Pokaż treść!

łl~
ar~!~,,~!."I·"'J'1
249.
6 k. ".
3
1
fi
~
Wschód sl.: godz.
ZlIchód sł.: godz
mOll. dnia godz.
Ubyło dulll g.
60
- : 50
p.CłłIlW~
Z przeeylk,
rb. 1 kop. 40
P6łrocznłe •
3" 70
ZAGRANIC4:
Mlesięeznle.
1 _ 10
I
6 m. 56
4 m. 30
Ił m. 3ł
'1 m, 11
I
I
M~nnit ~~Iit~cznl, ~rlemlS łoWJ, etollomicm" S~O te~znJ ilitera~~i, iII~~ trJ Nan)
Red.k.c...
.. Łodll,
j •• d
1".0 Pr••
i..
Wtorek, dnia 81 patdziernika 1911 roku.
• Pabianioaob
M"
bIt'.r,. ."•••, ••••••••
ul. ..oż. NIl. a.t
• Zglor.u. • aptooo p.
Nr. telefollQ ó9.'l.
CENA
XIV.
WI. św. S,. mfory una.
Sr WSZYSTKICH SW.
Czw DzIeń Zadu810J.
PI~t. św Huberta B.
.
Sob. /iw. Karola Bor.
NIed". OpIeki N. M. P.
POD. św. Leonarda W.
Odnoszenie 10 k. m.
Egl. poJedyóclJ 3 k .
Rocznie
lo~
l'I...
Clna prenumeraty:
w ŁODZI:
Roeznle rb.
PółrocznIe "
Kwartalnie
Mlesięczn. :
,
IX 190 r.
ŁOdt,
311
..
:p. Taadora
_Inko.
Pałka.
..
zed tekstem
kop. za wiersz pe1. ·
••
po 7 kop. za Wiersz nonparelowy lub
mlejsl'e
a
esl
a e .Ilf
2 kop od wyrazu (dl~ poszukuj~cych pracy po 1'}, kop,). N~mnleJ8ze ogłoszenie 20 kop. Rek l a m y I N e kro logI
~.:: ko o,' ::~~:;8: p!UtoWJ' Ża dob,ezenle Drospektów 6 rub
tysiąca ellZempll\fzJ. ARTYKUŁY bez OZDaczenia honor/Uf 11m Redakcya IIważl
OGŁOSZEN:
.N d
~a
bezPI:tDe;
Redaktor lub Jego
e::s::: _
ZWJczlljne ogło
60
eni. z~ łeks.tam
j"gO
D
rękopisów
drobnJch Dla zwraca..
Ogłoszenia
od
tv
zastępca przyjmują iDter~sant()w ' codziennie:
tekscie 1 rub. za wiersz petltowJ'
z
wy.i~tkiem
ani
1':;
świą.tecznyób,
od godziny 3
4·ei po
południu.
z·YWY .PO S ha. G" aktach.
()...da
czas gdy jedni są zwoltlnlllkami podniesionla podatków
inni stanowozo
prz1
"
H
l
·
d
"
,
podaLkach
bezpośrednich.
po poładnia
U al usza ;;;;
~=
Po~ruarny Środa
o godzinie
eJ",
ł
CaZy ten bezlad, panujący w związką naro1\. .M.ickie... -======
dowym niemieokim, tworzy przyczynę obecI1f\go
"
;:-ta~iyno~ ~;~ezo. " DZIADY wicza. =
\ chaosu parlamentarnego i utrudnia. obliczenie, w
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ jakim k~runku Się potoczy rozwójd~szJch spraw
ETbe
B-lO - E"nress
"-Ielona Z rrs- Dziś Nowy Aktualny Program. ~ dowych
parlameutarnyeu.. Wad.y .grzechy ~oiłó~ naro·
..
"I'
,
niemieckIch mają llletylko ~maCZetl1E1 aka.
demickie, leoz
prakty
i dotykal
poli
.,
k,
·
.
i.
I
t
ausłryackl~' 8g0
nie\vaż w grunoie rzeQzJ zaleźy od nich byt alho
Warszawsk18 eml8ns • e J par, am,en U
l
• upadek p~z~d~czesny drugiego parlamentu ludo_
ObJasllIJmy to na paru przyklil.dach.
T ow!ftl'z'usf·'1I Mlecza SkiB
w sprawie założenia l",kultetu prawniczego
II Ul, J Dl
W pal'lamancie ails~ryaekim za sprawą t.ego: ' wlosl<iego związek narodowy niemiecki nie umiał
Dzł"':~
Teatr
~
;5
I;
I»
pośrednich,
obstają
lO
·
I
•
e
l
wa.gę
czną
ną,
węgo.
Oddział w Lodzi
" rocznych wyborów ZWIązek narodowy nlemlecln się wZllif'ŚĆ na stanowisko wyższe, podyktowana
(Biaro gł61»ne i mag~zyny: Piotrkowska 200, tel. 27·m jest najliczoiejszy.m klubem parlamentarnym. Kl~b . pr.,wdl wym i d'\lej się~ająeym int Iresem politycz.
Sklet>y: 1) Piotrkowska 141. 2) Piotrko'lllSka 200 i~) ten pod l<ątem wl~zenl~ hlst.orycznego tworzy ffil- l nym calegQ narodu :qiemieekiego w A.nstryi. Z
\Ilidzewska 12.8). otworzyło:
! mo lieznlch prz~mlall cIąg .dal8zy ~a\Vnego stron- , w\lątkiem punktów tarcia w Tyrolu poludo. owym
'ł·
!\ ~ictwa.. ~ent:aJ~sty~zn.o - nlem\~ck\ego, przez to niema por,a. tern w (l ale j Austryi inaych inters·
l dziękI hczb16 l dZiękI ?Ibr~yrulm stosunkom oraz
sów sprzecznych rnię1zy niemcami i wIochami.
't
! węz.lom, które sp~d~vbIercow cen~r~llzllln Jączą Gd) by nieru.,y zal'atwili wIochom szybko i skute
'iii
! Z blUro~raCH w mm\8tel'stwac~l, ze SWlatem [Inanczole sprawę fakultetu prawn iczego włoskiego,
50wym l z p~~zyLną prasą .llberalną, ta p~l't~a mogliby bardzo Iatwo pozyskac ięh sob ie jako
~
fi
' ..
• tworzy czynOlK Sldad?wy . plerlVszu 7 tędny. zycla trwałych sprzyrniel·zeńeów. Ale właśnie w 'ej
p~rla~antarnego w pan-twle. Gdy WIęC !a~l cl.yn- sprawie wychoJzi na jaw w catej nagości brak
mk pler'Yszorzę-dny dorast~ do wysOkOSCl SWOJU- - rozumu pol ,tycznego poslów narodowych niemia·
go zadaUla, wówczas llIaChlUa pflrlameutal'oi1 po- ! ckich. Dlatego tylko, że drvbna grllpa HaroJow.
. .
.
rusza Się gładko. W. prze <l lw.nym razie mac.llIna. ców niernleck ch w Tyrolu zwalcza wtuchó\\" w
Przyjmuję zapisy do orgamzuJącego SIę k6-łka parlamentarna skrzYPI" utyka l wre3~.cle mU'3I. za- l Trydencie i dlatego, 2e dawniejsi wszechrllemcr,
dla os6b starszych.
: wieśó, gdy główna CZOSll skladowa Jest .wadl1wa. l dZISiaj zowiący się radykalist'lm i nierniec ldrni, sI)
Witold Llplflskl
~
Zwycięstwo, odniesione podczas wyborów, l wogóle przeciwni w3zelkim wyższym zakł,ldom
Widzewsta 47, m, ł. Członek Francuskiej 1\kademil o!lzo.łornilo poslów narodowych niemieckich. Ró- i naukowym, przeznaczonym dla innych narodów,
4220
Profesorów Tańca I» Paryża. wnorześuie kJęHka. którą ponteśli pORlowie chrze~· l w zwi~"kl1 nilrodowym lljemiecl~4u dos:do do f Q4iJaJlsko.ipoltg,W. peUDłła po31ólV uUQdowycu nie • . ilaml1, IOQrll!!lo llait~p.$Wa. o4.blja.i-ą. sifł aa l;alym
JII.~k.ł.d pociąg6_.
mieckieh na tQry żopiJIlie fulsz1\Y.j taktyki poli- uklad.&.Le s",a-unkQw padameQbi·.Q1~b..
IIU1T przyk.la4..
Pruea lluJj,trów Uafa.l
Z i ID o w J od d n i a 2 8 . g o p a i d z i e r n i k a. tyczno-parlameotaruej. Wy~yc"tlą tej taktYki prze·
ital
być program zaudo !Qzy, pl'zeita!y bIG !J~4lautll;u
hoJdu1_
npatrywauiQ,
h \V h~ie pOili.
Kolei Fabrgczno-Lódzka.
trzeby narodo niomieckiego w Anstryi, oblkzolle I Id ej niepodobna ugruntowąc trwalej więk~",oi()j
,d.hdz/ł z Łodzi: a) 12.30. b) 6.55, r) 10,00, d) iIUO,
na dalszą 'melę i opaNe na trwałej podstawie i normalnyclI stosunków parlamentarnych, Jeżeli
e) 1.10, t) 3.10, g) 6.10, h) 8.25.
realnej. Nietyllw poseł poszczególny narodowo- nie wCIągnie się czechów do więkizości t'zą~owej,
Przyebedzą d, lIdzl: l) 4.30, j) 7.20, k) 9.aG. 1} lo.U,
. Illeudecki, ale i Związek oa.ły zaczął się lderować Część posłów narodowych niemiecklcb, a mianoł) 1.00, m) 4.24, o) 5.l5, o) 8.31, p) 11.00.
względami dorazuej i dOlvolnej popularności. skllt- wicie posłowie, wybrani w kraja0h Alpejskich,
, kiem czego zara.z w Vlerwszych tygodniaclt iote- uznają zupełną trarnośr; tej llOncepcyi parlameaKol4j War.zaw.ko-Kali.f"a:
I res utrzymania
maudatu WZ i ął u każdego posla łarnej i gotowi są wspóldzialać z baronelll G luta.
Odchadzą do Kalisza. o godz. 7.66. 12.~ł, ł.St,
&.13;
narodowo-nlellliellkiego górę nad względami cale- chem. Natomiast cz~ść druga, liczniejsza PQsłów
Iła W_nz_wy: o godzlDle U.Ol, 12.34, 5.30.
go stronnictwa. i całego narudu. O"tatecznie do- narodowych niemIeckich ani chce słyszeć oko.
Przyohodz!ł z Ka)' su: o godzinie 10.51, 12.22. 6.20;
szlo do tego, te Związek narodowy niemiecki operacyi z czechami i grozi opl:>zycYI) ua wypa..
9.50; z W_ru.wy o g. 12.14" ł.26, 6.03.
istnieje tylko z imienia, poticzas gdy naprawdQ dek, gdyby baron Gautsch zJolal dla siebie po.
Kolej obwodowa.
każdy posel idzie luźno. w poj e dynk~, kierując .się
zrskać cZ,echów. TU.laj prezes. gabinetu zna.jduje
Odchodzi ze stacJl Łódź-kaliska do Słotwin o godz
względami powlatowJml l loklllnym1. Osobno Idą
SIę skutkIem króLkowldztwa politycznego narodowo
6.20, ze Slotwln do st. Łódź-ka1łska przycbodzi 8.55.
posłOWie miejscy i osobno idą poslowie agrarni. eów niemieckich w polożtniu . niezmiernie ,ruduem:
Odchodzi ze st. ł.ódź-kallska do Koluszek 1.01, przJch,
Wśród posłow miejskich są. zuowu tacy, którzy
potrzebll)8 większości. która uch~aljlaby zarówno
I Koluszek do st. ŁÓdź-kaliska o godz. 7.46.
zawdzięczając swoje mantiaty organizacyom url.ęreformę wojsl{Ową., ja.k i nowe podatki. Nadto
UW AGI. Godziny. wydrukowana tłustym drukl'lII dniczym, O niczem innem nie myślą, Jak tyllw
większość ula. reformy wojskowej musi być kwaoZDaczają czas od godz. 6 wieczorem do 6 rl\oo
pouDleCall1U
urz~dników
do
coraz
to
więllszych
Iitlkowaną, to jest musi wynosić dwie trzecie glo~
Pocill,gl oznaczone literami: f), hl, ;), kl, m) o) r) za
żądań bez względu ua to, czy te ostatnie sI} mo- sów. Na strOllnictwo chrzecijailsko-spoleczne baU'zymulą się na w8zy&tkich przystankacb. Pociąg OznaezoDJ literą c), zatrzymuje 8i~ tylko w Andrl/;ejowle.
żhwe io wprowadzenHl w ~y()ie. Dalej, zu/,elnie
ron Gautsch wprawdzi~ może 1iczy~ przy reforPociągi oznaczone literami: b), g). l). Pl, d). D), betodmienne sta.nowi~ko polityczne zajmują poslowie mit! wojskowej, ale absolutnie nie będzie 1<Ol'z:rpOllredol9J komuDlkacy Warsy.awa-Lódź,
narodowi nieulleccy z krajów Alpejsldch l z Ozecll stal z povareia. tegoż stronnictwa przy uchwalaniII
W pociągach oznl\Czonych merAmi: b), d}. g), k)
zarÓwno n& punkc e autonumii, Jak i punkcie sto· nowych podatKÓW, alliowlem za drogoby go 'o
n), O), kurSUJą wagony pocz~owe.
.
SUQi\U do Innych narodów w pansLwle.
Je-izcze kosz'O\\alo.
Na pOCiąg! oznaczone literami a), dl, f), b), I), J)
dalej posłOWie D~rodoWI nierqleccy różuią się lilięk), m), o), sprzedaJI\ bilety do sL Andrze ów l ze 'WleJi AndrZeJÓW !lo Loda1 po taryfie llo<lJD.lęląt1ej.
dzl 80bą w posl,daeh na kwestn droilzny. Pod-
· b
. F I JA Wpab·lanlC8e
ZamkOWIJ .,
'zy
U
ley
P
.
11
, a•
L e k "c e t anc
i
l
ł
BelDie[zeń!łwo robotników
ROZWOJ. -
labrYllOnb.
dO-,
Niedostatecznemi okazały się istnlejąoe
tychczas przepisy, mająee zmnieJszyó ilość wypa.dhólV nieszczęsliwych w fabrykach i ogl"ani~
czyć IlCzl)ę t, ch, którzy cierpią skutkiem chorób zllwodowy~h.
WLI dze opracowały tedy projekt nowych
prZ€l)isów, nbecnie tern pilniej potrzebnych, iz
wobec :zam'erzan( g.) zabezp!eczenia robotnił{6w
od nie sz!zęśll wych wypajków należy obmy:s1ić
dła nil'h takie warunki pracy
iżby podobnych
wyp .I (nÓW była możliwie jak na'mnlejsza liczba.
ProJel<t obejmnje z górą 1UO paragrafow i
bardzo szczegółowo rozl atruje praoę fil.hryczną.
Zaczyna się od okreslenia warunków uależyt!'f!;O bezpil'czeństwa budynl<u i maszyn, mówi
dalej o utf/ ymalliu w n81etytym porządliU podłóg,
schodów i maszyo, o zamlwięciu przeiść mIędzy
Dlas~,ynaml w ruchu, o baryerllach,
okratowaniach i innych urządzt'niacb, zapobiegających
spadni ęciu robotników, o windach, m~torach ele
ktrycz uycll, o gazach uit>bezplecznych I t. d. Projek~ rO~łli trują 01)( cnie Lechuicy speoyaliści.
Konferencya przedzjazdowa.
Zarząd T wa. wzalemnej pomocy HFarmacya"
Warszawie z\\"olu]8 na dz eń 4 listopada r. b.
w lokalu T wa mlloslllków śpiewu w Warśzawie,
przy uliCy Foksal .Nb 18, konferenr.yę przedzjazdową pracowllIków aptek Królestwa Polskiego,
w celu omówienia hSLatecznie stanowiska farmaceutów polskich na zjeźuzl6 w Moskwie 3 grudnia. r. b. w sprawie przyłączenia Się do Kasy
emerytalno-zapomogowej rosyjsl~ieJ. dl a t·armaceu·
tów, zabezpieczającej byt pracowni!(a aptec.znego
Da starość, \f razie choroby, lub niezdo lnusci do
W
prac~orządek
dzil'Dny konferencyi warszawskiej
będZie o3stl"PUHcy:
Ot.! czy tanie protokulów dwóch ostatnich walnych zeorań w kwestyi rusyiskiej Kasy emery:
talno- zapomogowej dla farmaceutów, referat o tel
Kasie, sprawozdanie delrgatów od prac.owuikólf
aptel. Królestwa Polsliiego w kon(eff,ncYl przed
zjazdowej, odbytej w Moskwie, rozpatrzenie stoBunku J.lracQwuików aptek Króle;,;twa Polskiego do
Kasy emerytalnej w .Moskwie, organlzacya wyboru delegatów,na zJa.zd, k.westya do~rowoln('go podatku na koszty wyslaDla delegatow do Moskwy
na. zjazd i wnioski zebranych.
W odezwie swojej zarząd "Farmacyi- s~wierdza :le nie wszyscy pracowalcy naszych aptek
usw'iadolllili sobie do~tatecznia ważność kweetyi
dla (!<>'ólu farmaceutów, pisze:
"tkażdemu z nas WIadomo, jak trudno ies~ ł
Pl'ncownikowi aptecznemu odlożyc ze skromneJ.,
pensyjki cośkolwiek na czarną godzinę, jak cięż"
ka jest dla większości z nas trosh o byt własny
i rodziny, w jak cza.rnych barwaeh pnedstawIa
6li~ widmo starości, lub pozbawienia możności pra
ey wskutek choroby, kalectwa i t. p., jak smutna
jest dola. wdów i sierot po zmarłyoh fafmaceu·
bch pozostających najczęściej bez żadnych środ..
ków' do życia. Każdy zatem powinien zrozumieć,
jak bardzo potr<lebna jest nam instytucya, któraby usuulilla z przed naszycll oczu grożące widmo ;
nędzy i ·zwolnUa od zatruwającej każdą chwilę l
troski o byt własny i rodziny w Iil'ytyczn~j cbwili
życia".
,_
I rzeDzywiscie smutny Jest ten los starego
lub zniedolężulalego farmaceuty. 06tatnie rozruohl IUlteCUle ozęściowo li nim byfy Z\Vlazane.
I
I
i
Wtorek, dnia 31
października
1911
1'.
,,1)ziesięlJ gOdzin działa grzmiał!,
• Najdzielniejszych brata trwoga,
.Ale mężue Turoyi dzieci
• Nallrzód szły nienstraszenie
"Wśród straszliwej kul zamieci,
"Poploch szerząc i zniszczenie
"W całej armii przeciwnika,
"Który cofnąl się w nieładzie
"l dotychczas jeszcze zmyka.
"Noc stanęła na zawadzie
"Dokończeniu strasznej ldęski,
"Bo inaczej zastęp wrogi
• Byłby przez twój lud zwycięski
"Wytępiony co do nogi.
"Wrogó.w padło sto tysięcy,
"Sto tysięcy jest w niewoli,
"Reszta zaś naksztalt zajęcy,
"C mycba do dom już z Trypoli.
"Co zaś do strat z naszej strony,
"Że są male, donieść mogę:
.Żvją wszyscy. a zra.a.iony
"J eden nizarn " lewą nogę.
"Ale i ten llIzam pono
"Sam się zranił w dZień przed bitwą,
"J ak o becn ie ustalono,
"Wycinając odcilk brzy t Wił:.
"Niech si~ Wasza Mość tern l{rzepi,
"A kłamstwami nie przestrasza:
"Wszystko idzie jaknajlepiel.·
Podpisał: Eunuch-buza.
RZYM (Telegram agencyi Blagoniego).
,
"Wieść Jego Kr61ewsldej Mosoi
,,:3!e generał Ma.oaroni:
"Bitwa straszna. Wrogów kośoi
"W polu leż~. R>sztkę gonL
d I
"Gdzieś generał Morta e a
"Na czele całej konniCy.
"Kazatem nieprzyjaciela.
"Sclgać do Konga graniey.
"Wrugów padlo sto tysięcy,
"Sto tysięcy jest w niewoli,
"Nawet może trochę węcej,
"Reszta zmyka. Już Trypoli
"U stóp Waszej Ml, ści leży
.JuŻ kra.j caly. ujarzmiouy.
,,~traty male. Z IDlcb. żołnierzy
"NIkt nie zginą1, a. ra.niony
"J eden jest bersaglier tyll(o.
"Ale i ten niezawodnie
"Ukłuł jgt~ się, czy szpilką,
"GdY ' cerowat so1.lie spodnie.
"Niechaj w kraju serca krzepi
"Wielki tryumf naszej broni.
,,\Vszystko idzie jaknaJ16piej.
"PuJ.'pisano: .l\1acaroni.
Konkluzya.
Teraz już z kouk.lu~yą sple9zę
l moralny seus wyjawię:
Co plotą wciąż na.m depesze,
1'0 jl:'st blaga, wszy~tko prawie.
A zaś tego jest przyczyna
l. zdaje si~, innej niema:
Zfapal kozak tatarzyna,
A tatarzyn za leb trzyma.!
Swtercuk.
Toatr Popularny.
,,~ulaj ~usza" - widowisko sceniczne z wuzykl\ i
lanca.ml A.. Walewsklego, muzyka F. Urba.nka w 1
odslonach.
Sobotnią pre~ierą teatru pOl!ularne~o byla
sztuka A. Walewsklego p. t. "HulaJ dusza. Jest
to tak zwana w: żargo~i~ teatral~rm "bomba".
sztuka. bez żadne) wartoscl lIterackie), druga, 1111
.
• (f)
dna, i przepełniona tanimi dowcipami.
Autor za. temat wzią.l podanie o Twardowł dowskim. lekko je zmieniając przez przedstawianie dziejów bohatera legendy w formie przykrego
ZYGZAKI.
snu, z którego się po długich 5 odsfonach budzi.
W .Hulaj duszy" mamy i l\omedyę i molodramat i farsę, a nawet operetkę, bo odsłona
I>wie depesze i jedna konkluz!Ja.
trzecia, przedstawiająca Lucypera w jego pań·
KONSTANTYNOPOL (Telegram agencyi Na· stwie, cala razem z osobą wladcy podliemi, trakliuiera).
'owana jest operetkowo. Zresztą jest to Jlajlep.
.Do sióp sultan§w sułtana.
sza. i naj weselsza odsłona w całej sztuce.
• Wie.ó tę śle .Eunuch basza
Postać Twardowskiego odtworzyl p. Orlowski.
• Z Trnoli: onegdaj zrana
Z wykonawców poszczegÓlnych ról wyróżnić
.Dzielna zawsze armia nasza
należy p. Mastalskiego, z humorem i werwą gra.
• Wykonała atak śmialy
jllcego rolę Mefistofelesa, Rydzewskiego (dyabeł
.Na. ,llra.ew8.Ż1le Sll:J wrosa.
Marek) oraz pp. Róża.ó.sklł (Łojka) i ToehwaD.-
.
j
.
Iką, która maI."!: rolę Magdy umiała.
zyskać, wlawaj:}c Vi nil} dużo iycia
wybol'f.ie wyi cillplll..
P. Pancowiczowa, jako Xantypa, wyglądała
w trzecim akcie prześliczl1ie .
Na. uwagę zasługuje tańczony w trzecim akcie balecik. Sklada się on z pp.: Jasińskiej,
Waclawsldej, Fdirowiczo\Vej iMaglluszewskiego.
Widzowie pi~kny icl1 taniee oklaskują rz~­
siście.
Ikar.
Z Towarz. opieki szkolnej •
W niedzielę w lokalu "Lutni- odbyło się
zebranie ogólne członków Tow. opieki szkolnej,
Obecnycb bylo około 60 członków. Na przewod.
niczącego zebraniLl poproszono dr. Mlttelstaedta.,
trzymaj~cym pióro był dr. Józef Michalski, asesorallli zaś pp. Władysław Wail i Kamooki.
Sprawozdanie zarzą.du odczytał dr. Michalski. Zebrań iarządu było 8. S~"l'aniem Sekoyi
finansowej, dla. przysporzenia fllndllszów Towarzystwu, urządzouo w roku sprawozdawczym zabawę ogrodową, koncert, rant i t. d.
Sekeya szkQlna, jak i roku popr.&edniego,
zajmowała się wydawaniem zapomóg na wpisy
dzieciom, uczącym się w szkohcll początkowych.
Wydano 8455 rb. 84 kop. zapomogi dla 720
dzieci.
Czlonkó w zwyczajnych li\!zylo Towarzystwo
472, wspierają.cych - 53, dożywotnicll - 2, ra.
zem - 521. W roku poprzednim 0110 ozłonków
517.
W sprl\Vozdaniu kaiowem widzimy w do.
chodach 10,160 rb. 20 kop., w rozchodzie 8,854
rb. 32 kop. Pozostałość wynosl 1,306 rb. 88 k.
Obrado wano nad sposoba.mi przycią~ania no~
wych członków; w przemówieniach sUny naoisk
kladziono na agitacyę między robotnikami, choć
projekt ten mial wielu pl'z8ciwn.ików, uwzględnia.
jących niezamożność robotników.
Dr. KoJióslri rzucil pl'ojekt at IJOrzenia wieozornycb kursólV dla doroslych, ofiarując się
w razie utworzenia ich zapewnie potrzebny na
u~rzlman\e f\lndu~z. PQsta.nowiono lll'1.1il\ć projekt i starac się o poz\'Yolen\e wladz.
Następnie przystąpiono do wybor6w siedmiu
członków za:zl}du ua miejiice ustępujących.
Wybrani pp.: WIad. Well, dr. Józef .Michalski, Henelowa, Bt3uedek,' Juszezak, Grosz~{Qwgki,
Sumiewski.
Na zastępców wybrano pp. Patza i Eker·
kronsta.l
,
Do -komisyi rewizyjnej na miejsce ustępują­
; Ctgo członka wybrano pnez alilamacyę p. ChelI wickiego.
(f)
I
l
Towarzystwo wpisów szkolnych
przy szkole J.
Radwańskiego.
W niedzielę o godzinie 4 po poZndniu w lo·
kalu szkoluym przy ul. Zawadzl(iej Ni 9 odllylo
się ogólne zebranie członków Tow. wpisów' szkol.
nych. Zebranie 7.agail prezes zarządu ,p. Wacław
Drozdowski. Uczozono przez powstauie z miejsc
I pamięć Ś. p. Klary Z Brabander6w HertzbergoI waj,
czlonkini zarzą,du. Na przewoJuiczącego
. zebraniu wybrano p. Henryka Hertzber'git, który
: na asesorów zaprosił p. JUŹIVicklj. i p. Gontar! skiego, a na trzymającego pióro p. Tomaszew! skiego.
l
Sprawozd, nie z dziat!llnoś(~i' 'l'-wa op ie\ya, że
l w pOt'zątlcach roku spt'l\wuzd,twczego T-wo mlalo
i 103 członków, w końcu zaś roku 95 członków.
; Glówuem zada.niem Tow. jest op/acanie wpisów
za nillzamoinych uczniów, prócz tego Towa.rzyI st\TO oplacało śniad ania za 2-cu uczuiów, kilim
; uczniom daU0 bezpłatną pomoc lekarską oraz
urządzono .l~olonie let~ie, z k.tórycu korzptaro
I 16 tu I1cznlOW. Srodln na te cele zbif'raoo ze
i 8klauek CZIOllllolVSkich, ofiar i zysków z zabaw
; i przedst~wjell teatralnych.
Ze skład!;\( czlouI\Uwskicl1 wpłynęło 267 ro.,
z ofiar .zebrali yciJ. za pośrednictwem czŁonków
! T-wa i od nidl 184 rb , 76 kop., z ofiar 2.lożo •
: nych w redakcyi .Rozwoju· 54, ogółem 505 rb .
76 Iwp •
;
Komitet dochodów niestalych z urządzanych
I iabaw i przedstawieli teatralnych oiiilgnąl 499 rb •
l
I
I
I
Ji 249
ROZWOl; -
W~r6k,' cłiiła 31
pa'lUiiwni!b
I~-L.\
•
-_!iłI
l
92 kop., ofiara z V-go Tow. pożyczkowo o3zczęd-
dowskiego a na. sekretarza p. Stanisława Hertz- ,
Z1i:BRANIE. DzU posleduule ..rl,dtt P()la~.
nościowego 15 rb., 12% ze sprzedażJ k8i~żek berga.
'
'l0W'. Małralnego, Ił g. 9 wleu. - Zobr, gle141 .. 1 0-"
,
70
l i '
6 wleeloralll..
50 rb. Ogółem więc wplywow bylo 1,0
rub ;
~rzewo~nI~ący .zaproponował zebranym wyZE S'fRA.tt. J o t re o godl '1 rano ewlczenl& lIt
68 kop. Wydatki w 1910/11 roku szl{olnym rateme POdziękowanIa członkom zarządu, pp. R. f j IV oddllałów łódzklei straży ogniowej ochotnIczej fi
62 uczniów prosilo o zapomogę, w ogólnej sumie Zieglerowi, K. Klukowo"i, F. Wuttkemt1, W. Ka. \ domaeb rlkwllytowfCb lycbże oddzlało".
1,302 rb. Zarząd przyznał zapomogi: 12 uczniom mińskiemu, l<tórzJ gorli"ą pracą przyczyniają się •
MUZEUM NAUKI I SZTUKI (ZIelona 81, otwute
klasy IV w sumie 289 rb., 11 uczniom klasy III do rozwoju Towarzystwa. Zebrani wyrazili po-,I codlluBla od g ł pp. do 10 w.; w Dledzlele I swię~a
w sumie 227 rb., 12-tu uczniom klasy II-198 rb., dziękowanie przez powstanie z miejsc.
°_d_g_.1_2_,,_,_0_1_._dO_l_O_W_._ _ _ _ _ _ _ _ __
4 uczniom klasy l·ej - 75 rb. Otrzymało wi12c !
Następnie odczytano listę osób, ki6rym zazapomogę 39 uczniów w sumie 789 rb.
! nąd Towarzystwa za długoletnią bezinteresown~
A
W drugie m półroczu tegoż roku szkolnego pracę przyznał żetony pamiątkowe WTaz ~ dyploJl.
zwrócilo się o zapomogę 65 uczniów na 8umlj mami; dyplomy i żetony wręozono tym członkom
__
1,675 rb. Zarząd uwzględnił podania 10 uczniów l zaraz na wczorajszem zebraniu. Otrzymali żetony
.
"'
,
li ldasy IV na sumę 215 rb., z klasy Ul na su· ! złoie: p. ~dela Olszewska, przewodniczą.ca w pierw- i.
(a) XalaDy ... duch~wleoatwle. Dot , chcz1l.somę 105 rb., z klasy II na 115 rb. i z klasy I-ej' szej komisyi damskiej; pp. Stanislaw Hertzberg, I wy p~obo!!zc~ p.arunl Nlesulków, ks: ~ez~IY [~a~.
Da 75 rb. Ogólem 31 ucznióm na sumę 510 rb. czlonek zarządu i Józef Schumpioh, opiekun; że- tor8kl, p~zente8lony został ,na t~kIez stallowlsko
Wogóle na 117 podań o zapomogi na ogÓlną su- tony srebrne trzej opiekunowie _ Gustaw Stark, do parafiI Mazew w. pow. łęczyckIm.
mę 2,977 rb., uwzględniono 70 na 1,299 rubli. Wilhelm JózeCowicz, Rudolf Heidricb; bronzoweNadetato'!y, .wlkaryusz . parani N.. M, Panny
Z tej sumy T-wo pokrylo 809 rb. 15 kop., na przewodniczący drugiei komisyi p. Wilh.lm Meih. na S~ar&m Mlescle w ŁOQZI, ks. ~ulJau Ryster,
pozostałą zaś samę wyjednalo ulgi od przełojo- ner, opiekun Reinhold Kirchof i członek sel(re- Iwolnlony został ~,ObO\flązkó~ iW. ch.
nego szkoły.
tarz drugiej komiSJi p. Fryderyk Beck.
(b) UroOlJ,tesc WszystkIch I vl~tJ~h przyNa 1.n-tu ~cZJliów•.. proszącyoh o .z~pomogę,
Nast~pnie odczytano W ogólnJch zarysach pa~~ w dniu Jutrzejszym w c~w,artelt zas uroczr·
tylko 27 -lU rodzu:e pla~lh komorne wyzej 100 r~. sprawozdanie z dzia.łalności Towarzystwa za. rok stosc modló,! .za z~arlych, dZIen zadug.zny. Oble
rooznie, pozostałych Za! od 40 do 80 rb. RodZI- I 1910, przytaczaląc główniejsze pozycye bilanlll1 ~~ uroczys~OSCI są Jakby wspólne, gdrz zaraz 'po
ee odmawiają sobie często kawałka. chleba, by I raohunków, które zebrani przyjęli i zatwierdzili. blalyc~ meszporach odp.ra.wl~ne są .ntes~pory za.
dziecku dac trochę oświaty. Zarząd Tow. był . Zatwierdzono też budżet na rok 1911, przewidu. łobne l cala uroczystoso oplar! s}(~ n.a trzech
w bardzo przykrem położeniu, kiedy z braku fun- jący w dochodach rb 220000 a w wydatkałh punktach .Składu apQstolsklego , - .. wlerzę ... w
dusz~w zmuszony byl odmówió zapomogi 47-miu : rb. 270,750.
"'. .
" święty~h, obc~wanie, grzechów odpuszczenie i żJUCZUlom.
.
!
Prz.wodniezący zaznaczył, te dZIękI znaczne- wo~ wIeczny.
. ..
Zarząd, pomImo tak przykrych warunków, : mu dochodo"i z urządzonego na rzecz TOlurzy(b) Z cmentarzów. Od D1edzleh na cmenta.nie zrażając si~ brakiem funduszów urządzU ko- t siwa. Dnia ubogich- w d. 17 września oraz do- rzach katolicll.ich i ewangelickich wre praca. nad
lonie letnie, dZięki wspanialej ofiarności doktora I roczn;i tomboli w Helanowie -niedobór w sumie lporządkowaniem l upiększeniem mogił osób nam
Wieliczki, który bezinteresownie dal lokal w ża· ! rb. 50750 będzie prawie całkowicie pokryty.
drogich. W pracy tej bierze udzial nietylko sIu ..
kowicach ił po.ko~e z kuchnią·
.,
;
Stoso"nie do § 24 ustawy Towarzys:wa ogól· żb~ c~ellta~na; .e~ki os~b, wlas~emi r~kam.i staPo zaml<nlęclu rachunków okazał SlE~ defIcyt l. ne zebranie pozostawiło do dyspozycyI prezesa raJą SIę upI~k.zyc moglłJ kWJ8CIeID, zlelenll~ lub
174 rb . 81 kop., sumę tę pok~yto z kasy Towa.- ! instytuoyi rb. 50 na wyd~tki bieżące.
.
wieńcami..
.
.
..
rZJstwa-64 rb., pozostaJą zas sumę 110 rb. ze- ;
Uchwalono rozszerzyc przytulek starców l kaNa nIektórych mogIłach gromadkI dZieCI ro ..
brano z dobrowolnych ofiar od członków Towa· lek przynajmniej w tea sposób, aby liczbę pen· I bią porządki, to sieroty, pozbawione rodziców,
rzystwa.
.
.
i syonarZÓ\f powiększyó z 300 do 400. .
' upięllszalą mogiły, zraszając je częstą łzą żal\l.
Wlel~ . osób mOlema, te Tow., WPIS~W: ~zkol~ !
Ponieważ wydatki z urzeozywigtoIeniem tego
(x) Iła .Goinie". P. gllberaator piotrko,,"
nyca I.stnleje po t? aby d~po.maga.~ WI;lscIclel~wl I i innych projek~ó,! pocbtoaą :t;naczne .su~y, po- ski ozwolił 'oddziałowi łódzkiemu Towarzystwa
uczeln~. Z .powyzszego WIdZimy, Jak myl~e Jest ' stanowiono prosic magistrat ~ wydaDl~ .1edll?ra~ . OPje~i nad dziećmi zbierać ofiary do ska.rbonek
to mmemaDle. Towarzr~two jest tylko posr~dn~- . zOlVych zapomóg na rozszerzeDle domu starcow l w Jrzeeią u dwóch dnI t. j. l i 2 listopada pr~ed
kiem .porJię~zJ prze/ozony.m szkołą., a uC~Dlaml, kalek, zaJdadu dla umysłowo i nerwowo. chorych kO~Ciołamf I na cmenta.rzach.
aby. CJ m~gll ?trzy~ac ulgi w opIaCie. WplSO we- w Kocbanówce, przytułka noelegowego 1 szpitala
Gniazdo łódzkIe, przytulające W' jednej tylko
g~ I W .mlar/2 8ro~~ow placą częso wpIsowego za. Anny Maryi.
.
..,
ochronce przy ulicy Milsza nr. 16 przeszlo 100
DIezamoznych ,u CZQlO w,. .
, .
..
I
Uchwalono rówOlei odwołae 81/2 do ntaktó- bezdomnej dziatwy, po większeJ części zebranej
. ~ uznanIU wl.elkle] uO~Jnnoscl d-~a. Wlehcz- i rJeh instytucyj i przedsiębiorstw prywa.taych. ~a- Z uliC jest instytucyą nlalltropilną jedna z naj.
ki, ktory ~erdeCZnltl opIekUje .81ę młodzlez~ szkol- ; jących znaczne obroty roczne, aby wyda.wały WIę- ~ POżyt:~zUiejSzych. bo wJehowuje i w·yksztalca. na
ną, zebum wybra.h d-ra Wieliczkę na czlonka \ kaze, niż dotychc'las, ofiary na rzecz T wa.
l ludl1 uczciwej pra.cy ty\lh którzy puszczeni sa.
.,
'~
Do zarządu na miejsce ustępujących na mo· mo as w roślib ·ak dzicz'ki w le;ie. w uzieciń.
honorowego Towarzystw~.
Do zarz~du po.nownIe wybran~ zostalI: k~I~~z ; ćy § 18 ustawy, wybrani zostali ponownie przez stjie ul1czniC y ~ Późulel, w dojrzalszym wieku
Ry.zard Malinowski! pp. Woliki l J\at?ll1 LIPIU' . aklamacyę pp.: Karol Klukow, C. Elsenbrauu, T. nicponie lub Zł~'czyńcy Byt "Gniazd'\" o!)ar~y
ski; nowo wybranI PP', Drozdowskl, l. Henryk . Steigert, Rndolf Zlegler; na kandydata wybrano , 't!~t IV laczoie na oCla;nosd publicznęj,
Hertzberg. Na ~a~tępcow~ panI Juzwl~ka, pp. ! przez tajne glosowanie p. Franciszka Krawozy lm. J
~adchodzacych dnIach poświęconych paDo komisyi rewizyjnej weszli pp. Robert I mięcI zmarłych drogich nam 'istot niechże 'le rCl
Antoni Szymańsln I MarclU Ro.zmysl~wl~z: Do ,
I naszo stall4 ~ię cZ111sze na niedolę SII'rot. dla
komisyi rewiZyjnej pp.: Czarlltlclu, ŁawHlkl l Po- ; Schalke i A:leksauder Urbański. . '
Na Wili osek zarządu ~ybraDl zostalI na czlon· i których, Gaiazdo" ma zas4:tpió rodzlllę NadmierZJna.
(h) l'
leów honoro.wych. za. polozone dla dobra Towarzy- Dlamy, ż~ stan funduszów "Gniazda." jest nieo.
.. • •
••
stwa zaslng.1 pani Dorota Leonhardtowa oraz pp. ma.I rozpaczliwy i jedyna nad/.ieJlL zabezpio,;ztlni~
~obro[lynnOl[1. ! F. Wnttke l K. Klukow.
)
dziatwy, przytulonej. ,'N oc~ronie. przy, uii.)y Mil·
j
(a
sza nr. 16 - to oflarnośc JubllCZna Je~l1 $t~ ro·
-I
kiem pop/yuie korytem.
P. I. Sawicki złożył naszej rwu.:tkcyi Da
Na zwolane wczoraj o godzinie 4 po polu- . Co katdy wiedzieć powinien o nerdniu w sali Towarzystwa kredyt~w~go. m. Łodzi, I
wach i h~h przypadłościach'
, rzeoz ,.GlI 'azJa" rb. l zamill~~ świ!l,t~ll. J\)ro~nYIll,
zebrania ogólne lódtklego chrzesCljansloego TowaCzytelnikom tej gazety wysyła Dr. med. K. zwyc7;ajem palonego na. magde drogIej ma lit:ilJ.
rzystwa dobroczynnośoi w drugim terminie przy- Hartmann, Oddz. L. 75 St.-Petersburg, Woznie- Gdyby s1.lachetu y ten czyu zualazł WIelu naŚ!II. ·
bylo 41 członków.
sienskij Prospekt Nr. 57, na każde żądanie książ- dowców, by toby to naj w~pauialsz6 uczczenie p"
Zebranie zagaił prezes instytucyi pastor Ru · kę swoją: "System nerwowy i sposób leczenia mi~ci zmarłych ,
dol! Gundlach, zaznaczając, że w roku sprawoz · go". Cierpiącym na rozstrój nerwowy, histerye,
KomItet "Gniazda· c1tętoych do przyjśeia
dawczym 1910 wszystkie instytucye pod egidą To
bóle głowy, rodzice, dzieci których zdradzają mu z pOIllOCą przy zbieraniu ofiar do skarbonek
warzystwa istniejące rozwijaly się prawidłowo, że nerwowość, powinni koniecznie przeczytać tę prusi o zgłaszanie się dziś wieczór do kancelarIi
wszystkie komitety poszczególnych in1ltytucyj pra- książkę, tembardziej, że wysyła się ją bezpłatnie. zarzadu "Gniazda" Milsza nr. 16.
cowa~y. podlug ~etody u~art~J. Dzięki ?fi~roości Każdy cierpiący lub życzący sobie tego, otrzy- ,
(_) Kokowoew i reakcya. MienszikolV zawielkIej społecze~stwa lodzklego, d,zlE~lCl. llIestru- muje tytułem próby również bezpłatnie dosta- mieścił w "Now. Wrem,a" artykuł p. w. I,Nowy
dzonej pracy opIekunów ubogIch, sl'odlu po~rze- teczną ilość Kordialiny, tego idealnego środka rząd".
bne za~sze ~a czas wpływały. Szczególną opliką przeciw cierpieniom nerwów. Każdy powinien
Artykuł przepelniony jest namiętnymi uapai trosklIWOŚCIą Towarzystwo ota!lzalo zakład dla uczynić tę bezpłatną próbę, gdyż o dzień wcześ- dami na Kukowcewa i Jeg,\> umii.lrlwwany pronmysłowo i nerwowo chorych w Kochallówce i
niej wyzdrowieć - znaczy przeżyć długie lata. gum. MleuszikolV uważa za autentyczne t~ plaprzy tutek D:0olegowy.,.
.
.
3531
ny nowego prezesa Rady ministrów, które ogloslly "Temps" i rOSYJska prasa postępowa.
Na WYJątkOWI) oPlekEJ l, popa~cle za~lug~Je
ambulatoryum bezplatne, ktorll, nIe otrzymując
KA.LiIDA.RZYK UallNOWI.
Mlenszikow zartUca. Kokowcewowi brak
atalego zasiłku przyznanego mu IV zasadtie ze
,
_ uczuć narodowych. i niech~ó do za.mierzeń swefMIONA,SLOWw'ANSKrl<, •DkZ I w· ~odz.lmlr... Jo
go plIl,rzedaika
strony magistratu, znalazło 8i~ W bardzo kryty.
tro Warcis awa.
Clwar.e
I.ymlra.
. , . . .
omem p~[ożenlU.
.
TEATR POPULA.H.NY. (KonsLantynowskll nr. 16). I
Artykuł konozy slf2 słowami: Rosya poczuJe
P?nleważ ambulatory~m bezplat~e udZIela b~z- DzII "Zywy POS1\g", pneds1awlenle dla .HarmooU" • . niebawelD, że utl'aClla Stolypina".
.
,
platneJ pomocy lellarskIeJ corocznie 30,000 ble- Początek o godzlDle 8 mln. 15 wieczorem·
Reakcyonlści wytęzl1ją wszystkie sl2y dla
dnym, przeto Tow. dobroczynności postanOWiło
- J u tr o "HulaJ dusza", Pocz~tek:_ o g. 3 po pol.- obaleula Kokowcewa. W .sCeraoh biurokraty.
zasilać lll/lbulatoryulD regolarnemi potyczkami, .Dziady~. Pocz~te~ kO gOzdZ .. 8 meIn. la MWle~zoorz~~a'k o cznych sądzą że cel może być osi~glłięty.
· . b d
l
·łk·
- W czwar.e
aWI8'" zarny ... e .. '
t
.
dOlJÓ k I me ę ą wyp acoue przJznane mu. Z&SI l. godllnle 8 m. 15 "
Na stanOWisko pre~esa rauy mlnlstrow wyNa. przewounlc~~cego po~olano tego" pastoKO~CEH,'f-RAUr. Jutro Da korzyść artyBt6w·po- sllwają kandydaturę KrlwoSZetna..
ra GundJacha, ktol'y zaprosIł na li.sesorow ks. gorzelców \1 upy A Zelwero"lcza (w sali kOllc~rtijwoJ l
() 1 .
.t
. .at, R' •
proboszcza A. Gnlazdo\\Bkieg'J i Waclawa. Droz. VOiJa) o go<1l. p62 do 9 "leClllr~JIl.
mU\DI W m.DIS erJ1lDl oallll
." leCi
K!) ONI K1"_
l
I
!
I
I
!
J
l tllIle!Ulan!kieuo Tow.
!
l
I
I
ft
BOZWOl - Wtorek, dm. 31. pri<lzi1tnftk. - lin r.
~======================~=======
dowiaduje się, że oetateezD.ie postanowiono zmia· I
(a) Kary administracyj Ile. Guhernator piotr2) dla oso onego zastępu członków starszych
nę stanowiska kuratora okręgu. naukowego Mu
kowald skazal następujące osoby za nieprawi- GO wtorek o g. 8 wiecz.;
3) dla oddziału żeńskiego 2 ra~y w tygOdlllu
sln Puszki na na stanowisko c:lonka rady mini · dlowA pl'()wadzanie meldunków:
stra oswlaty, opróżnione przez prof. Platonowa.
Rządca domu przy ulley CegłelniaMj nr. 19
- w środy i soboty od g. pól do 9 wie cz.
Jednak to u/ianowauie nie na.stąpi zapewne prze u Da.wid Z6liksman - Da 15 rubli lub 5 dni araPrócz togo czynne jest kolI) szermiercze, któkońcem r. b.
sztu; właściciel domu Dawid Goldblam - na 25 rego ówiczenia, dostępna dla członków czynnyoh
Pomo(Hlika kuratora OstroUlllowa mianowano rubli lub 8 dui aresztu; wlaścicielka domn LaJa . Tow8l'Zystwa, za osobną. czas()w~ oplatl\ (na. umo·
kuratorem okręgu wileńskiego. Rozkaz w te) Torenberg -lla. 15 rubli lub 5 dni a.resztu; Anto- I rzenie wydatku na przybory), oJbywają się co
mierze zostanitl wydanym w tych dniach.
ni Wrębicki właścioiel domu przy ulicy Nowo- i wtorek ll}cznie z ćwiczeniami gimnastyoznemi.
(-) Z poolty. Naczelnik warszawskiego
cegielnianej nr. 51-011. 15 rubli lub 5 dni aresztu
Zawiadamiając o powyższem, zarzą.d wzywa
okrę g u pocztowo-telegraficznego zawiada.mia, że
za. Iłta.wiani~ przeszkód stróżowi prowadzl\cemu! ogól członków Towarzystwa do jalcnajliczniejszena staeyach Ostrowy i Złoty Potok kolei herbareszto.wan~go z& kradzież do eyrltuCn - na 2 : go udziału w ćwiczeniach, aby Towarzystwo w ten
sko-Jdeleckiej urządzone zostały poczty dla wsze!- tygodnIe bezwzględnego aresztu i za o pi~szalośd ! sposób jakna.jskuteczniej wypelnić moglo swoje
kich listów i posytek (te ostatnie z wyjątkiem i niespelnianie przepisów policyjnyoh Da\fid Mo · l zadanie,
międzynarodowyoh i tylko do wysokości rb. 200). ; woerganc - na 100 rubli lub 1 miesil}c &l'esitu. l
W Towarzystwie istnieje także kółko scanio
(x) "Gniazdo łódzkie". Zal'z~d Towarzystwa
(t.) ZAniedbali droga. P. Szulo z gminy ~ czne, które zbiera się co piątek o g. 8 wiec/:.
opieki nad dZlećmi (Gniazdo łódzkie) zawiada.mia . Brzezin nadeslał do magistratu łódzkiego odezwę, !
(a) Ze Stow. pracownik6w puem.-bandloYloh.
nas, że' wbriW krązącym pogłoskom o rzekomyoh l w której zwraca uwagę, że drogll., wiodąoa. d{) ~ Pod przewodnictwem prezesa p. Fr. Neohwlli odniellorozumieaiach V( łonie zarzlłdu , ten ostatni I sz~sy brzezińskiej, W' 'obrf}bie terytoryum mie-j- l było się posiedzenie zarządu wczoraj wieczorem,
pracuje dalej w pelnym swym składzie, albowiem : skI ego. w pobliżu omentarza żydowskiego, znaj· ~ na k~rem omawiano różne spra.wy gospodaroze;
llajmniejszych nieporozumień nie bylo nigdy. Je- ~ duje się ~ stanie oplakallym-i prosi magistrat o i poleoono bibliotekarce, aby za{)patrzyla bibliotel(ę
dynie t~Jk.o ~ powodu. braku zdr?wia regent p. ~arządzeDle napra.wy tej d-ro-gi.
; S~owarz1.zenia ,,~owe d.zi~ła. naukowe i beletr~.
~. ~ogJllll~kl zrzek~ Się prZeWod!llctwa, pozosta- .
(x) OilllUlenie. Instyt.ut języków nowoZy- styczne.. na lttóre Jest na1wlększe ~ap()trzeboiVllul'
Jąc Jednakze czlonklem zarządu
~nych d-ra Kummera Zll. wydaną nakladem swo· 1 czyt~lUllców; (lZ~8ty ~ocbód z orgalllzowanego przez
(a) W sprawie policyi dodatkowej. Przed I lm metodę do wykładU języków nagrodzonJ zo- ; komltęt doch?dow mestaly~h rautu, który SU~ odkilku laty fabrykaMi i obywatele zadeklarowali I stal na wJs~wie w Rostowie nad Donom zlo~Jm ; b~dzle w dnłU 4 b. m~ t. J. " sobotę, w lokalu
pewien fundusz na utrzymanie policyi dodatkowej. I medalem.
l własnym SLowarzyszelll~, przęznacz?no na fundao
Wszelkie napływające na ten cel sumy, two· I \, (a ) Ze St&w. Dl1Ioqciell ohrleś.lju. Odbylo ; zapomogowy claartystow-pog()fżelcow te&trll pol.
rzące t. zw. fundusz obywatelski, skladane były I'lię posiedzenie zarzą.du Stowllrzylilzeuia, pod prze- ' sklego Zelwerowlcza..
. .
do kasy miejskiej.
wodnlctwolll prezesa p. Romana TuBna.
,
~ względu na sympatyozny oe1 l wlel~e
Ponieważ na. ral.le wyczerpaty się 3umy, prze- l
Postanowiono ztł.jać się energioznie wyegze i. urozmal~ony program, .który wykouany będZie
znaczone na utrzymanie stałei IIOllcJi miejskiej, ! kwowaniem zaleglych ,;ożyezek. W ~Jm celu do . przez plerwszorzęd~e slly art~styczne, raut ten
magistrat .skorzystał z fundnszu obywatelskiego i li czlo.nkólV zalegających wystosować odezwy z ią- wzbudZI zapewne zalD~el·esowanl.e szerszego ogól.a.
wydal z Dl.ego 30,000 r~.
"
damem spłacenia dlngu w oiągll d wóeh tygodni;
Pp. Stowarz~sz~llI. prosze~1 są .0 skłatlame
Obecnie okaz ala SIę potrzeba uzupełmem& I od tych Z&Ś, którzy SIę wypisali ze Stowarzysza- w lokalu Stowar/,yszenla adre~o~ ~naJomych, któ·
kapitału obywatelskiego z uwagi na to, że poli- j nia, ściągnąć drogą sądową.
, rym rozesłane będ~ zaproszeDla.ll~\1enne. Progra.m
cya dodatllOwa istnieć będzie nadal do dnia 14
Odczytano odezwę zarządu Stowarzyszenia rautu podany będzJe w "RozwoJu - w numerze
lipca 1912 r.
/ majstrów fabryczuJclt z ~lrośba o wskazania pre- czwartl\Owym..
.
W poc~at czlonko\V Stowarzyszema przyjęto
, Wobec tAgo policmajster m. Ł ndzi zwrócil legentów, którzyby mogli wygrosić odozyty w ' 6
SIę ~o !\rezydema z prosbą o zwrot ~wych 30,000 ' Stowar1.:yszelliu; pOSLI~uowiono zapytać zarząd Sto. : kandydatow:
.
.
.
t'Ubll, Jako potrzehnych na pokrYCie w Id aLków I warzyszeQia majstrów fabrycznych z jakie) dzie- t
(a) ~horot)y epIdemIOue. W domu przy uh·
bieżący ch, zwią~:aoych z utrzyman iem pol lcyi do· ' chiny unuld projektowane Odc/,yty moO"/} być wy- Ił cy Srl.'ldmej ](a 36 w mioszkaniu Jana Zdziarikle·
datlwwE'j .
l głoszone.
o
: go zachorowalo cięiko na ospę jednoroczne dzie(x) Ofiara. Pani Trenlderowa wdowa po ś. p.
'l'ermin urzqdzanego keneertu pedagogicznego : o~(O; IV domlJ pl zy ulioy Wldz8wskiej N! 50 11 lelca
Toodorze i jego córka zlożJly dla uczczenia pa· ~ w sali Vogla oznaozono na 19 lutego r. b.
: BI~n~alJma zacnorowalo na 'yfus brzuszny 2
mięci m~ia i ojca 2,000 rubli na cele dobroczyn- !
W poczet członków Stowa.rzyszenia przyj~to ! dZIeCI.
..
ne ~ miano,wicie: ~O~ dla k?loni\ ~~rze~cijań.skieh t 21 kandydatów.
,
\
O wypadkach z,aWladomlouo lekarzy cyrku·
Jetnwh, 500 . dla hgl pruclwgruzllcz~I, .. ~OO do
. (a) O powi~inen;e pensJi. Nauczyciele ży- l lowycb.
' . _
,
rozporzą·dze~l~ . Tow8rz.,~twa cbrzescIJanskJPgo dZI szkól elementarllych miejskioll zwrócilI Się I
(II.~ Wyp&dek pn.y mal~yDle dru~arskl'J. DZ1S
dobroczynnosCl l 500 rubli na ambulalol'yum Jla • niedawno do na.czelnika szkól ludowych z prośb~ 1 o god~zJnle l!-eJ ,rauo u"zen drukarnI "Neu~ Lo·
przychodzących chorych.
i o intorwencyę, ażeby gmina żyuowska z uwagi na. ' d~er Zeltung 16 leln l Aleksander Zalewekl (za·
(_) Skon zesłanO!. Z Sy!llbirska nade.szIa: drożyznę ogóln/ł, powiększyla. lm pobieraną do- '.llJes1:kaly przy ul. No ,:o.Za.I·tewskiej *- 35) zbJl·
wiadomość, ze w tycll (luiach umad tam zedaniec 'ychczas l/łacę przyna.jmniej o 25%.
~ zyJ alę ~O maszyny, ktora porwąla mu lewą ręlcę ·
z Łodzi. Szlam a Chęciński.
:
Sprawa ta oparła się o naczelnika dyrekCJI ! Zalewski o~rzyruał ranę uarpa?ą. ':':ezwany le·
(x) iiobotnicy w Króleitwie Polskia'ru. pracu- . naUk(H\aj, do któ lego udala się deputaCJa nau- karz Po?,otowla !'liDy opa~rzyl I OdWlO~1 chorego
jł w gOl"i:bych o wiele warunkach. niżeli w 08, : czycieli do l:iotrkowa .. ~. Grazow przyrzekł po
do, le.czu.le r Watteua I 'f\)ohttwmana przy ul. PodBarstwie, jeżeli wierzyó cyfrom statystycznyID, ! prz~ć staranJ~ nauczy Cłel!, od\voluJll:c się do ~mi- lesneJ na kuracyę.
świeżo przytoczonym w .N. Lodz. ztg,- za rok l ny ~dowskjeJ, ~tóra ~po.rzl}d7.a rozkład skladek,
(a.) Konfiskata. Wczoraj sko nfiskowano na·
1906.
: budzet utrzylllama szkot l etat nauCZyCIeli.
klad nr. l w ycho<.lzącegu pisma .l\fontagilblatt".
Na 1,000 robotników bylo wypadków nie- l
(a) Z praemysłn. Towarzystwo alrcyjne wy(a) Kradzieże. W filII skladclw towarów Tow.
azczęśłiwych w Syberyi i TUl'kiestanie 21, w Ro- l roba wstążek S Czamań.sldego, w Łodzi, miało w akc. "Rtl!nzla I I(UW(Z6I'a-, przy ul. Piotrkowskie j nr.
sfi środkowej S6, na Uralu 49. w kraju kaukas- ' 1910-11 roku operacyjuym 852,322 rb. 23 kop. " 43, WJkry.to przypadkOWO ayAt?matyczlIa. kradzież, której
lóm 87 w innych okr~gach 9" w RO&yl polu- I obrotn czystego zysku zaś osiągnęlo '>.7 083 rb
dopuszczał sIę u'róz togo domu •.
'. '
'
,
,. 31 k '
... ,
• ,
Woźn i ca firmy zauwazyt, ze ~ podwórza Wyjeżdża
a.w.OW6J 201. w Polsce 2721
op.
fura 1. lillladowanyml workami Xi;\miMt sQliecl po które
Paeciętni. w oalam państwie 112.
Na wYI)łatę dywidendy w stosunku 7% prze- przyjecha.lr.. W porę udlłlo Idę wozuicy wybied' 118 dsle·
.
h dl "
znaOzono 28,000 rb.
.
dltlnlOC I zlltrzymac furę· St\·Óż chcIIl.l rl:\towaó .lę u·
( - ) 8IDla t y IItanoWlą w an II l pl zem1S1~ .
'
.
.
cloczką, lecz go stl'ażn ll~ pOćhwyclt
.łI!olosalny- interes, d06hodzący do wielu milionów l
(~) taW'le.szeDlll wypłat. Otrqluano tu WIB.Okuala się, ze skói ów noc~ dostl1\ul się do ~kh..
robli rocznego obrotu. Samo oło od szmat \Y\Vo- : dornosc o zalVle~zenlu wypłat przez Dom hllud[o· I du towarów od P?dwól'za, ha,aj tO,!/H}' wełullloe I bażooych wań\uehami do Królestwa przez l<omorę' wy "A.. Wajutraub" w Kijowie; pa.sywa obliczono I WełDłl"ll~ l wynosI' ~e do kamork i, ,d.%Ie :'.l\szywl\l Je
w, Szezypiorwe, a dostareza!lych z Niemiec, przy- / na półtora miliona, rubli i "M:. Fal~?ltna· firma w wJ~~\trzJmuje wQźnicl\, kLary rzyJech",l po śmieel.
nosi 5 - 6 mIHonów rocznego dochodu. ne szmat . ro~n.ufakturowa w Soro1raoh, gubernn be88Ill·Kb .. ! stróż proponowat mu, IIby zawlóS Kłi.rtofle l kapustę
trzeba: przewleić pl'Zez komorę ie1)y ta.k poka- ' sklej; pasywa 75,000 rubli.
I na ul. Brtezlńską, na co WuźnicA się z!jodztt, nie po~ ,.
A'l
l
(h)· Z b n'
....O ik'~
D'" b
I dejrzewa,ąc podl!t'łPu.
~ą sumę za salD,o cI ~ zapła.clol. . ~ eż szma.t i
" I I rt~ 16 pO~(l .. sIn 'I.'~.
lila.?
m. \
Odiloran y towal' zł030na napoWl'óh " skbdzie. NarJest dosl.arczanych lUueml ~0II10raID1, Ile lCh Spl'ie- i przy U:1Cy \, ldMwskleJ 1& 137, o godzlLue 2 po l tośó Jagu wynosl pnypuszczl\lQie klik!! tYSiący rubli.
dają ...&ie i mwsta, a ile ich idzie z samej Wa.r- , poludnm odhędtie si~ zabranie tlliesięctJle CzłOll- l Ponlewu krlluzież prr.Wtlop\1dobn!e dilLuJe Się oddawna.,
suwy do .,rabryl' sukienniczych. papierni i t. p. ! kóW zgromlldzenia czeladników po.llczoszników.
! II.dminls t. rac~a t:tilly przys t:'l,piln UO 311lsu hlwell~ilth"
Handlarze szmaLami mający w tym tOWll.l'ze
(x.) Z Towarzystwa KrzewIenIa otWI&(V. W śro !
(t» Upad~k lt rUSlI!łoWadbl. Dli~ IV pi)ludn!e
0 d 120 ~
bl""
. k·
h· d d' · 1 .
. .
l'
\' na II!. Kell)acb& Ilr. 13. SII!l<U z rU6LtowanlE\ 19letnl
10
I.
O
wys. ~u l, uwaz~nl są za S lomnye 1 ę ma . JJstupada o godzlll16 4 po po, .w. sa l Feliks Blirtczak, zl\mitlllzkaly Puy II!. Alekslludr,lWSldlj
Ikup0ów, są boWiem ~ogat.sl, kt~rzl ~alą swą odczytowej T, K. O. przy uL MlkolaJewskleJ nr. , nr, 26 i ctoznal wielu Qkftl~czen. Lekarz Pogotowia rllQy
tf()ł"un~ w szmaty lokUJą, Wiedząc ze to Jest wy11, p. M, Dornillikiewicz mieć będzie odczyt pod opatrzyl, poczem od WieZiono ChOi'O;{O do miIlB7:kanla.
borny interes, przyno8z~cy grube procenty od tytułem .Pan Stworzania". Odc7.Jt ten mówio(II) Pokąs~ni Jjr:ez psa •. W cegielnI Zl!gllna,
!kapitalu. A U nas ile tego towaru wyrzuca si~ ny byl juz pn:ed wakacyami. Treść jego między pl'Z)' ultl'yteJ~tl nfi.wy (,JaWuu)j Ho ide) Plo! pbltOJoWY
, " '1 II b t h :'"
'i
'd
.
l
.
zauo,d;;a;ąłltgo ctJiilel r1la; p, Jalll WOldl, wśoiekl alę 1
;na.
s":l1eol..
e .oga ye ~ml~(ll wJ WOH Sl~ na r lllneml ,otyczy wiary w duoly i złączonych z nH} pol{l~sal syna jego, 4 letnIego Leopolda l dzieci IHI,lllld9W:
lPOla. ~ bezpowrotnie marnuJą: SIę kapltaly bardZo " przesądoW'.
9..lilt. Z. l:Iyskllt I 16 ·letnlego .Franciszka Pawlaka. Cli bIpOwaz(ne). R '
j I'
P K
O
l
(a) Z T wa nl0lolluików rOlwoj1ł fillcluego W~~u:~~!~ano lIa karMię !lo leCintcy Pahursklego 1f
lP.
IWllyl W §I en.
. orys - smo ow- W tod1!.\ W lokrilu 1'owflrzystwa Ilrzy ulicy Na.h ... ł
I
•
• 1,a któr mu powierilO o nadzór uad wię' i .
I
'
) ..
l ) rli 82"1*'
WOIlOl'IłJ, b gildII! 8 minut
""'l,
.e _
,n. .
~ 6,nla. ; wrot J'& 23 (w [>taweJ ofl.eyni!J) śtll.l~ prowadzone
40 wleUol'eJl, Z/lnllHmoWauo IV oddział .lfl\Ży ogniowej
mi łódzkiemi, dokona.t reWlzyl gmachów WI~Zlell ' l Sil dla oz!onków ćwiczenia gimnastyczne bezpIat. oohlJ~nlczaj DIL ul. Jł.zgowaką nr 59 Po przybloiu na
Dych.
! De, a mianowicie:
mlllJsco, etraz ognia nie znalAzla. Byl to falszyw14larllt.
(a) Aresltowanie. W sprawie napadu i za- !
l) dla oddziafu męskiego 2 raz! w tygodniu
(a) Znal~~ion, w kOl'Jtarzu domu. pl'JJ' Ul.. Wi·
bójst.w~ kupoa ~erJ.larda Ellgla ILtesztowanQ li l W poniedZiałki i czwartki na dwie zwiany od g. ::r~ł8~~~Un~I~t'Jlk~t~~r~ek~m:1~.!:h ;pt~;f:~g::9~~:i~'
podeJlZ&D1ch osoo.
I pół c1Q 8 i od _godz. 8 In. 45 wi6{;z.;
l.Pl'&wJ wlllŚclc1el mQze 04ebr~Q. .' J
ł
I
l
I
z
I
!
'I'
I
I
l
l
i'
"
' .
".1"..
.ROZW'OJ•. -
Wtorek, dała
patdzienlika łftł ·~
st·
___. ============~~~==================~================~~======~========~)_C
I
(a) PS"zeciw moralności. W ~.mn przy ulley cnjl\co i niewątpliwie .prowadzi jutro do pięknie ' p~wyższenia pensJ·i, budowy tanich miaszkań.
lVo~nej Ilr. 22. szewc J, zwabiwszy w Dleobeenoścl liolly
d k
.
l k
.Ieszkankę legoż domu. dopuścił się zbro4RI prs.ciw U e orowaneJ sa i oneertowej tych wszystkich, ; pomocy dla wybrni~cia z dlugów.
moralności. J. arelZtowa.o.
dla których losy Sceny polskiej w Łodzi nie 151\ I
.GlOI Narodu" donosi, że 6 tysięcJ dzie<p) Pogotowie ...tunkowe w cl~gu dnia WCloobojętne. Bogaty i obfity program z udziałem DaJ- ci irlandzkich podpisało adres do dZieci pol:!kich.
rajezego między Inneml wzywano do następuj~cJeb wy- wybitniejszych sil amatorskich i zawodowych, miej- prześladowanyoh w zaborze pruskim. Adres opra padkÓ"ogÓloemu osłabieniu uleglJ 3 osoby.
soowych i warszaw8kich i sam cel koncertu są WDJ, jako ksi~ga pamiątkowa. będz e U lIiesl.czo
_ Na ul. Milsza nr. 53 Ignacemu M.alew.klellln, ma- aż nadto wystarczającą atrakcyą· Roz1lmie to pu- Dy w muzeum Cza.rtoryskich w Kra\r ll wie Inl
BZTnl.cle fabrycznemu, lat 45, podezas pruy pił trans · ' bUczność lódzka, chętnie śpieszy z pomocą w ude- cyatorem adresu był lord TennyiJon, mieszkHj1 cy
misyjny uderzeniem okllleczyl głowę .
, korowaniu sali ofiarowanej bezpłatnie przez dy- w Dublinie.
- Na stacyl towarowej kolei kaltsklej Jan Farys, rekcyę lwncertową K. Rubinsteina, w dostarezeW kopalniach soli w Bochni nastąp i ł wy·
robotnik koleJowY, lat 31, przy wyładowywaniu towaru " niu kw, ia. tów., .oul{rów i t p. rzeczy, niezbflldnych 'J buch wskutek D l 6og'ęunego zbliż~nia się z lam')wypadl I wagonu na IIrui I złamał oble ręce l o k a l e - ' "
l
C&Jl głowę,
dla UswletmeDla Rautu-konoertu.
i kl\ robotniczą· Trzech robotników odniosło cięż_ Na ul. Zawadzkiej nr. 16 w fabryce SZldca maSprzedaż bili3tów odbywa się eodziennie w on· , kie rany.
lizyna urwała Ć,"ŚÓ
pilica I
wslcaluj"cego
u prawej ręki kl' e""
A
Roszkow"I{·
' I
'
• II l· p • ..,n.
• le go , a w dZl'eń R aułu
• ZE LWOWA) Stan zdrowI'a marszałka. !{raJózefie Idziaiównll. robotnicy.
k
t
l
__ Na PlUażu Meyera nr. 2 Andriej Malee, lał
onoer u w rasie przy sali koncertowej.
, jowego, hr, Badeniego, jest bardzo groźny. Lada
32, robotnik budowlany, spadł I rasltowanla I wJIG(x) Teatr poptllarny A. Mielewskiego (KoD.- l chwila można spodziewać się katastrufy.
kośoI piętra, okaleczył glowę, twarz 1 plecy.
stantynowska 16). Z kancelaryi teatralnej komll- l
Polskie kluby sejmowe zabrały się pod
- Na ul. Zalazne} 7I-letnll\ Antoninę CebuI8k~.
·k '
•
.
d . ł
l S Gl b" l '
d
mieezKallte" puy dll~claeh, bel. zajęcia. prsejeehał WÓl l ni Ulą ~~m.
. . . ! przewo ~Ic.w~m pr.o . . . ą JaS {)e~o. na Darli. ~
tak nieszczęśliwie, ża złamał Jej praw" nogę i okale- I
DZls we wtorek dana będZIe sensacYjna. 1 w sprawie 8eJmow~lsl<utklem wyborcze}.
CI!ł ,łowE}; odwlallouo jlt do szpitala AlokBandra.
I efektowna. sz.tuka w 6 a~tac.h z prologiem p. t.
Z INOWROCŁAWIA. Onegdaj, przy bardzo
e
! "Żywy posąg Teobalda Clgonlego.
,.
I licznym nłplywie wiernych, odbylo S i ę tu ur a·
..
. tu ł k'
N
l 'k'
' J u t r o z powodn uroczystego sWlęta dwa · ozyste poświAcenie nowe"'o kościoła katolickieoo.
-WIł.
aa 18KO. ł acze
. . po po IudnIU
. o go dZInle
.. 3 • H ulaj. SWlątynia ta"
O jest z powodu pamięt·
"
. (a ) • . "9
. Dl. lem po- prze dstawIama:
wybudowana
wlatn łaslo8go mll~nowauy zosta BltnYJ-Szlachto, dusu- widowisko czarodziejsl<ie ze śpiewami i
. k t L f
1909
k
wywO ł· b
rotmistr6 pułku ułanów, na miejsce p. Ebielowa, l tańeam'i w 7 obrazach A. Walewskiego' wieczo ! n~j a. as ~o y w
k ro ICU
\k
anet- o mllli ;
który powolany zOliltał na stanowisito pomocnika l rem o godzinie 8 m 15' Dziady. A Mlcldewi· t o!em .SHt~ zlekml, ~~~r~~ t~' . sB k. czego o larą pa.
K·'
~. k·
I harozl lIJ OSCIO~ llJ.a lO os lej.
·
zarzą d zającego
ilęs.wem łOWIC lem.
czat arcydzieło literatury polskiej VI' 4 czr,ściach;
(a) SIOII II ';0 rI~du. Drogą In-go rzędu. ' wspóludzial calego personelu z Mielewskim na
_.
wiod~oą od wsi Skoszawy przez Dobieszk6w. Nle- ozele.
Z LITWY I RUSI.
chi, Moskule, Rogi, Róiki i Doly do rawz>ko -lódz·
W czwartek nZawisza Czarny· K. Tetma.jera
kiej szosy, na przestrzeni 13 wiorst w obrębie I w 7 odslonach.
powiatów łódzkiego i brzezińskiego, rząd guher- i
W przygotowaDiu .Bolesław Smialy· St. Wy• ńsk gubernialnJ. Wczoraj \Vieczorem wynialny piotrkowski zaliczJl do II l{ategoryi dr"óg :, ipiańskiego.
i buohnęly zaburzenia w wi ę zieniu. Borysow ~ ld e m.
szosowych.
(x) Z • Lutli". Wieczór muzyczno· drama.ty- Kilku dopiero co sl<azanych na beztermiuowe ro
(x) Clłowiek i lwiefl~. Z notatek, dokona- czny, urządzany staraniem Towarzystwa .Lutnia" boty oięzkie, aresztautó\v, w celu ucieczki, napaDych przez Pogotowie ratunkowe, a drukowanych i w nadchodzącą sobotę, w sali własnej (Plotrkow. dlo na. dwóch dozorców i. porozyW:3zy tru pem
w nRozwoju", mogli czytelnicy ZaU\lażyć, że nie· ; ska Ja 108 1, zapowiada się do skonale. W wie. iednego z nich, oraz odebr.uuzy im rewolwery
zbyt rzadk 'e są przyklady obrażeń, odniesionph . czorze tym, jako soliści, biorą udział pp.: Kaz.i · tudzież klueze, wypuścili z ce l r e sztę a.re3ztan ·
przez Vl'oznioów skutkiem wierzgnięć ich koni.
miera Sliwerska, Marya W,iłk?szewska, dYl', Aloj- tów, o~ółem w Iiczhie 105.
Wierzgnięcia te w największej liczbie zy Dworzaczek, Leon Gal'nskl oraz wyborny moZarząd wi~zienny wszczął alarm i zarządził
przypadków - to zemsta ndręozonego zwierzęcia. [ nologista, k i edyś członek warszawsltiego "Momu- ochronę wyJŚć
na swoim dręczycielu.
sa-, p. Malkowski.
Aresztanci zamknęl i s i ę i nie dopuścili nikoNdorniast ile wdzięczności czują zwierzęta (
Chór męski "Lutni· pod batutą dyrektora , go na piętro górne.
dla swoich przyjaciól, dowodzi między inne mi I Dworzaczlca wykona szereg pleśni: Szuberta, KoPrzybyl naczelnik ż andarmeryi i obsadził
następujący wypauek, opOWiedziany przez ks. : tarbińskiego, Scllloolzera i DemlińsklBgo .
więzienie strażniltami do rana.
Drugą część wieczoru wypełni komedya w 1
O godzinie] 'f nocy prtyjeehal za.rządza·
Antoniego Brykczyńskiego w "Gazecie Swiątecz. !
nej..
\ akcie Nowaczyńskiego pod tytułem "Dom l,alek" jący gubern i ą z dodatkowym ouulialem i$trażni·
,Ka. Br-y\{czyńald ~eB~ probos.zczem parafii Go- \ w. w,kouamu cztO?\~ ów Kl}la.dram.atJczn~go "Lut· ków, lecz ~obeo ciemności, zgodz ll si ę na zarzC\worow w gub. Lomi-yuskleJlot.o )e\!o s10wa:
pp.: J. SlaskleJ, H. Dau'elewlczoweJ, W. Ga- dzoue krokI.
"Gospouarz z mojej -parafiI, Karolak; ze W8- jówny, J Kroh'ówny, J. Jelińs ' \iej, K. Jasiń31{ie !
Dziś wczesnym rankiem, wobo~t~ go, 7e a1'o
Rembisz, ma dwuletniego buhaja, którego sam wy- l go, Osk. Jędrychows lliego, J. Zalewdkiego i WL sztancl nie chcieli oddać rewolwerów i odmówili
hodował i wypieścił. Otóż przed kilku tygodnia, \ Zamorskiego.
I dobrowolnego otwarcia drzwi, te ostatnie zostaly
mi, gdy Karolak byl na polu sąsiada, buhaj z drll- !
Reżyseryę tej sztulti powierzono kierownikowi wysad tono.
gie) wsi rzneił lię na niego, obalil na Ziemię i Kola, p. Konradowi l!"'iedlerowi.
Aresztinci powitali straż strzałami .
depcąc racie~~i, 'rzy żebra mu P?lamal. Bylb~
Poczl!tek o godz. pól do 9 wiacz.
Podczai! wyrnil?Y. s~rz~łów zab l\o dw.óch ska go z pew.DosClą zablt, ale 8Zc~ęsclem uJrzal to I
(x) Rant I handlowców. W nadchodzącą ' zanych .na ro?oty Clęzkle l.ranlono P1Clclll.
usłyszal ~ęk swego pana u!ubJOny bycze~ Karo- . sobotę dnia 4 listopada r. b. Stowarzyszenie
. Srnlertellll~ został ramony w, głuW 'ł. pomo
l~ka. Bez względ,u na to, ze st3.ry buh~J byl od wzajemnej pomocy pracownikÓW przemysłu i han- cnlk komlsar,z& ,Romaszew, w ~,torego klei uolm
nl~go dwa .razy wlększ~, . rzuca 81~ ua llIe~?, bo- dlu gub. piotrkowsl<iej urządza w lokalu w1a- aresztanol dali przeszło () strzalo..
.
dZ!6. rogamI, przez to seląga na Siebie złoso roz- I snym przy ulicy Zielonej nr. 25 róg Widzewskiej
Prz1WrÓCOD.o . zupelny porza.del(, przywod·
W8C1eCJiOneg.o byk~, I{tóry porzu~a Ka:ol~ka, ~ l na otwarcie lokalu raut o bogato urozmaioonym . eów zakuto w kaJdany..
.
WJlao. Odczyt posła Rodlczewa, który mIał
zwraca rogi. prze~lwko nowemu .uleprzYJaclelowl. programie po wyczerpaniu któctłgo rozpoczną się ł
Wtem nadbiega pies Karolaka l zaczyna gryźć tańce
'
I si/} odbyo w tutej~zem Kole I(olejowem, nio dobnha!a. I w. t~n, sp~sób oba poczoiwe ~wierzęta l
Współudzial w wykonaniu programu przyj- ~ze~t do skutku .. Część publl~zności hafn o'vala,
o.d DlechybneJ smlereJ do~rego paua swol,ego oca- mują artysci teatru pp. Jadwiga Czechowska i InnI protegtowah. Przpdstawlclel adml nl stracyl
hl!, "bO d~!y czas ludZIom do przybyCia ~ po- p. Różycki, tndzież pp. Winl(ler (fortepian), Ja
ro~wiązal zebranie. PubliczllOś~ rQZeiZ[a. się spo,
mocą •
.
.
.
rzębsl{i (śpiew), Brandt, Goebel i Michałowski I kOJUle.
."
.
(trio na skrzypcach wiolonczeli i fortepianiet.
.
- "Gazeta 2 grosze , wycbodząca w WII(a) lorieratwo. W mlljątku Porszewlce, po
wiatu .łasl{iego zpaleziono nieżywego leśniczego
Dochód CZysty' z tego rautu zarząd Stowa- nie! zostala zawieszona do czasu 8pra~y sądo43·I~tnJ~go Jana Kratza ,z raną ,postrzałow~ w , rz szenia
rzeznaeza. na aktorów o orzełoów W6lJ za artykuł p. t. "Za.m a,~b y . ~a mHustt'Ó,,-.
w pler8~ ora,z z oznalllml uderzen kolby rewol· I tr!py A. Z:lwerowicza. Szlachetny cel gpOd któZa ten sam artykul drogą adm\lllstraC~luą .sl<aweroweJ.
.
rf' o hasłem racownie
nem słu i handlu ro?;- ~any zostal reda~tor .• Gonca warszawsl{l eg~ , p.
PodeJ~ze'Walą, te był ło a~t ze~sty ze stro- ! po~zynajł ży~e towarz;s~ie ~ nowej siedzibie Zygmunt Mako.wleckl, na. 3 mlelłll\ce wl\lzH)nl~
n~ ~lOdz l!l, Inadzą~YCh w leSie zWlerzy~ę. Na powinilm byc dostateczną II.trakoyą, by lokal Sto~ bez prawa zamIany na grzywny.
mIeJsce. ypadku, Jecbał, naczelnik pOWIatu la- warzyszonia. zaroił si~ w sobotę Uumem stowask}e~o 1 ~ędzl~. sl.edczy. Zamordowany pozosta· I rzyszonycb i ich gości.
POLONICA.
~il zon~ l 7 dt~e~~6
ł
Początek rautu o godzinie 9 wieczorem PUIl(a) Kra c1 lieZ Al .... W nocy z soboty na nie- ktualnie.
ZgODo Zmarł nagle w Paryżu Witold kgiąż~
dzielę niewykrlci dotąd złodzieje otruli psa poCzartory:!ld, powszechnie szanowlllly prezes poldwórzowego i z obory włośeianina wsi Ła.~iewni.
ki Małe, Antonhgo Piąlkowskiego i skradli d wie
ProkUl·aturn rozpoczęła śledztwo w sprawie labo- skiego Tow. literacko-ar tystycznego.
krowy, nałeżącą do tegoż Piątlwwskiego i dl'ugą ratorYl1m bomb, wykrytego na Podolu przez kljowllk\
Witold Kazimierz FIlip Ja.n ks. Czartoryski,
Tomasza Ku]piń~iego. Trzecią, ,tojącą w tejźe .oehran~~. Pieniądze (przeszło 1,000 rb) na utworze- urodzony lO-go marca 1876 roku w Paryżu, byt
oborze krow~ JmeCa Piątkowskie~, pozostawili. nie laboratoryum dal rewolucyonlstom DJmHr Bogrow. synem !{s. Wla.dyslawa i drugiei iego ma łżonki,
Krowy sltradaoue, która złoczyńcy uprowa. W Iwl"zku l: t\ spraWI!! dekolllno sleregn rewli!1 i l\'hlgorza~l, z domu ks i ężn i cz k i Oda ańskiej.
dzili w 6tron~ S1rykowa. przedstawlaj,\ wartość aresztowań.
2(J O rb.
!
-
j
I
!
l
. -.
.
-
i
I
m-.
I
I
i
l
I
l
I·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SZTOK1\.
Z dzielnic polskich.
(x) Raut·toDoet.. Organizowany w Billi przy
n1io'-y , Dtielllej 1Q .11 Rant .koncert na korzyść
ak.t.oro,,· ,llogOU~\lU w, 2illJ.)O Wlacla. sie. blUdi.O obu••
Z KRAKOWA. Onegdaj odbył się wiec urzę·
dni"] w ....ruie droż.YzuI. Uuhwa10llo ŻIlt.tAÓ
Z KROLESTWA.
r
---
Z pnwodów DieWJjasnioD18h. Donosiliśmy z&
.Iski·ąt SIISJluwlscką.
Q
~rag, czuej
śmierci
Wa-"
•
- =-==================================~========================
'puf!żiernik&
1911
JIi 249
f ..
~­
Poplawskiego, un~nika lakl.Mw cynko. I
Rżeozą jest pożądaną, aby nastą piło wzajedzie mógł otrzymać 'Ił głos ó \v, wymaganyoh do
wych To u'. sosnowieckiego; w chwili kontrolo- l mlle porozumienie, którego glównł\< podstaw ą win· wyboru Papieża.
w:ln ia zapasów cynku piramida ~fli cynkowych no być poszauowanii dla narodu fill skiego j jego
Konstantynopol, 30 pa~uzierllika. (Wt) 'tV 6.
~:wa l il a Rię na ś. p. Popla.wskiego i zmiażdżyła. l kult-ul'Y. Akt wspóldzi ałanie rz~dl1 z warstwami
dług doniesień • Tanina.", tureoki minister wojny
In II OZllAZ kę. Przyczyną śmierci, podług .IslcrJ-. I kulturalnemi Finlandyi do czasu jest rzecz~ nieoświadczył, że ostateczne odebranie wIochom Try ..
byla o!:izczędnośc zllrz~dl1, który wyznaczył do i możliwą, ze względu na. wlIolki partyi.
pOID'JCy dwóch tylko robotników, a oi nl4ł mieli I
Trzeba. poczekać na zwrot, kiedy oaly kraj \ polisa nastąpi niebawem. Wlosi mają teraz oddość si,!', ża by odwrócić niebezpieozeń!ltwo.
\ oi~ty dopływ wody. Stathlwiska wojsk tureokiob
ujrzy dobrodziejstwo przynależnośoi do Rosyi.
Pr(lst pj e powyższą wiadomość inżynier ToPolityka lat ostatnich byla wyjątkowa i nie I s~ doskonale.
\V 1ll'Z'ys t w ~, p. S. Gadomsl(i, który zapewnia, że
powin,n
.. być .stos~wa~a .na przyszłość, ehoeia~
Ihlm, 31 plI.ździernika. (Wl.) Dotyohozas
ro botn ilró w było tam oztereoh, a nie dwóob, że
w~~
siady
tej
poll.tylu
JeszCle
'pozostaly,
mianorzad
wIoski nie zaprzeczyl doniesieniom z Konsll a dają c y koziol'lk hyZ obciąż lJ lly plytami oynku,
WICie prawo wOjskowe będZIe bezwa.runkowo·
.
"
.
.
w a iące m l raze m 130 do 140 pudów, że takiego
uęhwalone przez obie izby petersburskie.
stanty opola o zWy(Hęstwle tUl'eolClem. O~tatnła
ci ę żaru W8:1:JSCY czterej robotnicy nie byliby
Prawo o przywilejach rosyan w Flnlandyi za· I not agencyi Stefaniego datowana jest 29 paź.
w s~anie podtrzymać, tem bardziej, że upAdek wier~ pewne sprzeezn?ści, prawdopodobnie "i~c 'j dziernik .. i opisuje sytuaoyę z 28, którą określa.
b ył n a g ły , nieprzewidziany,
będZIe przez Radę pa.nstwa. odrzucone.
jako pomyślną.
A powód jego - niewyjaśniony.
Reszta projektów w.zględem Finlandyi ma
, odpaść.
!
Konstantyn.pol, 31 pazdziernik& (wl.) Wczo---"" Z~iany ~wbillte w zarzą~~e F-inła.nd.ri wy ja- (l raj knl'aowala tll~aj uporczywie wiadomość, że do
' snlą SH~ ~ c~ągo 2-3 .t.ygodm. ,. ,
.
tureckiego sztabo generalnego nadeszla depesza
MÓWIą. ze gen. ZOln ma. OpUSCIO sLaU~Wlsko o o.tocZ&Iliu Trypolisu przez polączooo oddziały
ł h6
geJlsral--gubeł'Jl&50ra finlandzkiego.
j' ..~ A,.]."
t.ft.1.·
P .L__ A-.'
•
iAła' t.:
KI ęSk1· "OC
'tV.
I .-rO\>I\łe l araUll&Hl.
o \&'wu'\.uuowej zae''i~J InWczorajsze sprawozdaoie urzędowe z plaeu I
f ~wie u.j~li ~orCl wszJstkie lzaÓce od ałrODJ poboju pod Trypoli8~m przyznaje, że wlosi ponieśli I
li l.dniowej. W r~oe turków dostał~ się 95 armał
tanr w ostatnich duiach dotkliwe klęski. Opinia II.
~~E I; [ fi. 0 ,1 liV..
i 1,700 skrzyń z amunioy.ą., prócz tigO wzt.ęw do
publiczna w stolicy silnie zaniepokojona.
.
"I~ EL Dl
II 111 ·1.:
l niewoli 700 włochów.
Rozchodzą się wieści, że skutkiem cięż- 'j'
i
kich strat por! Trypolisem. rząd włoski nakazał I
!
Konatantlllopol, 31 października (w1.) Wozopow olanie Idasy drugorocznej rezerw y.
f
int. 30 październiki. (P.) Wezoraj przez .i raj wieczorem nie\>rzejrzlW~ tłumy turków przePrzt)z Tunis tele g rafuj ą do Berlina: Bitwa po- ! ralJ dzień srożyła się burza śnieżna Połąozenia ciągalJ z chorągwilUJll przez miasto, przy dświęniedziatkowa. }{Q'3 ztowaJ:a włochów 365 zabitsch i i telegraficzne i telefoniozne zosta.ły przerwane, ruoh : ka.oh muzyki, z pO\fagą, a przyłem glęboko wzra.
rannych . Straty t.urków stostlnkowo o wieje mniej· pociągów z wielką trudnością zdołano ntrzymać. : szone. z powodu wiadomości o zwyoiE}stwie Tur.
sze, arabów więk s ze, choć nie dorównywającll Na mor7.U uległy rozbiciu dwa żaglowce. Zalogi
wloskim . Mja~to od czasu, kiedy arabowie zajęli UI·atowauo. Na7.ajutrz połączenie telegraficzne zo- \ cyi.
Konstantynopol, 31 października (w1.) Podtyty wojska wlosl\iego, znajduje się w stanie stalo przywrócone.
oblężen i a , Ci ągl e re wizye i doraźne egzokucye.
Strasburg, 30 pałttziernika. (P.) N.a uzupel- , czas wczorajuego przyj~cia zagranloznych dyploD YBCY r il ~r1 w wojsk u wlos kiem za('z yna s i ę ~liających wyborach do nowej izby niższej Alzaoyi ; matów, oświadczyl minister spraw zagranicznyoh,
roz l uźni a ć. Z :li ni erz traGi daw n ą zi mnI} I,rew. I Lotaryngi i wybrano ~4 posłów centrum, 9 de- :.' Asim Bej, ie wojska tureckie zamku A łl1 wlochów
W komend/,lu l.Iuac zUenenvolfanie.
mo lira tów, 11 socJalisto "IV, 10 z bloku lotaryńskie- .
.., J
Bitwa IlZlVartKowa. skończyla się pora.Żką go i 6 ui~zawislycb. Zw i ązek narodowy doznał 1 w Trypolisie.
turkó" po ealod;tiennej strzelaninie po obydwu I zupe ł nel poraih
:
Pekin, 31 października (wł.) Wczoraj póstrona ch, Turcy UrZł?zili regularną komunikacyę ~
pary~, 30 'października. ,(Po) Rzą~ .fr~ncuski j inym wieczorem ogloszono edykt cesarski, apelI(arawan o wą, utrzymując ą J\omuoikacyę z wewnę - f zatwlerdZll l)fOlekt ]wnwency: literaelrle) l arty- : niając! o~ę'cjowo . otł nia o'
l ' b'
tr7.uem i oazami. P08iłki z gl/}bi kraju nadciągaj/} .' styc~ne), opracowany przez tomisYę francusko- .
"
z",:/ł
W)8
rewo uCYJ nl c J
codtienni6.
I rOSYJską.
Konwenoya ta zosta.nie wkr6tce podpi- , zapOWIadająCy 8z"folue reformy koustltaoYJne.
..
I saną W Paryżu. Utwory każdego z tych dwóoh .
KOllltantJDDpol 31 października (wL) Bar~
RIJ~, 30 pa.ździernlka:. (P.). Do a?en~Ji ~ krajów korzyiltac będą z obnHly praw miejsco- ' mia~n. 'rrypolisu Hasun Bej, który zdradi\l tur.
nS tefam donoszą z Tr\ pOllsu, ze onegdaj D1e- wycb.
. . .
' ków i przeszedl na stronę wloohów, Z08~al wozo.
prZYjaciel napa,dl na ~(Jrns, . odparty jedn,ok zo~
Wła~J~ auku, 30 pDzJ zlermkll. (~.) W aule rai przer. nieznanych sprawoów zamordowa.ny
stal ze stratamI. W}OSl mają dwóch zabitych l staro sunzellsklm, w domach Szaaba. l Cheaduła,
. ,
ulvóch ranion ych.
ukrywała się banda ZelilLchana. Auł otoczył od
LondYll, 31 puźzdlerulka (wl.) Agenoyl RenRz;vm, 30 października.. (P.). Agencya. .StR- dzial w sile 404 ludzi i dom Szaaba. byl ostrzeli- tera donOSI, że po 'rzydniowej walce, w~jska
fani" donOS I, że straty arabów w bi'Wl8 pod Hom- I wany. Podczas wymiany strzałów polagZ naczel- rządowe zajęły w niedzielę częśó miasta Hankou
sem wyno~zą. 300 ludzi.
I ~ik oddziała Epifa.now i jeden żołnierz, ranionych PomirDO to rewolucyoniści stawiają zacil}ty opór'
Konstantynopol, 30 paźdźiel'llika. (WI.). Mo- I Jest dwóch, z tubylców raniono dwóch, w y p a d k o - . .
'"
•
carstwa europejskie I noszą się z za.miarem. celem J \f o zaś zabite zostaly dwie kobiety. Rozbójnicy, Miasto w Wielu punktach .ploDle., ,PotWIerdzenia.
możli w ego ograniozenia terenu wojny. zaphpono·
ostrzelhYając się, zbiegli. Onegdaj ba.nda złożona ' tej maloprawdopodobneJ wIadomosoI brak.
wania Turcyi i WIochom, jako pa.ństwom prowa- z 15 rozbójników napadla na folwark Kripuszkidzącym W{)juę, ro zcią.gnięoia neutralności na moDa i zrani wszy właściCiela, zrabo wala dom izbieF I ARY.
rza: Egejskie, Adryatyekie i Czerwone.
gZa.
~
Kon8tanty~opil, 30 pa~dz~ernika.. (Wł.). Na- .,
Klausellhnrg, 30 października, (wI.) Na prze- l
Na" Gmazdo" Tow, opiekt nad df1ie!mi.
czelnil" szC'/'epow mu.znłmausklłh z. Da/'fnru (~e- strzeni kilkuset morgów za.paliły się gazy ziemne.
Sltmlslawowle Gen,er, zamlaat światła na grób
wnę.trzlltl oazy., polozone w, S
, udanie wschodDIm; ~lo.mień
buoha do góry w kształoie ogromnego slu!)& Ś. p. oJoa,
.
3 r.
b
.
kraj wy ł ącznle ma hometansl(l ) przyslal turkom I sWletlanego.
Nasyp kolejowy zniszczony.
pod Trypolisem ,posiłki w sila 15,000 dobl'ze l
10Wl Jork, 30 października (wl.) Pod CbeyNa Pogotowie ratunkowe.
IIzbroJonych arabow.
".
1 enne (stlln Kan.zas) pO,oią.g pośpieszny wpadl na
Peszes 1 rb.
.
KonstantyaopoI, 30 pazdzułl'mka. (WI.). Ro- ! towarowy z powodu złe nas ta wLo.nej :twro~Ilicy.
Na T-wo opieki szkoln~j gub. piotrkowskiej.
16szla się pogłoska, że tarcy układają się z woj- l Zabitych 20, ranionych 30 osób. .
(Oddział lódzk1).
skiem włoskiem o wrot miasta Trypolisu.
Teofil Stantsz, adwokat. wyegzekWOWI.n9 od Oskara
General Cane\Y. wzil2ty do niewoli.
Z oatatnioj oh_iii.
Seem"na nil mocy ugody sądowej za o~elie.łe przez
bym, 30 p&Ździerwka. (WI.). I{aiężnlt Aop. Seemana pp. Karolak, 20 rubll.
~J, w towarzystwie innych dam z arys tokracyi
Ptłnaó 1 31 października (wł.) .Posaner Ta
Na wpisy dla niezamożnych uczniów
w~os~iej, ~dala się :dziś do Trypolisu, jako iliostra I' ~eblatt·. donosi, że polak, nazwiskiem Palacz, ku- :
progimnazyum polskiego p, Ratwańskiego.
milosIerdzIa..
'"
pll od memca. Stroma majątek WilhoJmowo pod i
Henryk Hllrtzbarg, . zt\mlr.st ŚWiatłA na grób żony
ll~Jm,. 30 pazdzlermka. (W~')'. Flota włoska Ujściem, obszaru 1300 morgów. GazoLa dodaje i swojej ś. p /{lal'YI /) rb.
p-rzedSJllwzIęla n~ morz~ EgeJsluem skuteozny , z oburzeniem że o kupno tego piękneO'o majątku
Na budowę kościoła św. Stanisuwa K08tle.,;.
Mak na wyspy Mltylen~ 1 Rodus.
I
b'
'.
..
t'>
Rubll 4, dożyli praoownicy f~bryk "Winkler, GertBerlia, 30 października. (Wl.). Korespondent i za legała komlsya kolOnizaCYJna, ale Strom wo - ner i Borman" g okazyi jubileuszu 2fHetll !e J praoy
.umlślni .Berliner q'ageblattu" donosi z Trypoli- : lal sprzedać polakowi, który ofii\t'owal wyższą
w tejże fabrJce p. Knl'ola UJbrlaha.
su: Wojska tnreokie zajęły Iłzańoe połudnIowe, ~ oenę.
po wYPi\rc~u z, nioh Wlochó,w. Odo.brali ró~nież 'I
BydcroslOz 31 (wl.) Policya. rozwiązał b .
SPOSTRZEŻENIA l\m1'EOltoLOG[OZNI~
tym ostatnim zródla Bumehaun l nlez"loeznle od- . .
ts,
. . ' 80 , oz
oięli dopływ wody do TrypOlisu. Wobe(~ tego i złdnyclt motywów, odbywaJąoy Sll~ tutaj Zjazd
Stacyi (Jsntralnej IC. E. L.
laiasio io pOzhawi01ltl zosLalo wody do picia.
p{)lskiej mlodzieży ku pieckiej, na który mieli -_.-t.~.,...--;---;-------l
N c:l
.~
w
~~
wstęp jedynie członkowie zJazdu, za legitymacya'iD ~ ~ :o 0 <:>
~"o '"
Er
a
~.cP~§ 1
mi ozlonkowskiemL
Data
o "g 'b
<:>..;
~ .~ s;:j. '" .!:Ol
U Wilgi
Czy to zmiana kursu1
~ ~ o a <h ~a: c~ §,~ I
Rlym, 31 październilm , (wl.) • Corriere della
CQ e·o
:;;
I:: ~
.:ei"'::s
I
. U prezesa ra d y mi·
Q.
E-t
-td~~ ~ ,
Oneg d aj' odb yl l. SIę
m- Serra" dOUOili, że po zamianowaniu nowych 17 _ _ ____..::n-.!
_ _-'_---'~_ _; _ - - - strów, Kokowoewa prJwalona narada w spra.wach
I
j
I
dl
I
, kardynalów, będzie zasiadalo w kolegium 33 wlo- 30/X 1 pp.
752,4
4. 8 79 :ln Z 1
,/~ n a 30 x:
Finlandyi.
lempel'MurI!.
Na tej naradzie wyjaśnione zostalo, że wię- : chów i 30 obcokrajowoów, wobec tego możllwem SO/XII w.
76U + 0 .6 1 9 1 I:>d Wl maLt5.0 {j,
klzośó na.rodu fińsklego jest nastrojona pokoJ(ł·
jest, że przyszly Papież nie będzi~ wlochem. Si/X 7 r.
767.7 - 0.11 9i
Pd 2
mln·+Q,2 C.
WG wzgl~d8m imperJIUIl.
I W Gan1m razie bowiem kandyda' wl()1ki Die bę- I
, O p a Q U 0.0
dUMI
!
pa-I'
I
!
I
Wojna tUI-Beko-wloska.
,
l
n
l
o
I
i
II
J,...
-
I+ '
1'7
,
ROZWOJ. - Wtor&k, dllia. 81 październib IDU r.
~~~~==========~~==========================:============~~. .~~'"-~========-=============~======:========================#
Rewolucya
W
Chinach.
But .. armii ohińskiej.
.. Times" donosi, że tworzona przez rząd chiń
ski druga. armia. przeoiwko rewolucyonistom uie
wykoDala roz\{a~u. Zamiast pójść w bój z rewo ·
Jneyonistami, przeslala rządowi swoje ultima.'om.
Armia. ta licz} 27,000 wojska regularnego,
a pochodzi z Boandin·fu i prowincyi Czili.
W ultimatum, ltt6re podpisali generałowie
i wyŻlili oficerowie al'mia rzeezona i%da w glównych punkta.ch:
I
Zreformowania parlamentu na zasa.daeh nowoczesnych;
Armia bel pozwolenia parlamentu nie może
byó użyta do \lumienia rozruchów l<rajowJw;
Zrzeczenia si~ przez bogdyohana włady abso·
l:ctnej;
Zu~ amDeałJi dla pł'ie~ pol\ty.a·
ch;
ny ~p(nriedlia~ preaesa miw§fÓ.w 1f.Obee
parlamentu;. ,
.
. Wzb~ODlen!1 członkom, rod~łn, bogdye?ana
za)ID()Wa~la ",yzszyoh sianoWlak panstwowych,
Za~leranla \r~tatów za zg~dą parlam~n,o_,
~lt~matum WOjskowe ,grozI, .że w razIe nie·
spełmenla ~o\fyiSzJch ądan, armia rokoszan m·
fiy Da PeklD.
.
Dwór pekiński, otrz!maw~J owo t;tlt~~a,u~,
wyela! zaufanych oftce.row, azeby namowill WOJsko do poniechania uJ'lmatnm:
Odpowledt nle nadeszlI. Jeszcze.
•
Po tych zeznaniach agenc ' doltonali rewizyi
koforku Ba.jerówny i Zlll,leźli notatkę Józka z
a.dresem W~'onla ~ ł ~ . 24.
.
ł
AgenCI wydwl1u sledczego" udaw:szy ~lę pod
I wskaza.ny ad,r~i, znaleźl~. w mle~~kamu Z2LJmowllonew przez niejaką Brzezw~ką, pIjących przy stole bauc1yl6w: WlłJ.dyslIH·/a Grnndę i Wacl!lWa.
I ł,askiego, na ltSż!m zaś sp'd Jó/"f Ba.ran, narzeczony B jerówny, który mIał l od poduszką worek ze skradzionym srebrem.
Oprócz tego, agenci znaleźli l'zaczy, pochod~ące z ltradzieiy u p, Koz oWokiego w Konstanl' ci nie,
kwity lombardowe na. zastawione a pochodząoo z kradzieży kosztowności, ogromny za.pas
wyrobów tytuniowych, pochodzących z kradzieży
• w Jeziornie oraz mase rewolwer6w.
Ił
l
Przyłapani
l'
ł
:
I
I
_
i starszych:
1) Adam Mickiewicz - uP n Tail8u ZH
wydanie ozdobne z ilnstracyami St. Thfaslow3kiego; cena w oprawie 2.50 kop., (Ha prenumerato'
rów "Rozwoju" tylko l.Z5 kop
2) Feliks Koneczny ,- ~,OEi je Polakij"
i 2 tomy, z 80-ma rysunkami i duż 1 m~p '! Polski
cena w oprawie rb. 2,00, broszurowane t5t) kop.
dla. prenumeratorów - w oprawie UO kop:
broszurowane rb. 1.00.
ł
3) "WU· nów U - opis pamiątek po królu
~ Sobieskim; cena w oprawie 75 kop.
I
Kronika antialkoholowa.
ł
młodzieży
Ola
,
'
l
Dla starszych:
'l'łka I alkokol y pra....odawstwio fraDl) "Do kpa wej noov••• " powieść
GlIskiem. Powa.~na walka. z alkoholem r07.poczęIa. . osnuta na tle ostatniej rewolucyi serbskiej, w 5-u
się tutaj we FranCJi przed 12 laty. Wtedy to ' tomach z ilustracyami 2.50 kop" dla prenume-
deputowany Józef ReJnach postawi! w Izbie wnio- rato.:b'!._~woJU) 1.2~5_k_o.::.p_" _ _ _ _ _ __
sek, ażeby nstawowo ograniczyć liczbę szynków.
Wniosek ÓW spoezą~ na wieki w !tomisyi, g.iyi
Izba nie miaIa. wcale oehoty zaląć się tą sprawą. •
Ministrowie skarbu Caillaux i Cochary nosili się
I' Z zamiarem wyżizego opodatkowania alkoholu,
r
, ale cofnęli się wobec zbyt widocznej opozycyi
Izby. Przed d\\ oma laty podjął tę spt'awę senat
Godziny
od 100<12
i nawet przeprowadzil pierwsze czytania. projektu
D .., B.Oonchina i od 4-07 1/, po pol. 2937
ustawy o nowem opodMt<owll.niu alkoholu, na tam
jednakie poprz6siał. Dopiero \'V roku hiężą.cym
_ _ _ _ _ _ _ _ _.,....._ _ _ __
dzięki eaergiczn"'ma wY8tąpieni 1l sprawozdawcy
atł n czyści I rapa.ru'e solidnie fabryka koUów, [okorni yi sallatora Gnał'lua pod. ęto grn"towną
~ piocr.ny, Suwalska 4,
3\l37d
dyskusYę
która się ror.poczęla. 25-0'0 listopad!\.
•
1lI8szh'go roku, i z malem\ przerwami trwa tlOło,el.
Proł
NaJważll~ei'lZy przepis projektu now,'j, ~sta~y I
JI
po tllllawia, ze jeden szynk ma. przypadao srodnlo ł
na 200 mi&BZ rańców, n·,dlic7.bowe szynki nie bę- "
dą zniosione) ale ie' 8li którykolWiek Z nich zo·
8~nnje z fl\klegobqdź powodu zamknlt'iy, ponowne I rOiOpot'Ząt lekcy!: Spie\U!I sQlowego 111 koncesyonollltlttej
otwareie nie może jnż nastąpić. Po 30 lataflh szkole muzycznej ::,:~n.=.crlo~o, ulica Spacebędne W ten sposób cel osiągnięty. Silę alkoho- Z,apisy codziennie przyjmaje krulcelarya szkOły. 4156
lu, pod\Jadaiącego pod usta,wę, ozno.ezono na. 23% l
To postanOWIenie po długiej i mozolnei dyskusyi
Z kład chlrurgl::I' -oriopadyczny
zostalo przez sennt przyjęte. Przyjęto także paragraf po opozycyi silnej ze względu na szyuka
O~:rOMASZE VSKIEGO
rzy, za.braniająey otwieranie szynków w pobliża 298!)
Andrzeja A'iI a. Telefonu 17-50.
szkól, szpitalów, kościołów i cmentarzy_
Leczenie skrz)'lIlień krt:goslapa i ko.dczyn, chorób .ta..
wowych i t. ci. Gimnastyka lecznicza. l\paraty mechanoJfldnakowoż ani rząd. ani Izba zdobyó aię
nie może na energiczne zwalczanie alkohol izmu. terapeutyczne, l'lasaź wibracyjny i ręczny. K.ąpiele ele..
Przedewazystkiem na.leża Joby się znieść gorzelnie lrtrycznO"'Ś1I.11eUne i gorącem powietrzem. Elektryzacya.
domowe, które 810\ w r ,dz uach roz<laduilil~mi pi·
jań8iwa, ale gabiuet Bli nda nie myślał o tem,
Jak dalece rzą'·i lic~y się z sz, nkami, świad­
czy następujący f"kt: Miaister IIlILryn3rki, ze
(Fot"epian ł skrzypce, wiolonczela,
względów techllicznyrJh i mięJ.z narodowych, poteorva)
stanowIł część floty wojennej Uciunąo z Tulouu.
według programu Konserwatoryum Warsz,
Szyukarze, którzy z m<lryo.nrkl cilt5nęli :maCZLlI:l
udziela Dyrektor Towarzystwa Muzycznego
zyski, sprzllciwili się iemu i mInister odstąpił od
T deusz Jote ,o
bwego zamiaru. To tei obecnie odzywają się
głosy, że równie doty~hczasowa dyskusya. w seuli" Ju' U 1Ia 18. Zt:lstfiĆ od 7-8 wiecz.
PekIn 30 października (P.) RewolUcyoniści
miastem Tai jun fn, przyczem guherua.zabity. Kolej dostała się w r~ce po~
którzy zabrali 10 iniynier6w Iraneuakich jako zakładników.
Hantou, BO pllŹdziernika (P.) Wioekról proza wiadoruit konsulów zagrllnloz ,
wincyl Hauk
nych. że 811y o}sk rządowych są tHl słabe, wobec
ozego wladza niemoże zagwarantowae bezpieczeń,
stwa europejczyków.
LondJn, 30 października. (wt.) Pisma. tutaj.
~e zaprzeeza.ige wiadomośet Ag. petersburskie"
że wojska. rządowe odebra.ły
rewolUCjonistom
Hankou. Jest to nieprawdą, gdyż miasto owe
znajduje się dotychczas w rękach rewolueyonistów
którzy zdolali ii~ tam potężni6 umocnie.
Pekin, 30 października lP.) Wydano szereg
ukazów, wnoszący oh ważne zmiany do życia politycznego. W imieniu cesarza przyznano szereg
omyłek władzy zwierzohniczej, które wywołaly
klęskę narodow ą i powstanie, jednoczesnie ukazy
te zawierają uroczystą obieinicę co do zreformo
wania zarz1O\du państwa stosownie do woli narodu.
Drugi okaz ogłasza amnestyę dla wszystkich emigrantów politycznych, poczynając od roku 1898
i dla wszystkich uczestników obecnych rozruchów.
Dla zaprowadzenia porz~dl{U norma.lnego ukaz
obieCUje ustanowienie gabinetu konstytucyjnego
bez udziału ksiąiąt domu cesarskiego.
Pekll, 30 października (P.) Prezes parlamentu otrzymał emeryturę. Na jego miejsca miazowano Li· Czia.- Czuja.
Czao-Bin-Czuj, przyjaciel Juanszikaja, mia· •
nowany zos~al ministrem sprclw wewnętrznych,
zawładnęli
lOr loatał
w8~ańoowJ
na.cie nie doprowadzi do realnyeh rezultatów.
: Smutne, ale prawdziwe I
10w/1 gospoda "stnemi~ili"ośoi. w InowroI clawiu powstała przy ulicy K!l8Zielańslii ej gospoda wstrzemi~źl i wości za. usilnem staraniem się
I tamtejszego prezesa okrcgo\~ego c Wyzwolenia"
l l\siędza Stanknwsldego. Szozęśu Baze!
POLIKLINIKA Pasa!- Hevera l.
charOb OCZU
przyjęć
I
arfYII. ODery l Wauzawy.
LEKOYE MUZYKI
n~-======================================================i~
1191
WGAlY BIEllI Y I lANTEQVI
bandyci.
Przed kilku dniami w taiemniczy ~pog6b
z mluszl ania Hersza Zllbludowsk' ego (ul.
S to-J erskn 34) ~r(>hra stolo we, warto~r:i 1500 rb.
Za wiadomi{Jfit> \) kradziezy policya slodcza wuro'
1,yla energiczne docho 1zenie , kLore doprowadziło
do niezwykle sensaCylnych wyników.
Ponieważ w uniu, w l{tllrym sl'eln'ono kra- .
dzież w mieszkaniu Zabllidov ,Idogo. zna.Auwala'
się jt:dYllie sJużąca l\1i'halina Bajerówna,
przeto
przedews .ystklem zaf'zęto ją badać.
Ol,azalo się, że Bajerówna ma lJarleczonego,
o którym rzekomo \\iedtiaŁa tylIlO, iż nazywa
się Józiek, ktorego nietylko wpnscira wraz z kolegami do mie9~1{ania, gdyż już \\alyscy domo·
wnicy pokladli się spać, ale także wsl;azala Im
mieJSCU, w którem zn:ljdowaly Się srebra.
Złodzieje id1le za jeJ wSl.,azówkallli. zabrali
srebra i bc:zkarnttl uciekli pfZ6i kUChnlQ.
Tel. itg 28-39.
ZE
II
_.~
zginęly
UL. ArtURZE A3.
POLECA W WIELKI WYBO ZE
-on
_
OiZULE, KO~Nir: ~YKI, t(AIi A v, BIt:LIZ !; (GEP&.":. T VOTAZE,
R KAWie! 9,
LA TGRV
lilKĄ, OAM$ Ą I DZIECINNA.
=========================================i.
~__~,~~~~c_~,~~~
~
~~~~~~~~~~~~--===~
.-!'H:'n...v4,')zdnJJ.ie teleO"raf'licz e. t /lYOtlzinn.
~~~~~~~=~~~~~~~~~~!!".!~z.;:-j"ór:;lfr~lCzekI na Berlin
4,° /0
·-1 89.70
!Jo.to
L. Zlemskld
AOJ
'± o
"
fl'/o L. Wam;
4,1(,
Rautt\
I1-' -
-,5% l'oz z 1 9 0 6 .
95'5 9~,15
ó% Poź. z 19tJti 110320 10~.(:
48
"
9060 8IMO
Premjówka l
47 }
~66~(
,
5°fo L Lód,;. 8. \lł.W 90,łO
"
U ' 1366ł /~ ,~o 1/' -.-- 4.1/,<f,
8. 86.50 85.50
zlllchockle, • 317 /, JOo f - . ,
Bank handlowy lU. Łodzi (nowo akcYIli)
==
!
Zn,W161'Cl.6I.
•
•
•
•
•
•
•
_ •
•
j. _ • - •
90~?
85 LI:"
J"
9,i 60
-.90.85
86,05
,.,a~1 ~fi&r Ilrl\m.
1-'-
5°1
11 PIOtrkowa
Ake. Lilpopy
P u~1 l owsk,
,. Ru,41~1r1 LSJl:a
,: Stl\raehowle
B. Raud Waraz,
Ló!łzk
,.
"".
-,
..25
~l
•
- --.-- 137 1/,
- ,- - . - ~ - . _ _
_._ _,_
1_:_ -.- .-,-
_,_ -,_ ,-.-
_ _
- _
-_
•
•
•
8
ROZWÓJ -
Wtorek. dnia 31 paf'd"iternlka 1911 r.
(z cało.
utrzYmlllllem) dla
Jednej lub 2 cll łn~ellgentnyeh
-=U
_M_lle_za.....,rk_a
_lu Koroorow8klego
G_U.,. --be.. . ...,.r rań, Piotrkowska 92, biuro nn ..
natorska
JiI 22
uczycle18kle.
9101-~-3
~11'7-2-2
otrZl!bnv
chiop
toe
do obsŁugi
Niemki zagra- ,
sprzedania becz!!'! slodzlÓWld
do kapusty, skIad 'OWo ko·
gości, Aodrzejll 58 ~Mleelar­
• • • • • nlczne, fran- I lonlalnyeh M. KurnatowskI. Wólnia~.
$1171)-'-1
euzkę wyks:.:talconl"na.uezyelelki,
czaó8k!L 14,9.
9137-3-2
y
otrzebu
czeladnik
oraz
chlo\)nauczycieli, na godzl.ny i ~I\ stllle
cy do Slu$V.l'fii, Nawrot oM 45.
Do sprzedlInia pO I'i ÓZ DIl gumo.poleca Biuro LudwtnakleJ, Piotr
9150-1
wych kolach w dobrYlD sta·
kowska 92.
. 9102-4-3
nie, ul. Pańska 69, u rJmar18.
otrzebna
~ą młode dZiewczyny
Na.uczyciell. nau.9t:t8-lol-2
do sklaJanla ILrku9~y, ulica
,
ezycielki, townzy ..
o wynajęcia sldap z mle8zK&- Zlwadzka 10, zakład introlllt&·
·slkl. wychowawczynie, ochronlarn lem, Główna 33, od 1 styez.. I \orskl.
91ł7-1
'kI. freblanki, bony, pielęgniarkI,
9l/i,2-3-2
pOkój do wynaJęcia od 1 lIato'gospodynie na stale deml'plaee, nla 191~.
padli, Orla 23. m. 20. 9166-3-1
~nyehodnle wszelkich narodow~­ Felczer weterynaryjny poszuku-'
' ścl. Kador slużby "Pomoc" sIli z"
pallady Łaskawe oferty prosżę
potrzebni zdolni czeladnicy kra
bę od naiwykwintnlejszej poleca
składać w adm "Rozwoju· pod
wiecey. Anny 3-6. Hoffrll~D.
lit J. M.
9082-3-3
9173-3-1
PlerWlzor!l:ędne Biuro NauczycIel·
skle I RekomendacYIM Fellksy
nkasellt i kaucy~ Rab. 50 zd~lpiWiarnia dil sprzedania z po
.Sękowakiej (dawniej W. Roścl­
ny także do sprzedaży maszyD
wodu kupna domu, Jullnsz .. 4,.
sliwsklej),. Przejazd Jł U.
do slyeła potrzebny garu. SItlad
9159-2-1
9181-13pcs-1 maszyn, PlotrIrowskl!l109. 9180-1
tltnebna.
zdolna
panna
do kra··
Nauczyelelkl z
KrOJCzyni lio fartUChÓW potrzellwlecczyzllY, ul. Andneia 28,
•
•
•
• muzyką, naUna uraz. Gubernatorska 19. l m· 7.
9151-1
czycIeli z wyżliem wyksztalee9171-3-1
~ panienkę pl'lyzwoitą przyjmę nil
nielIl na godzlay; IInglt>lki, franKaWiarnia do sprzedania, róg,
mleszkallle, Zielona 26, m ł.
euskl, niemki, bony z szyeiem,
Widzewsklej I Dzlelnei.
9187-4-1
freblanki, kasyerki. b lich alt erki,
9146-3-1 I ----~---;.....;:...:....,-...:.-pielęgniarki, gospodynie; świa­
I
pOkÓj umeblowany zaru do Wyawiarnia do sprze!1ania taniO, ł
dectwa chlubne - poleca biuro
ujęclłl, Zak'rtlla 23. m, 13.
byle zaraz. Pólnoena 32. r6g '
Adamowiczowej, Piotrkowska 103
9193-3-1
Franciszkańskiej.
917()-3-1
3251-12w8-8
otrzebny
zdolny
agent
Inkasent
awiarnif,\ do sprlledania 1$ dWIlDtJbre kucharki,
I kucy" d0 fabryki artyka ·
ma
bilardamI.
B.duty,
Łagie.
• • • • młodsze tylko ze
pensyę I pro "
wn\llka JW 17·
914,9-3-1 In spożywczego
śwIadectwami dostan_ miejsca w
wllyę· Oferty z wlsokośeią posiaraw!ec lub krawcowa (Idolnł)
kantorze .Pomoc", Fellksy Sęko­
danej kaueyt 'PrzYJmuje. Rozw ój·
na iamlzelkl potrzebni zaraz,
wsklei, Przejazd U. 9201-3-1
Bub .Zdolny·.
9192-3-1
N
a
wrot
4,4,
m.
13,
parter
.
9195
2
1
Okaz.yjnie sprzedam tanIo I
potrzebni ślusarze n~ trejbowaMłOdY człowiek, zn&jąc:y mani• Kredens, stól, krzella, oto..
nll roboty, zglasuc się Piotr
pulaeyę administra.cyjnl\, .,,manę, 'rema, szafę, blar.ko lufko".b 158" ślusarni. 91 0 6 3-1
dową
ł
koleJOWa,
poslukulQ
Jakowe, blelitniarkę, umywAlnię,
y jest 8&róż, ZAgajninocne stoliki, zegar, IILmpę, ma- klejkolwlekbądź odpowledaiej po- ł p01.rZtbn
ko"a oM 7.
918q-3 -1
sady wbiurze Iub kan10rze. Adrjl8:
iZyDę nożną, łóżka z materacl1.mi,
potnsbne Idolne staniczarki I
Zachodnia 29, m· 7A.
9190-1 Widzew ska 128, m. 60, l. K. 9184,-1
ue.zelllee, zaral, ul. Spacero.
"szyny bębenkowe .SingeraRozprzedam la bezcen meW& 11. m. 8, od fronta
91Bg..,
prawie nowe, sprzedam taI
ble: Garnitur lalonowy, treublt 1000 na I numer hn0łell:i
mo, slupy, ekrlln, tu.aletę, kredens, nio, Aleksandryjska )fi 2, róg .K;o ·
mim do wypożyczenia. Wla
śclelnej.
!J09'l-2w-2
stół, krzesła, otomanę, lóżka, madomość: Przejazd nr. U m. 9.
terace, nmywalnię, bieliźniarkę,
teszkanle w 8uterente zaraz
9070-3-3
biurko na szafkacb z fotelem, ledo wynajęcIa . KonstanLy ..
klep do Ilprzedaoia nle-drogo.
gar, lampę, gramofon, PIotrkownowaka 98.
9014, --3aw-3
Mlcktewicn Nr. 5, ~ poska 192. m. 5.
9191-1
Maszyny 2 Singera, lUiesi4c woduulica
wyia!lda.
9128-2-2
WSlys~kje meble z l)lęclu po- J
używane, bębenkowa, plerklep spożywcIa - dystrybucyi
I
kojów sprzedam ZA beleen: śelenlowa 1 lUłlszyna Z1l 15 rubU.
nO'galanteryiłlY je8t do .prze
2 garnitury jedwabiem kryte, taPiotrkowska 103 m I) 87U'20'0
dania
z powodu zmlallY interesu,
kież
trema, ekran, kolumny,
aszynJ ~ Slllgera najnOWSl\łgo
Gubernatorska Nr. 39, pronę się
obrazy, lampy, kandelabry, palmy,
systemu tanio sprzedam. Plac Iglas:aae o godz. 71 wleel.
biureczka damskie, kredens, ozdoKOŚCielny l, Jurczyński 8743 10'5
9133-2-2
bny, stół, 12 krleseł. IJsmowArnlk,
ani na sklalUia dużo różnych ) Sklep kolonialny sprzedam la
szafy do ubrania, otomanę, biurko,
mobIl do sprzedania, tak nobibliotekę, stoliki do kart, lóżka,
ru. Wólc%ańska 95 9178 3· 1
materace, bieliźniarkę, umywalnie. wyeh jak również używanych,
klep kolonialno· galanterYJny
ceny
nlzk:le.
Nawrot
37.
88$3-3,
..
3
tualetę, szafeczkI, etażerki, paraw dobrYIIl punkcie do sprle.!a·
tomany gotowe, matenee, le
wanik, apteczkę, drob!azgl. Piotr·
nla, Wldr;ewsKa 231. 9156-a-1
Janki. garnitury, salonowe,
kowska 223-lol, pierwsza sień lla
prawo.
9028-6-5 spne~al8 naHanlej, pnYlmuje • Sluep kolonialny dollue pro.pe
ruJl\cy ~anjo ilo sprzedania
obstalunki, RO:WAd.owska H, taSzatę, kredens, *t61, kuesla,
Wiadomość: M.aryalńska Nr. 43,
picer.
9186-1
• otomanę, blurko,lóżka, lampę,
Balaty.
9158-3-1
tremo, maszynę, sprzedam bnio.
przyjmę na mieszkanie 2 panie,
Pańska 97 m· 3,
9086 3-3 S łtlep kolonlaIuo-spożJwczy do
KonatantylloW8il:a 7 - 13, praw.
sprzedania z powodu slaboki
oficyna.
9103-3-a
piWiarnia 0.0 apuedi!.nla w do·
właścicielki, ob ról roclny prze
brym punkcie s pOWOdu zmla- clętule 26,000, dochód ne$to 2,000
UdZIeJ m korepotycyl, przy·
I
sposr.biam do szkól J na świa­ DY In1ęresu. Łódź-WIdzew, Wl- rocznie, warUllkl dogodJle al Ka·
dectwa. Zastać można w czwartki lanowska l. Wiadomość na mlej- rola 26.
9174,-1
od G-ej do g..ej wieczorem. Na- ~Cll,
9089-3-3
aglRęla koza blala w czarne
wrot 67. m. 18
9141-2-2 ! po'triebiia dZlewclynka 15 - 16
Z laiy, Zn&lueę uprasza się
quarium ~wol·ościenn.a w falllt do dll16eb l 8prz~Lllnla,
o zwrot za wynagrodzeniem. GęID.IIch metal'Owy~h, pjJjemlłdci
.Nawrot
m· 3.
9080 34 ala U, M"rcl&w$ki.
9 75-1
okolo 8 witt.iłer, z rybkll.mi do
pokÓj do W'fllaj~eia. ~&ln1a!l&
pow()da wJJasul1 wyprze4&Ję
sprzedania zarall. Ooojrzeć ml'żll&
Nr. 86, 1.\'1. 8·
8990-6esw3
sklepowe nrl:~d'&enla lub ze
w godz. popoludlllGwyeh. W 61..
potrUbllA
dzlewc:l:yna
do dZiecSklepem za rullll 50, Promyka
cZińska 41, m. 26
9160-2.-1
ka. lat U. PiotrkoWska nr. 27 ]i 66.
9169-1
Bilard dobry (lO sprzedanta. Zom 18.
9066-3-3
aru
do
wynajęcia fro·n 'owy po
bardz, Klinika 1'1-2
potrzebni agenci do sprzeiillży
jedyńczy POkój, na il\danie
8940-1.--ł
towarów kolonlalno-culdernł­ I meblami, clla Inteligentnego
hlopiec UD t81'minu potrzeboy.
czy eh, pensy a l prowizya, tylko
mężczyzny. Kensłantrnowllka 98
Zaklad nożowniczo· chlrur. :{dolnl. Zgłaszać się w·środę od.
9013-3sw-3
glczny, Czel'Jllejewskiego, ul. Za·
l-ej do a-ej. PIotrkowska nr. 35,
żakiety
d&mslcte
uzyw .. oraz
wadz!..&. U, sklep,
9'1B5-1 I skład cukierków·
91U-2-2
palio 1il.ezJllowsi:ie, na lat 12.
zytajcie uważnie I łJlt;szeruy I POkÓj uUlsblowani do wynaję- ta.nio sprzedam, Pruj&zi! nr. 12
zakres po'rednictwa na Łódź
cia z osobnem wejściem za
m. 11.
9072-2w-2
I okolica. "W. NIemierski i S· kalO (ubU 10, Główna. 55, m 30, ofiZawadzka lO, Mdź. Kupule sprl8~ cyn".
9136-2-2
daje, zamienia, wydzierżawia:
potrzebna koszularka, t'lotrkow
maj lIttki , folwarid, kolonie, domy.
skI!. lOS.
9115-2-2
u~oni Stępuiewsl!:ł zagubIł past: ·
place, restau.racye, sklepy, piwiarport, wydany li gmlar Regnów,
nie; lokUje kapitały, udziela popo~rzei)DY cz.towlej[ ao ruZIIO'
gub plotrkowsklei.
9121 "",3-~
jyezek, zawiera spółki, lukazuje
slonla iowaru l do roboty,
wolne lokale etc.
7489-]2-7 umiejĄCy czytać i pIsać, z kaudam Owczarczyk zagubil pasz
port wydany I gminy Dilmosin,
ośwjadc~ony korepetytor przyeyą· Wiadow.osć: Przejazd ~ 61,
gub. piotrkowskie;.
9167-3-1
sposlbla do wszystkich klas
fabryka cukierków.
91.19-2-2
!dmnasyum orai aWIt\deetwa. potuebna kUJet·"a, Q 'aJ[ze Jest
nuluj .l:'ljanowsltl zagubll IIar. tę od p'lIzpor~n wJda.nl\ , fabr .
Wiadomość: Dzielna W ".... 1 od
bufet do oddanIa Wlaaogodz. 7-8.
154 mość: Srednla Jł 42. 9127-2-2
Hertlga.
9157 -3-1
o korzystnego i pewnego intepOKOl 1.1 ~.. ~b olmacli, 1 pl ~tr o,
wa. Winl!\rslta zagubiła kartil
resu handiowego PfalZukuję
~u. wynajęCIA bez wnebtowl),nlll,
od pasiportu, wylianl\ z fllbr
9129 -2 -2
wlpólnika. lub wspólniczki z ka. l Pan8KII 9, m· 33
Braci Sztelgert.
9077-3-:5
pitalem rb. 3,000 udzlal w pracy. l pnYbl:ąkal Sl~ ph;s, wyżeL czarFlanCl~Zel!: tiledzlnslCl zllgub 1.1:
Olerty akladac w .Rozw~)U Bnb
ny. Wladcmoje: Nowo-Ceglał.
paszport. wydany I m. Zduil
"Koul'ltnJ interes". 9Uł-3-2 niaDll a, m. 27,
»12'-2-2
skiej \V oli.
~-3-3
Drobne
oułOSZenł·a~.
I
do
do sprr;edanla w PablaPokój
Domek
dzlennem
Hlcach Rakowiec.
Ub.,-."_Ł_Od_ZI_'
t,':
D°
AAAAA
wyn~ięllla
Wiadomość
P
P
;AAAAA
P
D
I
P
AAAA
l
K
K
AAAA
P
K
A
M
A
R
M
S
A
l
S
M
M
n.
..
•
Sapieja zagubił p:m;Francillzek
port orali bilet wOiskowy wy·
dany
w Łasku, gub. plo~rkowsklej.
914!~-3-1
n.MI8Zeli: Plunh:ę zagUblL kartę od pAszportu, wydaną z fabr.
GrohmaTla.
911l2-1
ustllW Ram zagubU \tutę od
paszportu WydlIDą z fabl'yki
Józefa Rychtsl·a·
915ł-3-t
an H.ycbwalsKI uguill! paS"lport wydan y z I!mlnJ Wis kItno.
F
G
J
zaginl\l paszport na Imię Antoniego Hajduka wydany li gmlny G ~ 8podarz, pow.1ÓlizkiaI(0, gub.
piotrkowskie;.
9075-;t-3
Zaglna,t paszport wyl1a.uJ z glll.
Widzew, I{ub. piotrkowskiej,
na imię Jana Grosml\f\a. 9131 3-2
ZlIogublono pleul,d.ze ." portmonetee oral paszport na ImlQ
I~Il!lcago KIlanskiego wydany I
, TullezkDwa, pow. kouinsklego.
,
-=--:_~-:---:----:_..:9:.:.1~63:..-~3-=-1
Za;;ln"la kart. od p/lupor1u na
ózef CichoJ zgubll pAszport
Imię StanIsława. Krullkowwydany z magistratu miasta ' aklego wydana z warsztatu Glailla.
9135-3-2 • _ _ _~-----......:9:..:1:;5..:.~-=-1
Tomaszowa.
arol Olclyi: zag'QbU kartę oli zaglnęl paszport na imIę Arona
9143 -- 3-2
J
K
paszportu wydaną z fabryki
ZeUka S&lomoaa wydany z Dl.
Zaidla.
9194-1 Łod·11.
9155-3-1
eokady.a Karwańska zagublla Z aginęla karta od. pas,portu na
Imię KazimIerza Chałupnika
paszport wydany I gmIny Palków. j;(ub kaltsklej. 9183-'1-1 wydana z fabryki Karola. Scb.ej9152-3-1
aryanna Ryba.czyk zlIogu.btla blera.
aginęła
kar'a
od
pauportu
na
pastport wydany z gminy
imię Szczepana Droldzew..
Wy'myslów, wal Popow, Rub. ka· Z
sklego wyd ..a z fabrJkl S. Ro·
lIskiej.
9177-~-1
9164-3-1
icllak Olender.klewlcz ugu.- , lIenbh.ta.
aginą! paszport na lml(~ Alllly
bil pauport, oraz bilet woj- •
skowy, wydany I . gminy Luto- ' Z Wróbel wydany I maglstraill
9168-1
mlersk.
9078-3-3 m. ŁodZi.
aglnąl
paS3port
wydany
z ~mi-'
arJanna Mlchniewska za~u·
ny Bentków, gub. piotrkowbila plI.Szport wydany z gmlay
skie;, na imię Anionlny StaniMikołaiew, gub. Plotrkowsksej.
9076 -3-1
9031-3-2 azllwsklej.
uglnlltl paszport na imię KIr.1a·
D udolf Jaklel zlIgublt kartę od
mlerza Klnge wydany I gm.
n pauportu wydu, I fabryki
Sxyk&.
9165- Rado8zewlce, pow. wlelunsldego,
8867-2-1
O-ajmulld KOllc zagubił pasz.. gub kaliskiej.
n port Wjdany :& mlaa'a War- Zagln"Z kwit od pa8zpGrtu na
SZ&wy l i cyrkuło.
9161-3-1
Imię Mlcbała Kroaki wydano
tefan Cybulsłd Tomaszewski I fabryki Helnizla I KOlJlil8ra
ugobll ksi~żeclkę le~ltyma9140-1
cyjnl\ wydaną z magIstratu lódzzagllląL kwH kau.cJJuy z gazokiego.
9182-3-1
wnllód'kiej za .Ni 107661 hna·
taulslaw Fftlli:owskl "gunU
c,mn BarZJillIilemu 9065-3-1
pallzport wydany I gminy MI- Zagin~l paszport wJdaoJ I makolailw, pow. brzezińskiego, gub.
gistratu łódzkiego na Imię WapIotrkowskiej.
9126-3-2 lerv! Drsbfkowskłej.
9053-3-3
TOlllasz WitkowskI zagubił kar· Zaginęła kar'a 011 paszportu. llIIo
tę od pas,por~u wydanł\ z fabr.
imię M. .M. wydana I fabrYki
9172-3-1
Tytryna.
9035-3-S
Gustawa Gafera.
01f Kaliski ..gubil p.auport
Zagjn~ll dwa pa8lpony wyil4ae
wydany z Włocławka, gab.
przez wói'. gm/nI Łyu.i:owlee,
warggawsą;lej.
9120-3-2 gub warszawskiej, na lm/ę WIagiul\L paszport na Imię Cellny ktora I FraDciszkl Be\!:.
91~2 1
Janowskiej "ydany w Zlo- \
gill~la. k.e.r\a od. panp\)r\u,
cZllwle, gminy Sieradzkiej gub.
wydana z fabryki AHarta l
l: ali sklej za Nr. 66, dula 29/1
Rousseau, na Imię Edwarda S~yl..
1897 r.
9113-3-2 cb.abal
9116-1
L
M
M
Z
M
Z
S
S
W
l
Z..
S
O
A
A
A
,4.
I
Il Z
Z
C
A
D
D
y
Z
C
I
I'
A
A
E
dla artystycznego lIIallaretwa,
przemyału
i domowego
użytku
poleea
HURTOWO i DETALICZNIE
11I6...cacl[ Jar:. __--'-
Al MUli era,
ul. Przejazd M9 4.
Telefonu 18-03.
l.
i
~
-:.!i~:,$-
....
no
I
'~i
Aok;
ltlajnowaZJ środek
Iii,,~~!~!!pn"
l.I ·
~
I
I'.i
II. Honbull:msa "'l"etenkJus,
dziele "Jblto i r"dJlu.lnI4l, pnez
lekel'%J Je.t lilIIdUJ .. ..,••10
te~:~~a r:~r~;:!d:
na
Para ogierów
poszukuje placu w śródmieściu,
z domem na kantor i studnię.
l
k1
Oferty ustne ab piśmienne s a~
dać w kantorze Towarzystwa
L6dź, Widzemka ł-& 50.
4022
czWW'sze wydzie;liny.
ol ..
Łódź,
R
ulioa
Długa
N2 47.
K. f'1"$ lllmailillll
,
WIe,
1/11
Warsza-
Freta NIl 16, t >:)I. 40-63.
za z a licz. Przesyłka
Wysył_
' I
We wtorek dnia 31
Z powoda Z1?ill11Y interesa tanio
do sprzedama
-CllJ.'1;i
r Ze n
== ·Rolwaga
za
NOWYTEATR
C
4,
- -......-
~ł
'';la
..
Przyspusabiam'
..
ad\&)okat przysi~gly
~'
ppzeniósł kacehu'yędo ,
Wal"&~awy,
. :. l'1arsxatko'Qska 113, tel. 69-<52..
•.~
li
l Prz, jech młem -~h,
....- - - - - - " " ' " - - I
I..·
•
ISSZidUUe
z transportem
J
'r\
,.
1
od 2 do fi pokol, 2 k!l~hoie, pO" I plek"W!3zor:.eęłilh!,!"il::h
~'\
;.~
dWgi posaózko-we z elektryc-,mem
kanark.&w t yl ko na
n"as 1--6tki· w Hotel u
.;,
oświetleniem, z klozetami, poko~
'-..
JU
jamJ kąpielowymi i pod różne
Rzymskim,
t\ikołai~wska
.HlI
59.
sklepy zfl1'az lab od 1 st)l~
cznia 1912 roka do lI1ynajęcia.
Wiadomość Sto Zarzelllskll. 47-49 i
n KlltzO.
4062
11T1LII . ·ltD'lERSKliJ
.
'1;
la
prsnmn,l. p·łN.~k
,a.a~.ikarepellra5CT." &.
' . 1515 .
Ił . w
•
,'!W~~,,'ł;.IIiI ~.. :!,!~~~~!!
!
r-
RÓlnemi~8ztania I~~!~~:~;~:~~~~'i
Pierwszy występ parrorc M
1IlOltyzerki lWia " .. laton •
Plel'Ws.zy debiut modnych ekscentryk6w p. p. Ilarn:ebo.
I sZ9pa 2arol"llZ de wynajeOstatnie \\lyst~py znanego pogromcy p. Salio~i ze swą grapą .2 jest ZQI;'a.7i do sprzedania. Windo-mośĆ II stóża, ul. I'1l1sz6. Nit 13.
tygrysów i lwów i wiele innych nutnerów.
3Ml-1 , cia. 'rrall!llw.Ullo~'\II~ 13. 4066
Początek o godzinie 8 i p6t wie~2orem.
3535
.
patdziernłka
g~l~,,tro;;i~~ł .r:.'~l,~ : Alwadu; Mggll~akl l I~' prU~!~l.~DI
(l1.nchnkki). - Po raz pierwszy w ŁodzI Wielka Pantomina
w 10 obrazach znakom. angielski detektYlIl
SloJllldal 1 911 r. o Iludz. 10-0.1 Niw
i
...
42M
DpZBWD DWOCOWB.
lub prywatne mieszkanie
Nowy program: zblm-o
ameblowaniem lub tei do wy...
Pierwszy debiut l'1. . lIe fug. Marefman, woltyżerka.
najęcia zaraz. Piotrko\l1ska 209
Pierwszy wyst~p polskiego popularnego klowna pana Be ..nard~ m
__
• _6_,_ _ _ _ _ _422_6_5_-_1
oglasza, ł~ na mOli} 84 ~o artYkulu Ogólnei Ustawy dró? że]Ul1ycll
na towarowej stacyi Ł 6 dź- Kalis !.a W dniu 22 paźdg jernikll (4 Jls tfJ pa da) 1911 . r. o godz. lO. ej zl'ana t dhędzle się l!pr2lcd/lz z lIeytac) J
pAr tyl szalowk! BOSDowaj wagi !100 lludów, t prxasyllil st. Al~tlehOW il
t.a :Ni 1506 ~,81anej przez Tundo! enko nn plao BeadQtl\ Zł! ;lali ~ z ~
niem w sumie 190 rb.
O ile 'tV plerw~zim ter minie sprzedaż nie dojdzie do skul,ku
powtórlly termin lIeyte.óYl nI1Zn!\c1.ft się w tlili u :u pe.zd.<tel'nlka (6 li '
."
.g
aMazurkiewiaowei i,
z dnt.m l
1\grestowe i pozeczkowc w naj..
lepszych krajowych i zagranicz..
nych gatilllkach wysokie i nizkle,
sprzedi'lj~ tanio szkółki "Roma'"
n6\11", Rada Pabianicka.
4084
4232-3.-1
Zarząd drogi żela zne j WarszawskG .. Wiedeńsldej
i ZNACZENIA BlEUZNY
I
1II6we deblbtyl
_. Sherlock Holmes
tnDll
~ r. -b. p.rXinlesto.. · nsiala '!damski~h t.ostyam6w i sakien • ...
ua GlJą
wynajem kostyum6w maskat"ll>- I~
PZe1azd 18•.
dowycll i balowych. \IlykonymA . ...
~
..
roboty elegancko, starannie l po
~,
!ł4
,>
zdolni ślusarze, kowa1~ I po1jeprzystępnych cenach.
l
~m. ftę ~
rzy studniarscy. Wlt.ldomość: L
Stanis-ław;a StefoD$Owa
' ...1_=4=•"':I=:-.J..--=.,-='c:-:-::=-:-:=-=......",=~ł
Barski, Pańska 77.
~1
. Placowa
(pl Szpitalny)
'===U:łł=":R:ZEJ=ĄZ:D:M=":.==~
Potrzebny
uczeń
szkoly
7~ej) na 6
miesi~cy, ~Ro.zw6r ..L N.".
Wielkie p,·zo dstawienie
pąlski
PracownIa haftóI
Pracownia
•
l1andlo111ej 6-ej lab
roku
SonueooolI.
Pensyonat
EazrsTUJ~C! nn UDO ,
m:e
IJ"'''"'''-'''' ';'~'
w pelnym biega. Cena 4,000, wIa..
sny dom na 400 osób. \Iliadomość Widok.M 5 mieszko 2. M63
wólczańska 95, m. 5, l pil;;tró z I
fronta.
4ZM-3-1
I
W!lla
ruska. KO ll lVers//'cya w ruskim.
polSkim i francuskim j ęzyka 41,,10
z ekspansyą do sprzedania o si..
le 600- 450- 400- 200-150-50
koni. Wiadomość: R a o i ę c ~ i
raf
3529 (pierwszeństwo
października 1911
n .... - -
(Tyrol poladn icw1)
Kuchnia fI'ancuska, polslta i malo-
Dobre, stare
m""" .... zVn U
'\
K 'netlli'lat
"';;,ro !='
"-
Sylwii Stltn!suwowol Br.rdecklej.
=i1:;~7"4U;=
!
1387-d
KiUttl petytor
"'e~.ii~:mLe
=
=-I
-.:
Mera"
' .... dużv", wybon.., jak rownicź płyty z;
, najlepszych fabryk,ceny ni ższe niż gd.zi,,kolwick. Życzący", na raty. Przyjmnje
sip, wszelkie reparacye oraz przerabia
Do nllbycia: VI aptece \
J
~
~ ;,
ZARAZ.
Piotrkowska Nil 223 m. 5. Zgla~
szać się od 7 do 8 .. ej wiecz. 4214
Grumoful1ów
11
zawodowJ'ch Z dob;-ym; ~hodami
- - - - - do eprz!&dani a. - - - -
• •
Potflebna PO~łUga[lka
TowarUitwo Roinille
kach ostrych,jako też
i chronicznych ł w
przeciąga krótkiego
czasu usuwa najupor-
Kto nie chce by<! wyzyskiwl1Ilym
Niniejszem podajemy do w!ll.domośc! ogólnej W. P. Arch.tektów, Techników blli:do"."lanycb, majstrów i t. d., ze wy~
łącznQ sprzedv.z na m. Łódź wojłoku roślinnego (Torfowca ..
Sphagnaceae") artykała budowlanego do wszelkich wypełnień, jako:
Izolatora od ciepła, glosa ł wilgocl ~ powierzyliśmy Łódzkiemu
Oddziałowi Tow. Aikc. Zakładów Przemy_łowo-Budowlanł'ch "F. Martena i Ad. Daab.
Firma "G·twock U
3521
F. Rymkiewicz, Inżenier-Ch~mik.
wtIIt
~~
od 1"90 Lipca 1912 roka
r<>C,JoaaIa:y.
~:1i~~m..!;":~t*::~~:; ~:,,~z;.".:..'~~!~:!:;
-
\I
w domu na rogu Zielonej i Wólczailskiiej (obecnie
koszary) pojedyńcze piętra lub cały gmach na cele fa bryczne z siłą elektryczną. Wiadomość u rządcy, Zielona Nr. 8.
i
Nie m~r~ujcla ~iBUi,~~y!!! ~~'(iiw
"Skóry angielskiej"
128 mieszko 13. WG
•
~
..
WYDZIBRZAWIBNIA
I
,łi ~IZE'C,ł\Y mŻ4CZCE
I
li
o,. . nr
m
il ~~i~~~1*~~~. !Sprzednz
~~~hD~~Fo!eta; Piotrkowska N9
_.
Dostawa do domów dwa razy dziennie.
~ #M~ Ium II..!::.:.!:II~
jest to mydło \1X)lne od UlSZelkich
d o m i e s ze k szkodliwych; zami~
ra oźywcze i dobrze oddzialymają"
ce na cer~ wyciągi z zi6ł. Ostrzega się przed n a ś la..
domnictmem. Składy główne: Ryga, Ahlk.. Lo••
& e.., Kaafstrass~ 11/~ Petersburg, Waldeoker
& Poeppel, Kamlennoostrowskij ..Prospelrt 20; Waraz.wa, Wlady.hw Hoffman, Zielna 46 i we wszystkicll skln...
dach aptecznych i perfwneryJnych.
~
lIIl ubranl~ męskie i dziecięce nie do zdarcia.
-- -"l
e;: I----------W-Y-B-O-R-O-w--E-m-A-S'Ł O.
zpellmością wledz(ł, jak rychlo nik...
nie ich arof.1a wskutek uzywania źle
dobranych mydeł inieodpowiednich
środk6w kosmetycznych. l\by unik...
nąC zanieczyszczenia cery, aby ~
sią9nllć i zachować gładką i mł~
dzieAczo świeZącerę naleiy aty\1)ll~
aatrasai!!!
-
poleca Sz. Publiczności hurtowo i detalicznie po przystępnych cenach
skład B. Patzerowej, Łódź, Mikołajewska 31, telefon 24-( O.
..c::a
B3~źcil
- -----
",,,,_,~ _ .~:::JftIj ~,.k
W;b~;~~; ~;:S1:o.-------'i l
S
Mydła
,
..........______...
~_""!",==_""""
głowa), !'l8.111~'Stwo, modelów11M
tli e, kreślenie) Osobny oddzlał
dla dzieci O~\obny oddział dla
rzemłeślnikó1\1 z uwzględnieniem
stJecJ'alności.
4098
L IE,itCVE
Jlizy br pol.\k lil.»gG I fran:cu.~ieg e dla r l:-Clf.)Cl orllz S· l O ,Iq.'
..
,
fI)!!! I h. Ku 'S~ ~ .. a IiHh... Z.llIZ . (Uń
~ow .
eto dl a u Jnł J na.
TAIil t śz mogą. 6 1ę ~,::M~!IC
ago ·
4238 KrzY!ltoi !onnennann. ~ł ..t:nled~:D: ;,ę~!".:.C1! ~iig~
"
KINEMi~ TOGRAFICZN'y : "
___ e~Jła ~e!aZOlUt -lI.1ił:
w gmachu hotelu ':" ictoria"
Piotrkows
"4'-
~
67.
Od 31 b. m. do 3 ltstopada włącznfe
-... ,-trachy życi
wstrząsa.j ą C!.y
dra.ma.t
Z życia.
Upa IBj dziB W zyny
(1600 lnetr,) sceny z
życia ~paszów.
-
.ROZWO)'-- Wtorek, dnia st pddziernika. 19U
1.0
"Ć',.
_r---"_~
..
•
ma z
ożna
wy
t'.
o
l
eczyć 'Wszechświat~wo
znanym
grę
środkiem.
KiIka tysię cy osób zupeł nie wyIeczonych został o dzi ę ki temu ś rodkowi.
Żądajcie środka
K
tego w każdej APTECE lub
1\ŻDY czytelnik niniejszego, cierpiąc na reumatyzm lub podagrę, powinien po
SKŁADZIE APTECZNYM.
Będąc już blizko rozpaczy, przyszło mi na myśl chorobę tę stadyolllat I zacZ'ł"
lem asilnie pracować w nadziei samema wynaletć środek dla mego wyleczenia. Po
aplywie dłuższego czasu udało mi się wynaleźć zestaw zi6ł, po użycia kt6rego ucza..
łem znaczne polepszenie
Z wielką wytrwałośCią nadal używałem środka tego i po
upływie kr6tkiego czasu zdołałem oswobodzić się zapełnie od strasznych mych cierpieli.
Od tego czasu postanowiłem zapoznać wszystkich cierpiących na tę chorobt:
ze środkiem mym i ukazać im, że choroba ich jest wyleczalną, oraz jakim spQoo
SODem mogą otrzymać ten cadowny leczniczy środek. Każdą pocztQ otrzymaj .. listy
dzi'Okczynne, z k.tórych poniżej podaj .. następające:
cia.
pl"zeczytaniu niniejszego niezwłocznie zaopatrzyć się w ten cudO\llny środek,
gdyż tako\lly pomaga i 'VJ tym wypadku, gdzie wszelkie inne lekarstwa nie oka~
zaly nawet najmniejszej ulgi. Tysiące nieszczę ś liw lc h , odręczonych takie mi męczące~
mi chorobami jak reumatyzm, podagra, scyutyka i Ischias, dzi~ki temu środkowi
powr6cily do zupełneg o zdrowia.
Pragnąłbym wyleczyć kaidego cierpiącego na tę chorobę, gdyż sam przez
dłuższy czas cierpi ałem na jedną z najuporczywszych form reumatyzma i po ..
dagry i żaden lekarz nie by! \\) stanie mi pom6dz; wszyscy lekarze aznali chorobę
mą za niealeczaln/l; tak więc miałem męczyć si~ i cierpieć do końca mego 1,..
II,.
II
I
li
t
b
,lil
II
fi
I
li
,.)1
l
I
Rada 1'fa1enledca, Z-latego 1911 r.
' Szanowny Panie TrayserI
Przepraszam W. Pana, ii tak dłago nie
odpisywałem na list który' otrzymalem i za
pamięć dziękuje.
Po oZycia czterech pad elek Pańskiego
Arodka • Trayser- ból z ramienia ustąpił
i czaję się zdrów. Poczytaję sobie za obo~
millzek, mitOdzy znajomymi rozgłaszać o
środka aleczalnym "Trayser". Równiei
nie mam nic przeciwko tema, jeśli Sz. Pan
list mój mnieści na liście wyleczonych
paC)'entóm środkiem "Trayser".
Z ~je.m li. liERNER.
.:r.,Mt, '!ffafego,
1911
l..ódt, 1'2 latego, 1911 r.
Szanowny Panie TrayserI
Zwracam się do W. Pana i donoszę
I'1a, że preparat "Trayser" otrzymalem
i po użycia takowego czuję się znacznie
lepiej, spodziewam się, ii przy dalszym
używania pastylek ;, Trayser- wyleczę się
całkowicie, gdyż czuję sitO corO% lepiej.
Przy niniejszym załączam swoją fotogra~
fię jak r6wnież apraszam list mój amie ..
ścić na liście wyleczonych przez prepa ..
rat" Trayser". GwfiŻam za S!!)ój obowiązek
rekomendować preparat "Traysel"" mi~
dzy cierpiącymi. Dziękaję li. Pana za
łaskawą pamięć.
Z pOlllażaoJem
P. SZYl'U\NO'WSKI.
Lablłn, ~
lutego, 19t1 r
Przepraszam najmocniej, że tak dtugo
nie dałem żadnej odpOWiedzi, gdyż cze..
kałem
rezaltata mojego 1 e c z e n i a
idzitOki Pańsklema wynalazkowi "Tra~
ser" jest mi zupełnie lepiej. Wdzięczność
moja dla W. Pana jest mielkQ i gdzie"
kolwiek mog~ staram się polecać śro~
dek ten.
Z powaZMiem
BROliISLBli Zl\RNICKI.
r.
SzlmOUlny Panl.e '1'raYSerl
Niniejszym zah1iadczrun skateczność
Pftflskiego prepat'Q-ta "Trayser". Po oZY"
da jedllego pudelka pastylek przeciw
reamatyzmowi i p(/dagrze ,,1 rayser" cza..
j~się zupełnie dobrze, za co W. Panu
s adam najserdeczniejsze pocIziękowa"
nie. Pański preparat polecam zna..
łol:nym. Przy nil;liejszym zasyłam swoją
otografIt;; i poz,*,alam W. Pana list mój
zamieścić na Jiś<;ie wyleczonych.
. Z powazaniem
STEF1\N SZI'1IDT.
Ciechanów, 11 marca, 1911 r.
Szanowny Panie TrayserI
Z przyjemnością przesyłam W. Pana f()M
tografię swoją, i potWierdzam, że śro ..
dek "T r a y s e 1'1< jest najskatecz...
niejszy i najlepszy dotychczas wy..
naleziony do leczenia reamatyzmu i po..
dagry, gdyż po użyciu tylko malej ilości
tego cadownego środka czajt;; się zapeł...
nie zdr6w i rekomenduje takO!!)y wszyst..
kim znajomym.
Z powaianiem
ER1\NClSZEK TETRZYŃSK.L
Radom, 10 mftt'ca 1911 r.
SzanoU)ny PanieI
Tarnopol, 16 latego, 1911 r.
Szan<nnny PanleI
Po azycia Pańskiego leczniczego środ ..
ka "Trayser" czaję się o ile lepiej i jat
mogę sama chodzić. Ten pan z ulicy Kra..
szewskiego napisał z mego polecenia.
Posyłam W. Pana fotografię oraz
składam serdeczne dzięki za Jego ska ..
teczny "Trayser".
Z szacunkiem
Szanowny Panie TrayserI
Przepraszam, ie tak dłago nie odpi><
sywal'em, gdyz bylem m podr6iy. Spieszę donieść, ze gdzie mogt;; polecam le..
karstwo W'. Pana, kt6re bez wszelkiej
blagi daje wprost świetne rezaltaty, o
czem nIejednokrotnie przekona/em si~,
f tak m6j znajomy kapiec z Radomia p.
J. W'adrewsld zachorowal' na reama..
tyzm, lełal w 16tku :5 miesiące. leczył
si~ rÓinyml środkami, kosztowato go to
grabe pi eni I) dze, lecz bez ~zaltata; da..
U
łem pastylki • Trayser
pomogły mu O
tyle, ~ wstał z l6ika i o kija zacz~
chodzić, dałem adres \iI'. Pana i sproma..
cIzi! preparat pański i dziś jest pramie
zupełnie zdrów; to samo jest z moją zo ..
ną, czoje si~ zupełnie dobrze. Pyta W.
Pan, czy mołe treść lista mego ogłosić
alei prOSZt;; bardzo, 1IlSZAk to, co napi..
salem, jest szczerą prawdQ, niema wtem
przesady, aoJ też blagi; jestem wielce
wdzięczny W. Pana, gdyż pozbawU zon~
mojlł choroby tak przykrej ł kosztownej
\I) leczenia. Stoso\l)nie do .tycz enia 1>0"
sytam fotografi .. żony. Prosz~ wierzyć,
że gdzie będę mógł, ~dę rekomendo\l)at
środek 'Ii. Pana.
Z pomaianiem
J. W1\GNER.
KB.T1\RZYNR. PROCHB.CK1\.
Na żądanie w,srłam nie:wioanie dokładne adres, wyiej wzmiankowan,ch os6b.
DOPR1\~D~, po przeczy~ia powyższego nawet najuporczywszy sceptyk przyznać masł o że
U1ynalezle~le te~10 ~rodka Jest darem dla cierpiącej ludności. I'1ogt;; zapełnić ksiązki o kilkana
stu tomach I wte)ly }eszcze wątpię czy m6glbym umieścić wszystkie listy dziękczynne. Młody
i stery, b?gat~ ~ biedny, slowem ze wszystkich stan6w i warstw społecznych, z wszyst..
kich CZę.ŚCI ŚWl~t;fl. o.tr~ymuj~ zawia40mienla o zapelnel)1 wyleczeniu dzięki tylko tema środ ..
kowi .. \\l!elu z O1<lh JUZ od kilku lat przykaci byli do loża, inni zaś z powoda strasznych
cierpień rea.matyc.znych. tylko za pomocą laski poruszać sit;; mogli i ani jeden z podObnych
wypadk6w me okazał Się beznadziejnym dla środka od reamatyzmu i podagry "Trayser".
Ż.dajcie dlatego niezwłocznie środka tego p.'zeciw reumatyzmowi i podaorze "TRAYSERu w każdej aptece lub składzie aptecznym.
~rode~ ten ze:s~a~i?n~ jes.t W formie pastylki, kaida pastylka jest jedna doza. Wystrze"
gajcie su; P?draip~an I ządaJcie tylko prawdziwy "Trayser". 1\by przekonać W. P. że jestem
w zupełnoścI peWien skutecznej sily mOjego leczniczego środka i że takowy musi bezwa..
rankowo W. ~. vom6~z, to jeżeli W. P. nie żąda niezwłocznie adać się do apteki aby kopić
środek. te? Ole próbUjąc go wcześniej, got6w jestem wysłać W. P. zupełnie bezpłatnie próbny p~kleclk tego środka pod .warunkiem, że W. P. wypełni dokładnie niżej drukowany ka~
J?on I przyśl~ takowy pod mOim adresem. Gdy Vl. P. środek ten już spr6buje, moi e potem
ządać w kazdej aptece lab skladzie aptecznym, I\dres m6j:
H. E. TRAJSER, ng 12' Ban20r House, Schoe Lune, London, En2land.
Uwagal Jeśli w. P. zechce więcej tego środka mote dostać takowy na miejsca w ap'"
tece lab skladzie apteczll,Jm.
'
Zlli
GPR1\SZ1\I'1 o PRZYSL1\N1E PRÓBNEGO P1\KIEClK1\ SRODKI\
LECZNICZEGO PRZECIW REUI'1I\TYZl'\OWI i POD1\GRZE "TRI\Y..
SER", JM RÓWNIEŻ BEZPŁR.TNI\ BROSZGRĘ w JĘZYKU POLSKm
Z OPISEl'\ o REUi'U\.TYZI'1IE i POD1\GRZE, ICH PRZYCZYN, ROz,..
l'U\ITYCH POSTB.CI I LECZE.NII\.
mIĘ
i NR.ZWISKO---·------------
1\DRES~------------------------------
CIERPIĘ
(Upraszam napisać tataj, czy na reamatyzm lob podagrę W P. cierpi).
~
249
i
ROZWOJ -
Wtorek,
ił'nia
1H
p3.źd-ziernik.a.
SPECYAUSTA
.
I
Dr. LE\VKO\VICZ
Polecane przez p. p. lekarzy, jako silnie
,"odzi, daja
a nie~
dezynrekujące,
l
Wy~warzają, op.e '\Il.:J~et~nję.c;i,!l ze)n.iną nadtlenek ,~)OdOl:a,
działając)' odświeżająco 1 dezyntekuJąco na J~ty.ę ·a.s,tJl5!; . o~~Ir"3$~ ?~ ą . ~,!I:i~ ~,od r,asm:.aa Sł'ł
i gnicia. Rurka 50 k!>p. W spt'zedaży~e \.ilsz~ikichlił a~*~kach , lsk-łaaach aptecznych.
do powolnego rozl'Clszcz.ania
l
1\1 c ust~cl1,
ZĘBY sztaczne 50 kop. Plom"
3005
.
------------------~----~------~
Gabiut Roentgenowski i
D-)łów
G d
.•
o z. przYlę c : o
d 8
10' l'
-
l
. -
7
•
l Dr H. SZUftlie łler
I
a
I
•
,
cheruby wBilaryczne ISKorne
I
·~~----------------a
S'ó~"Jcb'
lecznica chorób
CHOROBY DRÓG 1'10CZOWYCH
(ce'lllki, pęcherza i nerek).
Oświetlenie organów moczowych.
.
" .....t 2 .
by 55 k. Wyrwanie zęba przyjmuje od 8-10'/, i od 6-8.
15 kop. W"jmowan;e zębów I Po. pol"! ~!t~ie od 5-6. W .u!e.•~
P
'bk'
dZiele l SWleta od 8-1 r
316r
b ez b o.u.
rzero a l repara.
cye na poczekania. Lecznica zę"
i .
bów, ul. Główna Ni! 55. 5282
erSłU
Akua••r,a,
Akc. Tow. Przetworów Gbemiczn)'-cl1 da\vni.elft.e:i.I1Y-k'· By.k, ·P.ary.t ~ Berlin - Londyn.
r
3377
Stara-Zerzewska .NIl 36,
róg Sosnowaj.
ChOl"Ob,. żo,łądka i ki.zek,
• •.,n,trzne i dziecinne.
!
PrzYjmuje do g. 11 r ano i od
. 3-ej do 6-ej po pol.
2209r
1998
Dr. H.Kr6tka
Litmonowicz
12.
IILas~eVJr;cz
Dr• Fr... łiijl
ł nm
Pergenol'owe Pastyiłki
!
l'iieszkll. obecnie
ul. Piotrkawtka 107.
POWRÓCIŁ.
PI'Zy syphilisie zastosowanie
preparatu ,,606 u •
ZACHODNIA Ni! 33.
od 9-1 i 6-8, dla Paf} od 5-6,
w Niedzielę 9-:5.
2897
I
szkodliwe płakanie, OCbra1lhill :; ająCe od przeziięb~enia E che rób za·
kaźnych, oczyszcza zęby, rozpuszcza kamień, asuwa z ust zapach d!n:a u palacz)', or?z
wszelką niemiłą woń \ilogóle, Cena za llakon rb. 1.25.
Dla osób nie ulMu~Jących UuliJ me
mogących płukać gai'dła, omz celem wzmocnienia działania tabletek, polecamy odznaczające się przlljemnym smakiem
l
D-ta f~lic~a Golno~r~
chor6b skórnych, wenerycznych
i niemocy plcio\\lej
V!Ok",~!~~~It,~!:?~!kl~ ,!~~~~V~!!' .
I "mi,!.
do
nadtlenek wodoru i kwas borny.
11
-
1911 P.
I Dr. Jan Cad
i enerycznch
nr mad•Z• GOle I
ŚWiafłeleczniczy
a.:;. F_lik., Z. Golca i Stlll JelnicliiegD,
Chorob,. .•1&6..8e i ...a....
Ul. MIKOŁA.JEWSKA. li '18.'
Godz. przyjęć: od g. 9-12 i od
4N, - 'l1/'J wlecz;>' w niedzi&le
i
1
święta od t do 12 / "
~ telefonu 20-.
1877
• ólozait. . . . . . &6.
Ogólne i pojedyńcze pokoje dła. chi>rych od.2 do. 6 rb.; am'buia.toryuln dla niezamożnych płaca za porad~ 60 kop.
Godziny przyj~ od 8-9 r., od 11ł-ll pp. i od '1-8; W niedziele iiłw.ięta od 8-10 l'aOO
j od 12 1/ do 111, po południu.
Kobiety na choroby weneryczne przyjmuje specyalnie pani Dr.. ZamII T.--baum•••
w noniedzialki, środy i piątki od godz. 61/, - 6 1 /, po polud.riiu...
17a8r
ro~"Ichirurg.
ch•.
i.. kobiece
przJJDl1olJ8 do 10 r. ~-6 po polJ
U •
Ul. C.gielnl.... 9 .... 4. 26711
~.
l
II ' .
Dr mad
Kolz"lo·.l
Ulica PIOTRKOWSKA 71.
l
:.:...:;::::::.::;::...:.;:....;::;.....-_.....:.;::.;.;;. i Charob. serca i
INHALATORYU
U
III
I
pod kierunkiem
D ...ra Grabo'Wskiego
I
płuc,
przyjmuje od godz. 10-11 rano
i od ol-6 pp.
2763r
oM telefoDU 21.19.
;
- łlf8łf. :jt~flImrCWl"m.
przy chorobach orgaJlÓw oddechowycih
Di 't .~.':..... ·.A~#W
nosa i przemiany matcryi (specyalne,
1f' •
""'.~
'
przy skrofulozie u dzieci). Otwarte co- I
QrOby ~w~wnętrząe. J Ile
I
dziennie pró!'Z nie~iel i ~wiąt od go- I l;ipecr.alnię::.ęborQby iół~dka.,
dzmy Hl do 7-eJ.
~elt. pnemiUJ.;'lIłatęry\
Spacerowa.MI 29.
Dr.
FRAłlCISZEE
I
27'131' I
'Hl 6-8 'Pp.
BEZPŁF\TNIE. ~YRWI\NIE ZĘBF\ 15 KOP. SZTUCZNY ZI\B
65 KOP. PRZERÓBKĄ i REP1\RF\CYE zĘB6\\T 50 KOP.
Przy kliniceznajdaje si<; spe~ya.lne laboratoryum do wyrobu
U26r
a~aSZERiSPECYftL5ta
CHORÓB l\OBIECYCIf, .
ulica
f D~H~ Ruege
,
,
~~tosowanie
Orthop@lłia. · Mech::\!lo·teraph (.k!.'z,1'Wllllltn k~~:ęgos1:I1AA. ~ll:ln'()'
stawów, mięŚń.l i ko!c!). G!mna.sl.fsll. IMzmc.D\o. BrMo,vniłio ~;z..l;
nl\dów ortopGdVclllyeh.
,
GabSa t ROiillity' !t'lH:lł'ak8. Pu&śwletlell:e ł tlltografcr\7>.nie:
.'
chnrób skórnych.
Gabinat elekt!'o.t(jłl'&l!p~t'lIl:11s~nlf.
Ił
111.-
K~Pic:e <\, ·koillÓr~I>'i1"
pjer.oza
.~
powrócił.
1\kaszerya choroby kobiece i 'lIle"
I wnętrzne. Przyjmaje od 3-5 po
I pot. nI. Rokici"ka 47, tele"
fon 180019.;
2942'
Południowa ~
, Dr~ho~~~~U~~o~:r
i
i
•
•
• ga....ła.
PiOTRKOWSKA Nr. 35.
5-7;
10-11. 2857
niedziele
J
Chor. wewn~'rIDe i dzieci.
(Choroby żołądka i kiszek). .
Choroby wewnętrzne.
5028
WscłłodDia .NfI 49.
~
przyjm. od 8-9 r. i 5-7p p. ~
Al'g~mva}jzs.,~y!\ .
powrócił.
S~cso·
LEUli~WłIS~
ch rób zębó'D i jam, Il!ll!iiiil1lej_
Pr~yjmule codziennle od 10-12
rAno I od 5-7 popal, w Nledziefę
od 10-12
lllikołajewska 4. r~lof(l>n 16-00
Dr. A.
im,
Ivisr.Zp.llan ·B'ld).
ChlPzeŚicijeń!li~Uł
3462
gardla i
mIl.
l.
wyjęcie zęba 25 kop. Wyjęo:i c bez b6łu lub plomba
po 50 ko Zęby sztuczne od rb. 1 i wy:i:~j. Korol1y złote i zęby
sztyfow~ i wszelkie reperacyj e po cenach umiarkowanych.
Gutzmana Eliksir i proszek do zębów są niezbędne dla utrZY'
mania w czvsto§ci iamy ustnei. - Łódź. P/I"&Echu:d Ni 3.
2573
Dr. ~ ~.
GROSGLn~.
.LIWZENlE S~lPHILrSU
Eł1RLICfl·HL~TA 606.
Pn~Jjm. od 8-1 r&i~l i o~ :)-:-8~;
dl&da.m od 4-;). W nledzl&le ' 1
s:wJata tvlkD· d.o..;J ",no,
\1!.6~
•
Dr. 'bldrzejn
Feliks SlIDusiewlcz
13.
I
!
lEGO
Ż=tdać
WS
/ł'ędzie.
C&.aa,t1r6Pn"ch ;l2ade1ek.. łL. mieksz.e,Jla....AQ,.~ i....A ..
Choroby skórne, 'weneryczne
i
WARSZAWA, Leszno Ni U!.
Hajdelikatniej przystaje do hl1l1"
rzy, przyrządzony podług naj ..
nowsz. wymaga!"l hygieny, ana...
lUzowany i odznaczony na 6 .. la wy...
dla
__
,stawach lekarsko~hygienicznych naj.. -.:'IfRlI
~
~T
,wyższymi m e d a l a m i ł polecony ~- ~ ..l...,. 9 1
jako najlepszy puder krajowy w ozdobnem bIllszanem opakolPania
. , ska 11.
u~e v,-a..,ner.,
ohoroby dr6ił ,Uloc3!:cwyoh •
I
LABORATORYUM
51'. GORS
Kl~'A:~ZKlN
Konsił..n.1y
Syphili.. ekś-ł
Porada lub
~1 -
'",...
D. H E L M A III
I Dr.
Choroby uszu, nosa,
krteui.
,w-anLe pn,dÓ'W st.a.!Jch, pnei'y;t1:1nyea 1 alll'lDOlda!uyeh. E16kttol!~.
:choroby uerwowe.
,.
.
.'
Gabinet ślHiatłGieJ~x~Ylic!l!Y. K~rliale Ihvi\ltl!19 w g ... rll,cem ,
iDowi~trzUI
,
fizy;kalnych metod leezer ;i{} I - - - - - - - -
l~
~Clenle
L·
i
baum II prIJjDl~:I::';.~~~~1~4~d
Dr ! S TUOnDn'
lł
w
~
':t '
Nawa"ott .Ni! I.
l Przyjm. 4-6 p. pOl.
'I
.
Dl. aiijmiUan 'aDietllY I
. . ' Telefon 16-85,;i' . :.
P.!z.yjmaje do 11 rano i od 4łn
.
, do 6ł po pol.
3331
BlEflłED'II!"rA Ni.; S. TelofoJleJ M! 5!~ ..9!.
b,~~Iyj;ił~
:Jhoreby wewn!tn:ne. bieGi
i k.obi~oe. Przyjm. od 911,-11 f.
~ sztucznych z<;bów. PrzyjmajE! tylko skoń~zeni leklli'ze...dentyśti.
lA
'W~~·RQ~~O~łośC:'jW.)t!
. 1i1ł,
T.,.f. 17-14
Piotrk....k. 101
(atar.sq)
Taksa nadzwy~zaj dostępna dla. wszystkicll. KONSGLTRCYI\
r...
(CUI,
. ", ,.'l~~i:E~
' 1"1" " ',,,.,,,
f{OZIOLKI EWICZ
w Łodzi, ul. Piotrkowska li!! 86, tel. 14..79.
r __a-.
Dr. E. Sonnenberg
Choro b,. skGlI"l.", dróg m
CZOW]fch i YIJ~.merycEl1Ie
(}EGIELNIANA g.
Qc...,g" JJJ5:'.l J ~:-..ll.$. )
m
.
Dr. Mittelstaedt
67.
Przyjm.: od 8-91/~ rano i 5-6 1/ 2
po pol. w niedzielę i święta tylko
nmo od 7-10 r.
IVI_kołajewska
mOCZOI)łc~ol\'e
Przyjmuje: od 9-11 .1'. i od ~-8
po pol. W uiedzillll' I s więta od
g. 10-1 Te.e'. 2&;,;,·26. 507-d
Dr. med. lEYBERG
b. dlugoletni lekarz
klinl~ wiedeńskich,
Ch.skóry,wenerycznoi nI:/oczopłciowe
Godziny przyjęć: 10--1 i 6-8.
Dla pań 5... 6, poczekalni a oddzielna.
W niedziele tylkO &.0 obiada.
Krótka 5, telef. 2Ii-50. 211a
ROZWOJ -
Wtorek, dnia 81
pł:t<Jziernika. 1'9tl
Zim.o 8zapasyw~glal
są·, zbyteczne·!'
Ulegając
wiela
~ycz~niom,- dostarczać l>ę4Zierny ,
całą zim~ w abonamencie
pl'zez
brykisty i podpałki
r.
aine dla dam\
Kto życzy sobie gruntownie nauczyć się kroju i szycia.
niech się zapisze na obecny kurs codziennie od lO-l-ei
w południe i od 3-6 po poł. Kończące szkołę otrzymują
na żądanie cechowe świadectwo. Przy szkole mojej znajduje się wielki wybór manekinów, form papierowych, modeli,
bluzek wszelkiej wielkości, spódnic i ubrań dziecinnych po
cenach umiarkowanych.
Szkoła moja zaszczycona złotymi modelami i dyplomami uznania.
.. ..........
raz \II tygodnia-wprost do kachni-począwszy od 100
" brykiet-po z\llyJdej sttlłej cenie.
~-
DRZEW,'0"
Skład
Węgbtł
i drzewa p. f ..:, ,.,'
..
""_ Przejazd 21 i 80a .. -
,';óZE~OiiNYU
",',
Tet 17-1)9 i· 2&-6~,;
2797
I
I
nowości
jesiBnnE!!!
w wielkim wyborze ł
Pluszowa żakieta Futrzane żakieta
Futra damskie Palta "vel o u rOS
Skunksowe kołnierza
Palta pJuszow. dlugie na
przy alicy Senatorskiej od \Ilidzewskiej na nowej przedlatonej Clltcy
Senatorskiej lączqc z Lt;czycką i Ra\llską są na dobrych warunkach
do sprzedania. \Iliadomość w składzie drzewa p.1'l.aksa Jakabo\lllcza
aL Pańska Na 92.
2793
D;;~~:.łte1nickt
ut Aluhzejas.f/I'~ '!tel. no!
Nadzwyczaj taniol
"
5..50
Dr. L. PRYBULSKll
tantsy SKORNE, WkOSOW,
3505 .
•
MASŁ
1\-----.,.---------------------...;..--______...
---=--
każdej ilości
po cenach umiarkowanych
DOM HANDLOWY "BRACIA KIESZkOVlSCY"
Piot.. kowska 215, Telefon 23-20
Sproa*cGwanie. W .Na.J\1!! 245 i 246 "Rozwoju" w oglosIaniu o spr~(edaży zaleglych towarów na stacyi Dr. żal. Fa-
bryczno-Łódzkiej zaszły następujące omylk:i:
I .mn:w.
Boi
I
W pIerwszym lamie, 53 Wierszu zamiast: Częstochowa
• l'
. 15 r.
b 25 1wP' I.
W• 178870, ,_U
nerki S. G. Sza f·
el, za l'lczenl6
wi~no ~yć: Częstochowa W. 278870, culderki S. G. Szafer, l
zallczell1e 15 rb. 25 leop.
I
-----.
Skład
Sprzedaż
!'
••
głowy I migrenę
natychmiast usuwa
"I'iDGRErBO.NERVOSIIM"
Bezwarunkowo
pewny
i nieazkodliwy roślinny
środek.
D-r.. Eugenia ..
".rer-aerszunl
M. BENe
Piotrkowska Jt! 100.
·
b
h t k h
W wy orowyc ga un ac ,
deserowe
beczkowe solone, świeże
i
Choreby d ......, ......
CHOROBY KOBIECE.
ryczae I ra.,.,z."ł'o...... Prllljmuje od J -6 p. p. W nIe·
GlIdW.\.J prsyjęĆ: J' ,ano.Je od g.
•
dl/ele od 9-12 rano 2567
9-11~. I 5-8 ~ pot.. , ,anię
Piotrkowska 121. Tel.la·07.
1.-5 "tO. ~~ wDUdziel.·ł iWięts \
8-12l'l
U6lt \
ScbmBcbs\ i "usus,
dostarcza w
Hagrodzo.na na wystawie pracy kopiet \II 'Warszal)ie zlotym med~
".
w Bclgii-srevrnym i dyplomami uznania. .
- .,.
Łódż, Piotrkowska .NR 23.
"(
Kursy ' \I)yż'Sze i niższe. l'letoda kroju podług systemu franeustciego
i angielskiego. Grantowna nauka pasolllania, mierzenia i opinania.
Dla początkujących przygotowal»czy kurs szycia. Przy szkole duza'
pracownia sakień. gdzie aczenice nabierają wprawy i gasta. pd
złożeniu egzamina \II Cecha aczeni~e otrzyma~ patenty cechowe laD
ś\IIiadect\lla prymatne. Ha miejsc.. d .. ży w1Vbór manekinów..
Przyjmaje si~ obstalanki podłilg zdji;tej miary. Zamiejscowym
tll'$lła ~ię, za zaliczeniem pocztowem.
:l456r
PLACE
od rb. 28.• • 48.• " 88./8." "
" . 29.jedw. 50.-
PaltocUd dla .dziewczyn. "
iotrkowska H!! 27.
:3225
I
ff
!:l'n
(ko-
cechowa nauczycielka.
!. Udzielam
lekcyl kroja, szycia
różnych ręcznych robót. Ku ....
'DletJka). WENERYCZNE I MICZO·
j
PŁCIOWE I NIEMOCE PŁCIOWE. ! ; sa wieczorne od 7-9.
LECZENIE SYPHILISU
PrzYJ'maJ'e si" codziennie.
EHRLlCH -HATA 600.
..
Ul. Poł.. dniowa oM 2.
t Widzewska Rr. 14& m. 40
Pft7.Jmaj, Cli gob. &-1 f. I .4. ł-8 '''.. ;
1» oficynie na lewo III p.
JI&Jlie oi E>-6 DO Deł. 1-420-r-l
4104-6-1
l
D! I Lipszyc i
IJ ~ll
b d· ·
I
DUy 1
sn I: I
DUli.,~lZ111
e aro y ZleeI. Il mogą zarobl~~ pracownicy
skła..
h
1ąD7
mfłszb "hen.te , .
: d6w aptecznych, pozostając na
Plot..kowska 108, tel. 15-01 . posadzie. Oferty ..Roz\llój" sub.
f.rzXJ.m, do 1~ .J:.. • Iłd 4-5 .D. p; i ..1\. Z.~.
4208
f
Dr. GUSTAWA
A. Mazowiecki.
llftO -TEHEn8AUMUWI
\ ~·r::i~~~~J{d~::ł~ Ar:~~~g~;
pow ..óciła
3óU ' skiej nr. 40 pa uJiCt; Piotrkow..
KOBlECE, SKORNE
ską nr. 109. pr. oUcyna parter. Pi..
Są już falsyfikaty.
I~ CHOROBY
WENERYCZNE (u kobiet I dzieci) : sze podania do wszystkich władz
Więc żądać w aptekach i skI. apt.
Ul. Wschodnia .M 49.
I sqdowych i administracyjnych.
proszków wyrabianych TYLKO .
W PŁOCKU i z podpisem wynalazcy A, Gąseckiego na każdym. fi
Proszek 10 kop.
FUTER , ===
hurtowa i detaliczna
2553
=
PrrzVJm. od
!l.
10-11 I od 7-8.
4198
4
e na~lwyuainaokalyai ,~
e
MI MILAKOWSKI
Oam~Ki fr~z~~r
ma zaszczyt
zawiadomić
Szan.
obecnie pracaje
w firmie pana Zdziarskiego
Piotrko\llska 27. Z poważaniem
P. Ilowalski.
4092
Klijentelę,
'!\edahor orlDowiedzia,wy St.
L_giński.
w tloezDi
uRozwojuł',
Przejazd lt 8.
że
Wydll."ca. W. Czaje.sld.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising