Zelmer ZMW2134B (2134B) User manual

Zelmer ZMW2134B (2134B) User manual
ZMW2134B
ZMW2134
KUCHENKA MIKROFALOWA
микpoвoлнoвaя пeчь
/ microwave oven
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
KUCHENKA MIKROFALOWA
EN USER MANUAL
MICROWAVE OVEN
PL
2–8
9–15
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj tę informację na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal ...................................................................................................................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................2
Instalacja ............................................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia .........................................................................................3
Zakłócenia radiowe .............................................................................................................3
Czyszczenie – konserwacja i obsługa ................................................................................3
Dane techniczne ..................................................................................................................4
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki .................................................................................4
Funkcje dodatkowe .............................................................................................................4
Wskazówki dotyczące naczyń ............................................................................................4
Montaż szklanego talerza obrotowego ...............................................................................4
Zanim wezwiesz serwis ......................................................................................................5
Budowa kuchenki ...............................................................................................................5
Panel sterowania ................................................................................................................5
Ustawianie funkcji kuchenki mikrofalowej:
Ustawianie zegara ........................................................................................................6
Włączanie kuchenki.......................................................................................................6
Gotowanie mikrofalowe ................................................................................................6
Grillowanie ....................................................................................................................6
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill) .................................................................6
Szybkie rozpoczęcie gotowania ...................................................................................6
Rozmrażanie wg wagi ..................................................................................................6
Rozmrażanie wg czasu ................................................................................................7
Minutnik ........................................................................................................................7
Menu automatyczne (auto menu) .................................................................................7
Tabela menu automatycznego ...............................................................................7
Instrukcja parowaru do kuchenki mikrofalowej ...................................................................7
Informacje dodatkowe .........................................................................................................8
Ekologiczna utylizacja ........................................................................................................8
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
Nie stosuj, podgrzewaj żrących substancji chemicznych
w urządzeniu. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów
przemysłowych lub laboratoryjnych.
● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania wyłącznie żywności i napojów. Suszenie żywności
lub ubrań i podgrzewanie poduszek, pantofli, wilgotnych
tkanin itp. może prowadzić do zranienia lub zapłonu.
● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką, jak również w przypadku
jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone
lub uszkodzone w inny sposób.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Jeżeli drzwiczki lub ich uszczelnienie są uszkodzone,
kuchenka nie może pracować do momentu ich naprawienia przez wykwalifikowaną osobę.
● Cieczy i innych artykułów żywnościowych nie wolno
ogrzewać w szczelnych pojemnikach, gdyż mogą eksplodować.
● Mikrofalowe ogrzewanie napojów może spowodować
opóźnione wrzenie wybuchowe, dlatego też musisz uważać przy manipulowaniu pojemnikiem.
● Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet
poparzenia skóry.
● Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo
nie należy ogrzewać w kuchenkach mikrofalowych, gdyż
mogą eksplodować, nawet po zakończeniu ogrzewania.
● Zawartość butelek do karmienia dzieci i słoiczków z żywnością dla dzieci należy rozmieszać lub wstrząsnąć oraz
sprawdzić temperaturę przed podaniem do zjedzenia,
aby uniknąć oparzeń.
● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia
naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
● Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub
naprawczych, związanych ze zdejmowaniem pokrywy
dającej ochronę przed energią mikrofalową jest niebezpieczne i powinno być wykonywane przez osoby wykwalifikowane.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
ZMW2134B-001_v01
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
● Przechowuj urządzenie wraz z przewodem poza zasięgiem dzieci poniżej ósmego roku życia.
● Uwaga, gorąca powierzchnia
.
● Drzwiczki i inne powierzchnie zewnętrzne mogą się
nagrzewać podczas pracy urządzenia.
● Dostępne powierzchnie mogą być gorące podczas pracy
urządzenia.
● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej się w komorze
kuchenki mikrofalowej! Pełni ona rolę ochronną przed
promieniowaniem.
● Ostrzeżenie! Para wydostanie się podczas podnoszenia
pokrywek lub otwierania opakowań foliowych.
● Używaj rękawic kuchennych jeśli wyjmujesz podgrzane
jedzenie.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
Urządzenie powinno być ustawione przy ścianie.
UWAGA: Nie montuj kuchenki nad płytami grzejnymi lub innymi urządzeniami wytwarzającymi ciepło. Grozi to uszkodzeniami i utratą gwarancji.
Nie umieszczaj urządzenia w szafce.
Nie uruchamiaj pustej kuchenki.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
● podczas ogrzewania żywności w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub z papieru,
często sprawdzaj kuchenkę ze względu na możliwość zapalenia się pojemnika,
● przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła,
● w przypadku wydzielania się dymu z urządzenia, wyłącz kuchenkę lub wyciągnij
wtyczkę z gniazda i pozostaw drzwiczki zamknięte w celu stłumienia płomieni,
● nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
Zaleca się regularne czyszczenie kuchenki i usuwanie osadzającej się żywności.
Zaniedbanie w utrzymywaniu kuchenki w czystości może prowadzić do pogorszania
się stanu powierzchni, co może niekorzystnie wpływać na trwałość kuchenki i w efekcie prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Nie wolno stosować oczyszczacza na parę wodną.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Zabezpiecz talerz obrotowy przed przenoszeniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia go.
Nigdy nie usuwaj listwy dystansowej znajdującej się z tyłu lub na bokach, zapewnia
ona minimalny odstęp od ściany dla zapewnienia cyrkulacji powietrza.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych
położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
● w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach pracy;
● w gospodarstwach rolnych;
● w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach
mieszkalnych;
● w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
ZMW2134B-001_v01
●
●
●
●
●
●
Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego, nie do wykorzystywania do celów biznesu gastronomicznego.
Kuchenka mikrofalowa służy do użytku jako wolnostojąca.
Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, kabaczki w całości,
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
Używaj tylko tych naczyń, które są odpowiednie do używania w kuchenkach mikrofalowych.
Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z panela sterowania i z obudowy kuchenki mikrofalowej.
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia, takich jak skrzywione
lub spaczone drzwiczki, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
3 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej wagę
oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgoci oraz nie stawiaj w pobliżu materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
5 Urządzenie ustaw tyłem do ściany. Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij odpowiedni przepływ powietrza. Nad kuchenką zostaw odstęp min. 30 cm i min. 20 cm z obu stron
kuchenki. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek.
6 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
7 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod
kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu czy blatu.
8 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
9 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Wtyczkę urządzenia należy podłączyć do gniazdka wyposażonego w kołek ochronny. Podłączenie do gniazdka bez bolca powoduje powstanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W przypadku zwarcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zaleca się używanie kuchenki w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz powinien być trójżyłowy z gniazdem i wtyczką umożliwiającymi przyłączenie do uziemienia.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Zakłócenia radiowe
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
● wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki,
● zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej,
● przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika,
● odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika,
● podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
3
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj, by
woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
W przypadku czyszczenia uszczelnień drzwiczek, zagłębień oraz części
przylegających, zabrania się stosowania substancji mogących uszkodzić
uszczelnienia i spowodować wyciek mikrofal.
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne,
takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Do czyszczenia szklanej powierzchni drzwiczek nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne, ponieważ mogą porysować
powierzchnię i w konsekwencji doprowadzić do powstania pęknięć.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść
regularnie. Dolną powierzchnię oczyścić za pomocą łagodnego detergentu. Pierścień
obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce. Podczas
ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby umieścić
go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do
SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność
urządzenia i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Dane techniczne
Parametry techniczne urządzenia
230 V~ 50 Hz
1250 W (Mikrofale), 1000 W (Grill)
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal
800 W
Częstotliwość
2450 MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)
szer. = 485; gł. = 408; wys. = 293
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)
szer. = 314; gł. = 347; wys. = 221
Pojemność kuchenki
23 litry
Talerz obrotowy
Średnica = 270 mm
Masa netto
Około 14 kg
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien zweryfikować
je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty, takie jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych, takich jak
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
4
Funkcje dodatkowe
BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpieczenie urządzenia przed przypadkowym uruchomieniem przez dzieci
Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
.
Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący uruchomienie blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci, a na ekranie pojawi się symbol
.
Zwalnianie blokady: Przy włączonej blokadzie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący zwolnienie blokady.
Tryb ECO – zmniejsza pobór energii w trybie gotowości urządzenia.
Tryb ECO aktywuje się bezpośrednio po dwukrotnym naciśnięciu przycisku
.
Na wyświetlaczu na 3 sekundy pojawi się napis „
” następnie po minucie wyświetlacz zostanie wyłączony. Jeżeli w momencie uruchomienia trybu ECO w kuchence są
otwarte drzwiczki, po 1 minucie zgaśnie również lampka we wnętrzu kuchenki.
Naciśnięcie dowolnego przycisku lub otwarcie/zamknięcie drzwiczek spowoduje podświetlenie się wyświetlacza i włączenie lampki we wnętrzu kuchenki na minutę, po tym czasie
kuchenka ponownie przejdzie w tryb ECO.
Aby wyłączyć tryb ECO, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk
. Na wyświetlaczu na
2 sekundy pojawi się napis „
” po czym kuchenka powróci do normalnego trybu
pracy.
Po odłączeniu wtyczki przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego i ponownym
podłączeniu, tryb ECO automatycznie zostanie wyłączony.
Wskazówki dotyczące naczyń
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej jest
materiał przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1 Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami – mikrofale
nie przenikają przez metal.
2 Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego
z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3 Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/
podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4 Podczas grillowania odsłonięte obszary potrawy chroń przed przypaleniem osłaniając
je wąskimi paskami folii aluminiowej. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo
folii i zachować odległość min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do
stosowania w kuchence mikrofalowej
Papier do pieczenia
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
Mikrofale
Grill
Gotowanie
kombinacyjne
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Test naczyń kuchennych:
1 Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go w kuchence
mikrofalowej.
2 Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
3 Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie umieszczaj w pozycji odwróconej. Nie należy ograniczać ruchu talerza.
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze
znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia
obrotowego.
3 Podczas gotowania, żywność i pojemniki z żywnością należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego
talerza należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Szklany talerz
Piasta (spód)
Zespół
pierścienia
obrotowego
Oś obrotowa
ZMW2134B-001_v01
Panel sterowania
Zanim wezwiesz serwis
Stan normalny:
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
4 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli kuchenka nie działa:
1 Sprawdź, czy kuchenka jest prawidłowo podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik sieci nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny sieci. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko
sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte. W przeciwnym razie energia
mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
1 Ekran wyświetlacza: zegar + wskaźniki
2 Pokrętło funkcji
3 Pokrętło ustawień
(Szybkie uruchamianie, ustawienia rozmrażania, wybór programów z menu automatycznego)
– „+” zwiększanie wartości
zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
– „–” zmniejszenie wartości
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4
STOP/Clear/ECO (Zatrzymanie/Anulowanie/Tryb ECO)
5
START/+30s/Confirm (Start/+30 s/Potwierdzenie)
1
2
M.Low
Budowa kuchenki
Med.
1
2
3
4
5
6
7
Panel sterowania
Oś obrotowa
Zespół pierścienia obrotowego
Szklany talerz obrotowy
Okienko
Drzwiczki
Blokada bezpieczeństwa – w momencie otwarcia drzwiczek zatrzymuje pracę
kuchenki
8 Ruszt metalowy (stosuj wyłącznie dla funkcji grillowania, zawsze umieszczaj na szklanym talerzu obrotowym)
9 Płytka mikowa
10 Grzałka grilla
10
4
M.High
High
-
3
+
4
9
5
1
6
5
3
2
POKRĘTŁO FUNKCJI
7
8
M.Low
Med.
M.High
High
ZMW2134B-001_v01
5
2 Za pomocą pokrętła ustawień ustaw czas gotowania mikrofalowego. Maksymalny czas
gotowania wynosi 95 minut.
Opóźniony start
Moc mikrofal 30%
Ustawianie zegara
Moc mikrofal 50%
Rozmrażanie wg wagi
Moc mikrofal 80%
Rozmrażanie wg czasu
Moc mikrofal 100%
Menu automatyczne
Grill/gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill)
3 Naciśnij przycisk
Moc mikrofal 10%
Minutnik
Rozmrażanie wg czasu
Rozmrażanie wg wagi
Na wyświetlaczu pojawi się „
Blokada rodzicielska
2 Naciśnij przycisk
, aby zatwierdzić program grillowanie.
3 Za pomocą pokrętła ustawień ustaw czas grillowania. Maksymalny czas grillowania
wynosi 95 minut.
4 Naciśnij przycisk
Waga w gramach
.
, aby rozpocząć grillowanie.
uzyskania lepszego efektu grillowania, naciśnij przycisk
aby wstrzymać pracę kuchenki, po czym otwórz drzwiczki i obróć jedzenie na drugą
Ustawianie zegara
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się napis
” i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.
stronę. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk
pracę kuchenki.
W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego
dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.
3 Naciśnij przycisk
. Cyfry minut zaczną migać.
4 Za pomocą pokrętła ustawień. ustaw minuty. Można ustawić cyfry od 0 do 59.
5 Naciśnij przycisk
, aby zakończyć ustawianie czasu. Zacznie migać symbol „:”, na
wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas.
Ustawienia utrzymują się tak długo jak kuchenka jest podłączona do
gniazda sieciowego (a dopływ prądu utrzymany).
GOTOWANIE KOMBINACYJNE
Gotowanie kombinacyjne jest szczególnie użyteczne w przypadku ryb i ziemniaków.
1 Przekręć pokrętło funkcji na
Na wyświetlaczu pojawi się napis „
kombinacyjne „
Naciśnięcie przycisku
podczas ustawiania zegara spowoduje, że ustawienia automatycznie powrócą do poprzedniego stanu.
Po podłączeniu urządzenia do odpowiedniego źródła zasilania i przed rozpoczęciem programowania kuchenki mikrofalowej, najpierw umieść potrawę w jej komorze i zamknij drzwiczki.
Gotowanie mikrofalowe
Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu! Przed gotowaniem mikrofalowym zawsze wyjmij ruszt z wnętrza kuchenki.
TABELA MOCY MIKROFAL
” lub „
”.
, aby rozpocząć gotowanie.
Szybkie rozpoczęcie gotowania
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, wciśnij przycisk
, aby włączyć
gotowanie na 30 sekund przy pełnej mocy, każde kolejne wciśnięcie przycisku
przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
2 Podczas gotowania mikrofalowego oraz rozmrażania wg czasu, każde kolejne wciśnię-
czas gotowania przy pełnej mocy, następnie naciśnij
P10
100%
80%
50%
30%
10%
-
-
-
-
-
Uwaga:
Obok podano ilości sekund / minut, o jakie
można zmieniać ustawienie czasu przy
poszczególnych wartościach czasowych.
.
cie przycisku
przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund.
3 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, za pomocą porętła ustawień, ustaw
1 Przekręć pokrętło funkcji na wymagany poziom mocy.
P30
” oraz symbol
3 Naciśnij przycisk
aby potwierdzić wybraną funkcję.
4 Za pomocą pokrętła ustawień ustaw czas gotowania kombinacyjnego. Maksymalny
czas gotowania wynosi 95 minut.
5 Naciśnij przycisk
Włączanie kuchenki
P50
(mikrofale + grill).
2 Aby wybrać gotowanie kombinacyjne za pomocą pokrętła ustawień ustaw gotowanie
Aby zmienić ustawienia zegara, powtórz kroki 1-5.
P80
, aby wznowić
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill)
1 Przekręć pokrętło funkcji na pozycję
.
2 Ustaw godzinę za pomocą pokrętła ustawień. Można ustawić cyfry od 0 do 23.
6
” oraz symbol
Po upływie połowy zadanego czasu grillowania rozlegnie się podwójny
sygnał dźwiękowy (jest to normalne zjawisko w tym trybie pracy). W celu
Zegar
P100
(mikrofale + grill).
Menu automatyczne
Moc mikrofal
Moc grilla
, aby rozpocząć gotowanie.
1 Przekręć pokrętło funkcji na
Grill
Moc mikrofal
3 Naciśnij przycisk
Grillowanie
Mikrofale
Wyświetlacz
tlaczu pojawi się napis „
”, zaświecą się symbole
i
.
2 Za pomocą pokrętła ustawień ustaw czas gotowania mikrofalowego na 20 minut.
Grillowanie jest szczególnie użyteczne w przypadku cienkich plastrów mięsa, steków,
kotletów, kebabów, kiełbasek i kawałków kurczaka. Jest również użyteczne w przypadku
tostów i dań panierowanych.
EKRAN WYŚWIETLACZA: WSKAŹNIKI – SYGNALIZACJA
„
, aby rozpocząć gotowanie.
PRZYKŁAD
Aby ustawić gotowanie na 20 minut przy mocy mikrofal 80%, wykonaj następujące czynności:
1 Za pomocą pokrętła ustawień, ustaw poziom mocy mikrofal
. Na wyświe-
G
C1
C2
0% 55% 36%
Rozmrażanie wg wagi
Kuchenka mikrofalowa posiada funkcję rozmrażania wg wagi. Czas i moc działania mikrofal dobierany jest automatycznie wg wagi produktu.
1 Przekręć pokrętło funkcji na
100% 45% 64%
, aby rozpocząć gotowanie.
. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
” oraz
symbole
,
.
2 Za pomocą pokrętła ustawień ustaw wagę rozmrażanego produktu. Waga musi zawierać się w przedziale od 100 g do 2000 g.
0 – 1 minuty
co 5 sekund
1 – 5 minut
co 10 sekund
5 – 10 minut
co 30 sekund
10 – 30 minut
co 1 minutę
W czasie rozmrażania kuchenka zrobi przerwę w pracy, usłyszysz sygnał
dźwiękowy, którego zadaniem jest przypomnienie użytkownikowi, że w celu
uzyskania lepszego efektu rozmrażania, należy obrócić jedzenie na drugą
30 – 95 minut
co 5 minut
stronę. Naciśnij przycisk
3 Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć rozmrażanie.
, aby wznowić program rozmrażania.
ZMW2134B-001_v01
Rozmrażanie wg czasu
”
PROGRAM
WYŚWIETLACZ
CZAS
TRWANIA
PROGRAMU
[s]
MOC
oraz symbole
,
.
2 Za pomocą pokrętła ustawień, ustaw czas rozmrażania. Maksymalny czas jaki można
ustawić to 95 minut.
MASA,
OBJĘTOŚĆ
PRODUKTU
A-6 (Ryba)
250 g
250
3:50
80%
350 g
350
4:50
80%
450 g
450
6:20
80%
1 (ok. 120 ml)
1
1:25
100%
2 (ok. 240 ml)
2
2:25
100%
3 (ok. 360 ml)
3
3:30
100%
50
50
1:40
100%
85
85
2:25
100%
100
100
2:30
100%
1 Przekręć pokrętło funkcji na
3 Naciśnij przycisk
. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
, aby rozpocząć rozmrażanie.
Minutnik
1 Przekręć pokrętło funkcji na
. Na wyświetlaczu pojawi się napis „
”
A-7 (Napoje)
oraz symbol
.
2 Za pomocą pokrętła ustawień ustaw czas minutnika. Maksymalny czas, jaki można
ustawić na minutniku to 95 minut.
3 Naciśnij przycisk
, aby zakończyć ustawianie.
4 Po odliczeniu ustawionego czasu rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy.
A-8 (Popcorn)
Po ustawieniu czasu minutnika, na wyświetlaczu widoczny będzie odliczany czas
. Naciśnięcie
, anuluje nastawienia minutnika.
Wyniki gotowania przy pomocy menu automatycznego są uzależnione od takich czynników jak kształt i rozmiar produktu żywnościowego, preferencji dotyczących przygotowania określonych produktów oraz sposobu ułożenia produktu w kuchence. Jeżeli nie będą
Państwo w pełni zadowoleni z wyników gotowania, należy dostosować czas gotowania do
własnych potrzeb.
Minutnik jest to osobny tryb pracy kuchenki, niezależny od zegara.
Menu automatyczne (auto menu)
Kuchenka mikrofalowa posiada menu automatyczne, które nie wymaga programowania
czasu trwania ani mocy mikrofal. Menu przygotowane jest dla kilku produktów: deser,
mięso, miękkie warzywa, makaron, twarde warzywa, ryba, napoje, popcorn.
Każdy program z menu automatycznego, posiada kilka opcji wagowych lub objętościowych
z którymi powiązany jest czas trwania programu.
Po upływie połowy czasu gotowania, można obrócić żywność, aby uzyskać równomierny
efekt gotowania.
1 Przekręć pokrętło funkcji na . Na wyświetlaczu pojawi się napis „
” oraz
symbole
i .
2 Za pomocą pokrętła ustawień, wybierz program automatyczny od „
do „
”
”.
3 Po wybraniu programu, zatwierdź go naciskając przycisk
4 Za pomocą pokrętła ustawień, ustaw wagę porcji.
5 Naciśnij
PROGRAM
MASA,
OBJĘTOŚĆ
PRODUKTU
WYŚWIETLACZ
CZAS
TRWANIA
PROGRAMU
[s]
MOC
A-1 (Deser)
200 g
200
2:30
100%
400 g
400
4:10
100%
250 g
250
4:10
100%
350 g
350
5:10
100%
450 g
450
6:30
100%
200 g
200
3:30
100%
300 g
300
4:20
100%
400 g
400
5:10
100%
50 g (z 450 ml
zimnej wody)
50
17:30
80%
100 g (z 800 ml
zimnej wody)
100
20:00
80%
200 g
200
4:40
100%
400 g
400
8:40
100%
600 g
600
10:10
100%
A-4 (Makaron)
A-5 (Twarde warzywa)
ZMW2134B-001_v01
Produkt ten jest przeznaczony do stosowania wewnątrz kuchenki mikrofalowej. Zaletą
gotowania na parze jest zatrzymanie wilgoci. Zapobiegamy w ten sposób wysychaniu
i stwardnieniu żywności podgrzewanej w kuchence mikrofalowej.
Dzięki zastosowaniu tej metody żywność zachowuje wyśmienity smak i jednocześnie
wysokie walory odżywcze.
Produktu tego można używać do przygotowania ryżu, chleba, deserów, ryb, jajek, mięsa
i warzyw a także do podgrzewania i rozmrażania żywności.
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
TABELA MENU AUTOMATYCZNEGO
A-3 (Miękkie warzywa)
Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
.
, aby rozpocząć gotowanie.
A-2 (Mięso)
Instrukcja parowaru do kuchenki mikrofalowej
● Nigdy nie używać parowaru bez wody! W celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa należy zawsze napełniać ten garnek dostateczną ilością wody i ustawiać czas
gotowania na maksymalnie 30 min (dla maksymalnej
mocy użytkowej do 900 W).
● Nigdy nie używać parowaru bez pierścienia ochronnego.
Upewnić się, że pierścień ochronny jest założony w prawidłowy sposób. Jeżeli jest on uszkodzony, nie należy
używać parowaru.
● Podczas używania parowaru nie korzystać z funkcji grilla.
● Pilnować, aby podczas używania parowaru pokrywka
była ustawiona równo.
● Wyjmując parowar z kuchenki mikrofalowej uważać na
bardzo gorącą parę.
● Ze względu na podstawkę z tworzywa sztucznego należy
utrzymywać temperaturę roboczą poniżej 120 stopni
Celsjusza.
● Jeżeli metalowe części są w jakikolwiek sposób zniekształcone, nie należy używać parowaru.
● W przypadku pojawienia się dźwięków podobnych do
iskrzenia lub do dźwięczenia metalu natychmiast zaprzestać używania parowaru.
● Parowar należy ustawić na obrotowym talerzu w komorze. Upewnić się, że szklany talerz obraca się.
● Przed użyciem należy starannie wyczyścić wszystkie części. Pamiętać, aby dokładnie wyczyścić otwory
w metalowych częściach.
7
●
● Parowar nie jest przeznaczony do użytkowania przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub psychicznych oraz osoby
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy,
poza przypadkami gdy użytkowanie odbywa się pod nadzorem lub po uprzednim poinstruowaniu takich użytkowników na temat korzystania z tego parowaru przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
● Nie należy pozwalać dzieciom bawić się parowarem.
●
Prawidłowe naciśnięcie przycisku będzie sygnalizowane pojedynczym sygnałem
dźwiękowym. Nieprawidłowe naciśnięcie przycisku nie będzie sygnalizowane dźwiękiem.
Jeżeli po ustawieniu pokrętła funkcji w wybranej pozycji w ciągu 1 minuty program nie
zostanie potwierdzony przyciskiem
tlaczu pojawi się aktualny czas.
, ustawienia zostaną anulowane i na wyświe-
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem
przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że
sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie
z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik
jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Rozpakować i sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony lub zniekształcony.
BUDOWA
Produkt składa się z 3 części:
1) metalowa pokrywka z uchwytem,
2) metalowy garnek z pierścieniem ochronnym,
3) podstawka z tworzywa sztucznego.
1
2
3
Pamiętać, aby najpierw założyć pierścień ochronny na metalowy garnek.
Otworzyć metalową pokrywkę i metalowy garnek, nalać nieco wody do garnka z tworzywa sztucznego (patrz poniższa tabela, zwracać uwagę na skalę
w podstawce z tworzywa sztucznego).
Łączny czas grzania
≤10 min
≤20 min
≤30 min
Ilość wody
≥200 ml
≥300 ml
≥450 ml
1 Umieścić metalowy garnek na podstawce z tworzywa sztucznego.
2 Włożyć żywność do metalowego garnka. Uwaga: rozłożyć żywność równomiernie.
Można też włożyć żywność do miski lub na talerz, a następnie umieścić je w metalowym
garnku.
3 Założyć pokrywkę. Starannie, równomiernie, docisnąć pokrywkę do samego dna.
4 Ustawić parowar na szklanym talerzu obrotowym w kuchence mikrofalowej i zamknąć
drzwiczki.
5 Ustawić moc kuchenki mikrofalowej na 100%.
6 Ustawić żądany czas. Zależy on od rodzaju i ilości żywności.
7 Włączyć kuchenkę mikrofalową.
8 Po upływie ustawionego czasu chwycić parowar za podstawkę z tworzywa sztucznego
i wyjąć go.
Otwierając pokrywkę garnka uważać na gorącą parę. Po zakończeniu gotowania odczekać 2 minuty przed otwarciem pokrywki parowaru.
Podstawkę z tworzywa sztucznego można używać wyłącznie w kuchence
mikrofalowej. Używać podobnie jak innych przyborów z PP. Można ją
również używać jako pojemnika z tworzywa sztucznego przeznaczonego
do codziennego użytku w gospodarstwie domowym bez podgrzewania.
Informacje dodatkowe
●
Każdą uruchomioną operację można przerwać poprzez naciśnięcie przycisku
Aby kontynuować przerwaną pracę, wciśnij
●
. Dwukrotne naciśnięcie przycisku
zakończy operację.
Jeżeli podczas pracy kuchenki, zostały otworzone drzwiczki, po ich zamknięciu naciśnij przycisk
8
.
, aby wznowić pracę kuchenki.
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
ZMW2134B-001_v01
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy ............................................9
Important safety instructions................................................................................................9
Installation .........................................................................................................................10
Grounding instructions.......................................................................................................10
Radio interference .............................................................................................................10
Cleaning, maintenance and operation ...............................................................................10
Technical data....................................................................................................................11
Microwave cooking – tips ..................................................................................................11
Additional functions ...........................................................................................................11
Kitchen utensils – tips ........................................................................................................11
Glass tray installation ........................................................................................................11
Before calling the service centre .......................................................................................11
Microwave oven features...................................................................................................12
Control panel .....................................................................................................................12
Setting the microwave oven functions:
Setting the clock ..........................................................................................................13
Starting the microwave oven .......................................................................................13
Microwave cooking .....................................................................................................13
Grilling .........................................................................................................................13
Combination cooking (microwaves + grill) ..................................................................13
Quick start ...................................................................................................................13
Defrosting by weight ....................................................................................................13
Defrosting by time .......................................................................................................14
Timer ...........................................................................................................................14
Automatic menu (auto menu) ......................................................................................14
Automatic menu table ..........................................................................................14
Manual for the microwave oven steamer...........................................................................14
Additional information ........................................................................................................15
Disposal .............................................................................................................................15
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
Precautions to avoid possible exposure to microwave energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is strictly forbidden to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
● hinges and latches (no cracks or loosening),
● door seals and sealing surfaces, or
● “warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
ZMW2134B-001_v01
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to microwave energy, observe the
following rules:
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
● Use this appliance only for its intended use as described
in this manual. Do not use or heat corrosive chemicals
in the device. Oven is not designed for industrial or
laboratory use.
● The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of
warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar
may lead to risk of injury, ignition or fire.
● Never operate the microwave oven if it has a damaged
power cord or plug, or if it is not working properly or if it
has been dropped or otherwise damaged.
● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
● The appliance may only be repaired by qualified service
personnel. Improper repair may result in a serious
hazard to the user. In case of defects we suggest that
you contact a ZELMER specialist service centre.
● WARNING: If the door or door seals are damaged, the
oven must not be operated until it has been repaired by
a competent person.
● WARNING: Liquids and other foods must not be heated
in sealed containers since they are liable to explode.
● Microwave heating of beverages can result in delayed
eruptive boiling, therefore care must be taken when
handling the container.
● Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage the
oven parts or accessories and even cause skin burns.
● Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not
be heated in microwave ovens since they may explode,
even after microwave heating has ended.
● The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
● Kitchen utensils may become hot due to heat transmission
from the heated food. Use appropriate handles.
● WARNING: It is hazardous for anyone other than
a competent person to carry out any service or repair
operation that involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to microwave energy.
● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
● Keep the appliance and its cord out of reach of children
less than 8 years.
● Caution, hot surface
.
● The door or the outer surface may get hot when the
appliance is operating.
9
● The accessible surface may be hot during operation.
● Do not remove the mica cover inside the microwave oven
cavity! It protects against radiation.
● Caution! Steam will escape, when opening lids or
wrapping foil.
● Use gloves if you remove any heated food.
WARNING!
Risk of property damage
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Connect the microwave oven only to a 230 V alternating current mains socket
equipped with a grounding prong.
The appliance shall be placed against a wall.
WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing
appliance. if installed could be damaged and the warranty would be avoid.
The appliance must not be placed in a cabinet.
Do not operate the microwave oven when it is empty.
In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
● when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to
the possibility of ignition,
● remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven,
● if smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in
order to stifle any flames,
● do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not in use.
The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in
a hazardous situation.
It is forbidden to use a steam cleaner to clean the appliance.
This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or
separate remote-control system.
It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. This may
cause damage to the appliance.
Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures
a minimum distance from the wall for air circulation.
The appliance is designed for use only in households located up to 2000 m above
sea level.
HINT
Tips and information about the product and its use
● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
● staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
● farm houses;
● by clients in hotels, motels and other residential
environments;
● bed and breakfast type environments.
● The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
● The microwave oven is only used in freestanding.
● Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
●
●
●
chestnuts before cooking.
Do not overcook food.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
Do not use the microwave oven for storing any objects, such as bread, cakes, etc.
Installation
1 Make sure all the packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the control panel and housing of the microwave oven.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified
service personnel.
10
3 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
4 Do not expose the microwave oven to humidity. Do not place the microwave oven near
flammable materials as well as above or close to heat-generating appliances.
5 The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Ensure the adequate air
flow in order to allow the proper operation of the microwave oven. Leave the space of min.
30 cm above the oven and min. 20 cm at both sides. Do not cover or otherwise obstruct the
ventilation openings of the appliance. Do not remove the legs.
6 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly, both properly installed.
7 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
8 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
9 Do not use or store the microwave oven outdoors.
Grounding instructions
Connect the power cord plug to a mains socket equipped with a grounding prong.
Connection to a socket without a grounding prong will pose the risk of electric shock.
In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
It is advisable to use the oven in a separate electrical circuit.
In case of using an extension cord:
1 The extension cord must be a three-wire conductor with a plug and a socket both
enabling earthed connection.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
In case of any doubts concerning the grounding or electrical mains connection
instructions contact a qualified electrician or service centre employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Radio interference
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
● Clean the door and sealing surfaces of the oven,
● Reorient your radio or TV receiving antenna,
● Move the microwave oven away from the receiver,
● Place the microwave oven as far as possible from the receiver,
● Plug in the microwave oven to a different mains socket so that the microwave oven and
the receiver are on different mains circuits.
Cleaning, maintenance and operation
1 Turn off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary, remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain, streak
or tarnish the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the oven door and window, door seals and neighbouring
parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
When cleaning the door seals, recesses and adjacent parts, it is forbidden
to use any substances that can damage the sealing and cause microwave
leakage.
5 For cleaning the oven housing, do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream
cleaners, polishes, etc. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
To clean the glass surface of the door do not use cleaners that contain
abrasives, as they can scratch the surface and, consequently, lead to the
formation of cracks.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven clean the control panel with the door open.
7 When condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door,
wipe it with a soft cloth.
ZMW2134B-001_v01
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of washing-up liquid or in a dishwasher.
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent
noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with
an addition of washing-up liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring
make sure to position it properly.
10 In order to get rid of unpleasant odours inside the microwave oven, boil about 200 ml of
water with lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Wipe the inside of the microwave oven thoroughly by means of a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a SERVICE CENTRE.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the
surface which may affect the service life of the appliance and lead to
a dangerous situation.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
in the corners of the dish gets burned more often.
4 When grilling, protect the exposed areas from getting burned by covering them with
narrow strips of aluminium foil. Remember to avoid the excess of foil and maintain the
distance of minimum 3 cm between the foil and the oven internal walls.
The list below will facilitate the choice of the right dishes and utensils.
Utensils
Microwaves
Grill
Combination
cooking
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
Yes
No
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramic utensils
Microwave safe plastic dishes
Parchment paper
Metal tray
Metal gridiron
Aluminum foil and foil containers
Utensil test:
Technical data
Technical parameters of the appliance
230 V~ 50 Hz
1250 W (Microwaves), 1000 W (Grill)
Rated microwave output power
800 W
Frequency
2450 MHz
External dimensions (mm)
W = 485; D = 408; H = 293
Dimensions of oven interior (mm)
W = 314; D = 347; H = 221
Oven capacity
23 litres
Turntable
Diameter = 270 mm
Net weight
approx. 14 kg
* The above data are subject to change, therefore the user should verify them with the information
given in the rating plate of the appliance. Any complaints concerning the errors in these data shall not
be considered.
Microwave cooking – tips
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Check the cooking time. Cook for the shortest time indicated and if necessary extend
the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out”
and ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such
foods as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least
once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
1 Fill a dish/ container with 1 cup of cold water (250 ml) and place it in the microwave oven.
2 Cook at the maximum power for 1 minute.
3 When the set time is over, carefully feel the dish/ container. If it is warm, do not use it
for microwave cooking.
Do not exceed 1-minute cooking time.
Glass tray installation
1 Never place the glass tray upside down. The glass
tray movement should not be restricted.
2 During cooking, both the glass tray and turntable
ring assembly must always be present in the microwave
oven.
3 During cooking, all food and food containers should
always be placed on the glass tray.
4 In case the glass tray is broken or damaged contact
your nearest service centre.
Glass tray
Hub (underside)
Turntable ring
assembly
Turntable shaft
Before calling the service centre
Normal situation:
CHILD LOCK – preventing children from accidentally activating the
microwave oven
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
4 If the glass tray makes noise during operation, check to make sure that the oven
bottom and turntable ring assembly are both clean. Clean following the instructions given in
the “CLEANING, MAINTENANCE AND OPERATION” section.
Setting the child lock: In the standby mode press and hold the
If the microwave oven does not work:
Additional functions
button for 3 seconds.
You will hear a long beep indicating that the child lock has been set, and the symbol
will appear on the display.
Releasing the child lock: When the lock is activated, press and hold the
button for
3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been released.
ECO MODE — reduces power consumption in standby.
Double-press
to activate ECO mode. The „
” message will be shown on the
display for 3 seconds and then the display will be turned off after one minute. If the oven
door is opened when you activate ECO mode, interior light will turn off after 1 minute.
When you press any button or open/close the door, the display will light up and interior light
will turn on for 1 minute, and then the appliance will enter ECO mode again.
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the timer set.
4 Check to make sure that the door is properly locked. If not, the microwave energy will
not be supplied to the oven.
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
Double-press
to deactivate ECO mode. The „
” message will be shown on
the display for 2 seconds and then the appliance will resume normal operation.
When you disconnect and reconnect the appliance, the ECO mode is automatically turned
off.
Kitchen utensils – tips
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
ZMW2134B-001_v01
11
Microwave oven features
Control panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Display: clock and indicators
2 Function selector
3 Setting selector
Control panel
Turntable shaft
Turntable shaft assembly
Glass tray
Window
Door
Safety interlock system – stops the microwave oven operation when the door is open
Metal grid (only be used In grill function and placed on the glass tray)
Mica cover
Grill heater
10
4
9
(Quick start, defrost, automatic programmes menu)
– Turn clockwise
to increase „+” a setting,
– Turn anti-clockwise
4
STOP/Clear/ECO
5
START/+30s/Confirm
to decrease „–” a setting,
1
1
6
2
5
M.Low
3
Med.
2
M.High
7
High
8
-
3
+
4
5
FUNCTION SELECTOR
M.Low
Med.
M.High
High
12
ZMW2134B-001_v01
2 Use the setting selector knob to set the microwave cooking time. The maximum
cooking time is 95 minutes.
Delay start
30% Microwave
Set the time
50% Microwave
Defrost by weight
80% Microwave
Defrost by time
100% Microwave
Automatic programmes
Grill/combination cooking
(microwave and grill)
3 Press the
1 Use the setting selector knob to set the microwave power level to
„
, to start cooking.
Grilling
DISPLAY: INDICATORS – SIGNALLING
Microwaves
The grilling function is particularly useful in case of thin slices of meat, steaks, cutlets,
kebabs, sausages and chopped chicken. It is also useful in case of toasts and dishes
coated with breadcrumbs.
Kitchen Timer
Grill
1 Turn the function selector knob to
Automatic menu
Defrost by time
Defrost by weight
„
” will be shown on the display and
(microwaves + grill).
indicator will come on.
Child Lock
2 Press
, to confirm the grill programme.
3 Use the setting selector knob to set the grilling time. The maximum grilling time is 95 minutes.
Weight in grams
4 Press
Microwave power
, to start grilling.
Halfway through the set grilling time a double sound signal will be heard
(it is normal in this mode of operation). In order to obtain a better grilling
Clock
effect, press the
button to stop the oven operation and then open the
door and turn the food over. After closing the door, press the
to resume the oven operation.
Setting the clock
When you connect the microwave oven to the power supply, the display will show
button
Combination cooking (microwaves + grill)
” and you will hear a single beep.
1 Turn the function selector knob to
.
2 Set the hour using the setting selector knob. You can set the numbers 0 to 23.
When the appliance is operated in the combination cooking mode, children
may only use the oven under adult supervision, because the appliance is
heated to very high temperature.
3 Press the
button. Digits will start to blink.
4 Set the minute using the setting selector knob. You can set the numbers 0 to 59.
COMBINATION COOKING
5 Press the
button to finish setting the time. The symbol „:” will flash, and the
display will show the set time.
The setting will last as long as the microwave oven is connected to the
mains (and the electricity supply is maintained).
In order to change the clock setting, repeat the steps 1-5.
If you press the
button while setting the clock, the previous setting
will be automatically restored.
Combination cooking is particularly useful when cooking fish and potatoes.
1 Turn the function selector knob to
„
” will be shown on the display and
(microwaves + grill).
indicator will come on.
2 Turn the function selector knob to „
cooking.
” or „
” to select combination
3 Press
to confirm function selection.
4 Use the setting selector knob to set the combination cooking time. The maximum
cooking time is 95 minutes.
5 Press
Starting the microwave oven
, to start cooking.
Quick start
Having connected the appliance to an appropriate mains socket, place the food inside the
oven chamber and lock the door before you start programming the microwave oven.
1 When the oven is in standby mode, press
full power. Each time you press the button
The maximum cooking time is 95 minutes.
Microwave cooking
Do not use the grill rack for microwave cooking! Always remove the grill
rack from the inside of the oven before microwave cooking.
1 Turn the function selector knob to the desired power level.
, to start cooking.
Defrosting by weight
Display
P100
P80
P50
P30
P10
Microwave
power
100%
80%
50%
30%
10%
Grill power
-
-
-
-
-
Note:
The table on the right shows how time
settings can be changed for different time
values.
, to turn on cooking for 30 seconds at
, 30 seconds will be added to cooking time.
2 When microwave cooking or defrosting by time, each time you press
30 seconds
will be added to cooking time.
3 When the oven is in standby mode, use the setting selector knob to set the cooking
time at full power, then press
MICROWAVE POWER TABLE
ZMW2134B-001_v01
.
”, will be shown on the display and
and
indicator lights will come on.
2 Use the setting selector knob to set the microwave cooking time to 20 minutes.
3 Press
10% Microwave
„
button to start the cooking.
EXAMPLE
In order to set the cooking time for 20 minutes at the 80% microwave power, perform the
following steps:
0 – 1 minute
G
C1
C2
One of the functions of the microwave oven is defrosting by weight. Microwave power and
time are set automatically according to the product weight.
1 Turn the function selector knob to
0% 55% 36%
100% 45% 64%
every 5 seconds
1 – 5 minutes
every 10 seconds
5 – 10 minutes
every 30 seconds
10 – 30 minutes
every 1 minute
30 – 95 minutes
every 5 minutes
. The display will show the inscription
„
” and symbols
,
.
2 Use the setting selector knob to set the weight of the food product to be defrosted. The
weight must fall within the range from 100 g to 2000 g.
3 Press
, to start defrosting.
The microwave oven will stop operating when the defrosting programme
is underway. You will hear a sound signal that will remind you that you
should turn the food over to get the best results of defrosting. Press
resume defrosting.
to
13
Defrosting by time
1 Turn the function selector knob to
.„
” will be shown on the display
and
,
indicators will come on.
2 Use the setting selector knob to set the defrosting time. The maximum time is 95
minutes.
3 Press
MENU
PRODUCT
WEIGHT,
VOLUME
DISPLAY
TIME [s]
POWER
A-6 (Fish)
250 g
250
3:50
80%
350 g
350
4:50
80%
450 g
450
6:20
80%
1 (about 120 ml)
1
1:25
100%
2 (about 240 ml)
2
2:25
100%
3 (about 360 ml)
3
3:30
100%
50
50
1:40
100%
85
85
2:25
100%
100
100
2:30
100%
, to start defrosting.
Timer
1 Turn the function selector knob to
.„
” will be shown on the display
A-7 (Beverage)
and
indicator will come on.
2 Use the setting selector knob to set the kitchen timer. Maximum time that can be set on
the timer is 95 minutes.
3 Press
, confirm the setting.
4 Once the set time has elapsed you will hear five beeps.
A-8 (Popcorn)
When you set Kitchen Timer, the display will show countdown
. Press
, to cancel the kitchen timer.
The results of automatic cooking depend on the shape and size of foodstuffs, your cooking
preferences as regards particular products and the arrangement of products inside the
oven. Should you feel that the cooking results could have been better, you may need to
adapt the cooking time to your own needs.
The timer is a separate mode, which operates independently from the clock.
Automatic menu (auto menu)
The microwave oven has the automatic menu function, which does not require the cooking
time or microwave power programming. The menu has been prepared for the following
products: dessert, meat, soft vegetable, pasta, firm vegetable, fish, beverage, popcorn.
Each of the automatic menu programmes has several weight or volume options, for which
duration times have been preset accordingly.
Halfway through the cooking time, you can turn the food over in order for the food to be
cooked evenly.
1 Turn the function selector knob to . „
” will be shown on the display and
and
indicator lights will come on.
2 Use the function selector to select automatic programmes “
to „
”
”.
, to start cooking.
AUTOMATIC MENU TABLE
MENU
PRODUCT
WEIGHT,
VOLUME
DISPLAY
TIME [s]
POWER
A-1 (Dessert)
200 g
200
2:30
100%
400 g
400
4:10
100%
250 g
250
4:10
100%
350 g
350
5:10
100%
450 g
450
6:30
100%
200 g
200
3:30
100%
300 g
300
4:20
100%
400 g
400
5:10
100%
50 g (with 450
cold water)
50
17:30
80%
100 g (with 800
cold water)
100
20:00
80%
200 g
200
4:40
100%
400 g
400
8:40
100%
600 g
600
10:10
100%
A-2 (Meat)
A-3 (Soft Vegetable)
A-4 (Pasta)
A-5 (Firm Vegetable)
14
Please read these operating instructions before use
This product is meant to be used inside the microwave oven. The advantage of steam
cooking is that moisture is retained. This avoids the dryness and hardness within the food
when heated in the microwave oven.
Using this cooking method will keep the food tasting delicious while maintaining a high
nutritional content.
This product can be used to cook rice, bread, deserts, fish, egg, meat, and vegetables as
well as reheating and defrosting foods.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
3 When you select a program, press
to confirm it.
4 Use the setting selector knob to set the weight of the food portion.
5 Press
Manual for the microwave oven steamer
● Never use the steamer without water! To ensure absolute
safety, please put in adequate water when using this
pot, and set the cooking time no longer than 30mm. (for
power output no more than 900W.)
● Never use the steamer without the protecting ring. Make
sure that the protecting ring is correctly assembled, if it is
damaged, do not use the steamer.
● Do not use the Grill function when using the steamer.
● Keep the cover on evenly when using the steamer.
● Be careful of high temperature steam when taking the
steamer out of the microwave oven.
● Because of the plastic base, the work temperature must
be maintained under 120 degrees celsius.
● If the metal parts are distorted in any way, the steamer
should not be used.
● If there is a sound similar to sparks or metal clanging
then stop using the steamer immediately.
● The steamer must be placed on the rotating plate in the
cavity. Make sure the glass plate is rotating.
● All the parts must be carefully cleaned before use. Make
sure the holes in the metal parts are cleaned properly.
● This steamer is not intender for used by persons (including
children) with reduced physical, sensoryor mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning
use of the steamer by a person responsible for their safety.
● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the steam pot.
ZMW2134B-001_v01
Uncover the package and check if there is any damage or shape distortion.
DESCRIPTION
This product is made up of 3 parts:
1) metal cover with the handle
2) metal pot with the protecting ring
3) plastic base
1
2
3
Make sure the protecting ring is assembled to the metal pot first. Open the
metal cover and metal pot, pour some water in the plastic pot. (refer to the
following table, pay attention to the scales within the plastic base).
The total heating time
≤10 min
≤20 min
≤30 min
Volume of water
≥200 ml
≥300 ml
≥450 ml
1 Put the metal pot into the plastic base.
2 Place the food into the metal pot. Attention: put the food evenly, or you may place the
food in a bowl or on a plate, then put them into the metal pot.
3 Put the ready cover on. Make sure to push the cover all the way to the bottom, evenly.
4 Place the steamer on the rotating glass plate in the microwave oven, and then close
the door.
5 Set the microwave power output to 100%.
6 Set the time required. This will be based on the type of food and quantity.
7 Start the microwave oven.
8 When the time is up, hold the steamer by the plastic base and take it out
Be careful of the hot steam when opening the cover of the pot. After
cooking, allow the pot to stand for 2 minutes before opening the steamer
cover.
The plastic base may be used solely in the microwave oven. Refer its use to
other PP plastic utensils. It may also be used as a non-heating daily plastic
household container.
Additional information
●
Each started programme can be stopped by pressing the
to resume. By pressing the
●
●
●
button. Press
button twice you will end the programme.
If oven door is opened during cooking, close the door and press
, to resume.
The correct pressing of a button will be signalled by a single sound. You will not here
a beep if a button is pressed incorrectly.
If you select a function and do not press
, to confirm within 1 minute, the setting
will be cancelled and current time will be shown on the display.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance
is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning
used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the
return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use
or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying
in advance.
ZMW2134B-001_v01
15
1
2
23 L
3
4
1250 W/1000 W
PL
1. 8 poziomów mocy mikrofal + 8 programów automatycznych
2. Pojemność 23 L, talerz obrotowy 270 mm, timer do 95 min
3. Moc mikrofali 1250 W / moc grilla 1000 W 4. AUTO DEFROST
– automatyczna funkcja rozmrażania według wagi
EN 1. 8 microwave power levels + 8 automatic programmes 2. 23 L
capacity, 270 mm turntable, timer up to 95 minutes 3. 1250 W
microwave oven / 1000 W grill 4. AUTO DEFROST – auto defrost
by weight
ZMW2134B-001_v01
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement