp˘sobem, kter˝ je
uveden˝ v kapitole Ñ»iötÏnÌì. Nechte
dve¯e spot¯ebiËe otev¯enÈ. Pokud byste
dve¯e zav¯eli, mohly by v chladniËce
vznikat nep¯ÌjemnÈ pachy.
Jestliûe nech·te chladniËku zapnutou,
mÏli byste nÏkoho poû·dat, aby se p¯iöel
na spot¯ebiË obËas podÌvat, zda se
uloûenÈ potraviny p¯i p¯ÌpadnÈm
p¯eruöenÌ dod·vky elektrickÈho proudu
nezkazily.
m
m
ik
os
of
t
pr
ah
a
s.
NasaÔte öroubov·k do sp·ry drû·ku
û·rovky a û·rovku odeberte.
NasaÔte novou û·rovku do st¯ednÌ polohy a p¯itlaËte ji, aû zaskoËÌ. NahraÔte
starou halogenovou û·rovku za novou
stejnou û·rovku s max. hodnotou 20 W.
VyjmÏte polici pro rychlÈ chlazenÌ s drû·kem ze sk¯ÌnÏ.
Pro uvolnÏnÌ drû·ku od police p¯ehnÏte
h·Ëky, kterÈ svÌrajÌ zadnÌ hranu police.
s.
r.o
V˝mÏna û·rovky
Demont·û drû·ku pro l·hve
a plechovky
SpuötÏnÌ a zastavenÌ funkce jsou pops·ny
v odstavci pro rychlÈ vychlazenÌ n·poj˘).
.
ChladicÌ prostor se p¯i kaûdÈm zastavenÌ
kompresoru automaticky odmrazÌ.
Vytv·¯enÌ n·mrazy v chladniËce lze
zamezit n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
ï Neukl·dejte do chladniËky û·dnÈ teplÈ
pokrmy.
ï ChladniËku st·le neotevÌrejte a nezavÌrejte, a ponech·vejte ji otev¯enou
pouze na nezbytnÏ dlouhou dobu.
Drû·k lahvÌ a plechovek
Drû·k lahvÌ a plechovek lze p¯esunovat
do stran, ËÌmû je umoûnÏno flexibilnÏjöÌ
umisùov·nÌ lahvÌ a plechovek p¯ed
m¯Ìûkou.
Aby se usnadnilo boËnÌ p¯esunov·nÌ
drû·ku, je nutnÈ p¯itisknout polici
smÏrem dozadu.
P¯i chlazenÌ jednÈ plechovky nebo l·hve
by se mÏlo zboûÌ postavit centr·lnÏ p¯ed
m¯Ìûku, aby se tak dos·hlo nejlepöÌho
chladicÌho ˙Ëinku.
P¯i chlazenÌ jednÈ velkÈ l·hve se vyklopÌ
podpÏra pro l·hev nahoru.
nÌm st¯edisku. Filtr je umÌstÏn za m¯Ìûkou
a lze jej dos·hnout otev¯enÌm klapky.
M¯Ìûka se otev¯e, jestliûe se souËasnÏ
vtlaËÌ p·Ëka vpravo vedle m¯Ìûky
(1) a klapka se natoËÌ smÏrem ven.
(2). Filtr s aktivnÌm uhlÌm se potom
vysune z vedenÌ, v nÏmû se posouv· (3).
Potom se zasune nov˝ filtr s aktivnÌm
uhlÌm do stejnÈho vodÌtka. S filtrem je
nutno manipulovat velmi opatrnÏ, aby
se neuvolÚovaly û·dnÈ Ë·steËky na jeho
povrchu.
.
Odmrazov·nÌ ñ chladicÌ prostor
m
ik
os
m
ik
V˝mÏna tlakovÈ bombiËky se provede
n·sledujÌcÌm zp˘sobem: Odeberte
tlakovou bombiËku a namontujte spojovacÌ hrdlo na novÈ bombiËce.
N·hradnÌ bombiËku zÌsk·te u svÈho
mÌstnÌho odbornÈho prodejce. VÌce informacÌ naleznete na: www.sodafresh.cz.
Tipy pro ˙sporu energie
ï PeËlivÏ vyberte mÌsto pro umÌstÏnÌ
chladniËky. Pouûijte k tomu informace,
uvedenÈ v kapitole "Instalace". P¯i
spr·vnÈ instalaci m· chladniËka menöÌ
spot¯ebu elektrickÈ energie.
ï ChladniËku st·le neotevÌrejte a nezavÌrejte, a ponech·vejte ji otev¯enou
pouze na nezbytnÏ dlouhou dobu.
ï ObËas se p¯esvÏdËte, zda je chladniËka
spr·vnÏ zav¯en·.
ï ZmraûenÈ potraviny rozmrazujte
v chladniËce, aby bylo moûno vyuûÌvat
v chladniËce chladu, vych·zejÌcÌho ze
zmraûenÈho zboûÌ.
ï Jednou za rok oËistÏte s pouûitÌm
vysavaËe prachu kompresor a chladicÌ
systÈm na zadnÌ stranÏ spot¯ebiËe.
ï TeplÈ pokrmy nechte p¯ed vloûenÌm do
chladniËky vychladnout.
ï ZajistÏte, aby bylo tÏsnÏnÌ dve¯Ì chladniËky st·le v ˙plnÈm stavu, a aby bylo
vûdy naprosto ËistÈ.
13
os
ï Obalov˝ materi·l, stejnÏ jako vy¯azenÈ
zastaralÈ chladniËky, p¯edejte do mÌsta,
urËenÈho pro recyklov·nÌ tohoto typu
spot¯ebiˢ. BliûöÌ informace zÌsk·te
u spr·vy obce nebo ve svÈ odbornÈ
prodejnÏ.
ï Potraviny ukl·dejte v chladniËce v opÏtovnÏ vyuûiteln˝ch n·dob·ch.
Od nevratn˝ch obal˘ byste mÏli upustit
v takovÈ m̯e, jak je to moûnÈ.
ï Sk¯ÌÚ chladniËky um˝vejte s pouûitÌm
neagresivnÌho ËistÌcÌho prost¯edku.
m
ik
os
m
ik
Ochrana ûivotnÌho prost¯edÌ
ï Dodrûujte doporuËenÌ, uveden· v kapitole ÑTipy pro ˙sporu elektrickÈ
energieì.
Odeberte vÏtracÌ m¯Ìûku (bliûöÌ informace
jsou uvedeny v kapitole ÑVyjmutÌ vÏtracÌ
m¯Ìûkyì) a vysajte pomocÌ vysavaËe prach
pod chladniËkou. Odt·hnÏte spot¯ebiË od
stÏny a vyËistÏte vysavaËem prachu jeho
zadnÌ stranu, chladicÌ systÈm a kompresor.
ChladniËka a ûivotnÌ prost¯edÌ
ï Izolace dve¯Ì a chladivo, pouûitÈ v tÈto
chladniËce, neobsahujÌ û·dnÈ l·tky,
kterÈ by zp˘sobovaly odbour·v·nÌ
ozÛnovÈ vrstvy zemÏkoule.
ï Veöker˝ pouûit˝ obalov˝ materi·l je
vhodn˝ pro recyklaci.
ï Konstrukce spot¯ebiËe umoûÚuje jeho
jednoduchou demont·û a bezproblÈmovÈ recyklov·nÌ.
P¯i p¯emisùov·nÌ spot¯ebiËe
nadzvednÏte jeho p¯ednÌ hranu,
abyste nepoökodili podlahu
poökr·b·nÌm.
»iötÏnÌ
ChladniËku ËistÏte zcela pravidelnÏ.
»iötÏnÌ vnit¯nÌho prostoru
Spot¯ebiË vypnÏte a vyt·hnÏte sÌùovou
p¯ÌvodnÌ z·strËku z n·stÏnnÈ z·suvky.
Odeberte ze spot¯ebiËe vöechny
14
.
r.o
s.
Oöet¯ov·nÌ a ËiötÏnÌ d·vkovaËe
vody
»iötÏnÌ vnÏjöÌch stran spot¯ebiËe
Pro ËiötÏnÌ nerezov˝ch venkovnÌch dÌl˘
dve¯Ì, kterÈ majÌ povlak s povrchem
chr·nÌcÌm proti otisk˘m prst˘, pouûÌvejte
jen vodu a neutr·lnÌ ËistÌcÌ prost¯edek.
K tÈto pr·ci nepouûÌvejte û·dn˝
prost¯edek na drhnutÌ.
Za û·dn˝ch okolnostÌ nepouûÌvejte k tÈto
Ëinnosti brusnÈ a / nebo agresivnÌ ËistÌcÌ
prost¯edky.
pr
ah
a
of
t
os
ik
m
m
ik
os
of
t
pr
ah
a
s.
r.o
.
vyjÌmatelnÈ dÌly a ruËnÏ je umyjte.
VyËistÏte chladniËku, jejÌ vnit¯nÌ prostor
a izolaci dve¯Ì s pouûitÌm mÏkkÈ utÏrky.
Pro umytÌ pouûÌvejte mÌrn˝ ËistÌcÌ
prost¯edek z¯edÏn˝ vlaûnou vodou.
Dve¯e chladniËky se smÌ zav¯Ìt teprve
tehdy, kdyû je vnit¯nÌ prostor zcela
vyschl˝.
Jestliûe se projevÌ pot¯eba upravit zevnit¯
Ë·sti systÈmu, ve kter˝ch protÈk· voda,
je moûno objednat pot¯ebn˝ sanaËnÌ
materi·l v servisnÌm st¯edisku firmy
Electrolux.
⁄drûba bÏhem provozu
OäETÿOV¡NÕ A ⁄DRéBA
VyjmutÌ vÏtracÌ m¯Ìûky
Kdyû odstraÚujete a znovu montujete
vÏtracÌ m¯Ìûku, dejte pozor na spr·vnÈ
usazenÌ hadice na vodu.
P¯i vyjÌm·nÌ vÏtracÌ m¯Ìûky musejÌ b˝t
dve¯e spot¯ebiËe otev¯enÈ. UvolnÏte
hornÌ hranu vÏtracÌ m¯Ìûky jejÌm
vytaûenÌm smÏrem ven / dol˘. Potom
vyt·hnÏte vÏtracÌ m¯Ìûku rovnÏ ven.
Pokud potom znovu uv·dÌte spot¯ebiË
do provozu, je nutno systÈm odebr·nÌm
nejmÈnÏ t¯Ì litr˘ vody d˘kladnÏ
propl·chnout. P¯ed opÏtovnou instalacÌ
filtru musejÌ b˝t vöechny Ë·sti filtru zcela
rozmraûeny.
V p¯ÌpadÏ pot¯eby vyËistÏte z vnÏjöku
p¯ÌstupnÈ plochy n·doby na vodu jen
s pouûitÌm mÏkkÈ utÏrky a teplÈ vody.
V˝mÏna vodnÌho filtru se provede
n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
Poloûte pod filtr kus papÌru pro dom·cnost nebo hadr na um˝v·nÌ n·dobÌ.
VyjmÏte filtr ven jeho otoËenÌm ve smÏru
hodinov˝ch ruËiËek. VyteËe p¯itom malÈ
mnoûstvÌ vody. Ot¯ete vöe dosucha
a instalujte nov˝ filtr.
Viz odstavec ÑKdyû se vodnÌ systÈm
poprvÈ uv·dÌ do provozuì.
P¯Ìvod vody nenÌ nutno p¯i v˝mÏnÏ filtru
zavÌrat.
N·hradnÌ filtr je moûno objednat
v servisnÌm st¯edisku firmy Electrolux.
Viz odstavec Ñ⁄drûba a n·hradnÌ dÌlyì.
Odkap·vacÌ misku d·vkovaËe je moûno
vym˝t ve vlaûnÈm roztoku z mÌrnÈho
prost¯edku pro mytÌ rukou a vody.
Jestliûe systÈm bÏhem delöÌ doby nepouûÌv·te, doporuËuje se vyjmout filtr a zcela
vypr·zdnit vodu z d·vkovaËe. Vloûte filtr
do plastovÈho s·Ëku a zav¯ete jej.
Uloûte filtr v mrazniËce. Zav¯ete p¯Ìvod
vody do spot¯ebiËe.
15
Download PDF

advertising