Gebruiks- aanwijzing Koel-vries- combinatie User manual Fridge

Add to my manuals
17 Pages

advertisement

Gebruiks- aanwijzing Koel-vries- combinatie User manual Fridge | Manualzz

Gebruiksaanwijzing

User manual

Benutzerinformation

Koel-vriescombinatie

Fridge-Freezer

Kühl-Gefrierschrank

IKEF3080-2Z3

2

INHOUD

Het eerste gebruik

Dagelijks gebruik

Nuttige aanwijzingen en tips

7

7

11

Technische gegevens

Het milieu

12

15

16

17

Wijzigingen voorbehouden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen.

Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.

Voor de veiligheid van mensen en eigendommen dient u zich aan de voorzorgsmaatregelen uit dit instructieboekje te houden, de fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door het niet opvolgen van de aanwijzingen veroorzaakt is.

• Houd alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

• Als u het apparaat afdankt trek dan de stekker uit het stopcontact, snij de voedingskabel door (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur om te voorkomen dat kinderen een elektrische schok krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

• Als dit apparaat, dat voorzien is van een magnetische deursluiting, een ouder apparaat vervangt, dat voorzien is van een veerslot (slot) op de deur of het deksel, zorg er dan voor dat u het slot onbruikbaar maakt voordat u het oude apparaat weggooit. Dit voorkomt dat kinderen er in opgesloten kunnen raken.

Algemene veiligheid

Waarschuwing!

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.

Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde modellen.

• Dit apparaat is bedoeld voor het bewaren van levensmiddelen en/of dranken in een gewoon huishouden en gelijkaardig gebruik zoals:

– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;

– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;

– bed-and-breakfast-accommodatie;

– catering en gelijkaardige niet-commercieel gebruik.

• Gebruik geen mechanische hulpmiddelen of kunstgrepen om het ontdooiproces te versnellen.

• Gebruik geen andere elektrische apparaten (bijvoorbeeld ijsmachines) in koelkas-

3 ten, tenzij ze voor dit doel goedgekeurd zijn door de fabrikant.

• Let op dat u het koelcircuit niet beschadigt.

• Het koelmiddel isobutaan (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, dit is een natuurlijk gas dat weliswaar milieuvriendelijk is, maar ook uiterst ontvlambaar.

Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt.

Indien het koelcircuit beschadigd is:

– open vuur en ontstekingsbronnen vermijden

– de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren

• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan te brengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren. Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrische schok veroorzaken.

Waarschuwing! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomen uitsluitend worden vervangen door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.

2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van het apparaat.

Een platgedrukte of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.

3. Verzeker u ervan dat u de stekker van het apparaat kunt bereiken.

4. Trek niet aan het snoer.

5. Als de stekker los zit, steek hem dan niet in het stopcontact. Dan bestaat er een risico op een elektrische schok of brand.

6. U mag het apparaat niet gebruiken zonder het afdekkapje (indien van toepassing) van het lampje.

• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.

• Haal geen artikelen uit het vriesvak en raak ze niet aan als uw handen vochtig/ nat zijn, dit kan uw huid beschadigen of vrieswonden veroorzaken.

• Stel het apparaat niet langdurig bloot aan direct zonlicht.

• De eventuele gloeilampen in dit apparaat zijn speciaal geselecteerd en uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. De lampjes zijn niet geschikt voor de verlichting van ruimtes.

Dagelijks gebruik

• Zet geen hete potten op de kunststof onderdelen in het apparaat.

• Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, deze kunnen ontploffen.

• Zet geen levensmiddelen direct tegen de luchtopening in de achterwand. (Als het apparaat rijpvrij is)

• Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.

• Bewaar voorverpakte diepvriesproducten volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

• U dient zich strikt te houden aan de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot het bewaren van voedsel. Raadpleeg de betreffende aanwijzingen.

• Leg geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in de vriezer, deze veroorzaken druk op de fles die daardoor kan ontploffen, dit kan schade toebrengen aan het apparaat.

• IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat geconsumeerd worden.

Onderhoud en reiniging

• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen.

• Gebruik geen scherpe voorwerpen om ijs van het apparaat te krabben. Gebruik een kunststof schraper.

• Controleer de afvoer in de koelkast regelmatig op dooiwater. Maak de afvoer, indien nodig, schoon. Als de afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van het apparaat liggen.

4

Installatie

Belangrijk! Voor de aansluiting van elektriciteit dienen de instructies in de desbetreffende paragrafen nauwgezet te worden opgevolgd.

• Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.

• Wij adviseren u om 4 uur te wachten voordat u het apparaat aansluit, dan kan de olie terugvloeien in de compressor.

• Rond het apparaat dient adequate luchtcirculatie te zijn, anders kan dit tot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatie opvolgen.

• De achterkant dient zo mogelijk tegen een muur geplaatst te worden, teneinde te voorkomen dat hete onderdelen (compressor, condensator) aangeraakt kunnen worden en brandwonden veroorzaken.

• Het apparaat mag niet vlakbij radiatoren of kooktoestellen geplaatst worden.

• Verzeker u ervan dat de stekker bereikbaar is nadat het apparaat geïnstalleerd is.

• Aansluiten op de drinkwatervoorziening

(indien voorzien van een wateraansluiting).

BEDIENINGSPANEEL

1 2

Onderhoud

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het apparaat, dienen uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of competent persoon.

• Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend onderhoudscentrum en er dient alleen gebruik te worden gemaakt van originele reserveonderdelen.

Bescherming van het milieu

Dit apparaat bevat geen gassen die de ozonlaag kunnen beschadigen, niet in het koelcircuit en evenmin in de isolatiematerialen. Het apparaat mag niet worden weggegooid bij het normale huishoudelijke afval. Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen: het apparaat moet weggegooid worden conform de van toepassing zijnde regels die u bij de lokale overheidsinstanties kunt verkrijgen. Voorkom beschadiging aan de koeleenheid, vooral aan de achterkant bij de warmtewisselaar. De materialen die gebruikt zijn voor dit apparaat en die voorzien zijn van het symbool zijn recyclebaar.

8 7

1

Toets om het apparaat ON/OFF te zetten

2

Display

3

Toets om de temperatuur van de vriezer hoger te zetten

4

Toets om de temperatuur van de vriezer lager te zetten

6 5 4 3

5

OK -toets

6

Functions-toets

7

Toets om de temperatuur van de koelkast hoger te zetten

8

Toets om de temperatuur van de koelkast lager te zetten

5

Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Functions-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tege-

Display

1 2 4 3

Off min lijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.

5 6

1

Indicatielampje koelvak

2

Temperatuurlampje koelkast

3

Indicator als de koelkast uit is

4

Intensive Cooling-functie

5

Fast Freeze-functie

6

Vriezertemperatuur-indicator

7

Indicatielampje vriesvak

8

Alarmlampje

9

Kinderslotfunctie

Inschakelen

Ga als volgt te werk om het apparaat in te schakelen:

1. Steek de stekker in het stopcontact.

2. Druk op de ON/OFF -knop als het display uit is.

3. Het alarm kan na een paar seconden weerklinken.

Zie 'Alarm deur open' voor informatie over het resetten van het alarm.

Als “DEMO” verschijnt op het display, staat het apparaat in de demonstratiestand: raadpleeg de paragraaf 'Probleemoplossing'.

4. Het temperatuurlampje toont de ingestelde standaardtemperatuur.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

Uitschakelen

Ga als volgt te werk om het apparaat uit te schakelen:

1. Druk op de ON/OFF-knop voor 5 seconden.

2. Het display wordt uitgeschakeld.

9 8 7

3. Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.

De koelkast uitschakelen

Voor uitschakeling van de koelkast:

1. Druk op de Functions-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

De indicator als de koelkast uit is en de indicator van het koelkastvak knipperen.

Het temperatuurlampje van de koelkast toont streepjes.

2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.

3. Het indicatielampje Koelkast uit wordt getoond.

De koelkast inschakelen

Voor inschakeling van de koelkast:

1. Druk op de temperatuurknop van de koelkast.

Of:

1. Druk op de Functions-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het indicatielampje Koelkast uit knippert.

2. Druk op de toetsOK om te bevestigen.

3. Het indicatielampje Koelkast uit gaat uit.

Zie 'Temperatuurregeling' om een andere temperatuur in te stellen.

Temperatuurregeling

De ingestelde temperatuur van de koelkast en de vriezer kan worden ingesteld met de temperatuurknoppen

Standaard ingestelde temperatuur:

• + 5°C voor de koelkast

• -18 °C voor de vriezer

6

De temperatuurweergave toont de ingestelde temperatuur.

De ingestelde temperatuur zal binnen 24 uur worden bereikt.

Belangrijk! Na een stroomonderbreking blijft de ingestelde temperatuur opgeslagen.

Kinderslotfunctie

Selecteer de kinderslotfunctie om de bediening van de knoppen te vergrendelen tegen onbedoelde bediening.

Om de functie aan te zetten:

1. Druk op de Functions-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

2. Het indicatielampje Kinderslot knippert.

3. Druk op de toets OK om te bevestigen.

Het indicatielampje Kinderslot wordt getoond.

Om de functie uit te zetten:

1. Druk op de Functions-knop tot het indicatielampje Kinderslot knippert.

2. Druk op de toets OK om te bevestigen.

3. Het indicatielampje Kinderslot gaat uit.

Intensive Cooling-functie in en uit

Als u een grote hoeveelheid warm voedsel, bijvoorbeeld na het doen van de boodschappen, in de koelkast wilt plaatsen, adviseren wij u de Intensive Cooling-functie in te schakelen om deze producten sneller te koelen en om te voorkomen dat voedsel dat al in de koelkast ligt warm wordt.

Om de functie aan te zetten:

1. Druk op de Functions-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het Intensive Cooling-lampje knippert.

2. Druk op de toets OK om te bevestigen.

Het Intensive Cooling-lampje wordt getoond.

De Intensive Cooling-functie wordt automatisch na ongeveer 6 uur uitgeschakeld.

Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:

1. Druk op de Functions-knop tot het Intensive Cooling-lampje knippert.

2. Druk op de toets OK om te bevestigen.

3. Het Intensive Cooling-lampje gaat uit.

Belangrijk! De functie gaat uit door een andere ingestelde koelkasttemperatuur te selecteren.

Fast Freeze-functie

Om de functie aan te zetten:

1. Druk op de Functions-toets tot het bijbehorende pictogram verschijnt.

Het Fast Freeze -lampje knippert.

2. Druk op de toets OK om te bevestigen.

Het Fast Freeze -lampje wordt getoond.

Deze functie stopt automatisch na 52 uur.

Om de functie uit te schakelen voor deze automatisch afloopt:

1. Druk op de Functions-toets tot het lampje Fast Freeze knippert.

2. Druk op de toets OK om te bevestigen.

3. Het Fast Freeze -lampje gaat uit.

Belangrijk! De functie gaat uit door een andere ingestelde vriezertemperatuur te selecteren.

Alarm bij hoge temperatuur

Een toename van de temperatuur in de vriesruimte (bijvoorbeeld door een eerdere stroomuitval) wordt aangegeven door:

• knipperende indicatielampjes van het alarm en de vriezertemperatuur

• het geluid van de zoemer.

Om het alarm te resetten:

1. Druk op een willekeurige toets.

2. De zoemer gaat uit.

3. Het temperatuurlampje van de vriezer toont de hoogste temperatuur gedurende een aantal seconden. En toont dan weer de ingestelde temperatuur.

4. Het indicatielampje alarm blijft knipperen totdat de normale omstandigheden zijn hersteld.

Als het alarm is teruggekeerd, gaat het indicatielampje alarm uit.

Alarm bij open deur

Als de deur enkele minuten heeft opengestaan, klinkt er een geluidsalarm. De alarmtoestand bij geopende deur wordt aangegeven door:

• Knipperende alarmindicator

• Zoemer

Als de normale omstandigheden zijn hersteld (deur gesloten), wordt het geluidsalarm uitgeschakeld.

Tijdens het alarm kan de zoemer worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken.

7

HET EERSTE GEBRUIK

De binnenkant schoonmaken

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur

DAGELIJKS GEBRUIK

Vers voedsel invriezen

Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het voor een lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.

Schakel om vers voedsel in te vriezen de functie Snelvriezen in, minstens 24 uur voordat u het in te vriezen voedsel in het vriesvak legt.

Leg het verse voedsel dat u wilt invriezen op het bovenste vak

De maximale hoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kunnen worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje; een label dat zich aan de binnenkant van de koelkast bevindt.

Het invriesproces duurt 24 uur: vries tijdens deze periode geen ander voedsel in.

Na 24 uur, wanneer het invriesproces is voltooid, de functie Snelvriezen weer uitzetten

(zie "functie Snelvriezen").

Belangrijk! Tijdens het gebruik van de Fast

Freezing-functie: ongeveer 6 uur van tevoren ongeveer

24 uur van tevoren niet nodig niet nodig

Kleinere hoeveelheden vers voedsel toevoegen (ongeveer 5 kg)

De maximale hoeveelheid voedsel toevoegen (zie typeplaatje)

Bevroren voedsel toevoegen

Kleine hoeveelheden vers voedsel van dagelijks maximaal 2 kg toevoegen

Het bewaren van ingevroren voedsel

Als u het apparaat voor het eerst of na een periode dat het niet gebruikt is inschakelt, van een nieuw product weg te nemen.

Droog daarna grondig af.

Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

dient u het apparaat minstens 2 uur op een hoge instelling te laten werken voordat u er producten in plaatst.

Belangrijk! In het geval van onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld als de stroom langer is uitgevallen dan de duur die op de kaart met technische kenmerken onder

"tijdsduur" is vermeld, moet het ontdooide voedsel snel geconsumeerd worden of onmiddellijk bereid worden en dan weer worden ingevroren (nadat het afgekoeld is).

Het maken van ijsblokjes

Dit apparaat is uitgerust met een of meer bladen voor het maken van ijsblokjes. Vul deze bladen met water en zet ze dan in het vriesvak.

Belangrijk! Gebruik geen metalen instrumenten om de laden uit de vriezer te halen.

Ontdooien

Diepgevroren of ingevroren voedsel kunt, voordat het gebruikt wordt, in het koelvak of op kamertemperatuur laten ontdooien, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die hiervoor nodig is.

Kleine stukken kunnen zelfs rechtstreeks vanuit de vriezer gekookt worden als ze nog bevroren zijn: in dat geval zal de bereiding iets langer duren.

8

Verplaatsbare schappen

De wanden van de koelkast zijn voorzien van een aantal glijschoenen zodat de legrekken op de gewenste plaats gezet kunnen worden.

Voor een beter gebruik van de ruimte kunnen de voorste halve plateaus over de achterste worden geplaatst.

Het plaatsen van de deurschappen

Om het bewaren van voedselpakketten van verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen de schappen op verschillende hoogtes worden geplaatst.

Om deze aanpassingen uit te voeren, gaat u als volgt te werk: trek het schap geleidelijk in de richting van de pijlen totdat het los komt en plaats het schap op een andere gewenste hoogte terug.

0 °C-vak

In het 0 °C-vak wordt de temperatuur automatisch geregeld. Deze blijft constant op ongeveer 0 °C, afstelling is niet nodig.

De constante bewaartemperatuur van ongeveer 0 °C en de bijbehorende luchtvochtigheid van tussen 45 en 90 % zorgen voor optimale omstandigheden voor de verschillende soorten levensmiddelen.

Belangrijk!

U kunt dus verschillende soorten verse levensmiddelen bewaren in het 0 °C-vak, waar ze maximaal 3 keer langer houdbaar en van betere kwaliteit zijn vergeleken met normale vakken van koelkasten. Zo kunt u meer verse levensmiddelen opslaan.

Smaak, versheid, kwaliteit en voedingswaarde (vitamines en mineralen) blijven goed bewaard. Groenten en fruit verliezen minder gewicht. Voedsel behoudt een hogere voedingswaarde.

Belangrijk!

Het 0 °C-vak is ook geschikt om levensmiddelen te ontdooien.

In dat geval kunnen ontdooide levensmiddelen maximaal twee dagen bewaard worden.

Vochtigheidsregeling

Beide laden kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de gewenste opslagcondities, onafhankelijk van elkaar, met lagere of hogere luchtvochtigheid.

Elke lade wordt apart geregeld met behulp van een schuifklep op de voorzijde van de lade.

• "Droog": lage luchtvochtigheid, tot 50% relatieve luchtvochtigheid

Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt bereikt wanneer beide schuifkleppen in deze positie worden gezet en de ventilatie-openingen helemaal open staan.

• Vochtig": hoge relatieve luchtvochtigheid, maximaal 90%

Dit luchtvochtigheidsgehalte wordt bereikt wanneer beide schuifkleppen in deze positie worden gezet en de ventilatie-openingen zijn gesloten. Het vocht in de lucht blijft behouden en kan niet ontsnappen.

Bewaartijd van verse levensmiddelen in het 0 °C-vak

Soort levensmiddel Instelling luchtvochtigheid

Ui

"droog"

Boter

"droog"

Grote stukken varkensvlees

"droog"

Rundvlees, wild, kleine stukken varkensvlees, gevogelte

Tomatensaus

"droog"

"droog"

Vis, schelpdieren, bereide vleesproducten

Bereide zeevis en schelpdieren

"droog"

"droog"

Sla, groenten wortelen, kruiden, spruitjes, selderij

Artisjokken, bloemkool, witlof, ijsberg sla, andijvie, veldsla, sla, prei, radicchio

Broccoli, Chinese kool, boerenkool, kool, radijsjes, Savooiekool

Erwten, koolrabi

"vochtig"

"vochtig"

"vochtig"

"vochtig"

Lente-uitjes, radijsjes, asperges, spinazie

"vochtig"

Bewaartijd

maximaal 5 maanden maximaal 1 maand maximaal 10 dagen maximaal 7 dagen maximaal 4 dagen maximaal 3 dagen maximaal 2 dagen maximaal 1 maand maximaal 21 dagen maximaal 14 dagen maximaal 10 dagen maximaal 7 dagen

9

10

Soort levensmiddel

Fruit

1)

Peren, dadels (vers), aardbeien, perziken

1)

Pruimen

1) rabarber, kruisbessen

Appels (niet gevoelig voor koude), kweeperen

Abrikozen, kersen

Instelling luchtvochtigheid

"vochtig"

"vochtig"

"vochtig"

"vochtig"

Damastpruimen, druiven

"vochtig"

Bramen, bessen

"vochtig"

Vijgen (vers)

"vochtig"

Bosbessen, frambozen

"vochtig"

1) Hoe rijper het fruit, des te korter de bewaartijd

Belangrijk!

Taarten die room bevatten en andere soorten gebak kunnen 2 tot 3 dagen in het 0 °C compartiment bewaard worden.

Belangrijk!

Niet in het 0 °C compartiment horen:

• fruit dat gevoelig is voor koude dat bewaard moet worden op kelder- of kamertemperatuur zoals ananas, bananen, grapefruit, meloenen, mango, papaya, sinaasappelen, citroenen, kiwi's.

• Soorten levensmiddelen die hierboven niet genoemd zijn moeten in het koelvak bewaard worden (bijv. alle soorten kaas, vleeswaren, enz.)

Belangrijk!

Het luchtvochtigsheidsniveau in de lades is afhankelijk van de vochtigheidsgraad van de opgeslagen levensmiddelen, groeten en fruit en van de frequentie van het openen van de deur

Het 0° C compartiment is ook geschikt om levensmiddelen langzaam te ontdooien. In dat geval kunnen ontdooide levensmiddelen maximaal twee dagen in het 0 °C-vak bewaard worden.

Tips:

• Let op de versheid van de levensmiddelen, met name op de vervaldatum. Kwaliteit en versheid zijn van invloed op de bewaartijd.

• De hele bewaarcyclus is afhankelijk van de bewaaromstandigheden van vóór de uiteindelijke opslag in de koelkast.

• Levensmiddelen, fruit of groenten moeten altijd verpakt zijn voordat u ze opbergt.

• Bewaar dierenvoedsel altijd verpakt en droog.

• Levensmiddelen met een hoog eiwitgehalte bederven sneller. Dat betekent dat schelpdieren eerder bederven dan vis, dat op zijn beurt sneller bederft dan vlees. Als u levensmiddelen in een 0 °Cvak bewaart kan de bewaartijd van dit soort levensmiddelen tot wel driemaal verlengd worden zonder verlies van kwaliteit.

• Alle in een 0 °C-vak bewaarde levensmiddelen moeten ongeveer 15-30 minuten voor consumptie uit de laden gehaald worden, met name fruit en groenten die zonder aanvullende bereiding opgegeten gaan worden. Door fruit en groenten op kamertemperatuur te laten komen wordt de structuur en de smaak verbeterd.

Lade

Bewaartijd

maximaal 1 maand maximaal 21 dagen maximaal 20 dagen maximaal 14 dagen maximaal 10 dagen maximaal 8 dagen maximaal 7 dagen maximaal 5 dagen

De draadlegplanken in de lades zorgen ervoor dat lucht vrij kan circuleren en het voedsel bijgevolg beter bewaard wordt.

Het vak heeft stops om te voorkomen dat de lades eruit vallen als ze helemaal naar buiten getrokken worden.

Om de lades te verwijderen (bijv. om ze schoon te maken), trek ze zo ver mogelijk uit, til ze op en haal ze eruit.

11

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Tips voor energiebesparing

• De deur niet vaker openen of open laten staan dan strikt noodzakelijk.

• Als de omgevingstemperatuur hoog is, de thermostaatknop op een lage temperatuur staat en het apparaat volledig gevuld is, kan de compressor continu aan staan waardoor er ijs op de verdamper ontstaat. Als dit gebeurt, zet u de thermostaatknop naar een warmere instelling om de koelkast automatisch te laten ontdooien en zo elektriciteitsverbruik te besparen.

Tips voor het koelen van vers voedsel

Om de beste prestatie te verkrijgen:

• Zet geen warm voedsel of verdampende vloeistoffen in de koelkast

• dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder als het een sterke geur heeft

• plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrijelijk omheen kan circuleren

Nuttige tips voor het koelen

Nuttige tips:

Vlees (alle soorten) in plastic zakken verpakken en op het glazen schap leggen, boven de groentelade.

Bewaar het, voor de veiligheid, slechts een of maximaal twee dagen op deze manier.

Gekookt voedsel, koude schotels, enz.: deze moeten afgedekt worden en mogen op willekeurig welk schap gezet worden.

Fruit en groente: deze moeten zorgvuldig schoongemaakt worden en in de speciaal daarvoor bedoelde lade(n) geplaatst worden.

Boter en kaas: dit moet in speciale luchtdichte bakjes gelegd of in aluminiumfolie of plastic zakjes gewikkeld worden om zoveel mogelijk lucht buiten te sluiten.

Melkflessen: deze moeten een afdekdop hebben en opgeslagen worden in het flessenrek in de deur.

Bananen, aardappelen, uien en knoflook, indien niet verpakt, mogen niet in de koelkast bewaard worden.

Tips voor het invriezen

Om u te helpen om het beste van het invriesproces te maken, volgen hier een paar belangrijke tips:

• de maximale hoeveelheid voedsel die in

24 uur ingevroren kan worden. is vermeld op het typeplaatje;

• het invriesproces duurt 24 uur. Voeg gedurende deze periode niet meer in te vriezen voedsel toe;

12

• vries alleen vers en grondig schoongemaakte levensmiddelen van uitstekende kwaliteit in;

• bereid het voedsel in kleine porties voor, zo kan het snel en volledig worden ingevroren en zo kunt u later alleen die hoeveelheid laten ontdooien die u nodig heeft;

• wikkel het voedsel in aluminiumfolie of plastic en zorg ervoor dat de pakjes luchtdicht zijn;

• leg vers, nog niet ingevroren voedsel niet tegen het al ingevroren voedsel, om te voorkomen dat dit laatste warm wordt;

• smalle pakjes zijn makkelijker op te bergen dan dikke; zout maakt voedsel minder lang houdbaar;

• water bevriest, als dit rechtstreeks uit het vriesvak geconsumeerd wordt, kan het aan de huid vastvriezen;

• het is aan te bevelen de invriesdatum op elk pakje te vermelden, dan kunt u zien hoe lang het al bewaard is;

ONDERHOUD EN REINIGING

Let op! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken.

Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag alleen uitgevoerd worden door bevoegde technici.

Periodieke reiniging

Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt:

• maak de binnenkant en de accessoires schoon met lauw water en wat neutrale zeep.

• Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze schoon en vrij van restjes zijn.

• Spoel ze af en maak ze grondig droog.

Belangrijk! Trek niet aan leidingen en/of kabels aan de binnenkant van de kast en verplaats of beschadig ze niet.

Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, schuurpoeders, erg geparfumeerde reinigingsproducten en waspolijstmiddelen om de binnenkant schoon te maken, aangezien deze het oppervlak beschadigen en een sterke geur achterlaten.

Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel

Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u:

• verzeker u ervan dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen;

• zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel mogelijk van de winkel naar uw vriezer gebracht worden;

• de deur niet vaker te openen of open te laten staan dan strikt noodzakelijk

• als voedsel eenmaal ontdooid is, bederft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren;

• bewaar het voedsel niet langer dan de door de fabrikant aangegeven bewaarperiode.

Maak de condensor (zwart rooster) en de compressor aan de achterkant van het apparaat schoon met een borstel. Deze handeling zal de prestatie van het apparaat verbeteren en het elektriciteitsverbruik besparen.

Het onderste schap dat het koelvak scheidt van het 0°C-vak kan worden verwijderd om het te reinigen. Trek het schap recht uit.

De dekplaten boven de lades in het vak kunnen worden verwijderd om te worden gereinigd.

Belangrijk!

Om ervoor te zorgen dat het 0°C-vak goed functioneert, moeten het onderste vak en de dekplaten na reiniging worden teruggeplaatst op hun oorspronkelijke plek.

Belangrijk! Zorg ervoor dat u het koelsysteem niet beschadigt.

Veel normaal verkrijgbare keukenreinigers bevatten chemicaliën die de kunststoffen die in dit apparaat gebruikt zijn kunnen aantasten/beschadigen. Daarom wordt het aanbevolen de buitenkant van dit apparaat alleen schoon te maken met warm water met een beetje afwasmiddel.

Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.

Het ontdooien van de koelkast

Het vriesvak wordt automatisch ontdooid.

Het water loopt in een opvangbak op de compressor en verdampt. De opvangbak kan niet worden verwijderd.

De vriezer ontdooien

Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op de schappen van de vriezer en rond het bovenste vak.

13

Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.

Belangrijk! Zet, ongeveer 12 uur voordat u gaat ontdooien, de temperatuur-regelaar op een hogere stand, om voldoende koudereserve op te bouwen voor de onderbreking tijdens de werking.

14

Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

trek de stekker uit het stopcontact

• verwijder al het voedsel,

• Ontdooi het apparaat (indien nodig) en toebehoren en maak alles schoon

Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen:

1. Het apparaat uitschakelen

2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats.

Let op! Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen dan aan de producten vastvriezen.

3. Laat de deur open staan en steek de kunststof schraper in de daarvoor bedoelde opening in het midden van de bodem, plaats er een opvangbak onder om het dooiwater op te vangen.

Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een bak warm water in het vriesvak zetten. Verwijder bovendien stukken ijs die afbreken voordat het ontdooien voltooid is.

4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant grondig droog maken en de schraper bewaren voor toekomstig gebruik.

5. Schakel het apparaat in.

6. Zet het eerder verwijderde voedsel na twee tot drie uur terug in het vriesvak.

Belangrijk!

Gebruik nooit scherpe metalen hulpmiddelen om de rijp van de verdamper te krabben, deze zou beschadigd kunnen raken.

Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.

Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen, kan de veilige bewaartijd verkorten.

• laat de deur/deuren op een kier staan om de vorming van onaangename luchtjes te voorkomen.

Als uw apparaat aan blijft staan, vraag dan iemand om het zo nu en dan te controleren, om te voorkomen dat het bewaarde voedsel bederft, als de stroom uitvalt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Waarschuwing! Haal de stekker uit het stopcontact voordat u problemen gaat oplossen.

Alleen een gekwalificeerde elektricien of een bevoegd persoon mag problemen oplossen die niet in deze handleiding beschreven zijn.

Probleem

Het apparaat werkt niet.

Het lampje brandt niet.

Belangrijk! Tijdens het normale gebruik hoort u geluiden (compressor, koelmiddelcirculatie).

Mogelijke oorzaak

Het apparaat is uitgeschakeld.

Oplossing

Zet het apparaat aan.

De zoemer klinkt.

Het lampje werkt niet.

De stekker zit niet goed in het stopcontact.

Het apparaat krijgt geen stroom.

Er staat geen spanning op het stopcontact.

Steek de stekker goed in het stopcontact.

Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.

Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien.

Raadpleeg 'Alarm hoge temperatuur'

Sluit en open de deur.

De compressor werkt continu.

De temperatuur in de vriezer is te hoog.

Het lampje staat in de stand-by stand.

Het lampje is stuk.

De temperatuur is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

De deur is te vaak geopend.

Zie 'Het lampje vervangen'.

Stel een hogere temperatuur in.

De temperatuur van het voedsel is te hoog.

Zie 'De deur sluiten'.

Laat de deur niet langer dan nodig openstaan.

Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het conserveert.

Verlaag de temperatuur in de kamer.

Dit is juist.

Er loopt water over de achterkant van de koelkast.

Er loopt water over de vloer.

De temperatuur in het apparaat is te laag.

De temperatuur in het apparaat is te hoog.

De omgevingstemperatuur is te hoog.

Tijdens het automatische ontdooiproces ontdooit de rijp tegen de achterwand.

Producten verhinderen dat water in de wateropvangbak kan stromen.

De dooiwaterafvoer loopt niet in de verdamperbak boven de compressor.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

De temperatuurknop is niet goed ingesteld.

De deur is niet goed gesloten.

Zorg ervoor dat de producten de achterwand niet raken.

Maak de dooiwaterafvoer vast op de verdamperbak.

Stel een hogere temperatuur in.

Stel een lagere temperatuur in.

Zie 'De deur sluiten'.

15

16

Probleem

De temperatuur in de koelkast is te hoog.

De temperatuur in de vriezer is te hoog.

Er wordt een vierkantje boven- of onderin het temperatuurdisplay weergegeven.

dEMo verschijnt op het display.

Mogelijke oorzaak

De temperatuur van het product is te hoog.

Er worden veel producten tegelijk bewaard.

Er is geen koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig.

Producten zijn te dicht op elkaar geplaatst.

De deur is niet goed gesloten.

Er is een fout in de temperatuurmeting opgetreden

Het apparaat staat in de demonstratiestand (dEMo)

Oplossing

Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.

Bewaar minder producten tegelijk.

Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

Bewaar de producten op een manier die een koude luchtcirculatie mogelijk maakt.

Zie 'De deur sluiten'.

Neem contact op met de klantenservice (het koelsysteem blijft werken om uw levensmiddelen koud te houden, maar de temperatuur kan niet aangepast worden).

Houd de knop OK ongeveer 10 seconden ingedrukt tot er een lang zoemgeluid klinkt en het display even uit gaat: het apparaat gaat weer werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen van de uitsparing

Tijdsduur

Spanning

Frequentie

Hoogte

Breedte

Diepte

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.

MONTAGE

Lees voor uw eigen veiligheid en correcte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorens het apparaat te installeren.

Opstelling

Installeer dit apparaat op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:

1780 mm

560 mm

550 mm

18 h

230-240 V

50 Hz

Klimaatklasse

SN

N

ST

T

Omgevingstemperatuur

+10°C tot + 32°C

+16°C tot + 32°C

+16°C tot + 38°C

+16°C tot + 43°C

17

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.

Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit

Ventilatievereisten

min.

200 cm

2 doel. Als het stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de geldende regels. Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd electrotechnicus.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden als bovenstaande veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.

Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

De luchtcirculatie achter het apparaat moet voldoende zijn.

min.

200 cm

2

HET MILIEU

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.

Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement