Cleco | 17BP B | 17BP…B…

17BP…B…
Instrukcja obsługi
P1890E/PL
2010-08
17BP…B…
Bezprzewodowe narzędzie EC
Dalsze informacje o naszych produktach znajdą Państwo w Internecie
na stronie http://www.apextoolgroup.com
Informacje o niniejszej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja eksploatacji — oryginalna instrukja obsługi — skierowana jest do wszystkich osób pracujących z użyciem tego narzędzia, które nie wykonują jednak czynności dotyczących programowania.
Instrukcja eksploatacji
• dostarcza ważnych wskazówek z zakresu bezpiecznej i skutecznej pracy z narzędziem,
• opisuje działanie i obsługę bezprzewodowego narzędzia EC,
• służy jako podręcznik zawierający dane techniczne, okresy prac konserwacyjnych oraz zamówienia
części zamiennych,
• dostarcza wskazówek dotyczących opcji.
Dodatkowe informacje dotyczące obsugi urządzenia 47BAs można znaleźć w następujących dokumentach:
• Podręcznik programowania systemu sterowania TMEC-200, nr P1934E
• Podręcznik programowania systemu sterowania TMEB-200, nr P1895E
• Podręcznik programowania systemu sterowania TMEB-COM, nr P1898E dla komputerów PC
• Podręcznik programowania systemu sterowania m-Pro-400S⁄SE
• Podręcznik programowania systemu sterowania mPro400GC
• Instrukcja obsługi modułu zasilający PM48, nr P1963E
• Instrukcja obsługi akumulatora 26 V 935377, nr P1970E
• Instrukcja obsługi akumulatora 44 V 936400PT, nr P2070BA
• Instrukcja obsługi ładowarki 26 V 935391, nr P1893E
• Instrukcja obsługi ładowarki 44 V 936491PT, nr P2069BA
Nomenklatura
17 B
P
… …
B
…
Q
Seria
17
Zasilanie
B – akumulator / PM48
Człon wyjściowy
Q - Uchwyt szybkozmienny 1/4"
AH4 – czop kwadratowy 1/2"
Wersja narzędzia
P - Pistolet
Właściwość 1 (transmisja danych)
– IrDA
R– RF868 MHz
X – WLAN; WEP, WPA/WPA2: IEEE 802.1x
Z – RF15.4: IEEE 802.15.4
Właściwość 2 (skaner)
S – Skaner kodu kreskowego
– Brak
2
Maks. moment obrotowy
05 – 5 Nm
07 – 7 Nm
09 – 9 Nm
13 – 13 Nm
Zasilanie energią
B – 48 V maks.
P1890E/PL 2010-08
90a_ Deckblatt pl.fm, 08.09.2010
Wyróżnienia w tekście:
17BP…B…
występuje w tekście zastępczo dla wszystkich opisanych wersji bezprzewodowego
narzędzia EC.
EV
występuje w tekście zastępczo dla wszystkich opisanych wersji zasilania: akumulator
lub moduł zasilający.
RF15.4
występuje zastępczo dla standardu IEEE 802.15.4
➔
oznacza żądanie wykonania czynności.
•
oznacza wyliczenia.
kursywa
oznacza w opisach oprogramowania pozycje menu, np. Diagnoza
<…>
oznacza elementy, które muszą zostać wybrane, takie jak przyciski, klawisze lub pola
wyboru, np. <F5>
Courier
oznacza nazwy ścieżek i plików, np. setup.exe
\
Ukośnik lewy między nazwami oznacza wybór pozycji z menu, np. file \ print
Wyróżnienia w ilustracjach:
oznacza ruch w jednym kierunku.
oznacza funkcję i siłę.
Zastrzeżenie:
Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień i udoskonaleń w dokumentacji i produkcie bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza dokumentacja nie
może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie w całości ani w części bez wyraźnego zezwolenia
Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. Odnosi się to również do przetwarzania na język naturalny, maszynowy, przenoszenia na nośniki danych w sposób elektroniczny, mechaniczny, optyczny oraz każdy inny.
90a_ Deckblatt pl.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
3
4
P1890E/PL 2010-08
90a_ Deckblatt pl.fm, 08.09.2010
Spis treści
1
Bezpieczeństwo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Prezentacja wskazówek ....................................................................... 7
Zasady bezpiecznej pracy .................................................................... 7
Kwalifikacje personelu .......................................................................... 8
Osobiste wyposażenie ochronne.......................................................... 8
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem............................................... 9
Normy / standardy ................................................................................ 9
Hałas i wibracje................................................................................... 10
2
Zakres dostawy, transport i składowanie
2.1
2.2
2.3
Zakres dostawy................................................................................... 10
Transport ............................................................................................ 10
Składowanie ....................................................................................... 11
3
Opis produktu
3.1
3.2
Opis ogólny......................................................................................... 11
Elementy obsługowe i funkcyjne......................................................... 12
4
Akcesoria
17
5
Przed uruchomieniem
18
5.1
5.2
5.3
5.4
Montaż uchwytu narzędzia .................................................................
Warunki otoczenia ..............................................................................
Ładowanie akumulatora......................................................................
Wymiana końcówek nasadowych.......................................................
18
18
18
18
6
Uruchomienie
19
6.1
6.2
Wkręcanie........................................................................................... 19
Tryb pracy........................................................................................... 19
7
Wyświetlacz LCD
21
7.1
7.2
7.3
7.4
Wskazanie wyników............................................................................
Wskazanie stanu ................................................................................
Menu obsługi ......................................................................................
Systemowe komunikaty o błędach .....................................................
21
22
24
35
8
Obsługa techniczna
39
8.1
Zasady czyszczenia............................................................................ 39
P1890E-PL_2010-08_17BP-BIVZ.fm, 08.09.2010
7
10
11
P1890E/PL 2010-08
5
6
8.2
8.3
8.4
Plan konserwacji................................................................................. 39
Smary ................................................................................................. 40
Demontaż przekładni .......................................................................... 40
9
Wykrywanie i usuwanie błędów
41
10
Części zamienne
49
10.1
10.2
10.3
Przekładnia ......................................................................................... 50
Uchwyt na narzędzie (Option) ............................................................ 52
Wykaz katalogowy osprzętu .............................................................. 53
11
Dane techniczne
55
11.1
11.2
11.3
11.4
Wymiary..............................................................................................
Wymiary uchwytu narzędzia (opcja) ...................................................
Dane wydajności.................................................................................
Dane elektryczne ................................................................................
55
56
57
57
12
Serwis
61
12.1
Przekalibrowanie ................................................................................ 61
13
Utylizacja
61
P1890E/PL 2010-08
P1890E-PL_2010-08_17BP-BIVZ.fm, 08.09.2010
Bezpieczeństwo
1
Bezpieczeństwo
1.1
Prezentacja wskazówek
Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są słowem ostrzegawczym oraz piktogramem:
• Słowo ostrzegawcze opisuje stopień i prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia.
• Piktogram opisuje rodzaj zagrożenia.
OSTRZEŻENIE!
Możliwość wystąpienia sytuacji niebezpiecznej dla zdrowia osób.
Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do najcięższych uszkodzeń ciała.
OSTROŻNIE!
Możliwość wystąpienia sytuacji szkodliwej dla zdrowia osób oraz powodującej szkody
rzeczowe i zagrożenie dla środowiska naturalnego. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może
prowadzić do obrażeń, szkód rzeczowych i zagrożenia dla środowiska naturalnego.
PROMIENIOWANIE LASEROWE
NIE WPATRYWAĆ SIĘ W WIĄZKĘ
LASER KLASY 2
WEDŁUG NORMY EN 60825-1:1994
P < 1mW;
λ = 630 nm
WSKAZÓWKA
1.2
Produkt laserowy klasy 2
Skanery z laserem klasy 2 wykorzystują diodę laserową generującą wiązkę światła widzialnego
o niskiej mocy, porównywalną z bardzo jasnym źródłem światła, np. słońcem.
Nie wpatrywać się w wiązkę lasera, gdy laser jest włączony.
Może to spowodować uszkodzenie wzroku.
Informacje ogólne
obejmują porady, wskazówki i inne przydatne informacje. Nie zawierają jednak ostrzeżeń przed
zagrożeniami.
Zasady bezpiecznej pracy
Należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.
Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może skutkować porażeniem prądem, poparzeniem oraz poważnymi obrażeniami.
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
7
1
1
Bezpieczeństwo
OSTROŻNIE! Stanowisko pracy
Zapewnić dostateczną ilość miejsca na stanowisku pracy.
➔ Stanowisko pracy utrzymywać w czystości.
Bezpieczeństwo elektryczne
➔ Urządzenie 17BP należy chronić przed wilgocią. Stosować tylko we wnętrzach (IP40).
➔ Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa umieszczonych na akumulatorze i
ładowarce.
➔ Urządzenie 17BP wolno zasilać wyłącznie za pomocą zasilacza
Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG (moduł EV).
Bezpieczeństwo osób
➔ Zwrócić uwagę na stabilne ustawienie maszyny. Zapewnić równowagę.
➔ Przed uruchomieniem urządzenia 17BP należy zwrócić uwagę, czy zasilanie (układ EV) jest
prawidłowo zamocowane.
➔ Urządzenie 17BP należy mocno trzymać w dłoni —
należy liczyć się z chwilowymi, wysokimi momentami cofającymi.
➔ Nie przenosić urządzenia 17BP trzymając palec na przycisku Start — unikać niezamierzonego załączenia.
➔ Nie otwierać akumulatorów. Kwas powoduje obrażenia.
➔ Nie wolno wpatrywać się w wiązkę lasera, jeśli narzędzie posada wbudowany skaner kodu
kreskowego.
➔ Przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów lokalnych z zakresu bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom.
Ostrożna praca i użytkowanie narzędzi do wkręcania
➔ Końcówki wkrętarki sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń i pęknięć.
Uszkodzone końcówki wkrętarki należy natychmiast wymienić.
➔ Przed wymianą końcówek wkrętarki odłączyć urządzenie 17BP od modułu zasilającego (EV).
➔ Stosować tylko końcówki wkrętarki przeznaczone do narzędzi wkręcających sterowanych
maszynowo.
➔ Zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie końcówek wkrętarki.
➔
1.3
Kwalifikacje personelu
Przed uruchomieniem urządzenia 17BP należy przeszkolić personel w zakresie obsługi.
Naprawę urządzenia 17BP może wykonać tylko autoryzowany personel.
1.4
Osobiste wyposażenie ochronne
Podczas pracy
• Nosić okulary ochronne zabezpieczające przed odpryskującymi odłamkami metalu.
Niebezpieczeństwo zranienia przez wciągnięcie
• Nosić siatkę ochronną na włosy.
• Nosić ciasno przylegającą odzież.
• Nie nosić biżuterii.
8
P1890E/PL 2010-08
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
Bezpieczeństwo
1.5
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Narzędzie 17BP jest przeznaczone wyłącznie do dokręcania i odkręcania połączeń gwintowych.
Komunikacja z systemem sterowania może odbywać się tylko poprzez następujące złącza:
•
•
•
•
1.6
Typy
Komunikacja
Wszystkie
Port interfejsu IrDA uchwytu na narzędzie nr kat. 935290
17BPR…
RF868 MHz
17BPX…
WLAN standard IEEE 802.11b
17BPZ…
WPAN standard IEEE 802.15.4
Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.
Nie otwierać i nie dokonywać zmian konstrukcyjnych.
Użytkować tylko z akcesoriami dozwolonymi przez producenta
(patrz 4 Akcesoria, strona 17).
Nie używać jako młotka lub do doginania.
Normy / standardy
Należy koniecznie przestrzegać przepisów i norm krajowych, państwowych i lokalnych.
1.6.1
Zgodność z przepisami FCC
Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Części 15 przepisów amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC). Użytkowanie odbywa się pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować jakichkolwiek niedopuszczalnych zakłóceń, (2) urządzenie akceptuje zakłócenia, włącznie z
zakłóceniami powodującymi niepożądaną pracę urządzenia.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały w wyraźny sposób dopuszczone przez placówkę dopuszczającą,
mogą powodować zakaz użytkowania urządzenia.
1.6.2
Zgodność z przepisami kanadyjskimi
Użytkowanie odbywa się pod następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować
jakichkolwiek niedopuszczalnych zakłóceń, (2) urządzenie akceptuje zakłócenia, włącznie z zakłóceniami
powodującymi niepożądaną pracę urządzenia.
1.6.3
EMC
Środowisko przemysłowe, EMC klasy A.
Narzędzie spełnia następujące normy EMC:
DIN EN 61000-6-4 Emisyjność
DIN EN 61000-6-2 Odporność na zakłócenia
1.6.4
Transmisja danych
WLAN
EN 50371:2002
EN 301489-17 V1.2.1
EN 300328 V1.6.1
868 MHz
EN 301489-3 V1.4.1
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
9
1
2
Zakres dostawy, transport i składowanie
EN 50371:2002
EN 300220 V1.1.1
RF15.4
EN 50392
EN 300328
FCC część 15.247 / RSS-210
1.6.5
Skaner kodu kreskowego
•
•
•
1.7
21CFR1040.10 i 1040.11
za wyjątkiem odchyłek według Laser Notice nr 50 z dnia 26 lipca 2001.
EN60825-1:1994+ A1:2002 +A2:2001
IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001
Hałas i wibracje
Poziom ciśnienia akustycznego na biegu jałowym (bez obciążenia) zgodnie z normą
DIN EN ISO 4871:1997-03 jest niższy niż 60dB/A.
Wartości wibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 20643:2005-03 są niższe niż 2,5 m/s.
2
Zakres dostawy, transport i składowanie
2.1
Zakres dostawy
Dostarczony wyrób sprawdzić pod względem uszkodzeń transportowych i zgodności z zakresem dostawy:
1 17BP
1 Folia do znakowania
1 Instrukcja obsługi
1 Deklaracja zgodności
1 Świadectwo kontroli czujnika pomiarowego
2.2
Transport
Narzędzie 17BP należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie nadaje się
do utylizacji.
10
P1890E/PL 2010-08
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
Opis produktu
2.3
Składowanie
W przypadku krótkiego składowania oraz w celu ochrony przed uszkodzeniami
➔ Umieścić 17BP w uchwycie narzędzia.
W przypadku składowania powyżej 100 godzin
➔ Odłączyć akumulator od urządzenia 17BP.
Akumulator rozładowywany jest przez układ elektroniczny wbudowany w narzędzie.
Przedmiot
Przedział czasowy
Temperatura składowania
Urządzenie 17BP bez
zasilacza (EV)
brak danych
-25 °C do +40 °C
3
Opis produktu
3.1
Opis ogólny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wytrzymały silnik z rezolwerem bez szczotek
Wyłączanie sterowane momentem obrotowym / kątem
Wyświetlacz LCD ze wskazaniem statusu, momentu obrotowego oraz kąta
Zielona dioda OK oraz czerwona dioda NOK informuje o bieżącym wyniku dokręcania.
Oświetlenie diodami LED umożliwiające szybkie znalezienie punktu dokręcania
Bieg w prawo / w lewo
Niski poziom wibracji
Układy elektroniczne serwomechanizmu i mechanizmu dokręcającego są wbudowane w narzędzie
17BP.
Parametry dokręcania ustawiane za pośrednictwem systemu sterowania lub komputera PC
Transmisja danych pomiędzy układem sterowania a narzędziem może nastąpić za pomocą następujących łącz
- Podczerwień (IrDA)
Parametry i wyniki skręcania są przesyłane do sterownika lub komputera PC przez proste odłożenie
urządzenia 17BP do uchwytu na narzędzie.
- 868 MHz
- WLAN (IEEE 802.11b/g)
- RF15.4 (IEEE 802.15.4)
Zasilanie może odbywać się poprzez
- Akumulator 26 V / 44 V
- Moduł zasilający 48 V
Podczerwień (IrDA)
Narzędzia wyposażone są opcjonalnie w skaner do odczytu kodów liniowych 1D.
Wbudowany sygnalizator dźwiękowy. Sygnał dźwiękowy aktywowany jest pod zeskanowaniu kodu kreskowego. Ponadto może zostać on aktywowany na zaprogramowany okres czasu po skręceniach NOK.
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
11
3
3
Opis produktu
3.2
Elementy obsługowe i funkcyjne
W rozdziale tym opisane zostały elementy obsługowe i funkcyjne oraz ich zadania według kolejności numerów pozycji.
10
4
7
3
5
2
11
2
9
2
6
8
<F1> <F2>
Poz.
Oznaczenie
<F1>, <F2> Przyciski funkcyjne
12
2
Wskaźniki LED
3
Przycisk start
4
Przełącznik kierunku obrotu
5
Interfejs IrDA (podczerwień)
6
Ustawiony moment obrotowy – naklejana folia do znakowania
7
Diody LED do szybkiego namierzenia miejsca wkręcania
8
Zasilacz (EV); widok przedstawia akumulator 26 V
9
Wyświetlacz LCD wskazujący moment obrotowy, kąt oraz status
10
Skaner kodu kreskowego
11
Moduł komunikacji bezprzewodowej
P1890E/PL 2010-08
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
Opis produktu
3.2.1
Przyciski funkcyjne
Lewy przycisk funkcyjny <F1>
•
Potwierdzanie komunikatu o błędzie
➔ Nacisnąć 1 raz.
Programowalny: w zależności od zaprogramowanego ustawienia, przez krótkie naciśnięcie mogą być wykonane różne operacje.
• Wyjście z menu
➔ Nacisnąć przez 2 sekundy
Prawy przycisk funkcyjny <F2>
•
➔
•
➔
3.2.2
Aktywowanie menu
Nacisnąć aż na wyświetlaczu ukaże się Menu główne (dalsze informacje, patrz 7.3 Menu obsługi, strona
24).
Wybór funkcji przy aktywowanym menu
Nacisnąć przez 2 sekundy. Te sam skutek osiąga się przez naciśnięcie przycisku start.
Wskaźniki LED
Wskaźniki LED sygnalizują dany tryb pracy oraz wynik ostatniego skręcania (patrz 6.2 Tryb pracy, strona
19):
Diody LED
Tryb pracy
Wynik po wkręcaniu
Świecenie ciągłe, Zielona
Aktywny
OK
Świecenie ciągłe,
Czerwona
Aktywny
Miganie, Zielona –
niska częstotliwość
Tryb energooszczędny
brak
Sleep
NOK
Gdy w sterowniku wybrano taktowanie:
Miganie, Zielona –
Wysoka częstotliwość
Aktywny / Ustawienie: Takty
Takty OK
Miganie, Czerwona
Aktywny / Ustawienie: Takty
Takty NOK
Aktualizacja programu
Podczas Aktualizacji programu właściwy proces programowania wskazywany jest przez szybkie miganie
diody czerwony i zielonej z nieregularną częstotliwością.
WSKAZÓWKA W tej fazie nie wolno przerywać procesu programowania przez odłączenie zasilacza.
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
13
3
3
Opis produktu
3.2.3
Przycisk start
Przycisk Start, w zależności od ustawienia, ma 3 funkcje:
• Włącza oświetlenie diodami LED.
➔ Przycisk start wcisnąć do połowy i przytrzymać.
3.2.4
•
Uruchamia silnik, gaśnie oświetlenie diodami LED.
➔ Przycisk start wcisnąć do końca.
•
Aktywuje skaner kodu kreskowego – tylko w typach serii.
➔ Przycisk start wcisnąć do końca.
Przełącznik kierunku obrotu
Przełącznik kierunku obrotu zmienia kierunek obrotu narzędzia 17BP:
Obrót w prawo – przykręcanie śrub
Wcisnąć przełącznik kierunku obrotu do oporu.
Przy włączonym przycisku start na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Aktywny.
Obrót w lewo – odkręcanie śrub
Wcisnąć przełącznik kierunku obrotu do oporu.
Przy włączonym przycisku start na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat W lewo.
3.2.5
Port interfejsu IrDA
Za pośrednictwem złącza na podczerwień (IrDA) narzędzie 17BP komunikuje się przez uchwyt z systemem
sterowania lub komputerem PC (TMEB-COM). W celu prawidłowego przesłania danych i zaprogramowania
narzędzia 17BP, należy umieścić 17BP w uchwycie z portem interfejsu IrDA o nr kat. 935144 . Transmisja
danych jest możliwa w trybach Aktywny, Tryb energooszczędny oraz Stand-by, jednak nie jest możliwa w
trybie Sleep (patrz 6.2 Tryb pracy, strona 19).
WSKAZÓWKA Jeśli transmisja danych zostanie przerwana, to narzędzie 17BP zgłasza na wyświetlaczu LCD
Błąd synch. Umieścić ponownie 17BP w uchwycie na narzędzie. Zakończenie transmisji danych
potwierdzane jest na wyświetlaczu przez Rest 512 .
3.2.6
Interfejs bezprzewodowy
Oprócz interfejsu IrDA, narzędzia, w zależności od typu, są wyposażone w interfejs bezprzewodowy.
14
Typ
Komunikacja
wymagane urządzenie współpracujące
17BPR
RF868 MHz
Stacja bazowa, nr kat. 961300
17BPX
WLAN standard IEEE 802.11b
Punkt dostępu zgodny ze standardem
IEEE 802.11b
17BPZ
WPAN standard IEEE 802.15.4
Stacja bazowa, nr kat. 961390
P1890E/PL 2010-08
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
Opis produktu
Narzędzie używa tego interfejsu bezprzewodowego do stałej komunikacji z systemem sterowania. Ten port
interfejsu używany jest do transmisji parametrów oraz wyników skręcania. Transmisja danych jest możliwa
w trybach Aktywny, Tryb energooszczędny oraz Stand-by, jednak nie jest możliwa w trybie Sleep (patrz 6.2
Tryb pracy, strona 19). Programowanie i konfigurowanie portu interfejsu bezprzewodowego opisane jest w
instrukcji programowania systemu sterowania .
WSKAZÓWKA Po włączeniu narzędzia może upłynąć do 35 sekund zanim komunikacja będzie aktywna.
3.2.7
Oznaczenie – ustawiony moment obrotowy
W celu oznaczenia narzędzia 17BP z ustawionym momentem obrotowym, należy użyć odpowiedniej folii do
znakowania i nakleić ją po prawej i lewej stronie obok wyświetlacza LCD.
Nr kat. 935078
3.2.8
Oświetlenie diodami LED
Oświetlenie diodami LED umożliwia szybkie odszukanie punktu dokręcania.
Aktywacji można dokonać na 3 sposoby. Ustawienie następuje poprzez zdefiniowanie
odpowiednich parametrów w sterowniku:
• naciśnięcie przycisku start do połowy (patrz 3.2.3 Przycisk start, strona 14).
• sterowanie czasowe od chwili startu
• możliwość dezaktywacji oświetlenia.
Zasięg oświetlenia diodami LED wynosi 500 mm.
3.2.9
Zasilacz (EV)
Patrz instrukcja obsługi akumulatora / instrukcja obsługi modułu zasilania PM48
3.2.10
Wyświetlacz LCD
Patrz 7 Wyświetlacz LCD, strona 21
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
15
3
3
Opis produktu
3.2.11
Skaner kodu kreskowego
W narzędziach serii 17BP…S wbudowany skaner kodu kreskowego jest skanerem laserowym klasy 2 o
długości fali 650 nm.
OSTROŻNIE!
PROMIENIOWANIE LASEROWE
NIE WPATRYWAĆ SIĘ W WIĄZKĘ
LASER KLASY 2
WEDŁUG NORMY EN 60825-1:1994
P < 1mW;
λ = 630 nm
WSKAZÓWKA
Uszkodzenie wzroku przez wiązkę lasera klasy 2
➔ Nie wpatrywać się w wiązkę lasera, gdy laser jest włączony.
➔ Niezwłocznie naprawiać wszelkie uszkodzenia.
Uszkodzenie elementów optycznych może spowodować promieniowanie laserowe.
➔ Modyfikacje skanera kodu kreskowego oraz sposób postępowania, którego nie opisano w
niniejszej instrukcji obsługi jest surowo zabroniony.
➔ Uszkodzone urządzenia muszą być natychmiast wyłączone z eksploatacji.
Utrzymywać okienko w czystości.
Zabrudzone okienko wpływa na skuteczność odczytu kodu przez skaner.
Skaner odczytuje liniowe kody kreskowe jednowymiarowe:
Odczyt
Sygnał dźwiękowy
•
Prawidłowy
trwający 50 ms
•
•
•
Błędny
Brak odczytu w przeciągu 3 sekund
Anulowanie przez zwolnienie przycisku Start
3 razy w krótkich odstępach czasu
W zależności od zaprogramowania parametrów sterownika wyróżnia się dwa tryby pracy:
Kod kreskowy jako zezwolenie na dalsze skręcenia
Nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to aktywację skanera kodu kreskowego.
Prawidłowy odczyt potwierdzany jest sygnałem akustycznym.
➔ Ponownie nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to uruchomienie skręcania.
Jeśli konieczny jest ponowny odczyt kodu kreskowego należy postępować zgodnie z poniższym opisem.
➔
Kod kreskowy niekonieczny jako zezwolenie na dalsze skręcenia
W menu narzędzia Skaner wybrać Czyt.kod.pas.
Nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to aktywację skanera kodu kreskowego.
Prawidłowy odczyt potwierdzany jest sygnałem akustycznym.
➔ Ponownie nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to uruchomienie skręcania.
Inna możliwość: lewemu przyciskowi funkcyjnemu <F1> na narzędziu przyporządkować funkcję
Czyt.kod.pas.
➔ Nacisnąć jeden raz lewy przycisk funkcyjny <F1> na narzędziu.
➔ Ponownie nacisnąć przycisk start na narzędziu. Spowoduje to aktywację skanera kodu kreskowego.
Ustawianie parametrów skanera kodów kreskowych jest opisane w instrukcji programowania sterownika.
➔
➔
16
P1890E/PL 2010-08
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
Akcesoria
4
Akcesoria
Akumulator, litowo-jonowy,
26 V
Nr kat. 935377
Akumulator, litowo-jonowy,
44 V
Nr kat. 936400
Ładowarka, do akumulatorów
litowo-jonowych 26 V
(110 – 230 VAC)
Nr kat. 935391 – 1-krotna
Nr kat. 935302 – 4-krotna
Ładowarka, do akumulatorów
litowo-jonowych 44 V
(85 – 270 VAC)
Nr kat. 936491PT – 1-krotna
Power Modul PM48
Nr kat. 961350
Kabel przejściówka
Nr kat. 961341-030 – 3 m
Nr kat. 961341-060 – 6 m
Nr kat. 961341-080 – 8 m
Nr kat. 961341-100 – 10 m
Kabel przedłużający
Nr kat. 961342-030 – 3 m
Nr kat. 961342-060 – 6 m
Nr kat. 961342-080 – 8 m
Nr kat. 961342-100 – 10 m
Z interfejsem IrDA
S232Kabel połączeniowy R
nr kat. 935144
Bez interfejsu IrDA
S232Kabel połączeniowy R
Nr kat. 935396
S232Kabel przedłużający R (IrDA)
Nr katalogowy 935154 – 3 m (9.84")
Nr katalogowy 935155 – 6 m (19.7")
Nr katalogowy 935157 – 10 m (32.8")
Tuleja ochronna
Nr kat. 941407 – pistolet
Nr kat. 941410 – skaner
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
17
4
5
Przed uruchomieniem
5
Przed uruchomieniem
Narzędzie 17BP zostało wstępnie ustawione przez firmę Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. Ustawienia odpowiedniego dla danego wkręcania powinien dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel przy
użyciu systemu sterowania lub komputera PC. Więcej informacji na ten temat patrz podręcznik programowania sterownika.
5.1
Montaż uchwytu narzędzia
Uchwyt zamontować na stabilnym podłożu.
W przypadku uchwytu z portem interfejsu IrDA:
➔ Stanowisko wybrać tak, aby uchwyt nie był narażony na bezpośrednie działanie obcych źródeł światła.
Może to zakłócać transmisję danych.
➔ Przewody przyłączeniowe poprowadzić tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla personelu (potknięcie).
➔
5.2
5.3
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
0 °C do maks. +40 °C
Wilgotność powietrza
0 do 80 %, bez roszenia
Wysokość robocza
do 1000 m nad punktem
zerowym poziomu odniesienia (NN)
Ładowanie akumulatora
Dostarczany akumulator jest naładowany tylko częściowo.
➔ Przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator. Patrz instrukcja obsługi akumulatora.
5.4
Wymiana końcówek nasadowych
Wyjmowanie
Zakładanie
1.
1.
2.
2.
Abb. 5-1
Końcówki nasadowe (zalecenie GETA / APEX):
połączenie uchwytu zgodne z normą DIN 3126 Typ E 6,3 (sześciokąt zewnętrzny Ľ“).
18
P1890E/PL 2010-08
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
Uruchomienie
6
Uruchomienie
6.1
Wkręcanie
Przed uruchomieniem urządzenia 17BP należy zwrócić uwagę, czy zasilanie (układ EV) jest prawidłowo
zamocowane. Narzędzie 17BP jest teraz gotowe do pracy.
➔ Nacisnąć i zwolnić przycisk Start: następuje wkręcanie, na wyświetlaczu LCD pojawia się wskazanie
Gotowe.
Typy z transmisją bezprzewodową stale komunikują się z systemem sterowania. Narzędzie otrzymuje automatycznie parametry i po zakończeniu skręcania automatycznie przesyła do systemu sterowania wyniki
skręcania. Programowanie i konfigurowanie portu interfejsu bezprzewodowego opisane jest w instrukcji
programowania systemu sterowania .
Typy bez transmisji bezprzewodowej po wykonaniu skręcenia muszą zostać umieszczone w uchwycie na
narzędzie. Wyniki skręcania są przesyłane i wyświetlane w systemie sterowania w pozycji menu Podgląd
procesu.
6.2
Tryb pracy
Stany robocze zmieniają się w następującej kolejności. W zależności od wskazania, dostępne są różne
funkcje:
Tryb pracy
Wyświetlacz
LED
Wyświetlacz
LCD
Działanie
Aktywny
Świecenie ciągłe:
czerwone – skręcenie NOK
zielone – skręcenie OK
Wł.
Skręcanie
Transmisja danych
Wył
Transmisja danych
Po 11) minucie spoczynku automatyczne przejście w:
Tryb energooszczędny
Miganie, Zielona
Po następnych 10 minutach automatyczne przejście na:
Sleep
Wył
Wył
Nie można przesłać danych
Ręczne przejście z Sleep na Aktywny:
całkowicie wcisnąć przycisk start i przytrzymać wciśnięty przez ok. 1 sekundę.
W celu ręcznego wyłączenia urządzenia 17BP ściągnąć zasilacz (EV).
1) Wartości czasu są wartościami domyślnymi i można je programować w sterowniku.
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
19
6
6
Uruchomienie
20
P1890E/PL 2010-08
91b_1_5 pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wyświetlacz LCD
7
Wyświetlacz LCD
Wskazania na wyświetlaczu LCD narzędzia dzielą się wskazanie wyników, wskazanie stanu, menu obsługi
oraz systemowe komunikaty o błędach.
7.1
Wskazanie wyników
OK
M12.00
W100
Wyświetlacz LCD obejmuje trzy wiersze sześciopozycyjne przeznaczone do
wskazywania
stanu, momentu obrotowego i kąta. Wskazanie wyników aktualizowane jest po
zakończeniu skręcenia.
Wiersz pierwszy – Wynik:
OK
Wynik w porządku
NOK
Wynik oznaczający nieprawidłowość
Off
Błąd offset przetwornika momentu obrotowego
KAL
Błąd kalibracji przetwornika momentu obrotowego
ENC
Błąd przetwornika kąta
IP
Przeciążenie elektryczne w układzie mocy
IIT
Żądana moc silnika jest zbyt wysoka
TMAX
Przekroczony maksymalny czas skręcania
SA
Przerwanie skręcania przez dezaktywowany sygnał startu
TS
Sygnał czujnika głębokości był aktywny podczas uruchamiania lub
został wyłączony podczas dalszego przebiegu dokręcania (tylko seria 17BP)
MD<
Moment obrotowy za mały
MD>
Moment obrotowy za duży
WI<
Kąt zbyt mały
WI>
Kąt zbyt duży
Błąd
Występujący błąd
Stan wyświetlany jest na zmianę z używanym Zastosowaniem.
Wiersz drugi – moment wyłączający w Nm:
M
Moment wyłączający
Wiersz trzeci – kąt wyłączający w stopniach:
W
Kąt wyłączający
OK
M12.00
W100
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Znak
na górze po prawej sygnalizuje przerwanie połączenia danych do sterowania.
P1890E/PL 2010-08
21
7
7
Wyświetlacz LCD
7.2
Wskazanie stanu
Wskazanie stanu dzieli się tryb »Standard« i »Takty«. »Standard« jest wybrany, jeśli tryb »Takty« nie jest
aktywowany na sterowaniu
➔ Patrz Programowanie rozszerzone\Takty). Wybór grupy produktów następuje w <Podglądzie
procesu> lub poprzez wejścia wyboru grupy produktów.
Gotowa
Reszta
512
Liczba skręceń, która może być jeszcze wykonana do momentu zapełnienia pamięci
wyników skręcania i konieczności przesłania tych wyników do sterowania.
Tryb
awar
Tryb awaryjny jest aktywny. Pokazuje, że tryb awaryjny jest aktywowany, a tym samym
nie jest konieczne połączenie ze sterowaniem.
Można wykonać maks. 512 skręceń.
Przeb
gotow
Synch
➔
Brak
Przeb
Synch
➔
Param
nie
ustaw
➔
GP
zablok
Synch
➔
NOK
blok
Synch
22
Żadne inne komunikaty o stanie nie mają pierwszeństwa.
Narzędzie jest gotowe do pracy.
Wszystkie sekwencje skręcania zostały wykonane.
Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.
Nie nastąpiła inicjalizacja sekwencji skręcania.
Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.
Nie ustawiono parametrów sekwencji skręcania.
W sterowaniu należy sprawdzić, czy dla wybranego zastosowania lub grupy dociągania wprowadzone zostały ustawienia narzędzia i zostało wykonane programowanie
procesu.
Zastosowanie zablokowane.
Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.
Aktywna blokada NOK.
Blokada NOK zaprogramowana została w sterowaniu.
➔
Patrz Programowanie rozszerzone\Blokada NOK.
➔
W zależności od zaprogramowania odblokować narzędzie przez wejście zewnętrzne
Odblokowanie NOK lub przez bieg w lewo. W przypadku odblokowanie za pomocą
wejścia zewnętrznego w menu Odblokowanie NOK należy ustawić wejście
zewnętrzne i zsynchronizować ze sterowaniem.
P1890E/PL 2010-08
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wyświetlacz LCD
Synch
Blad
Narzed
nie
ustaw
Wejsci
Zwoln
brak
Błąd w ostatniej synchronizacji danych ze sterowaniem.
➔
Ponownie zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.
Narzędzie nie zostało jeszcze zsynchronizowane ze sterowaniem.
➔
Zsynchronizować po raz pierwszy narzędzie ze sterowaniem.
Brak wejścia Zwolnienie narzedzia.
➔
Ustawić wejście Zwolnienie narzędzia.
➔
Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.
Komunikat może pojawić się tylko wówczas, gdy aktywowane zostało ustawienie w menu
Programowanie rozszerzone\Ustawienia systemowe\Zwolnienie
zewnetrzne.
Brak
kodu
kresk
W trakcie czasu Timeout nie rozpoznano kodu kreskowego lub odczytano nieważny kod.
Wskazanie zmieni się na Oczeku kodu kreskowego.
➔
Ponownie wczytać kod kreskowy.
Dodatkowe komunikaty w trybie »Takty«
N.poz1
z3
Pow.0
Takty
brak
wynik
Takty
OK
Takty
NOK
Takty
zablok
Synch
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Pierwszy wiersz: pozycja, która ma być skręcana jako następna.
Drugi wiersz: ilość pozycji.
Trzeci wiersz: ilość powtórzeń na tej pozycji w przypadku skręcenia NOK.
Takty zostały anulowane bez wyniku ogólnego.
Nie wszystkie takty grupy dociągania zostały ustawione.
➔
W sterowaniu należy sprawdzić, czy dla wybranego zastosowania lub grupy dociągania wprowadzone zostały ustawienia narzędzia i zostało wykonane programowanie
procesu.
Wynik Takty OK
Wynik Takty NOK
Takty zablokowane.
➔
Zsynchronizować narzędzie ze sterowaniem.
P1890E/PL 2010-08
23
7
7
Wyświetlacz LCD
7.3
Menu obsługi
7.3.1
Uwagi ogólne
Menu obsługi wyświetlane na narzędziu składa się z menu głównego oraz podmenu. Nawigację po menu
umożliwiają dwa przyciski funkcyjne zlokalizowane pod wyświetlaczem LCD. W poniższym opisie symbol
<F1> oznacza lewy przycisk funkcyjny natomiast <F2> oznacza prawy przycisk funkcyjny. Menu aktywowane jest poprzez naciśnięcie prawego przycisku funkcyjnego <F2>. Menu mogą być zablokowane
poprzez skonfigurowanie odpowiednich parametrów w systemie sterowania.
Funkcje podstawowe:
➔ <F2>: Aktywacja menu głównego.
➔ <F1>: Przejście do poprzedniego elementu menu
➔ <F2>: Przejście do następnego elementu menu
➔ Naciśnięcie <F1> przez ponad 2 sekundy:
następuje przejście do następnego wyższego poziomu menu. Jeśli aktywne jest menu główne, to następuje przejście do trybu produkcji.
➔ Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
następuje aktywacja zaznaczonego elementu lub wykonanie zaznaczonej operacji. Operacje, które uruchamiają narzędzie mogą być wykonane tylko przez naciśnięcie przycisku start.
➔ Jeśli menu jest aktywne nie są możliwe skręcenia.
➔ Każde podmenu posiada wpis Powrót.
Powrót
24
Aktywuje menu główne.
P1890E/PL 2010-08
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wyświetlacz LCD
7.3.2
Budowa
Menu główne
Zarządzanie
Zarządzanie
Diagnoza
Data/Godzina
Ustawienie pozycji
Licznik skręceń
Skaner
Numer seryjny
Transmisja bezprzewodowa
Wersja oprogramowania
Powrót
Serwo
Tryb awaryjny
Powrót
Diagnoza
Kalibracja Mobr
Pomiar Mobr
Czujnik położenia kątowego
Napięcia
Prędkość obrotowa
Powrót
Ustawienie pozycji
Następna pozycja
Cofnięcie taktów
Powrót
Skaner
Odczytaj kod kreskowy
Powrót
WLAN
Wersja modułu RF
Adres MAC
Adres IP
Podsieć
17BPX…
Bramka
SSID
Natężenie sygnału
Powrót
868 MHz
Wersja modułu RF
Kanał
17BPR…
ID sieci
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
ID narzędzia
Moc
Powrót
P1890E/PL 2010-08
25
7
Wyświetlacz LCD
RF15.4 / IEEE802.15.4
Kanał
Identyfikator PAN
ID narzędzia
Moc
Szyfrowanie
Numer seryjny modułu bezprzewodowego
17BPZ…
7
7.3.3
Sygnał RSSI
Powrót
Menu główne
>Głów.
Zarządzanie
>Głów.
Diagnoza
>Głów.
Ustaw
poz.
>Głów.
Skaner
>Głów.
sieć
WLAN
26
Wersja sprzętowa modułu bezprzewodowego
Zarządzanie – ogólne elementy takie jak Data/godzina, Licznik skręceń …
Diagnoza – funkcje do diagnozowania narzędzia.
Pozycja – wybór następnej pozycji, która ma być użyta.
Skaner – kasowanie wcześniej odczytanego kodu kreskowego i aktywacja nowego cyklu
odczytu.
Ustawienia RF – wyświetlenie używanych ustawień transmisji bezprzewodowej.
P1890E/PL 2010-08
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wyświetlacz LCD
7.3.4
Podmenu Zarządzanie
Czas
07:47
30.09
Data/Godzina
Wskazanie czasu systemowego narzędzia.
Format czasu systemowego można ustawić na amerykański oraz europejski.
➔
Liczn
99
XXXXXX
Licznik skręceń
Przez cały czas użytkowania narzędzia po każdym skręcaniu zwiększana jest wartość
licznika skręceń.
➔
S/N
000000
245
Wers.
V1.00.
00
Serwo
V:T108
N00015
Patrz również ustawianie czasu systemowego w sterowaniu w menu
Zarz¹dzanie\Data\Godzina.
Patrz Sterowanie w menu Diagnoza\Narzêdzie\Pamiêæ narzêdzia.
Numer seryjny
Wskazanie numeru seryjnego narzędzia.
➔
Patrz numer seryjny w sterowniku w menu Narzêdzie lub Diagnoza\Narzêdzie\Pamiêæ narzêdzia.
Wersja oprogramowania systemu sterowania
Wskazanie zainstalowanej wersji oprogramowania.
Wersja oprogramowania serwo
Wskazanie zainstalowanej wersji oprogramowania.
WSKAZÓW
Tryb awaryjny można aktywować tylko wówczas, gdy został on wcześniej aktywowany przy sterowaniu.
KA
➔
Patrz Programowanie rozszerzone\Ustawienia systemowe aktywacja trybu awaryjnego.
Tryb
awar
zablok
Tryb
awar
wyl
Tryb awaryjny zablokowany.
➔
Patrz Programowanie rozszerzone\Ustawienia systemowe\Aktywuj
dzia³ania awaryjne.
Tryb awaryjny wyłączony.
Jeśli tryb awaryjny został odblokowany w sterowaniu,
patrz Programowanie rozszerzone\Ustawienia
systemowe\Aktywuj działania awaryjne
to tryb awaryjny można włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku start narzędzia lub
poprzez naciśnięcie przez 2 sekundy przycisku <F2>. Tryb awaryjny dezaktywuje się
automatycznie po połączeniu się narzędzia ze sterowaniem.
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
27
7
7
Wyświetlacz LCD
Tryb
awar
wl
Strat.
awar.
aktyw
7.3.5
Tryb awaryjny włączony.
Jeśli jest aktywowany tryb awaryjny i dezaktywowane Takty, to używane są parametry
skręcania ostatnio wybranego Zastosowania. W przypadku trybu Takty używane są
wszystkie takty z odpowiednimi parametrami ostatnio wybranej grupy dociągania.
W pamięci narzędzia zapisywanych jest maks. 512 wyników skręcania. Jeśli w trybie
awaryjnym wykonanych zostanie więcej skręceń, po osiągnięciu liczby 512 najstarszy
wynik skręcania jest tracony.
Tryb awaryjny jest aktywny. Jest to sygnalizowane podczas skręcania.
Podmenu Diagnoza
Kal OK
K 1.11
O 0.00
Kalibracja Mobr
Funkcja testowa – przeprowadzana jest cyklicznie ta sama kalibracja, co bezpośrednio
przed rozpoczęciem skręcania. W tym celu narzędzie musi być pozbawione napięcia!
Pierwszy wiersz: Test kalibracji i stan.
Drugi wiersz: Napięcie kalibracji mom.obr.
Trzeci wiersz: Napięcie niezrównoważenia. Wartości napięcia podawane są w woltach.
Jeśli wartość znajduje się poza tolerancją, wyświetla się odpowiedni błąd.
Wartość
Napięcie kalibracji m.obr.:
Napięcie niezrównoważenia
Moment
M 5.57
M 8.23
Kat
W360
OK
Wartość nominalna
1,102 V
0V
Tolerancja
± 58 mV
± 45 mV
Pomiar Mobr
Funkcja testowa – po naciśnięciu przycisku start przeprowadzana jest ta sama kalibracja,
co bezpośrednio przed rozpoczęciem skręcania. W tym celu narzędzie musi być pozbawione napięcia!
Następnie narzędzie rozpoczyna pracę z prędkością obrotową równą "0". Moment obrotowy jest stale mierzony i wskazywany do chwili zwolnienia przycisku start.
Drugi wiersz: wartość chwilowa, wskazuje aktualny moment obrotowy.
Trzeci wiersz: wartość szczytowa, najwyższa wartość od chwili naciśnięcia przycisku start.
Czujnik położenia kątowego
Po naciśnięciu przycisku start narzędzie uruchamiane jest z prędkością obrotową równą
30 % jej maksymalnej wartości. Po jednym obrocie elementu wyjściowego (kąt zadany
360°), zmierzonym przez rezolwer, narzędzie zostaje zatrzymane. Podczas na stałe ustawionego czasu wybiegu 200 ms rejestrowane są ewentualne dalsze impulsy kąta. Wynik
ogólny wskazywany jest jako Kat rzeczywisty. Wyświetlenie oceny i komunikatu OK następuje, gdy test nie zostanie przerwany przez kryterium kontrolne i wynik ogólny jest wyższy
lub równy 360 stopni. Funkcję kryteriów kontrolnych pełnią moment obrotowy oraz czas
kontroli.
Jeśli moment obrotowy przekroczy 15 % wartości kalibracji (także w trakcie czasu
wybiegu), lub upłynie czas kontroli równy 4 sekundy, test przerywany jest z oceną
Mom.obr. lub TMAX. Muszą Państwo jednak sami skontrolować, czy element wyjściowy
obrócił się o wyświetloną wartość (np. wprowadzić oznaczenie). Jeśli osiągnięty kąt elementu wyjściowego nie zgadza się z wyświetloną wartością, to albo wprowadzono błędy
współczynnik kąta albo uszkodzony jest rezolwer.
28
P1890E/PL 2010-08
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wyświetlacz LCD
Nap.
V26.40
U19.00
Predk
O/m466
M 0.02
7.3.6
Prędkość obrotowa
Po naciśnięciu przycisku start narzędzie uruchamiane jest z maksymalną prędkością
obrotową.
Drugi wiersz: aktualna prędkość obrotowa członu wyjściowego.
Trzeci wiersz: aktualny moment obrotowy.
Pomiar prędkości obrotowej wykonywany jest w oparciu o informację dotyczącą kąta z
rezolwera. Po zwolnieniu przycisku start narzędzie zatrzyma się. Ze względów
bezpieczeństwa odbywa się kontrola momentu obrotowego przez czujnik narzędzia.
Pomiar prędkości obrotowej zostaje przerwany w chwili, gdy przekroczy ona 15 % swojej
wartości kalibracji.
Podmenu Ustawienie pozycji – tylko przy aktywowanych Taktach
>Poz.
Nast.
poz.
Nast.
poz.
2/6
>Poz.
Anuluj
poz.
7.3.7
Napięcia
Drugi wiersz: aktualne napięcie baterii. Dla zastosowań z dużymi prędkościami napięcie to
jest kontrolowane w sposób ciągły. W przypadku przekroczenia dolnej granicy napięcia na
narzędziu wyświetlane jest ostrzeżenie.
Trzeci wiersz: wartość zaprogramowana.
Może być ona zmieniona za pomocą sterowania (w menu Narzêdzie).
Wybór pozycji, która ma być użyta jako następna.
Pozycja może zostać pominięta.
Za pomocą tych przycisków funkcyjnych można wybrać pozycję, która ma być użyta jako
następna:
➔
<F1>: aktywowanie poprzedniej pozycji.
➔
<F2>: aktywowanie następnej pozycji.
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
wybór zostaje zaakceptowany i zostaje wyświetlony następny element menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
wybór zostaje odrzucony i następuje wyjście z menu.
Zresetowanie taktów do pozycji 1. Pracownik może anulować takty.
Podmenu Skaner – tylko dla typów serii 17BP…S
>Skan.
Skanuj
kodpas
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Skaner – kasowanie wcześniej odczytanego kodu kreskowego i aktywacja nowego cyklu
odczytu.
➔
Nacisnąć przycisk start lub <F2> przez ponad 2 sekundy.
P1890E/PL 2010-08
29
7
7
Wyświetlacz LCD
7.3.8
Podmenu Transmisja bezprzewodowa WLAN –
tylko w typach serii 17BP
W podmenu Transmisja bezprzewodowa WLAN wyświetlane są używane ustawienia.
Jeśli nie zostaną wykonane operacje, to po 60 sekundach nastąpi automatyczne wyjście z menu.
Programowanie ustawień RF dla transmisji danych WLAN opisane jest w podręczniku programowania sterowania.
Versio
#27173
Dec 1
MAC
00302e
e162f8
IP 010
.122.0
77.110
Sub255
.255.2
40.0
Gat010
122.0
61.001
SSID
CPT
N: 34
S: -60
Informacja o zainstalowanej wersji oprogramowania modułu komunikacji bezprzewodowej (RF).
Informacja o adresie MAC
Informacja o adresie IP
Informacja o podsieci
Informacja o bramce
Informacja o SSID. Wyświetlanych jest maksymalnie 12 pierwszych znaków.
Gdy przycisk start jest naciśnięty wyświetlane są aktualne sygnały komunikacji bezprzewodowej.
17BP:
N = natężenie sygnału (%)
S = natężenie sygnału (dBm)
30
P1890E/PL 2010-08
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wyświetlacz LCD
7.3.9
Podmenu Transmisja bezprzewodowa 868 MHz –
tylko w typach serii 17BP
W podmenu Transmisja bezprzewodowa 868 MHz wyświetlane są używane ustawienia. Jeśli nie zostaną
wykonane operacje, to po 60 sekundach nastąpi automatyczne wyjście z menu.
Programowanie ustawień RF opisane jest w podręczniku programowania sterowania.
Versio
B868
MC-tin
Informacja o zainstalowanej wersji oprogramowania modułu komunikacji bezprzewodowej (RF).
Kanał
Informacja i ustawienie używanego kanału komunikacji bezprzewodowej.
Używając 868 MHz można wybrać kanał 1 – 3.
1/3
➔
<F1>: aktywacja niższego kanału.
➔
<F2>: aktywacja wyższego kanału.
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
wybór zostaje zaakceptowany i zostaje wyświetlony następny element menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
wybór zostaje odrzucony i następuje wyjście z menu.
WSKAZÓWKA Kanał musi się zgadzać z ustawionym kanałem stacji bazowej.
ID
sieci
1/16
Określa identyfikację sieci. Pod jednym ID sieci może pracować maksymalnie 4 narzędzia.
➔
<F1>: aktywacja niższego ID sieci.
➔
<F2>: aktywacja wyższego ID sieci.
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
odrzucenie wyboru i wyjście z menu.
WSKAZÓWKA ID musi się zgadzać z ustawionym ID sieci stacji bazowej.
ID
narz.
1/4
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Informacja o ID narzędzia i możliwość dokonania ustawienia.
Można wybrać ID 1 – 4.
➔
<F1>: aktywacja niższego ID.
➔
<F2>: aktywacja wyższego ID.
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
odrzucenie wyboru i wyjście z menu.
P1890E/PL 2010-08
31
7
7
Wyświetlacz LCD
WSKAZÓWKA Każdy z ID narzędzia może być używany tylko jeden raz na stację bazową.
Moc
25 mW
Informacja o mocy nadawczej i możliwość dokonania ustawienia.
➔
<F1>: aktywacja niższej mocy nadawczej.
➔
<F2>: aktywacja wyższej mocy nadawczej.
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
odrzucenie wyboru i wyjście z menu.
Dla 868 MHz maksymalna moc nadawcza zależy od wybranego kanału. Jeśli wybrany
jest kanał 1, to jako moc nadawczą można wybrać 1, 5, 10, 25 mW. Jeśli wybrany jest
kanał 2 lub 3, jako moc nadawczą można wybrać 1 lub 5 mW.
7.3.10
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy: odrzucenie wyboru i wyjście
z menu.
Podmenu Transmisja bezprzewodowa RF15.4
tylko w typach serii 17BP
W podmenu Transmisja bezprzewodowa RF15.4 wyświetlane są używane ustawienia. Jeśli nie zostaną
wykonane operacje, to po 60 sekundach nastąpi automatyczne wyjście z menu.
Programowanie ustawień RF opisane jest w podręczniku programowania sterowania.
Kanał
RF15.4
Kanał
21
Informacja i ustawienie używanego kanału komunikacji bezprzewodowej.
Kanały 11 – 26 wg IEEE802.15.4 są dostępne do wyboru (pasmo 2,4 GHz).
Informacja i ustawienie używanego kanału komunikacji bezprzewodowej.
➔
Przycisk Start>: wyświetlanie kanału (domyślnie: 21).
➔
<F1>: aktywacja niższego kanału.
➔
<F2>: aktywacja wyższego kanału.
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
wybór zostaje odrzucony i następuje wyjście z menu.
WSKAZÓWKA Kanał musi się zgadzać z ustawionym kanałem stacji bazowej.
32
P1890E/PL 2010-08
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wyświetlacz LCD
RF15.4
PAN
Określa identyfikację sieci. Pod jednym identyfikatorem PAN mogą pracować maksymalnie 4 narzędzia.
➔
PAN
1234
Przycisk Start>: wyświetlanie identyfikatora PAN (domyślnie: C007).
Identyfikator PAN składa się z 4 znaków w kodzie szesnastkowym.
Można więc przydzielić maksymalnie 65 534 różnych identyfikatorów PAN.
Pod zmienianym znakiem miga kursor:
➔
<F1>: niższy znak
➔
<F2>: wyższy znak.
➔
Naciśnięcie przycisku Start:
wybór zostaje zatwierdzony, a kursor przechodzi do następnego znaku.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
odrzucenie wyboru i wyjście z menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F2> przez ponad 2 sekundy:
następuje zatwierdzenie wyboru i wyjście z pola edycji.
Po zatwierdzeniu wszystkich 4 znaków następuje wyjście z pola edycji.
WSKAZÓWKA Identyfikator PAN musi być zgodny z ustawionym identyfikatorem PAN stacji bazowej.
RF15.4
ID
narz.
Informacja o ID narzędzia i możliwość dokonania ustawienia.
Można wybrać ID 1 – 4.
➔
Przycisk Start>: wyświetlanie identyfikatora narzędzia (domyślny: 1).
➔
<F1>: aktywacja niższego ID.
➔
<F2>: aktywacja wyższego ID.
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
odrzucenie wyboru i wyjście z menu.
WSKAZÓWKA Każdy z ID narzędzia może być używany tylko jeden raz na stację bazową.
RF15.4
Moc
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Informacja o mocy nadawczej i możliwość dokonania ustawienia.
Moc nadawczą można regulować 5-stopniowo.
P1890E/PL 2010-08
33
7
7
Wyświetlacz LCD
Moc
Informacja o mocy nadawczej i możliwość dokonania ustawienia.
➔
<Przycisk Start>: graficzne wskazanie mocy nadawczej (domyślnie: maksymalna).
➔
<F1>: aktywacja niższej mocy nadawczej.
➔
<F2>: aktywacja wyższej mocy nadawczej.
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
odrzucenie wyboru i wyjście z menu.
Wyświetlacz
RF15.4
AES
AES
Wł.
Moc nadawcza
dBm
Moc nadawcza
mW
0
1
-2
0,63
-4
0,40
-6
0,25
-10
0,10
Wskazanie szyfrowania przesyłanych danych.
AES = Advanced Encryption Standard, długość klucza = 128 bitów.
Do wyboru są ustawienia Wł. i Wył..
➔
Przycisk Start>: wyświetlanie szyfrowania (domyślnie: wyłączone).
➔
<F1>: uaktywnienie ustawienia Wł..
➔
Naciśnięcie przycisku start lub <F2> przez ponad 2 sekundy:
zaakceptowanie wyboru i wyświetlenie następnego elementu menu.
➔
Naciśnięcie przycisku <F1> przez ponad 2 sekundy:
odrzucenie wyboru i wyjście z menu.
WSKAZÓWKA Ustawienie Wł. / Wył. musi być zgodne z ustawionym identyfikatorem PAN stacji bazowej.
S:0013
A20×××
××××××
34
Wskazanie numeru seryjnego modułu bezprzewodowego.
P1890E/PL 2010-08
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wyświetlacz LCD
Wers.
10A5
1707
Sygnał
RF15.4
7.4
Wskazanie wersji oprogramowania układowego i wersji sprzętowej modułu RF15.4.
Wskazanie bieżącej wartości RSSI.
RSSI = Received Signal Strength Indication, wskaźnik natężenia odbieranego pola
w systemach komunikacji bezprzewodowej.
Im wartość RSSI jest bardziej ujemna, tym gorsze natężenie sygnału.
Zakres wartości: 0 (bardzo dobrze) do -100 (brak odbioru).
Jeśli narzędzie znajduje się bezpośrednio w pobliżu stacji bazowej i została ustawiona
maksymalna moc nadawcza, wówczas wartość RSSI powinna wynosić pomiędzy -30 a 55. Aby transmisja danych była niezakłócona, wartość RSSI nie powinna wynosić poniżej
-85.
Systemowe komunikaty o błędach
WSKAZÓWKA W razie wystąpienia błędu skręcanie jest zatrzymywane do chwili, aż nie zostanie on potwierdzony w
narzędziu za pomocą lewego przycisku funkcyjnego. W przypadku poważnych błędów sprzętowych także
po potwierdzeniu nie następuje zwolnienie narzędzia i należy zwrócić się do producenta w celu wykonania
naprawy.
Serwo
Błąd
Inic
Błąd inicjalizacji modułu serwo narzędzia.
➔ Wyjąć i włożyć akumulator. Jeśli to nie pomoże:
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Serwo
Błąd
PWM
Nieprawidłowa wartość zadana prędkości obrotowej z karty pomiarów do serwo.
➔ Wyjąć i włożyć akumulator. Jeśli to nie pomoże:
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Serwo
Błąd
IIT
Nadmierna eksploatacja narzędzia.
➔ Wyłączyć narzędzie na jakiś czas i odczekać, aż ostygnie.
➔ Wydłużyć czas cyklu, zmniejszyć czas wkręcania lub moment obrotowy.
Serwo
Błąd
IOFF
Serwo
Blad
inne
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Czujnik prądu modułu serwo rozpoznał błąd offsetowy prądu.
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Zbiorcza usterka sprzętowa modułu serwo.
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
P1890E/PL 2010-08
35
7
7
Wyświetlacz LCD
Serwo
Błąd
IP
Przekroczono maksymalny prąd silnika.
Ewentualnie nastąpiło zwarcie.
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Serwo
Błąd
temp >
Moduł serwo rozgrzał się do niedopuszczalnej temperatury.
➔ Wyłączyć narzędzie na jakiś czas i odczekać, aż ostygnie.
➔ Wydłużyć czas cyklu, zmniejszyć czas wkręcania lub moment obrotowy.
Serwo
Błąd
tempS>
Silnik narzędzia rozgrzał się do niedopuszczalnej temperatury.
➔ Wyłączyć narzędzie na jakiś czas i odczekać, aż silnik ostygnie.
➔ Wydłużyć czas cyklu, zmniejszyć czas wkręcania lub moment obrotowy.
Serwo
Błąd
napiec
Napięcie robocze nie należy do odpowiedniego zakresu.
➔ Wymienić baterię. Jeśli to nie pomoże:
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Serwo
Błąd
prąd>
Wartość prąd stopnia wyjściowego modułu serwo jest zbyt wysoka.
Ewentualnie nastąpiło zwarcie.
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Serwo
Błąd
kat
Nisk
napiec
Uwaga
Serwo
Błąd
Inne80
Narz
Błąd
liczn
Narz
Błąd
ident
36
Czujnik kąta przesyła nieprawidłowe sygnały do wzmacniacza modułu serwo.
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Ostrzeżenie o niskim stanie napięcia akumulatora
➔ Naładować akumulator lub zamienić na naładowany.
Oprogramowanie sprzętowe serwomechanizmu jest niekompatybilne z
oprogramowaniem kart pomiarowych.
➔ Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe serwomechanizmu.
Nie można dokonać odczytu lub zapisu licznika skręceń.
➔ Przesłać narzędzie w celu naprawy do producenta.
Nie można odczytać pamięci narzędzia.
➔ Przesłać narzędzie w celu naprawy do producenta.
P1890E/PL 2010-08
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wyświetlacz LCD
Narz
Błąd
Start
Odbior
ref.U.
Błąd
Dwustopniowy przycisk start uszkodzony.
➔ Przesłać narzędzie w celu naprawy do producenta.
Błąd odbiornika napięcia referencyjnego
➔ Przesłać narzędzie w celu naprawy do producenta.
Odbior
kal
Błąd
Błąd odbiornika napięcia kalibracyjnego
W momencie wykonywania kalibracji narzędzie nie było pozbawione napięcia.
➔ Pozbawić narzędzie napięcia i spróbować ponownie. Jeśli to nie pomoże:
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Odbior
off
Błąd
Błąd odbiornika napięcia offsetowego
W momencie wykonywania kalibracji narzędzie nie było pozbawione napięcia.
➔ Pozbawić narzędzie napięcia i spróbować ponownie. Jeśli to nie pomoże:
➔ W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Niezna
blad
Bateri
rozład
-> wył
Brak
wyniku
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Ogólna usterka zbiorcza
W celu naprawy, przesłać narzędzie do Sales & Service Centers.
Rozładowany akumulator.
➔ Wymienić akumulator.
Nie osiągnięto momentu oceny skręcania.
➔ Powtórzyć aktualne skręcenie.
P1890E/PL 2010-08
37
7
7
Wyświetlacz LCD
38
P1890E/PL 2010-08
91c_LCD pl bedingt.fm, 08.09.2010
Obsługa techniczna
8
Obsługa techniczna
8.1
Zasady czyszczenia
W przypadku narzędzi z wbudowanym skanerem kodu kreskowego okno skanera nie może być zanieczyszczone.
➔ Należy je czyścić regularnie oraz natychmiast w razie zabrudzenia, używając do tego celu zwilżonej
ściereczki i ogólnie dostępnego w sprzedaży płynu do mycia szyb. Do czyszczenia nie wolno używać
acetonu. Przy zabrudzonym okienku kod kreskowy nie zostanie odczytany.
8.2
Plan konserwacji
Prace naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez personel autoryzowany przez firmę
Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. Regularna konserwacja zmniejsza ilość usterek w pracy, koszty
napraw i czasy przestojów. Oprócz poniższego planu konserwacji należy wprowadzić program konserwacji
zgodny z zasadami bezpieczeństwa, uwzględniający lokalne przepisy z zakresu napraw i konserwacji we
wszystkich fazach eksploatacji narzędzia.
OSTROŻNIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez przypadkowe uruchomienie
– przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłączyć narzędzie 17BP…B… od zasilacza (EV).
Po każdych
… cykli skręcania1))
100 000
Postępowanie
➔
Sprawdzić, czy nie jest poluzowana przystawka akumulatora, skaner i
przystawka złącza radiowego.
➔
Sprawdzić, czy nie jest uszkodzone narzędzie i zasilacz (EV).
➔
Sprawdzić, czy okno skanera jest przezroczyste
➔
Sprawdzić styki zasilacza (EV) pod kątem czystości
➔
Sprawdzić styki ładowarki pod kątem czystości
➔
Sprawdzić szczelność przekładni i głowicy kątowej
➔
Oczyścić elementy przekładni środkiem
odtłuszczającym i nasmarować na nowo, patrz
10.1 Przekładnia, strona 50
Elementy przekładni sprawdzić pod względem zużycia i w razie potrzeby
wymienić.
➔
Sprawdzić zużycie prowadnicy zasilacza (EV), mechanizmu zamykającego oraz styków, w razie potrzeby wymienić.
1 mln.
➔
Zalecenie: przekalibrować narzędzie, patrz 12.1 Przekalibrowanie,
strona 61.
2,5 mln.
➔
Remont kapitalny. Narzędzie przesłać do Sales & Service Centers.
500.000
1) Ilość cykli skręcania, patrz licznik skręceń w rozdziale 7.3.4 Podmenu Zarządzanie, strona 27
90d_Wartung pl.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
39
8
8
Obsługa techniczna
8.3
Smary
Do niezawodnego działania i długiej żywotności narzędzia niezbędne jest stosowanie właściwego rodzaju
smaru, zgodnie z tabelą.
Typy smarów zgodnie z DIN51502 /ISO3498
Nr katalogowy
Jedn. DIN
opak. 51502
Nye
Dow
Lubricants, Corning
Inc.
[ kg ]
933027
8.4
1
KP1K
–
–
–
–
Microlube
GL 261
–
–
Demontaż przekładni
Wskazówki
Otwarcie narzędzia 17BP…B… oznacza utratę praw do świadczeń z tytułu gwarancji. W celach konserwacyjnych przekładnia może być otwierana tylko przez wykwalifikowany personel.
a)
Nr kat.
92 788
b)
.
ks
Ma
1
°
45
2
3
c)
➔
Narzędzie 17BP ostrożnie zamocować za uchwyt
pistoletu w imadle ze szczękami z tworzywa
sztucznego.
➔
Usuną wkręt z łbem stożkowym płaskim o nr
katalogowym 920788. Rozwartość klucza 2,5
(gniazdo sześciokątne).
➔
Po wykonaniu konserwacji przekładni przykręcić
wkręt z łbem stożkowym płaskim: 1,6 – 1,9 Nm.
➔
1 – jak pokazano – opuścić.
Wskazówka!
Nie odchylać poza określony kąt, ponieważ
spowoduje to uszkodzenie elastycznej płytki
umieszczonej wewnątrz.
➔
2 odkręcić w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara, rozwartość klucza 28.
➔
3 odkręcić w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara.
ø 42,5; nr. kat. 933336
➔
4 zdjąć całkowicie.
4
40
P1890E/PL 2010-08
90d_Wartung pl.fm, 08.09.2010
Wykrywanie i usuwanie błędów
9
Wykrywanie i usuwanie błędów
Problem
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Narzędzie nie uruchamia
się przy aktywowanym
przełączniku biegu w
lewo.
Parametr prędkości
obrotowej biegu w lewo
jest ustawiony na
0 1/min.
➔
W oknie systemu sterowania Programowanie
standardowe nastawić prędkość obrotową biegu
w lewo.
Światło narzędzia nie
jest aktywne.
Dezaktywowane w ustawieniu parametru.
➔
W oknie systemu sterowania Programowanie
procesu/Ustawienia systemowe aktywować
parametr Światło narzędzia.
Menu obsługi na
wyświetlaczu narzędzia
nie jest aktywne lub jest
aktywne częściowo.
Dezaktywowane w ustawieniu parametru.
➔
W oknie systemu sterowania Programowanie
procesu/Ustawienia systemowe aktywować
parametr Menu narzędzia.
Nie jest osiągnięta
Za niskie napięcie akuprędkość obrotowa biegu mulatora.
jałowego.
➔
Użyć całkowicie naładowanego akumulatora.
Akumulator nie jest całkowicie naładowany.
➔
Użyć całkowicie naładowanego akumulatora.
Próg ostrzegawczy
niskiego napięcia nie jest
ustawiony na wartość
minimalną.
➔
W oknie systemu sterowania Narzędzie ustawić
wartość niskiego napięcia na 17,5 V.
Podczas skręcana
wymagany jest wysoki
moment obrotowy, np. do
śrub z powłoką
ochronną.
Jeśli wymagany jest przez dłuższy okres czasu
wysoki moment obrotowy, np. do wielu obrotów, to
wtedy znacznie zmniejszy się ilość skręceń
przypadająca na jedno ładowanie akumulatora.
Akumulator przeszedł
zbyt dużo cykli ładowania.
Po 800 cyklach ładowania pojemność zmniejsza się
do około 60%.
Ogólnie – Narzędzie
Oczekiwana ilość
skręceń na jedno
ładowanie akumulatora
nie została osiągnięta.
91e_Trouble shooting pl bedingt.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
41
9
9
Wykrywanie i usuwanie błędów
Problem
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Komunikacja danych na podczerwień między systemem sterowania a narzędziem
Brak komunikacji danych Wybrano błędny port do
na podczerwień między połączenia z systemem
systemem sterowania a sterowania.
narzędziem.
Wybrany port używany
jest do szeregowej
transmisji danych.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Narzędzie sprawdzić ustawienia portu do komunikacji na podczerwień (IRDA).
Wskazówka: Zmienione ustawienia muszą być
zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku
wielofunkcyjnego <F1> Akceptacja.
➔
Sprawdzić, czy uchwyt na narzędzie jest podłączony do wybranego portu.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Transmisja danych sprawdzić,
– czy aktywowana jest szeregowa transmisja
danych (protokół nie jest ustawiony na Brak) i
– czy wybrany jest ten sam port.
➔
Jeśli tak, to należy wybrać inny port lub dezaktywować szeregową transmisję danych.
Sprawdzenie wymagane jest dla wszystkich
narzędzi. Ten sam port nie może być jednocześnie
używany do szeregowej transmisji danych i
transmisji danych na podczerwień z narzędziem.
42
P1890E/PL 2010-08
91e_Trouble shooting pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wykrywanie i usuwanie błędów
Problem
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Komunikacja danych WLAN między systemem sterowania a narzędziem
Brak komunikacji danych
WLAN między systemem
sterowania a
narzędziem.
Adres IP narzędzia nie
jest prawidłowo
wprowadzony do
systemu sterowania.
➔
Narzędzie nie zostało
skonfigurowane z
prawidłowymi
ustawieniami WLAN.
➔
Prawidłowo skonfigurować ustawienia WLAN
narzędzia w oknie systemu sterowania Komunikacja/Narzędzie używając komunikacji na podczerwień.
Ustawienia WLAN
systemu sterowania i
punktu dostępu są różne.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Narzędzie sprawdzić, czy ustawienia WLAN
narzędzia zgadzają się z ustawieniami punktu
dostępu (nazwa sieci, szyfrowanie, klucz sieciowy).
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Narzędzie sprawdzić, czy adres IP narzędzia
jest wprowadzony w polu RF narz. IP.
Adres IP narzędzia wskazywany jest na
wyświetlaczu narzędzia w podmenu Ustawienia RF.
Wskazówka: Zmienione ustawienia muszą być
zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku
wielofunkcyjnego <F1> Akceptacja.
W punkcie dostępu
➔ Dodać adres MAC narzędzia do listy udostępaktywny jest filtr adresów
nionych adresów punktu dostępu.
MAC.
Widoczny jest adres MAC narzędzia.
– na nalepce powyżej akumulatora
– na wyświetlaczu narzędzia w podmenu
Ustawienia RF.
91e_Trouble shooting pl bedingt.fm, 08.09.2010
Port 4001 jest
zablokowany przez
zaporę Firewall.
➔
Firewall skonfigurować w taki sposób, aby
wymagane adresy IP/MAC mogły używać
portu 4001.
Kanał radiowy w punkcie
dostępu leży poza
zakresem obsługiwanym
przez urządzenie.
➔
Zmienić ustawienie kanałów RF punktu dostępu
na kanał pomiędzy 1 i 11.
Narzędzie jest już
przydzielone do innego
systemu sterowania.
➔
Sprawdzić, czy inny system sterowania nawiązał
już połączenie z tym narzędziem. To znaczy, czy
inny system sterowania używa tego samego
adresu IP.
P1890E/PL 2010-08
43
9
9
Wykrywanie i usuwanie błędów
Problem
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Komunikacja danych WLAN między systemem sterowania a narzędziem
Komunikacja danych
WLAN częściowo
przerwana.
Odległość między
punktem dostępu a
narzędziem jest zbyt
duża.
Narzędzie jest również
przydzielone do innego
systemu sterowania.
➔
Sprawdzić natężenie sygnału wskazywane na
wyświetlaczu narzędzia w podmenu
Ustawienia RF.
Stabilna komunikacja wymaga, aby pierwsza
wartość (N) była większa od 15.
➔
Jeśli jest mniejsza od 15 należy zmniejszyć
odległość między punktem dostępu a narzędziem.
➔
Sprawdzić, czy narzędzie (adres IP) jest przydzielone również do innego systemu sterowania.
➔
Jeśli tak, to należy usunąć przydzielenie do
innego systemu sterowania.
Narzędzie może być przydzielone tylko do jednego
systemu sterowania.
Problem
Zbyt duży ruch w sieci
WLAN.
➔
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Zmniejszyć ruch w sieci WLAN. Dezaktywować
Transmisję danych krzywych skręcania.
Komunikacja danych 868 MHz między systemem sterowania a narzędziem
Brak komunikacji
szeregowej między
systemem sterowania a
stacją bazową.
(Wyświetlenie
komunikatu o błędzie po
naciśnięciu przycisku
wielofunkcyjnego
Akceptacja <F1> w
menu Komunikacja/
Narzędzie.)
Używany jest
nieprawidłowy kabel
szeregowy.
➔
Zastosować kabel bezmodemowy (skrośny).
Wybrano błędny port do
połączenia z systemem
sterowania.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Narzędzie sprawdzić, czy używany port wybrany
jest do RF szereg.
Wskazówka: Zmienione ustawienia muszą być
zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku
wielofunkcyjnego <F1> Akceptacja.
Wybrany port używany
jest do szeregowej
transmisji danych.
➔
Sprawdzić, czy szeregowy kabel połączeniowy
jest podłączony do wybranego portu.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Transmisja danych sprawdzić,
– czy aktywowana jest szeregowa transmisja
danych (protokół nie jest ustawiony na Brak) i
– czy wybrany jest ten sam port.
➔
Jeśli tak, to należy wybrać inny port lub dezaktywować szeregową transmisję danych.
Sprawdzenie wymagane jest dla wszystkich
narzędzi. Ten sam port nie może być jednocześnie
używany do szeregowej transmisji danych i
transmisji danych ze stacją bazową.
Zasilanie elektryczne
nieaktywne.
44
➔
P1890E/PL 2010-08
Sprawdzić gniazdo wtykowe, do którego podłączony jest zasilacz stacji bazowej.
91e_Trouble shooting pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wykrywanie i usuwanie błędów
Problem
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Komunikacja danych 868 MHz między systemem sterowania a narzędziem
Brak komunikacji
Ethernet między
systemem sterowania a
stacją bazową.
(Wyświetlenie
komunikatu o błędzie po
naciśnięciu przycisku
wielofunkcyjnego
Akceptacja <F1> w
menu Komunikacja/
Narzędzie.)
Używany jest
nieprawidłowy kabel
Ethernet.
Adres IP stacji bazowej
nie jest prawidłowo
wprowadzony do
systemu sterowania.
➔
Jeśli stacja bazowa jest bezpośrednio podłączona do systemu sterowania użyć kabla skrośnego.
➔
Jeśli stacja bazowa jest podłączona do przełącznika użyć standardowego kabla połączeniowego.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Narzędzie sprawdzić, czy adres IP stacji bazowej jest wprowadzony w polu RF stacja baz.
➔
Jeśli adres IP stacji bazowej jest nieznany
należy użyć programu Network Enabler Administrator, który wchodzi w zakres wyposażenia
każdej stacji bazowej.
Wskazówka: Zmienione ustawienia muszą być
zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku
wielofunkcyjnego <F1> Akceptacja.
Adres IP i maski podsieci Bez administracji sieciowej konieczne jest, aby
nie są w tym samym
adres IP i maski podsieci systemu sterowania były
obszarze.
w tym samym obszarze jak stacji bazowej.
91e_Trouble shooting pl bedingt.fm, 08.09.2010
➔
Dla obu adresów IP użyć jednakowej maski podsieci.
➔
Dla adresu IP użyć jednakowych trzech pierwszych numerów, np.: Adres
IP systemu sterowania: 192.168.1.xxx
Adres IP stacji bazowej: 192.168.1.xxx
Maska podsieci: 255.255.255.000
Port 4001 jest
zablokowany przez
zaporę Firewall.
➔
Firewall skonfigurować w taki sposób, aby
wymagane adresy IP/MAC mogły używać
portu 4001.
Stacja bazowa jest
również przydzielona do
innego systemu
sterowania.
➔
Sprawdzić, czy inny system sterowania używa
tego samego adresu IP do transmisji danych
(stacja bazowa RF).
Zasilanie elektryczne
nieaktywne.
➔
Sprawdzić gniazdo wtykowe, do którego podłączony jest zasilacz stacji bazowej.
P1890E/PL 2010-08
45
9
9
Wykrywanie i usuwanie błędów
Problem
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Komunikacja danych 868 MHz między systemem sterowania a narzędziem
Brak komunikacji danych Ustawienia nie są
prawidłowo
868 MHz między
systemem sterowania a skonfigurowane.
narzędziem.
Odległość między stacją
bazową a narzędziem
jest zbyt duża.
Komunikacja danych 868 Odległość między stacją
MHz częściowo
bazową a narzędziem
przerwana.
jest zbyt duża.
Za niska moc nadawcza.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Narzędzie sprawdzić, czy Ustawienia RF stacji
bazowej odpowiadają ustawieniom narzędzia.
Ustawienia narzędzia wskazywane są na
wyświetlaczu narzędzia w podmenu Ustawienia RF
i mogą być zmienione.
Ustawienia kanału, ID sieci i
ID narzędzia muszą się zgadzać.
Wybór kanału 1 – odległość maks. 30 m.
Wybór kanału 2 lub 3 – odległość maks. 10 m.
➔
Zmniejszyć odległość między stacją bazową a
narzędziem i sprawdzić, czy komunikacja jest
możliwa.
➔
Jeśli tak, zwiększyć moc na stacji bazowej i
narzędziu
lub
➔
ponownie zmniejszyć odległość między stacją
bazową a narzędziem.
Wybór kanału 1 – odległość maks. 30 m.
Wybór kanału 2 lub 3 – odległość maks. 10 m.
➔
Zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu lub
➔
zmniejszyć odległość między stacją bazową a
narzędziem.
➔
Zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu.
Wybór kanału 1 –
wybrać moc nadawczą maks. 25 mW.
Wybór kanału 2 lub 3 –
wybrać moc nadawczą dla stacji bazowej maks.
1 mW, wybrać moc nadawczą dla narzędzi maks.
5 mW.
Odległość dla
transmisji
bezprzewodowej jest
mniejsza od
oczekiwanej.
Zbyt duży ruch danych
na tym samym kanale.
➔
Zmniejszyć ruch danych w transmisji bezprzewodowej. Dezaktywować transmisję danych
krzywych skręcania.
Zbyt dużo narzędzi na
tym samym kanale.
➔
Użyć różnych kanałów do różnych stacji bazowych.
Inne urządzenia 868
MHz używają tej samej
częstotliwości.
➔
Użyć innego kanału.
Do stacji bazowej nie jest
dokręcona antena.
➔
Antenę dokręcić ręcznie.
Za niska moc nadawcza.
➔
Zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu.
Wybór kanału 1 –
wybrać moc nadawczą maks. 25 mW.
Wybór kanału 2 lub 3 –
wybrać moc nadawczą dla stacji bazowej maks.
1 mW, wybrać moc nadawczą dla narzędzi maks.
5 mW.
Nieodpowiednie miejsce
zamontowania stacji
bazowej.
46
➔
P1890E/PL 2010-08
Stację bazową zamontować w takim miejscu,
aby stacja bazowa miała kontakt wizualny z
narzędziem.
91e_Trouble shooting pl bedingt.fm, 08.09.2010
Wykrywanie i usuwanie błędów
Problem
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Komunikacja danych RF15.4 między systemem sterowania a narzędziem
Brak komunikacji
szeregowej między
systemem sterowania a
stacją bazową.
(Wyświetlenie
komunikatu o błędzie po
naciśnięciu przycisku
wielofunkcyjnego
Akceptacja <F1> w
menu Komunikacja/
Narzędzie.)
Używany jest
nieprawidłowy kabel
szeregowy.
➔
Zastosować kabel bezmodemowy (skrośny).
Wybrano błędny port do
połączenia z systemem
sterowania.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Narzędzie sprawdzić, czy używany port wybrany
jest do RF szereg.
Wskazówka: Zmienione ustawienia muszą być
zatwierdzone przez naciśnięcie przycisku
wielofunkcyjnego <F1> Akceptacja.
Wybrany port używany
jest do szeregowej
transmisji danych.
➔
Sprawdzić, czy szeregowy kabel połączeniowy
jest podłączony do wybranego portu.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Transmisja danych sprawdzić,
– czy aktywowana jest szeregowa transmisja
danych (protokół nie jest ustawiony na Brak) i
– czy wybrany jest ten sam port.
➔
Jeśli tak, to należy wybrać inny port lub dezaktywować szeregową transmisję danych.
Sprawdzenie wymagane jest dla wszystkich
narzędzi. Ten sam port nie może być jednocześnie
używany do szeregowej transmisji danych i
transmisji danych ze stacją bazową.
Zasilanie elektryczne
nieaktywne.
Brak komunikacji danych Ustawienia nie są
prawidłowo
między systemem
skonfigurowane.
sterowania a
narzędziem.
Odległość między stacją
bazową a narzędziem
jest zbyt duża.
91e_Trouble shooting pl bedingt.fm, 08.09.2010
➔
Sprawdzić gniazdo wtykowe, do którego podłączony jest zasilacz stacji bazowej.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/
Narzędzie sprawdzić, czy Ustawienia RF stacji
bazowej odpowiadają ustawieniom narzędzia.
Ustawienia narzędzia wskazywane są na
wyświetlaczu narzędzia w podmenu Ustawienia RF
i mogą być zmienione.
Ustawienia kanału, identyfikatora PAN, szyfrowania
i identyfikatora narzędzia muszą być ze sobą
zgodne.
Odległość do 30 m.
➔
Zmniejszyć odległość między stacją bazową a
narzędziem i sprawdzić, czy komunikacja jest
możliwa.
➔
Jeśli tak, zwiększyć moc na stacji bazowej i
narzędziu
lub
➔
ponownie zmniejszyć odległość między stacją
bazową a narzędziem.
P1890E/PL 2010-08
47
9
9
Wykrywanie i usuwanie błędów
Problem
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Komunikacja danych RF15.4 między systemem sterowania a narzędziem
Komunikacja danych
częściowo przerwana.
Odległość między stacją
bazową a narzędziem
jest zbyt duża.
➔
Zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu lub
➔
zmniejszyć odległość między stacją bazową
a narzędziem.
Za niska moc nadawcza.
➔
Zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu.
Zbyt duży ruch danych
na tym samym kanale.
➔
Zmniejszyć ruch danych w transmisji bezprzewodowej. Dezaktywować transmisję danych
krzywych skręcania.
Zbyt dużo narzędzi na
tym samym kanale.
➔
Użyć różnych kanałów do różnych stacji bazowych.
Inne urządzenia 2,4 MHz
używają tej samej
częstotliwości.
➔
Użyć innego kanału.
➔
Planowanie komórek zgodnie z instrukcją
obsługi stacji bazowej
Odległość dla transmisji
bezprzewodowej jest
mniejsza od
oczekiwanej.
Za niska moc nadawcza.
➔
Zwiększyć moc na stacji bazowej i narzędziu.
Nieodpowiednie miejsce
zamontowania stacji
bazowej.
➔
Stację bazową zamontować w takim miejscu,
aby stacja bazowa miała kontakt wizualny
z narzędziem.
Problem
Możliwa przyczyna
Postępowanie
Skaner kodu kreskowego na narzędziu
Skaner kodu
kreskowego nie jest
aktywowany po
naciśnięciu przycisku
start.
Parametr ID przedm. nie
jest ustawiony na
Aktywowane
zablokowane.
➔
W oknie systemu sterowania Komunikacja/ID
przedm. sprawdzić, czy parametr Aktywow.
ustawiony jest na Aktywowane zablokowane.
Kod kreskowy został już
odczytany.
➔
W podmenu Skaner aktywować na narzędziu
następny cykl odczytu.
➔
Nacisnąć lewy przycisk funkcyjny na narzędziu,
aby rozpocząć następny cykl odczytu.
Wskazówka: Dostępne tylko wtedy, gdy w oknie
systemu sterowania Programowanie rozszerzone/
Ustawienia systemowe parametr F1 na narzędziu
ustawiony jest na Czyt.kod.pas.
Brak odczytu kodu
kreskowego.
48
Okno skanera kodu
kreskowego jest
zabrudzone.
➔
Okno oczyścić wilgotną ścierką i ogólnie dostępnym w sprzedaży płynem do mycia szyb.
Typ kodu kreskowego
jest dezaktywowany
przez ustawienie
parametru.
➔
Sprawdzić w oknie systemu sterowania Komunikacja/ID przedm. czy parametr Typ kodu kreskowego ustawiony jest na odpowiedni typ.
P1890E/PL 2010-08
91e_Trouble shooting pl bedingt.fm, 08.09.2010
Części zamienne
10
Części zamienne
Wskazówka
Zasadniczo stosować tylko oryginalne części zamienne CLECO. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
prowadzić do redukcji mocy oraz wzrostu zapotrzebowania na konserwację. W przypadku zamontowania
obcych części zamiennych producent narzędzia ma prawo do unieważnienia wszelkich zobowiązań z tytułu
gwarancji.
90f_Ersatzteile pl.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
49
10
10
Części zamienne
10.1
Przekładnia
*
Typ
85
56
58
60
62
90
17BP…B05Q
935263 542722 541899 541894 542233 541888
17BP…B05Q
935262 542722
–
541893 542231 541888
17BP…B05Q3 935261 542722
–
541893 542232 541888
17BP…B05Q
–
541893 542232 541888
935261 542722
8.3 Smary, strona 40
10.3 Wykaz katalogowy
50
P1890E/PL 2010-08
90f_Ersatzteile pl.fm, 08.09.2010
Części zamienne
1)Nr katalogowy
2)Ilość
●Zalecana część zamienna na każde 5 narzędzi
3)Wymiar
*patrz Tabela, strona 50
90f_Ersatzteile pl.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
51
10
10
Części zamienne
10.2
Uchwyt na narzędzie (Option)
96
97
99
98
100
0,5 - 0,7 Nm
0,4 - 0,55 lbf.ft
Loctite #274
OFF
102
320595 SW 4
101
103
*
Nr kata- IrDA 98
logowy
52
OFF
99
5 - 6 Nm
3,7 - 4,4 lbf.ft
912926 SW 5
935144
×
935170 917735
935396
–
–
–
P1890E/PL 2010-08
90f_Ersatzteile pl.fm, 08.09.2010
Części zamienne
1)Nr katalogowy
2)Ilość
3)Wymiar
●Zalecana część zamienna na każde 5 narzędzi
*patrz Tabela, strona 52
10.3
Wykaz katalogowy osprzętu
Nr katalogowy
Nazwa
933467
Osprzęt montażowy do pierşcienia zabezpieczającego <67>
Podstawa
Trzpień
Tulejka
933468
933469
933470
933336
90f_Ersatzteile pl.fm, 08.09.2010
Klucz hakowy
do dokręcania nakrętki złączkowej <70>
P1890E/PL 2010-08
53
10
10
Części zamienne
54
P1890E/PL 2010-08
90f_Ersatzteile pl.fm, 08.09.2010
Dane techniczne
11
Dane techniczne
11.1
Wymiary
Ze skanerem
Bez skanera
Typ
L1-1
L1-2
L1-3
L2
L3 L4
L5
17BPB09Q
294
267,1 282,7
L1-3
L2
L3
L4
308
281,1 296,7 14,2 17,7 26,9
17BPZSB05Q
17BPRSB07Q
17BPRB05Q
17BPXSB07Q
17BPXB05Q
17BPZSB07Q
17BPZB05Q
17BPRSB09Q
17BPRB07Q
–
17BPXB07Q
17BPRB09Q
L1-2
17BPXSB05Q
–
17BPB13Q
17BPZB07Q
L1-1
17BPRSB05Q
17BPB05Q
17BPB07Q
Typ
308
17BPXB09Q
281,1 296,7 14,2
– 26,9
17BPXSB09Q
17BPZSB09Q
17BPRSB13Q
17BPXSB13Q
17BPRSB13Q
17BPZB09Q
17BPRB13Q
17BPXB13Q
17BPZB13Q
90g_TechnDaten pl.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
55
11
11
Dane techniczne
11.2
Wymiary uchwytu narzędzia (opcja)
Abb. 11-1 Wymiary uchwytu narzędzia (mm
56
P1890E/PL 2010-08
90g_TechnDaten pl.fm, 08.09.2010
Dane techniczne
11.3
Dane wydajności
Typ
Zalecany zakres
momentu obrotowego
Nm
Maks.
Nm
min.
Prędkość
obrotowa
biegu jałowego
Akumulator
26 V
Prędkość
obrotowa
biegu jałowego
PM48 / akumulator 44 V
Rozmiar
śrub
8.8
Masa
w/o
EV1)
Moment
obrotowy
(nominalny)
Impulsy kątowe
(rezolwer)
ą/min
ą/min
mm
kg
Nm
ą/stopień
6,41
0,7322
22,91
1,8941
41,35
2,6727
49,23
3,1817
17BPB05Q
Dane kalibracji
1,36
17BPRB05Q
17BPXB05Q
17BPZB05Q
5
3
1639
2428
M4
1,46
17BPRSB05Q
17BPXSB05Q
1,52
17BPZSB05Q
17BPB07Q
2,01
17BPRB07Q
17BPXB07Q
17BPZB07Q
21
8
411
751
M7
2,11
17BPRSB07Q
17BPXSB07Q
2,17
17BPZSB07Q
17BPB09Q
2,01
17BPRB09Q
17BPXB09Q
17BPZB09Q
28
10
291
532
M8
2,11
17BPRSB09Q
17BPXSB09Q
2,17
17BPZSB09Q
17BPB13Q
2,27
17BPRB13Q
17BPXB13Q
17BPZB13Q
35
13
244
447
M8
2,37
17BPRSB13Q
17BPXSB13Q
2,43
17BPZSB13Q
1) Masa zasilania (EV): akumulator 26 V 935377 490 g, akumulator 44 V 936400PT 820 g
11.4
Dane elektryczne
Narzędzie
Klasa ochrony III według normy DIN EN 61 140 (VDE 0140-1)
Stopień ochrony IP40 według normy DIN EN 60 529 (IEC 60 529)
Uchwyt na narzędzie
Klasa ochrony III według normy DIN EN 61 140 (VDE 0140-1)
Stopień ochrony IP40 według normy DIN EN 60 529 (IEC 60 529)
90g_TechnDaten pl.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
57
11
11
Dane techniczne
11.4.1
11.4.2
11.4.3
58
Stopień mocy elektroniki serwomechanizmu
Właściwości
Dane
Prąd znamionowy fazy silnika
8 A Wartość szczytowa Sinus
Moc znamionowa
150 VA
Wydajność maksymalna
500 VA
Elektroniczny układ sterujący
Właściwości
Dane
Napięcie znamionowe
26V
Prąd znamionowy trybu pracy Aktywny
105 mA
Prąd znamionowy trybu pracy Standby
95 mA
Prąd znamionowy trybu pracy Tryb
energooszczędny
55 mA
Prąd znamionowy trybu pracy Sleep
< 1 mA
Port interfejsu IrDA
Właściwości
Dane
Napięcie zasilania
5,0 V (4,8 do 5,5 V)
Pobór mocy
0,30 VA
Prąd maksymalny
11 mA
Prędkość przesyłania
57,6 kbit/s
Parity Bit (bit parzysty)
brak
Data Bit (bit danych)
8 bit
Stop Bit (bit stopu)
1 bit
Error check (kontrola błędów)
CRC
P1890E/PL 2010-08
90g_TechnDaten pl.fm, 08.09.2010
Dane techniczne
11.4.4
Skaner
Właściwości
Dane
Szybkość odczytu
104 skanów/sek. ±12 (dwukierunkowy)
Kąt odczytu
47° ±3 standard / 35° ±3 zredukowany
Odporność na wstrząsy
2000 G
Światło otoczenia
107.640 luksów
Zakres odczytu (typowy)
4 mil
5 mil
7,5 mil
10 mil
100%
15 mil
20 mil
40 mil
55 mil
Bezpieczeństwo lasera
Klasa lasera 2, IEC 60825
EMI/RFI
FCC część 15 klasa B
EN 55024/CISPR 22
AS 3548
VCCI
Typy kodów kreskowych
UPC-A, UPC-E, UPC-E1, Trioptic
Code39, Interleaved 2of5, Discrete
2of5, Chinese 2of5, Codabar, kody
kreskowe MSI, EAN8, EAN13,
EAN128, ISBT128, Code11,
Code39, Code93, Code128, RSS14,
RSS Limited, kody kreskowe RSS
Expanded.
2,54 – 13,97 cm
3,18 – 20,32 cm
3,81 – 33,66 cm
3,81 – 44,45 cm
3,81 – 59,69 cm
3,81 – 74,93 cm
4,45 – 90,17 cm
1)
– 101,60 cm
1) – 139,70 cm
1) W zależności od szerokości kodu kreskowego
11.4.5
Transmisja danych 868 MHz
Właściwości
Dane
Częstotliwość
868 – 870 MHz
Kanały
1: pasmo 1i (869,4 MHz – 869,65 MHz)
2: pasmo 1k (869,7 MHz – 870,0 MHz)
Modulacja
GFSK
Moc wyjściowa maks.
Kanał 1: 25 mW
Kanał 2: 1, 5 mW
Czułość (BER < 10-3)
-100 dBm
Szybkość transmisji bezprzewodowej
38,4 kbps
Zasięg
Pasmo 1i (869.4 MHz – 869.65 MHz):
do 30 m
Pasmo 1k (869.7 MHz – 870.0 MHz):
do 10 m
90g_TechnDaten pl.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
59
11
11
Dane techniczne
11.4.6
Transmisja danych WLAN
Zgodnie z konfiguracją narzędzia dostępne są różne funkcjonalności transmisji danych WLAN.
Seria 17BPX…
Właściwości
Dane
Standard
IEEE 802.11b
Bezpieczeństwo
WEP
• szyfrowanie 64/128-bitowe
WPA/WPA2/802.11
• szyfrowanie 128-bitowe TKIP/
CCMP
• uwierzytelnianie 802.1x EAP
(LEAP, PEAP, TTLS, GTC, MD5,
OTP, PAP, CHAP, MSCHAP,
MSCHAPv2, TTLS MSCHAPv2)·
• Pre-shared key mode (PSK)
11.4.7
60
Zasięg
typowo do 50 m
Kanały
1 – 11 (2.412 – 2.462 GHz)
Moc nadawcza:
16 dBm typ.
Czułość
-92 dBm (typ. @ 1 Mbps)
-82 dBm (typ. @ 11 Mbps)
Modulacja
CCK/DQPSK/DBPSK
Normy
EN 300328
EN 60950
EN 301489-3
FCC część 15
Transmisja danych RF15.4
Właściwości
Dane
Częstotliwość
2,4 GHz ISM
Kanały
16
Modulacja
0-QPSK (DSSS)
Moc wyjściowa maks.
1 mW (0 dBm)
Czułość (BER < 10-3)
-92 dBm
Szybkość transmisji bezprzewodowej
57,6 kbps
Zasięg
maks. 30 m
P1890E/PL 2010-08
90g_TechnDaten pl.fm, 08.09.2010
Serwis
11.4.8
Czujnik momentu obrotowego
Pomiaru momentu obrotowego dokonuje czujnik reakcyjny z plastycznym paskiem pomiarowym. Czujnik
reakcyjny znajduje się między silnikiem a przekładnią w obudowie uchwytu.
12
Właściwości
Dane
Kalibracja znamionowa
patrz 11.3 Dane wydajności , strona 57
Czułość
2 mV/V
Rezystancja mostka
1000 omów
Klasa dokładności
0,5 % v.E.
Zniekształcenie liniowości
+0,25 % v.E.
Zakres pomiaru
-125 % do +125 % v:E.
Serwis
WSKAZÓWKA
W razie konieczności naprawy przesłać kompletne narzędzie 17BP na adres firmy
Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG! Naprawa przekładni i głowicy kątowej może być wykonywana
wyłącznie przez personel autoryzowany przez firmę Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. Otwarcie
narzędzia oznacza utratę praw do świadczeń z tytułu gwarancji.
12.1
Przekalibrowanie
W momencie dostarczenia w układzie elektronicznym narzędzia CLECO zapisane są dane kalibracyjne
charakterystyczne dla danego typu. W razie konieczności wymiany czujnika momentu obrotowego, elementów elektronicznych lub gdy niezbędne będzie przekalibrowanie, narzędzie CLECO należy przesłać do
firmy Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG. W ten sposób zapewniona będzie prawidłowa aktualizacja
danych kalibracyjnych po ingerencji serwisu.
13
Utylizacja
OSTROŻNIE!
Niewłaściwa utylizacja powoduje szkody na osobach i środowisku.
Części składowe i materiały pomocnicze narzędzia kryją w sobie zagrożenia dla zdrowia i
środowiska.
➔ Materiały eksploatacyjne (oleje, smary) zebrać podczas odprowadzania i prawidłowo
utylizować.
➔ Oddzielić elementy opakowania i utylizować zachowując właściwą segregację.
➔ Przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów.
Przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji, np. w Niemczech
Ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) oraz Ustawa o bateriach
(BattG):
➔ Zużyte akumulatory należy utylizować. Narzędzie oraz uszkodzone / zużyte źródła
zasilania należy oddać do zakładowego punktu zbiorczego lub do firmy Cooper Power
Tools.
90g_TechnDaten pl.fm, 08.09.2010
P1890E/PL 2010-08
61
12
Sales & Service Centers
Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for
the appropriate facility to handle your service requirements.
Dallas, TX
Detroit, MI
Apex Tool Group
Apex Tool Group
Sales & Service Center
Sales & Service Center
1470 Post & Paddock
2630 Superior Court
Grand Prairie, TX 75050
Auburn Hills, MI 48326
Tel: 972-641-9563
Tel: 248-391-3700
Fax: 972-641-9674
Fax: 248-391-7824
Houston, TX
Apex Tool Group
Sales & Service Center
6550 West Sam Houston
Parkway North, Suite 200
Houston, TX 77041
Tel: 713-849-2364
Fax: 713-849-2047
Lexington, SC
Apex Tool Group
670 Industrial Drive
Lexington, SC 29072
Tel: 800-845-5629
Tel: 803-359-1200
Fax: 803-358-7681
Los Angeles, CA
Seattle, WA
York, PA
Canada
Apex Tool Group
Apex Tool Group
Apex Tool Group
Apex Tool Group
Sales & Service Center
Sales & Service Center
Sales & Service Center
Sales & Service Center
15503 Blackburn Avenue
2865 152nd Avenue N.E.
3990 East Market Street
5925 McLaughlin Road
Norwalk, CA 90650
Redmond, WA 98052
York, PA 17402
Mississauga, Ont. L5R 1B8
Tel: 562-926-0810
Tel: 425-497-0476
Tel: 717-755-2933
Canada
Fax: 562-802-1718
Fax: 425-497-0496
Fax: 717-757-5063
Tel: 905-501-4785
Fax: 905-501-4786
Germany
England
France
China
Cooper Power Tools
Cooper Power Tools
Cooper Power Tools SAS
Cooper (China) Co., Ltd.
GmbH & Co. OHG
GmbH & Co. OHG
a company of
a company of
a company of
a company of
Apex Tool Group, LLC
Apex Tool Group, LLC
Apex Tool Group, LLC
Apex Tool Group, LLC
Zone Industrielle
955 Sheng Li Road,
Postfach 30
Unit G Quinn Close
BP 28
Heqing Pudong, Shanghai
D-73461 Westhausen
Seven Stars Industrial Estate Avenue Maurice Chevalier
China 201201
Germany
Whitlet
77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex Tel: +86-21-28994176
Tel: +49 (0) 73 63/ 81-0
Coventry CV3 4LH
France
Fax: +86-21-51118446
Fax: +49 (0) 73 63/ 81-222
England
Tel: (011) 33 1 64 43 22 00
Tel: +44-2476-3089 60
Fax: (011) 33 1 64 40 17 17
Fax: +44-2476-3089 69
Mexico
Cooper Tools
de México S.A. de C.V.
a company of
Apex Tool Group, LLC
Vialidad El Pueblito #103
Parque Industrial Querétaro
Querétaro, QRO 76220
Tel: +52 (442) 211-3800
Fax: +52 (442) 103-0443
Brazil
Cooper Tools Industrial Ltda.
a company of
Apex Tool Group, LLC
Av. Liberdade, 4055
Zona Industrial - Iporanga
18087-170 Sorocaba, SP Brazil
Tel: (011) 55 15 238 3929
Fax: (011) 55 15 228 3260
Apex Tool Group, LLC
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539
Phone: 919-387-0099
Fax:
919-387-2614
www.apextoolgroup.com
PLxx-xxxx/Printed in USA 00/2010/Copyright © Apex Tool Group, LLC
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising